HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM - TP.

HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN __________ Số: 01/HD - HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2011

HƯỚNG DẪN
Phân tích chất lượng Hội viên, Chi hội năm học 2010 – 2011
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác Hội và phong trào Sinh viên của Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm học 2010 – 2011, BTK Hội sinh viên trường ban hành hướng dẫn những nội dung trọng tâm và phương pháp phân tích chất lượng Hội viên và Chi hội trong năm học này. Đây là căn cứ để Đoàn viên và Chi đoàn có sự điều chỉnh hoạt động của mình sao cho phù hợp với phong trào chung của toàn trường. I. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HỘI VIÊN VÀ CHI HỘI:

1. Đối với Hội viên:
- Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Hội viên do BTK Hội Sinh viên trường ban

hành và họat động thực tiễn của Chi hội, Liên chi hội, BCH Liên chi hội chủ động thiết kế phiếu tự đánh giá Hội viên và chuyển về cho BTK Hội sinh viên trường cho ý kiến trước khi ban hành.
- Nội dung của phiếu đánh giá phân tích chất lượng Hội viên đảm bảo liệt kê đầy đủ các hoạt

động của các cấp bộ Hội được phân chia thành từng mảng ứng với các cuộc vận động và chương trình hành động của Sinh viên trường; trong đó liệt kê cấp tổ chức, thời gian tổ chức và cách thức đánh giá điểm của hoạt động. - Mỗi hoạt động được đánh giá tối đa là 10 điểm và được chia thành từng mức độ và thang điểm như sau: + Xuất sắc + Khá + Trung bình + Yếu : 9 – 10 điểm : 7 – 8 điểm : 5 – 6 điểm : 0 – 4 điểm

- Việc quy định tiêu chí, cách thức đánh giá điểm ở mỗi hoạt động là do Liên chi hội quyết định dựa vào đặc thù của từng hoạt động và của cơ sở.
- Khái niệm Điểm trung bình = Tổng điểm tất cả các hoạt động (có quy định hệ số đối với các

hoạt động cao điểm, trọng tâm cấp trường và Liên chi hội)/ Tổng hệ số các hoạt động (lấy đến 2 số thập phân). 1.1. Hội viên xuất sắc:
- Điểm trung bình từ 8,00 đến 10,00. - Tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện và ít nhất 5 hoạt động trên tất cả các mảng còn lại

(không phải tình nguyện) trong năm.
- Chủ động, tích cực tham gia họat động Chi hội, Liên chi hội, Hội Sinh viên trường. Hoàn

thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. - Tích cực tuyên truyền vận động sinh viên tham gia các hoạt động của các cấp bộ Hội.

Điểm trung bình từ 5.Tham gia đầy đủ các họat động của Chi hội. Liên chi hội.00 đến cận 8. Liên chi hội. . lành mạnh” và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Hội Sinh viên trường. Hội viên Trung bình: . . Chi hội mạnh: . .Điểm trung bình từ 0. .2. .Vận động sinh viên thực hiện tốt 2 cuộc vận động “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Hội viên Khá : .Có ý thức tham gia các họat động của Chi hội.00 . Chi hội khá: . Liên chi hội. quy định của nhà trường.Có sáng kiến đóng góp vào họat động của Chi hội. .Chấp hành tốt các nội quy. không vi phạm pháp luật của nhà nước.Có triển khai và vận động Sinh viên thực hiện 2 cuộc vận động “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. 1.5) trở lên.Không tham gia họat động các cấp bộ Hội.Trên 80% Hội viên xếp loại trung bình trở lên. Đối với Chi hội: 2. Hội Sinh viên trường. . . .00 .Có tham gia sinh họat Chi hội và đóng hội phí đầy đủ.3.Chấp hành các nội quy. 2. tích cực.Tham gia sinh họat Chi hội và đóng hội phí đầy đủ. pháp luật của nhà nước.Không tham gia sinh họat Chi hội.00 đến cận 5.Không có Hội viên yếu.00 .Chủ động thiết kế họat động của Chi hội gắn với chỉ đạo của Liên chi hội và Hội Sinh viên trường. .Tổ chức tốt họat động học tập và họat động tình nguyện tại Chi hội. 1. .4. 1.. không vi phạm pháp luật của nhà nước . .Chấp hành tốt các nội quy.00 đến cận 7.Làm tốt công tác phát triển Hội viên. . .Tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong năm và ít nhất 3 hoạt động trên tất cả các mảng còn lại (không phải tình nguyện) trong năm. không vi phạm pháp luật của nhà nước.Có tổ chức các họat động học tập và họat động tình nguyện. tích cực. Hội viên yếu: . . trên 50% Hội viên xếp lọai từ khá trở lên.1.Đảm bảo tổ chức sinh hoạt Chi hội 1 lần/ 1 học kì . lành mạnh” và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.Có phát triển Hội viên mới.Điểm trung bình học kì 1 năm học 2010 – 2011 từ trung bình khá (6. quy định của nhà trường. quy định của nhà trường. .Điểm trung bình từ 7.2.Vi phạm quy định nhà trường. 2.

2. . . .BCH Chi hội tổ chức họp toàn thể Chi hội để thống nhất thông qua đánh giá phân tích chất lượng Hội viên và Chi hội. đánh giá và xếp lọai Chi hội. . sinh họat Chi hội. sinh họat của Chi hội.3.BCH Liên chi Hội họp đánh giá phân loại Chi hội dựa trên kết quả tự đánh giá của Chi hội và họat động thực tiễn của Chi hội trong năm học 2010 . 2.BCH Chi hội tổ chức họp Chi hội góp ý cho báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 – 2011 của Chi hội và thống nhất thông qua kết quả xếp loại của Chi hội. Chi hội trung bình: . 2.Trên 50% Hội viên đạt loại trung bình trở lên. Liên chi hội.Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Hội viên do BTK Hội Sinh viên trường ban hành và họat động thực tiễn của Chi hội. . . Phân tích chất lượng Chi hội: .4.Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Chi hội do BTK Hội Sinh viên trường ban hành và họat động thực tiễn của Liên chi Hội.12/4/2011: BTK phản hồi và góp ý phiếu đánh giá mẫu . QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HỘI VIÊN VÀ CHI HỘI : 1.11/4/2011: cơ sở nộp phiếu đánh giá mẫu (tiêu chí đánh giá chất lượng Hội viên và Chi hội) cho BTK .2011. III.Hội viên thực hiện phiếu tự đánh giá (theo mẫu do BCH Liên chi hội tự thiết kế dựa trên hướng dẫn của BTK Hội Sinh viên trường) và chuyển phiếu về cho BCH Chi hội.BCH Liên chi Hội gởi biên bản họp BCH Liên chi hội và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng Chi hội về BTK Hội Sinh viên trường. II.06/4/2011: triển khai cơ sở . BCH Liên chi hội có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn và hướng dẫn các Chi hội tiến hành đánh giá phân tích chất lượng Chi hội. . . Phân tích chất lượng Hội viên: .. . .Không tiến hành phân tích chất lượng Hội viên. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: . .Không tổ chức được họat động .Xây dựng được nội dung họat động.Không thể hiện được vai trò của Chi hội trong lớp. BCH Liên chi hội chủ động thiết kế phiếu tự đánh giá Hội viên và chuyển về cho BTK Hội sinh viên trường cho ý kiến trước khi ban hành.BCH Chi hội họp đánh giá về họat động của Chi hội và đề nghị xếp loại Chi hội.Có tổ chức sinh họat Chi hội nhưng không thường xuyên.BCH Chi hội họp xét đánh giá Hội viên dựa trên phiếu tự đánh giá và họat động thực tiễn của Hội viên. Chi hội yếu: .BCH Chi hội gởi biên bản họp Chi hội và danh sách tổng hợp kết quả phân lọai Hội viên về cho BCH Liên chi Hội.

25/4/2011: Liên chi hội nộp toàn bộ hồ sơ kiểm tra về Hội sinh viên trường .18/4/2011: Chi hội hoàn tất hồ sơ phân tích chất lượng Hội viên và Chi hội nộp về cho Liên chi Hội. ..23/4 – 28/4/2011: Hội Sinh viên trường kiểm tra cơ sở . công nhận kết quả phân loại cơ sở Hội. TM.12/4 – 17/4/2011: cơ sở thực hiện đánh giá phân tích chất lượng Hội viên và Chi hội .05/5/2011: Họp BCH Hội Sinh viên trường xem xét. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: hiện) Lưu Các Chi hội. Liên chi hội(để thực Nguyễn Triều Trung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful