You are on page 1of 18
Latroducthe-avend voor edict cp 10 novenber 1260. Soedenavend vrisnden. Ja, dit 45 eigenlifk wan bYsondere «vond net een overwexend vedisch karakter, naar die tevens toch ook een klein beetje het karakter heeft van een introductie-avond. Ik wil dan greag vooroystellen, dat wij niet alvetend of onfeilbsar sift. WY hebben onze eigen visie, olze eigen tlenewijce, In vele gevallen is deze gebaceerd oj 0; earde bekende vaar j 40 andere gevallen wien we daar reer cterk van af, coals ova, 45 etblexen in desastronomte. ab wij Oy een avond als dere te berde brengen - dat suls u wel beeri yen = 49 4n hoofdzeak datgene, waarvan we nenen zeker te zim en die unten, wearvoor we een buitelgewone belangstelling hebben. Tk Zou graay deze avond even indelen, wis u het toestaat. In het kort 45 het dit 1 Voor u ic het micschieneon rexerheid of een seloof dat wij Ven een andere wereld koven. ken resel bew!j ic daarvoor ~ althans in wetenschappelike sin - moeilijc te geven. uuze bedoelig hier op deze wereld is eigenl'}. niet so naar u van inlichtingen te voorsien eh net u te discussieren, maar vooral on ee: bepaslde lin, die wij be- langrifk achten, te propageren. Dit gaat onde: het hoofd *verdrasgzaan- heid”, ovat bepealde noasteniiefde, rekere aanyascingen van het otof- leven aan geestelixe mogelifcheden, enr. sat wii duarblj gaare ingaan - voor fover het ono mogell): ic en wij nenen dat verant~ woord te kunnen doen - oy allerhand problecen en vragen, aie ochimboar deze onderweryen niets uitstaande heblen, dat it weer een kuvestie die gedeeltelix psycholosisch 1s, ten dele ook beruct op het eebruik haken van andere propa.ande-rethoden, soals by. het oyroeyeh var een Depnalde stexiing of sfeer, het tuscenlegcen van bepaalde be_ri,pen in een beantwoording oy ean wijee, die weinig Opvalt, caar waarvoor het onderbewaste xeer gevoelig 11 WY proberen altid redeli en logisch te sin, sar ook aan onze kant (4.w.x, in bnze wereld) blite nentitelt. U krijgt te maken fet verschillende jersvonlijzheden, Uox vanavond sult u kuines eochiks ken over tehminste tuee sprekers. én dearvan ben ir. (1% hooy, dat dat gven telenrotelling in.) Dese syrexers hebben allen eer ellen ka- yakter, een eigen visie, naar ze soeten zich allen ulte: coor dezelfde sypreexbuic. Lew.s. er wordt gebruik gevaact van de persvonlyabeld van Let nediumy en deze heeft - late we seg.en - een redicgerenue were king. Het de mY niet alt} mogelik o: preoies te cecgen wat ix wil, ordat ik gehoude: ben aan de begripsuogelikheden, die 1: voorienden vind in ria voertuig. MAE ik verder gaan dat dit, dan noes 1% mij on- niddelly richten oy de geheugeicentra (he. herinnerinescentru:, enze) on daaruit inpressie na impressie naar voren te breu.en. vit 15 voor Ons erg moeizean en voor u onplesierig, ondut duardoor alierbeng geste nel eng, ken ontotaan, tere! opreexfouten toch niet cehéd) kunnen wor den voorkoven, U cult’ seer waarschifil'': opnerxen, dat bepaalde ui tdruk es cezegden - neestal die, welke het nedius ook eivei cin — ive, doori Lin: betoog. 282 schoothe:dsfout, aie rise sehien wel te elixinere.. valt near clecl.ts te koste vai veel + Waar het onze bedoeling is on net u te syreien en niet on ee speciale prestatie te leveren of een aider terrein, nener. wi, ook ait rustig voorbij te kunnen yasn, Jae wel en wat dow daarvan: afwijcen} uiteindelifc ven ik ueer te cast bY u dan u bi mit, nietwaar?): ik sou gaarne willen, dat u trach: £0 ee:voudig, 20 duidely en £0 helder mogelik uw betocen te forvuleren. kunt u daarbij afstand doen van vreerdtalige ternen, da: vereenvoudict dit de zaak waarschilix zeor. (let 4s nl. megelife, dat we door associaties on halfbecreyen tex nen anders via het nediut toch moeil'jtheden kr‘ven.) ve vragen ie u t stellen staan u volkonen vrij. Ik wil er bij zedgen , dat ijn eigen belangetel ing hoofdzakelk ligt oy het cebied van de psycholoste en dsarbli oox de biologicche sa:enhangen, #anneer u daarvour duc bijzondere interecse heb, dan kunt u die vragen beter ean nj stellen dan ean aif ‘oyvolyer. G-"volledig duidelije te xia: 1k ben in nisi stoffely: leven yeen arto ot, ofschoon ik wel net geneeskunde en biolo.ie veel te maken heb « te hadden nisschien betere sprexers voor u kunnen vinden, user one zim de nogelijcheden vaax beyerkt en 1k hoop, dat u net mij genoegen nesnt, in nu leat ik de avond 1 in uw handen, rodat ik u zou Willen verzoeken de punten, die u belangwe:kend vindt, de vracen, Gio u wilt stellen, nasr voren’ te brencens x = vraag = = antwoord X ledoudt u eon u teenzet¥ing willen geven over de beste vor van poycho-conaticche thera je gin van de geestelike kant dsarvant B¥. door hetsl! nagneticne, heislj sucgectie, hetzij hyynotische katersus, hetal oonioche krachten-overbrenging 7 2. Hoe denikt u over de medicaventease onderstesnung door viddel van tranguilisers en artafactica, andere rustgevende hooy-centrasl eangrijyende viddelen? 3. coudt u een uiteenzetting willen geven over de pin? an ic u mis— vebien een correlatie bekend van ae fysiologioche functis van de pin en de fysiologie van de otrychnine in ve zin, zoals de thgelcen het noeien t "putting the central nervessysten on far on one otivulens"? = ug 1k misschien beginnen net punt 17 aanneer u vindt, dat ik te wifd-opig word, cunt u ne Kanneer wij spreken over ;sycho-sonatica, dan nosten we allerserst rekening houden net het feit, dat de sone relf ( later ve zecgen + de ken van de mans, coals die ook in de voortplanting tot uiting kont), 1 erfel'ke factoren en uiterlike fao- toren. erlike factoren versie ik ook de ervarings-factor, voor rover aie erfelifx kar worden overgebracht,eventuee) via de chroso- mn. Nu gullen weein elk lichasa prakticeh — reeks tendenzen zien ontstaan, die doen derken aan een echanisch ;roces. U.w.z, dat in de mens een bepaalde reeks var reacties 1s ingeyroeid. Leze reacties ard net bepaalde deuk-yrocecsen. wanneer wij de hersenen buiten Deschouwing zouden kunen laten, dai rou het eenvoudig zim en rou kun n worden gezegd 1 aan de hand var hetg 1k 45 overgebracht plus ervaringtebeinvicedingens kan nen door a.h.w. oy de imop te drukken een bepaald resultaat verkrijgen. In beerkte vate zult u dat in de ge- Reeckunde ook noeten toeyassen, sear wanneer wi nu die hersenen erbij neven, dai blikt ons, dat die hersenen wel cegel'sk werken met ervaringen en dus eigenl x voortdurend nig we indrakken opdoen. Lere nieuwe indrukke: worden on:iddellix ge~ rd net de corsyronkelifke, dus erfel\k eanvezice factoren. ve beel~ Baar Vorsen een soort innerlike realitett. Jere int werkt wi op het lichaan tn op de geest. 40 kunnen er beyanide foutieve associaties ontotaan, waarbi! het gedachtenyroces oy zichzelf in neerdere of nindere nate fouten opweit. Ue o,gewekte fout io er één, die lichane- 1Yx alo noyelikheid reeds bestaat en voor eer: croot gedeelie — althans mi. - potentieel in het lichas aanwerig is. iu wetes wij - en 4k neen aan dat u het ook eet - dat ee: bepaald deel van de siexteprocessen, die wij rien, ontotaat door ee: foutiel werken; d.w.z. dat het lichsan overdddig’ gaat werken, bi dejaslde inmunicatiepfrocessen, wear aitictoffen té oberk worden op- ceuekt on we te doe: kriigen net overgevoelicheid, die kan leiden tot aothaa, uitclag, hootkoorts, enz. fier 16 niet cjrase van alleen een zuiver stoffelike factor near ook van een xeenteliixe factor, Leze gees— ik dan nos in het 2g E te se( Ja, die uitdrukking 4s eer bee-Je verkeerd; ik rou nosten Zecgent een bewustziiisfactor, dat io pisschien beter) « Venneer ik nu dit bewuste'sn kan beinvloeden, dan volyt hieruit een aanpacting van het lichsan, Die eanpacoing kan seer onel sin, xi! kei oo: zeer geleidelik geschieden. in de praktik biikt ous ( vanuit ous ctand- sunt in onze wereld) dat, wanneer w in giant ci te werken net wat u hoent “kosridse.e krachten" plus suagestie (de fac.or sucestie in alta rede noodzaxelik, alleen al om de cntvankell!:leic va. het individu te vergroten) , wij in staat sim on ongeveer 60> van de bestaande ziekten te verninderen en eukele daarvan te geueren, xr bliift 40, over, waar sen We weiniy of nists kunnen doen; hetzij door te ver cevorderde ont wikkelingen in het lichas:,, hetel) doordat ontotane vergrosiingen niet 20 gesakkel(k geheel in orde kunnen worden genaakt. (ve hebben hier ook heel veel te maken net sandvening en vervorniny van cellen). ius wl ‘cunnen bij 60 helpen. mi dat betekent van min standpunt uit, dat wif voor Ge 60s gebruik noeten maken ven alle middelen, die ons ter beschikking staan. vie niddelen zi in volgorde van belangrifkhe:d volgers nijt In de eerste pleats het schepyen ven rust. Dit ken cugesctief cebeurens bes kan vie hyjnose celeuren, Ik denk hierbij no, niet aan een hypnotische ous (dus gee volledige ontlading) , saar alleen san een rusttoevtar| In rusttosstand io het nogelik on de senexin syrocessen in het 15~ ‘chasm eanierkel\k te besposdigen en het herstelvernoen, dat he: weef- pel heeft en het 14 in zich draa.t in alle orgesen, op te voeren 3 tot zim vaxinale hoogte. in die io relfs voor een ingewikxeld organisue alo de sens nog betre