SUUT

37551'J,

j2k

375512

Perdagaaga. Kertas2 September 2_

2 Jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008

PERDAGANGAN

KERTAS2

D•• jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DmERITABU
1. Kertas soa/an

tnt mengandungi dll/l bahagian. Ba...... A dan Ba

B.
B.

2. Jawab tip soalan daripada BaJa"n A don IIdU soa1anwajibdi
kunmgan.

3. Marlrah yang dipenmtukkan bagt setiDp soalan atOll ceraiansoa/an ditunjulckan doJom 4. Penggunaan kallculotor saintifik yang tidak boleh diprogramJran adalah dibenarkan.

Kertas aoaIaa Ini meagandongi 9 Iaabun. . ben:etak daD 3 ......... tidak bereetak.

3755/1

e Oak Clpa. PKPSM (cawupJI Kedab)

j2k

SULIT

2
BahagiaDA [75 markah] Jawab tip soalan sahaja.

375512

1

(a)

(i)

Jelaskan maksud perniagaan?
Terangkan dua syarat sistem barter dapat dilakuk:an?

[3 markah]

(ii)

[4 markah] (b)

Oambar rajah 1 berkaitan dengan aktiviti pengeluaran.
Banuag.iap

BahomeDtU

• •

Plastik Kalit'·

• •

Getah Besl

GAMBARRAJAH 1
(i)
(ii)

JeIaskanjenis nilai faedah yang terlibat? Jelaskanjenis pengeluaranyang terlibat dalam pengeluaran barangan di atas?

[4 markah]

[6 markah]

375511. C Ibk c'pta PKPsM (Cawa.p. J;' .~i;'.

(LIbt sebelah

&l!UI

SULIT

3

37S51l

j2k

(c) Rajah 1 berkaitan dengan bantuan perniagaan.

x
INSURANS

PROMOSI

y

I
(c) (i)

PENGANGKlTfAN
/

II

KOMtrnD(AS1

I
[2markah] [6markah]

RAJAHl
Apakah X dan Y?

(ii) Bagaimanakah X dan Y dapat membantu kegiatan­ perniagaan?

2

Gambar rajah 2 menunjukkan logo-logo pemiagaan runcit.

• GAMBAR RAJAH 2 (a) (i) (ii) Apakah jenis penmcitan tersebut? Jelaskan kelebihan yang diperoleh peniaga daripada 'perniagaan di 2 (a) (i)?

;

.!

I

[I markah]

[5 marbh]

375512 @} Halt Cipta PKPSM (CawaDgaa Kedab)

SULIT . (b)

4

375sn.

j2k

Berikut adaIab dialog antara Pat Man dan Encik Farid seorang peruncit.

: Wah! Banyaknya roti . 80lehkah habis dijual sebelum tempoh tarikh luput? Encik Farid : Tak mengapa. Roti tak habis jual boleh dipulangkan semula.
(i)

Pak Man

Apakah jenis kaedah jualan tersebut? seorang peruneit?

[I markah]
[S markah]

(ii) Terangkan telebiban kaedahjualan di 2 (b) (i) kepada Rajah 2 berkaitan sejenis saluranagihan dalam pemasaran barang keperluan

(e)

harlan.

(i) ,,(ii)

Apakah Y? Terangkan kesan yang akan dihadapi aleh penmcit jibY tidak wujud dalam saluran agihan pemasaran.

[I markah]

[6markah]

(d)

Nyatakan tip perbezaan antara pemborong dengan peruneit besar-besaran.

[6markah]

3

(a)

Maklumat berikut berkaitan sebuah syarikat Industri Kecil dan Sederllana Nama Keluaran Masalah : Syarikat Daya Maju Sendirian Berhad : Papan Litar dan Cip Elektronik : I. Kurang tempahan dari syarikatbesar kerana keadaan ekonomi dan pasaran dunia yang tidak menentu. 2. Lebihan pengeluarantidak dapat dipasarkan. 3. PelangganIebih mengutamakanpengeluar produk yang berkualiti. . [1 maIkah)

(i) (ii)

Tentukan agensi yang boleh membantu syarikat tersebut.
Terangkan tip program yang boleh membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat tersebut.

[6markah]

375512 C Halt Clpta PKPSM (Cawbp. Ked.b)

SULlY 3
(b)

5
Rajah 3 berkaitan satu dasar kerajaan Malaysia.

375511.

j2k

~~ IBertukarkepada~
(Badan Kerajaan)

V

TENAOA NASIONAL BERHAD (1NB)
(Syarikat Awam)

RAJAH 3
(i)

Jelaskan kesan dasar tersebut kepada negara. Nyatakan kelebihanjenis milikan pemiagaan tersebut?

[5 markah]

(ii)

[5 markah]

(e)

Maldwnatberikut berkaitan dengan balangan yang dibadapi oleh seorang pengeksport. .
• Masalab komtmikasi kerana penggunaan babasa yang berlainan. • Masalah penentuan isipadu, beret dan ukuran barang k.erana penggunaan timbangan dan sukatan yang berbeza. .

(i)

Nyatakan Jima halangan lain yang dibadapi oleh pengeksport tersebut'? Cadangkan tip cam balangan di 3 (e) (i) boleh diatasi. Maldwnat herikut berkaitan dengan aktiviti pelaburan oleh individllX dan individu Y.

[S markah]
[3 markah]

(ii)

4

(a)

Individu
X

Aktiviti Pe1aburan Membeli sesuatu aset untuk jangka masa panjang dengan ~ untuk mendapat pendapatan semasa dan keuntungan modal daripada aset ito. Membeli syer, stok, komoditi danaset pada harp rendah dan menjualkannya pada barga yang tinggi dalam tempoh yang singkat

y

(i)
(il)

Siapakah individu X dan individu Y? Berikan tlga perbezaan antam individu X dan individu Y.

[2markah] [6markah]

375511. C Hal&. apta PKPSM (Ca...... Keda')

SULIT

6 (iii) MakJumat berilrut berkaitan dengan pelaburan Cik Farhana

375512

j2k

da1am harta tanah.
TarikhlTempoh
Disember 2005 1 Januari 2006 hingga 3108052008 September2008

Aktiviti pelaburan
MembeJi sebuah nunah kos sederhana dengan harga RM125 tOOO Menyewakan nunah tersebut dengan kadar RM300 sebulan·

Menjualrumabnya dengan harga RM19S tOOO
[5 markab]

Hitung jumlah pulangan yang diperoJeh Cik Farbana.
(b)

Gambar rajah 3 menunjukkan perbualan antara pegawai bank
dengan Encik Halim.

BANK

BERRAD

GAMBAR RAJAH 3 Mengapakahbank menolak pembayaran cek Encik Halim?
[5 markah]

3755/2 C

Hak Ci.... PKPSM (Ca.a.au Kedab)

SULIT
(c)

7
Perbualan berikut adalah di antara Encik Abdullah dengan seorang ejen insurans. Encik Abdullah Ejen Insurans :Saya hendak membeli polisi insurans untuk kereta· saya. :Encik hendak membeli polisi insuranS .motor komprehensif atau polisi insurans motor pihak ketiga? :Saya hendak membeli polisi insurans motor komprehensif.

3755/2

j2k

Encik Abdullah

Mengapakah Encik Abdullah memilih polisi insurans tersebut? (d)

[4 markah]

Puan Farah adalah pemilik sebuah stesen minyak yang m.empunyai 10 orang pekerja.Puan Farah bercadang untuk membeli polisi insurans bagi melindungi pemiagaannya daripada risiko kerugian akibat pekerja yang tidakjujur.
Nyatakan polisi yang sesuai untuk. melindungi perniagaan Puan Farah dan berikan aJasan anda.

[3 markah]

5

(a)

Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Jaya di Jitra. Syarikat Jaya meJYalankan perniagaan borong alat tulis. Bekalan aJat tulis diperoleh secara pukal dari pengilang tempatan dan luar negeri. Pelanggan-pelanggan Syarikat Jaya terdiri daripada kedai serba • kedai alat tulis, sekolah-sekolah dan firma-firma di sekitar :Kedah dan Perlis.

(i)

Nyatakanjenis pengangkutan yang sesuai digunakan oleh

Syarikat layauntuk melici.nkan pemi~
(ii) Terangkan tip kelebiban di 5 (a) (i) kepada Syarikat Jaya.

[l nwbh]
[6 markah]

(b)

Encik Ramesh seorang pengimport perabot. Perabot yang diimport dijual kepada kedai perabot di Malaysia dan juga untuk dieksport ke beberapa buah·oegarajiran. Jelaskan jenis gudang yang sesuai digunakan oleh Encik Ramesh dalam situasi di atas, sekiranya (i) (il) perabot dijuaJ di Malaysia. perabot dieksport semula.

[3 markab]

[4markah]

[UII. Nbelah

IWdI
- - - - - - -

---------------

SULIT

8
Berikut adalah sejenis media pengiklanan.

3755/2

j2k

(c)

MeSaya. www.mesayang.com.my John Teb Pepwai Jualan 012-5671234 111, JalaD Saya., Taman PeuD Bara, 08000 Sunpi Petani, Kedah nargl Aman.

(i)

Namakanjenis media pengildanan tersebut. Terangkan dua kebaikan media pengildanantersebut.

[1 markah]

(ii)

[4markah]

(d)

Berikut adalah promosi sebuah pusat tuisyen.

hat Tubyen Cemerlang
No. 123 JaiaD 1/1,
Taman Mudara,
Kutim

UDtuk murid-murid PMRlSPMlSTPMlMUET 2008 Daftarlah sekaraDI demi keeemerlang&n mua hadapan

Terangkan tiga sebab media pengiklanantersebut dignnakan.

[6markah]

3755/2 C Hat Clpta PKPSM (Ca..a.pn Kedah)

ILiltat sebela

l1!IJI
---~-----

SULIT

9
BabagiaaB
[2Smarkah ]

'375512

'5512
j2k

Soalan ini wajib dijawab. 6 Pantai Resort Sdn.Bhd. ialab salah sebuah resort di Pantai Merdeka, Sungai Petan4 Kedah. Ia terletak kira-kira empat puluh kilometer dari bandar Sungai Petan4 Kedah. Resort ini menyediakan bilik penginapan untuk pelancong tempatandan luar negara. Pengurosan resort juga menyediakan kemudahan lain seperti bilik mesyuarat, dewan persidangan bertaraf antarabangsa dan komputer untuk pengurusanmaklumat.Resort ini boleh dikunjungi melaluijalan darat. Syarikat ini telab membuat pengiklanan di dalam akhbar tempatan. Setelah dua bulan pengikJanan diboat, tempahan bilik dan dewan beJum memuaskan tenrtamanya pelancong Juar negara. Kebanyakan pelanggan membtiat tempahan melalui teJefon dan telefaks. Pelanggan resort ini teJah mencadangkan agar pihak pengurusan membina laman web di daIam internet. Kerajaanjuga telab menggalakkan pelancongan dalam negara Malaysia dengan pelbagai kempen seperti 'Cuti-Cuti _ Malaysia' dan' VisitKedah 2008'. Kesannya semakin ramai pe(ancong menginap di resort ini. Pibak pengurusan resort juga telali menambah bilik penginapan dan dewan persidangan yang menyebabkan air kumbahan berlebihan dan berbau busuk. Ini menyebabkan ketidakselesaan pelanggan resort. Terdapat pelanggan yang memendekkan tempoh penginapan di resort ini. Air kumbahan ito terpaksa disalurkan ke laut. Ramai nelayan yang tidak puas hati dengan tindakan tersebut kerana ikan daIam sangkar peliharaan telab mati.dan menyebabkankerugian yang besar, Pihak pengurusan resort ini telab mcnerima aduan daripada neJayan dan Persatuan NeJayan Tanjung Dawai yang terIetak bethampiran Pantai Merdeka, Kedah. _ Berdasarkan sitoasi tersebut, jawab soaIan-soalan berikut: (a)
(b)

Jelaskan bagaimana komputer dapat membantu pengurusan maklumat Pantai
Resort Sdn.Bhd. (i)

[3 mark
[ 1 marlIm

Nyatakan bentuk lain peruncitan yang digunakan oleh Pantai Resort Sdn. Bhd..

(ii)

Berikan tip kelebihan bentuk lain peruneitandi 6 (b) (i) kepada peniaga dan peJanggan.

[6 mark

(c) 'MengapakahPantai Resort Sdn. Bhd, menerima tempahan pelanggan meJalui
(i)
(ii)

Telefon Telefaks Jelaskan hak-hak pelanggan Pantai Resort Sdn. Bhd..

[2l118rll
[2 marie

(d)

(i)

[5 mar! [ 6 mar

(ii) . Terangkan tanggungjawab Pantai Resort Sdn.Bhd.kepada pelanggan serta masyarakat setempat.

KERTAS SOALAN TAMAT
375512 «:> Hat Cipta PKPSM (Caw.npn Kedab)
(Lihat lebelab

- .mJI

1--------­

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful