P. 1
gadya trayam

gadya trayam

|Views: 22|Likes:
Published by narayanabhakthan

More info:

Published by: narayanabhakthan on Sep 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2010

pdf

text

original

Gadya trayam - http://srivaishnavam.

com
send your comments to rmvenkat@yahoo.com

mama
3
ai a
3
a
3
mu
sgadya_tamil.doc http://srivaishnavam.com Page 1 of 5
mußa aauae¬am nu:
ßma nia mua æauaa
3
u u
3
¾a
3
uma u
emaßuaeas aai
3
aaae| ammm ßußn!
.sua æ
3
ßaaa u
4
a
3
eßaas m a
3
ema
3
s|n ßaa
4
:
aauae¬s m aaCem maeu uaua
3
ßm !!
uamuu e«uemn|: uaaia
3
mems uauau .
uasaa
4
mai ma s³a ai: seaa
4
« uaiaau mmaiu .
enßa
3
ßeaa
3
n a aauµa aau|aa aae L
3
au .
aauae¬aa m uaa mamu =La
3
ue| uea nimu
## u
4
aen naaammu|
4
uaa=m u,s em u m u æ
3
e
e|u
4
eemea m, meaa
3
m .«eai
4
aaaimm,.sm a
2
ßmm ae mae
æ
3
ea
3
mu ,ua
3
u enaemau ,u
4
a
3
eau ,
ma|mu ,ßa
3
e u ,nia manuam|n u , niaea
3
mau ßa
3
eßa
3
e ai
3
em
ue|o u, .ai
2
e¬a
3
n uaaau ,(.sun uaaau ) .mae m
maemau , .nn m mae:, mae ueu uaua
3
ßm
uaauaa aai
2
a u
4
a
3
ea aamae|n a
3
æa
3
2maan aia,.amn aia
uau
4
aai ua¬man uauu
4
aaia ma,ua|µa e .neaa nia m
e|ma
3
au,.nn mu aßma¬n,.neai
4
aaaimm u a|m,
u
4
a
3
ea=u
4
e¬nia, .neai
4
aaaimm uaaiaaa|a,
.ßmoaesa ßaa
2
aia, .ßmo ßmoeaaaaimu,nia meam aam
uaauamßu«ma, uaauaa aai
2
a u
4
a
3
ea aamae|n a
3
mama
3
ai:,
maa
2
es aai
2
aa .e|aaas s ßu!
.ss ßa! aeme saeu suuas mßa!
.ai
2
eßem uaamn a ae ma2eaaan, s ßeaa sus a
esse|e«e, .nn a ¬ manann ea
3
a semu!, seau|
4
uaa=meuam u, .ain am ai
3
e maa
3
u
4
a nia m niaea
3
m,
niaaimm qm¬ ¬eem Csmn a
3
a m, Csma
3
na
4
m Csmæuaa m
eaeem, Cmmenaa
3
mnn a æ
3
e niai
4
,ai
3
e mmu!
seaua
4
e|aaneaiaaai
4
mm, ¬ manu
3
2emea m, e a mmaai ßa¬s
Csmm em eaase m, uaa a
3
e .a¬e, Csmeaa a
3
sau m
aamem, uas
4
a m aa
3
u u
4
a m qmaa
3
am, aasa m s ea
2
a m
ea
4
a m Cmma m uaaa au, sa maau sa msmaeu, amaiae
ama¬maaa
3
m sm a
2
ßmm,ae mae æ
3
ea
3
Cema
4
ueaa ee!
sßeaaia e|e|a
4
e|aia a .nn a, .m aa m nia m niaea
3
m,
niaaimm s°a
3
n a
4
,niaaimm s°a
2
sua m, niaaimm qm¬ ¬eem,
aia L uæL =La
3
eau s, uaa æeL
3
e a
3
eaßema, eaa ßam,a
Gadya trayam - http://srivaishnavam.com
send your comments to rmvenkat@yahoo.com

mama
3
ai a
3
a
3
mu
sgadya_tamil.doc http://srivaishnavam.com Page 2 of 5
aLa, mea s Camssu
4
maaaaa
3
u, va
3
au
3
n a
4
n uaau u
3
a
aama æ
3
e, =¡uaaa
3
mua|u|a, ai
3
e mµ
4
oe!
sea=mu .ainammaai mma
2
aa a a
3
aa
3
s| maa maa
3
a
3
.smaßmm, nia m niaea
3
m, niaaimm ae mae ai
3
e maæa
4
!
seau|
4
ua nia m niaea
3
ma=mu semu m uæ
3
e e|u
4
eemea m,
meaa
3
mneai
4
aaaimm,.smaßmm ae maeæ
3
ea
3
e meeeu
4
!
eeu µ
4
a µ
4
u| nma nama!
sea a
2
n aa
3
=eaaai semu s ai
2
ai u aema ai ßu
4
a
3
,.ßmo
ßmoeaaaaimu, nia m niaea
3
m niaaimm ¬ man
aa|emm ea maai
3
,.nn a aemae æ
3
ea
3
e, ßmoßmoamn,
a
3
mL
3
u ama
2
,nanae|a
4
.nn aua|¬« ua|aaa|aa ua|aa|a,
aaeæa
3
m!
uaußmaai
3
eam u«sa ua|a ßa
2
a
3
m s emu s eua
4
e s eau|
4
ua,
e|e|a
4
e|aia aann a ßua
4
a
3
m ßua
4
ßaa
3
uaae ßua
4
a
3
sa aan
su ma
3
a
4
,.nn a .maa m .nn a, ueae|u
4
e .nn aua|uae,
nia m niaea
3
m niaaimm m eeæe L
2
naa
2
!
sesmaeua=e|aa
4
m| s emu sai
2
ai uaemaai,
seßmoeaa seua
4
e, u aa mai umo aaeaa ua e|e|a
4
e|aia a .nna, ßua
4
a
3
m ßua
4
a ameaa
3
ßua
4
ßaa
3
uaae,
ßua
4
a
3
saa
2
«mu niai
2
e¬a
3
s
3
a
3
m e|u
4
eeme e! sa maau!
sa msm aeu! uau a
3
e uµ
4
a! umßoaa au! ueae|µ
4
ßa! mun!
naame! m eeæe L
2
naa
2
!
.uaaaame m Csmm e m eaa sem qmaa
3
a m, qmea m
Csmn a
3
a m ußeaa
3
ßa
4
! .naßeaaiae|ßmo, .ßmoßeaa
maem! uaeaaa aaiea!.ma|a eaase ema ¬eßa
4
!
.neaa e|ai
3
a niai
2

4
a ¬aamaaa
2
a u m! .ßmo aaaaa
µ
4
a, niai
2
enimun niaa! .ßmo aia
3
aia
3
ess ßmo|µ
4
a!
niai
2
e ¬a
3
aa
3
aa
4
a! .ai
2
e ¬a
3
a seau|n ! .s ua seau|n !
sa maau! sa msm aeu! saßeaa e|e«e!
.aaai
2
aeua!.ua sa
2
! mun naaame! .mae m maem!
.nn m mae:,a ea uaaa
3
ae|n a
3
æa
3
mu maeueu u aua
3
ßm!
.aa a
3
emu
"u|aau uaaau aa
3
aan ua aan u
3
n s¡
4
n sa
2
n æ
3
mn
aa nani a
4
naa
4
n mani ß«aaae| a a
3
meae| a
Gadya trayam - http://srivaishnavam.com
send your comments to rmvenkat@yahoo.com

mama
3
ai a
3
a
3
mu
sgadya_tamil.doc http://srivaishnavam.com Page 3 of 5
saea
4
a uau ma sn am¬m, sa eaauau ma sa«aan
ßeaae|aaan a aaCem, maeu ßa .e a¬u e|ßua
4
"
"aeßue uaaa a u|aa a eßue, aeßue u
3
ns
4
m a
æ
3
ms aeßue, a eßue e|a
3
ma a
3
ae|eu aeßue, aeßue
saeu uu ßa
3
eßa
3
e
u|aas| ßeaas m aaaaas m, a eus m µ¬ mm a æ
3
ma a
3
a man ,
n aea sßuas amu
4
mai
4
a: æßaan m:, ßeaaa aßmum uaai
uuaua
4
e"
"as uaa uaeum uae|aa
4
m aamu , uasaa
3
ßm aeau .eum
u L
3
mu , u|ßae ua as m sßa
2
e sa
2
æ:,u a|m: u a|mamaa es|
ßa
3
e ßsa(
4
u "
ußnaeaa aaem:,.naai
3
aae u aema a, .nn a .a mamaae
amamaaae, u
4
a
3
eauaaa, ua
4
a
3
eaauaaa, .se mauaaam u,
nanae|a
4
.nn aauaaaan , .au
3
a
4
aaa ma« , .naau
3
a
4
aaa man ,
amaan ammuamn aa|o muamu ma saean ,.ßmoa:
«use!
.naaiaae uaemaa, e|uaa¬manu ,.aue|omu , amas n
¬a
3
a
3
e|omu a,e|uaaemaau a,.ßmoe|omu ,.a
3
mau|
eaaauanu eaaaiomuaeu a, sa eu «use!
ua
3
masai
3
aa u u aeae uaemaaau , u
4
a
3
ea sem u
aißaaaa
4
naa u ,e|uaa ¬man¬nn u ,s ee|omamam a
ßua
4
a
3
mu
3
a
3
ßa
4
a ¬nn u,ßa
3
ßena
3
a|ma ßen ßua
4
a
3
ma ßen,
s³« um ßue a .esaai
2
aau ,ea
3
e u æ
3
eumu uamau ,
"aa
3

4
a:, mama
3
ßaa
4
s u| aeas u| aa
3
s:",Gai ea aaau ,
uau aaam!
"ßaoau ¬man nia m æa a:, eau
4
aaia e|m|o mßa
ua|ßma e| ¬mani ßnaa maaa
2
u , .eu s a uu u a|m:"
"vaa
3
aas sae eeeßa, ¬man aeaa eue ßu uau
.saai
2
as s e| æaaaaua, uaßuea=a auau a
3
aiu "
u
3
e°nau ¬n u naun ßa, ¬manean uau uaua
3
mßa
eas°ßa
3
es sa eu|ai, s ueaa ua s°s
3
aeu
4
:
Gai mßeaa a aßmaai
3
a ¬ maninu uau æmo e:
"umoss ua: uaaaa
2
!, u
4
a ama eu
4
ms a enn mma
u
4
aama aenn mma ma m:, "ua
3
u
4
aaiu eu
4
ßa uaau "
Gadya trayam - http://srivaishnavam.com
send your comments to rmvenkat@yahoo.com

mama
3
ai a
3
a
3
mu
sgadya_tamil.doc http://srivaishnavam.com Page 4 of 5
Gai saa
2
n a aßmaai
3
a, uau
4
aai æa au uau æmo e
uau
4
aai ua¬man, uau u
4
aaßma s eua
4
eu uau æmo e
uau
4
aai ua¬man uauu
4
aai ama, ua|µamneaa, nia m
e|ma
3
au .nn muaßma¬n, .neai
4
aaaimm u a|m,
u
4
a
3
ea=u
4
ßeaeu,aaa
2
e|a u
4
a
3
ea=u
4
e¬nia,
.neai
4
aaaimm u aaiaaa|a, .ßmoaes aßaa
2
aia,
.ßmoßmoeaaaaimu, nia maim aßaa u
4
eani!
eeu µ
4
a uaeamaa m u aaua æuamama .eaeua, susa
ess e|eßnau|,.nn a aa
3
e|ßaaai
4
uauaa aan ßaau|, .nna
ua
3
uaaaæa ßaau|,.nn a ua
3
mauaaaæa ßaau|,.nn a
.semauaaa æa ßaau|,eaa aaam aaaeµ
4
anaai
3
e|ua a
.em aaa e|m La
3
a u s eaua
4
ßeau|, eas
3
u
4
m aaa maaa e
µ
4
anaai
3
e|ua a eass suu
3
a
3
ßaa
4
u|,eaa
3

3
e uaamai
e|ßao su u
3
a
3
ßaa
4
u|,ean me .a
4
maa u|a .ai
4
Cum
4
aia
.ai
4
ea
3
e|a, s°a
2
s
3
.a a
2
aa
3
ßa
4
s, aai
3
aßaaßu«e m,
e|oma=u
4
e ¬man sm ßaaamu, ua aamae|n a
3
æa
3
2maan aia, (.a mn aia) uau
4
aai ua¬man, uauu
4
a ai e|a
4
n
uaaießaau|,ßmnßanau| u aaaßae, a
3
emea aa aeu ßaeeu
ua
3
meme a
3
mma, nim ßmo e|no L sßesa, ua aamae|na
3
æa
3
2maan aia, .amn aia uau
4
aai ua¬man, uau u
4
aai
e|a n:, ua uasaa
3
eu
3
a
4
ua aamae|n a
3
æa2m aan aia
.amn aia uau
4
aai ua¬man uauu
4
aai:, ua uasaaa
3
ßa
3
e,
sa«aa ama, maa
2
es aai
2
a ua s em u m uæ
3
ee|µ
4
ai,
eßeauaaee|saaa:, .ußaa«s|a
3
a
4
un nimau maa,
ua
3
aa
3
s ema s eua
4
e, .ausemu:, ußa
3
aa=u
4
e:,
ua
3
aa
3
s emau a|m:, ua|µa e .neaa, niam e|ma
3
au
.nn mu aßma¬n, .neai
4
aaaimm u a|m, ua
3
=u
4
es aeu ,
aaa
2
e|a
4
ua
3
=u
4
e¬nia, .neai
4
aaaimm uaaiaaa|a,
.ßmoaesa ßaa
2
aia, .ßmoßmoeaaaaim u, niamaim aßaa
u
4
e!
eeu µ
4
ßaas|!
.a
4
maa u|a .ai
4
Cum
4
aia, .ai
4
ea
3
e|a s
3
.a a
2
e|a
4
n
a
3
n a
4
ae|asaeu , a
3
emu .a aaaa
2
=sn aa
4
ßnn se,
saa
3
eeu eaaa, maea a
2
a auaau , .a eae mam ßa
3
s°a
2
uas e!
maauaasußm s ßaeeu , ua meme a
3
mma .aiuau
3
a
3
a
4
:,
uaßue .eßeaamn , .u aa æa µaesu saaa ußnaaa:,
¬aeu|e es aau s°ßa
2
n Guau uaamaiu , s s¡
2
e
s³« um uau e|sm¬m, aaa
3
nßue ua uasaa
3
eu
3
a
4
ua aama e|n a
3
æa
3
2maan aia, .amnaia uau
4
aai ua¬man,
uau u
4
aai ama ua|µamneaa, nia m e|maau
Gadya trayam - http://srivaishnavam.com
send your comments to rmvenkat@yahoo.com

mama
3
ai a
3
a
3
mu
sgadya_tamil.doc http://srivaishnavam.com Page 5 of 5
.nn mu aßma¬«, .neai
4
aaaimmu a|m ua
3
=
u
4
esaeu ,aaa
2
e|a
3
,ua
3
=u
4
e¬nia, .neai
4
aaaimm u aaiaaa|a
.ßmoaesa ßaa
2
aia .ßmoßmoea aaaimu, nia maimaßaa
u
4
e|o ms|!
## uaßa µ
4
a
3
aa summ:!
".nmau ßnaaaµaeu ßu n a e«ßm aaa
3
an"
"aaßua a
3
e|a nau|
4
ua
4
oßa"
"samßa
3
e uaunnam, aeas uai a maaßa!
.u
4
mu sa e µ
4
ßau
4
ßma, a
3
aa
2
u eaa
3
eaau uu!!"
sae a
4
a uan ua|am¬m, uaßuau maeu ea¬
.eu aea sae uaßuu
4
ßma, ßua«m|o mau| ua m°a:"
Gai ueme e| æa au !
.asaeu ae aaeßaa, ua
3
¬man a
3
a mn uaauaio°,
nis summ: s°a
2
uas e!!
.namaaße s u maiama s, ae eamaa m aaa|aa!
aaßunau u
4
a
3
en na
3
m, a a|muamu æmo e ßu!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->