NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
PREAMBUL 1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. In cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative mentionate se specifica numarul si titlul acestora. 3. Trimiterile din prezentele norme metodologice la articolele si alineatele din Lege corespund numerotarii din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. Dupa republicarea Legii se vor republica si prezentele norme metodologice, avand trimiterile la Lege conform cu noua numerotare a acesteia Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare (1) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde urmatoarele documente: a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata); c) certificatul de urbanism (in copie); d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare); e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare); f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie); g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului; h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie); i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie). (2) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare va cuprinde urmatoarele documente: a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

.A. la certificatul de urbanism. 85 alin. succesiune etc. SECTIUNEA a 2-a Avize si acorduri necesare in procesul de autorizare ARTICOLUL 18 Avizul primarului (1) In situatia in care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta presedintelui consiliului judetean.O. conform listei avizelor si acordurilor necesare. se admite prezentarea unui singur document de plata echivalent taxelor comasate (in copie).) (doua exemplare).operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (vanzare-cumparare.) .c) certificatul de urbanism (in copie). potrivit prevederilor art.. h) certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).in situatia in care. i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie). dupa caz. concesiune. .piese scrise si desenate . inclusiv referatele de verificare si. (2) Avizul primarului se emite o singura data. comasari. altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului. cesiune.). aviz sanitar.cereri in justitie etc. partaje. d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare .precum si avizele specifice (aviz circulatie. si este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism.se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism. intocmit in baza prevederilor anexei nr. comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie). stabilite prin certificatul de urbanism (in copie). f) avizele si acordurile obtinute de solicitant. referatul de expertiza tehnica . . (7). solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P. e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism.in situatia in care. g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului.P. aviz/contract cu societatea de salubritate etc. 1 la Lege. (3) Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea in vedere si urmatoarele: . emitentul asigura plata taxelor la o singura casierie.. in situatia in care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ori pentru adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.semnate si stampilate in original (doua exemplare). daca scopul declarat de solicitant este pentru: . parcelari. . dezmembrari. inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare). b) pentru certificatul de urbanism si pentru autorizatia de construire/desfiintare. dupa caz.E. documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare).D. j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic. este necesar avizul favorabil al primarului unitatii administrativ-teritoriale in al carei teritoriu este situat imobilul in cauza. aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public. necesare emiterii acordului unic. precum si. o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor.

P.1) se definitiveaza astfel: . (3) Arhitectul-sef al judetului. astfel: . dupa caz. termoficare. electricitate. transport urban. in situatia in care in cadrul primariilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. (3) Fisele tehnice-model sunt prezentate in formularele F..2. redactata de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din cadrul primariei.D. dupa caz. scop in care va utiliza formularul-model F.A.pe baza carora se elibereaza avizul administratorilor/furnizorilor de utilitati.in termen de 10 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice emitentii vor solicita fiecarui avizator (furnizor/administrator de utilitati urbane din cadrul unitatii administrativ-teritoriale) definitivarea fiselor tehnice. inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament). dupa caz. (4) Definitivarea continutului formularului "Fisa tehnica" specific fiecarui domeniu se face prin grija autoritatii administratiei publice locale (emitentul autorizatiilor) si a tuturor avizatorilor interesati (societatile/regiile care administreaza/ furnizeaza utilitatile urbane de pe raza unitatii administrativ-teritoriale). impreuna cu acordul unic. . impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (P.. (5) Pentru municipiul Bucuresti procedura de informare ori de avizare.4. salubritate. apararea civila. ARTICOLUL 20 Fisele tehnice (1) Fisele tehnice sunt actele cuprinzand elementele de aviz (conform datelor din proiect) . in termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitarii.5.(3) Presedintele consiliului judetean are obligatia de a solicita avizul primarului in termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii. se stabileste prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti potrivit legii. in termen de maximum 15 zile. dupa caz). impreuna cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizatie de construire/desfiintare. utilizand formularul-model F. .in termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa si vor definitiva fisa tehnica-model prin inscrierea in rubricile rezervate a datelor si informatiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului.A.8. ARTICOLUL 19 Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean (1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean este obligatoriu in situatiile in care emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare este de competenta primarilor: .de orase sau de municipii. dupa cum urmeaza: a) fisa tehnica-model pentru avizarea furnizarii de utilitati urbane (formular-model F.1-F. in calitate de sef al compartimentului (structurii) de specialitate. (2) Fisele tehnice completate de proiectant se depun la emitent.8.necesare in vederea emiterii acordului unic .8. utilizand formularul-model F.11 si va aplica stampila consiliului judetean (individualizata pentru functia de arhitect-sef) dupa cum urmeaza: a) pentru certificatele de urbanism. telecomunicatii. in vederea avizarii furnizarii de utilitati urbane (apa. precum si al institutiilor descentralizate prevazute de Lege. emite avizul structurii de specialitate. (4) Primarul va emite avizul in termen de 5 zile de la primirea solicitarii. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean se inainteaza de primar. gaze. in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii solicitantului. utilizand formularul-model F.de comune (imobilul este situat in intravilanul localitatilor componente). b) pentru autorizatiile de construire/desfiintare. precum si pentru prevenirea si stingerea incendiilor. canalizare.3.C. protectia mediului si a sanatatii populatiei. scop in care vor transmite cate un exemplar al fisei tehnice-model in vederea completarii acestuia.

o data cu certificatul de urbanism.2-F. care constituie conditii prealabile de aviz. precum si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor. care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor.).5) se vor transmite institutiilor avizatoare. coroborate cu conditiile de asigurare a utilitatii urbane in zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitatii urbane care trebuie asigurate prin proiect .baza legala care se aplica in domeniu. .exprimate prin fisele tehnice . contra cost. ARTICOLUL 21 Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform. protectia mediului si sanatatea oamenilor (obtinute de autoritatile de pe plan local). situatie in care termenul de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare va curge din momentul redepunerii documentatiei completate.U.date privind taxa de avizare (baza legala si modalitatea de achitare). dupa care acestea se returneaza emitentului. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fiselor tehnice avizate favorabil.dupa completare si definitivare. datele continute constituind elementele de tema necesare proiectantului in vederea intocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. (7) In vederea autorizarii proiectantul are obligatia de a completa fisele tehnice. care are obligatia de a le multiplica si de a le pune la dispozitie solicitantilor.conditii si/sau restrictii specifice impuse). administratorii/furnizorii de utilitati urbane. avizatorii vor returna formularele fiselor tehnice definitive emitentului. la faza "Certificat de urbanism". (5) Formularele fiselor tehnice se pun la dispozitie solicitantilor. avizatorul va mentiona in scris modalitatile de rezolvare a acestora in beneficiul realizarii investitiei. prin grija emitentului.8. precum si institutiile descentralizate prevazute de Lege vor analiza datele inscrise de proiectant in fisele tehnice si vor emite avizul lor cu/fara conditii. fisele tehnice definitivate se completeaza la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele si cerintele corespunzatoare specificului investitiei (in baza elementelor cuprinse in cererea de emitere a certificatului de urbanism). o data cu certificatul de urbanism. precum si institutiile prevazute de Lege) continutul fiselor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.pentru utilitatile urbane. . insumand avizele si acordurile favorabile .continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare. procedand dupa cum urmeaza: a) in situatia in care avizul favorabil este exprimat cu conditii. . pe propria raspundere.A.. apararea civila. numai in situatia in care certificatul de urbanism se solicita pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare.U. precum si de a le anexa la documentatia pentru autorizarea executarii lucarilor de constructii. (8) Pentru avizare. cu datele proiectului si in conformitate cu cerintele fiecarui avizator. aceasta se returneaza (cu data si numar de inregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare. (9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/si furnizori de utilitati urbane. emis de Comisia de Acorduri Unice (C. (3) In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare.) din subordinea arhitectului-sef. b) fisele tehnice-model pentru avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor.8. (6) Prin grija reprezentantului avizatorului in Comisia de Acorduri Unice (C. b) in situatia in care unul sau mai multi avizatori precizeaza in fisele tehnice conditii de natura sa aduca modificari de solutii fata de documentatia supusa avizarii (care nu pot fi rezolvate in termenul legal de analiza a documentatiei depuse). protectia mediului si a sanatatii populatiei (formularele-model F. . Dupa completare fisele tehnice (aferente fiecarei utilitati urbane) se anexeaza la certificatul de urbanism. in vederea completarii continutului-cadru al acestora cu alte date si cerinte specifice (de pe plan local). apararea civila. pentru utilizare in faza de proiectare si de pregatire a autorizarii.A. pentru utilizare in faza de proiectare si de pregatire a autorizarii. o data cu certificatul de urbanism.

24. 3. cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic. b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente. a lucrarilor prevazute la art. ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat. sa fie considerate infractiuni: a) executarea sau desfiintarea. b). c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane. . . 3 lit. potrivit legii. lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu. fara autorizatie de construire sau de desfiintare.000 lei la 50. care nu are organizate structuri de specialitate. 24. precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara. 26. (2) Infractiunile prevazute la alin. fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. . cu exceptia celor prevazute la lit. c) intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice.(4) Acordul unic se emite si in situatia in care emitentul autorizatiei de construire/desfiintare este primarul comunei. sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala. 25. 3. In aceasta situatie acordul unic se emite de catre presedintele consiliului judetean si de arhitectul-sef al judetului.000 lei. b) executarea sau desfiintarea. Art. totala ori partiala. 9. organele de control prevazute de prezenta lege. de catre investitor si executant.000.(1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) executarea. orasului ori municipiului. in conditiile prevazute la art. ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate. d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor. de catre investitor si executant. care au constatat fapta. b).In cazul savarsirii faptelor prevazute la art. .(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte.000. potrivit legii. CAPITOLUL III Raspunderi si sanctiuni Art. b). cu exceptia celor mentionate la lit. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1. Art. a lucrarilor prevazute la art.

7 alin. precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii.e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor. (1). a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei. la termenul stabilit. potrivit prevederilor art. i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare: . precum si nerealizarea lucrarilor de curatare. potrivit dispozitiilor art. 7 alin.in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism. (20). 7 alin. in conformitate cu prevederile art. 27 alin. aprobate potrivit legii. precum si depasirea termenului legal prevazut la art. dupa caz. 3 lit. care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii. sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal. care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare.in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism. . dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. (8). care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii. ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. conform prevederilor art. . (3) si (4). in unitatile lor administrativ-teritoriale. l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art.in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege. j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor. prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate. k) neindeplinirea. g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate. c). m) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii. 34 alin. (7). in cazul lucrarilor de consolidare. ale Codului civil. o data cu incheierea lucrarilor de baza. . . f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului. 29 alin.in lipsa unui drept real asupra imobilului. amenajare ori degajare. a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior. . (3). h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate.

dupa caz.de la 1. 26 alin.000 lei. sectoarelor municipiului Bucuresti.de la 3. cele prevazute la lit.000 lei.de 1. (1).de la 3. se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza: .de la 1. (2) Arhitectul-sef al judetului si personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului. a). cele prevazute la lit.000 lei la 4.000 lei la 30. oraselor si comunelor. cu exceptia celor de la lit.000 lei.(1) Presedintii consiliilor judetene. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare.000 lei la 100.de la 5. (3) Contraventiile prevazute la art.000 lei. savarsite de persoanele fizice sau juridice. cele prevazute la lit. . cele prevazute la lit. j) si k).m). in functie de incalcarea prevederilor legale. precum si semnatarilor. . cele prevazute la lit. Art. cele prevazute la lit. (4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice. cele prevazute la lit. 27. g). c). h) si i). (5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. . potrivit atributiilor stabilite conform legii.de la 3. primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si. . (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.(2) Contraventiile prevazute la alin. .000 lei la 2.000 lei la 10. pentru faptele savarsite in unitatea lor . . l) si m). (1) lit.000 lei la 5. h) . (1). b). sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala. cele prevazute la lit. precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor. f). se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor. d) si e).000 lei.000 lei.de la 1.000 lei la 10.000 lei. .000 lei. .

care va aplica sanctiunea potrivit legii. pe intregul teritoriu al tarii. (3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care. in vederea aplicarii sanctiunii. dupa caz. si. 26 alin. pentru faptele savarsite pe teritoriul judetului respectiv. dupa caz. presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza s-a savarsit contraventia. a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii. fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise. potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare. 28. (2) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare. . . 26 alin. . (2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente. de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. se inainteaza. Art. la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei. dupa caz. atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale. (1) lit. sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau. incheiate de organele de control ale administratiei publice locale. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor. 26 alin. de catre cele ale municipiului Bucuresti. contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara. (5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor. dupa caz. precum si. a). luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. 3 lit. care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege. prevazute la art. (1) lit. si de inspectoratele teritoriale ale acestuia.administrativ-teritoriala sau. c) si e). in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti. pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente. i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliului judetean. (1) lit. (4) Contraventiile prevazute la art. avizate si aprobate in conditiile legii.(1) Controlul statului in amenajarea teritoriului. pot fi constatate si de organele de politie.(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. dupa caz. intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii. h). Art. dupa caz. (6) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor. sau. 29. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de indata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savarsit contraventia.

astfel cum se prevede la art. fara a se depasi suma datorata. (1) se face in contul inspectoratelor teritoriale in constructii.1% din valoarea lucrarilor autorizate. dupa caz. au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii. 31.Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 30. urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor. in valoare echivalenta cu o cota de 0.(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului. o data cu transmiterea instiintarii privind data inceperii lucrarilor. Art. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate. judetene. Art. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. dupa caz. b) si a lacasurilor de cult.15% pe zi de intarziere. 3 lit. . Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0. (3) Cota stabilita la alin. (8). 7 alin. cu exceptia celor prevazute la art. In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale. 26 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei . . respectiv al municipiului Bucuresti.(3) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful