P. 1
Programa Za Dodatna Nastava

Programa Za Dodatna Nastava

|Views: 57|Likes:
Published by Jagoda Eftimovska

More info:

Published by: Jagoda Eftimovska on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

ООУ “ВАНЧО ПРКЕ “- ДЕЛЧЕВО

PROGRAMA ZA DODATNA NASTAVA
PO ANGLISKI JAZIK-VIII одд.
ZA U^EBNA 2010 – 2011 GODINA
Nastavn!" Ja#$%a E&t'$vs!a
Rede
n
broj
S o d r ` i n a
C e l
Vreme na
realizacij
a
R e s u r s i
1.
Сегашни времиња(Present Simple and
Present !ntin"!"s#
$ов%ор&вање на две%е времиња'о(ра)&вање и
&*о%ре(а и и)ра(о%+а на ве,(и )а &*о%ре(а на
две%е
-+%омври
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
2.
?ина%и времиња(Past Simple and Past
!ntin"!"s#
$ов%ор&вање на две%е времиња'о(ра)&вање и
&*о%ре(а и и)ра(о%+а на ве,(и )а &*о%ре(а на
две%е
-+%омври
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
3.
@а);и+и *омеA& Past Simple and
Present Per8e6t Bense
$ов%ор&вање на две%е времиња'о(ра)&вање и
&*о%ре(а и и)ра(о%+а на ве,(и )а &*о%ре(а на
две%е
-+%омври
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
4.
1)ра)&вање на иднина (C3illD and
C5!in5 t!D#
Eа <е на*рави ра);и+а во %оа )а +а+ов вид на
иднина )(ор&ваме <оC3illD а )а +а+ов <оC5!in5
t!D
-+%омври
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
5.
1)ра)&вање на иднина (C3illD and
C5!in5 t!D and Present !ntin"!"s #
Eа <е на*рави ра);и+а во %оа )а +а+ов вид на
иднина )(ор&ваме <оC3illD F )а +а+ов <оC5!in5
t!Dа )а +а+ов <о Present !ntin"!"s
>оември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
6.
:рама%иG+и ве,(и <о <и%е &Gени
грама%иG+и времиња –*рв Gа<
Eа <е на*рави ра);и+а +ое време во +а+ви
<и%&аHии <е +ори<%и и да <е *о%врди +а+о <е
о(ра)&ва <е+ое од нив
>оември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
7.
:рама%иG+и ве,(и <о <и%е &Gени
грама%иG+и времиња – в%ор Gа<
Eа <е на*рави ра);и+а +ое време во +а+ви
<и%&аHии <е +ори<%и и да <е *о%врди +а+о <е
о(ра)&ва <е+ое од нив
>оември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
8.
Eи+%а% Eа <е ве,(а *рави;но *иш&вање +ое е )наGаен
<егмен% во и)&G&вање%о на еден <%ран<+и =а)и+
>оември
./0/
С;о(одна ;и%ера%&ра'и)вадо+
9.
@е;а%ивни реGениHи <о : who; whih;
who!"
Eа <е *ов%ори и и)ве,(а &*о%ре(а%а на
ре;а%ивни%е )амен+и who; whih; who!" *ри
о(ра)&вање на )ави<но'одно<ни реGениHи
Eе+ември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
Rede
n
broj
S o d r ` i n a
C e l
Vreme na
realizacij
a
R e s u r s i
1#.
С%е*ен&вање на
*ридав+и(+ом*ара%ив и <&*ер;а%ив#
Eа <е &%врда% %еоре%<+и%е )наења )а наGино% на
<%е*ен&вање на <и%е видови на *ридав+и
Eе+ември
./0/
>а<%авни+
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
11.
С%е*ен&вање на
*ридав+и(+ом*ара%ив и <&*ер;а%ив#
Eа <е *римена% %еоре%<+и%е )наења вво *ра+<а
%4е да <е &*о%ре(а% во реGениHи
Eе+ември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
12.
I;енови –о*реде;ен (t7e# и
нео*реде;ен(a9an#
Eа <е на*рави ра);и+а +ога <е &*о%ре(&ва
о*реде;енио% G;енF а +ога нео*реде;енио%
Eе+ември
./0/
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
13.
J*о%ре(а на G;енови%е ($h"; %&%'# и
*ри;о)и%е !o(" и %')
Eа <е &%врди ра);и+а%а *омеA& нив и да <е
&*о%ре(&ваа% во реGениHи Kан&ари
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
14.
$ридав+и и *ри;о)и )а наGин Eа <е *ов%ори ра);и+а%а *омеA& нивF да <е
*ре*о)наваа% во реGениHи и да <е <о<%ав&ваа%
реGениHи <о нив
Lе(р&ари
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
15.
?ода;ни г;аго;и(6an96anMtN
m"st9m"stnMtN 7aOe t!9d!nMt 7aOe t!N
3!"ldN 6!"ldN s7!"ldN need t!9neednMt
Eа <е *римен&ваа% мода;ни%е г;аго;и во
реGениHи *ре*о)нава=Pи <о +о= од нив ш%о е
и)ра)ено
Lе(р&ари
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
16.
$а<ивни реGениHи во <и%е
грама%иG+и времиња
Eа <е на&Gи ш%о и<%а+н&ваме <о *а<ивни% говор
и +а+о <е *рава% *а<ивни реGениHи во <и%е
грама%иG+и времиња <о<%ав&ва=Pи Qорм&;и )а
%оа
Lе(р&ари
./00
>а<%авни+
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
17.
$а<ивни реGениHи во <и%е
грама%иG+и времиња
$римен&вање на *а<ивни реGениHи во <и%е
грама%иG+и времиња
Lе(р&ари
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
18.
J<;овни реGениHи( Rer!F Sirst and
Se6!nd !nditi!nal#
Eа <е &%врда% %еоре%<+и%е )наења )а <и%е
%ри %и*а на &<;овни реGениHи(Rer!F Sirst
and Se6!nd !nditi!nal# –&*о%ре(а и
о(ра)&вање
?ар%
./00
>а<%авни+
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
Rede
n
broj
S o d r ` i n a
C e l
Vreme na
realizacij
a
R e s u r s i
19.
J<;овни реGениHи( Rer!F Sirst and
Se6!nd !nditi!nal#
Eа <е <о<%ава% реGениHи во <и%е %ри %и*а и
да <е *ре*о)нае и &*о%ре(и <оодве%ен %и*
на &<;ов во реGениHи
?ар%
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
2#.
:ер&нд(г;аго;<+а имен+а# и
инQини%ив
Eа <е на*рави ра);и+а во &*о%ре(а%а на
и<%и%е
?ар%
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
21.
Tамен+и(;иGни )а *одме% и
*редме%F*ри<во=ниFнео*реде;ениF
*о+а)ни
Eа <е &*о%ре(а% <и%е видови на )амен+и во
реGениHи
?ар%
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
22.
Lами;ии на )(орови(+орен и
ново<о)дадени )(орови <о
*реQи+<и и <&Qи+<и#
Eа <е <о)даваа% нови )(орови од одреден
+орен и и<%и%е да <е &*о%ре(&ваа% во
реGениHи
U*ри;
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
23.
Eире+%ен и индири+%ен говор Eа <е %ран<Qормираа% реGениHи од
дире+%ен говор во индире+%ен говор
одно<но да <е *рера<+а,&ва неGи= говор
U*ри;
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
24.
Vе,(и )а <;&шање и Gи%ање Eа <е ве,(а ра)(ирање од <;&шање и
Gи%ање
U*ри;
./00
С;о(одна ;и%ера%&ра'и)вадо+
Wе<%ови од на%*ревари
Xа<е%а
25.
$иш&вање на е<е= на %ема
CYZ dream [!\D
Eа <е ве,(а веш%ина%а *иш&вање U*ри;
./00
1н%ерне%
26.
$ред;о)и )а време(atF inF !n# J*%ре(&вање на *ред;о)и%е )а време во
реGениHи
?а=
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
27.
$ри;о)и )а +о;иGина(manZ9m"67N
a 8e3N a littleN a l!t#
Eа <е &*о%ре(&ваа% во реGениHи ?а=
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
Rede
n
broj
S o d r ` i n a
C e l
Vreme na
realizacij
a
R e s u r s i
28.
-(ра)&вање на *раша;ни
реGениHи
Eа <е <о<%ав&ваа% *раша;ни реGениHи во
<и%е грама%иG+и времиња(]es9^! _"esti!nsN
`74_"esti!ns#
?а=
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
:рама%и+и на анг;и<+и =а)и+
>а<%авни ;и<%ови
29.
Xом*;е+<ни %е<%ови Eа <е *ровери на&Gено%о во %е+о% на Hе;а%а
година *ре+& решавање на %е<%ови
?а=
./00
1н%ерне%2 3334en5lis67'
7il8en4de9en
3#.
Xом&ни+аHи=а на %емаDYZ 8"t"re
plansD
Eа <е ве,(а и)говор и +ом&ни+аHи<+и
<*о<о(но<%и
?а=
./00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->