Ученик: ____________________________

ЧЕК ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА “PAST SIMPLE TENSE”ОД
ПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ

Елементи кои се оценуваат
1. Знае во какви ситуации се употребува ова граматичко време.
2. Знае дека на правилни глаголи се додава наставката –ed(-d).
3. Знае правилно да ги изговара правилните глаголи променети во Past Simple
Tense.
4. Составува потврдни реченици во ова време користејќи правилни глаголи.
5. Внимава на правописните правила кога ги менува правилните глаголи.
6. Знае дека во Past Simple Tense се употребува помошниот глагол do кој
добива форма did.
7. Успешно образува негативни реченици во ова граматичко време.
8. Правилно образува прашални реченици во Past Simple Tense.
9. Кога составува одречни и прашални реченици ја користи основата од
главниот глагол(не додава наставка –ed(-d)).
Наставник: Јагода Ефтимовска

Да

Не