ªtefan Stanciu Mihaela Ionescu

Managementul resurselor umane

CUPRINS

CAPITOLUL 1 – Introducere în managementul resurselor umane / 11

1.6. Managementul resurselor umane / 41 1.6.1. Concepte / 41 1.6.2. Obiective privind resursele umane / 43 1.6.3. Departamentul de resurse umane / 44

CAPITOLUL 2 – Manageri [i leadership / 57 2.1. Managerii / 57 2.1.1. Caracterizare general` / 57 2.1.2. Profiluri manageriale / 60 2.1.3. Caracteristicile managerilor / 64 2.2. Managerii de resurse umane / 73 2.3. Delegarea / 77 2.4. Decizia – func]ie esen]ial` a conducerii / 79 2.4.1. Concepte / 79 2.4.2. Tipuri de decizie / 81 2.4.3. Decizia de grup / 83 2.4.4. Etapele procesului decizional / 85 2.5. Leadership / 91 2.6. Dezvoltarea competen]elor managerilor / 100 2.7. Aplica]ii [i studii de caz / 102

CAPITOLUL 3 – Strategii, politici [i planuri privind resursele umane / 111 3.1. Strategii / 111 3.1.1. Schimbarea organiza]ional` / 111

3.1.2. Planificarea strategic` / 115 3.1.3. Cerin]e [i linii strategice / 116 3.1.4. În ce const` strategia de personal? / 117 3.1.5. Op]iuni strategice / 119 3.2. Politici de personal / 121 3.2.1. Caracteristicile politicilor tradi]ionale / 121 3.2.2. Caracteristicile politicilor moderne / 122 3.2.3. Politici cu spectru larg / 126 3.2.4. Politici privind plec`rile voluntare / 130 3.2.5. Previziunea [i planificarea personalului / 131 3.3. Prognoza resurselor umane / 136 3.4. Tendin]e în domeniul resurselor umane / 137 3.5. Practici privind personalul / 140 3.5.1. Demotivarea, absenteismul [i abandonul / 140 3.5.2. Fluctua]ia de personal / 141 3.5.3. Discriminare [i practici negative / 142 3.6. Aplica]ii [i studii de caz / 147

CAPITOLUL 4 – Proiectarea, analiza [i evolu]ia posturilor / 153 4.1. Defini]ii [i concepte / 153 4.2. Proiectarea posturilor / 155 4.3. Definirea posturilor / 159 4.3.1. Concepte / 159 4.3.2. Analiza posturilor / 160 4.3.3. Metode de analiz` a posturilor / 164 4.3.4. Descrierea postului / 170 4.3.5. Evaluarea posturilor / 176 4.4. Evolu]ia postului / 177 4.5. Reproiectarea posturilor / 179 4.6. Anexe / 180 4.6.1. Criterii de evaluare a posturilor / 180 4.6.2. Indicatorii standardelor de performan]` / 181 4.7. Aplica]ii [i studii de caz / 181

CAPITOLUL 5 – Recrutarea [i selec]ia resurselor umane / 187 5.1. Recrutarea resurselor umane / 187 5.1.1. Organizarea [i desf`[urarea recrut`rii / 189 5.1.2. Surse [i metode de recrutare / 192 5.1.3. Recrutarea prin Internet / 197 5.2. Procesul de selec]ie / 198 5.2.1. Factorii care influen]eaz` selec]ia / 200 5.2.2. Descrierea procesului de selec]ie / 201 5.2.3. Anexe / 210 5.3. Aplica]ii [i studii de caz / 213 CAPITOLUL 6 – Evaluarea performantelor personalului / 215 6.1. Definirea performantei. Satisfactia în munca 6.2. Obiectivele evaluarii performantelor

6.3. Criterii de evaluare si standarde de performanta 6.4. Etapele procesului de evaluare 6.5. Metode si tehnici de evaluare a performantelor 6.6. Aplicatii privind evaluarea performantelor 6.7. Surse de erori în evaluarea performantelor 6.8. Comunicarea în procesul evaluarii

CAPITOLUL 7 – Motivatia, ipostaza a comportamentului in organizatii 7.1. Motivatia ca forta de actiune sociala 7.2. Semnificatii si genuri ale motivatiei 7.3. Rolurile motivarii personalului 7.4. Componentele motivatiei 7.5. Teoriile motivatiei 7.6. Motivatie si performanta 7.7. Motivatie prin mobilitate si schimbare sociala

CAPITOLUL 8 – Preg`tirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei / 269 8.1. Preg`tirea [i dezvoltarea / 269 8.1.1. Factorii de influen]` / 271 8.1.2. Condi]iile reu[itei / 272 8.1.3. Desf`[urarea procesului / 272 8.2. Dezvoltarea carierei profesioanale / 278 8.2.1. Planificarea carierei – factori de influen]` / 278 8.2.2. Planificarea carierei organiza]ionale / 283 8.2.3. Dezvoltarea carierei / 285 8.3. Aplica]ii [i studii de caz / 288

1 Introducere în managementul resurselor umane .

A[a au ap`rut [i conceptele. A[a a ap`rut împ`r]irea muncii în „munc` productiv`“ a „creatorilor de bunuri materiale“. niciodat` individul. de „for]` de munc`“ sau „mân` de lucru“. p. Concepte În teoria tradi]ional` a organiza]iei. Managementul resurselor umane 1. conform regulilor. puneau în mi[care ma[ini [i dispozitive tehnologice sau îndeplineau unele activit`]i. 4). masa. a unui sistem de stimulare [i de recompensare a rezultatelor angaja]ilor. respectiv „munc` neproductiv`“ a „personalului neproductiv“. rare [i relativ de neînlocuit. comportament [i viziune specific` nu intra în obiectivele conduc`torilor – vezi Tabelul 1.6. managementul resurselor umane presupune o abordare global`. Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune existen]a unui sistem de evaluare a performan]elor. ac]iunile manageriale trebuie s` ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinct`. (adaptare dup` Mathis. Potrivit literaturii de specialitate. În acest sens. Conceptul de „for]` de munc`“ era folosit întotdeauna la singular [i desemna ansamblul. folosite [i ast`zi din p`cate. salaria]ii erau privi]i din perspectiva modului în care ace[tia executau anumite opera]ii prestabilite. Managementul resurselor umane presupune îmbun`t`]irea continu` a activit`]ii tuturor angaja]ilor în scopul realiz`rii obiectivelor organiza]ionale. cu personalitate.1.2. resursele umane sunt valoroase. Ceea ce interesa era capacitatea acestora de a pune în oper` deciziile conduc`torilor. cu caracteristici specifice. care era de obicei asociat cu cei care desf`[urau activit`]i de natur` intelectual`. nevoi. 1997.Introducere \n managementul resurselor umane 41 1. care îndeplinesc criteriile în virtutea c`rora pot fi considerate sursa principal` ce asigur` competitivitatea acesteia. . Resursele umane reprezint` acele valori ale firmei.6. interdisciplinar` [i profesional` a problematicii personalului din cadrul unei organiza]ii.

pp. comportamente [i viziune specific` În func]ie de rezultatele ob]inute Modul de abordare a personalului de c`tre manageri Principiul fundamental de salarizare Activitatea de evaluare a performan]elor Stimularea ini]iativei salaria]ilor Nesemnificativ`.2.42 Managementul resurselor umane Tabelul 1. – abordarea strategic` a asigur`rii. câteva dintre posibilele propozi]ii definitorii cvasiechivalente sunt (Manolescu. recrutarea. mân` de lucru Managementul resurselor umane Resurse umane Categorii cu caracter discriminatoriu Munc` productiv` [i creatori Resurse umane de bunuri (categorii privilegiate) / munc` neproductiv` [i personal neproductiv (categorii discriminate) În mod global. men]inerea personalului) [i de ordin energetic (crearea unui climat organiza]ional corespunz`tor). ce se poate face?“ etc. 29-30): – func]iunea care permite organiza]iilor s`-[i ating` obiectivele prin ob]inerea [i men]inerea unei for]e de munc` eficiente. ca mas` de oameni capabili s` munceasc` În func]ie de munca depus` Ca individualit`]i. având în vedere multitudinea de factori care poten]eaz` procesul.) „De ce vin oamenii s` lucreze la o anumit` orgniza]ie?“ „Cum sunt indivizii identifica]i [i selecta]i?“ „Cum [tiu angaja]ii ce s` fac` la posturile lor?“ „Cum [tiu managerii dac` angaja]ii au performan]e adecvate? Dac` nu au. motiv`rii. ini]iativa salaria]ilor este considerat` o diminuare a autorit`]ii [efilor ierarhici Sus]inut` [i promovat` prin recompense (promovare în func]ie. Caracterizare Concep]ii privind personalul Teoria tradi]ional` a întreprinderii No]iuni folosite For]` de munc`. . 1998. Încercarea de a defini managementul resurselor umane este dificil`. – ansamblul deciziilor [i practicilor manageriale care afecteaz` sau influen]eaz` direct oamenii sau resursele umane. nevoi. salarii mai mari etc. care muncesc pentru organiza]ie. antren`rii [i dezvolt`rii resursei cheie a unei organiza]ii. cu personalit`]i. Acestea sunt numai câteva din întreb`rile ale c`ror r`spunsuri fac obiectul managementului resurselor umane. care permit asigurarea organiza]iei cu resursele umane necesare. formal` Esen]ial` Absent`. – ansamblul activit`]ilor de ordin opera]ional (planificarea.

actrus. în prezent. care se refer` la prognoza. Pentru acesta. O sintez` a acestor defini]ii ar fi aceea c` managementul resurselor umane include toate deciziile manageriale [i practicile care influen]eaz` sau afecteaz` în mod direct oamenii. Prin urmare. o suficient` importan]` obiectivelor strategice în domeniul managementului resurselor umane. formulat` de conducerea organiza]iei.Q. prin implementarea conceptului Total Quality Management (T. Obiective privind resursele umane Indiferent de modul de organizare. Politica în domeniul resurselor umane. fiecare defini]ie contribuind la circumscrierea con]inutului managementului resurselor umane. încadrarea. – obiective opera]ionale. receptiv` la schimb`ri.6. în concordan]` cu politica [i cultura acesteia.ro/biblioteca/cursuri/management/petca/f_10_1. – stimularea loialit`]ii personalului fa]` de organiza]ia militar` printr-o motivarea corespunz`toare. parcurgând [i analizând diferitele defini]ii prezentate. orienteaz` activitatea fiec`rui salariat. care au în vedere organizarea activit`]ilor curente. stimularea material` [i moral` pân` în momentul încet`rii contractului de munc`. – garantarea calit`]ii întregii activit`]i militare. proiectarea. este necesar ca elementele acestei politici s` fie detaliate [i concretizate la fiecare nivel ierarhic. de natur` tactic` [i administrativ`. obiectivele strategice ale managementului resurselor umane dintr-o organiza]ie militar` din ]ara noastr` (sursa: http://www. având drept obiective: conceperea. planificarea [i adoptarea politicii de personal pe termen lung. utilizarea prin organizarea ergonomic` a muncii. respectiv resursele umane care î[i desf`[oar` activitatea în cadrul unei organiza]ii. ea trebuie s` aib` dou` categorii de obiective proprii: – obiective strategice.html): – integrarea strategic` a managementului resurselor umane în contextul previziunii de ansamblu a organiza]iei militare.). se poate aprecia c`. Prezent`m. 1. ca exemplu. mai mult decât atât.M. înc`.2. între]inerea [i dezvoltarea socio-uman`. acestea se completeaz` reciproc. nu exist` o defini]ie unanim acceptat` a managementului resurselor umane care s` întruneasc` consensul speciali[tilor în domeniu.Introducere \n managementul resurselor umane 43 – cuprinde toate activit`]ile orientate spre factorul uman. datorit` limitelor individuale (cuno[tin]e insuficiente) sau din lips` de interes. Se constat` c` defini]iile amintite nu con]in elemente contradictorii. Managerii de vârf din firmele române[ti nu acord`. activitatea de resurse umane dintr-o organiza]ie trebuie s` se subordoneze strategiei generale a firmei [i s` contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia. . selec]ia. utilizarea optim`. – reprezint` un complex de m`suri concepute interdisciplinar cu privire la recrutarea personalului. – sporirea flexibilit`]ii organiza]iei militare prin intermediul elabor`rii [i al dezvolt`rii unei structuri organizatorice articulate. inclusiv gestionarea problemelor privind personalul organiza]iei.

cerin]ele factorului uman determinate de caracteristicile particulare psihosociale. precum [i de cerin]ele generate de produc]ie [i de posibilit`]ile tehnice. birouri sau departamente. Proiectarea orientat` c`tre factorul uman asigur` un nivel ridicat al performan]ei celorlalte subsisteme din componen]a organiza]iei. deopotriv`. – normarea muncii – elaborarea [i revizuirea normelor de munc`. motivare [i promovare. având în vedere c` acestea determin` gradul de utilizare a tuturor celorlalte resurse [i subsisteme. – salarizare – stabilirea drepturilor salariale.44 Managementul resurselor umane Cerin]ele unei politici eficiente în domeniul resurselor umane pot fi rezumate astfel: – integrarea managementului resurselor umane în managementul organiza]iei. stimularea/motivarea. selec]ia. cuprinzând preg`tirea personalului. selectarea. – ob]inerea adeziunii întregului personal. în func]ie de profilul [i volumul de activitate. incluzând recrutarea. – evaluarea performan]elor salaria]ilor. departamentul poate desf`[ura activit`]i în urm`toarele domenii: – personal. salarizarea. – motivarea pozitiv` pentru indivizii care ob]in rezultate performante [i stimularea celor care pot atinge acest stadiu. eviden]a salaria]ilor. . – asigurarea unui climat de implicare [i de valorificare a poten]ialului fiec`rui salariat. formarea [i perfec]ionarea. – antrenarea indivizilor care doresc s` participe în mod direct la adoptarea actului decizional.3. Dintre acestea face parte [i departamentul de resurse umane (DRU). Departamentul de resurse umane Desf`[urarea normal` a activit`]ii unei organiza]ii necesit` organizarea unor compartimente de specialitate constituite sub form` de servicii. angajarea. – orientarea fiec`rui angajat c`tre autoperfec]ionare. pentru derularea activit`]ilor care decurg din necesitatea atingerii obiectivelor strategice pe care organiza]ia [i le-a asumat. Astfel. în vederea atingerii obiectivelor strategice [i imediate. specializarea [i perfec]ionarea acestuia. Departamentul de resurse umane reprezint` structura organiza]iei abilitat` s` pun` în valoare toate celelalte resurse de care dispune organiza]ia. gestionarea c`r]ilor de munc`. – înv`]`mânt. promovarea. Problema fundamental` la proiectarea unei organiza]ii const` în asigurarea condi]iilor pentru utilizarea optim` a resurselor umane. organizat în func]ie de ra]ionamentele proprii ale firmei.6. precum [i activit`]ile cu caracter social. recrutarea. Managementul resurselor umane vizeaz` asigurarea tuturor posturilor din structura unei organiza]ii cu oameni potrivi]i. Managementul resurselor umane vizeaz`. Aceasta presupune identificarea necesarului de personal. 1. forma de organizare [i m`rime. încadrarea [i promovarea.

pe care o cunoa[te]i. precum cea reprezentat` în Figura 1. Acesta din urm` poate fi [i vicepre[edintele firmei. fiind secondat de un asistent. Fiecare divizie are un manager care colaboreaz` cu directorul de resurse umane. Deoarece firmele se dezvolt` [i devin din ce în ce mai complexe. (Mondy. de exemplu. protec]ia [i securitatea muncii – Figura 1.14. o gre[eal` a conducerii (angajarea unui salariat incompetent care înl`tur` to]i clien]ii) poate cauza falimentul firmei. ceea ce într-o firm` de mari propor]ii are efecte mai reduse. perfec]ionarea [i consilierea în carier`. managerii în[i[i gestioneaz` activit`]ile legate de resursele umane. diferen]a const` doar în modalitatea utilizat` pentru a-[i îndeplini obiectivele. Scopul lui de baz` r`mâne acela[i. 13). 2002.16. recrutarea. micile firme au o unitate [i câ]iva speciali[ti în domeniul resurselor umane – vezi Figura 1. Într-o firm` de mici dimensiuni. 12). se creeaz` divizii (servicii) separate. selec]ia [i angajarea. exist` un manager specializat care coordoneaz` toate activit`]ile legate de resursele umane [i care are rolul esen]ial. (ibid.15. Figura 1. conduse de un director de resurse umane. DRU \ntr-o firm` de dimensiuni mici . Când activit`]ile legate de resursele umane devin prea complexe pentru a fi realizate de o singur` persoan`.14. (idem). cine se ocup` de activit`]ile privitoare la resursele umane? Într-o firm` de dimensiuni medii. Ei î[i concentreaz` activitatea pe angajarea [i promovarea persoanelor competente. departamentul de resurse umane dobânde[te o mai mare importan]`. lucreaz` în cadrul managementului de vârf [i formuleaz` strategiile firmei. p. alteori. Uneori. planificarea [i normarea muncii. aplicarea legisla]iei muncii [i salarizarea. integrarea.46 Managementul resurselor umane Structurarea unei firme începe prin proiectarea DRU. Aceste divizii îndeplinesc sarcini precum: administrarea.. Unele aspecte ale resurselor umane pot fi chiar mai importante în firmele mici decât în cele mari. p. Aceast` substrucur` trebuie proiectat` pentru a fi capabil` s` valorifice factorul uman în folosul firmei [i al individului.

matematic`. DRU într-o firm` de dimensiuni mari . finan]e). statistic`. sociologi. Speciali[tii selecta]i pot fi: juri[ti. psihologie industrial`. Juri[tilor le revine rolul de a le prezenta managerilor firmei toate reglement`rile privind legisla]ia muncii [i de a organiza din punct de vedere juridic-formal procedurile de recrutare. psihologie.Introducere \n managementul resurselor umane 47 Figura 1. negocieri colective. psihologi. selec]ia [i evaluarea candida]ilor pentru posturile vacante. managementul resurselor umane. respectiv pentru personalul angajat.16. Psihologilor li se cere s` defineasc` [i s` pun` la punct procedurile [i tehnicile pentru recrutarea. informaticieni. selec]ie. Este recomandabil ca o parte din acest personal s` aib` o preg`tire complementar` de psihologie. Diversitatea problemelor [i activit`]ilor cu care se confrunt` profesioni[tii în domeniul resurselor umane face ca ace[tia s` fie preg`ti]i pentru o arie larg` de activit`]i.15. sociologie). statisticieni. angajare. managerii firmei selecteaz` personalul care va ocupa posturile departamentului de resurse umane. Exper]ii sus]in o împ`r]ire a cuno[tin]elor pe trei domenii: educa]ie general` (limbi str`ine. DRU într-o firm` de dimensiuni medii Ini]ial. Figura 1. cuno[tin]e fundamentale din domeniul afacerilor (management. contabilitate. speciali[ti în managementul organiza]iei. administrarea salariilor. perfec]ionare [i salarizare. ingineri [i al]ii – buni cunosc`tori ai domeniului de activitate al firmei. comportament uman. incluzând [i cuno[tin]e generale privind legisla]ia muncii.

salarizare 3. fondului de salarii [i salariului individual – stabilirea nevoilor de preg`tire [i de perfec]ionare a preg`tirii profesionale – elaborarea programelor de preg`tire [i de perfec]ionare. Motivare. elaborarea fi[elor posturilor – proiectarea structurii organizatorice [i repartizarea posturilor – elaborarea Regulamenului de Ordine Interioar` (ROI) – elaborarea planului de munc` [i salarii – elaborarea strategiei [i politicii de personal – crearea unei b`nci de date în domeniu – întocmirea programului de asigurare pe termen lung a personalului pe categorii [i profesii. angajare Atribu]ii – stabilirea criteriilor de recrutare [i selec]ie – elaborarea [i aplicarea testelor pentru selec]ie – angajarea [i repartizarea pe posturi – negocierea contractelor individuale – desfacerea contractului de munc` – integrarea noilor angaja]i – eviden]a personalului – controlul respect`rii disciplinei muncii – stabilirea criteriilor [i metodelor de evaluare – evaluarea performan]elor fiec`rui angajat – aplicarea unor forme adecvate de salarizare – conceperea de stimulente nepecuniare – asigurarea unor corela]ii între cre[terea produc]iei. productivit`]ii muncii. precum [i urm`rirea aplic`rii lor – organizarea cursurilor de preg`tire [i de perfec]ionare – asigurarea condi]iilor pentru participarea salaria]ilor – evaluarea ac]iunilor de preg`tire [i perfec]ionare – elaborarea criteriilor de promovare – folosirea unor metode adecvate de promovare – elaborarea unui plan de promovare – organizarea concursurilor de promovare – elaborarea criteriilor de stabilire a necesarului de personal – normarea muncii – dimensionarea echipelor de lucru – descrierea [i analiza posturilor. cu precizarea surselor de recrutare [i stimulare – elaborarea programului de îmbun`t`]ire a condi]iilor de munc` – elaborarea contractului colectiv de munc` – negocierea [i urm`rirea realiz`rii prevederilor acestuia – identificarea posibilit`]ilor de îmbun`t`]ire a protec]iei [i igienei muncii – organizarea [i prestarea unor servicii social-culturale 2.48 Managementul resurselor umane Tabelul 1. Stabilirea necesarului de personal 6. Promovarea personalului 5.4 Domenii 1. selec]ie. Calificare [i perfec]ionare profesional` 4. Strategia [i politicile de personal 7. Asigurarea unor condi]ii bune de munc` . Recrutare.

departamentul de resurse umane cap`t` autoritate. concep]ia conform c`reia activitatea de resurse umane este de consultan]` a început s` se schimbe. deoarece speciali[tii din acest domeniu au [i responsabilitatea de a impune respectarea legisla]iei muncii. pp. 17-18). [eful acestui departament trebuie s` fie subordonat direct managerului general.Introducere \n managementul resurselor umane 49 Responsabilitatea managementului resurselor umane revine atât departamentului de specialitate cât [i managerilor superiori. stimulând cooperarea eficient` dintre compartimentele firmei [i departamentul de resurse umane. (Mathis. iar cooperarea dintre ace[tia este esen]ial`. În mod tradi]ional. În numeroase cazuri. sistematizate pe domenii de activitate. îi cere lucr`ri pe care. Pentru îndeplinirea acestor atribu]ii. Principalele atribu]ii ale departamentului de resurse umane. . 1997. precizând clar rela]iile cu celelalte departamente ale firmei. conducerea firmelor apeleaz` la departamentul de resurse umane. În tot mai multe firme. Ast`zi. Managerii de vârf au datoria de a cunoa[te activit`]ile specifice ale resurselor umane. uneori.4. managerii de vârf trebuie s` stabileasc` cu [eful departamentului de resurse umane orient`rile care vor sta la baza activit`]ii. s-a considerat c` rolul departamentului de resurse umane a fost acela de a sus]ine [i oferi informa]ii conducerii [i nu de a lua decizii. urm`rind ca deciziile din acest domeniu s` corespund` prevederilor legale. Mai mult. le aplic`. sunt prezentate în Tabelul 1.

2003. Chi[u Viorica Ana. New York. New York. 2002. 18. 16. New York. 1992. 1963. Reinhold Publishing. Éditions du Seuil. Editura Didactic` [i Pedagogic`.. 5. Dic]ionar de sociologie.. AlbaIulia. Editura Victor. Editura Economic`. 2002. 3. Bucure[ti. State University of New York Press. New Jersey. 10. 15. Bucure[ti. Mihu] Ioan (coord. Editura Economic`. 2000. 1995. Casa de Editur` IRECSON.Introducere \n managementul resurselor umane 55 Bibliografie 1. Dijm`rescu Ion. 8. Universitatea „1 Decembrie 1918“ Alba-Iulia. 17. Bucure[ti. Pichault François. 1999. Management. Paris. Verboncu Ion. Editura Economic`. Fundamente socioumane. Johns Gary. 2. Organiza]iile [i cultura organiz`rii. Prentice Hall. 1974. Teste [i studii de caz. Hoffman Oscar. Bucure[ti. Bucure[ti. Nicolescu Ovidiu.). Bucure[ti. Deetz Stanley A. . Managementul resurselor umane. Mondy R. Rusu Costache. Vl`sceanu Laz`r (coord. Nizet Jean. Bucure[ti. Comportament organiza]ional. 14. 4. Organizational Theory. Leovaridis Cristina. Boldur Gheorghe. Editura Babel. Editura R. Management. 6. Managementul resurselor umane. Wayne. 1998. Hatch Mary Jo. 7. Vl`sceanu Mihaela. Stanciu {tefan. 1973. Encyclopedia of Management. Democracy in an Age of Corporate Colonization. Managementul resurselor umane. Editura Bren.I. Oxford University Press. Editura Politic`. Symbolic and Postmoderne Perspectives. 1996. 13. 1998. Mathis Robert. 1997. Zamfir C`t`lin. Nica Panaite. Fundamentarea complex` a procesului decizional economic. Editura Trei.A. 12. Management. Bucure[ti. Human Resource Management. Heyel Carl. 1997. Les pratiques de gestion des ressources humaines : approches contingente et politique.). 1999. 1998. 9. Manualul specialistului în resurse umane. 11. Bucure[ti. Editura {tiin]ific`. Bucure[ti. Manolescu Aurel. Bucure[ti. Bazele managementului. Bucure[ti. Zamfir C`t`lin. 1998. Psihosociologia organiz`rii [i conducerii. Modern. Bucure[ti.

.

o organiza]ie etc.managerul este persoana care conduce o întreprindere. dar [i cu în]elesul de a rela]iona corect cu diverse persoane cu scopul de a ob]ine rezultate.“ Considera]i c`. cu sensul ini]ial de „a struni caii“. în alt` ordine de idei. dar [i „a struni caii la o c`ru]`“ – în special. 2002. a conduce sau a administra. o dezbatere etc. – studierea deciziei ca func]ie esen]ial` a conducerii. abilit`]ilor [i competen]elor managerilor..1. p. Conform dic]ionarelor.1. „a conduce“ semnific` . – cunoa[terea leadership-ului. 4). cuvintele manager [i management provin din latinescul „manus“ = mân`.a lua hot`râri potrivit competen]ei legale. în special. a (te) descurca. din punct de vedere managerial. 2.. Managerii 2. semnifica]ia verbului s-a extins. o activitate. . respectiv „a mânui“ – în general. Caracterizare general` La origine.. Din limba francez`. cu privire la desf`[urarea activit`]ii unei institu]ii sau întreprinderi. r`spunzând de aceasta“. – cunoa[terea caracteristicilor.57 2 Manageri [i leadership Obiectivele capitolului sunt complexe: – analiza profilului personalit`]ii managerilor. . sens din care au derivat mai târziu substantivele „manager“ [i „management“ (Chi[u Ana Viorica. o afacere“.“. „a te descurca“ are o conota]ie negativ`? Argumenta]i r`spunsul! . Cu timpul. respectiv ..1. cuvântul „manège“ a trecut în limba englez` sub forma verbului „to manage“. în general [i a managerilor de resurse umane. a duce ceva la bun sfâr[it. cu raportare direct` la desf`[urarea unei activit`]i opera]ionale sau de logistic`.a îndruma un grup de oameni. Verbul „to manage“ înseamn` a mânui.a dirija o discu]ie.

abilit`]ile. Manualele privind managementul resurselor umane prezint` doar indirect cerin]ele. organizare.1. inteviuri pentru selec]ie. p. competen]ele [i responsabilit`]ile atribuite func]iei pe care o exercit`. al rela]iilor umane (motivare. comunicare) [i în plan tehnic este diferit`. p. în acord cu sarcinile. iar speciali[tilor le revin activit`]i concrete (recrutare. În sens larg. ponderea activit`]ilor managerilor – în planul conceptual. 22) rolurile pe care managerii trebuie s` [i le asume [i s` le exercite sunt: . Dup` nivelul ierarhic la care se situeaz`. managerii de top sunt „executivii“. profil care face obiectul acestui capitol. în contextul faptului c` managerii lucreaz` cu oameni. antrenare. p. respectiv de nivel superior – cei care au în subordine toate nivelurile ierarhice ale organiza]iei. 11).. competen]ele. evaluarea performan]elor etc. Într-o alt` abordare. managerii sunt: „executivi“. Figura 2. metodele de lucru [i alte instrumente care servesc la aplicarea func]iilor managementului. de nivel mediu – cei care au în subordine atât executan]i cât [i manageri de nivel inferior. Competen]a managerial` se eviden]iaz` prin capacitatea conduc`torilor de a-[i îndeplini sarcinile la standardele adoptate de organiza]ie. managerul este persoana care aplic` func]iile managementului.1. 29). managerii sunt: de nivel inferior – cei care lucreaz` direct cu executan]ii. Noe Premeaux. tr`s`turile de personalitate. generali[tii sunt cei c`rora le revine aplicarea tuturor func]iilor manageriale în domeniul resurselor umane. stilul. formulate de Henri Fayol în 1946: previziune. Chi[u. Schematic. 1998. comand`/coordonare [i control. 2002. În opinia lui Henry Mintzberg (citat de Mihu].). „generali[ti“ [i „speciali[ti“ (Mondy Wayne. Ierarhia managerilor Activit`]ile specifice managerilor î[i au originea în func]iile clasice. 2002. Consider`m c` prezentarea aspectelor men]ionate este strict necesar`. în func]ie de nivelul la care activeaz` fiecare (Figura 2.58 Managementul resurselor umane Defini]iile prezentate permit schi]area profilului managerului.

41-42) este impresionant`: 1) planific` – trebuie s` prevezi viitorul pentru a-l conduce. 2) organizeaz` cu efort minim [i rezultate maxime. ci fenomene dinamice. nici unul dintre acestea nu poate fi neglijat. munca managerial` este dificil` [i cere din partea persoanelor care o exercit` caracteristici excep]ionale: cunoa[terea esen]ei tuturor aspectelor administrative. indivizii [i grupurile. organizeaz` [i coordoneaz` munca. 7) controleaz` eforturile angaja]ilor. tehnice. nu în ultimul rând prin conjugarea eforturilor colaboratorilor lor. 9) conduc angaja]ii spre a-i încuraja s` fac` ceea ce trebuie f`cut. B. psihic` [i mental`. între]inând un proces continuu de informare. roluri informa]ionale (monitorizare. 6) încurajeaz` colaborarea. dezvolt` rela]ii strategice etc. 3) recruteaz` [i contribuie la perfec]ionarea resurselor umane. talentul [i comportamentul. roluri de reprezentare (stabilesc [i men]in contacte umane. . reprezint` grupurile pe care le conduc). ei nu caut` men]inerea unei situa]ii existente. sunt purt`tori de cuvânt). fac previziuni [i planuri. cu clien]ii [i cu furnizorii. capacitatea de solu]ionare a problemelor atipice care li se prezint` spre rezolvare. 1986. Potrivit lui Henri Fayol (apud Jack Duncan. 87). Lor le este caracteristic faptul c` pot identifica adev`rata ierarhie a priorit`]ilor. precum [i putere de munc` pentru a reu[i în confruntarea cu beneficiarii [i cu partenerii de afaceri. pp. rezisten]` fizic`. astfel încât organiza]ia s` func]ioneze f`r` risip` de resurse. care motiveaz` angaja]ii. a dirija. Managerilor le este asociat verbul a schimba. negociaz`). a corija [i altele asemenea. promoveaz` comunicarea cu personalul. 10) gestioneaz` cele patru atuuri principale pe care le de]in: timpul. Managerilor le revin activit`]ile care deriv` din func]iile managementului: creeaz` [i aplic` strategii de dezvoltare. decid asupra problemelor deosebite care apar în via]a organiza]iei. Managerilor le sunt asociate verbe de ac]iune: a face. aloc` resurse. dac` aceasta nu mai este profitabil`. diseminare. Rolurile managerilor sunt conexe. Managerii nu gestioneaz` st`ri de echilibru. determin` reponsabilit`]ile. C. Lista responsabilit`]ilor rituale ale directorilor (Cribbin. 8) studiaz` [i evalueaz` munca angaja]ilor. a interveni. 1990. ideile. a dezvolta. stabilesc normele de produc]ie. comerciale [i financiare ale organiza]iei. 4) conduc – împart rolurile [i atribuie func]iile necesare. 5) coordoneaz` munca. asumându-[i riscuri [i g`sind c`i de rezolvare.Manageri [i leadership 59 A. asigur` un climat propice performan]ei. roluri decizionale (antreprenoriat. p. c` pot ac]iona eficient în domenii interdisciplinare cu grad înalt de incertitudine. se preocup` de cre[terea eficien]ei actului de conducere.

critic`. conjugând gândirea lucid` cu spiritul realist. Temperamentul coleric este caracterizat prin: reactivitate motorie [i comportamental` accentuat`. Aptitudinea de control presupune echitate [i fermitate. iar fiecare aptitudine a personalit`]ii va satisface o anumit` func]ie în planul managerial. con[tiin]a.2. senzoriale.1. agita]ie. Este nevoie de discern`mânt [i obiectivitate în alegere. lipsa st`pânirii de sine.60 Managementul resurselor umane 2. aten]ia. Aptitudinea de planificare const` în capacitatea managerului de a configura prin gândire imaginativ` elementele viitorului într-un ansamblu coerent de idei [i de a întrevedea posibilit`]ile de realizare. Temperamentul este prezentat de dic]ionarele de psihologie ca fiind ansamblul de elemente biologice care caracterizeaz` dinamica extern` a ac]iunii omene[ti: modul de acumulare [i desc`rcare a tensiunii (de unde caracteristicile: energic. financiare. gândire analitic` [i sintetic`. Fiecare func]ie corespunde unei anumite aptitudini în planul personalit`]ii. percep]iile. Aptitudinea de organizare const` în capacitatea managerului de a pune în condi]ii func]ionale resursele materiale. temperamentul [i caracterul sunt considerate însu[irile de baz` ale personalit`]ii. r`bdare. temperamentul. limbajul. afective. astfel încât s` se ob]in` atingerea obiectivelor asumate cu eficien]` [i eficacitate. precum [i capacitatea de a comunica cu ace[tia ra]ional [i afectiv. Profiluri manageriale Personalitatea este componenta stabil` a conduitei unei persoane \nglobånd particularit`]ile sale intelectuale. inteligen]a. caracterul [i comportamentul. aptitudinile. de voin]` [i temperamentale. pro- . motorii etc. imagina]ia. aten]ie concentrat` [i distributiv`. realist`. reprezent`rile. Aptitudinile sunt dispozi]ii naturale sau dobândite pentru a efectua anumite sarcini. supl` [i dinamic`. Activitatea managerial` presupune o serie de cerin]e care se exprim` prin func]iile managementului. Organizarea cere o gândire sintetic`. voin]a. nuan]at [i raportat la context. Aptitudinile pot fi intelectuale. care au relevan]` pentru activitatea oric`rui conduc`tor. motiva]ia. Dintre acestea aptitudinile. gândirea. rezistent. Elementele sistemului psihic uman aflate în rela]ii complexe de determinare sunt: senza]iile. asociativ`. sim]ul timpului [i temeinice cuno[tin]e de specialitate. Aptitudinea de coordonare cere ca managerul s` aib` tact [i o bun` cunoa[tere a oamenilor. afectivitatea. informa]ionale [i umane. stabilitate emo]ional`. memoria. tendin]a spre agresivitate. Aptitudinea de a decide presupune o mare capacitate de ob]inere [i prelucrare a informa]iei [i nevoia de a gândi analitic [i critic. deprinderile. incon[tientul. predispozi]iile. expansiv [i contrarele lor) [i dinamica ac]iunii (rapid/lent). tact [i încredere în oameni. exploziv. intui]ia. Clasificarea propus` de Hippocrate contureaz` portretele temperamentale fundamentale. Aptitudinea de coordonare presupune un comportament dinamic.

meticulos [i relativ pasiv. Temperamentul sanguin este caracterizat prin atributele: hiper-reactivitate motorie. actelor de conduit`. este modul de a fi. mai degrab` este vorba de temperamente combinate. lucreaz` lent. flexibilitate. Este prototipul managerului democrat. sentimentele îi sunt trainice. este imprevizibil. accept` [i suport` e[ecurile. dispus s`-[i asume ini]iative. dorin]a de ac]iune [i sim] practic dublat de instinct. este tolerant. fire deschis`. deci nu poate fi un bun manager. Este incapabil s` desf`[oare munci mig`loase. are capacitate de munc` redus` în condi]ii de suprasolicitare. d` dovad` de capacitate de munc` îndelungat`. situa]ie critic` sau situa]ie limit`. are putere de munc`. are emo]ii intense [i dispozi]ie stenic`.Manageri [i leadership 61 cese afective intense [i puternic exteriorizate. În practic`. simte deseori nevoia de schimbare. integrate într-un sistem complex. dar are sentimente durabile. Acesta nu face fa]` situa]iilor conflictuale [i nu le poate controla. vorbe[te pu]in [i lent. Pentru c` este realist poate fi manager. este foarte sensibil [i afectat de insuccese. este autoritar [i entuziast. decide cu rapiditate. prezint` un ansamblu comportamental s`rac. este mig`los. ceea ce înseamn` c` întrune[te toate cerin]ele pentru un adevarat lider: creativitate. pentru manageri pot fi importante urm`toarele: orientarea (capacitatea de a selecta . într-o activitate concret` î[i etaleaz` rapid posibilit`]ile. dar nu neglijeaz` constrângerile impuse de structur`. Managerul coleric este extravertit [i dezechilibrat. temperamentele pure se întâlnesc rar. situa]ie inedit`. iubit de subordona]i – pe care îi consider` colaboratori. poate fi generator de conflicte [i tensiuni. Caracterul este ansamblul atitudinilor. explozii emo]ionale. dar nu lider. înclina]ie spre exagerare. Managerul flegmatic este introvertit [i echilibrat. normelor. î[i men]ine echilibrul [i rezisten]a psihic` în situa]ii dificile. dovede[te pruden]` exagerat` în situa]ii nea[teptate. Caracterul este cadrul normativ [i de ac]iune a persoanei. are sim] analitic [i are tendin]a de a fi autoritar [i incompetent. alternan]` între un regim dinamic [i del`sare. Temperamentul flegmatic este calm. Managerul melancolic este introvertit [i dezechilibrat. are fire deschis` [i comunicativ`. are r`bdare [i înclina]ie spre rutin`. este echilibrat emo]ional. î[i etaleaz` rapid posibilit`]ile. nu iube[te schimb`rile. de a sim]i [i de a reac]iona al unui individ. ajunge uneori la epuizare. Aten]ie! În determinarea temperamentului trebuie s` se ]in` seama de împrejur`ri: situa]ie obi[nuit`. Se axeaz` pe rela]iile umane. are tendin]a de a domina grupul. Dintre sutele de tr`s`turi de caracter existente. este tenace [i cugetat. consecvent. dinamicitate ridicat` [i adaptabilitate. Ce departamente pot conduce cei care apar]in temperamentului flegmatic? Temperamentul melancolic manifest` o slab` rezisten]` neuropsihic`. valorilor. Managerul sangvinic este extravertit [i echilibrat. depinde de grup. volitive [i afective. vorbe[te mult [i repede. compenseaz` dificult`]ile de adaptare prin închidere în sine. fenomenelor cognitive. Poate fi un bun conduc`tor pentru compartimente opera]ionale. poate munci cu aten]ie timp îndelungat.

deci[i. dar nu pentru mult` vreme. Din multitudinea factorilor noncognitivi ai personalit`]ii ne vom referi în câteva rânduri la extraversie/introversie [i la stabilitate/instabilitate emo]ional`. se enerveaz` repede. Tipul atletic este bine propor]ionat fizic. care se orienteaz` repede în context. curajo[i. d` dovad` de optimism. r`bd`tori. E. autoritari. democra]i [i st`pâni pe sine. Kretschemer a clasificat oamenii dup` înf`]i[area lor fizic`. mai profunzi în sentimente [i gândire. vorbesc mult. Pe de alt` parte. are un stil ponderat [i rezisten]` la solicit`ri emo]ionale. sunt activi [i expansivi. capacitatea de a stabili u[or contacte. doar dac` pot fi asociate cu aspecte comportamentale dominante predictibile. sunt totu[i tovar`[i pl`cu]i [i între]in o atmosfer` tonic` [i de bun` dispozi]ie oriunde s-ar afla. Comportamental este înclinat spre abstractizare. transmite senza]ia de confort psihic interior [i de s`n`tate. în rela]iile sociale se manifest` cu stâng`cie [i evit` ocaziile de a vorbi în public. Condi]iile de ac]iune sunt esen]iale în studiul psihologiei manageriale. impenetrabili [i izola]i. fiind adesea mai superficiali în gândire [i sentimente. sunt prefera]i managerii calmi. lucreaz` bine împreun` cu al]ii [i prefer` s` aib` multe îndatoriri sociale. încredere în sine. dovede[te înclina]ie spre concesii [i compromisuri. reac]ioneaz` mai greoi [i se enerveaz` când sunt for]a]i s`-[i schimbe modul obi[nuit de lucru. interiorizare. echilibra]i. stapânirea de sine. meticulozitate pân` la pedanterie. Tipul picnic se caracterizeaz` prin statur` mijlocie [i exces ponderal. taciturni. Tipul astenic are corpul lung [i slab. De exemplu. Tipul stabil emo]ional manifest` armonia dispozi]iilor [i statornicia intensit`]ii acestora. sensibilitate. Introverti]ii tipici sunt pruden]i. precum [i ambi]ie care ascunde uneori anumite complexe de inferioritate. d` dovad` de realism [i prezint` înclina]ie spre activit`]i care reclam` un mare consum de energie. optimismul. atitudine. vorb` [i fapt`). Din punct de vedere comportamental acestuia îi sunt caracteristice: vioiciunea. Asemenea tipologii umane prezint` interes în studierea caracteristicilor managerilor. practic. prezint` un comportament antrenant [i spirit realist. statornicia [i optimismul. are sim]ul onoarei. în condi]ii conflictuale grave sunt prefera]i managerii energici. consisten]a (concordan]a dintre idee. generozitatea [i altruismul. Extraverti]ii tipici sunt orienta]i spre lumea din afar` a obiectelor [i rela]iilor sociale. afi[eaz` [i transmite încrederea de sine. fiind preocupa]i mai ales de rezolvarea unor probleme practice. se descurc` mai greu în treburile practice.62 Managementul resurselor umane influen]ele externe dup` criterii moral-valorice). dar care presupun dezvoltare organiza]ional`. chiar dac` recurg la mijloace ferme pentru a dep`[i criza. identificând tipurile somatice prezentate în cele ce urmeaz`. în situa]ii obi[nuite. ei î[i limiteaz` cercul cuno[tin]elor la câ]iva prieteni ale[i cu grij`. are tr`s`turi psihice intermediare între celelalte dou`: tr`iri afective echilibrate. stabilesc u[or prietenii [i cunosc mult` lume. sunt mai rapizi în reac]ii. . mobilitatea. puterea caracterului (capacitatea de a domina împrejur`rile [i de a se domina pe sine).

Manageri [i leadership

63

La polul opus, se constat` treceri abrupte de la o stare afectiv` la alta, pesimism, rigiditate, tendin]e spre imaginar, iritabilitate, nelini[te [i senza]ie de disconfort psihic. Persoanele instabile emo]ional pot tr`i sentimente de vinov`]ie, se subestimeaz`, tind c`tre singur`tate [i manifest` fluctua]ii ale aten]iei. Echilibrul proceselor nervoase, respectiv stabilitatea emo]ional` sunt considerate cerin]e importante în activit`]ile de conducere a personalului. De regul`, managerii sunt selec]iona]i dintre personalit`]ile caracterizate prin capacitate de organizare [i promovare a rela]iilor interpersonale. În articolul „L’artiste, l’artisan et le technocrate“ din revista Gestion (mai, 1993) Patricia Pitcher prezint` trei tipologii de manageri: arti[ti, profesioni[ti (artizani) [i tehnocra]i. Men]ion`m faptul c` tehnocra]ia este considerat`, de regul`, ca fiind ramura managementului care supraestimeaz` locul [i rolul tehnicienilor [i minimalizeaz` func]iile politicii organiza]ionale. Managerii sunt, în primul rând, oameni care fac tot ceea ce [tiu [i tot ceea ce pot s` fac`; posibilit`]ile managerilor sunt, evident, mai largi decât ale celorlal]i membri ai organiza]iei, dar sunt, totu[i, limitate. Literatura de specialitate privind managementul resurselor umane abund` în indica]ii privind ,,ce“ [i ,,cum“ trebuie f`cut; ceea ce apare mai rar este ,,cine“ poate face ceea ce trebuie f`cut pentru ca organiza]ia s` progreseze [i efectele economice [i sociale s` fie pozitive. Cele trei tipuri de manageri se deosebesc esen]ial: a) managerul care are visuri [i ambi]ii de mare anvergur` – artistul; b) managerul care cosider` c` visurile sunt de prisos – profesionistul (artizanul); c) mangerul care dispre]uie[te [i reprim` visurile – tehnocratul. În Tabelele 2.1. [i 2.2. sunt nominalizate principalele caracteristici ale acestor tipologii manageriale. Analizându-le, se poate pune, firesc, întrebarea: care este tipul de manager care poate conduce organiza]ia spre succes? R`spunsul la aceast` întrebare este simplu: în func]ie de natura, dimensiunile, tradi]ia, prestigiul, obiectivele strategice majore, structura personalului, conjunctura economic` [i social`, resursele materiale [i financiare, organizarea intern` etc. – toate tipurile de manageri prezentate pot conduce cu onestitate organiza]ia spre realiz`ri economice notabile, conservând fondul de baz` al resurselor umane ale organiza]iei. În Figura 2.2. este prezentat` o schem` privind dependen]a dintre caracteristicile managerilor [i rezultatele ob]inute prin aplicare a politicilor acestora. Se observ` c` activitatea managerului tehnocrat se eviden]iaz` prin eficacitate ridicat`, dar m`surile nepopulare pe care le adopt` îl fac vulnerabil pe termen lung; cu managerul artist se poate câ[tiga prin inspira]ia de moment, dar se poate pierde în viitorul imediat sau îndep`rtat, datorit` lipsei de profesionalism. Profesionistul asigur` rezultate bune pe termen mediu, dar poate fi surprins, uneori, de o conjunctur` de pia]` nefavorabil`. El poate \ns` aduce satisfac]ia lucrului în echip` dup` reguli atent verificate. O mai larg` palet` de tipologii manageriale apar]ine lui Roger Moyson. Acesta nuan]eaz` categoriile identificate de Patricia Pitcher, subliniind calit`]ile, nevoile,

64

Managementul resurselor umane

defectele [i limitele pe care le prezint` în lucrul cu oamenii (Tabelul 2.3. dup` Moyson, 2001, p. 145).

Figura 2.2. Performan]ele managerilor \n raport cu timpul

2.1.3. Caracteristicile managerilor

Persoanele angajate în activit`]i manageriale trebuie s` fie puternic motivate pentru a satisface exigen]ele posturilor de conducere pe care le ocup`. Managerii trebuie s` doreasc` s` ajung` la performan]`; aceast` caracteristic` uman` se manifest` la indivizii care prezint` motiva]ii individuale [i de ordin social. Din categoria motiva]iilor individuale face parte, în primul rând, dorin]a de a avea putere; unii oameni doresc s` aib` putere pentru a-i putea influen]a [i dirija pe ceilal]i oameni [i pentru a dobândi recunoa[tere din partea acestora. Dorin]a de a de]ine puterea este ancestral`; pe de alt` parte, dorin]a de a o folosi pentru interese proprii reprezint` o situa]ie periculoas` atât pentru individ, cât [i pentru organiza]iile [i grupurile sociale subordonate. Dac` individul dovede[te c` are autocontrol, c`-[i st`pâne[te emo]iile [i c` nu-[i folose[te puterea în scopul de a domina pur [i simplu, va fi urmat de subordona]i [i va câ[tiga prestigiu [i admira]ie. Persoanele care au în subordine grupuri de oameni trebuie s` întruneasc` o serie de calit`]i printre care: inteligen]`, memorie, spirit de observa]ie, capacitatea de concentrare, s`n`tate, caracter integru [.a. Pe de alt` parte, ace[tia trebuie s` aib` cuno[tin]e temeinice în domenii diverse: management, economie, psiho-sociologie, juridic, tehnic etc. Ei trebuie s` aib` cultur` general` [i s` cunoasc` cel pu]in o limb` str`in` pentru a se putea informa.

Manageri [i leadership

65

Tabelul 2.1.
Tipul Managerul artist Caracteristici Managerul artist este îndr`zne], plin de imagina]ie, exploziv, entuziast, vizionar, imprevizibil, emotiv, vesel, ciudat, inspirator, are spirit de ini]iativ` [i intui]ie. Nu accept` în nici un caz interpret`rile conven]ionale despre afaceri, despre pia]` sau despre lume, în general. Fiind ata[at pe deplin organiza]iei, cheltuie[te din plin energie [i încerc` s`-i antreneze [i s`-i inspire, prin exemplul s`u, pe subordona]i. Mangerul profesionist (artizan) are o bogat` experien]` în domeniul în care activeaz`. A reu[it s` dobândeasc` cuno[tin]ele necesare exercit`rii meseriei parcurgând toate treptele acesteia [i consider` c` în domeniul s`u cunoa[te totul. Nu accept` ca munca s` se desf`[oare aleator, respectând toate etapele prev`zute pentru fiecare gen de activitate. Este exigent [i, în general, r`bd`tor. Îi place munca pe care o face [i nu dore[te s` fac` altceva. Este în]elept, prudent, amabil, binevoitor, demn de încredere, onest, direct, rezonabil, realist, responsabil [i, evident, conservator – pentru c` respect` tradi]iile [i le pune în valoare. Nu accept` schimb`rile organiza]ionale decât atunci când realizeaz` utilitatea lor evident`. Î[i cunoa[te bine concuren]ii. Nu se las` p`c`lit de subordona]ii care încerc` s`-i prezinte idei dep`[ite într-un nou ambalaj; acestora le trebuie argumente puternice ca s`-[i conving` superiorul, care d` dovad` de flexibilitate [i de toleran]`, dar care nu face compromisuri. Dac` managerul s-a convins c` proiectul propus de subalterni este solid, acesta va face toate eforturile pentru a-l aplica. Managerul profesionist lucreaz` în sistemul pa[ilor m`run]i: mai întâi trebuie s` se amelioreze ceea ce nu este înc` des`vâr[it, urmeaz` apoi explorarea etapelor urm`toare, urm`rind cu asiduitate s` promoveze spiritul de echip`. Tehnocra]ii sunt excelen]i manageri; lucreaz` precis, rapid, f`r` ezit`ri sau complexe, punându-[i în valoare principiile, metodele [i tehnica managerial` performant`. Ei fac s` prevaleze aspectele concrete, tehnice ale unei probleme, în detrimentul consecin]elor sociale. Ace[tia î[i controleaz` emotivitatea, men]in distan]a fa]` de subalterni, sunt serio[i, analitici, metodici, cerebrali, conservatori, profunzi, hot`râ]i [i dovedesc, de multe ori, excelen]`. Sunt respecta]i, dar nu sunt iubi]i. Puterea lor const` în profunda analiz` a situa]iilor pe care le st`pânesc pe deplin. Sunt capabili de a oferi pentru oricare situa]ie solu]ii de rezolvare. Au capacitatea de a transmite altora cuno[tin]ele lor, ceea ce este o calitate apreciat` de subordona]i. Managerii tehnocra]i conteaz` pe alian]e [i pe planificarea strategic`. Dau dovad` de oportunitate în toate planurile [i în toate programele pe care le preg`te[te [i pe care [i le asum`.

Mangerul tehnocrat

Mangerul profesionist (artizan)

Tabelul 2.2.
Tipul Implica]ii economice [i sociale Temperamentul managerului artist este fluctuant; acesta trece cu u[urin]` de la st`ri de exaltare la st`ri depresive, de la st`ri de bucurie – în caz de reu[it`, la st`ri de mâhnire – în caz de e[ec. De regul`, este optimist dar, neavând sim]ul detaliilor, nu poate anticipa efectele unor proiecte pe care dore[te s` le pun` în practic`, astfel încât rezultatele finale nu au [anse sigure de succes. Ac]ioneaz` sporadic, uneori incoerent [i d` dovad` de o gândire eclectic`. Nu se str`duie[te s` conjuge eforturile subordona]ilor. Pe termen lung, strategia (improvizat`) pe care o practic` managerul artist este contraproductiv` pentru organiza]ie; pe termen scurt, arta improviza]iei sale manageriale poate face ca realiz`rile firmei s` fie deosebite, ceea ce poate contribui la cre[terea popularit`]ii sale. Fiind ambi]ios [i onest reu[e[te s` înve]e atât din succese cât [i din gre[eli.

Managerul artist

66

Managementul resurselor umane

Managerul profesionist este calm, optimist, ponderat [i prudent. Percep]ia sa este axat` pe viitorul imediat, pe achizi]ia de rezultate concrete; nu se las` sedus de aspectele privind sarcinile imediat urm`toare, nu permite abordarea unor proiecte care nu sunt bine structurate [i bine argumentate. O asemenea atitudine reprezint` o bun` garan]ie pentru organiza]ie, cu atât mai mult cu cât reu[e[te s` antreneze subordona]ii în realizarea obiectivelor pe termen scurt sau mediu pe care [i le asum`. Consider` c` obiectivele pot fi realizate din aproape în aproape, astfel încât nu expune organiza]ia unor e[ecuri imediat previzibile. Are capacitatea de a da încredere salaria]ilor [i de a le asigura nevoia de securitate. Managerul tehnocrat nu este, de regul`, optimist; consider` lumea [i organiza]ia ca fiind entit`]i care trebuie administrate cât mai bine posibil, la nivel global. Gândirea sa foarte structurat`, aproape rigid`, îi permite s` identifice metode, tehnici [i reguli dup` care organiza]ia poate fi condus`. Dup` p`rerea sa, strategia, principiile [i tehnicile care trebuie abordate fa]` de fluctua]iile pie]ei trebuie elaborate doar de c`tre exper]i. Aceast` abordare este axat` în exclusivitate pe ob]inerea de beneficii concrete, dar nu neap`rat imediate. Pentru momentul dat, proiectarea tuturor ac]iunilor spre viitor conduce la constângeri [i la renun]`ri economice.

Mangerul tehnocrat

Mangerul profesionist (artizan)

Tabelul 2.3.
Tip managerial Senzitiv Calit`]i sociabil, intuitiv, protector adaptabilitate, imagina]ie, încredere în oameni Nevoi proprii armonie cu mediul Defecte manipulare afectiv` În lucrul cu oamenii se bazeaz` pe creativitate, structur`, responsabilitate structur` [i responsabilitate

Vis`tor

are nevoie de directive clare [i de distan]` mare fa]` de anturaj

dependen]` fa]` de al]ii

Caracteristici cerute managerilor Capacitatea de a în]elege cadrul general în care evolueaz` organiza]ia Capacitatea de a planifica, organiza [i coordona [i capacitatea de gestionare a timpului Capacitatea de a decide Capacitatea de a ac]iona Capacitatea de a men]ine bune rela]ii umane [i capacitatea de a lucra în echip` Capacitatea de crea]ie [i spiritul de ini]iativ` Capacitatea de a se perfec]iona Dorin]a de a conduce Cuno[tin]e manageriale, economice [i de psiho-sociologie Experien]` managerial` Sim]ul responsabilit`]ii Starea s`n`t`]ii Loialitatea fa]` de organiza]ie Conduit` moral` s`n`toas` Vechime semnificativ` în organiza]ia respectiv`

institu]ionalizat [i reprezint` latura formal` a puterii. comportamentul managerilor [i cerin]ele aferente se manifest` în dou` planuri: în situa]ii de conducere efectiv` (A) [i în plan general (B). Astfel. capacitatea de a comunica. 38-39). disponibilitatea de a delega Caracteristica distinctiv` a managerului o constituie puterea sa asupra celorlal]i (Mihu]. a[a cum apar în tablourile de mai jos. Dreptul de a impune altor persoane o anumit` conduit` este numit autoritate. 1986. 1998. acceptarea e[ecului [i absen]a frustr`rii Comportament profesional: capacitatea de organizare. ceea ce îi permite s` analizeze semnalele pe care indivizii [i grupurile i le trimit.. Arta de a comunica presupune ascultarea atent`. capacitatea de a pune proiectele în oper`. capacitatea de a se face în]eles. pp. creativitate. Adev`ratul conduc`tor trebuie s` poat` s` se adapteze la orice situa]ie. credibilitate profesional` Comportament uman: maturitate. prin capacitatea de a men]ine bune rela]ii umane se în]elege acel ansamblu de tr`s`turi de comportament care-i determin` pe conduc`tori s` se implice în procesele din interiorul grupurilor prin acordarea încrederii. A – Sensul responsabilit`]ii – Capacitatea de motivare – Discern`mânt – Disponibilitate – Con[tiin]` de sine B Disponibilit`]i intelectuale: adaptabilitate. p. 3) darul negocierilor – pentru ca liderul s` fie eficace trebuie s` aib` bune rela]ii cu superiorii. exprimarea manifest` a încrederii în interlocutor. Aceasta are un caracter legitim. 19). managerii pot afla cu u[urin]` care sunt adev`ratele probleme ale salaria]ilor. Cu alte cuvinte. omologii [i cu subalternii. pp. 2) sim]ul oportunit`]ii. vorbirea cursiv`. eficacitate profesional`. 1991. trebuie s` fie capabil s` ac]ioneze adecvat [i trebuie s` fie consecvent cu sine [i cu principiile sale (Cribbin. Sintetic. care sunt cauzele acestora. St`pânind-o. ceea ce permite interceptarea semnalelor care-i sunt transmise.Manageri [i leadership 67 Unele dintre aspectele prezentate mai sus trebuie [i pot fi dezvoltate. deschidere spre schimbare. absen]a irit`rii [i grabei etc. ce aspira]ii [i ce nevoi au [i care sunt solu]iile pe care ei le întrev`d (Locke et al. în opinia lui Louis Sahuc (1987). credibilitate în plan uman. . exprimarea respectului fa]` de munca colaboratorilor [i fa]` de probleme lor. netenden]ioas` [i prietenoas`. imagina]ie. 276-278). Puterea presupune atât dreptul cât [i abilitatea de a influen]a comportamentul celorlal]i. compatibil [i consecvent trebuie s` posede calit`]ile la care ne vom referi în cele ce urmeaz`: 1) capacitatea de percep]ie. Pentru ca un lider sa aib` un comportament adecvat. colaborarea cu inferiorii sau superiorii [i munca în echip` sunt vitale pentru succesul eforturilor lor.

Subordona]ii tineri prefer` s` aib` drept manageri persoane tinere. dar nu lider. totu[i. în acela[i mod. mai liberali. Caracteristicile fizice pot determina într-o m`sur` însemnat` succesul unui manager. 1998. Dac` managerul de]ine în mod evident capacitate de influen]`. iar înf`]i[area trebuie s` fie agreabil`. Exist` [i excep]ii de la regulile exprimate mai sus. avem doar preferin]e. Atât b`rba]ii cât [i femeile pot fi autoritari [i au capacitatea de a influen]a oamenii. chiar dac` preg`tirea de specialitate a managerului este insuficient adecvat` func]iei. Statura nu este perceput`. În studierea personalit`]ii managerului de succes se consider` (Mihu]. acesta trebuie s` se afirme ca o personalitate puternic`. Managerii tineri sunt mai dinamici. Dac` autoritatea managerial` este inferioar` capacit`]ii de influen]`. chiar dac` managerul are preg`tirea de specialitate adecvat` func]iei. rezultatele organiza]iei vor fi modeste. Câteva diferen]e psihologice [i . Un adev`rat manager nu spune: trebuie s` facem asta!.68 Managementul resurselor umane Abilitatea unui individ da a determina comportamentul celorlal]i. dac` ambele aspecte (autoritatea [i capacitatea de infuen]`) se reg`sesc în aceea[i persoan` acesta este un lider autentic. Sexul nu condi]ioneaz` performan]a managerial`. atunci el poate fi numit conduc`tor sau lider. cuno[tin]e de psiho-sociologie etc. gândirea [i dominanta emisferic`. de a-i motiva [i de a le asigura satisfac]ia muncii. dar nu exist` re]ete dup` care s` ne ghid`m. rezultatele organiza]iei vor fi bune. Managerii trebuie s` aib` capacitatea de a îmbina laturile puterii. calculate. respectiv latura informal` a puterii. pp. sim]ul timpului [i. cei vârstnici – persoane vârstnice. director. În acest caz. ambi]ios. deschidere spre oameni. Dac` predomin` latura formal` a puterii el va fi numit [ef. predispu[i s`-[i asume riscuri. energic [i plin de încredere. induce în subordona]i impresia de om hot`rât. Culoarea deschis` a ochilor este interpretat` în spa]iul european ca apar]inând unei persoane reci. nasul proeminent. dar nu dezagreabil. de la o cultur` la alta. care dovede[te c` este cea mai influent` persoan` a organiza]iei. managerul are capacitatea de a-[i antrena subalternii. dar sunt lipsi]i de experien]`. în toate continentele [i în toate timpurile. temperamentul. de a realiza un stil de conducere cu valen]e participative. ca un corolar. 300-305) c` urm`toarele variabile de]in o importan]` major`: caracteristicile anatomo-fiziologice. inteligen]`. face el însu[i sau îi determin` pe colaboratori s` fac` ceea ce trebuie. mai ambi]io[i. constituie capacitatea sa de influen]`. Vârsta potrivit` pentru un manager este diferit` de la o ]ar` la alta. Aceast` caracteristic` este determinat` de calit`]ile cerute managerului: caracter. Pentru ca managerul s` îi poat` motiva [i antrena pe al]ii. Statura trebuie s` fie impun`toare. În condi]iile în care capacitatea de influen]` este inferioar` autorit`]ii manageriale. Din compararea laturii formale [i a celei informale a puterii rezult` c` acestea sunt independente.

tehnici[ti. „dreptaci“. care satisface doar temporar un gol creat de necesit`]i neîmplinite (Covey. managerul are datoria s` ierarhizeze priorit`]ile organiza]iei. le pace s` improvizeze. Planificarea zilnic` [i listele de obiective men]in aten]ia concentrat` pe îndeplinirea sarcinilor prioritare axate pe urgen]`. de regul`. Marile personalit`]i manageriale au fost beneficiarele unui perfect echilibru al func]iilor celor dou` emisfere. de obicei. Atunci când urgen]a devine factorul dominant din via]a individului. p. managerii profesioni[ti (artizani) [i managerii tehnocra]i sunt. al analiticului. Managerii la care predomin` aceste tr`s`turi sunt managerii arti[ti. Emisfera dreapt` a creierului este locul în care se na[te imagina]ia. dac` managerii au dubii c` un anumit obiectiv poate fi atins atunci. În lucrarea Managementul timpului sau Cum s` ne stabilim priorit`]ile? Stephen R. Din p`cate. apar diferen]ele dintre gândirea negativ` [i gândirea pozitiv` (adaptare dup` Mihu]. subordona]ii (indiferent de sex) prefer` s` aib` manageri b`rba]i. profilul motiva]ional al femeilor este ceva mai apropiat de unul optim. Persoanele la care predomin` func]iile acestei emisfere sunt. sim]ul estetic [i intui]ia. 303). de regul`. p. Stilul autocrat este adoptat. 2000. Sim]ul timpului este una din cele mai importante caracteristici manageriale. altrui[ti.3. Dominanta emisferic` constituie un aspect important care determin` comportamentul managerului. dreptaci. aici se formeaz` percep]ia detaliilor. percep]ia timpului.4. de aici e controlat` vorbirea. Stilul managerial democrat apare atunci când func]iile ambelor emisfere cerebrale au aceea[i pondere. Covey arat` c` dependen]a de urgen]` este un comportament autodistructiv. nu poate fi înlocuit cu alte resurse [i nu poate fi recuperat. ra]ionali. timpul nu poate fi stocat. Priorit`]ile par a fi lucrurile urgente. În Tabelul 2. ace[tia se reg`sesc într-una din variantele prezentate în Figura 2. de regul`. nu iubesc matematica [i tehnica. 1998.Manageri [i leadership 69 atitudinale sunt evidente: eficacitatea b`rba]ilor este u[or superioar` în raport cu cea a femeilor. În func]ie de modul în care managerii gestioneaz` timpul. acesta nu va fi atins. . sensul importan]ei se pierde. b`rba]ii utilizeaz` o varietate mai ampl` de tactici [i de strategii. sunt orienta]i spre rela]iile umane – pe care le promoveaz` [i le între]in. b`rba]ii pun accent pe echitate. Referitor la încrederea deplin` în propriile capacit`]i trebuie subliniat c` majoritatea succeselor se datoreaz` faptului c` managerii au dorit s` le realizeze. Este cunoscut faptul c` emisfera stâng` a creierului constituie centrul de ra]ionalitate. sunt stângaci. 1998. 33). astfel încât s` nu fie dep`[it de evenimente. creativitatea. p. Instrumentele [i abord`rile managementului tradi]ional al timpului hr`nesc de fapt aceast` dependen]`. de c`tre persoanele din acesat` categorie. (Mihu]. cultiv` spiritul de echip` [i acord` subordona]ilor libertate de ac]iune. iar femeile pe egalitate. sunt prieteno[i. 305). au har. fiind caracterizat` prin entuziasm [i optimism. cu picioarele pe p`mânt. Func]iile ei sunt în domeniul concretului. Gândirea pozitiv` reprezint` orientarea îndreptat` spre viitor [i valori superioare. de regul`. inspira]ie [i intui]ie. În calitate de alocator de resurse. Ca manageri.

ierarhizarea neadecvat` a problemelor de solu]ionat.4. vor fi folsite [i cuvinte ca „epuizat“. Când se folose[te termenul „urgen]`“. lipsa disciplinei în organizarea priorit`]ilor. 1995.70 Managementul resurselor umane Tabelul 2. „pe calea cea bun`“. „lini[tit“. 39).3. gândirea catastrofic` sau amplificarea consecin]elor oric`rei gre[eli. „semnificativ“. Managerii [i timpul Fiecare persoan` are de-a face în via]` cu factorii precum: urgen]a [i importan]a. incompeten]a [i altele asemenea. Aceste st`ri spun o serie de lucruri semnificative despre rezultatele ob]inute în via]` (Sadler. motivarea insuficient` a ac]iunilor. acceptarea f`r` rezerve a p`rerii celorlal]i. Dar în luarea deciziilor de fiecare zi. compara]ia exagerat` (supraestimarea sau subestimarea calit`]ilor celorlal]i în defavoarea celor personale). perfec]ionismul. lipsa de perspectiv`. În mod frecvent se fac urm`toarele gre[eli de gândire [i de comportament: analiza în termeni de tipul „totul sau nimic“. Sursele de irosire a timpului sunt numeroase: lipsa de obiective clare. concluzi- . generalizarea evenimentelor particulare. p. unul dintre ace[ti factori are tendin]a s` domine. voi putea realiza acest lucru sunt st`pân pe situa]ie am o echip` excelent` voi ob]ine rezultatele dorite pu]in` odihn` [i la treab`! Gândirea negativ` (reactiv`) nu putem face nimic a[a sunt eu trebuie s` fac asta nu pot s` fac a[a ceva acest lucru m` enerveaz` indivizii `[tia nu se pricep la nimic e o munc` teribil de grea sunt obosit Figura 2. el va fi asociat cu termeni precum: „încrez`tor“. „împlinit“. Când apare îns` termenul „importan]`“. planificarea defectuoas` a activit`]ilor. Gândirea pozitiv` (proactiv`) s` vedem ce-am putea face pot [i altceva prefer s` fac asta dup` ce m` voi preg`ti. „neîmplinit“ sau „istovit“.

Exemple: planificarea. Caracterizare [i efecte: perspective de dezvoltare. – Deciziile importante sunt rareori luate cu ocazia discu]iilor respective. dezvoltarea rela]iilor interumane. sunt sistematizate cele . cercetarea. normarea muncii [i activit`]ile de dezvoltare organiza]ional` etc. 1995. realizarea comenzilor scadente. Mod de rezolvare: prin participare direct` [i prin delegare ACTIVIT~}I IMPORTANTE ACTIVIT~}I SECUNDARE III. dar este vorba [i de colaboratori.Manageri [i leadership 71 ile pripite. Exemple: [edin]ele de negociere. Caracterizare [i efecte: stres. clien]i [i furnizori. – O bun` parte dintre cei cu care discut` sunt persoane din afara organiza]iei. supra–aglomerare. evolu]ie personal` Mod de rezolvare: se rezolv`la o dat` fixat` ulterior sau se rezolv` imediat prin delegare IV. activit`]ile reglementate etc. ACTIVIT~}I URGENTE I. Duncan (1990) prezint` concluziile lui J. personalizarea deciziilor – se consider` decizia ca o ofens` adus` propriei persoane. Exemple: coresponden]a. întâlniri de afaceri etc. activit`]i cu termen fix. – În conversa]iile managerilor se abordeaz` frecvent subiecte care nu au leg`tur` cu domeniul lor de activitate. stingerea conflictelor. tonul este relaxat. epuizare. Mod de rezolvare: prin delegare Figura 2.4. controlul situa]iilor. alocarea resurselor etc. 36). instruirea personalului. iar contactele sunt deseori informale. gândirea de tipul „ar fi trebuit s`-mi dau seama“. P. În Figura 2. . Caracterizare [i efecte: activit`]ile de acest tip sunt considerate ca fiind lipsite de valoare [i consumatoare de timp. perfec]ionarea profesional`. Caracterizare [i efecte: contribuie la men]inerea stabilit`]ii organiza]iei. dar sunt considerate ca fiind consumatoare de timp. audien]ele. Cele patru cadrane ale timpului În lucrarea sa Les grandes idées du management Jack W. într-o ordine aleatoare care fragmenteaz` linia de comunicare func]ional`. – Subiectele discu]iilor purtate de manageri sunt extrem de diverse. S-au desprins urm`toarele concluzii: – Cel pu]in 70% din timp managerii se afl` în compania altor persoane. Mod de rezolvare: sarcinile se rezolv` imediat [i nu pot fi delegate ACTIVIT~}I MAI PU}IN URGENTE II.4. [edin]ele de rutin`..patru cadrane“ ale activit`]ilor manageriale (Sadler. Kotter privind . celelalte activit`]i sunt amânate.. Exemple: convorbiri telefonice. p.radiografia“ unui interval de 500 de ore petrecute la serviciu de c`tre 15 directori generali. subordona]i. – Cu prilejul întâlnirilor men]ionate managerii pun numeroase întreb`ri. ameliorarea imaginii organiza]iei. care sugereaz` c`i de urmat sau ridic` probleme noi.

fragmentarea unei activit`]i începute pen- . Mul]i manageri gre[esc stabilindu-[i prea multe priorit`]i [i direc]ii de ac]iune. apoi managerii fac munca altora – Dificultatea de a spune NU la solicit`rile altora – Tendin]a de a amâna sarcini complexe sau mai pu]in pl`cute – Dificultatea de a urm`ri pân` la cap`t sarcinile complexe sau mai pu]in pl`cute – Lipsa priorit`]ilor – Încercarea de a rezolva prea multe lucruri deodat` – Dificultatea de a stabili scopuri clare [i obiective clare – Dificultatea de a pune în practic` ceea ce s-a stabilit c` trebuie f`cut Recomandarea autorilor lucr`rii „Manual – Bazele managementului cultural“ (Program „Dimensiunea cultural` a democra]iei“. valorificarea competen]elor subalternilor. s` le sugereze solu]ii [i chiar s`-i intimideze. stabilirea clar` a priorit`]ilor. subordona]ilor [i imaginii organiza]iei? – Convorbiri frecvente [i lungi la telefon – Vizite multiple neprogramate sau alte întreruperi – Coresponden]a personalizat` pentru fiecare adresant – Comunicare nesatisf`c`toare cu ceilal]i. de regul`. – Cu ocazia întâlnirilor.“ Principalele deficien]e ale organiz`rii [i folosirii timpului de c`tre manageri sunt structurarea necorespunz`toare a timpului de lucru (activit`]i lipsite de importan]` la primele ore ale dimine]ii. evaluarea fenomenelor în echip`. s`-i inflen]eze pe interlocutori. Ministerul Culturii România. – Cu prilejul discu]iilor. managerii au un comportament reactiv. managerii trebuie s` aib` o agend` de lucru în care sunt notate zilnic activit`]ile din fiecare cadran – importante sau mai pu]in importante. evitarea întreruperilor. Pentru a controla procesele manageriale. directorii dau rareori instruc]iuni [i ordine. fi[e clare [i concrete pentru fiecare post. Ce efecte au factorii de mai jos asupra managerului. – În timpul discu]iilor respective. schimb de informa]ii lent – Delegarea sarcinilor nu se face corect. FIMAN/ECUME) este ca managerii s`-[i propun` o singur` prioritate pe zi. motivarea [i implicarea tuturor subalternilor. – Conversa]iile sunt. scurte. RO971-01. Pe m`sur` ce un manager progreseaz` în carier`. evitarea rezolv`rii problemelor altora etc. o singur` sarcin` de îndeplinit pentru acea zi. care se desf`[oar` în avans fa]` de programarea ini]ial`. managerii încearc`. dezvoltarea un sistem de organizare proprie. Pentru buna gestionare a timpului. p. de exemplu). este de a[teptat ca timpul alocat conducerii s` creasc` direct propor]ional cu reducerea timpului de ac]iune propriu-zis`. Ziggy Ziggler spunea: „Cel mai important lucru este s` [tii care este cel mai important lucru în fiecare moment. 306): identificarea sistematic` a izvoarelor de risip` a timpului. 1998. riscând s` nu reu[easc` nimic. managerii reali[ti aplic` urm`toarele reguli (Mihu]. concentrarea pe activit`]i importante. adoptarea deciziilor ferme care permit atingerea obiectivelor. urgente [i lipsite de urgen]` – ceea ce înseamn` un prim pas spre îmbun`t`]irea eficien]ei personale.72 Managementul resurselor umane – Cel mai adesea sunt aduse în discu]ie subiecte f`r` importan]` pentru organiza]ie – managerii considerându-le pierdere de timp. NOMISMA.

4. 2. 6. Managementul resurselor umane Acestor sarcini [i responsabilit`]i li se mai adaug` [i altele: realizarea conformit`]ii dintre salaria]i [i posturi. promovând un repertoriu de ac]iuni pentru a-i împiedica pe al]ii s` se plaseze în situa]ii riscante [i contribuind la dezvoltarea unui climat organiza]ional bazat pe principii morale. sunt: 1. 5. monitorizarea costurilor de personal. 3. în mod sistematic peste programul de lucru normat.2. Competen]a de a identifica problemele [i variabilele cheie [i de a gestiona organiza]ia în situa]ii complexe. lipsa de coeren]` în desf`[urarea ac]iunilor [i deciziile pripite.Manageri [i leadership 73 tru a r`spunde la telefon sau pentru a da indica]ii unor subalterni [i prelungirea activit`]ilor. Competen]a de a-[i perfec]iona propriul stil de conducere a personalului. Efectele acestor deficien]e sunt stresul. dezvoltarea rela]iilor dintre salaria]i [i între ace[tia [i manageri. 2. . Achambault de la École des Hautes Etudes Commerciales din Montréal. 4). Competen]a de a gestiona problemele de personal într-un mod etic: prev`zând situa]iile în care principiile eticii pot s` fie abandonate. prezentate în cadrul {colii de var` de la Ascona. Competen]a de a efectua transformarea subordona]ilor profesioni[ti în profesioni[ti implica]i în administrarea afacerilor organiza]iei. p.5. implicarea fiec`rui salariat. în 1997. dezvoltarea abilit`]ilor [i competen]elor salaria]ilor [i altele (Dessler.5. Competen]a de a redresa organiza]ia aflat` într-o situa]ie de criz`. în viziunea specialistului G. Competen]a de a mobiliza personalul pentru aplicarea schimb`rilor structurale [i func]ionale [i de a în]elege natura [i amplitudinea rezisten]ei pe care acesta o poate opune. Managerii de resurse umane Sarcinile care revin managerilor de resurse umane sunt aplica]ii ale func]iilor managementului. conform schemei din Figura 2. P. integrarea noilor salaria]i. 2003. Elve]ia. Atribu]iile concrete ale unui manager. 7. Competen]a de a administra organiza]ia în situa]ii conflictuale interne [i de a gira implementarea noilor tehnologii. Figura 2.

Managerul de personal trebuie s` posede: 1. sprijinul pe cei apropia]i etc. via]a de familie. cercul de prieteni. arta de a prevedea efectele (consecin]ele) unei ac]iuni. arta de a diferen]ia obiectivele. arta de a mobiliza oamenii. arta de a identifica variabilele cheie în analiza unei situa]ii. prin observare. arta de a ac]iona în echip`. arta de a mobiliza sursele de putere. reglement`rile adoptate în cadrul direc]iei sau departamentului. 24. momentul. arta de a scrie. 14. arta de a st`pâni regulile jocului: respectarea conven]iilor [i procedurilor stabilite la niveluri superioare. . 16. 29. 6.). arta de a alege între a scrie [i a vorbi. 17. 26. competen]ele [i abilit`]ile acestui personaj trebuie s` fie specifice. arta de a concepe un plan de ac]iune. caracteristicile. pentru a fi managerul direc]iei de personal sau al departamentului resurselor umane din cadrul unei organiza]ii. 21. arta de a l`sa o marj` de manevr`. durata. 13. din lecturi. arta de a înv`]a (de la al]ii. precum [i propriul prestigiu. Elve]ia. 25. 9. 11. 10. 5. simpozioane etc. în 1997. arta de a lucra cu pesonalul în situa]ii dificile. 22. 3. arta de a identifica sursele de autoritate. 7. arta de a conduce pân` la cap`t o ac]iune. arta de a utiliza variabilele situa]ionale (locul. arta de a anima o reuniune. 18. arta de a st`pâni [i utiliza comportamentul nonverbal. 23. arta de a descrie o situa]ie.). 27. arta de a vorbi. atributele pe care le-am prezentat în paragraful anterior î[i g`sesc concretizarea în lista prezentat` mai jos. din propria experien]`. arta de a colabora. 19. timpul liber utilizat optim. arta de a participa la o reuniune. Astfel. arta de a anticipa reac]iile. 15. – Habiletés à posséder ou arts à maitriser – studiu elaborat de Francine Harel Giasson de la École des Hautes Etudes Commerciales de Montréal. 20. 8. prezen]a altora etc. 4. colegi. calificarea. cadrul intim. punctele de vedere. distan]a. arta de a convinge oamenii. din expunerile prezentate la conferin]e. arta de a planifica o reuniune. arta de a interpreta comportamentul nonverbal al altora. interesele. 2.. valorile. arta de salva presitigiul subordona]ilor. arta de a lucra cu persoane dificile. 28. arta de a se înt`ri din punct de vedere psihologic prin: via]a interioar`.74 Managementul resurselor umane Conform studiului prezentat la cursurile {colii de var` de la Ascona. 12.

asigurarea dezvolt`rii carierei salaria]ilor. exprimarea „arta de a …“ trebuie acceptat` în sensul larg al cuvântului. arta de a evalua o persoan`. aplicarea corec]iilor în raport cu rezultatele nesatisf`c`toare. informarea personalului asupra propriilor decizii (cu argumentarea lor). retrogradarea unor salaria]i. prezentarea observa]iilor pesoanelor care nu au dovedit per- . arta de a chestiona [i de a dialoga. 31. asistarea managerilor inferiori în aplicarea propriilor politici de personal. men]inerea [i dezvoltarea competen]elor personalului. arta de a justifica o decizie sau o atitudine comportamental`. atribu]ii [i sarcini care revin managerului departamentului de resurse umane. asigurarea atingerii rezultatelor scontate. arta de a înregistra percep]iile altora. asigurarea asisten]ei la începerea unei noi activit`]i. specifice politicii privind resursele umane. Giasson propune o lung` list` de activit`]i. 36. În impresionanta list` de mai sus. recrutarea de personal.). st`pâni [i de a contribui la rezolvarea conflictelor. p`strarea confiden]ialit`]ii. cuantificarea obiectivelor [i activit`]ilor. aspectelor care se petrec la nivelurile inferioare (cu argumentarea lor). transferarea salaria]ilor. F.Manageri [i leadership 75 30. Caracteristicile prezentate trebuie s` poat` fi aplicate în contextul extrem de larg [i de important al obiectivelor [i activit`]ilor derivate acestora. acordarea unei aten]ii speciale opiniilor salaria]ilor. evaluarea randamentului [i poten]ialului personalului. evaluarea rezultatelor profesionale [i analiza cauzelor rezultatelor nesatisf`c`toare. analiza cererilor provenite din partea mediului exterior organiza]iei [i a implica]iilor lor asupra unit`]ii. asigurarea disciplinei. 34. acordarea unei aten]ii speciale num`rului [i poten]ialului salaria]ilor. 33. identificarea persoanelor cu poten]ial înalt. Dintre acestea amintim doar câteva: concertarea activit`]ilor tuturor direc]iilor. administrarea efectivului de personal (num`r de posturi. 38. ap`rarea reputa]iei prsonalului. stabilirea regulilor pentru func]ionarea organiza]iei prin prisma managementului resurselor umane. reparti]ia responsabilit`]ilor. normarea muncii etc. arta de a st`pâni st`rile incoerente în timp [i în spa]iu. promovarea personalului. concedierea unor persoane. departamentelor [i seviciilor care au atribu]ii privind resursele umane. 37. stabilirea „regulilor jocului“ în limitele disciplinei în munc`. prezentarea felicit`rilor persoanelor performante. arta de a pune în valoare hot`rârile unei reuniuni. arta de a-[i recunoa[te erorile. 35. fenomenelor din exteriorul organiza]iei [i a implica]iilor lor asupra organiza]iei. compensarea caren]elor de personal [i ale structurii de personal. 32. arta de a asculta. aspectelor care se petrec la nivelurile superioare (cu argumentarea lor). integrarea noilor angaja]i în cadrul organiza]iei. promovarea sistematic` a mijloacelor de ameliorare a performan]elor. recunoa[terea meritelor celor performan]i. H. asigurarea echit`]ii în tratamentul personalului [i ob]inerea certitudinii c` echitatea este perceput`. arta de a monitoriza. alocarea posturilor necesare direc]iei sau departamentului de personal [i a bugetului adecvat.

p. Managerilor de personal le sunt asociate verbe care pot caracteriza succint munca [i comportamentul lor: a anticipa. coordonare. a identifica (poten]ialul subordona]ilor). p. dar [i de afaceri. de agresivitate [i de indiferen]` provenite din partea personalului. 15): a) orientare strategic`. 169): 44% dintre ei au pus pe primul plan cuno[tin]ele legate de domeniul de activitate al companiei. evaluarea neprofesionist` a performan]elor profesionale etc. cazuri de excep]ie. absen]a confiden]ialit`]ii privind datele personale ale angaja]ilor. a remunera. 20% au fost de p`rere c` importante sunt cuno[tin]ele profesionale [i capacitatea de în]elegere a fenomenelor specifice. în situa]ia în care managerul însu[i are probleme. Huber. corelarea mesajelor de apreciere. eliberarea cu promptitudine [i discern`mânt a aprob`rilor cerute. f) capacitatea de sintez` [i evaluare. 1993. Tony Sadler a chestionat un e[antion reprezentativ de directori de resurse umane. Exist` aspecte [i practici lipsite de etic`. evalu`ri [i sanc]ion`ri discriminatorii. participarea la activit`]ile sociale. sprijinirea cooper`rii între departamente [i servicii pentru utilizarea optim` a resurselor umane. b) promotor al schimb`rii. asigurarea conformit`]ii dintre filosofia [i managementul organiza]iei. a primi (noii salaria]i). 19). ob]inând r`spunsuri interesante la întrebarea privind cea mai important` caracteristic` a managerilor domeniului respectiv (Sadler. d) în]elegerea [i cunoa[terea oamenilor. asumarea manifest` a responsabilit`]ii. a forma. crearea unui climat de afirmare a poten]ialului uman. e) abilit`]i de organizare. h`r]uire sexual` [i discriminare. 1995. sprijinirea activit`]ilor sociale. pe baza cunoa[terii nevoilor de dezvoltare organiza]ional`. sesizarea aspectelor premerg`toare apari]iei unei probleme privind personalul. a alege (în leg`tur` cu recrutarea). schimb`ri de comportament. capacitatea de a organiza lucrul în echip`. asigurarea unei balan]e corecte în raport cu subordona]ii: distan]` – familiaritate. a orienta. p. Sintetizând.76 Managementul resurselor umane forman]`. imposibilitatea de onorare a cuvântului dat). asigurarea mijloacelor de cooperare cu persoanele dificile sau cu cele aflate în dificultate. respectarea nivelurilor de autoritate. în m`sur` s` cunoasc` valoarea resurselor investite în personal [i s`-l poat` pune în valoare. 1993. de repro[. managerii de personal trebuie s` întruneasc` urm`toarele competen]e [i abilit`]i (Schuler. gestionarea situa]iilor incoerente (schimbarea unor directive. pe care managerul de resurse umane nu trebuie s` le aplice (Schuler. comunicare [i antrenare. p. asigurarea aplic`rii politicilor [i procedurilor adoptate sau stabilite la niveluri superioare. a aprecia (performan]a). 2001. Huber. 25): angaj`ri preferen]iale. a anima [i a comunica (Peretti. contribu]ie la realizarea satisfac]iei subordona]ilor prin acordarea resurselor adecvate. . c) abordare proactiv` pentru a putea valorifica oprtunit`]ile strategice [i capacitatea de a ierarhiza priorit`]ile. alte 20 de procente au indicat gândirea strategic` iar diferen]a pân` la 100% având alte op]iuni. promov`ri. sprijinirea formelor de ajutor reciproc din cadrul organiza]iei.

3. Delegarea reprezint` o form` managerial` modern`. cu organizarea sau realizarea unei lucr`ri. îi indic` mijloacele de ac]iune [i îi precizeaz` particularit`]ile sarcinii atribuite. acesta fiind singurul responsabil legal pentru rezultatele ob]inute de persoanele care au fost delegate [i care [i-au asumat responsabilit`]i. În aceast` ac]iune. managerul monitorizeaz` desf`[urarea activit`]ii supus` . când dore[te s` motiveze subalternii altfel decât prin mijloace pecuniare. s` stabileasc` termenele la care trebuie finalizate activit`]ile [i s` stabileasc` regulile comunic`rii pe durata procesului. Delegarea ca form` de conducere este recomandat` atunci când managerul este prea ocupat. pe timp limitat. precum [i atunci când raportul dintre ace[tia [i manageri a fost consolidat pe baza unor realiz`ri anterioare. care degreveaz` managerii de responsabilitatea direct` a rezolv`rii unor probleme concomitent cu implicarea subordona]ilor care particip` activ la luarea deciziilor. Persoanele care au preluat sarcini [i care [i-au asumat responsabilit`]i vor putea promova mai rapid la nivelurile ierarhice superioare pentru c` au dovedit c` au capacitatea de a guverna procese [i de a conduce. managerul îl investe[te pe subordonat cu autoritate – adic` îi acord` dreptul de a lua decizii. care devin mai motiva]i în activitatea lor în cadrul organiza]iei. procedeul contribuie la reducerea timpului de adoptarea a deciziilor importante. Managerii nu trebuie s` încredin]eze toate sarcinile lor altora [i nu trebuie s` evite s` acorde încredere subordona]ilor lor. apar]inând unui post de manager c`tre unul din subordona]ii s`i“ (Zorlen]an. Pe de alt` parte. Delegarea sarcinilor [i transferul autorit`]ii [i responsabilit`]ii c`tre subordona]i nu absolv` managerul de r`spundere. persoana delegat` î[i asum` responsabilitatea îndeplinirii sarcinii. adic` a transmite unei persoane dreptul de a ac]iona ca reprezentant al unui manager sau unei organiza]ii. Delegarea se finalizaz` printr-o evaluare care permite managerului [i subordonatului s` trag` concluzii privind acest stil de conducere democrat participativ.Manageri [i leadership 77 2. lipsite de incertitudine. Delegarea este recomandabil` numai pentru sarcini clar precizate care au. 284). rezultate previzibile. acordându-i libertate în desf`[urarea ac]iunii. dac` este posibil. Acordarea încrederii este cel mai important factor motivator legat de procesul deleg`rii. Cei care fac delegarea sunt obliga]i s` indice resursele pe care subordona]ii delega]i le pot utiliza. 1996. Dup` caz. Delegarea este recomandat` în cazurile în care subordona]ii sunt preg`ti]i s` conduc` activit`]i [i s` ia decizii. Prin delegare managerii beneficiaz` de timp suplimentar pentru rezolvarea activit`]ilor importante [i sunt elibera]i de rolul rezolv`rii sarcinilor de rutin`. p. atunci când nu poate acorda suficient timp priorit`]ilor organiza]iei. înso]it` de autoritatea [i responsabilitatea coespunz`toare realiz`rii ei. Delegarea Delegarea este „procesul de atribuire temporar` a unei sarcini. Delegarea este recomandat` [i în cazurile în care subordona]ii pot rezolva mai bine sarcinile care reveneau de drept managerului.

prin delegare. teama c` nu vor fi corect [i complet informa]i asupra aspectelor cele mai importante ale activit`]ilor care au fost controlate de subordona]i. care este exprimat` printr-un document scris. pentru c` e[ecul procesului este aproape sigur. dar este preferabil ca decidentul delegat s` aib` o independen]` relativ` pentru a nu se anula avantajele pe care delegarea le presupune. – principiul unit`]ii de conducere. care impune ca efectuarea deleg`rii autorit`]ii s` fie f`cut` numai pân` la acele niveluri ierarhice la care este posibil` realizarea controlului îndeplinirii sarcinilor delegate. p. 1998. 187): – delegarea implicit`. Ioan Mihu] [i colaboratorii au stabilit principiile care pot asigura succesul deleg`rii (1998. teama c`. acesta poate stabili m`suri de îndrumare [i de control.78 Managementul resurselor umane deleg`rii. delegarea implic` urm`toarele dificult`]i (Mihu]. cunoscut de toate persoanele implicate în activit`]ile directe [i conexe. – concordan]a dintre nivelul autorit`]ii delegate [i cel al responsabilit`]ii asumate. – principiul nivelului deciziei. 187): – principiul excep]iilor. 188): apari]ia sentimentului de nesiguran]` în capacitatea subordona]ilor de a duce la bun sfâr[it ceea ce [i-au asumat. La nivelul subordona]ilor care [i-au asumat responsabilit`]i pot s` apar`. Delegarea de autoritate poate avea dou` forme (Mihu]. atunci managerul nu are motive s` intervin`. care se stabile[te prin în]elegerea nereglementat` în scris între conduc`tor [i subordonat. nu este permis` delegarea de sarcini [i transmiterea de responsabilit`]i. conform c`ruia managerul intervine în activitatea pe care a transmis-o subalternilor numai în cazuri deosebite. La nivelul managerilor. p. – principiul limitelor controlului. În situa]ii de criz`. dac` nu a dep`[it resursele alocate [i nici termenele de finalizare a sarcinilor. . nesiguran]a legat` de delegarea implicit` (mai pu]in clar` în specifica]ii) [i tendin]a de suprasolicitare. de asemenea. 188): teama c` nu vor putea finaliza sarcinile atribuite. – delegarea reglementat`. când este vorba despre sarcini cu caracter strategic sau de activit`]i care pot avea consecin]e majore pentru organiza]ie. conform c`ruia delegarea de competen]e de la un nivel dat c`tre un nivel inferior poate fi f`cut` numai dac` la nivelul inferior informa]iile sunt percepute corect [i resursele sunt asigurate. precum [i atunci când subordona]ii nu sunt competen]i. ca instrument al motiv`rii negative. prestigiul conduc`torilor se va diminua. Nu este etic ca atunci când se urm`re[te retrogradarea subordonatului acesta s` fie delegat. 1998. 1998. p. p. delegarea de competen]e [i asumarea de responsabilit`]i s-a dovedit a fi una dintre cele mai performante metode manageriale. semne de disconfort (Mihu]. conform c`ruia subordonatul delegat nu poate avea ca [ef decât pe managerul care l-a delegat cu autoritate. Cu toate aceste inconveniente. Dac` subordonatul nu se abate de la reglement`rile stabilite atunci când a preluat responsabilitatea unei sarcini.

Decizia – func]ie esen]ial` a conducerii 2. în centrul problematicii deciziei st` grupul. Ca fenomen psihologic complex. Previziunea rezultatelor diferitelor ac]iuni posibile [i alegerea unei anumite direc]ii de ac]iune reprezint` esen]a actului de decizie. este declan[at` dup` un proces de evaluare în vederea realiz`rii unui obiect prefigurat (Ceau[u. 8). Deciziile individuale sunt strâns legate de tr`s`turile de personalitate ale fiec`rui individ care nu numai c` \l orienteaz` pe om spre un anumit tip de comportament decizional. foarte apropiat` [i legat` de motivare. În primul caz. Cunoscând tr`s`turile de personalitate putem prevedea comportamentul decizional. 35). colectivul uman. 2.4.4. eficacitatea ac]iunilor omului depinde în mare m`sur` de calitate previziunilor sale. Decizia apare ca o expresie a interac]iunii mai multor persoane. un fenomen psiho-social (decizii colective). RO971-01. dar [i obiectiv` sau organiza]ional`). – dezvoltarea sentimentului de încredere [i al sim]ului de responsabilitate. – dezvoltarea unui spirit [i unei viziuni clare comune asupra direc]iei de urmat. unul dintre cele mai importante semne care atest` autenticitatea comportamentului uman. necesit`]ile comune ale grupului care trebuie satisf`cute prin intermediul deciziei. determinat` de coinciden]a sau concomiten]a ac]iunii asupra individului a unor categorii multiple de factori (de natur` strict individual`. Ar putea fi descris` drept crearea unui cadru ce \i încurajeaz` pe angaja]i s` se automotiveze. În cel de-al doilea caz (decizii colective). De aceea. dar î[i pune amprenta asupra acestuia. p. Conform lui Valeriu Ceau[u prin decizie se în]elege orice modificare de comportament care. Programul „Dimensiunea cultural` a democra]iei“. decizia ap`rând ca produs al activit`]ii cognitive individuale.1. pe de alt` parte. decurgând dintr-o trebuin]`.Manageri [i leadership 79 Termenul „împuternicire“ a intrat de curând în management (Manual – Bazele managementului cultural. Ministerul Culturii România. Exist` mai multe elemente care conduc la crearea unei for]e de munc` împuternicite. care s` se concentreze pe rezolvarea problemelor [i nu pe identificarea vinova]ilor. a raport`rii lor în plan afectiv sau comunica]ional. toate fiind interesate în . p. Împuternicirea este mai mult o stare de spirit sau un mod de lucru. FIMAN/ECUME. El este o „direc]ie a managementului care încurajeaz` [i permite angaja]ilor de la toate nivelurile s` ia decizii [i s` fie responsabili pentru ac]iunile lor“. NOMISMA. Concepte Capacitatea de a prevedea îi îng`duie omului s` reduc` elementele-surpriz` ale evolu]iei situa]iei [i s`-[i preg`teasc` din timp mijloacele de ac]iune. subiectiv`. decizia are o natur` dubl`: pe de o parte reprezint` un fenomen psihologic individual (decizii individuale) [i. 1972. Dintre acestea pot fi enumerate: – crearea unei atmosfere pozitive de lucru. în centrul problematicii deciziei st` individul [i trebuin]ele sale psihologice.

ca [i toate func]iile specifice procesului de conducere (planificare. c` organiza]ia [i angaja]ii au obiective comune. ca atare. A. Conger (1998). Instrumentele cu care opereaz` managerii sunt deciziile. cât [i performan]ele unui conduc`tor depind în cea mai mare m`sur` de calitatea deciziilor luate [i. 1990. un nou curent privind luarea deciziei manageriale tinde s` cuprind` tot mai multe organiza]ii: metoda convingerii. Ea nu este doar o însumare mecanic` a deciziilor individuale. control) implic` necesitatea de a lua decizii. p. pentru c` tinerii absolven]i ai vremii nu mai accept` birocra]ia. logic [i conving`tor. „pe limba lor“. în expresia sa ultim`. asociate cu deosebita complexitate a vie]ii moderne. p. pentru a fi conving`tor. s` aib` un discurs simplu. în momentul de fa]`. implic` necesitatea consider`rii procesului decizional ca un proces ra]ional [i nu dependent exclusiv de capacit`]ile personale ale unui conduc`tor. a organiza]iei [i vizeaz` necesit`]ile comune ce trebuie satisf`cute prin intermediul deciziei. utilizând o analiz` logic` a cuno[tin]elor relevante. demn de încrederea altora [i trebuie s` dovedeasc` c` are o putere de judecat` real`. par]iale. deosebit de importante (Zlate. coordonare.80 Managementul resurselor umane aceea[i m`sur` de soarta întregului grup. În esen]`. Steve Cooke apreciaz` c` „nu putem avea în centrul aten]iei problematica deciziei [i a transpunerii ei în ac]iune f`r` a lua în calcul dimensiunile personalit`]ii“(Cooke. un manager trebuie s` fie credibil. 1991. precum [i cu proliferarea [i radicalizarea schimb`rilor sociale. Decizia apare ca expresie a interac]iunii mai multor persoane. Iar capacitatea unui conduc`tor de a lua decizii trebuie în]eleas` într-un context mai larg. a raport`rii lor în plan afectiv [i comunica]ional. organizare. decizia se înscrie în problematica grupului. Privit` din perspectiva psiho-social`. p. antrenare. fiecare î[i aduce contribu]ia. se consider` c` un proces decizional este ra]ional dac`. stocarea informa]iei doar la nivelul . cu sistemul accelerat de dezvoltare a cunoa[terii [i tehnologiilor informa]ionale. Slack. 1981. Toate acestea. sunt analizate în raport cu capacitatea decidentului de a lua decizii eficiente. Atât succesul sau e[ecul activit`]ii de conducere. Cu toate acestea. Managerul trebuie s` fie capabil de a convinge interlocutorii c` organiza]ia exist` prin ei [i pentru ei. În general. ajunge la selectarea deciziei celei mai bune (Zamfir. 232). La stabilirea deciziei optime. 224). A[a cum s-a ar`tat. finale. decizia nu mai poate fi redus` la nici una dintre contribu]iile individuale. a persuasiunii. Luarea deciziei de c`tre grup reprezint`. sistemele piramidale rigide. o ruptur` fa]` de stilul de management autoritar care se mai p`streaz` totu[i în 90% din organiza]iile performante. un produs interac]ional cu poten]e [i valen]e noi. stilul managerial prin persuasiune se va extinde. Managerul trebuie s` fie capabil s` se adreseze colaboratorilor direct. 16). care vizeaz` ra]ionalitatea procesului de luare a deciziei. ci o sintez` [i o generalizare a lor. Orice activitate a unui conduc`tor. a conduce înseamn` a lua decizii. îns`. În opinia lui J. încetineala în comunicare.

mai ales. – organiza]ia este un sistem.5. Importan]a acestor clasific`ri rezid`. c) argumentarea temeinic` a demersurilor conduc`torilor [i utilizarea metodelor persuasive pentru motivarea [i antrenarea colaboratorilor. – nivelul „n“ respect` f`r` discu]ii ordinele primite de la nivelul „n + 1“. dup` cum urmeaz`: deciziile la nivelurile ierarhice superioare sunt decizii strategice [i neprogramate (nestructurate). – cel mai bun mijloc de conducere este de convinge colaboratorii de necesitatea atingerii unor obiective comune. diferitele tipuri de decizii care corespund unui criteriu corelându-se într-un anumit fel cu deciziile apar]inând celorlalte criterii. prin atitudinea obedient` fa]` de superiori. Din aceast` perspectiv` decizia apare ca fiind un reglator al comportamentului uman grupal (Zlate. opera]ionale sau de corec]ie. principalele criterii de clasificare [i tipurile de decizii corespunz`toare. Managementul prin persuasiune – puterea (autoritatea) se dobândesc în m`sura în care conduc`torii dovedesc aptitudini de lider. 226).4. p. . 1981. Aceste criterii nu sunt separate. 2. Red`m în Tabelul 2. – se poate avansa ierarhic. Tipuri de decizii În lucr`rile de specialitate sunt men]ionate numeroase tipuri de decizie. – mijlocul cel mai bun de a conduce subordona]ii este de a le da ordine. prin dovada c` persoana în cauz` are putere de convingere.2. în timp ce deciziile la nivelurile ierarhice inferioare sunt decizii tactice. Tabelul 2.5.Manageri [i leadership 81 conduc`torilor. Managementul autoritar – puterea (autoritatea) este atributul conduc`torilor. afectiv etc). Etapele managementului prin persuasiune sunt: a) construirea credibilit`]ii conduc`torilor [i cre[terea capacit`]ii lor de convingere. \n eviden]ierea implica]iilor de ordin psiho-social [i organiza]ional care pot antrena modific`ri importante la nivelurile grupurilor umane. d) inserarea unei dimensiuni umane în ac]iunile ini]iate de conduc`tori. comunica]ional. ci doar colaboratori. Referindu-ne la criteriul nivelului ierarhic putem reface clasificarea. – organiza]ia este piramidal`. – nivelul „n“ are dreptul s` pun` în discu]ie ordinele date de la nivelul „n + 1“. clasificarea realizându-se în func]ie de mai multe criterii. Compararea modelelor manageriale men]ionate este prezentat` în Tabelul 2. b) adaptarea deciziilor conduc`torilor la nevoile [i la aspira]iile colaboratorilor. – nu exist` subordona]i. – se poate avansa ierarhic.6. afectând interac]iunea uman` în diversele planuri func]ionale (perceptiv. – nu exist` colaboratori ci doar subordona]i.

7. decizii strategice b. decizii ra]ionale b. decizii neprogramate (nestructurate) c. decizii la nivelurile ierarhice superioare (de conducere) b. p. CRITERIUL Nivelul ierarhic TIPUL DE DECIZIE a. ca cele tactice). Sarcina cea mai dificil` a conduc`torilor care iau decizii strategice este aceea de a formula în mod adecvat întrebarea [i nu r`spunsul (Vl`sceanu Mihaela. 234). decizii individuale b. decizii semiprogramate a. decizii colective (decizii luate în grup) Gradul de angajare Modalitatea de luare a deciziei Condi]iile în care se iau deciziile Modalitatea de alegere Natura deciziei DECIZII STRATEGICE DECIZII NESTRUCTURATE Decizii luate cel mai adesea la nivelurile ierarhice superioare DECIZII OPERA}IONALE DECIZII STRUCTURATE Decizii luate cel mai adesea la nivelurile ierarhice inferioare Deciziile strategice sunt decizii creative ([i nu de rutin`. cu referire la capacitatea de a descoperi. decizii programate (structurate) b. formula [i analiza o problem` pentru a g`si cea mai bun` solu]ie de rezolvare a ei. O alt` tipologie a deciziilor poate fi stabilit` în func]ie de criteriile persoanei (individului) [i particip`rii la decizie (Tabelul 2.6. indiferent de importan]a sau complexitatea lor. decizii tactice c. . decizii în condi]ii de certitudine b.). Scopul invoc`rii acestor criterii rezid` în stabilirea situa]iilor în care o decizie este de natur` individual` sau colectiv`. decizii opera]ionale d. decizii la nivelurile ierarhice inferioare (administrative [i de execu]ie) a elementelor sistemului [i perpectiva de ac]iune a. decizii în condi]ii de incertitudine c. Caracteristica principal` a deciziilor strategice. decizii de corec]ie a. decizii afective a. Necesitatea confrunt`rii cu astfel de decizii cre[te pe m`sura înaint`rii spre vârful ierarhiei de conducere.82 Managementul resurselor umane Tabelul 2. decizii în condi]ii de risc a. este aceea c` ele nu trebuie luate niciodat` prin simpla rezolvare a unei probleme (prin încercarea de a descoperi r`spunsul corect la o întrebare). 1993. respectiv cel mai bun curs de ac]iune pentru implementarea ei.

Maier. chiar dac` aportul lor afectiv la definitivarea deciziei a fost relativ mic sau chiar nul. întrebarea: Care tip de decizie este mai bun`? Acest lucru depinde de situa]ie. o solu]ie ce trebuie rapid g`sit`) [i capacitatea conduc`torului discu]iei (Vl`sceanu Mihaela. iar cele individuale la activitatea individual`. ar`ta c` o compara]ie între avantajele grupului [i ale individului în rezolvarea problemei depinde de natura problemei scopul ce trebuie realizat (solu]ie de înalt` calitate. dând sentimentul contribu]iei din plin a celor care le iau. într-un studiu dedicat capacit`]ii grupului de rezolvare a problemei. orice act de conducere implic` o mul]ime de decizii individuale. sunt de regul` mai puternice. mai greu de zdruncinat [i totodat` mult mai eficace. 1993. nestructurate. comunicare eficient` [i întelegerea solu]iei. astfel. de specificul ei: a) sunt situa]ii în care este mai bine ca deciziile s` fie luate în colectiv (este cazul problemelor complexe. Se impune înc` o precizare: pe fondul unor decizii de tip colectiv. ele sunt mult mai intim legate de problema particip`rii.7. în mod firesc. N. inova]ie. . prin aplicarea unui algoritm logic). cu o singur` solu]ie. De cea de-a doua categorie (decizii colective) este interesat` în [i mai mare m`sur` deoarece deciziile colective au o extensiune mai mare. Aceasta nu este o regul` absolut`. solu]ie cu un grad înalt de acceptare.Manageri [i leadership 83 Tabelul 2. Psihologia social` [i organiza]ional` este interesat` în aceea[i m`sur` de ambele categorii de decizii. p. De prima categorie (decizii individuale) se intereseaz` în m`sura în care aceasta apare ca rezultat al ac]iunii asupra individului a unor variabile organiza]ionale ce conduc spre o decizie individual`. eliminându-se. structurate. 262). în aceast` situa]ie gândirea colectiv` este mai eficace decât cea individual`. dar pare a fi justificat` în cele mai multe cazuri. Problema este de a distinge corect între condi]iile în care deciziile trebuie supuse unor dezbateri colective [i deciziile care trebuie luate în mod individual. este mai indicat ca deciziile s` fie luate în mod individual (cazul problemelor mai simple. mai ales atunci când sunt corecte. CRITERIUL Persoana DECIZIE INDIVIDUAL~ decizia este luat` de o singur` persoan` decizia este elaborat` [i luat` la nivelurile ierarhice superioare DECIZIE COLECTIV~ decizia este luat` de mai multe persoane decizia este elaborat` prin contribu]ia tuturor nivelurilor ierarhice Participarea la decizie în func]ie de nivelul ierarhic Se pune. care nu au o solu]ie care poate fi g`sit` printr-un algoritm logic. De asemenea. b) în alte situa]ii. îns` diferen]iat. Este preferabil ca deciziile colective s` se refere la activitatea colectiv`. grupul putând aduce în discu]ie o cantitate mai mare de informa]ii relevante. unele estim`ri eronate.

în timp ce consensul are efect facilitator. dezacordul genereaz` tensiuni. Cumularea acestor cuno[tin]e ofer` o baz` informa]ional` mult mai larg` pentru decizie decât cea existent` în cadrul deciziei individuale. Toate cercet`rile au pus în eviden]` faptul c` dezacordul blocheaz` decizia. ceea ce permite solu]iilor decizionale s` fie calitativ superioare celor ale indivizilor lua]i separat. – poten]ialul creator al grupului este mai mare decât cel al individului. o stare de spirit negativ` în grup. dat fiind num`rul mai mare al membrilor componen]i. în grupurile mici acest aspect trebuie verificat. Ca urmare a intr`rii în func]iune a unor mecanisme psihosociale (mentalit`]i. se pot dep`[i mai u[or tiparele intrate în rutin` ajungându-se la solu]ii noi. Grupul utilizeaz` o cantitate mai mare de informa]ii [i cuno[tin]e. este asigurat` o mai mare probabilitate de a g`si o solu]ie superioar` din punct de vedere calitativ. printre care cele mai importante sunt prezentate mai jos. Decizia colectiv` genereaz` un grad mai ridicat de consens în raport cu decizia individual`. prejudec`]i. conflicte. dar acest lucru se întâmpl` mai ales în grupurile mari.3. trebuie avute în vedere aceste procese interac]ionale. metoda Delphi. Subliniind superioritatea deciziilor colective fa]` de cele individuale. caz în care o decizie comun` poate fi luat` cu greu sau nu poate fi luat` deloc. promovarea controversei etc). Grupul. dispune de posibilit`]i de reglare [i compensare mult mai mari decât indivizii. În grup. În probleme complexe.4.84 Managementul resurselor umane 2. Decizia de grup Cercet`rile au demonstrat superioritatea deciziilor colective fa]` de cele individuale. nu trebuie s` pierdem din vedere faptul c` deciziile colective au [i o serie de dezavantaje. sunt examinate mai multe consecin]e posibile în leg`tur` cu fiecare variant` în parte. Sunt luate în considera]ie mai multe variante. Pentru cre[terea creativit`]ii gândirii [i a calit`]ii deciziei colective sunt utilizate mai multe metode [i tehnici (brainstorming-ul. imita]ie sau contagiune. Sunt cazuri în care discu]ia nu a reu[it s` apropie opiniile diferite existente în colectiv. tehnica Gordon. Blocarea deciziei. Astfel. prin schimb de opinii. iluzii ale percep]iei sociale etc) procesul decizional poate fi blocat. în cadrul optimiz`rii procesului decizional. Cu privire la avantajele grupului în rezolvarea problemelor decizionale sunt invocate de regul` urm`toarele aspecte: – în grup exist` posibilitatea ca num`rul variantelor decizionale s` fie mai mare. De aceea. caracterizate printr-un grad ridicat de incertitudine. . datorit` mecanismelor sale interac]ionale. În estimarea calit`]ii unei decizii este necesar a se lua în considera]ie [i gradul de consens pe care ea îl creeaz`. Fiecare participant de]ine unele cuno[tin]e pe care nu le de]in ceilal]i. În plus. estim`rile produse de c`tre grup sunt mai apropriate de estimarea corect` decât cele produse de fiecare individ în parte.

Sub raport psiho-social. evaluarea solu]iilor alternative.6. Primele dou` faze pot fi considerate predecizionale. solu]ia la respectiva problem` care urmeaz` a fi identificat` [i adoptat` prin decizie.4. Compromisurile. . decizia implic` atingerea mai multor etape. Mai mult. Se poate accepta o solu]ie nu pentru c` este considerat` a fi mai bun`. momentul deciziei va declan[a un proces ulterior tocmai în func]ie de felul în care s-au concretizat în el cuceririle etapelor anterioare. activitatea de adoptare a respectivei decizii. Momentul deciziei este o sintez` a tuturor aspectelor anterioare. datorit` divaga]iilor [i insisten]elor excesive pentru sus]inerea propriului punct de vedere. ne vom referi la principalele elemente [i etape pe care le implic` procesul de luare a deciziei.4. decidentul (persoana sau grupul). Orice proces decizional porne[te de la întrebarea: Ce problem` trebuie rezolvat`? De modul în care este definit` problema de rezolvat depinde întregul proces decizional. purtând în mare m`sur` pecetea lor. Definirea problemei reprezint` unul dintre cele mai importante aspecte legate de actul deciziei. Cu referire la solu]ie: alegerea celei mai bune alternative (decizia).). 4. Etapele procesului decizional Pentru a în]elege comportamentul decizional. 4. Cu referire la problema de rezolvat: definirea problemei. 3. a treia decizional`. 3. 2. eficien]a deciziei. Cu referire la solu]ie: formularea solu]iilor alternative. Pa[ii care trebuie parcur[i în definirea problemei sunt urm`torii: a) descoperirea elementelor cu adev`rat importante sau relevante pentru problema de rezolvat (identificarea problemei reale). 2. Succesiunea lor corect` [i riguroas` asigur`. b) determinarea condi]iilor permisive/restrictive pentru solu]ionarea ei. Diferen]ele de opinii exprimate fac s` transpar` adesea interese [i atitudini personale care duc la sc`derea calit`]ii deciziei. ci pentru c` împac` puncte de vedere diferite. în final. iar ultima postdecizional` (Figura 2. Cu referire la activitatea de aplicare a respectivei decizii: implementarea deciziei cu privire la cursul de ac]iune ce trebuie urmat. În mersul firesc al procesului decizional se disting urm`toarele faze esen]iale. Tensiunile [i conflictele generate de punctele de vedere diferite sunt p`gubitoare. 2. Uneori discu]iile de grup consum` mult timp. Orice proces decizional presupune patru elemente esen]iale: 1. problema de rezolvat. analizarea problemei. calitatea deciziei ce urmeaz` a fi luat`. fiecare dintre acestea necesitând parcurgerea unor pa[i: 1.Manageri [i leadershipl 85 Consumul excesiv de timp.

Formularea solu]iilor alternative ➪ d. nu ar conduce la rezultatele a[teptate. în cele ce urmeaz`. ETAPA DECIZIONAL~ C. din punct de vedere practic. Aceste restric]ii de[i teoretic ar p`rea viabile. Dac` se va lua o decizie pe baza unei diagnoze simptomatice. Analizarea problemei ➪ c. decizia agreat` ar putea îmbun`t`]i o situa]ie în cel mai bun caz. Prin urmare. num`rul factorilor calitativi afecta]i de o decizie (principii de baz` ale conduitei. valori etice. Importan]a clasific`rii problemei deriv` din cerin]a implement`rii deciziei. politica de personal etc). [i nu prin descoperirea [i definirea problemei reale. în func]ie de tipul [i caracteristicile deciziilor ce trebuie luate. dar nu ar putea s` rezolve problema real`. ➪ f. urmeaz` analizarea ei. cele patru criterii de clasificare: 1. a elimina dintru început alternativele inacceptabile din perspectiva implement`rii lor. Iar pentru a specifica autoritatea [i responsabilitatea asociate diferitelor tipuri de decizii ce trebuie luate este necesar s` se [tie exact cine trebuie s` ia decizia. Red`m. impactul deciziei asupra viitorului organiza]iei. p. 2.86 Managementul resurselor umane A.6. 18) Decidentul trebuie s` se centreze asupra cauzelor problemei de rezolvat [i nu pe simptomele ei. Adoptarea deciziei (apud Zamfir. credin]e sociale sau politice [i. fiin]ele umane). cine trebuie s` fie consultat în elaborarea ei [i. 3. prin implementarea lor. dar implic` [i considerarea restric]iilor induse de o anumit` solu]ie (posibilit`]i financiare. deci din necesitatea de a o transforma în ac]iune efectiv`. respectiv clasificarea ei [i colectare datelor. clasificarea problemei vizeaz` modul esen]ial de solu]ionare a acesteia prin decizie. Implementarea deciziei (ac]iunea) . Peter Drucker propune patru criterii de clasificare. cine trebuie informat cu privire la decizia luat`. impactul deciziei asupra func]iilor sau asupra unit`]ilor organiza]iei. în scopul de a proteja calitatea procesului decizional. cel mai important. Identificarea sau determinarea condi]iilor necesare solu]ion`rii problemei înseamn` a stabili activit`]ile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. ETAPA POSTDECIZIONAL~ e. 1990. Alegerea solu]iei (decizia) Figura 2. totodat`. Odat` ce problema a fost definit`. Formularea problemei (definirea) ➪ b. Evaluarea solu]iilor alternative ➪ B. implicit analizarea problemei. ETAPA PREDECIZIONAL~ a. Analizarea problemei. A stabili restric]iile unei situa]ii presupune de fapt a decide ce nu trebuie f`cut [i nu ce trebuie f`cut.

b) decidentul s` [tie m`car ce informa]ii îi lipsesc sau care este zona cu o incertitudine mai mare. el va trebui s` recurg` la presupuneri [i aproxim`ri. Pentru a lua o decizie valid` se impun dou` cerin]e: a) decidentul s` fie con[tient de precaritatea informa]iilor [i a cuno[tin]elor disponibile. Formularea solu]iilor alternative. chiar [i atunci când decidentul posed` toate cuno[tin]ele [i informa]iile relevante. Sarcina cea mai dificil` const` îns`. 1990. decidentul va trebui s` identifice solu]iile alternative. nu atât în colectarea datelor sau informa]iilor cât în examinarea [i interpretarea lor. Este vorba de ceea ce numim incertitudine cognitiv` a decidentului. Mai mult. În aceast` faz` decidentul se poate baza fie pe propria experien]`. asupra relevan]ei [i validit`]ii datelor disponibile [i asupra surselor din care se vor ob]ine. premisa cea mai important` pentru calitatea deciziei în aceast` faz` se refer` la creativitatea decidentului. 39). ceea ce înseamn` c` decizia nu este infailibil` fiind supus` unor corec]ii permanente. fie pe experien]a altora. astfel încât s` fie con[tient de riscul pe care îl implic` decizia. Este de presupus îns`. Ob]inerea datelor se refer` la necesitatea de a colecta informa]ii sigure [i cu un grad crescut de relevan]` pentru explicarea [i clarificarea situa]iei. fie datorit` imposibilit`]ii de a ob]ine informa]ia. Cele mai multe decizii se bazeaz` pe o cunoa[tere incomplet`. fie în leg`tur` cu capacit`]ile limitate ale decidentului de a integra chiar [i informa]iile de care dispune. Identificarea solu]iilor alternative nu reprezint` neap`rat [i garan]ia deciziilor corecte. Aceasta întrucât ignorarea tuturor variantelor posibile va conduce la limitarea sau restrângerea câmpului de ac]iune. Necesitatea formul`rii mai multor alternative reprezint` o premis` important` pentru calitatea deciziei ce va fi luat`. fragilitatea se refer` la calitatea lor.Manageri [i leadership 87 4. Aici se impune o precizare. Dac` incompletitudinea cuno[tin]elor relevante se refer` la cantitatea acestora. ca [i de gradul de precizie [i rigurozitate ce poate fi a[teptat prin implementarea deciziei. fie din pricina costurilor prea mari implicate de ob]inerea ei. Complexitatea [i dinamica problemelor actuale este atât de mare încât aproape nici o decizie nou` nu poate fi luat` numai pe baza experien]ei trecute. la capacitatea lui de a explora [i imagina solu]ii care dep`[esc cadrul experien]ei. el poate prezenta un grad ridicat de incertitudine în ceea ce prive[te calitatea lor pentru c` el nu [tie cu exactitate cât de bune sunt cuno[tin]ele [i informa]iile de care dispune. Se decide asupra volumului [i calit`]ii informa]iilor necesare pentru luarea deciziei. periodicitatea sau unitatea deciziei. C`t`lin Zamfir define[te incertitudinea cognitiv` cu referire la incompletitudinea [i fragilitatea cuno[tin]elor relevante în raport cu un proces decizional specificat (Zamfir. p. Dar aceast` abordare nu este [i suficient`. . Dup` ce problema a fost corect definit` [i analizat`. c` examinarea unui evantai mai larg de alternative posibile va împiedica cel pu]in luarea unei decizii gre[ite tocmai datorit` analiz`rii mai multor solu]ii.

De aceea. imagina]ia poate fi educat` [i disciplinat`. când. una dintre metode fiind aceea de a c`uta [i elabora mai multe solu]ii alternative pentru o problem` (brainstorming-ul. este uimitor cât de mult poate percepe o persoan` prin educarea sistematic` a imagina]iei (Vl`sceanu Mihaela. Alegerea se va face pe baza criteriilor prezentate în Tabelul 2. De modul în care este \n]eleas` [i acceptat` decizia va depinde calitatea procesului decizional. Problema evalu`rii se pune indiferent dac` este vorba de o singur` solu]ie sau de mai multe. decidentul trebuia s` aib` în vedere urm`toarele aspecte cu privire la fiecare alternativ`: – dac` solu]ia va elimina reapari]ia condi]iilor care au determinat necesitatea schimb`rii. Rolul decidentului nu s-a sfâr[it îns` în acest moment. întrucât transformarea unei solu]ii de rezolvare a problemei în ac]iune propriu-zis` implic` necesitatea ca oamenii s` în]eleag` exact ce schimb`ri sunt a[teptate atât în comportamentul lor. Acestea vor transforma decizia în ac]iune sau solu]ia în realitate. respectiv s`-i determine consecin]ele sau modul în care va contribui la ob]inerea unei solu]ii optime. cum [i cui este necesar s` i se comunice informa]iile cu privire la decizia luat`. responsabilitatea persoanelor implicate. Considerarea avantajelor [i dezavantajelor fiec`rei alternative este extrem de important` din perspectiva implement`rii ei. p. 140). Evaluarea solu]iilor alternative. decidentul va trebui s` aleag` solu]ia despre care se crede c` va contribui cel mai eficient la rezolvarea problemei. 1993. întrucât decidentul va trebui s` cânt`reasc` avantajele [i dezavantajele fiec`rui curs de ac]iune. Pentru a g`si solu]ia cea mai bun`. – dac` ea are în vedere restric]iile impuse unei solu]ii în faza definirii problemei.88 Managementul resurselor umane Peter Drucker afirma c` solu]iile alternative sunt singurul nostru instrument de a mobiliza [i educa imagina]ia. Alegerea solu]iei (decizia). Pentru ca decizia s` poat` fi efectiv realizat` este necesar ca decidentul s` dezvolte un plan de implementare a sa. strategiile de motivare a oamenilor afecta]i de decizie etc. Problema comunic`rii deciziei [i a planului de ac]iune \n vederea aplic`rii ei reprezint` condi]iile esen]iale ale implement`rii eficiente a deciziei.8. În consecin]`.). Cu alte cuvinte. Implementarea deciziei. modalit`]ile de comunicare a deciziei. – ce alte beneficii specifice s-ar putea ob]ine prin aplicarea ei. . Aceasta. „tehnica 635“ etc. Pe baza evalu`rii alternativelor disponibile. Accentul se mut` de la decident la persoanele care o vor pune în practic`. decidentul va trebui s` determine cu precizie ce. cât [i în comportamentul celor cu care interfereaz`. este necesar` anticiparea eventualelor dificult`]i sau deficien]e pe care le implic` o alternativ` sau alta. – impactul ei din punct de vedere al problemelor considerate în faza de analizare a problemei. sinectica. în care s` fie specificate urm`toarele aspecte: procedurile specifice de ac]iune.

Realizarea corect` sau eronat` a percep]iei interpersonale. cât [i asupra eficien]ei concrete a celor consulta]i. strângerea de informa]ii în vederea elabor`rii deciziei incumb` o serie de particularit`]i: informa]iile trebuie s` fie necesare. Riscul Criteriul economic Asumarea rezultatelor alegerii f`cute [i evaluarea corect` a raportului dintre riscul anticipat [i rezultatele a[teptate. care r`spunde acordului emo]ional al celor care trebuie s` o aplice (faptele subiective. Maier este de p`rere c` decizia eficace este produsul dintre calitatea ei [i acceptarea ei. a unor rela]ii de preferin]` sau de respingere ar putea afecta profund procesul de colectare al informa]iilor. exacte. N.8. practic. energia sau capacitatea de în]elegere a oamenilor care urmeaz` s` implementeze un anumit curs de ac]iune. pertinente. de succesiunea [i interac]iunea lor. apreciativ-cognitive. Aceast` polarizare implic` interac]iune uman`. Etapa predecizional` are un caracter colectiv [i presupune m`car ca posibilitate.F. El stabile[te urm`toarea formul`: Decizia eficace (DE) = Calitatea deciziei (Q) x Acceptarea deciziei (A) . acest aspect solicit` o gestionare adecvat` a timpului de analiz` [i a timpului de op]iune pentru fiecare alternativ` dintr-un set disponibil. Aceasta înseamn` c` ea va fi în func]ie de momentele perceptive. participarea activ` a fiec`rui membru al grupului la furnizarea informa]iilor. Caracterul de urgen]` impus de o situa]ie [i timpul optim de luare a deciziei sunt corelate cu valoarea unei decizii. mai ales. De asemenea. Fiecare î[i poate exprima opinia. Timpul disponibil Resursele umane În cadrul tuturor celor trei etape ale procesului decizional (etapa predecizional`. apari]ia unor perturb`ri ale comunic`rii. care r`spunde faptelor obiective (faptele situa]iei) [i acceptarea deciziei. recente [i eficiente din punct de vedere economic. O astfel de rela]ie poate genera sau reactualiza o serie de comportamente cu impact atât asupra deciziei. dar implicând cea mai mic` investi]ie de efort uman [i financiar [i cât mai pu]ine perturb`ri la nivelul organiza]iei. Cei mai mul]i autori consider` c` o decizie este eficient` numai dac` se iau în considerare doi parametri: calitatea deciziei (ra]ionalitatea). astfel încât decizia final` s` reflecte nevoile [i necesit`]ile participan]ilor. o rela]ie interpersonal` sau intragrupal` cu întreaga sa func]ionalitate specific`.Manageri [i leadership 89 Tabelul 2. complete. Necesitatea de a considera acele alternative care vor conduce la cele mai bune rezultate. sentimentele oamenilor). decizional` [i postdecizional`) figura central` este omul. comunica]ionale. afectiv-situa]ionale [i. Alegerea unei alternative trebuie s` ia în considerare competen]a. Rela]ia dintre cel care strânge informa]iile [i cel care le furnizeaz` (individul sau grupul) este. poate aduce sugestii în leg`tur` cu problema asupra c`reia trebuie s` se decid`.R.

Sunt probleme curente (cine s` fac` ore suplimentare. Numai dup` ce s-a adoptat decizia cea mai bun` din punctul de vedere al calit`]ii. în]elegere. acceptare.90 Managementul resurselor umane Precizare: nu orice decizie implic` în egal` m`sur` cei doi factori. În unele cazuri este necesar` asigurarea calit`]ii. dar nu [i o calitate deosebit`. decizia luându-se în final în cuno[tin]` de cauz`. Etapa implic` probleme de ordin psiho-social specifice: comunicare. Sunt decizii care intereseaz` într-un grad foarte mare [i individul [i organiza]ia [i care presupun o foarte mare abilitate din partea conduc`torului pentru a ob]ine acceptarea deciziei de c`tre subordona]i. dar implic` st`rile afective ale participan]ilor. a unor m`suri de evitare a accidentelor. Corelarea acestor indici este important` pentru etapele ulterioare ale deciziei. Situa]ii de tipul A/Q. În acest` categorie intr` problemele generale ale organiza]iei legate mai ales de realizarea scopurilor ei generale: optarea pentru o anumit` tehnologie. Maier atrage aten]ia asupra faptului c` în ochii conduc`torilor o decizie este mai bun` atunci cånd atest` o valoare mare. interac]iunea tuturor membrilor este esen]ial`. El indic` [i o metod` de clasificare a situa]iilor de mai sus. care implic` o larg` acceptare. Maier consider` c` în practic` exist` trei tipuri de situa]ii: 1. trecându-se deseori cu vederea acceptarea deciziei. Aici sunt încadrate probleme ce se refer` la decizia de grup (la care particip` [i cei care nu au func]ie de conducere). deoarece implic` cuno[tin]e temeinice de specialitate.). în timp ce altele cer fie o acceptare par]ial` fie mai redus`. . realizarea unui nou produs etc. în timp ce în altele calitatea are o importan]` redus`. cine s` plece în concediu. Etapa decizional` este prin excelen]` participativ`: grupul de decizie discut`.7. angajarea lor în vederea aplic`rii acestora. participare. 2.). De asemenea. Sunt decizii luate la nivelul conducerii. Aceste probleme apar]in mai ales conducerii [i speciali[tilor. sunt decizii care implic` acceptarea tuturor participan]ilor. cine s` fac` un curs de perfec]ionare etc. deoarece numai în felul acesta se pot con[tientiza toate aspectele problemei. se pot inventaria toate alternativele. În aceast` categorie intr` probleme ca: stabilirea ritmului muncii. Situa]ii de tipul Q/A. evaluând separat importan]a calit`]ii [i a accept`rii prin acordarea de note de la 0 la 9 (Figura 2. decidentul se va ocupa de ob]inerea accept`rii executan]ilor. autoritate. care presupun calitatea deciziei [i mai pu]in acceptarea ei. Autorul citat observ` c` dou` treimi din lista situa]iilor descrise implic` acceptarea din partea subordona]ilor. 3. În raport cu aceast` etap`. Situa]ii de tipul Q-A în care atât calitatea cât [i acceptarea sunt esen]iale. Executarea deciziilor implic` participarea concret` a membrilor organiza]iei (a celor care nu de]in func]ii de conducere). a c`ror rezolvare nu necesit` cuno[tin]e de specialitate. acceparea sau non-acceptarea fiind hot`toare. are ini]iative [i hot`r`[te în vederea lu`rii unei decizii optime. de ameliorare a activit`]ii etc.

recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi [i abilitatea de conduce oameni [i procese. Primele teoretiz`ri relevante apar]in lui Kurt Lewin.Manageri [i leadership 91 Puternic` Puternic` Acceptare ACCEPTARE Slab` 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A/Q Problemele acestui sector pot fi rezolvate de la sine (nici calitatea nici acceptarea nu au mare importan]`) Q-A Q/A 1 2 Inferioar` 1 2 3 4 5 CALITATE 4 5 6 7 8 9 Superioar` 7 8 9 3 6 Figura 2. Experimentele lor au încercat s` eviden]ieze aspectele leadership-ului eficace. Pe baza acestor experimente. nivel de agre- . The Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers.7. Adep]ii liderului accept` rela]ia de subordonare. 29) 2. dintre acestea. Leadership-ul a ap`rut în secolul al XIX-lea ca urmare a revolu]iei industriale [i s-a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Leadership Latura informal` a puterii – capacitatea de influen]` – define[te ceea ce în literatura de specialitate este leadership-ul. în care se urm`reau anumi]i indicatori de personalitate. Ronald Lippitt [i Ralph White \n perioada anilor 1938-1952. este cea în jurul c`reia graviteaz` ceilal]i membri ai organiza]iei [i care se identific` cu acesta. performan]`. Leadership-ul reprezint` fenomenul de influen]are a comportamentului subalternilor.). astfel încât ace[tia s` realizeze anumite ac]iuni. generarea satisfac]iei etc.5. cel mai cuprinz`tor pentru contextul managerial este abilitatea de a conduce. implicare în realizarea obiectivelor. cu ajutorul intrumentelor de natur` psihosocial` (motivare. Cei trei au studiat stilurile democratic. leadership-ul este o art` [i un stil de conducere eficace în m`sur` s` direc]ioneze energiile creatoare c`tre îndeplinirea obiectivelor pe termen lung. conform obiectivelor organiza]ionale. Tipologia situa]iilor decizionale (dup` Maier. Termenul de leadership reprezint` procesul de influen]are [i orientare a oamenilor prin abilitatea conduc`torului de a-i determina s` ob]in` performan]e înalte. p. autocratic [i laissez-faire în cadrul unor grupe de copii aflate sub responsabilitatea unor monitori adul]i. 1998) prezint` mai multe sensuri pentru acest termen. 1964. Liderul este persoana care propune obiective de atins [i determin` subordona]ii-colaboratori sau echipele de lucru s` [i le asume [i s` le realizeze cu convingere [i competen]`. liderul. Persoana central` a leadership-ului.

92 Managementul resurselor umane sivitate. se refer` numai la subordona]i [i are ca suport func]iile managemetului. Diferen]a dintre management [i leadership decurge din modul de influen]are a salaria]ilor. organizare etc. ac]iunii voluntare. Concluzia: ascendentul era dat de inteligen]`. întemeiat` pe cuno[tin]e [i competen]e profesionale). autonomiei în îndeplinirea sarcinii [i a preeminen]ei echipei în raport cu ac]iunea individual`. evolu]ii. într-o lume impregnat` de o cultur` democratic` [i de respectare a drepturilor civile. În contemporaneitate. cu beneficiarii etc. în calitatea lor de pârghii ale ac]iunii leadership-ului. puterea bazat` pe experien]`. tendin]e. cu predilec]ie). În unele p`r]i ale lumii sensul leadership-ului are înc` o conota]ie hegemonic` (a fi lider este echivalent cu a fi [ef). Aceste studii au fost continuate în timpul celui deal II-lea R`zboi Mondial pe diverse e[antioane ierarhizate ale armatei americane în încercarea de a identifica principalele tr`s`turi ale persoanelor care aveau un ascendent asupra celorlalte. Este de neconceput stilul managerial autocratic. – a fi îndr`zne]. ei au observat c` exist` avantaje [i dezavantaje diferen]iate pentru fiecare tip de leadership. are un cadru de referin]` în care predomin` valorile libert`]ii. cu colegii. . ce se impune odat` cu eficacitatea dovedit` a managementului anglo-saxon (american. puterea de recompens` legat` de capacitatea de a putea oferi un avantaj. Distinc]ia acestor surse se face dup`: a) pozi]ie (puterea coercitiv` bazat` pe capacitatea de a exercita sanc]iuni sau de a pedepsi. – pasiunea – capacitatea de a ac]iona cu pasiune pentru a atinge un obiectiv. Alain Duluc (2000) observ` c` stilul democratic. – a da un exemplu celorlal]i [i a fi integrat – capacitatea de a se raporta la echip` (a fi coordonatorul ei [i de a face parte din ea). Managementul este în]eles numai ca o ac]iune de sus în jos. b) putere personal` (puterea carismatic`. ini]iativ` [i încredere în sine. – a încuraja mai degrab` decât a condamna – liderul trebuie s` dea echipei sentimentul c` munca ei este important`. dar [i de a insufla aceea[i atitudine celorlal]i. 2000) au identificat sursele puterii. leadership-ul se poate exercita în afara grani]elor [i responsabilit`]ilor ierarhice [i vizeaz` toate tipurile de rela]ii: cu colaboratorii. În viziunea aceluia[i autor calit`]ile fundamentale ale liderului de tip anglosaxon sunt: – viziunea – capacitatea de a anticipa crize. puterea legitim` bazat` pe defini]ia statutar` a postului ierarhic). Autorul observ` cu obiectivitate c` aceast` teorie nu ]ine seama de caracteristicile personale ale liderului. leadership-ul înseamn` consolidare democratic`. inovator. deoarece persoana este subiect de admira]ie sau de identificare. el nu trebuie s` distribuie culpabilit`]i [i s` creeze privilegii neadaptate la rezultate. În 1959 John French [i Bertram Raven (apud Duluc. curios. cu managerii.

a realizat o list` a lucrurilor care trebuie f`cute pentru a pune în valoare gândirea proactiv`: stabilirea sensului de mers [i a obiectivelor strategice. sunt buni planificatori ai utiliz`rii resurselor. ascult` toate p`r]ile înainte de a judeca. entuziasmul.Manageri [i leadership 93 La baza leadership-ului se afl` spiritul de echip` – definit ca starea care reflect` acceptul oamenilor de a gândi. liderii au o personalitate remarcabil`. 1998. crearea unor echipe de lucru puternice. Determinarea. se exprim` direct [i eficient. p. Este de dorit ca managerii s` se reg`seasc` în cadranul patru al diagramei lui Pascal Leleu (citat de Devillard Olivier. se gr`besc încet.8. sunt one[ti. 1991. Specialist în fenomenul leadership-ului. originali [i dinamici. existen]a unor interese convergente care conduc la o motivare puternic` (individual` [i de grup) [i desf`[urarea proceselor decizionale în regim participativ. au o bun` memorie [i un nivel adecvat al vocabularului. împuterni- . 31). mai ales. curajul de a aborda [i dezvolta lucruri noi în condi]ii de moralitate. Liderul altruist – adev`ratul lider prezint` o serie de aspecte care îl onoreaz` (Locke et al. au un orizont filosofic propriu. p. sunt creativi. Compararea caracteristicilor [efului cu ale liderului este prezentat` în Tabelul 2. au o mare disponibilitate pentru comunicare [i. au încredere în oameni. Liderii sunt promotorii schimb`rii. au sim]ul umorului. sprijinindu-i pe colaboratori. De asemenea.. accept` critica [i sfatul altora. au încredere în sine [. inclusiv prin manifestarea încrederii pe care le-o acord`. viziunea. 2001. pp. Motiva]iile liderului sunt legate de realizarea unor proiecte care s` duc` la dezvoltarea organiza]iilor [i la promovarea colaboratorilor pe trepte mai înalte de competen]`. – d` dovad` de în]elegere a naturii umane. p. sunt integri. Lipsa voin]ei de a progresa [i exprimarea fricii fa]` de schimbare sunt contraproductive. au capacitatea de a-[i asuma riscuri. în compara]ie cu individul care are motive strict personale pentru a domina. asumarea unui obiectiv comun. ]in seama de toate persoanele implicate în procesele de munc`.9. 38-40): – demonstreaz` un real echilibru emo]ional. – este caracterizat prin dinamism [i voin]a de a progresa. sunt sinceri [i fermi. profesorul John Kotter. (apud Tony Sadler. Liderii sunt persoane carismatice. sunt altrui[ti. ascult` mai mult decât vorbesc. Spiritul de echip` se realizeaz` pe baza unor aspecte cumulative: o experien]` anterioar` comun` care a condus la construirea încrederii reciproce. î[i st`pânesc emo]iile. 81) – Figura 2. între]in o atmosfer` pozitiv`. Lor le sunt caracteristice realismul. (Mihu]. 281). comunicarea privind obiectivele. – d` dovad` de spirit de întrajutorare. au capacitatea de a face previziuni. contribuie la promovarea carierei subordona]ilor. 1995. generozitatea [i c`ldura uman` de care dau dovad` îi face s` fie caracteriza]i ca fiind oameni carismatici. sunt capabili de perfec]ionare continu` [i pot lucra în situa]ii complexe.a. o real` capacitate de în]elegere a cadrului în care evolueaz` organiza]ia. de a se comporta [i de a ac]iona armonizat în vederea îndeplinirii unui scop comun.

deteminare. respectul pentru sine [i pentru al]ii. Figura 2. Caracteristicile [efului administreaz` copiaz` men]ine se concentreaz` pe sistem [i pe structur` se bazeaz` pe control are un orizont de vedere scurt întreab` „cum?“[i „când?“ imit` accept` status – quo-ul bun soldat face lucrurile bine Caracteristicile liderului inoveaz` este original dezvolt` se concentreaz` pe oameni inspir` încrerdere are o perspectiv` îndelungat` întreab` „ce?“[i „de ce?“ creeaz` î[i schimb` statutul propriul st`pân face lucrurile bune Se porne[te de la premisa c` liderii trebuie s` aib` energie fizic` [i nervoas`. planificarea atingerii unor reu[ite – pas cu pas. Spre anii ‘50 speciali[tii în leadership se confruntau cu o dilem`. inteligen]`.8. Diagrama voin]` – team` Tabelul 2.9. [tiin]a de a asculta. Astfel. entuziasm. Abordarea bazat` pe personalitate al c`rei scop era identificarea calit`]ilor marilor lideri nu func]iona. cercetarea s-a orientat spre abordarea întemeiat` pe comportamentul liderului. generozitate [i c`ldur` uman`. flexibilitate.94 Managementul resurselor umane cirea echipelor pentru atingerea obiectivelor asumate. integritate [i [tiin]a de a comunica. pe o viziune care are în centru no]iunea de situa]ie (secretul oric`rei predic]ii în materie de leadeship const` într-un amestec complex în care intr` situa]ia c`reia trebuie s`-i faca fa]` liderul [i maniera în care ac]ioneaz`). curaj. performante. . iar incoeren]a teoriei împiedica punerea sa în practic`. Liderul trebuie s` fie consecvent cu el însu[i. consolidarea implic`rii salaria]ilor [i valorificarea achizi]iilor noi.

Stogdill. mai degrab`. prin indicarea direc]iilor (liderul cu rol de mentor). cre[terea remunera]iei angaja]ilor care ating obiectivele fixate. Lucrarea sa fundamental` este A Theory of Leadership Effectivenees (1967). spre analiza comportamentului liderului decât pe personalitatea sa. d) generozitate [i caldur` uman` – liderul nu trebuie temut ca s` fie iubit. îndep`rtarea obstacolelor care frâneaz` realizarea proiectelor. 60). p. Ralph M. Cercetarea despre leadership cunoscut` ca „teoria cale-scop“ (House [i Mitchell. b) deteminare – liderul trebuie s` aib` scopuri [i s`-i determine [i pe al]ii s` le adopte. 1990. aceast` teorie le sugereaz` liderilor multiple variante de ac]iune. stiluri diferite. Conform autorilor cita]i de Jack W. Din punct de vedere practic. e) integritate – liderii trebuie s` fie demni de încredere.Manageri [i leadership 95 Ordway Tead reprezentant al leadership-ului bazat pe personalitate (conform lui Duncan. facilitarea progresului spre obiectivele dorite. care vor stimula performan]ele subordona]ilor: recunoa[terea [i stimularea voin]ei subordona]ilor pentru a atinge un obiectiv asupra c`ruia liderul are control. Aceast` observa]ie este bazat` pe teoria astept`rii – eficacitatea leadership-ului fiind legat` de capacitatea liderului de a-[i recompensa subordona]ii. în Les grandes idées du management (1990) comportamentul liderului este acceptat de subordona]i dac` ace[tia [tiu c` va produce rezultate imediate [i va satisface nevoi viitoare. Din punctul de vedere al autorului exist` lideri motiva]i de rela]iile cu colaboratorii [i lideri motiva]i de natura muncii. c) entuziasm – liderul trebuie s` fie competent pentru a fi recunoscut ca autoritate. Stogdill a inventariat [i analizat toate cercet`rile anterioare legate de tradi]ia personalit`]ii [i a afirmat c`. de a lega recompensa de realizarea unor sarcini sau de atingerea unor obiective. ci trebuie iubit ca s` fie urmat de ceilal]i. Duncan. 1990) identific` în lucrarea sa The Art of Leadership (1935) câteva tr`s`turi caracteristice liderilor dintre care cele mai importante sunt: a) energie fizic` [i nervoas` – leadership-ul presupune o mare cantitate de munc`. 1974) prive[te influen]a ac]iunii conduc`torului asupra modului în care cei condu[i î[i percep obiectivele profesionale [i personale. precum [i metodele de urmat pentru a le atinge. încurajarea subordona]ilor s`-[i precizeze obiectivele [i aspira]iile. În lucrare se arat` c` exist` contexte favorabile sau nefavorabile liderului. mai ales dac` exist` ambiguit`]i cu privire la ceea ce se a[teapt` de la ei (liderul aduce preciz`ri în plus). . leadership-ul relev` mai degrab` interac]iuni variabile care fluctueaz` [i evolueaz` constant (Duncan. Preocup`rile teoretice sunt orientate acum. În acord cu Ralph M. Fred Fiedler a construit o teorie circumstan]ial` a leadership-ului. dac` anumite tr`s`turi se reg`sesc la to]i liderii. Argumentul de mai sus a bulversat viziunea despre leadership care dintr-un ansamblu de caracteristici a devenit o activitate. Este evident c` exist` o interac]iune puternic` între personalitatea liderului [i contextul în care acesta î[i asum` rolul – la situa]ii diferite. de unde se poate deduce c` liderul trebuie s` posede o energie ie[it` din comun.

{eful eficace ajunge s`-i incite pe ceilal]i s` se comporte potrivit a[tept`rilor sale.). Este adev`rat c` exist` un set de caracteristici comune conduc`torilor. Un [ef trebuie s` fie abil [i str`lucitor – un mit manipulator. [i Tabelul 2. – explozia cunoa[terii – poten]ialul de cunoa[tere al fiec`rui domeniu este în cre[tere. pp. Un [ef trebuie s` aib` carism`. Cribbin (1986. Un [ef trebuie s` fie agresiv – [eful trebuie s` posede un repertoriu de comportamente la care face apel. 3. Cribbin. 6. pentru a r`spunde unor nevoi sau situa]ii date. – oamenii sunt egocentrici – dorin]a legitimat` psihologic de a accede la o mai bun` calitate a vie]ii profesionale. colegii sau angaja]ii. – oamenii se a[teapt` s` fie asculta]i – au idei. 2. – oamenii nu mai sunt slabi – doresc o parte din pr`jitur`. 7.96 Managementul resurselor umane Realit`]ile [i tendin]ele sociale cu care se confrunt` conduc`torul (Cribbin. machiavelic. {eful trebuie s` aib` personalitate puternic` – a c`uta caracteristici magice care fac din lider un adev`rat conduc`tor nu este profitabil pentru profilul real al acestuia. ea poate degenera în pseudo-democra]ie. Le enumer`m în cele ce urmeaz`: 1. opinii [i nu se îndoiesc c` vor fi împ`rt`[ite. 1986. Exist` o vreme pentru autoritate/agresivitate. – oamenii au un mare poten]ial – cei care conduc trebuie s` elibereze [i s` canalizeze talentul neutilizat al celor pe care îi conduc. dar ereditatea f`r` înv`]are nu te face [ef. pp.10. Mai întâi este directorul – personaj al c`rui scop este doar de a conduce. – oamenii sunt mai scumpi ca niciodat` – mâna de lucru nu mai trebuie s` fie neap`rat ieftin`. Trebuie s` ac]ioneze democratic – democra]ia este filosofie politic`.11. 10-11) sunt multiple: – oamenii gândesc – oamenii au înv`]at s` gândeasc`. nu sunt doar executan]i pasivi [i docili. dar ea nu este omnipotent`. astfel încât munca s` fie . 17-19) sunt demne de prezentat [i analizat. 46) exist` o distinc]ie clar` între trei tipuri de comportamente la conduc`tori (Tabelul 2. dar carisma are trei neajunsuri: nu se [tie din ce e f`cut`. Dup` James J. managerii trebuie s` le ia în calcul. 4. vor s` câ[tige. nu teorie a conducerii. de a lua m`suri necesare pentru a-[i influen]a superiorii. nimeni nu [tie cum s` dobândeasc` acest magnetism [i cum s`-l dezvolte. 5. dar aceasta îi face pe angaja]i mai docili. A fi [ef este ceva genetic – e important ca [eful s` profite de ereditate. miturile care înconjoar` persoana conduc`torului (1986. pentru c` [i cel mai slab dotat poate fi str`lucitor în via]`. dar important este ca ei s` profite de atuurile pe care le au deja [i s` nu cheltuiasc` energie [i timp pe re]ete. ci eficace [i productiv`. Trebuie în]eles în ce m`sur` îi influen]eaz` aceste realit`]i pe angaja]i. p. dar [i pentru demersuri mai subtile. În opinia lui James J. Un [ef trebuie s` [tie s` profite de situa]ii oportune – situa]ia este evident arena în care [eful opereaz`.

Se consacr` în întregime binelui întreprinderii. Flexibil. Nu e mai pu]in evident c` [efii eficace nu ob]in decât rezultate pe termen scurt [i trebuie s` ]in` lumea lor mic` sub o strâns` supraveghere. abil din punct de vedere politic [i/sau iubitor de [icane. este de o polite]e fals`. teama sau persuasiunea. Orientat spre munc` mai degrab` decât spre rela]ii umane. dar sus]in`tor fervent al celor care sunt de partea sa.10. 49) Tabelul 2. Orientat spre secretele organiza]iei. manipulator. Pu]in orientat spre munc`. Regulamentul Ra]ional. impersonal. Ignor` exigen]ele întreprinderii. Orientare subiectiv`. Ghice[te foarte bine sl`biciunile altora. Foarte înc`p`]ânat. ipocrit. manipularea. Misionarul . Plaseaz` situa]ia pe un plan personal. [eful competent îi convinge pe ceilal]i s` ac]ioneze potrivit a[tept`rilor sale. Trebuie s` câ[tige cu orice pre]. Foarte lent în reac]ii [i/sau ata[at de func]iile. extrem de competent. dar face prea multe eforturi pentru a fi iubit. a[a cum îl concepe el. Facem a[a cum consider eu. Solitar. amenin]`rile. Are tendin]a s` fac` ceea ce e popular. Foarte orientat spre munc`. dar g`se[te [i mijloacele de a le satisface nevoile. poate merge de la colaborarea aparent` la agresivitatea nemiloas`. diciplinat. Agreabil. Este evident c` po]i fi eficace utilizând coerci]ia. În fine. Prin urmare. Tip Slogan Caracteristici Comportament tipic Urmeaz` regulamentele ad litteram. prolix. formalist. Administrator afectuos care acord` o importan]` suprem` armoniei. Insensibil la sentimentele celorlal]i. pentru calculat. {efi eficace (dup` Cribbin. Rece. Strateg logic. 1986.Manageri [i leadership 97 îndeplinit`. Foarte oportunist. a v` folosi. respectat ad litteram. Considera]iile personale nu intr` la socoteal`. Drept. dar [tie s` se arate fermec`tor. îi agaseaz` pe birocra]i. eficacitatea se refer` mai ales la îndeplinirea sarcinilor. prea independent. îns` pu]in preocupat de ceilal]i. Sare etape. Zelosul Machiavelicul Birocratul V` depersonaliz`m Egocentric. Oamenii sunt obiecte f`cute pentru a fi exploatate [i în[elate. dar exigent. perspicace. Se las` dominat de propria afectivitate. drepturile [i prerogativele sale. Competen]e modeste. dar nu ajunge s` câ[tige respectul. Excelente calit`]i interpersonale. Nu colaboreaz` decât atunci când este spre folosul s`u. p. Insist` pentru ca fric]iunile [i conflictele s` fie aplanate. Agresiv [i dominator. nelini[tit. S` ne iubim unii pe al]ii! Mult prea preocupat de al]ii [i de ceea ce gândesc despre el. amoral. în timp ce competen]a adaug` un plus de „satisfac]ie“ de care beneficiaz` cei care muncesc performant [i creativ.

Comportament de pr`d`tor fa]` de colegii mai slabi. motivat. Ezitare. insult`tor. Temporizatorul Tendin]` spre compromis. Uneori curtenitor. dotat cu un anumit sim] al umorului.98 Managementul resurselor umane Calc în picioare tot ceea ce-mi st` în cale. Se îndoaie la presiunea cea mai puternic`. Se folose[te uneori de oameni. mediocru. nu pentru binele întreprinderii. Abil cu ceilal]i. Caut` mereu s` impresioneze pentru a-[i ameliora pozi]ia. ei ascult`. de[i se descurc` foarte bine cu ei. plin de prejudec`]i. dar mereu pe cale de a ]ese intrigi sau de a manipula. Pu]in interesat de rela]ii umane. Flageleaz` pe oricine se arat` vulnerabil. orientat spre judec`]i foarte prompte. superfluu. Cere ascultare [i supunere. Lips` de profunzime. entuziast. Adesea foarte competent. Pu]in orientat spre munc`. Mirosim de unde bate vântul. Vorb`re]. Orientat poate spre munc`. Adesea foarte competent. este coercitiv. Tipul onest L`sa]i copiii s` vin` la mine! Efervescent. Arivistul Energic. dominator. Instinct de conservare foarte dezvoltat. Îi consider` pe subalterni drept servitori. Mereu pe cale de a-[i face fa]` sie[i. Exploateaz` sl`biciunile altora. Folose[te teama pentru a face s` se execute munca. este lipsit de substan]`. insistent. Exploatatorul Când latru. Rigid. Slab orientat spre munc`. Lipsit de loialitate fa]` de întreprindere sau membrii s`i. dar mereu agresiv. extravertit. r`zbun`tor. dar are scopuri personale. . dar îi amenin]` rar. Exercit` un control personal constrâng`tor. Opotunist. Se simte zdrobit. Atrage dispre]ul celorlal]i. Prime[te favorabil schimb`rile susceptibile de a-l face s` progreseze. Avanseaz` gra]ie efectului personalit`]ii sale. Reac]ioneaz` nu ac]ioneaz`. dar nu face nimic. Îi minimalizeaz` pe ceilal]i. Comportamentul variaz` în func]ie de presiuni. dar nu are nici un interes pentru semeni. egocentric. Se vinde foarte bine. Instinct de conservare uneori foarte dezvoltat. Arogant. Nu se preocup` de ceilal]i. prietenos într-un mod superficial. Ajunge s` se strecoare pe primul loc. Excelente calit`]i interpersonale. Foarte orientat spre munc`.

Evalueaz` judicios oamenii. . Se intereseaz` de toate aspectele organiza]iei. Cordial. 1986. Îi place s` inoveze. Creeaz` un climat de sus]inere [i de succes. sunt cea mai impor. Tehnician Facem o munc` important` cât putem noi mai bine. Excelent antrenor [i sf`tuitor. considera]iile umane îl fur` câteodat`. Ofer` provoc`ri. Foarte orientat spre munc`. Îi ajut` pe angaja]i. Câ[tig` loialitatea celorlal]i. D` oamenilor impresia c` au de jucat un rol. Î[i iube[te munca. Caracteristici Extrem de competent. Inovator. conservator. politicos. Nu este deschis ideilor care difer` de ale sale. Îi ajut` pe subordona]i. Tabelul 2. dar nu participarea. Antreprenor Corporator Eu sunt cel care conduce dansul. de rela]ionare. s` lucreze cu produse de calitate. extrem de con[tiincios. Câ[tig` respectul celorlal]i.Manageri [i leadership 99 {efi eficace [i competen]i (dup` Cribbin. p. Acord` o importan]` capital` competen]ei. Exigent cu el însu[i.11. Foarte orientat spre munc`. independent. direct. Comand`. Înc`p`]ânat [i voluntar. dar nu las` sentimentele personale s` intre în joc. Comportament tipic Incapabil s` munceasc` mult timp în calitate de subaltern. devenind prietenul lor. Excelente capacit`]i a noastr`. individualist. dar lucr`m în echip`. 54) Slogan Eu sunt cel care comand`. Conduc`tor profesionist înzestrat cu maniere agreabile. posibilit`]i de succes [i de realiz`ri propor]ionale cu riscurile asumate. De[i productivitatea echipei sale este foarte ridicat`. Exercit` un control foarte strict. este foarte calificat [i autosuficient. Numai cei c`rora le place s`-[i asume riscuri m` intereseaz`. perfec]ionist. Nu ascult` de al]ii [i nu face decât dup` capul s`u. egocentric. îi ]ine totu[i pe ceilal]i la distan]`. dar las` o libertate considerabil` angaja]ilor s`i. recompense [i team`. Deleg` [i consult` p`strând în acela[i timp conducerea de fapt. Foarte orientat spre rela]iile umane.Vrea s`-i ajute s`-[i realizeze tant` resurs` poten]ialul. Perfec]ionist Angaja]ii Are încredere în angaja]ii s`i. Trebuie s` domine [i [tie s` atrag` loialitatea echipei sale. Este loial. Pu]in solitar. energic. Nu se preocup` peste m`sur` de pozi]ia sa. Are principii. Dominant dar nu dominator. Îi place consultarea. Satisf`cut. Proiectele [i nu oamenii îi trezesc ambi]ia profesional`. protector [i generos fa]` de echipa sa. Motivat de o dorin]` de excelen]`. încrez`tor în el însu[i. Îi place s` rezolve problemele singur sau în colective restrânse. Nu are îng`duin]` pentru întârzierile birocratice. Nu-i ajut` pe angaja]i s` se perfec]ioneze. cinstit. s` repare. Mare realizator. îi ajut` pe subordona]i. analitic. Se preocup` de succesul întreprinderiii. Motiveaz` prin exemplu. Amabil. Oamenii simt c` sunt utili. dominator.

paradoxul suprem al leadership-ului este acela c` liderul trebuie s` fac` astfel încât to]i colaboratorii s`i s` devin` lideri. citat de Marc Thiébaud în articolul „Développer des compétences de direction“ ap`rut în revista Gestion din aprilie 1995. Constructor de echip`. acesta spune: a conduce este mai întâi o art`. pune la încercare [i recompenseaz` angaja]ii. Hamid Bouchikhi. nu e nici meschin. Perspicace.9. dar eu câ[tig mai mult decât voi. 2. nici r`zbun`tor. Foarte competent [i calificat. dar nu imoral. a înv`]a cost`. din erori [i din e[ecuri. flexibil. procesul înv`]`rii determin` adaptarea stilului de conducere. Juc`tor Rapid. Se gânde[te la ceilal]i ca la ni[te asocia]i mai degrab` decât ca la ni[te subalterni. Rol de catalizator sinergic. Subtil. prezint` (în revista Gestion din noiembrie 1995) o defini]ie extrem de concis` [i de interesant` pentru activitatea managerial`. citându-l pe Max de Pree. E[ecul nu-i afecteaz` entuziasmul. intrigile [i manevrele. înv`]area este influen]at` de schemele mentale fixate de experien]a trecut`. Vrea s` devin` un strateg respectat [i s` construiasc` o echip` câ[tig`toare. dar a nu înv`]a cost` enorm. Dezvoltarea competen]elor managerilor Dup` McClelland. Nu se bucur` de e[ecul altuia.6. Hamid Bouchikhi face urm`toarele observa]ii: înv`]area [i studiul sunt prioritare (emergente). Le d` mare libertate [i putere. Inovator. prefer` ca deciziile s` fie luate la nivel colectiv. Interac]iuni pozitive. adaptarea schemei men]ionate este prezentat` în Figura 2. În acest efort. înv`]area trebuie s` fie gradual`. Referitor la necesitatea managerilor de a înv`]a continuu. Semnele vizibile ale reu[itei acestei arte se exprim` prin practic`. Are pl`cerea de a câ[tiga o victorie respectând regulile organiza]iei. Se debaraseaz` f`r` scrupule de cei slabi [i de perdan]i. Marc Thiébaud prezint` o schem` care permite liderului s` se autoevalueze [i s` parcurg` etapele care îi permit s` r`mân` performant. Ador` concuren]a. Împarte conducerea. . înzestrat pentru a unifica diverse contribu]ii. Câ[tig`m cu to]ii. este deosebit de important a înv`]a din încerc`ri.100 Managementul resurselor umane Integrator Acordul general [i angajamentul colectiv sunt esen]iale. calificat. Egalitar. Autonom. îndr`zne]. managerul-lider trebuie s` se preocupe atât propria carier` cât [i de cariera celor pe care îi conduce. î[i concentreaz` eforturile spre victorie. o convingere [i o stare de spirit mai mult decât o list` de lucruri care trebuie f`cute. înzestrat pentru a urca. În articolul „Apprendre à diriger en dirigeant“. î[i sus]ine personalul [i încurajeaz` participarea. f`r` prejudec`]i [i rezistent. procesele de înv`]are trebuie s` fie colective. Prime[te favorabil ideile altora. Excelente calit`]i interpersonale. Oportunist.

Autoperfec]ionareea .Manageri [i leadership 101 Tony Sadler afirm` (1995. ei vor fi mai pu]in autoritari. printre acestea sunt urm`toarele: managerii vor consuma mai mult timp pentru planificarea strategic` [i mai pu]in timp pentru conducerea propriu-zis` a organiza]iei. În opinia autorilor Robert Mathis. . p. Panaite Nica [i Costache Rusu (1997. despre luarea decizei. 428-429). nu mai este suficient s` fi performant. dar [i tehnici computerizate pentru gestiunea personalului. iar controlul privind activitatea salaria]ilor va fi mai redus. pentru a reu[i trebuie s` dai dovad` de excelen]`. a persuasiunii. Pentru a reu[i. pp.9. fiind promovat` evaluarea performan]ei de c`tre în[i[i salaria]ii. facilitând deciziile de grup. 199) c` managerii de personal trebuie s` aib` capacitatea de a înv`]a permanent în domeniul lor de activitate: arta negocierii. ca manager. Figura 2. muta]iile previzibile în exercitarea func]iilor manageriale sunt numeroase.

existând o mare probabilitate de a ob]ine performan]e pe termen lung. organiza]ia va ob]ine performan]e foarte bune pe termen scurt. c) Managerul cu temperament flegmatic poate fi un foarte bun lider. în vederea realiz`rii obiectivelor asumate. b) Managerul artist se caracterizeaz` prin visuri [i ambi]ii de mare anvergur`. 3. concentrându-se pe oameni. g) Percep]ia managerului profesionist este axat` pe ob]inerea de rezultate concrete în viitorul apropiat. 2. c) exercit` puterea în beneficiul organiza]iei. e) este caracterizat prin ini]iativ`. Aplica]ii [i studii de caz 1. e) Managerul de tip tehnocrat consider` c` obiectivele organiza]iei pot fi cel mai bine îndeplinite prin tehnica pa[ilor m`run]i. Indica]i care dintre variantele de mai sus sunt incorecte. g) este deschis spre problemele oamenilor. iar în elaborarea strategiilor se bazeaz` pe p`rerile exper]ilor. cât [i manageri de nivel inferior. f) Tehnocra]ii fac s` prevaleze aspectele concrete. tehnice ale unei probleme. h) beneficiaz` de o larg` perspectiv` de evolu]ie. b) are un temperament coleric sau flegmatic. h) Liderul inoveaz`. i) Se consider` c`. 4. Completa]i lacuna din textul de mai jos cu termenul corespunz`tor. prin aplicarea politicilor managerului profesionist. f) î[i exercit` cu fermitate autoritatea. Cerceta]i validitatea inferen]elor de mai jos. în timp ce [eful administreaz`. a) În cazul managerilor de nivel superior ponderile activit`]ilor acestora în planul conceptual. d) nu este tentat s` utilizeze puterea pentru manipularea oamenilor. de vreme ce au în subordine toate nivelurile ierarhice ale organiza]iei.7. în detrimentul consecin]elor sociale. punând accent pe sistem [i pe structur`. 5. în planul rela]iilor umane [i în plan tehnic sunt egale. sarcinilor. . Managerul trebuie s` aib` capacitatea de a identifica [i de a în]elege leg`turile cauzale dintre p`r]ile/resursele conjugate. Indica]i dac` fraza de mai jos este adev`rat` sau fals`.102 Managementul resurselor umane 2. Adev`ratul lider prezint` o serie de caracteristici printre care: a) este matur din punct de vedere emo]ional. competen]elor [i responsabilit`]ilor specifice func]iei pe care o ocup`. Care dintre afirma]iile urm`toare sunt adev`rate? a) Managerii de nivel mediu au în subordine atât executan]i. d) La un lider predomin` latura formal` a puterii (autoritatea). Managerul este persoana care exercit` func]iile …………………… în virtutea obiectivelor.

cer sfatul altora în caz de dubiu [. în]elegerea naturii umane). C [i D este un ideal (P. 11. Studiu de caz (Stanciu. Caracteristicile liderilor sunt urm`toarele: a) cunosc bine oamenii [i stimulentele care îi motiveaz`. În timp ce liderii sunt creativi. facultatea de a stabili bune rela]ii de munc`. 6. c) au o bun` reputa]ie. f) au calit`]i personale (integritate. Indica]i valoarea de adev`r a frazei de mai jos. Leovaridis. d) au capacitatea de a-[i impune ideile. cu executarea. astfel încât ace[tia s` realizeze anumite ac]iuni. Considera]i c` un individ c`ruia îi lipse[te realismul. supravegherea sau organizarea unei lucr`ri. ………………… reprezint` fenomenul de influen]are a comportamentului subalternilor.a. Delegarea înseamn` a transmite unui grup dreptul de a ac]iona ca reprezentant al unei persoane sau al unei institu]ii. 10. p. pot fi buni administratori [i executan]i. [efii se concentreaz` în special pe sistem [i pe structur`. Indica]i dac` fraza de mai jos este adev`rat` sau fals`. realism. Completa]i lacuna din fraza de mai jos cu no]iunea corespunz`toare. ra]ionamente sigure. g) sunt puternic motiva]i. conform obiectivelor organiza]ionale. Koestenbaum). e) au aptitudini [i competen]e deosebite (capacitate de analiz`. au încredere în oameni. 2003. Atingerea celor „patru col]uri“ ale liderului (caracteristici de baz`) – viziune. motiv pentru care lucreaz` în sistemul pa[ilor m`run]i – întâi repar` ceea ce s-a gre[it în urm` [i abia apoi porne[te în parcurgerea noilor etape. recurg adeseori la controlarea subordona]ilor. Care este acela? 7. B. onestitate). Printre r`spunsurile de mai sus se num`r` [i unul fals.Manageri [i leadership 103 b) Managerul de tip tehnocrat î[i fundamenteaz` strategia de ac]iune pe opiniile exper]ilor.. de exemplu. între]in o atmosfer` pozitiv`. pe timp limitat. accept` c` pot gre[i. gândire strategic`. 40) Cosmin [i Alexandru sunt arhitec]i la aceea[i firm`. Ei au lucrat asiduu în ultimul an la proiectul unui nou centru comercial. 9. asumarea riscului [i moralitate – A. b) cunosc bine domeniul de activitate. proiect cu care vor s` participe la un . cu ajutorul instrumentelor de natur` psiho-social` (motivare. implicare în realizarea obiectivelor. a îns`rcina pe cineva.). sensibilitate fa]` de semeni. poate conduce o organiza]ie? Dac` da. au capacitatea de a-[i asuma riscuri. în ce împrejurare? 8. generarea satisfac]iei etc.

nu este de acord cu proiectul lui Cosmin [i Alexandru. În ciuda acestor argumente. România Compania: Postul de Televiziune Dog Tv. care deja achitase o mare parte din suma cuvenit`. Cei doi iau în calcul [i posibilitatea de a participa la concurs pe cont propriu. firmei lor i se va oferi de c`tre beneficiarii proiectului un contract pentru construirea centrului respectiv. Cosmin [i Alexandru sunt înzestra]i cu un deosebit sim] artistic. în cazul în care nu ar fi câ[tigat. ei [tiu c` stilul abordat de ei în proiectul pentru centrul comercial reprezint` tendin]a actual` în arhitectura mondial` [i c` proiectul lor are [anse mari s` fie ales. proiect întrerupt de câtva timp [i care trebuia predat cât mai curând beneficiarului. o persoan` în vârst` [i foarte conformist`. Leadership Studiu de caz (autor Adrian Cojocaru) Localizare: 1998. cât [i pentru autorii proiectului. mai ales. marc` a trustului de presa Dog Media S. sunt foarte bine preg`ti]i profesional [i au chiar câte un stagiu de lucru în str`in`tate. îi trimite s` termine urgent proiectul a dou` blocuri de locuin]e dintr-o localitate apropiat`. c) Cum ar trebui s` ac]ioneze în continuare Cosmin [i Alexandru? 12. În care parte a programului de lucru trebuie s`: 8 – 9 r`spundeti la coresponden]` organiza]i o reuniune cu persoane din conducere primi]i subordona]ii în audien]` face]i evaluarea activit`]ilor deja efectuate v` ocupa]i de planificarea strategic` v` ocupa]i de negocieri/ contracte 9 10 – – 10 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 18 – – 18 19 13. el crede c` ar fi o pierdere de timp s`-l definitiveze [i s` participe la concurs. ceea ce ar însemna ob]inerea unor sume foarte mari de bani atât pentru firm`. De aceea.104 Managementul resurselor umane concurs interna]ional. în cazul în care [eful ar fi aflat [i. înfiin]at în România în 1994. . considerând c` are prea multe elemente de arhitectur` futurist`. prin urmare. Televiziunea nou înfiin]at` num`r` circa 150 de angaja]i. dar aceasta ar fi însemnat asumarea unui risc destul de mare: acela de a-[i pierde serviciul. Managerul firmei. Dac` proiectul lor ar ie[i câ[tig`tor. [ansele de reu[it` fiind minime.. Întreb`ri: a) Ce stil de conducere aplic` [i ce tip de manager întruchipeaz` [eful celor doi? b) A procedat bine managerul? Justifica]i r`spunsul. sunt amenin]a]i cu sc`derea salariului dac` mai îndr`znesc s` insiste s` participe la concurs.A. ie[ite din comun.

noul post era primul [i singurul privat. cu o politic` de marketing sus]inut` de experien]a interna]ional`. concurînd cu succes televiziunea na]ional`. Popescu era. ideea [i efortul de a înfiin]a Dog Tv i-a apar]inut în întregime. de un profesionalism necontestat.Manageri [i leadership 105 Climat competitiv: Dog Tv a fost înc` de la înfiin]are „aerul proasp`t“ de care aveau nevoie mass media din România. cu toate c` nu era unicul concurent al acesteia. desigur. f`r` discu]ie. liderul carismatic al unei organiza]ii caracterizate prin flexibilitate [i coordonare. fost director al unei importante institu]ii de cultur`. Pornit la drum cu mult entuziasm. ci [i calit`]ii oamenilor pe care Popescu avusese grij` s`-i ia cu sine pe arca ce p`rea c` se îndreapt` spre performan]` sub numele Dog Tv. F`r` a avea la început un profil distinct. devine o amenin]are de calibru mare. în care tinere]ea [i profesionalismul se armonizau perfect. cu înn`scut sim] al afacerilor. . Structura creat` de el era extrem de politizat`. cu o politic` agresiv` de recrutare a celor mai buni profesioni[ti. noul post. Dup` circa un an de la înfiin]area Dog Tv. prin comunicare deschis`. f`cînd efortul de a g`si din numitele surse finan]area. Descrierea crizei [i contextului prezent al organiza]iei Popescu î[i prezint` demisia. Manager general: Popescu – cel mai cunoscut [i mai activ om de televiziune. Scurt istoric al Dog Tv Ac]ionari: Anton. lipsit de profesioni[ti de prim` m`rime [i de entuziasmul unor creatori tineri. cu un departament structurat de vînz`ri de spa]iu publicitar [i o cot` de investi]ii care se reflect` în dimensiunea impresionant` a salariilor. reu[ise – pe bun` dreptate – s` stîrneasc` un enorm interes. Curînd. Popescu î[i baza organiza]ia pe competen]ele unor speciali[ti operând în echipe de proiect pentru a face fa]` unor provoc`ri imediate [i schimb`rilor rapide. de fapt un intelectual idealist devenit prin capriciile destinului s`u matrimonial om de afaceri. În acela]i timp. creator de [coal` jurnalistic` [i de vedete. cu foarte mari interese politice pe termen lung. De fapt. pe care. Dog Tv beneficiase de o publicitate important` pe postul na]ional de televiziune [i. dând na[tere la competi]ii [i conflicte interne. Barbu – cel mai puternic ac]ionar într-un trust de pres` autohton. nu numai datorit` primei lans`ri de pia]` adev`rate f`cut` de o institu]ie cu acest specific. cu o echip` de excep]ie. Popescu venea s` le rezolve. dar [i printr-un sistem obscur de informa]ii. Cat Tv se sprijin` pe un ac]ionariat ambi]ios. dot`rilor. gestionînd cel mai bine vândut cotidian [i cea mai vândut` revist` s`pt`mînal`. instruirii oferite angaja]ilor. apare pe pia]` un competitor puternic. unul dintre cei mai importan]i impresari [i produc`tori occidentali de muzic`. prin control direct. dar sensibil [i flexibil în raport cu valoarea. La 6 luni de la lansarea Dog Tv. cu concentrarea puterii în mîinile directorului general [i o minim` diferen]iere între departamente. cu un management experimentat [i arogant. cu ac]ionariat interna]ional – Bird Tv. Constantin – inginer constructor. apare pe pia]` Cat Tv.

Bunea. Organiza]ia cunoa[te un declin rapid. a poruncit companiei de paz` a institu]iei s` îi interzic` accesul lui Popescu la birou [i i-a comunicat c` a fost concediat din instiu]ia al c`rei creator era. început cu plecarea celor mai tineri [i mai buni creatori de emisiuni. care l-a primit cu bra]ele deschise. . terenul a fost revendicat de fo[tii proprietari. iar cl`direa l`sat` prad` degrad`rii. Oamenii sunt dispera]i. Carul de transmisie este uneori închiriat. cu personal cu tot. cu tehnologia aferent`. de la Cat Tv. dar. în majoritate b`rba]i. cu rela]ii stranii [i o istorie dubioas`.5% [i continua s` scad`. f`r` s` îi dea autoritate managerial`. ocup` scaunul directorial. un inginer cu o carier` f`r` str`lucire. Ionescu. Popescu face totul public. pentru c` Dog Tv nu mai face emisiuni complexe. Conform licen]ei de emisie. Constantin îl destituie zgomotos pe Ionescu [i preia el însu[i conducerea. Achizi]ioneaz` cea mai puternic` anten` de transmisie prin satelit din sud-estul Europei. dup` turnarea funda]iei. Cînd Bunea a fost numit. a investit în construirea unor studiouri grandioase. iar apoi î[i ofer` serviciile la Bird Tv. intrase în zona prieteniei intime. aparatura de înregistrare [i prelucrare video func]ioneaz` bine. cu transmisie specializat`. generând în pres` un curent de opinie deloc favorabil ac]ionariatului [i postului Dog Tv. Cu toate acestea. dar sigur. a doua zi dup` discu]ie. Alte informa]ii Chiar dac` este u[or îmb`trânit`. audien]a general` a postului era de 1. Zorba. Mai mult. care de]inea [i autoritatea opera]ional` asupra organiza]iei. Dog Media S. De ce? Anton a anun]at c` stopeaz` furnizarea de fonduri de produc]ie [i salarii pentru c` organiza]ia devenise profitabil` – [i devenise! Barbu a amenin]at c` se retrage din societate [i începuse s`-[i preg`teasc` ie[irea. alta de organizare de evenimente – aveau s` sus]in` dezvoltarea. Atmosfera creatoare de alt`dat` din Dog Tv e înlocuit` de un set de lupte intestine între veleitarii care se bat pe func]ii nou create [i de o prelungit` spaim` între profesioni[tii care se întreab` cine mai urmeaz` s` fie dat afar` ca pe o m`sea stricat`. un teleast expirat. Aceasta era axul investi]ional al planului s`u de redresare a companiei. direct la Bird Tv. Dog Tv trebuia s` difuzeze în propor]ie de 47% produc]ii proprii. exista un segment de pia]` pe care îl mai ocupa înc` destul de confortabil: persoane cu studii superioare. menit` s` asigure o excelent` acoperire pe o arie care nu mai fusese vizat` de nimeni. Ca parte din planul de refacere. Ea trebuia combinat` cu noua firm` de cablu tv [i cu un nou post de televiziune. devine director de programe. În cursul unei discu]ii Popescu i-a cerut acestuia s` îi cesioneze o parte din ac]iuni. Alte dou` firme ale trustului – una de produc]ie muzical`. Salariile au întîrzieri între 3 s`pt`mîni [i 4 luni. un prezentator sc`p`tat. Constantin nu a consim]it. el îl nume[te director general pe dl.A.. trecu]i de 30 de ani. situa]ia a devenit conflictual`. într-o ie[ire furioas`.106 Managementul resurselor umane În pofida faptului c` rela]ia lui cu Constantin.

Ea semneaz` acum o seam` de emisiuni culturale. ace[tia aveau sediul în anticamera directorial` [i erau trimi[i dup` placul lui Bunea s` ia interviuri. cu toate c` [eful departamentului de publicitate [i realizatoarea emisiunii neag` cu t`rie acest lucru. salarii din ce în ce mai mari. dar i se ascunsese faptul c` nu va dispune de oamenii [i spa]iile de transmisie necesare. dedicate emisiunilor. La sfatul lui Bunea. ea a încercat. parcurgea un MBA pl`tit din resurse proprii [i demonstrase excelen]` în mai multe domenii tv: [tiri. a încercat s` compenseze lipsa de viziune prin atragerea unor realizatori pasiona]i de meserie. În general. film. iar persoanele care se ocup` de produc]ie au [optit c` s-ar lua bani serio[i de la „sponsori“. s` prezinte rubrici sau chiar emisiuni. s` realizeze o alt` emisiune. Singurul lucru despre care oamenii lui cârcotesc este faptul c` ia acas` ra]ia de ap` mineral` destinat` întregului departament timp de o s`pt`mân`. cu resurse minime. de[i emisia era recep]ionat` pe o arie mult mai mic` decât a concuren]ilor. talentat` [i inteligent`. în func]ie de noua situa]ie. Cu toate acestea. Departamentul de Divertisment este scindat pe echipe de proiect. Cei care realizeaz` emisiunile de la finalul s`pt`mânii lucreaz` foarte mult cu colaboratori externi. iar ei se ar`taser` încânta]i. pe care o prezenta împreun` cu Luca. emisiunea avea o cot` de 15%. În schimb. În rest. ocupînd un onorabil loc trei în topurile na]ionale de audien]`. la care renun]` cînd ace[tia cer banii pe colabor`ri. divertisment. fiind directoarea Departamentului Cultural [i consilierul apropiat al lui Zorba. direct lui Constantin. directorul muzical. domnul Luca îi sprijin` în ini]iativele pe care le au [i colaboreaz` excelent cu celelalte firme din trust – de produc]ie muzical` [i organizare de evenimente. pe a c`rui carier` a vegheat-o atent. Chiar dac` Departamentul Muzical e alc`tuit acum din doar patru oameni. Constantin a refuzat s` mai onoreze un contact barter de publici- . Cei care realizeaz` emisiunea de diminea]` se preocup` extrem de mult de imaginea lor. care astfel î[i l`rgeau activitatea. la sfatul ei. s` coordoneze programe. de[i avea forma]ie artistic`. construindu-[i un statut de vedete media. De fapt. o vedet` legendar` printre profesioni[tii de televiziune pentru frumuse]ea [i talentul ei de reporter de investiga]ie. În numai trei edi]ii de la lansare. Tân`ra Georgescu. invit` tot felul de personalit`]i din lumea politic` sau de afaceri. Zorba a invitat o tân`r` realizatoare cu poten]ial s` vin` s` reformuleze una din emisiunile de week-end care î[i pierduser` audien]a. Doamna Zina este o persoan` extrem de experimentat`. Proiectul propus pentru noua emisiune încântase pe toat` lumea.Manageri [i leadership 107 Zorba. Georgescu avusese ideea ca echipa cu care lucra s` utilizeze inclusiv reporteri [i redactori ai postului de radio. chiar dac` nu le primesc la timp. directorul de programe. directorul este o persoan` extrem de inteligent` [i carismatic`. Directorul Bunea a adus cu sine o seam` întreag` de debutan]i. pe care îl utilizeaz` pentru a cere patronatului. fiind el însu[i un fin [i experimentat muzician.

The role of individual differeces in the workplace. W. Editura Lumina Lex.108 Managementul resurselor umane tate cu firma care le închiriase spa]iul transformat în studio de transmisie pentru emisiunea realizat` de Georgescu & Luca. 17. Coacher. Leadership et confiance.. 3. Bunea pretindea c` trebuie aplicat` o politic` agresiv` de restaurare a imaginii publice a postului [i invitase un dubios jurnalist de scandal. „Quand la forme l’emporte sur le fond“. Harvard l’Expansion. Les Éditions de l’homme. Roger. De la incertitudine la decizie. P. 13. Comunicarea managerial` aplicat`. Facultatea de Comunicare [i Rela]ii Publice. Organisational behavior. Bibliografie 1. The essence of Leadership. Burloiu P. U. postul na]ional a amenin]at c` va da în judecat` Dog Tv pentru c` utilizeaz` imagini din arhiva sa. 11. Managementul timpului sau Cum s` ne stabilim priorit`]ile. Covey R. 1972. Revue Gestion. Human Resource Management. Bucure[ti. 1996. Furnham Adrian. Le leadership. Hellriegel D. Devillard Olivier. care a reu[it s` stârneasc` unul dintre cele mai pline de tensiune scandaluri sexuale. Los Angeles... New Jersey. 4. Rebeca. Chi[u Ana Viorica. 9. Bucure[ti..A. Les grandes idees du management. Prentice Hall. Managementul strategic al resurselor umane. Cribbin J. Paul. 16. Note de curs. Paris. Vingt criteres pour choisir un cadre superieure. Managementul marketingului. Afnor. W. Bucure[ti. 15. 1990. Mai mult. Prentice Hall International. hiver 1980-1981. acestea erau filmate cu circa 25 de ani în urm` de Bunea. Dunod. Dunod. Bird Tv.. 1997. Lanham. Steve Cooke. Managementul resurselor umane. Editura Expert. Bucure[ti. 1992. Montréal. 1991. 2000. 18. New York.. care în prezent de]ine peste 14%. Jack. 5.K. Cândea Rodica. 8. 1998. Archamault G. Cândea Dan. Pearson Education International. Winning’em over. Slocum. . Ceau[u Valeriu. James. Teora. 19. clatinându-[i serios credibilitatea. Stephen. Lexington Books. Harper & Row... London. Routledge. Second edition. care pretindea c` sunt proprietate personal`. 14. 7. 1998. St. Dessler Gary. Edwin and Associates. R. 1991. 1980. Postul [i-a pierdut astfel [i din cota lui de siguran]`. Kotler P. Edition Simon & Shuster. Editura Militar`. West Publishing Company. Conger J. Levinson H. Merrill R. 12. Nigel Slack. Duncan W. {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative. Paris. 1997. 2001. 1992. Locke A.. Making management decisions. New York. Tem`: Realiza]i o analiz` a leadership-ului la Dog Tv [i recomanda]i m`suri care s` duc` la repozi]ionarea postului pe pia]` [i recâ[tigarea unei cote egale cu a principalului juc`tor. California. San Francisco. Personality at Work. Bucure[ti. Paris. 10. 2002. 2000. Ninth Edition. 1986. J. Duluc Alain. 6. Editura ALLFA. Managing in Turbulent Times. Merrill A.. 2003. 2. A new Model for Management in the Age of Persuasion. Woodman. Druker F.

Editura Didactic` [i Pedagogic`. Bucure[ti. Rotaru A. R. 42. Human Resource Management. Eighth Edition. Seria DIDACTICA. Paris. 1993. Paris. Prise collective de décision et direction des groupes. Ro[ca Alexandru. 35. 30. Editura RAI. 33. Ia[i. „Gérer des employés qui font problème. Cuza“. Comment identifier les futurs managers? Une approche par les contre-indicattions.. London. 28. Top Edition. Psihologie general`. INSEP Editions. Edition Hommes et Techniques. I [i II. Bucure[ti.S.. Program „Dimensiunea cultural` a democra]iei“. 1994. februarie 1992. 2001. 1987. Manolescu A. Tome II. Paul. 22.a. 2003.D. 1995. 24. 1996.. 1993.. 1993. Editura Didactic` [i Pedagogic`. Redl F. Nicolescu O. André Lévy). 1978. Schuler S.. Sahuc Louis. „L’artiste. F. 40. 21. Bucure[ti. West Publishing Company. 1976. Revue Gestion. Téstez votre competences de manager.W. Bruxelles. Managementul resurselor umane. Reedin J. [. Sadler Tony. et al. Managementul resurselor umane. Editura Politic`. Personnel and Human Resource Management. Holding Reporter.. Psihologia organiz`rii [i a conducerii. 1974. Editura {tiin]ific`. Peretti Jean-Marie. Editura Paideia. Developing a strategic Approach. St. Management. Mathis R. FIMAN/ECUME. Noe M. 31. Universitatea „1 Decembrie 1918“ Alba Iulia.Manageri [i leadership 109 20. une habileté à développer“.. Zamfir C`t`lin. 1998. 29.al. Mihu] I. Maier N. Wayne R. Bucure[ti. 37. l’artisan et le tehnocrate“. BORDAS. Editura Economic`. Randall. RO971-01. Managementul organiza]iei. Psihologia organiza]iilor [i a conducerii. NOMISMA. Ministerul Culturii România. Vol. Ressources humaines et gestion des personnes. 1992. Paris. Développer le potentiel de ses collaborateurs. Minneapoils. în Psychologie sociale (dir. o perspectiv` psihosocial`. F. New Jersey. mai. Mondy. 26. Huber L. Prentice Hall. Vl`sceanu Mihaela. 23. Moyson Roger.. [i Boulard F. Bucure[ti. Paris. Bucure[ti. Le coaching. Stanciu {tefan. Libraire Vuibert. Shane. Management. Premeaux R. Universitatea „Al. 25. Robert. 34. Fifth Edition. 36. De Boeck et Lacier. Kogan Page Limited. . 32. 1992. *** Manual – Bazele managementului cultural. 1964. et. Emotion de group et leadership. I. 1998. Zorlen]an T. Bucure[ti.. 39. Bucure[ti. 38. Vandra.. 1997. Incertitudinea. Bucure[ti. Leovaridis. Managementul resurselor umane. Managementul resurselor umane. 2001. Human Resouce Management. 1990. Cristina. 41. Editura Bren.a.. Paris. Pitcher P. [. 2002. Rondeau A. Teste [i studii de caz. 3 édition. Zamfir C`t`lin. et al. Revue Gestion. e 27.

.

. politici [i planuri privind resursele umane Dup` parcurgerea acestui capitol ve]i putea cunoa[te: . în special.3 Strategii. Planificarea strategic` a organiza]iei. Organiza]iile performante aloc` resurse financiare considerabile pentru elaborarea strategiilor. inclusiv a fondului resurselor umane.importan]a.modalit`]ile de realizare a prognozelor privind personalul. precum [i pentru adoptarea politicilor privind resursele umane. .1. în condi]iile globaliz`rii. Mediul economic. p. organiza]iile sunt nevoite s`-[i creeze structuri capabile s` anticipeze tendin]ele de evolu]ie economic` [i social`. în general. este vorba de managementul prin obiective.natura rela]iilor dintre organiza]ie [i mediul exterior. 1999. planificarea strategic`. 3. Strategii 3. extinderea cercurilor de calitate [i a controlui implicit. s` deschid` perspective de dezvoltare profesional` [i personal` pentru angaja]i.aspectele cele mai relevante ale politicilor de personal. Schimbarea organiza]ional` Pentru a se men]ine [i dezvolta. . cerin]ele [i op]iunile privind planificarea strategic`. astfel c` succesul unei organiza]ii depinde de capacitatea ei de a se diferen]ia de concuren]` printr-o contribu]ie multidimensional` (Carmen-Aida Hu]u. reprezint` cea mai important` activitate managerial` cu efecte pe termen lung. s` . extinderea comunic`rii interne. social [i politic actual impune. o competi]ie din ce în ce mai acerb`.cele mai importante practici legate de gestionarea problemelor personalului.1.1. Schimb`rile organiza]ionale ale ultimelor trei decenii au condus la cre[terea capacit`]ii de adaptare la mediu. managementul participativ. managementul calit`]ii totale. .aspecte privind practicile discriminatorii. precum [i modific`rile structurale [i de con]inut ale pie]ei. aplatizarea structurilor ierarhice (apropierea managementului de subsistemul operativ) etc. 15): s` ofere valoare [i satisfac]ie clien]ilor. .

Dou` caracteristici socio-economice conjugate legate de resursele umane justific` managementul previzional: iner]ia [i conservatorismul oamenilor – pe de o parte [i capacitatea lor de adaptare – pe de alt` parte. f`r` nici o contribu]ie la dezvoltarea acestuia). 1995. 1989. fenomenul globaliz`rii. managerii responsabili cu resursele umane trebuie s` ating` succesiv nivelurile urm`toare (Sadler. b) punerea în aplicare a noului mecanism de func]ionare [i promovare a noilor valori [i atitudini. legislative [i de calitate. b) nivelul opera]ional (personalul conduce sistemul. dup` indica]iile managerilor.112 Managementul resurselor umane asigure prosperitatea proprietarilor [i investitorilor [i s` asigure bun`starea membrilor comunit`]ii din care face parte. alte abord`ri privind promovarea [i motivarea. randamentul fluxurilor de informa]ie [i de resurse. pentru a o dep`[i. capacitatea de a investi în perfec]ionare [i în recalificarea personalului etc. cre[terea accesului la informa]ie. Strategiile au rolul de a pune în valoare competen]ele angaja]ilor. la aceasta ad`ugându-se nevoia de securitate pe care oamenii . Strategiile organiza]ionale decurg din obiectivele majore care se refer` la dezvoltare. capacitatea personalului de a utiliza noi tehnologii. Strategia este necesar` pentru c` în procesul de atingere a obiectivelor sunt esen]iale continuitatea [i predictibilitatea (Cascio. Rezisten]a la schimbare este specific` oamenilor [i. tendin]ele de dezvoltare a pie]ei – inclusiv a pie]ei muncii. gradul de preg`tire general` [i de specialitate a popula]iei active. c) aplicarea strategiei (personalul are r`spunderea implement`rii deciziilor strategice). de a-i p`stra pe cei performan]i – for]a de munc` specializat`. d) crearea strategiei (personalul are rolul de a participa la elaborarea deciziilor strategice). capacitatea de a finan]a propria restucturare. în contextul previzibilei ader`ri a României la Uniunea European`. Evolu]ia mediului este un factor care poate inhiba. gradul de adaptare a organiza]iei la mediul exterior. În fa]a acestor factori de mare complexitate. organiza]ia este obligat` s` fac` evalu`ri privind: propria structur`. cre[terea mobilit`]ii lucr`torilor [i modificarea standardelor institu]ionale. f`r` s` fie preocupat de obiectivul strategic al acesteia). Dac` se dore[te îmbun`t`]irea major` a performan]ei în munc`. noi standarde de evaluare. 8). Strategiile de personal au în vedere urm`toarele aspecte: dinamica popula]iei. nivelul performan]elor.126): a) nivelul administrativ (personalul administreaz` organiza]ia. sunt necesare: a) reducerea for]elor rezistente care tind s` men]in` starea anterioar` [i con[tientizarea nevoilor pentru perioada urm`toare. Strategia privind resursele umane implic` deseori schimbare: noi proceduri de recrutare [i de selec]ie. p. de a-i forma pe cei care au poten]ial de dezvoltare [i de a-i îndep`rta pe cei care nu corespund nivelului momentului. c) stabilizarea în noua stare. p. amplificarea ponderii societ`]ilor productive [i comerciale cu caracter multina]ional.

anun]area viitoarelor schimb`ri organiza]ionale [i preg`tirea psihologic` adecvat` îi va face pe oameni s` se adapteze mai întâi mental [i apoi comportamental noului cadru institu]ional. adaptare dup` Allaire [i Fâr[irotu. politici [i planuri privind resursele umane 113 o reclam` permanent. Figura 3. 385) cât [i influen]a celor externi (Figura 3.1. caracteristicile [i competen]ele motrice anterioare. Organiza]ia LEGENDA: Mediul exterior cuprinde totalitatea valorilor culturale. Contingen]a: factorii tehnologici. viziunea asupra lumii. concuren]iali [i de reglementare (forma de proprietate. . valorile perene. 1997.Strategii. factorii de influen]`. economici. p.. re]etele strategice de reu[it` [i altele. p. liderii [i eroii evoca]i. Cultura organiza]ional`: valori [i premise de decizie [i de ac]iune. de exemplu. 1993. normele de drept) care au influen]at evolu]ia organiza]iei.2. Ca urmare. în cele din urm`. Se consider` c` adaptabilitatea este una dintre cele mai valoroase caracteristici umane – superioar` competen]elor tehnice. la reu[itele. politice [i juridice..16). sigurul mod de a face fa]` schimb`rilor anticipate este previziunea de personal. sociale. prelucrare dup` Desmarteau. Acest ansamblu formeaz` o rezerv` cumulativ` cu valoare de simbol [i dau o perspectiv` asupra lumii. e[ecurile. cu flexibilitatea oamenilor permite. Istoria organiza]iei se refer` la geneza acesteia. Conjugarea iner]iei sistemelor umane care încetinesc mi[c`rile de tip intrare/ie[ire cerute de conjunctura mediului în care evolueaz` organiza]ia.1. tradi]ii [i obiceiuri. sistemele de simboluri [i semnifica]ii. dezvoltarea acesteia. Pentru a modela [i conduce strategic organiza]ia este nevoie s` fie în]eleas` atât complexitatea factorilor interni implica]i (Figura 3.

planurilor de ac]iune [i solu]iilor. structura de autoritate [i de control. influen]eaz` [i sunt influen]a]i de cultura organiza]ional`. p. fac dovada limitelor cognitive în situa]ii complexe. Ace[ti factori stau la baza refundament`rii valorilor. recunoa[tere [i sentimente de apartenen]` la grup. organigrama. 1995. pretind recompense materiale. politicile [i sistemele de motivare [i de remunerare. au atitudini oportuniste. care sunt în dezavantaj fa]` de cele în care structura este aplatizat` [i deciziile se adopt` în stil democrat-participativ (B). dar dovedesc [i angajament. b1. planificare. care caracterizeaz` cultura organiza]ional`. sistemele de gestiune (buget.114 Managementul resurselor umane Structura organiza]ional`: obiective. au obiceiuri [i se supun unor norme. presupozi]iilor. . strategiilor. informatic` de gestiune). a1 – Legitimare: Cultura organiza]iei contribuie la legitimarea structurii sale. b2 [i b3 – Analiz` sincronic`: Se urm`re[te identificarea caracteristicilor culturale [i organiza]ionale determinante asupra modalit`]ilor de elaborare a deciziilor. emit ipoteze de lucru [i pun în practic` planurile anticipate anterior. a2 – Sprijin: Structura organiza]iei sus]ine valorile [i a[tept`rile organiza]iei. Figura 3. miturilor etc. Sistemul cultural [i cel organiza]ional se dezvolt` în interdependen]`. societate [i organiza]ie. 135) prezint` marile diferen]e între organiza]iile puternic structurate ierarhic (A) [i având conducere autoritar`. Actorii – salaria]ii [i managerii care: încearc` s` în]eleag` ce se întâmpl` în lume.2. scopuri [i strategii explicite. Elaborarea strategiei organiza]iei Kinsey Lord (Sadler. c – Analiz` diacronic` – studiul materialelor [i documentelor legate de factorii anteriori analizei la momentul dat.

Strategii. Sarcinile nu sunt individualizate. cum ar trebui s` coopereze pentru realizarea obiectivelor [i îndeplinirea misiunii? e) Dezvoltarea strategiei. cantitativ [i calitativ. Organiza]ia se bazeaz` pe echipe de lucru. Care este misiunea organiza]iei? Care sunt obiectivele departamentelor? Sunt acestea conforme cu obiectivele generale ale organiza]iei? e) Evaluarea oportunit`]ilor [i constrângerilor. mai ales pe cele informale. f) Alc`tuirea structurii organiza]iei. politici [i planuri privind resursele umane 115 A Top managemetul este prea îndep`rtat de nivelurile inferioare. contactelor cu mediul extern [i execut`rii controlului. 3. stabilirea strategiei se realizeaz` cu participarea salaria]ilor. Care este ra]iunea de a fi a organiza]iei? Care este contribu]ia semnificativ` pe care organiza]ia o aduce pentru dezvoltarea mediului în care evolueaz`? b) Formularea declara]iei de identitate. Oamenii se perfec]ioneaz` înv`]ând. Managerii de nivel mediu au rolul de a organiza (inclusiv comunicarea organiza]ional`). Acestuia îi revine sarcina stabilirii strategiei. Care vor fi componentele planurilor [i programelor [i care vor fi resursele. 1989. declararea scopurilor [i obiectivelor. Care ar trebui s` fie departamentele organiza]iei. p. de a coordona [i controla. Acest proces cuprinde (Cascio. Care vor fi obiectivele punctuale pentru fiecare component` a structurii organiza]iei? Cum poate fi evaluat`. Rangul salaria]ilor este dat de importan]a muncii lor.2. dar [i factorii de mediu intern – dintre care cel mai important este centrul de greutate al organiza]iei (a se revedea Figura 3. ce ar trebui s` fac` fiecare. atingerea lor la momentul preconizat? f) Alc`tuirea planurilor [i programelor de ac]iune. adic` suma competen]elor profesionale [i valorilor comportamentale care permit atingerea obiectivului strategic. Sarcinile salaria]ilor sunt clar formulate. B Top managementul este vizibil. Planificarea strategic` Planificarea strategic` este procesul de alegere a obiectivelor [i de adoptare a deciziilor privind activit`]ile care trebuie organizate pentru atingerea acestora. . inclusiv umane. acestea fiind atribuite unei întregi echipe. Managerii de nivel mediu au ca sarcin` principal` antrenarea. Pozi]ia în cadrul organiza]iei este determinat` de contribu]ia la atingerea obiectivului comun. Identificarea factorilor care pot contribui [i a celor care pot împiedica atingerea obiectivelor.). care trebuie alocate? Formalizarea analizei strategice implic` contextul mediului exterior. Energia sistemului este redus`. Comanda de sus în jos func]ioneaz` cu precizie ca un sistem tehnic. Personalul a încetat s` se mai preg`teasc` profesional. sus]inerea [i motivarea salaria]ilor. Energia sistemului este ridicat`.1. 153): a) Definirea filosofiei.2.

Stimularea gândirii critice [i evaluarea din mers a opiniilor exprimate. Identificarea [i evaluarea discrepan]ei dintre situa]ia curent` [i viziunea asupra viitorului. David B. Cerin]e [i linii strategice a) Conectarea permanent` a organiza]iei la mediul exterior. în opinia autorilor Luis R. Practica curent` este ca doar managerii de vârf s` adopte deciziile. Încurajarea orient`rii proactive în defavoarea ac]iunilor reactive. pentru c` nu se preocup` de ajustarea culturii lor organiza]ionale la cerin]ele date. managerilor de personal revenindu-le doar rolul de a le aplica. pentru c` op]iunile exprimate la un anumit moment pot s` nu mai fie potrivite pentru a fi puse în practic` ulterior. 5. 7. cu respectarea a[tept`rilor salaria]ilor. A fi proactiv înseamn` a privi c`tre viitor [i a ghida resursele umane pentru atingerea scopurilor organiza]iei. Întrebarea care trebuie pus` este: Cine vrem s` devenim? 3. d) A avea în]elepciunea de a elabora proiecte de dezvoltare centrate pe client.3. Gómez-Mejía. Identificarea constrângerilor [i oportunit`]ilor în domeniul resurselor umane.116 Managementul resurselor umane Avantajele planific`rii strategice sunt. a fi reactiv înseamn`. Comunicare explicit` [i obiective strategice clare. pentru a-i în]elege tendin]ele de evolu]ie astfel încât s` se poat` alege solu]iile pentru viitor în cuno[tin]` de cauz`. a r`spunde provoc`rilor [i cerin]elor momentului. urm`toarele: 1. Existen]a obiectivelor strategice permite organiza]iei s` identifice [i s` atrag` personal [i know-how pentru a le atinge. . Crearea unei culturi comune tuturor. 17-18). doar. datorit` dinamicii accentuate a mediului extern. Cardy (1988. Strategia de personal trebuie s` fie în acord cu cea general`. R`spunsurile la întreb`rile: „Unde ne g`sim în prezent?“ [i „Unde vrem s` ajungem?“ pot conduce la identificarea st`rii resurselor umane [i a viitorului lor. pp. Firmele pentru care „Cine suntem noi?“ este doar întrebarea principal` tind c`tre non-performan]`. 4. Asigurarea unui mediu propice exprim`rii ideilor salaria]ilor este una dintre c`ile prin care managerii pot s` ia decizii în cuno[tin]` de cauz` cu acceptul explicit al acestora. 3.1. Încurajarea particip`rii tuturor managerilor la elaborarea deciziilor. b) Evitarea diversific`rii produc]iei prin proiecte care cer resurse peste posibilit`]i sau abordarea proiectelor prea numeroase [i insuficient preg`tite. Managerii trebuie s` dea dovad` de flexibilitate. A c`uta noi deschideri [i a identifica piedici înseamn` a crea [anse pentru viitor [i a limita sursele poten]iale de conflict. Prin contrast. 6. c) Necesitatea deschiderii spre alian]e strategice cu alte organiza]ii pentru a face fa]` crizelor [i pentru avantajele date de complementaritate. 2. Balkin [i Robert L.

Strategia \nseamn`: |NCOTRO MERGEM? Politicile \nseamn`: CUM MERGEM? Strategia ne arat` încotro mergem. formarea. politicile reprezint` chiar drumul de urmat pân` la ]int`. i) Promovarea valorilor culturale pozitive: respectul fa]` de client. în cazul nostru. încredere în colaboratori [i parteneri. Unde ne afl`m? Care este nivelul competen]ei lucr`torilor [i managerilor? Este actuala structur` de personal eficient` [i eficace? Este efectivul. 3. iar planurile sunt h`r]ile traseelor.Strategii. Punerea în aplicare a politicilor se realizeaz` prin planurile concrete adoptate prin decizii. corespunz`tor sarcinilor asumate anterior analizei? Care parte a personalului are poten]ial de dezvoltare? Starea resurselor umane este s`n`toas`? Comunicarea intern` este favorabil` schimb`rii strategice? Este preg`tit personalul pentru schimbare? Exist` metode valide de recrutare [i selec]ie? Exist` sisteme transparente de motivare. spirit antreprenorial. calitate. servicii sau proiecte în defavoarea structurii axate pe func]iile întreprinderii [i pe dependen]ele ierarhice neproductive. De aici [i întreb`rile de plecare: 1.1. remunerare [i evaluare? Cât de s`n`toas` este rela]ia cu sindicatele? Care sunt reglement`rile [i efectele privind mobilitatea personalului? Care sunt costurile sociale ale disponibiliz`rii de personal? Ce prevederi legale exist` în materie de personal? 2. În ce const` strategia de personal? Strategia de personal înseamn` calea de urmat pentru a ajunge la o stare superioar`. remunerarea. reducerea surselor de „zgomot“ în procesele de comunicare. . calitativ [i cantitativ. valorificarea [i recompensarea performa]ei [i comportament moral. f) Aplatizarea structurii organiza]ionale pentru facilitarea comunic`rii. Unde vrem s` ajungem? Care este nivelul de competen]e pe care trebuie s`-l atingem? Ce structur` de personal dorim s` avem? Care sunt dezideratele privind recrutarea.4. produse. politici [i planuri privind resursele umane 117 e) Elaborarea structurii organiza]ionale centrate pe procese. flexibilitate mai degrab` decât stabilitate. motivarea. evaluarea [i ie[irea din serviciu? Ce imagine a organiza]iei dorim s` construim? Ce se preconizeaz` în domeniul legisla]iei muncii? Care sunt normele pe care firmele române[ti. h) Promovarea echipelor de lucru cvasi-autonome. trebuie s` le îndeplineasc` în domeniul resurselor umane în contextul ader`rii la Uniunea European`? G`sirea r`spunsurilor la cele dou` întreb`ri capitale se traduce în aplica]ii pe care le numim politici. g) Responsabilizarea salaria]ilor [i promovarea controlului implicit. selec]ia.

Politicile se refer` la modul de angajare.118 Managementul resurselor umane A[adar. 1997. cu investi]iile. motivare. Strategie [i planificare . Politica de personal trebuie s` stabileasc` cât` responsabilitate pot primi salaria]ii. logic. urmeaz` prognozarea efectelor care vor decurge din m`surile deja men]ionate (Mathis. Locul strategiilor [i politicilor privind personalul este prezentat în Figura 3.4. Nica [i Rusu. treptele: evaluarea organiza]iei în ansamblul s`u (cultur` [i obiective). p. evaluare. Etapele de evaluare. Acest ansamblu de op]iuni face parte din planificarea strategic` [i este prezentat în Figura 3. remunerare. cum [i în ce m`sur` se aplic` principiul deleg`rii de competen]e. evaluarea poten]ialului uman (performan]e [i contraperforman]e). Figura 3.3. dup` care ciclul se reia. estimarea capacit`]ii de dezvoltare a personalului. cum [i în ce m`sur` pot fi atra[i angaja]ii pentru a participa la adoptarea deciziilor. formare continu`.3. evaluarea costurilor privind restructurarea grupelor de munc`. cum trebuie solu]ionate conflictele de munc` etc. 23). Strategii. Feedback–ul este asigurat de o nou` evaluare. politici [i planuri Strategiile privind resursele umane parcurg. de o nou` confruntare cu pia]a. strategia vizeaz` efectivul [i calitatea personalului. Figura 3. stadiul prognozei [i planificarea resurselor de care organiza]ia va avea nevoie se încheie cu alocarea resurselor financiare.4. evaluarea costurilor [i oportunit`]ii de a recruta [i selecta noi segmente de personal. dar [i la modalitatea prin care organiza]ia p`streaz` sau îndep`rteaz` acea parte a personalului care nu mai poate ]ine pasul cu noile tehnologii [i norme sau care nu este destul de motivat` pentru a contribui la atingerea obiectivelor. Este evident c` strategia privind resursele umane este coroborat` cu strategia general` a organiza]iei. precum [i nevoia de asigurare cu resurse umane apte s` fac` fa]` schimb`rilor de mediu – inclusiv tehnologice.

adaptare dup` Martory [i Crozet. 1998. competen]ele [i abilit`]ile salariatului Angajare [i integrare formal` a noilor veni]i Concediere Recrutare dup` nevoi Lipsa sprijinului pentru salaria]ii în vârst` Lipsa politicilor preferen]iale . crea]i structuri în care au loc dezbateri constructive de idei. elimina]i din echipele de conducere persoanele cu un eu hipertrofiat [i pe intrigan]i.Strategii. aportul exterior de resurse umane poate fi considerabil în anumite faze ale dezvolt`rii lor. perfec]ionarea [i reorientarea profesional` a personalului existent reprezint` o component` strategic` important` (Figura 3. rela]ie sau proces [i înlocui]i demersurile care consum` timp [i resurse cu unele care produc rezultate imediate. p.7. Fi]i amabili! 2. Op]iuni strategice Op]iunile strategice ale organiza]iilor pot fi multiple (Figura 3. Strategiile privind resursele umane vizeaz` ]inte limitate sau majore (Manolescu. Prezenta]i la loc vizibil „piramida“ ierarhic` r`sturnat` (Figura 3. de asemenea. îndeosebi pentru cele cu caracter comercial. 117). p. În aceste cazuri. 2001. Productivitate Control Fi[e explicite ale posturilor Planificarea strict` a muncii Creativitate Flexibilitate Fi[e cu un evantai larg de activit`]i Planificare orientativ` a muncii ➯ ➯ ➯ Recrutare intern` Decizii strategice luate la vârf Adeziune [i compatibilitatea salariatului la cultura organiza]ional` Angajare [i integrare informal` a noilor veni]i Pensionare sau retragere voluntar` Structur` fix` Sprijin pentru salaria]ii în vârst` Politici preferen]iale de (re)angajare Recrutare extern` Decizii adoptate de DRU Accent pe cuno[tin]ele. prin hot`râri de guvern sau prin deciziile altor autorit`]i. este vorba de institu]ii publice care beneficiaz` de reglement`ri de organizare stabilite prin lege. Pentru marile companii. }intele limitate sunt recomandate pentru organiza]iile care au un statut cvasistabil. b). 245). con]inutul strategiei de personal este schematizat în Figura 3. asigura]i-v` c` exist` în organiza]ie atât manageri cât [i lideri – oameni care [tiu s` administreze.1. politici [i planuri privind resursele umane 119 3.6. pp. dar [i oameni care v`d perspectiva. înlocui]i procesele de evaluare formal` cu demersuri constante de comunicare. p. În cursul lui Adrian Cojocaru (2003. – adaptare dup` Gómez-Medjia.).5. Alte dou` recomand`ri pentru manageri: 1. concentra]i-v` pe valoarea ad`ugat` în fiecare structur`. recruta]i persoane capabile care î[i pot sus]ine pân` la cap`t ideile [i ini]iativele. 1998. crea]i structuri cu niveluri ierarhice minime (structuri aplatizate).8.5. 23). 81-82) sunt prezentate câteva direc]ii strategice concrete de urmat de c`tre manageri: angaja]i-v` într-o dinamic` evolutiv` permanent sincronizat` cu mediul extern.

egali sau subordona]i ➯ ➯ ➯ ➯ ➯ ➯ Proceduri uniforme de evaluare Evaluare tematic` Evaluare focalizat` Evaluatorii pot fi doar managerii Training individual Training intern Training specific job-ului Angajarea speciali[tilor cu competen]e înalte [i acordarea salariilor ridicate Training în echip` Training în unit`]i specializate Training pentru abord`ri flexibile Ob]inerea competen]elor prin training cu salaria]i mai pu]in experimenta]i [i acordarea de salarii nu foarte ridicate Salarizare flexibil` Salarii personalizate Salarii în acord cu performan]a profesional` Decizii descentralizate privind salarizarea Salarizare fix` Salarii diferen]iate în raport cu tipul postului Salarii cresc`toare cu vechimea în munc` Decizii la vârf privind salarizarea Comunicare de sus în jos Suprimarea sau limitarea ac]iunilor sindicale Confruntare cu concuren]a Comunicare de jos în sus [i feed-back Acceptarea activit`]ii sindicale Management elevat Disciplin` pentru reducerea gre[elilor Protec]ia angaja]ilor Standarde etice informale Ac]iuni preventive pentru reducerea gre[elilor Protec]ia muncii Norme de etic` [i proceduri de constrângere Crearea culturii organiza]ionale globale Încredere în expatria]i Agrearea repatria]ilor Politici generale ale companiei Adaptarea la cultura local` Încredere în na]ionalit`]i Agrearea informal` a repatria]ilor Politici specifice loca]iei companiei Figura 3.120 Managementul resurselor umane Evaluare personalizat` Evaluare gradual` Evaluare multipl` Evaluatorii pot fi superiori. Op]iuni strategice .5.

8.Strategii. de mic` amploare Figura 3. Caracteristicile politicilor tradi]ionale Organigarama este stabilit` pe termen mediu [i lung. Strategie complex` 3. pensionare sau prin plecarea la studii este previzibil` [i foarte pu]in dinamic`. Strategie simpl` Strategia organiza]iei Perfec]ionarea personalului existent (investi]ii moderate) Perfec]ionarea personalului existent (investi]ii moderate) ➯ Politici [i practici de recrutare moderate. Reprezent`ri organiza]ionale Strategia organiza]iei ➯ ➯ ➯ Perfec]ionarea personalului existent (investi]ii moderate) ➯ Politici [i practici de recrutare moderate. Fi[ele posturilor cuprind generalit`]i.1. rela]iile de subordonare [i normele de control explicit. Eliberarea unor posturi prin transfer. dar [i norme privind: ce. Aceste instrumente de lucru sunt considerate deseori formale [i f`r` efecte directe asupra activit`]ii propriu-zise. Politici de personal 3. .7.2.2. de mic` amploare Figura 3. cum [i cât trebuie f`cut.6. politici [i planuri privind resursele umane 121 Figura 3.

crearea [i sus]inerea de subunit`]i opera]ionale specializate pentru anumite produse sau servicii care s` permit` relansarea sigur` a organiza]iei. Premeaux afirm` (2002. Lucr`torii ajung prin efort con[tient s` g`seasc` solu]ii la probleme care anterior erau rezolvate doar de superiorii lor. Se prefer` recrutarea intern`. Wayne. în calitate de ghiduri. selec]ie de personal riguroas`. precum [i a mecanismelor de alocare a resurselor. 3. – confer` salaria]ilor convingerea c` sunt cei mai buni pe locul lor de munc` [i-i încurajeaz` s` ocupe posturi percepute ca fiind mai importante [i mai cuprinz`toare. a status-urilor [i dependen]elor. 2003. Salarizarea este foarte pu]in flexibil`. pentru ca în organiza]ie s` intre valori autentice capabile s` revitalizeze subsistemele cu [anse de dezvoltare. cer o adecvat` interpretare [i o bun` judecat` în aplicarea lor. Caracteristicile politicilor moderne Mondy R. Dup` autorii celei de-a noua edi]ii a manualului de management de resurse umane (Dessler. 37) c` politicile sunt ghiduri predeterminate cu rol de orientare a deciziei. contribuind la scurtarea termenelor de execu]ie a lucr`rilor. 67): redefinirea politicilor legate de personal. Robert M. – încurajeaz` salaria]ii s`-[i valorifice poten]ialul. Noe [i Shane R. un grad mai ridicat de autonomie. În perioade de criz` se recomand` aplicarea urm`toarelor m`suri cu caracter strategic (Cameron. . Multe dintre firmele performante care aplic` politici transparente au reu[it s` determine salaria]ii s` se implice în dezvoltarea acestora [i s` participe la elaborarea deciziilor. 1998. astfel.2. contribuind la cre[terea productivit`]ii [i a produc]iei în termeni cantitativi [i calitativi. politicile prezint` flexibilitate. p. strict monitorizat`. Evaluarea se bazeaz` pe scale formale pu]in relevante în ceea ce privea performan]a propriu-zis`. Sutton [i Whetten.122 Managementul resurselor umane Recrutarea se rezum` la folosirea anun]urilor interne [i a celor publicate în ziare. Aplicarea politicilor deschise [i pozitive din domeniul resurselor umane are efecte importante: – contribuie la crearea sentimentului de securitate [i siguran]` pentru to]i salaria]ii. – motiveaz` salaria]ii. clarificarea rolurilor.2. Motivarea se rezum` la acordarea de prime. Mai mult decât set de reguli. adesea nivelul acestora fiind stabilit dup` consultarea sindicatelor. diferen]ele fiind stabilite în func]ie de preg`tirea [i de vechimea în munc`. promovarea încrederii în personal. dou` sunt c`ile prin care diversitatea salaria]ilor poate fi concertat`: a maximiza capacit`]ile for]ei de munc` [i a crea cât mai multe similitudini printre ace[tia pentru a fi în m`sur` s` lucreze în echip`. Politicile cu valen]e pozitive sunt destinate tuturor lucr`torilor. p. p. creând [anse de dezvoltare pentru fiecare. dobândind. 9). pentru a motiva salaria]ii [i întrucât pia]a muncii nu este perfect vizibil`.

Managementul calit`]ii totale (TQM) este în prezent mai mult decât un concept. Se cunoa[te c` reprezentarea grafic` a organigramei are un efect psihologic important pentru salaria]ii care aspir` la posturi mai cuprinz`toare sau la cele în care se exercit` puterea. dup` caz. menit` s` acopere cerin]e de pia]` foarte concrete. c`utarea „omului potrivit” era dificil`. a[a cum sugereaz` Figura 1. care pot fi motiva]i diferit. volumul [i calitatea produselor cerute lucr`torilor. specializarea sau îndep`rtarea salariatului. recalificarea. îndelungat` [i costisitoare. Dac` organiza]ia î[i construie[te activitatea pe ideea de proces. Calificarea îngust` este util` firmelor respective pentru perioade de vârf de produc]ie. Fi[ele posturilor micilor companii sunt foarte cuprinz`toare.4. aceast` practic` se refer` la asigurarea calit`]ii în toate fazele muncii [i la responsabilizarea direct` a tuturor lucr`torilor care alc`tuiesc o echip`. afla]i în diferite stadii de preg`tire profesional`. atunci evaluarea este implicit` [i continu`. abilit`]ile. este o realitate. frecvent. Dac` se aplic` managementul calit`]ii totale. având probleme sociale deosebite unele de altele. Produc]ia de serie mic`. explicit în companiile nord-americane. dar este dezavantajoas` pentru salaria]i la schimbarea profilului acesteia. cere competen]e [i abilit`]i profesionale deosebite. ceea ce creeaz` premisele motiv`rii pozitive. în func]ie de complexitatea verific`rii calit`]ii. atunci evaluarea sistematic` este necesar` pentru a m`sura poten]ialul salaria]ilor. g) Evaluarea performan]ei este complex` [i sistematic` [i are urm`ri imediate: promovarea. având vârste diferite. d) Controlul este. Oferim mai jos câteva argumente. De obicei. este menit` s`-i men]in` cât mai mult timp în cadrul organiza]iei. e) Recrutarea extern` este preferat` celei interne. femei sau b`rba]i. care dau dovad` de creativitate. având ca rol principal motivarea salaria]ilor dornici de promovare. pentru c` mobilitatea speciali[tilor este ridicat` [i pia]a muncii este transparent`. ceea ce înseamn` c` lucr`torii trebuie s` fie policalifica]i [i ap]i s` înve]e rapid noi tehnologii. fi[a postului era alc`tuit` independent de experien]a.Strategii. Este mai firesc s` fie proiectat postul pe m`sura specialistului a[a cum este el. . a) Organigarama este flexibil`. Salarizarea foarte bun` a lucr`torilor performan]i. factorii motivatori [i de comportament ai lucr`torului care urmeaz` s` ocupe acel post. Ca urmare. c) Principiul care conduce la o integrare rapid` a noului angajat este „omul potrivit la locul potrivit“. cu sau f`r` probleme de s`n`tate. localnici sau imigran]i. debutan]i sau încep`tori etc. b) Fi[ele posturilor companiilor de mari dimensiuni – în care diviziunea muncii este reglementat` – cuprind norme stricte privind sarcinile. f`r` probleme sau cu deficien]e fizice sau psihice. politici [i planuri privind resursele umane 123 Politicile moderne dau valoare proceselor [i instrumentelor de lucru cu personalul. f) Motivarea îmbrac` toate formele eficiente cunoscute [i se bazeaz` pe principiul c` salariatul trebuie respectat [i încurajat s` se dezvolte profesional. implicit în cele nipone [i mixt în cele europene. cu o experien]` aparte de via]` profesional`. h) Politicile se adreseaz` oamenilor foarte diferi]i ca mo[tenire genetic` [i personalitate.

nu trebuie s` lase loc interpret`rilor [i nu trebuie adoptate împotriva voin]ei structurilor sindicale legal constituite. perfec]ionarea. Oamenii reprezint` resursa principal` a organiza]iei. pe de alt` parte. În cadrul unei organiza]ii. unde [i cum trebuie ac]ionat pentru realizarea obiectivelor strategice [i celor apropiate. oamenii sunt relativ conservatori. Deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate personalit`]ii [i gradului de preg`tire a salaria]ilor. adoptarea unor decizii manageriale poate afecta s`n`tatea. 6. omul este subiect. etice [i legale. factorii biologici. difer` mo[tenirea genetic`. 5. 9. de a le pune în func]iune [i de a le dezvolta. indiferent de pozi]ia pe care subordonatul o ocup` în cadrul organiza]iei. Încerc`rile de manipulare a oamenilor se r`sfrâng împotriva organiza]iei care adopt` aceast` metod` de conducere. . la motivarea lor pozitiv`. Din spirit de conservare. 8. oamenii dovedesc o neb`nuit` adaptabilitate la schimbarea propriu-zis`. promovarea. influen]ele sociale. ace[tia [tiu ce. În societate. acesta trebuie considerat ca un ansamblu de personalit`]i distincte. culturale. obiect [i scop al diferitelor activit`]i. când. valorile economice [i sociale sunt percepute diferit de c`tre indivizi diferi]i. Organiza]ia trebuie s` aib` capacitatea de a contribui la orientarea pozitiv` a indivizilor. obiceiurile [i comportamentul individual [i de grup. pentru c` implic` oameni cu nevoi specifice. 10. Omul este creator [i consumator de resurse. Organiza]iile exist` [i se dezvolt` deoarece oamenii au capacitatea fizic` [i intelectual` de a le organiza. 7. educa]ionale. nediscriminatorii [i flexibile. deciziile manageriale trebuie s` fie responsabile. 3. 4. 1998. 12. oamenii prezint` o rezisten]` deosebit de mare la tendin]a de schimbare.124 Managementul resurselor umane Particularit`]ile fondului de resurse umane al organiza]iei sunt diverse (Manolescu. Resursele umane au poten]ial inepuizabil de cre[tere [i de evolu]ie. concedierea [. deciziile manageriale sunt cele mai dificile pentru c` trebuie s` aib` valen]e morale. cariera. Poten]ialul uman nu este acela[i pentru fiecare individ. cu obiective [i cu probleme personale proprii. În domeniul resurselor umane.a. familiale etc. viitorul profesional al salaria]ilor sau chiar via]a acestora. astfel. acestea nu trebuie s` conduc` la apari]ia sau la între]inerea conflictelor sociale. la concertarea valorilor proprii acestora. Personalul nu este un grup eterogen. cu ]eluri. Resursele umane reprezint` cea mai costisitoare [i cea mai sigur` investi]ie pe care organiza]ia o poate face. În ceea ce prive[te mentalit`]ile. cu personalitate. oamenii trebuie trata]i decent [i cu condescenden]` contribuind. Deciziile manageriale în domeniul personalului trebuie adoptate cu respectarea demnit`]ii umane. 11-22): 1. pp. conjuncturale. sunt acte manageriale complexe. 11. Angajarea. Oamenii trebuie ajuta]i s` fac` fa]` schimb`rii [i încuraja]i în efortul lor de a participa creativ la proces. 2. În domeniul resurselor umane. motivarea. speran]e [i obiective individuale care pot fi concertate.

dar abordarea informal` le poate pune cap`t mai rapid. Politici de încurajare trebuie identificate [i aplicate [i în cazul salaria]ilor – so] [i so]ie – care au în îngrijire copii. pentru cei afla]i în aval înseamn` m`rimi de intrare. politici [i planuri privind resursele umane 125 Analizând cele mai sus prezentate. pentru a sublinia importan]a aportului pe care indivizii îl aduc la dezvoltarea organiza]iei. în special [i a societ`]ii. Pentru ace[tia – [i nu numai – organiza]ia poate \nfiin]a cre[e [i gr`dini]e sau poate g`si alte formule pentru sprijinul lucr`torilor lor afla]i în dificultate. Cooperarea dintre departamentele aflate în leg`tura dat` de logica produc]iei este absolut necesar` pentru finalizarea acesteia. pp. este locul s` specific`m faptul c` termenul „resurse umane“ a înlocuit termenul „personal“. Departamentul de marketing este. 5. Programele de lucru care ]in cont de preluarea îngrijirii copiilor de la un p`rinte la altul. facilit`]ile oferite de companie (asisten]` medical` asigurat`. nivelul de stres. Cum se pot conjuga eforturile tuturor acestor oameni? Potrivit lui Mondy R. în final. al. În anul 1996. 3. 39-44) iat` câteva r`spunsuri posibile: 1. practici democratice la locul de munc`. de exemplu. 57. pensionare avantajoas`. pentru a-i determina s` lucreze performant individual sau/[i în grup. cel care asigur` desfacerea bunurilor realizate în comun. p. participarea la adoptarea deciziilor. Este mai important pentru un manager s` reu[easc` s` coordoneze grupul de oameni pe care-l conduce decât s` dea aten]ie detaliilor tehnice ale muncii subordona]ilor lui. discimin`rile de orice fel pot fi sanc]ionate într-o manier` formal`. Nu în ultimul rând. în mod concret. În opinia lui Wayne Cascio (1989. facilit`]i cum sunt restaurantele de incint` sau serviciile interne care permit efectuarea cump`r`turilor pentru acas` pot conduce la rezolvarea problemelor cotidiene ale salaria]ilor. Ceea ce pentru unii sunt m`rimi de ie[ire. 3). Managerii de personal trebuie s` cunoasc` toate aspectele legate de oameni pentru a le satisface nevoile particulare. sunt instrumente prin care organiza]ia î[i p`streaz` salaria]ii [i î[i îmbun`t`]e[te imaginea. Pe de alt` parte. de exemplu). dar lucr`torii din amonte nu trebuie s` fie frustra]i datorit` faptului c` nu ei sunt cei care vând produsele. Politici clare trebuie aplicate pentru salaria]ii nec`s`tori]i [i având copii. se în]elege c` managementul resurselor umane este diferit de managementul general. Wayne et. în general. speciali[tii depertamentului de resurse umane trebuie s` pun` în valoare avantajele „organiza]iei informale“. program de lucru flexibil (ora de începere s` fie aleas` de lucr`tori). de exemplu.Strategii. Organiza]ia [i.5% dintre persoanele de sex masculin [i 46. Pentru to]i salaria]ii pot fi oferite servicii diverse: . programe care s` conduc` la cre[terea bun`st`rii. participare la profit. deoarece acesta serve[te nu numai organiza]iei ci [i individului. p. adic` ansamblul rela]iilor care se stabilesc spontan [i care creeaz` salaria]ilor sentimentul de apartenen]` [i siguran]`.4% dintre cele de sex feminin desf`[urau activit`]i productive (Mihaela Monica Dr`ghici. 2. 4. (2002. 25) urm`toarele sunt aspectele pe care salaria]ii le urm`resc atunci când se refer` la activitatea lor productiv`: salariul (77% dintre lucr`torii americani au indicat acest factor ca fiind cel mai important). securitatea muncii.

Pentru c` tinerii au competen]e academice. 123-124). Modelului obiectivant îi este asociat` trasparen]a procedurilor. În Tabelul 3. Modelului conven]ionalist nu i se pot identifica aspecte slabe. tensiunile pot s` apar`. În România. s`li de sport [i recreere. (Manolescu. Politici cu spectru larg Politicile definesc rela]ia dintre organiza]ie [i mediul exterior. . precum [i rela]ia organiza]ie – angajat. Cre[terea mediei de vârst` a salaria]ior [i sc`derea ratei de cre[tere a natalit`]ii face ca organiza]iile s` apeleze din ce în ce mai des la acceptarea prelungirii perioadei de activitate pentru lucr`torii în vârst` sau acceptarea acestora pentru activit`]i în part-time. Pia]a muncii din SUA avea o medie de vârst` de 37.2. se refer` la toate segmentele de personal [i sunt transparente pentru întreg efectivul. p. ezitant [i neconving`tor. În ceea ce prive[te salaria]ii debutan]i [i tineri. angajarea [i integrarea profesional`. selec]ia. Modelul valorilor poate avea ca factor de tensiune dificultatea integr`rii diversit`]ii comportamentale. 1998. 2). dar motivarea salaria]ilor este greu de realizat. 114-152) identific` [i politicile de resurse umane asociate acestora. 9). 3. dac` membrii echipelor de lucru nu sunt reciproc compatibili. iar media de vârst` preconizat` pentru 2005 va fi de 40. Polul pozitiv al modelului îl constituie aplicarea principiului încrederii în subordona]i. prefigureaz` activit`]ile concrete privind recrutarea. Analizând diferitele modele de management. sunt prezentate sintetic principalele caracteristici care definesc politicile privind resursele umane.8 ani în 1995. vârsta medie a popula]iei active era situat` în jurul a 39. Modelul individualizant are avantajul c` pune în valoare. dar [i sprijin în a g`si un alt loc de munc` în situa]ia când aceasta nu mai poate fi continuat` în cadrul organiza]iei de origine. trebuie s` se organizeze cu aten]ie integrarea lor pentru ca ace[tia s` nu debuteze cu un e[ec.126 Managementul resurselor umane asisten]` medical` în incinta organiza]iei. Este [i de datoria lor s` îndep`rteze prejudec`]ile legate de oamenii cu deficien]e [i s` contribuie la crearea unui climat permisiv. deseori. angajatorii pot s` g`seasc` locuri de munc` potrivite [i s`-i ajute s` se integreze.3. La modelul arbitrar tensiunile pot s` apar` datorit` deleg`rii deficitare [i a supunerii pe care trebuie s-o manifeste salaria]ii fa]` de conduc`tori. ace[tia trebuie ajuta]i efectiv [i sus]inu]i pân` î[i g`sesc f`ga[ul [i pân` cap`t` deprinderi cu care n-au mai fost obi[nui]i.7 ani (Dr`ghici Mihaela Monica. François Pichault [i Jean Nizet (2000. 2003. dup` cum se poate urm`ri în Tabelul 3. Pentru persoanele care au anumite deficien]e fizice sau psihice.1. p.5 ani (Dessler. dar nu profesionale. totu[i. Este bine-cunoscut` întrebarea pus` tinerilor la interviul de angajare: „Ce [tii s` faci?“ R`spunsul este. dar controlul explicit ar putea s` nu fie acceptat cu u[urin]` de ace[tia. competen]ele salaria]ilor [i c`-i responsabilizeaz`. în mod diferen]iat. pp.2. pp.

eliminarea absenteismului [i cooperarea cu sindicatele. de la angajare pân` la pensionare. Recrutarea este aproape exclusiv intern`. Remunerarea se face pe criterii legate de pozi]ia ierarhic` [i de vechimea în munc`. salariatul manifestând loialitate. dar nu obligatoriu [i în afara acesteia. ]inând cont de rezultatele generale ale companiei. Politica investi]iilor sistematice în formarea [i motivarea personalului permite organiza]iei s` acumuleze o considerabil` sum` de competen]e profesionale. Politica promov`rii este transparent` [i motivatoare. sunt angaja]i oameni cu studii medii sau universitare. 1993. Organiza]ia aplic` programe pentru motivarea angaja]ilor [i asigur` participarea la profit pe m`sura contribu]iei lor la dezvoltarea organiza]iei. Ace[ti profesioni[ti sunt recunoscu]i ca atare în interiorul firmei. pp. dar salaria]ii sunt ap]i s` utilizeze tehnologii noi. Randamentul profesional al angaja]ilor este evaluat sistematic. Costurile acestei politici sunt ridicate. în care se investe[te apoi prin preg`rire la locul de munc` sau în alte unit`]i pân` la formarea lor complet` ca speciali[ti al firmei. Conform unui model aplicat înc` din 1993 în cadrul majorit`]ii firmelor japoneze. politici [i planuri privind resursele umane 127 Tabelul 3. Politica de personal vizeaz` securitatea [i siguran]a muncii. 356-357). Organiza]ia se preocup` de problemele sociale ale angaja]ilor pe toat` durata carierei lor. Costurile pentru ac]iunile concertate de formare profesional` sunt ridicate. de cuno[tin]e [i abilit`]i tehnice transmisibile doar în interiorul acesteia. Organiza]ia sprijin` perfec]ionarea profesional` a tuturor angaja]ilor care particip` la dezvoltarea institu]ional` [i aplic` metode care s` combat` suficien]a [i absenteismul. Organiza]ia salarizeaz` la cel mai înalt nivel personalul care dovede[te performan]`.Strategii. rezultând costuri mici [i reprezentând un factor motivator suplimentar pentru proprii angaja]i. ceea ce permite adaptarea organiza]iei la schimb`rile mediului extern. . dar sunt asigurate stabilitatea [i prestigiul organiza]iei. angajament [i responsabilitate. Organiza]ia acord` o parte din beneficii acelor angaja]i care contribuie la dezvoltarea acesteia. iar promovarea lor se face numai pe baza performan]ei dovedite. dar care se reg`se[te în pu]ine companii nord-americane (Allaire [i Fâr[irotu. Politici de personal Politica [anselor egale Politica de integrare Politica paternalist` Politica participativ` Politica motiv`rii pozitive Politica \ncuraj`rii performan]ei Caracteristici Organiza]ia acord` tuturor angaja]ilor acces la cursuri de perfec]ionare profesional`.1.

o parte a angaj`rilor se bazeaz` pe anun]uri sau pe baza unor recomand`ri personale. salariu negociat la angajare. cu caracter persuasiv. validare colegial` a recrut`rii [i selec]iei.salariat [i organiza]ie. comunicare descentralizat` [i colegial`. formarea profesional` este condus` în întregime de profesioni[ti. la sfâr[itul c`reia decizia de angajare este confirmat` sau nu. Pe de alt` parte. salarizare bazat` pe sarcin` autonom`. pentru noul angajat se prevede o „perioad` de prob`“. formare centrat` pe competen]e [i pe know-how. comunicare centralizat` [i informal`. la definirea unor norme formale. 358) sunt bazate pe o realitate complex` caracterizat` prin: Modelul valorilor Modelul conven]ionalist Modelul individualizat Modelul obiectivant Modelul arbitrar . rela]ii profesionale bazate pe etica profesional`. Caracteristici: absen]a oric`ror criterii predefinite. formare centrat` pe know-how. promovare prin vechime sau prin concurs (nu are întotdeauna leg`tur` cu evaluarea). delegare la nivel opera]ional. acest capital de cuno[tin]e [i practici nu poate fi achizi]ionat nici imitat de c`tre alte companii pentru c` a fost dobândit în timp [i cu eforturi concertate. determinat a posteriori. cultur` organiza]ional` articulat` în jurul unui proiect managerial. salariu variabil. cultur` organiza]ional` articulat` în jurul proiectului managerial. rela]ii profesionale bazate pe delegare/reprezentare.2. Caracteristici: model centrat pe no]iunea de competen]` explicit` . rela]ii profesionale bazate pe exprimarea direct`. evaluare bazat` pe descrierea func]iilor. citate în lucrarea autorilor aminti]i mai sus (1993. distinc]ie clar` între timpul de lucru [i timpul liber. slab` planificare a efectivelor. timp de lucru clar delimitat. comunicare informal`. cultura organiza]ional` articulat` pe spirit de cast`. Caracteristici: nici un proces formal de recrutare sau selec]ie nu este stabilit a priori. promovare pe merit. participare slab dezvoltat`. lateral` [i informal`. planificare cantitativ` a efectivelor. acordând prioritate selec]iei. comunicare centralizat` [i formal`. cultur` fondat` pe respectarea autorit`]ii ierarhice [i pe aplicarea regulilor. dezinteres pentru formarea personalului. evaluare tacit` [i consensual`. dar limitat`. p. Caracteristici: criteriile pentru politicile [i practicile de resurse umane fac obiectul unor dezbateri care conduc. caracteristicile politicilor de personal din organiza]iile nord-americane. salariul stabilit a priori. evaluarea legat` de recunoa[tere [i de competen]e dovedite explicit. comunicare descentralizat`. promovare prin op]iunea ambelor p`r]i . consultare privind orient`rile doctrinare. cu aplicarea unor criterii uniformizante. promovare rar`. intrarea în organiza]ie centrat` pe un proces de selec]ie bazat pe interviuri multiple [i pe teste care simuleaz` situa]ii reale de munc`. formare slab institu]ionalizat`. rela]ii profesionale inexistente. gestionarea previzional` a competen]elor. timpul de lucru controlat în întregime de speciali[ti. cu ajutorul votului. know-how. acordându-se prioritate recrut`rii. salariul este considerat a fi o problem` secundar` în raport cu urm`rirea misiunii. nediferen]iere între timpul de lucru [i timpul liber. nediferen]iere între timpul de lucru [i timpul liber. numeroase plec`ri voluntare. evaluare bazat` pe bilan]ul competen]elor. Caracteristici: gestiunea intr`rilor se bazeaz` pe planificare. Aceast` politic` de personal [i acest „contract psihologic. Dup` opinia cercet`torilor Yvan Allaire [i Mihaela Fâr[irotu. selec]ie bazat` pe identificarea cu misiunea. fi[ele posturilor sunt riguroase. social [i economic“ nu au putut [i nu pot fi aplicate în firmele nord-americane datorit` deosebirilor esen]iale dintre culturile organiza]ionale nipone [i americane.pivotul central al MRU. bazat` pe cuno[tin]e. evaluare/promovare într-un mod intuitiv.128 Managementul resurselor umane Tabelul 3.

redus numeric. Grupul „1“ este al celor „care ajung departe“ – „high flyers“). Grupul „2“ are dimensiuni apreciabile [i reprezint` componenta care asigur` stabilitate. Revirimentul unor companii ca IBM [i General Motors este explicat tocmai prin trecerea de la politica de personal de tip „contract psihologic. confer` organiza]iei capacitatea de abordare a obiectivelor majore. Compania nu se poate împotrivi cererii de plecare a unui specialist c`tre alt` firm`. marginaliza]i [i încuraja]i s`-[i g`seac` un alt loc de munc`. angaja]ii cu performan]e medii [i înalte – f`r` poten]ial de dezvoltare. Este încurajat` performan]a înalt` pe termen scurt [i este transferat managementul carierei c`tre angajatul însu[i. – flexibilitatea [i mobilitatea strategic` a companiilor. – speciali[tilor nu le este caracteristic spiritul de solidaritate. – suprema]ia marilor companii în compara]ie cu cele mici în materie de creativitate. dup` distribu]ia Gauss – normal`. dar poate opta pentru al]ii afla]i în exterior. resurse umane etc. – proliferarea firmelor de recrutare [i a „vân`torilor de creiere“ care satisfac. ceea ce înseamn` o veritabil` surs` de conflicte. aproape orice nevoie de personal supercalificat. pu]in câte pu]in. – disponibilitatea firmelor de a-[i adapta efectivul în func]ie de conjunctur`. – lipsa de loialitate a speciali[tilor nu duce la crearea unei imagini pozitive pentru organiza]ie. la cerere. 1993. iar salarizarea acestora este pe m`sur`. utilizând aceast` „arm`“ a motiv`rii negative. care produc profit. – emergen]a cuno[tin]elor de specialitate care. elitele în materie profesional`.9.. social [i economic“ la politica recrut`rii externe [i a ajust`rii de efectiv. organiza]iile î[i atrag din exterior speciali[tii care le asigur` dezvoltarea. devin adev`rate instrumente de produc]ie. Ace[ti profesioni[ti pot lucra succesiv în decursul carierei lor profesionale în 6-7 companii diferite. ceea ce conduce la imposibilitatea form`rii unor echipe durabile cu toate avantajele care decurg dintr-o astfel de colaborare. Limitele politicii de personal „liberale“ descrise mai sus sunt importante: – exist` o ruptur` însemnat` între performeri [i restul salaria]ilor. Abandonând treptat recrutarea intern`. politici [i planuri privind resursele umane 129 – specializarea îngust` pe domeniile de activitate cerute de pia]` (marketing. u[or de transmis. Sunt promovate astfel. Oportuni[tii [i cei care nu ]in pasul cu speciali[tii de marc` sunt. adaptare dup` Manolescu (1998. finan]e. 114). Într-o organiza]ie pot fi identificate patru segmente de personal: angaja]ii cu performan]e înalte [i cu poten]ial de dezvoltare.Strategii. angaja]ii cu performan]e aleatoare [i angaja]ii cu probleme de adaptare [i cu poten]ial redus de perfec]ionare – Figura 3. ceea ce reprezint` cauza [i consecin]a migr`rii for]ei de munc` inter-firme.). fiind un bun cvasi-comun. Grupul „1“. – marile firme confer` prestigiu social [i recompense economice – factor motivator superior. p. În plus – „erezie penibil`“ – la aceste companii au fost adu[i manageri str`ini! (Allaire [i Fâr[irotu. de avangard`. 359). mai ales pentru organiza]iile ale . care confer` prestigiu [i ofer` siguran]` pentru viitor. p.

persoane care au dificult`]i privind integrarea sau care nu se acomodeaz` la schimb`rile mediului intern [i extern. de loialitate. 4. În ceea ce prive[te incapacitatea de perfec]ionare a angaja]ilor respectivi. în acest fel. angaja]ii cu perfoman]e \nalte [i cu poten]ial de dezvoltare Poten]ialul de performan]` 3. în care N este num`rul salaria]ilor. f`r` poten]ial de dezvoltare Performan]a actual` Figura 3. Putem considera c` în acest grup se afl` [i indivizii care au atins propria limit` de competen]` [i care vor trebui s` p`r`seasc` organiza]ia în perspectiva alegerii altor tehnologii pe care ace[ti oameni nu le vor putea st`pâni. distribu]ia poate fi foarte diferit`. Politici privind plec`rile voluntare Un fenomen care trebuie atent monitorizat de organiza]ie este acela al plec`rilor datorate incompatibilit`]ii unor salaria]i cu domeniul de activitate. 3. În func]ie de competen]ele dovedite.2. angaja]ii cu perfoman]e medii [i \nalte. dar în cazul managementului deficitar poate fi. cu probleme de adaptare [i cu poten]ial redus de perfec]ionare 2. Angaja]i diferi]i – probleme diferite Un aspect de care politicile de personal trebuie s` ]in` seama este „piramida“ vârstelor. Printre ac]iunile sale strategice. angaja]ii neperforman]i. pentru ca riscurile [i accidentele care pot surveni în evolu]ia de ansamblu s` nu fie majore. de poten]ialul de dezvoltare profesionl` [i de al]i indicatori. de gradul de motivare. .4.10. organiza]ia trebuie s` identifice indivizii care au probleme de adaptare [i s` g`seasc` mijloacele de recuperare [i de integrare adecvate. Evaluarea organiza]iei [i a fondului resurselor umane pune astfel în eviden]` c`lile de urmat.130 Managementul resurselor umane c`ror obiective sunt tradi]ionale. cultura organiza]iei sau cu stilul de management aplicat. Al treilea grup este eterogen. angaja]ii cu perfoman]e aleatoare 1.9. se pot determina atât disfunc]ionalit`]ile organiza]iei cât [i caren]ele de preg`tire ale respectivilor salaria]i. Indivizii cu performan]e aleatoare (grupul „4“) vor intra într-un program sistematic de monitorizare. Un bun exerci]iu este acela de a g`si ra]iuni pentru una sau alta dintre „formele“ prezentate în Figura 3. în compunerea lui intr` persoane cu posibilit`]i de exprimare limitate. Acest fenomen nu costituie un semnal de alarm`. departamentului resurselor umane îi revine sarcina de a identifica posturile cele mai potrivite pentru ace[tia.

– Ce anume? – Câte un plan. Cascio constat` cu convingere (1989. 152): „Marii antrenori de fotbal îl aveau. moderniz`rii [i restructur`rii schemei de personal. dezvolt`rii.5.Strategii. Figura 3. Acceptarea unei rate relativ înalte de intr`ri-ie[iri poate face ca organiza]ia s` se dezvolte în acord cu cerin]ele mediului exterior în permanent` schimbare. posibilitatea atragerii de personal cu competen]e corespunz`toare nevoilor de dezvoltare – f`r` cre[terea masei salariale. politici [i planuri privind resursele umane 131 Organiza]iile s`n`toase accept` mai u[or plec`rile voluntare. datorit` efectelor pozitive pe care acestea le atrag: diminuarea tensiunilor interne [i a st`rilor conflictuale latente. Principiile planific`rii resurselor umane sunt simple: a) planificarea resurselor umane trebuie cuantificat` prin indicatori numerici. când produsele organiza]iei nu mai sunt c`utate sau când se dore[te schimbarea semnificativ` a domeniului de activitate. 3. Previziunea [i planificarea personalului Wayne F. Managerii performan]i îl au. Alte plec`ri voluntare se datoreaz` supracalific`rii unor lucr`tori [i imposibilit`]ii utiliz`rii corespunz`toare a competen]elor lor.2. Distribu]ia pe grupe de vårst` Este ra]ional ca plec`rile voluntare s` fie încurajate atunci când pia]a este în sc`dere. p.“ Consecin]a adopt`rii strategiei [i politicii de personal const` în apari]ia necesit`]ii ca speciali[tii departamentului de resurse umane s` aplice principiile [i s` parcurg` etapele planific`rii. Istoria ne arat` c` marii conduc`tori de o[ti îl aveau. primenirea personalului. calitativi [i financiari. ceea ce înseamn` necesitatea altor competen]e.10. reducerea vârstei medii a salaria]ilor etc. în m`sura în care prognoza pe . b) planificarea (cantitativ` [i calitativ`) trebuie s` fie exact`. dac` pot fi men]inute la valori rezonabile costurile acestui fenomen.

. p. Dup` însu[irea de c`tre managerii firmei a direc]iilor strategice [i politicii adoptate privind resursele umane. respectiv externe: rotirea pe posturi. angajarea [i integrarea noului segment de personal? (Aten]ie!) Cum se va proceda cu persoanele disponibilizate? (Aten]ie!) Care sunt costurile sociale [i financiare antrenate de disponibilizarea unor salaria]i? Care sunt avantajele (cuantificate) care rezult` prin disponibilizare? G`sind r`spunsurile la aceste probleme. 1998. prognoz` [i proiectare de noi posturi sau de reproiectare a celor existente. Pe de alt` parte. adaptare dup` Martory [i Crozet. Administrarea/gestionarea personalului în perspectiv` imediat` sau medie (6 luni pân` la 3 ani) este mai u[or de realizat. p. cele mai fire[ti întreb`ri pe care speciali[tii departamentului resurselor umane trebuie s` [i le pun` sunt. urm`toarele (Manolescu. 207). Analiza posturilor continu` cu etapele: diagnoz`. redimensionarea forma]iilor de munc`. cu respectarea prevederilor legale în materie. Schema prezentat` reflect` un proces dinamic. 1998. pentru c` factorii perturbatori de mediu economic. formare sau reformare profesional`. p. 202): Care sunt categoriile de personal pe care trebuie s` le select`m? Care este efectivul de personal pe care trebuie s`-l select`m? Care sunt standardele pe care le impunem pentru procesul de selec]ie? Care sunt mediile din care se poate face selec]ia? Care sunt [ansele ca o parte din personalul actual s` poat` fi recalificat? Care sunt costurile cerute de recrutarea.. managerii departamentului resurselor umane pot pune în aplicare etapele planific`rii personalului pentru perspectiva imediat` sau medie (Figura 3. Din schema prezentat` în Figura 3. Dup` Michael Armstrong (apud Manolescu. rezult` c` planificarea resurselor umane este în interdependen]` cu planificarea organiza]ional` [i succede acesteia.132 Managementul resurselor umane termen lung a organiza]iei a fost efectuat` cu rigurozitate (abaterile tolerate fa]` de estim`ri pot fi cuprinse între 5 – 10 %). Proiec]ia pe termen mediu se realizeaz` pe baza analizei posturilor.succesul planific`rii resurselor umane este determinat de raportul acesteia cu planificarea strategic` a organiza]iei“. promovare. 17). respectiv prin încurajarea pension`rilor [i prin concedieri.11. . prin mobilit`]i interne. de asemenea. f`r` leg`tur` cu persoanele care le ocup` la momentul „t“. dar nici fluxul resurselor materiale. 2001. dar [i prin îmbun`t`]irea condi]iilor de munc` sau prin cre[terea timpului de lucru. sistemele productive sunt în continu` transformare. Excedentul de personal poate fi compensat. financiare [i informa]ionale nu este constant. tehnologic [i social sunt mai bine cunoscu]i [i au un grad mai mic de incertitudine. pentru a face fa]` cerin]elor momentului „t + 1“.. timpul fiind principala variabil` a func]iei de personal. reducerea timpului de munc`. selec]ia. Penuria de personal poate fi compensat` [i prin mobilit`]i externe: angaj`ri (inclusiv pe durat` determint`) sau externalizarea temporar` [i par]ial` a unor lucr`ri. Un deficit cantitativ de resurse umane poate fi compensat prin mobilit`]i interne: redimensionarea forma]iilor de munc`. de exemplu.11.

– dup` François Vettes. Astfel.Strategii. politicilor [i planurilor se ajunge la schema dinamicii managementului previzional care este prezentat` în Figura 3. politici [i planuri privind resursele umane 133 Dezechilibrele calitative sunt mai greu de gestionat. având în vedere o mai judicioas` conjugare a eforturilor lucr`torilor cu vârste diferite. „Informatique et gestion prévisionnelle des resources men]inere Figura 3.11. îmbun`t`]irea sistemului de stimulare.12. Dinamica de personal . concedieri [i recrutare extern`. Luând în considerare succesiunea strategiilor. modificarea componen]ei forma]iilor de lucru. incompeten]a profesional` a unor lucr`tori – dovedit` prin evaluarea performan]elor individuale conduce la: nevoi de formare sau de reformare profesional`.

de la A la N. Management previzional humaines: espoirs et recommandations“. 1 punct – angajatul nu cunoa[te în ce const` . Previziunea calitativ` se refer` în mod concret la posturi [i la rela]iile dintre acestea. p.3. Îns`[i perioada de 3 pân` la 5 ani pentru care se face de obicei previziunea este un factor greu de st`pânit. 2. pp. nr. p. 1995. 1990. recrutarea este opera]ia care permite realizarea conformit`]ii dintre posturile proiectate pentru viitorul apropiat sau îndep`rtat [i persoanele apte s` le ocupe.. prealabil` anticip`rii meseriilor [i nevoilor de calificare profesional` necesare evolu]iei organiza]iei într-un nou context. 15).134 Managementul resurselor umane Figura 3. un punctaj între 0 [i 4. În sfâr[it. I se atribuie fiec`rui angajat. (Manolescu. Previziunea calitativ` este. Printre metodele analitice de estimare a necesarului de personal se num`r`. Modelul acestui instrument de lucru este prezentat în Tabelul 3. 71). S2. evident. CEPP Publications..12. studiul fi[elor competen]elor angaja]ilor pentru fiecare dintre subunit`]ile organiza]iei. 219-220. citat de Martory [i Crozet (2001. în primul rând. Enjeu humain. . Procesul previzional este anevoios pentru c` exist` o multitudine de factori cu grad redus de certitudine care trebuie anticipa]i. 1998. pentru fiecare activitate (S1. cu semnifica]ia: 0 puncte – angajatul nu de]ine nivelul profesional cerut de natura sarcinii.. [i Lefter. Sn).

2 puncte – angajatul cunoa[te sarcina în general. Sarcina Sn Fi[a permite determinarea num`rului persoanelor competente pentru realizarea mai multor sarcini de produc]ie [i a num`rului persoanelor competente s` desf`[oare un singur gen de activitate.13. 3 puncte – angajatul [tie bine ce are de f`cut. Planificarea strategic` [i tactic` (opera]ional`) contribuie decisiv la reducerea factorilor de risc.3. 4 puncte – angajatul cunoa[te foarte bine sarcina. permite proiectarea organiza]iei [i alegerea personalului astfel încât misiunea organiza]iei s` fie îndeplinit`. Planul tactic se refer` la stabilirea activit`]ilor [i opera]iilor. precum [i la alocarea resurselor – inclusiv umane – pe departamente.Strategii. Tabelul 3. Planul tactic pentru personal se proiecteaz` în dependen]` de planul tactic de afaceri general [i are menirea s` pun` în valoare resursele materiale. dar are nivelul profesional de baz`. politici [i planuri privind resursele umane 135 sarcina. Numele salariatului A B C ………………… N Sarcina S1 Sarcina S2 ………. Conexiuni ale organiza]iei cu mediul exterior . financiare [i Figura 3.

p. se m`soar`. respectiv supraînc`rca]i [i. calendar [i buget).136 Managementul resurselor umane informa]ionale. tehnologic` [i de pia]` (a se vedea interdependen]ele prezentate în Figura 3. cercetarea opera]ional` [i metoda balan]ei. 1989.3.).4.5. Se identific` apoi posibilele promov`ri [i se stabilesc persoanele care vor urma programe de preg`tire profesional`. Este de subliniat c` aceast` prognoz` trebuie s` fie în concordan]` cu prognoza privind resursele materiale [i financiare [i. acestea pot fi evaluate cantitativ (costuri [i sporuri de productivitate) [i calitativ (noi competen]e [i valori umane). durata opera]iilor pentru diferitele activit`]i. Nica [i Rusu. 3. se redimensioneaz` fondul resurselor umane. a indivizilor care manifest` grev` de zel. mai ales. . (adaptare dup` Cascio. cele mai cunoscute sunt metoda Delphi [i metoda brainstorming-ului. Urmeaz` analizarea posibilit`]ilor de asigurare cu resursele necesare prin recrutare intern` [i extern`. Prognoza resurselor umane Prognoza resurselor umane face parte dintre activit`]ile manageriale strategice ale organiza]iei. activitatea se încheie cu evaluarea rezultatelor. în raport cu viitoarele activit`]i care vor decurge din strategiile adoptate la un moment dat. În acest fel. identificarea indivizilor care sunt subînc`rca]i. Prima se refer` la estimarea necesarului de resurse umane pe termen mediu [i lung.14. A doua este analizarea disponibilit`]ilor cantitative [i calitative (personal existent. nu în ultimul rând.13. pentru perioade medii [i lungi de timp. nou recrutat [i pierdut prin demisii. Leg`tura dintre acestea este sugerat` de Figura 3. planificarea resurselor umane cuprinde mai multe etape (Viorica Ana Chi[u. În rezumat. pensionare [i demiteri) pentru fiecare categorie de personal. Dup` aplicarea planurilor. Metodele analitice cunoscute [i aplicate cu succes sunt: extrapolarea. p. Se trece la elaborarea [i punerea în aplicare a planului (ac]iuni.164). social`. cu tendin]ele de evolu]ie economic`. Cunoscând volumul activit`]ilor anticipate [i ie[irile previzionate de personal. Dintre metodele intuitive de prognoz` a resurselor umane. p. pe grupe de lucr`tori [i pe indivizi. Metoda extrapol`rii porne[te de la evaluarea dinamicii cifrei de afaceri [i a productivit`]ii muncii. Sunt cunoscute numeroase tehnici de previziune/prognoz` privind necesarul de personal. responsabilit`]i. preluat` dup` Mathis. 1997. pentru perioade semnificative de timp (Tabelul 3. [i Tabelul 3. 2002. de asemenea. Se dore[te dimensionarea fondului resurselor umane.. 60). 30). sunt identificate colectivele de munc` performante [i cele care prezint` probleme de ritm sau de adaptare la tehnologiile folosite. Aceste evalu`ri permit: identificarea viciilor de organizare [i de comunicare. Un indicator care permite redimensionarea cifrei de personal este raportul dintre „valoarea ad`ugat`“ [i num`rul lucr`torilor.

promovarea [i generalizarea aplic`rii standardelor de calitate [i de performan]` pentru bunuri [i servicii etc.Strategii. dezvoltarea accesului la informa]ie. în timp extrem de scurt. Tendin]e în domeniul resurselor umane Transform`rile pe care le va aduce deceniul deja început sunt conturate: dezvoltarea organiza]iilor multina]ionale [i interna]ionale. deschiderea cvasitotal` a pie]ei muncii. Dezvoltarea întreprinderilor mici [i mijlocii prezint` avantaje impor- . Marile companii sunt compuse. politici [i planuri privind resursele umane 137 Figura 3.14. diminuarea resurselor primare conven]ionale. declinul unei unit`]i nu va putea antrena c`derea companiei care este capabil` s` solicite altei unit`]i. Prognoza resurselor umane Tabelul 3. din zeci de unit`]i cvasi-independente de mici dimensiuni. de regul`. promovarea tehnologiilor nepoluante.4. cre[terea gradului de specializare a companiilor [i cre[terea interdependen]ei dintre acestea. schimb`ri ale mediului înconjur`tor – ca urmare a exploat`rii intensive anterioare. s` preia angajamentele/contractele ini]ial asumate de c`tre prima [i/sau s`-i preia pe angaja]ii afla]i \n dificultate.4 Anul 1999 2000 2001 2002 Cifra de afaceri (%) 100% Productivitatea muncii (%) 100% 3. cre[terea gradului de preg`tire general` [i de specialitate a popula]iei active.

de asemenea.138 Managementul resurselor umane tante: angajarea unui segment mai mare din popula]ia activ` [i. Cre[terea salariilor este un fenomen generalizat. Cre[terea frecven]ei [i amplitudinii comunic`rii organiza]ionale este unul dintre factorii care pot asigura cre[terea satisfac]iei în munc`. Absen]a comunic`rii sau comunicarea aleatoare este un semn al managementului deficitar [i neperformant. Aceast` dinamic` nu mai poate fi monitorizat` empiric. Acele organiza]ii care vor fi gestionate dup` principii [i cu mijloace moderne vor fi în m`sur` s` fac` fa]` viitoarelor cerin]e ale pie]ei. Cre[terea importan]ei recrut`rii de personal se datoreaz` faptului c` opera]iunea ]ine de managementul strategic – singurul \n m`sur` s` asigure supravie]uirea organiza]iei pe termen lung. Tabelul 3. comparativ cu cele pe care le înregistreaz` unit`]ile cu mii de angaja]i.5. Costurile administrative [i manageriale pentru întreprinderile mici [i mijlocii sunt mult mai reduse. calific`rile mai înalte atrag dup` sine tehnologii noi [i o nevoie acut` de a ]ine pasul cu acestea prin noi competen]e. . acest fapt apare ca urmare a cre[terii productivit`]ii. Pe de o parte. în termeni relativi. cel mai adesea. Investi]iile în resursele umane fac diferen]a dintre organiza]iile performante [i cele care lupt` pentru supravie]uire. în infla]ie sporit`. 2001 2002 Indicatorul Cifra de afaceri (milioane lei) Profit (milioane lei) Productivitatea pe un lucr`tor din sectoarele operative (milioane lei) Productivitatea muncii pe un angajat (milioane lei) Efectiv de personal (calificarea 1) Efectiv de personal (calificarea 2) Efectiv de personal (calificarea 3) Efectiv de personal (calificarea 4) … Efectiv total de personal 1999 2000 În toate organiza]iile este evident` cre[terea cererii de speciali[ti de înalt` calificare. activit`]i temporare). firmele de mici dimensiuni dovedesc flexibilitate structural` [i pot utiliza for]a de munc` în regim modular (activit`]i la domiciliu. dar [i datorit` cre[terii num`rului lucr`torilor din ce în ce mai specializa]i. posibilitatea adapt`rii firmei la cerin]ele pie]ei [i utilizarea judicioas` a resurselor de energie primar`. Efectele fenomenului se reg`sec. Fenomenul are caracter exponen]ial. reducerea [omajului. este imperios necesar ca managerii s` achizi]ioneze [i s` utilizeze programe specializate în gestiunea de personal. implicit. Cre[terea cantitativ` a resurselor umane de valoare este mai pu]in pregnant` decât a resurselor materiale [i financiare. a loialit`]ii [i motiv`rii. activit`]i cu program de lucru redus.

deciziile manageriale se descentralizeaz`. rolul consiliilor de administra]ie cre[te. departamentele de resurse umane fiind.15. de angaja]ii în[i[i. programe expert vor asista managerii în adoptarea deciziilor majore. 83% dintre cele franceze. stilul managerial autoritar va fi înlocuit cu proceduri de negociere. 249) au constatat c` managementul strategic de personal este aplicat deja în bun` m`sur` în multe întreprinderi europene. Astfel.Strategii. evaluarea rezultatelor muncii se va face. 73% dintre întreprinderile din Marea Britanie. inclusiv prin simulare. preg`tirea psihologic` a personalului va avea aceea[i pondere cu preg`tirea de specialitate. autoevaluarea reprezint` deja o pârghie managerial` eficient`. factorii activi în dezvoltarea de ansamblu. pentru manageri. Aceste tr`s`turi definitorii pentru viitorul resurselor umane au condus la modific`ri manageriale de substan]` (Mathis. devin din ce în ce mai rafinate [i mai cuprinz`toare. pentru c` au aplicat deja acest sistem de conducere de personal. Nica [i Rusu. Schema prezentat` în Figura 3. Sisteme de management . în aceste cazuri. organiza]iile sindicale vor face parte din ansamblul forurilor [i persoanelor care adopt` decizii majore. de regul`. Figura 3. planificarea strategic` devine activitate prioritar`. func]iile ei fiind modelate dup` caracteristicile acestora din urm`. p. 428-429): organiza]ia este conceput` ca un sistem cu m`rimi de intrare [i m`rimi de ie[ire. deciziile strategice se vor adopta prin consens. 92% dintre cele suedeze [i 64% dintre organiza]iile germane sunt performante.15. pp. pentru valorificarea optim` a poten]ialului uman. evaluarea global` a rezultatelor activit`]ilor va fi posibil` prin informatizarea organiza]iei. se va extinde regimul prest`rilor de servicii în regim contractual individual prin particularizarea contractului colectiv de munc`. tehnicile de planificare. 81% dintre întreprinderile spaniole. politici [i planuri privind resursele umane 139 Bernard Martory [i Daniel Crozet (2001. posturile de lucru vor fi adaptate calific`rilor [i competen]elor indivizilor. permite compararea managementului clasic cu cel performant.

140

Managementul resurselor umane

3.5. Practici privind personalul 3.5.1. Demotivarea, absenteismul [i abandonul

Demotivarea, absenteismul [i abandonul pot fi cauzate de numero[i factori: managementul autoritar, deficitar sau improvizat, condi]iile precare de munc`, nivelul sc`zut al tehnologiei utilizate (ultimii doi factori conducând la o rat` înalt` de rebuturi [i contribuind la înregistrarea accidentelor de munc`), nivelul sc`zut al salariz`rii, lipsa facilit`]ilor (cre[e, gr`dini]e, locuri pentru servirea mesei, cabinete medicale etc.), lipsa programelor de dezvoltare profesional`, evaluarea [i promovarea subiectiv`, discrimin`rile, absen]a comunic`rii etc. Absenteismul îmbrac` numeroase forme: concediile de boal`, concediile datorate bolilor profesionale [i accidentelor de munc`, concediile de maternitate [i pentru îngrijirea copiilor, concediile de studii, zilele libere destinate s`rb`torilor legale, deta[`rile [i delega]iile, absen]ele autorizate în interes personal [i absen]ele voluntare. Absenteismul poate fi cuantificat prin raportarea num`rului de ore de inactivitate la num`rul lunar/anual de ore de munc`. Un alt indicator este frecven]a absen]elor, adic` raportul dintre num`rul de absen]e într-o unitate de timp [i num`rul de salaria]i. Cauzele absenteismului trebuie corelate cu factorii prezenta]i în cele ce urmeaz`, unii dintre ace[tia fiind, în opinia autorilor Bernard Martory [i Daniel Crozet (2001, pp. 178-179), determinan]i. 1. Sexul. Absenteismul este mai ridicat la femei decât la b`rba]i atât din cauze naturale, dar mai ales din pricina discrimin`rilor la care sunt supuse. 2. Vârsta. Tinerii sub 30 de ani absenteaz` perioade scurte de timp [i vin cu întârziere la lucru, iar vârstnicii absenteaz` perioade de timp mai lungi, îndeosebi datorit` îmboln`virilor. 3. Natura organiza]iei [i a formei de proprietate. Institu]iile finan]ate de la bugetul de stat sufer`, de regul`, de o mai mare rat` a fenomenului decât organiza]iile comerciale. 4. Loca]ia organiza]iei. În regiuni geografice diferite rata absenteismului nu este accea[i, datorit` toleran]ei diferite manifestate de conduc`tori – în acord cu normele nescrise ale culturii organiza]iei. 5. Distan]a dintre locuin]` [i locul de munc`. Acest factor poate fi însemnat, dac` infrastructura ora[elor este precar`, iar transportul în comun este insuficient de bine organizat. Pu]ini salaria]i au autoturism propriu, dar problema traficului rutier este aceea[i [i pentru ace[tia. 6. Ziua din s`pt`mân`. Din cauze diferite, în zilele de luni [i vineri se înregistreaz` cele mai multe absen]e totale sau par]iale, la începutul zilei, respectiv la sfâr[itul acesteia. 7. Perioada din an. Ianuarie, februarie [i decembrie sunt, evident, perioadele cele mai afectate de absenteism, dar în cadrul organiza]iilor care au ca salaria]i oameni

Strategii, politici [i planuri privind resursele umane

141

cu sau în leg`tur` propriet`]i agricole lipsa de la serviciu apare [i în perioadele în care se efectueaz` anumite munci de sezon. 8. Stabilitatea organiza]ional`. Neadaptarea la dinamica pie]ei [i a economiei, în general, poate constitui una dintre cauzele de nesiguran]` a lucr`torilor, contribuind la tendin]a de abandon par]ial sau total, pe baza demotiv`rii. 9. Natura [i felul muncii. Muncile grele, periculoase, stresante sau lipsite de atractivitate sunt cele care conduc, de regul`, la fenomene de mobilitate accentuat` a personalului. 10. Calificarea salaria]ilor. Salaria]ii cu înalt` preg`tire general` [i de specialitate sunt mai ata[a]i de organiza]ie, având în vedere c` au posibilitatea de a se informa [i de a evolua în consecin]`. Limitarea absenteismului [i motivarea salaria]ilor este un proces costisitor, dar absolut necesr. El poate fi realizat prin eliminarea cauzelor deja prezentate. Pe lâng` acestea, de exemplu: – trebuie încurajat dialogul sistematic [i direct dintre manageri [i subalterni, la ini]iativa mangerilor, pentru c` feedback-ul îi motiveaz` pe salaria]i [i le asigur` managerilor informa]ii suplimentare despre sistem; – aplicarea sistemului de management al carierei; – încurajarea accesului direct al subalternilor la manageri; – amenajarea birourilor manageriale „deschise“, f`r` pere]i desp`r]itori, pentru c` în felul acesta managerii demonstreaz` deschidere, orizont larg [i spirit de solidaritate; – eliminarea termenilor „subaltern“ sau „subordonat“, în favoarea termenului de „colaborator“ pentru a demonstra formal c` [efii [i salaria]ii au acelea[i obiective [i c` interesele [i aspira]iile lor sunt convergente; – flexibilitatea salariz`rii, motivarea nepecuniar` [i îmbun`t`]irea climatului de munc`; – rotirea pe posturi, practica deleg`rii de competen]e [.a.
3.5.2. Fluctua]ia de personal

Aspecte pozitive: a) eliberarea/vacantarea unor posturi creeaz` posibilitatea promov`rii unor salaria]i; b) plec`rile inten]ionate trebuie s` conduc` la revizuirea politicilor de personal [i la îmbun`t`]irea condi]iilor de munc`. Aspecte defavorabile: – perturbarea fluxului de produc]ie; – înc`rcarea suplimentar` (temporar`) a colegilor celor care au p`r`sit posturile; – perturbarea rela]iilor dintre salaria]i; – prejudiciu de imagine pentru organiza]ie, mai ales dac` fenomenul este semnificativ; – cheltuieli legate de recrutarea altor persoane pentru posturile eliberate;

142

Managementul resurselor umane

– costuri mari [i prejudiciu de imagine pentru organiza]ie, dac` cel care a p`r`sit postul era un manager de vârf. Fluctua]ia de personal, ]inând cont de fenomenul globaliz`rii, a fost studiat` în profunzime de Yvan Allaire [i Mihaela Fâr[irotu care în lucrarea L’Entreprise stratégique: penser la stratégie (Gaëtan Morin Éditeur, 1993, p. 365) au prezentat un tablou sinoptic al vulnerabilit`]ii organiza]iei în coordonate geografice [i de timp (Figura 3.16.).
3.5.3. Discriminare [i practici negative

Se consider` c` exist` anumite gre[eli majore în domeniul resurselor umane; acestea sunt (Dessler, 2003, p. 3): – angajarea persoanelor nepotrivite cu posturilor vacante; – angajarea persoanelor dup` alte criterii decât cele legate de performan]a profesional`; – practici discriminatorii de personal; – acordarea discre]ionar` a salariilor. În unele firme angaj`rile se fac sub presiunea momentului, pe criterii subiective [i discriminatorii, de c`tre personal f`r` preg`tire de specialitate; de asemenea, nu exist` nici grile de salarizare, nici sisteme de evaluare a performan]elor, iar serviciul de salarizare nu este integrat celui de resurse umane. În alte firme, femeile câ[tig` mai pu]in decât b`rba]ii care ocup` acelea[i pozi]ii. În timp, decalajul între salarii cre[te, iar rata promov`rii va fi în favoarea b`rba]ilor. Organiza]iile adopt` uneori politici globale care nu ]in cont de particularit`]ile individuale specifice. Se acord`, de exemplu m`riri de salariu pentru to]i angaja]ii, f`r` a avea în vedere faptul c` ace[tia ar putea fi interesa]i [i de altceva în afar` de bani. Sau, dimpotriv`, se ofer` programe sofisticate de perfec]ionare unor angajati care ar prefera o m`rire de salariu. Un demers care favorizeaz` crearea sentimentului de loialitate este o prezentare detaliat` a organiza]iei [i postului care urmeaz` s` fie ocupat; în realitate, de multe ori, exist` tendin]a de a trece sub t`cere aspectele mai pu]in atractive ale postului. Gre[eala aceasta este una dintre principalele elemente care duc la plecarea voluntar`, implicând pierderi financiare [i de imagine pentru angajator. Un prim factor demotivator îl constituie agresiunea la locul de munc` manifestat` printr-un comportament persistent, ofensator, abuziv, de intimidare, r`ut`cios sau jignitor, prin abuz de putere sau sanc]ionare nedreapt`, aspecte care îl fac pe angajat s` se simt` amenin]at, umilit sau vulnerabil, care îi submineaz` încrederea în sine [i care pot s`-i provoace afec]iuni legate de stres. De asemenea, agresiunea verbal` din partea managerilor este, de asemenea, un aspect care duce la demotivare. Atunci când se produce un astfel de abuz, el este cunoscut atât de c`tre colegii de munc` cât [i de c`tre angajator. Agresorul se afl` într-o pozi]ie de autoritate asupra persoanei sau persoanelor pe care le terorizeaz` [i, de aceea, el este prima autoritate c`reia i s-ar putea aduce la cuno[tin]` existen]a

Strategii, politici [i planuri privind resursele umane

143

actului verbal. Existen]a cercului vicios va suprima automat orice poten]ial` plângere; cei care î[i manifest` într-un fel sau altul nemul]umirea vor fi ridiculiza]i chiar [i de ceilal]i membri ai departamentului. Atitudinea managementului fa]` de agresori este determinant`, ace[tia privind distan]area conducerii de problemele angaja]ilor ca pe o amplificare a tendin]elor lor de conducere pe baz` de intimidare. Dar agresivitatea genereaz` la rândul ei agresivitate – cauz` pentru apari]ia conflictelor majore de munc`. Se consider` c` fiin]a uman` a p`strat intacte de-a lungul evolu]iei sale mecanismele hormonale [i chimice de r`spuns la pericol, care îi d`deau posibilitatea omului primitiv s` reac]ioneze în fa]a amenin]`rii respective sau, dimpotriv`, s` se retrag`. Stilul de via]` al omului modern nu-i mai permite reac]ii de ordin fizic la problemele întâmpinate, iar retragerea ar însemna p`r`sirea voluntar` a locului de munc`; evitarea reac]iilor de orice fel conduce la stres [i la afec]iuni legate de stres. În manifest`rile sale primare stresul este un factor care stimuleaz` organismul uman [i conduce la rezultate profesionale mai bune, pe termen scurt. Dac` factorii stresan]i se manifest` timp îndelungat, f`r` existen]a unor compensa]ii acceptate de lucr`tori, persoanele respective dau semne de sl`biciune, surmenaj intelectual [i fizic, iar s`n`tatea le este pus` în pericol, datorit` faptului c` organismul le este bombardat cu factori de stimulare care produc în creier substan]e chimice asociate cu prezen]a stresului. A fost demonstrat` leg`tura dintre agen]ii stresan]i [i efectele ac]iunii lor: unele afec]iuni ale inimii, alcoolism, depresii, st`ri de anxietate, accidente de munc` [i agravarea unor probleme familiale. Este indiscutabil faptul c` stresul are un impact negativ asupra s`n`t`]ii indivizilor, dar [i asupra s`n`t`]ii organiza]iei. Din punct de vedere legal, discriminarea este definit` prin tratamentul defavorabil sau nedrept aplicat unei persoane în compara]ie cu al]i membri ai organiza]iei pe motive de ras`, culoare a pielii, religie, origini, vârst`, handicap fizic sau psihic sau pe motive de orientare sexual`. Legisla]iile european` [i româneasc` interzic unui angajator s` aplice tratamente discriminatorii persoanelor angajate, indiferent de pozi]ia lor, începând cu procesul de recrutare, selec]ie, evaluare, promovare, training, aplicarea m`surilor disciplinare sau pensionare. Deciziile legate de gestionarea for]ei de munc` trebuie s` fie bazate doar pe factori lega]i direct de performan]` [i merit. Discriminarea poate afecta toate practicile de resurse umane: salarizarea (egalitatea salariului pentru aceea[i munc` depus`), accesul nediferen]iat în câmpul muncii, programele de formare profesional` conform necesit`]ilor postului, condi]iile de munc` egale, promovarea sau demiterea, publicarea de anun]uri referitoare la posturile vacante etc. H`r]uirea sexual` se define[te prin intimitate fizic` nedorit`, cereri de favoruri sexuale, adresarea de cuvinte sau fraze cu conota]ie sexual` [i punerea în circula]ie a unor materiale cu caracter obscen sau altele de acest tip la locul de munc`. Forme de comportament inacceptabil în practica organiza]ional` sunt: a) p`trunderea nepermis` a [efului în spa]iul intim al subordonatei; b) glumele cu caracter sexual; c) limbajul obscen. Cererile nedorite sau comportamentele percepute ca având tent`

Exemplele pot fi urm`toarele: oferta de compensare pentru anumite favoruri sexuale poate fi considerat` o form` de dare de mit`. reflect` folosirea unor cuno[tin]e [i deprinderi profesionale similare sau egale [i depunerea unei cantit`]i egale ori similare de efort intelectual [i/sau fizic.“ Aspectele care pot constitui surse de discriminare sunt: sexul. despre care cel care se face vinovat [tie c` afecteaz` demnitatea persoanelor. c) cerin]ele de calificare pentru activit`]i în care particularit`]ile de sex constituie un factor determinant datorit` specificului condi]iilor [i modului de desf`[urare a activit`]ilor respective. angajarea în h`r]uire sexual`. au urm`toarele defini]ii: a) prin discriminare direct` se în]elege diferen]a de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia. în aparen]` neutre care. 5. Prevederile Legii nr. utilizarea pozi]iei pe care o de]ine cineva pentru a ob]ine gratifica]ii sexuale creeaz` premisele comiterii infrac]iunii de extorcare. umilesc sau intimideaz`. atingerea unei persoane într-o manier` necuvenit` ar putea constitui o form` de agresare. Har]uirea sexual` este o form` de discriminare care îngr`de[te dreptul unei persoane de a lucra într-un mediu liber de avansuri sexuale nedorite [i de alte presiuni de ordin sexual. boli cronice manifeste sau nu. (2) Nu sunt considerate discrimin`ri: a) m`surile speciale prev`zute de lege pentru protec]ia maternit`]ii.144 Managementul resurselor umane sexual` sau legat` de gen. na[terii. deficien]e de înv`]are sau de personalitate. f`r` legatur` cu sexul. poate constitui o neglijare a îndatoririlor de serviciu. na[terii [i al`pt`rii. o . c) prin h`r]uire sexual` se în]elege orice form` de comportament în leg`tura cu sexul. pentru protec]ia anumitor categorii de femei sau b`rba]i. criterii sau practici poate fi justificat` prin factori obiectivi. în detrimentul presta]iei la locul de munc`. criterii sau practici. b) m`surile stimulative. maternit`]ii ori acord`rii concediului paternal. Toate formele de h`r]uire sexual` sunt considerate ilegale. exceptând situa]ia în care aplicarea acestor prevederi. 202 din 2002. dac` acest comportament este refuzat [i reprezint` motiva]ia pentru o decizie care afecteaz` acele persoane. 4. afecteaz` persoanele de un anumit sex. deficien]ele: absen]a par]ial` a abilit`]ilor fizice sau mentale. care aduc ofense. temporare. în urma compar`rii. – Termenii [i expresiile de mai jos. b) prin discriminare indirect` se în]elege aplicarea de prevederi. statutul marital. cu o alt` activitate. sunt considerate a fi h`r]uire sexual`. prin efectele pe care le genereaz`. – (1) Este interzis` discriminarea direct` sau indirect` dup` criteriul de sex. vârsta. pe baza acelora[i indicatori [i a acelora[i unit`]i de m`sur`. datorit` apartenen]ei sale la un anumit sex sau datorit` gravidit`]ii. Art. Prezent`m în continare alte câteva prevederi ale Legii nr. e) prin munca de valoare egal` se în]elege activitatea remunerat` care. d) prin m`suri stimulative sau de discriminare pozitiv` se în]eleg acele m`suri speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalit`]ii de [anse între femei [i b`rba]i [i care nu sunt considerate ac]iuni de discriminare. în sensul prezentei legi. 202 din 2002 stabilesc principiile egalit`]ii de [anse [i necesitatea promov`rii unui comportament nediferen]iat în interiorul organiza]iei: „Art. statutul familial.

Strategii.16. Fluctua]ia de personal . abilit`]i [i tehnologii dobândite [i dezvoltate în cadrul firmei [i care r`mân proprietate exclusiv` – Cooperare între manageri [i sindicate Sentiment de vulnerabilitate [i precaritate a organiza]iei fa]` de membrii s`i Puternic America de Nord (1950-1975). Europa (post-Masstricht?) 3 – Calculul raportului cost/beneficii din partea personalului – Remunerare forfetar` generoas` [i productivitate ridicat` – Aport de resurse în conformitate cu nevoile de dezvoltare – Asimetrie a personalului cvasi-mobil în raport cu salaria]ii sta]ionari în func]ie de conjunctur` – Situa]ie de tranzi]ie mai mult sau mai pu]in rapid` spre cadranul 3 Sc`zut` – Angajament ra]ional al personalului pentru asigurarea succesului fimei – Formarea [i dezvoltarea întregului personal – Pia]a [i clien]ii devin valorile dominante pentru întreg personalul – Controlul echilibrului dintre comportamentul oportunist [i constrângerile de ordin general – Cuno[tin]e. institu]ii publice) 2 Slab De exemplu: marile întreprinderi în faz` de privatizare sau supuse schimb`rii cadrului de dezvoltare a domeniului de activitate 4 Figura 3. Japonia (199?). politici [i planuri privind resursele umane 145 Mobilitatea de personal inter-firme (manageri [i tehnicieni) Ridicat` – Contractul economic [i valorile fundamentale stabilesc rela]ia dintre salariat [i organiza]ie – Aport de competen]e tehnice mai degrab` decât dezvoltare intern` – Raportul risc/randament foarte ridicat se traduce în recompense financiare foarte generoase pentru performan]e înalte – Strategie de promovare personal` [i de mobilitate pentru manageri – Incitare pentru dezvoltarea competen]elor organiza]ionale inamovibile [i dificil de imitat – Rivalitate ra]ional` între sindicate [i manageri – Adaptare rapid` la noul context – C`utarea formei adecvate pentru contractul de angajare pentru a prezerva personalul cu valoare strategic` – Dificult`]i în gestionarea efectivelor de personal pe termen scurt America de Nord (1975-). societ`]i de stat. monopoluri. Japonia (1995-199?) 1 – Importan]a valorilor [i socializ`rii ca mecanism de control a oportunismului – Puternice tendin]e de birocratism [i de politizare – Nivel ridicat al form`rii profesionale interne [i al dezvolt`rii tehnologice în cadrului modelului de conducere birocratic` – M`suri de protec]ie a siguran]ei locurilor de munc` [i de ridicare a nivelului salariilor – Utilizarea resurselor financiare excedentare pentru asigurarea p`cii sociale interne America de Nord. Japonia [i Europa (pentru sectoare de activitate supuse unor reglement`ri.

c) [i la art. Discriminarea poate s` se manifeste în gestionarea resurselor umane datorit` existen]ei unor politici care dezavantajeaz` o persoan` sau un grup. definite drept h`r]uire sexual` la art. se refer`.“ . 10. în legatur` cu rela]iile de munc`. la disfunc]ionalit`]i trecute. perfec]ionare. b) încheierea. datorit` naturii sau condi]iilor particulare de prestare a muncii. 11. remunera]ia sau veniturile de orice natur` ori accesul la formarea [i perfec]ionarea profesional`. de asemenea. în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit. specializare [i recalificare profesional`.. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. f) informare [i consiliere profesional`.Art. particularit`]ile de sex sunt determinante. i) aplicarea m`surilor disciplinare. f`r` a se lua în considerare competen]a profesional`. – (1) Este interzis` discriminarea prin utilizarea de c`tre angajator a unor practici care dezavantajeaz` persoanele de un anumit sex. h) promovarea profesional`. 4 lit.. suspendarea. modificarea [i/sau încetarea raportului juridic de munc` ori de serviciu.. este absolut irelevant` din punct de vedere al performan]elor în munc`. (2) Constituie discriminare dup` criteriul de sex orice comportament definit drept h`r]uire sexual`. de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectat`. a) locurile de munc` în care. – Pentru prevenirea [i eliminarea oric`ror comportamente.nepotismul“ [i se pot declan[a conflicte interne.Art. programe de ini]iere. b) de a influen]a negativ situa]ia persoanei angajate în ceea ce prive[te promovarea profesional`. e) beneficii. dezavantaje generate de o anumit` tr`s`tur` personal`. 10.. ce ]ine de via]a sexual`. potrivit legisla]iei în vigoare. la rândul ei. calificare. c) stabilirea sau modificarea atribu]iilor din fi[a postului. comi]ând ac]iuni de discriminare definite la art. . referitoare la: a) anun]area. 4 lit. emo]iile sau judecata sau care are ca rezultat tulbur`ri de comportament. (1) lit. în condi]iile prev`zute de lege. altele decât cele de natur` salarial` [i m`suri de protectie [i asigur`ri sociale.Art. . j) dreptul de aderare la sindicat [i accesul la facilit`]ile acordate de acesta. percep]ia realit`]ii. 8. d) stabilirea remunera]iei. având ca scop: a) de a crea la locul de munc` o atmosfer` de intimidare. – (1) Este considerat` discriminare dup` criteriul de sex [i h`r]uirea sexual` a unei persoane de c`tre o alt` persoan` la locul de munc` sau în alt loc în care aceasta î[i desf`[oar` activitatea. prezente sau pasibile de a se manifesta datorit` unor factori exteriori. În situa]iile în care promovarea se face pe baza vârstei sau vechimii în munc`. prev`zute de lege. pentru angaja]ii care încalc` demnitatea personal` a altor angaja]i. a) – c) [i la art.“ . poate ap`rea favoritismul sau . angajatorul are urm`toarele obliga]ii: a) s` prevad` în regulamentele de ordine interioar` ale unit`]ilor sanc]iuni disciplinare. k) orice alte condi]ii de prestare a muncii.146 Managementul resurselor umane boal` sau un neajuns care afecteaz` procesele mentale ale unei persoane. care. g) evaluarea performan]elor profesionale individuale. organizarea concursurilor sau examenelor [i selec]ia candida]ilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat.

Pentru a nu pierde baza de clien]i deja existent`. în termen de doi ani. în urma unei licita]ii în care firma a trebuit s`-[i demonstreze poten]ialul de cre[tere [i competen]a în dezvoltarea de soft. Acum. inclusiv prin afi[area în locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioar` pentru prevenirea oric`rui act de h`r]uire sexual`. firma poate fi vândut` – extrem de profitabil – chiar celor pe care îi reprezint`. Ac]ionari sunt doi entuzia[ti. majoritatea programatori. Descrierea contextului prezent al organiza]iei: În trei ani. trebuie s` contacteze marile întreprinderi locale [i s` le aduc` pe lista lor de clien]i. cînd operezi în dezvoltarea de software. c) s` aplice imediat dup` sesizare sanc]iunile disciplinare împotriva oric`rei manifest`ri de h`r]uire sexual` la locul de munc`. prieteni – un inginer. trebuie s`-[i creeze o baz` de clien]i mijlocii cu poten]ial de cre[tere. trebuie s`-[i creeze în Sud-Estul Europei o întreag` re]ea de companii care s` le revând` produsele. Studiu de caz (autor Adrian Cojocaru) Localizare: România. azi Compania: Firma WiCa tocmai a împlinit 3 ani – 3 ani care. a). politici [i planuri privind resursele umane 147 10. cel specializat în IT s` se ocupe în continuare atent de aceast` parte a afacerii [i s`-[i asume titlul de director executiv.6. Au un contract ini]ial pe cinci ani. În cazul în care la finalul perioadei convenite analiza d` rezultate satisf`c`toare. semestriale [i anuale. b) s` asigure informarea tuturor angaja]ilor cu privire la interzicerea h`r]uirii sexuale la locul de munc`. b. lucrau la cerere pentru clien]i mici sau mijlocii care doreau s` dezvolte programe pentru gestionarea datelor interne. Economistul s` conduc` dezvoltarea acelei p`r]i din companie care gestioneaz` crearea [i cre[terea pie]ei pentru soft-urile destinate managementului întreprinderilor [i s` se numeasc` director general. num`rând în prezent 15 angaja]i. firma primind tot sprijinul partenerului extern – know-how [i feed-back consistent în privin]a a ceea ce trebuie f`cut pentru atingerea obiectivelor convenite. Pân` atunci. Cei doi ac]ionari decid: a. în care: a. au loc evalu`ri ale rezultatelor trimestriale. specializat în dezvoltarea de programe [i un economist care nu are cuno[tin]e aprofundate despre IT. a[a cum e cazul companiei respective. Pân` acum. . b.“ 3. stabilite conform lit. Aplica]ii [i studii de caz 1. c. trec repede.Strategii. de la o aventur` început` entuziast firma a crescut nea[teptat. îns`. au câ[tigat dreptul de a fi unicii reprezentan]i ai celui mai mare produc`tor mondial de soft destinat managementului întreprinderilor.

Ei au constatat c` majoritatea persoanelor pe care WiCa încercase s` le angajeze demisionau înc` înainte de finalizarea perioadei de prob`. conform directivelor directorului general. care urmau s` asiste marile companii în implementarea produselor lor. de pe site-ul companiei pe care o reprezentau. extrem de agreat` la recrutare de partenerii din str`in`tate. n-au prea avut succes. fie de la colegi este de 30-40 pe zi. Climat competitiv: Extrem! Este o pia]` în care. trimiterea de comenzi on-line. Totu[i. dar acesta a întîrziat trei ore. de unul din ac]ionari. Cantitatea de e-mail-uri venite fie de la top-management. Directorul general l-a sf`tuit s` aib` r`bdare [i s` înve]e singur. practic. nimeni nu s-a gîndit c` ar fi nevoie de a[a ceva. c` nu reu[ise s` se trezeasc` decât dup` prânz. Dup` ce strategia de marketing îi fusese acceptat`. practic nu se putea executa nimic din ea pentru c` ac]ionariatul refuza s` î[i asume costurile. Ace[tia au ar`tat o tehnic` ie[it` din comun [i o în]elegere deplin` a produselor pe care aveau s` le gestioneze. primirea. în aceea[i înc`pere. Directorul de vânz`ri era o persoan` care inovase. ale c`ror beneficii se eviden]iau clar. Aveau stabilit` o întîlnire cu programatorul care urma s` se ocupe de cel mai sofisticat produs. pia]a video local`. propunînd unor produc`tori solu]ii care le-au crescut semnificativ profiturile. Acesta este [i motivul pentru care directorul general.148 Managementul resurselor umane Deciziile ulterioare legate de strategie le vor lua împreun`. Chiar dac` aranjamentul biroului este f`cut în maniera spa]iului deschis. puteau u[or ob]ine sprijin financiar nerambursabil de la parteneri – mai exact. al vânz`rilor [i al resurselor umane – în fond. demisionase. declarând non[alant când a ap`rut r`v`[it la birou. î[i va asuma managementul financiar. implementarea [i service-ul post-vânzare al soft-urilor. cu toate c` la toate întîlnirile ar fi trebuit s` participe to]i trei. cel de marketing [i cel de vânz`ri aveau programate întâlniri la aceea[i or`. adic` on-line business. de la o zi la alta. apar fie integratori sau dezvoltatori de software care ofer` cele mai noi [i tentante solu]ii. Persoana care se ocupase de lansarea firmei [i parteneriatului în România. dar dup` aceasta au început s` fie mai aten]i doar la monitoarele [i tastaturile lor. angaja]ii nu vorbesc între ei. livrarea. Dup` primele [ase luni întîlnirea de evaluare cu partenerii externi nu a fost deloc vesel`. Tot el a decis c`. din considerente de cost. Alte informa]ii: Nici unul din angaja]ii sau ac]ionarii firmei nu are preg`tire managerial` – de fapt. nu era mare lucru. aici se sim]ea stînjenit: nu [tia nici o iot` despre software [i nici nu g`sea pe cineva care s` îi prezinte produsele într-un limbaj accesibil. chiar dac` în cursul discu]iei de evaluare a activit`]ii partenerii str`ini au sugerat c` aceasta ar fi o urgen]`. Mai mult. dar fiecare cu alt` persoan`. directorul general. cînd au încercat un dialog cu angaja]ii mai vechi. în pofida faptului c` pe ni[te proiecte foarte bine argumentate. Rela]ia de afaceri cu partenerii str`ini presupune colectarea comenzilor de pe pia]a local`. dar când rezultatele la vânz`ri nu fuseser` nici pe departe aliniate cu angajamentele .

Strategii. insultându-[i grav subordonatul (fost amic) [i acuzându-l de incompeten]`. care ar trebui s` se reg`seasc` în structura firmei. trece]i în dreptul lui cifra 0. Dac` vede]i ca inutil` dezvoltarea vreuneia dintre ele. nu ezita]i s` specifica]i. Plasa]i-v` numerele în c`su]a din dreapta fiec`reia. Ave]i \n continuare un set de formulare [i documente utilizate de o bun` parte din departamentele de resurse umane. POLITICA de RU Ierarhie Definirea posturilor Recrutare Selec]ie Salarizare Beneficii Disciplin` Rela]ii cu angaja]ii Rela]ii cu sindicatele Evaluarea performan]ei Comunicare intern` Dezvoltare Instruire Fidelizare Plecare din firm` Administra]ie PRIORITATEA ARGUMENTUL c. pentru cel mai important departament. Tema: a. pentru politica prioritar`. Plasa]i-v` numerele în c`su]a din dreapta fiec`rei func]iuni. pentru documentele prioritare. Sarcina dumneavoastr` este s` le numerota]i pe cele vitale afacerii. în ordinea priorit`]ilor. Dac` observa]i inutilitatea vreunuia. nu ezita]i s` specifica]i. Sarcina dumneavoastr` este s` le numerota]i pe cele vitale afacerii. Argumenta]i-v` pe scurt deciziile (maxim 200 cuvinte/paragraf). politici [i planuri privind resursele umane 149 asumate contractual. . Ave]i în continuare un set de politici de resurse umane. Preciza]i în maxim 8 cuvinte beneficiul adus de fiecare document. Dac` vede]i ca util` contractarea din exterior. Argumenta]i-v` pe scurt deciziile (maxim 100 cuvinte/paragraf). Începe]i cu cifra 1. Vînz`ri Marketing Trade marketing Rela]ii publice Logistic` ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Financiar Aprovizionare Resurse umane (RU) Tehnologia informa]iei Cercetare – Dezvoltare ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ b. acesta a c`zut prad` crizei de nevi. Începe]i cu cifra 1. Plasa]i-v` numerele în c`su]a din dreapta fiec`reia. Sarcina dumneavoastr` este s` le numerota]i pe cele vitale afacerii. Ave]i în continuare un set de func]iuni de afaceri. în ordinea priorit`]ilor. în ordinea priorit`]ilor. Începe]i cu cifra 1.

McGraw-Hill Book Company. David A. Paris. Cascio F. 6. Kim. 2003. Desmarteau Robert. Éditions d’Organisation. Dr`ghici Mihaela Monica. 8. Les Éditions de l’ homme. 11. Decker Jean François.ro/documente/revista/piata_fortei_de_munca. 2002. Mihaela Fâr[irotu. Wayne. 4. 1986. Gaëtan Morin Éditeur. Ballinger Publishing Company. Whetten. Ninth Edition. Indicatori pe pia]a muncii. 1997.pdf . Ascona. Chi[u Ana Viorica. 5. 9. Research and Prescriptions. Sutton..educatia. Facultatea de Comunicare [i Rela]ii Publice „David Ogilvy”. Inc. Robert I. 1989. Efficacité personnelle et performance collective. Prentice Hall. 1998. Cribbin J. Cojocaru Adrian. {coala universitar` de var`. Massachusetts. Publishers. Manualul specialistului în resurse umane. Note de curs. A Subsidiary of Harper & Row. 7. 2001. Montréal. Coacher. 1989.150 Managementul resurselor umane DOCUMENT Scrisoare de ofert` Contract individual de munc` Manualul angajatului Regulament de ordine interioar` Plan de acomodare cu organiza]ia Directive pentru conducerea în siguran]` a ma[inilor companiei Specifica]ia postului Profilul psihologic al angajatului Fi[a nivelurilor de salarizare a angajatului Fi[a personal` a angajatului Fi[a nevoilor de instruire ale angajatului Planul de dezvoltare personal` Fi[` de evaluare a performan]ei individuale Fi[a cursurilor parcurse de angajat Plan individual de beneficii Angajament individual de respectare a normelor din Regulamentul intern Condica de prezen]` Formular final (la plecarea din organiza]ie) Fi[a abaterilor individuale [i a sanc]iunilor PRIORITATE ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ BENEFICIU Bibliografie 1. Bucuresti. Bucure[ti. Devillard Olivier. 2. Casa de editur` IRECSON. Pearson Education International. 1993. Managementul schimb`rii orgniza]ionale. L’Entreprise stratégique: penser la stratégie. Dunod. Note de curs. 3. Frameworks. Managing Human Resources. Cambridge. Paris. Comprendre son organisation et modeler une stratégie. http://universulenergiei. Le leadership. Human Resource Management. Cameron S. Allaire Yvan. Dessler Gary. Quebec. {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative. James. New Jersey. Réussir son développement personnel et professionnel. 2003. 10. Second Edition. Readings in Organizational Decline.

London. Bucure[ti. Paris. Lefter Viorel. 1998. New Jersey. Afnor. Editions du Seuil. Premeaux R. David. 20. Gérer et décider en situation de crise. Développer le potentiel de ses collaborateurs. Bucure[ti. J. Édition EMS. Managementul resurselor umane. St. 22. Minneapolis. Les pratiques de gestion des ressources humaines. Dunod. Fifth Edition. Managing Human Resources. De Boeck et Lacier. Robert. 1990.. Piolle Jean-Marie. 2001. Manolescu Aurel. 1993. Martory Bernard. Pichault François. Managementul resurselor umane. 2000. R. Le coaching. Developing a Strategic Approach. Editura Economic`. Crozet Daniel. 2002. Panaite. 13. 14. Randall. Dunod. Paris. Second Edition. 2001. 1988. Bruxelles. Paris. Balkin B. Huber L. Mondy. Les grandes idéees du management. 2001. Paris. 1997. Gestion des ressources humaines. Un levier pour l’entreprise. Managementul resurselor umane.Strategii. Gómez-Mejía R. . Prentice Hall. Human Resourse Management. Valoriser les compétences. Editura RAI. Luis. Jean Nizet. Duncan W. 21. 1995. Noe M. politici [i planuri privind resursele umane 151 12. Sadler Tony. Manolescu Aurel. Human Resouce Management. Editura Didactic` [i Pedagogic`. Shane. W. Robert. Wayne R. Schuler S. 16. Moyson Roger. Eighth Edition. 17. Bucure[ti. Kogan Page Limited. Roux-Dufort Christopphe. West Publishing Company. Paul. Personnel and Human Resource Management. Rusu Costache. 24. 19.. 18. New Jersey. 1995.A. Jack. Robert. 15.Vandra. Prentice Hall. 2000. Nica C.. Cardy L. Colombelles. 23. Mathis L.

.

competen]e. ateliere. 4. nu neap`rat prin major`ri salariale. activit`]ilor [i responsabilit`]ilor care presupun un anumit grad de calificare [colar` (universitar`) [i profesional` (Mathis. birouri.4 Proiectarea. 1997. responsabilit`]i). indivizii sunt salariza]i. – evaluarea posturilor. Gruparea posturilor conduce la realizarea structurilor numite. Postul este important pentru fiecare salariat pentru c`-i determin` standardul de via]`. el reprezint` ansamblul sarcinilor. dup` caz: colective. 2001. sarcinile de efectuat [i cerin]ele. dac` fiecare post este atractiv. motivarea salaria]ilor. precum [i recunoa[terea de sine [i de c`tre ceilal]i. . 1998. Postul poate fi definit ca fiind un grup de pozi]ii sau situa]ii identice în privin]a sarcinilor lor principale sau un grup de pozi]ii similare privind sarcinile [i îndatoririle (Peretti.1.128). – normele cerute pentru elaborarea fi[ei postului. p. – definirea posturilor. 50-51). Defini]ii [i concepte Postul reprezint` componenta primar` a structurii organizatorice [i func]ionale a unei organiza]ii (Manolescu. analiza [i evolu]ia posturilor Dup` parcurgerea acestui capitol ve]i dobândi cuno[tin]e legate de: – proiectarea posturilor (obiective. Ca urmare a efectu`rii în condi]ii contractuale a sarcinilor postului. respectiv specificarea posturilor). p. definirea sumar`. sec]ii. 60). – descrierea posturilor (identificarea. pp. Pentru individ. a[ezarea domiciliului. de inovare [i de dezvoltare. este mijlocul prin care organiza]ia î[i asigur` capacitatea de produc]ie. – variantele de proiectare a posturilor. Experien]a managerial` în domeniul resurselor umane a demonstrat c` performan]ele organiza]iei pot fi asigurate pe termen lung. postul reprezint` suma activit`]ilor pe care acesta trebuie s` le presteze în coordonate spa]iale [i de timp determinate. direc]ii [i direc]ii generale. departamente. – analiza posturilor [i metodele de analiz`. servicii. status-ul. sarcini.

pp.1. p. Gómez-Mejía et al. Postul (job – în limba englez`) – una sau mai multe datorii de îndeplinit într-un timp dat (director de marketing. Datoria – suma unor sarcini de realizat pentru un lucr`tor (a realiza analize de pre] utilizând date multiple. Cariera – succesiunea posturilor [i/sau ocupa]iilor pe care un individ le ocup` de-a lungul timpului. Acestea sunt prezentate în cele ce urmeaz`. Tabelul 4. În limba român` termenii „post“ sau „serviciu“ se refer` la suma activit`]ilor de efectuat. p. 131) Obiective Standarde de calitate Sarcini (repetitive sau variate) Interdependen]` intern` [i extern` Metode de lucru Autoritate Tehnologie [i tehnici Responsabilit`]i Timpi. este în]elesul termenului duty din limba englez`. frecven]e [i secven]ialitate Mijloace de control [i evaluare Wayne Cascio (1989. p. 1989. 1998. 119) are în vedere urm`toarele defini]ii care le completeaz` pe cele deja prezentate: Sarcina – activitate distinct` îndeplinit` pentru un scop concret (a realiza cu ajutorul programului Excel un tabel cu pre]urile unor m`rfuri. pe baza defini]iilor de mai sus. în limba englez` – task. de exemplu).. caracteristile de baz` ale postului pot avea efecte psihologice semnificative care conduc la implicare [i la performan]`. iar „func]ia“ este titulatura angajatului (contabil. 1989. postul = ocupa]ia + loca]ia Meseria: ansamblul cuno[tin]elor profesionale [i competen]elor care permit unui salariat s` ocupe un post.. Ocupa]ia (în general) – grup de posturi similare care se reg`sesc în diferite organiza]ii la momente diferite (inginer. de exemplu). redactor). p. 58-59). de exemplu). [ef de gar`. 115). Func]ia: ansamblul sarcinilor corespunz`toare unui rol într-un sistem de munc`. În opinia autorilor. ritm. Ocupa]ia (pentru individ): ansamblul func]iilor încredin]ate par]ial sau integral unui salariat. Ca urmare. Elementele de baz` ale postului (adaptare dup` Manolescu. putem afirma c`. Dezvoltat` de Richard Hackman [i Greg Oldham (apud Luis R.154 Managementul resurselor umane Postul este important pentru organiza]ie pentru c` este „vehicolul“ cu ajutorul c`ruia sunt realizate obiectivele muncii (Wayne Cascio. 1988. vânz`tor). teoria caracteristicilor postului aduce clarific`ri privind influen]a acestora asupra motiv`rii personalului. Termenul ocupa]ie este mai cuprinz`tor decât termenul post – job (Wayne Cascio. .119).

Proiectarea. politica de dezvoltare [i resursele organiza]iei). Se consider` c` posturile care presupun activit`]i variate sunt foarte atractive [i conduc la o motivare pozitiv`. Postul are m`rimi de intrare.2. recunoa[terea formal` [i informal` a responsabilit`]ii pe care o exercit`. 59-61).) cât [i variabilele mediului interior (strategia privind resursele umane. 1988. nivelul dezvolt`rii tehnologice etc. Fluxul materialelor [i infor- . La proiectarea posturilor trebuie s` fie luate în considerare atât variabilele mediului exterior organiza]iei (competitorii. limiteaz` abandonul [i absenteismul. Feedback-ul. Factorii cu impact asupra comportamentului lucr`torilor sunt: programul flexibil (flex-time). pp. precum [i a rezultatelor ob]inute de salaria]i le creeaz` acestora starea propice pentru performan]`. Proiectarea posturilor Cu referire la posturi se pot pune numeroase întreb`ri: Câte posturi sunt necesare într-o organiza]ie? Ce rol [i ce obiectiv are fiecare post? Care trebuie s` fie [i care este con]inutul specific postului? Care este rela]ia func]ional` dintre posturi? Cum se comunic` între posturi? Care sunt calific`rile necesare ocup`rii fiec`rui post? Cum poate fi evaluat` eficacitatea fiec`rui post? Capitolul de fa]` încearc` s` arate cum pot fi g`site r`spunsurile la acest gen de întreb`ri. Semnifica]ia postului – recunoa[terea importan]ei muncii respective atât în interiorul cât [i în exteriorul organiza]iei. În plus. Factorii de care se ]ine seama la proiectarea postului sunt: a) Continuitatea muncii. analiza [i evolu]ia posturilor 155 Varietatea sarcinilor. precum [i procese [i m`rimi de ie[ire. Salaria]ii c`rora li se comunic` sistematic rezultatele muncii lor sunt mai motiva]i [i se implic` în dezvoltarea organiza]iei. Posturile \n care se ini]iaz` [i se finalizeaz` activit`]i care au ca rezultat ob]inerea de bunuri [i de servicii finite sunt cele care conduc la satisfac]ii profesionale importante în compara]ie cu posturile care contribuie doar la realizarea lor. Autonomia.. recunoa[terea valorii [i a experien]ei muncii. libertatea de adoptare a deciziei [i organizarea muncii f`r` constrângeri. Identitatea postului. Toate teoriile motiva]ionale arat` c` posturile pot fi proiectate astfel încât s` conduc` la cre[terea performan]ei [i motiv`rii (Luis R. 4. gradul de preg`tire a popula]ie active [i disponibile. Proiectarea postului este procesul care permite organizarea muncii în conformitate cu sarcinile [i cerin]ele atribuite unui post. Gómez-Mejía et al. care se îndreapt` c`tre alte posturi.

este posibil ca. a). obiectivele pot fi punctuale. precum [i a competen]elor [i responsabilit`]ilor pe care [i le vor asuma titularii acestora. Leg`tura cauzal` de tip neliniar între obiective [i sarcini (Figura 4. Dup` factorul timp. care dovedesc o mare flexibilitate managerial` în ceea ce prive[te organiza]ia [i personalul acesteia.1. asupra succesiunii. întreruperi sau suprapuneri ale fazelor de lucru. În raport cu anvergura lor. b). care urmeaz` a se produce în perioade de timp determinate sau previzibile. a) sugereaz` o asemenea situa]ie. la postul care le preia. de medie [i de lung` durat` (cvasipermanente). limitate [i largi. b) este întâlnit` în organiza]iile mari. Este posibil ca proiectarea posturilor s` conduc` la o suprapunere par]ial` a sarcinilor (activit`]ilor) prev`zute pentru posturi care vizeaz` realizarea aceluia[i obiectiv. Responsabilitatea este obliga]ia salaria]ilor de a asigura calitatea [i cantitatea produselor [i serviciilor pentru care s-au angajat [i de a respecta termenele la care vor fi îndeplinite activit`]ile corespunz`toare postului. Sarcinile postului sunt activit`]ile concrete. Competen]ele postului se refer` la natura problemelor asupra c`rora salariatul poate lua decizii [i la limitele în care poate desf`[ura activit`]i hot`rând. iar cele cu b`taie lung` de timp au caracter strategic. b) Strategia organiza]iei [i structura adecvat` strategiei. obiectivele sunt apropiate. Competen]ele implic` aspectele: autorizare. Obiectivele postului sunt ]intele de atins prin activit`]ile care se deruleaz` în cadrul acestuia [i reprezint` motiva]ia care a stat la baza înfiin]`rii postului. De exemplu. care trebuie administrat` cu acurate]e pentru a fi eficient`. autoritate profesional` [i putere de decizie.1. dintre obiective [i sarcini este schematizat` în Figura 4. disconfortul creat de confuzia privind atribu]iile [i disiparea responsabilit`]ilor. cvasiperiodice sau aleatoare. printr-o gre[it` proiectare a posturilor s` existe activit`]i care nu revin niciunui post – Figura 4. Calitatea bunurilor sau serviciilor realizate într-un post se reg`se[te. liniar`. Caracteristicile sarcinilor posturilor sunt conforme cu tipurile obiectivelor care trebuie atinse. De asemenea. acestea sunt periodice. efectuarea sarcinilor în paralel de c`tre doi angaja]i. o puternic` diviziune a muncii cu secven]e simple [i înguste conduce la o structur` birocratic`. Managerii departamentului de resurse umane trebuie s` aplice sistematic [i f`r` discriminare principiul responsabiliz`rii fiec`rui salariat. Leg`tura cauzal`. de exemplu. indiferent de pozi]ia pe care o ocup` pe scara ierarhic` . anticipate sau nu.156 Managementul resurselor umane ma]iilor trebuie s` se afle într-o înl`n]uire logic`. Suprapunerea par]ial` a sarcinilor pentru unele dintre posturi are dezavantaje evidente: neefectuarea acestora. Proiectarea posturilor este activitatea managerial` de atribuire a obiectivelor [i sarcinilor. tempoului [i duratei unora dintre acestea. cu efecte pozitive sau negative. schema din Figura 4.2. Nu sunt permise stagn`ri.2. Cazul existen]ei unor secven]e de activit`]i neacoperite cu personal reprezint` o grav` gre[eal` de proiectare a posturilor. Obiectivele de durat` medie sunt numite [i tactice.

în acest proces. b) Sarcinin neacoperite a organiza]iei.1.1. . b) Posturi complexe Figura 4. managementul resurselor umane trebuie s` aib` în vedere interac]iunea dintre post [i salariat. pentru c` este unul dintre cele mai importante mijloace pentru motivarea [i evaluarea salaria]ilor. a) Posturi redundante Figura 4. de regul`. analiza [i evolu]ia posturilor 157 Figura 4.2.Proiectarea. absenteism sau abandon.2. a) Posturi simple Figura 4. iar lipsa responsabiliz`rii poate conduce. la neimplicare. Este de remarcat c` supradimensionarea responsabilit`]ii poate conduce la o atitudine autoritar` subiectiv`. Proiectarea posturilor se realizeaz` în regim dinamic [i.

Pentru ace[tia munca nu este prea obositoare. Posturile cu activit`]i integrate confer` autonomie. Metoda este recomandat` cu prec`dere pentru realizarea produselor standardizate sau pentru domenii care nu sunt afectate de schimb`rile mediului economic. dar motiva]ia lor este diferit`.158 Managementul resurselor umane Variante de proiectare a posturilor 1. Lucr`torilor acestor posturi li se cer calit`]i deosebite: competen]` înalt`. 2. spirit de in]iativ` [i responsabilitate adecvat`. Activit`]i simple Activit`]ile sunt împ`r]ite în secven]e scurte [i simple. variate. se creeaz` condi]iile pentru evitarea oboselii [i sc`derii calit`]ii muncii. 4. Asigurarea continuit`]ii muncii presupune o planificare riguroas` [i o logistic` adecvat` pentru conjugarea rezultatelor intermediare ale muncii. Preg`tirea suplinitorilor trebuie s` fie egal` cu cea a titularilor posturilor respective. nu motiveaz` [i pot duce la absenteism. conjugarea competen]elor. Posturi cu activit`]i variate Efectele negative pe care posturile simple le determin` nu se mai reg`sesc la posturile cu activit`]i multiple. de exemplu. iar stresul atinge pentru ei doar nivelul care asigur` performan]a. Rotirea pe posturi Activitatea predominant` sau stereotip` care revine unui salariat poate alterna cu o alta – atractiv`. autonomie [i altele. Proiectarea posturilor în aceast` manier` este caracteristic` organiza]iilor cu structuri aplatizate – cu pu]ine niveluri ierarhice – la care descentralizarea este principiul cheie de ac]iune. Avantajele muncii în echip` sunt importante: motivare înalt`. implica]i [i cu experien]` se pot proiecta posturi în care se deruleaz` câte un set întreg de activit`]i. c` în Fran]a 20% dintre lucr`tori . Posturile astfel proiectate nu sunt atractive. pentru îngrijirea copiilor lor sau membrilor bolnavi ai familiilor lor. 3. Posturi pentru echipe de lucru Echipele respective vor fi împuternicite s` decid` asupra organiz`rii [i desf`[ur`rii întregii activit`]i [i vor prelua responsabilitatea muncii lor. bogate în con]inut [i lipsite de repetitivitate. astfel încât s` se asigure maximum de eficien]` [i eficacitate. formare [i perfec]ionare continu`. Ace[tia î[i vor asuma responsabilitatea organiz`rii. Posturi cu ocupare alternativ` Este vorba despre posturi ocupate de persoane care se afl` pentru anumite perioade din zi acas`. repetitive sau nu. prestigiu [i satisfac]ie. creativitate. Salaria]ii care ocup` astfel de posturi au dificult`]i în a cunoa[te adev`rata semnifica]ie [i valoare a muncii lor [i pot considera c` ei nu reprezint` decât simpli „pioni“. Posturi cu activit`]i integrate Pentru lucr`tori capabili. Motiva]ia dat` de aceste posturi este semnificativ`. Planificarea activit`]ii pe aceste posturi trebuie s` ]in` cont de discontinuitatea prilejuit` de actul pred`rii-primirii sarcinilor [i responsabilit`]ilor. iar gradul de implicare atinge cote superioare. 5. Se estimeaz`. astfel. rezultând produse sau servicii finite. desf`[ur`rii [i calit`]ii întregului proces. 6.

descrierea [i evaluarea acestuia. (Mathis. – nevoia de restructurare a organiza]iei. Gómez-Mejía et al. ocupând aceste posturi. 1988. . diferen]a fiind c` activit`]ile sunt prev`zute pentru durat` determinat`. p. sarcinilor. preg`tindu-[i debutul în carier`.3. Posturi pentru sezonieri Sunt posturi suplimentare pentru perioade de vârf de activitate. în Marea Britanie 30%. Definirea unui post cuprinde analiza. urmând ca fluctua]iile favorabile sau nefavorabile s` conduc` la redimensionarea structurii [i efectivului de personal. 1998.3. s` capete experien]`. iar în Spania circa 70% (Luis R.1. p. de exemplu. analiza [i evolu]ia posturilor 159 ocup` posturi din aceast` categorie. au prilejul ca. – necesitatea realiz`rii unor activit`]i de factur` nou` pentru organiza]ie. 8. precum [i în perioadele de schimbare organiza]ional`. 1997. Definirea posturilor 4. 60). Premisele care permit definirea unor posturi noi sunt: – necesitatea atingerii obiectivelor de viitor. 72). organiza]ia define[te mai pu]ine posturi decât sunt necesare. pentru a nu se înregistra e[ecuri majore. În mod firesc. Concepte Definirea posturilor se bazeaz` pe activitatea de proiectare a obiectivelor. Posturi part-time Sunt posturi pentru activit`]i care nu se desf`[oar` pe toat` durata zilei sau pentru c` exist` persoane care nu pot munci câte 8 ore pe zi. Sarcinile [i cerin]ele acestor posturi sunt acelea[i cu ale celor permanente. competen]elor [i resonsabilit`]ilor salaria]ilor care [i le vor asuma (Manolescu. p.Proiectarea. 7. 129).. Studen]ii. Sarcina definirii posturilor revine managerilor organiza]iei atât la înfiin]area acesteia. Procesul de definire a posturilor are o dinamicitate ridicat` pentru c` este condi]ionat de evolu]ia organiza]iei [i de noile cerin]e tehnologice. 4. când se restructureaz`. Acestor premise le pot fi asociate întreb`rile: – Care sunt motivele majore care justific` definirea a noi posturi? – Câte posturi noi sunt necesare? – Care trebuie s` fie configura]ia noilor posturi? – Ce resurse materiale [i financiare trebuie alocate noilor posturi? Definirea posturilor este un proces continuu [i participativ în care sunt implicate toate departamentele organiza]iei.

3. precum [i a situa]iilor de risc. e) calendarul activit`]ilor. Analiza postului urm`re[te stabilirea aspectelor lui caracteristice. aptitudinile. dup` cum urmeaz`: a) denumirea postului [i a func]iei aferente. Analiza posturilor serve[te nemijlocit procesului de luare a deciziilor privind activit`]ile acelui post. mijloacele de comunicare. cum. competen]elor [i responsabilit`]ilor aferente. experien]`. este un proces de c`utare sistematic` a informa]iilor despre condi]iile de lucru [i de ocupare. cât. Analiza posturilor Analiza posturilor este activitatea managerial` de studiere [i evaluare permanent` a obiectivelor. b) denumirea postului ierarhic superior [i a func]iei aferente.160 Managementul resurselor umane 4. . unde. abilit`]i sau dexterit`]i. c) obiectivele directe [i indirecte pentru a se confirma necesitatea existen]ei lui. calific`ri necesare. i) condi]iile de munc` (program. d) activit`]ile principale [i activit`]ile secundare descrise calitativ [i cantitativ pentru a r`spunde la întreb`rile: ce. condi]iile de lucru etc. Informa]iile privind posturile se refer` [i la durata activit`]ilor care se desf`[oar` – fapt care permite anticiparea discontinuit`]ilor [i interferen]elor. Aceste date sunt supuse permanent schimb`rilor. salaria]ii vor fi stingheri]i [i vor compromite sau denatura procesul. ci doar în ceea ce prive[te con]inutul acestuia. h) mijloacele de autoevaluare [i de evaluare a rezultatelor activit`]ilor planificate pentru post. Acestora trebuie s` li se explice c` analiza este f`cut` în scopul optimiz`rii activit`]ilor caracteristice [i nu vizeaz` evaluarea performan]ei lor. timp). cuno[tin]e. j) cerin]ele postului: preg`tirea. îndemânare. cu ce. sarcinilor. experien]a anterioar`. este necesar ca titularii posturilor evaluate s` fie reprezentativi [i s` aib` experien]` pe posturile respective.2. Analiza posturilor poate pune în eviden]` aspecte legate de apari]ia bolilor profesionale [i de eventualul risc de poluare a mediului. De asemenea. Procesul mai cuprinde identificarea caracteristicilor personale ale celor care vor ocupa posturile respective: educa]ie. conexiunile cu alte posturi. competen]e. astfel încât analiza posturilor se constituie ca activitate periodic`. f) tehnologiile. f`r` a ]ine cont de caracteristicile profesionale [i comportamentale ale persoanelor care le ocup`. g) rela]iile [i mijloacele de comunicare cu alte posturi. Analiza posturilor presupune identificarea tuturor informa]iilor privind: activit`]ile zilnice periodice sau aleatoare. salarizarea [i alte facilit`]i. altfel. Postul trebuie analizat la momentul [i în împrejur`rile date. nu este relevant` evaluarea postului prin prisma persoanei care îl ocup`. În acela[i scop. loc. echipamentele [i alte resurse utilizate. pe de alt` parte.

bonifica]iile [i alte facilit`]i acordate. în psihologia muncii [i ergonomie. responsabilit`]ile. servicii [i informa]ii). gradul de confiden]ialitate cerut pentru activit`]ile [i informa]iile aferente postului [i nivelul pân` la care se pot lua decizii. aptitudinile fizice [i speciale necesare ocup`rii postului respectiv proiectarea sau reproiectarea posturilor [i punerea lor \n rela]ii cu alte posturi din cadrul organiza]iei Analiza postului respect` principiile: – se refer` numai la ceea ce se face în realitate la locul de munc` analizat. medicina muncii – inclusiv antropometria. d) elementele [i procesele de leg`tur` a postului cu altele (schimburi de materiale. De aceea. 161). adic` permite personalizarea acestuia. experien]a. Analiza postului nu este o activitate agreat` de salaria]i pentru c` este perceput` ca având menirea s` schimbe ordinea anterioar` cu orice pre] [i. nu la angajat. procese) [i caracteristicile legate de angajat (modele de comportament uman [i cerin]ele personale pentru cel care ocup` postul respectiv). precum [i marja de eroare acceptat`. Ergonomia permite asocierea caracteristicilor postului cu specifica]iile postului (tr`s`turi [i caracteristici umane adecvate postului). informa]ii prin care acesta se diferen]iaz` de un altul: a) activit`]ile procesului de munc`. fiziologie. b) activit`]ile legate de post (proceduri. Se recomand` ca analiza postului s` fie efectuat` de speciali[ti în managementul organiza]iei [i al resurselor umane. Acest proces trebuie s` conduc` la aflarea utilit`]ii activit`]ilor postului [i s` descrie factorii implica]i în munc`: materiale. Analiza postului este procesul de descriere a caracteristicilor esen]iale ale unui post. Men]ion`m c` ergonomia reprezint` domeniul interdisciplinar (sociologie. tr`s`turile de personalitate. echipa este completat` cu [eful departamentului în care este integrat postul. descrierea postului – sarcinile. – se refer` doar la activit`]i [i sarcini. p. [tiin]e economice. [tiin]e tehnice – inclusiv protec]ia muncii) care studiaz` condi]iile de solicitare a omului în procesul muncii (Lefter.Proiectarea. nu la ceea ce ar trebui s` se fac`. analiza [i evolu]ia posturilor 161 k) limitele de competen]`. aceast` activitate trebuie bine preg`tit`. psihologie. \ndatoririle [i responsabilit`]ile cerute de postul respectiv Rezultatele analizei postului conduc la: specificarea postului – cerin]ele privind preg`tirea. inclusiv prin comunicarea adev`ratelor ra]iuni pentru care se desf`[oar`. 1995. corelate cu rezultatele ob]inute. e) standardele de performan]` [i intervalul de timp necesar pen- . mai ales. c) echipamentul folosit în cadrul muncii. l) salarizarea. rela]ii [i mediu. s` afecteze pozi]ia [i veniturile lor.

Acest proces este necesar pentru c` permite elaborarea sistemului de remunerare în condi]ii de echitate [i. programul de munc`. g) cerin]ele de personal (cuno[tin]ele [i abilit`]ile cerute de post. 153-154): – îi ajut` pe [efii departamentelor [i pe subalternii lor – titulari ai posturilor – s` cunoasc` în aprofunzime sarcinile [i responsabilit`]ile postului. – serve[te ca ghid pentru salaria]ii care opteaz` pentru mutarea pe alte posturi. aptitudinile. – conduce la determinarea valorii financiare a postului. preg`tire [i experien]`. Huber. nivelul de educa]ie. stabilirea standardelor [i normelor de munc` [i dezvoltarea altor activit`]i de personal (recrutarea. Analiza postului Descrierea [i specificarea postului Recrutarea [i selec]ia Evaluarea performan]elor Evaluarea postului [i salarizarea Perfec]ionare/ Training Figura 4. Analiza poate duce la concluzia c` unele dintre posturi sunt supraînc`rcate [i altele nu. – serve[te în mod direct prezent`rii posturilor vacante pentru recrutare. – identific` adev`ratele interdependen]e [i rela]iile de munc`.3. 2003. dup` Dessler. Aceast` analiz` caut` r`spunsuri la întreb`rile: ce. serve[te direct recrut`rii [i selec]iei de personal.162 Managementul resurselor umane tru a îndeplini sarcinile aferente postului. f) contextul postului (condi]iile fizice. Contextul analizei posturilor Analiza posturilor este o activitate important` din urm`toarele motive (Schuler. – determin` importan]a factorului timp în activit`]ile postului. cu ce. 1993. Procesul de analiz` are drept consecin]` elaborarea fi[ei postului. – identific` redundan]ele legate de munc`. studiul metodelor de munc` în vederea aplic`rii normelor ergonometriei. 61).3. stabilirii sistemelor de salarizare [i nevoilor de perfec]ionare profesional` (Figura 4. evaluarea performan]ei salaria]ilor [i perfec]ionarea profesional`). selec]ia. – serve[te la dezvoltarea carierei salaria]ilor. în ce condi]ii. p. de ce. evalu`rii performan]elor. cum etc. în plus. mediul social [i organiza]ional). mai concret: . pp. sau. Scopul analizei posturilor este complex: cre[terea fluen]ei [i eficacit`]ii muncii. când. dexterit`]ile [i tr`s`turile de personalitate). – conduce la eventuala schimbare a sistemului de management.

ma[inile. Sarcini – Care sunt activit`]ile pe care le ave]i de îndeplinit [i care este ordinea lor? – Care este ordinea activit`]ilor dup` importan]a lor? – Care sunt îndatoririle zilnice. echipamentele [i instrumentele pe care le folosi]i. dispozitivele. Generalit`]i – Care este numele postului pe care îl ocupa]i? – Cui îi sunte]i subordonat? – Cui raporta]i asupra activit`]ii desf`[urate? – Care sunt subunit`]ile de care r`spunde]i? – Cine v` sunt subordona]ii? – Care sunt atribu]iile subordona]ilor dumneavoastr`? 2. – Ar`ta]i în ce scop [i pe ce durat` folosi]i mijloacele de mai sus. – În ce condi]ii se desf`[oar` munca dumneavoastr`? – Care sunt solicit`rile fizice. Etapele analizei postului: – definirea obiectivelor analizei – alegerea metodelor de lucru – identificarea postului – strângerea informa]iilor – descrierea atribu]iilor [i eviden]ierea cerin]elor postului pentru ocupantul s`u – stabilirea responsabilit`]ilor – descrierea postului – elaborarea fi[ei postului [i informarea salaria]ilor privind rezultatele procesului. Obiective – Care este obiectivul activit`]ii postului dumneavoastr`? – Cum se reg`se[te obiectivul respectiv în obiectivul general al organiza]iei? 3. analiza [i evolu]ia posturilor 163 – Care sunt activit`]ile care trebuie executate în decursul unei zile de lucru? – Ce aptitudini [i ce calit`]i trebuie sa aib` cel care ocup` postul? – Munca se desf`[oar` în condi]ii de stres sau nu? – Ce responsabilit`]i implic` postul? Informa]iile asupra caracteristicilor postului ajut` la identificarea persoanei care ar putea ocupa postul respectiv. Mijloace [i condi]ii – Enumera]i aparatele. – Care sunt mijloacele software pe care le folosi]i? Indica]i frecven]a [i scopul. serviciile sau informa]iile pe care le produce]i? – Care sunt duratele în care realiza]i sarcinile? 4. periodice [i ocazionale? – Cine v` transmite sarcinile? – Cînd.Proiectarea. Chestionar pentru analiza postului (exemplu) 1. cu ce frecven]` [i cum vi se transmit sarcinile? – Ce departamente sau posturi preiau bunurile. psihice [i intelectuale pe care le cere postul? .

62).2. p. analiza postului trebuie realizat` prin mai multe metode. Pentru a fi cuprinz`toare. dac` este realizat` de profesioni[ti. 1997. observarea. dar [i atunci când. una singur` poate duce la concluzii par]iale sau chiar eronate. de[i firma are asigurat segmentul de pia]` pentru desfacerea produselor [i serviciilor sale. chestionare specializate. Metodele folosite în analiza posturilor sunt prezentate în Tabelul 4. Analiza posturilor pune în eviden]` aspectele critice pentru organiza]ie [i cauzele care conduc la neîndeplinirea sarcinilor la termenele stabilite. aplicarea mai multor metode de investigare se face obligatoriu înaintea restructur`rii firmei.164 Managementul resurselor umane – Ce responsabilit`]i ave]i fa]` de propria munc`.3. Evaluare [i efecte – Cine. . Metode de analiz` a posturilor Metodele de analiz` a postului sunt: analiza documentelor. Aplicarea metodelor prezentate conduce la o evaluare obiectiv`. Cerin]e – Ce preg`tire este necesar` pentru a realiza ceea ce se cere pe postul dumneavoastr`? – Ce experien]` este necesar` pentru ocuparea postului? – Ce calit`]i trebuie s` aib` titularul postului pe care-l ocupa]i? 4. când [i cum controleaz` activitatea dumneavoastr`? – Cu cine v` consulta]i atunci când ave]i o problem` cu caracter de noutate? – Care sunt limitele autorit`]ii pe care sunte]i abilitat s` o exercita]i? – Cine este autorizat s` v` îndrume munca? – Ave]i libertatea de op]iune asupra procedeelor sau solu]iilor de urmat? – Care sunt limitele impuse în ceea ce prive[te luarea deciziei? 7.3. chestionarul de analiz` a postului. autoevaluarea sau jurnalul. Dat` fiind diversitatea lor. Cea mai frecvent` combina]ie de metode de analiz` este binomul observa]ie-interviu. analiza incidentelor critice [i procedeele grafice. cantitatea sau calitatea acestora este nesatisf`c`toare. de resurse [i de munca subordona]ilor dumneavoastr`? – Care sunt factorii de risc de care trebuie s` ]ine]i seama? 5. nu exist` re]ete unice de analiz` a posturilor. Contacte – Care sunt departamentele [i persoanele cu care sunte]i în leg`tur` în procesul muncii? – Care este frecven]a contactelor interne [i care sunt exigen]ele legate de acestea? – Cu ce entit`]i exterioare organiza]iei ave]i contacte? – Care este frecven]a contactelor externe [i care sunt exigen]ele legate de acestea? – Care sunt problemele dificile legate de contactele men]ionate? 6. interviul. (adaptare dup` Mathis.

resurse. al]i speciali[ti. dar aplicarea ei în mod unilateral poate conduce la informa]ii eronate datorit` supraevalu`rii. Activit`]ile sunt reprezentate grafic în simultaneitatea sau în succesiunea lor. Chestionarul este structurat pe aspecte privind: obiectivele. se pun în eviden]` situa]iile care conduc la stagn`ri.2. Poate fi dublat de interviul luat în prezen]a [efului direct. predominant practice. Se desf`[oar` în absen]a [efului direct. economi[ti. speciali[ti în medicina muncii [. Cu sau f`r` avizarea salariatului este observat` activitatea acestuia la intervale semnificative de timp. dar [i pentru altele. Angajatului i se cere un raport scris privind caracteristicile postului. Se desf`[oar` în absen]a [efului direct. accidente de munc` [. este structurat pe aspectele legate de activit`]ile caracteristice. speciali[ti în ergonomie. f`r` a i se impune un standard. Se urm`re[te clarificarea unor aspecte caracteristice postului sau domeniului de activitate. precum [i pe specificitatea acestuia. reprezentan]i ai departamentului de resurse umane. inclusiv a organigramei [i a regulamentului de organizare [i func]ionare – ROF Observarea PERSOANELE IMPLICATE Anali[tii. Procedee grafice Anali[tii [i managerii . Metoda presupune arhivarea tuturor documentelor referitoare la postul analizat. Analiza incidentelor critice Metoda presupune o eviden]` clar` a tuturor activit`]ilor desf`[urate în unitatea în care se afl` postul. sunt reluate aspectele de la interviul individual. conexiuni. pentru obiectivarea datelor. psihologie. resurse financiare.Proiectarea. manageri. metoda permite identificarea secven]elor care împiedic` desf`[urarea cursiv` a muncii. metoda reprezint` [i mijlocul pentru evaluarea persoanei care ocup` postul respectiv. [eful compartimentului în care este încadrat postul Anali[tii [i titularul postului COMENTARII Documentele se refer` la intr`rile [i la ie[irile de materiale. erori.a.a. managerul compartimentului [i angajatul Anali[tii. Autoevaluarea sau jurnalul Titularul postului Interviul individual Analistul postului [i salariatul Interviul colectiv Anali[tii [i salaria]ii Chestionarul de analiz`/evaluare a postului Analistul postului [i salariatul Chestionare specializate Anali[tii. mijloace. echipamente. lideri ai sindicatelor. sarcinile. servicii.a. surse de disconfort. analiza [i evolu]ia posturilor 165 Tabelul 4. METODA Analiza documentelor. Metoda se utilizeaz` în special pentru activit`]i tehnice. competen]ele [i responsabilit`]ile postului. productivitate [.

În plus. pentru c` se observ` modul în care ocupantul postului î[i desf`[oar` activitatea – aspect pur subiectiv [i personal – [i nu activit`]ile în sine. 2001. p. Avantajul metodei este faptul c` analistul vede direct cum se desf`[oar` activit`]ile postului. metoda este direct`. precum [i cauzele care induc st`ri confuze etc. Interviurile de grup nu ofer` informa]ii la fel de detaliate ca interviurile individuale. Dezavantajele metodei sunt (Peretti. suprapunerea sau inconsisten]a unor activit`]i. Interviul poate fi structurat sau nestructurat. de exemplu). observarea trebuie f`cut` dup` consultarea instruc]iunilor [i manualelor pe care însu[i lucr`torul le utilizeaz`. Acest procedeu nu se poate aplica în cazul posturilor noi [i nici în cazul în care titularii lor efectueaz` preponderent o munc` intelectual`. Cele mai bune informa]ii sunt oferite de interviul individual. observarea este înregistrat`. 53): – necesit` mult timp. Pentru a prelucra mai bine informa]iile [i pentru acurate]e. Pentru a fi eficient`. dar informa]iile ob]inute sunt mai obiective. Observarea Prin observare sunt puse în eviden]` activit`]ile care se desf`[oar` pe post în dinamicitatea lor fireasc`. Analiza documentelor Este vorba de studierea oric`rui document care are leg`tur` cu postul. Se recomand` realizarea interviurilor individuale urmate de interviul de grup. – este limitat` la procesele scurte [i/sau repetitive. Uneori informa]iile pot fi neconcludente. Analistul observ` activitatea persoanei care ocup` postul analizat. Analistul poate intervieva indivizi sau grupuri. dar acesta cere mai mult timp decât interviul de grup. 2. În urma fiec`rei sesiuni de observare se întocme[te un raport care se pune în leg`tur` cu cele referitoare la posturile conexe. factorii care condi]ioneaz` derularea activit`]ilor. precum [i aspectele de creativitate pentru care lucr`torul poate opta.166 Managementul resurselor umane 1. f`r` a se interfera cu aceasta. – apare stresul lucr`torului. facil` [i prezint` omogenitatea grilelor de analiz`. Interviul Interviul reprezint` una dintre metodele cele mai des utilizate pentru analiza posturilor. mai ales pentru activit`]i care se deruleaz` în timp îndelungat (posturi de dispecer. condi]iile de munc` [i sursele de disconfort fizic sau psihic. factorii de risc. 3. Este evident c` interviul de grup are un caracter stresant [i poate da na[tere la conflicte intergrup. Aceste informa]ii reprezint` punctul de plecare al viitoarei analize. – nu poate pune în eviden]` procesele mentale. – poate s` apar` reticen]a lucr`torului aflat la post. de exemplu) sau pentru care prezen]a observatorului nu poate fi asigurat` (posturi de instalator în locuri inaccesibile sau posturi de realizator de programe TV. – este posibil` interferen]a analist – lucr`tor. surprinzând aspecte care nu pot fi descrise cu acurate]e. fapt care poate denatura procesul. sunt eviden]iate rela]iile dintre participan]i. .

dar ocazia poate aduce informa]ii [i despre acest aspect. Pentru departamentul de resurse umane. Interviul individual are avantajul c`. Dezavantajul major al interviului este dat de subiectivismul [i de reticen]a salariatului. urm`rindu-se aflarea r`spunsurilor la întreb`rile: – Ce se face concret zilnic. asigurând mai mult` acurate]e datelor. pune în eviden]` aspecte care nu au fost înregistrate în documente. Totu[i. informa]iile primite de anali[ti în urma aplic`rii chestionarului trebuie coroborate cu cele ob]inute cu ocazia interviurilor. Ca [i \n cazul observ`rii postului. Chestionarul de analiz`/evaluare a postului este varianta scris` a interviurilor. Foarte concis. . Analistul trebuie s`-l asigure pe salariat c` scopul analizei postului. dar care au relevan]` pentru dumneavoastr`? Pentru c` r`spunsurile la interviu sunt prompte. Gary Dessler (2003. elaborarea structurii de interviu este o problem` dificil` [i important`.Proiectarea. Men]ion`m c` analiza postului nu se identific` cu evaluarea performan]elor salariatului (nu folose[te acelea[i mijloace [i nu are acelea[i scopuri). echipamente [i ma[ini se lucreaz`? – Care sunt rela]iile func]ionale [i de subordonare? – Care sunt responsabilit`]ile? – Ce mijloace [i ce standarde sunt folosite pentru evaluarea rezultatelor muncii? – Ce studii sunt necesare pentru exercitarea atribu]iilor postului? – Ce exigen]e fizice. c` unele sarcini nu sunt înl`n]uite logic cu altele sau c` responsabilit`]ile sunt atribuite nesatisf`c`tor. indiferent de metoda aplicat`. acest aspect va fi adus la cuno[tin]` salariatului. simplificarea [i la siguran]a muncii. care percepe c` ac]iunea poate duce la pierderea locului de munc`. ci la ordonarea. p. intelectuale [i formative cer activit`]ile postului? – Ce experien]` profesional` cere postul? – Care sunt riscurile [i constrângerile postului? – Exist` aspecte la care nu ne-am referit. din r`spunsurile primite de la lucr`tor se poate stabili eventuala incompatibilitate a acestuia cu postul sau faptul c` nu este instruit pentru a realiza sarcinile corespunz`toare acestuia. Aceast` metod` de investigare [i ob]inere de informa]ii despre postul vizat este rapid` [i pu]in costisitoare. s`pt`mânal [i lunar? – Care sunt sarcinile majore [i care sunt cele secundare? – Cu ce instrumente. Analiza poate duce la concluzia c` postul a fost proiectat gre[it. chestionarul corecteaz` dezavantajele interviului. cu atât mai mult cu cât acestea sunt aplica]ii diferite pentru posturi extrem de diverse. psihice. analiza [i evolu]ia posturilor 167 Dup` analiza documentelor legate de post se structureaz` interviul. care au sc`pat observatorului sau care au fost prezentate denaturat în urma evalu`rii. 4. dac` analiza postului vizeaz` [i conformitatea post – individ. nu se refer` la verificarea activit`]ii persoanei. metoda este rapid` [i conduce la informa]ii semnificative. fiind condus de anali[ti. dar [i despre oportunit`]ile de promovare. 63) consider` c` interviul este [i prilejul cu care i se pot da salariatului informa]ii în plus despre nevoia [i importan]a postului.

în sistem centralizat. În plus. iar nivelul 5 cel mai defavorabil. cu programe adecvate. 68) sunt prezenta]i. ob]inânu-se mai multe informa]ii. CRITERII Denumire În`l]ime – Distan]` Intr`ri . inclusiv prin compararea r`spunsurilor ob]inute. chestionarul poate fi distribuit tuturor titularilor lor. pentru a permite ameliorarea acestora [i pentru asigurarea securit`]ii muncii. FACTORI Denumire Concep]ia locului de munc` Nr. Chestionarele prezint` avantajul c` orienteaz` investiga]ia. Tabelul 4.3. ca exemplu. posibilii factori de evaluare (A – H) [i criteriile cantitative [i calitative care descriu condi]iile de lucru. Fiecare criteriu este evaluat dup` o scar` având 5 niveluri ergonomice de apreciere: nivelul 1 este cel mai favorabil. Dezavantajul principal al metodei este dat de timpul îndelungat necesar elabor`rii chestionarelor diferite pentru posturi diferite. p. realizând o important` economie de timp în raport cu interviurile. dac` sunt mai multe posturi asem`n`toare.3. În Tabelul 4. Alte avantaje ale utiliz`rii chestionarelor: rigurozitatea alc`tuirii lor permite surprinderea tuturor aspectelor muncii [i posibilitatea prelucr`rii datelor ob]inute.Ie[iri Aglomerare – Accesibilitate Comenzi – Semnale Securitatea muncii Ambian]` termic` Ambian]` sonor` Iluminat artificial Vibra]ii Igiena atmosferic` Aspectul postului Pozi]ie principal` Pozi]ie defavorabil` Efort de munc` Pozi]ie de munc` Efort de manipulare Pozi]ie în timpul manipul`rii Opera]iuni mentale Nivel de aten]ie Individual` De grup Independente de munc` Dependendente de munc` Ciclic` Poten]ial Responsabilitate Interes fa]` de munc` Factorul de securitate Factori Ambian]` fizic` ergonomici A B Sarcin` fizic` C Sarcin` nervoas` Factori psihologici [i sociologici Autonomie Rela]ii de munc` Repetitivitate Con]inutul muncii D E F G H . (Mathis.168 Managementul resurselor umane Chestionarul de analiz` a postului trebuie s` cuprind` informa]iile complete privind condi]iile locului de munc`. 1997.

Sunt cerute. 5.d. Procedeele grafice analizeaz` desf`[urarea activit`]ilor în raport cu variabila timp. – oameni –interac]iunea angajatului cu colegii. un chestionar structurat cuprinde capitolele: a) m`rimi de intrare (de unde [i cum ob]ine lucr`torul informa]ii despre sarcinile care trebuie efectuate). 8. responsabilit`]ile. Pentru posturile bogate în con]inut. importan]a muncii respective. succesiv (Figura 4. timpi [i aspecte caracteristice. A 2 [i A 3.Proiectarea. conexiunile [i contextul sunt identificate. Fiecare sarcin` trebuie astfel formulat` încât s` r`spund` la întreb`rile: Cine execut`? Ce ac]iune îndepline[te? Cu ce scop? Ce echipamente folose[te? Dup` ce reglement`ri se lucreaz`? Dup` ce sarcinile.4. d) rela]ii de munc` (cu superiorii. Sinteza incidentelor conduce la concluzii privind neajunsurile pe care însu[i postul le-a generat. Metoda incidentelor critice Aceast` metod` const` în studierea tuturor documentelor [i relat`rilor despre fenomene aparte legate de un anumit post: anomalii. 6. timpi. erori. 125). Analistul [i angajatul alc`tuiesc liste de sarcini atribuite postului.m. amân`ri de activit`]i. despre rela]ii [i comunicare. – lucruri – interac]iunea cu ma[inile [i echipamentele. Un exemplu simplu de grafic om – ma[in` este cel al unui muncitor care deserve[te trei aparate identice – A 1. durata total` de lucru activ [i durata total` de transfer TN. în scris. . percum [i lipsa sau insuficien]a resurselor – fenomene care au împiedicat ca sarcinile postului s` fie realizate la timp [i în condi]iile stabilite ini]ial. planificarea [i implicarea). perturb`ri. inserând date. gradul lor de dificultate. Pentru fiecare incident se analizeaz` cauzele. superiorii [i clien]ii. de asemenea. atribu]ii. e) contextul muncii (mediul fizic [i social). În opinia lui Wayne Cascio (1989. Pe scara timpului apare. consecin]ele evenimentului deosebit.). Jurnalul zilnic. abateri. salara]ii care le ocup` ]in eviden]a activit`]ii lor. Analiza func]ional`. circumstan]ele [i ac]iunile lucr`torului aflat în situa]ia respectiv` [i. variate [i dificil de urm`rit de c`tre un observator. informa]ii [i fapte. T1 este timpul de lucru la aparatul A 1. prin însumare. p. analiza [i evolu]ia posturilor 169 Chestionarele structurate au la baz` liste de întreb`ri care se refer` la sarcini.a. conduit`. 7. nu în ultimul rând. b) procese mentale (gândirea. colegii [i subordona]ii). constrângeri [i altele. c) m`rimi de ie[ire (activit`]i fizice [i aparatura utilizat`). Utilizånd aceea[i categorie a procedeelor grafice se pot urm`ri fluxurile de materiale [i cele informa]ionale. analistul le stabile[te complexitatea pe baza unor scale de m`sur` pentru domeniile: – date – angajatul se raporteaz` la date. responsabilit`]i etc. date despre frecven]a activit`]ilor. T2 reprezint` durata deplas`rii la aparatul A 2 [.

Activit`]i paralele 4. experien]a de munc`. tr`s`turile comportamentale. . Definirea sumar` este ceea ce se prezint` de obicei în anun]urile ocazionate de recrutare (obiectivul general. – cerin]e (specificarea postului) [i minimul de calific`ri. Figura 4.4. experien]a [i aptitudinile (preg`tirea general`. numele analistului care a redactat documentul [i data redact`rii acestuia. capacitatea de a lucra în condi]ii de stres.3. capacitatea de a lucra în echip` etc. Aceasta const` în identificarea postului (pozi]ie. atitudinea fa]` de risc. atribu]ii) [i în specificarea postului – cerin]ele privind educa]ia.4. Descrierea postului cuprinde: – identificarea postului. rol. – sarcinile de efectuat. Identificarea postului con]ine ansamblul informa]iilor care servesc situ`rii postului în organigrama organiza]iei: numele postului. principalele func]ii [i natura lor. ea va reflecta cât mai exact con]inutul muncii respective.). Nivelul de complexitate [i procentajele ofer` o descriere global` a postului.170 Managementul resurselor umane Analistul asistat de angajat urmeaz` apoi s` determine procentul în care cele trei domenii sunt prezente în activitatea specific` unui post. – definirea sumar`. – observa]ii generale. nivelul competen]elor profesionale [i rela]ionale. Denumirea postului nu trebuie s` fie prea general`. loca]ia. preg`tirea de specialitate. Descrierea postului Descrierea postului se bazeaz` pe datele [i concluziile rezultate în urma analizei postului [i include lista principalelor sarcini [i responsabilit`]i. precum [i sarcinile principale). abilit`]ile fizice [i deprinderile intelectuale.

precum [i precizarea atribu]iilor. analiza [i evolu]ia posturilor 171 Sarcinile de efectuat concretizeaz` [i completeaz` activit`]ile cuprinse în definirea sumar`. pentru un manager sunt folosite verbele: a planifica.. a dezvolta. În aceast` sec]iune a descrierii postului sunt cuprinse: sarcinile principale [i secundare în ordinea în care acestea apar. [i studiile pe care ocupantul postului trebuie s` le aib`. De exemplu. 21) specificarea postului reprezint` portretul angajatului ideal pentru acel post. metodele. abilit`]i. 70) cu în]eles clar. p. a coordona.………………… Cerin]e (echipamente [i tehnici folosite. Pentru fiecare sarcin` se indic` modul \n care trebuie dus` la îndeplinire [i timpii care sunt prev`zu]i pentru fiecare activitate în parte. Dup` Carmen Novac (2003. precum [i sarcinile ocazionale [i specifice.)……………… Condi]ii de lucru (schimburi. 1997.. Sec]iunea prevede cuno[tin]ele tehnice.) ………………………………………………… Calific`ri necesare ocup`rii postului …………………………………………………. descrierea postului este compus` din: a) identificarea postului – stabilirea rolului [i pozi]iei acestuia. Documentul este elaborat de anali[tii care au evaluat rezultatele ob]inute la analiza postului. abilit`]ile etc.Proiectarea.) ……. Rubrica observa]ii generale cuprinde acele indica]ii care-l ajut` pe lucr`torul care urmeaz` s` ocupe acel post la buna în]elegere a muncii în contextul în care aceasta este prev`zut` s` se desf`[oare. în func]ie de schimb`rile care au loc în cadrul organiza]iei. DESCRIEREA POSTULUI Departamentul Denumirea postului Serviciul Pozi]ia în organigram` Subordonat fa]` de ………………………………………………………………………………………… Subordonat direct fa]` de ………………………………………………………… c`ruia îi raporteaz` Obiectivul general al postului …………………………………………………. Acest document se refer` la post [i nu la titularul acestuia. programele de calcul.……………… Cerin]ele postului (cuno[tin]e. dexterit`]i etc. Descrierea postului se reg`se[te în „fisa postului“ (job description). calit`]ile fizice [i psihice [i aptitudinile necesare angajatului care va ocupa postul. b) specificarea postului – cerin]ele privind educa]ia. Cerin]ele (specificarea postului) [i minimul de calific`ri. Descrierea postului trebuie s` fie mereu actualizat`. serviciu de noapte. stabilirea de contacte interne [i externe etc. experien]a. . Un exemplu de document numit „Descrierea postului“ este prezentat mai jos. p.………………… Descrierea postului serve[te la stabilirea cadrului în care salariatul î[i va asuma responsabilit`]i pentru a putea s` dea dovad` de spririt de ini]iativ` [i creativitate.. Sintetic. a men]ine etc. În aceast` parte a documentului trebuie s` se utilizeze verbe active (Mathis R. condi]ii de lucru speciale etc.…………………………… Principalele activit`]i ……………………………………………………………………. tr`s`turile de personalitate.

Rela]iile cu celelalte posturi pe vertical` (superiori [i subordona]i) [i pe orizontal` (colaboratori) 7. activit`]i [i termene nedefinite. acompaniate de responsabilit`]ile aferente. Fi[a postului este documentul care formalizeaz` angajarea [i salarizarea personalului. de a conduce la ob]inerea de c`tre acesta a recompenselor morale [i material-financiare la care aspir`. recompensele [. Informa]ii despre m`rimea grupului de munc` [i nivelul de rela]ii interpersonale necesar pentru îndeplinirea activit`]ilor specifice postului 11. Indica]ii privind autonomia postului 9. Codul. salaria]ii au anumite „func]ii“ adic` pozi]ii/ranguri ierarhice determinate. loca]ia [i departamentul din care face parte. Fi[a postului cuprinde: 1. Sarcinile cheie sau un scurt sumar al muncii prev`zute pentru postul respectiv 8. Analiza postului este procesul prin care aceste sarcini [i cerin]e sunt identificate. posibilitatea de progres pe plan profesional [i social. Denumirea postului. motiva]ia pentru perfec]ionare. Astfel. statutul în cadrul organiza]iei. Ocuparea anumitor posturi confer` salaria]ilor sentimentul realiz`rii profesionale. Nu se admite ca fi[a postului s` con]in` elemente vagi. Obiectivele postului 6. condi]iile de munc`. datorit` diferitelor schimb`ri care intervin în procesul muncii. durata activit`]ii zilnice. Dac` fi[a postului este judicios întocmit` se evit` fluctua]ia de personal [i absenteismul. precum [i descrierea sarcinilor. Modul de evaluare [i recompensare 12. Numele superiorului direct 5. precizarea materialelor folosite [i indica]ii privind eventualele atribu]ii de conducere. Fi[a postului are. pe lâng` aspectele formale. Atribu]iile postului [i responsabilit`]ile. experien]` profesional`. premisele pentru asigurarea câ[tigurilor salariale. conform nomenclatorului de profesii [i meserii 4.a. cuno[tin]e. Datorit` faptului c` postului îi corespund anumite caracteristici func]ionale. persoanei care îl ocup` îi revin func]iile/atribu]iile corespunz`toare. .172 Managementul resurselor umane Fi[a postului este documentul care descrie în termeni cantitativi [i calitativi atribu]iile salariatului. Mediul social. Data întocmirii 2. iar fi[a postului este un scurt sumar al rezultatelor ob]inute printr-o analiz` a postului. posturile reprezint` ele însele jaloanele care marcheaz` evolu]ia profesional`. abilit`]i etc. rolul de a stimula creativitatea salariatului. Condi]iile de munc` [i programul de lucru 10. numele [i func]ia titularului 3. mijlocul de informare [i afirmare. V`zute prin ochiul salaria]ilor. Fi[a postului trebuie actualizat` periodic. Specificarea postului: studii. Fi[a postului cuprinde un sumar al sarcinilor [i cerin]elor care sunt esen]iale pentru pozi]ia respectiv`.

........... Cercet`rii [i Tineretului Inspectoratul {colar al Jude]ului ……………….................................. în continuare......... num`rul de documente elaborate [i de dosare solu]ionate) ........ FI{A POSTULUI ISG FI{A POSTULUI NR.............ro/download/dgepd6cpdf...edu.. analiza [i evolu]ia posturilor 173 Un exemplu de model de fi[` a postului este prezentat mai jos............................ fi[a postului de inspector [colar general (sursa: http://www.....pdf ) .....Proiectarea.............. ca exemplu......... …………… Ministerul Educa]iei........................../Municipiului Bucure[ti Denumirea postului – Inspector [colar general Grad profesional al ocupa]iei postului – inspector [colar general Nivelul postului – proiectare [i execu]ie Cerin]e.... FI{A POSTULUI Denumirea postului Sarcini [i îndatoriri Subordonat fa]` de Direct subordonat fa]` de Superior fa]` de Programul de lucru Condi]ii fizic de stres psihic Nivelul de autoritate Limitele autonomiei Mijloace materiale folosite Bonifica]ii salariale [i alte stimulente Penaliz`ri ………………………… în cazurile în care …………………………… Oportunit`]i ierarhic` ……… salarial`……… altele………… de promovare Observa]ii Profilul candidatului ideal Sex Calit`]i fizice Vârst` Abilit`]i tehnice Educa]ie general` Abilit`]i intelectuale Formare profesional` Dexterit`]i Tr`s`turi de personalitate Experien]` în domeniu Limbi str`ine cunoscute Alte cerin]e Prezent`m............... – studii – studii specifice postului – grade didactice – vechime – Punctajul postului: a) minim b) maxim c) mediu STANDARDUL DE PERFORMAN}~ ASOCIAT Cantitatea (num`rul de activit`]i realizate.

Planificarea activit`]ilor din cadrul inspectoratului. Verificarea îndeplinirii obiectivelor [i activit`]ilor planificate. metodelor/variantelor de monitorizare a activit`]ilor. Asigurarea dezvolt`rii/form`rii profesionale a personalului din inspectorat [i din unit`]ile din subordine. materiale [i umane. Prognoz` [i Dezvoltare din MECT asupra progresului înregistrat în aplicarea practic` a planului managerial [i în îndeplinirea obiectivelor. Controlul folosirii eficiente a resurselor alocate/repartizate. programelor de pilotare a proiectelor. Informarea periodic` a Directiei Generale pentru Înv`]`mânt Preuniversitar [i Direc]iei Generale pentru Evaluare. Redactarea materialelor de sintez`. Calitatea (gradul de satisfacere a solicit`rilor/solicitan]ilor) Stabilirea obiectivelor activit`]ii inspectoratului. Stabilirea metodelor [i procedurilor de coordonare a activit`]ilor inspectoratului. Verificarea îndeplinirii. Asigurarea corectitudinii [i transparen]ei în activitate. materiale [i umane. Întocmirea listei de priorit`]i. Asigurarea func]ion`rii inspectoratului. Asigurarea resurselor umane necesare desf`[ur`rii activit`]ii inspectoratului. Consilierea [i facilitarea schimbului de informa]ii.174 Managementul resurselor umane Stabilirea strategiei de coordonare [i direc]iile de dezvoltare ale inspectoratului. asupra apari]iei unor eventuale situa]ii neprev`zute [i solicitarea de consultan]` în vederea lu`rii de m`suri operative pentru rezolvarea acestor situa]ii. Stabilirea necesarului de resurse financiare. monitorizarea îndeplinirii sarcinilor [i a deontologiei profesionale. Asigurarea repartiz`rii resurselor financiare necesare desf`[ur`rii activit`]ii inspectoratului. Transmiterea propunerilor [i m`surilor de îmbun`t`]ire a activit`]ii educa]ionale din teritoriu. Propuneri privind bugetul. Promovarea lucrului în echip` [i a unui stil de conducere cooperant. Organizarea activit`]ilor inspectoratului. programelor. a întregului personal din subordine [i a directorilor unit`]ilor de înv`]`mânt. cu autorit`]ile. pe baza analizei informa]iei. Verificarea activit`]ii inspectorilor generali adjunc]i. Sprijinirea ini]iativelor [i stimularea creativit`]ii. Reprezentarea în rela]ii publice. Asigurarea climatului de munc` eficient în inspectorat. a planului de îndrumare [i control. strategiilor de adaptare a politicilor educa]ionale. obiectivelor. Delegarea autorit`]ii. modalit`]ilor de dezbatere a rezultatelor [i de luare a deciziilor în vederea elabor`rii planului managerial [i stabilirii activit`]ilor [i ac]iunilor semestriale [i anuale la nivelul inspectoratului [colar. potrivit graficului. metodelor [i procedurilor selectate pentru realizarea obiectivelor stabilite. listei priorit`]ilor [i grupurilor ]int`. Elaborarea materialelor de sintez`. Prezint` Direc]iei Generale pentru Înv`]`mânt Preuniversitar [i Direc]iei Generale pentru Evaluare. Prognoze [i Dezvoltare rezultatele analizei diagnostic pe baza standardelor [i criteriilor de performan]`. în baza unei analize riguroase. modalit`]ilor de corec]ie/actualizare a obiectivelor. Conducerea/coordonarea activit`]ilor inspectoratului. Repartizarea sarcinilor [i responsabilit`]ilor. responsabilit`]ilor stabilite fiec`rui membru al compartimentului. Monitorizarea progresului [i a disfunc]iilor ap`rute. Raportarea semestrial`/anual` [i ori de câte ori este solicitat`. inspectorilor. Dezvoltarea [i men]inerea leg`turilor cu partenerii sociali. Alocarea resurselor financiare. Stabilirea metodelor de monitorizare [i evaluare a activit`]ii inspectoratului. Elaborarea proiectului de plan managerial al inspectoratului. cu organiza]ii nongu- .

comportamentul empatic. eliminarea birocra]iei excesive. mobilitate. Capacitatea de lucru în condi]ii de stres. transparen]a în luarea deciziilor privind activitatea inspectoratului.. spiritul de ini]iativ` [i sprijinirea ini]iativelor.A.D. de îndrumare [i control). seriozitate. capacitatea de comunicare [i negociere. metodologiilor. capacit`]ii de analiz`. Costurile – reducerea la minim a cheltuielilor financiare. competen]ei profesionale. experien]ei. monitorizarea informa]iei [i a ac]iunilor la nivelul inspectoratului [colar [i la nivelul unit`]ilor de înv`]`mânt. în ultimii cinci ani [i recomandarea Consiliului [colar/consultativ. receptivitatea. cuno[tin]e operare PC. hot`rârilor de guvern. Utilizarea resurselor: asigurarea resurselor umane calificate.S. cu gradul didactic I sau doctorat [i o vechime în înv`]`mântul preuniversitar de cel pu]in 8 ani. DESCRIEREA POSTULUI 1. 2. 3. formare managerial` [i dezvoltare institu]ional`. Consilierea personalului [i consultarea angaja]ilor din inspectorat [i din unit`]ile de înv`]`mânt. s` aib` vârsta cu 4 ani mai mic` decât vârsta maxim` de pensie pentru munca depus` [i limit` de vârst`. colaborarea cu membrii echipei [i cooperarea cu celelalte compartimente [i servicii din inspectorat [i cu structuri din afara inspectoratului. în vederea asigur`rii calit`]ii .Proiectarea. Experien]a necesar` execut`rii opera]iunilor specifice postului: experien]a în înv`]`mânt pentru specialitatea cerut` de post: minim 1 an.R. discern`mântul [i responsabilitatea. Solu]ionarea contesta]iilor [i sesiz`rilor. titular în înv`]`mânt. perioada necesar` ini]ierii în vederea execut`rii opera]iunilor specifice postului: 90 zile. Preg`tirea profesional` impus` ocupantului postului: studii superioare de lung` durat` cu diplom` de licen]` sau diplom` echivalent`. o limb` de circula]ie interna]ional`. preg`tirea continu`. promptitudinea. folosirii de personal.O. utilizarea ra]ional` a resurselor materiale [i resurselor financiare potrivit prevederilor programului managerial aprobat.I. consumului de energie [i materiale. Timpul (timpii de execu]ie a lucr`rilor) – respectarea termenelor. de monitorizare. informarea. de organizare [i coordonare. convorbirilor telefonice inutile. Modul de realizare (atitudini comportamentale): folosirea cuno[tin]elor.O. consultan]` de specialitate. perfec]ion`ri periodice necesare men]inerii competen]ei (minim 120 ore – maxim 2 ani). analiza [i evolu]ia posturilor 175 vernamentale [i institu]ii de specialitate. fax.S.I. Analiza necesit`]ilor de preg`tire a personalului [i stabilirea modului de participare a acestora la forma de dezvoltare profesional`. aprecierea ofertelor de recrutare angajare. corectitudinea. telefon. E-mail. baz` de date computerizat`. calificativul „foarte bine“. regulamentelor [i a celorlalte documente legislative [i de management educa]ional. sintez`. obiectivitatea. tehnoredactarea documentelor.D. cunoa[terea R. Dificultatea opera]iunilor specifice postului: cunoa[terea înv`]`mântului preuniversitar sub toate aspectele. respectul. onestitatea. ordonan]elor de urgen]` ale Guvernului. cunoa[terea [i aplicarea legilor. internet. de planificare. [i M. parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare profesional` în înv`]`mântul preuniversitar [i experien]` managerial` (de conducere.

postul evaluat reprezint` 66%. gradul de creativitate [i de autonomie etc. cuno[tin]e. comunicarea. (adaptare dup` Carmen Novac. comunitatea local`. – selec]ia personalului necesar dezvolt`rii organiza]ionale. pp. Ca urmare. controlul-verificarea. 4.) [i determinarea nivelului fiec`rui factor caracteristic. p. Suma cota]iilor factorilor caracteristici reprezint` scorul care permite pozi]ionarea postului în ierarhia organiza]iei.176 Managementul resurselor umane managementului educa]ional. unit`]ile conexe. trebuie s` fie cunoscute cât mai multe informa]ii despre el. comparativ cu alte posturi. 45) evaluarea posturilor are [i alte ra]iuni: – compatibilizarea cu sistemele de salarizare din alte organiza]ii similare. organiza]iile non-guvernamentale etc. evaluarea postului urmeaz` analizei postului. Pentru a stabili salariul ce corespunde postului respectiv. Dup` Carmen Novac (2003. membrii inspectoratului. Ea urm`re[te determinarea importan]ei relative a postului. Clasificarea postului. 2003. Un exemplu de stabilire a nivelului factorilor caracteristici este prezentat în Tabelul 4. – stimularea salaria]ilor pentru promovare pe posturi superioare.4.5. Evaluarea postului presupune determinarea cât mai obiectiv` a ponderii pe care o are fiecare factor de munc` [i a dificult`]ii muncii pentru a se putea stabili o ierarhie a posturilor numit` „grila posturilor“. Prin acest proces se grupeaz` posturile în func]ie de sarcini. organiza]iile guvernamentale. Fa]` de postul cu înc`rcare maxim` posibil`. – m`surarea performan]elor individuale. Evaluarea postului const` în determinarea complexit`]ii acestuia. în scopul asigur`rii echit`]ii interne a sistemului de salarizare [i recompensare. compartimentele inspectoratului [colar. abilit`]i [i deprinderi. com- . 4. pe baza analizei anterioare [i a compar`rii cu posturi de aceea[i natur`. controlul-verificarea. Cercet`rii [i Tineretului. organizarea. Evaluarea posturilor – care decurge din analiza acestuia – trebuie s` parcurg` dou` etape: identificarea factorilor care dau valoare postului respectiv (specificitatea muncii [i dificultatea muncii. 49-50). sindicatele. managementul.3. responsabilitatea solu]ion`rii st`rilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclama]ii. evaluarea [i luarea deciziilor. autoritatea informal`. Gradul de complexitate pentru fiecare subfactor a fost stabilit de analist. responsabilitatea privind corectitudinea [i aplicabilitatea documentelor elaborate. Evaluarea postului Evaluarea postului ata[eaz` o valoare financiar` postului. dar [i de factori precum: dificultatea. corectitudinea aplic`rii prevederilor documentelor normative. Sfera de rela]ii (comunicare/rela]ioare) cu: Ministerul Educa]iei. conducerile unit`]ilor de înv`]`mânt. Evaluarea postului decurge din analiza acestuia [i se bazeaz` pe descrierea postului. Responsabilitatea propunerilor decizionale. 5. Responsabilitatea implicat` de post: responsabilitate privind organizarea. experien]a practic` corespunz`toare. – reducerea cauzelor care ar putea duce la conflicte de munc`.

Dup` ce similaritatea este determinat`. 20 10 20 40 20 40 20 40 20 40 80 40 80 40 60 30 60 120 60 120 60 80 40 80 160 80 160 80 10 20 30 40 20 40 60 80 15 30 45 60 Suma cota]iilor pentru postul evaluat este. 5. Exist` tendin]a ca. . timp de cinci zile pe s`pt`mân`. categoriile (sau nivelurile de clasificare) pot fi stabilite. Cuno[tin]e I 35 II 70 III 105 Efort Responsabilitate 240 24% 360 36% Condi]iile postului Total punctaj posibil 140 14% 1000 100% Experien]` Ini]iativ` Fizic Intelectual Pentru politica firmei Pentru munca subordona]ilor 8. durata activit`]ilor legate de un loc de munc` este de 8 ore pe zi. De obicei. dar este dificil de estimat dac` pe toat` durata celor 10 ore munc` desf`[urat` este la fel de productiv`. analiza [i evolu]ia posturilor 177 plexitatea [i responsabilit`]ile presupuse de post. 4. de exemplu 660 4.4. Aceste informa]ii ajut` la stabilirea similarit`]ii dintre posturi.Proiectarea.6 9 6 3 18. s` se treac` la 10 ore lucr`toare pe zi [i la doar patru zile lucr`toare pentru a lungi week-end-ul [i pentru a limita absenteismul înregistrat în zilele de vineri. M`sura are avantaje. adic` 40 de ore în total. 6. în unele domenii de activitate.3 6 4 3 9 100% Aptitudini (abilit`]i) 260 26% 1. Riscuri 2.4. Pentru multe persoane oboseala este cea care nu conduce la randament egal pe toat` durata zilei.1 6 24. Pentru rela]iile cu clien]ii 9. 7. Factori Punctaj maxim [i pondere Subfactori Puncte alocate pe grade de complexitate Ponderea subfactorului \n totalul postului % IV 140 70:660x 100%≈ 10. Pentru resursele firmei 10. 3. Evolu]ia postului Organiza]iile trebuie s` anticipeze schimbarea [i s` admit` c` posturile vor evolua cantitativ [i calitativ în decursul timpului. Condi]ii de lucru 11. Tabelul 4.

venirea la serviciu fiind aleas` de lucr`tori între 6.30 la 14. dar proiectarea posturilor [i controlul acestui nou sistem de lucru sunt sarcini dificile pentru managerii de personal. p. 250). Completarea celor 8 ore general obligatorii de munc` poate fi. realizat` din intervalele alese de lucr`tor. cre[terea termenelor de livrare a produselor [i dificult`]i de coordonare Orar variabil Munc` la domiciliu Regim flexibil al concediilor Externalizarea produc]iei Cre[terea randamentului Climat agreabil de munc` Reducerea constrângerilor legate de timp Echilibrarea sarcinilor de produc]ie Sc`derea costurilor cu mâna de lucru .30 [i 8. intervalul orar central de 8. rolul social al p`rin]ilor salaria]i este valorificat. dar care nu poate fi aplicat` oric`rei ramuri de activitate. Satisfac]ia este asigurat`. p. Se [tie c` intervalul orar central de la 10 la 15 este cel în care trebuie s` se afle to]i lucr`torii la posturile lor.. Principalele c`i de flexibilizare a timpului de lucru sunt prezentate în Tabelul 4. 2001. Compania Hewlett-Packard are prev`zut. Întâlnirile de lucru sunt programate totdeauna în intervalul orar central (Luis R.5.178 Managementul resurselor umane Un concept [i o practic` modern`. al. Postul î[i poate modifica structura [i con]inutul [i datorit` introducerii tot mai accentuate a tehnicii de calcul în toate domeniile de activitate. este programul de lucru flexibil a[a-numitul flexible time – flextime.30. de exemplu.5. deci. urm`rindu-se eliminarea posturilor care devin lipsite de con]inut. Variante de flexibilizare Timp de lucru par]ial (part-time) Modularizarea timpului anual de lucru Segmentarea timpului de lucru zilnic S`pt`mâna de lucru condensat` Avantaje Prelungirea vie]ii echipamentelor Polivalen]` complementar` a salaria]ilor Adaptarea capacit`]ilor de produc]ie pentru atingerea obiectivelor asumate Cre[terea randamentului Cre[terea aportului de polivalen]` Mai buna folosire a echipamentelor Sc`derea absenteismului Costuri Gestionare mai dificil` Cereri salariale mai mari Dificult`]i de organizare Sc`derea duratei anuale de lucru Cre[terea efectivelor Cre[terea costurilor de integrare Cre[terea oboselii c`tre sfâr[itul programului de lucru Coordonare dificil` Coordonare dificil` Costuri mai ridicate decât pentru concedii regulate Cre[terea [omajului. Gómez-Mejía et. Tabelul 4. 74).30. Reproiectarea posturilor trebuie s` aib` în vedere toate aceste transform`ri. (dup` Peretti. pierderea unor competen]e.1998.

cota de pia]`. e) redimensionarea timpilor de desf`[urare a activit`]ilor. h) modificarea specific`rii (cerin]elor) postului [.5. c) analiza tendin]elor prin indicii productivit`]ii (compararea sistematic` a nivelului productivit`]ii [i a gradientului de varia]ie a productivit`]ii cu normele stabilite). calificarea. Reproiectarea posturilor apare ca necesar` [i atunci când obiectivele organiza]iei se modific`. capacitatea de comunicare [i alte tr`s`turi umane [i s` r`spund` nevoii de dialog [i de participare activ` [i con[tient` a salaria]ilor la realizarea obiectivelor organiza]iei.). calific`ri [i posturi. d) combinarea sarcinilor mai multor posturi [i rearanjarea lor. securitatea muncii [i alte criterii majore. dac` se iau în calcul factori precum nivelul produc]iei. deschiderea spre nou. analiza [i evolu]ia posturilor 179 Evolu]ia cantitativ` poate fi anticipat` prin metodele (Peretti. Evolu]ia calitativ` a posturilor se poate previziona prin modific`rile anticipate ale tehnologiei domeniului. Reproiectarea posturilor urmeaz` etapele cerute definirii posturilor. 4. Reproiectarea posturilor Reproiectarea posturilor este etapa care poate urma analizei posturilor. p. schimb`rile tehnologice etc. sunt luate în considerare atât nevoile organiza]iei cât [i personalitatea distinct` a fiec`rui salariat. Proiectarea [i reproiectarea posturilor trebuie s` pun` în valoare talentul. 56): a) estimarea f`cut` de manageri pentru perioade de 2. f) diversificarea sau restrângerea aplica]iilor specifice. 2001. acest ansamblu se constituie ca o activitate ciclic`. b) diminuarea atribu]iilor [i/sau responsabilit`]ilor titularului postului. Reproiectarea posturilor poate cuprinde aspectele: a) l`rgirea atribu]iilor [i/sau responsabilit`]ilor titularului postului prin asumarea de sarcini suplimentare în defavoarea unor posturi aflate pe acela[i palier (adi]iune pe orizontal`). . b) analiza tendin]elor prin metoda regresiei (modelele matematice pot conduce la rezultate privind num`rul [i calitatea posturilor. 5 [i 10 ani. motiva]ia. g) modificarea identific`rii postului. dac` rezultatele activit`]ilor respective nu au fost satisf`c`toare în ceea ce prive[te productivitatea.a. precum [i în cazul în care se hot`r`[te retehnologizarea.Proiectarea. c) asumarea de competen]e [i responsabilit`]i suplimentare în rela]iile cu posturile cu care se învecineaz` pe vertical`. care cer alte meserii. 3.

2. Anexe 4.2.1. Responsabilitatea preg`tirii. economic` sau de alt` specialitate. [coal` general` 1. Gradul de autonomie în ac]iune 3. Sfera de rela]ii (de a intra în rela]ii. Gradul de solicitare din partea cet`]enilor [i subiec]ilor serviciilor oferite de institu]ia public` 2.2. Responsabilitate de conducere.1. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute 4.4.3.6. Experien]a în munc` 2. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale institu]iei publice 5. Perioada necesar` ini]ierii în vederea execut`rii opera]iunilor specifice postului 3.4. superioar` de lung` durat` 1. Experien]a în specialitatea cerut` de post 2. Responsabilitatea implicat` de post 5. Preg`tire de specialitate: 1. Criterii de evaluare a posturilor (conform ANEXEI Nr. calificare tehnic`. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz` în sectorul bugetar [i a indemniza]iilor pentru persoane care ocup` func]ii de demnitate public`). Complexitatea postului.5.2.1. necesar` postului (medie. Necesitatea unor aptitudini deosebite 3.2. perfec]ion`ri (specializ`ri) periodice. 1 a Legii nr.6.180 Managementul resurselor umane 4. superioar` de scurt` durat` 1.1 Preg`tirea de baz` (corespunz`toare studiilor absolvite.1.3. Efortul intelectual caracteristic efectu`rii opera]iunilor specifice postului 3.2.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe institu]iei publice 5.1.1. lu`rii unor decizii. Preg`tirea profesional` impus` ocupantului postului Con]inut 1. de a r`spunde) .3. medie – postliceal` 1. echipe. medie – liceal` 1.1. necesare men]inerii pe post 2.2.1. coordonare structuri.3.1.1. potrivit prevederilor legale): 1. p`strarea confiden]ialit`]ii 5. Dificultatea opera]iunilor specifice postului 4. în sensul diversit`]ii opera]iunilor de efectuat 3. Experien]a necesar` execut`rii opera]iunilor specifice postului 3. proiecte 4. superioar`) 1. Criterii 1.2.1.5.1.

2. c) Costurile Se m`soar` interesul angajatului pentru a limita costurile administrative. Aplica]ii [i studii de caz 1. Prezint` interes raportul dintre volumul de activitate [i costurile implicate. e) Utilizarea resurselor Se apreciaz` capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozi]ia postului (echipamente. Studiu de caz (autor Adrian Cojocaru) Localizare: România. b) Calitatea Se m`soar` nivelul completitudinii [i corectitudinii solu]ion`rilor prezentate în lucr`rile specifice postului. – Num`rul de contesta]ii/reclama]ii primite. a) Cantitatea Se m`soar` volumul lucr`rilor exprimate în unit`]i de m`sur` specifice opera]iunilor sau activit`]ilor executate într-un anumit post. în zilele noastre Compania: . modul în care pune la dispozi]ia colectivului cuno[tin]ele [i experien]a pe care le de]ine etc. De exemplu: – Num`rul de corec]ii operate de [eful direct. programe de calculator etc. De exemplu: – Num`rul de convorbiri telefonice.7.Proiectarea. Indicatorii standardelor de performan]` (conform ANEXEI Nr.).1 a Legii nr. 4.6. – Num`rul de apeluri telefonice la care s-a r`spuns. d) Timpul Se m`soar` timpii de execu]ie a lucr`rilor mai ales pentru acele lucr`ri pentru care nu se pot stabili norme de timp. – Num`rul de deplas`ri. De exemplu: – Num`rul de dosare solu]ionate. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz` în sectorul bugetar [i a indemniza]iilor pentru persoane care ocup` func]ii de demnitate public`). num`rul de acces`ri ale serviciilor de tip Internet. f) Modul de realizare Se apreciaz` capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte. analiza [i evolu]ia posturilor 181 4. – Gradul de satisfacere a beneficiarilor serviciilor oferite (m`surate sistematic sau prin sondaj).

fiind.a. Chiar dac` nu exist` o strategie pe departamente. 3. b`uturi r`coritoare. dar afacerea a început în dou` dintre cele mai mari ora[e din provincie [i se va extinde treptat. Sediul firmei este în Bucure[ti. strategia general` a companiei este s` ofere permanent produse de înalt` calitate. Pre]ul este unul din elementele de atrac]ie. Avantajul este c` . accesibile tuturor segmentelor de consumatori. Ansamblul sarcinilor. Completa]i lacunele din propozi]ia urm`toare cu termenii corespunz`tori. 2. El vede în utilizarea contractorilor externi o manier` foarte eficient` de a reduce costurile cu personalul. Climat competitiv: Firma este prima [i unica de acest fel de pe pia]a româneasc`. astfel încât este exclus` posibilitatea ca firma s` pl`tesc` pentru orice mijloc conven]ional de publicitate. Înlocui]i spa]iul punctat din afirma]ia de mai jos cu no]iunea adecvat`. înc` un client al acesteia. Sunte]i rugat s` specifica]i structura departamentelor mai ales al celui de marketing în care la num`rul de persoane ve]i ata[a [i sarcinile specifice fiec`reia. durata activit`]ii zilnice. condi]iile de munc`.Peste drum“ nu trebuie s` î[i asume costurile cu o flot` costisitoare de ma[ini sau cu personalul care asigur` aprovizionarea. dumneavoastr` sunte]i consultantul de RU chemat s` recomande structura organiza]iei [i setarea ei pentru performan]a optim` pe pia]`. aflându-se în prezent în etapa recrut`rii masive de personal. practic. firma ofer` acces gratuit la dou` WC-uri ecologice. Tot ce ar trebui s` însemne departamentele de Resurse Umane [i Financiar apar]ine furnizorilor externi. produse de panifica]ie [i lapte UHT existente pe pia]a româneasc`. în care urmeaz` s` fie vîndute toate m`rcile prestigioase de ]ig`ri. De-a lungul celor 8 ani de existen]` rela]iile sale cu firmele ale c`ror m`rci le distribuie au fost excelente. Descrierea contextului prezent al organiza]iei: . . produsele fiind mai ieftine decît la concuren]a micilor chio[cari. de la omul de afaceri care ajunge seara târziu acas`. atribu]iile salariatului. Tema: În urma unei licita]ii. În afara unit`]ii principale a chio[cului.Peste drum“ [i care î[i propune înfiin]area unui set de chio[curi-standard... pe care a numit-o .Peste drum“ este conceput` s` func]ioneze independent.. Alte informa]ii: Patronul este tân`r. [i ………………. recompensele [. într-un ritm mediu de 6 ora[e anual. Pentru aprovizionarea chio[curilor firma va utiliza sistemul de distribu]ie al firmei-mam`.182 Managementul resurselor umane Compania este înfiin]at` de circa 8 ani [i opereaz` în domeniul distribu]iei bunurilor de larg consum. activit`]ilor [i responsabilit`]ilor care presupun un anumit grad de calificare [colar` (universitar`) [i profesional` poart` numele de ………………………………… . ciocolat`.. Acum î[i creeaz` o divizie de vânzare cu am`nuntul. Fi[a postului descrie ………………. pân` la [colarul care î[i cump`r` gustarea de pe drum. b`uturi alcoolice.

respectiv oferta pie]ei muncii c) indicatorii motiv`rii d) gradul de preg`tire a popula]iei active disponibile e) pragul atins de dezvoltarea tehnologic` în domeniul de activitate al organiza]iei. La proiectarea posturilor. Descrierea posturilor are ca scop stabilirea: a) obiectivelor b) sarcinilor c) timpilor de lucru pe activit`]i specifice d) competen]elor c) responsabilit`]ilor 6.…………. salaria]ilor de a gira pentru calitatea. Înlocui]i punctele de suspensie din propozi]ia de mai jos cu sintagma corespunz`toare (dou` cuvinte). pe durat` îndelungat` de timp.. anticipate sau neanticipate a se produce în perioade de timp nedeterminate. . Care este valoarea de adev`r a urm`toarei fraze? Sarcinile postului reprezint` ansamblul activit`]ilor concrete. bine definite în spa]iu [i în timp. . de cele mai multe ori. Definirea posturilor are caracter: a) aleator b) dinamic c) interactiv d) iterativ e) limitat Care dintre r`spunsurile de mai sus sunt corecte? 5. Activitatea managerial` care are drept scop stabilirea caracteristicilor structurale [i func]ionale ale posturilor se nume[te . Sarcinile posturilor sunt. Scopul analizei posturilor este acela de a determina salaria]ii care ocup` respectivele posturi s` munceasc` la randamentul lor maxim. analiza [i evolu]ia posturilor 183 4. fiind subsumate acestuia. trebuie s` fie luate în considerare [i variabilele mediului exterior organiza]iei: a) politica de dezvoltare a organiza]iei b) cererea. Men]iona]i care dintre urm`toarele variante sunt corecte. în vederea ob]inerii unui profit cât mai mare de c`tre organiza]ia din care fac parte. Înlocui]i spa]iul punctat din afirma]ia de mai sus cu no]iunea corespunz`toare. 9. Care dintre variantele enumerate sunt corecte? 10. Indica]i valoarea de adev`r a frazei urm`toare. concrete.Proiectarea. 7. de regul`. sarcinile posturilor sunt repetabile/periodice.. cantitatea [i termenele la care activit`]ile corespunz`toare postului vor fi îndeplinite. Responsabilitatea este acea tr`s`tur` a postului care caracterizeaz` ……………………. 8. Sarcinile postului sunt definite pentru a conduce la atingerea obiectivelor posturilor.

Dac` a]i fi în locul specialistului în resurse umane. îns` cel care m-a angajat nu mai dore[te colaborarea cu mine? Întreb`ri: 1. atribu]ii) [i în specificarea postului – cerin]ele privind educa]ia. În cazul în care angajatul are dreptate. De[i politica firmei nu permite aceast` procedur` decât dac` angajatul dore[te sau are transfer în alt` parte etc. dar [i al satisfac]iilor profesionale). 54) Iat` o scrisoare primit` de un specialist în domeniul resurselor umane din partea unui prieten. cauza pentru care se dore[te aceast` reziliere este o gre[eal` a unui manager. cum o poate repara? 13. foarte bine preg`tit în domeniul s`u de activitate: Compania la care lucrez dore[te s`-mi rezilieze contractul de munc`. Studiu de caz (Stanciu. Fi[a postului cuprinde: a) denumirea b) departamentul c) caracteristicile psihomotoare ale salariatului d) codul. Descrierea postului const` în identificarea postului (pozi]ie. Am aflat c` ultima analiz` a posturilor a fost f`cut` de respectivul manager în urm` cu 5 ani. tr`s`turile comportamentale. Care sunt acelea? 12. iar de atunci s-au schimbat o mul]ime de lucruri în procesul de produc]ie. Leovaridis. p. conform nomenclatorului de profesii [i meserii e) categoria de încadrare f) normele privind concediul legal g) descrierea sumar` a postului h) activit`]ile de efectuat . salariat al unei mari companii.184 Managementul resurselor umane 11. iar gre[eala apar]ine managerului. în condi]iile în care la compania respectiv` îmi merge destul de bine (din punct de vedere al salariului. atunci când când compania [i-a deschis prima filial` în ]ara noastr`. care dup` un an de zile a observat neconcordan]a între calit`]ile mele [i cele cerute de postul respectiv. ce l-a]i sf`tui s` fac` pe expeditorul scrisorii? 2. Ce m` sf`tui]i s` fac în acest caz.. experien]a [i aptitudinile: a) preg`tirea general` b) preg`tirea profesional` c) norme privind salarizarea d) abilit`]i fizice [i deprinderi intelectuale e) experien]` de munc` f) marja de eroare g) nivelul competen]elor rela]ionale h) capacitatea de a lucra în condi]ii de stres i) atitudinea fa]` de risc j) spiritul de echip` Unele dintre r`spunsurile de mai sus sunt false. rol.

4. Bucure[ti. Bibliografie 1. Personnel and Human Resource Management. Peretti Jean-Marie. 3. Libraire Vuibert. 2. Cardy L. Cascio F. Panaite. Analiza posturilor. 1989. Balkin B. Minneapolis. 3 édition. Ressources humaines et gestion des personnes. 1988. 6. Pearson Education International. Managementul resurselor umane. Stanciu {tefan. New Jersey. Robert. David. 1998. 2001. Editura Economic`. Second Edition. 2003. 2003. Paris. Editura RAI. Rusu Costache. St. evaluarea performan]elor [i remunerarea. Bucure[ti. e 8. Luis. Second Edition. Schuler S. Huber L. . 1997. Wayne. McGraw-Hill Book Company. Manolescu Aurel. Bucure[ti. Fifth Edition. 1993. Mathis L. 2003. Managementul resurselor umane. Prentice Hall. Editura Bren. Manolescu Aurel. Human Resource Management. Randall. Managementul resurselor umane. Ninth Edition. Gómez-Mejía R. 7. Editura Didactic` [i Pedagogic`. Nica C. Robert. Paul. Dessler Gary. analiza [i evolu]ia posturilor 185 i) cerin]ele postului j) contextul postului Men]iona]i care dintre r`spunsurile enumerate sunt false. Managing Human Resources. Teste [i studii de caz. Facultatea de Comunicare [i Rela]ii Publice. Vandra. 9. Bucure[ti. 5. New Jersey. Prentice Hall. Lefter Viorel. 1995. Note de curs.Proiectarea. Novac Carmen. West Publishing Company. 10. Leovaridis Cristina. {coala Na]ional` de Studii Politice [i Administrative. Managing Human Resources. Managementul resurselor umane. Bucure[ti.

.

– s` descrie]i specificul recrut`rii prin Internet. – s` descrie]i tipurile de teste. fie c` se bazeaz` pe acumul`ri empirice. – s` caracteriza]i mediul intern [i extern de recrutare [i selec]ie. – s` descrie]i Centrele de evaluare (Assessment Centers) pentru selec]ie. Recrutarea implic`. Robert. Recrutarea nu reprezint` doar un proces de atragere a candida]ilor pentru ocuparea unui loc într-o organiza]ie. În plus. Premeaux R.5 Recrutarea [i selec]ia resurselor umane La finalul parcurgerii acestei sec]iuni ve]i putea dobândi urm`toarele competen]e: – s` cunoa[te]i semnifica]ia proceselor de recrutare [i selec]ie. p. Recrutarea resurselor umane Majoritatea studiilor dedicate analizei func]iei de recrutare a resurselor umane. Shane. – s` identifica]i sursele [i metodele interne [i externe de recrutare. a persoanelor care dovedesc preg`tirea [i abilit`]ile necesare s` candideze la un post vacant sau ce urmeaz` a fi creat. activitatea de recrutare trebuie s` aib` în vedere [i nevoile candida]ilor la post. Wayne. – s` utiliza]i aparatul teoretic în rezolvarea unor situa]ii practice. 125).1. astfel încât organiza]ia s` poat` selecta apoi cea mai potrivit` persoan` care s` satisfac` cerin]ele postului respectiv (Mondy R. fie c` sunt concepute din perspectiv` teoretic`. Noe M. G`sirea unui mod adecvat de a încuraja persoanele calificate s` candideze pentru un post este un factor extrem de important atunci când o firm` are nevoie de personal. ci [i un proces de cre[tere a [anselor de a-i p`stra . a[adar. pe o baz` adecvat` [i în num`r suficient de mare. – s` cunoa[te]i importan]a interviului preliminar. metodele de intervievare [i tipurile de interviuri utilizate în procesul de selec]ie. – s` descrie]i etapele proceselor de recrutare [i selec]ie. în]eleg prin recrutare procesul de identificare [i atragere într-o organiza]ie. 2002. c`utarea [i atragerea unui num`r de candida]i califica]i pentru un post. 5.

John. Printre companiile care au perfec]ionat procesele de socializare se num`r` Procter&Gamble [i IBM. Vandra. Recrutarea presupune un set de activit`]i realizate cu scopul general de a ob]ine un num`r semnificativ de candida]i califica]i pentru un post. De fapt. – atragerea candida]ilor califica]i pentru posturi vacante sau ce urmeaz` a fi create prin apelul la diverse surse [i metode de recrutare. p`r`sesc organiza]ia dup` o scurt` perioad` de timp. – dezvoltarea eficien]ei individuale [i organiza]ionale pe termen scurt. Companiile ini]iaz` procese de socializare chiar din etapa de recrutare cu scopul de a-i familiariza pe viitorii angaja]i cu a[a numita cultur` orgniza]ional`. Conform ultimelor studii. Huber L. Unul dintre punctele nevralgice ale acestui proces const` în g`sirea unui mod cât mai adecvat de a încuraja persoanele calificate s` candideze pentru un post pe care organiza]ia îl are în vedere. Obiectivele specifice ale recrut`rii sunt (Schuler S. Într-adev`r. – evaluarea eficien]ei diverselor tehnici [i surse de recrutare pentru toate tipurile de candida]i. Randall. eviden]iaz` aspectele recrut`rii din perspectiva rela]iilor cu alte activit`]i de resurse umane (Schuler S. Activitatea de recrutare a resurselor umane trebuie f`cut` în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Boudreau W. Pute]i ar`ta în ce constau aceste câ[tiguri? Corelate cu obiectivele. activit`]ile de recrutare presupun: – determinarea nevoilor organiza]iei pe temen scurt. – realizarea materialelor necesare recrut`rii. 189-190): – determinarea nevoilor de recrutare actuale [i viitoare ale organiza]iei în colaborare cu planificarea resurselor umane [i analiza posturilor. – dezvoltarea programelor de recrutare în colaborare cu conducerea organiza]iei. – contribu]ia la cre[terea ratei de reu[it` a procesului de selec]ie prin reducerea num`rului de candida]i necalifica]i sau supracalifica]i. resursa cea . recunoscute ast`zi ca fiind cele mai importante pentru supravie]uirea [i competitivitatea organiza]iei. 1993. recrutarea [i selec]ia se plaseaz` în priorit`]ile organiza]iei (Milkovich George.1. – mic[orarea num`rului de candida]i. Vandra. p. odat` recruta]i [i selecta]i. – îndeplinirea tuturor activit`]ilor de mai sus în condi]iile repect`rii legalit`]ii. ea atrage în organiza]ie resursele umane. 1993. – strângerea de informa]ii despre candida]ii de pe pia]a muncii. 1991. cu valorile organiza]iei etc. care. aceast` problem` se converte[te într-o problem` de g`sire a surselor [i metodelor celor mai potrivite de recrutare a candida]ilor. Când aceste procese se desf`[oar` cu succes se pot câ[tiga multe. p.188 Managementul resurselor umane odat` ce i-a angajat. cu noile modalit`]i de lucru. pp. mediu [i lung în func]ie de profilul postului [i nivelul pe care îl ocup` în ierarhia organiza]ional`. – evaluarea eficien]ei efortului de recrutare. Figura 5.191). mediu [i lung. Toate aceste activit`]i au ca rezultat identificarea persoanelor calificate în vederea selec]iei [i plas`rii ulterioare. Randall. Huber L. 262). Altfel spus.

s` revad` fi[a postului pentru a se asigura de faptul c` cerin]ele nu s-au schimbat. 5. preg`te[te recrutorii. Organizarea [i desf`[urarea recrut`rii Actorii implica]i în procesul de recrutare sunt numero[i. dar fiecare î[i asum` o partitur` foarte limpede structurat`.1. Departamentul de resurse umane (DRU). DRU trebuie s` dea recrutorilor informa]ii despre: – cerin]ele postului respectiv.1. – abilit`]ile pe care trebuie s` le aib` noul angajat. De asemenea. DRU trebuie s` [tie exact ce presupune postul respectiv.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 189 mai important` a unei organiza]ii este reprezentat` de oamenii s`i. – stilul de conducere al organiza]iei respective. Aceast` afirma]ie a dep`[it de mult stadiul de slogan. DRU coordoneaz` aceast` activitate. Activit`]i conexe recrut`rii Planificarea resurselor umane Analiza posturilor Preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane Surse interne Promovare Transfer Rota]ia posturilor Reangajare Metode interne Anun]urile Oferfe]e de candidatur` Activit`]i de recrutare Recrutarea Cine? Cå]i? Unde? Mediul extern Mediul economic Competi]ia Plaja candida]ilor califica]i Aspecte legale Surse externe Agen]ii de plasare {coli Alte companii Sindicate Asocia]ii profesionale Metode externe Radio Televiziune Preda scris` Selec]ie [i integrare Figura 5. colaboreaz` cu [efii de departamente [i cu aparatul de conducere. coordonat de managerul de resurse umane este arareori singurul implicat în procesul de recrutare.1. – condi]iile de lucru. Angajarea celor mai buni oameni a devenit o problem` critic` [i de prim` importan]` în contextul globaliz`rii [i al competi]iei actuale. Conexiuni ale recrut`rii .

Localizarea sa se ghideaz` dup` urm`toarele aspecte: competen]ele necesare ce atest` calificarea (se stabilesc prin analiza posturilor. – tipul de preg`tire specific` (proaspe]i absolven]i de liceu. Managerul de resurse umane are responsabilitatea de a realiza fi[a postului. regional etc. au considerat postul mai pu]in atractiv.190 Managementul resurselor umane O echip` de cercet`tori a încercat s` afle care sunt percep]iile candida]ilor în privin]a practicilor de recrutare. 203). p. percep]iile candida]ilor au fost influen]ate de caracteristicile postului [i ale companiei [i mai pu]in de contactul cu recrutorii. . ini]ial. Schuler.). pensionari etc. din cauza recrutorilor. cerându-le s` caute un num`r de candida]i cât mai diferi]i între ei ca sex. vârst` etc. se poate face recrutare la nivel local. passim): 1.).). ras`. Pe baza acestor informa]ii organiza]ia poate determina: – limitele geografice ale procesului de recrutare (de exemplu. Poate o organiza]ie s`-[i desf`[oare eforturile de recrutare [i s` determine unde pot fi localiza]i [i cum pot fi atra[i cei mai buni candida]i. Rezultatele interviurilor desf`[urate spre finalul procesului de recrutare au ar`tat c` opiniile majorit`]ii sus]in ideea c` recrutorii le-au influen]at raportarea la post. Coordonarea pe orizontala [i pe verticala organiza]iei este capital` pentru succesul recut`rii. Descrierii acestora li se va acorda o sec]iune special`. Huber. unii s-au sim]it foarte speciali. Au fost identifica]i 41 de candida]i care au fost intervieva]i de recrutori la începutul campaniei de recrutare [i la final. minorit`]i. determinarea surselor de recrutare – organiza]ia are la dispozi]ie mai multe surse de recrutare a candida]ilor. Rezultatele au ar`tat c`. 2. determinarea publicului ]int` – prima problem` pe care trebuie s` [i-o pun` organiza]ia atunci când se refer` la tipul de candidat c`utat. – interesul pentru un grup anume (absolven]i cu rezultate foarte bune. jude]ean. De pild`. Ei au chestionat un grup de recrutori.. analiza naturii rela]iilor de munc` pe care organiza]ia dore[te s` le men]in` etc. 1998. 1993. pe când al]ii. Vandra L. s-a observat c` femeile au sim]it din plin influen]a recrutorilor. recrutarea resurselor umane implic` crearea unei strategii ce presupune trei decizii fundamentale (Barber A. 8-10 s`pt`mâni mai târziu. bazându-se doar pe fi[a postului? Din perspectiva organiza]iei. Acest studiu a sugerat limpede c` este foarte important ca un angajator s`-[i selecteze cu aten]ie recrutorii \ntrucåt succesul [i diferen]ele \ntre organiza]ii sunt sus]inute [i de oamenii pe care-i punem \n prima linie (Randall S. Din perspectiva unei clasific`ri pe sexe. Peste 50 de procente au sus]inut c` interac]iunile cu recrutorii au fost ofensive.) [i tipul de angajare (angajare temporar` sau permanent`). persoane cu studii superioare etc.

Wayne. Ar`ta]i \n ce const` evaluarea alternativelor de angajare ce preced` ini]ierea procesului de recrutare? Procesul de recrutare nu are loc în gol. – condi]iile economice [i sociale. tip de munc`. va începe procesul de recrutare. firma trebuie s` evalueze alternativele de angajare. 1999. beneficii. (Mondy R. În acest scop. Identificarea surselor de recrutare [i antrenarea indivizilor s` candideze [i s` accepte oferte de munc` sunt lucruri diferite. dar [i o necesitate datorat` cre[terii num`rului candida]ilor ce fac parte din rândul minorit`]ilor.). practicile de recrutare (Belcourt M. Ce alte grupuri care s` se poat` încadra la capitolul diversitatea for]ei de munc` mai pute]i identifica? Cum î[i poate canaliza eforturile o firm` pentru a recruta o for]` de munc` cât mai divers`? Etapele procesului de recrutare a resurselor umane. Dac` aceste alternative nu sunt satisf`c`toare. Procesul de recrutare a resurselor umane comport` anumite etape ce sunt schematizate în Figura 5. mediu de lucru). identificarea modurilor celor mai adecvate de atragere a candida]ilor spre organiza]ie pentru c`. a candida]ilor în vârst` sau femei. Pasul urm`tor const` în identificarea angaja]ilor disponibili din interiorul organiza]iei. Atunci când se hot`r`sc s` participe la fiecare stadiu al procesului de recrutare. – perioada de ini]iere a eforturilor de recrutare. Schema prezentat` sugereaz` c`. Robert. 125). oportunit`]i de avansare etc. p. – sursele acestor informa]ii – de pild`. Luarea acestei decizii reprezint` un element important în atingerea scopului recrut`rii. Premeaux. Atât mediul intern al organiza]iei cât [i mediul extern reprezint` poli importan]i de influen]`. potrivirea dintre valorile organiza]iei [i cele ale individului.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 191 3. Factorii externi organiza]iei care pot afecta semnificativ eforturile de recrutare sunt: – raportul dintre cererea [i oferta de pe pia]a muncii. 99). .2. beneficii. ea trebuie s` aib` în vedere: – natura informa]iilor pe care le ofer` poten]ialilor solicitan]i (salarizare. atunci când planificarea resurselor umane indic` o nevoie de personal. organiza]ia trebuie s` decid` cum s` atrag` candida]ii cei mai competen]i. pliante sau pe site-ul propriu. et al. care întrunesc condi]iile de calificare cerute de post (surs` intern` de recrutare) sau a candida]ilor disponibili din exteriorul organiza]iei (apel la surse externe de recrutare). candida]ii au în vedere anumi]i factori care pot fi sistematiza]i astfel: atributele postului (salariu. 2002. Recrutarea unei for]e de munc` cât mai divers` presupune nu doar o asumare a rigorilor legislative. Shane R. p. managerul de resurse umane care coordoneaz` o astfel de ac]iune trebuie s` aib` grij` ca organiza]ia s` fie prezentat` cât mai realist. Noe M. pe o pia]` în plin` competi]ie.. dar [i mai stimulativ în bro[uri.

Surse [i metode de recrutare Datorit` costurilor mari ale recrut`rii. Etapele procesului de recrutare Cum influen]eaz` condi]iile economice [i sociale procesul de recrutare? Dar imaginea organiza]iei? Exemplifica]i. Metodele de recrutare sunt mijloacele specifice prin care poten]ialii angaja]i pot fi atra[i în orga- . stimulativ [i. Ea are avantajul de a favoriza un mediu de lucru motivat. 5.2. de a se baza pe cunoa[terea prealabil` a angaja]ilor.2. Mediul extern Mediul intern Planificarea Alternativele la recrutare Recrutarea Recrutarea Recrutarea Recrutarea Recrutarea Persoane recrutate Figura 5. organiza]ia trebuie s` utilizeze cele mai eficiente surse [i metode de recrutare disponibile. Pot ap`rea îns` [i scurtcircuite precum nepotismul sau traficul de influen]`. Mediul intern de recrutare implic` faptul c` recrutarea poate fi influen]at` [i de politicile [i practicile organiza]ionale. totodat`. organiza]ia poate s` aib` o politic` de promovare din interior.1. Sursele de recrutare reprezint` locurile în care pot fi g`si]i candida]ii califica]i pentru un post. De pild`.192 Managementul resurselor umane – condi]iile legislative în vigoare. – imaginea organiza]iei.

Ofertele de candidatur` reprezint` o tehnic` ce permite angaja]ilor care cred c` posed` calific`rile necesare s` candideze la un post anun]at. Publicitatea este o modalitate prin care se comunic` publicului nevoile de angajare ale unei organiza]ii. – chiar dac` procedurile ar fi implementate cu succes. Procedurile enun]ate mai sus au urm`toarele avantaje: – previn suspiciunile angaja]ilor legate de faptul c` nu ar fi niciodat` informa]i de existen]a unui post disponibil. atunci trebuie s` li se explice de ce nu au fost ale[i. – dac` se face o alegere nepotrivit`. anun]urile despre posturile disponibile [i ofertele de candidatur`. internet) depinde de natura posturilor pentru care se face recrutarea. Din categoria dezavantajelor acestor tehnici fac parte urm`toarele situa]ii: – dac` solicitan]ii nu reu[esc s` ob]in` postul. – modul de construire a anun]urilor. la rândul lor. Metoda extern` conven]ional` de recrutare este publicitatea. Cei care fac recrutarea trebuie s` aib` în vedere: – mijloacele de publicitate – alegerea celui mai bun medium (pres` scris`. va trimite o informare [efilor departamentelor unde sunt localizate posturile respective. Pentru atingerea obiectivelor recrut`rii trebuie utilizate surse [i metode ce se coleaz` pe nevoile specifice ale organiza]iei. Instrumentele specifice pentru recrutarea intern` includ: bazele de date cu angaja]ii. Ace[tia. – este încurajat` libertatea de alegere [i dezvoltarea carierei. . odat` ce a identificat posturile disponibile. Sursele [i metodele de recrutare pot fi interne [i externe.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 193 niza]ie. Dar acest proces poate decurge cu succes apelând [i la sprijinul agen]iilor de recrutare [i al asocia]iilor profesionale. cum ar putea fi totu[i preîntâmpinat? Argumenta]i r`spunsurile. Care dintre dezavantajele procedeelor de recrutare intern` invocate aici pare a fi insurmontabil? Odat` identificat. Metodele externe de recrutare se refer` la mijloacele de atragere într-o organiza]ie a candida]ilor localiza]i prin sursele externe de recrutare. atunci aceasta echivaleaz` cu diminuarea credibilit`]ii conduc`torilor. În plus. – eviden]iaz` transparen]a organiza]iei fa]` de angaja]i. nu se pot preîntâmpina nemul]umirile celor ce nu au fost selecta]i. televiziune. Metodele interne de recrutare reprezint` mijloacele specifice prin care sunt identifica]i angaja]ii actuali. radio. îi vor anun]a pe subordona]i despre activit`]ile legate de recrutarea intern`. capabili s` ocupe posturile disponibile dintr-o organiza]ie. – se salveaz` timp [i bani. Responsabilitatea recrut`rii interne revine departamentului de resurse umane care. organiza]iile pot face recrutare extern` cu ocazia evenimentelor speciale sau pe perioada desf`[ur`rii stagiilor de practic` a studen]ilor. Anun]urile reprezint` o procedur` de informare a angaja]ilor asupra existen]ei unor posturi diponibile.

Agen]iile publice sunt oficii de recrutare a for]ei de munc` care nu percep taxe nici viitorului angajat. nici angajatorului. cuno[tin]e operare PC. 101-102). transporturi. În cele dou` casete de mai jos sunt anun]uri publicitare ap`rute în presa scris` româneasc`. ele sunt sponsorizate de organiza]ii caritabile. fie organiza]iei. din perspectiva angajatorului sunt: – oportunitatea de a întâlni un num`r cât mai mare de candida]i în cel mai scurt timp. Practica se poate desf`[ura fie în timpul anului [colar. Nu trebuie uitat faptul c`. 200 $.74. Ac]iune) (Dessler Gary. îi asist` pe indivizi s` localizeze un post vacant. cu lipsa obligativit`]ii companiei de a-l angaja ori a studentului/elevului de a accepta postul permanent. Agen]iile private de recrutare percep îns` taxe de recrutare fie poten]ialului angajat. Cerin]e: Studii superioare. posesor permis de conducere categoria B. Acum c`ut`m persoane serioase (avantaj supraponderali).238 sau 0244/367. Companie cu capital integral str`in. prin e-mail la adresa sales@micron. Face]i o analiz` a acestora pe baza itemilor de mai sus. . totodat`. Avantajele acestei metode sunt: – se poate evalua d`ruirea fa]` de carier` a celui care efectueaz` practica. – costurile sc`zute (în general. dac` este cazul. – practican]ii pot deveni recrutori în sensul c` vorbesc altora despre organiza]ie. 2003. tårgurile de munc` sunt proiectate pentru a-i strånge laolalt` atåt pe candida]i cåt [i pe reprezentan]ii diverselor companii. De pild`. Interes. „sun` pentru mai multe detalii“).194 Managementul resurselor umane În construirea anun]urilor speciali[tii recomand` folosirea ghidului AIDA (Aten]ie.673. Se ofer`: salariu motivant. prin publicitate. Reconstrui]i-le corect. „c`l`torii“. Anun]ul trebuie s` atrag` aten]ia. scoate la concurs un post pentru activitatea de aprovizionare [i opera]iuni import-export. costurile recrut`rii fiind suportate de c`tre stat sau acoperite din publicitate. Avantajele acestora. jude]ul Prahova. Agen]iile publice [i private de recrutare sunt organiza]ii specializate care ajut` firmele s` recruteze angaja]i [i. se ofer` o imagine a organiza]iei. pp. de stat sau de partenerii de afaceri). Persoanele interesate vor depune CV-urile pân` la data de 10 septembrie 2003. fie pe perioada verii. Evenimentele speciale reprezint` o metod` de recrutare care implic` efortul unui angajator de a atrage un num`r cåt mai mare de candida]i pentru interviuri. aprovizionare). Stagiul de practic` reprezint` o form` special` de recrutare ce implic` plasarea unui student/elev într-un post temporar. „avansare“) [i nevoia de a ac]iona (prezen]a unor formul`ri precum „sun` azi“. Dorin]`. oportunitatea de a lucra într-un mediu occidental într-o companie modern`. experien]` în domeniul comercial (opera]iuni import-export. cu sediul comuna Cornu.94. Compania trebuie s` dea poten]ialilor angaja]i o imagine despre sine [i despre post.ro sau fax: 0244/367. abilit`]i de comunicare. domeniul de activitate: produc`tor de piese mecanice de precizie. s` dezvolte interesul [i dorin]a pentru post (s` con]in` cuvinte-cheie de genul „provocare“. 322. cunoa[terea limbii engleze.

Recrutarea [i selec]ia resurselor umane

195

– practican]ii sunt un instrument de rela]ii publice ce confer` vizibilitate companiei; – în perioada practicii se pot evalua performan]ele [i se pot aprecia calific`rile, abilit`]ile aplican]ilor. Asocia]iile profesionale. Multe asocia]ii profesionale din diverse domenii (finan]e, rela]ii publice, marketing, publicitate etc.) pot furniza servicii de recrutare [i plasare pentru membrii lor. Sursele interne de recrutare îi includ pe actualii angaja]i care devin candida]i în vederea promov`rii, transferului sau rota]iei pe posturi, precum [i pe fo[tii angaja]i care sunt disponibili pentru reangajare. Promovarea din interior. Avantajele acestei surse rezid` în faptul c`: – angaja]ii pot fi mai bine califica]i; – angaja]ii sunt deja familiariza]i cu colegii, procedurile [i politicile organiza]iei; – angaja]ii se simt mai în siguran]`; – angaja]ii î[i identific` interesele pe temen lung cu cele ale organiza]iei; – disponibilitatea pentru promovarea organiza]ional` îi motiveaz` mai mult în munc` pe angaja]i; – este mai pu]in costisitoare ca timp [i bani. Printre dezavantajele promov`rii interne putem nota: – inconvenientul de a nu g`si cea mai calificat` persoan`; – chiar dac` este g`sit` persoana potrivit`, aceasta poate refuza promovarea. Transferul este un alt mod de recrutare intern` important pentru o organiza]ie din perspectiva promov`rii ulterioare a angajatului. Criteriile transferului sunt vechimea [i meritele. Rota]ia pe posturi este folosit` pentru a-i pune pe candida]i în situa]ia de a lua contact cu diferite aspecte ale vie]ii organiza]iei. Rota]ia are un caracter temporar. Ea presupune avantajul elimin`rii stresului, d` oportunitatea de a testa func]ionalitatea unor noi posturi f`r` teama de e[ec, iar conducerea are [ansa de a verifica angajamentul pe temen lung al salariatului. Reangaj`rile/rechem`rile reprezint` o surs` de recrutare relativ necostisitoare. Organiza]ia are informa]ii despre performan]ele [i a[tept`rile candida]ilor. Ace[tia sunt familiariza]i cu valorile companiei [i tind s` munceasc` mai bine [i s` fie mai loiali. Aceast` surs` se utilizeaz`, mai ales, în organiza]iile unde exist` fluctua]ii sezoniere de personal (construc]ii, turism etc.) Sursele externe de recrutare La un moment dat, o firm` trebuie s` caute poten]iali angaja]i dincolo de grani]ele sale, îndeosebi pentru ocuparea unor posturi noi, s` coopteze angaja]i cu abilit`]i pe care nu le posed` salaria]ii actuali, s` angajeze personal cu un background diferit fa]` de cel existent, în scopul încuraj`rii creativit`]ii. În plus, recrutarea intern` nu produce suficien]i candida]i califica]i, mai ales în organiza]iile care au o ascensiune rapid` sau care au mare nevoie de creativitate [i talent. În aceast` situa]ie, se apeleaz` la recrutarea extern`. Cert este c` organiza]iile au nevoie, de obicei, de ambele resurse.

196

Managementul resurselor umane

Sursele externe de recrutare pot fi: liceele [i [colile voca]ionale, universit`]ile, competitorii [i alte firme dar [i [omerii, pensionarii [i liber profesioni[tii. Liceele [i [colile voca]ionale au programe de preg`tire ce vizeaz` dezvoltarea anumitor abilit`]i [i deprinderi specifice în func]ie de profilul acestora. Universit`]ile reprezint` o surs` de recrutare important` pentru multe organiza]ii. Poten]ialii profesioni[ti sunt g`si]i în aceste institu]ii. Relevant` în acest sens este dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat prin care firmele [i universit`]ile între]in rela]ii apropiate din care câ[tig` ambele. Competitorii [i alte firme din aceea[i arie geografic` [i de interes pot fi surse importante de recrutare pentru posturi în care se cere experien]`. {omerii [i pensionarii sunt adesea o surs` foarte pre]ioas` de recrutare. De pild`, pensionarii muncesc mai bine decât tinerii, nivelul absenteismului este mai mic, se implic` mai mult [i sunt mai fideli organiza]iei. Liber profesioni[tii pot reprezenta o surs` de candida]i pentru orice tip de posturi care cer expertiz` tehnic`, administrativ` sau antreprenorial`. Ei pot activa cu succes în posturi care solicit` creativitatea. Majoritatea lucr`rilor de specialitate se pun de acord în privin]a faptului c`, dat` fiind unicitatea unei organiza]ii, reu[ita procesului de recrutare depinde de adaptarea acestuia la nevoile specifice ei. Altfel spus, sursele [i metodele de recrutare trebuie s` se coreleze atât cu tipul de organiza]ie cât [i cu natura postului ce urmeaz` a fi ocupat. Înainte de a alege metodele, trebuie identificate sursele de recrutare. Metodele specifice de recrutare folosite sunt influen]ate de factorii externi de mediu (raportul cerere-ofert` de pe pia]a muncii [.a.). De aceea, fiecare organiza]ie trebuie s` determine metodele [i sursele adecvate unor circumstan]e diferite.
Avantajele surselor interne de recrutare – încurajarea unei etici a promov`rii – evaluarea eficient` a abilit`]ilor – minimalizarea costurilor – motivarea în vederea atingerii unei mai bune performan]e în munc` Dezavantajele surselor interne de recrutare – probleme de natur` etic` cu cei care nu au fost promova]i – apari]ia luptelor interne pentru promovare

Avantajele surselor externe de recrutare – „sânge nou“ [i perspective noi – costuri mai mici în raport cu programele de preg`tire a speciali[tilor – pot furniza informa]ii privind activitatea concuren]ei

Dezavantajele surselor externe de recrutare – poate fi selectat cineva nepotrivit cu cerin]ele postului, cultura [i valorile organiza]iei – pot ap`rea probleme cu poten]ialii candida]i din interior – necesit` adaptare mai lung` în timp

Recrutarea [i selec]ia resurselor umane

197

5.1.3. Recrutarea prin Internet

Nu putem neglija formularea unor puncte de reper în ceea ce prive[te raportarea procesului de recrutare la noile tehnologii care conduc, la scar` mare, spre o reconstruc]ie a tabloului explicativ al lumii. Chiar dac` filosofia procesului de recrutare nu a suferit schimb`ri majore totu[i, din perspectiva noilor achizi]ii tehnologice, ne confrunt`m cu un set de resemnific`ri ce nu poate fi neglijat. Astfel, putem spune c` recrutarea este influen]at` progresiv de apari]ia Internetului. Într-un studiu de specialitate (Belcourt, M. et al., 1999, p. 110) se estima existen]a a peste 35.000 de site-uri specializate în recrutare. Tot mai multe organiza]ii apeleaz` la aceast` surs` de recrutare din mai multe motive: – costurile sc`zute în raport cu alte surse de recrutare; – rapiditatea – de cele mai multe ori candida]ii sunt identifica]i în aceea[i zi în care s-a f`cut anun]ul; – schimbul de informa]ii suplimentar [i relevant atât despre organiza]ie cât [i despre candidat, în timp real.
În România exist` peste 20 de site-uri specializate în recrutare. În toamna lui 2003, a fost organizat primul târg virtual de locuri de munc`. Pe site-ul pus la dispozi]ie (www.bestjobs.ro) au fost depuse peste o mie de oferte de c`tre firme publice [i private.

Identificarea complet` a unei liste de dezavantaje este totu[i prematur`. De aceea, nu le vom nota decât pe cele mai evidente: – media de vârst` a celor care utilizeaz` Internetul se plaseaz` în zona sub 40 de ani, b`rba]i în special. Pericolul rezid` în reducerea îndeplinirii obiectivelor organiza]iei legate de recrutarea unei for]e de munc` cu poten]al diversificat; – prezen]a unor solicit`ri pentru alte posturi decât cele disponibile; – un num`r foarte mare de CV-uri ce solicit` mult timp de analiz`; – violarea confiden]ialit`]ii în cazul în care nu exist` sisteme de protec]ie. Internetul ofer` organiza]iei trei c`i de recrutare: 1. site-uri generale [i specializate în recrutare; 2. crearea propriei pagini de Internet care s` ofere sec]iuni dedicate posturilor vacante, s` pun` la dispozi]ie mijloacele prin care solicitan]ii pot s`-[i construiasc` [i s`-[i trimit` CV-ul; 3. participarea la forumuri de discu]ii on line despre carier`. Foarte multe organiza]ii au ob]inut rezultate impresionanate utilizând recrutarea prin Internet, în special prin apelul la propria pagin` web. Num`rul site-urilor specializate în recrutarea de personal a crescut uimitor în ultimii ani. Trecerea în revist` a acestora nu face obiectul prezent`rii noastre. Putem sublinia îns` c` majoritatea profesioni[tilor în resurse umane prefer` s` primeasc` CV-urile [i s` utilizeze o serie de teste prin Internet. Foarte multe pagini de web ale organiza]iilor pun la dispozi]ie solicitan]ilor sec]iuni speciale care afi[eaz` formate de CV-uri ce pot fi completate on line. În completarea unui astfel de CV sunt de evitat urm`toarele gre[eli:

198

Managementul resurselor umane

1. folosirea caracterelor speciale; 2. folosirea tastei Tab în loc de tasta destinat` spa]iului; 3. folosirea caracterelor bold sau italice. În ciuda faptului c` majoritatea organiza]iilor [i-au creat propria banc` de CVuri care variaz` în func]ie de m`rime, con]inut [i acesibilitate, regulile de mai sus r`mân valabile în toate cazurile. Alte aspecte ale recrut`rii pe Internet vizeaz` redefinirea rolului recrutorilor [i a surselor [i metodelor externe [i interne de recrutare. Recrutorul, numit în literatura de specialitate cyber-recrutor, devine, în primul rând, o persoan` responsabil` de utilizarea Internetului în procesul de recrutare cu tot ce implic` acesta. Pe de alt` parte, sursele externe de recrutare conexate cu metodele aferente sunt utilizate din perspectiva leg`turilor cu Internetul. Recrutarea intern` se schimb` [i ea semnificativ, în m`sura în care firmele [i angaja]ii dezvolt` folosirea intranetului. Dac` un angajat dore[te s` afle ceva despre un post vacant este suficient s` verifice agenda trimis` prin intranet.

5.2. Procesul de selec]ie

Dac` procesul de recrutare are scopul de a-i determina [i încuraja pe oameni s` caute un post într-o organiza]ie, procesul de selec]ie are scopul de a-i identifica [i angaja pe cei mai califica]i solicitan]i. Selec]ia reprezint` procesul prin care se aleg candida]ii cei mai potrivi]i pentru ocuparea unui post vacant într-o organiza]ie, conform unor reguli [i criterii bine stabilite. Selec]ia este un proces prin care se acumuleaz` informa]ii despre candida]ii la un post vacant, în condi]ii legale, cu scopul de a determina cine poate fi angajat pe termen scurt, mediu sau lung într-o organiza]ie. Selec]ia implic` alegerea unor candida]i ale c`ror nevoi s` fie adecvate nevoilor organiza]iei. Potrivit lui Lawrence A. Klatt et al. (1985), selec]ia personalului este o activitate de previziune care încearc` s` acomodeze nepotrivirile dintre caracteristicile indivizilor [i cerin]ele posturilor nou create sau vacante. Selec]ia se coreleaz` cu celelalte etape ale managementului resurselor umane: planficarea resurselor umane, analiza posturilor, recrutarea, evaluarea performan]elor personalului. Leg`turile dintre aceste procese sunt prezentate în Figura 5.3. (Schuler S .Randall, Huber L. Vandra, 1993, p. 234). Responsabilitatea selec]iei revine departamentului de resuse umane, al`turi de speciali[tii din departamentele care au posturi vacante [i, dup` caz, managerii din pozi]iile ierarhic superioare. DRU este responsabil îndeosebi cu verificarea preliminar` a dosarelor de candidatur`, primirea candida]ilor la sediul organiza]iei, realizarea preselec]iei, preg`tirea interviurilor [i coordonarea procedurilor de selec]ie pân` în etapa final`. Procedurile de selec]ie asigur` [i îmbog`]esc esen]a unei organiza]ii care const` în resursele sale umane. Selectarea candida]ilor capabili s` lucreze performant aduce îmbun`t`]iri substan]iale la nivelul productivit`]ii [i scade costurile. Scopul

Recrutarea [i selec]ia resurselor umane

199

procesului de selec]ie este de a g`si cea mai bun` îmbinare între personal, post [i organiza]ie. Dac` personalul este subcalificat sau supracalificat sau, pur [i simplu, nu se potrive[te culturii organiza]ionale atunci probabil va p`r`si organiza]ia. Potrivit sistematiz`rii propuse de Randall S. Schuler [i Vandra L. Huber (1993, p. 233) obiecivele selec]iei rezid` în: – contribu]ia la realizarea obiectivelor organiza]iei în mod eficient [i eficace; – ob]inerea certitudinii c` investi]iile financiare ale organiza]iei nu sunt inutile; – evaluarea [i angajarea candida]ilor atât în interesul acestora cât [i al organiza]iei; – minimalizarea pericolului neadapt`rii la legisla]ia în vigoare cu privire la selectarea personalului; – contribu]ia la realizarea strategiilor [i obiectivelor organiza]iei. Este foarte important de re]inut c` succesul recrut`rii are un impact semnificativ asupra calit`]ii procesului de selec]ie. Pe de alt` parte, trebuie cunoscut faptul c` procesul de selec]ie a personalului reprezint` una dintre cele mai dificile [i mai importante decizii ale unei organiza]ii. „Dac` o firm` angajeaz` mai multe ‹mere stricate›, nu poate avea succes pe termen lung, chiar dac` are planuri perfecte, o solid` cultur` organiza]ional` [i sisteme de control adecvate.“ (Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, 2002, p. 176) Aceast` afirma]ie înt`re[te ideea

Activit`]i conexe selec]iei Planificarea resurselor umane Analiza posturilor Recrutarea Evaluarea performan]elor Preg`tirea [i dezvoltarea Candida]ii poten]ial califica]i

Culegerea de informa]iilor despre candidat prin Interviu Teste Cererea de angajare Referin]e

Aspecte legale

Mediul intern Strategia organiza]ional` Cultura

Luarea deciziei de selec]ie Angajare Respingere Promovare

Procesul de luare a deciziei Criteriile [i etapele de selec]ie

Evaluare Validitate Consisten]` Obiectivele selec]iei Performan]a

Figura 5.3. Conexiunile selec]iei

200

Managementul resurselor umane

c` obiectivele [i scopurile organiza]iei nu pot fi atinse în absen]a oamenilor competen]i. Mai mult, putem nota în acord cu lucr`rile de specialitate c`, actualmente, chiar dac` multe organiza]ii au acces la aceea[i tehnologie, ceea ce le diferen]iaz` realmente sunt oamenii.
De pild`, firmele mici nu-[i pot permite s` fac` gre[eli de angajare; în firmele mari, existen]a unei singure persoane incompetente are consecin]e mai pu]in nefavorabile, dar nu în orice condi]ii; o eroare asem`n`toare într-o organiza]ie mic` poate fi devastatoare. De ce? Argumenta]i-v` r`spunsul.

5.2.1. Factorii care influen]eaz` selec]ia

Factorii care influen]eaz` procesul de selec]ie pot fi sintetiza]i astfel: legisla]ia, viteza de decizie, ierarhia organiza]ional`, lotul candida]ilor, tipul de organiza]ie [i perioada de prob` (Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, 2002, pp. 177-179). 1. Legisla]ia. Managementul resurselor umane este condi]ionat într-o mare m`sur` de legisla]ie. Conducerea [i speciali[tii în resurse umane trebuie s` st`pâneasc` foarte precis toate aspectele legale ale procesului de selec]ie atunci când fac angaj`ri. Ca o organiza]ie s` nu piard` timp [i bani, este foarte important s` cunoasc` condi]iile legale în vigoare sub umbrela c`rora se desf`[oar` procesul de selec]ie. Altfel spus, dac` în procesul de selec]ie se produc scurtcircuite de natur` legal` (discrimin`ri de gen, etnice [.a.m.d.), atunci organiza]ia poate fi antrenat` în procese costisitoare [i, totodat`, poate pierde din capitalul de imagine. 2. Viteza de decizie. Timpul disponibil pentru a lua o decizie cu privire la candidatul ce urmeaz` a fi selectat poate avea, de asemenea, un efect major asupra procesului de selec]ie. Dac` procesul de selec]ie dureaz` prea mult este foarte probabil ca cei mai buni candida]i s` se orienteze c`tre alte organiza]ii. 3. Ierarhia organiza]ional`. Procesul de selec]ie este constrâns [i de cei care fac selec]ia, în sensul c` posturile vacante ce urmeaz` a fi ocupate apar]in unor niveluri diferite. Astfel, apare necesitatea adecv`rii celor care selecteaz` la natura postului. De pild`, exist` o diferen]` evident` între un post de [ef de departament într-o organiza]ie [i un post de recep]ioner. În primul caz, selec]ia va fi condus` nu numai de departamentul de resurse umane, dar [i de persoane din pozi]iile ierarhice superioare. În cel de-al doilea caz, este suficient` implicarea DRU. 4. Lotul candida]ilor. Procesul de selec]ie poate fi influen]at [i de num`rul candida]ilor califica]i pentru un post anume. În cazul în care exist` mai mul]i candida]i califica]i este mai u[or s`-i alegi pe cei mai buni. Dac` plaja de op]iuni este mai mic`, atunci procesul de selec]ie se poate transforma într-o „alegere din ce avem la îndemân`.“ Procesul de selec]ie mai poate fi afectat [i de extinderea sau, dimpotriv`, mic[orarea pie]ei de munc`. Raportul dintre num`rul de posturi ce urmeaz` a fi ocupate [i num`rul de candida]i disponibili este un factor de prim rang.

Recrutarea [i selec]ia resurselor umane

201

5. Tipul organiza]iei. Selec]ia mai poate fi predeterminat` de tipul de organiza]ie în care candida]ii urmeaz` s` fie angaja]i. Dac` organiza]ia este privat`, public`/de stat sau nonprofit, selec]ia se va desf`[ura în mod diferit. 6. Perioada de prob`. Multe organiza]ii apeleaz` la o perioad` de prob`, care dureaz` de obicei între 3 [i 6 luni, ce le permite s` evalueze abilit`]ile angajatului de prob`. Aceast` practic` influen]eaz` procesul de selec]ie deoarece poate substitui unele faze ale sale sau îi verific` validitatea.
5.2.2. Descrierea procesului de selec]ie

Procesul de selec]ie comport` anumi]i pa[i. Figurile de mai jos (Figurile 5.4. [i 5.5.) indic` etapele tipice ale unui proces de selec]ie. Evident, acestea pot varia în func]ie de organiza]ie, dar ele exprim`, în genere, cum se desf`[oar` acest proces (Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, 2002, p. 179; Cherrington D. J., 1991, p. 198).
Mediul extern

Mediul intern

Candida]ii recruta]i

Interviul preliminar Analiza dosarelor [i a CV-urilor candida]ilor Testele de selec]ie CANDIDA}II RESPIN{I

Interviurile de angajare Verificarea referin]elor [i a background-ului Luarea deciziei

Examenul medical

Proasp`tul angajat

Figura 5.4. Etapele selec]iei

Etapele selec]iei .202 Managementul resurselor umane Adesea. în activitatea practic`. Figura 5. ap`rând situa]ii în care decizia de angajare se ia chiar la nivelul interviului preliminar. f`r` ca aceasta s` fie neap`rat stigmatizat` de umbra insuccesului. nu se respect` toate aceste etape.5.

Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 203 De regul`. Interviul telefonic are avantajul c` men]ine la un nivel sc`zut costurile selec]iei. 2. În pasul urm`tor. poate conduce la recunoa[terea unor candida]i care dispun de abilit`]i pentru alte posturi vacante din organiza]ie. Luarea deciziei de angajare trebuie raportat` [i la influen]ele mediului intern [i extern. Aceast` etap` poate preceda sau urma interviul preliminar. preg`tire [i experien]` profesional`. În anii ’80 întrebarea cea mai frecvent` adresat` în timpul unui interviu era „vorbi]i despre dumneavoastr`“. adres`. mai precis folosind pagina de Internet a organiza]iei. interviul asistat de calculator. dar nesemnificative în raport cu beneficiile. examinarea medical` [i. s` fie cerute informa]iile esen]iale [i s` aib` un format standard. Vom descrie în continuare. Anexa). {i în procesul de selec]ie factorii de mediu au un impact considerabil (pentru detalii a se vedea sec]iunea dedicat` recrut`rii resurselor umane). Pot fi folosite mai multe tipuri de interviuri preliminare: interviul telefonic. Cererile de angajare difer` de la organiza]ie la organiza]ie [i în func]ie de tipul postului. Dezavantajul ]ine de faptul c` se pierde contactul direct. de regul`. Urmeaz` filtrarea lor printr-o serie de teste de selec]ie. Cererea de angajare trebuie s` fie bine conceput`. . reprezentantul DRU pune întreb`ri clare [i la obiect. etapele procesului de selec]ie. De pild`. Prin intermediul s`u se contureaz` o perspectiv` asupra candida]ilor. ele sunt prelucrate de un program ce afi[eaz` rezultatele. interviul fa]` în fa]`. Procesul de selec]ie începe. num`r de telefon. Aici sunt postate formulare cu întreb`ri la care trebuie s` r`spund` candida]ii. nu se pot observa manifest`rile nonverbale ale candidatului [i nici aptitudinile de rela]ionare interpersonal` a[a cum se întâmpl` în interviul fa]` în fa]`. cu interviul preliminar. Dup` completare. În acest stadiu. pe de alt` parte. verificarea referin]elor. în fine. 1. candida]ii r`ma[i completeaz` cererea de angajare. evaluarea rezultatelor selec]iei în vederea lu`rii deciziei de angajare. pe larg. O form` nou` de interviu este cel asistat de calculator. Dac` organiza]ia nu solicit` completarea unei cereri de angajare atunci înseamn` c` se va baza pe analiza curriculum-ului vitae (v. serviciu militar. selec]ia debuteaz` cu interviul preliminar care are drept scop eliminarea candida]ilor necalifica]i pentru postul respectiv sau a celor care nu r`spund unor cerin]e minime. pe de o parte. Interviul preliminar. Analiza cererilor de candidatur`. Scopul principal al acestei selec]ii ini]iale este acela de a-i elimina pe cei care nu îndeplinesc în mod vizibil cerin]ele postului în cauz`. O cerere de angajare tip con]ine urm`toarele rubrici: nume. Acesta din urm` presupune îns` costuri mai mari. interviul de angajare. Aceast` întrebare a devenit desuet`? Argumenta]i r`spunsul. Angajatorul evalueaz` datele din cererea de angajare pentru a vedea dac` exist` o potrivire între cerin]ele postului vacant [i candidat. Aceast` etap` aduce beneficii organiza]iei pentru c`. identific` [i elimin` rapid candida]ii neadecva]i [i.

Validitatea reprezint` cerin]a de baz` a testelor de selec]ie. dar nu au acela[i succes atunci când este vorba de determinarea motiva]iei. Principalul motiv al utiliz`rii testelor consist` în identificarea aptitudinilor. motiva]iei necesare ocup`rii postului în cauz`. Ea semnific` acurate]ea cu care testele m`soar` ceea ce trebuie s` m`soare sau satisfac func]iile pe care sunt proiectate s` le satisfac`. În func]ie de performan]ele avute în vedere pentru ocuparea unui post este nevoie s` fie testate [i m`surate anumite capacit`]i precum: . Utilizarea testelor de selec]ie a devenit o procedur` prevalent` în evaluarea abilit`]ilor. Administrarea testelor de selec]ie. aptitudinilor [i capacit`]ilor candida]ilor. Întrucât performan]a în munc` este dependent` nu doar de abilit`]ile personalului. procesul de selec]ie poate fi îngreunat întrucât unii candida]i tind s` se pun` într-o lumin` favorabil`. Ea relev` gradul de încredere ce i se poate acorda testului. Tipuri de teste de selec]ie. Obiectivitatea este o condi]ie ce trebuie îndeplinit` atunci când se consider` c` aplican]ii pot ob]ine rezultate foarte asem`n`toare la un test dat. În aceste circumstan]e performan]a lor poate fi subevaluat`. Testele reprezint` mijloace eficiente de a acumula acel tip de informa]ii la care nu se poate ajunge prin interviul preliminar sau prin analiza CV-ului [i a cererii de candidatur`. p. O alt` problem` pe care o pot genera testele este anxietatea. fiabilitatea [i validitatea. 128. speciali[ti din organiza]ie. În plus. aceast` indigen]` a testelor devine important`. De aceea. Candida]ii devin adesea nelini[ti]i când trebuie s` se confrunte cu un obstacol care vizeaz` eliminarea lor din curs`. obiectivitatea. în aceast` faz`. Conform lui Gary Desler (2003. timpul alocat sau mediul de testare trebuie s` fie acelea[i pentru to]i candida]ii. Fiabilitatea reprezint` m`sura în care testele de selec]ie ofer` rezultate certe. Standardizarea se refer` la uniformitatea procedurilor [i condi]iilor legate de administrarea testelor. exper]i [i consultan]i din afara organiza]iei. firme specializate în testare.204 Managementul resurselor umane Cererea de candidatur` sau CV-ul vor fi analizate având în vedere cerin]ele fi[ei postului pentru a determina adecvarea dintre solicit`rile organiza]iei [i calific`rile individului. dar [i de motiva]ia sa. testele trebuie conjugate cu alte instrumente de selec]ie. 3. modul în care sunt realizate [i aplicate testele [i modul cum sunt ale[i profesioni[tii care particip` la aceast` procedur` trebuie s` reduc` din amenin]are. În func]ie de ceea ce se urm`re[te prin testare. De pild`. Aceste aspecte nu pot fi decelate în interviul preliminar. Testele de selec]ie reprezint` mijloace precise care vizeaz` selectarea candida]ilor califica]i pentru un post. con]inutul instruc]iunilor oferite. Costul testelor de selec]ie este mic raportat la faptul de a câ[tiga un angajat bine calificat. {i la nivelul acestei proceduri de selec]ie este fundamental` cunoa[terea func]iilor [i cerin]elor esen]iale ale fiec`rui post pentru c` numai astfel se pot proiecta teste potrivite naturii sale. Este de notat c`. dar nu neap`rat realist`. Testele de selec]ie constituie un bun suport de predic]ie în ceea ce prive[te abilit`]ile unui candidat. testele pot fi conduse de reprezentan]i ai departamentului de resurse umane. passim) caracteristicile testelor bine proiectate sunt: standardizarea.

marketing etc. Într-un astfel de centru. candida]ii nu-i pot în[ela pe evaluatori asupra performan]elor [i ajut` la configurarea unor predic]ii bune. coordonarea [i dexteritatea. voca]ionale. legate de configura]ia postului. De pild`. cuno[tin]ele. Ele au avantajul c` rezultatele nu pot fi falsificate. Testele de personalitate pot fi folosite pentru a-i identifica pe indivizii care sunt puternic motiva]i. candida]ii sunt supu[i unui num`r de teste de simulare. care în condi]iile unor schimb`ri de natur` tehnologic` sau de organizare. dar [i cuno[tin]ele în diverse domenii profesionale ca economie. Aceste centre au avantajul c` ofer` informa]ii valide în procesul de selec]ie. candidatul î[i poate eviden]ia abilit`]ile. De[i folosirea testelor de personalitate în procesul de selec]ie este considerat` controversat` întrucât ele sunt cel mai greu de evaluat [i folosit. Evident c` un candidat la acest post va trebui s` fac` fa]` unui test de abilit`]i psihomotorii. Testele voca]ionale indic` faptul c` un candidat este interesat [i poate fi satisf`cut de postul respectiv. Ele sunt utilizate pentru identificarea candida]ilor cu o baz` temeinic` de cuno[tin]e. Aceste teste sunt proiectate pe baza datelor furnizate de analiza posturilor. . pentru meseria de salvamar este nevoie de st`pânirea procedurii de înot. cuno[tin]ele profesionale etc. Testele de abilit`]i psihomotorii m`soar` for]a. Aptitudinile cognitive sau fizice ale unei persoane certific` doar performan]ele sale legate de profesie. Sunt meserii care solicit` o bun` coordonare a mi[c`rilor. Aceste teste compar` motiva]ia candidatului cu motiva]ia altui individ care realizeaz` performan]e într-un post similar celui scos la concurs. Aceste teste sunt. Testele privind profesia m`soar` gradul de cunoa[tere de c`tre solicitant a îndatoririlor postului pentru care candideaz`. s` îi ajute s` se poat` adapta repede. Testele de aptitudini cognitive sunt instrumente ce determin` capacitatea de gândire în general. nivelul de interes. fluen]a verbal` [. dar [i al]i factori precum motiva]ia. Testele de simulare trebuie s` fie monitorizate de speciali[ti în profesia respectiv`. vocabularul. experien]a profesional` în act.a. psihomotorii. totu[i sunt utilizate cu succes. Testele de simulare cer candida]ilor s` îndeplineasc` o sarcin` reprezentativ` pentru postul respectiv. flexibili [i capabili s` lucreze bine în echip`. temperamentul sau caracterul candida]ilor sunt foarte importan]i. Centrele de testare (Assessment Centers) – tehnica centrelor de testare/evaluare are în vedere identificarea [i selectarea candida]ilor prin supunerea lor la probe care le cer s` îndeplineaasc` sarcini similare cu cele specifice postului pentru care candideaz`. prin natura lor. Testele de personalitate. Ele reprezint` o metod` mai scump` de selec]ie [i de aceea sunt folosite mai degrab` pentru ocuparea pozi]iilor manageriale sau în selec]ia intern`. memoria. evaluate de speciali[ti profesioni[ti. Prin simul`ri. dexteritatea manual` sau alte reac]ii motorii. personalitatea.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 205 aptitudinile cognitive.

complementare celor oferite de alte instrumente de selec]ie. În aceast` etap` se confirm` sau se infirm` predic]iile f`cute în etapele anterioare. – existen]a unui punctaj care s` se refere explicit la urm`toarele elemente: conformitatea dintre cererea de candidatur` [i CV cu cerin]ele postului. Wayne et al. p. în care atît intervievatorul cît [i candidatul schimb` informa]ii. genetice sau astrologice care sunt îns` fie controversate din punct de vedere legal. Subiectele tipice incluse în interviu sunt analizate în cele ce urmeaz`. deprinderile. Intervievatorul trebuie s` exploreze cuno[tin]ele. În planificarea interviului majoritatea speciali[tilor sus]ine c` trebuie avute în vedere urm`toarele aspecte: – calendarul interviului. abilit`]ile [i gradul de asumare a responsabilit`]ii a candidatului. Pân` la acest punct. abordarea performan]elor [colare este foarte important`. Este necesar` îns` o informa]ie suplimentar` care s` ateste dac` individul se poate adapta sau nu la organiza]ia respectiv`. . post [i r`spunsuri la a[tept`rile candidatului dac` nu a f`cut-o DRU. Studiile de specialitate arat` c` ar fi un gest necugetat ca un candidat s` nu se informeze în prealabil despre compania unde vrea s` se angajeze (a se vedea Mondy R. În Statele Unite testele grafologice au devenit obi[nuite. – intervievatorul trebuie s` aib` o personalitate pl`cut`.. fie inspir` neîncredere. Interviul ajut` la clarificarea unor aspecte [i aduce informa]ie suplimentar` despre candidat astfel încât decizia select`rii s` fie întemeiat`. candida]ii r`ma[i în curs` par califica]i pentru postul la care concureaz`. Interviurile reprezint` metoda de baz` pe care organiza]iile o utilizeaz` ca s` evalueze candida]ii. Ele sunt semnificative dat fiind faptul c` solicitan]ii ajun[i la acest stadiu sunt „supravie]uitorii“ etapelor de selec]ie preliminare. companiei. planul de prezentare pe puncte a postului. 2002. intervievatorul trebuie s` ob]in` informa]ii suplimentare \n ceea ce-l prive[te. Desf`[urarea interviului Dup` stabilirea contactului cu aplicantul. Intervievatorul trebuie s` dea informa]ii despre companie. – stabilirea unui profil al postului bazat pe fi[a postului. 191). unde se specific` data când are loc acesta. orientat` c`tre un scop. comunicativ [i s` [tie s` asculte. s` fie empatic. departamentului. – loca]ia trebuie s` fie pl`cut` [i s` ofere minimum de întreruperi. – Realiz`rile academice. În Europa un num`r mare de angajatori folosesc aceste teste pentru a selecta [i plasa candida]ii.206 Managementul resurselor umane Exist` [i alte tipuri de teste precum testele grafologice. calit`]ile vizate de post. comportamentul profesional al candidatului relativ la istoria sa profesional`. – Experien]a profesional` a candidatului. Dac` persoana intervievat` nu are o experien]` profesional` semnificativ`. Planificarea interviului reprezint` o ac]iune esen]ial` în procesul de selectare a candida]ilor. Peste 80 de procente din firmele din Israel [i Elve]ia utilizeaz` testele grafologice. Care crede]i c` sunt avantajele [i dezavantajele acestor teste? Interviul reprezint` o conversa]ie structurat`.

interviul structurat con]ine cinci tipuri de întreb`ri: – contextuale – sunt întreb`ri care-l pun pe candidat într-o situa]ie anume pentru a determina cum s-ar comporta într-un context similar la locul de munc`. Vom insista asupra interviului nestructurat [i interviului structurat. Interviul trebuie s` se încheie într-o not` pozitiv` [i destins`. celelalte sunt formulate pe moment. Intervievatorul urmeaz` un format prestabilit. organiza]ia investe[te suplimentar timp [i bani. s` aib` ocazia s`-[i prezinte abilit`]ile. Interviul nestructurat nu are un format predeterminat. intervievatorul trebuie s` observe calit`]ile fizice. – Obiectivele candida]ilor. s` primeasc` informa]ii despre post [i companie. – Adecvarea la cultura organiza]ional` se refer` la conformitatea dintre valorile candidatului [i cultura organiza]iei. nu toate interviurile structurate specific` [i r`spunsurile a[teptate pentru a se asigura conformitatea om-post. Se pot . Dup` încheierea interviului. Interviul structurat. s` fie trata]i corect [i respectuos. În practic`. Aspectele pe care le probeaz` un interviu sunt: factorii intelectuali. În cadrul acestui tip de interviu întreb`rile [i r`spunsurile potrivite sunt specificate dinainte. echilibrul. prin urmare. Într-un interviu este mai important s` afli informa]ii negative sau pozitive despre candidat? Tipuri de interviuri Exist` mai multe tipuri de interviuri ce pot fi utilizate în procesul de selec]ie. Lipsa unei structuri îi d` posibilitatea intervievatorului s` urm`reasc` puncte de interes ce apar spontan în r`spunsurile date de candidat. intervievatorul î[i poate orienta întreb`rile spre direc]ii diferite. Pe durata interviului. De regul`. experien]`. vocabularul. adaptabilitatea candidatului. s` aib` capacitatea de a lucra foarte bine [i cu al]ii. candida]ii pot sau nu pot primi acelea[i întreb`ri. Pe de alt` parte. În afar` de câteva întreb`ri specificate dinainte. Aceste atribute sunt urm`rite în m`sura în care sunt esen]iale în satisfacerea cerin]elor postului. De aceea. intervievatorii trebuie s` identifice candida]ii potrivi]i pentru post [i s` întocmeasc` lista de propuneri de acceptare. – Calit`]ile personale. motiva]ionali. în cazul unei nepotriviri. Alte obiective pot fi: s` fie asculta]i [i în]ele[i. munca în echip` este adeseori vital` într-o organiza]ie. Actualmente. Interviul structurat are avantajul cre[terii fiabilit`]ii [i acurate]ei procesului de selec]ie [i minimalizeaz` gradul de subiectivitate [i inconsisten]` al interviului nestructurat. Trebuie reamintit faptul c` [i solicitan]ii î[i fixeaz` anumite obiective în vederea sus]inerii unui interviu.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 207 – Aptitudinile de rela]ionare interpersonal`. Acest lucru este foarte important întrucât. Cel mai frecvent este acela de a afla ce salariu îi va pl`ti firma pentru început. de cele mai multe ori. la întreb`rile adresate. pe lâng` de]inerea unor abilit`]i profesionale. abilit`]ile de vorbire. cunoa[tere etc. de personalitate. o persoan` trebuie.

Are avantajul de a furniza mai multe date despre candida]i. Ce factori crede]i c` trebuie s` lua]i în considerare pentru dezvoltarea unei campanii de publicitate la TV?.208 Managementul resurselor umane pune întreb`ri de tipul: s` presupunem c` face]i o prezentare [i apare o problem` tehnic` la care nu pute]i r`spunde. – legate de experien]a profesional` (pute]i da exemplu de o situa]ie în care a]i f`cut o campanie de prezentare care s-a soldat cu succes?). În cadrul acestui interviu. Alegerea lor [i a metodelor de aplicare se face în func]ie de natura postului. Interviul sub presiune. poate avea loc un adev`rat schimb de informa]ii. – de simulare. în care solicitan]ilor li se cere s` îndeplinesc` o anumit` sarcin` legat` de cerin]ele postului pentru care candideaz` – s` fac` un proiect de exemplu. presiunea este creat` deliberat pentru a observa cum reac]ioneaz` un candidat în condi]ii de stres. în faza preliminar` a procesului de selec]ie. Interviul de grup. interviul de grup [i interviul sub presiune. – De ce considera]i c` trebuie s` v` angaj`m? – Cum v` caracteriza]i colegii de la ultimul loc de munc`? Metode de intervievare Interviurile pot fi realizate [i aplicate în mai multe feluri. care se refer` la situa]ii reale. reprezentantul DRU utilizeaz` acest tip de interviu. – ce testeaz` dorin]a de adaptare la cerin]ele postului – întreb`ri care demonstreaz` dorin]a aplican]ilor de a se conforma cu cerin]ele postului (v` place s` face]i o munc` static` sau s` c`l`tori]i?). El este mai pu]in amenin]`tor pentru candidat. în timpul c`ruia mai mul]i candida]i interac]ioneaz` atât între ei cât [i cu reprezentan]ii companiei.? – Ce v` motiveaz` în munc`? – Caracteriza]i situa]ia economic` actual`. de exemplu. De regul`. Dintre acestea amintim: interviul unu la unu. ce face]i? – cu caracter profesional – sunt întreb`ri care testeaz` cuno[tin]ele [i abilit`]ile profesionale ale candidatului. Iat` câteva exemple de întreb`ri ce pot fi adresate candida]ilor: – De ce dori]i s` v` schimba]i locul de munc`? – De ce a]i p`r`sit ultimul loc de munc`? – Ce v-a pl`cut [i ce nu v-a pl`cut la ultimul loc de munc`? – Ce calit`]i v` recomand` pentru postul disponibil? – V` men]ine postul pe care dori]i s`-l ocupa]i în câmpul dumneavoastr` de preg`tire? Cum? – Ce face]i în timpul liber? – Care sunt obiectivele dumneavoastr` legate de carier` în urm`torii cinci ani? – Care sunt punctele tari [i punctele slabe? – Ce strategie v-a]i propus pentru îndeplinirea obiectivelor dvs. Interviul unu la unu este folosit preponderent [i presupune întâlnirea dintre un candidat [i un intervievator. despre competen]elor lor interpersonale [i de a salva timp pentru organiza]ie. Se [tie c` majoritatea interviurilor este proiectat` pentru a elimina presiunea candida]ilor. În mod . În timpul desf`[ur`rii sale.

Nu trebuie adresate întreb`ri care pot genera probleme în evaluare sau din punct de vedere legal. prin urmare. – domina]ia intervievatorului. nici nu mai trebuie s` mai deschizi gura. – întreb`rile inconsistente. Acest pas este foarte important întrucât exist` foarte multe persoane care tind s` minimalizeze sau chiar s` falsifice referin]ele. Aceast` etap` mai include examinarea urm`toarelor aspecte: – locul de munc` anterior. Dac` este vorba despre posturi de conducere. a experien]ei profesionale [i a studiilor candida]ilor Etapa reprezint` un mijloc prin care se câ[tig` un plus de informa]ie despre candidat. 6. a alc`tuit lista de propuneri. cel mai bun candidat nu este selectat. de ce crede]i c` interviul este cel mai popular instrument de selec]ie? 5. Va fi selectat individul cu calific`rile cele mai adecvate postului scos la concurs. unde responsabilitatea este mare. Intervievatorii nu trebuie s` trimit` semnale nonverbale care s`-i favorizeze pe unii dintre candida]i. În ciuda caren]elor sale. – efectul de halo apare atunci când intervievatorii consider` c` doar una dintre caracteristici este determinant`. De aceea. Totodat` se verific` acurate]ea informa]iei date de acesta. – comunicarea nonverbal`. dac` posturile sunt diferite [i întreb`rile trebuie s` fie diferite. Poten]ialele probleme ale interviev`rii sunt: – întreb`rile neadecvate. pentru a determina toleran]a sa la stres. într-un ritm alert. Luarea deciziei în procesul de selec]ie Dup` ce organiza]ia a ob]inut [i evaluat informa]iile despre finali[tii procesului de selec]ie. – efectul contrastelor apare atunci când intervievatorul se întâlne[te cu candida]i slabi [i mediocri. Evident c` . Rezultatul const` în faptul c`. Verificarea este esen]ial` [i din perspectiva nivelului ierarhic al postului. Cercet`rile arat` c` intervievatorii î[i fac o p`rere despre candida]i în primele minute. probabil. Verificarea referin]elor. cei slabi vor p`rea buni. – experien]a profesional`. Comenta]i aceast` afirma]ie. Se spune c` la interviurile de selec]ie prima impresie conteaz` [i. va fi luat` decizia de angajare. intervievatorul îi pune candidatului întreb`ri inconfortabile. Prin compara]ie. Intervievatorii trebuie s` [tie s` fie [i buni ascult`tori dar [i surse de informare. – judec`]ile premature.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 209 inten]ionat. – preg`tirea [colar`. Dac` intervievatorii le pun candida]ilor acelea[i întreb`ri atunci îi judec` pe acelea[i baze. candidatul trebuie s` fie eligibil din punct de vedere legal. Informa]ia trebuie s` fie schimbat` de ambele p`r]i. – cazierul.

[i elaborarea unei scrisori de inten]ie. atât celor care au reu[it cât [i celor care nu s-au calificat. Ca [i în celelalte. Rezultatele procesului de selec]ie sunt comunicate cât mai curând posibil. 4. recunoscut în mediul în care dori]i s` activa]i. pune]i-v` în locul celui care o cite[te. Candida]ilor care nu au reu[it trebuie s` li se comunice informa]ia cu respect [i elegan]`. Cititorul ar vrea s` afle cine sunte]i. Stilul de comunicare trebuie s` fie direct. în func]ie de ele. singular. Scrisoarea de respingere este obligatorie. când concepe]i o scrisoare de acest fel utiliza]i un format standard. Ea trebuie s` revad` rezultatele selec]iei [i. Scrisoarea de inten]ie nu trebuie s` repete informa]iile din CV. 2. o selec]ie obiectiv` [i corect` îl face pe un candidat s` accepte respingerea mai u[or. despre resorturile care îl anim`. Stimate Domnule manager de resurse umane). dar decizia o ia conducerea. 5. Scopul principal al scrisorii de inten]ie const` în prezentarea candidatului astfel încât s` atrag` aten]ia organiza]iei asupra sa. iar data – în col]ul din dreapta sus al paginii. În scrisoare. pentru a contribui la consolidarea imaginii pozitive a organiza]iei. atunci când concepe]i o scrisoare. Altfel spus. am f`cut…). nu în ultimul rând. s` decid`. ce dori]i [i ce-i pute]i oferi. dar mesajul ei nu trebuie s`-l descurajeze pe aplicant. Numele. . de cele mai multe ori. Ea trebuie s` con]in` o tu[` personal` care va mai îndulci refuzul [i nu va suscita reac]iile negative ale candidatului fa]` de organiza]ie. 3.210 Managementul resurselor umane DRU trebuie s` fie implicat în toate etapele procesului de selec]ie. [i în etapa final`. În fiecare etap` a procesului de selec]ie sunt elimina]i candida]i din joc. Numele celui c`ruia v` adresa]i trebuie s` apar` în stânga paginii.2. Iat` câteva reguli ce servesc drept ghid de îndrumare în scrierea unei scrisori de prezentare: 1. prin telefon sau în scris. candidatul face demonstra]ia compatibilit`]ii lui cu postul dorit. pe lâng` ata[area la dosar a documentului numit Curriculum Vitae. Anexe Scrisoarea de inten]ie Candidatura pentru ocuparea unui post presupune. adresa [i num`rul de telefon trebuie plasate în col]ul din stânga sus. Mijloacele de informare pot fi diferite: prin contact personal. începe]i scrisoarea cu o fraz` simpl` [i ferm` (V` scriu ca urmare a anun]ului publicat în ziarul România liber` din data…). Formula de adresare cea mai indicat` este: Stimat` Doamn`/Stimate Domnule X. Ea reprezint` mijlocul prin care solicitantul se prezint` ca om [i ca specialist. l`sând loc pentru o eventual` candidatur` ulterioar`. de ce îi scrie]i. Nu trebuie s` v` adresa]i unei persoane folosind titulatura func]iei sale (de pild`. în special pentru posturile manageriale. utiliza]i propozi]ii scurte. Con]inutul scrisorii de inten]ie este diferit în func]ie de circumstan]e. scrie]i într-un paragraf ce [ti]i s` face]i [i motivele care v` recomand` ca fiind calificat pentru post (În experien]a mea de patru ani în finan]e.3. cei care nu s-au calificat trebuie informa]i. (Am capacitatea de a …). termeni accesibili [i persoana întâi. În plus. în care vorbe[te despre realiz`rile [i aspira]iile sale [i.

6. 3. datele de absolvire. diferite ca natur`.44) [i nu pe cel de la serviciul actual (este posibil s` fi]i c`utat într-un moment nepotrivit [i. Adresa de e-mail – dac` ave]i o adres` sau un site în care sunte]i înregistrat include-]i-le în CV. astfel. Este recomandat celor care au avut mai multe locuri de munc`. 4. Centre de interes profesional. Adresa – evita]i abrevierile (strada [i nu str. Hobby-urile pot fi precizate în CV numai în m`sura în care pot întregi tabloul activit`]ilor [i competen]elor profesionale. 6. sarcini. persoanelor aflate în proximitatea vârstei pension`rii ori care s-au reîntors în câmpul muncii dup` o lung` absen]`. colabor`ri la diverse proiecte. scrisoarea de inten]ie nu trebuie s` aib` mai mult de o pagin`. 8. 8. . 5. Componentele unui Curriculum Vitae 1. distinc]iile ob]inute. 9.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 211 5. – Curriculum-ul Vitae func]ional este centrat pe abilit`]i [i experien]` profesional`. numele [colilor absolvite. bursele. Numele – evita]i folosirea ini]ialelor. poate fi utilizat [i de un tân`r absolvent. încheia]i scrisoarea într-o not` ferm` (În speran]a unei întâlniri directe…).44 [i nu 822. folosi]i verbe active. 7. CV-ul cronologic prezint` fiecare loc de munc` de]inut.). De regul`.33. nu v` supraevalua]i. Num`rul de telefon sau fax – include]i întotdeauna codul zonei [i indica]i num`rul de telefon personal (de pild`. începând cu cel mai recent [i sfâr[ind cu primul ocupat. De asemenea. au trecut prin perioade f`r` ocupa]ie [i au schimbat mai multe locuri de munc`. – Curriculum-ul Vitae cronologico-func]ional combin` atât criteriul func]ional cât [i cel cronologic. Doar în cazul în care este vorba despre un proasp`t absolvent poate trece înainte de aceasta.822. preg`tirea trebuie plasat` dup` experien]a profesional`. 7. responsabilit`]i). pierde]i din discre]ie). func]ii. scrie]i mai întâi prenumele [i apoi numele (Ana Sp`taru). 2.33. nu v` supraestima]i. Este cel mai întâlnit [i este ideal pentru persoanele care au avut ini]ial o profesie. verifica]i scrisoarea înc` o dat` pentru a evita gre[elile [i confuziile. 021. Curriculum Vitae (CV) În general sunt utilizate trei tipuri de Curriculum Vitae: – Curriculum Vitae cronologic. Experien]a profesional` (posturi. Pe lâng` datele de identificare. Este ideal pentru persoanele care au o carier` semnificativ` [i doresc s` foloseasc` avantajele ambelor abord`ri. Preg`tirea – aceast` sec]iune trebuie s` con]in` referiri la diplomele ob]inute. Activit`]i [i realiz`ri extraprofesionale în acord cu domeniul de interes sau cu cel pentru care se face aplica]ia.

– strângerea datelor din departamentele specializate ale firmei pentru realizarea raportului lunar. – Liceul Mihai Bravu – profilul economic. la o companie privat`. nota examenului de licen]`: 9. – Supraaprecierile. – Referin]ele.stamate@yahoo.81 E-mail: ioana. – organizarea întâlnirilor de afaceri [i întocmirea rapoartelor finale. scara 1. num`rul 8. Universitatea Bucure[ti. – redactarea scrisorilor c`tre clien]i [i partenerii de afaceri. – coordonator al Târgului de Locuri de Munc` pentru Studen]i organizat de Universitatea Bucure[ti. concis [i direct. – activit`]i de protocol. 1996. Videle. 4 A. Asistent manager la Rose Cosmetics – coordonarea magazinelor de desfacere. Power Point. – planificarea agendei manageriale zilnice.43. Universitatea Bucure[ti (în curs). PREG~TIRE – Masterat în Resurse Umane. – carnet auto categoria B. septembrie 1997 – ianuarie 1999. Internet Explorer. Excel.com OBIECTIV: – ob]inerea unei pozi]ii superioare într-un Departament de Resurse Umane. EXPERIEN}~ PROFESIONAL~: Ianuarie 1999 – prezent. ABILIT~}I: – cuno[tin]e de operare pe calculator: Microsoft Word. – Facultatea de Psihologie.88. Corel Draw. – organizarea [edin]elor. sector 2 Bucure[ti Telefon: 021.212 Managementul resurselor umane Ce hobby crede]i c` l-ar face eligibil pe un candidat la postul de func]ionar la un ghi[eu po[tal? CURRICULUM VITAE IOANA STAMATE Strada Viilor. Cum se scrie un Curriculum Vitae 1. Ce nu trebuie s` includ` un Curriculum Vitae – Motivele pentru care a]i p`r`sit un loc de munc` (întrucât aceast` problem` va fi abordat` la interviu.586. exager`rile (nu sunt recomandabile pentru c` pot fi descoperite la interviu). – coordonarea activit`]ilor de protocol. ALTE ACTIVIT~}I: – participarea la sesiuni de comunic`ri [tiin]ifice cu lucr`ri legate de psihologia organiza]iilor. Bl. – men]inerera contactului cu asocia]ii [i partenerii de afaceri. Secretar` la Metropolitan Asigur`ri – întocmirea eviden]elor de contabilitate primar`. etajul 1. – primirea [i selectarea coresponden]ei. 2000. este de prisos aici). . – activit`]i de rela]ii cu publicul. Un CV trebuie s` fie clar.

Face]i o vizit` la o agen]ie public` de recrutare a for]ei de munc` din ora[ul dumneavoastr`. Am recrutat peste trei sute de candida]i din toate facult`]ile de profil din zon`. 4. a se adapta. confuze. specialist în recrutarea resurselor umane la compania Bestsoft. a produce etc. Identifica]i sursele corecte de recrutare în situa]ia dat` [i corela]i-le cu metodele adecvate. Care sunt punctele slabe ce v-au determinat s`-l cataloga]i astfel? 4.. Care sunt documentele pe care trebuie s` le prezinte [i s` le completeze un candidat la o astfel de agen]ie pentru a fi înregistrat în baza de date? Ce alte servicii mai furnizez` agen]ia? Face]i o compara]ie dintre agen]ia respectiv` [i o agen]ie privat`. Care crede]i c` sunt sursele [i metodele de recrutare a cadrelor didactice într-o universitate? 3. Sunt de evitat exprim`rile ambigue. 5. Pân` acum nu am ajuns la nici un rezultat [i nici unul dintre candida]i nu are nivelul de experien]` care ne trebuie. 2. Studiu de caz George Manda. Ea este mândr` de cultura sa organiza]ional` unic` [i neobi[nuit`. Este preferabil` folosirea temenilor cantitativi ori de câte ori este nevoie (o cre[tere a vânz`rilor cu 40%). Dup` aceast` vizit`. De ce ac]iunea de recrutare a lui George Manda a fost un e[ec? 2.3. . 5. 3. 2003) Software Inc. Analiza]i cel mai slab interviu la care a]i luat parte ca intervievat/intervievator. Am apelat [i la studen]ii care au f`cut practic` la noi în companie. Studiu de caz (adaptat dup` Dessler Gary. a ac]iona. Se recomand` folosirea unei fraze mai lungi decât a mai multor propozi]ii prea scurte. Human Resource Management. Se recomand` folosirea verbelor de ac]iune: a face. Întreb`ri: 1. Matei C`lin.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 213 2. îi spune el directorului de resurse umane. Care crede]i c` sunt obiectivele interviului preliminar la o firm` ce dore[te s` angajeze agen]i de paz`? 6. încerca]i s` r`spunde]i la urm`toarele întreb`ri: Ce tipuri de posturi sunt disponibile în agen]ie? Clasifica]i-le. a încercat în nenum`rate rânduri s` identifice candida]ii potrivi]i pentru ocuparea unui post de inginer de sistem care cerea un set de competen]e de rang superior. a cre[te. Ce tipuri de teste de selec]ie a]i aplica candida]ilor la un post de director de crea]ie într-o agen]ie publicitar` de dimensiuni medii. 5. – Nu [tiu ce mai pot face. 3. Aplica]ii [i studii de caz 1. este una dintre companiile cu cea mai rapid` dezvoltare din industria software.

Angaja]ii îi iau pe candida]ii cu cele mai bune rezultate într-o vizit` preliminar` a companiei ce dureaz` trei zile. un director de numai 28 de ani. Conducerea de la Software Inc. Software Inc. responsabil cu recrutarea absolven]ilor cu studii superioare.? . În ultimul an.000 de CV-uri. cu ambi]ie [i instinct de afaceri. Acest proces a justificat munca a mai mult de trei angaja]i. dar vor fi [i bine pl`ti]i. antrena]i rapid [i c`rora s` li se dea responsabilit`]i mari [i libertate de decizie cât mai repede posibil. a[teapt` de la noii angaja]i s`-[i investeasc` întreaga experien]` [i vitalitate în activit`]ile companiei. sus]ine el. John Smith. Responsabilitatea este foarte mare [i asumat` înc` de la angajare. a condus 4. Costul pentru fiecare angajare a fost de 12. Întreb`ri: 1. chiar dac` mai pu]in experimenta]i. oameni de pe pia]a muncii. „Este îns`. Cei care recruteaz` personalul îi urm`resc îndeaproape pe cei mai „proaspe]i“. Ei discut` tot timpul. admite c` aceast` firm` puternic` [i neconven]ional` nu este un angajator pentru oricine. un mediu în care oamenii pasiona]i de ceea ce fac pot reu[i“. dar par s` mearg` ]inând cont de schimb`rile rapide [i de mediul antrenant din organiza]ie. Managerii conduc prima rund` de interviuri. în mod sigur.000 de dolari.000 de interviuri. Cum este proiectat procesul de selec]ie la Software Inc. Software Inc.214 Managementul resurselor umane Majoritatea demersurilor sale de afaceri sunt neconven]ionale. încearc` s` g`seasc` oamenii potrivi]i pentru îndeplinirea obiectivelor companiei. se întâlnesc la cantina unde iau masa [i particip` la evenimentele organizate de companie. informându-i pe aspiran]i c` vor fi impulsiona]i s` munceasc`. în vederea îmbun`t`]irii procesului de recrutare? 4. a selectat 850 de candida]i pentru interviurile de angajare [i a angajat efectiv 262 de absolven]i de facultate. Software Inc. Ei cutreier` târgurile de munc` organizate în facult`]i pentru a coopta oameni talenta]i. Compania are cam 500 de asemenea oameni pasiona]i. adesea mult peste opt ore. 2. [tie c` dezvoltarea rapid` pe care o dore[te depinde de posibilitatea de a avea o echip` format` din cei mai buni oameni pe care îi pot g`si. Participan]ii descriu programul de antrenament ca fiind mai mult o „tab`r` de instruc]ie“ decât o [coal` de training profesional. S-a dezvoltat chiar un jargon al casei [i o istorie comun` în cei opt ani care au adus firmei un statut „de legend`“. Identifica]i câteva tehnici de recrutare ce caracterizeaz` modul neconven]ional de la Software Inc. La Software Inc. nu exist` reguli privind îmbr`c`mintea. a studiat 15. iar angaja]ii î[i fac propriul lor program. caracterizat` de atitudinea lui „f` acum!“. de a atrage noi talente. Ce elemente specifice din cultura sa organiza]ional` solicit` compania la poten]alii angaja]i? 3. Noilor angaja]i li se acord` câteva s`pt`mâni de preg`tire intensiv`. John Smith crede c` a meritat fiecare b`nu]. Ce sugestii a]i face firmei Sofware Inc. atitudine care elimin` stagiile lungi de ucenicie.

. Randall. 11. Bucure[ti. 1985. CA. Tapia Claude.. Managing human resources. Homewood. Human Resource Management. T.. 5. Boston. Manualul specialistului în resurse umane. Cole G. Klatt A. West Publishing Company. Belcourt Monica. G. Prentice Hall. 2002. Heneman H. 14. 12. Personnel Management. Wayne. Bell Howell Company.Recrutarea [i selec]ia resurselor umane 215 Bibliografie 1.. A. Torrington D. Robert. 15. Expert.. Rotaru F.. Huber L.. G et al. J.. 1991. W. Upper Saddle River. 1991. Boston. Lawrence. Human Resource Management. Thousand Oaks. Premeaux R. Cherrington D. Personnel and Human Resource Management. Bucure[ti. Human Resource Management. The Management of Human Resource. 2. Recruiting Employees: Individual and Organizational Perspectives. Pearson Education Inc.. Allyn and Bacon. 2000. Sixth edition Irwin. 2002. Milkovich.. Manolescu A. 7. 1999. . Management et Sciences Humaines. 13. Toronto. A.. 9. 1995. Columbus-Toronto-London-Sydney. 6.. Bucure[ti. G. E. Charles.. Bucure[ti. USA-MN St. Irwin.. Managementul resurselor umane. Hall L. 1998. Human Resources Management. Pearson Education Inc. Byars Loyd. Noe M. les Editions d’Organization. Vandra. 1996. Editura Economic`. 1989. Bohlander George. Managementul personalului. 3. Cum s` ob]ii u[or un loc de munc`. Fifth edition.. 17. Boudreau J.. Merill Publishing A. Mondy R. 1997. Teora. Dessler Gary. E. Murdick R. Fourth edition Irwin. Sherman Arthur. Irecson. Schuster F. 1993. Bramhan T. Cândea Dan. Comunicarea managerial`. 8. 10. Paul. London. 1987. Rue Leslie. New Jersey. 1991. 16. Upper Saddle River. Cândea Rodica. Barber A. ITP Nelson. 2003. Snell Scott. 4. Cox D.. CODECS. Chi[u V. Second Canadian Edition. Shane. Paris. Sage. Schuler S. Bucure[ti. Human Resource Management. Personnel Human Resource Management. 2001. Boston.

pentru produsele fizice. Cultivarea loialităţii poate fi realizată prin încurajarea comunicării. aplicarea unei politici salariale transparente etc. asigurarea perfecţionării profesionale a salariaţilor printr-un program coerent. Performanţa profesională individuală este determinată de motivaţia salariatului. de regulă. motivaţia pozitivă determină loialitate şi echilibru social. precum şi de a se perfecţiona. asigurat. încurajarea comunicării şi asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul acesteia. Se poate accepta că loialitatea. Valorificarea potenţialului uman este singura cale pentru a pune în valoare celelalte categorii de resurse. asigurarea echităţii în promovarea profesională.1 Definirea performanţei. deşi acest aspect al muncii este necesar. Aceeaşi mărime poate fi dată de valoarea adăugată produsului. Loialitatea este caracteristica umană care asigură stabilitate firmei şi satisfacerea nevoii de siguranţă pentru salariat. Această trăsătură este caracteristică persoanelor pasionate de autoperfecţionare. motivaţia pentru muncă conduce la obţinerea recompenselor. productivitatea individuală poate fi calculată ca fiind raportul dintre numărul produselor realizate şi timpul de lucru necesar realizării acestora. pe de altă parte. a satisfacţiilor profesionale şi la dobândirea recunoaşterii personalităţii. iar demotivarea conduce la absenteism sau la abandonarea organizaţiei. . pentru că în procesele de muncă sunt implicate. Satisfacţia în muncă este starea pe care o pot avea salariaţii cărora le este recunoscută participarea la realizarea produselor şi serviciilor organizaţiei.6. Loialitatea este corelată cu motivaţia. într-adevăr. stări. performanţa profesională individuală este dependentă de capacitatea fizică şi de capacitatea intelectuală pentru realizarea obiectivelor asumate. de capacitatea şi de dorinţa lui de a se instrui. Satisfacţia în muncă În general. Insatisfacţia este starea de nemulţumire pe care o înregistrează salariaţii care nu au obţinut rezultatele aşteptate de către ei înşişi sau de către superiori. Formal. relaţii şi altele diverse care nu sunt măsurabile. Firmele de mare anvergură investesc în cercetare. După cum este cunoscut. Performanţa individuală poate fi caracterizată prin: productivitate. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PERSONALULUI 6. competenţe. pentru a-şi asigura şanse de supravieţuire în viitor. Productivitatea este definită ca fiind raportul dintre „mărimile de ieşire“ şi „mărimile de intrare“ identificate în procesele de muncă. Aceste aspecte permit sublinierea faptului că activităţile intelectuale şi serviciile nu pot fi cuprinse în simple formule pentru calculul productivităţii. de asemenea. abilităţi. beneficiul pentru societate este. prin valoarea suplimentară dată serviciului oferit sau prin acţiunea de modificare a mediului exterior. proprie individului dar este determinată şi de atitudinea colegilor şi a superiorilor. o firmă se menţine pe piaţă numai dacă utilizează judicios toate resursele de care dispune. Evaluarea stării de satisfacţie este. dezvoltarea relaţiilor interpersonale. de instruire şi de creaţie. Creativitatea este o altă formă de exprimare a performaţei individuale. creativitate şi loialitate. Termenul „mărimi“ este impropriu. Mijloacele care stau la îndemâna managerilor pentru a pune în valoare capacitatea productivă şi creativitatea umană sunt stimularea salariaţilor pentru implicare. mărimi cuantificabile dar şi energie umană. îndeosebi resursele umane.

care se referă la conţinutul şi cerinţele postului. încurajarea comunicării organizaţionale. sarcinilor. După M. Spre deosebire de analiza postului. 1997. vor apărea conflicte de muncă. posibilitatea de perfecţionare. dacă aceştia nu încurajează dezvoltarea relaţiilor de grup şi comunicarea. se va dezvolta absenteismul şi abandonul. evaluarea potenţialului fizic.165). obiectivele evaluării performanţelor pot fi clasificate ca în Tabelul 6. Dacă managerii nu sesizează dezechilibre structurale şi funcţionale.1. Bosche (apud Mathis. Procesul implică evaluarea rezultatelor obţinute. asigurarea echităţii în relaţiile de muncă etc. personalul se va angaja din ce în ce mai puţin în muncă. Tabelul 6. dacă organizaţia nu practică politici performante privind resursele umane şi altele asemenea. 6. intelectual. această activitate permite determinarea gradului în care angajaţii îndeplinesc eficient sarcinile şi se achită corect şi complet de responsabilităţile care le-au fost atribuite. rotaţia posturilor.1 Obiective Obiective organizaţionale • • • • • • Obiective • Facilităţi concordanţa contribuţiilor individuale cu misiunea şi cu obiectivele organizaţionale sesizarea neconcordanţelor dintre obiectivele organizaţionale şi strategiile privind resursele umane descrierea posturilor şi ajustarea conţinutului lor ameliorarea eficacităţii organizaţiei garanţia că responsabilităţile sunt bine definite şi că planurile sunt echilibrate realizarea concordanţei dintre oameni şi funcţiile corespondente posibilitatea individului de a situa contribuţia sa în raport cu . participarea la adoptarea deciziilor şi dobândirea dreptului de autocontrol asupra muncii prestate. de exprimare a opiniilor. evaluarea performanţelor se concentrează asupra îndeplinirii obiectivelor. sarcinilor şi responsabilităţilor postului. recunoaşterea valorii profesionale. Toate aceste efecte pot fi prevenite prin mijloace complexe: analiza şi soluţionarea disfuncţiilor manageriale. Evaluarea trebuie să fie sistematică (aplicarea procedurile de evaluare trebuie să facă parte din politica firmei) şi formalizată. responsabilităţilor şi cerinţele postului de către titularul acestuia. aplicarea unor politici transparente de selecţie şi de promovare. Scopul final al evaluării comportamentului profesional al angajaţilor este evaluarea organizaţiei. profesional şi managerial şi compararea lor cu obiectivele şi cerinţele postului ocupat de către salariat.Satisfacţia în muncă are aceleaşi origini ca şi motivaţia: recompensele pecuniare.2 Obiectivele evaluării performanţelor Evaluarea performanţelor este una dintre activităţile de bază ale managementului resurselor umane. aplicarea politicii de perfecţionare profesională. în plus. identificarea cauzelor demotivării şi absenteismului. ea permite dialogul angajator – salariat. p. activitate care implică o descriere impersonală a obiectivelor.

capacitatea decizională. Evaluarea performanţelor salariaţilor se centrează pe următoarele aspecte: potenţialul fizic şi intelectual. retogradare) identificarea nevoilor de formare şi de perfecţionare ameliorarea relaţiilor interpersonale dimensionarea salariilor sesizarea deficienţelor structurale şi actualizarea grilelor de calificare Evaluarea performanţelor reprezintă un element de sprijin al procesului de planificare managerială. în plus. Altfel spus. dezvoltarea comunicării etc. . 6. inclusiv privind resursele umane. Printre criteriile pentru evaluarea performanţei se pot identifica (Matis. nivelului specific de pregătire etc.adaptabilitate pe post. pentru că procesul poate asigura motivarea personalului. . identificarea nevoilor de instruire şi de perfecţionare.caracteristici profesionale (autocontrol. îmbunătăţirea relaţiei salariaţi – manageri.preocupare pentru obiectivele firmei. analiza posturilor trebuie actualizată sistematic. în funcţie de performanţele proprii şi de obiectivele organizaţiei realizarea unui diagnostic corect şi permanent privind resursele umane gestiunea carierei (promovare. Criteriile de performanţă trebuie stabilite pe baza analizei posturilor. dezvoltarea carierei angajaţilor. iar standardele de performanţă înseamnă cât şi cum trebuie făcut. disponibilitate). se analizează conformitatea dintre realizările salariatului şi nivelul câştigurilor salariale. 1997. . cu criteriile de performanţă. p. schimbarea funcţiei. Evaluarea performanţei înseamnă compararea realizărilor. potenţialul de perfecţionare profesională.psihologice • • Obiective de dezvoltare Obiective procedurale • • • • • • • • normele şi de a comunica cu superiorii şansa dialogului cunoaşterea de către fiecare salariat a contribuţiei sale la realizarea obiectivelor organizaţiei perceperea poziţiei şi a relaţiilor în ierarhia organizaţiei posibilitatea oferită fiecărui salariat de a cunoaşte şansele de evoluţie. performanţa generală şi performanţa specifică.orientarea spre excelenţă. pentru a constitui o bază sigură de referinţă. caracteristicile de personalitate şi profesionale. comportamentului. recompensarea echitabilă. 166): . criteriile de performanţă stabilesc ce trebuie făcut. . . validarea programelor de selecţie. . atitudinilor.3 Criterii de evaluare şi standarde de performanţă Criteriile de performanţă reprezintă seturi de cerinţe (norme) specifice fiecărei profesii. În vederea realizării acestui aspect. meserii sau fiecărui loc de muncă.competenţa pe post.

după caz. calitate.. cu psihologi. criteriile şi standardele de evaluare. Pentru definirea criteriilor de performanţă specialiştii. satisfăcător (mediu). Tabelul 6. normele dobândesc caracter naţional. jurişti ş. este necesar ca formularea criteriilor de evaluare să fie adecvată fiecărui salariat. eficienţa utilizării resurselor materiale şi financiare. . Standardele de performanţă pot fi exprimate prin următorii indicatori: cantitate (număr de produse. Normele la care facem referire nu sunt unice pentru toate domeniile de activitate. Pentru anumite ramuri de activitate. . care sunt rezultatele şi care sunt căile care pot conduce la realizări superioare. Criteriile de evaluare nu pot cuprinde aspecte şi interpretări subiective. firme specializate care acordă consultanţă şi asistenţă pentru întregul procesul de evaluare a performanţelor salariaţilor. bun. desemnaţi anume în acest scop.spiritul de echipă. finalitatea evaluării este clasificarea salariatului ceea ce atrage după sine recompense. timp (durata în care au fost realizate produsele şi serviciile). criteriile de performanţă. Pentru asigurarea transparenţei procesului şi pentru motivarea pozitivă a personalului. a planurilor şi programelor acesteia. Evaluarea performanţelor trebuie să fie dedicată numai prestaţiei şi comportamentului individului în legătură cu activităţile desfăşurate în incinta organizaţiei şi la locul de muncă. standardele de performanţă şi indicatorii acestora sunt adoptaţi de către ministere sau de către alte organizaţii guvernamentale. marile firme îşi stabilesc ele însele echipele de specialişti care elaborează obiectivele evaluării. costuri. care sunt nevoile sale în procesele de muncă. avantajele sunt multiple: utilizarea acestor documente este posibilă tuturor mangerilor.a. Datorită faptului că nivelul de pregătire generală este diferit de la un individ la altul. criteriile de evaluare trebuie să fie clare şi. Performanţele salariaţilor variază în raport cu natura activităţilor şi cu gradul lor de complexitate. Toate informaţiile necesare evaluării performanţelor unui salariat trebuie să fie documente scrise. Există. trebuie să se consulte cu: şefii compartimentelor de muncă. cu alţi specialişti ai firmei. creează posibilitatea realizării materialelor privind evoluţia dinamică a performanţelor. competenţe şi abilităţi specifice unui post. Alegerea criteriilor de performanţă presupune identificarea prealabilă a celor mai importante particularităţi psihologice. volum de servicii).capacitatea de comunicare. Referirea la standardele de performanţă este suficientă pentru a se stabili care este nivelul de pregătire al salariatului. ca urmare. cuantificate. slab şi foarte slab. timp şi mod. medici. Convenţional. Pentru elaborarea criteriilor de evaluare a performanţei este necesară cunoaşterea obiectivelor strategice ale organizaţiei. a celor mai adecvate calificări. modul de realizare a produselor şi serviciilor etc. documentele scrise pot constitui probe în cazul litigiilor etc. Prin evaluare se constată o stare de fapt caracterizată prin loc. criteriile şi standardele de performanţă trebuie comunicate persoanelor care urmează a fi supuse evaluării aspect care trebuie să reprezinte o activitate de rutină a şefilor de compartimente. Procesul evaluării performanţelor se finalizează prin acordarea calificativelor salariaţilor care au fost supuşi testelor de evaluare. în acest caz. de comportament şi de personalitate. de asemenea.2 reprezintă caracteristicile principale ale acestor calificative. se admit 5 trepte de calificare: foarte bun. chiar dacă nivelul pregătirii profesionale este acelaşi.

clasificarea nefavorabilă nu trebuie să conducă la demotivare. pentru motivare şi angajarea de care dă dovadă. Performanţele sunt situate sub nivelul minim al indicatorilor de referinţă. În acest caz. conversia profesională ş. ponderea salariaţilor care se situează în acest domeniu este cuprinsă între 2 – 5%. mediocre. Segmentul de personal în cauză este caracterizat prin rezultate aleatoare. de organizare şi de pregătirea insuficientă. Non-performanţa poate fi cauzată de probleme personale. într-o poziţie superioară. inconstante. . a mediului exterior şi datorită transformării individului însuşi. organizaţia are mijloacele de a-l ajuta pe individ să se plaseze. Salariaţii respectivi sunt cei pe care organizaţia se poate baza. Ponderea salariaţilor din acest segment este cuprinsă între 5 – 20%. 326): • definirea obiectivelor evaluării performanţelor. Managerii sunt obligaţi să analizeze cauzele fenomenului şi să decidă fie asupra schimbărilor manageriale. administrarea de măsuri disciplinare ş. Dacă programele de reabilitare nu sunt eficace. p. • stabilirea politicilor de evaluare a performanţelor. ţinând cont de faptul că este vorba de majoritatea salariaţilor. mai ales. fie asupra adoptării programelor de perfecţionare.promovări. Starea constatată la un moment dat va fi cu siguranţă alta decât cea înregistrată anterior datorită dinamicii organizaţiei. Ponderea salariaţilor din acest segment este cuprinsă între 2 – 5%. schimbarea locului de muncă. Ponderea salariaţilor din acest segment este cuprinsă între 50 – 86 %.4 Etapele procesului de evaluare Pe baza considerentelor de mai sus se pot schematiza paşii pe care procesul de evaluare a performanţelor îi va urma (Manolescu. Salariaţii acestei categorii dovedesc excelenţă şi urmează a fi recompensaţi. ulterior. Ponderea salariaţilor din acest segment este cuprinsă între 5 – 20%. 1998. în aceste cazuri recompensele sunt fireşti şi necesare. se impun programe de perfecţionare. se impune schimbarea locului de muncă în cadrul organizaţiei sau externalizarea persoanelor respective. specializări.a. 6.a. atât prin rezltatele obţinute cât. Tabelul 6.2 Calificativul Simbolul Valoare Caracteristici Foarte bun Bun FB 5 B 4 Satisfăcător (mediu) M 3 Slab S 2 Foarte slab FS 1 Conform distribuţiei normale (Gauss).

• stabilirea periodicităţii evaluării. 6. nivelul pregătirii profesionale.1 Metoda scalelor de evaluare Scalele de evaluare sunt cele mai vechi mijloace pentru evaluarea performanţelor. se evaluează cantitatea produselor sau volumul serviciilor realizate. • mediatizarea internă a procesului. Principiul metodei constă în evaluarea separată a fiecărui salariat. Tabelul 6. spiritul de iniţiativă.3 Metode de evaluare Tehnici de evaluare Scale de evaluare • scale de evaluare grafice • scale de evaluare cu paşi multiplii • scala standardizată • scala pe puncte • scale de evaluare axate pe comportament Metode comparative • compararea simplă sau ierarhizarea • compararea pe perechi • compararea prin distribuire forţată Metoda incidentelor critice Testele de aptitudini. Este posibil ca unele firme să adopte o altă ordine a etapelor menţionate. scalelor de evaluare le sunt asociate calificative. dintr-un set de factori sau de caracteristici specifice unei anumite profesii sau unui anumit post. • comunicarea rezultatelor evaluării performanţelor. nivelul abilităţilor. • sintetizarea informaţiilor achiziţionate şi analiza acestora. De exemplu. În raport cu standardele de performanţă stabilite anterior. • alegerea şi pregătirea personalului care va aplica tehnicile de evaluare. de personalitate sau de performanţă 6.5. dar nu poate renunţa la nici una dintre acestea. comportamentul faţă de colegi.5 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor În Tabelul 6. atunci când acestea se află în pragul adoptării unor decizii strategice majore. în raport cu fiecare caracteristică profesională şi cu fiecare factor de performanţă. Este important de subliniat că indicatorii de calitate trebuie să fie cuantificaţi şi să răspundă unor caracteristici precis formulate. nu se poate evalua satisfăcător .3 este prezentată lista principalelor metoder şi tehnici de evaluare a performanţelor. • evaluarea propriu – zisă. profesii şi fiecărui loc de muncă. Scalele de evaluare trebuie să cuprindă caracteristicile specifice fiecărei meserii. • alegerea standardelor şi criteriilor de performanţă. • alegerea metodelor şi tehnicilor de evaluare. modul de respectare a disciplinei muncii ş.a. • adoptarea măsurilor care decurg din analiza rezultatelor procesului. • pregătirea personalului supus evaluării.

6. 5 – câteva greşeli) Figura 6. 4 – puţine greşeli. Atenţie la detalii 1 C. 6. p. Ca urmare. Scalele de evaluare cu paşi multipli constau în alcătuirea unei liste de aspecte.a.2 este mai nuanţat.3 prelucrată după Manolescu. 355).1 2 3 medie 4 5 remarcabilă scăzută 3 5 7 9 înaltă 11 înaltă Scalele de evaluare grafice sunt uşor de elaborat şi de folosit. tehnicile scalelor de evaluare pot fi utile. oferind posibilitatea unei evaluări mai exacte. mediu. 6. Scala standard permite evidenţierea gradului în care există o corespondenţă între anumite afirmaţii/calificative/dexterităţi/obiective şi performanţele angajatului. A. 3 – multe greşeli. relativ slab ş. calităţi sau caracteristici profesionale detaliată pe câteva niveluri de performanţă (Fig.performanţa dacă este vorba de adaptabilitate. precum şi comparaţia dintre performanţele realizate de lucrătorii aceleiaşi echipe (Manolescu. 1998. sunt irelevante. p. 1998. 357). Scalele de evaluare grafice operează cu atributele specifice postului ocupat de un salariat. În Fig.1 este prezentat exemplul unui set de scale axate pe dimensiunea calităţii muncii. Scala poate fi astfel elaborată încât afirmaţiilor şi calificativelor să le corespundă anumite valori . spirit de iniţiativă şi alte caracteristici formulate la modul general sau subiectiv. calificativele precum normal. dacă sunt concrete şi dacă operează cu indicatori măsurabili. Calitatea generală inacceptabilă 1 D. 1998. Setul de scale prezentat în Fig. o descriere succintă a calităţilor constatate. cuprinzând scale formalizate şi scale cu descriptori necuantificaţi (Manolescu. Calitatea performanţei scăzută B. Calitatea produselor (1 – extrem de multe greşeli. Evaluatorul va marca pe fiecare scală poziţia în care se plasează cel mai bine performanţa persoanei evaluate. pot include multiple aspecte ale performanţei şi permit compararea performanţelor salariaţilor care ocupă posturi echivalente. 354). p. precum şi a nivelului de performanţă atins. Scalele de evaluare cu paşi multipli prezintă o imagine analitică a tuturor aspectelor evaluate. Erorile de evaluare pot să apară datorită definirii imprecise a caracteristicilor aferente postului. 2 – foarte multe greşeli.

respectiv (. Nivelul global al performanţei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Scăzut Sub mediu Mediu Figura 6. Scalele de evaluare axate pe comportament sunt mijloace de evaluare continuă în care punctele de clasificare sunt posibile exemple de comportament legate de un anumit post.2 Dificultatea utilizării acestor scale constă în faptul că nu pot fi evidenţiate condiţiile de lucru.numerice care nu sunt cunoscute de cel supus evaluării. p. de regulă nou. caracteristic unui salariat care lucrează în condiţii similare. Scalele respective reprezintă nivelurile specifice performanţei. Dezavantajul metodei constă în faptul că lista nu poate fi corelată pe deplin cu particularităţile locului de muncă. Calitatea muncii Munca Produsul este rareori conţine defecte satisfăcătoare frecvente Nivelul performanţei Slab Sub mediu B. Scalele de Peste mediu Înalt . Se poate atribui valoarea (+ 1) pentru un atribut pozitiv. Un exemplu concret este prezentat în Tabelul 6. în final se obţine un „scor“ care poate fi util prin compararea lui cu un altul. 182). A. Cantitatea muncii 2 Calitate medie a muncii De obicei execută munca la un nivel superior Calitate excepţională a muncii Mediu Peste mediu Înalt 1 3 4 5 Superioară Inferioară 1 Nivelul performanţei 2 Sub mediu 3 Mediu 4 Peste mediu 5 Înalt Slab C. 1998.4 (Mathis.1) pentru un atribut negativ. Scala pe puncte este o listă de evaluare caracterizată prin atribute care pot caracteriza o persoană. că este greu de nuanţat diferitele atitudini comportamentale. pentru fiecare dintre dimensiunile caracteristice locului de muncă sau profesiei.

360). Dimensiuni profesionale Nivelul de performanţă Calitatea lucrărilor: precizia. dar cere o instruire mai îndelungată decât în mod obişnuit Se încadrează în prescripţiile minime de calitate. se încadrează în prescripţiile minime de calitate Are cunoştinţe pentru toate activităţile cerute şi le aplică consecvent Are cunoştinţe satisfăcătoare. se adaptează în mod satisfăcător. Avantajul tehnicii menţionate este dat de faptul că se contează pe o implicare directă a salariaţilor în procesul de evaluare.3 . economia de materiale şi de timp. promtitudinea Pregătire profesională: experienţă. dar nu întotdeauna. se dovedeşte pregătit. Figura 6. 6. necesită instructaje repetate Notă: se bifează în spaţiile corespunzătoare. pentru toate operaţiile cerute Adaptare satisfăcătoare. p. necesită istructaj normal Mai lent în adaptarea la condiţii noi. Un astfel de exemplu este prezentat în Fig. trebuie controlat Are cunoştinţe pentru majoritatea operaţiilor (lucrărilor) cerute Calitate îndoielnică. aplică ceea ce ştie Pentru unele operaţii. observabile şi măsurabile corespunzătoare postului vizat. iar dezavantajul este dat de faptul că pentru fiecare loc de muncă trebuie concepută o scală adecvată. cunoştinţe profesionale Realizează lucrări de calitate superioară Lucrări de calitate corespunzătoare Destul de des. necesită o pregătire sistematică Adaptarea la condiţii noi şi la lucrări noi. necesită instructaje complete şi amănunţite Se adaptează lent.evaluare axate pe comportament evidenţiază comportamente concrete.4 (apud Manolescu. în general. uneori. durata instruirii Se acomodează uşor şi repede la condiţii noi de muncă Cu mici dificultăţi. lucrările sunt de calitate corespunzătoare Nu întotdeauna dovedeşte cunoştinţe satisfăcătoare. 1998. cu referire la competenţele manageriale.

1997. 361) şi în Fig.Tabelul 6. 1998.5 (după Manolescu. sunt mijloace de asigurare a feedback – ului performanţei salariaţilor şi sunt mult mai bogate în informaţie decât scalele de evaluare axate pe comportament.4 Afirmaţii -2 Termină lucrul la timp Este de acord să lucreze ore suplimentare Este cooperant şi săritor Acceptă observaţiile critice Se străduieşte să-şi îmbunătăţească performanţele Niciodată Refuză întotdeauna Nu Niciodată Este dezinteresat Situaţii efective şi calificative -1 +1 Foarte rar De regulă. refuză De regulă. 6. Este de aşteptat să rezolve integral problemele controversate 6 Este de aşteptat să rezolve problemele de dificultate medie Este de aşteptat să ia decizii fără a lua în considerare reacţiile subalternilor 2 Este de aşteptat să refuze să ia decizii când este nevoie 1 Figura 6. da De regulă. acceptă De regulă. nu Foarte rar Numai cât să nu aibă probleme De regulă De regulă. conţinutul incidentelor sau aspectelor relevante de comportament sunt evaluate direct. 6.6 (Mathis. da +2 Întotdeauna Da Da Atunci când este vinovat În permanenţă Exemple de scale pentru evaluarea comportamentului managerilor privind atitudinea faţă de subordonaţi sunt prezentate în Fig. da De regulă. Scalele de observare a comportamentului au avantajele: sunt bazate pe analiza atentă a posturilor. 187). când aceasta este peste capacitatea de acţiune a subalternilor 7 5 4 3 Este de aşteptat să găsească soluţii temporare la problemele care pot fi ţinute în aşteptare Este de aşteptat să dea prioritate mentalităţilor sau impresiilor. p. p. când se iau decizii .4 Este de aşteptat să conducă problema la un nivel superior.

şi D sunt salariaţi cu atribuţii identice sau apropiate. Scopul este identificarea celui mai performant salariat dintre cei doi supuşi evaluării. 1998. dar aparţinând altui grup. acest aspect trebuie bine stăpânit pentru a nu conduce la apariţia tensiunilor sau conflictelor interne. Matematic. A.2 Metode comparative Metodele comparative de evaluare a performanţei sunt (Pitariu. metoda prezentată trebuie folosită în asociere cu o alta. Aceste tehnici au în vedere identificarea performanţei fiecărui angajat în raport cu ceilalţi angajaţi. 6. Metoda este importantă pentru că permite realizarea evoluţiei în carieră pentru fiecare salariat. dar prezintă dezavantajul că mărimea diferenţei dintre performanţele celor evaluaţi este egală. . pp. dacă numărul acestora nu este prea mare. complementară. Compararea simplă constă în ierarhizarea indivizilor întregului grup în sens descrescător. de la cel care a obţinut performanţa cea mai înaltă până la cel cu nivelul cel mai scăzut de performantă. 362-364): compararea simplă sau ierarhizarea. De asemenea.C. Pe de altă parte. pentru toţi salariaţii unităţii. Manolescu. ierarhizarea salariaţilor poate fi inflenţată de subiectivismul evaluatorilor şi de presiunile care pot să apară din partea managerilor. 2000. pp.B. În final.7 sunt prezentate două exemple privind operarea cu tablourile de ierarhizare pe perechi. Salariaţii grupului sunt plasaţi în ordine. printr-un simplu program informatic se obţine ierarhia salariaţilor unităţii pentru momentul evaluării. Principalul dezavantaj al metodei constă în faptul că evaluarea nu are ca obiect compararea standardelor de performanţă cu performanţele efective ale salariaţilor. Ca urmare. persoanele cele mai slab cotate dintr-un grup pot avea performanţe superioare persoanelor cotate la fel. pe baza unui anumit criteriu. Metoda este facilă. de la cel mai competitiv până la cel mai puţin competitiv.6. compararea pe perechi şi compararea prin distribuire forţată. pentru realizarea unei competiţii loiale între colegii de serviciu. de la cel mai bun până la cel mai slab. În Fig. Procedeul se repetă şi se generalizează. 58-66. numărul perechilor de angajaţi evaluaţi este dat de relaţia: Nperechi = n (n – 1) / 2 în care n este numărul total de salariaţi. nu atât în vederea ierarhizării acestora cât. ceea ce nu corespunde totdeauna realităţii. Compararea pe perechi este potrivită atunci când persoanele evaluate în dublet ocupă posturi identice sau echivalente. mai ales.5.

excelent ≥ 20 Figura 6. foloseşte notiţele Aproape niciodată 1 2 3 Aproape întotdeauna 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Discută schimbările de politici sau de procedeele. înainte de aplicarea lor Consemnările sunt clare.Atunci când sunt aplicate politici sau procedee noi.acceptabil 10 – 14 .5 .sub nivelul acceptabil 5–9 .bun 15 – 19 . notează şi evalează Atunci când vorbeşte Angajaţilor menţine contactul vizual Când dă instrucţiuni. concise şi uşor de înţeles 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nivelul total al performanţei: .

dar nu reuşeşte şi. dar nu le ia în considerare Managerul încearcă să înveţe numele subordonaţilor. p. Figura 6. de exemplu) şi nu prin numele acestora Managerul solicită subordonaţilor să-şi exprime opiniile. numindu-i după elemente impersonale (culoarea vestimentaţiei. de exemplu) care să verifice distribuţia normală (Gauss).. face confuzii Managerul ascultă cu obiectivitate criticile subordonaţilor. cit. . dar nu le dă nici un răspuns Dacă un subordonat remarcă o greşeală a managerului. 364) nivelurile de perfomanţă şi ponderea salariaţilor care corespund acestora este prezentată în Tabelul 6. acesta o recunoaşte şi îi mulţumeşte pentru observarea ei Figura 6.6 Criteriul: calitatea produselor A B C + + Criteriul: creativitatea A B + + A B C D D + + A B C D C + + - D + - Semnul (+) pune în evidenţă superioritatea relativă iar semnul (-) pune în evidenţă inferioritatea relativă.7 Compararea prin distribuire forţată porneşte de la premisa că pot fi identificaţi salariaţii corespunzători diferitelor niveluri de performanţă (5. După Manolescu (op. Individul cu cele mai multe semne (+) se află în fruntea grupului.5. de aceea.1 2 3 4 5 6 Managerul îi ridiculizează pe subordonaţii ale căror păreri nu concordă cu ale lui Managerul se adresează subordonaţilor.

Evaluarea cu ajutorul testelor nu poate fi realizată decât de către personal strict specializat. în nici un caz nu trebuie să se aştepte un timp.6 Aplicaţii privind evaluarea performanţelor a) Evaluarea de către manageri sau de către şefii direcţi Managerii şi şefii direcţi ai compartimentelor de muncă cunosc obiectivele. structurile şi relaţiile funcţionale ale organizaţiei. secvenţele în care a fost implicat. 6.3 Tehnica incidentelor critice Prin tehnica incidentelor critice. o a doua cerinţă este ca înregistrarea faptelor să fie făcută imediat ce acestea s-a produs. evenimentele sau elementele favorabile şi nefavorabile.Nivelul 1: Nivelul 2: Nivelul 3: Nivelul 4: Nivelul 5: Nivelul performanţei angajatul este sub standardele de performanţă angajatul realizează standardele de performanţă şi are posibilităţi de îmbunătăţire angajatul realizează un nivel bun şi uniform al performanţei angajatul realizează un nivel foarte înalt al performanţei angajatul realizează o performanţă remarcabilă Tabelul 6. acesta are datoria să facă pregătirea prealabilă a persoanelor evaluate şi să aplice cu rigurozitate mijloacele de prelucrare a informaţiilor obţinute. pentru a discuta cu persoana în cauză asupra celor înregistrate.5. este necesar să fie definite cu rigurozitate aspectele care pot fi considerate incidente critice. fiind produsul anumitor firme. direct sau cu ajutorul altor specialişti. absenţa nemotivată etc.5.a. experienţa. managerul are datoria de a lua contact cu salariatul pentru a-l felicita sau pentru a stabili cauzele evenimentului nefavorabil. Din lista incidentelor critice sunt extrase. pe de altă parte. 6. Obţinerea unor rezultate concludente privind activitatea profesională a salariaţilor necesită luarea în considerare a stării fizice şi psihice. profesii sau locuri de muncă. pozitive şi negative care privesc procesele de muncă. Managerii au o . eventual până la data la care se face evaluarea performanţelor. atitudinea evaluatorilor ş. de personalitate sau de performanţă Structura testelor este adecvată diferitelor meserii.4 Testele de aptitudini. mijloacele. care reprezintă excepţii (incidente critice) faţă de evenimentele de rutină care caracterizează activitatea unui salariat.). cultura. conţinutul acestora nu este public. Cu prilejul producerii unui astfel de eveniment (o performanţă deosebită. pentru fiecare subaltern.5 Ponderea 5% 15% 50% 20% 10% Este evident că ponderea prezentată în tabelul menţionat este dependentă de numeroşi factori şi nu poate constitui un standard valabil pentru oricare unitate. atitudinile comportamentale ş.a. Pentru ca tehnica să fie obiectivă şi eficientă. personalitatea. 6. managerii diferitelor compartimente înregistrează permanent toate aspectele. ambianţa. astfel încât evaluarea se face frecvent de către aceştia.

evaluatorii pot fi indulgenţi cu superiorii. Cunoaşterea lucrărilor 1.vedere generală asupra întregului ansamblu al organizaţiei. Data naşterii …… Vechimea în unitate ………………………. b) Evaluarea managerilor şi a şefilor direcţi de către subordonaţi Această practică este caracteristică anumitor domenii de activitate şi anumitor instituţii (de regulă în unele universităţi) care promovează managementul prin obiective sau managementul prin rezultate. determină şi ajută managerii să se perfecţioneze. Dezavantajele sunt legate de reticenţa tradiţională a salariaţilor. iar tensiunile existente se pot amplifica. dovedind lipsă de obiectivitate etc. de tendinţa unor angajaţi de a nu-şi asuma responsabilităţi şi de teama că.. Punând în balanţă avantajele şi dezavantajele.1 Salariatul cunoaşte corespunzător lucrările? 1 2 3 4 5 1.….… Numele şi prenumele .6 FORMULARUL DE EVALUARE A PERSONALULUI Data …. I.. conduce la dezvoltarea relaţiilor interumane. 1 – performanţă mimină.6 este prezentat modelul unui astfel de formular (Manolescu. Avantajele procedurii sunt majore: conferă salariaţilor responsabilitate.. Tabelul 6. Clasificarea legală a locului de muncă ………………. superiorii încercă să câştige simpatia salariaţilor. În Tabelul 6. Aprecierea performanţei (se încercuieşte numărul corespunzător. Ultimul argument în acest sens este faptul că managerii au pregătirea şi capacitatea de analiză a informaţiilor obţinute prin evaluarea performanţelor. Vechimea la locul de muncă actual ………. pentru aplicaţii concrete. Uneori. 374-375). rezultă că nu se poate obţine performanţă decât dacă se aplică şi evaluarea „de jos în sus“.……………….… (se completează de către DRU) De cât timp este cunoscut salariatul de şeful său? …………………………. formularele trebuie să fie mult mai elaborate şi să fie adecvate locului de muncă. … 5 – performanţă maximă) 1. de acceptarea stării de simplu subordonat. Menţionăm că formularul prezentat este doar un exemplu. cu ocazia evaluării. Calificarea actuală …… Locul de muncă . acesta va recurge la represalii şi la îndepărtarea salariatului din cadrul unităţii. pe de altă parte. după o evaluare care se dovedeşte a fi nefavorabilă superiorului. De cât timp este salariatul subalternul şefului său? …………………………... 1998. subordonaţii nu sunt pregătiţi să realizeze ei înşişi evaluarea. de asemenea. metoda este aplicată de organizaţiile în cadrul cărora comunicarea este prioritară.2 Care sunt cunoştinţele complementare care trebuie să fie 1 2 3 4 5 asimilate? 2... conferă salariaţilor o marjă de autonomie şi de decizie. Documentul cel mai des utilizat pentru evaluarea simplă a subordonaţilor este Formularul de evaluare a personalului. Calitatea lucrului prestat . astfel încât frecvenţa evaluării „de sus în jos“ este mai frecventă.……………….. pp.

2 Dacă nu.1 Calitate lucrului este corespunzătoare? 1 2 3 4 5 2. de ce? ……………………… 4.6 Sistematic.2 Dacă nu. b) salariatul a progresat ……………………………………………………………………… c) salariatul are aceeaşi performanţă ………………………………………………………… d) salariatul a regresat ……………………………………………………………………….3 Iniţiativă 1 2 3 4 5 7. Prezentul chestionar a fost: . Care este postul pe care poate fi promovat salariatul? ……………………… D. Calităţi personale 7. care sunt punctele slabe ale salariatului? ……………………… Se însumează punctajele parţiale constituindu-se punctajul general P I Aprecierea generală P I permite stabilirea performanţei la momentul actual: a) salariatul se află în progres evident faţă de evaluarea anterioară …………………………. Salariatul este calificat pentru ………………… Da – 5 puncte alte lucrări? (care şi de ce?) ………………… Nu – zero puncte Aprecierea generală P II (suma punctajelor de mai sus) III. P II şi P III..5 Care sunt calităţile specifice salariatului? ……………………… 7.4 Creativitate 1 2 3 4 5 7.3 Precizări privind rezolvarea aspectelor negative ……………………… 5 Capacitatea de asimilare a instrucţiunilor privind munca 1 2 3 4 5 6.1 Respectarea reglementărilor privind activităţile atribuite 1 2 3 4 5 4. Care este funcţia pe care o poate deţine salariatul? ……………………… Aprecierea generală P III se face prin adiţiunea punctelor pentru rândurile C şi D APRECIEREA GENERALĂ se obţine prin adiţionarea punctajelor P I. Respectarea reglementărilor 4. Salariatul este încadrat ………………… Da – 5 puncte corespunzător pe locul pe care îl ………………… ocupă? Nu – zero puncte B. Capacitatea de adaptare la noi tehnologii 1 2 3 4 5 7.1 Volumul este satisfăcător? 1 2 3 4 5 3.2.1 Memorie 1 2 3 4 5 7. Orientarea profesională A. Potenţialul Potenţial de conducere (salariatul are cunoştinţe şi competenţe 1 2 3 4 5 pentru a ocupa funcţii de conducere?) Potenţial de promovare (salariatul are cunoştinţe şi competenţe 1 2 3 4 5 pentru a ocupa funcţii superioare?) C. cum se poate ameliora? ……………………… 3.2 Spirit de echipă 1 2 3 4 5 7. II.2 Respectarea reglementărilor privind protecţia muncii 1 2 3 4 5 4. Volumul produselor sau serviciilor realizate de salariat 3.

. evaluarea managerilor generali se face de către specialişti din afara organizaţiei.…………………………………………………………………………(comentarii) b) Ce post doreşte să ocupe salariatul? ……………………. egali între ei din punct de vedere profesional. iau acele măsuri care apar ca deosebit de importante. la politica de personal şi la relaţiile de muncă ş. perfecţionare de specialitate iniţiere sau perfecţionare în studiul limbilor străine c) Evaluarea între salariaţii situaţi la acelaşi nivel ierarhic Dacă setul de probleme sunt structurate şi astfel formulate încât să nu lase loc subiectivismului.? Plan de pregătire profesională Se sintetizează rezultatele de la capitolele II şi III.………………. iniţiere sau perfecţionare în informatică. pentru că aceştia reprezintă firme specializate în materie şi pentru că activitatea lor nu poate fi pusă sub semnul subiectivismului.……………………(comentarii) c) Ce funcţie doreşte să deţină salariatul? …………………. pentru a se face verificări asupra situaţiilor neclare sau care apar ca fiind subiective..Întocmit de şeful compartimentului Numele şi prenumele Data Semnătura Avizul superiorului şefului de compartiment Vizat de şeful departamentului Discuţiile cu salariatul Discuţiile au fost conduse de ……………. Rezultatele evaluării sunt comunicate superiorilor care...a. evaluarea „încrucişată“ trebuie completată prin alte metode. Dezavantajul metodei constă . d) Evaluarea de către evaluatorii externi De regulă. Avantajul principal al metodei constă în faptul că membrii unui colectiv. dovedind discreţie. pentru a nu genera sau amplifica animozităţi.… şi au permis stabilirea următoarelor elemente: a) Salariatul este mulţumit de postul pe care îl ocupă? ……….…( comentarii) d) Care sunt observaţiile salariatului referitor la management. …………………………………………………. propunerile de pregătire se adoptă cu acordul salariatului Posibilităţi interne Posibilităţi în afara unităţii stagii în alte compartimente. metoda poate da rezultate bune.. metoda trebuie aplicată fără ca subiecţii care participă la evaluare să ştie unii de alţii. cunosc cel mai bine domeniul de activitate.

Manolescu. nu se află. f) eroarea tendinţei centrale. în pofida experienţei populare. Eroarea sistematică de halou poate conduce la plasarea persoanei evaluate într-o zonă în care. care nu reprezintă adevăratul potenţial al salariatului.7 Surse de erori în evaluarea performanţelor Problemele potenţiale şi sursele de erori care pot fi generate de procesele de evaluare a performanţei sunt multiple. În opinia specialiştilor R. Prezentăm. h) înclinaţia spre evaluări subiective. i) efectul recent. ca şi la precedenta eroare. un salariat poate fi clasificat ca fiind performant. o) ajustarea informaţiilor. 6. Se poate considera că evaluatorul este “orbit” de aspectul adoptat în mod subiectiv ca relevant. caracteristicile unor aspecte care pot conduce la evaluări şi la interpretări eronate (Manolescu. Greşeala este gravă. note mai mici la aproape toate materiile. Cei mai buni evaluatori externi sunt însă beneficiarii produselor sau serviciilor firmei. O scală restrânsă de valori este irelevantă. făcându-se abstracţie de celelalte aspecte ale muncii şi performaţelor lui. un dezavantaj: performanţa sau absenţa acesteia nu poate fi atribuită unui singur salariat ci întregului personal. apare. g) gradul scăzut de diferenţiere. de exemplu. i se acordă.în faptul că evaluatorii externi nu cunosc (şi uneori nu trebuie să cunoască) toate aspectele care sunt caracteristice organizaţiei. şi aici. 328-343. din indiferent care motiv. Un simplu exemplu poate fi edificator: unui elev care repetă un an şcolar. pp. este cunoscută zicala conform căreia “prima impresie contează”. de asemenea.zero. m) erorile intenţionate. există pericolul să se producă efectul de halou şi în privinţa altor aspecte privind performanţa. de regulă. în mod obiectiv. Dintr-o eroare de procedură. defavorabile organizaţiei. p) efectul de succesiune. după un singur criteriu. efectele care generează erori şi sursele de erori sunt: a) efectul criteriului unic. pe scurt. nu poate fi apreciată performanţa profesională prin compararea productivităţii şi ratei accidentelor de muncă. l) erorile neintenţionate. deşi este planifcată a fi complexă. să considerăm că observaţia este nefundamentată. în încercarea de a identifica toate aspectele caracteristice. e) eroarea din indulgenţă şi eroarea de severitate. 193-195). pp. realizându-se astfel o „constelaţie de halouri“. cel puţin în privinţa managementul resurselor umane. ca şi când analiza ar fi unidimensională. b) efectul sau eroarea de aură / halou. efectul de halou poate să persiste. acestea pot altera rezultatele şi pot antrena consecinţe importante. indiferent de cunoştinţele pe . pe baza unui singur criteriu. Mathis. d) standardele de performanţă neclare. celelalte criterii fiind minimalizate sau abandonate. 1998. comiţând o eroare grosolană care poate avea urmări importante pentru salariat şi pentru organizaţie. fără alte verificări. pentru că celelalte aspecte ale muncii sunt apreciate cvasiautomat. rezultă. s) fetişul numerelor. se axează pe analiza unui singur criteriu. r) suma problemelor . Efectul criteriului unic apare atunci când evaluarea. că salariatul dovedeşte sau nu excelenţă. n) încrederea în evaluatori. j) eroarea de contrast. k) eroarea similarităţii. probabil. Evaluarea după prima impresie este superficială şi este neproductivă pentru organizaţie. Chiar dacă evaluarea urmează mai multe etape. numai un anumit criteriu de evaluare. Mathis şi A. Efecul de aură/halou este fenomenul care se produce atunci când evaluatorul ia în considerare. 1997. c) eroarea evaluării logice.

dorinţa managerilor de a-şi demonstra puterea. greşit selecţionaţi sau inadecvat pregătiţi. eroarea se produce atunci când indicatorii de calitate sunt greu de definit (rezultatul este superior. argmentele de ordin psihologic. în mod subiectiv. când nu se implică real în această formă de activitate sau când nu sunt instruiţi adecvat. practic. evaluatorii tind să acorde calificative pe baza aşa-ziselor considerente logice. sub limitele admise de standardele organizaţiei.). au tendinţa de a supraevalua salariaţii sau de a-i subevalua. Pe de altă parte. ştiinţifice. lipsa de interes a superiorilor faţă de organizaţie etc. tendinţa managerilor de a se prezenta ca exigenţi în faţa superiorilor lor. psiho-social sau cele legate de context. Ca urmare. care poate avea consecinţe dintre cele mai importante pentru întreaga carieră a persoanei respective! Eroarea de halou este fenomenul care se produce atunci când evaluatorii efectuează o muncă de rutină. matematice etc. pentru fişele sau pentru celelalte documente de evaluare a performaţei. comparabil cu situaţia prezentată mai sus. Principalele motive care pot conduce la subevaluare sunt: preocuparea managerilor de a menţine salariaţii îmtr-o stare de veghe permanentă. pentru a evita justificarea contraperformanţei segmentului de personal care se plasează. teama superiorilor de a nu fi penalizaţi dacă nivelul general al performanţelor este scăzut. activitatea depusă este nemulţumitoare etc. astfel încât evaluarea poate fi compromisă. natural. majoritatea angajaţilor primesc calificative înalte. lipsite de ambiguitate. de către evaluatori diferiţi. cu sau fără voie. în anumite situaţii. Evaluatorii . Principalele motive care pot conduce la supraevaluare sunt: tendinţa unor manageri de a ascunde erorile de organizare.care acesta le acumulează. ca urmare. dar nu contribuie la progresul organizaţiei. Eroarea tendinţei centrale este determinată de tendinţa unor manageri de a evalua cu precădere salariaţii cu performanţe medii. Standardele de performanţă neclare apar atunci când aspectele care urmează a fi evaluate nu pot fi cuantificate sau formalizate. Rezultatul „evaluării“ este. Este sarcina specialiştilor şi a evaluatorilor să găsească formulele cele mai adecvate. dacă nu este dublată prin metode complementare. activitatea este bună. este o eroare gravă. managerii pot avea relaţii apropiate sau o atitudine de respingere faţă de unii salariaţi. pentru moment. în acest caz. Sunt abandonate. teama unor superiori că performanţa unor subalterni le-ar putea afecta poziţia. tendinţa de protejare a unor salariaţi. Diferenţele de evaluare sunt datorate şi faptului că evaluarea aceleiaşi persoane poate fi făcută. când sunt conservatori. fără diferenţieri. Tendinţa de a transforma evaluarea obiectivă într-una subiectivă poate fi compensată prin utilizarea metodei de comparare a performanţelor prin distribuire forţată. distribuţia normală a salariaţilor privind performanţa va fi eronată. dorinţa unor manageri de a îndepărta din cadrul colectivului anumite persoane şi altele. Eroarea evaluării logice constituie o „aplicaţie“ a erorii de halou. Gradul scăzut de diferenţiere este. Eroarea din indulgenţă şi eroarea de severitate apare atunci când evaluatorii. dorinţa unor manageri de a câştiga bunăvoinţa subalternilor. rezultatele sunt excepţionale. mulţumitor pentru majoritatea salariaţilor. managerii percep realitatea uniform. tendinţa superiorilor de a evita apariţia tensiunilor între salaraiaţi şi între aceştia şi conducere. evaluatorii nu au capacitatea de a percepe nuanţele de exprimare profesională a salariaţilor.

ca urmare. de exemplu. pentru evaluatorii din această categorie primează vârsta. sunt mai buni. Evaluatorul nu face altceva decât să încerce să-şi recunoască trăsăturile de comportament în persoanele evaluate. Erorile intenţionate se comit atunci când organizaţia în întregul ei practică o politică inadecvată privind resursele umane. . Evaluatorul (şef de serviciu sau manager superior) nu ţine cu rigurozitate evidenţa problemelor care privesc locurile de muncă aflate în subordine. dacă acestea sunt similare cu ale lui însuşi. activităţile şi fenomenele care se petrec în cadrul compartimentului din care face parte persoana evaluată. persoana cu rezultate medii va fi clasificată ca fiind. Salariaţii care au beneficiat de prezenţa managerilor la selecţie sau la angajare sunt favorizaţi. Eroarea de contrast constă în faptul că evaluatorul compară persoanele evaluate cu propria persoană sau compară două persoane din cadrul aceluiaşi compartiment. deşi importanţa sau semnificaţia unora sau altora este greşit interpretată. în realitate. Eroarea similarităţii este opusă erorii de contrast. cunoscând comportamentul şefului. Pe de altă parte. că salariaţii care au peste 60 de ani sunt mai puţin performanţi decât cei tineri. iar ceilalţi salariaţi ai grupului sunt neperformanţi. pe de altă parte. dar numai înaintea perioadei de evaluare. că femeile sunt mai puţin performante decât bărbaţii. Erorile neintenţionate sunt întâlnite în faza de analiză a rezultatelor evaluării. multitudinea informaţiilor poate releva ca importante unele aspecte şi. din alt compartiment. în context. pentru că sunt comparate două persoane şi nu performanţele realizate de către persoana evaluată. religia. Este dificil de eliminat subiectivismul în problemele privind personalul. dar care. organizaţia va pierde treptat peroanele cele mai bine pregătite. în aceste cazuri. frecvent. le poate estompa pe celelalte. Pentru prevenirea erorilor neintenţionate este necesar ca pregătirea criteriilor pentru analiza datelor obţinute în urma evaluării să fie atent pregătite. Înclinaţia spre evaluări subiective este caracteristică evaluatorilor dominaţi de prejudecăţi. dacă într-un grup există o singură persoană cu rezultate mulţumitoare. excelentă. prin comparare directă. în special pentru compartimentele sau unităţile de mari dimensiuni. „Efectul recent“ se manifestă prin faptul că evenimentele recente sunt cele care contribuie cu cea mai mare pondere la evaluare. toţi salariaţii pot fi clasificaţi superior. subordonaţii dovedesc că pot face lucruri remarcabile.consideră că dacă. în general. se consideră. este obligatoriu ca performanţele unui individ să fie comparate doar cu standardele adoptate pentru locul de muncă respectiv. în raport cu ceilalţi salariaţi etc. nu sunt probleme majore. subliniem importanţa selectării şi pregătirii evaluatorilor. A utiliza propriile standarde pentru aprecierea performanţei înseamnă a submina procesul de evaluare. odată cu ea. sexul. Pentru ca evaluarea să fie obiectivă. Se consideră. Pe de altă parte. evaluatorul apreciază unele aspecte legate de activitatea salariatului evaluat. pierd înşişi salariaţii. aspectul persoanei evaluate sau alte aspecte care nu sunt relavante. partea nefavorabilă a problemei este faptul că organizaţia pierde şi. datorită complexităţii procesului de evaluare. rezultatul nu poate fi nici complet nici obiectiv. Rezultatul este că salariaţi relativ slabi din cadrul unui compartiment sunt clasificaţi superior faţă de alţii. acest aspect denotă faptul că managerii nu consemnează sistematic toate evenimentele.

zero reprezintă o stare de spirit. în aceeaşi manieră. Evaluatorul. Pentru a putea argumenta afirmaţia putem invoca teama unui student de a intra la examenul oral după un alt student care „a picat la examen“. O practică din păcate frecvent întâlnită este aceea că rezultatele evaluării sunt „confecţionate“ chiar înainte ca procesul să fie finalizat. acestea trebuie să fie compensate de rezultate favorabile. mediocru următorul salariat va primi. Eroarea comisă este gravă din mai multe puncte de vedere: evaluatorii nu sunt obiectivi. nici în alte organizaţii în care performanţa trebuie promovată. 196): a) este obligatoriu ca salariaţilor să le fie comunicate rezultatele evaluării performanţelor lor de către şeful direct sau de către superiorii acestuia. oamenii. sunt relevante. ca sursă de erori. profesii sau locuri de muncă. ultimului eşantion de salariaţi supuşi procesului de evaluare pentru ca. pe toţi studenţii. 1997. consideră că dacă există deja destule rezultate nefavorabile. desigur că evaluatorii independenţi nu pot ajunge totdeauna la aceleaşi aprecieri. cu mare probabilitate. Fetişul numerelor este propriu evaluatorilor care consideră că numai aspectele măsurabile. Efectul de succesiune este caracteristic evaluatorilor care nu pot fi atenţi la situaţii diferite sau la nuanţe. aspecte privind organizarea muncii. Desigur că o asemenea situaţie nu poate fi acceptată nici în universităţi. acestea din urmă vor fi atribuite. Neconvergenţa rezultatelor evaluării pentru aceeaşi persoană poate induce stări de tensiune sau de confuzie. pe ansamblu. regulile principale de care managerii trebuie să ţină seama în acest proces sunt (Mathis. comunicarea şi relaţiile interumane în general. inclusiv evaluatorii.8 Comunicarea în procesul evaluării Evaluarea performanţelor salariaţilor constituie un important mijloc de comunicare.Încrederea în evaluatori. dacă salariatului i-au fost comunicate separat rezultatele estimate de către diferiţii evaluatori. distribuţia „normală“ nu este valabilă în toate organizaţiile şi în toate colectivităţile pentru că natura acestora este mult diferită. rezultatele analizei să fie echilibrate şi să se încadreze în distribuţia normală. dar nu este admis ca diferenţele dintre acestea să fie foarte mult diferite. fără acoperire. Ajustarea informaţiilor este eroarea pe care o fac unii evaluatori la constatarea unor abateri mari faţă de standardele de performanţă normale. dacă un salariat a fost clasificat ca fiind. de o astfel de situaţie pot profita salariaţii care au diferite probleme referitoare la procesele de muncă şi care o pot exploata în avantajul lor. adică profesorul. aplicând standarde proprii sau preferenţiale. din partea diferiţilor evaluatori. p. clasifică uneori. acelaşi calificativ. evaluatorii estompează performanţele ieşite din comun sau care sunt mult sub limita de admisibilitate. Suma problemelor . încurajarea unei asemenea politici este caracteristică organizaţiilor neperformante. se pierd din vedere următoarele: dimensiunea umană a proceselor de muncă. Ajustarea informaţiilor se poate petrece şi atunci când evaluatorii nesocotesc standardele stabilite pentru diferitele meserii. rezultatele evaluării sunt eronate. organizaţia va pierde din credibilitate şi din prestigiu. cu bună ştiinţă. . Pe de altă parte. aleator. apare atunci când persoanele supuse evaluării obţin calificative mult diferite. de exemplu. problemele personale ale salariaţilor. 6. cuantificate. performante.

. 1998. Managementul resurselor umane. 2. c) managerii care comunică rezultatele evaluării trebuie să aprecieze aspectele pozitive şi să aducă mulţumiri salariaţilor. Bucureşti. Bucureşti. D. Manolescu.. d) managerii trebuie să aibă hotărârea de a prezenta aspectele negative. 3. BIBLIOGRAFIE 1. Pitariu. Mathis. 1994. pentru modificarea metodei manageriale şi pentru reorganizarea muncii şi a mijloacelor de comunicare dintre salariaţi. astfel încât să nu inducă în corpul angajaţilor reacţii de adversitate. R. ş.. Editura RA. nu este admis ca managerii să facă morală salariaţilor. Măsurarea performanţelor profesionale. Editura ALL.a.. Managementul resurselor umane.b) momentul prezentării rezultatelor individuale se va constitui într-un prilej pentru identificarea mijloacelor pentru îmbunătăţirea performanţelor. Editura Economică. chiar dacă aceştia au şi puncte slabe. Managementul resurselor umane.H. 1997. să îi compare cu alte persoane sau să le interzică să-şi expună liber punctele de vedere. Bucureşti. A.

sindicate. Termenul de motivaþie este derivat din cuvântul latin movere ºi defineºte o stare interioarã care energizeazã. acest lucru. pentru a alina dorinþa. bazatã pe o viziune clasicã asupra organizaþiei ºi managementului. bãnci. salariaþi. deosebim douã accepþiuni majore ale motivãrii: a) motivarea în sens restrâns. lipsã. Cei mai mulþi dintre noi muncesc pentru a avea ce pune pe masã ºi a putea trãi în felul pe care ºi l-au ales. clienþi. N-o sã facem. activeazã sau pune în miºcare un individ. . însã. Motivul este descris de psihologi în termeni de neliniºte. impulsuri ºi obiective. Caracteristica sa esenþialã constã în concentrarea interesului pe stakeholderi (persoane.CAPITOLUL 7 Motivaþia. care se referã numai la personalul firmei. comunitate localã etc. Conducerea comunicã orã de orã valoarea angajaþilor prin salariile pe care le plãteºte (James H. Cheia înþelegerii motivaþiei stã în semnificaþia ºi raportul dintre nevoi. este bazatã pe o viziune modernã asupra organizaþiei ºi managementului. manageri. aspiraþiilor ºi intereselor personalului în îndeplinirea sarcinilor pentru realizarea obiectivelor. b) motivarea în sens cuprinzãtor.1. Acestã viziune mai predominã încã în practica managerialã. Harrington ºi James S. administraþie centralã ºi localã. ar trebui sã renunþãm sã mai vorbim aici despre motivaþie. pentru a înlãtura lipsa. ipostazã a comportamentului în organizaþii 7. Din punctul de vedere al concepþiei manageriale. împreunã cu autorii amintiþi cã „firma plãteºte cel mai mult pentru persoanele ºi pentru posturile pe care le preþuieºte cel mai mult“. Harrington. Ea presupune corelarea necesitãþilor.). Foarte puþini dintre noi au tot ce-ºi doresc ºi muncesc pentru alþii doar ca sã aibã sentimentul valorii de sine. sã aleagã din mai multe variante un anumit comportament. Motivaþia ca forþã de acþiune socialã Angajaþii îºi vând timpul în schimbul salariului. dar o sã recunoaºtem. forþã. sã acþioneze într-un anume fel pentru atingerea unor scopuri. Motivarea este acþiunea de a motiva pe un altul. Organismul aflat sub stãpânirea unui motiv acþioneazã pentru a reduce neliniºtea. Motivarea reprezintã o componentã majorã a managementului ºi un subiect frecvent tratat de specialiºti. dorinþã puternicã. furnizori. conturatã în ultimii ani. Dacã am subscrie fãrã rezerve acestui punct de vedere. iar motivaþia reprezintã totalitatea mobilurilor (conºtiente sau nu) care-i determinã pe oameni sã facã anumite lucruri. categorii de persoane ºi organisme care au interese majore în desfãºurarea ºi performanþele firmei: proprietari. 2000). pentru a atenua forþa constrângãtoare. canalizând ºi orientând comportamentul sãu în direcþia unui obiectiv.

fiecare cunoaºte ºi apreciazã satisfacþii specifice.Motivaþia este asociatã demersului raþional ºi posibilitãþii de opþiune asupra unei variante de acþiune. nevoia de recunoaºtere ºi de apartenenþã la grup. o datã atins. Potrivit lui Decker (1989). a construi. ºi motivaþiile concrete se circumscriu mai multor familii: motivaþiile orientate spre explorare. ca metamotivaþii. pe care proprietarii ºi managerii le administreazã salariaþilor în scopul satisfacerii unor necesitãþi individuale ºi de grup. lipsã de naturã psihologicã (de exemplu nevoia de respect). va determina satisfacerea altei necesitãþi (H. 169). Aceste motivaþii nu exprimã doar nevoile materiale proprii speciei umane.) ºi sociologicã (de exemplu. descoperire ºi invenþie. . Energiile interne primare care determinã motivaþia sunt simple: nevoile de bazã sau primare (hranã. a întreprinde. Aºa cum susþin Hellriegel. Slocum Jr. p. apã. autoafirmarea ºi autodepãºirea. implicând facultãþile intelectuale. a modifica realitatea exterioarã pentru a o conforma nevoilor ºi dorinþelor noastre). a persuada. Acesta din urmã. Energiile externe sunt o rezultantã a conexiunii manager – salariat. existã o diferenþã notabilã între motivaþie ºi nevoie. 2003. 1993). Din interacþiunea directã salariat – sarcinã se naºte motivaþia intrinsecã – ca expresie a nevoii de autodezvoltare –. ºi Woodman (în Boboc.2. Þintele pe care individul le vizeazã prin muncã sunt de naturã economicã sau pot fi legate de propria-i dezvoltare în plan psihosocial. ci ºi iubirea faþã de universul material în ansamblul sãu. eforturile ºi deciziile lor. Energiile interne de ordin psihologic sunt stima de sine. cele trei mijloace principale de obþinere a satisfacþiei dau naºtere unor familii de motivaþii precum motivaþiile narcisiste – iubirea orientatã spre propria persoanã –. 7. Neuman. într-o manierã specificã“. pentru a-i determina sã contribuie la desfãºurarea activitãþilor ºi îndeplinirea obiectivelor organizaþiei prin atitudinile. La fel ca în cazul motivaþiilor narcisiste. vizeazã dezvoltarea ºi extinderea potenþialului ºi personalitãþii umane. Deºi existã un potenþial motivaþional propriu speciei umane. nevoia de securitate. motivaþiile care vizeazã acþiunea asupra lumii (a crea. Se poate vorbi de douã mari familii de motivaþii narcisiste: motivaþiile de expresie a sinelui ºi motivaþiile de realizare a sinelui. comportamentele. pentru a o împinge cãtre realizarea unui obiectiv. toate aceste nevoi fiind deci factori de impuls“. iar din interacþiunea manager – salariat izvorãºte motivaþia extrinsecã. iar a doua „o lipsã resimþitã la un moment dat de o anumitã persoanã. fiziologicã (de exemplu hranã. 1989). Ele sunt caracterizate printr-un dinamism de care ambele pãrþi pot ºi trebuie sã profite. somn ºi adãpost). strâns legate de experienþa personalã. a-i flata pe ceilalþi pentru a obþine ceva). Motivaþiile concrete sunt orientate în general spre obiecte. Semnificaþii ºi genuri ale motivaþiei Motivaþia poate fi cãutarea preferenþialã a anumitor tipuri de satisfacþii (Decker. Motivaþia reprezintã suma energiilor interne ºi externe care iniþiazã ºi dirijeazã comportamentul uman spre un scop. nevoia de solidaritate). motivaþiile concrete – iubirea orientatã spre universul material – ºi motivaþiile afective – iubirea orientatã spre ceilalþi. Primele vizeazã exprimarea liberã a emoþiilor. prima reprezentând „o forþã care acþioneazã asupra unei persoane. de naturã economicã sau moral-spiritualã. Atributul preferenþial este utilizat pentru a indica faptul cã motivaþiile variazã de la un individ la altul. aer etc. Motivaþiile de realizare a sinelui. motivaþiile de realizare orientate spre ceilalþi (a convinge. sentimentelor ºi preferinþelor noastre. Motivaþiile sunt elementele formale sau informale.

îºi utilizeazã într-o mãsurã mai mare capacitãþile ºi se dezvoltã mai rapid ºi mai intens. ipostazã a comportamentului în organizaþii Motivaþiile afective sunt de douã tipuri: motivaþii afective în sens strict (cãutarea dragostei. Conþinutul ºi modalitãþile de motivare utilizate contribuie într-o mãsurã semnificativã la imprimarea anumitor caracteristici ale culturii organizaþionale. Dacã nevoile primare sunt satisfãcute. interese. A motiva oamenii în muncã înseamnã a-i rãsplãti financiar ºi a le acorda alte facilitãþi pentru contribuþia lor la progresele organizaþiei. încrederii. ele lasã loc liber exprimãrii nevoilor de ordin superior. b) rolul organizaþional se referã la impactul major pe care motivarea îl are direct ºi indirect asupra modului de funcþionare a firmei. competenþele ºi calitãþile). . Prin urmare. procesul motivãrii trebuie sã fie strict personalizat. Motivarea personalului are mai multe roluri: a) rolul managerial constã în determinarea conþinutului ºi eficacitãþii funcþiei de antrenare care. ceea ce înseamnã un efort deosebit pentru angajator. tendinþe ºi idealuri – care susþin exprimarea anumitor atitudini. prieteniei. 7. d) rolul economic se referã la condiþionarea indirectã. organizarea. a factorilor dinamici interiori care contribuie la mobilizarea energiei necesare înfãptuirii unui act sau care intervin în opþiunea pentru o acþiune în faþa unei realitãþi exterioare. se pune problema determinãrii conduitei umane. a motiva înseamnã a dezvolta în om sentimentul împlinirii sale profesionale ºi sociale. Astfel.3. Rolurile motivãrii personalului Managerii nu-ºi pot exercita eficient funcþia fãrã a cunoaºte cauzele care susþin atitudinile ºi comportamentul colaboratorilor. condiþioneazã decisiv concretizarea celorlalte funcþii manageriale – previziunea. la rândul ei.4. În practicã. e) rolul social reprezintã efectul sinergetic al celorlalte roluri în planul elementelor psihosociologice care îi caracterizezã pe membrii unei organizaþii. Componentele motivaþiei La baza condiþiei umane se aflã întotdeauna un ansamblu de mobiluri – nevoi. Toate acþiunile managerului trebuie sã aibã la bazã cunoaºterea efectivã a modului în care oamenii se comportã ºi se schimbã de-a lungul timpului. acþiuni ºi fapte. oamenii sunt caracterizaþi prin niveluri de aspiraþie foarte diferite. care reprezintã adevãratul mijloc pentru afirmarea personalitãþii umane. atunci personalul este mai satisfãcut. stimei. ºi nu felul în care ar dori ca ei sã se comporte. Ceea ce îl motiveazã pe un membru al organizaþiei poate sã nu fie suficient pentru altul. a evoluþiei sale. Pe de altã parte.Motivaþia. Dacã motivarea este bazatã pe luarea în considerare a necesitãþilor. coordonarea ºi controlul. dar substanþialã a performanþelor economice prin tipul de motivare care predominã în fiecare firmã. 7. c) rolul individual vizeazã dependenþa de motivare a satisfacþiilor ºi insatisfacþiilor fiecãrui salariat. a aspiraþiilor ºi a aºteptãrilor salariaþilor ºi þine seama de potenþialul ºi de efortul depus de ei. simpatiei ºi împãrtãºirii acestor sentimente) ºi motivaþii de gãsire a recunoºtinþei (se exprimã printr-un numãr mare de activitãþi private sau profesionale ºi au ca obiectiv general de a face cunoscute valoarea.

deoarece organizaþia nu se poate dezvolta pe o culturã cu valenþe negative. dar. de a contribui la configurarea viitorului etc. acordarea încrederii – urmatã de delegarea de competenþe –. Managerii utilizeazã un întreg set de mijloace pentru a induce o motivaþie pozitivã: recompense materiale. Ele nu pot fi aplicate cu aceeaºi intensitate unor indivizi aflaþi în situaþii diferite ºi care au greºit în aceeaºi mãsurã. garanþii privind locul de muncã. 1995) conduce la înþelegerea dinamicii interne a proceselor de stimulare. Aºteptãrile concretizeazã credinþa indivizilor în existenþa unor ºanse care pot fi obþinute printr-un anume nivel al efortului ºi performanþei. fiind considerate de salariaþi ca exagerate. blam. de a lua decizii. iar criticile trebuie sã fie rapide. dar sunt puternic influenþate de mediul în care indivizii activeazã. lauda ºi mulþumirea manifestã. stabilirea unor obiective profesionale incitante. Dupã natura lor. pedeapsã. Motivaþia negativã este bazatã pe ameninþare. Sancþiunile au efecte motivaþionale scãzute. dezechilibre Comportamente sau acþiuni realizeazã Scopurile propuse conduc la determinã . nu sunt întotdeauna conºtientizate. Acestea sunt extrem de variabile ca tip ºi ca intensitate. S-a confirmat faptul cã aplicarea factorilor motivaþionali negativi a condus sistematic la diminuarea performanþelor profesionale ale indivizilor. Motivele care îi animã pe oameni reprezintã expresia nevoilor ºi aºteptãrilor lor. Factorii motivatori care ar putea spori valoarea subiectivã a muncii sunt: aprecierea reuºitei salariaþilor.1 (adaptare dupã Zorlenþan. Tipul de comportament care va fi recompensat trebuie sã fie mãsurabil. oamenii au nevoie ºi de alte ºanse de exprimare care decurg din dorinþa de a învãþa prin muncã. raþional ºi uºor de înþeles. amenzi etc. Rezultatele aºteptate au fost obþinute numai prin aplicarea mijloacelor de stimulare pozitivã. Dintre aceºti factori. aplicarea frecventã a sancþiunilor statueazã o stare de tensiune. factorii motivaþionali pot fi pozitivi sau negativi. statuarea unui climat de lucru în echipã. Schema modelului motivaþional din Figura 7. acordarea unor titluri. de a fi recunoscuþi ca profesioniºti. salariul reprezintã principala cale de motivare a personalului. recunoaºterea reuºitei individuale ºi încurajarea comunicãrii la locul de muncã sunt determinante în obþinerea participãrii performante a salariaþilor. informarea permanentã asupra performanþelor organizaþiei. de a cunoaºte natura ºi societatea. Nevoile sunt definite drept lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. de regulã. mãrirea gradului de autonomie ºi de decizie a colectivelor de lucru etc. Fiecare progres al angajatului în direcþia unui comportament adecvat trebuie recompensat pentru ca acesta sã fie motivat sã continue. Figura 7. precise ºi constructive. Motivarea negativã s-a dovedit a fi mai dãunãtoare decât lipsa totalã a motivãrii.Tradiþional. Aplicarea acestor mijloace trebuie sã fie limitatã.1 Nevoi ºi aºteptãri individuale apar noi Reaºezarea nevoilor genereazã Satisfacþii conduc la Tensiuni. În plus. Motivaþia pozitivã se produce atunci când se asociazã în mod direct rezultatele muncii cu atitudinea pozitivã faþã de muncã. încurajarea iniþiativei.

întrucât accentul se mutã pe potenþialul uman: omul poate fi determinat sã devinã mai productiv în cazul în care nevoile sale de ordin psihosocial sunt satisfãcute. pe mãsurã ce au fost acceptate capacitãþile de expresie ale indivizilor.Motivaþia. teorie cunoscutã sub numele piramida ierarhiei nevoilor. Pornind de la teza cã fiecare persoanã este diferitã de toþi ceilalþi. de a evolua ºi de a da sens vieþii. salariaþii se vedeau prinºi între „dorinþa de exprimare. care doreºte sã-ºi trãiascã viaþa conform principiului plãcerii. În acest cadru. Motivaþia intrinsecã se sprijinã pe dorinþa individului de a înþelege mediul. cã are nevoi ºi interese particulare. În anii ’20. pentru majoritatea oamenilor. Chris Argyris. Teoriile motivaþiei Vorbind despre istoria managementului ºi a teoriilor privind motivaþia. Acesta gândeºte munca în termeni structurali – vorbim aici despre diviziunea muncii. Teoriile motivaþionale de a doua generaþie îi au ca protagoniºti pe Donald McGregor. existã în fiecare moment o singurã nevoie care afecteazã comportamentul uman. Illinois. apartenenþa la grup este mai importantã decât stimulentele bãneºti. existã interese divergente“ (idem).5. setul de nevoi este complex. ordine ºi rigoare. unei nevoi satisfãcute îi ia locul o alta. 2000): angajaþii nu pot fi trataþi izolat. s-au extins ºi constrângerile legate de evoluþia întreprinderii: competitivitate. Aºa se face cã „între întreprinderea constrictivã ºi individul hedonist. de a deveni important. Studiile realizate la Hawthorne rãmân în istorie prin douã nume importante: Elton Mayo ºi Fritz Roethlisberger. nevoile trebuie satisfãcute progresiv. ipostazã a comportamentului în organizaþii 7. p. refuzul lor de respectare a autoritãþii. de la cele fundamentale la cele de autoperfecþionare ºi de autodezvoltare. O altã teorie proeminentã a fost elaboratã de Abraham Maslow. apãrea o preocupare nouã. Studiile începute de Elton Mayo au condus la câteva concluzii importante pentru manageri (în Cole. o datã satisfãcutã. Valenþele managementului intuitiv îºi demonstreazã eficienþa în mãsura în care asigurã progresul organizaþiei în acord cu nevoia fiecãrui salariat de a se realiza pentru sine. teoriile moderne (teorii motivaþionale de a treia generaþie) recunosc imperativul satisfacerii diferenþiate a nevoilor într-o gândire sistemicã. la uzina Western Electric din Hawthorne. Abraham Maslow. grupurile informale exercitã o puternicã influenþã asupra comportamentului angajaþilor. nu mai este un factor motivant. Teoriile behavioriste privind resursele umane elaborate de Elton Mayo ºi Fritz Roethlisberger diferã de cele ale teoreticienilor managementului ºtiinþific. ci ºi avantaje sociale legate de viaþa profesionalã. în general. motivarea putea fi atinsã prin salarizarea adecvatã realizãrilor concrete. managerii trebuie sã ia în considerare aceste nevoi pentru a obþine sprijinul salariaþilor. existã mai multe cãi de satisfacere a nevoilor . Rensis Likert. despre rolul selecþiei în aºezarea omului potrivit la locul potrivit. ci ca membri ai unui grup. În opinia lui Taylor. Prima generaþie a teoriilor motivaþionale îºi are originea în ºcoala fondatã de Frederic Taylor. 156). lege. Meryem Le Saget (1999) constatã cã. cã este impulsionatã mai degrabã de resorturi interne decât de factori externi. despre specializarea lucrãtorilor ºi promovarea controlului ca instrument de evaluare.. care va influenþa în mod radical gândirea managerialã la nivelul motivaþiei umane: cercetãtorii realizeazã faptul cã munca nu înseamnã doar câºtigarea banilor necesari traiului (nici mãcar în perioadele de crizã). Ipotezele de lucru ale acesteia sunt urmãtoarele: o nevoie. Aceºtia aduc în prim plan ideea importanþei relaþiilor umane în defavoarea tezei potrivit cãreia organizarea muncii este singura cale motivatoare care conduce la performanþã ºi asigurã satisfacþia în muncã. potenþialul lor intelectual ºi structura destul de rigidã a întreprinderii“ (ibid. Frederick Herzberg ºi David McClelland.

pare a nu exista o anume regulã care sã guverneze apariþia unui anumit tip de nevoi dupã satisfacerea celor fiziologice. Maslow a clasificat nevoile prezente în piramidã în douã mari categorii: nevoile vitale. condiþii confortabile de muncã. în timp. 4. Factorii care ar putea satisface aceste nevoi sunt politicile ºi procedurile clare. prezenþa numelui în publicaþia organizaþiei. În interiorul organizaþiilor. birou separat. siguranþa postului. Regula potrivit cãreia o nevoie satisfãcutã înceteazã sã mai fie importantã nu funcþioneazã în cazul nevoilor de rang superior. Urmãtorul nivel ierarhic implicã nevoia de apartenenþã legatã de interacþiunea socialã. Teoria X ºi teoria Y se bazeazã pe douã seturi . 5. pentru satisfacerea nevoilor de apartenenþã – sponsorizarea echipelor sportive ºi a celor artistice. nu s-a confirmat faptul cã. teoria se bucurã de un larg interes datoritã faptului cã ideile de bazã au certe implicaþii manageriale. Cu toate aceste limite. înainte de a continua satisfacerea nevoilor superioare. pentru satisfacerea nevoilor de securitate – salariu garantat. Pornind de la teoria elaboratã de Maslow. pe când ultimele sunt intrinseci. Pe mãsurã ce acestea sunt satisfãcute. Este interesant de remarcat cã primele sunt satisfãcute prin intermediul factorilor extrinseci. de exploatare a talentelor înnãscute sau dobândite. proprii individului. Mai mult. Urmeazã palierul nevoilor stimei de sine ºi din partea celorlalþi. o datã satisfãcute nevoile fiziologice. autonomie. Douglas McGregor a avansat douã supoziþii referitoare la natura umanã ºi la comportamentul în muncã. de includerea în diverse grupuri ºi de afecþiune. Raportat la nivelul organizaþiilor. pentru satisfacerea nevoilor fiziologice – salariu adecvat. locuinþe de serviciu. corespunzãtoare nivelurilor inferioare (fiziologice. Dimpotrivã. dar costisitoare: 1. încurajarea creativitãþii. îndeosebi a celei de autorealizare. încurajarea relaþiilor între salariaþi.superioare decât a celor inferioare. dezvoltând noi relaþii. ci doar douã sau trei. condiþiile de muncã sigure. înnãscute ºi indispensabile pentru supravieþuirea individului. Nevoia de autorealizare reprezintã tendinþa umanã de valorificare a potenþialului propriu. Acþiunile care pot fi întreprinse de manageri sunt simple. oamenii urcã spre vârful piramidei în maniera propusã de Maslow. factorii care ar putea satisface aceste nevoi sunt salariul minim ºi condiþiile bune de muncã. pentru satisfacerea nevoilor de stimã – promovãri. apare aspiraþia cãtre securitate (omul cautã sã fie protejat de pericole ºi de incertitudinea viitorului). 3. oportunitãþi de promovare. permisivitate în coagularea unor grupuri informale. a remunerãrii sau libertatea de a face parte din structuri sindicalizate. La baza piramidei se aflã nevoile fiziologice. preþuire în public. asigurãri medicale ºi sociale. siguranþa postului. 2. Factorii care genereazã astfel de satisfacþii sunt posturile ºi structurile organizaþionale care implicã un mare potenþial de dezvoltare ºi de împlinire personalã prin gradul de libertate oferit în realizarea responsabilitãþilor ºi prin posibilitãþile de pregãtire continuã. factorii care satisfac aceste nevoi sunt posibilitatea de a lucra în echipã ºi de a interacþiona cu ceilalþi. Limitele majore ale teoriei sunt urmãtoarele: nu s-a putut dovedi cã existã cinci niveluri distincte de nevoi. individul se va întoarce la aceasta pentru a o satisface într-un grad mai ridicat. dezvoltarea legãturilor profesionale. condiþii care protejeazã ºi asigurã securitatea muncii în sens fizic. simboluri de statut. Conducãtorii nu trebuie sã uite cã motivaþia este determinatã de un ansamblu de nevoi ºi nu de una sau douã. a crescut din nou nivelul unei nevoi. de securitate ºi de apartenenþã) ºi nevoile de exprimare a sinelui (nevoia de stimã ºi de autorealizare). Dacã. alocaþii pentru hranã si îmbrãcãminte. organizarea unor petreceri ºi aniversãri la serviciu. Ei trebuie sã fie conºtienþi de caracterul personalizat al motivaþiei ºi sã realizeze cã existã posibilitatea ca nevoile salariaþilor sã se schimbe în timp. managerii trebuie sã identifice cea mai importantã nevoie a salariaþilor ºi sã conjuge satisfacerea ei cu performanþa profesionalã. pentru satisfacerea nevoilor de autorealizare – titluri legate de activitatea depusã. posturi interesante ºi incitante.

teoriile elaborate de McGregor pot fi uºor identificate în atitudinea managerilor faþã de angajaþi. OUCHI) Performanþa salariaþilor este dependentã de satisfacþia muncii. nu îºi asumã responsabilitãþi ºi sunt preocupaþi de securitatea lor în procesele de muncã. Alderfer nu aºazã nevoile într-o structurã ierarhicã.1. McGREGOR) Oamenii nu sunt leneºi. Tabelul 7. Deºi sunt bazate pe comportamente extreme ºi foarte simplificate. Abordarea colectivistã îi aparþine lui William Ouchi (1993). trebuie controlaþi ºi. McGREGOR) Oamenilor nu le place munca. Pe lângã nevoile primare ºi de securitate.1 Teoria X (D. dacã este posibil. Teoria Y (D. ei evitã sã munceascã. Clayton Alderfer (1972) propune teoria ERD. Pentru atingerea obiectivelor organizaþiei trebuie utilizatã constrângerea. Atât teoria lui Maslow cât ºi cea a lui Alderfer recunosc existenþa mai multor tipuri de nevoi ºi stabilesc între ele raporturi care pot facilita recompensarea comportamentelor individuale. toate nevoile pot fi active concomitent. Teoria Z (W. sunt stimulaþi de responsabilitãþi. Sintetic. neglijând nevoile psihosociale. Deºi cele trei grupe de factori determinanþi trebuie asigurate gradual. au capacitatea de a imagina ºi de a crea. Oamenii preferã sã lucreze în grupuri autonome ºi sã ia deciziile prin consens. se implicã în schimbare. Sistematizarea tipurilor de nevoi este prezentatã în Tabelul 7. Ei acceptã managementul participativ ºi preferã asocierile informale Revizuind teoria lui Maslow. dupã caz. ipostazã a comportamentului în organizaþii de afirmaþii dispuse la polii opuºi ai continuumului comportamental. indivizii au ºi nevoie de autoperfecþionare ºi de autodepãºire. Prima categorie de nevoi corespunde nevoilor fiziologice ºi de securitate identificate de Maslow. Oamenii sunt egoiºti ºi indiferenþi la necesitãþile organizaþiei din care fac parte. Ei sunt prea puþin ambiþioºi ºi preferã sã fie conduºi ºi dirijaþi. Teoriile X ºi Y se referã la individualitãþi. Oamenilor nu le place sã fie supravegheaþi sau controlaþi. iar ultima se raporteazã la nevoia de autoapreciere ºi de autorealizare. În plus. de relaþionare (R) ºi de dezvoltare (D). Ei au capacitatea de a se automotiva. nu le displace sã munceascã.2 Nevoi de existenþã (E) – – – – – primare ºi de supravieþuire securitatea muncii condiþiile de muncã program normal de lucru salarii adecvate pentru stabilitatea puterii de cumpãrare – acordarea beneficiilor suplimentare în acord cu rezultatele muncii – – – – Nevoi relaþionale ºi de apartenenþã (R) bune bune bune bune relaþii relaþii relaþii relaþii familiale sociale cu colegii cu superiorii Nevoi de dezvoltare/împlinire (D) – nevoia de creaþie – nevoia de exprimare a experienþei – nevoia de exprimare a personalitãþii – nevoia de autorealizare – nevoia de autoactualizare Clay Alderfer considerã cã indivizii sunt motivaþi în direcþia unui comportament care satisface unul dintre cele trei seturi de nevoi. cea de-a doua nevoilor de apartenenþã ºi de stimã. Tabelul 7. dacã satisfacerea unor . El propune modelul japonez concretizat în teoria Z. Oamenii se opun schimbãrilor. Oamenii doresc sã maximizeze doar avantajele materiale. potrivit cãreia nevoile umane se împart în trei categorii: de existenþã (E).2. caracterizarea celor trei teorii este prezentatã în Tabelul 7.Motivaþia. Pentru ei efortul fizic ºi efortul intelectual în muncã sunt tot atât de necesare ca ºi odihna ºi distracþia. pedepsiþi.

p. Alderfer subliniazã ºi faptul cã în procesul muncii poate apãrea frustrarea. 2002.. altfel spus. a teoriei motivaþieigienã. atenþia trebuie orientatã cãtre satisfacerea altor nevoi aparþinând unui nivel diferit. iar factorii motivatori pot avea ºi aspecte negative (lipsa de realizãri atrage insatisfacþia). de exemplu). Figura 7. Pe de o parte. în compensaþie. la curentul în favoarea «calitãþii vieþii profesionale»“. mai ales sub forma regresiei. Herzberg recunoaºte cã ºi factorii de igienã pot produce efecte pozitive (un salariu atractiv. 103). Cu toate acestea. nevoile de relaþionare sau de existenþã se reactivezã. 104) ilustreazã existenþa a douã categorii de factori motivaþionali: factorii de igienã care nu conduc la obþinerea satisfacþiei în muncã ºi factorii motivatori care produc satisfacþie. pe de altã parte. creºte nevoia de a satisface una sau mai multe trebuinþe de rang inferior. adaptare dupã Zorlenþan. fiecare dintre indivizi este captiv unor trebuinþe fizice ºi de naturã psihologicã. nevoi de ordin secundar. p. „lucrãrile lui Herzberg au condus la ceea ce s-ar putea numi interesul pentru îmbogãþirea sau creºterea responsabilitãþii postului (adicã suplimentarea factorilor motivatori din cadrul unui post) ºi. Modelul lui Alderfer îmbogãþeºte. Un alt merit al teoriei este cã prezintã un continuum al nevoilor. Conform acesteia. modelul lui Maslow cu douã idei. un individ poate renunþa la satisfacerea unei trebuinþe de ordin superior dacã îi sunt satisfãcute. frustrarea conduce la regresie întrucât individul încearcã sã-ºi satisfacã nevoile de ordin inferior (a se vedea Figura 7. ceva mai curând. scrie Cole (ibid. Teoria lui Herzberg are ºi ea limitele sale: nu se poate confirma cã factorii celor douã categorii sunt independenþi ºi nu se face legãtura între existenþa anumitor nevoi ºi comportament. iar factorii motivatori sunt strâns legaþi de activitatea profesionalã propriu-zisã. Astfel. un individ poate urmãri satisfacerea concomitentã a douã sau mai multor nevoi ºi. devenind forþe motivaþionale majore.trebuinþe de nivel superior este împiedicatã. Astfel.2. dacã o persoanã este continuu frustratã în satisfacerea nevoilor sale de dezvoltare.2 Frustrarea nevoii de dezvoltare Importanþa nevoilor de dezvoltare Satisfacerea nevoilor de dezvoltare Frustrarea nevoii de relaþionare Importanþa nevoilor de relaþie Satisfacerea nevoii de relaþionare Frustrarea nevoii de existenþã Importanþa nevoii de existenþã Satisfacrea nevoilor de existenþã Teoria motivaþionalã a lui Alderfer oferã managerilor o sugestie importantã privind comportamentul angajaþilor: atunci când nevoile de un anumit nivel nu pot fi satisfãcute. Cele cinci trepte ale teoriei lui Maslow sunt comprimate în doar trei ºi nu se impune o ierarhie a nevoilor. . Factorii de igienã se referã la mediul în care se desfãºoarã munca.3 (Cole. Herzberg este autorul teoriei bifactoriale asupra motivaþiei sau. F. deci. 1996). Figura 7.

2002. 104) Factori care conduc la insatisfacþie extremã (factori de igienã) Frecvenþa în procente 50 40 30 20 10 0 10 Factori care conduc la satisfacþie maximã (factori motivatori) Frecvenþa în procente 20 30 40 50 Realizare Recunoaºtere Munca în sine Responsabilitate Avansare Progres Politici ºi proceduri administrative Supervizare Relaþii cu supervizorul Condiþii de lucru Salariu Relaþii cu colegii Viaþa personalã Relaþii cu subordonaþii Statut social Siguranþa . originile satisfacþiei sunt diferite de cele ale insatisfacþiei. ipostazã a comportamentului în organizaþii Totodatã. ci absenþa factorilor de insatisfacþie. factorii intrinseci ºi factorii extrinseci care determinã motivaþia nu sunt complementari. A. În plus. p. iar satisfacþia ºi insatisfacþia nu sunt douã stãri antagonice.Motivaþia. Figura 7.3 (Sursa: G. Cole. Oricum. el constatã cã opusul unui factor de insatisfacþie nu este unul de satisfacþie.

mai creativi ºi mai perseverenþi. când o anumitã nevoie este pregnantã. factor care a marcat însãºi istoria umanitãþii. ºansele lor de reuºitã sunt net superioare în comparaþie cu ale altora. dacã toþi factorii formulei au valori maxime. accelereazã creºterea economicã. de aceea. Împreunã cu Atkinson. Autorul teoriei considerã cã nevoia de realizare îºi are originile în copilãrie ºi în mediul cultural din care a provenit individul. Subiecþii care au nevoie de realizare au un comportament complex: cautã sarcini de dificultate medie. motivaþia salariatului poate avea o ratã de creºtere sau poate înregistra o stagnare sau un regres. Potrivit acesteia. de afiliere ºi de putere) se manifestã diferit de la o persoanã la alta. stopeazã evoluþia unei cariere profesionale. nivelul de aspiraþie al unui om îi determinã comportamentul. evaluarea anticipatã a stimulentului. McClelland este preocupat ºi de modul în care se poate dezvolta o voinþã puternicã de a învinge. În acest proces. având o astfel de atitudine. . nivelul individual de aspiraþie este reprezentat de suma nevoilor de realizare profesionalã pentru un anumit interval de timp. la rândul lor. de trebuinþele legate de autorealizare ºi de autodepãºire (nevoi de împlinire). din incompetenþã ºi indiferenþã. de a face ceva important). 2002) a constatat cã indivizii la care predominã nevoia de realizare cautã sarcini de dificultate medie. Individul manifestã trei categorii de nevoi: de afiliere (dorinþa de prietenie ºi de colaborare). iar prin „aºteptare“.Nu putem sã nu amintim aici ºi de teoria achiziþiei succeselor a lui McClelland. au capacitatea de a amâna momentul recompensãrii. iar oamenii pot fi învãþaþi sã-ºi dezvolte o motivaþie puternicã în acest sens. rezistã mai mult timp în faþa eºecului. Pentru individ. În funcþie de acest rezultat. au nevoie sã cunoascã rezultatele acþiunilor lor ºi gradul în care acestea au fost apreciate. relativ uºor de finalizat. sunt responsabili în ceea ce priveºte acele sarcini. McClelland stabileºte relaþia: Motivaþia = funcþie (Motiv x Aºteptare x Stimulent). McClelland afirmã cã societãþile în care voinþa de a realizare se manifestã puternic produc întreprinzãtori energici care. individul poate înregistra succese sau insuccese. managerii sunt aceia care susþin sau. tind spre risc ºi inovare. nevoia lor de a reuºi este mai puternicã. iar cea de realizare. Managerii trebuie sã fixeze standarde profesionale ridicate ºi sã-ºi manifeste rapid ºi clar satisfacþia atunci când angajaþii se comportã potrivit aºteptãrilor lor. Studiile au arãtat cã. Dupã expirarea perioadei respective. disting situaþiile controlabile de cele incontrolabile. McClelland (în Cole. Prin „motiv“ se înþelege aici valoarea rezultatului muncii pe scara ierarhicã de valori a individului. întrucât ei sunt mai dinamici. În cazul proceselor de muncã. Seturile de nevoi (de realizare/succes. ea se va constitui în motivaþie dominantã ºi va conduce la adoptarea unui comportament care sã genereze satisfacerea ei. competenþa recunoscutã ºi conºtientizarea apartenenþei la grup. rezultatul final este maximum maximorum. se aflã în cãutarea feedback-ului în legãturã cu munca lor ºi sunt mai puþin preocupaþi de nevoile de afiliere. Ceea ce este original în aceastã teorie constã în identificarea nevoii de putere. Întreprinzãtorii trebuie sã-ºi asume riscuri ºi. McClelland clasificã nevoile motivaþionale în trei categorii diferite de cele prezente în teoriile prezentate pânã acum : nevoia de afiliere se apropie de nevoile sociale (relaþionale). de a avea influenþã asupra oamenilor) ºi de realizare (dorinþa de a dobândi ceva. Este evident cã. de putere (dorinþa de a fi important. El ajunge la concluzia cã nevoia de realizare nu este ereditarã. sursele motivãrii sunt complexe: poziþia în ierarhia organizaþiei.

4 sunt prezentate comparativ principalele teorii motivaþionale. promovarea modelelor de performanþã prin stimularea ºi popularizarea angajaþilor care au obþinut rezultate bune.5 (apud Cole. de modul în care îºi înþelege rolul ºi în funcþie de datele mediului extern. Dezvoltatã de E. p. ca expresie finalã a efortului depus de un salariat. ipostazã a comportamentului în organizaþii McClelland sugereazã managerilor utilizarea a patru etape pentru a-ºi direcþiona personalul cãtre performanþã: perseverenþã în asigurarea feedback-ului relativ la performanþã. depinde de calitatea conducerii ºi a echipei. ca echivalent conceptual al valenþei pe care o are însãºi activitatea respectivã. Satisfacþia muncii. fiziologice Nevoia de afiliere Factori de igienã (nesatisfãcãtori) Maslow Alderfer Herzberg McClelland Recompensele pe care indivizii le considerã atractive sunt cele percepute ca având o valenþã ridicatã. V. Investigarea resorturilor comportamentului în muncã nu se opreºte aici. Performanþa este condiþionatã de abilitãþile lui. urmãrirea sistematicã a sentimentelor ºi a comportamentelor angajaþilor pentru a le transpune în termeni pozitivi. În Figura 7. 2002. de cuantumul salariului ºi de politica salarialã. . Teoriile evocate se bazeazã pe felul în care iau naºtere nevoile indivizilor ºi pe mecanismele prin care aceastã energie acumulatã este folositã în vederea îmbunãtãþirii performanþelor. de posibilitãþile de promovare ºi de programul de lucru.Motivaþia. modificarea imaginii de sine a angajaþilor prin proiectarea unei noi imagini potrivit cãreia aceºtia devin persoane în cãutarea schimbãrii ºi succesului. Modelul pune în evidenþã faptul cã efortul individului este determinat de felul în care el percepe aspectele muncii. Lawer ºi L. de conþinutul postului. deoarece metoda consolideazã dorinþa de a atinge niveluri mai înalte. Vroom observã cã acesta este produsul a doi factori: valenþa ca atractivitate legatã de un anumit aspect (chiar rezultatul muncii) ºi aºteptarea ca munca finalizatã sã aibã un rezultat apreciat. teoria aºteptãrilor a luat o formã mai elaboratã. Printre acestea se numãrã ºi satisfacþia muncii.4 Nevoia de autodezvoltare Nevoia de dezvoltare (D) Nevoia de putere Factori motivatori (satisfãcãtori) Nevoia de realizare Nevoia de stimã Nevoia de relaþii sociale (R) Nevoia de apartenenþã Nevoia de securitate ºi de siguranþã Nevoi de existenþã (E) Nevoi de bazã. Porter. a cãrei sintezã este prezentatã în Figura 7. Figura 7. E. 107).

Lipsa oricãrui factor din relaþia de mai sus semnificã absenþa motivaþiei. Gradul de motivaþie poate fi evaluat printr-o formulã preluatã din marketing (Figura 7.6. modelul lui Vroom permite cuantificarea intensitãþii motivaþiei. Sugestiile pe care le induce teoria aºteptãrilor sunt de naturã practicã: managerilor le revine sarcina de a identifica ºi de a promova activitãþi considerate valoroase ºi agreate de salariaþi. Ne vom opri în treacãt ºi asupra teoriei condiþionãrii operante pe care am schematizat-o prin relaþia cauzalã din Figura 7. formula lui McCormick ºi Ilgen (în Bogáthy. aceastã legãturã cauzalã trebuie sã fie stabilã. . iar n reprezintã numãrul reultatelor de ordinul II. Pentru ca salariaþii sã fie puternic motivaþi.). cã sunt în concordanþã cu obiectivele organizaþiei ºi cã nu duc la conflicte majore. Teoria nãzuinþelor se sprijinã pe ipoteze puternice privind cauzele care conduc la adoptarea unui anumit comportament. Managerii trebuie sã se asigure cã nivelurile þintite de angajaþi sunt accesibile. trebuie ca Vj sã fie întotdeauna pozitiv. Sistemul acestor cauze este format din factori individuali (nevoi ºi competenþe diferite) ºi organizaþionali (sistemul de salarizare. A este aºteptarea cã efortul depus va duce la performanþã. 2004) fiind o dovadã în acest sens: E A n j 1 I ij V j unde E reprezintã efortul. normele. Vj este valenþa rezultatului de ordinul II. primii doi factori pot avea valori cuprinse între 0 ºi 1. clarã ºi reproductibilã. Iij este instrumentalitatea unei performanþe i pentru obþinerea unui rezultat j de ordinul II. ei trebuie sã ºtie dacã rezultatele sunt suficient de semnificative ºi din punctul de vedere al salariaþilor. În plus.Modelul lui Vroom pleacã de la premisa cã percepþia nevoilor determinã comportamentul. iar primii factori sã fie cât mai aproape de 1. în plus. Figura 7. iar cel de-al treilea valori între –1 ºi +1.7). dupã cum percepe cã o asemenea conduitã îl va apropia de scopurile pe care ºi le-a propus. iar intensitatea motivãrii depinde de gradul în care individul doreºte sã adopte un anumit comportament. Fiecare individ adoptã independent propriul comportament.5 Percepþia cã efortul va conduce la performanþã Capacitãþile Constrângerile exterioare Percepþia cã performanþa va duce la recompense Efortul în muncã Performanþa Recompensele (rezultatele) Percepþia cã existã recompense atractive Percepþia asupra rolului Concluzionând. natura ºi intensitatea controlului etc.

competenþe. tratamente nediscriminatorii în timpul lucrului ºi facilitãþi echivalente în timpul liber.6 Performanþã ºi recompense pozitivi Stimuli subiectivi ºi obiectivi negativi Comportament pozitiv Motivare negativ Demotivare Contraperformanþã.) ºi cu mãrimi de ieºire (recompense. spirit de iniþiativã. În opinia individului. tendinþe de abandon. iar echilibrul balanþelor celorlalþi reprezintã confirmarea echitãþii în politica de personal practicatã de organizaþie. dar ºi comparativ cu balanþa respectivã pentru ceilalþi salariaþi. Angajaþii vârstnici au mai multe informaþii decât cei recent angajaþi ºi .Motivaþia. este cea a echitãþii. ipostazã a comportamentului în organizaþii Figura 7. sentimente de insatisfacþie. Dacã mãrimile de intrare sunt superioare celor de ieºire apar diminuarea efortului depus ºi a rezultatelor. talent. Premisa de la care porneºte autorul este cã în circumstanþe egale oamenii doresc sã fie trataþi în mod egal ºi corect. În plus.7 Intensitatea perceputã privind recompensa Motivaþia – Intensitatea perceputã privind pedeapsa = Percepþia referitoare la efortul depus O teorie interesantã. ca urmare. La muncã egalã li se cuvin recompense egale. productivitate etc. se instaleazã sentimentul de incertitudine sau de suficienþã. În genere. studiile se pun de acord cu faptul cã atât femeile. Aceasta consolideazã motivaþia pozitivã. angajatul poate considera cã organizaþia nu este capabilã sã cuantifice corect mãrimile de intrare ºi. stimã etc. abandon Figura 7. Echilibrul balanþei proprii (mãrimi de intrare – mãrimi de ieºire) este premisa motivaþiei pozitive. individul poate percepe cã supraevaluarea activitãþii sale este un mod de a fi îndemnat sã producã mai mult ºi mai bine. abilitãþi. mãrimile de ieºire trebuie sã fie în acord cu cele de intrare. presitigiu. recunoaºtere. care aminteºte de teoriile dreptãþii sociale bazate pe criteriul egalitãþii ºi asupra cãreia vom zãbovi. frustrãri. demotivare sau pãrãsirea organizaþiei. Dacã balanþa este înclinatã în celãlalt sens.). cât ºi bãrbaþii preferã comparaþia cu salariaþi de acelaºi sex. Teoria echitãþii opereazã cu mãrimi de intrare (calificãri. experienþã. Acest model motivaþional al cãrui autor este Stacy Adams se concentreazã asupra sentimentelor salariaþilor privind corectitudinea relativã cu care sunt trataþi. alterarea percepþiei privind rezultatele muncii. ca mãsurã a propriei activitãþi.

dorinþe. Figura 7. Teoria managementului motivaþional se bazeazã pe postulatul automotivãrii: un om nu poate motiva direct pe un altul. motivarea se obþine prin management participativ. introducerea indivizilor în tipare prestabilite – deºi metoda clasificãrii pare a fi utilã înþelegerii comportamentului uman. Un anume set de valori recunoscute de individ genereazã emoþii ºi dorinþe care se transformã în intenþii sau scopuri. motivarea se realizeazã prin conºtientizarea reuºitei acþiunilor. ceea ce simplificã lucrurile: membrii unei culturi sau ai unei subculturi au. presupune existenþa unei cauze. Alte douã perspective completeazã tabloul modelelor motivaþionale : teoria scopurilor (E. o viaþã trepidantã ºi sunt tentaþi sã utilizeze metoda cea mai facilã în analiza comportamentelor persoanelor cu care intrã în contact –. Existã însã elemente esenþiale pentru înþelegerea corectã a celor din jur: o atitudine justã. Pornind de la aceastã constatare. graþie satisfacþiei psihice generate de creºterea eforturilor personale. Motivaþie ºi performanþã Motivarea cu succes a salariaþilor se bazeazã mai mult pe o filosofie managerialã decât pe aplicarea unor tehnici date. Salariaþii aflaþi la nivelurile superioare beneficiazã de mai multe informaþii decât cei aflaþi la bazã. la adoptarea unui set de valori de nivel superior. 7. A. motiv pentru care se autoapreciazã mai corect. toate deciziile manageriale majore adoptate într-o manierã autoritarã vor fi contestate. Este posibil ca rezultatele muncii sã conducã. motivaþia este procesul care-i stimuleazã pe oameni ºi îi incitã sã-ºi îmbunãtãþeascã randamentul.îºi pot evalua cu mai multã precizie performanþa proprie.8 (J. punctul de vedere al celuilalt este important mai ales în condiþiile în care motivaþia este o . existã pericolul de a ignora caracterul unic al fiecãrui individ –. cunoºterea anumitor principii de relaþionare umanã ºi o metodã de analizã sistematicã. Sunt cunoscute cel puþin patru motive care împiedicã înþelegerea comportamentului angajaþilor: viziunea deformatã – managerii au tendinþa de a-i percepe pe ceilalþi prin prisma propriilor lor competenþe. În plus. canalizându-ºi atenþia într-o direcþie precisã –. Teoria scopurilor porneºte de la premisa cã intenþiile sau scopurile oamenilor joacã un rol predominant în determinarea comportamentului. Duncan). în ansamblu. Cribbin. speranþe ºi obiective asemãnãtoare. aspiraþii. nerãbdarea – managerii au. chiar ºi cel mai puþin transparent. Prin urmare. o viziune clarã asupra mecanismului percepþiei. Locke) ºi cea a managementului motivaþional (I. Oamenii au nevoi fundamentale asemãnãtoare. dezvoltarea factorilor intrinseci ai motivaþiei face ca munca sã fie acceptatã cu plãcere.6. Un manager deschis cãtre motivarea personalului sãu trebuie sã ia în consideraþie câteva reguli esenþiale: orice tip de comportament. motivaþie ºi rolul pe care un individ îl joacã într-o organizaþie: P = A x M x R. J. în majoritatea cazurilor. Importantã este atitudinea managerului faþã de oamenii pe care îi conduce ºi reacþia lor la aceastã atitudine. În lumina celor afirmate pânã acum putem spune cã performanþele sunt rezultatul produsului dintre abilitãþi. Prefigurarea scopurilor ºi atingerea acestora sunt cauzele unui comportament pozitiv în muncã ºi de realizãrii performanþelor. într-o altã etapã. dar poate demotiva cu uºurinþã o sutã. angajaþii cu studii înalte se autoevalueazã mult mai exact decât cei lipsiþi de studii. au fost formulate tezele managementului motivaþional: organizaþia nu poate da membrilor sãi mai mult decât primeºte de la aceºtia. 1986) descrie interacþiunea mai multor factori motivatori. raþionamentul simplist – cãutarea motivelor care-l determinã pe un individ sã acþioneze poate deveni superficialã.

acelaºi motiv poate provoca reacþii diferite. aºteptãrilor superiorului. realizãrilor ºi performanþelor previzionate. responsabilitatea ºi autonomia. vârsta Contribuþia sa: nevoi ºi obiective. realizarea unei motivãri eficace implicã respectarea unui ansamblu larg de cerinþe: angajarea persoanelor care apreciazã rezultatele firmei. speranþe. rãdãcinile sociale ºi culturale. creºterea sentimentului propriei valori Coportamentul generat: îndeplinirea sarcinilor. valorificarea competenþelor. comunicarea explicitã a sarcinilor.8 Individul: capacitãþile. angoasele profesionale Se adapteazã: exigenþelor funcþiei. indivizilor li se potrivesc mijloace diferite de satisfacere a nevoilor. realizare. sentimentul propriei contribuþii. economice. normele grupului Rezultate: apreciere mai bunã a propriilor competenþe. lãrgirea conþinutului funcþiei etc. urmãrirea celor mai importante obiective. noi nevoi. particularizarea aspectelor motivatoare (pânã la personalizarea lor). realitãþilor organizaþionale. împlinirea progresivã a motivaþiilor. percepþia propriei competenþe. mai ales a celor economice. obiºnuinþele.). pentru economisirea resurselor ºi pentru asigurarea perspectivelor motivaþionale pe termen lung. satisfacerea amorului propriu. succese). calificãrile. oportunitãþilor ºi constrângerilor mediului Constrângeri: presiunile colegilor. echilibru între factorii primari ºi cei de satisfacþie. motivaþiile acordate sã fie percepute de salariaþi drept corespunzãtoare.Motivaþia. minimizarea sancþionãrii personalului. echitate ºi distribuire egalã a recompenselor. sociale ºi psihologice. asigurarea unor sarcini interesante. ipostazã a comportamentului în organizaþii componentã subiectivã. iar fiecare dintre aceste aspecte are propriul sãu potenþial care poate fi utilizat în relaþiile cu angajaþii. care incitã la autodepãºire. identificarea aºteptãrilor indivizilor ºi satisfacerea lor. putere ºi apartenenþã. percepþii ºi aspiraþii. satisfacþia lucrului împlinit Satisfacþii intrinseci: munca interesantã. antecedentele (eºecuri. perfecþionarea. Figura 7. . încadrarea salariaþilor pe posturile care li se potrivesc. interacþiunea socialã Pe de altã parte. atitudinile ºi valorile. aspiraþii ºi obiective Influenþat de: exigenþele familiale ºi profesionale Recompense extrinseci: satisfacerea nevoilor. creativitate (prin rotaþia posturilor sau îmbogãþirea lor. munca se caracterizeazã prin aspecte tehnice.

ºi angajaþii maturi se aflã în „cãutarea identitãþii sociale pozitive prin apartenenþe la grupuri sociale atractive“. În acest sens. dar mai ales a specialiºtilor a devenit un fapt comun.7. Presupunerile teoretice ale autorului sunt clare: pentru individ. tinerii aflaþi în organizaþiile de origine vor încerca sã se angajeze în diferite forme de acþiune vizând ridicarea statutului lor social. Psihologi ºi sociologi cerceteazã resorturilor care îi determinã pe aceºti oameni sã caute semnele dezvoltãrii individuale în alte þãri decât cele de origine. Dacã individul considerã cã sistemul social este rigid ºi impermeabil. Mobilitatea tinerilor absolvenþi cu studii superioare poate fi pusã ºi pe seama efortului lor de menþinere a indentitãþii sociale pozitive. ºi cã el îºi poate îmbunãtãþi situaþia prin deplasarea dintr-o poziþie socialã în alta“. 205) leagã mobilitatea socialã de însãºi credinþa individului cã „sistemul social este flexibil ºi permeabil. el poate apela la cea de-a doua strategie. adicã împrospãtarea mediului organizaþiei gazdã. Tajfel (apud Deriabin. dacã aceste organizaþii nu sunt receptive la nevoile lor. Aceste credinþe sunt construite social. credinþele legate de mobilitatea socialã fac parte din setul de credinþe despre sine ºi despre societate. Andrei Deriabin (1998) a cãutat sã arate modul în care se cristalizeazã motivaþia structuratã social în interiorul individului. cât ºi pentru societate: mobilitatea socialã aduce cu sine schimburi culturale. în timp ce schimbarea socialã este prilejul înnoirii interne a organizaþiei de origine. 1998.7. Motivaþie prin mobilitate ºi schimbare socialã În plinã erã a globalizãrii. Ambele cãi sunt benefice atât pentru individ. credem noi. adicã a modificãrii relaþiilor dintre grupul cãruia îi aparþine ºi celelalte grupuri implicate. a schimbãrii sociale. tinerii respectivi vor opta pentru deplasarea în alte medii sociale. . mobilitatea studenþilor. p. pornind de la anticiparea viitorului acestuia în raport cu mobilitatea socialã. Autorul afirmã cã tinerii ºi. ceea ce se considerã a fi o motivaþie majorã a comportamentului social.

Ganger apud Schuler S. E. 1993. Multe organiza]ii investesc în preg`tire [i dezvoltare deoarece cred c` acestea le pot aduce cre[teri mari de profit. – s` identifica]i mijloacele prin care sunt implementate [i evaluate programele de preg`tire [i dezvoltare. – s` explica]i rela]ia dintre planificarea individual` [i organiza]ional`. Preg`tirea [i dezvoltarea personalului Preg`tirea [i dezvoltarea reprezint` centrul eforturilor continue de îmbun`t`]ire a competen]elor angaja]ilor [i. – s` cunoa[te]i metodele de dezvoltare [i planificare a carierei. De[i termenii de preg`tire [i dezvoltare sunt adesea folosi]i ca sinonimi. – s` descrie]i procesele de preg`tire [i dezvoltare. a performan]ei organiza]iei.1. Dezvoltarea reprezint` un proces de înv`]are pe temen lung care îi preg`te[te angaja]i s` fac` fa]` nu doar cerin]elor actuale ale postului ci s` se adapteze tuturor schimb`rilor [i evolu]iilor într-o lume ce se confrunt` cu un ritm alert al provoc`rilor. Huber L.8 Preg`tirea resurselor umane. „Preg`tirea îmbun`t`]e[te adesea aptitudinile personalului [i le cre[te motiva]ia. – s` defini]i conceptele de planificare [i dezvoltare a carierei. Preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane costituie o func]ie de prim rang a managementului resurselor umane. – s` identifica]i metodele de preg`tire [i dezvoltare.Vandra. Acestea conduc la o mai mare productivitate [i genereaz` profit“ (R. – s` cunoa[te]i factorii care influen]eaz` preg`tirea [i dezvoltarea. exist` o distinc]ie. prin înv`]are. 8. a cuno[tin]elor [i deprinderilor necesare angaja]ilor în activitatea lor profesional`. Dezvoltarea carierei La finalul parcurgerii acestei sec]iuni ve]i putea dobândi urm`toarele competen]e: – s` defini]i procesele de preg`tire [i dezvoltare a resurselor umane. implicit. – s` descrie]i stadiile dezvolt`rii carierei [i ancorele carierei. – s` utiliza]i aparatul teoretic în rezolvarea unor situa]ii practice. p. . Preg`tirea este procesul de asigurare. Randall.

angaja]ii au nevoie de preg`tire. organiza]iile doresc ca aceasta s` fie cât mai eficient`. Preg`tirea asigur` toate acele aptitudini. – organiza]ia î[i poate redefini posturile. construi]i un set de argumente în favoarea necesit`]ii implement`rii unor programe de preg`tire [i dezvoltare în organiza]ia în care lucra]i. În toate aceste cazuri. ci la preg`tirea dup` încadrarea în munc`. în esen]`. De aceea.270 Managementul resurselor umane 512). s`-[i îmbun`t`]easc` productivitatea [i calitatea serviciilor pentru a r`mâne în competi]ie. În opinia lui Randall S. Preg`tirea este foarte important` deoarece furnizeaz` acele deprinderi necesare pentru prezentul [i viitorul organiza]iei. – schimb`rile tehnologice rapide cer formarea unor noi deprinderi. nevoile de preg`tire [i dezvoltare pot fi imediate sau anticipate [i planificate. un pas important al managementului resurselor umane ]ine tocmai de asigurarea acestei dimensiuni a orient`rii [i preg`tirii personalului. Pe baza celor notate mai sus. Nu este suficient s` vrei s` faci ceva dac` nu [tii ce s` faci sau cum s` faci. De aceea. Schuler temeiurile care sus]in nevoile de preg`tire [i dezvoltare sunt: – organiza]ia poate angaja personal cu abilit`]i insuficiente. – personalul poate fi transferat sau promovat în posturi care cer noi abilit`]i [i cuno[tin]e. Nu ne vom referi aici la preg`tirea resurselor umane ca [colarizare institu]ionalizat` în vederea dobândirii cuno[tin]elor de cultur` general` [i de specialitate pentru exercitarea unei profesii sau ca formare ini]ial`. Recrutarea [i selec]ia angaja]ilor cu poten]ial mare nu garanteaz` performan]ele lor profesionale efective. Nu uita]i c` argumentele sunt destinate s` conving` conducerea firmei! . Detalia]i natura rela]iilor dintre procesul de recrutare a personalului [i preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane. Astfel. un proces de înv`]are. dar [i costisitoare. Preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane reprezint` orice încercare de a îmbun`t`]i performan]ele profesionale actuale [i viitoare ale angaja]ilor prin dezvoltarea abilit`]ilor lor profesionale. Preg`tirea este. abilit`]i [i cuno[tin]e utile personalului unei organiza]ii în vederea asigur`rii supravie]uirii [i competitivit`]ii acesteia pe pia]a concuren]ial`. Studiile arat` c` exist` mai multe lucruri care trebuie f`cute pentru a îmbun`t`]i înv`]area. Deoarece preg`tirea este foarte important`. costurile preg`tirii [i dezvolt`rii trebuie luate ca atare: o investi]ie în resursele umane ale organiza]iei în calitatea lor de factor strategic al acesteia. Organiza]iile trebuie s` se adapteze la schimb`rile tehnologice.

Schimbarea implic` trecerea de la o stare la alta.. – complexitatea organiza]iei – actualmente. scopul preg`tirii [i dezvolt`rii este acela de a elimina lipsa de performan]` la nivelul angaja]ilor care lucreaz` sub a[tept`rile dorite. dezvolt`rii rapide etc. schimb`rile amintite mai sus îi pun pe angaja]i în fa]a unor nevoi constante de a-[i îmbun`t`]i aptitudinile. – schimb`rile la nivelul educa]iei angaja]ilor (unii sunt foarte instrui]i. Wayne Mondy et al. – sus]inerea conducerii – managerii trebuie s` ia parte activ la aceste programe [i s` pun` la dispozi]ie resursele necesare. Acestea genereaz` dezvoltarea productivit`]ii [i evitarea absenteismului. Toate acestea conduc c`tre o nevoie mare de preg`tire [i dezvoltare. Factorii de influen]` Scopul de baz` al preg`tirii [i dezvolt`rii este acela de a anticipa schimbarea [i a r`spunde activ la ea. – progresul tehnologic – calculatorul [i Internetul afecteaz` ast`zi modul în care sunt transmise [i ritmul în care se extind cuno[tin]ele. Preg`tirea [i dezvoltarea sunt importante întrucât contribuie la cre[terea percep]iei pozitive [i a gradului de angajare a salaria]ilor fa]` de organiza]ie. interac]iunile dintre indivizi [i grup (într-o organiza]ie) au devenit mai complexe. el însu[i. achizi]iilor.1. Potrivit lui R.1. În sens restrâns. – presiunile exercitate de concuren]`. – alte func]ii ale resurselor umane cum ar fi recrutarea [i selec]ia influen]eaz` procesele de preg`tire [i dezvoltare. În Japonia preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane este vital` în strategia unei organiza]ii. în condi]iile în care preg`tirea [i dezvoltarea devin procese continue. În acest context.. unor noi principii [i actualiz`ri. de aceea. – angajamentul tuturor managerilor – ace[tia trebuie s` fie implica]i efectiv în programele de preg`tire [i dezvoltare. Lan]ul tradi]ional de conducere a organiza]iei este dep`[it. preg`tirea permanent` devine o necesitate. al]ii au nevoie de perfec]ionare). Dezvoltarea carierei 271 8. – schimb`rile tehnologice [i nevoia de personal foarte calificat. Cele mai proeminente schimb`ri care influen]eaz` o organiza]ie sunt: – schimb`rile în structura organiza]iei datorate fuziunilor. – principiile înv`]`rii – schimbarea afecteaz` totodat` [i procesul de înv`]are care trebuie s` fac` fa]`. . fapt care afecteaz` indivizii.Preg`tirea resurselor umane. factorii care influen]eaz` preg`tirea [i dezvoltarea resurselor umane pot fi: – schimbarea. Pe de alt` parte. – schimb`rile legate de nevoia unei for]e de munc` diversificate. În firmele japoneze angaja]ii sunt promova]i din interior [i. î[i schimb` tipul de activitate pe care o desf`[oar`. – accentuarea tendin]ei organiza]iilor de a deveni institu]ii de înv`]are. grupurile [i întreaga organiza]ie.

Acestea au sisteme de preg`tire [i dezvoltare destinate angaja]ilor care. integrative). Ele pot fi observate în Figura 8.272 Managementul resurselor umane {i în Germania firmele consider` c` factorul esen]ial al succesului lor de pia]` este datorat for]ei de munc` bine instruite. Huber L.2. Se r`spunde astfel [i la întrebarea cum are loc preg`tirea prin metodele enumerate în cele ce urmeaz`. 2002. – consultan]i ai departamentelor. Condi]iile reu[itei Reu[ita programelor de preg`tire depinde de r`spunsurile la urm`toarele întreb`ri: cine particip` la preg`tire?. unde [i cum este coordonat` preg`tirea? Cine particip` la preg`tire? Odat` ce au fost stabilite nevoile de preg`tire. de[i sunt costisitoare. acestea pot fi împ`r]ite în trei mari categorii: deprinderi de baz`. pp. Ce tipuri de abilit`]i trebuie dobândite? Programele de preg`tire trebuie s` aib` în vedere tipurile de deprinderi ce urmeaz` s` fie dobândite.3. p. În general. asigur` un personal calificat. 519-522). trebuie s` fie cunoscut [i num`rul de angaja]i ce urmeaz` s` fie preg`ti]i în acela[i timp. matur [i stabil pe termen mediu [i lung. – exper]i externi organiza]iei. De asemenea. 8. 8. 1993. Wayne et al. (Mondy R. C`uta]i exemple de programe de preg`tire [i dezvoltare ce pot fi coordonate de cele patru entit`]i enumerate mai sus în mod separat sau asociate. trebuie s` se hot`rasc` cine vor fi cei care urmeaz` a fi preg`ti]i. Vandra. costurile [i timpul. interpersonale. 220).1. Unde [i cum este coordonat` preg`tirea? R`spunsul la întrebarea legat` de locul preg`tirii este constrâns de urm`toarele aspecte: tipul de deprinderi care trebuie dobândite (de baz`. Programele de preg`tire vor fi proiectate [i în func]ie de acest aspect. Cine coordoneaz` preg`tirea? Programele de preg`tire [i dezvoltare pot fi coordonate de una sau mai multe persoane cum ar fi: – [efii de departamente. Randall. aceasta deoarece majoritatea programelor de preg`tire au în vedere un anumit public ]int` [i vizeaz` o anumit` problematic` (Schuler S. Odat` identificate condi]iile schimb`rii organiza]ionale sau func]ionale [i factorii care influen]eaz` preg`tirea [i dezvoltarea începe procesul de determinare a nevoilor . ce tipuri de abilit`]i trebuie dobândite?.1.1. – exper]i interni. interpersonale [i integrative. În func]ie de locul în care se desf`[oar` preg`tirea se aleg [i metodele de preg`tire. Desf`[urarea procesului Procesul de preg`tire [i dezvoltare a resurselor umane const` în cinci etape..

Unele dintre acestea sunt aplicabile la nivel managerial. Din perspectiv` organiza]ional`. Acest tip de preg`tire este adecvat [i în situa]iile în care trebuie antrenate [i dezvoltate abilit`]i complexe sau când se au în vedere aptitudini interpersonale specifice ce nu pot fi educate în mediul normal de lucru. În fine. Tabelul 8. preg`tirea [i dezvoltarea trebuie evaluate constant pentru a ne asigura de îndeplinirea obiectivelor organiza]ionale asumate. Aceste planuri specific` sectoarele în care fiecare angajat are nevoie s`-[i dezvolte anumite competen]e [i capacit`]i [i identific` modalit`]ile specifice de realizare efectiv` a lor. Preg`tirea în afara mediului de lucru Atunci când se consider` c` efectele preg`tirii la locul de munc` pot fi nesatisf`c`toare este reomandat` alegerea unor metode aplicabile în afara locului de munc`. evaluarea performan]elor [i calificativele asociate performan]ei. De asemenea. În acest moment apare necesitatea cristaliz`rii unor solu]ii la întreb`rile: la ce nevoi r`spund programele de preg`tire [i ce tip de preg`tire este necesar`? 2. trebuie g`site cele mai adecvate metode de îndeplinire a lor. exist` o strîns` leg`tur` între obiectivele strategice ale organiza]iei [i obiectivele programelor de preg`tire [i dezvoltare. marea lor majoritate se aplic` tuturor tipurilor de angaja]i. se impune necesitatea studierii obiectivelor [i planurilor strategice ale organiza]iei împreun` cu rezultatele planific`rii resurselor umane. Ca un astfel de plan s` fie complet el trebuie s` se plieze pe obiectivele angaja]ilor. Anumite firme [i-au creat planuri de preg`tire [i dezvoltare pentru fiecare dintre angaja]ii lor. Dezvoltarea carierei 273 de preg`tire [i dezvoltare. Stabilirea obiectivelor Proiectarea unor programe de preg`tire [i dezvoltare a resurselor umane nu este posibil` f`r` formularea unor obiective clare [i concise. evaluarea unor astfel de programe este dependent` tot de obiective. Determinarea nevoilor de preg`tire [i dezvoltare Primul pas în procesul de preg`tire [i dezvoltare a resurselor umane const` în determinarea nevoilor specifice de preg`tire [i dezvoltare. Metodele pot fi utilizate fie la locul de munc`. Aceste obiective îngem`nate sunt rev`zute periodic. fie în afara sa. cea de-a treia etap` vizeaz` identificarea nevoilor individuale de preg`tire. trebuie s` ne punem dou` întreb`ri: care sunt nevoile de preg`tire [i ce dorim s` realiz`m prin eforturile de preg`tire [i dezvoltare. Ele pot fi identificate prin realizarea unor analize la diferite niveluri. Datele importante de la acest nivel sunt legate de fi[a postului. Pe baza lor managerii pot determina dac` o persoan` a ob]inut sau nu cuno[tin]ele necesare. Al doilea nivel de analiz` este centrat pe sarcinile care trebuie îndeplinite în vederea atingerii scopurilor organiza]iei. Îns`. Ce strategii a]i utiliza pentru a contura lista acestor obiective? 3. În companiile paradigmatice. Dup` stabilirea obiectivelor programelor de preg`tire [i dezvoltare. altele la nivelurile inferioare ierarhic.Preg`tirea resurselor umane. 1. În plus. indic` câteva tipuri de metode dintre care vom aborda câteva pe larg. În esen]`. . Metode de preg`tire [i dezvoltare Exist` o diversitate de metode de preg`tire [i dezvoltare ce pot fi clasificate în func]ie de diferite criterii.1.

1.1. Metode de preg`tire la locul de munc` Instruirea la locul de munc` Metoda uceniciei Rota]ia posturilor Înv`]area prin asistare Metode de preg`tire \n afara locului de munc` Metoda instruirii [i tutorierii Studiul de caz Simularea Jocurile de rol Cursurile formale Cursuri pe suport video Costurile preg`tirii în afara mediului de lucru sunt mari [i exist` riscul ca posibilitatea de aplicare în practic` a cuno[tin]elor c`p`tate de salaria]i s` fie mai redus`. Metoda instruirii [i tutoriatului reprezint` o metod` de baz` a preg`tirii la locul de munc`. Instruirea este considerat` ca fiind responsabilitatea de baz` a [efului de . Etapele preg`tirii [i dezvolt`rii Tabelul 8.274 Managementul resurselor umane Mediul extern Mediul intern Determinarea nevoilor de preg`tire [i dezvoltare Stabilirea obiectivelor specifice Metode de preg`tire [i dezvoltare Implementarea programelor de preg`tire [i dezvoltare Evaluarea programelor de preg`tire [i dezvoltare Figura 8.

Metoda rota]iei este o tehnic` prin care un angajat se mut` dintr-un post în altul. Descrie]i ce tip de rela]ii trebuie s` existe între tutore [i tutoriat astfel încât aceast` metod` s` fie folosit` cu succes. acceptarea [i colaborarea. . Rota]ia posturilor. Ace[tia trebuie s` observe modelele de comportament [i s` le raporteze comparativ la ale lor. la locul de munc`. Jocurile de rol au scopul de a rezolva probleme legate de munca în echip`. Jocurile de rol reprezint` o metod` folosit` în general pentru nivelul managerial. Dezvoltarea carierei 275 departament care are cea mai mare experien]` [i responsabilitate în domeniul form`rii continue a personalului. – consiliaz`. tutorele poate fi [i din afara organiza]iei. comunicare. Cu ajutorul casetelor video se ilustreaz` aptitudinile interpersonale [i comportamentale în diferite situa]ii inspirate din domeniul de activitate al participan]ilor. Casetele video reprezint` un instrument extrem de popular. Este recomandat s` se opteze pentru sarcini mai fixe dar mai provocatoare. – sus]in dezvoltarea profesional`. la intervale planificate. utilizat în preg`tirea tuturor angaja]ilor. Studiul de caz reprezint` o metod` de preg`tire în care participan]ii trebuie s` studieze informa]ia furnizat` despre un caz anume [i s` ia decizii pe baza acesteia. Metoda are avantaje legate de costul redus [i de flexibilitate [i are drept scop modelarea comportamentului. sub supravegherea unui moderator/instructor. De regul`.Preg`tirea resurselor umane. analiza stilului de conducere etc. – încurajeaz` afirmarea pozitiv` a angaja]ilor. s` în]eleag` leg`turile ce se stabilesc între acestea. Produce]i argumente pro [i contra utiliz`rii rota]iei posturilor ca metod` de preg`tire a resurselor umane. Totodat`. – elaboreaz` sarcini care stimuleaz` creativitatea. Rela]iile cu participan]ii la program pot fi de natur` formal` sau informal`. Ea vizeaz` un tip de preg`tire în care li se cere participan]ilor s` r`spund` unor probleme specifice legate de activitatea lor profesional`. – încurajeaz` prietenia. în plus. Tutoriatul presupune acela[i lucru ca [i instruirea dar. studiul de caz este utilizat la clas`. Din perspectiva strategiei de planificare a carierei nu este recomandat s` se apeleze la aceast` metod` pentru c` poate conduce la sc`derea sim]ului responsabilit`]ii. el se afl` în postura de a oferi sfaturi avizate. Metoda îi ajut` pe noii angaja]i s` aib` un tablou general asupra variet`]ii posturilor [i situa]iilor de decizie. Ele sunt folosite de firmele mici care nu-[i permit metode mai costisitoare. Instructorii [i tutorii îndeplinesc urm`toarele roluri: – asigur` instruirea.

Aceast` metod` are avantajul de a corela foarte bine teoria cu practica. ea ofer` flexibilitate în instruc]ie. în limbi diferite. 4. Nominaliza]i posibilele diferen]e dintre indivizi. utilizarea multimedia. Aceast` metod` a devenit foarte popular`. – reducerea costurilor programelor de preg`tire [i dezvoltare. Preg`tirea bazat` pe Internet/intranet. Pentru a fi eficient` ea trebuie s` fie bine planificat` [i s` ]in` seama de diferen]ele dintre indivizi. Pute]i identifica dezavantajele preg`tirii la locul de munc`? Metoda uceniciei este folosit` înc` din Evul Mediu. Implementarea programelor de preg`tire [i dezvoltare Un program de preg`tire [i dezvoltare proiectat perfect poate fi sortit e[ecului dac` managerii nu-i persuadeaz` pe participan]i de meritele [i avantajele sale. De pild`. Mai mult. Înv`]`mântul la distan]`. oricând. – asigurarea consisten]ei instruirii. Centrele de evaluare au fost abordate în capitolul anterior ca dispozitiv de selec]ie. liniile aeriene de pasageri î[i preg`tesc pilo]ii utilizând simulatoarele de zbor. memoriei [i manipul`rii unui num`r mare de date. ceea ce se cere. – evitarea unor accidente sau erori în exercitarea real` a profesiei. Metoda este folosit` pentru to]i angaja]ii care practic` aceea[i meserie. Preg`tirea la locul de munc` reprezint` o abordare informal` a preg`tirii ce const` în a înv`]a pe cineva o profesie concomitent cu exercitarea sa. Avantajul major al acestei practici este c` pune la dispozi]ie oriunde. În plus. Avantajele sale pot fi: – reducerea frustr`rii participantului în caz de nereu[it`. Alte avantaje: independen]` fa]` de instructor. De asemenea. Simularea reprezint` o tehnic` de preg`tire [i dezvoltare care îi pune pe participan]i în condi]ii similare cu cele ale posturilor pe care le ocup`.276 Managementul resurselor umane Preg`tirea bazat` pe calculator este o metod` care are avantajul vitezei. – salvarea imaginii organiza]iei. Prin intemediul lor are loc tutoriatul interactiv ce le permite persoanelor interesate s` participe la cursuri on line. – cre[terea accesului la programele de preg`tire [i dezvoltare. Internetul [i intranetul sunt utile pentru c` ofer` acces la materialele de curs. Avantajele sale sunt: – flexibilitate. ceea ce implic` mai pu]in stres [i absen]a riscului. – utilizarea noilor tehnologii de comunicare. Ea reprezint` un proces structurat prin care personalul dobânde[te abilit`]i prin activit`]i combinate de instruire la clas` [i la locul de munc`. îi motiveaz` foarte bine pe angaja]i întrucât face evident` necesitatea preg`tirii. Participan]ii trebuie s` fie convin[i c` programele sunt utile [i valide [i c` îi pot . informa]ia este prezentat` atractiv.

la programele cu caracter aplicativ este mai u[or. implementarea programelor [i reu[ita lor ]ine de gradul de credibilitate al acestora. Pentru evaluarea procesului se poate face apel la o serie de criterii cum ar fi: – opiniile participan]ilor. O alt` procedur` de evaluare a programelor de preg`tire [i dezvoltare este determinarea m`surii în care au fost atinse obiectivele asumate. Testele pot ar`ta nu numai ce a înv`]at participantul. – exist` sau nu speciali[ti califica]i disponibili.Preg`tirea resurselor umane. Conform acesteia. 5. S` recunoa[tem c` este. programul se poate desf`[ura într-un loc exotic. Evaluarea programelor de preg`tire [i dezvoltare se poate realiza prin identificarea opiniilor participan]ilor. – aria de cuprindere a instruirii. – schimbarea comportamental`. Cu alte cuvinte. pe când la cele care trateaz` chestiuni de mare anvergur` este mai greu. . Compararea lor arat` ce au acumulat în realitate candida]ii. dar ele trebuie rezolvate prompt pentru ca [ansele de reu[it` ale programului s` fie asigurate. Aceast` activitate reprezint` o modalitate ce ofer` r`spunsuri [i sugestii pentru îmbun`t`]irea programelor. Pute]i descrie câteva modalit`]i de motivare a angaja]ilor în vederea particip`rii la programele de preg`tire [i dezvoltare? Implementarea este un pas foarte dificil din mai multe motive: – managerii nu acord` destul` importan]` programelor de preg`tire [i dezvoltare în sensul c` ac]ioneaz` [i se comport` ca [i cum alte lucruri ar fi mai presante. care pot induce evalu`ri subiective. Test`rile preliminare [i posttest`rile pot fi o procedur` de evaluare a programelor. totu[i. dar [i cum i s-a schimbat comportamentul. De pild`. – se manifest` rezisten]a angaja]ilor la schimbare – feedback-ul participan]ilor este vital în aceast` etap` a procesului. Anumite organiza]ii administreaz` teste pentru a determina ce au înv`]at participan]ii la program. Aceste probleme nu sunt îns` insurmontabile. un mod bun de a ob]ine feedback rapid. ce ofer` diverse prilejuri de relaxare. Evaluarea preg`tirii [i dezvolt`rii Aceast` etap` are în vedere identificarea beneficiilor tangibile pe care le are organiza]ia prin implementarea programelor de preg`tire [i devoltare a resurselor umane. se administrez` acelea[i teste la începutul [i la finalul programului. dar nu ne putem baza doar pe ea. – îndeplinirea obiectivelor programelor. Dezvoltarea carierei 277 ajuta în realizarea obiectivelor profesionale [i personale. – trebuie asigurat un nivel ridicat al rezultatelor pe parcursul programului – acest lucru este foarte important în m`surarea eficien]ei programului [i a progresului angaja]ilor implica]i în proces.

G. în acela[i loc sau în diverse companii. în vederea planific`rii [i dezvolt`rii strategiilor individuale legate de carier`. O persoan` î[i poate schimba cariera o dat` sau de mai multe ori de-a lungul vie]ii. nu trebuie omis nici faptul c` abordarea carierei individuale [i organiza]ionale nu este posibil` decât în interiorul a[a numitului sistem al managementului carierei. Nu cu foarte mult timp în urm`. securitate etc. Ast`zi. fie dintr-o motiva]ie personal`. conform lui Thomas G. abordarea problemei dezvolt`rii carierei profesionale nu poate ignora configurarea rela]iilor pe care le presupune aceasta atât cu planificarea carierei organiza]ionale cât [i cu planificarea carierei individuale. 1988. majoritatea oamenilor r`mâneau fideli companiei [i carierei pe tot parcursul vie]ii lor adulte [i active. p. Planificarea carierei – factori de influen]` Planificarea carierei individuale reprezint` un proces activ prin care un individ î[i stabile[te scopurile carierei [i î[i identific` mijloacele de realizare a acestora. aceste timpuri au apus.. cariera reprezint` o problem` ce presupune o gestionare complex` din mai multe perspective: planificare individual`. Totu[i. rela]iile dintre sistemul planific`rii carierei individuale [i sistemul planific`rii resurselor umane – cu alte cuvinte sistemul managementului carierei. În general. 8.2. 524).2.2. De ce crede]i c` s-a schimbat modul în care se raporteaz` angaja]ii la organiza]ii? În Figura 8. Ledvinka J. dezvoltare. Dezvoltarea carierei profesionale Dezvoltarea carierei salaria]ilor este important` pentru organiza]ii în m`sura în le care asigur` deprinderile [i experien]a necesare pentru a face fa]` schimb`rilor legate de natura muncii. Consultan]ii în resurse umane sunt de p`rere c` oamenii sunt mai loiali carierei lor decât organiza]iei. Acum. organiza]ional`.1. De-a lungul timpului cariera a fost considerat` ca fiind succesiunea posturilor (de regul` în ordinea cresc`toare a ierarhiei) pe care le ocupa o persoan` pe parcursul vie]ii sale. Aspectul cel mai important al planific`rii carierei const` în realizarea unei adecv`ri între obiectivele individuale [i oportunit`]ile de promovare posibile. Planificarea carierei organiza]ionale reprezint` un proces prin care organiza]ia identific` mijloacele [i activit`]ile prin care fiecare angajat se poate dezvolta. Gutteridge. Managementul carierei este un proces prin care o organiza]ie încearc` s` adapteze obiectivele individuale ale angaja]ilor legate de carier` la cerin]ele organiza]ionale (Scarpello V. Procesul are ca scop îmbun`t`]irea capacit`]ii organiza]iei de a se des`vâr[i prin . prin carier` în]elegem direc]ia [i drumul pe care alege s` le urmeze o persoan` din punct de vedere al activit`]ii profesionale.278 Managementul resurselor umane 8. Acest lucru este posibil prin asigurarea de c`tre organiza]ie a unei asisten]e coerente în favoarea angajatului. tehnologice sau sociale. fie datorit` schimb`rilor economice. Prin urmare.. sunt prezentate.

o persoan` care nu-[i poate realiza aspira]iile individuale legate de carier` într-o organiza]ie.Preg`tirea resurselor umane. De pild`. Cu alte cuvinte. organiza]ia trebuie s` asigure angaja]ilor asisten]` în planificarea carierei. Figura 8. Sistemul managementului carierei Planificarea carierei organiza]ionale [i individuale nu sunt distincte. dac` organiza]ia nu ofer` oportunit`]i legate de carier`. Factorii determinan]i ai planific`rii carierei Printre factorii care influen]eaz` planificarea carierei distingem: .2. atunci angajatul poate renun]a oricând la ea. În acest mod ambele p`r]i implicate au de câ[tigat. o poate p`r`si la un moment dat. Dezvoltarea carierei 279 identificarea setului de abilit`]i [i a tipurilor de angaja]i de care are nevoie pentru a fi în pas cu vremurile. Pentru a preîntâmpina aceste probleme.

Stadiul explor`rii reprezint` perioada cuprins` între 15 [i 25 de ani. Cea mai important` realizare la nivelul acestui stadiu este aceea c` indivizii ajung la o în]elegere realist` a talentelor [i capacit`]ilor lor [i exploreaz` alternativele cu privire la carier`. dar [i preferin]a pentru anumite ocupa]ii. Impactul stadiilor de via]` asupra carierei Cariera unei persoane trece prin diferite stadii care influen]eaz` bagajul individual de cuno[tin]e. Stadiul dezvolt`rii Stadiul explor`rii Stadiul integr`rii Stadiul conserv`rii Stadiul declinului Figura 8. descoper` diferite alternative ocupa]ionale. tinerii î[i contureaz` alegerile în privin]a ocupa]iei la începutul acestei perioade. Pentru individ. În general. Aceste experien]e îi ajut` s` înve]e cum reac]ioneaz` ceilal]i la diferite tipuri de comportament [i cum contribuie la descoperirea identit`]ii lor personale. Stadiile carierei Stadiul dezvolt`rii cuprinde perioada ce debuteaz` odat` cu momentul na[terii pân` la 14 ani. copiii experimenteaz` diferite moduri de comportament [i de ac]iune. Principalele stadii ale vie]ii pot fi v`zute în Figura 8. 2002. Wayne et al. schimb`rile rezult`. Pe parcursul acestui decupaj temporal individul î[i dezvolt` o viziune despre sine identificându-se [i interac]ionând cu ceilal]i.3. activit`]i libere [i munc`. din procesul de îmb`trânire [i din existen]a unor oportunit`]i diferite de dezvoltare [i de status.3.280 Managementul resurselor umane – impactul stadiilor de via]` asupra carierei. Întrucât oamenii se schimb`. începând trecerea c`tre lumea adult`. formate sau descoperite prin educa]ie. 253). . – ancorele carierei. p. Ele corespund principalelor stadii ale carierei (Mondy R. în general. În acest moment indivizii exploreaz`. ei vor percepe diferit cariera în diferitele stadii de via]`.. În aceast` perioad`. Ei încearc` s` îmbine aceste alternative cu propriile lor interese [i abilit`]i.

Acest stadiu are trei substadii: – substadiul încerc`rilor cuprinde peroada 25-30 de ani. În cazul în care sunt îns` dep`[i]i de limitele fizice ale rezisten]ei trebuie s` se retrag`. – autoperceperea abilit`]ilor [i valorilor generate de normele [i valorile organiza]iei. 1988. – substadiul crizei de la mijlocul carierei. la îndeplinirea acestor scopuri. indivizii î[i asum` acum alte roluri. încercând s` cunoasc` oportunit`]ile care s`-l ajute. valorilor [i altor cerin]e ale personalit`]ii lor. Aceast` perioad` se caracterizeaz` prin reducerea nivelului reponsabilit`]ii [i implic`rii. Cercet`rile au ar`tat c` indivizii cu aceea[i ocupa]ie au preferin]e similare în raport cu locul de munc` (Scarpello.Preg`tirea resurselor umane. Acum individul caut` s` afle dac` op]iunea sa profesional` este cea potrivit`. Acum pensionarea devine o realitate irefutabil`. precum îndrumarea altor angaja]i. Ancorele carierei reprezint` un alt set de factori care influen]eaz` cariera. Majoritatea eforturilor sale se concentreaz` pe men]inerea câ[tigurilor carierei. nevoilor. E. De regul`. Ledvinka. Cele mai norocoase persoane g`sesc o ocupa]ie potrivit` în aceast` perioad` [i se angajeaz` în activit`]i care îi ajut` s`-[i stabileasc` cariera. În acest stadiu. Dezvoltarea carierei 281 Stadiul integr`rii este cuprins între 25 [i 44 de ani. dac` aceasta nu li se potrive[te. Dac` nu este a[a. Oamenii î[i aleg profesia datorit` experien]ei de via]`. El reprezint` o parte major` a vie]ii profesionale a individului. p. în jurul vârstei de 40 de ani apare [i aceast` criz`. Stadiul declinului. În acest interval. În timp ce perspectiva stadiilor carierei ajut` la clarificarea problemelor pe care salariatul trebuie s` le gestioneze în diferitele momente ale activit`]ii sale profesionale. Pe durata acestei perioade indivizii sunt flexibili. Individul se mai focalizeaz` [i pe împlinirea nevoilor de preg`tire [i dezvoltare în vederea conserv`rii unei linii ascendente a carierei. atunci va tinde s` o schimbe. Este a[adar timpul alegerilor dificile. intereselor. individul î[i va stabili obiective profesionale mai ferme [i se va angaja în mod clar în procesul de planificare a carierei. Acum indivizii î[i reevalueaz` progresele în carier` în func]ie de scopurile [i ambi]iile ini]iale. individul va avea de gestionat atât cariera cât [i problemele familiei [i ale timpului liber. perspectiva ancorelor carierei poate fi considerat` un factor al determin`rii preferin]elor ocupa]ionale. Stadiul conserv`rii situat între 45 [i 65 de ani corespunde individului care [i-a creat deja un loc pe pia]a muncii. . undeva. î[i testeaz` continuu capacit`]ile [i abilit`]ile încercând s` dep`[easc` alegerea ocupa]ional` ini]ial`. Schein (1978) structureaz` trei grupe de factori pe care se bazeaz` ancorele carierei: – autoperceperea talentelor [i abilit`]ilor generate de reu[itele actuale la locul de munc`. – substadiul stabiliz`rii cuprinde perioada 30-40 de ani. – autoperceperea motivelor [i nevoilor generate de oportunit`]ile de testare a punctelor tari [i punctelor slabe. 536).

El a extins [i modificat celelalte ancore astfel încât a stabilit dou` tipuri de competen]` managerial`. Care crede]i c` sunt ancorele carierei ce au predeterminat propria dumneavoastr` alegere? Al`turi de Schein. s` creeze. 255) au ad`ugat o alt` ancor` la tabloul lui Schein. el identific` cinci ancore care cânt`resc în balan]` atunci când un individ alege [i se preg`te[te pentru o carier`: – competen]a managerial`. Motiva]ia indivizilor ce-[i doresc siguran]a este aceea de a men]ine stabil` cariera profesional`. Modelul inovator al lui Derr cuprinde tipologiile pe care le analiz`m mai jos. – securitate/stabilitate. Robert. Astfel de oameni nu-[i doresc func]ii de conducere. Shane. Motiva]ia tehnicienilor const` în a-[i dezvolta talentele tehnice. Subiec]ii la care s-a identificat aceast` ancor` promoveaz` în carier` în mod natural. Noe M. Derr (1980) a abordat în studiile sale indicatorii care îi ghideaz` pe angaja]i în definirea preferin]elor legate de carier`. Pe m`sur` ce le cre[te reponsabilitatea devin lideri excelen]i. superviza. conduce. interpersonale (abilitatea de a influen]a. – Conduc`torul orientat spre ascensiune. – autonomia [i independen]a – cariera se întemeiaz` pe dorin]a persoanelor de a fi libere de constrângerile organiza]ionale. . de regul`.282 Managementul resurselor umane To]i ace[ti factori ghideaz`. coordona [i controla oamenii la toate nivelurile organiza]iei. dou` tipuri de creativitate [i o variant` a ancorei securit`]ii/stabilit`]ii a lui Schein. Este vorba despre competen]a tehnologic` tradus` prin afinitatea natural` pentru tehnologie [i dorin]a de a lucra cu aceasta oriunde [i oricând. E. Wayne. f`r` efort. Într-o cercetare asupra ancorelor carierei realizat` pe 154 de ofi]eri de marin`. – competen]ele tehnice/func]ionale. Indivizii care se folosesc de aceste substraturi î[i doresc s` conduc` oameni. – creativitatea – indivizii creativi doresc. pentru a oglindi mai fidel schimb`rile [i evolu]ia naturii for]ei de munc` actuale. cu scopul atingerii obiectivelor organiza]ionale). 2002. Scopul managerilor este acela de a dobândi calit`]i analitice (abilitatea de a identifica. constrâng [i fundamenteaz` conceptul despre sine [i predetermin` a[tept`rile indivizilor legate de carier`. s` construiasc` ceva care s` le apar]in` în întregime. În urma studiilor efectuate pe un grup de 44 de absolven]i de masterat în management [i pornind de la premisa c` fiecare om are aspira]ii. Schein (1975) afirm` în cercetarea sa c` ancorele carierei difer` la membri unui grup profesional. emo]ionale (capacitatea de a fi mai degrab` stimulat de crize emo]ionale [i interpersonale decât obosit [i saturat). Derr a p`strat doar dou` dintre ancorele din modelul lui Schein: competen]ele tehnice [i autonomia/independen]a. Unii speciali[ti (Mondy R. p. analiza [i rezolva probleme în condi]iile lipsei de informa]ii complete [i într-un climat de incertitudine). aflat` în plin` revolu]ie tehnologic`. aducând contribu]ii reale în activitatea lor profesional`. Premeaux R. experien]` [i cuno[tin]e diferite.

în genere. Balan]a punctelor tari [i punctelor slabe Este o procedur` de autoevaluare. schimb`rile rapide au un puternic impact asupra planific`rii carierei [i este important s` fim capabili s` facem predic]ii. ce îi ajut` pe indivizi s`-[i localizeze sl`biciunile [i punctele forte. Angaja]ii care î[i con[tientizeaz` punctele tari se pot folosi la maxim de ele. Dintre acestea amintim: balan]a punctelor tari [i punctelor slabe. Ele arat` c` ancorele tehnice [i func]ionale sunt comune majorit`]ii oamenilor. asumându-[i riscuri dac` este necesar. abilit`]ile. Studiile despre ancorele carierei ale lui Schein [i Derr au implica]ii importante în planificarea dezvolt`rii carierei [i. procesul de planificare individual` a carierei presupune în]elegere de sine [i autoevaluare. O autoevaluare realist` îl poate ajuta pe individ s` evite gre[elile care pot afecta traiectul s`u profesional. Ast`zi îns`. Cele dou` abord`ri asupra ancorelor carierei sunt complementare.Preg`tirea resurselor umane. A[adar. chiar aventur` la limita dintre via]` [i moarte. la rândul ei. p. Numai dup` aceasta o persoan` este capabil` s`-[i stabileasc` obiectivele [i s`-[i proiecteze modul în care le poate împlini. î[i apreciaz` oportunit`]ile. altele pot fi reprezentative. a) Planificarea carierei individuale În vederea planific`rii carierei. trecerea în revist` a ceea ce place [i displace. 2002. – Creativitatea antreprenorial` îi caracterizeaz` pe subiec]ii care construiesc. planificarea carierei implic` dou` niveluri: individual [i organiza]ional. – Spiritul de lupt`tor – ancor` neidentificat` de Schein – îi caracterizeaz` pe subiec]ii cu mare nevoie de aventur`. Dezvoltarea carierei 283 – Creativitatea orientat` spre dezvoltare îi caracterizeaz` pe subiec]ii care manifest` o nevoie permanent` de dezoltare. Ei sunt iubitori ai ac]iunii. „Predic]iile au un puternic impact asupra planific`rii carierei. 256). Autoevaluarea reprezint` procesul cunoa[terii de sine. î[i stabile[te scopurile carierei [i proiecteaz` activit`]i de dezvoltare. în managementul resurselor umane. f`r` asperit`]i [i linii sinuoase. mai degrab`. al c`rei creator a fost Benjamin Franklin.. Dac` anumite ancore pot fi caracteristice unui grup profesional. Planificarea carierei organiza]ionale De-a lungul timpului s-a crezut c` planificarea carierei este un proces liniar. Exist` numeroase instrumentele utile în autoevaluare. fiind esen]ial` pentru supravie]uirea indivizilor [i organiza]iilor“ (Mondy R. Wayne et al. într-un anume departament [i nu într-altul. un individ î[i evalueaz` constant interesele. 8.2. ele pot oferi informa]ii esen]iale în proiectarea posturilor. inova]ie [i creativitate. de pild`. ai misiunilor periculoase al c`ror succes depinde de aptitudinile [i abilit`]ile lor. Aceste concep]ii ajut` organiza]ia s` discearn` preferin]ele angaja]ilor legate de carier` [i s` determine ce aspecte creeaz` diferen]e în planul preferin]elor.2. Dup` cum am mai ar`tat. aceasta din urm`. Con[tientizându-[i .

Conducerea va trebui s` înregistreze performan]a în munc` [i s` o compare cu standardele postului respectiv. utilizând modelul propus. în timp. Printre tipurile de restric]ii pe care [i le autoimpune un individ \ntålnim: nepl`cerea de a c`l`tori. Evident c` aceast` decizie nu este definitiv`. Acest proces trebuie reiterat pân` ce persoanele ajung la o corect` cunoa[tere de sine. De asemenea. Realiza]i o balan]` a punctelor tari [i a punctelor slabe în ceea ce v` prive[te. Utilitatea procesului este garantat` [i de faptul c`. – preg`tirea pentru supravie]uire în actualul post [i pentru ob]inerea urm`torului. Cunoa[terea acestora poate conduce la evitarea unor probleme ce pot ap`rea la un moment dat în carier`. – îmbun`t`]irea motiva]iei [i implic`rii. la un moment dat. m`rimea organiza]iei. – motivarea prin propriile obiective nu prin team` sau mânie.2. întrucât ea poate fi infirmat` pe parcursul procesului. De regul`. concomitent cu planurile de realizare a lor. Inventarul a ceea ce place [i a ceea ce displace Este o procedur` care îi ajut` pe indivizi s` determine restric]iile pe care [i le pun ei în[i[i. . – proiectarea unor scopuri financiare [i profesionale. b) Planificarea carierei organiza]ionale Planificarea carierei organiza]ionale începe odat` cu plasarea unei persoane într-un post [i cu orientarea ini]ial`.284 Managementul resurselor umane sl`biciunile ei le pot dep`[i. tipul de ora[ în care vrea s` locuiasc` etc. este prezentat un exemplu de astfel de inventar. dup` relu`ri succesive. O astfel de balan]` presupune urm`toarea procedur`: se împarte o foaie de hârtie în dou`. În Tabelul 8. Pe lâng` autoevaluare. – punerea în valoare pe pia]a muncii („s` [tii s` te vinzi“). num`rul sl`biciunilor surclaseaz` num`rul punctelor tari. – c`utarea unor noi forme [i mijloace de formare. unele puncte slabe pot deveni puncte tari. trebuie identificate punctele tari [i punctele slabe ale salariatului pentru a lua o decizie referitoare la cariera acestuia. Jotham G. într-o coloan` se noteaz` punctele tari. – stabilirea propriilor limite. – flexibilitate [i adaptabilitate la schimbare. Friedland): – acceptarea noilor valori de la locul de munc`. – evitarea lipsei de informare. în cealalt` punctele slabe. – anticiparea punctelor slabe viitoare. un individ mai poate ]ine seama [i de urm`torii pa[i în planificarea carierei individuale (Marcus Sander. – încercarea de a fi mereu cât mai valoros pentru organiza]ie.

S` lucreze noaptea. Dezvoltarea carierei presupune o interac]iune între aptitudinile [i aspira]iile individului legate de autorealizare [i oportunit`]ile oferite de organiza]ie. Crede]i c` exist` vreo leg`tur` între dispari]ia unor meserii vechi [i apari]ia altora noi [i procesul de planificare a carierei? 8. Ele trebuie s` le furnizeze acestora opotunit`]i diverse de înv`]are [i ac]iune. Urm`torul pas const` în planificarea programelor de dezvoltare în func]ie de nevoile specifice ale angaja]ilor. S` lucreze într-un ora[ mare. Planificarea organiza]ional` a carierei este strâns legat` de planificarea individual`. S` lucreze la un birou toat` ziua. Companiile trebuie s` î[i orienteze eforturile de planificare a carierei organiza]ionale spre obiectivele specifice ale angaja]ilor legate de carier`. S` poarte costum tot timpul.2.3. Aceast` decizie preliminar` se bazeaz` pe urm`torii factori: – nevoile individuale. S` locuiasc` într-un ora[ mic. Ceea ce displace S` lucreze pentru o firm` mare. flexibilitatea este absolut necesar` în mediile organiza]ionale de ast`zi. Dezvoltarea carierei 285 Tabelul 8. – nevoile organiza]iei. ci [i din perspectiva dezvolt`rii în anasamblu a individului. S` fie propriul [ef. Aceast` problem` nu poate fi discutat` doar în context organiza]ional. S` locuiasc` în partea de sud a ora[ului. – aspira]iile [i abilit`]ile. Programele de planificare a carierei trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele obiective: – cunoa[terea. Ca urmare. Dezvoltarea carierei Dezvoltarea carierei reprezint` o cale formal` utilizat` de o organiza]ie în scopul de a-i ajuta pe angaja]i s` dobândeasc` abilit`]ile [i experien]a necesare în vederea îndeplinirii unei activit`]i. – stimularea unei atitudini pozitive [i adeziunii la cultura oragniza]ional`. Dezvoltarea carierei este foarte important` întrucât motiveaz` [i cre[te loialitatea resurselor umane dintr-o organiza]ie. Ceea ce place S` c`l`toreasc`. Organiza]iile trebuie s` dezvolte programe de planificare a carierei. De aceea.Preg`tirea resurselor umane. Ea îi preg`te[te totodat` pe angaja]i atât pentru satisfacerea nevoilor individuale cât [i a nevoilor actuale [i viitoare ale organiza]iei. Nu trebuie s` uit`m c` planificarea carierei este un poces dinamic. – evaluarea oportunit`]ilor profesionale ale angaja]ilor. – cre[terea loialit`]ii [i motiva]iei angaja]ilor. – determinarea nevoilor de preg`tire [i dezvoltare ale angaja]ilor.2. S` joace fotbal în timpul liber. punerea în valoare [i dezvoltarea eficient` a talentelor angaja]ilor. studiile de specialitate (Torrington .

individ [i organiza]ie. Schema conexiunilor dintre elementele enumerate este prezentat` în Figura 8. elementele dezvolt`rii carierei sunt: a. ascensiune într-o organiza]ie. – cariera ca profesie (dezvoltarea profesional` a unui individ). 1995. implementarea unor programe de preg`tire adecvate [i sprijinirea celor ce caut` oportunit`]i de dezvoltare. 438) accentueaz` asupra faptului c` dezvoltarea carierei reprezint`. de pild`. London. sistematiz`rile lui L. stabilirea scopurilor [i a acordurilor de preg`tire. Studiile de specialitate (a se vedea. o responsabilitate a individului. evaluarea periodic`. Numai astfel putem identifica rela]iile corecte dintre dezvoltarea carierei. Conform lui Lawrence Klatt. în primul rând.4. d. – cariera ca ocupa]ie (post ocupat de un individ). p. Preg`tirea [i dezvoltarea carierei reprezint` o parte integrant` a evalu`rii performan]elor organiza]ionale. Hall L. Figura 8. .4. loialitatea angaja]ilor. vom încerca s` sistematiz`m urm`toarele accep]iuni: – cariera ca avansare. identificarea sarcinilor critice ale postului. Rolul organiza]iei în dezvoltarea carierei vizeaz` integrarea. În ciuda ariei sale semantice foarte largi.286 Managementul resurselor umane D. – cariera ca succesiune de posturi ocupate de un individ de-a lungul vie]ii.. – cariera ca perspectiv` subiectiv` – rolul pe care îl are munca în via]a unei persoane. Klatt) relev` faptul c` termenul de carier` nu poate fi definit univoc. c. b. preg`tirea [i dobândirea altor experin]e.. Elemetele dezvolt`rii carierei O abordare a acestei probleme nu poate ignora trecerea în revist` a accep]iunilor conceptului de carier` [i totodat` a miturilor ]esute în jurul s`u.

Planificarea [i dezvoltarea carierei sunt activit`]i ce apar]in exclusiv departamentului de resurse umane. Vaca vecinului d` lapte mai gras. O persoan` nu-[i poate planifica cariera [i realiza obiectivele decât în raport cu împlinirea altor interese ce nu sunt neap`rat legate de profesie. Cu alte cuvinte. 2. 3. 7. Iat` mai jos care sunt miturile înso]ite de critica lor. Succesul depinde de prezen]a la locul [i momentul potrivit. 274) abordarea problemelor legate de planificarea [i dezvoltarea carierei poate fi împiedicat` de existen]a unor mituri. Aceast` presupozi]ie poate genera frustr`ri la nivelul personalului prin supraestimarea [anselor de ob]inere a unui post de conducere. poate genera [i o lips` de responsabilitate atunci când apar insuccese. Ei î[i propun deconstruirea acestor mituri ale carierei cu scopul declarat de a întemeia cât mai riguros o perspectiv` corect` asupra acestor activit`]i specifice managementului resurselor umane. 5. Identific` sl`biciunile [i corecteaz`-le muncind din greu! În practica managementului resurselor umane mai important` este determinarea punctelor tari în dezvoltarea carierei. Sesiza]i vreo diferen]` între siguran]a locului de munc` [i siguran]a carierei? Argumenta]i r`spunsul. 8. Byars [i Leslie Rue (1987. La nivelurile ierarhice superioare mai este întotdeauna loc pentru înc` o persoan`. Exist` situa]ii în care func]ionarea acestui mit poate genera probleme de neacceptare a unor previziuni. obiectivele carierei nu trebuie s` intre în conflict cu obiectivele vie]ii private. este o iluzie. Faptul c` managerii î[i doresc ca angaja]ii lor s` petreac` mult timp la serviciu sau c` personalul dore[te s` o fac` urm`rind astfel s`-[i impresioneze superiorii. Sunt promova]i cei mai competen]i angaja]i. Critica acestui mit se refer` la faptul c` performan]a într-un post nu garanteaz` performan]a în altele. abilit`]ilor necesare ocup`rii diverselor posturi. dar nu în exclusivitate. Referitor la metodele de dezvoltare a carierei.Preg`tirea resurselor umane. 1. Potrivit lui Loyd L. Acest mit se traduce astfel: întotdeauna alt` cale a carierei pare mai potrivit` decât cea aleas` ini]ial. De asemenea. . Avansarea depinde de tipul de manager. consilia [i evalua dezvoltarea individului. Este adev`rat c` acesta din urm` poate asista. 4. Dezvoltarea carierei 287 – cariera ca percep]ie obiectiv` – dezvoltarea personalului din perspectiva dezvolt`rii aptitudinilor comportamentale. Avantajele revin celor care muncesc mult [i în condi]ii dificile. 9. 6. not`m faptul c` sunt numeroase [i c` majoritatea lor include diferite tipuri de preg`tire prezentate deja în capitolul dedicat preg`tirii [i dezvolt`rii resurselor umane. p. dup` aceea pot fi îmbun`t`]ite punctele slabe. Acest mit poate conduce la lipsa de implicare [i adoptarea unei atitudinii defensive în dezvoltarea propriei cariere. Via]a de familie [i profesia sunt distincte.

educa]ie. Obiectivele dezvolt`rii carierei Îmbog`]irea informa]iilor despre interesele [i preferin]ele individuale. 2003. altele combinat. asigur` instrumentele de lucru [i orientarea salaria]ilor. Cre[terea plajei scopurilor individuale [i planurilor de dezvoltare. Unele sunt utilizate independent. p. Evaluare [i/sau recompens` Evaluarea performan]elor Recrutarea Identificarea [i atragerea celor mai califica]i candida]i Compensa]ii [i beneficii Recompense pentru productivitate. experien]`. modific`ri comportamentale care – abil gestionate de manageri – permit salaria]ilor s` munceasc` mai bine [i mai performant. Preg`tirea [i dezvoltarea Asigurarea informa]iilor despre orientarea carierei [i despre orientarea dezvolt`rii individuale.3. Dintre acestea amintim: – discu]iile de cunoa[tere a angaja]ilor – metod` formal` ce presupune discu]ii între subordona]i [i superiori sau reprezentan]i ai departamentului de resurse umane . Metode de dezvoltare [i planificare a carierei Exist` numeroase metode de planificare [i dezvoltare a carierei. – angaja]ii în calitate de responsabili ai dezvolt`rii carierei lor. Furnizarea oportunit`]ilor pentru înv`]are [i informare. – [efii de departamente sunt responsabili cu furnizarea suportului logistic [i înregistrarea feedback-ului. Asigurarea adecv`rii dintre indivizi [i posturi pe baza unor variabile legate de interesele profesionale ale angaja]ilor. Tabelul 8.3.288 Managementul resurselor umane Dezvoltarea carierei profesionale presupune o serie de obiective pe care le vom putea compara cu obiectivele clasice ale activit`]ilor de resurse umane (Desler Gary. Instrumentele dezvolt`rii carierei se refer` la abilit`]i. sarcinilor actuale [i viitoare. – speciali[tii departamentului de resurse umane – ofer` informa]ia necesar`. talent etc. Recompensarea activit`]ilor conexe profesiunii. Cunoa[terea nevoilor de personal. Activitatea de resurse umane Planificarea resurselor umane Obiectivele clasice ale activit`]ilor de resurse umane Analiza posturilor. aptitudinilor. 274) ca în Tabelul 8. Cei care particip` la elaborarea efectiv` a programelor de dezvoltare a carierei sunt: – conducerea abilitat` s` ia decizia de a sus]ine programul [i de a aloca resursele necesare.

Procesul obi[nuit de preg`tire a personalului la Doors se deruleaz` cu sincope pentru c` nici un departament nu are vreun manual de preg`tire profesional`. Evalua]i aceast` situa]ie din perspectiva celor studiate. De obicei. În acest context. Acelea[i probleme apar [i în alte departamente. apar certuri frecvente între Jim. Studiu de caz (adaptat dup` Gary Dessler. crescând inutil [i semnificativ costurile de produc]ie. Angaja]ii doresc s` [tie cum se vor adapta viitorului organiza]iei. Comenta]i aceast` afirma]ie utilizând cuno[tin]ele acumulate. 3. proiectan]ii ar trebui s` colaboreze cu arhitec]ii. Ei proiecteaz` u[ile folosind o mare cantitate de o]el („de[i nu fac rachete“. Proiectan]ii gre[esc invariabil. 8. 2003) Jim Wayne. Preg`tirea noilor angaja]i se face exclusiv la locul de munc`. persoana care urmeaz` s` p`r`seasc` compania îl preg`te[te pe noul angajat. – planurile de dezvoltare individual` – angaja]ii sunt încuraja]i s` conceap` propriul lor plan de dezvoltare a carierei. ca s`-l cit`m pe Jim). într-un interval de una-dou` s`pt`mâni. departe de modul în care a hot`rât el. [i numeroase fi[e de post sunt neactualizate. 2. ei lucreaz` invariabil „dup` capul lor“. Dac` angajatul a p`r`sit deja Doors. – sistemul evalu`rii performan]elor se refer` la aprecierea performan]ei [i la evaluarea punctelor tari [i punctelor slabe ale angaja]ilor. Explica]i cum pute]i determina nevoile de preg`tire ale unei persoane care ocup` un post de contabil la o firm` de dimensiuni mijlocii. student la o facultate de contabilitate [i finan]e [i care tocmai a fost respins la examenul de contabilitate sus]inut în timpul sesiunii. care va constitui un nucleu de pornire. în departamentul de proiectare a u[ilor. Human Resource Management. De pild`.Preg`tirea resurselor umane. – materialele de sprijin (ghiduri. pre[edintele firmei Doors are urm`toarea problem`: de[i le spune angaja]ilor s`i cum s`-[i fac` treaba. – atelierele de lucru – anumite companii organizeaz` workshop-uri cu scopul de a-i ajuta pe angaja]i s`-[i planifice [i s`-[i dezvolte cariera în interiorul companiei. Ce obiective urm`resc programele de preg`tire [i de dezvoltare a carierei în organiza]ia unde lucra]i? 4. Planificarea [i dezvoltarea carierei sunt foarte importante într-o organiza]ie. Acest enun] a devenit deja un loc comun în managementul resurselor umane. salaria]i [i [efii de departament.3. bro[uri) – anumite firme furnizeaz` materiale specifice concepute s`-i ajute pe angaja]i în planificarea [i dezvoltarea carierei. Aplica]ii [i studii de caz 1. fie c` au sau nu experien]`. personalul nou este preg`tit de al]i salaria]i care au ocupat . Dezvoltarea carierei 289 cu scopul stabilirii celor mai bune tipuri de activit`]i de planificare [i dezvoltare a carierei. Acestea sunt realizate astfel încât s` se coleze pe nevoile specifice ale organiza]iei. Programele de preg`tire [i de dezvoltare bine concepute sunt cruciale pentru noii angaja]i. conform unor specifica]ii prestabilite. 5.

107) George [i Mihai au aceea[i vârst` [i sunt colegi la un institut de biochimie. cel nepromovat amenin]` cu darea demisiei. fie cineva din afar`. fie a fost lichidat postul? 3. Expert. . Explica]i detaliat cum poate fi îmbun`t`]it procesul de preg`tire a resurselor umane în aceast` companie.. iar în cazul în care nu se întâmpl` a[a. 1996. iar Mihai de 7 ani.. Studiu de caz (Stanciu. ne[tiind cui s` acorde postul. 1999.290 Managementul resurselor umane ocazional postul respectiv. 5. Byars Loyd. Rue Leslie. Exist` o problem` legat` de management în Institutul de Biochimie? Bibliografie 1. Cox D. 1987. CODECS. 2000. Bucure[ti. Homewood. în condi]iile în care fiecare din cei doi se consider` îndrept`]iti s`-l primeasc`. Cândea Dan. Toronto.. Sherman Arthur. Ce rol joac` fi[a postului în preg`tirea personalului? 3. În institut apare o oportunitate – se elibereaz` un post de cercet`tor principal gradul II (nivelul imediat superior celor doi). Manualul specialistului în resurse umane. îns` care au ob]inut rezultate deosebite. În esen]`. Bramhan T. Cherrington D. A. Irecson. Rotaru F. sperând ca în acest caz celor doi colegi nu le va fi afectat orgoliul [i vor renun]a la ideea de a-[i da demisia. fie de a lichida postul liber. ITP Nelson. p. procesul de preg`tire se desf`[oar` la fel în toate departamentele companiei – pentru ma[ini[ti. Bucure[ti. Human Resource Management. The Management of Human Resource. Responsabilul cu resursele umane vine cu propunerea fie de a angaja pe cineva din afar`. Ce atitudine a]i adopta. J. 4. descoperiri pe baza c`rora putea fi eradicat` o boal` cu care omenirea se lupt` de mult timp. fie pentru c` a fost promovat colegul. 4. dac` a]i fi în locul lui George sau al lui Mihai [i nu a]i fi promovat. 2.. 1997. ceea ce ar însemna o mare pierdere pentru institut.. Second Canadian Edition. Leovaridis. Snell Scott. Chi[u V. func]ionari etc. Comunicarea managerial`. Belcourt Monica. Cole G. Managementul personalului. Cândea Rodica. 3. secretare. în cazuri excep]ionale. 2002. George are o vechime în domeniu de 6 ani. care în anul anterior f`cuse ni[te descoperiri cu totul remarcabile în domeniul biochimiei. Cum s` ob]ii u[or un loc de munc`. 1991. de persoane cu o vechime mai mic` de 7 ani dar mai mare de 4 ani. Bucure[ti. Teora. {eful celor doi este pus într-o situa]ie dificil`. 2. Explica]i de ce angaja]ii de la Doors lucreaz` „dup` capul lor“. A. Amândoi sunt cercet`tori principali gradul III. Bohlander George. 6. Bucure[ti. Allyn and Bacon. Irwin. care a primit numeroase recunoa[teri interna]ionale pentru descoperirile în domeniu realizate aici. dac` a]i fi în locul [efului celor doi cercet`tori? 2. Ce decizie a]i lua. post ce poate fi ocupat de persoane cu o experien]` de 7 ani în domeniu sau. Întreb`ri: 1.. Managing human resources. O astfel de situa]ie ie[it` din comun o avea George. Boston. Întreb`ri: 1.

12. Pearson Education Inc. Boudreau J. PWSKent Publishing Co. Murdick R. Premeaux R. 1995. 1985. Bucure[ti. Columbus-Toronto-London-Sydney. G et al. Mondy R. Bell Howell Company. Stanciu {tefan. Management et Sciences Humaines. 2001. Huber L. G. Klatt A. Personnel and Human Resource Management. 2002. Tapia Claude. les Editions d’Organisation. Paul. USA-MN St. Wayne. Dessler Gary. Editura Bren. 15. 2003. Noe M. Merill Publishing A. Charles. G. Cristina.Preg`tirea resurselor umane. 1988. Organizational Behavior. Upper Saddle River. Upper Saddle River. Boston. Human Resource Management. Human Resource Management. 13. Personnel Management. E. Boston. Thomas Bateman.. Editura Economic`. West Publishing Company.. Lawrence. Bucure[ti.. 1989.. USA. Managementul resurselor umane. Human Resources Management. 10. 18.. New Jersey. W. Illinois. Homewood. Fourth edition Irwin. Organ W. 17. . Teste [i studii de caz. London. Personnel Human Resource Management. 1991.. Managementul resurselor umane.. Milkovich. Heneman H.. Hall L. Fifth edition. Human Resource Management. 2003. Schuster F. Vandra. 1993. Dennis. E. 14. Personnel/Human Resources Management. Torrington D. Pearson Education Inc. Paris. Sixth edition Irwin.. Prentice Hall.. T.. Robert. 1991. 8. Dezvoltarea carierei 291 7. Randall. 9. Schuler S. G. 1986. Scarpello. 16.. Manolescu A. 11. J. Shane.. Leovaridis. V. Ledvinka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful