PUERTO RICO

Tragai za zlatom ili guverner,naseljenikiliglavni graditelj?Koju god ulogu odabereteu Navom svijetu, postojisamojedan cilj: osigurati Stovi'e slave I plantaZe?Tko Cepodi'i najva2ni\e obilja! Tko 6e posjedovatinajproduktivnije zgrade?TkoCeskupiti najviSebodova za pobjedu?

SAZETAKIGRE poteza. svakoj lgrase kroznekoliko U rundi svaki igrad birajednuod 7 razliaitih poteza uloga pokrece i seriju koje zatim krugigraju igradi. u svi Tako, primjer, na naseljenik uzgaja noveplantaze kojima uz pomo6 na se, nadstojnika, proizvode prodatitrgovcu sirovine. se kasnij€ Ove mogu u trgovadkoj ili se moguprevesti kuci brodom natrag u matidnu zemlju Starom u svijetu. skupljenim Sa novcem gradite novezgrade glavnigraditelj koje6evamnapraviti
Itd.

KRATKI OPIS: lz potezau potez igradipreuzimaju specifi6ne ulogeI tako dopustaju odretlene akcije. Gradese zgrade, podiiu se nove plantaZe, proizvode se sirovinekoiese mogu u tvornicama pretvoriti robu u koju se dalieprodaie ili Saljenatragu svoiu zeriliu. Pobjednik onai ie tko na krajuigre posjeduje naivise pobjednidkih bodova.

Onajtko 6e najbolje poredak iskoristiti stalnomijenjajudi ovih ulogaiposebnihakcijakojeone sa sobomnose imat ce najvise uspjeha ipobijediti igri u Pobjednikje onaj igrad koji na kraju ima najvise pobjednidkihbodova.

SADRZAJKUTIJE 5 ploeaza igrade l Guvernerska kartica 8 kartica ulogama s

svakapokazuje 12lokaaija otokui 12 lokacija gradu na u kao ikratkoobjasnlenle 7 uloga svih potez oznaaava igrada kojizapodinje po jedan naseljenik gradonadelnik (settler), (mayor), graditelj (master (overseer), buildeD, nadstojnik trgovac (merchant) ikapetan(captain); tfagadaza zlatom(gold 2 prospectofs) S razliditim zgradama inovcem 5 velikihljubi6astih zgrada(zauzimaju plodice); 2 12 razliditih primjerka, i20 malihzgrada, svakau 2 kao (oznadenih tvornica odredenom bojomovisnoo tome koju preraduju sirovinu 46 kovanica vrijednih dubioni 8 kovanica 1 vrtednihpo 5 dublona(lokalna valutaPuertoRica) (quarry) 8 kamenoloma i50 planiaza: kava (coffee),9x Bx

1 glavna plo;a 49 gratlevina

54 Dublona 58 plodica sa

zemljistemza otok

(sugar), (tobacco), kukuruz (corn), Seeer 12x 10x 11x duhan indigo I kolonizacijski brod dovozi nove doseljenike 100kolonista Okrugli drveni Zetondici robe 1 trgovaika kuea Tu se vrsi prodaja (corn), (tobacco), kukuruz 11x 50 robnihietona 9x kava(coffee)duhan i 10x (sugar) iindigo Seder zemljeStarogsvteta 5 trgovaikih brodova odvozerobunatragu matiane 50 Zetonaza heksagoni 1 pobjednidki 18x5 pobjednidkih 32x bod, pobjedniikebodove oooova

van da zanemarite referenceu kutzivu I podeblianetekstoveu ARopa pNi put Citate pravila,preporueujema ova pravilaI pasebnesituacijetokomigrc. Tekstoviu akviina sluze okvinma.Overeferenceuglavnompajasnjavaju pravila.nakan nekovrUene nisuigraliigru. za brzipregled kaopadsjetnik I kakobi igracilak;eI brZe zapamtili Sta

ploia se postavi sredinu na Glavna na stola. gradevine rasporede Sve se pripadajuea plodi. (vidi na mjesta glavnoj na crte2 strani Dublonise 3). po rasporede vrijednosli istave na odgovarajuce mjestona glavnu ploau (u (vidi banku). crtezna strani 3). Svaki igrad dobiva podetku na igre: predsebe). I ploeuza igrace(koju stavi Novac: Ako igraiu3 igrada: dublona 2 Ako igraju4 igrada: dublona 3 Ako igra 5 igraaa. 4 dublona (igraai duzni ploai na kakobi svi su drzatisvoje novdide kompasu svojoj na posjeduje). igra6i imali igrad uvidu kolidinu novaca kojusvaki krugu 1 ploeicus planta:om.Prvose odredi igrad prviigrati prvom koji ie u igre(kockicom nekim Taj uzima ili drugim nasumidnim odabirom). igrad guvernersku plodicu plantazom (koje karticukaoijednuplavidastu s indiga '12 postavi svojuploiu za igru na bilo kojiod za to predvidenih mjestana na otoku. Ostali igradi, smjeru u kazaljke satu, na dobivaju: jednuplantazu Ako su ukupno3 igraia:2. igrad dobiva indiga;treci jednuplantaZu igrad kukuruza. plantazu po Ako su ukupno4 igraia: 2 igrad indiga, i 4. igrad jednu 3. plantazu kukuruza. po Ako su ukupno5 igraia:2. i 3. igrad jednuplantazu indiga; i 5. 4. po jednuplantazu igrad kukuruza.

Ostalestvaripotrebne igru rasporedite na ilustraciji za kao (ovajcriez prikazuje razmjeitaju igfi za 4 igra6a): Ne ostavljajte materijale potrebne za igru u kutiji.

Svih I

4 , 5 i l i 6 p l o a i c ap l a n t a : a lednu viie neso sraaa) P o b j e d n i a k i b o d o vu:d v i e h r p € i 3 igraaa: 75 bodova 4 israaa: 100 bodova 5 i g r a a a :s v i h1 2 2b o d a stavle pore.lkame.ooma

3 igraea: sv-a karlrceosrm2 t r a g a a a : a a l o m( u k l p n o z 6

,*

fi,;.:

g
ia:r,

.-u
,,5a

4 i g r a a a : s v e a d c eo s m j e d n o g k l r a g a a a a z a t o m( u k u p n o z 7 5 aqraaa: vh 8 kartca s

!r

-:.'a'rl

*,

:-li!$

3 igraaa brodov sa 4 5 6 4 igraaabrodovisa 6 7 5 i rqraca Drodovr b / ' a sa

,{,

i,
(podjeileniu pel hrpica

e&

KAKO IGRATI (otprilike'15). lgrase nekoliko krugova Pojedini se igra krug ovako: lgrad imaguvernersku koji karticuigraprvi. Odabireuzima i jednuod kartica ulogama, postaviju s ispred otkrivenu sebei odmah napravi akciju zapisanu kartici. na lgfadkojisjedinjemu slijeva zatim napravi istuakciju, tu zatim igrad njemu itako slijeva u krugdoksvi ne naprave akciju kartice. s KAKOIGRATI podinje Guverner krug i bira ulogute vrSiakcijuuloge, svi igradizatim u krug poduzimaiu akciiu.

guverneru svojpotez, Nakontogasljede6i Nakon togaigrad se nalazi koji slijeva igra jednuod preostalih ju igrai birasvoju uzima kartica ulogama s istavlja prvi(dakle, guverner) otkrivenu ispred sebe.On ne napravi akciju u l o g ui v r g i a k c U u , zatim dalie ostali zapisanu kartici, na nakon njega igrad kojijenjemu slijeva itako (ukljueujuci kojisu vecbirali igra6iu krug. opetu krugdokopetsvi igradi i one ulogu krug) odigraju taj ne akciju. Na krajukrugaledan jednuod preostalih dublonse stavliana Nakon toga,slijede6i igradnalijevo bira svakukarticus kartica ulogama, s napravi akciju, akciju itu naprave igradi svi u ulogom koju niti smjeru kazaljke satu.. na jedan igradnije odabrao, Kadsu svi odabralipo jednu karticus ulogama kadsu svi i napravili akciies kartice, krugje gotov.Jedan dublonse postavi svakukarticus ulogomkojunitko odabrao. na nije lgradi Guvernersvoiu guvernerskukarticu sve iskoristene kartice s ulogamavracaju natragmettu dale sljedeCem neiskoristene kartice, igrad a kojijeimao guvernersku kartica ju igraau lijevo njega. guverner birajednu igraiu koripodinie dodaje na od Novi sad proces. novi krug. od kartica ulogama s iponavlja gorenavedeni se Uloge: posebnu privilegtu ULOGE Svaka kartica ulogama s dajes jednestrane igradu_ kojijuje odabrao s druge a strane omogucava opcenitu je . Odrealuju po akciju kojumoguiskoristiti igradi redu. (iznimka Tragad akcilu svi za zlatom). koru mogu poduzetisvi Pravila: igra6i(iznimka: . Ukoliko na nekoj F6gaE za se karticis ulogomnalazijedan viSe ili zlatom). dublona, igrad odabere ulogu koji uzima svenovaice i tu . lma privilegiru kojise nalaze kartici. na za . lgrad uzmenekukarticu ulogomprviradiakciju igraia koiije koji s odabrao ulo9u, zapisanu kartici, tek nakonnjegapo redutu akciju na a radei ostali igradi . Svaki igrad moraodabrati ulogu dodena red. kad Medutim, igrad mozeodabrati nekuulogu kojamu ne koristi kakobi sprijedio druge igrade je ne uzmu. da . lgrad odabere koja nekuulogu mozeali ne moraiskoristiti akciju s kartice (iznimka: (Captain)). igrad Zeliiskoristiti Kapetan Ako ne akciju. ostali igradi mogu.

.

pred Kartica ulogomostaje s otkrivena igradem kojiju je odabrao do krajakruga.Tu karticune mozeodabrati nekidrugiigraddo sljedeceg guverner. kruga se zamieni kad

Naselienik The Settler(Fazanaseliavania sadnianovih : plantaZa otoku) po lgradkojiodabere ovu ulogu,mozebiratiizmeatu uzimanja jedneplodice kamenolomom (quarry) privilegiju s kao ili plodica plantaiomi postaviti odabratijednu otkrivenih od s iu na bilokojepolje plantaze svojoj za na kartici. Nakon njega svi plodica ostali igradi moguodabratijednu preostalih od otkrivenih (ali gradevinu s plantazama ne kamenolom, OSll\4 imaju ako "Builder's Hut"). gto planta;e, Nakon su sviodabrali igrad kojijeodabrao ulogu plodice plantazama, naseljenika uzmepreostale s makne na ih (n=broj stranu iotkrije novih n+1polja plantazama s igraaa) Napomena: Uzmiteu obzir posebne funkcije kojevamomoguCavaju gradevineHacienda,Builder'shut i Hospices ovom ulogom. pbeicas plantazama, plantaZe Ukoliko nemadovoljno sve kojenisubile odabrane stavljene strane mogu i sa se umijeialii napraviti novehrpicesa plantaZama kojihse iz one olkrivaju. Ako ih viseuopcenema,igaei moraju odigrati fazunaseljavanja sadenja bez novihplantaZa. Smjeitajplantaza ikamenoloma otokunije bitan;mogu na bitiposlagane kakogod hoCete. Akoje igrai popuniosvih 12mjestana svojemotokus plantaZama. moZesaditinoveplantaze ovolfazi. ne u Jednom kad se potrosesvikamenolomi, igraekojije ulogunaseljenikai vlasnicigradevine"Builder's e-dabrao hut" vi9ene mogu koristitipivilegij uzimanjakamenoloma.

bler Sie

{(ur'Pldiia{eit ', lirr,rlruI tjrll ., l l,rnlqtt

Akcija: svaki igrad

postavlra planta:u
na otok.

Naselienik moie plantaie umjesto uzetikamenolom. Na krarufaze naseljavanja: Otkrirtenove plantaie.

Gradonaielnik - The Mayor (gradonadelnikova faza : dolazaknovih kolonista) (plantaze/kamenolomi Plodice i/ilizgrade) imaju 1 do 3 od po kruziea sebi.Na svaki tih kruzica na od stane jedankolonist. neuc16lunrtcrr Akose na plodici nalazi jedankolonist, polje smalra bar to se polja naseljenim. Samonaseljena ispunjavaju funkciju, svoju prazna polja nel Akciia:lgraii po redudobivaju prvo lgrad odabere koji karticus ulogomGradonadelnika novogkolonista. (kaoprivilegiju)jednog uzima (ne kolonista hrpice sa iz podijeli kolonizacijskog brodal). Nakon togataj igrad koloniste Privilegii: podevsi sebe - s broda kolonist prvi sa broda igradima, od ide Gradonadelnik gradonadelnika, pa drugikolonist igradu kojijeodabrao ulogu dobivajednog sljedecem, itakodokse svikolonisti iskrcaju broda. ne s dodatnog kolonista.

lgradi kao koje sad moguslobodno rasporediti novekoloniste, ione koloniste plantazama u svojimzgradama prijainjihkrugova. su imalina svojim i iz na iu Ukoliko igraanemadovoljno mjestaza svojekoloniste plantaZama privremeno "u kanzit"na malicrteZgradaSan zgradama, moZeih staviti Juanana svojojkartici. kolonisti Ti tamoostajudo sljedeiefaze gradonaielnika kad ih se moze rasporediti dostupna na mjesta u koloniji. je gradonaaelnik Kao zadnjuakciju, odreduje kolika potreba za novimkolonistima. Pregleda rnjesta ima u svim kolikoslobodnih zgradama svih igrada se tolikokolonista hrpice te iz stavina kolonizacijski brod,spremni sljedeci naseljivanja val Na za kolonizacijskom brodumorabiti bar onoloko kolonista kolikoima igraaa. Napomena: Svi igrati mogu istovremenoraaporedivati svoje kolonisteu fazi gradonaielnika. U nekim sluaajevima moie biti vrlo vaZnogdje Cekoji igrai stavitinove kolonlste.Stoga gradonadelnik p.i postavljasvoje koloniste,pa sljedeci igrae s Ujeve strane itd. Ako zaboravitestavitinove kolonistena brod,jednostavno stavite onoliko kolonista koliko ima igraia kasnije. Ako ponestane kolonistakoji dolaze brodom (viie nema nitijedan u hrpici),gradonaielnikne moZe korisitisvoju privilegiju Dok god ima slobodnihpolja, igrai mora svoje koloniste rasporeditina njih ine moie ih stavitiu tranzit.Ovo nije p ravilo izvan faze gradonaielnika.

l

Sa 4 igrada: 1. Gradonadelniku 2. drugom igraau 3. treeem igraiu 4. ietvrtom igradu 5. Gradonadelniku 6 drugom igraau (gradonadelnik dakle dobiva1+2kolonista kolonista,tredi I detvrti igradpo jednog) Svaki igrai slobodno raspodjelisvoie koloniste. Na kra.iufaze gradonadelnika novi kolonistise stavljaju na brod.

Glavni oraditelj (Master Builded (faza qradnie: podizanje zqrada) lgradkojiodabereovu ulogumozeodmahsagraditijednu gradevinu takoda platitroskove izgradnje (zapisane na gradevini prvomkrugu)za jedan dublon manje (to je u privilegta ove uloge).lgfaastavidublone bankuipostavi u odabranu zgraduna bilokojiod 12 poljau gradu.Nakonnjega svi ostaliigradi mogu redomkupitii sagraditi jednuzgradu. po Nitijedanigradne mozesagraditi jednezgradeu viseod leonompotezu. Detaljnipodaci o zgrcdama i njihovimfunkcijamanalaze se na kraju pravila. Kamenolom:Svakikamenolom kojemradijedan kolonist na smanjuje troskove izgradnle 1 dublon. za lvleduiim, zgtadeu za prvomstupcuradisamojedan kamenolom, zgtadeu 2. za stupcusamo 2 kamenoloma, zgradeu 3. stupcukoriste 3 do kamenoloma zgradeu zadnjem a stupcumogukoristiti maksimalno kamenoloma. 4 (igrad 3 kamenoloma prema sa bi tomeplatio1 dublonza Builder's hut,3 za Counting house: 5 za Port,7 za Town hall). Napomena: Uzmite u obzir posebnu funkciju sveuiili\ta (university) kod izgradnje Ako igrai kojije odabrao utogu glavnog graditetja ne sagradinitijednu gradevinu,ne ostajemu 1 dublon popusta za kasnije (gubipnvibgr) Ne moZe se sagraditiviSegradevinanego Stoih stanena 12 polja u gradu. lgrai kojem ostane samojedno prazno polje ne moze graditi velike zgrade Nadstoinik - Overseer (faza produkciie: proizvodnia robel lgradkojiodabereulogunadstojnika dobivaproizvode na temeljusvojihplantaza itvornicaiz ukupne zalihei stavljaih na kompasna svojojkartici za igradaporednovaca, tako da je zalihasvihigradauvijekvidljiva. Nakonnjegaostatiigradj uzimaju svojuproizvodnju. Zadnjaakcijau fazi produkcije dajeprivilegiNadstojniku da uzmejoSjedan proizvod one vrstekojemoze normalno proizvesti ukupnezalihe. iz Napomene: Uzmite u obzir posebnu funkciu tvornica (refinery) u fazi produkcije. Ako neke vrste proizvodaviSenema u ukupnimzalihama igraii ne dobivaju tu vrstu proizvedenerobe.

Barmristcr

r,,,,Lliii'-".
Akcija:igradipo redugradenove gradevine Privilegiia:clavni graditeli pla6a'l dublonmanjeza izgradniu.

0

(e6@@

Kamenolomi na kojima rade kolonisti smanjuju trosakizgradnje.

, Xufsrtrt:

.r

lr.rr \rorr.:rf

AkcUa:igraai dobivaju proizvode i z u k u p n ez a l i h e . Privilegija: Nadstojnikdobije jedan dodatni proizvod.

-

proizvodnju Ako nadstojnik nemavlastitu (plantaiei/ilitvornice) ne dobivaniti dodatniproizvodkao privilegij.

je Napomena: Nadstojnik najnskantnija ulogau uigri. Pazite protivnicima kadje odabirete da ne pomognete da svojim i omoguAite veduproizvodnjuod svoje! im Trqovac - Merchant (faza trqovine: prodaja proizvodal lgraa odabere ulogu koji ovu mozeprodatijedan proizvod svoj u trgovadkoj ku6i(trading company). taj proizvod Za dobiva cijenu navedenu trgovadkoj (0-4dublona) 1 plus u kuci (privilegija). dodatni dublon Nakon njega, ostali igraCi mogu prodati jedanproizvod odredenoj po po cijeniu trgovadkoj kuci. Ovafazazavrsava su svi igraai kad odigrali potez svoj i/ilise napuni trgovadka kuea. proizvode, Dok prodajete morateuzetiu obzirsljedeca ogranrcenJa: Trgovaika kuda ce otkupiti po najviSe proizvoda 4 potezu. se napuni, Ako ostali igradi moguprodati ne svoju robu. Trgovaika ku6a otkupljuje samoproizvode razliditih po'1kukuruz, duhan, kavui 1 indigo. vrsta: 1 (iznimka: 1 Counting house). Zadnjaakcijau ovojfazije da Trgovac, nakonStose trgovadka napuni, kuca makne proizvodenjeistaviih u sve s ukupne zalihe. se u trgovadku stave Ako kucu samo ili tri proizvoda, ostaju trgovadkoj dokse ne manje oni u kudi preostalim proizvodima.(znadi u sljedecoj napuni da ee fazi proizvode trgovine teze prodati biti zatoStonekihvec ima i proizvoda se moguprodati) manjijeizbor koji Napomene: Kod prodajeproizvodauzmiteu obzirposebnefunkcije male trznice (smallmarket),veliketrZnice(largemarket)i meietarske ku'e (counting house). Ako Trgovac prodanitijedanproizvod dobivaniti ne ne dodatni dublon(gubiptivilegiu). prodati Trgovaikoj ku'i moZete kukuruz iakose za n|ega ne dobivanovac (Trgovac6e ipak dobiti 1 dodatan dublonako proda kukuruz). Kapetan- Captain(kapetanska faza:otprema robe) poaalje Svako malomati6na zemlja nekoliko brodova do PuertoRica,a zadalakkapetana brodova da se napune je tih proizvodima napravljenim u kolonijama tim proizvodima is vratenatrag. Zauzvrat guverneri kolonija 6e tih dobiti dobru reputaciju. nekiod igrada Kad odabere ulogu Kapetana, on postavlja proizvode trgovadke Zetone predstavljaju koji na brodove ce tu robuodvesti koji natrag matidnu u zemlju.

Hin|[r

Akcija: svaki igrad moie prodatijedan proizvod. Privilegija: Trgovac dobiva i e d a n d u b l o nv i S e od cijene proizvoda.

Trgovadka ku6a kupuie samo
razli6ite proizvode (iznimka: Countinghouse). Na kraju faze trgovine, ispraznite Trgovaikuku6u (akoje puna). _

w19i$:rue
Akcira;lgraii moraju ukrcati svoje proizvode na brodove. Privilegija: Kapetan dobijeI poblednidki bod vi5e.

jednuod svojihvrstaproizvoda prvi Kapetan postavlja na jedanbrod, jednuod svojih zatim sljedeci igrad stavlja vrsta je proizvoda. zatim sljedeci igrad takoredomBitno i primjetiti u kapetanskoj SVIigradi puniti da fazi MORAJU proizvodima svojih brodove iz zaliha. Napomena: kapetanskoj U fazije moguce igraainaprave da proizvodima nekoliko krugovaprijenegonapune brodove za povratak kuei. Svaki igradi krugkadpunebrodove mogu jednevrste. koristiti samoproizvode Kapetanska se faza nastavlja god netko dok mozepuniti zalihama. brodove Kad svi igradi visene mogunatovariti nikakvu robuna brod, faza se zavrsava.

Svakitrgovaiki brod primasamo jednuvrstu proizvodakoie nema niti na jednomdrugom brodu faza Kapetanska zavriavakad nitijedanigrai vise ne moie ukrcati proizvode na brod,;tadabrodovi prazne odlaze, se niihovaskladista I

ZakoniDonude pravila ponude Kaddoatu brodovi trebanapuniti koje robom, su sljedeea: jednuodreatenu robe brodprevozi vrstu Svaki samo diiele se (samo kukuruz samokavu);jedan ne moze ili brod pobjednidki prevoziti dvijerazlidite vrsterobe. bodovi. Nitijedanbrodneie prevoziti vrsturobekojuvee prevozinekidrugibrod. SkladiSte! Punibrodne mozeuzimatijos robe. Samo iedna vrsta Kaddodefed na nekog igrada, moraukrcati on nesto proizvodapo na brod, to ili ne.Medutim, je na potezu, htio kad moie igraau (lznimka: ukrcati samojednuvrsturobe.Kadopetdodena red, skladiSta mozeukrcatinekudruguvrsturobe. (warehouses)) Tkogodukrcava moraukrcati svojurobuna brod, sto visekomada vrsterobestoje moguce.Stoga te igrad Prinjet kapetansketaze (s 4 (saduvati) ne moZe nekoliko komada neke vrste robeakoih mozeukrcati jedanod brodova. na lz Ana je kapetan t potinje ukrcaj proizlazi igrad imora rcbe tna 2 kukuruzai6 seae.a ovoga da biraizmedu brodova i izabrati brods odgovarajuiim najve6im skladiStem Brodsa 5 sktadistabrcdsa 7 ili skladi'ta su prcznt, btod sa 6 koje6e moii zaprimiti njegovu robu. skladi'tatmau sebi3 Kadigrad imanekoliko vrstaproizvoda, moze kukuruzaAna sad non ukrcatiili iti odludjti vrstuce ukrcati brod(stoga mora obakukuruza sav Secetona koju na ne t se adtuaule SeCet stavla za odabrati vrstukojenajvise veconukojamu svojjh 6 SeCernih onu ima na Zataneiaa btod sa 7 skladista (nile nogta najviSe odgovara) Pobjednidkibodovi (Victory Points) proizvod posalju Za svaki kojeg igraai brodom, dobivaju jedanpobjednidki (1 PB),u obliku bod malih Zetona (stoga svi proizvodi se istima se Salju smatraju kad je proizvod vrijedan pobjednidki brodom, svaki 1 bodl Nemarazlikemedurobama kao u prodaji kad imaju razlidite cijene!). (kaoprivilegiju)pobjednidki viSe Kapetan dobiva 1 bod za robuukrcanu brod.. na Pobjednidki bodovi, razliku novca, za od mogubiti stavljeni da ostali tako igradi videkoliko ostali ne ih igradi

kotisiti btod sa 5 jet nena dovotjnonjesta). Ana dobwa 7 pobjedniekihbodova (6 + 1 kao kapetan) sad je Bruno na potezu On ina 2 SeAera3 i duhana. On odabne Se.et t stavlja1 )etonaia prczna na njesta na b.adu sa 7 sktadt'la. (Magaole slavli 3 duhanana brcd s 5 ntesta,aI lvanradre ostavtja taj duhai da bi ga nogao prcdalik. nu se vi;e isplali) Brunodobiva1PB Clarajena patezu Ona ina 2 kukuruzai 1 poslaliduhani duhaniodlunula stavlja ga na brcd sa 5 njesta. Dabiva1 PB. Danretjena patezu Qn tna 1 kukuruzt 5 indtga On nora poslali kukuruz na brod sa 6 mleslapr wae niti jedan brod neCelzeti indiga. Dabiva 1 pobjedniCki bad Anaje oper na paezu t ona nora svqa 2 kukuruza slavilinabrc.|sa 6

imaju.lgradibi povremeno trebali zamjeniti svojepobjedniake Zetondiie za one kojivrjjede5 pobjedni6kih bodova. SkladiStenje Ako igradi vise nemajuproizvoda provjerite kojemoguukrcati brodove, u moguli igra6inegdjeuskladiStiti svojeproizvode su im ostali. koji Svakiigraa

jedini proizvod. sveostale imapravo saduvatijedan Za 2etondiee predstavljaju proizvode koji njegove igrad moraimaii (small ilimaloskladiSte warehouse)veliko ili (large skladiste warehouse)kojima kolonist. nema u radi Ako skladiSta sa zaposlenim kolonistom, igrad taj mora vratiti visak sav proizvoda natrag zajednidku (vise pod na hrpicu. informacia "Malo skladiSte").

Zadnjaakcia kapetanske faze se odvia kadkapetan isprazni svebrodove proizvode kojima napunjena su skladista, a iz brodova stavlja zajednidku na hrpicu. Brodovi kojima skladiSta punaostaju lucii ne prazne vei dekaju nisupotpuno u se, sljedecu kapetansku (pau sljedecoj igradi {azu fazi imaju tezi rzoor). Napomene: Posebne funkcije nalog skladiita(smallwarehouse), velikogskladi;ta (largewarehouse), luke (the pot) i (whaq lrebauze u obzir dokova Ako igrai ne moZeuskladi'titi svojeproizvode,on bira koji proizvodee saeuvatia koje vrsb ee baciti u zajedniiku hrpicu. Kapetan dobivasamo 1 pobjedniiki bod kao bonus,eaki akopo'alje brodovima nekoliko raznihvrsta proizvoda.Ako jedanproizvod ukrcana brod,ne niti ne dobivanitibonuspobjednieki bod. Da svoje Da pojasnimo: li igraeimogu uskladiititi proizvode gledasamona kraiukapetanske se faze.ne dokse punebrodovi u jednojdrugojfazi.. niti

Bruna tslo nena izbora i nora slavili svota 3 duhana na b.adsa 5 sktadista On dobNa loi 3 PB Clara, Danuel,Ana ! Btuno idu u krug t wde da re mogL vtse niala uk catt na brodove PNi dlo kapelanskefazele sloga golov Svi igrcAi prcV eravatuskladista Zalin badovtsa6t7skladtsla odlazo. buduAida se su napuniti,t advazepratzvacte Njihavaskladiita se prazne skladtStinabrcda 5 kajl ieka da ga se napuni u stie.teaoj

'Cotl.,,,t*,

rc
6\
Akcija: Nikakva! Privilegija:Tragad za zlatom dobiva 1 dublon iz banke. Kraj kruqa

Jedandublonse Tragad zlatom- Gold Prospector za stavUa svaku na lgrad odabere koji ulogu tragaaa zlatomne podinje za nikakvu karticu s ulogom opiu akciju, samodobiva privilegijudubloniz veo kao I koja taj krug nire banke. odabrananiti od jednogigrada. Novarunda... Nakon je zadnji sto igrad odabrao ulogu nakon su i sto Sve kartices odigrane akcije uloge, sve te krug(runda) zavrSava. se po urogama Sad se jedandubloniz bankepostavua svakukarticus ulogom postavljajupored na koju niie odabraonitiiedanigrad.. Nijebitno ta kartica ako s glavneplode. ulogom ima1 ili visedublona sebi. uloge ved na Te su privladnijesljedecim u rundama, buduci sa sobom da donose i Guvernerska novac privilegij primjer, igrad (na uz ako odabere Ttagaaa za karticase dodaje sljedeeemigraiu i poiinje novi krug.
l0

zlatom na sebiima2 dublona, ie ukupno koji on dobiti dublona). kraju 3 Na ponovo postave glavne plode. se svepreostale kartice ulogama s kraj Guvernerska karticaprelazi sljededeg na igrada lijevo dosadaSnjeg na od guvernera. guverner zapodinje Novi sad novurundu, jednuod karticas bira po ulogomi igrase dokopetsvi igradi odaberu jednukarticu obave ne i postaje guverner akcije. Tadopetsljededi igrad |tevo na i zapodinje sljedecu rundu... KRAJ IGRE lgrase zavrgava onolrundi kojoj dogodijedan u u se od sljedeea uvjeta: tri Na kraju fazeGradona6elnika nema dovoljno kolonista da se ooouni kolonistidki brod Za vtijeme'faze Glavnoggraditeliajedanod igrada popunisvoje12, zad\e poljeu gradu Za vrijemeKapetanske faze se iskoriste Zetoni svi s pobjednidkim prijenego (akonestane bodovima Zetona su svi igradi dobili svojepobjednidke Zetone u kapetanskoj igradi fazi, mogu bodove te zapisati ina paprr) pobjednidke Nakon togaigradi zbrajaju svoje bodove listu na papira. Svaki igtaa zbraja: ukupni brojnjegovih Zetona pobjednidkim s bodovima, plus: Pobjednidke bodoveod svojihzgrada(crveno-smedi broj u gornjem desnom ugluplus pobjednidke Dodatne bodove svojih naseljenih velikih od zgtada Napomena: Pobjedieki bodoviza zgradu raiunajuiak i ako se u njci.nitkone radi (nema kolonistau njoj).-na primjer, 5 po velikih zgradadonose 4 PB eakiako nikognemau njima. Medutim,dodatniPB za velikezgradese dobivajusamo ako je u njimakolonist! je Pobjednik onajigrad na kraju koji broj igreimanajveci pobjednidkih (PB).U sludaju viie igrada isti bodova da ima je pobjednik onajkojiimavisedublona brojbodova, i = proizvoda proizvod 1 dublon). (1 potezuu kojem nemaviSe dovolino kolonista da napune kolonistiikibrod, ili kad igradpopuni svoje12 gradsko po||e (sagraditamo zgradu) ako ili nemavise :etonii6a za pobjedniike bodovena kraiu kapetanske faze. Svakiigradzbroii: UkupnoPB ietona + PB od zgrada + PB od velikih zgrada. lgrads najveiim brojem pobiednidkih bodova pobiealuie. ZGRADE Svaki igrad moZe sagraditi samopo jednu od svake zgrade. U zgradimorabiti kolonistda bi ona radila. Tvornice

ZGRADE
pravila Sljededa odnose na svezgrade: se jednom Svakiigrad mozesamo sagraditi neku zgradu. je barjedankolonist zgradi, zgrada je Dokgod u ta naseljena. Samonaseljene zgrade imaju nekiefektna pobjednidki (iznimka: igru bodovi).

n

-

-

Nijebitnona kojemjesto gradu postavite u (kaoiplantaze zgradu i kamenolome otoku). na postavljene visepolja Zgrade mogubiti na (velike zgrade) dvije ali zgrade mogu ne dijeliti potje. isto Takoder, I kao plantaze ikamenolomi, mozete ne plode micati zgrade vase sa kakobi napravili mjesta bi izgradili (da druge zgrade tom potju). na Crveno-smedi u gornjem broj pokazuje desnom uglusvake zgrade koliko je pobjednidkih bodova vrUedna kraju na igre. Broju prvom krugu pokazuje svake zgrade koliko dublona trebaplatiti da se izgradi zgrada. ta Nakon togataj brojnemaudinak igru. na

(refineries) Tvornice (plave. biiele. sviietlosmeale itamno smede) Tvornice potrebne su kakobi u kombinaciji s plantazama proizvoditi mogli raznerobe: proizvodi boja(dye) biljke U tvornici indiga se iz Indiga. Obiljezava se plavim Zetondicima. Seierna trskase preraduje mlinu Seder u (sugar za mill) kakobi napravili secer. se obilje2ava On bijelim Zetondicjma. LiSce duhana susiu tvornici se (tobacco duhana store). Obiljezava se svijetlo smedim :etondi6ima. Zrnakavese pekuu tvornici kave(coffee roaster) iobjliezava tamno se smedim zetondicima. kuruznii. on se uz a. Kukuruz(i plantaZi kukuruza kolonistom fazi Nadstoinika. sa u Kru:i6i na tvornicama Kruziei tvornici na je obiljezavaju koliko proizvoda moguie tih pokazuiu najviSe po napraviti tvornici potezu, igrad dovoljno u ako ima maksimalnu kolonasta u tvornici na plantazama. 1 proizvod (za i trebaI proizvodnju. kolonasttvornici 1 na plantazi, 2 Voizvoda 2 kolonista u po i za u tvorniciolantaza i itd.) Napomena : Sirovine ne mogu6uvati. se Na primjer, na desno vidite da igraedobiva samo proizvode; oznadene svi nezaposleni kolonisti i nepopunlene plantaze/tvornice rade ne niita! pod Kakoje vec opisano ulogom KNadstojnib) igrai ne moie proizvesti niita ako u ukupnoj zalihinema dovo no odgova ueih lj raj zetoniiea koji obiljezav aju odredeniproizvod.

&;l

a,

l2

Liubi6aste zgrade

LJUBICASTE ZGRADE
postoji17 razlititillljubidastih po Ukupno zgrada: dvijeod 12 Posebne malih zgrada 5 razliditih i velikih zgrada. pravila sposobnosti ljubiaastih zgrada mtenjaju osnovna za jma.lgrad morakoristiti koji onogigrada ih ne svoje vazno ljubidaste zgrade ne Zeli(stoje posebno ako kod (wharf)). dokova Malatrznica- Smallmarkethall (Kleine Markthalle) proda (Merchant), vlasnik trznice U faziTrgovca ako male jedandublon proizvod neki dobiva viseiz banke. jedankukuruzza to dobte1 dublon proda Primjer: lgrad i (Hazienda) Haciienda prije (Settler) U faziNaseljenika vlasnik hacijende moze, jednuod ponudenih plantaza, negostoodabere otkrivenih ju planta2apostaviti na svoj uzetijednu neotkrivenih od i jednuod otkrivenih plantaza otok. Nakon togauzima i ju postavlja na svojotok. Napomena: plantazu, Ako igraaodludiuzetidodatnu neotkrivenu moraju stavitina svojotok Akoposjeduje igradevinarsku kucicu, mozeuzeti ne plantaze. kamenolom umjesto neotkrivene Gradevinarska hut ku6ica- Builder's lBauhiitte I (Settle0 U faziNaseljenika moze, na kad vlasnik zgrade ove jedneod njegadodered,uzetijedankamenolom umjesto plantaZa. otkrivenih

- Mijenjaiu osnovna pravila - Ne moraiuse koristiti njihove fu nkcire
kl. Mdrkthallc 1

Haricnrla

I io?rhrui

n

fftrspl,

2

(Kleines MaloskladiSteSmallwarehouse Lagerhaus) gtoje veeopisano, kraju (Captain) Kao na fazeKapetana na agrada trebaju skladista proazvode ne utrpaju za koje inaae vratiti zajedni6ku na brodove, moraju proizvode te hrprcu. Vlasnik malog skladrsta mozena kralu faze jednogproizvoda pored Kapetana, kojegmogusaduvati svi godkomada nekedruge vrste igraai, spremiti koliko proizvoda kojegima. koji Napomena: igrai koristiskladiite, morapomicati Kad ne svojezetondide predstavljaju proizvodesa kompasana svojojkadici, oni samo fiktivno stojeu skladistu.Sk/adrilenjeproizvodane Stitiod obvezeda napunibrod, vec koristi da proizvodi nakontogane propadnu. (Hospiz) PrihvatilisteHospice prihvatilista (Settler), vlasnik kad uzmenovuplantaZu ili U fazi Naseljenika jednog kolonista zajednidke iz zalihe i kamenolom, odmah uzima ekstra ga stavlja na tu plantazu/kamenolom.

I3

Napomena: je igrai takodervlasnik hacijende uzmeneotkrivenu Ako i i ploiicu s plantaiom,na njoj ne dobiva kolonista. u zalihinemaviSe Ako kolonista(ito je mogucepred kraj igre) moie uzetijednog s kolonizacijskog broda. Ako ni tamo nema kolonista,ne dobivanitijednog. MeSetarska ku6a. Countinqhouse(Kontor) jedanproizvod faziTrgovca proda Akovlasnik zgrade ove u (Nlerchant) proizvod taj mo2ebiti istevrstekao nekikojije vecu trgovadkoj ku6i.Akoje trgovadka popunjena, kuca mesetarska nema ku6a funkcije. Primjer: trgovadkoj U ku6ise vecnalazijedan duhan. joS Vlasnik mesetarske ku6edolazina red i stavlja jedan ga. duhan prodaje Sljedeci i igrad takoder mesetarsku ima josjedanduhan prodaie ga. kucui stavlja i VelikatrZnica Larqemarkethall (GroBe Markthalle) proda proizvod faziTrgovca Akovlasnik velike trznice neki u (Merchant) dobiva dodatna dublona banke. 2 iz Napomena: igrat posjeduje malui velikutinicu, Ako i prodaje dobiva dodatna 3 dublona bankeprilikom iz proizvoda. Velikoskladiste Largewarehouse (Gro[!e Laoerhaus) Vlasnici velikog skladista moguna kraju fazeKapetana (Captain) poredjednogproizvoda izborusaduvati po sve komade nekedruge2 vrsteproizvoda. Napomena: igraeima i maloi velikoskladiSte, Ako moZe spremiti komade3 vrsteproizvoda jedankomad4. sve ijoi vrsteproizvoda . (Manufaktur) ManufakturaThe Manufacturer's (Overseer) Tokor-.n Nadstojnika faze igradkojiima manufakluruproizvede ili visevrsteproizvoda i 2 dobiva proizvoda dodatni novac banke: 2 vrste iz za dobije 1 proizvoda dublon, 3 vrste za dobije dublona, 4 vrste 2 za proizvoda dobije3 dublona ako proizvede 5 vrsta a svih proizvoda Nije komada tih dobte5 dublona. bitno koliko je proizvoda napravi, bitno samokoliko raznih vrsta proizvedu plantazetvornice. njegove i Primjer: Vlasnikmanufakture 3 plantaze ima Sederne trske,3 plantaze kukuruza1 plantazu i duhana iodgovarajude kao tvornice kolonistima radena njima. trenutnoj sa koji U fazi proizvoda 2 Nadstojnika proizvede on samo2 vrste ito Sedera1 duhan i zatostou zajednidkoj imasamo2 zalihi Sedera kukuruza a nemauopce. lgrad uzima dublon 1 iz jer je Woizveo vrsteproizvoda. bankezato 2 Sveuiiliite - University {Universitat)

-t
{r L,rt.rhirus

;;;;;;-T
t n/lt|/i/:

l-,n;u.,*,,a

t

llalcn

t'

t4

(l\,4aster Builder) sagradinekuzgradu, u Ako vlasnik sveudiliSta fazi Graditelja iz zalihei stavitiga da radlu mozeodmahuzetijednog kolonista zajednidke toj zgradi. Napomena:Ako sagraclineku tvornicusa viie od jednog kruZi'a (znaii, gdje moze raditi viSekolonista)igrat dobiva samojednog kolonistaza tu zgradu.Akou zajednitkoj zalihi nema viSekolonista(atole moguAepred kral

sa Ako ni na brodu igre)moZeuzetijednog kolonista broda. igrai ne dobivanitijednogkolonista. nemakolonista

Luka- Port(Hafen) proizvoda brodu fazi na Akovlasnik lukestavijedan viSe ili jedanpobjednidki vi5e. (Captain) bod Kapetana dobiva samo3 Primjer: Vlasnik luke(ijednog doka) mozenapuniti je sadbrodnapunjen, Posto od svojih duhana brod. 5 na zemlju igrad dobiva 1 pobjednieka 3+ odlazi matianu u a tJ na krugu igrad stavlja Secer brodsa sav boda. sljededem krugu koristi svoje Secerom idobiva 2+1 PB.U sljedeiem preostala duhana brod: na opet2+1PB. dokove stavlja i dva je faziKapetanakoristeii i svojulukudobio Tako u jednoj dodatna pobjednidka 3 boda..

Dokovi - Wharf (Werft) vlastitibrod(koji postoji ne kao Dokovi dajuigradu njegov na on kartica, ga zamislite) kojem mozeslatisvoje vec proizvode matidnu Kad dodena fedu fazi u zemlju. igrad na Kapetana, morapuniti svojeproizvode nekiod brodova. posjeduje da dokove mozeih ovako koristiti: umjesto Ako proizvode brodove, vrstu svoje na mozeuzetijednu stavlja proizvode (koristeii zalihu robeisve ie vratiti zajednidku u po svojbrodkojimu dokovi daju)i za to dobije 1 pobjednidki proizvod. u faziKapeiana dodena Ako opet bodza svaki proizvoda normalne na red,morapuniti druge vrstesvojih jednom (akomoze). Dokove mozekofistiti se samo brodove pofaziKapetana. svoj lgrad odlu6uje 6e iskoristiti brod kad Zunfthlllr /a NJegov ne prati pravrla ostale brod ista sa dokova. I . i mozestaviti kojuvfstu bilo brodove, igraa njega na t a{:nr\.ll\proizvoda najednom pfoizvoda i akoje ta vrsta (dak od vee i!, rr,l* !n!li. a,!ii|l,,rh svoje dokove ilile koristio normalnih brodova nekidrugiigrad istu da poSalje vrstuproizvoda). I t'r:i]:1nl.r morapaslatisve Napomena: igraeiskoristi Ako dokove, l.. lr.ri.
proizvodejedne vrste tim brodom. lzbor koju vrstuproizvoda Ceposlatiodluiuje igrai. Na brod s dokovase moze btaviti' maksimalno11 proizvodajedne vrste. Velike zqrade pet Sljedecih zgradase samo po jednomgradetokomigre. lakosvakakoristipo dva poljau gradu,smatrase jednom zgradom. Napomena:Kad god se u pravilimaspomenuvelikezgrade mislise na jednu od ovih pet!
lrirr.arrri
..tl ar*

P.lmier. U pintetu za tuku tattgraabi nasaa kaistitiI pa svotedakave, bt nogao slavtl svih5 kanadaduhana na svalb.adI staqanatragu zatedniiku htprcu Takobrad kaji te prevazia cluhanne bt bio napunjenna kraju faze I Kapetana, stogane bi bta

:i.ii.lan,

/

I tl'li:r'; I 5Sl,t, lll

15

Gilda - Guildhall(Zunfthalle): lgradkojiima gilduikolonistakojiradiu njojna krajuigredobiva1 dodatni pobjedniaki za svakumalutvornicu (smallreflnery) bod koju posjeduje (bez obziraima li u njimakolonista ne) kao ipo 2 pobjednidka ili bodaza svaku (largerefinery) velikutvornicu kojuposjeduje (bezobziraima li u njima koloniste ne). ili Primjer:Vlasnikgildena krajuigre ima malu ivelikutvornicu (small Secera sugarmilli largesugarmill),malutvornicu pecaru Indiga(indigo refinery) i kave(cofferoaste0pa stogadobivadodatnih pobjednidkih 6 bodova. Rezidenciia Residence(Residenz) lgradkojiposjeduje naseljenu rezidenciju dobivadodatnipobjednidki na bod krajuigreza svojeplantaze kamenolome, obzira jesu li oni naseljeni i bez ili ne. Ako ima do I plantaZa kamenoloma, i dobiva4 pobjednidka boda. Ako ima popunjenih poljana otokudobiva5 PB,za 11 poljadobiva6 PB a 10 za svih 12 poljana otokupopunjenih plantaZama ikamenolomima dobiva7 PB.

Tvrdava- Fortress (Festuno) Vlasnik naseljene tvrdave kraju na igredobtepo 1 pobjedniaki za svaka kolonista otoku. bod 3 na 1-5kolonista: bod 1 6-8kolonista; boda 2 I 11kolonista;boda 3 12-14 kolonista boda 4 15-17 kolonista;bodova 5 1B-20 kolonista;bodova 6 21-23 kolonista:bodova 7 24-26 kolonista;bodova 8 itd.

Fcslxn*

4

Zotlhius

4

CarinarnicaCustomsoffice(Zollhaus) lgrad imanaseljenu koji carinarnicu kraju na igredobiva jedanpobjednidki za svaka pobjednidka na bod 4 boda Zetonima je imaona kraju koje zadnjeg kruga. ovose Za gledaju samoZetoni pobjednidkim sa bodovima igrad koje imana kraju igre,ne ipobjednidki bodovi zgrada. od 4-7 zetona;1 bod. 8-11Zetona; boda 2 12-15 Zetona; boda. 3 16-'19 Zetona; boda 4 20-23zelona; bodovaitd. 5

{l

/-\ :llll:"'^

lldlhnu5

t6

l__

Gradska vije6nica TownHall(Rathaus) gradske Vlasnik naseljene vijecnice dodatni pobjednidki za 1 bod dobiva (naseljenu nenaseljenu) imana kraju svaku ljubidastu zgradu ili koju igre (gradska vijeenice islo raduna ljubidasta kao zgrada!). se Primjer: lgradna krajuigre posjeduje zgrade:hacienda, ove builder's hut, port, counting house, large warehouse, residence hall(naseljeni): to icity za dobiva dodatnih PB. 7

K':,. ,.. t
1

firn""i'.

;j

rl'Jr.,r*"
r nFpi' I

_v

0,1u3!,',r,

n;""illlifi'l,it*oru, 3'

a)

C;:::
r

Liiri,n",r"* 1

1'7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful