A

WICTOR CHARON

MISZTIKUS Ú

T

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Wictor Charon: A misztikus úT

2

Tartalom
Bevezetés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. A misztikus csend Betűgyakorlatok Koncentráció Meditáció Magasabb betűgyakorlatok Szimbológia A küszöb őrzője Leszállás az alvilágba Az analógiák tana 3 6 12 16 22 25 44 117 123 129

Wictor Charon: A misztikus úT

3

Bevezetés
A nagy amerikai biológus, Alexis Carrel mondja Az Ismeretlen Ember című művében: "Az emberiség figyelmének el kell fordulnia a gépektől és az élettelen anyagvilágtól, s az ember lelkére kell irányulnia, azokra a szerves és szellemi folyamatokra, amelyek megteremtették a gépeket s Newton és Einstein világegyetemét." A tudomány új hangja ez; egy születő korszak forradalmának zászlóbontása. A biológia addig redukálta az anyagot, míg eljutott az anyagot szervező intelligens életerőig: a szellemig. S ezen a ponton megtörtént a találkozás a tudomány és az ősi hagyomány, a kinyilatkoztatások igazsága között. A misztikus út az önmagát kereső ember útja befelé, a mágikus teremtő, sorsformáló erők forrásához, amelyek felszabadítása fényesebbé teszi a világot, s megváltja benne az egyént. Misztikusok, jógik, próféták, messiások, a tudomány és művészet lángelméi mindenkor megjárták ezt a meredek ösvényt, hogy a csúcsról Prométheuszként lehozzák a szent tüzet az embernek. Az idők ma megértek rá, hogy az Igazság kilépjen a zárt szentély homályából és megmutatkozzék a Vízöntő korszak emberének, aki az Apokalipszis világéjének elmúltával egy Új Eón hajnalára ébredt. A most következő évszázadok a létért való küzdelem és a test primitív szükségleteinek kielégítésén kívül, időt ajándékoznak majd arra is, hogy a töprengők kérdéseket tegyenek fel a kozmosznak, önmaguknak, sorsuknak, Istennek életről és halálról.

Ugyanazok az ábrák. "A misztikus törvényeket előbb ismerték. amely a nyugati ember természetének leginkább megfelel.Wictor Charon: A misztikus úT 4 Ahogy az elmúlt évezredek alatt csak a különcök és beavatottak. amellyel fel lehet támasztani a lényeglátó bölcsesség tetszhalott nyelvét. most minden egyes lény szembe kerül majd léte problémájával. de az álomnak most is ez a nyelve. Ez a könyv igyekszik a nyugati világ számára hozzáférhetővé tenni mindazokat az értékeket amelyeket különféle ősi kultúrái és titkos társaságai őriznek. Az ember elfelejtette ezt a szimbólum ABC-t. de ősi kulcsai hiányoznak hozzá. ismerték már Káldeáben. Egyszerű. s minden anyagot a csillagképek alapján osztályoztak. Ezeket az elveszett kulcsokat ismerteti a könyvben lévő rózsakeresztes betűmeditáció. amelynek egész kultúrája a csillagok hierarchiájának uralma alatt állott. mint az élettan törvényeit" – mondja Carrel. világos szintézisképpen felépítette ezekből azt a módszert. amelyek valamely királysír falán vagy szarkofágján egy prózai cselekménysort fejeznek ki. mentális tartalmukban esetleg a legmagasabb teremtési folyamatot ábrázolják. s e háromból csak az egyik ismeretes eddig. Papjaik hatalmas rádióvevő készülékként csillagok asztrofizikai erőinek hullámhosszát hangolták be saját szellemükön keresztül a földre. S valóban. . Az egyiptomi hieroglifák értelme hármas. Korunk mélypszichológiája és pszichoanalízise szintén álomhieroglifákat bogoz.

harcokkal zsúfolt zsákutcájából befelé hívja az embert saját lelkének és erőinek felszabadítására. amelyek kitárták előtte a megismerés kapuját. s ezt az örök szikrát használja kapunak a jógi az örökkévalóságba való behatolásra. Az emberben benne rejlik a halhatatlan.Wictor Charon: A misztikus úT 5 A görög misztériumok lélekbeégő szépsége és igazsága egész országrészeket szőtt át a művészet hold színű extázisával. sötét erdején át a hajdani Naptemplomhoz vándorló neofitát. az asztrálvilág s a halál utáni állapot rejtett valóságát. A kabbalisztikus alkímia a teremtést utánozta. amelyet a Szellem varázsigéje mozgatott. az agyagkolosszust. Orfeusz lantja a halhatatlan Szellemről zengett a felkelő nap fényében – s ez a Szellem halovány visszfényként ma is felcsillog egy-egy színpadi műben. . az orfikus misztériumoknak kristályos tökéletességéhez. Rabbi Lőw embert akart teremteni és megalkotta Gólemet. A jógi tehát halhatatlan lelkével ismeri meg a másképpen megismerhetetlent. amely keresi az utat vissza titáni nemzőjének. de mindezeknek az irányzatoknak alapja közös: a külvilág kifelé ágazó. A keresztény misztikusok ugyancsak a világlélekkel keresik az egyesülést saját lelkükön keresztül –. s olyan élményekben részesítette az Eleuzisz sziklás. bonyolult tévedésekkel. hogy ezáltal megismerhesse a legmélyebb természettitkokat. Halandóval halhatatlant megismerni nem lehet. kezdet nélküli lénynek egy része. A tibeti jóga az ember kozmikus öntudatát akarja visszaszerezni. Faust kísérletezése ez egyéni tudatot a világegyetem tudatával azonosítja.

kifejleszthesse asztrális érzékeit. amelyben a misztikus állapot beálltának pillanatában szintén polgárjogot nyert. az analógiák hídján. meggyőződéshez jutni és nem sajnálja a fáradtságot érte. Gyakorlati módszerekkel. aki személyesen akar tudáshoz. más dimenziók közé helyezi és olyan szellemi örömök ízével.Wictor Charon: A misztikus úT 6 I. amelyek elmossák benne a bölcső és a sír kalodájába szorult gondok minden zaklatottságát. alapfogalmak tisztázásával. A világon semmit sem adnak ingyen. aki végigjárja a kijelölt utat. A misztika az élet legnagyobb élményét: a megvilágosodás extázisát kínálja annak. annál többet kell dolgozni és szolgálni érte. mindenki számára járható. * . szabad mozgás szerveit. A misztikus út a legnehezebb lépéseknél kívánja segíteni a tanulni vágyót. A misztikus út egyszerű. a szimbólumokat és áthatoljon a két világot összekötő hídon. már a kísérletezés szakaszában is igazi élményeket rejt: az embert magasabb síkra. Minél magasabb rendű a cél. hogy a "másik világban". bevált eszközökkel siet segítségére. A misztikus csend Ez könyv a kutatónak készült. a tájékozódás. erejével telíti. megtanulja az új világ nyelvét.

A kísérletező tehát akaratból szőtt csendzónát – klauzúrát – vont maga köré.Wictor Charon: A misztikus úT 7 A misztikus állapot első feltétele a misztikus csend megteremtése. Áttörhetetlen. A misztikus csend első stádiuma: önmagunk lecsendesítése. minden démoni és fizikai örvénylést kirekesztő láthatatlan búvárharang zárja körül. amelyben a hernyó szárnyas pillangóvá alakul. A gyakorlat módszertanát pontról pontra kell felépítenünk. s e csend elérésének törvényei: az érzékek. a kritizáló hajlam s a körülmények lecsendesítése. . az értelem. szinte démoni szándékossággal felmorajló zavarásoknak. amelyben a fogantatás misztériuma lezajlik. amely 13 hónapon át izzik a kemence tüzén hogy belsejében kikristályosodjék a mágus tudásának jelképe: a Bölcsek Köve. gondolataink. élet még sohasem jött létre. akaratunk összpontosításával hozunk létre. szétvágnak egy gubót vagy összetörnek egy alkimista tégelyt. Ha kísérlet közben engedünk az ilyen esetben mindig. betörni akaró anyagi áramlásoknak. figyelmünk. A kísérletező a gyakorlat megkezdése előtt klauzúrát von maga köré. A klauzúra – a zárlat – ősi kozmikus szimbólum és nagy analógia. Csak míg a teremtő természet a keletkező fizikai élet köré sűrű anyagból szövi klauzúráját. a gubót. Klauzúra nélkül alkotás. mint mikor fejlődés folyamata közben felnyitnak egy anyaméhet. ugyanaz történik. s nélküle lehetetlen a komoly misztikus munka is. amelyet koncentrációval. mint az alkimista lezárt tégelyét. addig a misztikus operáció zárófala szellemi erő. A misztikus csend elérésének több fokozata van. hiszen a misztikus csend is különböző stádiumokból áll. Éppen úgy jelenti az anyaméhet.

Ekkor egyéni.Wictor Charon: A misztikus úT 8 Először is meghatározzuk az időpontot az okkult munka céljára. amikor az extázis beáll. lelki érzékelésünket transzcendens erők szövik át. később már naponta. Ezzel a módszeres munkával elérkezünk a misztikus csend második stádiumához. Mindig ugyanebben a kiválasztott időben üljünk le gyakorolni. s most befelé hallgatózunk. később. Kényelmesen elhelyezkedünk egy széken – az Európában is megszokott. úgynevezett egyiptomi ülésmódban –. mintha valamire várakoznánk. Semmilyen munka vagy külső változás nem lehet elégséges ok rá. Ha a gyakorlatot helyesen hajtjuk végre. lehetőség szerint elszigeteljük. hogy a gyakorlatot elhalasszuk – betegség kivételével. mindig a napnak ugyanabban az órájában végezzük el. Legfontosabb követelmény. mindig ugyanabban a szobában. Figyelmünk feszülten befelé fordul. egyénenként változóan több órán át is tarthat. Később ebből a hallatlan feszültségűvé fokozódó izgalommal párosult várakozásból fejlődik ki az extázis állapota. amelybe bezárkózunk. mindennapi jelenségeken és időn. vagyis a láthatatlan világgal sikerül a kapcsolatot megteremtenünk. Ekkor minden anyagi és egyéb vonatkozású gondot agyunkból ki kell söpörnünk. nehogy elálmosodjunk. Vigyáznunk kell. Gyakorlati javaslatok: Válasszuk ki a napnak azt az időszakát. (Ugyancsak teljesen . forgalmas. A szobát. nyers és prózai munkán. A gyakorlat időtartama kezdetben fél vagy egy óra. ez a feszült várakozás sajátos lelki izgalommal jár. amely tapasztalat szerint kívül esik a felénk irányuló aktív. hogy a misztikus munkát rendszeresen. Eleinte másodnap.

Wictor Charon: A misztikus úT 9 egyéni a gyakorlás idejének rövid vagy hosszabb volta. amelyben nincsenek kérdések mert nincsenek okok. A lélek elfáradt. talán hónapokon és éveken át újra és újra. amely egész és oszthatatlan. a csúcs felé. itt is beáll az ernyedés. várakozunk. míg egyszer – amikor a misztikus csend gyakorlatai meghozzák a szükséges érettségi fokot – egy ilyen magas feszültségű csodavárásból fellángol az extázis. kissé megpihen. az ellenállhatatlanul felfelé törő csodavárás a beteljesülés felé. Csak Igazság van. a gyakorlás ritkább vagy sűrűbb ismétlődése. hogy azután megint nekilendüljön a meredeknek. Figyelünk és várunk. A szent megvilágosodás. napokon. A feszültségnek egy-egy fokán. mint minden életműködésnél. Ez az örökkévalóság jelene. minden időfátylat felszakít és a tér káprázatát eltünteti. Egyre erősebben és egyre feszültebben emelkedik bennünk a megnevezhetetlen. amely egyre fokozódik. amelyben a fény minden homályba merült pontot elönt. heteken. mindennél jelentősebb és lélegzetelállítóbb várakozás. a kozmikus ritmussal párhuzamosan fellépő ritmikus változás észlelhető. Újra és újra órákon. hogy bekövetkezzék valami névtelen. amit körülbelül 30-60 percen keresztül gyakorolunk. Ehhez a figyeléshez és várakozáshoz halvány izgalom szegődik. .) A csendes befelé figyelésben. Ez az állapot a misztérium előcsarnoka: az óriási erőtöltésű. hatalmas és megfoghatatlan. ünnepi. Várunk.

a formák. Ez utóbbi harmadik fokozat már mágikus állapot. majd tovább finomulni. ha az egésztől elkülönül és határok közé vonul. A számok. az anyag. nélküle magasabb fokú fejlődés a misztika útjain nincsen. az erő. Ez az elhatárolódás nem más. A természet a legnagyobb mágus. Harmadik: a testből való kiszállás. . Idézzük fel Maack Heilige Mathesis című munkájából a klauzúra figyelemre méltó és klaszszikus meghatározását: "Az univerzális csak akkor s az által tud specializálódni. a rezgés. Második: az extázis. * Íme a misztikus csend három állapota: Első: a magas feszültségű várakozás.Wictor Charon: A misztikus úT 10 Ez a gyakorlat minden mágikus megnyilatkozás kulcsa. Az ilyen kísérletek azonban további ismeretek nélkül igen veszélyesek. az érzékelés térbeli körülhatárolása a klauzúrában természetes szükségességként rejti magában a mágia alapjait. Extázis előzi meg a testből való kiszállást is. mint mágia. a sugárzás. a mozgás. amelyben már a távolbalátás képességét is gyakorolhatjuk.

Wictor Charon: A misztikus úT 11 Ahhoz. zárt terület. claustrum. azaz tisztítani... azután újra sűríteni. a cella. Az agyvelőt kemény agykéreg zárja körül. A modern mágus koncentrálja akaratát. és alámerül a földbe. A páholy olyan hely. A növény magja szilárd héjjal burkolja magát körül. A természet is először felbont. törvény és alapvető lényeg: elzárkózni a külső világtól. A kunyhó. (Minden művelet lényege ez. mint a profán környezettől elkülönített. mind a személyes elkülönülés céljait szolgálják. saját benső valónkhoz. a claudesból (bezárt) származik. Először oldani kell. a sátor. hogy valami új létrejöhessen. hogy ezáltal közvetlen kapcsolatba kerüljenek az őseredettel. Az elzárkózást a dekoncentráló nyilvánosságtól. azután épít. Mindez egyetlen hatalmas klauzúrafolyamatnak különféle körülírása. a barlang. mármint a misztikus úton. A mágus varázskört vont maga körül.) Regresszió nélkül nincsen progresszió. ... Ezért szükséges először oldani. A kolostor. ahol a belső munkát nem zavarhatja meg a világ zaja. Maga a templom sem más. A klauzúra célja kettős: az erőket először visszavezeti az elsődleges lényeghez. Vagyis visszahatolás nélkül nincsen előrejutás. a ház. azután sűríteni. Az ólom arannyá változásához a "Prima Matéria" átmeneti állomására van szükség. Az emberi sperma és pete a szorosan zárt anyaméhben egyesül. s ez a folyamat éppen ezért mély analógiakulcs. Az alkimista kísérleti anyagát Hermész tégelyébe zárja. első számú szabály.. Azután az újjáteremtett erőket innen fellendíti a magasabb funkciókhoz és formákhoz. s egyszersmind a démonokat és szellemeket körébe zárja. megszentelt. hogy a környezettől elkülönüljön. A misztikus elmerül önmagában.

hogy akinek különös hajlama van rá. De a különféle utakat azért ismerni kell. az intenzív szellemi koncentráció létrehozza a test nyugvó állapotát. Ez még nem jelenti azt. Mivel a test és a lélek között szoros kölcsönhatás áll fenn. különös tekintettel az európai ember testi-lelki alkatára és külső körülményeire.Wictor Charon: A misztikus úT 12 II. Az európai misztika egy általános. az sohasem állít fel áttörhetetlen szabálykordont ezen a téren. A keleti misztikában is az a fontos. hogy a test zavaró kondíciókilengései nyugvópontra jussanak. különleges ülésmódokkal és az úgynevezett jógatornával dolgoznak. A keleti misztika iskolái. E cél két oldalról érhető el: a test felől és a szellem felől. az nem érhet el ezen az úton is eredményeket. Ugyanígy a testi gyakorlatok bizonyos lelki egyensúlyt teremtenek. A modern misztika a testi gyakorlatokat olyan szűk térre szorítja. Lélegzésszabályozásra. testi erőfeszítésektől mentes irányt nyitott meg. különleges ülésmódokra itt Európában nincsen szükség. mert a fejlődés útja mindig egyéni és a választás mindig szabad. Betűgyakorlatok Minden misztikus iskolának más és más módszere van hogy a testet nyugvó állapotba hozza. Akinek megismerését az igazságélmény hatja át. s ezáltal minden erőt és figyelmet maradéktalanul a szellem síkjára irányíthassanak. E gyakorlatok nagy része európai környezetben nehezen alkalmazható. A legtöbb gyakorlat a már ismert egyiptomi ülésmódban vagy a kabbalisztikus jógá- . a különféle jógák a lélegzet szabályozásával. A nyugati misztika ugyanezt a célt más úton éri el. amennyire egyáltalán lehetséges.

Esetleg a képzelőerő bizonyul renitensnek: nem hajtja végre a kiadott parancsot. mégpedig sorrendben az elsővel. tehát az I betűvel kezdjük. Amikor a betűk felett már biztosan uralkodunk. hogy az első betű kidolgozásával hetek telnek el. azután a jobb vállba. Amikor így végeztünk az egyik betűvel. A. élesen és fényesen jelenjék meg. elérkeztünk a gyakorlat . homályos. Mindezeket a hibákat gyakorlással kijavíthatjuk. hibátlanul keltsük életre képzeletünk erejével. A meditációs szoba világítása letompított. s csak azután térhetünk át a másodikra. azután le a bal felső combba. elmozdul vagy forog. újra és újra ismételjük meg. innen átmegy a bal vállba. A betű minden részét tisztán.Wictor Charon: A misztikus úT 13 ban megadott tarot-pozíciókban hajtható végre. vagy a fényerőben lépnek fel hiányosságok. A betűk kivetítésében eleinte a legkülönfélébb hibák és zavarok mutatkozhatnak. – s legalább három másodpercig egyenletes fénnyel világítson. O. E betűkkel végzendő. A gyakorlat: a már ismert módon elfoglaljuk helyünket egy széken és megteremtjük a klauzúrát. Az I betűt beleképzeljük előbb a jobb lábfejbe. mintha neon betűreklám gyulladna ki. míg a gyakorlatot végig nem csináltuk mind az öt betűvel. hanem elferdül. Megtörténhet. A gyakorlatokat természetesen nem mindig hajtjuk végre az összes betűvel. esetleg a betű nem áll egyenesen. S csak ha már az első helyzetben teljes intenzitással felragyogott. Ha a betű megjelenítése első kísérletre nem sikerülne. Az imaginációs gyakorlat az I. majd a térdkalácsba. majd a comb felső részébe. A betűnek az említett testrészeken úgy kell megjelennie. végül a bal lábfejbe. s utána a többire. utána felvezetjük a térdkalácsba. míg csak célt nem érünk. – mintha kis mozigép vetítené. akkor vezessük tovább a test következő pontjára. sorra következik a második betű. Láthatóan. U.

A betűk kivetítését nem szabad elsietni. hanem intenzitásában is mérhetetlenül megnövekszik. szükségletének. hogy a betűt három alapszínben: piros. ez a felszabadult energia mintha sok száz volttal több feszültséget kapcsolt volna szellemi kapcsolótáblánkra. A gyakorlatot tetszés szerint nyitott. később a három alapszínben sorra mind az öt betűt. A dolgok színesebbek. legalább három másodpercig kell a betűt a kiválasztott színben. Az eredmény: a betűgyakorlatok helyes és sikeres elvégzése után nagy nyugalom költözik belénk. az elvontságok ritka és üde . azzal a különbséggel. fényes betűt vetítünk ki. De szellemi perspektívánk nemcsak tágasságában. sárga és kék színekben vetítjük ki. Eleinte csak egy világító. világosabbak. Mivel testünkben lecsökkentettünk minden mozgást. mint ahogyan előbb leírtuk. Egy-egy színben végigvezetjük a betűt a projekciós centrumokon. nagyszerű eredetére utal. vagy csukott szemmel végezzük. Gondolataink termékeny forrásként fakadnak fel. mind a három színben. amelyeket máskor hiába akartunk megérteni.Wictor Charon: A misztikus úT 14 második stádiumához: a színes betűk életre keltéséhez. Ebben a könnyű lebegésben. a soron levő projekciós centrumban megtartani. ragyogóbbak lesznek. élesen tekinti át a kérdéstömböket. amely testünk számtalan apróbb és nagyobb zsarnoki kívánságának. frissen. Mintha elszakadt volna az a millió láthatatlan szál. sohasem hallott ideákat közvetítenek hozzánk. világos falfelületre. Ezután érkezünk el a betűgyakorlat harmadik stádiumához: a betűket óriásira megnövelve kivetítjük egy tiszta. harmóniátlanságának és elégedetlen éhségének rabszolgájává tesz bennünket. sorra mind az öt betűt. új és meglepő részleteket. A gyakorlat éppen úgy folyik le. Szellemünk fokozottan éberré válik. melyek eredetisége és igazsága egy magasabb szellemi sík tágas.

. erőszakolás nélkül. olyan mértékben válik önmagától szabályosabbá a lélegzés. önmaguktól bekövetkeznek. hogy a modern európai misztikának ezekkel az egyszerű gyakorlataival sokkal hamarabb elérhetjük a test nyugalmának és a szellem éberségének állapotát. S a különféle jógapraxisokból ismert állapotok fokozatosan.Wictor Charon: A misztikus úT 15 levegőjében a test távoli érzete csak egytónusú fenséges nyugalomként jelentkezik. mint a legbonyolultabb légzési gyakorlatokkal. Ha minden utasítást és a gyakorlatok részleteit lelkiismeretesen végrehajtjuk. Amilyen mértékben előrehaladnak a betűgyakorlatok. látni fogjuk.

Wictor Charon: A misztikus úT

16

III. Koncentráció
A misztikus úton való haladás második legfontosabb eszköze a klauzúra mellett a koncentráció. A szellemnek ezt a magasfeszültségű állapotát az egyes iskolák sokféleképpen írják le. Lényegét számtalan könyvben igyekeztek meghatározni, de a sok meghatározás között a kérdés veleje gyakran elsikkadt. Vannak kötetek, melyek csak a koncentrációról szólnak, s bennük sok száz kitűnő gyakorlat vezeti a tanítványt a praktikus útra. Csodálatos azonban, hogy a gyakorlás legtöbbször mennyire eredménytelen marad. Miért? Mert vagy a tanítvány nem érti meg, vagy a könyv nem fejti ki megfelelően a koncentráció elméleti és gyakorlati lényegét. Máskor a szerző gyakran olyan ismereteket tételez fel; melyekkel a tanítvány nem rendelkezik, vagy pedig túl bonyolult, fárasztó módon adja elő mondanivalóit. A koncentráció szó értelme: összpontosítás. Többféle fajtája van. Lehet figyelmet, akaratot, értelmet, vágyakat koncentrálni. Tehát a koncentráció célja lehet más és más, technikája azonban mindig ugyanaz. A helyes koncentráció megköveteli, hogy a testünkben rejlő minden erőt egy fókuszba gyűjtsük. Tehát minden erőnket, érzésünket és akaratunkat egy cél szolgálatába vonjuk össze. Abban a pillanatban, amikor testi-lelki erőink a kitűzött célra irányulnak, tudatunkból minden másnak el kell tűnnie annyira, hogy koncentrációnk tárgyával valósággal eggyé olvadjunk. Ebben a feszültségben minden más megszűnik. A helyes koncentráció tetőfokán gyakran még a fizikai fájdalmat sem érezzük. A koncentráció titka tehát abban

Wictor Charon: A misztikus úT

17

rejlik, hogy mennyire tudjuk tétován elfolyó, töredékes erőinket eggyé kovácsolni és egyetlen célpontra kivetíteni. Ez a feladat már nem csak képzeletünket veszi igénybe, hanem minden testi-lelki tulajdonságunkat és képességünket is. Természetes, hogy az ilyen hatalmas teljesítmény sikere nem épülhet fel egyik napról a másikra. E képesség teljes birtokában eddig csak a szellemtörténet olyan kiemelkedő alakjai voltak, mint Krisztus, Buddha, LaoCse, Milarepa,* Ráma, Krisna, Hermész Triszmegisztosz, Orfeusz, Pitagorasz és még néhányan. A koncentrációt bevezetésképpen külön-külön területeken kell gyakorolni. Osszuk tehát a koncentrációs gyakorlatokat öt nagy csoportra:1. Figyelemkoncentráció.2. Türelemkoncentráció.3. Akaratkoncentráció.4. Érzelemkoncentráció.5. Erőkoncentráció. A helyes út az, ha először kiválasztunk egyet a gyakorlatcsoportokból és abban igyekszünk kitartó gyakorlással tökélyre fejleszteni képességeinket. Egy másik fajta gyakorlatba csak ezután fogunk bele. Most sorra véve az öt csoportot, egy-egy példával világosítjuk meg az egyes gyakorlatok lényegét. Ez nem jelenti azt, hogy csak a megadott példák alapján gyakoroljunk, mert itt is tág tere van az egyéni választásnak. Mindenki összeállíthat magának ehhez hasonló, de hajlamainak megfelelő gyakorlatot. l. Figyelemkoncentráció: Keressünk ki egy könyvet, mely rendkívül nehéz stílusú s tárgyánál fogva bennünket nem érdekel. Kényszerítsük rá magunkat, hogy a könyvből két oldalt figyelmünk megfeszítésével végigolvassunk. Olyan dolgokra, melyek az embert nem érdek*

Milarepa (1000 körül élt – tibeti mágus, feketemágusból lett jógamester)

Wictor Charon: A misztikus úT

18

lik, rendkívül nehéz figyelni. Figyelmünk és kitartásunk intenzitásától függ, hogy mennyit olvasunk el, ha kitartásunk győzi, egy egész fejezetet is elolvashatunk. Ezután következik az ellenőrzés, mellyel figyelmünket lemérhetjük. Becsukjuk a könyvet, ceruzát, papírt veszünk, s az olvasott rész tartalmát röviden, de minden részletre kiterjedően leírjuk. Ez a kísérlet azért megfelelő, mert csak olyasmit tudunk lerövidíteni, összevonva visszaadni, amelynek lényegét felfogtuk és emlékezetünkbe véstük.2. Türelemkoncentráció: A türelemkoncentráció lényege az, hogy mennyi ideig tudunk valamilyen monoton tevékenységet végezni. Példa: tegyük magunk elé a sakktáblát. A tábla bal alsó sarkába helyezzünk el egy figurát és kezünkben másodpercmutatós órával mérjük az időt. A fel adat az, hogy a figurát minden harminc másod percben egy kockával feljebb vigyük. Amikor elértünk a nyolcadik sorba, akkor a szomszédos kockasoron visszük lefelé a figurát harminc másodpercenként egy kockával lejjebb. Ezt az egy hangú munkát mindaddig folytatjuk, amíg a figura az egész táblán végig nem vándorolt. Ez a gyakorlat mindössze harminckét percig tart.3. Akaratkoncentráció: Határozzunk el magunkban valami egészen valószínűtlen dolgot, üljünk le a meditációs székre és erőösszpontosítással gondoljunk arra, hogy ennek a dolognak meg kell történnie. Példa: magunk elé helyezünk egy székre vagy asztalra valami kis könnyű tárgyat. Leülünk és akaratunkat arra koncentráljuk, hogy az a kis tárgy a levegőbe emelkedik. Utalnunk kell itt Krisztus lenyűgöző erejű mondására: "Ha csak annyi hitetek volna, mint a mustármag, hegyeket mozdíthatnátok meg vele." Ebből a hatalmas tulajdonunkból, amelyet tudatlanságunk bénaságban tart, kell visszazsákmányolnunk egy atomnyit, hogy kisöpörjünk vele minden

Az érzelmek – még hozzá bármilyen fajta érzelem – a szellemi látás és akaratkoncentráció segítségével előidézhetők. csak azt a lényeges pontot. Ha ezt az érzést a jövőben máskor is fel akarjuk idézni. a részletek elveszítik jelentőségüket. Itt is zavaróan hatna az “állványzat’. amelyben az érzés a legélénkebben jelentkezik. hogy kiszabadítsuk magunkat az érzelmek rabszolgaságából. mágikus hatalommá. vagyis ahhoz a ponthoz. mint ahogyan érzésrög- . ha az épület elkészült. a történés csattanóját kell pontosan felidéznünk: éppen úgy. mert igazi akaratkoncentráció csak abban az esetben jöhet létre. Érzelemkoncentráció: Az érzelemkoncentráció célja és lényege. lerögzítjük és áthozzuk a jelenbe. amely éppen nem időszerű. minden kis részletét felelevenítjük. Természetesen így mesterségesen előidézhető a gyűlölet és a taszítás érzete is.Wictor Charon: A misztikus úT 19 kételyt. Szándékosan választottunk akaratkoncentrációnk gyakorlására ilyen lehetetlennek látszó feladatot. Akaratunk csak akkor válik csodákra képessé. Ezt az eseményt képzeletben újra és újra átéljük. ahogy az építész is lebontja az állványzatot. A meditáció során emlékezetünkbe idézzük múltunknak azokat az eseményeit. kicsúcsosodik. Mikor az esemény. éppen úgy. valósággal újra életre keltjük. ha az akarat minden fizikai és értelmi mérlegelést meg tud szüntetni. A gyakorlás eredményeképpen tetszésünk szerint tudnunk kell előidézni olyan érzést is. hogy a gyakorlott és fejlett misztikus kormányozni tudja érzéseit. Ez annyit jelent. a történés csattanójához érünk. a jó irányba haladó misztikus és tanítványa azonban gyakorlás céljára csak harmonikus érzéseket választ. Egyik legjobb módszere ennek a műveletnek az emlékezés. melyek az előidézni kívánt érzést tartalmazzák. Amikor már sikerült az érzést felidéznünk. mindig erre az eseményre gondolunk.4.

Természetesen vigyáznunk kell arra. már teljesen függetlenné kell válnunk az idő káprázatától. meg- . hogy időszakonként. A misztika tanulmányozójától elvárható. A misztika tanítványa az érzelemkoncentráció segítségével az örök jelenben él. A nagy emóciók mindig mély nyomokat hagynak lelkünkben. Ez a belső egyensúly. amely az idő és tér legnyugtalanítóbb áramlásai között is mozdulatlan marad. s nem fog rajta a mulandóság fertőzése. A gyakorlatban ez annyit jelent. az öröm. s azt fejleszti. a szimpátia. a magasztos emelkedettség. ez az állhatatos szilárdság azoknak a bölcseknek tulajdona. s ezeket a területeket hasznos billentyűkké változtathatjuk. és ha akarja. Így építhetjük fel szilárddá ezt az érzésépületet és bármikor előparancsolhatjuk pl. Ez a misztérium nem jöhet létre olyan lélekben. amelyben kiszámíthatatlan.5. viharos érzelmek uralkodnak. valamennyit a megelőző. a derűs békesség érzéseit.Wictor Charon: A misztikus úT 20 zítő meditációnkban zavarnak a felesleges részletek. A misztikus úton haladó tanítvány ezek segítségével tud – a kívülállók számára érthetetlen módon – a kínos és mindenki mást magával ragadó válságok fölé emelkedni. melyek döntően befolyásolták fejlődésünket. a nyugalom. a múltat és jövőt egyaránt jelenné változtathatja. amikor egészségi állapota kifogástalan. Mert a szenvedésben az örök hasznot látja és a gyönyörben a mulandót. hogy életünkből és tapasztalatainkból a legjellegzetesebb részleteket ragadjuk ki. hogy valamiféle munkában minden ereje megfeszítésével rendkívüli eredményt érjen el. az elégedettség. pozitív kicsengésű eseményhez rögzítve. amikor a nagy ideálok életébe akarjuk magunkat beleélni. A későbbi gyakorlatoknál. Erőkoncentráció: A koncentrációnak ez a fajtája az ember teljesítő képességét teszi próbára. akik lelkükben rátaláltak az állandóságra.

Az ilyen munka sikeres elvégzése. mert az minden esetben egyéni. hogy adott esetben kiállja a nagy erőpróbát. s feladatát minden körülmények között végrehajtja. bármilyen nagy fáradtságba is került. A koncentráció e fajtájánál nem lehet általános gyakorlati útmutatást adni.Wictor Charon: A misztikus úT 21 erőltető munkát vállal. A tanítványnak szüksége van önbizalomra. . erősítően hat és önbizalmát nagyra növeli. Mindenki saját foglalkozása vagy speciális tanulmányai alapján válasszon magának gyakorlatot. arra a hitre.

hogy ebben a szomjas csendben felcsendülhessen benne egy másik világ melódiája. különféle testekbe öltözteti. hogy mindenfajta erőfeszítés hiányzik belőle. Ilyen módon a vizsgált dolgot közvetlen beleélés útján ismeri meg. mikor a tanítvány meditációja tárgyával olyan szoros kapcsolatba lép. A meditációban a tanítvány igyekszik minden oldalról meg- . amely a lelket különféle körülményekbe. szenvedésekkel teli fizikai síkján lejátszódó folyamatnak szubtilis. a különvalóság tudata eltűnik. Bármilyen görcsös erőfeszítés csak hátráltatja az eredményt. Ennek is az az előfeltétele. Csendet teremt. fájdalmakkal. hanem mindent magába fogad: a lélek egyetemesen érzékeli a dolgokat. a meditáció célja a decentralizálás.Wictor Charon: A misztikus úT 22 IV. hogy a közvetlen átélés fontos tapasztalását megszerezze. Az ember mintegy kinyitja. teljesen hiányzik a feszültség. mentálsíkon végbemenő analógiája ez. A meditáció magasabb fokozata a kontempláció. mint mondottuk. testét elnyugtatja. Az idő és tér nehézkes. A meditáció tehát abban különbözik a koncentrációtól. Meditáció Míg a koncentrációnál az összes rendelkezésre álló energiák egyetlen központba sűrítése volt a cél. befogadóképessé teszi egész valóját. hogy a fizikai állapot nyugvópontra jusson. Ebből a várakozásból azonban. A meditáció állapota is a várakozás. A figyelem nem egy pontra szegeződik. A koncentráció legtöbbször valami erőhatást akar létrehozni. klauzúrával kizár minden zavaró körülményt. hogy szinte azonosul vele. a meditáció a dolgok mélyebb átérzésére és megértésére törekszik.

erőszakos asszociációkkal. Tapasztalatunk szerint. hogy sikerül általános fogalmakat számtalan elágazó részletükben elemezni. A meditáció gyakorlatát illetően nagyjából ugyanazokat a jelenségeket állapíthatjuk meg. A kontemplációban pedig a tárgy lényegébe hatol be. Céltalan dolog vaktában leülni meditálni és várni. mihelyt kontroll nélkül nyitva hagyjuk számunkra a bejáratot.3. mint a trópusi vendégváró. de az eredmény rendszerint még rosszabb. Irányított meditációt végzünk. Mintha a tengert akarnánk lyukas kis edénnyel kimeregetni. mint a koncentrációnál. míg valamilyen meditációs téma felmerül. melynél nem várjuk be. Az ember emlékezete. feltéve. mert a rendszerek nem számolnak az átlagos tanítvány képességeivel. Különös értelmi ismeretek nélküli kontemplációval hatolunk be a tárgy lényegébe.Wictor Charon: A misztikus úT 23 ismerni tárgyának lényegét. mint amelyeket a koncentrációnál is említettünk: sok könyv tárgyalja. sok iskola tanítja. amelyek a tudat üresen hagyott. A tárgyról gyűjtött részletismereteket összeállítjuk és mibenlétét ezek alapján igyekszünk megérteni. Úgy járhatunk.2. és ezt a célt szolgálja a magasabb betűgyakorlat-sorozat.A meditáció témája bármiféle szellemi tartalom vagy természeti jelenség lehet. fogalomtára hatalmas dzsungel. megvilágított fókuszába tolakszanak. akinek ajtaján . hátha valami eszünkbe jut. vagy remélni. az eddig nyilvánosan ismertetett meditációs módszerekkel évekig kísérletezhet valaki minden komolyabb siker nélkül. hanem előre megállapított sorrendben áthaladunk bizonyos gondolatcsoportokon. Ez az út azonban csak magas fejlettségű misztikusok számára járható. A meditáció technikája háromféle utat kínál:1. hogy vele kapcsolatban elegendő részlet és megfigyelés áll rendelkezésünkre. tele nyüzsgő. Ilyen a keleti misztika legtöbb gyakorlata.

ami bennünket egyénileg. Ez annyit jelent.és témacsoportokra való koncentrálással kezdődik.és a mentálsíkon egyaránt. .Wictor Charon: A misztikus úT 24 látogató helyett hüllő vagy vadállat sétál be. azzal nem akarunk más témaköröket kizárni. éspedig olyan módon. speciális problémaként vonz és érdekel. hogy a témákat meg kell érteni. csak mintául szolgálunk hasonló módszerekhez. Egy-egy gondolatkomplexumot a hermetikus filozófia mind három síkján. át kell érezni és élni a fizikai. hogy belevesszük mindazt. A munka határozott fogalom. A meditációs téma tehát mindig egyéni. Hogy a következőkben mégis egy ősidők óta használt ezoterikus módszert ismertetünk. A legszebb eredményt irányított meditációval lehet elérni. az asztrál. A meditációs tervet hónapokra előre kell lefektetni az individuális érdeklődés iránya szerint.

Wictor Charon: A misztikus úT

25

V. Magasabb betűgyakorlatok
A betűgyakorlatok célja az, hogy a fogalmakat mind a három síkon tisztázzuk, s ezáltal a tudat és altudat számára kozmikus szimbólum ABC-t idegezzünk be. További célja, hogy mélyen fekvő tudatrétegekben rejtőző múltunkból emlékképeket hozzunk felszínre. Ha behatolunk a lélek ősrégi rétegeinek titkába, úgy érezzük, hatalmas, lenyűgöző arányú történelem előtti kultúra romvárosába kerültünk, amelynek lassan kibetűzhető feljegyzései, fejlett tudománya, éteri művészete elvezetnek bennünket mindazoknak a dolgoknak mély értelmű gyökeréhez, amelyekkel oly nagyra voltunk jelen életünkben, s amelyek csak sekély árnyékai, homályos lekicsinyített tükörképei elfelejtett elődjüknek. Gyakorlás közben meg kell tanulnunk, hogy a három síkot egymástól megkülönböztessük és elkülönítsük. Csak így válik felismerésünk véglegessé, s így tudjuk tévedhetetlenül megkülönböztetni, hogy milyen irányba tartunk és miféle áramlatok vesznek körül bennünket. Ez óv meg attól is, hogy kusza, zavaros érzések örvényébe kerüljünk, tisztázatlan fogalmaink félrevezessenek, s közben nyugodt önelégültséggel azt higgyük, hogy mindössze pillanatok választanak el bennünket a teljes szentté válástól. Ismernünk kell a dolgok fizikai, asztrális és mentális természetét, hogy a maguk helyére beoszthassuk, osztályozhassuk őket. Mindenesetre tisztázásukat, osztályozásukat nehézzé teszi az, hogy a három sík között nincs éles határ, egymásba olvadnak. Például a durva, fizikai, szexuális éhség szinte észrevétlenül folyik át az asztrális érzelmes-

Wictor Charon: A misztikus úT

26

ségbe, s az asztrális művészet legmagasabb fokán alig észrevehetően siklik át a mentális, a tiszta, szellemi elvontságba. A zenénél tapasztalhatjuk ezt, amikor az érzelem varázsos édessége, vagy a fájdalom viharzó keserűsége lassan átalakul a konzekvenciák magasztos bölcsességévé. A hangok nem korbácsolnak többé, hanem felemelnek és kibékítenek. Nehéz tehát, de nem lehetetlen a három sík pontos felismerése, csak felismerő képességünket kell megfelelő, precíz analizáló művészetté fejlesztenünk. A magasabb betűgyakorlatokkal előző életeink képeit is felszínre hozhatjuk. Rochas médiumát szuggesztióval vezette visszafelé a gyermekkor, a csecsemőkor, a születés, a szülés előtti állapot egyre szűkülő folyosóján át egy elmúlt életbe. Valójában ez a leghatásosabb és legbiztosabb mód, hogy eljussunk a reinkarnáció igazságának élményéhez, amelyet így személyes meggyőző valóságként élhetünk át. A huszonkét betű, amellyel gyakorolunk, a kozmikus jelenségek huszonkét kulcsa, a láthatatlan világok huszonkét kapuja. Eredete, mint mondottuk, visszanyúlik az ősi egyiptomi és az annál is régebbi, a mai anyagelvű emberiség számára elveszett lemuriai és atlantiszi kultúra idejére. A betűk akkor természetesen hieroglifák voltak mérhetetlen mélységű tartalommal töltött pentagrammok, amelyeknek három síkon volt értelmük. Első formájukban nem a kauzálisan gondolkodó, hanem a vizuálisan felismerő, intuícióval beleérző ember számára készültek, akinek még működött a Harmadik Szeme. Ez a csodálatos okkult szerv, amelynek elveszítését; megvakulását később csak úgy pótolta a lassan kifejlesztett agyrendszer, mint a vak ember látását a Braille írást kitapogató kéz. A Harmadik Szem látta a másik világot, tehát a háromszemű ember nem ismert halálfélelmet. Tudta, hogy a halál csak lét-

Wictor Charon: A misztikus úT

27

formaváltozás, helycsere a két világban, s mind a két világban nyitott szemmel benne élt. A Harmadik Szem feleslegessé tette a kauzalitást, vagyis az ok és okozat törvényei közötti nehézkes, hosszadalmas botorkálást, a hamis következtetéseket. Mert nem szavakban, tisztázatlan tartalmú fogalmakban gondolkodott, hanem képekben, szimbólumokban látott. Nem csak a koponya közepén lévő rejtélyes tobozmirigy őrzi a Harmadik Szem emlékét az ember testében, hanem áloméletünk is. Képekben, szimbólumokban álmodunk, s ezt a modern pszichoanalízis is felismerte. Igaz ugyan, hogy egyelőre csak néhány szegényes kulcshoz sikerült hozzájutnia, melyeket az álomfejtéshez használ, ugyanis a legtöbb analitikus a másik két síkot fel sem tételezi. Pedig az álomnak gyakran van jelentős és mind a három síkra vonatkozó értelme, leszámítva a valóban csak testi ingerekből és hiányérzetekből eredő álmokat. Az új orvostudomány például az álmokból eredő megfigyelések alapján ma már kénytelen számolni az úgynevezett prófétai álmokkal, diagnózisálmokkal, problémafejtő álmokkal, figyelmeztető álmokkal és a magasabb Én létezésével, amely ezeket sugalmazza. A Harmadik Szem tragikus elhomályosulása az ember börtönkapujának bezárulását jelentette, azáltal, hogy foglyul ejtette őt az idő, a tér és a halál káprázatába. Később Káldeában és Egyiptomban a papok, a hagyományok őrzői hieroglifa-gyakorlatokkal nyitották fel újra – belülről – ezt a lecsukódott szemet. A meditációnak, a magasabb betűgyakorlatoknak ma is a Harmadik Szem, az, "elveszett paradicsom" visszaszerzése a célja. Ezért kell a meditációnál a két szemét lehunyni, a testet lenyugtatni, a gondolatokat lecsendesíteni, hogy a látens dermedésben alvó Harmadik Szem ebben az áttetsző, csendes, belső derengésben felnyíljék és

A Harmadik Szem legcsekélyebb méretű megnyitása. tágra nyitott anyagi szemünk vakságával. s a Harmadik Szem mágikus hatalmát önös. életre keltése meglepő okkult képességeket támaszt fel az emberben. amelyben úgy élünk. végül a rajz következik. Egyébként a Harmadik Szem történetének bővebb megismerésére szolgál Kurt Aram: Magie und Zauberei in der alten Welt (Mágia és csodák a régi világban) című könyve. A Harmadik Szem létezésének. Most pedig lássuk az összetettebb betűgyakorlatokat. A most következő betűket egyenként rárajzoljuk egy-egy névjegy nagyságú kartonlapra. sötét irányban kezdte felhasználni. Az eredmény kataklizma és a Harmadik Szem elvesztése volt. ilyenformán: . hogy az ősi. agytekervényeink bizonytalanul tapogató ujjhegyeivel.Wictor Charon: A misztikus úT 28 átnézhessünk vele abba a világba. majd eltűnésének transzcendens okát abban kereshetjük. mágikus kultúra híjával volt még a szenvedés és tapasztalás szülte etikai értékrendnek. tudományos felkészültséggel tárgyalja a kérdést. magasabb fejlettségű. írjuk alá a hozzá tartozó fogalmakat. Aram alapos. mint a világtalan: csak botorkálunk a káprázatos tavaszi napsütésben.

. s amikor úgy érezzük. mert az egyiptomi meditáció a Tarot-kártyás ismertetésnél majd sorra kerül..Wictor Charon: A misztikus úT 29 D Zárt hely. . Helyesnek látjuk a dolgot leegyszerűsíteni annál is inkább. előbb lejegyezzük mind a huszonkét betűt a hozzá tartozó fogalmakkal. hogy mindent megjegyeztünk róla egyenes gerinccel meditációs nyugvóállapotba helyezkedünk és lehunyjuk a szemünket. Rögzítjük a kis ábrát magunk előtt. Determináció Börtön Egyiptomban az alsó ábra helyett hieroglifát rajzoltak és néhány misztikus iskolában ma is hieroglifákkal gyakorolnak.Mielőtt rátérnénk egy bizonyos betűvel folytatott meditációs gyakorlat ismertetésére egy meditációs példa segítségével. ábrákkal együtt. elolvassuk a hozzáírt fogalmakat. Most pedig leülünk a meditációhoz.

Wictor Charon: A misztikus úT

30

A HUSZONKÉT BETŰ

A
Sátor, Védelem, Templom

B
Egyesülés, Házasság, Viszony

C
Nyitott kör, Lehetőség, Munkaterület, Vágyakozás

D
Zárt hely, Determináció Börtön

E
Hold, Változás, Mozgás, Vonzás Periodicitás, 7-es szám

F

G

H
Od, Isten lélegzete, Lélek, Ideogenezis

A rózsakeresztes me- Föld, Termékenység ditációs ABC-ben "F" betű nincsen. Helyette a tanítvány egyéni pentagramot kap

Wictor Charon: A misztikus úT

31

I

J

K

L
Fal, Akadály

Kard vagy Kormány- Evolúció, FokozatosA harc, rombolás pálca, Láthatatlan erő, ság, Hurok princípiuma. A pozitív Fal pólus elsőbbsége. Mágikus támadás, győzelem

M

N

O

P

A női princípium, Erők egyensúlya, Klausura, Mágikus Hímnemű elv, Hűség, Negativitás, Anyaság, Kozmikus periodicitás kör, Lekötött erő, A Phallus, Pozitív pólus, Gravitáció természet hármas Fény, Aktivitás birodalma

Wictor Charon: A misztikus úT

32

R
Tűz, Távolbalátás

S
A kígyó, Misztérium Magnum

T
Ember, Isten

U
Csapda, Szakadék, Földi élet, Anyaméh

V

Y

Z
A győztes, A szellem és a forma, A Szánszára, Körforgás

Bűn, Rosszindulat, Koncentráció, Unio Fekete nyíl, Szakadás Misztika, Megváltás

ha valamely tárgykörbe tartozó mondattal indulunk el. s legfeljebb technikájukban hasonlóak a példákhoz. igazságával erősen hatott ránk. amely szépségével. a tűz meditációjánál aszerint. s amelynek felidézése az egykori emelkedett lelkiállapotot váltja ki. szerzetesek. hogy kinek-kinek milyen gondolatélménye fűződik Buddhához. ajánlatos a tűzprédikáció fenséges kezdősorát magunkban felidézni: "A világ lángban áll...Wictor Charon: A misztikus úT 33 PÉLDÁK A BETŰGYAKORLATOKRA Tájékoztatóul egy írónő néhány betű meditációját jegyezzük fel. de nyomatékosan ismételjük hogy a betűk mindenkinél egyéni tartalommal telnek meg." s e nagyszerű tűz fényétől azonnal felragyog meditációnk két magasabb síkja. Kipróbált és ajánlható módszer a meditáció lendületbe hozásához. Például az "R" betű meditációjánál. Vegyünk mintának először az "A" betűt és végezzünk meditációs gyakorlatot a következőképpen: .

hogy álmodtam-e. amely jelen életem kezdeti emlékeiből felvillan: nagyanyám karján ülök egy szobában.Wictor Charon: A misztikus úT 34 MEDITÁCIÓ AZ "A" BETŰVEL A I. . hogy mélyebbre nyomuljak. homályosabb képek felé. Egyes jeleneteknél már nem tudom. de amikor rögzíteni akarom őket. az egyre lazább. az otthonnal kapcsolatos élményeimet. vagy valóban átéltem őket. A képek ködös gomolygásából felvillanó részletek tűnnek elő. Körülbelül hároméves kortól visszafelé a környezet összezavarodik és töredékessé válik. Mégis ennél a pontnál hosszasan időzöm és megkísérlem. eltűnnek. amelyekben éltem és mind mélyebbre nyúlok a múltba. Az utolsó homályos kép. Látom a lakásokat. meditáció: Elindulok a fizikai síkon és fokozatosan visszavezetem a védett hellyel.

Ahogy jobban odafigyelek. A dolgok és méretek nagyon hatalmasak körülöttem és külvilág nincsen.. ez nem lesz jó. rozsdás vasszekrényke két szárnyú ajtaja tárul ki és sötét bársonyos alapon ódon. most egy nagy. valahova. mintha süllyednék. de nem vettem észre és ez a zúgás növeli kábulatomat. Mintha egy alacsony boltozatú terem mennyezete felé emelkednék megállíthatatlanul. intenzív zúgást észlelek hirtelen. Itt valami állandó. Régi. Fények és árnyak halvány suhanása következik. Még mélyebbre nyomulok. már látom beledugva egy penészes. Egyszerre spirál alakú kavargást látok. Nyomasztó. örvénylő fénykarikákat. s ezzel együtt. beleütközöm a tetőbe és a lendületet mégsem tudom megállítani. koronás fejű. A teremben halvány derengés szakítja meg a sötétséget. a ravatal négy oldalán négy vastag égő gyertya nő fel és amikor eléri teljes magasságát. repkényes. amelyek felülről lefelé mozognak. Elűzöm az ernyedtséget. kialszik.. Hirtelen egy ablakon kihajolok s mintegy három emelet magasságból lenézek az utca szakadékába.. talán már régen tart. rezgésekkel teli alagútban mozgok előre. hosszú liftaknán. hogy dolgok haladnak el mellettem.. kábító tompaság. ne. halvány szorongással.Wictor Charon: A misztikus úT 35 amelyben nagy.. Halvány fáradtságot érzek. amely gyászos akkordokat játszik. nehéz kulcs fekszik. néma kép. Az elhagyott terem közepén fekete ravatal körvonalai látszanak. sűrű áramlatok között. A levegő szürke. A közelség már fullaszt. s a zúgás fokozódásával helyet ad valami lélegzetelállító emelkedésnek. A zúgás teljes erővel kavargó zenekarrá terebélyesedik. dupla ágy és dívány van. a süllyedés megszűnik. Érzem. A kulcs fényleni kezd. Egyre sötétedik. A fejem hirtelen átszakítja a mennyezetet. gyászdrapériával borított teremben állok. vigasz- . Körvonal nélkül. megvasalt kapu zárjába.

azután körös-körül még többet hervadt babérból. a kép annál jobban összezavarodik. a csavart oszlopos ebédlőszekrényt tele csecsebecsékkel. merev székeket a plüssterítős asztal körül. Faragott lábú diófa állványon feltámasztott rámás fénykép áll. a képet egyre mélyebben látom. amelynek szőnyeges padlójára napfény hull. nagy ablakokat. Háttal áll felém. A kép eredetije.. Minél jobban erőlködöm. Most egy pillanatra az egész szobát meglátom. mintha kavicsot dobnék sima víztükörbe. viaszos fehér bogyókkal. Az egész alak szorongást keltően. Ködös folt. II. Eres.Wictor Charon: A misztikus úT 36 talanul esik az eső. csak az arcát nem látom. tipegő léptekkel egy öregasszony halad át. meditáció: A sátor. sötét. a kocsik díszesek. mint ahogy tükör nélkül nem láthatom saját arcomat. felelőtlen pihenésben . puha helyen fekszem összekuporodva. kerek arany tű. A kicsire zsugorodott utca hirtelen szobasarokká változik. a falon egy ezüstkoszorút. Fehértornyos frizuráján tenyérnyi kis csipkedísz.. A magas hátú. Az utca közepén díszes gyászkocsi vonul végig. a beakasztott. A múlt század hetvenes éveinek divatját tükrözi vissza a ruha: magas nyak. Mögötte kocsisor. A lovak is csuromvizesek. A kép a fényképezés őskorából való merev és rézkarcszerű. a védett hely asztrális tartalma. Kívül. fényezett fájuk feketén csillog a nedvességtől. a faliórát. minden részletet megfigyelek.. A kép hirtelen messzire tolódik. nyugtalanítóan ismerős és éppen úgy nem tudom meglátni. Előtte porcelánvázában kis örökzöld ág. Most mintha feljebb emelkednék. Öreg dámát ábrázol. Védett. az aranyrámás festményeket. az ujjakon vastag gyűrűk. ráncos kezén ujjatlan fekete kesztyű. Meleg. A szobán lassú. elázott koszorúkkal megrakva. a falakon túl ijesztő áramlás kavargás.

Hirtelen nagy. szentképek. Felnézek rájuk és látom hogy üvegből vannak. Bent olajmécsek égnek apró fényköröket terjesztve.Wictor Charon: A misztikus úT 37 bóbiskolok. míg bejuthatok. sírok és nevetek. Ez a harsány kitárulkozás úgy érzem. harag. fájdalmas szálat feszítve köztem és közöttük. vissza a tompa. kezükben gyertyát tartva járnak-kelnek. Visszaküzdöm magamat. szinte szúróan édes áhítat fog el. hogy bemenjek. Forró. a tömeg elsodor. elkeseredetten. ásító barlangszáj tárul fel előttem a csend. Sírás. elfutnak előlem. Ez a tehetetlen üres szétszórtság szinte fizikai fájdalmat okoz. A falak hirtelen hanyattvágódnak és én a gyámoltalan meztelenség érzetével didergek egy hatalmas. szenvedélyes. Gondolataim szerterohannak. Messze. a hosszú folyosó végén ugyancsak apácák árnya imbolyog. a védettség hívásával. szűk. Ütemesen kiabálnak. eltávolodtak volna tőlem a szokásos végső feszültségig és külön hányódnának a durva. lelkes és kárörvendő indulatsugárzás árad belőle. nem értem. intim. de háromszor-négyszer kell nekilódulnom. A tömeg sodor. átlátszóak. Fülkék mélyülnek a barlang falába. üresen hagynak. puha testeket öklözve. hogy mit. kiabáló tömeg zár gyűrűbe. altató sötétbe. mégis öklömet rázom. indulatoktól rángó tömegben. vérszomjas düh ömlik át rajtam. de amint a bejárat felé indulok. dühös. szégyenteljes. visszataszító dolgokat művelnek. Elmosódott arcú. ezekben apácák állnak háttal felém. de észreveszem. Menekülési vágy fog el. tülekedő. Szomjas vágy fog el. kiabálok. . de nincs kiút. Élettelen átjárónak érzem magamat. millió felé tép széjjel. Emberek mozognak bennük. szobrok és feszületek alatt. forró. nincs közöm hozzá. Elborzadok. A teret magas házak veszik körül. Mintha erőim vékony. hogy az én szám is ugyanarra a ritmusra mozog. ellenséges tér közepén. mintha tüzes kályhához hajolnék közel.

. sötét bejáratához érke- .. a csend. Mi ez? Az áhítat ilyen közel van ehhez? A barlang előtt újra felhangzik az indulatok moraja. Ismerős. négyszögletes területre nézek le. Teremmé tágul. I.Wictor Charon: A misztikus úT 38 Imazsámolyon fiatal. vesszőcsapásoktól véres.. azután csúcsos templomtornyokat.. hogy meztelen embertestek tülekednek a sűrű lében. Hatalmas trónuson fehér nőalak ül mozdulatlanul. hogy köntöse alatt. III. férfiak egymásra kígyózó. Mintha magasan lebegnék.. mellén. alacsony. gyengéd vonású apáca térdel. Két égő gyertyát tartok én is. imádkozó kezet látok. Tudom. Megijedek. Előregörnyedten megyünk sokan. amelynek közepéről szögletes talpazatú gúla emelkedik fölfelé. kapaszkodó és markolászó végtagjai.. Előtte fekete. Halk csusszanó léptekkel haladunk előre és monoton hangon egyszerre... A talpazaton körös-körül sűrűn egymás mellé helyezett gyertyák égnek. A tér négy sarkából négy sötét emberkígyó indul a gúla felé. a védettség sűrű.. ütemesen mondogatjuk: . Élőlények nyüzsögnek benne a félhomályban. Látom. Ennek a kínnak zavaros kéje rajtam is átsuhan. mocskos vízzel telt medence.zisz.. kormos boltívek alatt. semmit sem tisztázni. nem! Inkább semmit sem tudni. beljebb. Odafigyelek. Nem. zavaros érzésiszapjába. combjain sebeket rejteget. A gúla szűk. Hirtelen közöttük vagyok. Elfordulok s máris egy furcsa körmenetben lépkedek. pirosan duzzadt. Háromszögben feltartott. gyászéneket zümmögnek... Társaim halk. a hátán. mert sanyargatja magát.zisz.I. asszonyok. felhasadt sebeket. gyerekek. Kanyarodik a barlangfolyosó. Fejemet fátyol borítja.. alacsony. csak beljebb nyomulni a homály. olajos. Minden ember kezében két égő gyertya. meditáció: Templom.

Wictor Charon: A misztikus úT 39 zem és lehajolva belépek rajta. Megszámolom. közelemben hatalmas hüllőtest nyálkás gyűrűzését észlelem. Két gyertyám már hosszúra nyúlt. éles. Egész testemmel fékeznem kell lépéseimet. Testemet verejték lepi el. Váratlanul a szabadság és súlytalanság boldogsága önt el. csaknem elviselhetetlen ez a sötét ürességben való bizonytalan botorkálás. Elindulok rajta fölfelé. egyenletes lánggal ég. Hét lépcsőfokon tapogatózom le. Gyertyás jobb kezem fejét óvatosan csúsztatom végig a falon. a magány rámnehezedik. Számolok. Egy pillanatra valami arra indít. Két gyertyám fénye gombostűnyire összeszűkül. Mintha lábujjhegyen . tapadós dolgok érnek. de leküzdöm a fáradtságot. Kishitűség fog el. Újra lépcsőfok. Minden pillanatban megnyíló szakadékot érzek lábam alatt. Továbbmegyek. nem világít a lábam elé. Szeretnék pihenni. Rövid. Olyan. Botlom egyet. Az út lejt. Félve. Hová vezet ez a lépcső? Hiszen vissza nem mehetek. Két gyertyám fénye kissé megnövekszik. Lenézek és hirtelen elszédülök az alattam tátongó mélységtől. hogy a másikat védekezően magam elé nyújthassam. Fáradt vagyok. azután szélesen ívelt csigalépcső aljához érek. Kis briliáns fénypont szúr a szemembe odafentről. Végtelenül sok a lépcső és a fokok közei egyre szűkülnek. De azután belémnyilall az ijedt figyelmeztetés: nem szabad a két gyertyát egy kézbe fogni. Tovább megyek. Lépcső következik. mert elcserélhetem őket. arcomhoz hideg. Továbbmegyek a fullasztóvá szűkült térben. sima útszakaszon haladok át. botorkálva indulok el. Taposom a spirális felfelé kanyargó fokokat. Hirtelen eltűnik a fal. mint egy csillag. A félelem megdermeszt. Felnézek. hét fok. A levegő hűvös. mi következik. hogy mind a két gyertyát fogjam egyik kezembe. Felfelé vezető lépcsők. A közök szűkülnek. hogy kitapogassam. Tériszony.

A példaképpen közölt meditációt szándékosan tagoltuk ilyen élesen három síkra. analógiakulcsok. majd fénysugarak lövellnek széjjel. Rádióadó acélhegyét látom meg hirtelen. Ilyen fényt lövellő templomtornyokat látok. addig mások csaknem teljesen némák maradnak számunkra. majd sugarak áradnak szét. Az adó átalakul hasonló alakzatban tartott imádkozó kézzé. a mentális síkon lejátszódó meditáció alkot. Különféle megpróbáltatásokon át szűri csiszolja a szellemet mindaddig. A legtöbb meditációba azonban mind a három sík belevegyül és váltakozik egymással. amelynek szenvedést jelentő kvadrátalakja magába koncentrálja az életet.Wictor Charon: A misztikus úT 40 állnék egy gúla tűhegyes tetején csak azért. mert annak első részébe még asztrális elemek vegyülnek. megállapíthatjuk. hogy mint a trambulinról. s csak befejezésében éri el a mentális sík csúcsait. pattanva ellökjem magam róla. hogy melyik betű zárkózik el előlünk. hogy egyéniségünk még milyen területen nem tapasztalt. Ezekben szó esik egy új fogalomról. amelyből szikrák pattannak ki. . mint ahogyan ezt az alább következő két meditációból látni fogjuk. érzések. Kivételt csak a harmadik. hogy míg egyes betűkből csak úgy ömlenek felénk a képek. * Gyakorlás közben észlelni fogjuk. míg a gúla csúcsán – e ponttá redukált kozmikus leadón – keresztül a szellem kiröppenhet az örökkévalóságba. Aszerint. amelynek összeillesztett ujjhegyeiből ugyanúgy szikrák pattannak ki. Végül a gúlát.

Fölötte megjelent a jel. Felismerésének egyik módja az. de a háromszög repedezett. Be aka- . E jellel való meditálást szintén magasabb betűgyakorlataink közé iktathatjuk. tetején zöld kereszttel. régi lépcsők. Ismeretéhez háromféleképpen juthatunk el. meditáció: Magam elé idéztem jelemet. le a mélységbe. a csúcsával lefelé fordított vörös háromszöget. majd ez egy cséplőgépbe amely zúgva csépelt. úgy hogy horoszkópunk születési házának bolygóját vesszük alapul. ha tanítónk egy közös meditáció alkalmával figyelmét ránk irányítja és auránkban meglátja ezt a jelet.Wictor Charon: A misztikus úT 41 amelyről eddig nem beszéltünk: a saját jelünkkel való meditációról. árkádok. én mindezt felülről szemléltem. Most a jel mögött végtelen hosszú. ha egyedül kísérletezünk. Gótikus ablakok. Az út alagutakon vezet át. Hozzájuthatunk esetleges speciális szimbólumokhoz meditáció közben úgy is. egyenes út tárult fel amelyen lélekszakadva rohanok. A kereszt tövében örvénylő forgás keletkezett. MINTAKÉNT BEMUTATUNK KÉT VALÓS MEDITÁCIÓT I. A kép átmosódott egy forgó vízimalom kerekébe. A másik mód. hogy a meditáció irányát mindig a jel felismerése felé tereljük. majd láncok futottak le csörögve végig a jelen. szürke kövekből állott és belőle fekete sírkereszt nyúlt ki. Az út végén titokzatos ház áll.

istennőszerű alak foglalta el. Egyszerre csak a kereszt eltűnt róla és helyét egy kinyílt lótuszvirág foglalta el. Porzói a virág fölött finom művű kis koronát alkotnak. . A homályban nőket pillantottam meg. mert érzem. Most megjelent egy kéz. meditáció: Idézem a jelemet. borzongó érzésem volt. megfogta a skorpiót. Ahogy nézem. melynek szirmai lángokként lobogtak. hogy a háztól elvezető utak ágaznak mindenfelé. – én mindezt felülről szemlélem. * II. De az alagútból kijutva egy mezőre értem és szintén sötét volt. Előttem útmutatóul egy fénylő kereszt haladt.Wictor Charon: A misztikus úT 42 rok menni. Türelmetlenül körülszaladom a házat és közben látom. hogy megölje. Fölöttük sárga láng jelenik meg. hogy a sötétség véget érjen. Végre bejutok. Tovább keresem a bejáratot. láttam. hogy valamilyen megoldás van ott benn. hogy egy nagy skorpió ül a virágon. Két hosszú gyertyát meggyújtott és a kezembe adta. melynek tükrén gyönyörű. alig vártam. aki a felhőkből lehajolt hozzám. Amint jobban odanéztem. Most az egész kép hirtelen eltűnt. alagútszerű folyosóba kerültem. Nem tudok bejutni. – s helyét egy igen magas. akik a füvön mezítláb táncoltak. majd elernyedtek és tányérként terültek szét a háromszög tetején. kinyílt lótuszrózsa himbálódzik. Nagy félhomályos csarnokban zöld színű medence fogad. Köréje halványzöld kis kígyó csavarodik. Sötét. Az szívta el az erejét. Rossz. a szirmok lassan összecsukódnak. Az utak hívnak de én maradok.

elmerülten és halotti csendben. amely egy. komolyan. Most azt éreztem. mintha valami néma zenére táncolnának. hogy a levegőben lassan megfordulok. s az első fénysugárnál megpillantottam a keresztet. Óvatosan kikerültem őket és továbbmentem. forogtak.Wictor Charon: A misztikus úT 43 Hajladoztak. Nyomasztó érzésem még jobban fokozódott. Bementem a kapun egy üres templomba. Mögöttem a különös asszonyok hajladoztak a csendben. Talpammal hozzátapadok. . Felpillantottam. Sok háromlevelű lóhereablakán kíváncsi öreg férfiarcok néztek le rám. s a lábam eléri a mennyezeten lévő keresztet. a földön vízszintesen fekvő "A" betűbe volt beletűzve. Az "A" betű függőlegesre állt fel és templomkapuvá változott. A mennyezeten megláttam a keresztet. El akartam menni onnan. Körülöttem a táj világosodni kezdett. Fejjel lefelé lógok a templom közepén.

Ezért. gazdag tartalom természetesen fölényben van az egysíkú írással és gondolkodással szemben. legyen az társadalmi megmozdulás vagy okkult mozgalom. kitartása a célba jutásig. Ott. Törekvéseket semmi más nem telít annyi erővel. a szimbólum csodát tehet.Wictor Charon: A misztikus úT 44 VI. E sokszínű. mint a mai beszéd és írás. Minden akciónak. ami- . Ha az ősi forma mélyére hatolunk. Mihelyt egy mozgalom döntő stádiumába lép. Szimbológia Az okkult szimbólumoknak nemcsak okkult irányzatokban van jelentős szerepük. abból az ősi időből azért nem maradtak ránk írott emlékek. amelyek a mondanivaló lényegét több síkon juttatták el hozzájuk. ahol az emberi szavak csődöt mondanak. tévedhetetlenebb közlés. Ennek éppen elég szembetűnő példáját látjuk a régebbi és a mai történelemben. Ez univerzális. csodálkozással kell látnunk. misztikus törvény. szívóssága. A szimbólumokban való beszéd és kifejezési mód az emberi szellem történelem előtti korszakába vezet vissza bennünket. valamely szimbólum jegyében kell történnie. hanem minden nagy társadalmi megmozdulásban is. írtak és érintkeztek egymással az emberek. Mint már említettük. hogy az mennyivel pontosabb. élő képek útján bonyolódtak le. Egy jól megválasztott szimbólum kötetnyi magyarázatot tesz feleslegessé. célját szükségképpen a lényeget átfogó szimbólumokba tömöríti. A külvilággal való kapcsolataik és közléseik a mindent kifejező. mint a szimbólum vagy ennek hangba átültetett formája: a jelszó. különben nincsen átütő ereje. mert nem az általunk ismert írásmóddal jegyeztek fel.

Minden okkult eredetű hieroglifa értelmét ki lehet bogozni. mint amelyet a grafológia már kezd felismerni. A hieroglifák – legyenek akár képes ábrázolások. de annál többet árul el a képzett. Az írásban mutatkozó beszédes szimbólumok tárják fel a különben rejtett lényeget. tehát mindenütt hasonló jelentőségű törekvéseket fejeznek ki. melynek szimbolikus hieroglifák a szavai. éretlen. akár geometriai ábrák – vonalaik iránya és térbeli elosztása szerint bizonyos tendenciákat rejtenek. A háromsíkú szimbólum ABC ugyanazon a törvényen alapszik.Wictor Charon: A misztikus úT 45 kor magasabb értelmű. az okkult tanítók mindig szívesen folyamodtak a szimbolikus írásmódhoz. Az univerzális írásmód. A teret négy részre oszthatjuk be. Ebben a formában a dolgok ezoterikus tartalma eltűnik ugyan az érzéketlen. mint az egyiptomiaknál. az asztrális és a szellemi élet minden területére érvényesek. egyetemes törvényeken épül fel. bonyolult gondolatsort kellett áttekinthetővé tenni. ha ismerjük a háromsíkú szimbólum ABC-t. A pszichografológus e felismeréssel éri el meglepő eredményeit. fejlett intuíciójú tanítványnak. Ezt az ABC-t más szóval az "erővonalak tanának" nevezhetjük. Ezek a tendenciák a fizikai. Ezt a beosztást legjobban kifejezi a kereszt a négyzetben: . sötét agyvelők elől. Térjünk most rá a szimbólumfejtés gyakorlati részére: Írott vagy kőbe vésett szimbólumoknál először is a kép térelosztását kell figyelembe venni.

Egy felfelé törő fiatal ág. tenyérvonalaiban és mozdulataiban is. a bal oldali rész a világtól való elfordulást. Egy erővonal mindig vagy felfelé irányul vagy lefelé. Ugyanez a négy tendencia mutatkozik meg nem csupán az írásban. koponyaalkatában. felső. a Föld egész arculatán és a világegyetemben. s . arcvonásaiban. a szexuális. mely például a grafológiában pontosan a megfelelő térzónában jelentkezik. becsvágyat.Wictor Charon: A misztikus úT 46 Eszerint tehát minden képletnek van egy alsó. gyanútlan életörömet jelent. vagy visszakanyarodik. indulati. A jobb oldali rész jelenti a dinamikát. gyümölcstől terhes ág. akadályokat. hanem az ember testalkatában.és növényvilágban. A lefelé hajló. egy jobb és bal oldali képtere. vagy lendületesen jobbra tör. tettvágyat. erőhatásokat. illetve balra dől. Ragadjuk ki például a fák jelbeszédének az írással való analógiáját. Minden tulajdonságnak megvan a maga sajátos jegye. de éppen így az állat. tempót. a négy évszakban. tudat alatti síkot. Minden emberi törekvés vagy tulajdonság besorolható e négy térbeli kategória valamelyikébe. részlete. a kőzetekben. gátlásokat. valamint az írásban felfelé törő végvonal fiatalos duzzadó erőt. Az alsó rész jelenti az ösztönéletet.

átvezető szervek helye. amely az embernél még a mélytudatot is jelképezi.Wictor Charon: A misztikus úT 47 az írásban lefelé eső végvonal valami terhelést szimbolizál. az anyaméhben végbemenő szaporodási misztérium síkja. Most nézzük a fának az embertesttel való analógiáját. A fa melankolikus vonalat mutat. két szemléltető ábrája az említett analógiának: . súlyos. a klauzúrában. az emésztő. A fa koronája az ember feje. az értelem és az akarat szimbolikus tere. a föld sötét mélyében. az ember törzse. Íme. vagy lehull és a hernyók. a rothadás martaléka lesz. nemsokára leszakítják róla. vérképző. A fa törzse. gyümölcse érett. A fa gyökere az ember rejtett ösztönéletének szimbóluma.

hogyan lehet a természeti jelenségeket szimbólumokba rejteni: . Egyben tárgyaljuk.Wictor Charon: A misztikus úT 48 A térelosztás kategóriáit úgy szemléltetjük. hogy részletekre bontjuk és a négy képtér jelentőségét elemezzük.

a lebontást. melyet Ádám Kadmon. az ellenséges álláspontot. az akadályokat. a fekete mágiát. a rombolást. valamint a börtönt és a klauzúrát. a rosszindulatot. a félelmet és megfélemlítést. a kitárt karú ember alakja szimbolizál. vagyis a titkos ellenségek és megróbáltatások házával.Wictor Charon: A misztikus úT 49 l. Kozmikus jele a Mérleg ". Az asztrológiában a nyolcadik és tizenkettedik házzal függ össze. a titkos. a fogyatékosságot. Szűkebb értelemben az Egót. a bal kart jelenti. a . A bal oldal természete a rejtett. a féltve őrzött titkokat. Jelenti még az éjszakát. a lázadást bármilyen fennálló világrenddel szemben. Mit szimbolizál a képtér bal oldala ? A gátlásokat. ellenségeket. az anyagba süllyedést. A Kozmoszban. az alattomosságot. de jelenti a karmát és a jógapraxist is. Ezekben a házakban a Szaturnusz ereje dominál. A láthatatlan világban jelenti a bukást. a betegséget. a jellemhibákat. a bűnöző hajlamot. az egyént. a szégyellt emlékeket. Színe: a sötét minden árnyalata a feketéig. az álarcot. a társadalomtól elkülönülő asszociális ösztönöket. az önképet. a rejtőző.

. A Erős bolygók ezeken a helyeken a Mars kozmikus ember Ádám Kadmon jobb karja jelképezi az alkotást. Az évszakok közül az őszt. tempót. Mit szimbolizál a jobb oldali tér? Az élettől duzzadó erőt. áprilist '. az összműködésre irányuló törekvést. a szociális ösztönt. a siker. Az évszakok közül a három tavaszi hónapot jelenti: márciust &. 2. Ide tartoznak még a nyilvánossággal kapcsolatos megnyilvánulások. az alkalmazkodás. a közösségi érzést. lendületet. . a Vénusz és a Merkur . támadókedvet. májust (. de jelenthet sovinizmust és háborút is. a mozgékonyság. Színe: a piros. a tanulékonyság. a találékonyság. a külvilágot. a művészetek. az építést. az elemek közül a földet és a vizet szimbolizálja. a társadalomépítő erőket.Wictor Charon: A misztikus úT 50 Skorpió #$és Nyilas %.

a szexualitást és az ösztönéletet az indulatokat és a súlyos betegségeket. Színe: a fekete és a barna. Erős bolygó itt a Plutó . Mit szimbolizál a képtér alsó része? A keletkezést és szaporodást. Érzékelteti a keletkezés és elmúlás egybefonódó ritmusát. a Szaturnusz és a Neptun . Eleme a föld. vagyis az anyagot. a természetet.Wictor Charon: A misztikus úT 51 3. a szerencsétlenséget. Az évszakok közül a három téli hónapot jelenti: decembert ). . Ádám Kadmon lábait jelenti. az anyagot. mindenfajta magot és petét. februárt +. A Földet. A Kozmikus ember. a bázist. a szakadékot. a baleseteket. a halál misztériumát. januárt *.

Az emberek közösségében jelenti az önálló gondolkodást. Évszaka a három nyári hónap: június . Mit szimbolizál a képtér felső része? Az értelmet. amelyen a kereszt két vonala metszi egymást. Eleme a tűz és a levegő. a művészet és tudomány szintézisét. a szellemi szabadságot. az asztronómiát. a teremtő ideát. az etikát. Az Isteneszmét. magasabb szinten pedig a filozófia. a messiásokat. a fantáziát. július -. a tisztánlátást. Idő szempontjából a térelosztás bal oldala és alsó része jelenti a múltat.Wictor Charon: A misztikus úT 52 4. jelenti az örök. a zsenialiNap tást. a misztikát. augusztus . az intuíciót.. Ádám Kadmon fejét. az intelligenciát. Legerősebb bolygók itt: a és a Hold . a filozófiát.. a tudományokat. a szellemet. A misztikus középpont. az ideákat. az asztrológiát. Jelképezi a Kozmikus ember. a világoskék. Színe: a napsárga. a világoszöld és az ibolyalila. . a prófétákat. a humanitást. a jobb oldali és felső képtér jelenti a jövőt. az elsődleges eszmét. a rögzíthetetlen és láthatatlan. téren és időn kívül álló jelent.

csak a szunnyadó erők áttörésének kapuja. Magasabb értelemben a pont az ajtó.Wictor Charon: A misztikus úT 53 * A térelosztás négy csoportjának elemzése nem jelenti azt. ami e négy csoportba tartozik és hogy kimerítettük a velük összefüggő fogalmakat. Minden csoport gazdagsága millió színében és elágazásában szinte kimeríthetetlen. jelenthet Istent. és tág teret enged az egyéni kutatásnak. A pont még nem erővonal. állatot. szellemet. A geometriai formák szimbológiája 1. a létkezdet szimbóluma is. A pont: / Minden erőhatás kezdete. amelynek sokszorozódása. mozgása hozza létre a látható dolgokat. hogy mindent felsoroltunk. démont. Minden későbbi fejlemény a pontból indul ki. bővülése. Ezért a pont a mag. embert. hogy a térelosztás melyik helyén jelenik meg. amelyen át a láthatatlan világ erői belépnek a látható világba. Aszerint. . A pont az ősi egység.

A jobbról balra tartó vonal a múltat jelenti. a térelosztásnál már felsoroltak erre is vonatkoznak. alulról felfelé. hogy jobbról balra. Ugyanígy az alulról felfelé tartó vonalak a felső rész. vagy felülről lefelé tart-e. erre a bal oldali térelosztásnál felsoroltak vonatkoznak. a felülről lefelé tartó vonalak az alsó . Tendenciáját aszerint ítéljük meg. A vonal: __________________________________________ A már elindult erők útját jelzi.Wictor Charon: A misztikus úT 54 2. Jelentősége a térelosztás helyei szerint változik. balról jobbra. A balról jobbra haladó vonal a jövendőt jelenti.

Ez a felső és a jobb oldali térzóna erőkomponenseinek hatása alatt áll. mint amilyen a ferde vonal. Vegyük például a balról jobbra. ferdén lefelé haladó vonal stb. két térzóna segítségével fejthetők meg.. tehát a jobbról balra. ferdén felfelé haladó vonal képét. Az átmeneti vonalak.Wictor Charon: A misztikus úT 55 rész kulcsaival magyarázhatók meg. melyek a megfelelő . Ugyanígy elemezhető az összes többi változat is.

ritmikus változás jelképe: az élet ritmusa. Az az eszme. hogy az erőkifejtést valamely kozmikus törvény akadályozza. a szív lüktetése. az éj és a nappal váltakozása. gátlásmentes megvalósulás szimbóluma.Wictor Charon: A misztikus úT 56 térzóna erőkomponenseinek hatása alatt állnak. a múltat. melyeket az egyenes vonal jelképez. illetve felülről. A vonalak tendenciájának és a térelosztás jelentőségének ismeretében bármely szimbólum vagy hieroglifa értelmét megfejthetjük. Az élettanban az egyenes vonal a szabad. a jövőt jelképezve. az óra ketyegése. nagy ellenállásba ütközik. Minden. hogy egy ősrégi. Háromféle vonalat különböztetünk meg: az egyenes a cikkcakkos a hullám vonalat Az egyenes vonal akadálytalan erőkifejtést jelent. vagy alulról. ami a jelent szimbolizálja. Figyelni kell azonban még arra is. amelyet ez a vonal jelképez. él és működik hullámvonalban halad. Azok az erők. A cikcakkos vonal azt jelenti. ezért rövid életű. félbeszakítás és szembeszegülő ellenhatás nélkül érkeznek el céljukhoz. A hullámvonal a szabályos. a kozmikus ismétlődés. amely kozmikus kulcsokat tar- . ami keletkezik. kőbe vésett feljegyzés annak speciális tartalmán kívül olyan értelmet is elárul. vajon a vonal középről indul-e ki. Tudnunk kell.

elveszettnek tekinti. hanem az illető kultúráltságának mértékét. A kereszt egyébként az érvénytelenítés. két ellentétes törekvés köti. tehát útjára enged valamit. Gondoljunk csak az ismert szólásmondásra: "arra már keresztet vethet!" –. megsemmisítés jelképe is. A hieroglifa és a szimbólum megfejtéséhez nagy gyakorlat kell. fejlődés forrása. forduljunk például a modern grafológia analógiájához A jó íráselemző az aktuális szövegen kívül az írónak nemcsak a jellemét. környezetét és gondolkodását is. de nélkülözhetetlen ennek elsajátítása. A kereszt: Két erővonal találkozása. 3. Hogy ezt alaposabban is megérthessük. szenvedés. melynek során egy balról jobbra tartó és egy felülről lefelé haladó erővonal metszi. szervezeti és idegstruktúráját fogj a felismerni. mert a misztika tanítványának nemcsak látnoki tehetségre de látnoki képzettségre is szüksége van. Az élet alaptörvénye az ellenpólusok állandó kölcsönös egymásra hatása. lemond róla. társadalmi hovatartozását. akadályozza egymást.Wictor Charon: A misztikus úT 57 talmaz. Ha ennek a két egymást metsző erővonal- . Ez a kölcsönhatás minden tapasztalás.

a levegő. felismerhetjük benne a karma megsemmisítésének kulcsát is. a tűz. amely kultúránk hatalmas szimbólumává emelkedett. A keresztet fel kell emelni! Kínok véres verejtékével. Ez a háromszög magasabb rendű dolgok betűjele: Lemuria. mély rétegébe hatolunk. misztikus szellemkikötő a Kozmosz tengerének partján. Krisztus az emberiség szeme láttára mutatta be a kereszt szörnyű és ugyanakkor felemelő misztériumát. a felfelé törekvés hatalmas szimbólumát. a tudományok és gondolatművészet csodálatos gyűjtőlencséje. Egyiptom égbe nyúló piramisainak jelképe. a bűnöknek. . roskasztó súlyát cipelve kell felhurcolni a Golgotára. Mert csak a megfeszítés után következhet be a végső szabadulás: a feltámadás! 4. a szenvedélyeknek és a halálnak ezt a rabszolgáját rajta megfeszítsük. Atlantisz. a szellem.Wictor Charon: A misztikus úT 58 nak. A kereszt évezredek óta a messianizmus. hogy testünket. Ezeket leegyszerűsítve és sűrítve megkapjuk az istenség. a megváltás szimbólumává vált az emberiség számára. A felfelé mutató háromszög: Ez az ábra minden kor szimbológiájában ott szerepel és több értelmezését ismerjük.

Megfigyelhetjük e szimbólum térhódítását. . mellette és alatta. A szögletes formák tömör realitása. befejezetlen vonal a csúcs lezárása nélkül. azután a hűvös éteri gótikában eléri tetőfokát. A lótuszülésben meditáló keleti ember a felfelé mutató háromszög analógiája. szárnyalás és hit nélkül való új tárgyilagossága fölé utat tör és felnövekszik újra a hittel és misztériummal telített igazi templomszimbólum: a csúcsív. hogy végül eltűnjék és felolvadjon a színes. De mint minden helyes analógiakulcs. lelki és szellemi alakját rejti magában. amelynek oly sokáig érthetetlen és részleteiben nagyrészt még ma is rejtett belső elrendezése ebben a párhuzamban kapja meg egyik magyarázatát. Az is jellemző. A jelen és a közelmúlt templomformáját gyakran a négyszögletes formák jellemzik: kocka és magasba nyúló téglaidom az uralkodó forma. saját isteni énjének titkát is megismerte. ugyanakkor az ember és a Kozmosz örök kapcsolatának is jelképe. milyen jelek vannak fölötte. dús idomai között.Wictor Charon: A misztikus úT 59 A külső és belső templom jelképe. A piramis a meditáló ember testi. amint az Isten felé sóvárgás korszakaiban előtérbe lép. A piramis csodáiról számos könyvet. E szimbólum további értelme attól függ hogy milyen jelek veszik körül. csupa felfelé induló. hogy a beavatásra méltónak talált neofita fokról fokra behatolva a nagy piramis misztériumába. a felfelé mutató háromszög. háromsíkú megpróbáltatását és hatalmas lehetőségeit. hullámzását a későbbi keresztény kultúra templomépítészetében. szobrászainak és építészeinek műveiben már egy új gótika keskeny. s ez az ülésmód egyben analógiája a gúlának is. Ma már tudjuk. hogy a modern kor látnok festőinek. finom szellemi ívei jelentkeznek. életvidám reneszánsz kerekded.

Fel sem sorolható a sok elmélet: politikai. kutatók egész életüket az összehasonlító számításoknak szentelték. fizikai síkján tapogatózik. a víz. A fölfelé mutató háromszög csúcsa a szabadulás kapuja. a sátáni elv ábrája. A lefelé mutató háromszögcsúcs a látens dermedtségig redukálódott szellemi erők mélypontja. a sötétség. mégpedig a legalsó. A lefelé mutató háromszög: A föld. meterializálódásáról van szó.Wictor Charon: A misztikus úT 60 tanulmányt írtak. átlényegülnek. itt az erő sűrűsödéséről. a szellemivé finomult anyag felső pontja. amely a piramis köré fonódik. 5. filozófiai. az anyagba törekvés. . vallási teóriák tömege. Míg a fölfelé mutató háromszögnél az erők szublimálódnak. De ezek legtöbbje csak a piramis értelmének egyik.

művészi érzések sajkáján hányódó asztrállélek és az Isten lényegéből való szellemi elv. a véges és a végtelen. A háromsíkú világ mérhetetlen fontossága és misztikus értelme egyedül az emberben válhatik teljessé. három síkon történő. cselekszik. A hatágú csillag: Egy felfelé és egy lefelé mutató háromszög egymásba illesztve. Jelenti a kozmikus egyensúlyt. benne van meg pozitív és negatív irányban minden lehetőség az egyidejű. . hat egyidejűleg alacsonyabb és magasabb lénye. az élet és a halál egymást éltető ellenpólusa. a vaskos indulatok és a szubtilis. jelenti a felsőbb világok és az alvilág találkozását. Benne él.Wictor Charon: A misztikus úT 61 6. minden szín és minden analógia. nagy transzmutációra. a röghöz kötött fizikai lény. vagyis az embert. Az emberben testesül meg minden geometriai ábra.

az az okkult erők mesterévé lesz. Az ötágú csillag felfelé mutató csúccsal: A kvintesszencia jele. átvitt értelemben a titkos tudomány. Az ötágú csillag jelenti még a jó célok érdekében felhasznált erőket. a mágus jelképe. a híres pentagramm. amelyek a mágia és misztika tanítványánál közvetlen kapcsolatba kerülnek a láthatatlan világgal. A négy mozgási és egy irányítási centrum megfelel öt fontos kozmikus erőállomásnak. minden dolog legtisztább lényege – az alkimisták célja. amely arra utal. hogy az ember feje és négy végtagja bizonyos erőket áraszt. . sugároz. Akinél az öt centrum sugárzó erői egyensúlyban vannak. két felső kiszögellése az ember két kitárt karjának. Ezért az ötágú csillag az uralom. a harmónia. A mágia egyetemes szimbóluma. Egyes ezoterikus iskolákban az ötágú csillag csúcsait lángokkal jelzik. két alsó kiszögellése a két lábának.Wictor Charon: A misztikus úT 62 7. Felső csúcsa megfelel az ember fejének.

Ezt élte és tanította Buddha és a keresztény szentek közül Assisi Szent Ferenc. Sátáni jel. A testi gyönyöröktől elforduló kereszténység az életörömben és szépségben tobzódó Bacchus isten alakját csúf. Középkori írásokban a fekete bak fejét jelképezte.Wictor Charon: A misztikus úT 63 8. A vadállatok. az ördög volt. hanem a jóság és teljes indulatnélküliség lenyűgöző és kivédhetetlen erejével. Az ötágú csillag lefelé mutató csúccsal: Szemben az előbbivel. megfélemlítéssel és ketreccel. a bukást. a kecskebak pofáját. A vadállatot meg kell szelídíteni. a mérges hüllők: az ember in- . A kettős természetű Bacchus mindig győz bennünk. de nem korbáccsal. A fekete bak a fajtalan éjszakai boszorkányorgiák vezére. A sötétbe zárt vadállatot az éhség és kétségbeesés elszánttá teszi. Tévedett. pofaszakállát és állát. a lefelé mutató csúcsú ötágú csillag jelképezi a fekete mágiát a rossz célok érdekében felhasznált erőket. két szarvát. aljas szörnyeteggé torzította. hogy csábításait leküzdje. s előbb-utóbb kitör ketrecéből. míg meg nem szereztük az uralmat a fizikai és asztrális síkon.

. ásványi létet. térre.Wictor Charon: A misztikus úT 64 dulaterői. korlátozást. az állatokat is. Ha az ember megváltotta magát alantas indulataitól. Egyik kiegészítő jelképe a klauzúrának és egyben jele az időben korlátozott térnek is. ami él és bizonyos irányba tör. A piramis alapzata is négyzet. anyagra van szüksége. megmerevedést. A négyzet: A szimbológiában mindig fogságot. 9. Értelme: mindennek. de minden élet számára mégis szükséges jel. börtönt. kőzeteket jelent. zárt helyet. szenvedésre és klauzúrára az átváltozáshoz. Ezt a kérdést az ezoterikus fejlődéstan tárgyalja majd részletesebben. Az élettel szemben ellenséges. megváltotta fiatalabb testvéreit.

a középső a lélek. A belső kör a szellem. mert az értelem jellegét mindig a vele együtt feltüntetett jelek határozzák meg. Az élet jelenségeinek mindenben visszatérő törvényét fejezi ki. Kör: A legegyetemesebb szimbólum. A molekulától. Ezen kívül szimbolizálja az anyagi. s a kettőt összekötő lélek hídját. 11. amely végiggyűrűzik az asztrál. az örökké megújuló életet is körrel ábrázolják.és a mentálsíkon is. . Számtalan értelmezését nem is lehet részletezni. amelyben a kör elő ne fordulna. A végtelenséget.Wictor Charon: A misztikus úT 65 10. a sejtmagtól kezdve a mérhetetlen Tejútrendszerekig mindenben felismerhetjük a kör törvényét. Az univerzális analógiák sorában nincsen olyan kép. A hármas kör: A testet és a szellemet jelenti. a külső a test. az asztrális és a szellemi világot.

az kettős értelemre utal. Az egymásba kapcsolódó két kör: A dualitás és a szövetség jele. Ha két vonal szerepel a kőtáblán. és nem tovább. Kaldeában és Egyiptomban használták ezt a szimbólumot annak jeléül. hogy azt a kőtáblára vésett írást. lángoló és mégis kifinomult művészetéig –. Gyakori jelek ezek a kaldeai és egyiptomi sírfeliratokon. 12. . síkonként hosszabbodó vonalat. Ha egy ábrán az ember feje fölé rajzolják. amelyben ez a jel szerepel. hogy annak az embernek a fejlődése az asztrálsíkig terjed. akkor azt jelenti. vagyis egymás alatt futó három. színes. három síkon kell értelmezni.Wictor Charon: A misztikus úT 66 Ugyanezt az eszmét fejezi ki a még a körnél is régebben használt hieroglifa: amely a vonalat használja fel a síkok érzékeltetésére. a vonzás és taszítás hullámzó.

Az ősi törvénykinyilatkoztatás hármas lényegét minden népfaj hagyományai között megtalálhatjuk éppen úgy. az Istent. amely áthatja egymást. az Igét és a testté lett Igét. mint a szeplőtlen fogantatás misztériumát is. az asztrális és a mentális sík – szükséges összműködését jelenti. a Világmindenséget. Jelenti az értelem. a semlegest és a pozitívot. A három egymásba kapcsolódó kör: A három sík – a fizikai. a negatívot. Izisz és Hórusz hármassága. az akarat és az érzelem hármasságát. Jelent minden hármasságot. Ugyanennek az egyiptomi köntöse Ozirisz.Wictor Charon: A misztikus úT 67 13. .

romboló. pusztulásánál és újraszületésénél.Wictor Charon: A misztikus úT 68 14 A spirál: Az örvénylés jele. teremtő mozgás. akkor maga körül örvénylést támaszt és az örvénylés létrehozza a spirált. A jobb felé irányuló örvénylés keletkező. A kozmikus méhben való keletkezés szimbóluma. Ha egy pont a térben keringeni kezd. A Kozmosz spirálködei ennek a törvénynek hatalmas égi táblára felrajzolt ábrái. amelyen át a transzcendens világból erők szűrődnek a látható világba. Ez pontosan megfigyelhető a bolygók és a napok keletkezésénél. A bal felé irányuló pedig pusztító. . A spirál az a tölcsér.

A kerék. Már Egyiptom és Kaldea legrégibb emlékei között megtalálható. a függőleges középvonal az ég kapcsolatát a Föld- . A jobb felé irányuló mozgású svasztika építést.Wictor Charon: A misztikus úT 69 15. a szanszárának. az élet kerekének. Jelenti még az örökké áradó anyagot. Ebből alakult ki a svasztika. a generációk sorát. a vágyakozás és ragaszkodás cölöpéhez kötözött emberi lény kétségbeesett keringését a fókusz körül. A Tau: Eredete ködbe vész. szenvedéssel teli körforgásnak. Ábrája az időben és térben való fárasztó. 16. a bal felé irányuló pedig rombolást jelent. A vízszintes felső vonal az eget szimbolizálja. Jelenti a mozgást. amely a spirált elindítja. a végtelen ismétlődést. azt az erőt. vagy körben lévő kereszt: A körforgás szimbóluma.

Ankh. a Nagy Anya jelvénye. mélységből és magasságból összegyúrt szövevénye. Vagyis ezzel a jellel adták át az eltávozó léleknek a mennyei titkos út kulcsát. amely a szabadulás kapuját nyitja. hogy az alvilágon átutazó lélek számára védelmet biztosítsanak az asztrálsík sötét erőivel szemben. az isteni ideát. a mentálsíkon a végső magasságot.Wictor Charon: A misztikus úT 70 del. az eszmét. Izisz. A lélekmadár az életet viszi szárnyán a magasba és a kulcsot. Níluskulcs. Egyiptomban a királyi halottak múmiamaszkja alá különféle talizmánok és amulettek közé faragott T betűt helyeztek a papok. amely az égből a Földre vezet. A szimbólum értelme ez: "Az ég erői a Földre érkeznek és azt megtermékenyítik". a látható és láthatatlan természet. A halottról és a halál misztériumáról szóló egyiptomi sírfeliratokon és domborműveken rendszerint fellelhető a lélekmadár. a . A kör hozzáadása ezen a helyen vagyis a legfelsőbb égi síkon. s amelyen át a lélek magasabb régiókba juthat. csőrében ezzel a jellel. A többi talizmánnak és amulettnek az volt a célja. Az ő méhéből ömlik elő a megnyilvánult élet fényből és árnyból. Az egyiptomi kereszt. A titkos ösvény térképéül szolgált. Az Ankh jelének alapja a Tau. Ennek a jelképnek az értelme ez volt: az Út. 17. Az Ankh az élet szimbóluma. gyönyörből és kínból.

Ezek megfelelnek az érzelemskálának a gyöngéd. Árnyalatai a rózsaszínű derengéstől a sötét mélyvörös izzásig terjednek. az intelligencia. amelynek szárával az emberiségnek mutatja az utat. az önös célokra használt okkult erőket. a szellemi lelkesültség meleg színe. a vonzás. a szellem. feketés árnyalatai a sötét törekvéseket. A gyógyításnak. mint magasabb égésnek jelképe. Az Ankh a kitárt karú embernek. . a keletkezés.Wictor Charon: A misztikus úT 71 Harmadik Szemet jelenti. Ádám Kadmonnak is ábrája. Az egyiptomi ábrákon Izisz bal kezében tartja a Níluskulcsot. a magasrendű ideák. Világos árnyalatai a tisztult. mert szorosan összefüggnek a lényeggel. drasztikus indulatokig. Sárga: A Nap. az értelem. ezoterikus tanulmányokban a filozófia aranyát. A színek jelentősége A szimbólumok megítélésénél mindig szerep jut a színeknek. az asztrálsík színe. a melegség. tavaszias érzelmességtől a vad. Mély. Az alapkulcsok meglehetősen egyszerűek: Piros: Az élet és a vér. szellemi régiók felé törő irányzatot jelentik. mocsárzöld. Zöld: Az okkult erők és képességek színe. halk. Jelenti a szeretet kisugárzását. a feketemágiát.

a békés és bölcs mozdulatlanság. az élet. Barna: A föld színe. Haragos. teremtő és temető földé. a már nem földi koordinátarendszerbe tartozó lények színe.Wictor Charon: A misztikus úT 72 Kék: Világos. a szenvedélytelen kontempláció színe. az abszolút ideák. mélykékbe sűrűsödő árnyalata bezárkózást és kapcsolódásra való képtelenséget jelent. sűrű. az agyagos. a szellemi szabadság jelképe. levegős árnyalata a testetlen elvontságok. . a halál. Ibolya: A magasabb ezoterikus tudás. a természet szüntelenül foganó kétnemű méhének újra és újra megnyíló sírkamrájának a színe. a hűvös emelkedettség. a beérkezettség. a rothadás és a rothadásban megfoganó élet örök körforgását érzékeltetik. A nagy alkimistatégely erjedésének változó színárnyalatai a szülés.

Nyissuk fel a "természet könyvét" és először az ABC-t betűzve kezdjük olvasgatni a tárgyak. újságok feliratait. Mint a gyermek. címtáblák. aki első betűismeretei alapján olvasgatni kezdi a kirakatok. fák. kozmikus megnyilatkozások megfigyelését. .Wictor Charon: A misztikus úT 73 A színek árnyalatait mindig meg kell figyelni és meg kell különböztetni. ugyanígy tanuljuk meg mi is kibetűzni a természet hieroglifáit: felhők. jelenségek. után térjünk át a gyakorlati szimbológiára amely több hónapos munkát jelent. Az asztrológiában jártasak számára a bolygók alapján a színeket így csoportosítjuk: Piros Zöld-Világoszöld Kék-Világoskék Kékesszürke Sárga Ezüstfehér Ibolyaszín Fekete-Sötétbarna Mars Vénusz Jupiter Merkur Nap Hold Uránus Szaturnusz Gyakorlati szimbológia A szimbológia alapos elméleti tanulmányozása.

zengő csellóhoz hasonló mély hang.. a középút nyugalmát árasztó. Így érthetjük meg azután a madarak. van tompa. középtónusú és magas hangok. Figyeljünk meg például egy egyszerű sugaras formát: . melodikus. Vannak mély-. formáját. az infantilisan vékony és az ezüstösen. mozgását. a bogarak. szárazföldi. Tanulmányozzuk a kristályok szerkezetét és annak jelentőségét. kiegyensúlyozott. könnyen szárnyaló tiszta zenei hang. figyeljük meg. a kristályok. Ha most a térelosztás és az erővonalak szempontjából vizsgáljuk meg a hangot: ujjongóan felcsattanó-e. emberek külsejét. A mély hang is háromféle. az állatok mondanivalóját. vagy monoton. víziállatok. hangját. hüllők. akkor megkapjuk a hangok ősi univerzális kifejezési formájának kulcsát. durva. Van modulálatlan. A hangok szimbológiájáról eddig nem beszéltünk. mert rájuk is ugyanaz a törvény vonatkozik. fáradt mély hang és van érzelmektől izzó. virágok. A világos magas hangok három fokozata: a rikácsolóan éles. tendenciáját. mint az erővonalakra és a színekre. hallgassuk a természetet.. agresszív. a fémek panaszát és a légiessé munkált üveg elvont csengését. vagy panaszosan csüggeteg. s mindezt az erővonalak szempontjából. színét. unalmas vagy csengő. középtónusú hang. Tanulmányozzuk a sugárállatok vázát és az abban megnyilvánuló erőelosztást.Wictor Charon: A misztikus úT 74 repülő. madarak.. fenyegető mély hang. fénytelen. Vizsgáljuk. A középtónusú hang ugyanígy háromféle: primitív. bogarak.

Más korallállatok váza támaszkodást. A mi . Az ősi időkben. a Kozmosz. De negatív vagy pozitív egy lény aszerint is. miféle erő. hogy az pontosan befogadja fizikai formájukat és tükrözi karakterüket. Ezek a kis állatok ugyanis várukat olyanformán építik fel. tanítanak. amikor még a Harmadik Szem működésben volt. Ezek ma is éppen úgy beszélnek. hogy védekezést vagy támadást fej ez-e ki. elszívást fejez ki. a végtelen üzeneteit. kívülről való erőelvonást. megnyilatkoznak. üzennek. Ezeket a millió változatú apró remekműveket tanulmányoznunk kell. hogy a középpontban erőtöbblet van. Ezek a gyakorlatok azért szükségesek mert a misztika tanítványa a természet ilyenfajta megismerésén keresztül jut el a transzcendens felismerésekhez.Wictor Charon: A misztikus úT 75 A központból minden irányba kisugárzó vonalak egyenletes erőelosztást jelentenek és azt. csakhogy a mai ember vakon és süketen törtet a szent próféciák között a szakadék felé. hogy megfejthessük. mint akkor. tehát ezeknek a lényeknek karaktere: befelé forduló. milyen tendencia rejlik bennük. az ember ezekről a teremtményekből és jelenségekből olvasta le Isten. Ennek a lénynek a karaktere kitárulkozó.

hogy ezt a régen elfelejtett olvasási módot: a szimbólumfejtés és térelosztás ismeretének művészetét életre keltsük. akaratunk figyelemkoncentrációval és érzelmünk teljes beleérzéssel kapcsolódik össze tárgyával.Wictor Charon: A misztikus úT 76 célunk éppen az. akkor a Harmadik Szem sok ezer éves sötétsége oszladozni kezd. hogy értelmét megfejthessük. vagyis a tobozmirigy újra fokozott működésbe kezd. Az Isten. Ez a harmonikus és tökéletes kapcsolódás. bélből. hamuból. Amikor már elméletben alaposan megtanultuk. élő. Nekünk előbb hosszan és alaposan tanulmányoznunk kell a szimbólumot. A háromszemű lényekben biztos . pazarul színes. önmagukat feltáró titkokkal kinyilatkoztatásokkal. Harmadik Szemünket újra aktiváljuk. csak azután engedhetjük át magunkat az érzéseknek. majd a gyakorlatban kísérleteink középpontjába helyeztük a szimbológia elemeit. a szimbólumok szemlélése közben fellépő érzéstartalom. Az atlantidák első pillanatra felfogták. vagyis az érzések útján való beleélés. hanem eggyé is lesz lényegével. madarak röptéből jósoltak. zengő. Fények és formák suhannak át a nyiladozó Harmadik Szem látóterén. a természet és az ember között fennálló egykori szoros kapcsolatnak bizonyítéka és beszédes maradványa a sokféle jóslási mód: homokból. lebilincselően izgalmas közlési formákkal volt tele. alakuló. A szimbólumok első pillanatra mindig rokonszenvesek vagy ellenszenvesek aszerint. átérezték és megértették a szimbólumot. amikor értelmünk analízissel. amely a jelkép szemlélésével egyidőben árad el bennünk. Az így kifejlődő képességeinkhez még egy fontos tényező társul. s ilyenformán nemcsak átéli. az igazi atlantisz-egyiptomi olvasási mód. Körülöttük a világ sugárzó. hogy tartalmukban harmonikusak vagy diszharmonikusak-e.

Az atlantidák nem a két fizikai szemmel figyelték meg ezeket a jelenségeket. 2. Az ifjú hevesen udvarol egy leánynak. amely az ember előtt oly gyakran lejátszódik és állítsuk be ezeket a Harmadik Szem látókörébe. széttépi és felfalja a bárányt. vagy életmódjával kifejezte. Az éjszaka misztikus baglya. . ha valami tulajdonságot szimbolikusan akartak kifejezni. hogy a makrokozmosz minden jelensége szoros összefüggésben áll a mikrokozmosszal. meleg vérű emlősök. A tigris megtámadja. amely ezt a tulajdonságot képviselte. az őket éltető isteni erő princípiumait. Ha azonban manapság valaki ezzel a módszerrel akarna jóslatokba bocsátkozni anélkül. A középkor nagy misztikusaiban a szívós klauzúrában folytatott tanulmányok és gyakorlatok újra életre támasztották a Harmadik Szem látását és miként az atlantidák. hogy előbb a Harmadik Szem látását visszaszerezné. 1. a riadozó. a szárnyaló madár. a mérges. hogy fizikai megnyilvánulásaik mellett feltárták szellemi magvukat is. ők is tudtak olvasni a természet könyvében. a hideg csendben suhanó hal. azt az állatot ábrázolták. a kisebb és nagyobb ragadozók mind betöltötték természettől kapott szerepüket e mély értelmű ábrázolásokban. De olyképpen. tévedne.Wictor Charon: A misztikus úT 77 tudás élt afelől.és mágikus kígyó. Az egyiptomiak. A Harmadik Szem működése Vizsgáljunk meg négy egyszerű eseményt.

A Harmadik Szem így látja ezt a tragikus színjátékot: asztráldémonok és elementálok* tömege vesz részt a vérszomj kielégítésében és a véres lakomában. amely a lényeket idáig jutatta és látja az ebből kibontakozó jövőt.Wictor Charon: A misztikus úT 78 3. Hatalmas dördüléssel zendül az ég. az okot és okozatot. Első eset: A tigris megtámadja és felfalja a bárányt. A mentálsíkon a Harmadik Szem. Nem külön. mintha az esemény olyan tükör előtt játszódnék le. A virág növekedése. Ahol vért ontanak. hanem együttesen éli át a lejátszódó történést. föld) működő természeti energiák . sziszegő villámok hasítják az ég alját. * a négy alapelemben (tűz. az egész folyamatot. amely nem tud róla. levegő. A Harmadik Szem a kegyetlenségnek. A Harmadik Szem a transzcendens törvények optikájával a szétmarcangolt áldozata helyébe a támadót rögzíti. Mágikus hagyományok szerint a vér gőze az asztráldémonok tápláló légköre. az élet ellen törő vak indulatot szemléli. Ez a tükör a Harmadik Szemnek megmutatja a karmát. oda asztráldémonok érkeznek. 4. amelyben a szereplők felcserélődnek. Vihar készül. de következményeit is. a rombolásnak metafizikai gyökerét látja. hogy a másik lényben önmagát falja fel. súlyos felhőkből leszakad a zápor. a légkör nyomott. a formálódó jövendő képét. víz.

Wictor Charon: A misztikus úT 79 Második eset: Az ifjú hevesen udvarol egy lánynak és szexuális vággyal gondol rá. érző. Az egymás felé közeledő. A fizikai síkon mindössze szerelmi felhevültség jelei láthatók. Hatalmas dördüléssel zendül meg az ég. A létbe törekvők sóvár éhséggel örvénylenek a pont körül. érzelmek. hullámzik. Az elementálok a szenvedélyes izgalom forró légkörében hevítik. Ugyanekkor a mentálsíkon az anyagbaöltözés és -süllyedés komor folyamata játszódik le. fokozzák egymást. sziszegő villámok hasítják az ég alját. égőpirosan izzik az asztrállégkör. a Harmadik Szem így szemléli az esetet: az asztrálsík az életöröm és az életvágy rózsaszínű izzásában lángol. születés ellenpólusa. súlyos felhőkből szakad a zápor. kéjt. az egyesülés. . sötét tükörképe: az elmúlás. a légkör nyomott. A párosodás felé vonzódó lények az egymásra találás pillanatát rezgik viszsza végtelenül fent és lent. Zúg. hogy vérrel telt. fogantatás. amely a még testet nem öltött lélek békéjéből a lét fájdalmas zűrzavarába taszítja az új életet. fogantatást akarnak létrehozni. érzéki vágy millió csápja. ugyanannak a láthatatlan erőnek engedelmeskedve. szála szövi át. egymásra sugárzó pozitív és negatív pólust örvénylő elementáltömeg tolongja körül. a levegőben feszült villamosság. Harmadik eset: Vihar készül. lüktető fizikai testet alkothassanak maguknak. a halál. amelynek mélye majd megnyílik a két pólus összecsapásának vulkánkitörésében és magába szívja őket. vágyakozás gyöngédség.

Az elemi világ alkotó lényei ilyenkor csatájukat vívják. ahol láthatatlan erők különféle feszültségben állnak egymással szemben. az elementálok lényege mindig a harc. létük valóság. Az alsóbb elemek. melynek idegrendszere más. Ez a harc. Negyedik eset: A virág növekedése. törékenyebb. Sűrűsödés csak ott jöhet létre. Nem a fizikai síkon élnek. Mindketten egy semleges középpont körül örvénylenek. nyitottabb de a lét örömét. A mentálsíkon a létbe törekvés és pusztulás erői egymásnak feszülnek: két ellentétes törekvés csap össze. az örvénylés sebessége pedig az anyag sűrűségi fokát határozza meg. a vihar fázisai. A fizikai síkon látszólag vegetatív jelenség. kiegyenlítő folyamatok.Wictor Charon: A misztikus úT 80 Ez egyike a természetlátás legősibb képeinek. víz és levegő után vágyakozó gyöngéd lényt pillant meg. Az asztrálsíkon természetfenntartó és egészen mélyre süllyedt elementálok elégedetlenségének feszültsége remeg. a szaporodás gyönyörét és kínját éppen úgy érzi. Ilyen értelemben az ellenpólusok harca mindig teremtő folyamatot jelent. Az ember hármas lénye is magában hordozza az elementálok harcát. A fizikai síkon természeti erők vad dühe tombol. mint az állaté és az emberé. Az ellenállás örvénylést okoz. Az elektromos kisülések. hanem az asztrálvilágban. fájdalmát. A mai kor hiába utalja ezeket a lényeket a primitív fantázia birodalmába. ezek élnek. A Harmadik Szem megérti és . Régmúlt kultúrák papjai az elementálokat démonokként és viharistenekként ábrázolták. ez az ellenállás létük alapja. Az asztrálsíkon azonban a Harmadik Szem fény.

s hogy milyen hatása van más élőlényekre. minthogy Harmadik Szeme ma már nem működik. És hogyan harcolnak. gyilkos virágok a trópusok dzsungeljeiben! A Harmadik Szem minden növényben a természet és Isten párbeszédét csodálja. És ott vannak a pompás. Látja. Az összefüg- . A túl érzékeny virágok sértődősek csak éjszaka nyitják ki kelyhüket.Wictor Charon: A misztikus úT 81 látja a növény örömének vagy bánatának megnyilvánulásait. milyen szívósan igyekeznek a másik rovására élni! Hogyan fojtja meg az őserdőben a sűrű repkény a hatalmas fákat. lángoló színű. csak a szignatúrák tana segítségével tud ilyenfajta következtetéseket levonni. Csak a szintézisre képes emberi szellem képes meglátni rejtett összefüggéseket és összesíteni látszólag különféle irányú tényezők végeredményét. egyre ismétlődik ritmikus hajladozásukban és terjeszkedésükben. Az ember. A növény mozgási vágyát a kúszónövények apró ujjainak görcsös kapaszkodásában láthatjuk és a fény felé és felfelé való szüntelen törekvésben amely mint egy monoton segélykiáltás. milyen bolygó befolyása alatt áll. A mentálsíkon a Harmadik Szem a növényben a vegetatív élet nívójára süllyedt szellemlényt látja. hogyan szívják el egymás elől a nedvességet és takarják el az életet adó napsugarakat. Értelme nincsen. * Az emberi gondolkodás történetében a nagy agykéreg kifejlődése óta mindig a három síkon látók voltak az úttörők. tehát képtelen a helyváltoztatásra. amely csupán érzéseiben és ösztöneiben él.

akkor a kutatók a temérdek hátrahagyott tradíció és legendás örökség alapján más ismertetőjelek után kezdtek búvárkodni. különös utasa szédítő perspektívákat.Wictor Charon: A misztikus úT 82 gések meglátására képes zseniknek van birtokában az a rejtélyes többlet. Hermetikus szimbólumok III. művészetekben. töredékessé vált. Kylkhorok és Mandalák 1. a magasabb síkokra vezető ösvény eltorlaszolódott. átlagos képességű emberből hiányzik. A természettel való szoros kapcsolat megszűnt. amilyen például Leonardo da Vinci is volt. természeti igazságokat. ahol a tömeg közönyösen továbbhaladt. a bukás eltörölte az . Nélküle és a hozzá hasonlók nélkül évezredekig maradt volna még közönyös és tudatlan a világ. A szignatúrák tana Amikor a Harmadik Szem látása elhomályosult. technikában. amely az anyagba süllyedt. korszakalkotó törvényszerűségeket látott meg ott. Összetett szimbólumok és szimbólumsorozatok I. filozófiában ma is megcsodált nagyságokra. Harmadik Szemünk salaktakaróján azért időnként átderengenek az analógiák és szimbólumok villanó fényei. A földi létnek e magányos. Gondoljunk csak azokra a sokoldalú. A szignatúrák tana II. s ezzel a természet erővonalainak közvetlen felismerése lehetetlenné vált.

transzcendens szemmel kell megfigyelni. A háromszemű ősök jelei felhasználható anyagot tartalmaztak a fizikai és asztrálsíkra vonatkozóan.Wictor Charon: A misztikus úT 83 ősi nyelv ismeretét. az anyagból kifelé vágyó elégedetlen sóvárgását. Ezek a hagyományok és az épségben maradt kőtáblák olyan külső jeleket soroltak fel. megérteni. és törvényszerűségeit megállapítani. szignatúrák tanát. most már titkossá vált tudás helyreállításához. halhatatlan vágy és kíváncsiság a dolgok lényege. és találó. az egyiptomi papok hozzáláttak a régi. eredete. jövője és titkos természete után teremtette meg az ismertetőjelek. A tárgyaknak. a dolgok örök igazságainak kutatását. Az atlantiszi kultúrák pusztulása után a titok utolsó letéteményesei. A szignatúrák valójában a Harmadik Szem legmegfelelőbb pótszerveként kezdtek működni. mint a fizikailag vaknak született számára a naplemente színpompájának gyenge szavakkal való ecsetelése. A transzcendentális vaksággal megvert ember számára ezek a hagyományok nem jelentettek többet. Ez az ősi. dolgoknak csak egyetlen. melyek a főpapi családokban apáról fiúra szálltak. Ezeket a jeleket mindenkor belső. fizikai értelme maradt. Nagy segítségükre voltak ebben a szájhagyományok. s a dolgok külső formáját szemlélve tapogatózva következtettek a magasabb síkok jelenlétére. melyek segítségével a dolgok belső lényegére lehetett következtetni. hogy az ilyen szerv hiányában értelmezésük nem egészen helytálló. átélni és értelmezni. az élőképek és szimbólumok visszahúzódtak a misztériumok legbensőbb templomaiba. Az emberből azonban sohasem lehet kipusztítani a szellem kínzó nyugtalanságát. mint ahogyan a vak tapogató keze sem találj a meg mindig biztosan a keresett tárgyat. még kevésbé érzékeli a tárgy színét. Természetes. Később ezek a .

ha Harmadik Szemünket bizonyos mértékig életre keltjük. Így sokszor elillant belőlük igazi életük finomsága.Wictor Charon: A misztikus úT 84 finom. felhőszerű és szüntelen alakulásban lévő szimbólumok sem menekülhettek meg az emberi agyvelő szabályozó. Ahogy a transzcendens látótér egyre jobban összezsugorodott. szomjas ismeretvágya a csillagászati fogalmakhoz nyúlt. Az asztrológiai szignatúrák tanának főként az okkult botanikában és a mágiában van alkalmazási lehetősége. a külső formát. elvontan könnyű. hogy széthulló és feledésbe süllyedő tudásának töredékeit módszeresen összegyűjtheti és szerves egészbe gyúrhatja. az érés folyamatát és tempóját. hogy ilyen jelek felsorolása. Így született meg – a szignatúrák tana mellett – különállóan az asztrológiai szignatúrák tana. nem felesleges tehát. lényege és igazsága. osztályozó munkájától. Ezeknek a szempontoknak figyelembevételével az alábbi asztrológiai szignatúratáblázatra hívjuk fel a misztika tanítványainak figyelmét: . az ember kapaszkodó. A misztika tanítványának a természet megismerése és kutatása során szoros kapcsolata támad majd a növényekkel is. az általunk leírt jel-ABC csak akkor válik igazi értékké. betűhöz ragaszkodó. így remélve. értelmezése. Ezért kell hangsúlyoznunk tehát. értjük és értékeljük őket. s annak analitikus látásával vizsgáljuk. az illatot. mint holttestből a lélek. az ízt és a lelőhelyet. A növényekre vonatkozó asztrológiai szignatúrák megkülönböztetik a gyűjtés idejét. ha az asztrológiai szignatúrákat is megismeri.

idegenszerű. termőföldek. szúrós éles. impozáns. hegyek. erdők. magaslatok. szép. gyors. balzsamos savanykás. csípős. nevető. keserű. vagy édeskés. Éjszaka vízben bő völgyek. bizarr. sötét. furcsa. Ízetlen. misztikus. kicsi. csatatér. ízének illata van élénk éjszaka egészségtelen. gyengén savanykás. büszke aromatikus. görbe. kertek.Wictor Charon: A misztikus úT 85 ASZTROLÓGIAI SZIGNATÚRÁK TÁBLÁZATA I. mocsarak. átható. partok. vérpad. tüskés. véres helyek. gyengén aromatikus. édes kellemes. források. IDEJE: . NAP BOLYGÓ: LELŐHELY: napos völgyek. mezők. édes. erőteljes. gyors. bármikor. inkább gyors. éjszaka HOLD MERKUR VÉNUSZ MARS KÜLSŐ FORMA: ILLAT: ÍZ: ÉRÉSFOLYAMAT: GYŰJTÉS nappal. kábító. elmosódó. Váltakozó. síkságok színes. változó. gyenge. színes.

szomorú. melankolikus. édes. nem ismeretes. kábító. merev. jótékony. " " " nappal. fanyar. partok. temetők. " " " éjszaka . mezők. nappal. orrfacsaró. hosszú. dús kellemes. lassú. dús vidék. vaskos. SZATURNUS Z URANUSZ NEPTUN KÜLSŐ FORMA: ILLAT: ÍZ: ÉRÉSFOLYAMAT: GYŰJTÉS nappal. tekintélyes. IDEJE: magányos helyek. magányos tengeri sziget. bűzlő. jó. mocsarak partja. gyakran mérges. buja. vizekben gazdag táj.Wictor Charon: A misztikus úT 86 ASZTROLÓGIAI SZIGNATÚRÁK TÁBLÁZATA II. nem ismeretes. JUPITER BOLYGÓ: LELŐHELY: szép. Vulkánikus vidék.

végül a legmagasabb ideák világá- . a harmadik síkra. a középkori alkimista adeptusok és Paracelzusz is. Ezek az írások a mikro. Itt meg kell jegyeznünk. II. érési folyamatáról. mély és tartalmas írásokat hagytak hátra a korai rózsakeresztesek. Jelentőségük csak akkor terjed ki a legmagasabb. ha a papiruszon vagy kőtáblán a háis fellelhető. mesterséges jellegűek.és makrokozmoszban háromszorosan végrehajtandó műveletekre tartalmaznak utasításokat. hogy a hermetikus szimbólumsorozatokat nem lehet pusztán az erővonalak törvénye segítségével megfejteni. hogy miféle gyógyerőt vagy mérget tartalmaz. Hermetikus szimbólumok A hermetikus szimbólumok már komplikált. illatáról és ízéről.Wictor Charon: A misztikus úT 87 E szignatúratáblázat segítségével felismerhetjük a növényt lelőhelyéről. Az egyiptomi papok kőtáblákon és papiruszokon a hermetikus filozófia és alkímia tanait rejtették el. külső formájáról. Ezeknek a munkáknak már újra három. azután a kémiai anyagban. hogy milyen bolygó befolyása alatt áll. Az adeptus először saját testében. végül. Az egyiptomi hermetika alkimisztikus írásai rom sík már ismertetett jele: közül ma már csak egyedül Hermész Triszmegisztosz apokrif könyvei állnak rendelkezésünkre. milyen erők éltetik és hatnak általa. s ezen kívül a három sík filozófiai kulcsait is magukban rejtik. sőt gyakran hat értelmük van. Külön hermetikus szótár szükséges megfejtésükhöz. ezek nagy része pedig csak a két alsó síkra vonatkozik. Rendkívül értékes.

s ebben. Mély értelme van annak is. történelmi alakok életre keltése. Ezt. A harmadik síkon ez nem kevesebből áll. A hatalmas folyamatot klauzúrában. mint az anyaméhben pihen a magzat. a szellem tudatos és szeplőtlen fogantatása. mint az anya vére és nedvei az embriót. az élő anyag. Ellentétben a nemzés. Az adeptus. szentek. Kylkhorok és Mandalák Szimbólumok – mítoszok. A természethez hasonlóan állandóan hőt sugárzó kemence rejti magában a retortát. mely a szellemi elv és akarat segítségével karmát teremt. az ideáé. úgy a keleti misztikusoknál is vannak mágikus írások. mint hogy lejátssza magában a teremtés misztériumát. már csak azért sem távozhatik el a műhelyből. Ez a misztérium megismétlése a nagy teremtésnek. melyek a teremtés folyamatának megértésére és átélésére bizonyos szimbolikus lények teremtését tanítják. Mint az alkimistáknál. III. állandó áramlással táplálják a feléje sugárzó teremtő erők. Ezt az operációt a keleti . az "Opus Magnum" tehát a teremtés megfelelője. az alkimista műhely zártságában kell végrehajtani. fogantatás vak kiszolgáltatottságával. hogy az adeptus a tüzet egy pillanatra sem engedheti kialudni. Az alkímiai nagy mű.Wictor Charon: A misztikus úT 88 ban hajtja végre a hármas műveletet. anyagot sűrít maga köré. aki a hermetikus szimbólumok segítségével három síkon hajtja végre a transzmutációt a teremtés elveszett kulcsainak birtokába jut. A sok eredménytelen operáció egyik oka éppen az hogy a tűz kívül vagy belül elaludt.

hogy ki szokatlan külsejű kísérője. szobrok. hogy már nem csak a mágus. Ez az ő príma matériájuk. Folytatva az alkimista analógiát: a diagram életre keltése megfelel az alkímia kémiai operációjának. D. a transzmutációnak. A diagram közepén ül vagy áll a misztikus teremtmény ideája és körülötte az egyéniséget kijelző szimbólumok. Rabbi Löw Góleme is. transzmutációval hajtják végre. hanem a gondolaterőkkel. festmények. amelyet a tibetiek kylkhornak neveznek. tárgyelhelyezésnek fontossága van. végül az életre keltett kylkhor próbatétele a harmadik fázisnak. Ilyen diagram az. Általában a vallási áhítat központjai. Ez az élő démonfigura hűségesen követte életre keltőjét. A tibeti misztikusok ugyanis az életre keltett kylkhor szellemét valamiféle mágikus feladattal bízzák meg és a feladat teljesítéséből ítélik meg. Neel később megtudta. amelyekre rengeteg erőt és hitet összpontosítanak. Ismételjük: ez a tibeti príma matéria.Wictor Charon: A misztikus úT 89 misztikusok nem kivetítéssel. hogy hosszas kísérletezés eredményének nagyszerű jele volt az. térelosztásnak. az ismert Tibetkutató feljegyzi egy ilyen életre keltett kylkhorral történt találkozását. bizo- . hanem mások is látják gondolaterőinek eredményét. A helyesen végrehajtott művelet következtében a kylkhor szelleme vagy démona valóságos életre ébred és a rábízott utasításokat karaktere szerint hajtja végre. A mágus örvendezve kiáltott fel és megkérdezte. A. Neel furcsának találta és megkérdezte a tibeti mágustól. D. hogy a kylkhorba ültetett idea megfogamzott-e és milyen mértékben. A kylkhornál minden színárnyalatnak formának. démonfigurák segítségével. Ilyen kylkhor volt a híres héber kaballista. hogy csakugyan látja-e. diagramok: istenfestmények. bizonyos támpontok. Alexandra David Neel.

Természetesen nem olyan mértékben. mint öntudatlanul felépített kylkhor! Csakhogy lebontásának kulcsát a lények elvesztették és ezért saját kylkhorjuk megfélemlített rabszolgáivá lettek. A mandala színhelye mindig egy magasabb sík. körülötte pedig a terjedelmes rajzon inkarnációi. mint a tibetiek tudatos felkészültséggel létrehozott kylkhorjai. A kylkhornál sokkal magasabbrendű összetett szimbólum a mandala. A klykhor és a mandala között a különbség az. addig a mandala mindig a legmagasabb szellemi szférákra vonatkozik. apró gesztusokra. mint a hermetikusoké. de a hívőknek ezek is választ adnak. addig a mandalában maga a mágus akar az istenséghez vagy bodhisatvához hasonlóvá lenni. megvilágosodott. mindenki számára láthatóan. esetleg megnyilatkozási formái láthatók. de ugyancsak e kulcsnak megszerzésére törekszik. Míg a gyakorló mágus a kylkhorban idegen lényt kelt életre. démoni formazavarával együtt nem más. hogy utána le tudnák bontani – életveszélyes. más úton. A kylkhorok tana tehát éppen úgy. Mert a kylkhorokat minden esetben le kell bontani. mozgásokra képesek. . hogy míg a kylkhor életre kelhet földi környezetben. feloldani! Az egész világ minden sötétségével. te készítetted. isteni lény lehet.Wictor Charon: A misztikus úT 90 nyos mértékig szintén kylkhorrá válnak. tanuld meg lebontani. melynek középpontjában mindig egy istenség ül. ezért életre keltésük műveleteit csak mesterek vezetésével szabad végrehajtani. Egy démont életre kelteni anélkül. Ennek az építő és lebontó folyamatnak mélységes értelme az ezoterikus igazság: a világ a te teremtményed. s központi ideája csak tisztult.

hogyan kell felidéznie a nagyszerű múltat. akkor nagy lendülettel haladhatunk előre tanulmányaink útján. akinek egyéniségét magunkhoz egészen közelállónak érezzük. legmélyebb tanítása. misztikusok írásainak olvasása közben gyakran fogunk olyan egyéniségre bukkanni. mikor a tanítvány már közelebb jutott a misztika szabályainak és tételeinek átéléséhez. az: "élek többé nem én. külső megnyilatkozása szemünkben a legmagasabb ideált valósítja meg. hogy kettőjük között ez a szellemi. hogy az elmúlt idők valamelyik szellemi nagyságával szorosabb kapcsolatba lépjen. Ha sikerül olyan tanítóra találunk. hogy a szellemi vezetőül választott tanító egyéniségébe a tanítványnak bele kell élnie magát. akinek életmódja. dimenzióikban végtelenné váljanak. aki alapkarakterében hasonló a miénkhez. hanem él bennem a Krisztus" – teljes megvalósítását. mint a többi módszer koncentrációs és . asztrális és fizikai nedvkeringés teljesen eggyé legyen. A keresztény misztika Krisztus életébe való beleélést. beleolvadást tanítja. Lényegében ez a folyamat is. hogy a hűvös. élettel és igazsággal teljenek meg. vagy szellemi kontaktust teremthetünk olyan mesterrel. Azután az érzések vérét kell a hatalmassá nőtt érrendszerbe bocsájtania saját vénáiból.Wictor Charon: A misztikus úT 91 * A misztika tanulmányozásának haladottabb stádiumában. Pontos utasítások tanítják. belső tevékenysége. A misztikával való foglalkozás. szükségessé válik. zárt szavak számára kitáguljanak. A misztika egyik ősrégi. A tanítványnak először minden szellemi képességével bele kell mélyednie az evangélium tanításaiba.

A mágia vagy okkult praxis ideáljai: Tyanai Apolloniusz. aki az élet gyengeségeinek legsűrűbb hínárjából szabadította ki magát és az anyag vak szolgálójából Krisztus tiszta tükrévé alakult át. Agrippa vagy Eliphas Levi. Ebben az eszmétől lángoló megszállottságban. teremtő erőnket általa cselekvővé tesszük. Kínában Lao-Csét és Konfuciuszt. S hogy a lelki átélést milyen csodálatosan követi a testi átélés. Akiket elcsüggeszt a messiás elérhetetlennek tűnő hatalmas alakja. A keresztény szentek ezt az utat járták. a választás itt is szabad. ebben a lélekterhességben azután hozzáfogunk a fizikai síkon való idézéshez: végigjárhatjuk a Golgotára kanyargó ösvény minden állomását. Paracelzusz. érzékeinket megfinomítjuk. Mindenki maga jelöli ki a fényforrást. Természetes. ott látta maga mellett topogni vagy késlekedni ezeket a töprengve kós- . azután a képzelőerő hatalmával. Lélekben tehát belemerülünk a krisztusi eszme hatalmas áramába. hogy mint minden szellemi területen. Tibetben a keleti misztika tanítványai Shambhava vagy Milarepa lenyűgöző alakját állítják maguk elé mintaképül. Krisztus lába nyomába léphetünk. A transzcendens nyugtalanság feléledése és a nagy találkozás pillanatát összekötő út sokszor igen hosszú. fogalmainkat ragyogásával átvilágítjuk. keresztjének súlya alatt görnyedhetünk és az Ő sebein át vérezhetünk. Mindenki. Indiában Buddhát. értelmünk minden területét vele átmossuk. aki a különféle okkult ösvényeken végigvándorolt. mintaképül választhatnak olyan szentet. minden testi tartalmában.Wictor Charon: A misztikus úT 92 imaginációs gyakorlatokon alapul. amellyel útját világítani akarja. a héber kabbalisták tanítványai pedig a kabbala nagymestereit. Krisztus életét kell lejátszania először lélekben. annak példája a stigmatizáltak nem is olyan ritka esete.

szobrot. ideiglenes átutazókat. hiszen ugrás az okkult fejlődésben nincsen. az egyetlen ideál felé. kutassuk át a róla szóló történelmi anyagot. rájövünk. Ez az "unió misztika" előkészítője. az egyesült Istennel. a boldogtalan és otthontalan nosztalgiások ezek. védője lehet az utolsó véges célig. testi és lelki alkatát és állítsuk be őt okkult törekvésünk középpontjába. Ha megtaláltuk szellemi eszményképünket. mélyedjünk el életébe. vagy képzet- . hogy mindegyiknek volt példaképe. Az önemésztő. a személyiséget a magasabb énjéért. útitársa. tanítója. Mert aki egészen feladta a kis ént. A közvetítő sokszor erősebb egyéniségű. aki pedig saját isteni énjével egyesült. az eljutott így saját isteni énjéhez. fényképet. szerezzünk róla készült festményt. Ezt a stúdiumot éveken át a legnagyobb odaadással kell folytatnunk. Ha egy mester életét megvizsgáljuk. Ha a misztikus művekben mindig csak az "unió misztiká"-ról. szerezzük meg hátrahagyott műveit. Ez természetes. akiket a zöldkígyós okkult korbács kerget a számukra egyetlen otthon. ezeket a fellobbanó szalmalángokat. az isteni énnel való egyesülésről van szó. azért a misztika mesterei hallgatólagosan mindig a szellemi eszménykép követésének útján haladtak. Boldog az. Rekontsruáljuk külső körülményeit. aki rátalál szellemi otthonára olyan valakiben. ideglázas keresők. aki vezetője.Wictor Charon: A misztikus úT 93 tolgatókat. okvetlenül felismerjük a továbblendítő közvetítők döntő fontosságú közbelépését. A legmagasabban és legalacsonyabban lévő lények között közvetítőkre van szükség. Ha csak egyetlen emberi életünk szellemi fejlődésére nézünk is vissza. s ha lehetséges. melyek oly rövid idő alatt hunynak ki.

. mivel annak tartalma a legszentebb belső élmények közé tartozik. akiknek belső élményei.Wictor Charon: A misztikus úT 94 tebb kortársunk. Érthető tehát. asszociáció is ugyanazon hang rezonanciájával csendülnek össze. mint az olyan lámpáé. de lehet egy döntő pillanatban felbukkanó könyv vagy előadás is. az önmagából való kilépést mindig egy nagy mester példáján tanulja meg. amelyet csak előző inkarnációkban szerzett tapasztalatok hosszú sorozata termelhet ki. A találkozás élménye a gyakorlatban rendszerint egész váratlanul következik be. A tanítvány a lélek alkalmazkodását. Ilyenkor hatalmasan megnövekedhetik a tanítvány intuitív ereje. szokásai. Életmódja. mert többre nincs is szükség. de tágasabb intellektusa. s hogy érett mivoltukban előlépjenek. ötleteinek sajátos bizarrsága. A tanítvány és a mester szellemi találkozásának misztériumától idáig csak azért beszéltek olyan nagyon keveset. sőt iker az övével. A szellemóriások a misztikus fejlődés csúcsa felé vezető Jákob lajtorjájának végső fokai. apró-cseprő gyengeségei. A név ebben az esetben útmutatásokat jelent. A mester azonos fókuszú. okkult tapasztalásai magukkal röpítik a tanítványt oda. amelybe százszoros fényerejű körtét csavarnak. hogy nevükön szólítsák tudatosítsák őket. hogy valamelyik nagy misztikus vagy okkultista egyénisége rokon. Ugyanis a léleknek itt már nagyfokú hajlékonysága szükséges. ahová másképp csak hosszan és keservesen kapaszkodás árán jutott volna el. A tanítvány misztikus tanulmányai közepette megdöbbenéssel észleli. ismeretei. Az előbb vázolt út a leggyorsabban vezet a célba. stílusának furcsaságai. mégis az arra nem eléggé érett tanítvány ezen az úton óriási akadályokkal fog találkozni. gyakorlati tapasztalatai a mélytudatban várakoznak. hogy az út csak azok számára járható.

S minden sejtünkkel válunk figyelő. A cél az. homályba vesző részletekkel. hogy a misztériumot teljes plasztikájában keltsük életre. hozzákezdünk a gyakorláshoz. Éles. Mert az életre keltéshez a színes asszociációk kapcsolása és az intuíció csaknem oly erőfeszítése és bő áradása szükséges. lefolyását. élettel. ismert okkult misztérium közül egy olyan képsorozatot. tiszta fényben lássuk. felfogó. amelynek hatalmas élmény ereje magasabb szintre emelhet bennünket. Ha úgy érezzük. külsőségeit emlékezetünkbe véssük. hónapokon át kell végeznünk mindig ugyanabban az időben. mélyedjünk bele olvadjunk bele e körénk rendeződő eleven környezetbe. mint a mű létrehozásához. Ez a gyakorlat a következő: Kiválasztunk a számtalan. majd szokott meditációs időnkben. hogy ez a misztérium az. Ha van művészi vénánk. résztvevő szereplőivé. miután klauzúrába vonultunk. kétségtelenül az eleuziszi misztériumok sűrítik magukba számunkra legjobban mindazt a szépséget és igazságot. Ugyanezt a célt szolgálja a misztériumok szellemi meditációban történő lejátszása is. hogy mindenki a szentekkel és nagy egyéniségekkel való azonosulás útján járjon. Azután alaposan átgondoljuk filozófiai jelentőségét. eleven erővel töltsük meg.Wictor Charon: A misztikus úT 95 Nem szükséges. Néhányszor elolvassuk a misztérium szövegét. hogy megküzdjünk a kihagyásokkal. amely bennünk a legtisztább és legmagasabb eksztázist felkeltheti. színnel. Alkotó fantáziájú művész különösen alkalmas ennek a feladatnak a végrehajtására. részleteit. . akár alkotás. amely ránk a legnagyobb hatást gyakorolta. Ezt a gyakorlatot heteken. lehunyt szemmel az egész misztériumot belső látóterünkben lejátsszuk. akár műélvezés irányában.

A mandala keret.Wictor Charon: A misztikus úT 96 Akinek az eleuziszi misztériumok nem felelnek meg. egyiptomi. nagy okkult műveltséggel rendelkező mester. Elkészítése speciális tudást követel akár a mágiában. Tehát nagyon fontos hogy a mandala alkotójának milyen az erkölcsi. akár a keleti mitológia. akár a mester személyes útmutatása alapján annak tanítványa alkotja meg. a kabbalában. vagy esetleg maga a neofita áll. képzeletük alátámasztására feltétlenül szükséges bizonyos segítő diagramok alkalmazása. Tárgya lehet keresztény. gondolati beállítottsá- . az természetesen akár a keresztény. melynek középpontjában valamely istenség. az asztrológiában alaposan jártas. Mandalák használata nagyon megkönnyíti a gyakorlást. A tibeti titkos tanítások. a hindu ezoterikus írások. kabbalisztikus vagy hermetikus. Azok számára. vagy a keleti ezoteria szimbólumokban gazdag mentálsíkján játszhat le képzeletében misztériumokat ugyanezzel a módszerrel. de legfőképpen az atlantiszi eredetű egyiptomi misztériumok csodálatos anyagot tartalmaznak e gyakorlatok számára. kínai. mindig magasabb síkon történő eseménysorozatot ábrázol. vagy a sötét ösztönök rejtett indulataknákat helyezhetnek el benne. amelyben csak a nívó meghatározott. de szellemi hovatartozásuk és szimpátiájuk szerint mégis valamelyik keleti misztériumhoz vonzódnak. Mert a mandala. A mandala készítésénél jelenlévő és uralkodó gondolatáramok ugyanis beszívódnak a mandala érzékeny anyagába és titkos vagy homályos érzések útján zűrzavart. akiknek képzelőereje nem túl intenzív. a kezdőnek egyenesen nélkülözhetetlen a keleti mandalák segítő és lendítő ereje. rövidzárlatot okozhatnak. A legdúsabb képzeletű tanítványnak sem fog ártani. indiai. tekintet nélkül tartalmára. Bodhisatva. Ide tartozik a hindu misztikus írások sorában a Gyémánt Szutra is.

a templom egyik szolgájával meredek sziklaoldalba vájt. Ugyanez áll a kylkhor elkészítésére is. kristálytiszta forrásait. vagy vele kapcsolatban áthangolja és befolyásolja a mandalát. Ezt követően pedig ugyanebből a könyvből közöljük hasonló céllal egy hermetikus misztérium szövegét. A delphi tanítvány vezetőjével. Leszállott a szent éjszaka. különös tekintettel arra.és nyárfaligeteit. s megmutatta füves hajlatait. hogy az említett könyv nem minden tanítvány számára hozzáférhető. Fátyla föllebbent egy pillanatra. A sötét éjszakában nem hallatszott más. Fontos és lényeges a mandala készítésének helye is. Tempe hűvös völgyében történt. mert minden legkisebb rezdülés körülötte. magnetikus fénye beleömlött a szakadékok ölébe és a varázslatos völgy eleuziszi tisztaságában feltárult hirtelen. kőris. a hely kiválasztása. komor sziklák fölé kapaszkodott. A következőkben a tanítvány munkájának megkönnyítésére közöljük az eleuziszi misztériumnak Eduard Schuré "Die grossen Eingeweihten" (A nagy beavatottak) című könyvében található leírását.Wictor Charon: A misztikus úT 97 ga. A hegy mögül végre felbukkant a telihold nagy sárga tányérja. boros- . Gyöngéd. melyet Orfeusz a dionüszoszi misztériumoknak avatott fel. csak a lombos partok között tovahömpölygő folyó mormolása. amely alatt megszületik. keskeny ösvényen lépdelt. Alattuk mély szakadék. nemkülönben az asztrológiai konstelláció. amely a sötét. Dionüszosz ünnepe Tempe völgyében Thesszaliában.

A delphi tanítvány szinte álomban haladt előre. Felbukkantak az inspiráltak is. most felhő borult rá. – Az út felé tartanak. finom vászonból készült. hosszú köntöst viselő fiúkat. kezükben thürzuszbot. Cifrára faragott fakelyheket vittek. vagy az ív alakban föléje hajló lombsátrak alatt morajlott el. hajukat bíborszínű homlokpánt szorította le. Azután büszke és izmos fiatalemberek jöttek: a küzdő és harcos Herkules fiai. derekukra oroszlánbőr borult. hogy beszívja a lomb. férfiakat. olajfalevél koszorú fonta be homlokukat. fejükön borostyánkoszorúval. Köröskörül a sűrű fák alatt. tovavándorló fénypontok villantak fel. akik halott kedve- . Először a fiatal Bacchusz követőit pillantották meg. Testükön csíkos tigrisbőr. vagy a keserű babér fűszeres illatát. Minden újra elfeketedett: a sziklák felöltötték fenyegető formájukat. amely a sűrű fák árnyékától terhes apró szigetek körül kanyargott tova.Wictor Charon: A misztikus úT 98 tyánnal befutott barlangjait és a kígyózó folyót. A források tükrös felszínét nimfák sóhajtása borzongatta meg és a mozdulatlan nádasból halk fuvolahang rebbent fel. a folyóparton és a völgy mélységében apró. De a hold mágikus fénye csak egy pillanatig sugárzott szét. Kövessük őket! Az éjszaka vándorai ezután kórusokkal találkoztak. az élet kelyhének szimbólumát. Időnként tétován meg-megállt. Vállukra. A növényeket sárgás köd és kéjes szendergés kerítette hatalmába. Bacchusz papjai. alóla kilátszott izmos térdük. – Ezek a miszták – szólalt meg a hajlott korú vezető a fénypontokra mutatva. s velük egyirányban haladtak. Egy barlang előtt haladtak el. Ott látták a földön térdepelve Adonai és a föld alatti Erosz misztáit. Minden csoportnak van egy fáklyahordozója. amelyek a ligetekből vonultak elő. könnyű. Testüket rövid köntös fedte.

Éneklő halk hangjuk feljajdult: "Adonai! Adonai! Add vissza. megfürdenek a folyóban és tiszta vászonruhát öltenek. hogy egy másikat öltsön magára. mintha semmit sem hallott volna. mialatt egy másik életbe .Wictor Charon: A misztikus úT 99 seiket és barátaikat siratták. Csak ennyit mondott: – Át kell jutnunk a hídon. A célt senki sem tévesztheti el. vagy hadd szálljunk le mi is birodalmadba!" Szél süvített be a barlangba és hisztériás kacagások. az árnyékok zsákmánya leszel. Hét nap és hét éjszaka tart a változás folyamata. térj vissza Erebuszba – szólt és gyorsan tovasietett. sötét sóhajok között tombolt tovább a föld alatt. Átlépkedtek a fahídon. A delphi tanítvány teste a rémülettől elhidegült. Egyik neofita hirtelen a delphi tanítványhoz fordult: – Átlépted Adonai küszöbét. ahogyan a misztikusok avatott területre lépve levetik piszkos köntöseiket. Többé nem láthatod viszont az élők birodalmának fényeit! Egy másik mellette elhaladva hozzásimult és a fülébe súgta: – Árnyék. Mert. – Ismered a nevüket? – Itt senki sem ismeri a másik nevét és mindenki elfelejti a magáét. amely a Peneosz fölött ívelt. akiket elvettél tőlünk. A neofita megkérdezte: – Honnan jönnek ezek a panaszos hangok és ez a szomorú melódia? Kik ezek a fehér árnyékok akik ott a nyárfák alatt hosszú sorokban vándorolnak? – Ezek a dionüszoszi misztériumokba beavatandó asszonyok. úgy veti le mindenki a nevét is. Te aki az éjszakából jössz. Halkan szólította vezetőjét: – Mit jelent ez? A templom szolgája úgy tett.

majd lázasan.Wictor Charon: A misztikus úT 100 lépnek át. Ekkor a sötét mirtuszliget fölé a kórus szenvedélyes éneke emelkedett. szaggatottan törtetett az ég felé. Mások nyomorban halnak meg. Perszephoné útitársnőinek nevezte őket. nárciszkoszorúkkal. marcangoló izzás. A hangok szárnyaltak. Ezek nem a családjuk. Egy nagy. repkénnyel sűrűn befutott mauzóleum mellett letérdepel- * görög női felsőruha . urnákat.* A vezető nimfáknak. Az őz bőrével takart mellünkben belül sebeink bíborját hordjuk. Talpig feketébe öltözött asszonyok hosszú. Utánuk piros peploszokban a misztikus szerelmesek következtek. A szívünk csupa tépő. földön kígyózó fátylakat viseltek és ismeretlen bánatuk súlya alatt mélyen meggörnyedtek. égszínkék peploszokban. Ölelj át bennünket Erosz! Erosz! Vagy szabadíts meg bennünket Dionüszosz! Újabb menet tűnt elő. ideájuk szerint. vadul újra felzendült: – Erosz! Megsebeztél bennünket! Aphrodité összetörted a testünket. Nézd az asszonyoknak ezt a felvonulását. minket a szerelem őröl fel. vagy a hazájuk szerint csoportosulnak. Szemérmes öleléssel tartottak karjukban párnákat. azután elnyugodtak rövid időre. fáradtan el-elcsuklott. Ezek sötét erdőbe tértek be. ahonnan vad rikkantások zendültek és tompa elnyomott sóhajok törtek elő. tüzes asszonyok és Aphrodité vágyódó fiatal szüzei. Ezután fiatal lányokat láttak elvonulni. A vezető így nevezte őket: Perszephoné gyászolói. fogadalmi vázákat. hanem egyedül inspiráló istenük.

Egy magas termetű beavatott állt meg a csoport mellett és így szólt: – Béke a szenvedéshordozó árnyaknak! Megszomorodott asszonyok. Nem volt többé ő maga: e lények vágyai. Mi azonban. törekedjetek Dionüszosz fényének magassága felé. akik a szeretetet siratjuk. mi élő halottak vagyunk! Oh. csak vissza ne térne a nap! És a föld. A vágy szavaira mindig a fájdalom válasza következett: – Perszephoné – zúgták – meghaltál.Wictor Charon: A misztikus úT 101 tek és panaszos kiáltás tört fel ajkukról. delíriumos fájdalma ellentmondó és gyötrő érzések viharába sodorta. s árnyékunk ölelkezve vándorolna az imádott árnyékkal! Hallgass meg bennünket Perszephoné! Perszephoné! A delphi tanítványt a különös jelenet mély. valóságérzése eltűnt. óh. amely Téged takar. gondolatai és agóniája az ő saját vágyaivá. nem tudta már: ember-e vagy csak árnyék. Lelke darabokra szakadt. nagy Istennő. Halálos aggodalom cikázott át rajta. Orpheusz vár benneteket! Némán tolongtak körülötte. Az asszonyok egy forráshoz léptek. Adonai elcsábított: leszálltál a holtak birodalmába. gondolataivá és agóniájává váltak. hogy ezer testbe szóródjék szét. * Dionüszosz kísérőinek kultikus tárgya . bárcsak nekünk is örök álmot ajándékozna. miközben aszphodélosz koszorújuk leveleit elébe szórták – a beavatott pedig thürszuszbotjával* mutatta nekik az utat.

A távolban megpillantották Ossza sötét szakadékait. Mindegyiknek ragyogó haját koszorúk és színes homlokpántok díszítették. zord mélységeit. A magas hegyek fölött hajnali fény derengett. Szörnyű dalfoszlányok csapták meg fülét. S mintha ők is reá vártak volna. ahol az aszphodelosz nő nyárfák árnyékában. mint a halál. A nap már aranyat öntött a csúcsokra. itt-ott bárkák szelték át a folyót. maga sem tudta hogyan. Add nekünk a sóvárgott virágot és add. ahol lezuhant szikladarabok hevertek. rajtuk sötét alakok. szakadozottan szálltak a levegőben és nem tudta. Azután a menet újra felsorakozott és nekiindult. A fákon borzalmas álarcok és csecsemőként bepólyázott viaszfigurák függtek. hogy mostani életében sohasem találkozott velük. hogy testvéreinknek újra virágozzék a nárcisz! Perszephoné! Perszephoné! A tanítvány vezetőjével még sokáig vándorolt. A magas hegyek védő ölelésében egy erdős dombon emelkedett Dionüszosz temploma. Jól tudta. melyek búsan suttogtak.Wictor Charon: A misztikus úT 102 hogy faserlegüket megmerítsék és igyanak. Közelebb és közelebb értek a templomhoz. asszonyok menete. Végre kiszélesedett a völgy. némák. hogy boldog emlékezéssel ismeri fel őket. mert testvérként köszöntötték és szerencsét kívántak megérkezéséhez. nyugodtnak látszó és mégis viharzó várakozástól űzött tömeg ott gyülekezett a domb lábánál és elöntötte a templom előterét. beavatottak sorai igyekeztek. Most a vezető hirtelen eltűnt és a tanítvány. mégis úgy tetszett. tátongó. ahová minden irányból misztikusok csoportjai. Ez a komoly. A fiatal leányok mentek előre. honnan jönnek. Mezőkön haladtak át. gyászénekük felzendült az egyre visszatérő végszavakkal: – Szedjétek a mákonyt. a mák virágát! Igyátok a Léthe vizét. egyedül maradt a beavatottak csoportjának kellős közepén. A delphi tanítványt a csoport magával .

az égen egy csillaggá lesz! Hallgassátok. Egyszeriben vakító fénysugár villant szemébe. hogy a föld gyötrelmei után újjászülessetek! Igyatok a templom fényéből. akik ide jöttetek. s mintha szárnyak repítették volna fel a templom legmagasabb lépcsőjére. nem a halandók napja. Hermész és a fáklyahordozó kíséretében megjelent a próféta. hogyan remeg a líra hét húrja. kezében az arany és elefántcsont lírával Orpheusz az örök ifjúság fényében ragyogott. – Köszöntelek benneteket – csendült fel a hangja –. ti mind. akik érte szenvedtetek. majd áradó sugaraival körülragyogta a misztikusok és beavatottak seregét. melyet fejetekre idézek. s amely be fogja világítani lelketeket. Felzendült a hajnal himnusza.Wictor Charon: A misztikus úT 103 ragadta. akik küzdöttetek érte. Mert végre kiléphettek az újraszületések sötét körforgásából. a hierophant: Orpheusz. mint egyetlen test. akik az éjszakából léptetek elő misztikusok. asszonyok. amely ott várakozott a templom lépcsőjén és csoportokban a domboldalon. hogy mindnyájan újra megtaláljátok egymást. beavatottak! Jertek. A felkelő nap volt. Isten lírája. bennünk van és a templom fáklyájává. amely bennünket a Földön vezet. győzni fogtok és ha hisztek az isteni szóban. hanem Dionüszosz tiszta fénye. amely ide vezetett. A templom bronzkapuja magától kitárult. amely első nyilait a völgybe küldte. A ti mulandó szenvedéseitek és az elhatározás által. már győztetek is. mint egyetlen lélek Dionüszosz fényében! – Az isteni szikra. a misztériumok főpapja. örvendezzetek. a generációk szenvedéstől terhes köréből. Bíborköntösben. A delphi tanítvány örömében remegve ismerte fel. amely . A nap. a beavatottak nagy fényforrása. jertek pihenni.

Hallgassátok áhítattal. azzal kell vezekelniök. De a tiszták. a külső Sötétségben állót a halál találja el. végighömpölygött a völgyön. a mindenhatót. – Evoé! – zúgta az elragadtatott tömeg a templom lépcsősoráról. Ezer és ezer torok kiáltotta rá a visszhangot. Ha ez a hang áthat benneteket. – Evoé! – és felzengtek a cimbalmok. vigasztaljátok a szenvedőt. kinyílnak az ég mélységei! – Segítsétek a gyöngét. – És most énekeljétek az Evoét!* – Evoé! – harsant fel a templom négy sarkán a heroldok ajkáról a kiáltás. – És most. életük minden hibáját sötét foltként hordozzák sziderikus testükön. hogy Dionüszosz beteljesedett rajtatok. hogy a Földre visszatérnek. ezekre a megsemmisülés vár. a szent hívás a feltámadásra az életre. A gonoszakat a rémület. a ti könnyetek. Eroszt szólítom. Legyen ő a ti szerelmetek. az égit. eggyé lesznek Dionüszosz napjával. az erősek felszívódnak. Mert a misztériumok eksztázisában mindenki a másik lelkének legmélyére lát. a hegyek echója hatalmas zendüléssel ismételte. S hogy ezeket kioldják. a ti örömetek! A fényt szeressétek. remény van mindannyiotok számára! De romlás a gonoszra és a külső sötétségben állóra.Wictor Charon: A misztikus úT 104 mozgásba hozza a világot. * újjongó örömkiáltás Dionüszosz ünnepein . ne a sötétséget! Gondoljatok utatokon a célra! Mikor a lelkek visszatérnek a fénybe. Dionüszosz hívása.

Kis Ázsia és Görögország minden beavatottjának köszöntése. mert nála van elmúlt és eljövendő újraszületéseidnek kulcsa. égi lelkedre.Wictor Charon: A misztikus úT 105 küldte vissza. Ossza hegyének vad sziklái között nyájaikat a felhőkbe kapaszkodó erdő fái alatt legeltették. Főnícia. az élő univerzumot. fegyverezd fel magad a misztériumok fáklyájával és a földi éjszaka sötétségében majd rátalálsz fénylő másodtestedre. Judea. az örök férfiast.) Egyiptom misztériumai Ó vak lélek. Jod (Ozirisz) jelenti a tulajdonképpeni istenséget. Kövesd az isteni vezetőt. amely mindenben. így válaszoltak rá: – Evoé! * (Az Evoé-t eredetileg így ejtették ki: He-Vau-He. . Ez volt Egyiptom. az alkotó intellektust. Évát. mindenütt és mindenek fölött jelen van. A négy szent betű kimondva: Jod-He-Vau-He Istent jelentette a maga örök eggyéolvadásában a természettel. hívása. s általa megtermékenyítve. akik ott fenn. Iziszt. He Vau-He az örök nőiest ábrázolta. És a pásztorok. a természetet minden látható és láthatatlan formájában. s e betűk magukban foglalták a lét egészét.

Az idegen Memphiszben szinte megdermedt a bámulattól. Pylonnak egy trófeája Kadesh bevételére emlékeztetett. szobrok. melynek oszlopai elérték Vendome oszlopainak magasságát. óriási monolitok erdejétől körülvéve. láthatta a . Abydosz templomát a szobrászművészet csodáival gazdagították. A XX. Luxorban.Wictor Charon: A misztikus úT 106 (Halottak Könyve: A beavatottak felhívása. E lázas tevékenység. hatalmas sugárzása vonzott magához. II. Thébában. Az emlékművek. a Királyok Völgye és a Nílus bal partja között hatalmas emlékművek emelkedtek.) Izisz – beavatás. Építkeztek Budasztoszban. Szpeosz-Ibszamulban. Ramszesz idejében az egyiptomi civilizáció elérte fejlődésének csúcspontját. A próbák. Ott épült fel a Ramaszeum is obeliszkek. amely ott folyt le a szentély titkos mélyében. e kápráztató élet közepette számos misztériumok után sóvárgó idegen kötött ki Egyiptomban. Thrákia hegyeiről vagy Kis Ázsia távoli síkságairól jöttükben. Az architektonikus munkák szakadatlanul folytak és három kontinens munkásait foglalkoztatták. A királyi avatás szertartása után. Végtelen karavánok ömlöttek a sivatagon át Radazichtől Elephantiáig. nyilvános ünnepségek a káprázatos pompának nagyszerű és lenyűgöző benyomását keltették benne. akiket a templomok mágikus. újra helyreállították. dinasztia fáraói. színjátékok. a szentélynek tanítványai és zászlóvivői igazi hősökként tartottak ki a Babilon elleni küzdelemben. Karnak hypistílusú termét.

amint a templomból kilép és népe előtt trónjára ül. De az idegen nem ezt a lenyűgöző pompát kereste. aki belepillant az arcába. s amely szimbolikus formában a lélek síron túli utazását meséli el. Éjszaka gyönyörűen feldíszített és kivilágított bárkák siklottak a mesterséges tavakon a királyi zenekarokkal. melyeknek soraiból hieratikus pózokban táncosnők és a Theorbe ábrázoló művésznőinek kecses alakja emelkedett ki. találkozás a bárkában ülő gonosz kormányossal. védekezése és igazolása Toth előtt. hogy a dolgok titkos mélyére hatoljon. amelybe kétely is vegyült. az oroszlán. megjelenése a negyvenkét földi bíró előtt. A korona méltóságai a bárány. a kos. titkos remegéssel töltötte el. a titkos tekercsről. E könyv . a sziderikus test megtisztítása. Előtte tizenkét lévita vitte arannyal hímzett párnákon a királyi méltóság jeleit: a bíró kosfejű szepterét a pallost. a nyilat és a fegyverek sokaságát. a méh jelét viselték és e jelvények csodásan kidolgozott. akik az isteni tudomány birtokában vannak. a liliom. A főpap fehér tiarát hordott. nyomukban a kis és nagy misztériumok beavatottjai. Messze idegenből a sóvárgás. hogy Egyiptom szentélyeiben mágusok és hierophantok élnek. A lélek síron túli utazása. szűkebb vezérkara emelt a magasba. Ő is meg akarta ostromolni az istenek titkát. Mögötte jöttek a királyi ház és a papi főiskola tagjai. végül belépése és megvilágosodása Ozirisz fényességében: mindez a csodálatos és fantasztikus mesejáték az idegen jövevény belsejét sóvárgó kíváncsisággal. mellvértjén szimbolikus drágakövek tüze ragyogott. melyet tizenkét legyezőhordozója. Népének egyik püspökétől hallott valamit a Halottak Könyvéről. tömör láncokon függtek. a tudás szomjúsága hajszolta őt ide. amelyet mint egy útmutatót tesznek a múmia feje alá.Wictor Charon: A misztikus úT 107 fáraót. Azt mondták neki. vezeklés a tüzes régióban.

nem közeledett többé asszonyhoz és nem evett sem húst. Érezte. hogy olyan férfival áll szemben. Hasztatet herceg átvitte a követ saját királyi templomába. . De ha a főpap a pályázóban figyelemre méltó törekvést látott az igazság felé. S most Ozirisz papja a jövevényt kikérdezte hazájáról. ahol ismereteit elnyerte. s erejükkel. amely fölött a nyílt ég világított. de fellebbezhetetlen gesztussal kitárták előtte az ajtót. tisztaságukkal Ozirisz templomában a nap hajnali bárkáját őrizték." Mi fogadta a Memphiszbe és Thébába érkező idegent a nagy templom kapujánál? Szolgák vezették át egy belső udvaron. családjáról és templomáról. Vonásainak fensége. amelyet az egyiptomi beavatás a szellemben feltámasztott. aki előtt képtelen volna bármit is magába rejteni. akkor felszólította. Végül kis templomhoz érkeztek. Ekkor átlépkedtek a kapuk alatt a belső udvarokon. ahogy ezt a tiszta és szent fejezetet elolvasta. Ha a rövid. Pillantása éles tőrként járta át az idegen legbenső valóját. hogy kövesse őt. de alapos vizsgán alkalmatlannak találták a misztériumba való beavatásra. fekete szemének áthatolhatatlan misztériuma valami olyasmit árasztott. aki utazása alatt Menkera király templomát meglátogatta. arcának nyugalma. s amelynek Peremén itt-ott szfinxek kuporogtak. képet alkothatunk magunknak a Halottak Könyvének alábbi tételéből: "Ezt a fejezetet Hermopoliszban Hasztatet herceg találta. Most a főpap közeledett feléje. nem hallott többé.Wictor Charon: A misztikus úT 108 hatalmáról és a teljes forradalomról. Kék betűkkel alabástrom lapra vésték Toth isten (Hermesz) lábánál. amely az ide törekvőt nyugtalaníthatta. Óh. nagy titok! Nem látott többé. sem halat. majd egy sziklába vájt folyosón. amelynek szokatlan oszlopai hatalmas lótuszvirághoz hasonlítottak. akkor egy néma.

két neokor. életét teszi a játékra. úgy tűnt nem volt kijárata. arcát fátyol takarta. miközben a legegyszerűbb munkát végezte. s a szobor talpazatáról e szöveg világított: "Fátylamat halandó még nem lebbentette fel. akikkel egy hetet kellett töltenie." – A titkos szentélynek itt a kapuja – mondta a főpap. Amikor a próbatétel estéje elérkezett. A vigyázatlanok még nem hagyták el élve ezt a helyet. E borzasztó terem mindkét oldalán fáklyák derengésében az ide- . amelynek. amit tenni akarsz. Ha az idegen e szavakra tántoríthatatlan maradt. azaz kisegítő szerzetes a misztériumokra pályázót elvezette a titkos szentély kapujához. Feladatai közé tartozott a tökéletes hallgatás is. amelyek reád várnak és ha a bátorságod nem elegendő minden próbatétel számára. Csak az erősek és a jók találják meg az életet és a halhatatlanságot. Szakadék ez. Aki a mi tudományunkhoz. s rábízta a templom szolgáira. A piros a szellem feltámadását jelenti Ozirisz világosságában. a fekete jelenti a fogságot az anyagban és ez a mélybe zuhanás a teljes megsemmisülésig juttathat el. belső összpontosítást tükrözött. a veszélyeket. Belépett egy fekete előterembe. amely csak a bátraknak ajándékozza vissza a nap világosságát. Az ülő istennő térdén csukott könyvet tartott. mondj le a vállalkozásról. a főpap visszavezette őt a külső udvarba.Wictor Charon: A misztikus úT 109 amely a föld alatti kripta bejáratául szolgált. Ezért hát gondold meg jól. Ajtaját Izisz életnagyságú szobra rejtette el. himnuszokat hallgatott és az előírt módon tisztálkodott. többé nem léphetsz vissza. ülésmódja meditációt. a mi tanainkhoz közeledik. – Nézd ezt a két oszlopot. Mert ha ez a kapu bezárult mögötted. mert a gyönge és a gonosz az őrületet és a halált arathatja vele.

– Még visszaléphetsz – intette őt az egyik kisegítő szerzetes. Hiába. alacsony nyílásba. feje vészterhes kifejezést öltve fordult volna utána. amelybe csak kúszva lehetett behatolni. Kis égő lámpást adtak a kezébe." Csodálatos akusztikai hatás következtében egy rejtélyes echo e mondatot tisztán és érthetően kétszer verte vissza. egy hangot hallott. állatfejek. Néma mozdulattal mutatott rá a két neokor egy falba vágott sötét nyílásra. A szegényes naftalámpa. oroszlánok.Wictor Charon: A misztikus úT 110 gen embertestek. feldúlt pillantása maga alatt egy borzalmas kút mélységébe meredt. akik a tudomány és a hatalom után sóvárognak. A létra utolsó fokán állott. A neokorok eltávoztak s nagy robajjal csapták be maguk mögött a szentély kapuját. Az átjáró egyre szélesedett. be kellett lépnie a sötét. Térden kúszva nyomult előre. ragadozó madarak képeivel borított oszlopokat látott s a képekről mintha valamennyi állat arca. Szótlanul haladtak keresztül e romlást árasztó termen. A kimerült vándor végre egy tölcsér alakú gödör előtt torpant meg. az utat végig kell járnod. Gondold meg jól. mintha a Föld mélyéről tört volna elő: "Itt éri utol a romlás és a pusztulás a balgákat. melyet resz- . s most zavaros. Többé nem volt helye a tétovázásnak. Egy vaslétra nyúlt bele és utolsó fokai elvesztek a homályban. melynek végében egy múmia és egy emberi csontváz előtt találta magát. ha nem térsz vissza. lámpával a kezében. A novicius elindult rajta. de egyre meredekebben lejtett is. – A szentély kapuja még nem záródott be. előre kellett mennie. Előre. de alig indult el. Ez egy alacsony átjáró bejárata volt. Mert ezután nincs többé visszatérés számodra. kosok. – Maradok – felelte az idegen és minden belső erejét összpontosította.

alatta sötét semmibe zuhanás. Minden betű és minden szám minden nyelven hármas törvényt fejezett ki. Mit tegyen? Fölfelé a visszatérés lehetetlen. Ebben a szorongásában bal felől kis kiszögellést vett észre. Egyik kezével a létrába kapaszkodva. Jóságos mosollyal kívánt szerencsét. akit Pasztophornak. A középső termekben a falra festve két sor szimbolikus freskó színei derengtek. Elkerülte a szakadékot! A lépcső a sziklát átfúrva spirál alakban kígyózott a magasba. A novicius végre egy bronz rács előtt találta magát. . a halál borzalmas éjszakája várakozott. A huszonkét szimbólum a huszonkét elsődleges titkot tartalmazta. erőtlen. az isteni világ. a másikkal a lámpást kinyújtva most fokokat pillantott meg. Ezek a princípiumok belevésődtek emlékezetébe a szent nyelv betűivel és a számokkal való egyezésük. Egy lépcsőt! Megmenekült. hogy az első próbát kiállotta. nagy kariatidákkal alátámasztott galériát zárt el. s a képeket a szép kariatidák kezében tartott kristálylámpák gyöngéd fénye világította meg. amely a líra húrját megérinti. ez volt a rejtett tudomány ABC-je.Wictor Charon: A misztikus úT 111 kető keze görcsösen szorongatott. az univerzális kulcsok. felfelé kapaszkodott. amelyek az akarat által életre keltve cselekedetté átalakítva elvezetnek minden bölcsesség forrásához. halvány fényét feneketlen sötétségbe vetette. Mindegyik oldalon tizenegy volt. amely egy széles. az intellektuális világ és a fizikai világ törvényét. kinyitotta a rácsot a novicius előtt. Minden kép alatt egy betű és egy szám állott. Amiként az ujj. feltámasztja köröskörül az összes rokonrezgéseket. Egy mágus. Előre lendült. Átvezette őt a galérián és megvilágította előtte a képeket. rávetette magát. a szent szimbólumok őrzőjének neveztek. az abszolút princípiumok. szoros kapcsolatuk által.

Az 1-es arkánumot az egyiptomiak fehérköpenyes mágussal ábrázolták. "Lángoló csillag"-hoz. amelynek engedelmes visszhangja. A novícius még messze volt attól. Először támadt fel benne a belső világ sejtelme. az isteni világban az abszolút létét jelenti. amely hatóereje tudatában kimond egy betűt. már ebben az életben . homlokán arany koronával. az okok titokzatos láncolatán keresztül. "Izisz-Urániá"-tól "Ozirisz-mérlegé"-hez. a jogot védi. A fehér köntös a tisztaságot. amelyek az istenek mozdulatlan komolyságával tekintettek le rá. gyűjti össze a hatóerőt. amelyből minden létezés támadt. – Jegyezd meg jól – mondotta Pasztophor – hogy mit jelent ez a korona: minden akarat. a "Romba dőlt torony"-tól a. Így az "A" betű az 1-es számnak felel meg. a fizikai világban pedig az embert. de Pasztophor szavaiban sohasem sejtett távlatok nyíltak meg számára e szépséges képek előtt. A tanító így betűről betűre. az arany korona az univerzális fényt jelentette. s a hang. a szepter az uralmat. a hatalmat jelenti. amely Istennel egyesül. az igazságot kinyilatkoztatja. aki képességeinek kiterjesztésével önmagát a végtelenség koncentrikus szférájába emeli. a relatív létformák csúcspontját. Egy-egy pillanatra mindegyik mögött hirtelen életre kelt gondolatok és képek kavargását látta. végül a "Mágus koronájá"-hoz vezetve őt. az intellektuális világban az egységet.Wictor Charon: A misztikus úT 112 a szellem is egy-egy számba idézi. hogy mindezt a különöset és újdonságot megértse. kezében a szepterrel. rezgése támad három világban. számról számra megvilágította tanítványának a titkok értelmét. a számok eredetét és szintézisét.

És az arkánumok folyosójának rácsa bezárult a tanítvány mögött. A neofitának egy ismeretlen mélységű halott. mint optikai csalódás. alig derengő fénye mellett. és a megnyíló igazság egy isteni visszaemlékezés hajnalának tűnt. amint a tanítót beszélni hallotta.Wictor Charon: A misztikus úT 113 részt vesz és részesül a lények és a dolgok fölötti hatalomban. hogy gyorsan áthaladjon rajta. Testét leszárították és kábító illatú drága esszenciákkal dörzsölték be. Középen ösvény vezetett keresztül. mintha rózsaligetben jártam volna. melynek végében fehér izzásig hevített kemence sugárzott. amely most újabb szűk és hosszú helyiségbe vezetett. amelyet mögötte. melyet egy távolabb függő bronzlámpa fénye titokzatosan világított meg. Én egykor úgy haladtam át ezeken a lángokon. A tűzpróbát vízpróba követte. a halál csak az értetlen természetet riasztja meg. csak egy puha kerevet. Pasztophor utolsó szavai után kinyitotta az ajtót. A neofitában meglepetés. félelem és elragadtatás kavargott. hogy az nem egyéb. A szentély első földerengése volt ez. a tűz kamrájában meggyújtottak. amikor ezután két kisegítő szerzetes sötét barlangba vezette. – Ez a halál! – suttogta magában a novícius és megremegve pillantott vezetőjére. a rácson keresztültűzött gyantás fával idézték elő. puha tapintású köntöst adtak rá. ahol nem volt más. – Fiam – mondta Pasztophor –. s e szavakkal hagyták magára: . Finom. De a próbák még nem értek véget. Amint közelebb érkezett a tüzes sarokhoz. Még egész testében reszketett. s ez lehetővé tette. Ez a felszabadított szellem örök jutalma. fekete víztükör alá kellett merülnie a naftalámpa gyér. felismerte.

A novicius meglepetten és megzavarodva ugrott fel. Kettőjük között a kerék tetején egy szfinx ült. mint a lázban izzó lélegzet. ívelt orrcimpái. dús gyümölcs. a kariatidák végigvonultak emlékezetében. a rossz géniusza. mint egy fiatal tündér. két karját önkéntelenül . mint egy feszülő. a másik oldalára Typhon. szép. féljen-e vagy örüljön. forró élettől és a pokol csábító erejétől feszülő jelenséget. tengelyén függő kerékkel. mint valami látomás? Makacsul egyre maga előtt látta az egyik arkánumot. mintha a barlang mélyéből zúgott volna elő. duzzadt ajka piros.Wictor Charon: A misztikus úT 114 – Pihenj és várakozz a főpapra! A novicius fáradtságtól összetört tagjait kinyújtotta a heverő puha és drága szőnyegén. a különös alakok. Szeme gyöngéd pillantással pihent meg rajta. kéjes és fülledt muzsika hangzott fel. amely két oszlopot ábrázolt. fémes csengés ütötte meg. fejjel a szakadék felé zuhant. zihálva. Flótahangok kúsztak át síkos-lágyan a hangok között és sóhajok. néhány lépésnyire a heverőtől különös tüneményt látott. beburkolva átlátszó bíborfátyolába. nem tudta. a jó géniusza. Fekete szeme parázslott a félhomályban. telt. Egyik oldalán Hermanibusz kapaszkodott. karmai között tőrt tartva. a szfinx. Fülét halk. Ez a nőstény állat egyesítette magában fajtája minden intenzív és szédítő érzékiségének hatalmát: kiálló arccsontjai. S mikor újra felnyitotta. s elmosta a képet. belevegyült a hárfa húrjának zengése. A sokféle izgalom után ez a pillanat végtelenül édes volt. A tanítvány ettől a tüzes álomtól beborítva lehunyta a szemét. nyakán amulettekből font lánc: Myalitta misztériumának papnője. Baljában rózsakoszorús serleget tartott. Távolból. Egy núbiai aszszony állott ott. De miért bukkant újra és újra elébe az egyik freskó. A szent freskók. amelyeket látott. érett.

Óvtalak a veszélyektől. a szenvedések felejtését és az örömök serlegét. De a papnő macskaléptekkel közeledett feléje és szemét lesütve halkan így szólt: – Félsz tőlem szép idegen? Én elhozom neked a győztes díját. édes illat. Halálbüntetés terhe alatt a templom rabszolgája maradsz.Wictor Charon: A misztikus úT 115 mellén keresztbe fonta. tizenkét fáklyahordozó neokor vette körül és Izisz szentélyébe vezette. – A novicius habozik. Egy férfi áll előtte. az érzékek első kísértésére elbuktál és az anyag szakadékába zuhantál vissza. A csodálatosan megvilágított templom hajójában Izisz óriási. Itt várta őt a félkörben gyülekezett mágusok társasága. az sötétségben él. amelyeknek elébe mentél. leküzdötted a halált. Ha az asszony kezét s ajkával a serleget megérintette. Te. Jaj neki. mint a szomjazó láng. fémből öntött . ha a duzzadt száj fölé hajol. A lámpa fakó fényt vet a feldúlt heverőre.. Ha pedig a neofita elhajította a kelyhet és eltaszította a kísértő asszonyt. elveszett. ha megszédítette a kábító. Tüzes ölelésben zuhan a heverőre. mint akit a bágyadtság vert le. Aki érzékeinek rabszolgája. De önmagad felett nem tudtál győzedelmeskedni. aki a szellem és a tudás csúcsaira törekszel. Ébredése után szorongó egyedüllét fogja körül. Te a sötétséget a fény elé helyezted: maradj tehát sötétségben. amely a barna vállakról felszállott. de elvesztetted a szabadságodat. A núbiai asszony.. a heverőre dől és pillantása úgy égeti a novicius testét. Most megmentetted az életedet. A főpap. s érzékeinek vad kielégülése után a serlegből ivott folyadék mély öntudatlanságba meríti. a tüzet és a vizet. ha nem tud kitérni. – Győztes voltál az első próbákon – szólal meg a főpap –.

Ezek után az egész gyülekezet nevében köszöntötte őt. Mellén egy rózsa. Hóruszt tartotta. akinek szigorú feltételek mellett hallgatást és engedelmességet kellett fogadnia. amelyet hét sugár diadémja koronázott meg. önmagát is magasan önmaga fölé emelkedve érezte. mint testvérüket és jövendő beavatottat.Wictor Charon: A misztikus úT 116 szobrát pillantotta meg. E hatalmas mesterek előtt Izisz tanítványa mintha istenek közé lépett volna. amikor először lépett az igazság szférájába. A bíborba öltözött főpap az istennő szobra előtt fogadta az új jövevényt. . Karján fiát.

a maga elintézetlen állapotában továbbra is az emberhez van kötve eltéphetetlen szálakkal. hogy asztráltestét félreállítsa. mintegy félretegye. a hüllők. hatását felfüggessze. vagy a jógi képes rá. Azonban az embernek mégis van rá lehetősége – s ez is a kegyelem annyira félreértett fogalmának valódi értelméhez tartozik –. Természetesen a fejlődést akadályozó asztráldémon. bűnre hajlamos embert. hogy az ember hosszú időre szabaddá teszi magát és új asztráltestet épít magának. hogy a félelem minden okkult átélésnek kísérője.Wictor Charon: A misztikus úT 117 VII. mert nem csak a fénylő. hogy mialatt az ember életek folyamán a fekete úton halad. Például tovább élhet úgy is. de eredeti tulajdonosát egyelőre nem zavarja munkájában. Az előbb vázolt esetnél arról van szó. lefele húzó akarata van és egyben olyan karmával terhes. Az ősi felfogás az – természetesen ez is keleti eredetű –. hanem a sötét természet minden megnyilvánulása is bennünk van. hogy az asztráltest rabláncára fűzve a fölfelé fejlődés elképzelhetetlen. Ez az idő. Ne rettenjünk vissza e gondolat ijesztő újszerűségétől és fenyegető borzalmától. a vadállatok. a . hogy az asztráltestet mint önálló lényt egy időre külön útra küldje. több testet öltésre is kiterjedhet. hogy megszáll egy-egy gyengébb akaratú. A küszöb őrzője A küszöb őrzője: okkult élmény. Az bizonyos. arról már olvastunk és hallottunk. sőt tovább élhet kedve szerint felépítője számlájára. az asztráltest félreállításának ideje. Általában a félelmet nevezik annak: a visszarettenést a haláltól. Hogy a mágus. a halállal kapcsolatos és más misztikus átélésektől.

a sötét bűnökből. Tehát az ember időlegesen letette terhét. s teljesen mindegy. tapasztalatot. általunk felépített erőknek. életre kelnek. Ezt a * hímnemű démon .Wictor Charon: A misztikus úT 118 férgek. Az ember új asztráltestében felhasználja az előbbi életekben szerzett rossz karmák tapasztalatait. amelynek segítségével annak idején szembenézhet a sötétségnek e szülöttével. megismeréshez jusson. be akar nyomulni ezen a kapun. magasabb rendű rádium. erőit felbontja. A szimbólumok kinyílnak és szólani kezdenek hozzá. az indulat-incubus* valódi nevéhez. egy bizonyos stádiumban fokozottabban fellép a tisztánlátás és a tisztánhallás. amelynek kimondása elveszi annak hatalmát. de e folyamatok mindegyike az asztrálsík kapuján át vezet. Valójában nekünk kell végül feloldanunk és lebontanunk őket. Ez az asztráltest már – feltéve. A probléma kritikus része akkor lép előtérbe. indulatoknak démonformái. Számára most ez a küszöb őre. hogy nélküle erőt gyűjtsön. mind-mind a bennünk levő. jelentkezik énjének régebben felépített asztrális démona. mint egy misztikus. Ez a terület kapcsolatba hozza a negyedik dimenzióval. ijesztő indulatokból és szenvedélyekből épített asztráltestét. amely az ő húsából. Amikor éppen át akar lépni. A vele való találkozás óriási megrázkódtatást idéz elő. amelyek csak látszólag függetlenek tőlünk. a vulkánok. A megismerés hozzájuttatja a névhez. tudást szerezzen. a mocsarak. hogy milyen gyakorlatot választ a kapcsolat megteremtése érdekében: jógapraxisba vagy misztikus meditációba mélyed. véréből nyerte formáját és az ő bűneitől terhes. ha új bűnök nem terhelik meg – fejlődőképes. amikor az ember eléri az okkult fejlődés területét.

hogy a rémület. mint tragikus ráutaltság az emberre. nélküle nem élhet. Például a tiszta életű embernél érthetetlen sorscsapások következnek be. Az idevágó tanítások szerint ennek a lénynek. amely kielégülés céljából oda vonzódik. Azonban a kiindulás. Mindenféle rontás. Ha visszaretten. ezért a démon léte nem más. mert amíg ezt a feladatot sikeresen meg nem oldja. A démon létfeltétele az ember. Például. ha valakinek az érzékiség volt az alap. addig nem érheti el a magasabb síkokat. Mert ez esetben nem visszafelé kell néznie. pedig előbbi életeire vissza tud tekinteni. az ősi eredet homályába vész előtte. Az okot még ő sem tudja meghatározni. hanem szembe kell fordulnia az asztráldémonnal. mert minden szenvedélynek van démona. Az ilyen asztrális démontest szenvedéllyel van telítve. vagy kitalálni. Itt érkezünk el a "név"-hez. azt az erőt fokozza fel. rombolás és kéjelgés a velejárója.Wictor Charon: A misztikus úT 119 lényt meg kell szüntetnie. gyilkolás. fel kell oldania. akkor ezt a démonban fel kell tudni ismernie. lebontása bizonyos mágikus mantrák és a démon lényegének ismerete által érhető el. A gyönge ember mégis fél a dé- . lerombolja a még meglevő morális ellenállást is és a vágy tüzes ostorával szakadékba hajszolja. Ez a feladat az okkult úton való haladás igen nehéz próbaköve. akkor sem jár jobban. azt a pólust hevíti. töltése a szenvedély és az indulat. Oda kapcsolódik.és főszenvedélye. csak belőle és általa. amelyre előbb utaltunk. mert az asztrálgarázdálkodás minden elképzelhető megpróbáltatásánál csak rosszabb lehet. ahol számára ez a lehetőség kínálkozik. de elképzelhető szelídebb megnyilvánulásban is. azon a résen támad a gyönge emberre. az asztráldémonnak feloszlatása. az utálat visszavonulásra késztesse. Különösen áll ez a misztikusokra. Nem szabad. A démonnak kielégüléséhez testre van szüksége.

nyerészkedéssel telített démont. Harmadik Szeme. Ugyanígy fel kell ismernie a hatalomvággyal. Ha ezt felismeri. Ő a táplálója és fenntartója. A gyűlölet. De ha az okkult tanítvány felismeri. vad vérszomjjal emelkedik föléje rettentő szörnytestével. máris megismerte a démon nevének első betűjét. akkor a kívánatos szépség lefoszlik róla. a gyűlöletnek. A démonból mindig kiárad lényege. különcködő fantazmagóriáknak tartják. s az okkult úton járó ezt megérzi. rést nyit számára. mikor rájön. a kapzsiságnak. vagyis Harmadik Szemével pillantja meg. s ez szörnyű éhezést jelent számára. és megmutatja igazi arcát. mert őt csak az érzékiség kielégülése táplálja. a küszöb őrével való találkozásról az okkult irodalom bőven beszámol. gyötrelmes kiéheztetést. sőt megnyilvánulási formájáról felismeri. A szenvedélyt. A be nem avatottak e leírásokat értelmetlen. Hatása mégis romboló. Minden szenvedélynek van démona. hanem szembenéz vele. De kárt nem tehet abban. lefelé húzó. . amely különféle hősi jelszavak tógájában ágál. aki nem fut el előle.Wictor Charon: A misztikus úT 120 montól. szolgálja és meghunyászkodik előtte. a kapzsisággal. ha építőjük mágikus mantrákat sugároz feléjük. hogy leleplezték. Pedig ő a teremtője és ura. a hatalomvágynak. hatalmat ad maga fölött neki. amellyel a démon töltve van. Az érzékiség démona például lehet szép és kívánatos. E felismeréssel együtt a démon felé taszító hullámok indulnak el. Ezek a lények összeomlanak. rendkívül agresszív. hasított patát a pompás köntösök alatt. a nyerészkedésnek. felismerni annyit jelent. A dimenzióváltozásról. mint megismerni a démon nevének második betűjét. mert ettől függ az élete. fejlődő megismerése csalhatatlanul meglátja a szőrös. az ivásnak. a játéknak és valamennyi a maximumig fokozható fel.

visszavissza hívják előbbi érdeklődési síkjára és ha a haladó nem eléggé éber. Az egyiknél feketemágiával felépített erős és aktív démon. sötét kylkhorrá lett. Tehát a küszöb őrzője minden okkult úton való haladónál jelentkezik. hanem enged a hívásnak. és mivel teremtője fölé nőtt. amely az embert megváltoztatja. Azok a hatások. hogy a teremtő visszaszerezze hatalmát a teremtmény fölött és kiküzdje teljes szabadságát. A zöld arcú kísértet. A gólem.Wictor Charon: A misztikus úT 121 pedig valójában ezek az okkult út tankönyvei. nem kell többé a visszahúzó és visszatartó erőtől tartania. óriási. ha az illető nem épített fel magának előző életeiben sötét bűnökkel és mágiával egy asztráldémont. A formában még meg nem nyilvánult. A másiknál saját gyengesége. hogy a nyilvánosság számára ezt az utat nyíltan és őszintén leírják. Egyébként a küszöbnek ez az őrzője mindenkinél jelentkezik. újra szembe kell néznie vele. csupán pszichológiai értelemben vett küszöb őre lehet az a megrázó élmény. az okkult úton a megismerésnek egyik haladottabb fázisában. és ilyenek Bulwer: Zanoni és Különös történet című könyvei. aki az okkult úton akar haladni. A továbbhaladás érdekében megszabadulhat tőle egy időre. A nyugati ablak angyala. hanem csupán regényes formák vagy szimbólumok alá rejtsék. még akkor is. Meyrink könyvei: A fehér dominikánus. Egy időben az okkult iskolák nem engedték meg és ma sem engedik meg. de később. aki a haladni akaró erőiből kapott életet. romboló. Ha egyszer ez a döntő átkapcsolás megtörtént. amíg átlépheti az asztrálkaput. bizony sok körforgást végez a küszöbön innen. befolyásolha- . melyek saját alacsonyabbrendű hajlamainak rokonrezgéseként áradnak feléje. Ilyenek pl.

a fénylő erők fegyvereinek segítségével s a mágikus név. amelynek ezer szörnyarca van. visszariaszthatja a küszöbön való átlépéstől. az örök mantrák ellenállhatatlan erejű kinyilatkoztatásával. belső labilitása a küszöb őre. Mind a két esetben küzdeni kell. amelyen át a mindenütt mohón ott tolongó asztrálcsőcselék benyomulhat hozzá és saját lenyűgöző hatásától ittasan megfélemlítheti.Wictor Charon: A misztikus úT 122 tósága. illetve gyengesége az a rés. szembefordulva és határozottan megismerés. . Itt a félelem a küszöb őrzője.

Jelentősége ennek is. istennők és szentek alvilágba való leszállásáról beszélnek. Leszállás az alvilágba A misztériumok neofitái fejlődésüknek bizonyos fejezetében a küszöb átlépése és a küszöb őrzőjével megvívott győztes harc után új és súlyos feladat elé kerülnek: a kozmikus valóság területére kell behatolniuk. Ősi okkult felismerés. De a "Gilgames eposz". háromszoros.Wictor Charon: A misztikus úT 123 VIII. szála alá pokolra és harmadnapon halottaiból feltámada" világosan utal erre. amelyek istenek. ezoterikus titkot takar. asztrális és spirituális. messiás. hogy ami volt. A tanítvány az "Akasha krónika" segítségével leszáll a kozmikus múltba. mint a hieroglifának hármas: fizikai. és hogy nemcsak lelkét. szent vagy próféta új életre támadva. e rejtett lejáraton és egy alagúton keresztül visszajuthatunk a múltba. istennő.. Átélése az okkult út egyik legnagyobb élménye. hogy halhatatlan lelke van. S ha felnyílik mögötte a titkos rejtekajtó a hétfokú lajtorjával – amely a tudat hét mélységi fokát jelenti –. Minden vallásban bőven találhatunk legendákat. "Istar pokolra szállása". "Orpheusz látogatása az alvilágban" és az egyiptomi neofiták beavatási ceremóniája is az alvilágba vezet. Az alvilágba való alászállás-mítosz mélységes. Mikor a tanítvány először ébred tudatára annak. megvilágosodva ragyog a világ előtt. legbensőbb lényegének. mítoszokat. az ma is megvan. hanem testét is . A jövő pedig csak a múlt ismeretével változhat meg. Odalent tudatára ébredt saját múltjának. Az alászállás következményeképpen az alvilágból újra napvilágra emelkedő isten. A keresztény "Hiszekegy" például: ".

az csak egy minden kísértést kiállott és legyőzött. ahol asztrális gyengeség mutatkozik benne. Van tehát bennünk a felszín mögött Valaki. mint a teremtést előidéző ideák emlékezete a tudat legmélyebb régióiban. ha retrospekció* útján hántani kezdjük * visszatekintés . asztrálisan fertőzött. rettenthetetlen és kozmikus átfogó erővel bír. Olyan valaki. menthetetlenül beleveszne a tudat alvilági régióinak áradó vadvizeibe. mint a gyönge jégkéreg a mocsár felszínén és a tisztátalan érzések hínárja rácsavarodik lelkére. akinek emlékezete minden részletre kiterjed. aki a vallásalapítókkal. Aki vállalkozik rá. hogy megismerje a kozmikus múltat. ami látható és ami láthatatlan – a saját lelkünkben él. amelyek egy ponton túl elvesztik személyi jellegüket és kozmikussá változnak. értelmére és foglyul ejti. befolyásolható lény lépne erre az útra. akkor a Mester felhívja figyelmét arra. Ez a próbatétel csak titánok számára megoldható feladat. tiszta életű. A képzett. akinek szelleme rendíthetetlen. szentekkel. óriási erejű adeptus lehet. aki jelen van a teremtés összes felvonásánál. vagy indulatoktól szennyezett.Wictor Charon: A misztikus úT 124 elpusztíthatatlan szellem tölti be. hogy az Örökkévaló Lény. legnehezebb próbaként leszáll az alvilágba. amely éppen úgy benne van testének minden egyes atomjában. prófétákkal áll egy szellemi szinten. Ha szellemileg tisztátalan. Ez más szóval annyit jelent. erős jellemű. – aki a világ teremtésétől fogva mindenben működik. Mert ott. hogy minden ember tudata. beszakad alatta a talaj. próbákon átégett tanítvány azonban tétovázás nélkül áthalad a veszélyzónákon és megállíthatatlanul nyomul a tudat legősibb régióiba. A tanítvány tehát utolsó. Valaki.

hatalmas. élménykomplexumokat – azután egy mély rétegnél hirtelen megszűnnek az individuális emlékek. Számunkra természetesen a legmozgalmasabbak. amelyek egészen az atlantidák korszakáig jól átvehető anyagot rejtenek. Ez az analógia nemcsak látszólagos. egy ideig individuális képzeteket mutat. leghatalmasabb lény kinyilatkoztatása. Tudnunk kell ugyanis. elmúlt inkarnációink képzetei. vulkánikus. lévén az ember a világegyetem kicsinyített analógiája. merész és erős tanítvány belehelyezkedhet ugyan egy planéta vezérlő szellemének belső lényegébe. Az alvilágot járó. ahol a létforma már nem emberi volt. de ennek az állapotnak még csak körülírása sem találhat emberi gondolatot vagy szavakat. Ezek az élmények átélhetők.Wictor Charon: A misztikus úT 125 róla a felső rétegeket. átélése várakozik. de nem lehet őket a háromdimenziós – és intuícióval egy negyedikbe sejtő – világnak a nyelvére lefordítani. lelküknek. alkotó titánjainak működése. majd a kozmikus ködök irányító. ahonnan a szavak és fogalmak már tehetetlenül fordulnak vissza. – miután hozzánk közel álló fogalmakat és élményeket tartalmaznak –. értelmünk átfogóképességét. elementáris erők örvénylése jelzi a második kaput. a mindenséget betöltő. E mögött planéták szellemeinek élete tárul fel. Ez a réteg az atlantidák és lemurok mágikus kultúrája. annak a bolygónak vezérlőszellemével érintkezésbe léphet. amely egy tágasabb. hogy minden bolygónak. isteni áramlása és legvégül. más dimenziójú világba vezet. erőiknek zengő. A kollektív szellem tudattartalma észrevehetően túl haladja emberi lelkünk. egyéni életsorozatokat. hanem . Amelyik bolygó felé irányítja figyelmét. Hatalmas. az egész világegyetemnek pontos mása megvan rejtett tudatunkban és testünkben.

ahol az anyagi világban lejátszódott események sziklás hegyei között a láthatatlan. A bolygók hatásának ismerete. Saját lelkünkben tehát felidézzük a planéta géniuszát és az isteni azonosság törvényeinek alapján belemerülünk lényegébe. Ha mindezek után felszínre kerül. A gyakorlat később teljes mértékben igazolja az elméleti úton nyert tanításokat. Az ember nem csak a Föld. amelyek a láthatatlan lényeg láthatóvá válását okozták. A fel nem készült. Világos. a szeplőtlen fogantatás misztériumát. mint mondottuk. lidérces halálvidék. Újra átéli az indítékokat. a létbe lépés. Átéli a meg nem nyilvánult megnyilvánulását. hanem a Kozmosz szülötte is. mélyben forrongó. úgy lent. ilyenek pedig az örökkévalóságban nincsenek. asztrális világban eltöltött időközök sötét. s az alvilági kapu kulcsait pedig magával hozza. Ez az analógiák misztériuma. azt az elementáris katasztrófát. az asztrozófia ilyen átélések útján keletkezett. s aki egyszer leszállott lényének mély rétegeibe. lávát ringató szakadékai húzódnak meg. mint önmagunkat. belülről éljük. amelyet a szellem bukásának neveznek. A leszállás folyamata alatt érti meg a tanítvány a szellem anyagba öltözésének drámáját is. A kivezető út titkát. onnan vezető nélkül felszínre soha nem kerülhet. minden egyes biológiai és kozmikus korszak egy-egy kísértés. gleccseres. hogy ebben a labirintusban Ariadne fonala nélkül senki sem igazodhatik el. Mint fent. gyenge tanítvány számára. szemléljük őt. Egyébként a labirintus szimbóluma szintén az alvilágba való leszállásra utal. Az emlékezés országának tája hasadékos. vagy a "nagy" pusztán térbeli fogalmak. kénbűzt párolgó.Wictor Charon: A misztikus úT 126 valóságos is. akkor. mivel a "kicsi". mint az újjászülető diadalmas istenség követe érkezik napvilágra. .

látják őt magába roskadt sötét eszelősségében. Külön hangsúlyoznunk kell. türelmes. A mélység vize bugyborékol. testrészek. Ülve. üres vár a Földön a többi ember között. Ezek a gőzök keringeni kezdenek körülöttünk. összekapcsolódnak. Akinek lelke belevész e kísérletbe. sötét. habot vet és idegenszerű gőzök párolognak fel belőle. előzetes beavatás és a mester Ariadne fonala nélkül nincsen alászállás. amely a modern okkult írások között talán egyedül foglalkozik a legsúlyosabb misztériummal: ".Wictor Charon: A misztikus úT 127 Ekkorra a legnagyobb próbatételen átégett tanítványból a mesterek mestere válik. Önmaguktól sűrűsödnek össze körülöttünk a különféle. többé vagy kevésbé borzalmas alakok. vagy fekve. várakozás. fejek. hamarosan felizzik bennünk képzeletéletünk. amelynek földjén fekete víz terjeng. minden ősi vallás neofitájának. hosszú tanulás. irtózatosan mélyen: évtízezredek mélységében valahol foglyul esett. misztájának egy sírba kellett leszállnia! Egyiptomban az állattisztelet alapja az volt. összesűrűsödnek. hogy egy mély. Ne felejtsük el. de nincsen viszszatérés sem. elfátyolozott káprázatokká lángolnak fel. holott nincsen közöttük. Ha a szükséges képességünk megvan. távol van. Ernst Schertel "Mágia" című könyvének egy rövid részletét. puha állati formák és talán saját magunkat is egy emberi létformán kívüli vagy ember előtti állapotban érzékeljük. hogy az az isteni szellem anyagba szállásának szimbólumát jelentette. föld alatti üregben ébredtünk fel.. hosszúra nyúlnak. falevelek és érthetetlen formatöredékek felhő- . annak teste halott. behunyt szemmel megkíséreljük magunkban létrehozni a képzetet. akik azt hiszik.. majd újra szétszakadnak kocsonyás tömegekké. Ide iktatjuk Dr. hogy a legszigorúbb klauzúra.

Tehát az egész teremtés történetét újra életre kelthetjük magunkban. Tudatunk ősi létállapotokon vándorol át a bennünk levő Kozmoszban. amelyek nem állatok és nem növények. hanem bizonyos határozott energetikai konfigurációknak bennünk történő projekciói. látensen nyugszik. Valahol egy sötét napkorong vagy egy halott holdtányér izzik. és előző átélésünk gyűjtőhelye. vagyis képszerű tudatossággal szemléljük magunkban azt. vagyis a tudat fókusza keresztülvándorol a Kozmosz struktúrájának különféle stádiumain." . amely minden elődünk. majd az elmerülés állapotában alakzatokká válnak. egészen az első csillagködig jelen van bennünk. Ezek a jelenségek nem üres fantazmagóriák. a megismeréssel előhívható ősgalériát őriz magában. ami képek nélkül való energiákban nyugszik bennünk. A "lélek". majd profán életünk alatt kozmikus álomban. Ezek az energiák őseink útján emberi. képpé válása a bennünk látensen pihenő kozmikus energiának. Emlékezetünk egy. állati és kristályformákká sűrűsödtek bennünk. Ezért nevezték már nagyon régen ezt a folyamatot "lélekvándorlásnak".Wictor Charon: A misztikus úT 128 játékává.

Wictor Charon: A misztikus úT 129 IX. amely a . egyenlő azzal. et quod est superius est sicut quod est inferius. ad penetranda miracula rei unius. az isteni elv mindenkor jelen levő küldöttei számára olyan kulcsot akartak hátrahagyni. halálfélelemmel sújtott Ádám csak az általa kitapogatott részletekre esküdött. egyenlő azzal."') Tabula Smaragdina. Körülöttük a természet közvetlen mágikus szemléletét felületes és lapos értelmi megfigyelések váltották fel. az örökké való szellem paradicsomából kiűzött. sine mendacio. és ami fent van. az eljövendő kor ezoterikus iskoláinak méltó utódai. bölcsességét egyetlen axiómába. az atlantiszi hagyományok teljes elhalványodásának idején. ami lent van. Az analógiák tana "Verum. amikor a Harmadik Szem csökevénye már csak igen kevés magányos földi átutazó szellemében derengett – aki valójában úgy élt a többi ember között mint látó a vakok szigetén – az utolsó mágikus kultúra adeptusai azon töprengtek. s az egészről elvesztette minden fogalmát." ("Valóság. Ezért az adeptusok. az egyedülálló dolog csodájának véghezvitelére. melynek avatott módon való alkalmazása az atlantiszi félistenek korszakának tudományát újra hozzáférhetővé teszi. E kulcs felnyitja az egyetlen kaput. biztos és igaz: ami lent van. certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius. hazugság nélkül való. ami fent van. miképpen rögzíthetnék le az elmúlt világ tudását. Évek tízezrei előtt.

mert az egyiptomi hagyományokon keresztül ránk maradt Tabula Smaragdina már csak megcsonkított töredéke a valódi atlantiszi tanításnak. ami fent van. egyenlő azzal. elnevezték dodonai zagyvaságnak. Ezen a szövegen évezredek óta vitáznak. Megrendítő. egész valónkat átható fényben fog felragyogni előttünk e szentély belsejének hatalmas. az analógiák tanát. Ami Hermész Triszmegisztosz Tabula Smaragdinájában ma is fedi az eredeti szöveget. és ami lent van. amely értelem nélkül hat. mágikus mantrának. isteni egyszerűsége: . hogy az eredeti analógiák tanáról beszélünk. Ez a tétel: az analógiák tana. az mindössze az itt olvasható mondat: "Ami fent van. ami lent van." Ez a mondat már magában rejti a legmélyebb teremtési titkok kulcsát. mindössze egyetlen olyan tételre bukkantak.Wictor Charon: A misztikus úT 130 letűnt világkorszak hatalmas lényeinek birodalmába vezet. az egész látható és felfogható világegyetemet összekapcsolja. Természetes. Mikor az általunk ismert mágikus biológiát és a kozmikus törvényeket átvizsgálták. amelyet Hermész hagyott itt számunkra. Közelítsük meg ezt a mohával benőtt szentélykaput és nyissunk be rajta a kulccsal. egyenlő azzal. amely háromszorosan értelmezve. de rendszerint egy síkon magyarázták és mindig agyonkomplikálták.

mint az ember bőre. ellenálló védőréteg. ami fent van. Az ember a világmindenség két szembefordított tükre között állva. mint a csillagok a Kozmoszban. szilárd. a kísérleti asztalon létrehoz. de ha egyesek látják is. A tejútrendszer gigantikus rajzát kezdik töprengve. szétporlad. egyenlő azzal. nem minden területen merik felállítani. ami lent van. amíg a boly él. fizika. láthatatlan és rejtélyes törvényszerűségnél fogva nagy méretekben is beválik. A termeszkirálynő: az agyközpont. hogy a képek. minden dolgok végösszegét. amely mágikus hatással irányítja a bolyt. Ha megsérül a boly külső kérge. s ami különvalónak. biológia. a szintézist. távolinak vagy közelinek tünteti fel ezt a dolgot. A modern technika. orvostudomány. akkor először a katonák (vörös vérsej- . s ha elpusztul. csillagászat. azonos dolgot ábrázolnak. kisebbnek vagy nagyobbnak. feloszlik ugyanúgy. hogy minden amit kicsiben. A boly külső kérge: az emberi bőr. amelyeket végtelen ismétlődésben egymás mögött lát. A termeszegyedek: a sejtek. nem egyéb mint a tér káprázata. hidraulika. tétován kezd ráeszmélni. Az analógiák egyre több tétele sorakozik fel a tudomány előtt. az egy hatalmas. Egy dél-afrikai tudós például rájött.Wictor Charon: A misztikus úT 131 "Ami fent van egyenlő azzal. és ami lent van. amely arra épít. Az anyag atomszerkezetének felépítése pontosan ugyanazt a rendszert mutatja. építészet. szédülve az emberi test érrendszerének rajzával összevetni. hogy a termeszboly a maga összességében az élő emberi szervezet analógiája. kémia – minden amit ismerünk alapjául egy hallgatólagosan elismert módszert alkalmaz." Ez a tétel az összes ismert egzakt és egyéb tudományok alapja.

(hacsak idejében nem tudnak betársulni valamely egészen közeli bolyba. megölik. olyan külső szemlélőként. emésztését. akinek néma parancsára félelmetes pontossággal működik az egész szervezet szívós. ha egy másik testet megfigyel. szívműködését. vele együtt pusztul minden egyes alattvaló. sötét kamrába zárt test a végső megoldása. de sokszor nem érti meg . abban a másodpercben a rend felbomlik a boly legtávolabbi folyosóján is. A mozdulatlan irányító mágikus parancsára emberi értelemben vak. hegeszteni a rést. megismerő-. hogy a termeszboly agyközpontja a termeszkirálynő. ahogyan az ember vagy állat szervezetében történik. e hatalmas. koncentratív. belülről kifelé. süket. felboncol és tapasztalati úton jut eredményekre. tanácstalan káosz támad. nem nélküli dolgozók. A kitűnő tudós felismerte. vajon az ember az éntudattal.) Tehát a királynő a zsenije az egész szervezetnek. a munka megáll. mint a termeszbolyban? Az ember is csak úgy szerezhet tudomást szervezete mibenlétéről. azután jelt adnak a dolgozóknak (fehér vérsejtek). meleg. katonák végzik tévedhetetlenül biztos tevékenységüket és ha az agyközpont. aki gyakran csak látja. gyakran fejlett intuícióval rendelkező ember agyveleje tudatosan irányítja-e vérkeringését.Wictor Charon: A misztikus úT 132 tek) láncot vonnak kifelé tartott fegyverükkel a sérülés körül.? Vagy éppen olyan titokzatos működés ez benne is. tudatos irányítója. Mégis – és ezt a lépést a kitűnő megfigyelések összefoglalója nem tette meg – felvetődik a kérdés: vajon valóban a termeszkirálynő. nyirkos. önmagát értő és kontrolláló tervezője az egész bámulatos szervezetnek? És éppen így. sebhegedését stb. úgy. Ha pedig a királynő elpusztul. szorgalmas munkája. a termeszkirálynő megsérül vagy elkábul. analizálóképességgel bíró. petékkel tömött. amelyek odasereglenek és kezdik kifoltozni.

a szervezet küzdelmét. míg az agy tulajdonosa töprengve. ugyanezt egy mag fejlődésével az elvetéstől a növekedés és elmúlás törvenyszerűségéig. születés. Ezen a ponton a mechanisztikus ösztönelmélet megdőltével a modern biológia eljutott már az "anyagot szervező intelligens életerő" fogalmáig. majd az öregedés és a halál folyamatával. Vessük össze az éj és a nappal változását az évszakok változásával. mint a vörösvérsejt. Agyveleje óramű pontossággal mozgásban tartja. de önmagában tehetetlen és éppen annyira vak. néha kitalál valamit és – sokszor téved. eszköze magának a zseninek. a sejtek születését. Alkalmazzuk Hermész kulcsait bármelyik életjelenséggel kapcsolatban. a láthatatlan irányítónak. Vessük össze az éj és a nappal. halálával és újraszületésével. napok és naprendszerek születésével. Vessük össze egy embertest mikrokozmoszát a makrokozmosszal. S ilyenkor kombinál. Eszerint az agyvelő zseniális instrumentuma. felizzásával.Wictor Charon: A misztikus úT 133 az összefüggéseket. halálát és újraszületését a bolygók. a sejtek harcát a pusztító kórokozók ellen és a földön lejátszódó hábo- . a termeszkatona. amely hatalmas lépést jelent a szintézis felé. a születés és a halál mindenben megnyilvánuló ritmusát a kultúrák keletkezésével és elmúlásával. az eónok váltakozásával. saját testében minden működés és minden titok állandóan jelen van. irányítja az egész bonyolult. a fogantatás. Vizsgáljuk meg az analógiatörvény fényében az emberi testben lejátszódó betegségeket. számítgat. zavartan és értetlenül áll egy másik test felnyitott boszorkánykonyhája előtt.000 éves világnap-periódusok. az élet delelője. növekedés. néha sejt. majd a 24. csodálatos mikrokozmoszt. holott benne magában.

lényegének azonosságát az emberi konstrukcióval azonban mind ez ideig nem ismerték fel. izoláltan élnek ott mesterek. hanem az igazság bő vizű forrása is: agyveleje. hűvös és szelíd bölcsességük kontemplációjába merülve. majd egy fa. A Föld éppen úgy egyetlen összefüggő szervezet. az Akashából. a növény. Igen. mint az ember szervezete. majd lépjünk ki újra a kozmosz szédítő arányai közé és megleljük ugyanazt a párhuzamot a bolygók és a naprendszerek erőinek egymás elleni küzdelmében. indulatmentes sugárzással küldik . A szellemi igazságok kutatói csodálattal és várakozással tekintenek Kelet felé. amely mint egy láthatatlan. Egyes koponyák néha ráeszmélnek e tétel néhány részigazságára. forradalom. Egyenletes. Magányosan. mint asztrálisan és szellemileg. Hermész kulcsai minden kaput nyitnak úgy fent. végül az egész földgolyó mellé. A virág és a fa struktúrájánál rögtön szembetűnő az azonosság. összeütközéseiben és kataklizmáiban. Vessük össze ezeket a természetben erjedő háborúkkal. hangzik a spontán felismerés. A Földgolyó felépítésének. "Tibet a világ teteje". tudatlan összeütközéseinek háborgása fölött. majd háború támad" – mondják.Wictor Charon: A misztikus úT 134 rúkat.és állatvilág szüntelen viaskodásával és az elemek harcával. "A vámhatárok elszorítják a világ gazdasági vérkeringését és ebből: krízis. Fizikailag éppen úgy. a világtérből a legmagasabb eszméket fogja fel a földi világ számára. mint lent. s ez a tragikus tudatlanság taszítja halálos krízisekbe a Föld testét. Tibet nemcsak legmagasabb pontja a Földnek. szenvedélyeinek. Most pedig induljunk ki az emberi test felépítéséből és állítsuk előbb egy virág. égre nyúló rádiótorony. magasan a világ indulatainak.

megtaláljuk benne Hermész törvényét. a makrokozmoszt kitárt karú emberrel ábrázolják. következtetéseiket figyelmeztetésüket az emberiség többi része felé. és nem is cselekszik a nagy kontroll útmutatása szerint. mint ahogyan az embernél is. az alkimista tégely. összességében mégsem fogadja be. a nagy test törvénye is ugyanez. Hogy ennek a szörnyű machinációnak. ha egyénenként fel is fogja. az alkímia. Tehát Hermész kulcsa. amely. Ha a csillagász vagy a fizikus a Föld forgását vagy a nehézség törvényét akarja szemléletessé tenni. A fekete mágiában például eléggé ismeretes és hirhedt a viaszszoborral való operáció. Éppen úgy. Tehát Hermész kulcsa egyúttal minden tudomány kulcsa is. ha megfelelő erővel és képzettséggel hajtották végre. a templom analógiájára. amely kicsinyített behelyettesítése a koncentrált erők kiszemelt áldozatának. Az ősi hagyományok a világmindenséget. amely az ember-parány lényegének titkos kapuját kinyitja. A klauzúrával kapcsolatban már utaltunk az anyaméh. nyitja a makrokozmosz kapuját is. az kétségtelen. az asztrológia. A mágia. szenvedélyeivel szemben. mivel igazi szellemi rugói itt találhatók meg. a gubó. Akármit ragadunk ki vaktában és akárhol nyúlunk hozzá. az értelem világos meggondolásai figyelmeztetései legtöbbször meddők maradnak a test indulataival. a földben csírázó mag. halálosan biztos eredményei voltak.Wictor Charon: A misztikus úT 135 igazságaikat. A mágiában az összes műveleteket analógiák alapján viszik véghez. A titkos tudományok ezoterikus műveletei- . a páholy. a titkos tudományok területén az analógiatörvény még fokozottabb mértékben érvényesül. a kis test így viselkedik. egy kis kísérleti tárgyon mutatja be a példát. Mintha a mindenségben megnyilvánuló egész lét egyetlen sémának végtelenségig gyűrűző ismétlődése volna. a varázskör. a misztika.

ugyanazt a pózt kell felvennie. erős vagy szenzitív intenciójú egyéniség. de lehet aktuális jelentőségű is. s laikusok előtt érthetetlen körforgásokat végez. hogy ilyen módon idézze fel magában ennek a kivetülésnek belső okát.Wictor Charon: A misztikus úT 136 nek technikája megköveteli. mágikus vallások szertartásai a kozmikus analógiákat szimbolizálják. Lehet-e e szertartás célja egy évmilliárdokkal ezelőtt. mint egyegy hatalmas analógia leszűkült síkjára való helyezkedés. a régmúltban történt kozmikus esemény felidézése. beleélés valamely planéta vezető szellemének állapotába. kapcsolódáskeresés. A hivatása magaslatán álló és a rituálé mibenlétét teljesen értő adeptus a szertartás végrehajtása közben gigászi teljesítményt visz véghez. (Minden mély intelligenciájú megfigyelő. akit érdekelnek az emberek. hogy bármely problematikus munka megkezdése előtt megtaláljuk ennek természetes analógiáját. Ugyanezt teszik a jellemábrázoló színészek. Az atlantiszbeli háromszemű titánok teremteni tudtak. magától rájön. írók és képzőművészek is. ugyanazt a mozdulatot kell végrehajtania. első pillanatban érthetetlen modorosságú karakter mibenlétét meg akarja fejteni.) A szertartást végző adeptus minden esetben a kozmoszban működő teremtő hatalmak hullámhosszába való kapcsolódás útján. faragványok vagy táblák. hogy ha egy különös. vagyis Hermész hátrahagyott titkos kulcsainak alkalmazása. mintegy azzal egyetértésben kíván cselekedni. hatalmas éltető vagy pusztító áramokat vonzottak le a . mivel Harmadik Szemük segítségével kozmikus áramkörökbe kapcsolódtak. A furcsa pantomim belső taralma nem más. A pap ekörül bizonyos mozgásokat. A régi. miközben egyes helyeken meg-megáll. amelyek a zodiákust ábrázolják. Minden régi templomban vannak olyan festmények.

annál magasabb. annál több erőállomás birtokába jutunk. közvetítőivé. Az analógia gyakorlati törvény. S minél erősebben eggyé tudunk válni az analógiával. szertartások. A tengernyi könyv mégsem tárja fel e törvény belső lényegét. vagy a fekete köd intelligenciáit. Az atlantiszi hagyomány nagyon elhomályosult és a rituálék szerzőinek már kevés fogalmuk van róla. az analógia: kulcs.Wictor Charon: A misztikus úT 137 galaktikai ködökből és csillagzatokból. Természetesen vannak értelmetlen rituálék is. Megidézték az Orion csillagképet. Mágikus analógiaszertartásokon keresztül be tudták állítani lélekrádiójukat a céljuknak éppen megfelelő kozmikus erőközpontokba. nagyszerűbb vagy mélyebb és veszedelmesebb áramok jelfogóivá. a szimbólumok. amelyre törekszenek. kivetítőivé válunk! * A tanulmányok a legősibb időktől kezdve a modern gépkorszak technikai teljesítményéig kétségtelenül minden esetben a természet utánzatai. hogy mi az a cél. a praktikumot: hogyan kapcsolódnak a kis dolgok a nagyokkal. Ez adja meg egyúttal mindenféle mágikus rituálé magyarázatát. annál erősebb a kapcsolatunk a kozmikus területtel. diagramok a valóságos hatalmas kozmikus erőkkel és szimbólumokkal. Ha egy feltaláló pontosan eltalálja a természet valamely működésének mechanizmusát és ezt sikerül egy gép diagram- . Éppen ezért az analógiatörvény praktikus alaptétele a mágiának és a kozmobiológiának is. Minél több szimbólumot fejtünk meg a természetben. Mert a szimbólum. analógiái.

ahol semmi zavaró körülménytől nem kellett tartaniok.Wictor Charon: A misztikus úT 138 jába minden részletében átültetnie. s elmondta a Rabbi Lőw által betanított rituálé szövegét. és egy-egy jelnél állj meg a zodiákus értelmében. egy-egy zodiákus jelnél megállt. a következő szavakkal indította el a szobor körül. különös és extázisba ejtő illatokat és párákat ontott. Ezt a szobrot Rabbi Lőw és két tanítványa pontos számítások alapján kiválasztott időpontban és csillagállásban kivitték egy magányos helyre. mintha a vándorló napkorong lennél. a híres középkori kabbalista Gólemje ugyanennek az eszmének alapján született meg. A körön kívül álló tanítvány füstölője éteri. a kört beosztották tizenkét részre és ebbe a tizenkét szektorba belerajzolták az állatégöv tizenkét jelét. Előkészületeik belenyúltak az éjszakába. a kozmikus ember. amelyen keresz- . Tanítványaira hagyott feljegyzéseiben részletesen leírja a műveletet. akkor a találmány jó. Rabbi Lőw. Adam Kadmon analógiájaképpen. Nagy varázskört vontak köréje. Rabbi Lőw egyik tanítványát füstölővel a kezében a körön kívülre állította. élet költözik bele. a körön belül: "Járj körben. életidéző szertartásait. Másik tanítványát aki mágikus folyadékkal telt kelyhet tartott a kezében. Az agyagszobrot lefektették a földre. fejjel északnak. a temető mellett. az óramutatóval ellentétes irányban. amely áthalad az állatégöv körívén!" A tanítvány körüljárta az agyagszobrot a varázskörön belül. Alkonyatkor érkeztek a helyszínre. Először elkészítették az agyagszobrot az "ember képmására". a Kos jel irányában. maga pedig az agyagszobor fejéhez állott. a kehelyből a mágikus folyadékot a földre csurgatta. Rabbi Lőw az ősz mester pedig az agyagszobor fejénél végezte el misztikus. olyan készülékké vált. Rabbi Lőw tehát a bolygók teremtő szellemébe élte bele magát.

Lejátszotta a teremtés misztériumát. színükben. Tudták. hogy bizonyos rituálék segítségével kikapcsoljam a teret. év. E mágikus szertartás hullámhosszával kikapcsolta a teret. Az igazi alkimisták mindig és mindenben a természet folyamatait. mozdulatait. s isteni teremtőerőt ömlesztett át szellemen keresztül az agyagba. S egyetlen céljukhoz szükséges növényt sem szakítottak le máskor mint a helyesnek kiszámított órában és konstellációban. ahogyan a kozmikus lény teremtett. Az alkimisták bizonyos operációkat mindig egy bizonyos bolygóállásban. vagyis az isteni analógiatörvény alapján. fém. hogy annak a bolygónak hatása alatt álljon. módszereit és ütemét utánozták le. füstölő. s ezzel érték el csodálatos eredményeiket. mint a legkényesebb mechanizmust: minden tárgy. Vagy a távolit keresem fel úgy. hónap. A különféle híres mágikus könyvek a rituálékat más és más szavakkal írják le. mert a körülményeket olyan precizitással kell összehangolni. Paracelzusz csodálatos gyógyításai mind a szelíd és mély bölcsességű természetanalógiák alapján történtek. a másik a makrokozmikus erőidézés. amelynek erőit hívjuk. Ezért igényelnek a hatalmas idézések asztronómiai tudást. meghatározott időpontban hajtottak végre. Az analógiák átélésének két praktikus módszere van: az egyik a mikrokozmikus. kő.Wictor Charon: A misztikus úT 139 tül az élet átsugárzott az anyagba. – ahogyan a rádió behozza a szobámba Amerikát – vagy pedig saját szervezetemben idézem meg az annak megfelelő centrumot. hogy teremteni csak úgy lehet. mert fontos alkatrészei hiányoznak. idézzük. De mind a két ajtó. mind a mik- . hangulatukban egy-egy bolygó egységesen sajátos erőit sugározzák. Különben készülékünk. láthatatlan rádiónk néma marad. napszak kell.

amely a belső térnek hatalmas kitágulását idézi elő. mind a mélység mibenlétéről. később térdre ereszkedve és kúszva lehet előrehaladni. Az egyik a makrokozmosz egyre táguló. Ez a pont az individuális lét küszöbe. amely az egyre szűkülő barlangfolyosón át a Föld mélyébe vezet: a tér egyre szűkebbé válik. Mint mondottuk. A másik út. amely felé figyelmét irányította. már csak görnyedten. Hogy a két módszer között tulajdonképpen mi a különbség. annak mind a kettőt meg kell járnia. az alagút végén csillogó sarkcsillag fényű kijárat elérésére. ködös csendjében ereszkedik lefelé.. amely a rituálék és különféle mágikus segédeszközök között kanyarog.. hogy van egy pozitív és egy negatív út. aki a kozmikus imaginációk útján indul el. mind a makrokozmoszra táruló ajtó ugyanarra az eredményre vezet. S ekkor létrejön a bolygó szellemével való misztikus egyesülés. Egy ponton hirtelen dimenzió-áttolódás következik be. s íme. hogy legalábbis tapasztalatot gyűjtsön mind a magasság. egyszerre véget ér a szűk folyosó. amelyen át a belső tér kitágult hatalmas barlangjába lépünk. míg végre eléri annak a csillagzatnak a szféráját. amely a misztikus meditáció félhomályos.. Szellemi látóterében egyre hatalmasabb képek zsúfolódnak. azt csak nagyon hosszas gyakorlás után értheti meg az ember. s az ember minden átmenet nélkül egy óriásivá tágult Föld . a mikrokozmikus út tudatszűküléssel kezdődik s ez tulajdonképpen nem más. Tény az. egész lényében tágulást érez. és aki teljes biztonsággal akar mozogni ezen a területen. a levegő fullasztóvá. Az egész folyosó hasonló ahhoz az úthoz. mint az alvilágba való leszállás útja. majd végül csak hason csúszva. A tudat befelé és lefelé ereszkedik. szédítő arányú templomfolyosója. a másik a mikrokozmosz befelé szűkülő mélyülő alagútja.Wictor Charon: A misztikus úT 140 rokozmoszra.

Wictor Charon: A misztikus úT 141 alatti világ részbe jut. Ez az új világ: a mikrokozmosz. Ennek az új világnak külön napja bolygórendszere és a makrokozmoszhoz mindenben hasonló törvényei vannak. A két út. a makrokozmikus és a mikrokozmikus út vázlatos ábrája a következő: MAKROKOZMOSZ TUDAT TUDAT AZ INDIVIDUÁLIS LÉT KÜSZÖBE MIKROKOZMOSZ .

egyenlő azzal. s így megvan minden probléma megoldása. ami lent van. minden titok megfejtése is! . ami fent van. az analógiák tana: "Ami fent van. és ami lent van. azonos mása." Használjuk bátran ezeket a kulcsokat minden területen és mindhárom síkon a teljes bizonyosság meggyőződésével: hogy bennünk és körülöttünk megvan Isten és a világmindenség tükröződése. egyenlő azzal.Wictor Charon: A misztikus úT 142 Itt fekszik előttünk Hermész kulcsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful