You are on page 1of 9

om rim lakminarayana bhyam

DrugabhavaodUpapadaLagne
razliitinainiodravanjabraka
Autor: eljko Krgovi
Partnerstva su definitivno najkontraverznija teme vezana za astrologiju. Dva Gurua
Brihaspati i ukraarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika dai od dvanaeste do pedesete
godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u mukom i enskom horoskopu i centralna su
deavanja u ivotu.
Partnerstva su neto to ima svoj poetak i kraj. im partnera posmatramo od Upapade, to
nam pokazuje da je to neto to emo definitivno izgubiti. Mijeanje drugih ljudi se deavalo i
deavae se. U Linga purani nailazimo na priu gdje je Sati bila erka Dake, koja se udala za
om rim lakminarayana bhyam
Shivu bez oevog doputenja. Daka je jednom spremao veliku Jagju i nije pozvao svog zeta.
Sati se uprkos tome pojavila i kada je Daksha poeo da pravi ale na raun ive, ona se bacila na
svetu vatru. Kasnije se ponovo rodila kao Parvati. Posle njene smrti, iva je potpuno posvetio
meditaciji i dugo vremena je odbijao ideju o ponovnoj enidbi.
U Ramajani nailazimo na priu u kojoj je ri Ram bio spreman da pokrene svu svoju
snagu samo da bi spasao svoju enu, jer kako je u Bhagavat Giti reeno:

Kada porodica postane bezbona, O Krina, i ne slijedi svoje moralne dunosti, ene postaju
amoralneiodnjihovedegradacije,OpotomkuVrine,seraajuneeljenadjeca.(BG:1.40)

enina ispravnost je od presudnog znaaja. I kada vidimo ta je sve bio spreman ri
Ramaandra da uradi, da bi na kraju se odrekao svoje ene, samo zbog injenice da je provela
neko vrijeme u prisustvu drugog ovjeka. Kada su se takve stvari i okolnosti deavale na tim
dimenzijama i tim ljudima, samo moemo da zamislimo ta se moe deavati ljudima.
RaunanjeUpapadaLagne
loka 1.4.1
%ppd< pd< ipnucrat!.
upapada pada pi t r an ucar t | |
Arudha od dvanaeste bhave (brojano Zodijaki) se naziva Upapada Lagna.
Maharii aimini Upadea Sutre


Raunanje Arudha od svake bhave se radi na taj nain, da odbrojimo od date bhave do
njenog vladara, onda isto toliko mjesta od vladara. Postoje i dva iznimka za raunanje Arudha.
Kada se vladar neke bhave nae u prvoj ili sedmoj bhavi od nje, onda e Arudha te bhave biti u
desetoj od nje. Takoe, kada vladar neke bhave ode etiri ili deset mjesta od sebe, onda e
Arudha date bhave biti u etvrtoj bhavi. U sluajevima dvojne vladavine, uzimamo snanijeg
vladara.
Sada emo uraditi primjer raunanja Upapada Lagne.
om rim lakminarayana bhyam


U ovom sluaju, imamo dva vladara dvanaeste bhave, Mangala i Ketua. Mangal, poto
je u jutiju sa tri Grahe, je snaniji nego Ketu koji je sam u treoj. Mangal je otiao deset mjesta od
dvanaeste bhave i poto pravilo kae da kada Graha ode deset mjesta, Arudha date bhave e
biti u etvrtoj bhavi od nje. Kada odbrojimo etiri mjesta od dvanaeste bhave, dobijamo treu
bhavu, Kumbha. Dakle, Upapada lagna u ovom sluaju je u treoj bhavi, u Kumbhu.
Upapada se takoe naziva i Gauna Pada i Vjaja Pada. Vjaja pada se odnosi na ono to
gubimo, na trokove, na ono to odlazi
1
. Poto se Arudhe tiu manifestacije u ovom svijetu,
Upapada Lagna se posmatra za partnere, kao to je rekao Maharii Paraara u svojoj Hora
astri, koji je posvetio kompletno poglavlje 30 raspravi o Upapadi. U prvoj loki on kae:

Hl99(Pl|~t4 T4l|P T |=
athopapadamritya kathaymi phala dvija |
47t4 4Tl 9(ll|(= BGP+ {+
yucchubhatve bhavenn putradrdija sukham || 1||
O Brahmine, sada u ti govoriti o Upapadi, povoljnosti koje e potvrditi neiju sreu od potomstva, ene i
sl.

Iz Upapade gledamo ono to smo duni da damo ovom svijetu. Tako, sluajui Maharii
Paraaru, dolazimo do zakljuka da je princip Partnerstava u smislu Upapade samo davanje.
Postoje dva koncepta koji se tiu partnerskih odnosa. Jedan je posmatranje partnerskih
odnosa u odnosu na Darapadu
2
i u odnosu na Upapada Lagnu. Darapada pokazuje fizike
odnose, dok Upapada pokazuje povezanost u smislu kreacije i takoe pokazuje one koji nas
prate u ivotu.
Poloaj Upapade e pokazati nau spremnost da dajemo. Grahe koje se nalaze na
Upapadi, koje je aspektuju i Graha koja vlada e obojiti stavove vezane za davanje. Takoe e te
Grahe pokazati i opisati partnera.
Odnos Arudha Lagne (nas) i Upapade (partnera) je od krucijalnog znaaja za mogunost
ulaska u brak. Ako se Upapada nae u Dusthanu od Arudha Lagne, to je jako loa kombinacija.
Upapada Lagna u dvanaestoj bhavi od Arudha Lagne, moe da pokae nau

1
MWSanskritDictionary
2
Arudhu od dvanaeste bhave
om rim lakminarayana bhyam
nezainteresovanost za partnera, ne poklapanje naeg ivotnog pravca sa partnerom. Ako je
Upapada u estoj bhavi od Arudha Lagne se smatra jednim od najloijih poloaja, jer je to
Marana Karaka Sthana za ukru, koja je Naisargika Kalatra Karaka
3
.
Sve vezano za partnera gledamo od Upapada Lagne, njegovu majku iz etvrte od
upapade, oca od devete od Upapade, brau i sestre iz tree i jedanaeste od Upapade.

Kompletna kreacija se zasniva na trojnom principu kreiranja, odravanja i unitenja.
Pranava akara AUM u kojoj je Brahma - A (Kreacija), Vinu U (Odravanje) i iva M
(Unitenje). U ovom lanku mi emo se bazirati na odravanje partnerskih odnosa. U otiu je
dobro proznati princip druge bhave, kao bhave odravanja. Druga bhava ima jako veliku
ulogu, jer je ona po svojoj prirodi i Maraka bhava. Maraka bhava je kua ubica, ona koja moe
da nas odnese sa ovog svijeta. Karaka za drugu bhavu je Guru i Devata je Vinu. Dakle, druga
bhava od bilo koje bhave je bhava odravanja. Pratei ovu analogiju, dolazimo do zakljuka da
je druga bhava od Upapade odgovorna za odravanje braka. Ovo je jako bitan princip koji je od
krucijalnog znaaja. Bilo koja predikcija vezana za dugovjenost partnerstava i braka mora biti
vezana za drugu bhavu.

Dharma je neto najbitnije to ovjek u svom ivotu mora da odradi. ri Krina kae da
je za ovjeka bolje da provede 10 minuta u svojoj Dharmi, nego nekoliko ivota u tuoj.
Navama je podjelna karta na devet. Ona se tie Dharme. Postoje dva puta pomou kojih ovjek
moe na najbolji mogui nain (ako ne i jedini!) odraditi svoju Dharmu. Jedan je da se posveti
Bogu, da se odrekne svega i da ivot provede u odricanju, dok je drugi da na nastavi Kulu,
tradiciju u kojoj je roen. To su dva idealna naina da se slijedi Dharma, jedan je tu da zadovolji
Deve, a drugi Pitrise. Karaka za Dharmu je Surja, zato se i Maharii Paraara i Maharii aimini
slau oko stavke da Surja nije malefik po pitanju stvari vezanih za Upapadu, osim ako nije
debilititrano.
BPHS 30:06
|4+4l 9l9- F4l6 F4l|PF4|F6-
ravirnaivtra ppa syt svoccamitrasvabhasthita |
+lH(F(l5Bl 9l9 94 |(+ \+
ncaatrughasthacettad'sau ppa eva hi || 6||
U ovom sluaju Surja, ako je egzaltiran ili u prijateljskom Raiju, nije malefik. On je malefik, ako je u
debilitaciji ili u neprijateljskom Raiju.

MJUS 1.4.3
na riv> pap>.
n t r a r av i p pa | |
Surja nije malefik za pitanja vezana za Upapadu.
Sve vezano za odravanje gledaemo iz druge bhave. U svojim Upadea Sutrama,
Maharii aimini kae sledee:

loka 1.4.2

3
Signifikator Partnerstava
om rim lakminarayana bhyam
t papSy papyaege Jya darnazae va.
t at r a p pasya p payoge pr av r aj y d r an o v | |
Ako druga bhava od Upapade ima malefini aspect ili konjukciju, osoba e izgubiti svoju enu ili e se odrei
svijeta.

Poto smo napomenuli da je pitanje braka usko vezano za pitanje Dharme, tako
emo i sve stvari vezane za brak i partnerske odnose gledati iz Navame. Navama je
podjelna karta na devet i karja bhava je deveta bhava, dakle, Dharma,
Vratimo se na drugu bhavu i odravanje braka. I Maharii Paraara i Maharii
aimini, jednoglasno daju princip da ukoliko je druga bhava od Upapade aflikotovana
maleficima i bez aspekta benefika, osoba e ostati bez partnera. Sve ove stvari treba
takoe potvrditi u Navami.
Ako je vladar druge bhave od Upapade nepovoljno smjeten u Navami, to e pokazati da
veza ili brak nee dugo trajati. Poloaj vladara druge bhave od Upapade u trigonu i Kendri u
navami, obeava trajanje. Poloaj istog vladara u dustanu od Lagne pokazuje nemogunost
odranja date Upapade.
Pogledaemo prvo jedan jako poznat primjer:

Bhagavan ri Ram je imao Upapada Lagnu u desetoj bhavi, koja pokazuje dobro poklapanje
sa partnerom. Maharii aimini kae:
Text 1.4.9
%e tiSmk mklad darla->.
ucce t asmi k ut t amak ul d d r al bha | |
Ako je vladar Upapade egzaltiran, partner dolazi iz elitne porodice.

Sita je bila erka Riija anake. U ovom sluaju imamo situaciju u kojoj sve Grahe,
vorova i vladara druge od Upapade, aspektuju drugu od Upapade. Dakle, rezultati e biti
mijeani. Ali ishod e biti negativan zbog poloaja vladara druge od Upapade u dvanaestoj
bhavi od Arudha Lagna. Dvanaesta bhava od Arudha Lagne pokazuje ono to prirodno
gubimo. Svi znamo da se Rama na kraju odrekao Site, zato to je bila u prisustvu Ravaninom.

art 3. Smrt partnera
om rim lakminarayana bhyam


Puno parametara mora da se poklopi da se desila neka tako strana poput smrti
partnera. U ovom sluaju, imamo Upapadu u drugoj bhavi, vladar Budha je debilitiran u
jedanaestoj bhavi. Budha je takoe i Atma Karaka i Vargotama Nia. Takoe postoji i Kua
Doa, koju formira Mangal (Dara Karaka u artu), koji se nalazi u sedmoj bhavi, u Marana
Karaka Sthanu, jako afliktovan vorovima.
Druga bhava od Upapade je Karka Rai i aspektovan je Mangalom, ukrom, Rahuom i
Ketuom Rai dritijem i anijem iz este bhave Graha Dritijem. Vladar druge bhave je andra
koji se nalazi u Marana Karaka Sthanu u odnosu na Upapada Lagnu i aspektovan je Mangalom,
Rahuom i Ketuom i nema ni jedan benefini Driti. U Navami, andra je umijeana u snanu
Rudra Jogu (meusobni aspect sa Mangalom) u osi Lagna/sedma bhava (osoba i partner).
Sedma bhava u Navami je mjesto prvog partnera. Ovdje takoe imamo jo jednu jako
negativnu kombinaciju, ani, vladar devete bhave u Rai artu je debilitiran u Navami i u jutiju
sa ukrom. Sve ovo ukazuje na lo kraj za partnera. Partner je imao saboraajnu nesreu 28.
Juna 2006. koju nije preivio.
Maraka bhave su najopasnije vezano za odravanje braka. Druga i sedma bhava imaju
kljune uloge u tome. Druga bhava e da pokae razloge zbog ega se to deava, a sedma bhava
e da pokae ko su ljudi koji su protivni braku. Ako se andra nalazi u sedmoj od Upapade,
onda partnerova majka moe biti protivna braku, ako je tu Surja, onda otac i sl.
om rim lakminarayana bhyam
Grahe u drugoj bhavi e pokazati mijeanje drugih ljudi i to: andra u drugoj bhavi
pokazuje mijeanje osoba koje imaju djecu, ukra pokazuje osobe spremne za ulazak u brak,
Guru takoe oenjene i udate osobe, Budha predstavlja nezrele ljude, ani starije i sl.
DustaniuNavami
esta bhava u Navami je mjesto prirodne debilitacije ukre, takoe je i Marana Karaka
Sthan za ukru. To je dvanaesta bhava od sedme i pokazuje tenedenciju ka spreavanju braka.
Osma bhava u Navami je Maraka za sedmu bhavu i Grahe u osmoj bhavi pokazuju
razloge za prekidanje braka.
Dvanaesta bhava je takoe esta od sedme i Marana Karaka Sthan za ukru u odnosu na
sedmu bhavu. Tako da, bilo koja Graha se nae u dvanaestoj bhavi u Navami, ona e biti
problem za ulazak u brak.
U Navami treba posmatrati Grahe koje su od znaaja vezano za, bilo iniciranje, bilo
odravanje braka.

art 4.Razvod braka


om rim lakminarayana bhyam
U artu 4. Imamo primjer osoba koja je provela osam godina u braku. Upapada je u
drugoj bhavi, sa Rahuom. Druga bhava od Upapade ima ukru u sebi i vladari su Rahu i ani.
ani je debilitiran, to je jedan od pokazatelja da brak ne moe opstati. U Navami, oba vladara
su u dustanima, Rahu u estoj i ani u osmoj. Graha iz druge bhave (ukra) je takoe u osmoj
bhavi u Navami. Osma bhava je jako bitna za pitanje odranja braka, jer je ona Maraka za
sedmu. Zbog poloaja ukre u Rai artu, bilo je mijeanja i drugih ljudi u brane odnose, a
Ketu u sedmoj bhavi pokazuje probleme sa odreenim lanovima porodice. Makara Upapada,
po svojoj prirodi, pokazuje neslaganje sa partnerovom majkom, jer sedmom bhavom od
Upapade vlada andra. Jedan od vladara druge od Upapade se nalazi na samoj Upapadi, to e
pokazati da e partner eljeti da ostane u braku.
art 5.


U ovom primjeru imamo prisutnu kletvu andre u sedmoj bhavi. Ona je u jutiju sa
Mangalom i aspektovana anijem i Rahuom. andra je vladar devete bhave, koja je od vitalnog
znaaja za brak u Stri ataki
4
. Pored toga, i Mangal i ani su u Marana Karaka Sthanu. Upapada
se nalazi u devetoj bhavi, kojom vlada andra pod kletvom. To pokazuje da partner moe imati
problema sa zdravljem, naroito sa krvnim pritiskom. Vladar druge bhave od Upapade se
nalazi u Marana Karaka Sthanu u dvanaestoj bhavi, koja je takoe jako loa za pitanje
partnerstava, jer je esta od sedme bhave i debilitiran je. Debilitiran vladar druge od Upapade

4
enskihoroskop
om rim lakminarayana bhyam
pokazuje probleme sa zdravljem partneru. U Navami, Surja je opet u Marana Karaka Sthanu,
zajedno sa Mangalom. Opet vidimo da nema ansi za brak da se odri. Osoba je ostala udovica
u svojoj trideset drugoj godini.


Za odravanje braka se uvijek oboavaju Vinu Avatari-za ene i Daa
Mahavidje mukarce.
OM RIM LAKMINARAJANABHYAM NAMAH