V◊Ê¢ÂN»‰

Ã\Âπ‰ÕÔ‰¢∆‰Èâ Õ‰ÈÀŒw¤â ∑ù¢à ŸÊN»¢‰ »‰È¢√Á
Չͻ‰Õԉϋ Õ‰ÈÀŒw¤∑û ∑ù¢à Vˇ…ÕÔÊˇ…ú¢ Vˇ…ÕÔ‰ô…ú¢º‰â
Ã\ÂÈã˚…Ú Ø‹√X ‹‰ ∑ù¢à Vˇ…ˇ‚Ü¢º‰â.
Ã\Âπ‰ÕÔ‰¢∆‰Èâ ˇ…úÎÀ‰¢ÈÂÈ¢w¤â V¸…Õ‰È ŸÊN»¢‰ »‰È¢√Á
Չͻ‰Õԉϋ ˇ…úÎÀŒw¤∑û V¸…Õ‰È Vˇ…ÕÔ‰ô…ú¢º‰â
πÙã¢À‰È√Ë Ã\ÂÈã∑û àÜÇ ¢ùâ≠¢ÈÂÈâ.
Ã\Âπ‰ÕÔ‰ÀÒº‰En»‰È ØÜÇ»‰ ∑Ò¢VÀ‰¢ »‰È¢√Á
Õ‰Èˇ…⁄∆‰ÈT‹ÜÇ»‰ ¶º‰Ü¢ºÒ ‹ÄÂU¢ É¢ÂÈ Õ‰Í»‰ÕÔÒº‰En‹»‰È ˚‚Ú∆¢‰ π‰ãÈ¢ˇ…ºÒ¢ÈÂÈâ.
Չͻ‰ÕÔÊçπ‰ •ä\ÕÔ‰ÜL¢ºÒ ¶À\ʢ¢ »‰È¢√Á
∑ù¢à V¸…Չȋ ¢ÑÍ滉 ¢Â͡…ÏÀŒÀ‰ÈO∑˝â≠.
•ÀŒ, º√‰È à¢ÂÈπÊ√Ò Õ‰Í¢ÂB ÀÊZ¢ùâP Õ‰ÈÍô‚ÕÔÒ¢ÈÂÈâ.
Ã\ÂÈã˚…Ú ∑ù¢à, V¸…Õ‰È, ‡ÂpM‹È ¢ÑÍ滉»‰È ˇ…Ï»‰¢ÂÈÀ‰OÜ¢º‰ÈπÊ∑Â.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful