Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
QT Chien Luoc C8

QT Chien Luoc C8

Ratings:
(0)
|Views: 4,771|Likes:
Published by Nhu Quynh Duong

More info:

Published by: Nhu Quynh Duong on Aug 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG 8
 
THI
T K 
C
U TRÚC T
CH
Ứ 
C&H
TH
NG KI
M SOÁT
 
VAI TRÒ C
A C
U TRÚC T
 CH
Ứ 
C
 
PHÂN CÔNG THEO CHI
U D
C
 
PHÂN CÔNG THEO CHI
U NGANG
 
T H
P VÀ C
Ơ
CH
T H
P
 
KI
M SOÁT CHI
 N L
ƯỢ
C LÀ GÌ?
 
CÁC H
TH
 NG KI
M SOÁTCHI
 N L
ƯỢ
C
 
V
Ă
 N HOÁ T
CH
Ứ 
C
 
CÁC H
TH
 NG THÙ LAO KHENTH
ƯỞ
 NG CHI
 N L
ƯỢ
CTÓM T
T CH
ƯƠ
 NG VÀ CÂU H
I TH
OLU
 N
 
- 235 -
ÁÁÁÁ 
Th
c thi chi
ế
n l
ượ 
c là cách th
c mà m
t công ty t
o ra các s
 p
đặ
t có tính t
ch
c cho phép h
theo
đ
u
i chi
ế
n l
ượ 
c c
a mình m
t cách h
u hi
u nh
t.
Thi
ế 
t
ế 
ổ 
ch
ứ 
c có ngh
ĩ 
a là ch
n cách k 
ế 
t h
ợ 
 pc
ơ 
c
ấ 
u
ổ 
ch
ứ 
c và h
th
ố 
ng ki
ể 
m soát 
để 
công ty có th
ể 
theo
đ 
u
ổ 
i chi
ế 
n
ượ 
c c
a mình m
t cáchh
ữ 
u hi
u -
o giá tr 
ợ 
i th
ế 
c
nh tranh b
ề 
n v
ữ 
ng 
. C
ơ 
c
u t
ch
c xác
đị
nh các quan h
báo cáo,các th
t
c, nh
ng h
ướ 
ng d
n, h
th
ng quy
n l
c và các quá trình ra quy
ế
t
đị
nh.
1
 C
ơ 
c
u t
ch
c và h
th
ng ki
m soát mang hai vai trò ch
y
ế
u:
Th
ứ 
nh
ấ 
, ph
i h
ợ 
 p các ho
t
độ
ng c
a các nhân viên sao cho h
làm vi
c m
t cách hi
u qu
 
để
th
cthi chi
ế
n l
ượ 
c làm t
ă
ng l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh và
Th
ứ 
hai
,
độ
ng viên nhân viên, cung c
 p cho h
 
độ
ng c
ơ 
 
để
 
đạ
t
đượ 
c s
v
ượ 
t tr 
i v
hi
u qu
, ch
tl
ượ 
ng, s
c
i ti
ế
n và
đ
áp
ng khách hàng.
ơ 
c
ấ 
u
ổ 
ch
ứ 
c và ki
ể 
m soát 
đị
nh h
ướ 
ng cách th
ứ 
c x
ử 
s
ự 
và xác
đị
nh cách th
ứ 
c h
s
ẽ 
hành
độ
ng trong vi
c thi
ế 
t
 p
ổ 
ch
ứ 
c
. N
ế
u m
t giám
đố
c
đ
i
u hành m
ớ 
i mu
n bi
ế
t t
i sao h
ph
i c
n nhi
uth
ờ 
i gian và nhi
u ng
ườ 
i ra quy
ế
t
đị
nh trong công ty; t
i sao l
i thi
ế
u s
hi
 p tác gi
a b
phân bánhàng và ch
ế
t
o; hay t
i sao l
i ít có các c
i ti
ế
n s
n ph
m, thì câu tr 
l
ờ 
i h
c
n ph
i tìm n
m
ở 
 chính trong mô hình c
ơ 
c
u t
ch
c, h
th
ng ki
m soát, và cách th
c ph
i h
ợ 
 p,
độ
ng viên các hànhvi c
a t
ch
c. Vì th
ế
, m
t phân tích v
cách th
c c
ơ 
c
u và ki
m soát có th
d
n
đế
n nh
ng thay
đổ
i b
n thân chúng và còn c
i thi
n c
vi
c ph
i h
ợ 
 p và
độ
ng viên. Mô hình t
ch
c t
t cho phép t
 ch
c c
i thi
n kh
n
ă
ng t
o giá tr 
và giành l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh.
t khó phát tri
n m
t c
ơ 
c
u t
ch
c có th
h
tr 
ợ 
m
t cách h
u hi
u chi
ế
n l
ượ 
c c
a công ty.Tính không ch
c ch
n
n ch
a trong các m
i quan h
nhân qu
, môi tr 
ườ 
ng c
nh tranh n
ă
ng
độ
ngn
n kinh t
ế
toàn c
u thay
đổ
i nhanh chóng chính là nguyên nhân ch
y
ế
u gây ra các khó kh
ă
ncho s
t
ươ 
ng thích c
a c
ơ 
c
u t
ch
c v
ớ 
i chi
ế
n l
ượ 
c.
2
 Khi các y
ế
u t
c
a c
ơ 
c
u
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
phù h
ợ 
 p v
ớ 
i các y
ế
u t
khác, nó s
thúc
đẩ
y vi
c th
c hi
nchi
ế
n l
ượ 
c m
t cách h
u hi
u. Do v
y c
ơ 
c
u t
ch
c là m
t b
ph
n quy
ế
t
đị
nh c
a quá trình th
cthi chi
ế
n l
ượ 
c h
u hi
u.
3
C
ơ 
c
u c
a công ty xác
đị
nh công vi
c ph
i làm và làm th
ế
nào
đố
i v
ớ 
im
t chi
ế
n l
ượ 
c hay các chi
ế
n l
ượ 
c nh
t
đị
nh. Nh
ư
v
y c
ơ 
c
u t
ch
c
nh h
ưở 
ng
đế
n cách th
c làmvi
c và ra quy
ế
t
đị
nh c
a các nhà qu
n tr 
. B
ng vi
c h
tr 
ợ 
th
c thi chi
ế
n l
ượ 
c, c
ơ 
c
u t
ch
c liênquan
đế
n các quá trình th
c hi
n các nhi
m v
c
a t
ch
c.
4
 
1
B. Keats & H. O’Neill, 2001, "Organizational structure: Looking through a strategy lens,"
 Handbook of Strategic Management 
, Oxford, UK: BlackwellPublishers, 520–542
2
J. D. Day, 2003, "The value in organization",
The McKinsey Quarterly
, Number 2: 4–5
3
H. Barkema, J. A. C. Baum, & E. A. Mannix, 2002, Management challenges in a new time, Academy of Management Journal, 45: 916–930.
4
C. M. Fiol, 2003, "Organizing for knowledge-based competitiveness: About pipelines and rivers",
Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage
, San Francisco: Jossey-Bass, 64–93
 
- 236 -C
ơ 
c
u t
ch
c h
u hi
u t
o ra tính
n
đị
nh cho công ty
để
nó th
c hi
n thành công các chi
ế
n l
ượ 
cvà duy trì l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh hi
n t
i,
đồ
ng th
ờ 
i c
ũ
ng cung c
 p tính linh ho
t c
n thi
ế
t
để
phát tri
ncác l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh cho chi
ế
n l
ượ 
c t
ươ 
ng lai.
5
Nói cách khác, tính
n
đị
nh c
a c
ơ 
c
u cung c
 pcho công ty kh
n
ă
ng qu
n tr 
các công vi
c hàng ngày m
t cách kiên
đị
nh và có th
d
 
đ
oántr 
ướ 
c
6
, trong khi tính linh ho
t c
a c
ơ 
c
u cung c
 p các c
ơ 
h
i khai thác các kh
n
ă
ng c
nh tranh và phân b
ngu
n l
c cho các ho
t
độ
ng s
 
đị
nh d
ng l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh c
a công ty
để
nó thành côngtrong t
ươ 
ng lai.
7
M
t c
u trúc t
ch
c t
t ph
i cho phép công ty khai thác các l
ợ 
i th
ế
c
nh tranhhi
n t
i trong khi l
i cho phép nó phát tri
n các l
ợ 
i th
ế
m
ớ 
i.
8
  Nh
ng bi
ế
n
đổ
i trong chi
ế
n l
ượ 
c hi
n t
i c
a công ty hay vi
c l
a ch
n m
t chi
ế
n l
ượ 
c m
ớ 
i c
n
đế
nnh
ng thay
đổ
i c
ơ 
c
u t
ch
c. Tuy nhiên, các nghiên c
u cho th
y tính ì c
a t
ch
c th
ườ 
ng c
ntr 
ở 
các n
l
c thay
đổ
i t
ch
c, th
m chí ngay c
khi mà hi
u su
t t
ch
c bao hi
u
đ
ã
đế
n lúc ph
ithay
đổ
i c
ơ 
c
u.
9
Trong nghiên c
u c
a mình, Alfred Chandler th
y
ng các t
ch
c thay
đổ
i c
ơ 
 c
u c
a h
ch
khi s
kém hi
u qu
th
c ép nó ph
i làm nh
ư
v
y.
10
Các công ty d
ườ 
ng nh
ư
thích c
ơ 
 c
u hi
n t
i và các m
i liên h
quen thu
c cho
đế
n khi hi
u su
t c
a nó gi
m
đế
n m
c mà s
thay
đổ
i là tuy
t
đố
i c
n thi
ế
t.
11
H
ơ 
n n
a, các nhà qu
n tr 
c
 p cao s
ợ 
ph
i k 
ế
t lu
n r 
ng có v
n
đề
trongc
ơ 
c
u t
ch
c công ty (hay trong chi
ế
n l
ượ 
c c
a nó), nh
ư
th
ế
có ngh
 ĩ 
a là các l
a ch
n tr 
ướ 
c
đ
ó c
ah
không ph
i là t
t nh
t.
12
Chính b
ở 
i vì các khuynh h
ướ 
ng trì tr 
này, thay
đổ
i c
ơ 
c
u t
ch
cth
ườ 
ng
đượ 
c vi
n d
n
đế
n các c
 
đ
ông khi h
không mu
n ch
 p nh
n hi
u su
t nh
ư
v
y n
a. M
cdù tính ì c
a t
ch
c là có th
t, song c
ũ
ng không ít nhi
u công ty
đ
ã thay
đổ
i tr 
ướ 
c khi hi
u su
tgi
m
đ
áng k 
. Th
ờ 
i h
n thích h
ợ 
 p
để
thay
đổ
i c
ơ 
c
u khi các nhà qu
n tr 
c
 p cao nhanh chóngnh
n th
c r 
ng c
ơ 
c
u hi
n t
i không t
o ra s
h
ợ 
 p tác và
đị
nh h
ướ 
ng c
n thi
ế
t
để
công ty th
c hi
nthành công các chi
ế
n l
ượ 
c c
a nó.
13
 C
ơ 
c
u c
a m
t t
ch
c g
n con ng
ườ 
i v
ớ 
i các nhi
m v
và vai trò (phân công) và ch
rõ cách th
cnh
ng con ng
ườ 
i này k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i nhau (k 
ế
t h
ợ 
 p). Tuy nhiên, c
ơ 
c
u t
ch
c không t
nó cung c
 phay hàm ch
a c
ơ 
ch
ế
 
độ
ng viên con ng
ườ 
i. Vì th
ế
c
n có ki
m soát. M
c
đ
ích c
a ki
m soát chi
ế
nl
ượ 
c
để
cung c
 p cho nhà qu
n tr 
(1) m
t công c
 
để
 
độ
ng viên nhân viên làm vi
c h
ướ 
ng t
ớ 
im
c tiêu c
a t
ch
c, (2) nh
n rõ các ph
n h
i giúp t
ch
c và các thành viên c
a nó th
c hi
n t
t.
5
R. D. Ireland, J. G. Covin, & D. F. Kuratko, 2003, "Antecedents, elements and consequences of corporate entrepreneurship as strategy" ,
 Proceedings of the Sixty-third Annual Meeting of the Academy of Management 
, ISSN 1543-8643
6
G. A. Bigley & K. H. Roberts, 2001, "The incident command system: Highreliability organizing for complex and volatile task environments",
 Academy of Management Journal 
, 44: 1281–1299.
7
J. Child & R. M. McGrath, 2001, "Organizations unfettered: Organizational form in an information-intensive economy",
 Academy of Management  Journal 
, 44: 1135–1148.
8
T. W. Malnight, 2001, "Emerging structural patterns within multinational corporations: Toward process-based structures,
 Academy of Management  Journal 
, 44: 1187–1210
9
B.W. Keats & M. A. Hitt, 1988, "A causal model of linkages among environmental dimensions, macroorganizational characteristics, and performance",
 Academy of Management Journal 
, 31: 570–598.
10
A. Chandler, 1962,
Strategy and Structure
, Cambridge, MA: MIT Press.
11
J. D. Day, E. Lawson, & K. Leslie, 2003, "When reorganization works",
The McKinsey Quarterly
, Number 2, 20–29.
12
M. Robb, P. Todd, & D. Turnbull, 2003, Untangling underperformance, The McKinsey Quarterly, Number 2, 52–59.
13
C. H. Noble, 1999,The eclectic roots of strategy implementation research,
 Journal of Business Research
, 45: 119–134.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoa Phù Dung liked this
Nhung Le liked this
Han Huynh liked this
Trang Pham liked this
Huong Hoang Lan liked this
Huong Hoang Lan liked this
Huong Hoang Lan liked this
Huong Hoang Lan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->