1

2008 £Éà ¸Á°£À zÀ¸ÀgÁ ¸ÁA¸ÀìøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ
CgÀªÀÄ£É ªÉâPÉ

¢£ÁAPÀ

¸ÀªÀÄAiÀÄ

PÀ¯Á«zÀgÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀ

6-30 jAzÀ 7-30
7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

£ÁqÀVÃvÉ - f.Dgï. ¥ÀĵÀà®vÁ
ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ
GzÁÏl£É - PÉ.J¸ï. C±Àéxï,
ZÀ®£À avÀæ £ÀlgÀÄ.
¦æAiÀiÁ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ, ZÉ£ÉÊ
C£ÀAvÀgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈAzÀ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ
PÉƼÀ®Ä

¢£ÁAPÀ : 01-10-2008
§ÄzsÀªÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

¸ÀAVÃvÀ PÀnÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

¥À| ²ªÀPÀĪÀiÁgï ±ÀªÀiÁð, qÉ°è

¸ÀAvÀÆgï ªÁzÀ£À

¢£ÁAPÀ : 02-10-2008
UÀÄgÀĪÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

qÁ| n.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀw

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

gÉÆãÀÄ ªÀÄdÄAzÁgï

PÉƼÀ®Ä

¢£ÁAPÀ : 03-10-2008
±ÀÄPÀæªÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

L±ÀéAiÀÄð ¤vÁå£ÀAzÀ

¨sÀgÀvÀ£Álå

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

qÁ| AiÉĸÀÄzÁ¸ï, ZÉ£ÉÊ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

¸ÀĺÁvÀð ¸ÀĨÉÆÃzsÀ, PÀ®ÌvÁÛ

ªÀiÁåAqÉÆð£ï

7-30 jAzÀ 8-00 gÀªÀgÉUÉ
8-00 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå ªÉÊ«zÀå
¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄgÀqÀÆgÀ

»AzÀƸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ

¢£ÁAPÀ : 05-10-2008
gÀ«ªÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

¦. ¥ÉÆð¸ï ¨ÁåAqï

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

²æäªÁ¸ï GqÀÄ¥À ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀ

¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ

¢£ÁAPÀ : 06-10-2008
¸ÉÆêÀĪÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

qÁ| ¹.J¸ï. ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

C£ÀÄgÁzÀ ¥ËqÁé¯ï
¥À| EAzÀÆzsÀgÀ ¤gÉÆÃr
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
¥À| dUÀfvï ¹AUï
J¯ï. ¸ÀħæªÀÄtå

¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ

¢£ÁAPÀ : 30-09-2008
ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ

¢£ÁAPÀ : 04-10-2008
±À¤ªÁgÀ

¢£ÁAPÀ : 07-10-2008
ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ

¢£ÁAPÀ : 08-10-2008
§ÄzsÀªÁgÀ

6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ
7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ
6-30 jAzÀ 7-30 gÀªÀgÉUÉ

¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

7-30 jAzÀ 9-00 gÀªÀgÉUÉ

ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ zÉÆgÀ¸Áé«Ä

»AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀ
ªÀAiÉÆð£ï

£ÀÈvÀå gÀÆ¥ÀPÀ
zÀÄUÁðµÀÖ«Ä

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful