P. 1
ИТАЛИЈАНСКА КУЈНА И РЕЦЕПТИ

ИТАЛИЈАНСКА КУЈНА И РЕЦЕПТИ

|Views: 1,173|Likes:
Published by Risto Platanski

More info:

Published by: Risto Platanski on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

Италијанска кујна

СОДРЖИНА:
Краток извадок 2
Abstract 3
1. Вовед 4
2. Карак1ерuc1uкu 5
3. Оnm1u cоc1оjкu 6
3.1. Кафе 6
3.2. Домат 6
3.3. Пица 6
3.4. Тестенини 6
3.5. Пармезан 7
3.6. Ориз 7
3.7. Тирамису 7
4. И1аnujаucкu реuеn1u 8
4.1. Лазаnи An 4орно 8
4.2. Тортеnини Eоnоnезе 9
4.3. Тортеnини Примавера 11
4.4. Тестенини Пинеnи 12
4.5. Lnаrети Карõонара 12
4.6. Lnаrети со туна 13
4.7. Пица Каnри¬иоза 14
4.8. Eсnресо 15
5. 3акnyuок 16
6. Корuc1еuа nu1ера1yра 17
1
Италијанска кујна
КРАTОК И3ВАДОК
Bо оваа семинарска раõота е оõраõотена темата за
карактеристиките на итаnиjанската куjна и деn од мноrуõроjните
сnециjаnитети во неа.
Hаjnрво се оõjаснети оnuтите карактеристики на оваа куjна, а
nотоа основните состоjки кои се уnотреõуваат nри nодrотовка на
турските сnециjаnитети, а тоа секако се: домат, сиреnе, ориз, месо,
разни видови на зеnен¬ук, овоujе, тестенини, десерт и кафе есnресо.
Bо вториот деn се анаnизира итаnиjанското nредjадеnе- како
зна¬аен оõрок во исxраната. Bо nродоn»ение се анаnизирани некои од
кnу¬ните комnоненти на оваа куjна (домат, кафе, nица, nармезан...)
H на краj има рецеnти за деn од мноrуõроjните итаnиjански
сnециjаnитети меrу кои овде се рецеnтите за: Лазаnи, тортеnини,
unаrети и nици.
Кnyuuu sõоровu: основни состоjки, оnuти карактеристики, nиjаnаци,
сnециjаnитети.
2
Италијанска кујна
ABSTRACT
Ìtalian cuisine has developed through centuries of social and political
changes, with roots as far back as the 4th century BC. Ìtalian cuisine in itself
takes heavy influences, including Etruscan, ancient Greek ancient,
Roman, Byzantine, Jewish and Arab cuisines.
Significant changes occurred with the discovery of the New World with
the introduction of items such as potatoes, tomatoes, bell peppers and maize,
now central to the cuisine but not introduced in quantity until the 18th century
Ìtalian cuisine is noted for its regional diversity, abundance of difference in
taste, and is known to be one of the most popular in the world, with influences
abroad.
Ìngredients and dishes vary by region. Many dishes that were once
regional, however, have proliferated with variations throughout the country.
Cheese and wine are a major part of the cuisine. Coffee,
specifically espresso, has become important in Ìtalian cuisine.
Key words: Coffee, ingredients, dishes...
3
Италијанска кујна
1. ВОВEД
Hтаnиjа иnи официjаnно Hтаnиjанска Pеnуõnика е jу»ноевроnска
земjа, rеоrрафски сместена на Anенинскиот nоnуостров и два rоnеми
острови во Cредоземно море: Cициnиjа и Cардиниjа. Пnанинска земjа со
високите Annи на север и Anенините во центраnниот деn на Anенинскиот
Поnуостров.
Jу»но од Annите се nротеrа
rоnемата низина Ломõардиjа во
доnината на По, а маnи низини се
nростираат во некои
краjõре»ниреrиони. Bо jу»ниот деn има
некоnку вуnкани.
Кnимата е средоземна морска на
островите и во nоrоnемиот деn на
nоnуостровот, умерено-континентаnна
во Ломõардиjа и nnанинска во
северните аnnски оõnасти.
Пицата е сnециjаnитет на
итаnиjанската куjна, наj¬есто наnравен од тенко, окруrnо тесто на кое
nокраj сосот од домати мо»ат да се наjдат разни видови сиреnе, месо,
зеnен¬ук, овоujе, за¬ини и друrи состоjки во зависност од вкусот.
Hнвентивноста на вкусот мо»е да се надоnоnни и со креативноста на
расnоредот на самите состоjки на nицата кои мо»ат да õидат
расnоредени во форма на орнаменти иnи друrи интересни фиrури.
Hнаку, ова jадеnе се смета како осоõена карактеристика за
наnоnитанската куjна.
Hтаnиjанската куjна е една од наjnрести»ните куjни во светот.
Cрцевината на таа куjна во rоnема мера jа со¬инува куjната uто доаrа од
териториjата на Тоскана
\
4
Италијанска кујна
2. КРАКTEРИСTИКИ
Hзоõиnството на nроизводи и rастрономското насnедство jа
вõроjуваат итаnиjанската куjна меrу наjnоnуnарните во светот.
Карактеристи¬но за итаnиjанската куjна е uто секоj реrион има свои
осоõености. Fеоrрафските nромени од северот кон jуrот резуnтираnе со
мноuтво разновидна xрана, но историското вnиjание одиrраnо ва»на
уnоrа. Така на nример сициnиjанската куjна и денес rо задр»аnа
вnиjанието на араnската куjна, а унrарскиот rуnаu мо»е да се nроõа и во
Трст.
Hтаnиjанската трnеза е секоrаu õоrата со разновидна xрана, но
тоа uто секоrаu е nрисутно е реrионаnната nосеõност, високиот
кваnитет на nроизводите и ¬увството за традициjа.
Hа nо¬еток на оõрокот се сnу»и nредjадnе кое оõи¬но има nет
деnа, nотоа сnедува nрвото jадеnе со изõор на разни jадеnа од
тестенини иnи ориз, а nо тоа сnедува второто jадеnе во кое има месо
иnи риõа со nриnоr од зеnен¬ук. Потоа сnедува сиреnето и на краjот
десерт и кафе есnресо.
Предjадеnето мо»е да се состои само од nрuута иnи масnинки со
nеõ иnи од nетнаесетина вкусни заnаци ¬ии состоjки варираат од реrион
до реrион.
Mесните nрераõотки како мортадеnата, светски nознатата nариска
nрuута и разните саnами се неизоставен деn на nредjадеnето, а мо»е
да се сервираат сами иnи со све»о овоujе.
Pиõата и морските nnодови осоõено се nоnуnарни како
nредjадеnа во nриморските краеви. Bо саnатите од морски nnодови
наj¬есто се користи октоnод и разни видови на uкоnки. 3еnен¬укот мо»е
да се сnу»и све» (во саnатите) иnи варен и за¬инет со масnиново масnо
и све»и ароматизирани растениjа.
Hекоnкуте nредjадеnа мо»е да nретставуваат самостоен оõрок,
коj се надоnоnнува со крцкав nеõ иnи nаnента. Cе nродоn»ува со све»о
овоujе и сиреnе и на краj се заокру»ува со jако кафе есnресо.
5
Италијанска кујна
3. ОRLTИ СОСTОJКИ
3.1. КАOE
Bо Hтаnиjа есnресото се nие за nоjадок, но и во текот на цеnиот
ден. Доõрото есnресо мора да се nие тоnnо од заrрена ¬аuа и оõи¬но со
мноrу uеkер. Cветnокафеавата õоjа на nената е знак дека аnаратот за
кафе е наместен на оnтимаnна темnература и nритисок.
3.2. ДОMАT
Доматот е омиnениот зеnен¬ук на Hтаnиjанците и се jаде секоj
ден, независно од rодиuното време. Тоj мо»е да õиде составен деn на
сосот за тестенини, една од состоjките на саnатата, nоnнет иnи nе¬ен-
итаnиjанските rотва¬и секоrаu kе смисnат неuто ново.
3.3. RИUА
Пицата вnе¬е корени уuте од времето на старите Pимjани. Hо
наjrоnема nоnуnарност доõива во 19- иот век коrа итаnиjанските
емиrранти и jа nретставуваат на американската jавност. Bо uеесетите
rодини на 20 - иот век nицата станува nоnуnарна и во Eвроnа, додека во
Hтаnиjа сеуuте е неnозната освен на териториjата окоnу Hеаnоn. Дури
во 80-ите rодини на 20- иот век nицата станува nоnуnарна во Hтаnиjа.
3.4. TEСTEНИНИ
Cекоj реrион во Hтаnиjа има своjа nриказна за тестенините. Hако
има nовеkе верзии од коrа nотекнуваат тестенините и коj rи донеn во
Hтаnиjа, едно е сиrурно: денес тестенините се jавуваат во nовеkе од 300
форми и се едно од наjомиnените jадеnа.
3.5. RАРME3АН
6
Италијанска кујна
Пармезанот е сиреnе кое се nроизведува од оõрано кравjо мnеко.
Парме занот е »оnт со rрануnаста структура и има nикантен вкус. Познат
е во Парма уuте во 13- иот век, иако nотекнува од Тоскана во 11- иот
век. Од 14- иот век се користи за наросуваnе на тестенините. 3а да не се
изrуõи вкусот на nармезанот, треõа да се изренда неnосредно nред
уnотреõуваnето.
3. 6. ОРИ3
3а nоjавуваnето на оризот во Hтаnиjа nостоjат раnи¬ни теории.
Eдни тврдат дека за оризот знаеnе и старите Pимjани, додека друrи
сметаат дека оризот на Cициnиjа rо донеnе Aраnите. Одrnедуваnето на
ориз во доnината на реката По датира од 15- иот век.
3.7. TИРАMИСY
Тирамису uто во nревод зна¬и ,,земи ме има статус на куnтен
коnа¬ во Hтаnиjа. Fnавни состоjки се nиuкотите натоnени со црно кафе,
(во кои мо»е да се додаде маnку коnак, иnи рум) и сиреnе маскарnне
кое на коnа¬от му дава кремаста структура.
7
Италијанска кујна
4.1. RА3АKИ АR OОРНО
Eдна rnавица кромид ситно jа се¬каме. H ¬еuниnата nук ситно rи
се¬каме. Bо тава за nр»еnе на оrан ставаме масnиново масnо да се
заrрее. Mасnиново масnо додаваме и во втората тава со зовриена вода
на оrан. Bодата jа nосоnуваме. Hа заrреаното масnо во nрвата тава rо
ставаме исе¬каниот кромид да се nр»и. Lамnиnоните rи се¬каме на
nистови. Користиме
uамnиnони од nроизводството
на Eонум.
Откако кромидот kе
омекне во тавата rи додаваме
исе¬каните uамnиnони.
Промеuуваме. Посоnуваме. Bо
тавата со зовриената вода rи
ставаме nазаnите да се варат.
Bо тавата со uамnиnоните
додаваме xоnnа и nавnака.
Промеuуваме. H втората
rnавица кромид ситно jа
се¬каме. Hсе¬каниот кромид rо ставаме во тенµере, со заrреано масnо
на оrан. Mеuаме за време на nр»еnето. Откако кромидот kе омекне во
тенµерето rо додаваме меnеното месо. Преnивот со uамnиnоните rо
nромеuуваме. Преостанатото ¬еuне nук rо се¬каме. Hсе¬каниот nук rо
додаваме во меnеното месо. Cварените nазаnи rи вадиме од тавата и rи
ставаме во цедаnка. Bо тавата ставаме нови nазаnи да се варат.
Cварените nазаnи rи nnакнеме со студена вода. Hсцедените nазаnи rи
редиме на куjнска крnа. Bо тавата со nреnивот од uамnиnони rо
рендаме морското орев¬е. Bо меnеното месо rи додаваме ориrаното и
доматното nире. Промеuуваме.
Потоа rо додаваме црвеното вино. Посоnуваме. Hаросуваме
меnен црн nиnер. Hа ситната страна од рендето rо рендаме каuкаваnот.
Bо садот со rустинотдодаваме маnку вода. Промеuуваме. Pазмеuаниот
rустин rо додаваме во nреnивот со uамnиnони. Cварените nазаnи rи
вадиме од тавата и rи ставаме во nоrоnем дnаõок сад, nоnн со вода. Fи
вадиме nазаnите од садот и rи редиме на куjнската крnа.
Откако те¬носта kе исnари од оrнот rо трrаме тенµерето со
меnеното месо. Керами¬ката тава за nе¬еnе jа nоnрскуваме со
4. ИTАRИJАНСКИ РEUERTИ
8
Италијанска кујна
масnиново масnо. Cо ¬етка jа намрснуваме цеnата внатреuност на
тавата. Дното на тавата rо оõnо»уваме со nазаnи. Bрз nазаnите
ставаме од nреnивот од uамnиnони. Bрз nреnивот ставаме од фиnот од
меnено месо. Bрз меnеното мсо наросуваме рендан каuкаваn. Потоа
редиме нов ред nазаnи. Bрз нив rо ставаме nреостанатиот nреnив од
uамnиnони. Повторно наросуваме рендан каuкаваn. Потоа nак редиме
ред nазаnи. Fи фиnуваме со фиnот од меnено месо. Bрз меnеното месо
rи редиме nреостанатите nазаnи. Bрз nазаnите rо наросуваме
nреостанатиот рендан каuкаваn и nармезанот. Поnрсуваме со
масnиново масnо. Тавата jа ставаме во рерна. Пе¬еме 30- тина минути
на темnература од 200 стеnени. Jа вадиме тавата од рерна.
-иниjата за сервираnе jа украсуваме со nистови зnена саnата. Cо
но» Лазаnите An 4орно rи се¬еме на nар¬иnа. Две nар¬иnа ставаме на
¬Hниjата за сервираnе. Cекое nар¬е rо украсуваме со тоnка nавnака,
декорирана со ке¬аn.
Cо ова nредjадеnе ви nредnаrаме да се наnиете кваnитетно суво
црвено вино.
4.2. TОРTERИНИ BОRОKE3E
Bо една тава ставаме 1 кr. õраuно. Потоа во тавата едно nо едно
rи крuиме 10- те jаjца. Hа 100 rр. õраuно се става 1 jаjца. Тестото е исто
и за nодrотовка на равиоnи, nазаnи, канеnони, тортеnини и таrатеnи.
Cо рака rо замесуваме тестото, а nотоа rо
nрефрnаме на наõраuнета раõотна маса. Cо
двете раце уõаво rо месиме тестото додека не
стане мазно. Тестото rо деnиме на 6 еднакви
деnа и од секоj деn формираме тоnка. Тоnките rи
редиме на ¬иниjа и rи оставаме настрана. Hа
даската за се¬еnе rо се¬каме кромидот.
Потоа од ситната страна на рендето rо
рендаме морковот. Hа оrан ставаме тава и во
неа ставаме масnо за jадеnе. Потоа во тавата rо додаваме ренданиот
морков и исе¬каниот кромид. Поnовината од месото мноrу ситно rо
се¬каме и rо додаваме во тавата. Доматите rи nуnиме во круr, а од
nуunите формираме цветови.
Cитно rи се¬каме изnуnените домати и rи додаваме во тавата.
Промеuуваме и rо додаваме црвеното вино. Bо тавата rи додаваме
nреостанатите се¬кани домати и оставаме да се nр»и. Hа оrан ставаме
уuте една тава и во неа ставаме nутер. Bо тавата rо ставаме
nреостанатото месо исе¬ено на 3 nоrоnеми nар¬иnа. 3а време на
9
Италијанска кујна
nр»еnето месото rо nревртуваме. Hсnр»еното месо rо вадиме од тавата
и мноrу ситно rо се¬каме.
Bака nодrотвеното месо rо
соõираме во еден сад. Bо садот
додаваме 2 nа»ици nармезан и
рендано морско орев¬е. Cмесата jа
nромеuуваме со nа»ица и додаваме
2 »оn¬ки. Yuте еднаu уõаво
nромеuуваме и rо оставаме садот
настрана. Pаõотната маса jа
наõраuнуваме и од секоjа тоnка
тесто со сукаnка развnекуваме тенка
кора. Cо аnатката jа се¬еме кората на квадрати со rоnемина од окnу 5
сантиметри. Cекое nар¬е rо фиnуваме со nретxодно nодrотвениот фиn
од месо, nармезан и »оn¬ки и rи формираме тортеnините. Hа оrан
ставаме тенµере со вода. Откако водата kе зоврие, jа nосоnуваме и во
водата rи ставаме тортеnините да се варат. Оставаме да се варат 15-
тина минути. Преnивот во тавата rо наросуваме со меnен црн nиnер и rо
nосоnуваме.
Потоа во тавата рендаме морско орев¬е и додаваме ситно се¬кан
маrдонос. Cе уõаво nромеuуваме и nреnивот rо nретураме во друrа
тава. Потоа во тавата со цедаnка rи додаваме сварените тортеnини.
Тавата jа nротресуваме и jа оставаме на оrан кратко време да се nр»и.
Cодр»ината од тавата jа nретураме на ¬иниjа за сервираnе. Yкрасуваме
со рендан nармезан и rран¬е маrдонос на средината на ¬иниjата.
4.3. TОРTERИНИ RРИMАВEРА
10
Италијанска кујна
Во една тава ставаме 1 кr. õраuно. Потоа во тавата едно nо едно
rи крuиме 10- те jаjца. Hа 100 rр. õраuно се става 1 jаjца. Тестото е исто
и за nодrотовка на равиоnи, nазаnи, канеnони, тортеnини и таrатеnи.
Cо рака rо замесуваме тестото, а nотоа rо nрефрnаме на
наõраuнета раõотна маса. Cо двете раце уõаво rо месиме тестото
додека не стане мазно. Тестото rо деnиме на 6 еднакви деnа и од секоj
деn формираме тоnка. Тоnките rи редиме на ¬иниjа и rи оставаме
настрана. Hа даската за се¬еnе rо се¬каме кромидот. Потоа од ситната
страна на рендето rо рендаме морковот. Hа оrан ставаме тава и во неа
ставаме масnо за jадеnе.
Потоа во тавата rо додаваме
ренданиот морков и исе¬каниот
кромид. Поnовината од месото мноrу
ситно rо се¬каме и rо додаваме во
тавата. Доматите rи nуnиме во круr,
а од nуunите формираме цветови.
Потоа ситно rи се¬каме изnуnените
домати и rи додаваме во тавата.
Промеuуваме и rо додаваме
црвеното вино. Bо тавата rи
додаваме nреостанатите се¬кани
домати и оставаме да се nр»и. Hа
оrан ставаме уuте една тава и во
неа ставаме nутер. Bо тавата rо ставаме nреостанатото месо исе¬ено на
3 nоrоnеми nар¬иnа. 3а време на nр»еnето месото rо nревртуваме.
Hсnр»еното месо rо вадиме од тавата и мноrу ситно rо се¬каме. Bака
nодrотвеното месо rо соõираме во еден сад. Bо садот додаваме 2
nа»ици nармезан и рендано морско орев¬е. Cмесата jа nромеuуваме со
nа»ица и додаваме 2 »оn¬ки.
Yuте еднаu уõаво nромеuуваме и rо оставаме садот настрана.
Pаõотната маса jа наõраuнуваме и од секоjа тоnка тесто со сукаnка
развnекуваме тенка кора. Cо аnатката jа се¬еме кората на квадрати со
rоnемина од окnу 5 сантиметри. Cекое nар¬е rо фиnуваме со nретxодно
nодrотвениот фиn од месо, nармезан и »оn¬ки и rи формираме
тортеnините. Hа оrан ставаме тенµере со вода. Откако водата kе зоврие,
jа nосоnуваме и во водата rи ставаме тортеnините да се варат.
Оставаме да се варат 15-тина минути. Преnивот во тавата rо
наросуваме со меnен црн nиnер и rо nосоnуваме. Потоа во тавата
рендаме морско орев¬е и додаваме ситно се¬кан маrдонос. Cе уõаво
nромеuуваме и nреnивот rо nретураме во друrа тава. Потоа во тавата со
цедаnка rи додаваме сварените тортеnини. Тавата jа nротресуваме и jа
оставаме на оrан кратко време да се nр»и. Cодр»ината од тавата jа
nретураме на ¬иниjа за сервираnе. Yкрасуваме со рендан nармезан и
rран¬е маrдонос на средината на ¬иниjата.
4. 4. TEСTEНИНИ RИНERИ
11
Италијанска кујна
Bодата во тенµерето на оrан jа nосоnуваме. Bо зовриената вода rи
ставаме макароните да се варат. Bо друrото тенµере со зовриена вода
на оrан jа ставаме Кнор коцката да се вари суnа. Hа оrан ставаме тава за
nр»еnе и во неа масnиново
масnо да се заrрее.
-еuниnата nук rи се¬каме и
rи ставаме во тавата на оrан
да се nр»ат. Тикви¬ката jа
nуnиме и jа се¬еме на
nоnовина. Bо тавата rи
ставаме uамnиnоните да се
nр»ат и nромеuуваме.
Тикви¬ката jа се¬каме на
nоnукруrови. Fи додаваме
nар¬иnата тикви¬ка во тавата
и nромеuуваме. H макароните
во тенµерето rи nромеuуваме. Bо тавата наросуваме меnен црн nиnер.
Fи вадиме nар¬иnата nук од тавата. Потоа со црnаnка додаваме од
суnата во тавата и nромеuуваме. Mаrдоносот ситно rо се¬каме.
Hсе¬каниот маrдонос rо соõираме во сад. Тенµерето со варените
макарони rо трrаме од оrан и rи истураме макароните во цедаnка.
Hсцедените макарони rи додаваме во тавата на оrан и nромеuуваме. Bо
тавата rо додаваме исе¬каниот маrдонос и nовторно nромеuуваме.
Посоnуваме. Fо додаваме nармезанот и nромеuуваме. Jа трrаме
тавата од оrан. Cодр»ината од тавата со nа»ица jа ставаме на ¬иниjата
за сервираnе.
4. 5. LRАFETИ КАРBОНАРА
Hаjnрво rи земаме nентите сnанина и на даската за се¬еnе rи
се¬каме на маnи nар¬иnа. Hсе¬каната
сnанина jа ставаме на една ¬иниjа. Потоа
од nокруnната страна на рендето rо
рендаме каuкаваnот. Hзренданиот
каuкаваn rо ставаме во сад настрана. Hа
оrан ставаме тенµере со вода да се
заrрее. Bодата jа nосоnуваме и додаваме
масnо за jадеnе. Bо тенµерето rи
ставаме unаrетите да се варат.
Fи земаме jаjцата rи крuиме и rи двоиме »оn¬ките од õеnките.
Xоn¬ките rи додаваме во дnаõокиот сад со изренданиот каuкаваn.
Потоа во садот jа додаваме nавnаката. Mаrдоносот rо се¬каме и rо
додаваме во садот со каuкаваnот, »оn¬ките и nавnаката. Cе уõаво
nромеuуваме додека не доõиеме xомоrена смеса.Тенµерето со
unаrетите rо трrаме од оrан и сварените unаrети rи цедиме со цедаnка.
Hсцедените unаrети rи nnакнеме со вода.
12
Италијанска кујна
Hа оrан ставаме една тава и во неа додаваме nутер да се растоnи.
Коrа nутерот kе се растоnи jа ставаме исе¬каната сnанина да се nр»и.
Лукот ситно rо се¬каме и rо додаваме во тавата со сnанината на оrан.
Промеuуваме и rи додаваме исцедените unаrети во тавата. Fи
nромеuуваме unаrетите и сnанината. Потоа во тавата rо додаваме
фиnот од »оn¬ки, каuкаваn и nавnака. Eден домат rо се¬каме на криuки
и со нив jа украсуваме ¬иниjата на коjа kе rи сnу»име unаrетите. 3емаме
од nодrотвените unаrети карõонара и ставаме на ¬иниjата за
nосnу»уваnе. Bрз криuките домат ставаме rран¬иnа француски
маrдонос.
4.6. LRАFETИ СО TYНА
3овриената вода во тенµере на оrан jа nосоnуваме. Потоа во
тенµерето rи ставаме unаrетите да се варат.
Fи nотоnуваме за unаrетите да õидат
nокриени со вода. Bо тава за nр»еnе на оrан
ставаме масnо за jадеnе и масnиново масnо.
-еuниnата nук rи nуnиме и rи rме¬име. Потоа
nукот rо ставаме во заrреаното масnо во
тавата, маnку да се заnр»и. Fо вадиме nукот
од тавата и rо ставаме во сад настрана. Bо
тавата rо ставаме конзервираниот домат. Eосиnокот ситно rо се¬каме.
Hсе¬каниот õосиnок rо додаваме во тавата на оrан. Промеuуваме,
nосоnуваме, rо додаваме õеnото вино и за¬инуваме со меnен црн
nиnер.3а време на вареnето unаrетите rи nромеuуваме. Туната jа
дроõиме и jа додаваме во тавата на оrан.
Тенµерето со сварените unаrети rо
трrаме од оrан и unаrетите rи nроцедуваме.
Потоа unаrетите rи nnакнеме со вода и rи
додаваме во тавата на оrан. Промеuуваме.
Mаrдоносот rо се¬каме. Hсе¬каниот маrдонос
rо додаваме во тавата nред краjот на
динстаnето.
Тавата jа трrаме од оrан и од rотовите unаrети со туна ставаме на
¬иниjа за сервираnе. Одозrора наросуваме се¬кан маrдонос и nармезан.
4.7.RИUА КАRРИHИО3А
13
Италијанска кујна
Потекnото на nицата е доста контроверзна тема[1]: имено, мноrу
rрадови како Hеаnоn и Uенова сметаат дека се ,татковците" на nицата.
Bсуuност, со оrnед на тоа дека се раõоти за еден вид на nеõ, таа е
nрисутна во мноrу разnи¬ни вариjанти насекаде низ светот и во
зависност од неjзините состоjки како и од nокаnните rастрономски
традиции, неjзиното nотекnо не е сосем историски nотврдено
Тестото се меси, nа се остава да nокисне маnку, коrа kе стаса се
nосиnува со маnку õраuно одозrора и се nремесува. Тестото вниматеnно
се размесува со намасnени раце.
Како nодnоrа за nица оõи¬но се уnотреõува тесто од кnаси¬но
õраuно (тиn 500). Тестото се nрави од õраuно, све» иnи сув квасец,
мnака вода, соn, uеkер и масnиново масnо.
По меuаnето на смесата,
тестото се остава да отстои наjмаnку
3-4 саати и nотоа се nрави тенка
nодnоrа со деõеnина од 0,5-1cm. Hа
така nодrотвената nодnоrа се
ставаат останатите состоjки на
nицата: доматен сос, све» домат,
сиреnе (наjдоõро моцареnа), uунка,
uамnиnони и сnи¬но.
Mноrу состоjки на nицата се
ставаат nо nе¬еnето, со цеn да се за¬уваат вкусот и формата (nрuута,
jаjца, масnинки, nармезан, за¬ини итн).
Hсто така, некои состоjки се nодrотвуваат nосеõно и се додаваат
на rотова nица, како на nример разни видови зеnен¬ук и морски nnодови.
Коrа е с nодrотвено, nицата се става на nе¬еnе. ѐ
Pерната мора да õиде максимаnно заrреана со цеn тестото
веднаu да nо¬не да се nе¬е и да не rи вnие состоjките кои се на неrо.
Коrа сиреnето kе се растоnи и тестото kе jа смени õоjата, nицата е
rотова.
Конкретно за каnри¬иозата се користат сnедниве состоjки:
доматно nире, сиреnе rауда (каuкаваn) , uунка, uамnиnони, масnинки
4. 8. EСRРEСО
Кафето е nиjаnокот на креативната и
активната интеnеrенциjа,uто rи õуди и
о»ивува сетиnата. Yuте во даnе¬ната 1500
14
Италијанска кујна
rодина,евроnските трrовци, авантуристи и истра»ува¬и jа откриnе
уnотреõата на кафето во Турциjа. Eрзото nроuируваnе на кафето во
Eвроnа заnо¬нува во сnедниот век. Подоцна, кафето станува еден од
наjконсумираните nроизводи во светот,со традиции,ритуаnи и на¬ини на
nодrотвуваnе кои варираат од место во место.
Денес, за татковината на доõрото кафе се смета Hтаnиjа. Таму е
создадено и Eсnресото кое nреку единствениот и комnnексен на¬ин на
nодrотвуваnе со екстракциjа, rи истакнува вкусот, аромата и кремата на
кафето.
.Подrотовката на доõро есnресо е вистинска уметност. 3ависи од
õроjни фактори, а наjва»ни се видот на кафето, аnаратот за неrова
nодrотовка и секако ¬ове¬кото знаеnе. Поради тоа засnу»ено е ставен
во деnот за итаnиjански рецеnти.
Aко заnо¬неме од видот на кафето, треõа да се наnомене дека
nостоjат два основни вида на кафе ÷ араõика и роõуста.
Aраõиката е мноrу
nокваnитетна, но и nоосетnива на
временските усnови. 3а да rо
nостиrнете вистинскиот вкус,
nотреõно е кафето да се сомеnе
неnосредно nред неrовата
nодrотовка.Aраõиката rо дава
вкусот на кафето, додека
роõустата rо дава nрекрасниот,
rуст каjмак на nоврuината на
кафето.
Друr фактор коj вnиjае е времето на екстракциjа. Toa се однесува
на времето кое е nотреõно водата да nомине низ фино меnеното кафе.
Окоnу 25-30 секунди е сосема довоnно време за да доõиете доõро кафе.
Доõрото кафе õара маnку uеkер, а докоnку сакате да додадете
мnеко, тоа треõа да õиде мnеко кое нема неrативно да деnува на
аромата на кафето.
H nосnедно, но и не наjмаnку ва»но е ¬ове¬киот фактор. 3а да
õиде кафето врвно nриrотвено, наjдоõро е кафето да rо nодrотви доõар
nознава¬ на наjуõавиот nиjаnак на светот.
5. 3АКRYHОК
15
Италијанска кујна
Традиционаnната куjна и nознатите jадеnа се составен деn од
nи¬ната карта на една нациjа. Bnро¬ем, цеnи нации се именуваат сnоред
нивните rастрономски достреnи. 3атоа, nознатите jадеnа jа иrраат
истата уnоrа како и nознатите историски знаменитости. Туристите мо»ат
со ¬асови да uетаат nо xодниците на музеите, да фрnат nари¬ки во
фонтаните, да наõиваат киnометра»а unартаjkи jа Ajфеnовата куnа,
римскиот Коnосеум иnи Uрвениот nnоuтад во Mосква. Hо недостасува
вистинскиот uмек ако не се вnезе во некоj ресторан и не се nора¬а
nознатиот nокаnенс nециjаnитет.
Hтаnиjанската куjна има дnаõоки корени во историjата, õидеjkи
оваа оõnаст õиnа во центарот на цивиnизираниот свет низ историjата.
Yсното и nисменото rастрономско насnедство се оrромни. Куjната на
Hтаnиjа е nриродна, здрава и xранnива, õоrата со зеnен¬ук и, се
разõира, со тестенини. Pазновидноста на jадеnата со месо и риõа е
навистина оrромна, а за сиреnата да не зõоруваме.
Xраната во Hтаnиjа nретставува вистинско у»иваnе кое секоj
дневно се сnави како rозõа за сите сетиnа: во друuтво на семеjството
иnи nриjатеnите, дома иnи во доõар ресторан. Cекоrаu коrа е тоа мо»но
xраната во Hтаnиjа се jаде во друuтво.
6. КОРИСTEНА RИTEРАTYРА
16
Италијанска кујна
1. Xраuа u вuuо;
http://www.hrana.com.mk/
2. Идuвuдu;
http://forum.idividi.com.mk/
3. Вuкunедujа;
http://mk.wikipedia.org
4. Нова Mакедоuuujа;
http://www.novamakedonija.com.mk/
5. Каjrаuа -qорyu;
http://forum.kajgana.com/
17

а потоа основните состојки кои се употребуваат при подготовка на турските специјалитети. десерт и кафе еспресо. овошје. разни видови на зеленчук.) И на крај има рецепти за дел од многубројните италијански специјалитети меѓу кои овде се рецептите за: Лазањи. сирење. Во вториот дел се анализира италијанското предјадење. пармезан. општи карактеристики.Италијанска кујна КРАТОК ИЗВАДОК Во оваа семинарска работа е обработена темата за карактеристиките на италијанската кујна и дел од многубројните специјалитети во неа. Најпрво се објаснети општите карактеристики на оваа кујна. Во продолжение се анализирани некои од клучните компоненти на оваа кујна (домат. шпагети и пици. специјалитети..како значаен оброк во исхраната. пица. 2 . тортелини. а тоа секако се: домат. тестенини.. ориз. кафе. месо. Клучни зборови: основни состојки. пијалаци.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->