Phuong phap 2: Tang giam khBi 1U'Q'ng

PHUlfNG PHilP 2 _JJJlu,trtnfl fi~uifi tai"fI !/id/fft
I. PIufONC PHAp CIAI
1. N{ii dung phutmg phtip - MQi SI,J' bi~n d6i hoa hoc (diroc mo ta bang phuong hoac giam khoi IUQ'ng cua cac chat, trinh phan irng) d~u co lien quan d~n
SI,J'

tang

+ Dira vao SI,l' tang hoac giam kh6i IU'Q'ngkhi chuyen 1 mol chat X thanh 1 hoac nhieu mol chat Y (co th~ qua cac giai doan trung gian) ta d€ dang tinh duoc s6 mol cua cac ch~t va nguoc lai, tir s6 mol hoac quan h~ v~ s6 mol cua 1 cac chat rna ta se biet duoc SI,J' tang hay giam kh6i IUQ'ng cua cac chat X, Y. + M~u chot cua phuong phap la: * Xac dinh dung moi lien h~ ti I~ m6i gitra cac ch~t da bi~t (chat X) voi chat dn xac djnh (chat Y) (co th~ khong dn thiet phai vi~t phuong trinh phan ung, rna chi dn I~p so d6 chuyen h6a giua 2 ch~t nay, nhung phai dua vao DLBT nguyen t6 d~ xac dinh ti I~ m6i gina chung).

* Xem xet khi chuyen tLI'ch~t X thanh Y (hoac ngiroc lai) thi kh6i IUQ'I1g tang len hay giam di theo ti I~ phan irng va theo d~ cho.
* Sau
giai. 2. Cdc dang bai cung, dua vao quy tie tam su~t, lap phuong trinh to an hoc d@

loan thutmg g(ip + axit (hoac hop ch~t co nhorn OH linh dong) -) rnuoi + Hz
(I) (2) (3) 2M + 2nHX ~ 2MXn + nH2

Bai toan 1: Bai toan kim loai

+ nH2S04 ~ M2(S04)n + nH2 2R(OH)n + 2nNa ~ 2R(ONa)n + nH2
2M

Tir (I), (2) ta thay: kh6i IUQ'I1gkim loai giam vi da tan vao dung dich duoi dang ion, nhung n~u co can dung dich sau phan ling thi kh6i IUQng ch~t r~n thu duoc se tang len so voi kh6i IUQ'ng kim loai ban d~u, nguyen nhan la do c6 anion g6c axit them vao. Tir (3) ta thay: khi chuyen I mot Na vao trong muoi se giai phong 0,5 mol Hz tuong kh6i IUQng la L'.mt = MRO. Do d6, khi bi~t s6 mol H2 va L'.mt => R. irng voi
SI,J'

tang

Thi du: Cho m gam ancol don chirc X vao binh dung Na du, sau phan irng c6 0, I mol H2 va kh6i IUQ'I1g binh tang 6,2gam. Xac dinh CTPT cua X.

Huemg ddn giai
Theo (3), voi n
=

I : I mol Na --) 1 mol R- ONa

0, I mol Hz: L'.mt

=

6,2gam

Bai toan 2: Bai toan nhiet luyen

Ta th~y: du khong xac dinh duoc Y gom nhimg ch~t gi nhung ta luon c6 vi oxi bj tach ra khoi oxit va them vao CO (hoac H2) tao CO2 hoac H20

=>

1

Phutrng phap 2: Tang giam khBi luong
-----------_----_._--.

L'-.m,!.=mx - my=mo=>no=

--,!.

L!.ffi

16

=nco=nCO

2'

(hoac=

nH

2

= nH2)

Bai toan 3: Bai to an kim loai + dung dich muoi: nA + mBn+ ~ nAm+ + mB.J.. Ta th~y: DQ tang (giam) kh6i luong cua kim loai chinh la dQ giam (tang) kh6i IUQ'ng cua muoi (vi manion= const) . * Chit y: Coi nhu to an bQ kim loai thoat ra la bam h~t len thanh kim loai nhung vao dung dich rnuoi. Bai loan 4: Bai toan chuyen h6a mu6i nay thanh mu6i khac. Kh6i IUQ'ng muoi thu duoc c6 th~ tang hoac giam, do su thay th~ anion g6c axit nay bing anion g6c axit khac, su thay th~ nay luon twin theo quy t~c h6a tri (n~u h6a trj cua nguyen t6 kim loai khong thay d6i).

* Tu * HI'

1 mol CaC03

~

CaCI2: L'-.mt = 71 - 60 = 11 2 mol AgBr: L'-.mt = 2. 108 - 40 = 176

( elf 1 mol CO/2

h6a tri 2 phai duoc thay th~ bing 2 mol Cl h6a tri 1)

1 mol CaBr2 ~

( cir 1 mol Ca + h6a tri 2 phai duoc thay th~ bing 2 mol Ag" h6a tri 1) Bai to<ln 5: Bai toan chuyen oxit thanh muoi: MxOy ~ MxClzy (cir 1 mol 0-2 duoc thay th~ bing 2 mol Cl") MxOy ~ MxCS04)y (cir 1 mol 0-2 duoc thay th~ bing 1 mol SO/-)

* Chit y:

Cac di@u nay chi dung khi kim loai khong thay d6i h6a trio

Bai toan 6: Bai toan phan irng este h6a: RCOOH

+ HO - R'

H

RCOOR

-I-

H20

- meste < mmu6i : Am tang = mmu6i - meste - meste > mmu6i : Am giam = meste- mmu6i Bai toan 7: Bai toan phan ung trung hoa: - OHaxit,phenol kiem + - OH(axit,phenol)+ NaOH (cir 1 mol axit (phenol) ~ ~ - ONa + H20 muoi: L'-.mt= 23 - 1 = 22)

3. Dtinh gia phutmg phiip tiing giam kh6i IU(J'ng - Phuong phap tang giam kh6i IUQ'ng cho phep giai nhanh duoc nhieu bai to an khi bi~t quan h~ v@ kh6i IUQ'ng va ti l~ m6i cua cac ch~t truce va sau phan ung. - Dac biet, khi chua biet ra phan irng xay ra la hoan toan hay khong hoan toan thi viec suo dung phuong phap nay cang giup dan gian h6a bai to an han. - Cac bai to an giai bing phuong phap tang giam kh6i IUQng d@u c6 th~ giai diroc theo phuong phap bao toan kh6i IUQng, vi v~y c6 th~ n6i phuong phap tang giam khoi lUQTIgva bao to an kh6i IUQTIgla 2 anh em sinh doi. Tuy nhien, tuy tung bai t~p rna phirong phap nay hay phuong phap kia se la uu viet han. - Phuong phap tang giam kh6i IUQTIgtlurong duoc Slr dung trong cac bai to an h6n hQ'P nhi@u ch~t. 4. Ctic buue giai. - Xac dinh dung mot quan M ty l~ m6i gitra ch~t dn tim va ch~t da bi~t (nho v~n dung DLBTNL). - Lap so' d6 chuyen hoa cua 2 ch~t nay. - Xem xet sir tang hoac giam cua L'-.Mva Am theo phuong trinh phan irng va theo du' kien bai toan - Lap phuong trlnh toan hQC d~ giai.

2

Plurong phap 2: Tang giam kh&i lU'Q'ng

II, THi Dl) MINH HQA Vi du 1: Khi oxi hoa hoan toan 2,2 gam mot andehit dun chirc thu duoc 3 gam axit tuong (mg. Cong thirc andehit la
A. HCHO.

Giai: RCHO x mol 6m
tang= [0])

RCOOH x mol

16x

=

3 - 2,2 ~
=

x = 0,05 Dap an D

Mandehit

=

(R+29)

2,2 = 44 ~ R = 15 ~ CH3CHO ~ 0,05

Vi d\l 2 : Oxi hoa m gam X g6m CH3CHO,

C2H3CHO, C2HsCHO bang oxi c6 xuc tac, san pham thu

duoc sau phan irng g6m 3 axit c6 kh6i lirong (m + 3,2) gam. Cho m gam X tac dung voi luong du dung dich AgNOiNI-I,
A. 10,8 gam

thi thu duoc x gam k~t tua, Gia trj cua x la B. 21,6 gam
C. 32,4 gam

D. 43,2 gam

Giai
xt,t(J

2 RCOOOH

~ ~

Kh6i IU'Q'ngtang 3,2 gam la khoi IU'Q'ngcua oxi dll tham gia phan ung n,
x

=

2 n.

0,

=

3,2 2 x---32'

=

°

2(ma) I nAg= 2n,= 2. 0,2 = 0,4 (mol)

Vi cac andehit la dun chuc (khong c6 HCHO) ~ ~mAg
=

x

=

0,4.108

=

43,2 gam ~Dap

an D

Vi du 3: Cho 3,74 gam h6n hop 4 axit, dun chuc tac dung voi dung dich Na2C03 thu duoc V lit khi CO2 (dktc) va dung dich muoi. Co can dung dich thi thu duoc 5,06 gam muoi. Gia tri cua V lit la:
A. 0,224

B.O,448.

C. 1,344.

D.0,672

Giai:

amol

a mol

O,Sa mol a = 0,06 mol Dap an D

L1m tang = (23 - l)a = 5,06 - 3,74 ~ ~ Yeo = 0,06. 0,5. 22,4
2

=

0,672 lit ~

Vi du 4: Cho 2,02 gam h6n hop hai ancol don chirc, d6ng d~ng k~ ti~p tac dung vua du voi Na duoc 3,12 gam muoi khan. Ccng thuc phan tu cua hai ancol la :

3

Phuong phap 2: Tang giam kh3i hrong ---------------_-----

amol ~ mtang = 22a M 2 nrou -

amol

= 3,12 - 2,02 :::::>a = 0,05 mol
202 0.05

= M R + 17 = -,-

= 40,4

:::::> < M R 15 :::::>dap an A

=

23,4 < 29

:::::>2 rtIQ'U );'1: CH30H

va C2H50H

Vi du 5: Trung hoa 5,48 gam h6n hop X g6m axit axetic, phenol va axit benzoic

dn dung 600ml dung

dich NaOH 0, 10M. Co can dung dich sau phan irng thu duoc h6n hQ"Pch~t r~n khan co kh6i IU'Q'ng la: A. 8,64 gam.

B. 6,84 gam.

C. 4,90 gam.

0.6,80

gam.

Giai: nNaOH= 0,06mol H6n hQ'P X + NaOH th€ boi nguyen nr Na £)<)tang kh6i IUQ'ng = 22. 0,06 :::::>Kh6i IUQ'ng muoi
=

~

Mu6i + H2, trong nguyen tCI'H trong nhom -- OH hoac - COOH duoc thay

= 1,32 gam
=

5,48 + 1,32

6,80gam:::::>

Dap an 0

Vi du 6 : £)6t chay hoan toan m gam h6n hop cac este no, dun nhirc, mach ho. D~n toan b<) san pham chay vao binh dung dung dich Ba(OHh
ducc la: A. 2,5 gam. B. 4,925 gam. C. 6,94 gam.

du thay kh6i IUQ'l1gbinh tang 1,55 gam. Kh6i IUQ'ng k€t tua thu

0.3.52

gam.

a mol

na

na

-

na

na

~ m binh

=

meo)

+

m H)O = 44na

+ l Sria

= 1,55:::::> iia = 0,025

:::::>mk&ttua 0,025.197 =

= 4,925 gam c> Dap an B

Vi du 7: Cho m gam h6n hop b<)t Zn va Fe vao IUQ'ng du dung dich CUS04; Sau khi k€t thuc phan irng IQc bo phan dung djch thu duoc m gam b<)t r~n. Thanh phan % theo khoi IUQ'ng cua Zn trong h6n hop ban d§.u la:

4

Phurrng phap 2: Tang giam khBi Iuong .---_._._--_. A. 90,28%

__ _---------_ _._-_
..
•.•...

...

__

..._ ...

__ .---0.12,67%

B.85,30%

C. 82,20%

Giai: Zn + CUS04 ~
x

ZnS04 +Cu (1) x

=>L"imgia1l1 (65 - 64)x = x = Fe + CUS04 ~
y

FeS04 +Cu (2)
y

=> L"imtang= (64 - 56)y = 8y Vi kh6i lUQTIgh6n hop rAn truce va sau phan irng ct6i => L"img1a1l1L"imtang=> x = 8y = =>%Zn = 65x 65x +56y x 100%

= 90,28%

=> Dap an A

Vi du 8: Cho 4,48 lit CO (dktc) tac dung voi FeO 6 nhiet ct(>cao m(>t thoi gian, sau phan ung thu duoc

chelt ran X co kh6i luong be han 1,6gam so voi kh6i IU"Q"ngFeO ban ct~u. Kh6i IUQ'ng Fe thu duoc va % th~ tich CO2 trong h6n hQP khi sau phan ung l~n IUQt la:
A. 5,6gam; C. 5,6gam;

40% 50%

B. 2,8gam; C. Il,2gam;

25% 60%

Giai:

1,6 mgia1l1 mO(axitdii phan lmg)= = 16

= 0,1 (mol)

=> nFe = nco, = 0, I (mol) => rn-, = 0,1.56 = 5,6gam (*) Theo bao toan nguyen t6: n h6nhop khisauphanlmg= nCO(ban dau) = 0,2 (mol) =>% th~ tich khi CO2 =QJ_xIOO% 0,2

=

50%(**)

ro (*) va (**)

=> Dap an C

Vi du 9 : Ti~n hanh 2 thi nghiem :

- TN 1 : Cho m gam bot Fe du vao VI (lit) dung dich CU(N03)2 - TN2 : Cho m gam bot Fe du vao V2 (lit) dung dich AgN03

1M.

0, 1M.

Sau khi cac phim ung xay ra hoan toan, kh6i IUQl1g chat r<ln thu duoc
tr] cua VI so voi V 2 la

o· 2

thi nghiern ct~u bang nhau. Gia

D. VI

=

2V2

Giai:

5

Phuong

phap 2: Tang

giam khBi 1U'Q'ng

Fe + Cu2+

~

Fe2+ + Cu VI mol

~m tang= 64VI - 56VI Fe

=

8VI gam 2Ag 0, IV2 mol
=

+

2Agc

~

Fe2+ +

0,05V2 mol ~mtitng = 108.0,1 V2 - 56.0,05V2 Theo a~ mr~n(TNI)= mrin(TN2)~

8V2 gam

8VI= 8V2 ~VI

= V2~

Dap an A

Vi du 10 : Nung I h6n hop r~n g6m a mol FeC03 va b mol FeS2 trong binh kin chua khong khi duo Sau
khi cac phan ung xay ra hoan toan, dua binh v~ nhiet aQ ban a~u thu duoc chat r~n duy nhat la Fe203 va

h6n hop khi. Bi~t ap suat khi trong binh truce va sau phan ung bang nhau va sau cac phan irng luu huynh
(] mire oxi hoa +4, th~ tich cac chat r~n la khong dang k~. M6i lien h~ giua a va b III A. a Gilii:
=

0,5b.

B. a=b.

C. a

=

4b.

D. a

=

2b.

a

a 4

a

Phan irng lam tang I IUQ"ngkhi la (a - ~)=

3 a mol 4

2FeS2 + -02

11 2

~Fe203

to

+4S02 2b

b

11 b
4

, ., 'I Ph'an ung I'am gram mot uong khlI I' (11 b a: 3a

3b 4 -2b) = 4 mo I
" Dap an B

V i Plmae

=

Psal! ~

-

4

= -3b ~
4

a

=b~

Vi du 11: Cho 5,90 gam amin don chirc X tac dung vua au voi dung dich HCI sau khi phan irng xay ra
hoan toan thu duoc dung dich Y. Lam bay hoi dung dich Y duoc 9,55 gam mu6i khan. s6 cong thirc du
t;,10

ling voi cong thirc phan tir cua X la: B.4.
C. 2.

A.5.
Gilii:

0.3.

6

Plnrong phap 2: Tang giam khBi Iuong

xmol

xmol

xmol

Am tang = 36,5x = 9,55 - 5,9

=> x = 0,1 => MR = 43 => X: C3H7NH2 => Dap an B
Cho 15,0 gam X tac dung

=> Mamin = MR +16 =CH3
-

5,9

0,1

=59

CH2 - CH2 - NH2 ; (CH3)2CHNH2; CH3NHCH3CH2; (CH3)3N

Vi dl,l 12: Trong phan nr amino axit X c6 1 nh6m amino va 1 nh6m cacboxyl.

vira du voi dung dich NaOH. Co can dung dich sau phan ung thu duoc 19,4 gam muoi khan. Cong thirc cua X 1a
A. H2NC3H6COOH.

B. H2NCH2COOH. D. H2NC4HgCOOH.

C. H2NC2H4COOH. Giiii:

x mol i1mtilllg = 22x
=

xmol 19,4 - 15,0

=> x = 0,2 mol => Dap an B

=> M, = MR +61 = 75 => MR = 14 => X: H2NCH2COOH

Vi du 13: D6t chay hoan toan 4,40 gam chat huu co X don chuc thu duoc san ph~m chay g6m 4,48 lit

CO2 (dktc) va 3,60 gam H20. N~u cho 4,40 gam X tac dung voi dung dich NaOH vua du d~n khi phan ung hoan toan duoc 4,80 gam muoi cua axit hiru co Y va chat htru co Z. Ten cua X la
A. etyl propionat.

B. metyl propionat D. etyl axetat.

e. isopropyl
Giiii:
, 2

axetat.

nco = n H 0 = 0,2mol

=> X la este no don

0,2 -mo
11

I

0,2 mol 0,2

0,2 mv= (14n + 32) -- = 4,4
11

=> n = 4 => X: C4HgO) - va nX=-4-

= 0,05 mol

RCOOR' + NaOH ~ 0,05 mol

RCOONa + R'OH 0,05 mol

mx < mmu6i => i1mtilllg = (23-R') 0,05 = 4,8 - 4,4 = 0,4 Cong thirc du tao cua X la: C2H50HCOOCH3

=> R'= 15

=> dap an B

7

Plurong phap 2: Tang gHimkh8i

luong

Vi dl,l 14: H6n hop X g6m HCOOH va CH3COOH (ti I~ mol I: I). L~y 5,30 gam h6n hop X tac dung voi
5,75 gam C2HsOH (xuc tac H2S04 O~c) thu duoc m gam este (hieu su~t cua cac phan irng este hoa o~u bang 80%). Gia tri cua m la:

A. 10,12 gam.
C. 16,20 gam. Ghii:

B. 6,48 gam. 0.8,10 gam.

x mol

xmol

xmol

M, = 46x +60x = 53
2x
nx
=

5,3: 53
=

=

0,1 mol < n C,H,OH
=

=

0,125 mol 8, I gam

=>

kh6i IU'Q'ngeste tinh thea 56 mol cua axit

L1 mUil1g ,

(29-1)x

m -5,3

=>

m

=

Khoi hrong este thirc te thu duoc la

,

.

.

.

8,1.80% 6 4 100% = , 8gam

=> Dap

an B

Vi du 15: O~n tu tir h6n hop khi CO va H2 qua 6ng SLr dung 55,4 gam h6n hop bot CuO, MgO, ZnO,
Fe304 dun nong. Sau khi phan irng xay ra hoan to an thu duoc 10,08 lit (dktc) h6n hop khi va hoi chi chua CO2 va H20, trong 6ng 5Ll'con lai mot IUQ'ng ch~t r~n co kh6i luong la A. 48,2 gam. Giiii: Ban chat cua cac phan irng CO, H2+[0] ~ CO2, H20 B. 36,5 gam.

C. 27,9 gam

O. 40,2 gam

=> =>

Lno m "\11

= =

nco,

+n

H,O = =

nco+ n

H, =

0,45mol
=

mo.", - mo

55,4 - 0,45.16

48,2 gam

=>

Dap an A

Vi du Ifi: Nung 47,40 gam kali pemanganat
kali pemanganat

mot thoi gian th~y con lai 44,04 gam ch~t r~n. % khoi luong

ail bi

nhiet phan la B.70%.

A. 50%.
Giiii: 2KMn04 ~

C. 80%.

0.65%.

K2Mn04 + Mn02 + O2
=

t
=

Do giarn kh6i IUQ'l1gcua ch~t r~n

mo, m

=

47,4 - 44,04 tham gia

3,36gam mol

=>

no

2

= 3,36:

32

= 0, I 05

mol

=>

KMnO

4

= 0,105.2 = 0,21

8

Phuong phap 2: Tang giam kh6i lutrng

=> % mKM

°
n
4

phan irng = 0,21.158.100%= 47,4

70% => Dap an B

Vi du 17 : Nhiet phan a gam Zn(N03)2

sau I thoi gian dung lai lam nguoi va dern can th§y kh6i I uong

giam di 2,700 gam (hieu suat phan irng la 60%). Gia tri ala
A. 4,725 gam.

B. 2,835 gam.

e. 7,785

gam.

0.7.875

gam.

Giai:

xmol m r~ng rn = mNO, + mo, ra 189x H =---.100% a

2xmol
=

0,5xmol
-I-

92x

16x

=

2,7 => x

=

0,025mol

= 60%

=> a

=

7,875gam

=> Dap an C tac dung voi dung dich HCI thu duoc V lit khi (dktc)

Vi d\l18 : Cho 3,06 gam h6n hop K2C03 va MgC03

va dung dich X. Co can dung dich X duoc 3,39 gam muoi khan. Gia tri V (lit) la: A.0,224 Giai: ~m!i\ng= lIn co, = 3,39 - 3,06 => nco, =>Dap an 0
Vi du 19 : Hoa tan hoan toan 2,81 gam h6n hop gom Fe203, MgO, ZnO trong 500ml dung dich H2S04
=

B.0,448

e. 0,336
0,03 mol => V co,
=

0.0,672.

0,672 lit

0,1 M vua du. Sau phan ung h6n hop mudi sunfat khan thu duoc khi co can dung djch co kh6i IUQng la
A. 7,71 gam. Ghli:

B. 6,91 gam.

C. 7,61 gam.

0.6,81

gam.

=> Kh6i IUQ'ngtang: 0,05 (96 -16)

=

4,0 gam

=> mm1l6i maxi! + L1 mm1l6i 2,81 + 4 = 6,81 gam = = => Dap an 0 III. BAI T ~P

TV LUYl):N

Cau 1: D~n 130 crn ' h6n hQ'P X g6m 2 hidrocacbon mach ho qua dung djch Br2 duokhi thoat ra khoi binh co th~ tich la I 00cm3, bi~t dx/He= 5,5 va phan ung xay ra hoan toano Hai hidrocacbon cfrn tim la A. metan, propen. B. metan, axetilen. D. metan, xiclopropan.

e. etan,

propen.

9

Phuong phap 2: Tang gH\mkhBi

IUQ'ng

Cau 2: Dun n6ng 1,77 gam X voi 1 IUQ11g vira du 1,68 gam KOH duoc 2,49 gam mudi cua axit hiru co' Y va 1 ancol Z voi s6 mol Z gAp 2 I§.ns6 mol Y (biet phan irng xay ra hoan toan). X la A. CH2(COOCH3h C. HCOOC2Hs B. (COOCH3)2 D. C2H4(COOCH3)2

Cfiu 3: Trung hoa 5,48 gam h6n hop axit axetic, phenol va axit benzoic dn dung 600ml dung dich NaOH

0,1 M. Co can dung dich sau phan irng duoc h6n hop chAt r~n khan c6 kh6i IUQng la
A. 8,64 gam.

B. 6,84 gam.

C. 4,90 gam.

0.6,80

gam.

Cau 4: Cho 5,76 gam axit htru co' X don chirc mach ho tic dung h~t voi CaC03

duoc 7,28 gam mudi cua

axit hfru ca. Cong thirc du tao thu gon cua X la:
A. CH2=CH-COOH C. CH=C-COOH

B. CH3COOH D. CHrCHz-COOH

Cau 5: Hoa tan hoan toan 2,1 gam mu6i cacbonat cua kim loai hoa trj II trong dung dich H2S04 loang duoc 3 gam chAt r~n khan. C6ng thuc rnuoi cacbonat cua kim loai hoa tri II la: C. FeC03 D. MgC03

Cfiu 6: Cho ancol X tac dung voi Na du thAy s6 mol khi bay ra bang s6 mol X phan (mg. Mat khac, X tac dung voi IUQ11gdu CuO nung n6ng d~n phan irng hoan toan thAy hrong r~n giam 1,2 gam va duoc 2,7 gam chAt hfru co da chirc Y. Cong thirc du tao thu gon cua Y la:
A. OHC-CH2-CHrCHO C. CHrCO-CO-CH3

B. OHC-CHrCHO D. OHC-CO-CH3

Cfiu 7: Cho 26,80 gam h6n hop KHC03 va NaHC03 tac dung h~t voi dung djch HCI dir duoc 6,72 lit khi (dktc), Sau phan irng co can diroc a gam muoi khan. Gia tri cua a gam la:
A. 34,45.

B.20,15.

C. 19,15.

0.19,45.

Cau 8: D~n V lit (dktc) h6n hQ'P g6m CO va H2 qua 6ng sir nung n6ng chira h6n hop FeO, Ab03 (cac phan irng xay ra hoan toan)
1ft la A. 2,80.
OUQ'c

h6n hop khi va hoi nang hun h6n hop khi ban o§.u 2 gam. Gia tri cua V

B.5,60.

C. 0,28.

0.0,56

Cau 9: Nung h6n hop r~n g6m FeC03 va FeS2 (ti I~ moll:

1) trong 1 binh kin chira khong khi du voi ap

suAt la PI atm. Sau khi cac phan irng xay ra hoan toan dua blnh v@nhiet

09 ban o§.u thu duoc chAt r~n duy

nhAt la Fe203 va ap suAt khf trong blnh luc nay la P2 atm (thS tich cac chAt r~n khong dang kS va sau cac ph an img luu huynh
A. PI = P2

o' mire

oxi hoa + 4). M6i lien h~ gitra PI va P2 la:

10

Phuong phap 2: Tang giam khBi 1U'Q'ng
_._-_-----_----------_._----_. Cau 10: D~n khi CO di qua 6ng sir nung nong chua 0,02 mol h6n hop X g6m FeO va Fe203 d~ phan ung

xay ra hoan toan thu duoc 1,96 gam ch~t rim Y, khi di ra khoi 6ng sir h~p thu hoan toan vao dung djch Ca(OH)2 dir thi th~y kh6i hrong binh tang 2,20 gam. H6n hop X co: A. 50%FeO va 50% Fe203
C. 20%FeO

B. 13,04%FeO

va 86,96% Fe203

va 80% Fe203

D. 82%FeO va 18%Fe203

Cau 11: Hoa tan h~t 1,625 gam kim loai M vao dung dich Ca(OH)2 th~y khdi luong dung dich sau phan irng tang 1,575 gam. M la

A. AI.

B. Be.

C. Zn.

D.Cr.

Cau 12: D~n V lit khi CO2 (dktc) h~p thu hoan toan vao 750m! dung dich Ba(OH)2 O,IM, sau phan ung kh6i luong dung dich giarn 5,45 gam va duoc h6n hop 2 muoi. Gia tri V lit la A. 1,68. B.2,24.
C. 1,12.

0.3,36.

Cau 13: Cho 1,825 gam amin X tac dung vira du voi dung dich HCI, sau khi phan irng xay ra hoan toan thu duoc dung dich Y. Lam bay hoi dung dich Y duoc 2,7375 gam mudi RNH3CI. X co t6ng s6 d6ng phan cAu tao amin bac 1 la: A. 4. B.6. va propan-z-ol
C. 7.

0.8.

Cau 14: Cho a gam h6n hop g6m metanol

qua binh dung CuO du, nung nong. Sau khi

phan ung xay ra hoan toan dua h6n hQ'P khl va hoi co kh6i IU'Q'ng la (a + 0,56) gam. Kh6i IU'Q'ngCuO tham gia phan ung la A. 0,56 gam. B. 2,80 gam
C. 0,28 gam.

0.5,60

gam.

Cau 15: Cho a gam h6n hop cac ankanol qua binh dung CuO du, nung nong, Sau khi phan irng xay ra hoan toan duoc h6n hop khi va hoi co kh6i luong la (a + 1,20) gam va co ti kh6i hoi d6i voi H2 la 15. Gia tri cua a gam la A. 1,05 gam. B. 3,30 gam.
C. 1,35 gam.

0.2,70

gam.

Cau 16: Cho amino axit X tac dung vua du voi Na th~y s6 mol khi tao ra bing s6 mol X dl1 phan (mg. Lay a gam X tac dung voi dung djch HCI du duoc (a + 0,9125) gam Y. Dun toan be> lirong Y thu duoc voi 200ml dung dich NaOH thu duoc dung dich Z. Bi~t X lam quy tim hoa do. Nong de>mol cua dung dich NaOH dl1 phan irng la A. 0,2500M. B.0,1250M.
C. 0,3750M.

D.0,4750M.

Cau 17: Cho amino axit X tac dung

vua du voi Na thay s6 mol khi tao ra bing s6 mol X dl1 phan (mg.

L~y a gam X tac dung voi dung dich HC) du duoc (a + 0,9125) gam Y. Dem toan be>IU'Q'ngY tac dung vira du voi dung dich NaOH dun nong duoc dung dich Z. Co can Z duoc 5,8875 gam muoi khan. Bi~t X lam quy tim hoa do. Gia tri a gam la A. 3,325. B.6,325.
C. 3,875.

0.5,875.

11

Plnrong phap 2: Tang giam kh6i luong

Cfiu 18: Cho amino axit X tac dung vira du voi Na thAy s6 mol khf tao ra bang s6 mol X da ph an irng. LAy a gam X tac dung voi dung dich HCI dir duoc (a

+ 0,9125) gam Y. Bern toan b9 hrong Y tac dung

vira du voi dung dich NaOH dun nang diroc dung dich Z. Co can Z diroc 5,8875 gam mu6i khan. Biet X lam quy tim hoa do. Cong thirc cAu tao cua X la A.HOOC-CH(NH2)-COOH B. HOOC-CH2CH(NH2)CHrCOOH

e. HOOC-CH2CH2CH2NH2
D. HOOC-CH2CH(NH2)-COOH Cau 19: Cho amino axit x tac dung vira du voi Na thAy s6 mol khf tao ra bang s6 mol X da phan (mg. LAy a gam X tac dung voi dung dich HCI du duoc (a + 0,9125) gam Y. Bern toan bo luong Y tac dung vim du voi dung dich NaOH dun nang duoc dung dich Z. Co can Z duoc 1 IUQng muoi khan. Biet X lam quy tim hoa do. Kh6i IU'Q'ngmuoi khan thu duoc so voi kh6i luong cua Y se A. tang 1,65 gam. B. giam 1,65 gam. D. giam 1,10 gam.

e. tang

1,10 gam.

Cau 20: B6t chay hoan toan 3,72 gam hop chat htru co X (biet dX/H2 < 70), d~n toan b9 san pham chay thu duoc qua binh dung dung dich Ba(OH)2 dir thAy tao ra 41,37 gam ket tua 06ng thoi kh6i luong dung dich giam 29,97 gam. Biet s6 mol NaOH cfrn dung d~ phan ung het voi X bang s6 mol khi hidro sinh ra khi cho X tac dung voi Na du. Cong thirc cAu tao thu gon cua X la: A. CHrC6H4(OH)2 C. C5H6(COOH)2 B. C6H7COOH. D. HO-C6H4-CH20H.

Cau 21: Th~ tich oxi da phan irng la bao nhieu neu chuyen 1 th~ tfch oxi thanh ozon thAy th~ tich giam di 7,0 crrr' (the tich cac khi do o' cung oi~u kien) A. 21,0 dm ' B. 7,0 crrr'

e. 21,0 cm '

D. 4,7 cm '

Cfiu 22: Trong 1 binh kin dung tich khong 06i chua 0,2 mo 1 CO va 1 IU'Q'ngh6n hQ'P X g6m Fe304 va FeC03 (ti I~ moll: I). Nung binh o' nhi~t 09 cao d~ cac phan ling xay ra hoan toan va dira binh v~ nhiet

d9 ban d~u (th€ tich cac chAt r~n khong dang k~) thAy ap suAt trong binh tang 2 I~n so voi ban o~u. T6ng s6 mol cua Fe304 va FeC03 la: A 0,4 B.O,3.

e. 0,2.

D.O,1.

Cau 23: B6t chay hoan toan 16,8 gam mu6i sunfua cua kim loai hoa tri II khong 06i thu duoc ch§.t ran X va khf B. Hoa tan het X bang 1 luong vira du dung dich H2S04 35% duoc dung dich mu6i co nong d9 44,44%. LAy dung dich muoi nay lam lanh xuong nhiet d9 thAp thAy tach ra 25 gam tinh th~ ngam ruroc Y va dung djch bao hoa co nong 09 31,58%. Y co cong thirc la

12

Phurrng phap 2: Tang gram kh6i iU'Q'ng
------------_
.. _---_ .. __

_.

__ ._.._--_._--

._---_ .._---_.-._ .._--_.

__ ._-------_. __ ._----------_ ----_
..

_

-

Giu 24: Thuy phan hoan toan 1,76 gam X don chirc bang 1 IUQ11g vira du dung dich NaOH dun nong
diroc 1,64 gam muoi Y va m gam ancol Z. Lay m gam Z tac dung voi IUQ11gir CuO nung nong den phan d

irng hoan toan thay IUQ11ghat r~n giam 0,32 gam. Ten goi cua X la c A. etyl fomat. C. etyl axetat. B. etyl propionat. D. metyl axetat.

Cau 25: Cho h6n hop X g6m 2 axit d6ng d~ng ke tiep nhau tac dung voi Na du thay s6 mol H2 bay ra bang ~ mol X. Dun 20,75 gam X voi 1 hrong du C2H50H (xuc tac H2S04 di;ic)duoc 18,75 gam h6n hop este (hieu suat cua cac phan irng este hoa d~u bang 60%). % thea kh6i IUQ'ngcac chat co trong h6n hop X la: A. 27,71% HCOOH va 72,29% CH3COOH. B. 27,71 % CH3COOH va 72,29% C2H5COOH. C. 40% C2H5COOH va 60% C3H7COOH. D. 50% HCOOH va 50% CH3COOH. Cau 26: Hoa tan 5,4 gam Al vao 0.5 lit dung dich X g6m AgN03 va CU(N03)2 duoc 42 gam r~n Y khong tac dung voi dung djch H2S04 loang va dung djch Z. Lay to an b9 dung djch Z cho tac dung voi dung dich NaOH du thi duoc 14,7 gam ket tua (cho phan ung xay ra hoan toan). Nong d9 rnoi cua AgN03 va CU(N03)2 trong dung djch X I~n IUQ1 la: A. 0,6M va 0,3M. C. 0,3M va 0,6M. B. 0,6M va 0,6M. D. 0,3M va 0,3M.

Cau 27: Nhung m gam kim loai M hoa tri U vao dung dich CUS04 sau 1 thoi gian lay thanh kim loai thay kh6i luong giam 0,075%. Mi;itkhac, khi nhung m gam thanh kim loai tren vao dung dich Pb(N03)2 sau 1 thoi gian lay thanh kim loai thay khoi IUQng thanh kim loai tang 10,65% (biet s6 mol cua CU$04 va Pb(N03)2 tham gia A. Mg.

o· 2 truong

hop la nhu nhau). Mia

B. Zn.

C. Mn.

D. Ag.

Cfiu 28: Nhung 1 thanh AI va 1 thanh Fe vao dung djch CU(N03)2 sau 1 thai gian lay 2 thanh kim Ioai ra thay dung dich con lai chua Al(N03h va Fe(N03)2 voi ti I~ mol 3 : 2 va kh6i IUQ'ngdung djch giarn

2,23 gam (cac phan irng xay ra hoan toan), Kh6i lUQ11g u bam vao thanh Al va Fe la: C A. 4,16 gam. B. 2,88 gam. C. 1,28 gam. D. 2,56 gam.

Cau 29 : Cho 32,50 gam Zn vao 1 dung djch chira 5,64 gam CU(N03)2 va 3,40 gam AgN03 (cac phan irng xay ra hoan toan va tat ca kim loai thoat ra d~u bam vao thanh kim loai), Kh6i lirong sau cling cua thanh kim loai la

.---I(

13

Phuong phap 2: Tang giam kh6i IllQ'ng

A. 1,48 gam.

B. 33,98 gam.

C. 32,47 gam.

D. 34,01 gam.

Cflu 30: Dien phan 100mi dung dich M(N03)n'

V6i di~n cue tro cho dSn khi b~ m;;it catot xu~t hien bot

khi thi ngirng di~n phan, Phai dung 25ml dung djch KOH 2M d~ trung hoa dung dich sau khi di~n phan. M;;it khac, neu ngarn 20 gam Mg vao 100ml dung dich M(N03)n' Sau mot thai gian I~y thanh Mg ra, s~y

khd va can lai th~y kh6i IUQ11gtang them 24% so voi IUQ11gban d~u. Bi~t cac phan irng xay ra hoan toan. Cong thirc hoa hoc cua M(N03)" la D. AgN03 Citu 31: Nung 46,7 gam h6n hop Na2C03 va NaN03 ran. Kh6i luong Na2C03 trong h6n hop d~u la A. 21,2 gam. Cfiu 32: Nung B. 25,5 gam. 104,1 gam h6n hop K2C03 va NaHC03 d~n kh6i IUQ11gkhong d6i thu duoc 41,9 gam chat

C. 21,5 gam.

D. 19,2 gam.

cho d~n khi khoi luong khong d6i thu duoc

88,6 gam ch~t r~n % kh6i luong cua cac ch~t trong h6n hop d~u la A. 20% va 80%.

B. 45,5% va 54,5%.
D. 35% va 65%.
SLI"

C. 40,35% va 59,65%.
Cau 33: Dan khf CO qua 6ng

chua 7,6 gam h6n hop g6m FeO va CuO nung nong, sau 1 thai gian

ducc h6n hop khi X va 6,8 gam r~n Y. Cho h6n hop khi X h~p thu hoan toan vao dung dich Ca(OH)2 du th~y co k~t tua, Kh6i IUQ11gkSt tua A. 5 gam. B. 10 gam.

C. 15 gam.

D. 20 gam.

Cliu 34: B6t chay hoan to an m gam hai kim loai Mg, Fe trong khong khi, thu duoc (m

+ 0,8) gam hai
D. 24,5 gam.

oxit. B~ hoan tan hSt IUQ11goxit tren thi kh6i luong dung dich H2S04 20% t6i thieu phai dung la A. 32,6 gam. B. 32 gam.

C. 28,5 gam.

Cau 35: Lay 2,98 gam h6n hop X g6m Zn va Fe cho vao 200m I dung dich HCI 1M, sau khi phan irng hoan to an ta co can (trong di~u kien khong co oxi) thi duoc 6,53 gam ch~t r~n. Th~ tich khi H2 bay ra (dktc) la A. 0,56 1ft. B. 1,12 1ft.

C. 2,24 1ft.

D. 4,48 1ft.

Cau 36: Bern nung nong m gam CU(N03)2 mot thai gian r6i dung lai, lam nguci va dern can th~y kh6i luong giarn 0,54 gam so voi ban d~u. Kh6i IUO'ng muoi CU(N03)2 da bi nhiet phan la A. 1,88 gam. B. 0,47 gam.
CO"

C. 9,40 gam.
dan chirc dn

D. 0,94 gam.

Cfiu 37: B~ trung hoa 7,4 gam h6n hop 2 axit hiru IUQ11g mu6i thu duoc khi co can dung dich la A. 9,6 gam. Cfiu 38: Cho 5,615 B. 6,9 gam. gam h6n hop g6m ZnO,

200ml dung dich NaOH 0,5M. Kh6i

C. 11,4 gam.
Fe20}, MgO tac dung vua dli voi

D. 5,2 gam. 100ml dung dich

H2S04 1M thi kh6i IUQ11gmuoi sunfat thu diroc la

14

Phuong phap 2: Tang giam khBi lU'Q'ng

A. 13,815 gam.

B. 13,615 gam.

C. 15,215 gam.

0.12,615

gam.

Cau 39: D6t chay hoan toan 33,4 gam h6n hop X g6m AI, Fe, Cu ngoai khong khf thu duoc 41,4 gam

h6n hop Y g6m ba oxit. Th€ tfch t6i thieu dung dich H2S04 20% (D =1,14 g/ml) cAn dung d€ hoa tan hSt h6n hop Y la:
A. 215ml.

B. 8,6ml.

C. 245ml.

D. 430ml.

Cau 40: X la mot a-aminoaxit

chi chira 1 nhom -NH2 va 1 nhom -COOH. Cho 0,445 gam X phan ung

vira du voi NaOH tao ra 0,555 gam rnuoi. Cong thirc du tao cua X co th€ la A. H2N-CHrCOOH.
C. H2N-CHrCH2-COOH.

B. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH=CH-COOH.

Cau 41: Cho h6n hop X g6m NaCl va NaBr tac dung voi dung dich AgN03 du thi IUQng kSt tua thu duoc sau phan ling bang kh6i IUQng AgN03 da tham gia phan trng. Thanh ph~n % khoi IUQng NaCI trong X Ia
A. 27,88%.

B. 13,44%.

C. 15,20%.

D. 24,50%.

Cau 42: Cho 1,52 gam h6n hop hai ancol don chirc la d6ng d~ng kS tiep nhau tac dug voi Na vira du, sau

phan ling thu duoc 2,18 gam ch~t r~n. Cong thirc phan nr cua hai ancol va th~ tich khf thu duoc sau phan ling

o· dktc

I~n hrot I~: va 0,336 lit. B. C2HsOH; C3H70H va 0,336 lit D. C2HsOH; C3H70H va 0,672 lit.

A. CH30H; C2HsOH C. C3HsOH; C4H70H

va 0,168 lit.

Cfiu 43: H6n hop X co kh6i luong 25,1 gam gom ba ch~t la axit axetic, axit acrylic va phenol. LUQ"ngh6n

hop X tren duoc trung hoa vira du bang 100ml dung dich NaOH 3,5M. Tinh kh6i IUQng ba muoi thu duoc sau phan ling trung hoa la
A. 32,80 gam.

B. 33,15 gam.

C. 34,47 gam.

0.31,52

gam.

Cau 44: Ngam mot dinh s~t sach trong 200ml dung dich CUS04 dSn khi dung dich hSt mau xanh, I~y dinh s~t ra khoi dung dich, nra sach, s~y kho, can thay dinh s~t tang 0,8 gam. Nong dO moi cua dung dich CuS041a
A. 0,5M.

B.5M.

C. 0,05M.

D.O,IM

Cfiu 45: Nung 100 gam h6n hop gom Na2C03 va NaHC03

cho dSn khi kh6i IU"Q"ng 6n hop khong d6i h

duoc 69 gam ch~t r~n. Xac dinh phan tram khoi IU"Q"ngua m6i ch~t trong h6n hQP I~n IUQt la: c
A. 16% va 84%. C. 26% va 74%.

B. 84% va 16%. D. 74% va 26%.

Cau 46: L~y 2,98 gam h6n hop X g6m Zn va Fe cho vao 200ml dung dich HCI 1M, sau khi phan ling hoan toan ta co can (trong di~u kien khong co oxi) thi duoc 6,53 gam chat ran, Th~ tfch khi H2 bay ra (dktc) la A. 0,56 lit. B. 1,12 lit.
C. 2,24 lit.

0.4,48

lit.

15

)1-----

-----._

..•.

_--

Phuong phap 2: Tang giam kh6i 1U'Q'ng
------------""
""""--_

.._"-----"

Cfiu 47: Cho mot anken X tac dung hSt voi H20 (H+, to) duoc ch~t hfru

CO'

Y, d6ng thai kh6i luong binh

dung ruroc ban d~u tang 4,2 gam, Cling cho mot IUQngX nhir tren tac dung voi HBr vira du, thu duoc ch~t Z, th~y kh6i IUQ'ngY, Z thu duoc khac nhau 9,45 gam (gia
thirc phan nr cua X Iii: A. C2H4

suo cac

phan irng xay ra hoan toan), C6ng

B,C3H6

C. C4Hs

0, CsHlo

DA..PA..N
lA llC 21C 31A 41A 2B 12B 22A 32C 428 3D 13A 23C 33A 43A 4A 14B 24C 340 44A 50 158 25A 35B 45A 6B 16C 268 360 46B 7C 17A 278 37A 47A 8A 180 28A 388 9A 19A 298 39A lOB 200 300 408

* Xem them bai giiing tTIj'Ctuyin cua: PGS. TS Dao Hiiu Vinh trong phfm video thi nghism hoa hoc (video: Phuong ph tip tiing giam kh8i 1U'(J'1lg)

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful