Umkhuleko Omkhulu 1 Ukukhanya okusemandleni Nkulunkulu Akukhanyisele abantu Ukukhanya akuze emhlabeni Uthando luka Nkulunkulu Uthando alube

sezinhliziyweni zabantu UJesu makeze emhlabeni Ngaphakathi lapho intando kaNkulunkulu mayenziwe Intando kaNkulunkulu kayiqondise izimiso zabantu Izimiso eziyintando kaBaba Naphakathi kwabantu Yekela uthando lokukhanya kusebenze Kuvale iminyango yobubi Yekela ukukhanya, uthando,lamandla kubuse, kulungise umhlaba.

1

Translation by Khethiwe Ncube, Jan 17, 2005.