PENGANTAR MORFOLOGI

RAMLAN BIN BADAWI

Takrif morfologi
‡ Bidang ilmu bahasa yang mengkaji
a) struktur b) bentuk c) penggolongan kata

.

‡ MORFEM ± Unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut sebagai morfem ± Unit yang terkecil dalam yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. jalan . ± Suatu perkataan dapat dibentuk daripada satu morfem atau lebih ± Contoh : ajar (satu morfem) mengajar (dua morfem) meng-. ajar berjalan (dua morfem) ber-.

.

.

‡ Imbuhan Apitan  Ditambah secara serentak pada hadapan dan akhiran kata dasar  Contoh : ke-«.-an kedudukan pe-«.-an pedalaman ‡ Imbuhan Akhiran  Ditambah pada bahagian belakang kata dasar  Contih : -an lautan -kan panjangkan ‡ Imbuhan Sisipan  diselitkan diantara unsur kata dasar  Contoh : -em‡  Imbuhan Awalan gemuruh ditambah pada bahagian hadapan kata dasar  contoh : jalan berjalan tidur tertidur .

Satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. ajar. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa Dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan PERKATAAN Contoh :sekolah. ajaran .

ke Johor Akronim= perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. sana Kata tugas iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri. akhiran atau apitan Contoh : dukung .mendukung makan . untuk siapa?. Contoh : MARA . Contoh : di mana. meja.Majlis Amanah Rakyat NATO . lelaki itu. itu. Memerlukan satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahu.North Atlantic Treaty Organization Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan.Kata tunggal Terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. baik awalan.makanan dukung . Contoh : saya. tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain Kata tunggal terbahagi kepada dua : Kata tunggal unit yang bebas dan dapat berdiri sebagai satu ayat. sisipan.mendukung Kata Terbitan .

Kata Majmuk Bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Contoh : air mata meja makan kerani kanan kata kunci Kata Ganda Bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. Contoh : kanak-kanak lelaki bertubi-tubi . dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.

BENTUK KATA TUNGGAL BENTUK KATA MAJMUK BENTUK KATA BENTUK KATA TERBITAN BENTUK KATA GANDA .Bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.

BENTUK KATA TUNGGAL ‡ Boleh mengandungi satu atau lebih daripada satu suku kata. . ‡ Konsonan tersebut boleh hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya atau di hadapan vokal dan di belakangnya secara serentak. ‡ Sesuatu suku kata boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai oleh satu konsonan (K) atau beberapa konsonan.

Akronim ‡ Bentuk yang dihasilkan melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam perkataan atau sebahagiannya dari beberapa perkataan untuk membentuk perkataan baru     cer pen ta di ka ABIM Petronas cerita pendek taman didikan kanak-kanak Angkatan Belia Islam Malaysia Petroleum Nasional .

Bentuk Kata Terbitan ‡ Dihasil daripada proses pengimbuhan. ia harus diimbuhkan dalam bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. ‡ Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. ‡ Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. . kemudian melahirkan kata terbitan. iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar.

a) Contoh imbuhan dengan kata dasar terbitan ± peN + ketua = pengetua ± meN + ketepi + kan = mengetepikan b) Contoh imbuhan dengan kata dasar majmuk ± ber + darah panas = berdarah panas ± penN + kuat kuasa + an = pengkuatkuasaan ± meN + anak emas + kan = menganakemaskan .

Kata Terbitan Bersisipan Kata Terbitan Berawalan Bentuk Kata Terbitan Kata Terbitan Berapitan Kata Terbitan Berakhiran .

Kata Terbitan Berawalan ‡ Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti berikut ± Awalan kata nama ± Awalan kata kerja ± Awalan kata adjektif .

Kata Terbitan Berakhiran ‡ Akhiran dalam bahasa melayu hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan sahaja ± Akhiran kata nama ± Akhiran kata kerja .

± Apitan kata nama ± Apitan kata kerja ± Apitan kata adjektif . kata kerja terbitan.Kata Terbitan Berapitan ‡ Apitan wujud dalam kata nama terbitan. dan kata adjektif terbitan.

Kata Terbitan Bersisipan ‡ Bentuk ini tidak produktif lagi dalam pembentukan kata terbitan dengan maksud kata terbitan baharu tidak lagi dibentuk dengan sisipan. ‡ Bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan lain kecuali beberapa istilah baru ‡ Sisipan bahasa melayu dapat wujud dalam ± Kata nama ± Kata adjektif .

± Penggandaan separa : boleh berlaku di hadapan atau belakang kata dasar. . ± Penggandaan berentak : menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi. ‡ Melibatkan seluruh kata dasar ± Penggandaan penuh : terjadi pada kata dasar yang tidak ada imbuhan menggandakan seluruh kata dasar.Bentuk Kata Ganda ‡ Dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar.

lauk-pauk Berentak Pengulangan konsonan Penggandaan yang menpunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi konsonan Gunung-ganang. lintang-pukang . bukit-bukau. saudara-mara.Berentak Pengulangan vokal Pengandaan yang mempuntai ciri-ciri persamaan pada buyi vokal tertentu Sayur-mayur. mandi-manda Berentak bebas Penggandaan yang tidak mengandungi ciriciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan Anak-pinak. cerai-berai.

jam tangan . ‡ Bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah. pasaraya ± Dieja dengan sempang : tax-free bebas cukai ± Dieja terpisah : meja tulis. ± Dieja bercantum : bandaraya. ‡ Kata majmuk dieja terpisah tetapi terdapat beberapa pengecualian oleh sebab kelaziman penggunaan.Bentuk Kata Majmuk ‡ Bentuk yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. air hujan. ± tanggungjawab ± jawatankuasa ± kakitangan ‡ Cara mengeja kata majmuk adalah berbeza.

Mendukung maksud kiasan Terdiri daripada rangkaian kata bebas Proses pembentukan kata mejmuk Berbentuk istilah .

± ± ± ± ± Kata nama Kata adjektif Kata sendi nama Kata hubung Kata tanya . ± antarabangsa ‡ Selain itu terdapat sejumlah perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum. ‡ Walaupun bentuk kata tersebut mengandungi dua kata dasar. ‡ Perkataan ini tetap dieja sebagai satu perkataan. ± Setiausaha.‡ Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap.

Penggandaan Kata Majmuk ‡ Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. a) alat-alat tulis b) balai-balai raya ‡ Satu pengecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. penggandaan melibatkan kesuluruhan unsur a) pesuruhjaya.pesuruhjaya b) Warganegara-warganegara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful