You are on page 1of 1

Μάιοσ 07

Συλλογή υπογραφών για την


δημιουργία Καταςτατικήσ Διάταξησ
για το Σφλλογο Προπτυχιακών
φοιτητών τμήματοσ Πληροφορικήσ
Μζχρι ςιμερα το τμιμα Πλθροφορικισ του ΑΠΘ δεν διακζτει
επίςθμα ιδρυκζντα ςφλλογο προπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Αυτό
δθμιουργεί προβλιματα αφοφ κατά καιροφσ θ όποια άτυπθ
λειτουργία τθσ οργάνωςθσ ορίηεται από καταςτατικζσ διατάξεισ
άλλων ςχολϊν (το περίφθμο template καταςτατικό τθσ ΣΘΕ),
ψθφίςματα ξζνων και αςυνάρτθτων οργανϊςεων όπωσ θ ΦΕΑΠΘ και
τθν εκάςτοτε αυκαιρεςία των παρατάξεων. Το παρόν κάλεςμα ζχει
ςαν ςτόχο τθ ςυλλογι υπογραφϊν, επώνυμα, ϊςτε να ξεκινιςει θ
ςυηιτθςθ για τα κζματα που κα επικολλθκοφν ςε μια κοινι βάςθ, με
ςτόχο τθ δθμιουργία και κατάκεςθ καταςτατικισ διάταξθσ μζχρι το
τζλοσ Σεπτζμβριου 2007.Η ςυηιτθςθ για τθν καταςτατικι διάταξθ κα
γίνει ςτθν λίςτα προπτυχιακϊν φοιτθτϊν πλθροφορικισ, ςτθν οποία
ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να γραφτεί επιςκεπτόμενοσ το
https://lists.auth.gr/mailman/listinfo/csd-ugrads .Η επιλογι του
χϊρου γίνεται για να αποφευχκοφν τα εμπόδια που κα κζςουν όςοι
επωφελοφνται από τθν κατάςταςθ αυκαιρεςίασ που επικρατεί, και
γιατί οι 'ςυνελεφςεισ' που γίνονται κατά καιροφσ είναι οφτωσ ι άλλωσ
άκυρεσ αφοφ δεν τουσ αποδίδεται ιςχφσ από κάποια διάταξθ του
τμιματοσ. Κάκε φοιτθτισ (όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του
τμιματοσ) μπορεί να ςυμμετζχει με τον όρο αυτό να γίνεται
επϊνυμα, είτε χρθςιμοποιϊντασ το mail που του ζχει αποδοκεί απο
το ΚΛΔ του ΑΠΘ είτε υπογράφοντασ με τα ςτοιχεία του το κάκε
μινυμα.
Γεώργιοσ Καςςελάκησ
http://www.petitiononline.com/CSDAUTH/
Πείτε όχι ςτην αχρειότητα – Υπογράψτε τώρα