คําออนวอนอันยิ่งใหญ

จากจุดของ แสง ภายใน จิตใจ ของ พระเจา ขอใหลําแสงผานไปยังจิตใจของผูคน  ขอให แสง สองลงมายัง โลก จากจุดของ ความรัก ภายใน จิตใจ ของ พระเจา ขอใหความรักผานไปยังจิตใจของผูคน  ขอให พระเยซูคริสต กลับลงมายัง โลก จากจุดศูนยกลางแหง ความปรารถนา ของ พระเจา ขอใหพระประสงคชวยนําทางการตัดสินใจของมนุษย – พระประสงคซึ่ง ผูนํา รับทราบและรับสนอง จากจุดศูนยกลางแหงสิงที่เราเรียกวามนุษยชาติ ่ ขอให วิถีทาง แหง ความรัก และ แสง บังเกิดผล ชวยปดประตูแหงความชัวรายทีสงสถิต ่ ่ ิ ขอให แสง และ ความรัก และ พลัง กอบกู วิถทาง ของ โลก ี

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful