(ရွှန်းမီ ဘာသာြပြန် မျှဝေဝေသည်

)
(Stories Translated and Shared by - Shwun Mi)

မှန်ချပြ်ကလေလေး ၁၄ ခု
ရှာရှာေဖွေဖွေဖွေဖွ ဖတ်မိသမျှဝေတွေဖွထဲကလ နှစ်သကလ်တဲ့ ပြုံပြပြင်ေလေးေတွေဖွကလို ြမန်မာဘာသာ ြပြန်ထားခဲ့မိပြါတယ်။
ကလိုယ်ပြိုင်အင်တာနကလ်စာမျကလ်နှာ (စုံပစီနဖာစာမျကလ်နှာ Blog) ေပြါ်မှာ ဘာသာြပြန်ခဲ့တာေလေးေတွေဖွ မျှဝေဝေြဖစ်ခဲ့ပြါတယ်။
မှတ်တမ်းေတွေဖွကလို၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ် ဝေန်းကလျင်ကလစြပြီး ပြုံပမှန် ေရးြဖစ်လောေပြမဲ့ ဘာသာြပြန် ပြုံပြပြင်ေတွေဖွကလိုေတာ့
စိတ်ကလူးေပြါကလ်သလေို အချိန်ရမှ ေရးြဖစ်ခဲ့ပြါတယ်။ ေရးြပြီးခဲ့သမျှဝထဲကလ ပြုံပြပြင်တိုေလေးေတွေဖွကလို ၂၀၁၁ Blogday
အမှတ်တရအြဖစ် ြပြန်စုစည်းလေိုကလ်ပြါတယ်။
ပြုံပြပြင်ေတွေဖွဟာ ဖန်တီးသူရဲ့ ပြတ်ဝေန်းကလျင်၊ ဘဝေအေတွေဖွ့အြကလုံပနဲ့ ခံပစားမှုကလို ေရာင်ြပြန်ဟပြ်တယ်။ ပြုံပြပြင်ေပြါ်ေပြါကလ်လောတဲ့
ေနရာေဒေသ၊ ပြတ်ဝေန်းကလျင်မှာရှိတဲ့ လေူေတွေဖွရဲ့ ယဉ်ေကလျးမှုအလေိုကလ် တစ်မျိုးစီရှိြကလပြါတယ်။
လေူအများ နှစ်သကလ်ြကလတဲ့ ပြုံပြပြင်ေတွေဖွဟာ လေူအများစိတ်ထဲမှာ ရှိတာေတွေဖွကလို ေရာင်ြပြန်ဟပြ်နိုင်ြကလလေို့ ြဖစ်ပြါတယ်။
ပြုံပြပြင်ေတွေဖွကလို လေကလ်ဆင့်ကလမ်းေပြးြကလတာလေည်း ကလိုယ့်စိတ်ခံပစားမှုနဲ့ ယှဉ်ြပြီး လေကလ်ခံပနိုင်လေို့ ထပြ်ဆင့်ပြုံပေဖာ်ြကလတာလေို့
ယုံပြကလည်ထားပြါတယ်။
ဒေါေြကလာင့် ဘာသာြပြန်ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ပြုံပြပြင်ေလေးေတွေဖွကလို ြပြန်စုစည်းတဲ့အခါ မှန်ချပြ်ကလေလေးေတွေဖွလေို့ တင်စားလေိုကလ်ပြါတယ်။
မှန်ချပြ်ေလေးေတွေဖွထဲမှာ ပြုံပြပြင်ေတွေဖွ ဘာသာြပြန်ေရးြဖစ်ခဲ့တဲ့ သုံပးေလေးနှစ်အတွေဖွင်းမှာ ရွှန်းမီရဲ့ စိတ်ကလူးေတွေဖွ၊
အေတွေဖွးေတွေဖွလေည်း ပြုံပရိပြ်အြဖစ် ပြါဝေင်နိုင်ပြါတယ်။
Blog ကလို အေြကလာင်းြပြုြပြီး သိကလျွမ်းခင်မင်ရေသာ မိတ်ေဆွေဖွသူငယ်ချင်းများ၊ ေရးြဖစ်ခဲ့ေသာစာများ၊ ဖတ်ခဲ့ရေသာ
စာများအတွေဖွကလ် အမှတ်တရပြါ။

ထမင်းဆုပြ်

ထမင်းဆုပြ်ေလေးကလို အိုနိဂိရိ (Onigiri) လေို့ ေခါ်ပြါတယ်။
ဂျပြန်ရိုးရာ စားစရာတစ်မျိုးပြါ။ ဂျပြန်ဆန်နဲ့ချကလ်တဲ့ ထမင်းေစးေစးေတွေဖွကလို လေကလ်တစ်ဆုပြ်စာ အလေုံပးေလေးေတွေဖွ လေုပြ်ြပြီး
သူတို့ရဲ ့ ေကလျာေပြါ်မှာ ဒေါမှမဟုတ် အထဲမှာ ဟင်းဖတ်ေလေးေတွေဖွ ကလပြ်ထားတတ်ြကလတယ်။ တစ်ခါတေလေ ေရညှိနဲ့
အုပြ်ထားတယ်။ ထမင်းဆုပြ်ေလေးေတွေဖွဟာ သူများဆီမှာ ဘာဟင်းပြါမှန်း အလေွေဖွယ်တကလူ ြမင်ရေပြမဲ့
သူတို့ကလိုယ်တိုင်ကလျေတာ့ ေကလျာေပြါ်မှာလေား၊ အထဲမှာလေား၊ ဘာဟင်းပြါမှန်း မသိရဘူး။ ဒေါေပြမဲ့ ဟင်းမပြါတဲ့
ထမင်းဆုပြ်ဆိုတာ မရှိသေလောကလ်ပြါပြဲ။
တချို ့ ထမင်းဆုပြ်ေလေးေတွေဖွကလ သူ့တို့ကလိုယ်သူတို့ ဘာနဲ့လေုပြ်ထားမှန်း မသိြကလဘူး ...။
ထမင်းဆုပြ် တစ်လေုံပးဟာ သူ့ကလိုယ်သူေတာ့ ဘာရှိမှန်း မသိေပြမဲ့ သူများေတွေဖွေပြါ်မှာေတာ့ အသားဟင်း၊ငါးဟင်း
ဟင်းဖတ်ြကလီးေတွေဖွ တင်ထားတယ် ဆိုတာ ြမင်ေနရတယ်။ ဟင်းလေှလေှကလပြ်ထားတဲ့ တြခား ထမင်းဆုပြ်ေတွေဖွကလို
ြကလည့်ရင်း မနာလေိုစိတ်ေတွေဖွ အားငယ်စိတ်ေတွေဖွ ၀င် ၀င် လောတတ်တယ်။
သူ့ေဘးကလ ထမင်းဆုပြ်ေလေးကလ ေြပြာတယ်။ မင်းေကလျာေပြါ်မှာ ဆီးသီးချဉ်ဖတ်ေလေး ရှိေနတယ်တဲ့။
သူကလဆကလ်ေြပြာတယ်။ အသားငါးပြါတာေတွေဖွ ယူြပြီးသွေဖွားရင် မင်းကလို အအီေြပြေအာင် ေရွေဖွးယူြကလမှာပြဲ။
အသားမြကလိုကလ်တဲ့လေူ၊ ငါးမြကလိုကလ်တဲ့လေူ ရှိေပြမဲ့ ချဉ်ဖတ်ေလေးဟာ တန်ဖိုးရှိတယ် .. တဲ့။
တကလယ်ေတာ့ .. ကလိုယ်တိုင် မြမင်ရေပြမယ့် ထမင်းဆုပြ်တိုင်းမှာ သူများအားကလျစရာ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းတစ်ခုေတာ့
ရှိြပြီးသား ြဖစ်ေနတတ်ပြါတယ်။

(သစ်သီးြခင်း၊ Fruit Basket,2006 ဇာတ်လေမ်းတွေဖွဲမှ)
ဇာတ်လေမ်းထဲကလေန စိတ်ဝေင်စားသွေဖွားလေို့ လေိုကလ်ရှာဖတ်ရင်း ြပြန်မျှဝေဝေလေို်ကလ်တာပြါ။
* * *

Friday, July 25, 2008

သရဲစီးတဲ့ ည

~
သိပြ်အဆင်မေြပြတဲ့ အလေုပြ်ြကလမ်းသမား တစ်ေယာကလ်ဟာ ေန့စဉ်ေန့တိုင်း အိမ်ကလို ညနကလ်မှ ြပြန်ရေလေ့ရှိတယ်။
အိမ်နားေရာကလ်မှ လေမ်းေထာင့်ကလ ေခါကလ်ဆွေဖွဲဆိုင်ေလေးမှာ ညစာ ၀ယ်စားတတ်တယ်။
သူ့အိမ်နဲ့ မလေှမ်းမကလမ်းမှာ မသန့်တဲ့ အသားေတွေဖွနဲ့ မုန့်လေုပြ်ေရာင်းတယ် လေို့ နာမည်ထွေဖွကလ်ေနတဲ့ အသားမုန့်ဆိုင်
တစ်ဆိုင်လေည်း ရှိတယ်။
အဲ့ဒေီကလ မုန့်ေတွေဖွကလ ေစျးလေည်း သိပြ်မသကလ်သာဘူး။
ြပြီးေတာ့ မုန့်ေတွေဖွ မကလုန်မချင်း ဆိုင်ဖွေဖွင့်ထားေလေ့ ရှိတယ်။
တစ်ညမှာေတာ့ သူြပြန်လောချိန်ထိ ဖွေဖွင့်ထားတတ်တဲ့ ေခါကလ်ဆွေဖွဲဆိုင်ကလို မေတွေဖွ့ဘဲ . . ေရာင်းတဲ့ အဖွေဖွားြကလီးရဲ ့ အသုဘ
ဆိုင်းဘုတ်ကလိုပြဲ ြမင်လေိုကလ်ရေတာ့တယ်။ သူကလလေည်း ဗိုကလ်တအားဆာေနတာ ဆိုေတာ့ အိမ်နားကလ မုန့်ဆိုင်ကလပြဲ
ကလျန်ေသးတဲ့မုန့်ေတွေဖွ သွေဖွား၀ယ်ြပြီး လေမ်းြပြန်ေလေျှဝာကလ်လောတယ်။
တစ်ခါတေလေ ေခါကလ်ဆွေဖွဲအေြကလွေဖွးေရာင်းေပြးတဲ့ အဖွေဖွားြကလီးကလိုေတာင် ေနာကလ်ဆုံပးအေနနဲ့ သွေဖွားနှုတ်ဆကလ်တာေတွေဖွ
ကလန်ေတာ့တာေတွေဖွ မလေုပြ်မိခဲ့ဘူး။
ေခါကလ်ဆွေဖွဲဆိုင်နား ြပြန်မေရာကလ်ခင် မုန့်တစ်ခု ယူစားဖို့ မုန့်ဘူးအဖုံပးကလို အသာ ဖွေဖွင့်ယူလေိုကလ်တဲ့အခါမှာေတာ့ မုန့်တစ်ခု
ေပြျာကလ်ေနတာကလို ရိပြ်ခနဲ ြမင်မိလေိုကလ်တယ်။ မုန့်ဆိုင်ရှင်ကလပြဲ အြပြည့် မေပြးလေိကလ
ု ်တာလေား.. သူ့စိတ်ကလပြဲ
ထင်ေနတာလေားလေို့ ဇေဝေဇဝေါ ြဖစ်သွေဖွားတယ်။
ဒေါနဲ့ မုန့်ဘူးကလိုြပြန်ပြိတ်.. အိမ်ကလို ဆကလ်ေလေျှဝာကလ်လောရင်း ေခါကလ်ဆွေဖွဲဆိုင်ကလို ေကလျာ်လောြပြန်တယ်။ မေနနိုင်တဲ့စိတ်ေြကလာင့်
မုန့်ဘူးကလို ထပြ် ဖွေဖွင့်ြကလည့်မိေတာ့ ဒေီတစ်ခါ မုန့်သုံပးခုေတာင် ေလေျာ့ေနြပြန်တယ်။ ဘယ်လေိုြဖစ်ရတာလေဲ . . ။ သူလေည်း
ေချွးေစးေတွေဖွ ပြျံပလောြပြီး အိမ်ကလို ဒေုန်းစိုင်း ေြပြးမိတယ်။
ဒေီတစ်ခါမှပြဲ လေမ်းေထာင့်ကလေန သူ့အိမ်ရှိတဲ့ လေမ်းအဆုံပးကလို ေလေျှဝာကလ်ရတာ ေတာ်ေတာ်ြကလာေနတယ်လေို့
ထင်ေနမိေတာ့တယ်။ အိမ်မေရာကလ်ခင်ေလေးမှာ မုန့်ဘူးအဖုံပးကလို ေနာကလ်တစ်ခါ ထပြ် မ, ြကလည့်ြပြန်တယ်။ ဒေီတစ်ခါေတာ့
မုန့်သုံပးေလေးခုပြဲ ြမင်ရေတာ့တယ်။

ကလျန်တဲ့မုန့်ေတွေဖွ ဘယ်ေရာကလ်ကလုန်လေဲ?? ? သူ . . ပြင်ပြန်းလေွေဖွန်းလေို့ပြဲ ထင်ရာေတွေဖွ ြမင်ေနသလေား . .
သူကလိုယ်တိုင်လေည်း မသိေတာ့ဘူး။ စိတ်ထဲမှာေတာ့ မုန့်ဆိုင်ကလ သရဲြကလိုကလ်တဲ့ အသားေတွေဖွေရာင်းတယ် ဆိုတာရယ် ..
စားေနကလျ ေခါကလ်ဆွေဖွဲဆိုင်ကလ အဖွေဖွားြကလီးရယ် .. တစ်ခါတေလေ ပြိုကလ်ဆံပအြပြည့်မရှင်းဘဲ စားခဲ့တာေတွေဖွရယ် ..
ေလေျှဝာကလ်ေတွေဖွးမိြပြီး တံပခါးေသာ့ကလိုေတာင် တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ အြကလာြကလီး ဖွေဖွင့်ေနရတယ်။
~

အိမ်ထဲေရာကလ်ေတာ့ မုန့်ဘူးကလို ဖွေဖွင့်ြကလည့်ရမလေား မဖွေဖွင့်ေတာ့ဘဲ ပြစ်လေိုကလ်ရမလေား ေတွေဖွေဝေေနတုန်း ဗိုကလ်ကလ တဂွေဖွီဂွေဖွီ
ြမည်လောတယ်။ ဒေါနဲ့ပြဲ .. ကလျန်သေလောကလ်ပြဲ သရဲနဲ့ တူတူ စားရ စားရ ဆိုြပြီး အဖုံပးကလို ေနာကလ်တစ်ခါ အသာေလေး
မ, ြကလည့်လေိုကလ်တဲ့အခါ . . .
ဘူးထဲမှာ မုန့်တစ်ခုမှ သူ မေတွေဖွ့ရေတာ့ဘူး။
သူေတာ်ေတာ် စိတ်ညစ်သွေဖွားတယ် . . ။ သရဲဆိုတာ မယုံပချင်ေပြမဲ့ ဒေီအေကလာင် ဒေီေလောကလ်အစားြကလီးရင် သူ့ကလိုေရာ
အလေွေဖွတ်ေပြးပြါ့မလေား..။ သရဲ ထွေဖွကလ်မလောခင် မုန့်ဘူးကလို ပြစ်ဖို့ ယူလေိုကလ်ေတာ့ မုန့်ဘူးအလေွေဖွတ်ကလို မ, ရသလေို
ေပြါ့ေပြါ့ပြါးပြါး မရှိဘဲ နည်းနည်းေလေးေနသလေိုလေို ခံပစားလေိုကလ်ရြပြန်တယ်။
ေသချာတယ်။ အထဲမှာ တစ်ခုခု ရှိေနေသးတယ်။
ေြကလာကလ်ေြကလာကလ်လေန့်လေန့်နဲ့ ေပြမဲ့ .. စပြ်စုချင်စိတ်နဲ့ မုန့်ဘူးအဖုံပးကလို ဖွေဖွင့်ရေကလာင်းနိုး .. ပြစ်လေိုကလ်ရေကလာင်းနိုး
စဉ်းစားရင်း ... အစာလေည်း မစားရေသးေတာ့ မူးေဝေသလေိုလေို ြဖစ်လောြပြန်တယ်။
ဘာပြဲြဖစ်ြဖစ် သိချင်စိတ်ကလ အနိုင်ယူသွေဖွားြပြီး ေနာကလ်ဆုံပးအြကလိမ်အြဖစ် ဆွေဖွဲဖွေဖွင့်လေိုကလ်တဲ့အခါမှာေတာ့ . . . ဘူးထဲကလ
မုန့်ေတွေဖွဟာ မုန့်ဘူးရဲ ့ အဖုံပးေအာကလ်မှာ ကလပြ်ေနတာ ြမင်လေိုကလ်ရပြါေတာ့တယ်။
~
အစကလ သူ မေတွေဖွးမိလေိုကလ်တာ . . . မုန့်ေတွေဖွကလ ဂျုံပနဲ့လေုပြ်ထားေတာ့ အချိန်ြကလာတဲ့အခါ အေပြါ်ယံပကလ ကလပြ်ေစးေစး
ြဖစ်သွေဖွားတာ. . . ြပြီးေတာ့ လေမ်းကလို အြမန်ေလေျှဝာကလ်လေို့ မုန့်ေတွေဖွကလ ခုန်တကလ်ြပြီး
အဖုံပးမှာမှ အကလုန် သွေဖွားကလပြ်ေနတာပြါ။
...........................
...................
..............
ကလိုယ့်အေတွေဖွးကလ ကလိုယ့်ကလို ြပြန်လေှန့်တာ ေြကလာကလ်ဖို့ အေကလာင်းဆုံပးလေို့ ဆိုနိုင်မလေား ..။
တစ်ခါတေလေမှာ ဒေါမျိုးေတွေဖွလေည်း ြဖစ်တတ်ပြါတယ်။
~
Great Teacher Onizuka animation ဇာတ်လေမ်းထဲကလ တစ်ပြိုင်းတစ်စ ပြါလောတဲ့ ပြုံပြပြင်ကလို
မှတ်မိေနသလေို ြပြန်ေရးြကလည့်တာပြါ။ ဂျပြန်ပြုံပြပြင်အစစ် ဟုတမ
် ဟုတ်ေတာ့ ေသချာမသိပြါဘူး။
(ပြုံပေတွေဖွကလေတာ့ စိတ်ကလူးရသလေိုပြဲ ဆွေဖွဲထားတာပြါ။)

~

Friday, October 31, 2008

ရွေဖွကလ်လေှပြင်ေလေး
ြပြီးခဲ့တဲ့ ေနွေဖွလေယ်ေလောကလ်တုန်းကလ ရွေဖွကလ်လေှပြင်ေလေး သုံပးေလေးပြင်ကလို အိမ်ဝေရန်တာမှာ ပြျိုးစိုကလ်ြကလည့်ခဲ့တယ်။
ေနေရာင်ေကလာင်းေကလာင်းရလေို့ အပြင်ေလေးေတွေဖွ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ပြဲ ထွေဖွားလောြကလပြါတယ်။ သူတို့ကလို ြမင်လေိုကလ်ရရင်
ြကလည်နူးစရာေပြါ့။
မိုးဦးကလျရဲ ့ တစ်ရကလ် ေလေြပြင်းတိုကလ်တဲ့ အခါမှာေတာ့ အထွေဖွားဆုံပး အရပြ်အြမင့်ဆုံပး အပြင်ေလေးဟာ ေလေတိုးဒေဏ်
အခံပရဆုံပးမို့ ရိုးတံပထိပြ်ဖျားေလေး ကလျိုးသွေဖွားခဲ့တယ်။
၀မ်းပြန်းတနည်းနဲ့ အေမ့ကလို တိုင်တည်မိေတာ့ အေမကလ ရိုးတံပငိုကလ်သွေဖွားတဲ့ အပြင်ေလေးကလို ြကလည့်ြပြီး ရိုးရိုးေလေး
ေြပြာတယ်။
"ဒေါမျိုးကလ ြပြန်မတ်လောမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကလျိုးသွေဖွားတဲ့ ေနရာကလပြဲ ဆိတ်ပြစ်လေိုကလ်။ အဲ့လေိုလေုပြ်မှ သူ့ဘာသာ
ဆကလ်ရှင်သွေဖွားလေိမ့်မယ်.." တဲ့။
ဒေါေပြမဲ့ အေမေြပြာသလေို လေုပြ်ဖို့ တွေဖွန့်ဆုတ်ေနခဲ့တယ်။ ငိုကလ်ေနတဲ့ ရိုးတံပထိပြ်ကလ စိမ်းစိုေနတဲ့ ရွေဖွကလ်နုေလေးေတွေဖွကလို
ြကလည့်ရင်း ြဖတ်ပြစ်ဖို့ နှေြမာေနမိတယ်။ ပြင်စည်ရိုးေလေးသာ ယိုင်ေနတာ၊ ကလျန်တဲ့အပြိုင်းေတွေဖွကလ စိမ်းလေန်းေနဆဲပြဲ
မဟုတ်လေား။
ေနာကလ်ရကလ်နည်းနည်းြကလာလေို့ ၀ရံပတာြပြင် ထွေဖွကလ်ြကလည့်မိေတာ့ ပြင်စည်ကလျိုးေနတဲ့ အပြင်ေလေးဟာ ေြမခွေဖွကလ်ထဲမှာ
ယိုင်နွေဖွမ်းြပြီး ေခွေဖွေနတယ်။ ကလျိုးေနတဲ့ ပြင်စည်ထိပြ်ပြိုင်းရဲ ့ အေလေးချိန်ကလို သူမခံပနိုင်ဘူးနဲ့ တူပြါတယ်။
အေမ ေြပြာခဲ့တဲ့ အတိုင်းပြါပြဲလေား။ ရိုးတံပကလျိုးသွေဖွားပြါတယ်ဆိုမှ ြဖတ်ပြစ်ရမှာပြဲေပြါ့။ ဒေီလေိုလေုပြ်မှပြဲ ထပြ်ထွေဖွကလ်လောမယ့်
အရွေဖွကလ်အကလိုင်းသစ်ေတွေဖွအတွေဖွကလ် ပြင်စည်ကလ အားရှိမှာေပြါ့။ ဘာလေို့ ကလျိုးြပြီးသား အပြိုင်းကလ ရွေဖွကလ်နုေတွေဖွကလို
နှေြမာေနခဲ့တာလေဲ။
စိတ်မေကလာင်းြဖစ်တာကလလေွေဖွဲရင် ကလျွန်မမှာ အေြဖမရှိဘူး။ ဒေါေပြမဲ့ အပြင်ေလေးကလို တကလယ်ပြဲ မြဖတ်မဆိတ်ပြစ်ရကလ်ခဲ့ပြါဘူး။
ကလျွန်မဟာ အပြင်ေလေးကလို ေငးရင်း ေတွေဖွးရင်း ေတွေဖွေဝေေနဆဲပြါ။ ေလေဒေဏ်ထိသွေဖွားတဲ့ အပြိုင်းေလေးကလို မချိုးပြစ်နိုင်ေသးတဲ့
ေလေးပြင်မှုေတွေဖွနဲ့။

--Honey and Clover Episodes မှ တစ်ပြိုင်းတစ်စကလို မှီြငမ်းြပြီး ြပြန်မျှဝေဝေပြါသည်။

Sunday, March 29, 2009

ရူးေနတဲ့ ခရီးသည်
ရူးေနတဲ့သူ ဆိုတာဟာ ဟာသတစ်ခုလေို ရယ်စရာ မဟုတ်ဘူး။ သူဟာ ပြုံပမှန်လေူတစ်ေယာကလ်ကလို မမီတဲ့ ချို
့တဲ့ေနရှာသူ ြဖစ်တယ်။
တစ်ခါတုန်းကလေတာ့ စိတ်မနှ့ံပရှာဘူး လေို့ လေူေတွေဖွကလ ေြပြာြကလတဲ့ ရူးချာချာလေူတစ်ေယာကလ်ဟာ ဘယ်ကလိုေရာကလ်မယ်မှန်း
မသိဘဲ တစ်ေယာကလ်တည်း ခရီးထွေဖွကလ်ခဲ့တယ်။ ေပြါေတာေတာ ချာတာတာနဲ့ သူစိတ်မူမမှန်တာဟာ လေူတကလာအတွေဖွကလ်
အခွေဖွင့်အေရးယူြပြီး လေှည့်စားချင်စရာ ြဖစ်ေနခဲ့တယ်။ အသိဉာဏ်နည်းြပြီး အေတွေဖွ့အြကလုံပေတွေဖွကလေန သင်ခန်းစာ
မယူတတ်တဲ့သူမို့ သူလောခဲ့တဲ့ ခရီးတစ်ေလေျှဝာကလ်မှာ တြခားလေူေတွေဖွကလ သူ့ကလို လေှည့်စားြပြီး အြမတ်ထုတ်တာ
ခံပခဲ့ရတယ်။
ဒေါေပြမဲ့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လေိမ်ညာြပြီး တစ်ခုခု လောေတာင်းြကလတိုင်း သူဟာ ရှိတာတစ်ခုခု ေပြးြပြီး ကလူညီရရုံပေလေးနဲ့
ေပြျာ်ရွှင်ေနရှာတယ်။ လေူေတွေဖွကလ သူ့ကလို ကလျီစယ်တဲ့ သေဘာနဲ့ြဖစ်ြဖစ် ေလောဘတြကလီးနဲ့ြဖစ်ြဖစ် ေတာင်းချင်တာ
လောေတာင်းတိုင်း သူကလ ရှိတာေပြးလေိုကလ်ေလေ့ရှိတယ်။
"ေနမေကလာင်း မကလျန်းမာလေို့ ေဆးဖိုးေလေး ကလူညီခဲ့ပြါ"
"ညီမေလေး ဖျားေနတယ်.. စားဖို့လေည်း မရှိေတာ့ဘူး.. သနားပြါ"
"ယာလေုပြ်ဖို့တွေဖွကလ် မျိုးေစ့ဝေယ်ဖို့ ေငွေဖွေချးပြါရေစ"
. . . . .
တြဖည်းြဖည်းနဲ့ သူဝေတ်တဲ့ အေနွေဖွးထည်၊ ဖိနပြ်ကလအစ သူ့ဆီမှာ ရှိသမျှဝ ေငွေဖွေြကလး အဝေတ်အစားအကလုန်
လေှည့်ဖျားယူသွေဖွားသူေတွေဖွဆီ ေရာကလ်သွေဖွားရတယ်။ သူ့မှာဘာမှ မကလျန်ေတာ့ေပြမဲ့ သူဟာ ရူးေနတဲ့လေူတစ်ေယာကလ်မို့
"ခင်ဗျားဟာ ကလယ်တင်ရှင်ပြဲ" "အများြကလီး ေကလျးဇူးတင်ပြါတယ်" "ညတိုင်းေမတ္တာပြို့ ဆုေတာင်းေပြးမှာပြါ" စတဲ့ ေလေနဲ့
ေကလျးဇူးဆပြ်တာေတွေဖွကလိုေတာင် ယုံပယုံပြကလည်ြကလည် ၀မ်းသာအားရ ြပြန်လေကလ်ခံပေနေသးတယ်။
. . . "ေပြျာ်ရွှင်ပြါေစ" "အဆင်ေြပြပြါေစ" "ြပြန်ေပြးဖို့ မလေိုပြါဘူး . . "
တစ်စုံပတရာေြကလာင့် သူအများြကလီး ေကလျနပြ်ေနသလေို ြပြံပုးြပြံပုးရွှင်ရွှင် အားေပြးတတ်ြပြီး သူများေတွေဖွေပြျာ်တာကလို ြကလည့်ရင်း
၀မ်းသာလေုံပးဆို့ေနခဲ့တယ်။
ေနာကလ်ဆုံပးမှာ သူဟာ ကလိုယ်ေပြါ်ကလ အဝေတ်အစားေတာင် မကလျန်ေတာ့ေအာင် ေပြးပြစ်ခဲ့ရေပြမဲ့ သူများဆီကလ
ြပြန်ေတာင်းဖို့ သတိမရရှာဘူး။ သူ့ဘာသာ ရှကလ်ရွေဖွံပ ့ြပြီး လေူေတွေဖွနဲ့ေဝေးရာ ေတာအုပြ်ထဲကလို ၀င်ေြပြးသွေဖွားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ ့
ြပြံပုးရယ်ေနတဲ့ မျကလ်နှာကလေတာ့ ညှိုးမသွေဖွားခဲ့ဘူး။ ေတာထဲမှာ သူ့ကလိုြမင်တဲ့ ဘီလေူးသရဲေတွေဖွကလ သူ့ကလို ြမင်ေတာ့
စားချင်လောတယ် . . သူဟာ အစကလ ေြကလာကလ်လေန့်ေပြမဲ့ သရဲေတွေဖွကလ စားစရာမရှိလေို့ တစ်ခုခုေပြးပြါ ဆိုြပြီး
ညာေတာင်းြကလေတာ့ သနားသွေဖွားြပြန်တယ်။ ဒေီလေိုနဲ့ သူ့လေကလ်ေတွေဖွ ေြခေထာကလ်ေတွေဖွ ကလလေီစာေတွေဖွကလို ေပြးရင်းေပြးရင်းနဲ့
သူ့မှာ ဦးေခါင်းတစ်ခုပြဲ ကလျန်ရစ်ရှာေတာ့တယ်။
ေနာကလ်ဆုံပးေရာကလ်လောတဲ့ သရဲဟာ သူ့ရဲ ့ မျကလ်လေုံပးေတွေဖွကလို ေဖာကလ်ယူသွေဖွားတယ်။ စားြပြီးတဲ့အခါမှာေတာ့
"ေကလျးဇူးတင်တဲ့အေနနဲ့ လေကလ်ေဆာင်တစ်ခု ထားခဲမ
့ ယ်" ဆိုြပြီး ရူးေနသူရဲ ့ ဦးေခါင်းေ့ရှမှာ တစ်စုံပတစ်ခု
ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒေီ တစ်စုံပတစ်ခုဟာ [အရူး] လေို့ ေရးထားတဲ့ စာရွေဖွကလ်တစ်ရွေဖွကလ် ြဖစ်ေနတယ်။
သူဟာ အဲ့ဒေီလေကလ်ေဆာင်အတွေဖွကလ်ကလိုပြဲ ၀မ်းသာေနရှာတယ်။ မျကလ်လေုံပးေတွေဖွမရှိလေို့ မြမင်ရေတာ့တဲ့ မျကလ်တွေဖွင်းေတွေဖွထဲကလေန
မျကလ်ရည်ေတွေဖွ တလေိမ့်လေိမ့် စီးဆင်းလောတယ်။ သူ့တစ်သကလ်မှာ ေကလျးဇူးတုံပ့ြပြန်တဲ့လေကလ်ေဆာင် တစ်ခါမှ မရခဲ့ဖူးလေို့
သိပြ်ကလိုေကလျးဇူးတင်ေနတယ် ဆိုတဲ့စကလားနဲ့ ေနာကလ်ဆုံပးသရဲကလို တေလေးတစား နှုတ်ဆကလ်ေနခဲ့ပြါတယ်။
မြကလာခင်မှာပြဲ ရူးေနတဲ့ ခရီးသည်ဟာ အရူးလေို့ ေရးထားတဲ့ စာရွေဖွကလ်ေလေးေဘးမှာ မျကလ်ရည်ေတွေဖွနဲ့

ေသဆုံပးသွေဖွားေတာ့တယ်။ သူ့ေဘးမှာ ဘယ်သူမှ မရှိေတာ့ေပြမဲ့ မျကလ်ရည်ေတွေဖွြကလားမှာ အြပြံပုးေတာ့ မပြျကလ်ဘူး။
-- ရူးေနတဲ့ ခရီးသည် ပြုံပြပြင်ဟာ ဒေီလေိုေလေးပြဲ ြပြီးဆုံပးသွေဖွားရှာပြါတယ်။ --

- - သူ့ကလို သိပြ်တုံပးတာပြဲ.. ရူးတယ်.. အတယ် လေို့ လေူတိုင်းကလ ဝေိုင်းေြပြာရစ်ြကလပြါတယ် ..
သူဟာ တကလယ်ပြဲ လေုံပးဝေ သုံပးစားမရေအာင် ရူးသွေဖွပြ်ေနတဲ့သူလေား။
ေသချာြပြန်ေတွေဖွးြကလည့်ေတာ့ ခရီးသည်ဟာ သူ့မှာဘာမှ တကလယ်မကလျန်ေတာ့တာေတာင် ေကလျးဇူးတင်စကလား
လေှိုကလ်လေှိုကလ်လေှဲလေှဲ ေြပြာနိုင်ေသးတဲ့သူြဖစ်တယ်။
မရှိေတာ့တဲ့အရာေတွေဖွ နာကလျင်ေနတဲ့ ခံပစားမှုေတွေဖွအတွေဖွကလ် ၀မ်းနည်းအားငယ်ေနမယ့်အစား၊ မရှိေသးတာေတွေဖွ
လေိုချင်ေသးတာေတွေဖွအတွေဖွကလ် ေလောဘတကလ်ေနမယ့်အစား၊ ရူးေနတဲ့သူကလေတာ့ သူ့နားေရာကလ်လောတဲ့သူေတွေဖွကလို ကလူညီဖို့ပြဲ
စဉ်းစားခဲ့တယ်။ သူများေတွေဖွကလ သူ့ကလို ရူးမိုကလ်တဲ့လေူလေို့ ဝေိုင်းေြပြာြကလေပြမဲ့ သူဟာ ကလမ္ဘာေပြါ်မှာ မရှိသင့်တဲ့သူ
အမျိုးအစားထဲ မပြါဘူး။
- - တကလယ်တမ်းမှာ ဘယ်သူကလ တကလယ် ရူးေနတာလေို့ ဆိုနိုင်ပြါ့မလေဲ။
တုံပးအ,ြပြီး အညှာလေွေဖွယ်တဲ့သူေတွေဖွကလို မလေှည့်ဖျားဘဲ ေဖးမကလူညီဖူးလေို့လေား။
အလေွေဖွယ်တကလူ သူများကလို အရူးလေုပြ်ြပြီး အနိုင်ယူတာဟာ ေပြျာ်ရွှင်ြခင်းကလိုပြါ လေန့်ြပြီးထွေဖွကလ်ေြပြးသွေဖွားေစတယ်။
လေူေတွေဖွ တစ်ေယာကလ်ကလိုတစ်ေယာကလ် ဒေုကလ္ခမေပြးြကလရင်၊ ေပြျာ်ရွှင်ေအာင် ကလူညီြကလရင် ေလောကလြကလီးကလ ဒေီထကလ်ပြိုြပြီး
ေနချင်စရာေကလာင်းမှာပြဲ။

* * *
Original Story : A tale from Fruit Basket Episode 11.

Sunday, May 31, 2009

ြဖူကေကလာင်ေလေး နဲ့ ေြမေခွေဖွးအို
ေတာအုပြ်ေလေးတစ်ခုေဘးနားကလ ေရစီးသန်တဲ့ ေချာင်းထဲမှာ ေြမေခွေဖွးအိုတစ်ေကလာင်ဟာ ရုန်းကလန်ယကလ်ကလန်နဲ့
အသည်းအသန် ကလူးရင်း ကလမ်းေပြါ်ကလို ြကလိုးစားတကလ်ခဲ့ရတယ်။ ေရထဲ မနစ်ေအာင် ေရစီးေြကလာင်းနဲ့ပြါမသွေဖွားေအာင်
အတင်းအားစိုကလ်ကလူးခတ်ခဲ့ရလေို့ ပြင်ပြန်းနွေဖွမ်းနယ်ေနရှာြပြီ။ ြပြီးေတာ့ ေရထဲေမျာလောတဲ့ သစ်ကလိုင်းစေတွေဖွ အမှိုကလ်ေတွေဖွနဲ့
ထိမိြငိမိြပြီး ဒေဏ်ရာေတွေဖွလေည်း ေပြပြွေဖွေနေအာင် ရလောခဲ့ေသးတယ်။
ကလမ်းေပြါ်ေရာကလ်ေတာ့ ေြမေခွေဖွးဟာ အားြပြတ်ေနြပြီး ဘယ်ကလိုမှ ဆကလ်မသွေဖွားနိုင်ေတာ့လေို့ ေတာစပြ်မှာပြဲ
လေှဲအိပြ်ေနရတယ်။
သူ့ကလိုယ်ေပြါ်မှာလေည်း ဒေဏ်ရာေတွေဖွဆီကလ ေသွေဖွးအနံပ့ေြကလာင့် ဝေိုင်းအုံပလောတဲ့ ေသွေဖွးစုပြ်ယင်ေကလာင်ေတွေဖွ ခဲလေို့။ ေရစိုစိုနဲ့
ခိုကလ်ခိုကလ်တုန်ေနြပြီး ေသလေုေမျာပြါး နွေဖွမ်းနယ်ေနတဲ့ ေြမေခွေဖွးဟာ အသာေမှးအိပြ်ေနရတယ်..။
အဲ့ဒေီခဏမှာ သူ့အနားကလို ဟိုဟိုဒေီဒေီေြပြးလေွှားေနတဲ့ ြဖူကေကလာင်ေလေးတစ်ေကလာင် ေရာကလ်လောတယ် .. ေြမေခွေဖွးကလိုြမင်ေတာ့
ြဖူကေကလာင်ေလေးကလ စိတ်ဆင်းရဲေနရှာမှာပြဲလေို့ ေတွေဖွးြပြီး “ဦးေြမေခွေဖွး ေသွေဖွးစုပြ်ယင်ေကလာင်ေတွေဖွကလို
ကလျွန်ေတာ်ရှင်းလေိုကလ်ရမလေား?” လေို့ သွေဖွားေမးလေိုကလ်တယ်..
ေြမေခွေဖွးြကလီးကလ “ဟင့်အင်း ေနပြါေစ.. ဒေီေကလာင်ေတွေဖွကလို သွေဖွားမထိနဲ့ ပြျံပကလုန်မယ်” လေို့ တိုးတိုးေလေးြပြန်ေြဖတယ် ..
“ဘာလေို့များလေဲ?” .. ြဖူကေကလာင်ေလေးကလ မျကလ်စိလေည်သွေဖွားတယ်။ “အေကလာင်ေတွေဖွ ဝေိုင်းကလိုကလ်ေနတာ
ခံပရမခကလ်ဘူးလေား?” တအံပ့တြသနဲ့ ြပြန်ေမးလေိုကလ်ေတာ့ ..
“အခုအုံပေနတဲ့ ေသွေဖွးစုပြ်ယင်ေကလာင်ေတွေဖွကလ ေသွေဖွးဝေလေို့ မှိန်းြပြီးနားေနြကလတာ.. သူတို့ကလို ေမာင်းထုတ်လေိုကလ်ရင်
ေသွေဖွးမစုပြ်ရေသးဘဲ ပြျံပဝေဲေနတဲ့ အေကလာင်ငယ်ေတွေဖွ ထပြ်ြပြီးေရာကလ်လောေနဦးမယ် .. သူတို့ေတွေဖွကလိုကလ်လေိုကလ်
ေမာင်းထုတ်လေိုကလ်သာ လေုပြ်ေနရရင် အေကလာင်တိုင်း ေသွေဖွးဝေေအာင် အလေှူကေပြးေနသလေို ြဖစ်မှာေပြါ့ .. ငါလေည်း
ေသွေဖွးေတွေဖွကလုန်လေို့ အားြပြတ်ြပြီး ေသေရာေပြါ့..” လေို့ ြပြန်ေြပြာလေိုကလ်တယ်။
ေြမေခွေဖွးြကလီးကလို နားလေည်သွေဖွားတဲ့ ြဖူကေကလာင်ေလေးလေည်း ေြမေခွေဖွးကလိုထားခဲ့ရင်း သူ့ဘာသာသူ ထွေဖွကလ်သွေဖွားေတာ့တယ် ..။
+++
ပြုံပြပြင်ကလိုဖတ်ြပြီးေတာ့ ေ့ရှေနာကလ်ြမင်တတ် စဉ်းစားတတ်တဲ့ ေြမေခွေဖွးကလို ြကလိတ်ေလေးစားသွေဖွားတယ် ..။ ေြမေခွေဖွးဟာ
သန်မာေနတုန်းဆိုရင်ေတာ့ အေကလာင်ေတွေဖွမကလိုကလ်ေအာင် တစ်ဟုန်ထိုး ေြပြးထွေဖွကလ်ဦးမှာပြါပြဲ ..။ မေြပြးနိုင်တဲ့
အချိန်မှာေတာ့ ဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ သကလ်သာေအာင် ေနတတ်တာ ေကလာင်းပြါတယ် ..။ ေြပြးထွေဖွကလ်နိုင် ကလာကလွေဖွယ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့
အပြျင်းြကလီးြပြီး အိပြ်ေနတာ ဆိုရင်ေတာ့ ေသွေဖွးစုပြ်ေနတဲ့ အေကလာင်ေတွေဖွနဲ့ပြါ ေရာြပြီးရိုကလ်ပြစ်ချင်တယ်။
ပြုံပြပြင်ထဲကလ ြဖူကေကလာင်ေလေးဟာ စပြ်စုတတ်တာလေား.. ကလူညီတတ်တာလေား.. အင်းဆကလ်ေတွေဖွကလ ြဖူကေကလာင်ရဲ့အစာမို့
စမ်းြကလည့်ချင်တာလေည်း ြဖစ်ချင်ြဖစ်မှာေပြါ့.. ေသွေဖွးစုတ်ယင်ေကလာင် အကလိုကလ်မခံပရဖူးေတာ့ ေြမေခွေဖွးလေိုေတာ့
ဘယ်သိပြါ့မလေဲ။ ဒေါေပြမဲ့ သူ့မှာလေည်း ေတာသတ္တဝေါအချင်းချင်း စာနာစိတ်ေလေး ထားြပြီး ေမးေဖာ်ေတာ့ ရသားပြဲ။
သူမေမးရင် ဇာတ်လေမ်းြဖစ်လောပြါ့မလေား မသိဘူး ..။
ပြုံပြပြင်အများစုမှာ ေြမေခွေဖွးေတွေဖွဟာ ေကလာကလ်ကလျစ်တဲ့ေနရာ ဒေါမှမဟုတ် ဉာဏ်များတဲ့ေနရာမှာ အထားခံပရတယ် ..
အများစုမှာ သူလေူလေည်လေုပြ်တာကလို အသားေပြးထားတာချည်းပြဲ။ သူများထကလ်တစ်ကလွေဖွကလ်ေကလျာ် စဉ်းစားတတ်တဲ့
ဇာတ်ေကလာင်ေတွေဖွဆိုရင် ပြိုမှန်မယ်ထင်တယ်..။ ေြမေခွေဖွး ဒေါမှမဟုတ် ပြုံပြပြင်ကလို ပြထမဆုံပး စစဉ်းစားမိတဲ့သူဟာ
အေတာ်ကလို ဉာဏ်ေကလာင်းမှာပြဲ။

ပြုံပြပြင်ေြပြာသူဉာဏ်ေကလာင်းတာနဲ့ပြဲ ေြမေခွေဖွးကလ လေူဆိုးြဖစ်ရတာ ဘာေြကလာင့်များလေဲ ? တစ်ခါတေလေ ပြုံပြပြင်ထဲကလ
ြဖူကေကလာင်ေလေးလေို အေမးအြမန်းထူမိတယ်..။ တကလယ်ေတာ့ ေြမေခွေဖွးဟာလေည်း လေူေတွေဖွကလသာ ဇာတ်လေမ်းမလေုပြ်ရင်
သူ့သဘာဝေနဲ့သူေနတဲ့ တိရစ္ဆာန်ပြါပြဲ..။ ငယ်ငယ်ကလ လေူြကလီးေတွေဖွ ေြပြာသလေိုပြဲ - ေနာကလ်ေတာ့ တြဖည်းြဖည်းနဲ့
ပြိုသိလောလေိမ့်မယ် ထင်ပြါတယ်။

original story: The fox and the hedgehog of Aesop's Fables မှ ဆီေလေျှဝာ်သလေို
ဘာသာြပြန်ြပြီး ထပြ်ဆင့်အေတွေဖွးများကလိုပြါ ဆကလ်ေရးခဲ့ပြါသည်။
+++

Friday, October 2, 2009

ထွေဖွကလ်ေြပြး
စာသိပြ်ေတာ်လေို့ လေူအများေလေးစားခံပရတဲ့ ေကလျာင်းသားေလေးတစ်ေယာကလ် .. ရိုးသားြကလိုးစားြပြီး ထူးချွန်တယ်လေို့
လေူအများကလ အသိအမှတ်ြပြုြကလပြါတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ သူ့မှာ သိပြ်ဆင်းရဲလေို့ မုန့်ဝေယ်စားဖို့ေတာင်မှ ပြိုကလ်ဆံပမရှိရှာဘူးတဲ့ ..။
သနားဖို့ေကလာင်းတဲ့ေကလာင်ေလေးဟာ လေူစည်ကလားတဲ့လေမ်းေလေးေပြါ်မှာ ေလေျှဝာကလ်သွေဖွားရင်း မုန့်ဆိုင်ကလိုေတွေဖွ့တယ် ..
ဆိုင်မှာခင်းထားတဲ့ မုန့်ေတွေဖွကလိုြကလည့်ြပြီး အလေန့်တြကလားေအာ်ရင်း ေြပြးထွေဖွကလ်အလောမှာ လေမ်းေပြါ်ကလလေူေတွေဖွနဲ့တိုကလ်မိြပြီး
ဟပြ်ထိုးလေဲကလျသွေဖွားရှာတယ်။ လေမ်းကလလေူေတွေဖွကလ သူ့ကလို ထူေပြးရင်း “ဘာများြဖစ်လောသလေဲ” “ဘာေတွေဖွ့လေို့လေဲ”လေို့
ဝေိုင်းေမးြကလေတာ့ သူကလ ““မုန့်ေတွေဖွကလိုေြကလာကလ်လေို့ပြါ”” တဲ့။ “မုန့်မှာဘာေြကလာကလ်စရာရှိလေို့လေဲ ..” လေူေတွေဖွကလ
သူ့ကလိုဟားြပြီး၊ စာဖတ်တာများလေို့ ေြကလာင်သွေဖွားရှာြပြီလေို့ ထင်ြကလတယ်။ တချို့ကလလေည်း မုန့်ထဲမှာ
မေကလာင်းတဲ့ပြစ္စည်းပြါတာ ြမင်သွေဖွားလေို့ြဖစ်မယ်လေို့ ြဖည့်ေတွေဖွးြကလတယ်။ မုန့်ဆိုင်ရှင်ကလ သူ့မိဘရဲ့ရန်သူလေား.. စသြဖင့်
အမျိုးမျိုးေပြါ့ေလေ။
မုန့်ဆိုင်ရှင်ကလေတာ့ အလေကလားေနရင်း သူ့မုန့်ကလိုေြကလာကလ်လေို့ ဆိုတဲ့ ေကလာင်ေလေးကလို ေခါ်လေိုကလ်တယ်။ ြပြီးေတာ့
ဘာမှေြကလာကလ်စရာမပြါဘူးဆိုတာ ြပြချင်လေို့ ေကလာင်ေလေးကလို မုန့်တစ်ဗန်းနဲ့အတူ အခန်းတစ်ခုထဲ ပြိတ်ထားလေိုကလ်တယ်။
ဆိုင်ရှင်ထွေဖွကလ်သွေဖွားတာနဲ့ ေကလာင်ေလေးဟာ မုန့်ေတွေဖွအကလုန်လေုံပးကလို အားပြါးတရ ယူစားလေိုကလ်တာေပြါ့။
ဆိုင်ရှင်ကလြပြန်လောြကလည့်ေတာ့ သူ့မုန့်ေတွေဖွကလို ေကလာင်ေလေး ဝေါးစားေနတာြမင်တယ်။ ဒေါနဲ့ ေကလာင်ေလေးကလို “မုန့်ကလို
မေြကလာကလ်ေတာ့ဘူးမဟုတ်လေား” လေို့ေမးေတာ့ ေကလာင်ေလေးကလ
“မုန့်ေတွေဖွကလိုေတာ့ မေြကလာကလ်ေတာ့ပြါဘူး.. ဒေါေပြမဲ့ လေကလ်ဖကလ်ရည်တစ်ခွေဖွကလ်ေလောကလ် ဆိုရင် ေြကလာကလ်မယ်” လေို့
ြပြန်ေြဖလေိုကလ်ေတာ့တယ်။
- - ဒေါဟာ လေွေဖွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုးရာေကလျာ်ကလရှိခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြုံပြပြင်ပြါတဲ့ .. စာအုပြ်တစ်ခုထဲ ဖတ်လေိုကလ်ရပြါတယ်။ လေိုချင်တာေတွေဖွ
ကလိုယ်နဲ့မနီးစပြ်တဲ့အခါ ြကလိုးစားြပြီးထွေဖွကလ်ေြပြးြကလည့်ပြါ တဲ့။ လေိုချင်တဲ့အရာတချို့ဟာ ကလိုယ်ထွေဖွကလ်ေြပြးမှ ကလိယ
ု ့်ေနာကလ်ကလို
လေိုကလ်လောချင်တဲ့သေဘာ ရှိတယ်ဆိုပြဲ။
အြမဲတမ်းမဟုတ်တဲ့ တချို့ေသာ အေြခအေန အချိန်အခါေတွေဖွမှာ သူေြပြာတာ မှန်နိုင်ပြါတယ်။ ဒေါေပြမဲ့
ဘယ်အချိန်မျိုးမှာလေဲ ဆိုတာေတာ့ ေသချာမသိဘူး။ ဘာပြဲြဖစ်ြဖစ် ဝေယ်မစားနိုင်တဲ့မုန့်ကလို ရပြ်ြကလည့်ေနတာထကလ်
မျကလ်နှာလေွှဲလေိုကလ်တာကလေတာ့ ပြိုေကလာင်းပြါတယ်။
ပြုံပြပြင်ကလို တချို့လေူေတွေဖွဖတ်မိြပြီး အိမ်ေြမှာင်နဲ့လေိုကလ်တို့ေနမှာလေည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ စားချင်လေို့မဟုတ်ပြါဘူး ..
တကလယ်ေြကလာကလ်တာပြါ။
တစ်ခါတေလေ စိတ်ဖိစီးြပြီးတွေဖွန်းအားေတွေဖွ သိပြ်များတယ်လေို့ ခံပစားလောရတဲ့အခါ ထွေဖွကလ်ေြပြးြခင်းအနုပြညာဆိုတာ
အနည်းနဲ့အများေတာ့ လေိုအပြ်မယ်ထင်ပြါတယ်။
- - -

Saturday, January 9, 2010

ေြကလာင်ပြုံပဆွေဖွဲတဲ့ေကလာင်ကလေလေး
တစ်ခါတုန်းကလ ဂျပြန်ရွေဖွာေလေးတစ်ရွေဖွာမှာ ဆင်းရဲတဲ့ လေယ်သမားလေင်မယားဟာ ကလေလေးေလေးေယာကလ်နဲ့အတူတူ
ေပြျာ်ရွှင်စွေဖွာေနထိုင်ြကလတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားြကလီးကလ ကလိုယ်ခန္ဓာထွေဖွားကလျိုင်းြပြီး မိဘအလေုပြ်ကလို သိနားလေည်တယ်။
လေုပြ်ငန်းမှာ ကလူညီတတ်တဲ့ သားြကလီးနဲ့ အိမ်မှုကလိစ္စေတွေဖွမှာ စိတ်ချရတဲ့ သမီးလေတ်နှစ်ေယာကလ်ေြကလာင့်
လေယ်သမားမိဘနှစ်ဦးဟာ ဆင်းရဲေပြမယ့် စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ သားေထွေဖွးေလေးကလေတာ့ ဉာဏ်သိပြ်ေကလာင်းြပြီး
အေြပြာအဆိုချိုသာေပြမဲ့ သားြကလီးလေို ဗလေမေတာင့်ဘဲ ပြိန်ပြိန်ပြါးပြါးနဲ့ ပြိုးဟပြ်ြဖူကေလေးလေို ြဖစ်ေနရှာတယ်။
သားေယာကလျ်ားေလေး ြဖစ်ေပြမဲ့ ငယ်လေွေဖွန်းြပြီး ခွေဖွန်အားနည်းေတာ့ အိမ်ရဲ့လေုပြ်ငန်းမှာ မကလူနိုင်ရှာဘူး။
တစ်ေန့မှာ လေယ်သမားလေင်မယားဟာ သူတို့သားေထွေဖွးေလေးရဲ့ ေရှ့ေရးအတွေဖွကလ် တိုင်ပြင်ြကလတယ်။ သားေထွေဖွးေလေးဟာ
အင်အားနည်းေပြမဲ့ သိပြ်ဉာဏ်ေကလာင်းေလေေတာ့ အိမ်အလေုပြ်ေတွေဖွမှာလေည်း အကလူအညီသိပြ်မလေိုမယ့်တူတူ သူ့ကလို
တရားေဟာဆရာြဖစ်တဲ့ထိ စာသွေဖွားသင်ခိုင်းဖို့ ဆုံပးြဖတ်လေိုကလ်ြကလတယ်။ ရွေဖွာတရားေကလျာင်းကလ တရားေဟာဆရာဟာ
အိုမင်းေနြပြီ။ သားငယ်ေလေးသာ ဆရာအိုြကလီးကလို ကလူညီြပြုစုရင်း တရားစာေကလာင်းေကလာင်းသင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်
တစ်ေန့ေန့ ရွေဖွာမှာြသဇာရှိတဲ့ တရားေဟာဆရာ ြဖစ်လောမှာပြဲ။ လေယ်သမားလေင်မယားဟာ သူတို့စိတ်ကလူးေတွေဖွနဲ့အတူ
တရားေဟာဆရာြကလီးဆီ သွေဖွားြပြီး ေမာင်ေထွေဖွးေလေးကလို တပြည့်သားအြဖစ် လေကလ်ခံပေအာင် သွေဖွားေတာင်းပြန်ြကလတယ်။
တရားေဟာဆရာြကလီးကလ ေမာင်ေထွေဖွးေလေးကလိုေတွေဖွ့ြပြီး ေမးခွေဖွန်းေတွေဖွေမးတယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးရဲ့ နားလေည်နိုင်စွေဖွမ်းနဲ့
လေိမ္မာပြါးနပြ်တဲ့ေြဖဆိုပြုံပကလို တရားေဟာဆရာြကလီးကလ အံပ့ြသေလေးစားေနတယ်။ ြပြီးေတာ့ ေမာင်ေထွေဖွးကလို
သူ့တရားေကလျာင်းမှာ စာသင်ဖို့ လေကလ်ခံပလေိုကလ်တယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ေကလျာင်းရဲ့စည်းကလမ်းကလို လေိုကလ်နာြပြီး လေိုအပြ်တဲ့
ေဝေယျာဝေစ္စေတွေဖွကလို ကလူညီလေုပြ်ေပြးတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ စာလေုပြ်ရမယ့် အချိန်မှာဆို သူနှစ်သကလ်တဲ့
ေြကလာင်ပြုံပေတွေဖွ ဆွေဖွဲေနတတ်တယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ သူ့ရင်ထဲကလ ပြုံပဆွေဖွဲချင်စိတ်ကလို ဘယ်လေိုမှ တားလေို့မရနိုင်ခဲ့ဘူး။
ေြကလာင်ေပြါကလ်ေလေးပြုံပ၊ ေြကလာင်မြကလီးပြုံပ၊ ေြကလာင်လေှလေှ၊ ေြကလာင်အိုအို၊ ကလစားေနတဲ့ေြကလာင်၊ အိပြ်ေနတဲ့ေြကလာင်၊
ေြကလာင်ြဖူက၊ ေြကလာင်ဝေါ၊ ေြကလာင်မည်း၊ ေြကလာင်အေရာင်စုံပ၊ ေြကလာင်ရုပြ်မျိုးစုံပ စိတ်ကလူးလေို့ရသမျှဝ ေြကလာင်ပြုံပေတွေဖွကလို
မင်နဲ့စုတ်တံပလေကလ်ကလမချဘဲ ေနရာအနှ့ံပမှာ လေိုကလ်ဆွေဖွဲတယ်။ သူ့ဖတ်စာအုပြ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲကလ နံပရံပမှာ ြကလမ်းြပြင်မှာ၊
ေတွေဖွ့ေတွေဖွ့သမျှဝ ေနရာေတွေဖွမှာ သူဟာ ပြုံပဆွေဖွဲချင်စိတ်ေပြါ်လောတိုင်း ေြကလာင်ရုပြ်ေလေးေတွေဖွ လေိုကလ်ဆွေဖွဲထားတယ် ..
အဆိုးဆုံပးကလေတာ့ တံပခါးနဲ့ ြပြတင်းေပြါကလ်ကလာဖို့ လေုပြ်ထားတဲ့ စကလ္ကူကချပြ်မှာပြါ ေြကလာင်ရုပြ်ေတွေဖွ သွေဖွားဆွေဖွဲထားတာပြါပြဲ။
တရားေဟာဆရာြကလီးဟာ စစချင်းမှာေတာ့ ေမာင်ေထွေဖွးကလို စိတ်ဆိုးသွေဖွားတယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးကလို စာလေုပြ်ချိန်မှာ
စာမလေုပြ်ဘဲ ပြုံပေတွေဖွလေိုကလ်မဆွေဖွဲသင့်ဘူးလေို့ ဆုံပးမတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ စာလေုပြ်ဖို့ထကလ် အရုပြ်ဆွေဖွဲတာကလို
အားသန်ေနြပြီး ပြုံပေတွေဖွထပြ်ဆွေဖွဲေနေတာ့ ဆရာြကလီး စိတ်မေကလာင်းြဖစ်ရတယ်။ သူ မဆုံပးမနိုင်ေတာ့ဘူး ဆိုြပြီး
ဝေမ်းနည်းစွေဖွာနဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးကလို ေကလျာင်းထုတ်ဖို့ ဆုံပးြဖတ်လေိုကလ်တယ်။ အထုပြ်အပြိုးေတွေဖွကလို သယ်ရင်း ဆရာြကလီးကလို
နှုတ်ဆကလ်ကလန်ေတာ့တဲ့အခါ ေမာင်ေထွေဖွးကလို ဆရာြကလီးကလ "ေနရာယူတဲ့အခါ ကလျယ်ြပြန့်တဲ့ေနရာကလို ေရှာင်ပြါ" လေို့
ေနာကလ်ဆုံပးစကလား လေကလ်ေဆာင်ေပြးလေိုကလ်တယ်။ ြပြီးတာနဲ့ ဆရာြကလီးဟာ သူ့အခန်းထဲသူ ြပြန်ဝေင်သွေဖွားေတာ့တယ်။
ဆရာြကလီးရဲ့ ဆုံပးမစကလားကလို ေသချာနားမလေည်ေတာ့ ဆကလ်ရှင်းြပြေစချင်ေပြမဲ့ ဆရာြကလီးကလို ေြကလာကလ်တာမို့
ဘာမှဆကလ်မေြပြာဘဲ ေမာင်ေထွေဖွး ေကလျာင်းကလေနထွေဖွကလ်လောခဲ့တယ်။
လေမ်းမြကလီးအတိုင်း ေလေျှဝာကလ်လောရင်း ေမာင်ေထွေဖွးကလစဉ်းစားတယ်။ ခုတိုင်းအိမ်ြပြန်သွေဖွားရင် အေဖအေမကလ
အရမ်းစိတ်ဆိုးသွေဖွားမှာပြဲ။ ဒေီေတာ့ ရွေဖွာေကလျာင်းကလလေကလ်မခံပရင် ြမို့ေပြါ်ကလေကလျာင်းကလို သွေဖွားြကလည့်သင့်တယ်။ တကလယ်လေို့
အဲ့ဒေီေကလျာင်းကလ လေကလ်ခံပမယ်ဆိုရင် ပြိုအဆင်ေြပြမှာပြဲ။ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ လေူေတွေဖွကလို ေမးြမန်းရင်း
ြမို့ြကလီးကလတရားေကလျာင်းဆီကလို ဦးတည်သွေဖွားတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ တရားေကလျာင်းမှာ ဘယ်သူမှမရှိလေို့ ပြိတ်ထားမှန်းကလို
ေမာင်ေထွေဖွးလေုံပးဝေမသိသလေို လေူေတွေဖွကလလေည်း မေြပြာမိြကလဘူး။ ဒေီလေိုနဲ့ပြဲ လေယ်ကလွေဖွင်းေတွေဖွ၊ ငှကလ်ေတွေဖွ၊ ပြန်းေတွေဖွ၊

လေိပြ်ြပြာေတွေဖွနဲ့ သာယာတဲ့လေမ်းအတိုင်း ေလေျှဝာကလ်သွေဖွားရင်း တရားေကလျာင်းြကလီးဆီကလို ေမာင်ေထွေဖွးေရာကလ်သွေဖွားတယ်။
ေမာင်ေထွေဖွးေကလျာင်းြကလီးကလို ေရာကလ်တဲ့အချိန်မှာ ေမှာင်စပြျိုးေနြပြီ။ ေကလျာင်းြကလီးထဲမှာ တရားေဟာဆရာေတွေဖွ
ေကလျာင်းသားေတွေဖွမရှိဘဲ သရဲသဘကလ်ေတွေဖွ ေရာကလ်ေနတယ်ဆိုတာကလို ေမာင်ေထွေဖွးလေုံပးဝေမသိဘူး။ သရဲသဘကလ်ေတွေဖွကလ
မသိနားမလေည်ဘဲ ေကလျာင်းြကလီးကလိုေရာကလ်လောတဲ့ လေူစိမ်းေတွေဖွကလို စားေလေ့ရှိတယ်။ ြမို့ေစာင့်စစ်သားေတွေဖွလေည်း
သရဲေတွေဖွကလို တိုကလ်ထုတ်ဖို့လေုပြ်တာ မေအာင်ြမင်ခဲ့ဘူး။ ဘာမှမသိတဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးကလေတာ့ ေကလျာင်းြကလီးေရှ့မှာရပြ်ြပြီး
တံပခါးကလိုသွေဖွားေခါကလ်လေိုကလ်တယ်။ ဘယ်သူမှ တံပခါးလောမဖွေဖွင့်ဘူး.. ေမာင်ေထွေဖွးကလ တံပခါးကလို အသံပြပြင်းြပြင်းနဲ့
အချကလ်များများ ထပြ်ေခါကလ်တယ်။ ဘာသံပမှ မြကလားရတဲ့အခါ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ တံပခါးကလိုတွေဖွန်းဖွေဖွင့်ြပြီး
အထဲကလိုဝေင်သွေဖွားတယ်။ တစ်ေယာကလ်ေယာကလ်ေတာ့ ေပြါ်လောမှာပြဲဆိုြပြီး အဝေင်ဝေခန်းမနားကလ အခန်းေလေးတစ်ခုထဲမှာ
ဝေင်ထိုင်ေနလေိုကလ်တယ်။
သရဲသဘကလ်ေတွေဖွဟာ လေူစိမ်းဧည့်သည်ကလို လေှည့်စားဖို့ ညေနေစာင်းဆို ေကလျာင်းြကလီးထဲမှာ ဆီမီးေလေးေတွေဖွ
ထွေဖွန်းထားတတ်ြကလတယ်။ ဒေါကလိုမရိပြ်မိတဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ဖုန်ထူညစ်ပြတ်ေနတဲ့ အခန်းေလေးထဲမှာ
ေအးေအးချမ်းချမ်းေနြပြီး လေှည့်ပြတ်စပြ်စုေနတယ်။ အံပဆွေဖွဲေလေးတစ်ခုထဲမှာ မင်အိုး၊ စုတ်တံပနဲ့ စကလ္ကူကချပြ်ြပြားေတွေဖွ
ေတွေဖွ့တယ်။ အဲ့ဒေီမှာပြဲ မင်နဲ့စုတ်တံပြမင်ရရင် ပြန်းချီဆွေဖွဲချင်စိတ် ထိန်းမရတဲ့ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ေြကလာင်ပြုံပေလေးေတွေဖွကလို
စဆွေဖွဲေတာ့တာပြဲ။ စကလ္ကူကချပြ်ေတွေဖွ ကလုန်သွေဖွားတဲ့အခါ ြကလမ်းြပြင်ေပြါ်မှာ ေြကလာင်ရုပြ်ေတွေဖွ ထပြ်ြပြီးေရးဆွေဖွဲတယ်။ ေနာကလ်ဆုံပး
အားမရေတာ့ ခန်းမြကလီးထဲကလ အြဖူကေရာင်ကလန့်လေန့်ကလာချပြ်ြကလီးေပြါ်မှာ ေြကလာင်ရုပြ်ေတွေဖွအြပြည့် ထပြ်ေရးပြစ်လေိုကလ်တယ်။
ေြကလာင်ရုပြ်ေတွေဖွဆွေဖွဲလေို့ အားရြပြီး ပြင်ပြန်းလောေတာ့ ေမာင်ေထွေဖွးအိပြ်ချင်လောတယ်။ ခန်းမထဲကလ ကလန့်လေန့်ကလာေနာကလ်မှာ
အိပြ်ပြစ်ဖို့လေှဲချလေိုကလ်ချင်းမှာပြဲ သူ့ဆရာြကလီးစကလားကလို သတိရသွေဖွားတယ်။ "ေနရာယူတဲ့အခါ ကလျယ်ြပြန့်တဲ့ေနရာကလို
ေရှာင်ပြါ" .. ေမာင်ေထွေဖွးဟာ သူ့အတွေဖွကလ်အိပြ်ဖို့ သင့်ေတာ်တဲ့ေနရာကလို ထရှာတယ်။ ေစာေစာကလ သူေနခဲ့တဲ့
အခန်းေလေးထဲမှာ ဖုန်ေတွေဖွဝေင်မေနတဲ့ သစ်သားဗီရိုေလေးတစ်ခုကလို ေတွေဖွ့တယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ဗီရိုေလေးထဲဝေင်ြပြီး
သူ့အဝေတ်ထုပြ်သူ ေခါင်းအုံပးအိပြ်ရင်း ဗီရိုတံပခါးကလို အသာေလေးဆွေဖွဲပြိတ်လေိုကလ်တယ်။
ညသန်းေခါင်ေရာကလ်တဲ့အခါမှာ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ဗီရိုအြပြင်မှာ ဆူညံပေနတဲ့အသံပေတွေဖွကလို ြကလားလေိုကလ်ရတယ်။ သူဟာ
အြပြင်ကလို ေချာင်းြကလည့်ေပြမဲ့ ဆီမီးေသးေသးေလေးေတွေဖွဟာ ဆီကလုန်သွေဖွားြပြီြဖစ်လေို့ အားလေုံပးေမှာင်မည်းေနတယ်။
ဘာကလိုမှမြမင်ရ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ေြကလာကလ်ေြကလာကလ်နဲ့ ဗီရိုတံပခါးကလို ေသချာဆွေဖွဲပြိတ်ြပြီး အသံပတိတ်ေနလေိုကလ်တယ်။
နံပနကလ်ေရာကလ်ေတာ့ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ဗီရိုေလေးထဲကလထွေဖွကလ်၊ အခန်းေလေးထဲကလေန တရားေဟာခန်းမရှိရာကလို
အသာေလေးေချာင်းြကလည့်တယ်။ ညကလ သူ့ကလိုစားဖို့ လေိုကလ်ရှာေနတဲ့ သရဲသဘကလ်ေတွေဖွ ခန်းမြကလမ်းြပြင်ေပြါ်မှာ
ေသဆုံပးေနြကလတယ်။ ဘယ်သူ့လေကလ်ချကလ်ြဖစ်မလေဲ။ လေူမရှိတဲ့တရားေကလျာင်းထဲမှာ သကလ်ရှိနဲ့တူတာဆိုလေို့
ညကလေမာင်ေထွေဖွးဆွေဖွဲလေိုကလ်တဲ့ ေြကလာင်ရုပြ်ေတွေဖွပြဲရှိတယ်။ ေြကလာင်ပြုံပေလေးေတွေဖွရဲ့ နှုတ်ခမ်းတိုင်းမှာေတာ့ အနီေရာင်ေလေးေတွေဖွ
စွေဖွန်းေနတယ်။ ဒေါဆို သရဲေတွေဖွကလို တိုကလ်ခိုကလ်ပြစ်လေိုကလ်တာ အသကလ်ဝေင်လောတဲ့ သူ့ေြကလာင်ေလေးေတွေဖွ ေပြါ့။ အခုေတာ့
ရွေဖွာတရားေကလျာင်းဆရာြကလီးရဲ့ အြကလံပေပြးစကလားအတွေဖွကလ် ေမာင်ေထွေဖွးေကလျးဇူးတင်ေနတယ်။ ခန်းမထဲမှာသာ အိပြ်မိရင်
သူဟာ သရဲစာြဖစ်ြပြီးေနေလောကလ်ြပြီ။
တရားေကလျာင်းြကလီးထဲမှာ ေသာင်းကလျန်းေနတဲ့ သရဲသဘကလ်ေတွေဖွေသကလုန်ြပြီမှန်း လေူေတွေဖွသိသွေဖွားတဲ့အခါ ေမာင်ေထွေဖွးကလို
သူရဲေကလာင်းအြဖစ် ဝေိုင်းချီးေြမှာကလ်ြကလတယ်။ ြမို့ေစာင့်စစ်သားေတွေဖွကလ တရားေကလျာင်းကလို သန့်ရှင်းေရးလောလေုပြ်တယ်။
ြမို့လေူြကလီးေတွေဖွကလ ေမာင်ေထွေဖွးကလို တရားေကလျာင်းမှာပြဲ လေကလ်ေထာကလ်ဆရာလေုပြ်ရင်း တရားစာေတွေဖွ ဆကလ်ေလေ့လောဖို့
ေလေးေလေးစားစား ေြပြာလောြကလတယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးကလေတာ့ ဆုံပးြဖတ်ချကလ်အသစ်တစ်ခုနဲ့ ေကလျာင်းြကလီးကလေန
ထွေဖွကလ်လောခဲ့တယ်။ ေမာင်ေထွေဖွးဟာ ရပြ်ရွေဖွာမှာြသဇာရှိတဲ့ တရားေဟာဆရာ ြဖစ်မလောေပြမဲ့
နာမည်ေကလျာ်ပြန်းချီဆရာတစ်ဦး ြဖစ်လောခဲ့တယ်။ သူဆွေဖွဲတဲ့ပြုံပေတွေဖွထဲမှာ ေြကလာင်ပြုံပေတွေဖွဟာ သိပြ်အသကလ်ဝေင်လေို့

ဂျပြန်တလေွှားမှာ ေကလျာ်ြကလားလောတယ်။ ဂျပြန်တရားေကလျာင်း တစ်ခုခုထဲကလ တစ်ေနရာရာမှာ ေမာင်ေထွေဖွးရဲ့လေကလ်ရာ
ေြကလာင်ပြုံပပြန်းချီေတွေဖွ ကလျန်ရစ်ေနတာ ေတွေဖွ့ေကလာင်းေတွေဖွ့နိုင်ပြါတယ်။

* * *
IPL မှ မူရင်းပြုံပြပြင် The Boy who Drew Cats

Wednesday, January 27, 2010

ယုန်ကလေလေး ဂွေဖွမ်းမို့
ဟိုးအစတုန်းကလေတာ့ ယုန်ကလေလေး ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ ေတာထဲမှာ လေမ်းြပြလေုပြ်ြပြီး မျကလ်စိလေည်တဲ့သူေတွေဖွကလို ကလူညီေပြးခဲ့တယ်။
ေနာကလ်ေတာ့ တြဖည်းြဖည်းနဲ့ လေမ်းမှတ်မိသွေဖွားတဲ့လေူေတွေဖွကလို သူသိပြ်ကလူညီဖို့ မလေိုေတာ့ဘူး။
တေလေးတစားေမးြမန်းတတ်တဲ့ မျကလ်နှာေတွေဖွ၊ ေကလျးဇူးတင်စကလားေြပြာသွေဖွားတဲ့ပြုံပရိပြ်ေတွေဖွ သိပြ်မေတွေဖွ့ေတာ့တာ
ေတာ်ေတာ်ြကလာြပြီ.. ယုန်ေလေးလေည်း ကလူညီစရာလေူမရှိတဲ့ဘဝေကလို ြငီးေငွေဖွ့တတ်လောတယ်။
အစကလေတာ့ လေူေတွေဖွကလို အားတကလ်သေရာကလူညီေပြမဲ့ အကလူအညီမလေိုတဲ့အခါ တြဖည်းြဖည်း ေမ့ကလုန်ြကလတာပြဲ .. ဒေီေတာ့
ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးဟာ သူ့အတွေဖွကလ် လေွေဖွယ်ကလူသကလ်သာတာေတွေဖွကလိုပြဲ လေုပြ်ချင်စိတ်ရှိမှ လေုပြ်ေတာ့တယ်။ ပြျင်းဖို့ေကလာင်းတာေတွေဖွ
ခကလ်ခကလ်ခဲခဲေတွေဖွဆို သူကလိုယ်တိုင်စားဖို့သစ်ဥကလိုေတာင်မှ သူမတူးချင်ေတာ့ဘူး .. အစာစုေဆာင်းဖို့လေည်း စိတ်မပြါဘူး။
ဒေီလေိုနဲ့ သူ့ယုန်ကလျင်းေလေးထဲမှာ သိုေလေှာင်ထားတဲ့ အစာေတွေဖွ ေလေျာ့ေလေျာ့လောတယ်။
ထိုင်းမှိုင်းေလေးကလန်လောတဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့အြဖစ်ကလို ေတာင်ေပြါ်မှာေနတဲ့ ေတာေစာင့်ဘိုးဘိုးကလ လေှမ်းြမင်ေတာ့ သတိေပြးဖို့
ကလမ်းေြခေကလွေဖွ့ေလေးအတိုင်း ဆင်းသွေဖွားတယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ ကလမ်းစပြ်ေဘးကလ သူ့အိမ်ကလေလေးနားမှာ သီချင်းတေအးေအးနဲ့
ဟိုေယာင်ေယာင် သည်ေယာင်ေယာင် လေုပြ်ေနတုန်းမှာေပြါ့။
နံပနကလ်ခင်းကလ ခါတိုင်းလေို သာသာယာယာနဲ့ ကလမ်းေြခေဒေသရဲ့ ထုံပးစံပအတိုင်း ပြင်လေယ်ဘကလ်ကလ
ဆားနံပ့ပြါတဲ့ေလေေြပြတိုကလ်ခတ်လေို့ .. ယုန်ကလေလေးဂွေဖွမ်းမို့ကလလေည်း သီချင်းေတွေဖွ အားပြါးတရ ေအာ်ဆိုေနတယ်..။
“ ဘာမှမလေုပြ်တာ ေပြျာ်စရာ
သာယာတဲ့ေန့ခင်းေလေးမှာ
ေအးေဆးပြဲေနမှာ ..”
သီိချင်းဆိုြပြီးေတာ့ လေမ်းတစ်ေလေျှဝာကလ် သွေဖွားေနရင်း ေဘးနားကလ စားေကလာင်းတဲ့ ဟင်းရွေဖွကလ်ေတွေဖွ ဘယ်ရီသီးေတွေဖွကလို
လေိုကလ်စုေဆာင်းဖို့ မစဉ်းစားဘဲ တြခားသတ္တဝေါေတွေဖွကလို လေိုကလ်စပြ်စုေနတယ်။
သစ်ပြင်ြကလီးေပြါ်ကလ ေြပြးဆင်းလောတဲ့ ရှဉ့်ကလေလေး မီးမီးကလ သူ့ကလိုမျကလ်လေုံပးြပြူကးြကလည့်တယ်။ ပြါးစပြ်ထဲမှာ
သူစုေဆာင်းလောတဲ့ သစ်ေစ့ေတွေဖွ အြပြည့်နဲ့။ သူ့အစာေတွေဖွ စုေဆာင်းထားတဲ့ အသိုကလ်နား အတင်းကလပြ်ရပြါ့မလေား ဆိုြပြီး
မီးမီးကလ ဗလေုံပးဗေထွေဖွးနဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ကလိုဆူလေိုကလ်ေသးတယ် .. ြပြီးတာနဲ့ အစာထပြ်ရှာဖို့ လေှည့်ထွေဖွကလ်သွေဖွားြပြန်တယ်။
ပြျားကလေလေးေတွေဖွလေည်း သူတို့အသိုကလ်ထဲပြျံပလေိုကလ် ပြန်းေတွေဖွဆီသွေဖွားလေိုကလ်နဲ့ ပြျားရည်လေိုကလ်ရှာစုေဆာင်းဖို့
အလေုပြ်များေနြကလတယ်။ ငှကလ်ြပြာေလေးကလလေည်း သူ့ကလေလေးေတွေဖွဖို့ အစာရှာေနရလေို့ သီချင်းေတာင်မဆိုအားဘူး။
ကလျန်တဲ့သူေတွေဖွလေည်း အလေုပြ်ကလိုယ်စီနဲ့ လေှုပြ်ရှားေနတာကလို ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးေငးလေို့ေကလာင်းေနတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ဘယ်သူမှ
ဂွေဖွမ်းမို့ကလို အေရးတယူစကလားမေြပြာဘူး။ ဂွေဖွမ်းမို့ရင်ထဲ ဝေမ်းနည်းသလေိုလေို ဟာတာတာြဖစ်သွေဖွားတုန်းမှာ အသံပတစ်ခု
ြကလားလေိုကလ်ရတယ်။
“ဂွေဖွမ်းမို့.. မင်း သတိထားေနာ်.. ေကလာင်းေကလာင်းမွေဖွန်မွေဖွန်ေနပြါ။”
ယုန်ကလေလေး ဂွေဖွမ်းမို့ ထိတ်လေန့်တြကလားထခုန်ြပြီး ေဘးပြတ်ဝေန်းကလျင်ကလို လေှည့်ြကလည့်တယ်။
ဘယ်သူမှလေည်း မရှိဘူး။ ေအာင်ြမင်တဲ့အသံပဝေါြကလီးနဲ့ အသံပရှင်ကလ ဆကလ်ေြပြာတယ် ..
“အပြျင်းထူတာရဲ့ အကလျိုးဆကလ်ကလေတာ့ ထိခိုကလ်ေြကလကလွေဖွဲဖို့ချည်းပြဲ။”
ဂွေဖွမ်းမို့ သစ်ပြင်ေပြါ်ကလို ေမာ့ြကလည့်တယ်။ သစ်ပြင်ြကလီးတစ်ပြင်ထဲ ေလေတိုကလ်ခံပထားရသလေိုမျိုး ယိမ်းနွေဖွဲ့လေှုပြ်ရှားေနေပြမဲ့
တြခားဘာသတ္တဝေါကလိုမှ ဂွေဖွမ်းမို့ မေတွေဖွ့ရဘူး။ ေြကလာကလ်လေန့်တြကလားနဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့အိမ်ကလို ြပြန်ေြပြးလောခဲ့တယ်။

သူ့အဖွေဖွား ဂွေဖွမ်းနုကလို ေြကလာကလ်ေြကလာကလ်နဲ့ ြပြန်ေြပြာြပြတဲ့အခါ.. ဂွေဖွမ်းနုကလ “ဒေါ ေတာေစာင့်ဘိုးဘိုးြကလီးကလ
သတိေပြးသွေဖွားတာပြဲြဖစ်မယ်..” လေို့ရှင်းြပြတယ်။ “သူ့ေြပြာစကလားဆို နားေထာင်ရတယ်ေနာ် .. မဟုတ်ရင်
စိတ်ညစ်ရမယ်” .. ဝေွေဖွမ်းနုကလ ဆကလ်ြပြီးသတိေပြးေသးတယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးကလ ေြကလာကလ်လေန့်ြပြီး
ဒေူးေတွေဖွလေကလ်ေတွေဖွေတာင်တုန်ေနဆဲ.. မျကလ်လေုံပးအဝေိုင်းသားနဲ့ သူ ေကလာင်းေကလာင်းေနပြါေတာ့မယ်လေို့ သူ့အဖွေဖွားကလို
ြပြန်ကလတိေပြးလေိုကလ်တယ်။
ေတာေစာင့်ဘိုးဘိုးနဲ့တစ်ြကလိမ်ဆုံပြပြီး ေနာကလ်ပြိုင်းမှာ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေး သိပြ်ကလိုအချိုးေြပြေနတယ်။ ြကလိုးြကလိုးစားစား
အစာရှာေဖွေဖွြပြီး သူ့တွေဖွင်းထဲ ေသချာစုေဆာင်းထားတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ မြကလာပြါဘူး။ ေဆာင်းဦးရာသီေရာကလ်လောတဲ့အခါ
သစ်ရွေဖွကလ်ေြကလွေဖွေတွေဖွနဲ့အတူ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးရဲ့ အကလျင့်ေကလာင်းေတွေဖွ လေွေဖွင့်ပြါသွေဖွားြပြန်တယ်။
“ ဘာမှမလေုပြ်တာ ေပြျာ်စရာ
သာယာတဲ့ေန့ခင်းေလေးမှာ
ေအးေဆးပြဲေနမှာ ..”
အေရာင်ေြပြာင်းလောတဲ့ သစ်ရွေဖွကလ်ေတွေဖွသစ်ပြင်ေတွေဖွြကလားမှာ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေး ေလေျှဝာကလ်သွေဖွားေနြပြန်တယ်။ သူ့ကလို ဂွေဖွမ်းနုကလ
ေြခာကလ်လေိုကလ် ေချာ့လေိုကလ် ဘယ်လေိုပြဲေြပြာေြပြာ ဂွေဖွမ်းမို့ကလေတာ့ ေလေျှဝာကလ်လေည်လေို့ေကလာင်းေနဆဲပြဲ။
ေဆာင်းဝေင်ကလာစ တစ်ေန့မှာ ြမစ်နားမှာေနတဲ့ ေရဖျံပေလေးကလူးကလူးဆီ အလေည်သွေဖွားေတာ့ ကလူးကလူးကလ
ညစာတူတူစားဖို့ဖိတ်တယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ သိပြ်စဉ်းစားမေနဘဲ ကလူးကလူးဖိတ်ေခါ်တာကလို လေကလ်ခံပလေိုကလ်တာပြဲ။ ေြပြာြပြီးတာနဲ့
ကလူးကလူးကလ သူ့အေမြကလီးကလို ဟင်းချကလ်ဖို့ြပြင်ထားခိုင်းတယ်။ ြပြီးတာနဲ့ သံပချိတ်ကလေလေးေတွေဖွကလိုဆွေဖွဲယူြပြီး
ြမစ်ကလမ်းစပြ်ကလိုထွေဖွကလ်သွေဖွားေတာ့ ဂွေဖွမ်းမို့လေည်း ကလူးကလူးဘာများလေုပြ်မလေဲလေို့ လေိုကလ်ြကလည့်တယ်။
ကလူးကလူးကလ နှင်းစေတွေဖွနဲ့ ေအးစကလ်တဲ့ကလမ်းပြါးမှာထိုင်ရင်း ေဆာင်းတွေဖွင်းမို့ခဲေနတဲ့ ေရခဲြပြင်ကလို သူ့လေကလ်သည်းနဲ့ကလုတ် ခွေဖွဲြပြီး
သံပချိတ်ေလေးချလေိုကလ်တယ်။ ေရခဲတုံပးထူထူေပြါ် ထိုင်ေစာင့်လေိုကလ်ြပြီး ခဏြကလာေတာ့ ငါးရှဉ့်ြကလီးတစ်ေကလာင်ကလို
ကလူးကလူးဖမ်းမိသွေဖွားတယ်။ ငါးရှဉ့်ကလို ကလူးကလူးရဲ့အေမြကလီးကလချကလ်ြပြီး သူတို့သုံပးေယာကလ် တူတူစားြကလတယ်။
စားေကလာင်းလေိုကလ်တာ။ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးစိတ်ထဲမှာ ကလူးကလူး အစာရှာရတာကလ ေတာ်ေတာ်လေွေဖွယ်ေနတာပြဲလေို့ ထင်သွေဖွားတယ်။
ကလူးကလူးလေို ြမစ်ကလမ်းနားမှာသာေနရင် ငါးေတွေဖွလေွေဖွယ်လေွေဖွယ်ရမှာပြဲလေို့ေအာကလ်ေမ့ေနတယ်။ ြပြီးေတာ့ ေရဖျံပေလေးကလို
ေနာကလ်ေန့ညစာတူတူစားဖို့ ြပြန်ဖိတ်ခဲ့ပြါေတာ့တယ်။
စိတ်ထင်ရာ ဇွေဖွတ်လေုပြ်တဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ အိမ်ကလို ြမစ်ကလမ်းပြါးနားေြပြာင်းမယ်ဆိုေတာ့ ဂွေဖွမ်းနု အံပ့အားသင့်သွေဖွားတယ်။
“အစာရှာဖို့ ပြိုခကလ်ေနဦးမယ်”.. “တို့တွေဖွင်းထဲမှာ အစာကလုန်ခါနီးြပြီ”.. ဘယ်လေိုမှ ဘာမှ ဂွေဖွမ်းမို့နားဝေင်ေအာင်
ဆကလ်ေြပြာလေို့မရတဲ့အဆုံပးမှာ ဂွေဖွမ်းနု အေလေျှဝာ့ေပြးလေိုကလ်ရတယ်။ အိမ်ေြပြာင်းြပြီးတာနဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ ခါတိုင်းလေို
အစာရှာရမယ့်အစား ကလူးကလူးလေုပြ်သလေို ေအးစကလ်တဲ့ကလမ်းပြါးမှာထိုင်ရင်း ငါးဖမ်းဖို့ ေရခဲြပြင်ကလိုသွေဖွားခွေဖွဲြကလည့်ေနတယ်။
“ခွေဖွဲလေို့ရြပြီ.. ဒေါဆို ကလူးကလူးလောမှ ငါးဖမ်းလေိုကလ်ရုံပပြဲ ..”
ေနာကလ်တစ်ရကလ်မှာ ဂွေဖွမ်းမို့ကလေခါ်ထားလေို့ ကလူးကလူးေရာကလ်လောတယ်။ ညစာစားချိန်နီးတဲ့အခါ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ သူ့ဖွေဖွားဖွေဖွားကလို
ညစာချကလ်ဖို့ ြပြင်ဆင်ထားခိုင်းတယ်။ ဂွေဖွမ်းနုကလ “ဘာစားဖို့ရှိလေို့ ြပြင်ရမှာလေဲ” ဝေမ်းနည်းစွေဖွာ ြပြန်ေမးတယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ
အသာေနပြါ ဆိုတဲ့ပြုံပစံပေလေးနဲ့ ေရခဲေနတဲ့ြမစ်ဆီ ထွေဖွကလ်သွေဖွားတယ်။ သူြမင်ခဲ့သလေိုမျိုး ကလူးကလူးငါးဖမ်းတာကလို လေိုကလ်တုြပြီး
ငါးမျှဝားဖို့ ြကလံပစည်ထားတာကလိုး။
ေရခဲအထူအပြါးမြကလည့်တတ်တဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ အရင်ကလ ခွေဖွဲဖူးတဲ့နားမှာပြဲ ေရခဲြပြင်ကလို ခွေဖွဲဖို့ထပြ်ြကလိုးစားတယ်။ ဒေါေပြမဲ့

ေရခဲြပြင်ဟာ ေတာ်ေတာ်နဲ့ကလွေဖွဲအကလ်မသွေဖွားဘဲ မာေကလျာေနဆဲ။ နှင်းစိုသွေဖွားတဲ့အခါ ဂွေဖွမ်းမို့ရဲ့ယုန်ေမွေဖွးေတွေဖွလေည်း ကလူးကလူးရဲ့
ေရဖျံပအေရခွေဖွံပလေို ေချာမွေဖွတ်မလောဘဲ ေလေးလေံပြကလမ်းတမ်းြပြီး ကလိုယ်မှာကလပြ်ကလုန်တယ်။
ေရခဲြပြင်ကလိုခွေဖွဲဖို့ အားကလုန်တွေဖွန်းပြစ်လေိုကလ်တဲ့အခါမှာေတာ့ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးပြါ ေရခဲြမစ်ေရထဲ ြပြုတ်ကလျသွေဖွားေတာ့တယ်။
ေအးစကလ်စကလ်ေရထဲမှာ ယကလ်ကလန်ယကလ်ကလန်နဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေး အသကလ်မရှူကနိုင် ြဖစ်ေနေတာ့မှ သူေရမကလူးတတ်မှန်း
သူြပြန်သတိရတယ်။ ငါးမျှဝားြခင်းဟာ ယုန်ေတွေဖွအတွေဖွကလ် သိပြ်အန္တရာယ်ြကလီးတာပြဲ။
ဂွေဖွမ်းမို့ေလေးြကလာေနတဲ့အခါ ဗိုကလ်ဆာလောတဲ့ ကလူးကလူးကလ တေမျှဝာ်ေမျှဝာ်ြဖစ်လောတယ်။ “ဘာများြဖစ်ေနပြါလေိမ့်” ..
သွေဖွားြကလည့်ေတာ့ ေရထဲကလ ဂွေဖွမ်းမို့အြဖစ်ကလိုြမင်ြပြီး ယုန်ဖွေဖွားဖွေဖွားကလို လေှမ်းြပြတယ်။
“အို.. သူ တစ်ေယာကလ်ေယာကလ်ကလို တုြပြီး လေိုကလ်လေုပြ်တာထင်တယ် ..” .. ဂွေဖွမ်းနုကလ စိတ်ပြျကလ်သံပတစ်ဝေကလ်နဲ့
ေြပြာတယ်.. “သူများလေို သူလေုပြ်နိုင်တယ် ထင်လေို့ေပြါ့”..။
စိတ်ေကလာင်းထားတဲ့ ကလူးကလူးကလ ေရနစ်ြပြီး ခဲခါနီးြဖစ်ေနတဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ကလို ေရထဲကလ ြပြန်ဆယ်ထုတ်လောတယ်။ ဒေါေပြမဲ့
ဘာမှစားစရာမရှိတာမို့ စိတ်တိုတို၊ ဗိုကလ်ဆာဆာနဲ့ပြဲ အိမ်ြပြန်သွေဖွားရတယ်။
ဒေါဟာ ဂွေဖွမ်းမို့အတွေဖွကလ် ပြထမဆုံပး သင်ခန်းစာပြဲ။ ပြထမဆုံပး ဆိုေတာ့ ဂွေဖွမ်းမို့ကလ မမှတ်ေသးဘူး ေပြါ့။
ေနာကလ်ေန့လေည်း ေတာထဲေလေျှဝာကလ်သွေဖွားြပြီး ဗိုကလ်ဆာမှ ေတွေဖွ့တာခူးစားတယ်။ အစာစုေဆာင်းထားရေကလာင်းမှန်း
မသိရှာေသးဘူး။ ဒေါနဲ့ပြဲ သစ်ေတာကလ်ငှကလ်ေလေးေတွေဖွ ဟိုပြျံပသည်ပြျံပ လေုပြ်ေနတာကလို သွေဖွားစပြ်စုရင်း ငှကလ်ေလေးဝေါဝေါနဲ့
သူငယ်ချင်းြဖစ်သွေဖွားတယ်။ ဝေါဝေါကလလေည်း ဂွေဖွမ်းမို့ကလို ညေနစာစားဖို့ ဖိတ်ေခါ်ြပြန်တယ်။
ဂွေဖွမ်းမို့ကလ သူ့ကလို သူငယ်ချင်းကလ စားဖို့ေခါ်ရင် အစာေပြါေနလေို့ လေို့ပြဲ ေအာကလ်ေမ့တယ်။ ငှကလ်ေလေးဝေါဝေါ
ဘယ်လေိုအစာရှာသလေဲ ေသချာလေိုကလ်ြကလည့်ြပြန်တယ်။ ဝေါဝေါနဲ့တူတဲ့ ငှကလ်ေလေးတစ်ေကလာင်ကလ သစ်ပြင်တစ်ပြင်ရဲ့ နံပေဘးကလို
နှုတ်သီးနဲ့ အခါခါေခါကလ်ေနတယ်။ ခဏေနေတာ့ သစ်ေခါကလ်ထဲကလ ပြိုးေကလာင်ေတွေဖွကလို ေြကလာ်ြပြီး ဂွေဖွမ်းမို့ကလို ဧည့်ခံပြကလတယ်။
ဝေါဝေါတို့နဲ့ အတူစားေသာကလ်ရင်း ဂွေဖွမ်းမို့စိတ်ထဲမှာ “သူများေတွေဖွများ အစာရှာရ လေွေဖွယ်လေိုကလ်တာ၊ အစကလ
ဘာလေို့မသိခဲ့ပြါလေိမ့်” ဆိုြပြီး ေပြျာ်သွေဖွားတယ်။ ဝေါဝေါတို့ကလိုလေည်း ေနာကလ်ေန့အစာတူတူစားဖို့ ြပြန်ဖိတ်ခဲ့ြပြန်တယ်။
ေနာကလ်ေန့မှာေတာ့ ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ ေလေျှဝာကလ်လေည်ရာကလ ေစာေစာြပြန်လောြပြီး ဂွေဖွမ်းနုကလို “ညစာစားဖို့ြပြင်ပြါေတာ့” လေို့
အေလောတြကလီး ေြပြာလောြပြန်တယ်။ “ဘာြပြင်ရမှာလေဲ .. ဘာမှမရှိဘူး..” စိတ်ပြျကလ်လေကလ်ပြျကလ် ြပြန်ေြပြာလေည်း ဂွေဖွမ်းမို့ကလ
“မီးသာေမွှးထား၊ ကလျန်တာ ကလျွန်ေတာ့်တာဝေန်ထားပြါ..” ေြပြာြပြန်တယ်။
ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ ေကလျာကလ်တုံပးတစ်တုံပးကလို ေကလာကလ်ြပြီး သစ်ေတာကလ်ငှကလ် နှုတ်သီးလေိုမျိုး သူ့ေခါင်းမှာ ချည်တယ်။ ြပြီးတာနဲ့
သစ်ပြင်တစ်ပြင်ေပြါ်တကလ်ြပြီး ေခါင်းမှာချည်ထားတဲ့ ေကလျာကလ်တုံပးနှုတ်သီးနဲ့ သစ်ပြင်ကလို ေခါကလ်ေနေတာ့တယ်။
နဲနဲြကလာေတာ့ ဂွေဖွမ်းမို့ရဲ့ေခါင်းေလေး နာကလျင်ြပြီးေသွေဖွးစို့လောတယ်။ မူးသွေဖွားတဲ့ ဂွေဖွမ်းမို့ေလေး သစ်ပြင်ေပြါ်ကလ ဒေလေိမ့်ေခါကလ်ေကလွေဖွး
ြပြုတ်ကလျတဲ့အခါ တိုကလ်ဆိုင်စွေဖွာ လေှမ်းြမင်လေိုကလ်တဲ့ သစ်ေတာကလ်ငှကလ်ေလေးဝေါဝေါ ဘယ်လေိုမှ မေအာင့်နိုင်ပြဲ ရယ်ေမာမိတယ်။

“ဂွေဖွမ်းမို့ ဘယ်လေိုြဖစ်တာလေဲ” ဝေါဝေါရဲ့ အေမးကလို ဂွေဖွမ်းနုကလ ြပြန်ေြဖတယ်။ “တစ်ေယာကလ်ေယာကလ် ဒေီလေိုအစာရှာတာ
သူြမင်ဖူးလေို့ပြဲထင်တယ်”.. “သူများလေို သူလေုပြ်နိုင်တယ် ထင်လေို့ေပြါ့”..။ ြပြီးေတာ့ ဘာမှေကလျွးစရာမရှိတာမို့ ဝေါဝေါနဲ့
သူငယ်ချင်းငှကလ်ေလေးေတွေဖွကလို ဂွေဖွမ်းနုကလပြဲ အိမ်ြပြန်ခိုင်းလေိုကလ်ရတယ်။ သူတို့ ေြမးအဖွေဖွားလေည်း ညေနစာ
ဘာမှမစားလေိုကလ်ရေတာ့ဘူး။
ခုေလောကလ်ဆို ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ ေတာ်ေတာ်နားလေည်သင့်ြပြီ။ ယုန်ဟာယုန်လေိုပြဲ အစာရှာစားရမယ်။ ဒေါေပြမဲ့
နှစ်ရကလ်သုံပးရကလ်ေလောကလ်ြကလာတဲ့အခါမှာ အစာရှာရင်း မေယာင်မလေည် ေလေျှဝာကလ်သွေဖွားမိြပြန်တယ်။ ဝေကလ်ဝေံပြကလီးမိုးမိုးနဲ့ဆုံပြပြီး
သူကလလေည်း ဂွေဖွမ်းမို့ကလို အစာေကလျွးချင်လေို့ ေခါ်ြပြန်တယ်။ ဒေီတစ်ခါလေည်း ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ မိုးမိုး အစာရှာပြုံပကလို အားမကလျဘဲ

မေနနိုင်ြပြန်ဘူး။ သူြမင်တာကလ မိုးမိုးဟာ သူ့လေကလ်ဝေါးေအာကလ်မှာ ခွေဖွာလေိုကလပြ်ေနတဲ့ အသားမာြပြားေတွေဖွကလို
ဓားနဲ့ခွေဖွာလေိုကလ်တာပြဲ။ ြပြီးေတာ့ အဲဒေ့ ါေတွေဖွကလို ေရေနွေဖွးပြူထဲ ြပြုတ်လေိုကလ်တယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့အတွေဖွကလ်ကလ ဒေါလေည်း
စားေကလာင်းေနတာပြဲ။
ဂွေဖွမ်းမို့မသိလေိုကလ်တာကလ မိုးမိုးဟာ ေစာေစာေလေးကလတင် အသီးအနှံပေတွေဖွကလို သူ့လေကလ်ဝေါးြကလီးေတွေဖွေအာကလ်မှာ ဖိေြခြပြီး
ြပြားချပြ်ေြခာကလ်ေသွေဖွ့သွေဖွားတဲ့အခါ သစ်သီးမုန့်ချပြ်ေတွေဖွြဖစ်ေအာင် လေုပြ်ယူလောတယ် ဆိုတာကလိုပြဲ။ မျကလ်လေှည့်ြပြခံပရတာကလို
ဂွေဖွမ်းမို့ကလ တကလယ်မှတ်ြပြီး မိုးမိုးကလို အထင်ြကလီးသွေဖွားတယ်။ ြပြီးေတာ့ ေနာကလ်ေန့မှာ အစာလောစားဖို့ မိုးမိုးကလိုလေည်း
ေခါ်ြပြန်တယ်။
ေနာကလ်ေန့ ဝေကလ်ဝေံပြကလီးမိုးမိုးလောခါနီးမှာ ညစာြပြင်ဖို့ သူ့ဖွေဖွားဖွေဖွားကလို ေရေနွေဖွးတည်ခိုင်းြပြီး၊ သူကလ ဓားတစ်ေချာင်းနဲ့
မိုးမိုးလေုပြ်ခဲ့သလေိုပြဲ သူ့လေကလ်ဝေါးကလအသားကလို ဖဲ့ဖို့လေုပြ်တယ်။ သိပြ်သနားဖို့ေကလာင်းတဲ့ အြဖစ်ပြဲ ..
အရမ်းကလိုနာကလျင်ရှာတာေပြါ့။ နာလေွေဖွန်းလေို့ မျကလ်ရည်ေတွေဖွ ဂွေဖွမ်းမို့မျကလ်နှာေပြါ်မှာ စီးသွေဖွားတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ဧည့်သည်ကလို
ဧည့်ခံပရမယ်ေလေ။ သူ့လေကလ်ကလ အသားမာကလို သူြကလိုးစားြပြီး လေွှာထုတ်ရှာတယ်။
ဂွေဖွမ်းမို့လေုပြ်ေနပြုံပကလို ြကလည့်ြပြီး မိုးမိုး မျကလ်လေုံပးြပြူကးသွေဖွားတယ်။
“ဒေီေကလာင်ေလေး ဘာေတွေဖွေလေျှဝာကလ်လေုပြ်ေနပြါလေိမ့်”
ဂွေဖွမ်းနုကလ မျကလ်စိမျကလ်နှာပြျကလ်စွေဖွာနဲ့ ေခါင်းယမ်းပြစ်လေိုကလ်တယ်။ “ခါတိုင်းလေိုပြဲ .. သူ တစ်ေယာကလ်ေယာကလ်
ဒေါမျိုးလေုပြ်တာကလို ြမင်ြပြီး လေိုကလ်လေုပြ်ြပြန်ြပြီ”
ဒေီလေိုပြုံပနဲ့ အစာစားရဖို့ လေမ်းမြမင်ေတာ့ မိုးမိုးစိတ်တိုသွေဖွားြပြီ။
“စားဖို့ဖိတ်ြပြီး ေကလျွးစရာမရှိဘူးဆိုတာ တမင်တကလာရည်ရွေဖွယ်ြပြီး မေလေးမစားလေုပြ်တာပြဲကလွေဖွ .. မင်းမှာ စားစရာ
ဘယ်ရှိမှာလေဲ.. မင်းကလ ပြျင်းတာကလိုး..”
ေဆာင့်ေဆာင့်ေအာင့်ေအာင့်ေြပြာရင်း မိုးမိုးြပြန်သွေဖွားတယ်။
သည်ေတာ့မှ သူ့လေကလ်နာေနတာကလို ေဆးထည့်ရင်း ေတာေစာင့်ဘိုးဘိုးေြပြာသွေဖွားတာကလို ဂွေဖွမ်းမို့ ြပြန်သတိရတယ်။
သူဟာ ေတာ်ေတာ်ေလေးကလို ရူးမိုကလ်ခဲ့တာပြါလေား။
“အိုကလွေဖွာ.. ငါတို့ယုန်ေတွေဖွ အစာရှာရတာ မလေွေဖွယ်ဘူးဆိုေပြမဲ့ သူများေတွေဖွလေို အစာရှာမယ်ဆိုရင် ပြိုခကလ်ခဲေနမှာပြါလေား။
သူများလေိုလေိုကလ်တုေနမယ့်အစား ကလိုယ်ရှာနိုင်သလေိုရှာတာပြဲ ေကလာင်းပြါတယ်ေလေ”
ေနာကလ်ဆုံပးမှာ သူ့အေြကလာင်းသူသိသွေဖွားတဲ့ ယုန်ေလေးဂွေဖွမ်းမို့ဟာ သစ်သီးြမန်ြမန်ရှာေဖွေဖွေတွေဖွ့ဖို့ ြကလိုးစားရင်း၊ သစ်ဥေတွေဖွ
ြမန်ြမန်တူးထုတ်နိုင်ဖို့ ေလေ့ကလျင့်ရင်း ေန့ရကလ်ေတွေဖွကလို ြဖတ်သန်းေနပြါေတာ့တယ်။ သူ့ဖွေဖွားဖွေဖွား ဂွေဖွမ်းနုနဲ့တူတူ
ယုန်တွေဖွင်းေလေးကလို လေတ်ဆတ်တဲ့အစာေတွေဖွ ြဖည့်ထားဖို့ အချိန်တိုင်းမှာ သတိထားတတ်လောတယ်။ ဂွေဖွမ်းမို့ဟာ တခါတခါ
စိတ်လေိုလေကလ်ရ သီချင်းေတာ့ ဆိုေသးတယ်.. ဆိုတဲ့သီချင်းကလေတာ့ ေြပြာင်းသွေဖွားြပြီ။
“ အစာရှာရတာ ေပြျာ်စရာ
သာယာတဲ့ေန့ခင်းတိုင်းမှာ
အလေုပြ်ေတွေဖွ လေုပြ်ေနမှာ ..” ... တဲ့..
အရင်လေို အပြျင်းသီချင်း မဟုတ်ေတာ့ဘူး။
ေတာေစာင့်ဘိုးဘိုးြကလီးကလ ဟိုး ေတာင်ထိပြ်ေပြါ်ကလေန ေတာအုပြ်ေလေးကလို အေပြါ်စီးကလြကလည့်ေနရင်း တစ်ခါကလ ရူးမိုကလ်ခဲ့တဲ့
ဂွေဖွမ်းမို့ေလေး အလေုပြ်များေနတာြမင်ေတာ့ သူ့ေဆးတံပကလို မီးညှိြပြီး ေပြျာ်ရွှင်စွေဖွာ အားပြါးတရ ရှိုကလ်ဖွေဖွာလေိုကလ်ေတာ့တယ်။
***

မူရင်း အေမရိကလန်ရိုးရာပြုံပြပြင် (Ableegumooch, the Lazy Rabbit)

Saturday, February 13, 2010

ြကလာရွေဖွကလ်ေပြါ်မှာ
တစ်ေန့မှာ အခွေဖွံပထူလေိပြ်တစ်ေကလာင်ဟာ တစ်လေှမ်းချင်း လေမ်းေလေျှဝာကလ်ရင်းကလ မှိုပြွေဖွင့်ြကလီးတစ်ပြွေဖွင့်နားကလို ြဖတ်သွေဖွားမိတယ်။
အဲ့ဒေီ မှိုပြွေဖွင့်ဟာ ပြတ်ဝေန်းကလျင်ကလို ြငီးေငွေဖွ့လေို့ ေနရာသစ်ရှာချင်ေနတဲ့ ဖားကလေလေးတစ်ေကလာင်ရဲ့အိမ် ြဖစ်ေနတယ်။
မှိုပြွေဖွင့်ေပြါ် ထိုင်ေငးေနတဲ့ ဖားကလေလေး ဖိုးသားကလ လေိပြ်ကလို ြမင်သွေဖွားတဲ့အခါ အခွေဖွင့်ေကလာင်းယူြပြီး လေိပြ်ရဲ့ေကလျာခွေဖွံပေပြါ်
တကလ်လေိုကလ်လောေတာ့တယ်။
ဖိုးသားဟာ သူ့အရပြ်အတိုင်းဆို ေြမြကလီးနဲ့ ကလပြ်ေနတာမို့ သူတကလ်ထိုင်ေနတတ်တဲ့ မှိုပြွေဖွင့်ြကလီးဝေန်းကလျင်ကလလေွေဖွဲရင်
ကလျန်တာေတွေဖွကလို သိပြ်မသိခဲ့ဘူး။ အခွေဖွံပထူလေိပြ်ရဲ့ ေကလျာကလုန်းေပြါ်မှာ ထိုင်လေိုကလ်ခဲ့တဲ့ လေမ်းတစ်ေလေျှဝာကလ်မှာေတာ့
အထူးအဆန်းေတွေဖွ အများြကလီး ြမင်ရလောတယ်။ လေန်းလေန်းဆန်းဆန်း ပြွေဖွင့်ေနတဲ့ ပြန်းပြွေဖွင့်ေရာင်စုံပြကလီးေတွေဖွ၊
စိမ်းစိုအုပြ်ဆိုင်းေနတဲ့ သစ်ပြင်ြကလီးနဲ့ အဲ့ဒေီနားကလ သတ္တဝေါမျိုးစုံပကလို ဖိုးသားေတွေဖွ့ခဲ့တယ်။
သစ်ပြင်ြကလီးေပြါ်ကလို ရှဉ့်ေလေးတစ်ေကလာင် ေြပြးတကလ်သွေဖွားတာကလို ဖိုးသားြမင်လေိုကလ်တယ်။ “သူ့အိမ်ကလေနဆိုရင်
ရှုခင်းလေှလေှကလို အဝေြကလည့်ရမှာပြဲ .. ဒေါေပြမဲ့ အဲ့လေိုသစ်ပြင်ြကလီးကလိုသာ ေန့တိုင်းတကလ်ရရင် အသကလ်ြမန်ြမန်အိုလေိမ့်မယ်..”
ေနရာသစ်ကလို သိပြ်ေတာင့်တေနတဲ့ ဖိုးသားဟာ သူများအိမ်ေတွေဖွကလို အားကလျစွေဖွာေငးလေိုကလ်၊ သူ့အတွေဖွကလ်သူစဉ်းစားလေိုကလ်နဲ့
အလေုပြ်များရရှာတယ်။ ရှဉ့်ေလေးလေိုေတာ့ မေနဘူးလေို့ သူဆုံပးြဖတ်လေိုကလ်တယ်။
သစ်ပြင်ြကလီးရဲ့ အြမစ်နားကလို သူတို့ြဖတ်သွေဖွားေတာ့ တီေကလာင်ေလေးကလ လေှမ်းြကလည့်ေနတာကလို ဖိုးသားြမင်တယ်။
တီေကလာင်ေလေးရဲ့ အိမ်ေနရာလေည်း သိပြ်မဆိုးဘူးဘဲ။ ေစာေစာကလ ရှဉ့်အိမ်လေို အြမင့်ြကလီးတကလ်စရာ မလေိုဘူး။
ေနွေဖွးေထွေဖွးမယ်၊ လေုံပြခုံပမယ်။ “ဒေါေပြမဲ့ သိပြ်ေသးလေွေဖွန်းတယ်.. အဆင်ေြပြမယ်မထင်ဘူး..” ဖိုးသားကလ မှတ်ချကလ်ချြပြီး
တြခားဘကလ်ကလို လေှမ်းေငးေနလေိုကလ်တယ်။
ေနာကလ်တစ်ဖကလ်မှာ ယုန်ကလေလေးေတွေဖွ ယုန်တွေဖွင်းေလေးေဘးမှာ ကလစားေနြကလတာကလို ဖိုးသားြမင်တယ်။ “သူတို့တွေဖွင်း
ဆိုရင်ေတာ့ ကလျယ်ကလျယ်ဝေန်းဝေန်း ရှိသားပြဲ .. ဒေါေပြမဲ့ တွေဖွင်းကလ အဲ့ေလောကလ်ကလျယ်ေနရင် သူများေတွေဖွလေည်း
တူတူလောေနချင်လေိမ့်မယ်.. ဒေါေတာ့ မြဖစ်ဘူး..” ဖိုးသားကလ သူငယ်ချင်းေတွေဖွကလို ခင်ေပြမဲ့ ေနတာကလေတာ့
သူ့ဘာသာသူ တစ်ေကလာင်တည်း ေနချင်တယ်။ အိမ်အသစ်လေိုချင်ေနတဲ့ ဖိုးသားဟာ ယုန်တွေဖွင်းလေို
ကလျယ်ဝေန်းတာကလလေည်း သူြကလိုကလ်တဲ့အိမ်မျိုး မဟုတ်မှန်း သိသွေဖွားတယ်။
ဒေီလေိုနဲ့ လေိပြ်ခွေဖွံပေပြါ်မှာ ေနစာလေှုံပရင်း တိုင်းခန်းလေှည့်လေည်ေနတဲ့ ဖိုးသားဟာ ေရကလန်ြကလီးတစ်ခုကလို လေှမ်းြမင်လေိုကလ်တယ်။
ေရကလန်ြကလီးရဲ့ အလေယ်ထဲမှာ စိမ်းစိုေနတဲ့ ြကလာရွေဖွကလ်ေတွေဖွ။ သိပြ်ေအးချမ်းတဲ့ ေနရာေလေးမို့ ဖိုးသားဟာ အဲ့ဒေီကလို
သွေဖွားေနချင်စိတ် ြဖစ်သွေဖွားတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ေရကလန်ထဲမှာ ငါးအြကလီးြကလီးေတွေဖွ ရှိေနတာလေည်း ဖိုးသားြမင်ရတယ်။
သူေရကလူးမသွေဖွားရဲဘူး။ “ငါးေတွေဖွကလ သေဘာေကလာင်းပြုံပရပြါတယ်.. ဒေါေပြမဲ့ ဗိုကလ်ဆာတဲ့အေကလာင်ကလ လောကလိုကလ်စားရင်
ဘယ်လေိုလေုပြ်မလေဲ..” မေတွေဖွးတတ် မြကလံပတတ်နဲ့ ဖိုးသားတစ်ေကလာင် ြကလာရွေဖွကလ်ြကလီးေတွေဖွဆီကလို လေှမ်းေငးေနဆဲ။
အခွေဖွံပထူလေိပြ်ဟာ ေရထဲကလို ဆင်းေတာ့မှာမို့ ဖိုးသား ေနရစ်ခဲ့ရတယ်။ ေရကလန်ထဲလေည်း ဆင်းမရ။ တြခား
ဘယ်သွေဖွားရမှန်းလေည်းမသိ။ ဟိုြကလည့်ဒေီြကလည့်နဲ့ ေြမွေဖွတစ်ေကလာင်ကလို လေှမ်းြမင်တယ်။ ြမကလ်ေတွေဖွြကလားထဲ ပြုန်းလေျှဝိုးကလွေဖွယ်လေျှဝိုး
သွေဖွားေနတဲ့ေြမွေဖွဟာ သစ်ပြင်ရင်းမှာရှိတဲ့ ငှကလ်သိုကလ်ထဲကလ ငှကလ်ေပြါကလ်စေလေးေတွေဖွကလို စားေတာ့မှာပြဲ။ ဖိုးသားကလ
ငှကလ်ကလေလေးေတွေဖွကလို သနားသွေဖွားတယ်။ “ဘယ်လေိုကလယ်ရပြါ့ ..”
ကလယ်ချင်ေပြမဲ့ ေြမွေဖွကလို မကလိုကလ်တတ်တဲ့ ဖိုးသားလေည်း ေြမွေဖွြပြန်ကလိုကလ်တာေတာ့ ခံပရနိုင်တယ်။ “မိုးနတ်မင်း ကလယ်မလေား”
ေမာ့ြကလည့်လေိုကလ်ေတာ့ ငှကလ်အသိုကလ်ရဲ့အထကလ်နားကလ သစ်ကလိုင်းမှာ သစ်သီးမှည့်တစ်လေုံပးကလို ေတွေဖွ့တယ်။ “သစ်သီးဆီ

ြမန်ြမန်သွေဖွားမှ..” ေြမွေဖွြကလီး ငှကလ်ကလေလေးေတွေဖွဆီ မေရာကလ်ခင် ဖိုးသားကလ သစ်သီးမှည့်ရှိတဲ့ သစ်ကလိုင်းဆီ ေရာကလ်ေအာင်
အြမန်သွေဖွားတယ်။ ငှကလ်ေလေးေတွေဖွကလို ကလယ်ချင်ေဇာနဲ့ သူအရင်ကလ ေဝေးေဝေးြမင့်ြမင့် မခုန်နိုင်ခဲ့တာကလိုေတာင် ေမ့လေို့ေပြါ့။
သစ်ပြင်ဆီခုန်သွေဖွား၊ သစ်ပြင်ေပြါ်ကလို ြကလိုးစားတကလ်တယ်။ ဖိုးသား သစ်သီးမှည့်ဆီ ေရာကလ်တဲ့အချိန်မှာ ေြမွေဖွဟာလေည်း
ငှကလ်သိုကလ်နားကလို ေရာကလ်ေနြပြီ။ ဖိုးသားကလ သစ်သီးမှည့်ကလို ေြမွေဖွေပြါ်တည့်တည့်ေြကလွေဖွေအာင် ြဖုတ်ချလေိုကလ်တယ်။
“ဝေုန်း” ... သစ်သီးမှည့် အေလေးချိန်ေြကလာင့် ငိုကလ်ေနတဲ့ သစ်ကလိုင်းဟာ ရုတ်တရကလ် ြပြန်ေြမာကလ်တကလ်သွေဖွားြပြီး
ဖိုးသားလေွေဖွင့်သွေဖွားတယ်။ ေြကလာကလ်အားလေန့်အားနဲ့ ေအာ်ဟစ်ရင်း ေလေထဲပြျံပတကလ်သွေဖွားေပြမဲ့ တစ်ကလိုယ်ေကလာင်းမဆန်တဲ့
ဖိုးသားဟာ ငှကလ်ကလေလေးေတွေဖွအသိုကလ်ရှိရာကလို စိုးရိမ်တြကလီး လေှမ်းြကလည့်ေသးတယ်။ အေပြါ်ကလေြကလွေဖွလောတဲ့ သစ်သီးကလို
ထိတ်လေန့်ြပြီး ြမကလ်ရိုင်းေတာထဲ ေြပြးဝေင်သွေဖွားတဲ့ ေြမွေဖွအြမီးကလို ေတွေဖွ့လေိုကလ်တယ်။ ငှကလ်ကလေလေးေတွေဖွ လေွေဖွတ်သွေဖွားြပြီ။
တိုကလ်တိုကလ်ဆိုင်ဆိုင်ပြဲ။ ေလေထဲလေွေဖွင့်လောတဲ့ ဖိုးသားလေည်း ေရကလန်ြကလီးအလေယ်ကလ ြကလာရွေဖွကလ်ြကလီးတစ်ရွေဖွကလ်ေပြါ်ကလို
ေရာကလ်သွေဖွားေတာ့တယ်။ “ေတာ်ပြါေသးရဲ့..”
ဖိုးသားဟာ ေပြျာ်ရွှင်စွေဖွာနဲ့ ြကလာရွေဖွကလ်ြကလီးေပြါ်ကလေန ဝေမ်းသာအားရ ေအာ်လေိုကလ်တယ်။ “ဒေီမှာပြဲ ေနေတာ့မယ် .. ဒေါဟာ
အိမ်အသစ်ေလေးပြဲ”
ြကလာရွေဖွကလ်ြကလီး ေရြမုပြ်သွေဖွားတဲ့အခါ ငါးေတွေဖွလောကလိုကလ်ေနမလေား။ ဒေီကလေန ေဝေးေဝေးလေံပလေံပကလို ဘယ်လေိုသွေဖွားရမလေဲ။
တြခားအေတွေဖွးေတွေဖွ ေရကလန်ြကလီးနဲ့ ြကလာပြွေဖွင့်ေတွေဖွကလို သေဘာကလျေနတဲ့ ဖိုးသားစိတ်ထဲ ဝေင်မလောနိုင်ဘူး။ သူ့ဘာသာသူ
ေကလျနပြ်ေနတဲ့ ဖိုးသားဟာ သူေရာကလ်ေနတဲ့ ြကလာရွေဖွကလ်ေပြါ်မှာပြဲ ဆကလ်ေနသွေဖွားဖို့လေည်း သတ္တိရှိေနေတာ့တယ်။
- - - - မူရင်း - IPL မှ Eric Owen ရဲ့ The Lilypad

Monday, February 22, 2010

ပြုံပပြမာ
ဇန်(Zen) ဆိုတာ မဟာယနအယူေတွေဖွထဲကလ လေူသိများတဲ့ ဂိုဏ်းကလွေဖွဲတစ်ခုပြါ။ အခုေရးတဲ့ ပြုံပြပြင်ကလ
ဇန်တရားေဟာစာေတွေဖွထဲပြါရှိတဲ့ ပြုံပြပြင်ြဖစ်ပြါတယ်။ ဇန်အယူအရ ဘုရားေဟာပြုံပဝေတ္ထုတစ်ခုထဲမှာ ပြါတယ်လေို့ပြဲ
အြကလမ်းသိရုံပေလောကလ် ေရးထားပြါတယ်။
* * *
ခရီးသွေဖွားတစ်ေယာကလ် လေမ်းမှာ ကလျားနဲ့တိုးတယ်။
ကလျားရန်ကလေြကလာကလ်လေို့ ထွေဖွကလ်ေြပြးတယ်။ ေနာကလ်ကလ ကလျားလေိုကလ်ေနတယ်။
အသကလ်လေု ထွေဖွကလ်ေြပြးရင်း ကလမ်းပြါးကလိုေရာကလ်ေတာ့ ေ့ရှမှာေချာကလ်၊ ေနာကလ်မှာကလျား။ လေိုကလ်ေနတဲ့
ကလျားရန်ကလလေွေဖွတ်ေအာင် ြမင်ြမင်ရာ နွေဖွယ်ပြင်ြကလီးကလိုဆွေဖွဲခိုြပြီး ေချာကလ်ထဲဆင်းဖို့ ြကလိုးစားတယ်။
တုန်လေှုပြ်ေြကလာကလ်လေန့့်စွေဖွာ ငုံပ့ြကလည့်လေိုကလ်ေတာ့ ေအာကလ်မှာကလလေည်း ေနာကလ်ထပြ်ကလျားတစ်ေကလာင် ရှိေနြပြန်တယ် ..
နွေဖွယ်ပြင်ဟာ သူ့အသကလ်ပြဲ။
ေမာ့ြကလည့်ေတာ့ ြကလွေဖွကလ်ြဖူကတစ်ေကလာင်နဲ့ ြကလွေဖွကလ်မည်းတစ်ေကလာင်ကလ နွေဖွယ်ပြင်ကလို အရင်းဘကလ်ကလေန
အတူတူကလိုကလ်ြဖတ်ေနြကလတယ်။
ဒေါေပြမဲ့ နွေဖွယ်ြကလိုးတန်းလေန်းနဲ့ လေူဟာ သူ့ေဘးကလ ေချာကလ်ကလမ်းပြါးနံပရံပမှာ စေတာ်ဘယ်ရီသီးပြင်ကလ အသီးမှည့်ေတွေဖွ
ြမင်လေိုကလ်တယ်။ သူ နွေဖွယ်ြကလိုးကလို လေကလ်တစ်ဖကလ်ကလဆုပြ်ကလိုင်ရင်း ေနာကလ်လေကလ်တစ်ဖကလ်နဲ့ စေတာ်ဘယ်ရီသီးကလို
လေှမ်းခူးစားလေိုကလ်တယ်။
အလေွေဖွန်ချိုြမိန်တဲ့ အရသာပြဲ.... တဲ့။
* * *
လေူ့ဘဝေကလို ဆိုလေိုတာ ထင်ပြါတယ်။
မူရင်း - A Parable

Monday, March 8, 2010

အားနည်းချကလ်
လေူတိုင်းဆီမှာ ေရှာင်လေွှဲလေို့မရတဲ့ အားနည်းချကလ်ေတွေဖွ ရှိေနတတ်တယ်။ တချို့သူေတွေဖွမှာေတာ့ ြမင်သာထင်သာ
အားနည်းချကလ်ေတွေဖွ ရှိေနြပြီး အားငယ်စိတ်ေတွေဖွ ဝေင်ေနတတ်ြကလတယ်။ တချို့သူေတွေဖွကလေတာ့ အားနည်းချကလ်တစ်ခုကလို
ရှုေထာင့်ေြပြာင်းလေှည့်လေိုကလ်ရင် အားသာချကလ်ြဖစ်သွေဖွားမယ်မှန်း ေြမာ်ြမင်နိုင်ြကလတယ်။
- - ဂျပြန်ကလ ဆယ်နှစ်အရွေဖွယ် ေကလာင်ေလေးတစ်ေယာကလ်ဟာ မေတာ်တဆ ထိခိုကလ်မှုေြကလာင့် ဘယ်ဘကလ်လေကလ်တစ်ဖကလ်
ဆုံပးရှုံပးခဲ့ရတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ သူဟာ ဂျူကဒေို -ကလိုယ်ခံပပြညာကလို သင်ယူဖို့ တအားကလို စိတ်ထကလ်သန်ေနခဲ့ြပြီး
ဂျူကဒေိုဆရာြကလီးတစ်ဦးဆီမှာ သွေဖွားသင်ယူခဲ့တယ်။
ေကလာင်ေလေးကလ ေလေ့ကလျင့်ခန်းေတွေဖွကလို ြကလိုးစားလေိုကလ်နိုင်ခဲ့ေပြမဲ့ ဆရာြကလီးကလ သူ့ကလို ဂျူကဒေိုတိုကလ်ကလွေဖွကလ်တစ်ကလွေဖွကလ်ကလိုပြဲ
ကလျင့်ေနေစခဲ့တယ်။ သုံပးလေေကလျာ်လောေတာ့
"ဆရာ၊ ကလျွန်ေတာ့်ကလို တြခားကလစားကလွေဖွကလ်ေတွေဖွ သင်ေပြးဦးေလေ"
ေကလာင်ေလေးကလ ေြပြာတဲ့အခါ.. "မင်းသိတာ ဒေီတစ်ကလွေဖွကလ်ေပြမဲ့ မင်းသိဖို့လေိုတာလေည်း ဒေီတစ်ကလွေဖွကလ်တည်းပြဲ " လေို့
ဆရာြကလီးကလ ြပြန်ေြဖခဲ့တယ်။
ေကလာင်ေလေးကလ ဆရာြကလီးကလို ေသချာနားမလေည်ေပြမဲ့ သူတတ်တဲ့ တစ်မျိုးကလိုပြဲ ဇွေဖွဲေကလာင်းေကလာင်းနဲ့
ေလေ့ကလျင့်ယူခဲ့တယ်။ သူ့မှာလေကလ်တစ်ဖကလ် မရှိတာေြကလာင့် ဒေီကလစားကလွေဖွကလ်တစ်မျိုးပြဲ သင်နိုင်တာလေို့လေည်း
ထင်မှတ်ေနခဲ့တယ်။ ဒေီလေိုနဲ့ လေေပြါင်းများစွေဖွာြကလာလောတဲ့အခါ ဆရာြကလီးကလ ေကလာင်ေလေးကလို ဂျူကဒေိုသင်တန်းသား ြပြိုင်ပြွေဖွဲမှာ
သွေဖွားြပြိုင်ေစတယ်။
အံပ့ြသဖို့ေကလာင်းစွေဖွာပြဲ... ေကလာင်ေလေးဟာ ပြထမဆုံပး ပြွေဖွဲနှစ်ခုမှာ ြပြိုင်ဖကလ်ေတွေဖွကလို အလေွေဖွယ်တကလူ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
တတိယအေခါကလ်မှာေတာ့ ေကလာင်ေလေးရဲ့ ြပြိုင်ဖကလ်ဟာ ကလျွမ်းကလျွမ်းကလျင်ကလျင် တိုကလ်ခိုကလ်နိုင်တာေြကလာင့် ေကလာင်ေလေးကလို
ထိတ်လေန့်ေစခဲ့တယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ေကလာင်ေလေးရဲ့ တစ်နည်းတည်းေသာ တိုကလ်ကလွေဖွကလ်ဟာ စိတ်မရှည်ေတာ့တဲ့ သူ့ြပြိုင်ဖကလ်ကလို
အနိုင်ယူလေိုကလ်ြပြန်တယ်။
သည်လေိုနဲ့ ေကလာင်ေလေးဟာ ေနာကလ်ဆုံပးဒေိုင်းလေုပြွေဖွဲအထိ တကလ်လောခဲ့တယ်။ ေနာကလ်ဆုံပးပြွေဖွဲမှာ ေကလာင်ေလေးရဲ့ ြပြိုင်ဖကလ်ကလ
ေကလာင်ေလေးထကလ် ပြိုထွေဖွားကလျိုင်းြပြီး ကလစားသကလ်လေည်း ပြိုြကလီးေနတာမို့ ဒေိုင်လေူြကလီးေတွေဖွကလ လေကလ်တစ်ဖကလ်မရှိတဲ့
ေကလာင်ေလေးကလို ထိခိုကလ်မှာစိုးလေို့ ဆကလ်မြပြိုင်ခိုင်းြကလေတာ့ဘူး။
ဒေါေပြမဲ့ ေကလာင်ေလေးကလို ကလစားကလွေဖွကလ်တစ်ကလွေဖွကလ်ပြဲ သင်ေပြးထားတဲ့ ဂျူကဒေိုဆရာြကလီးကလ ထြပြီးကလန့်ကလွေဖွကလ်တယ်။
"ဒေီေကလာင်ေလေး ေနာကလ်ဆုံပးပြွေဖွဲြပြီးတဲ့အထိ ဆကလ်ြပြိုင်ပြါေစ".. ဒေီလေိုနဲ့ ေကလာင်ေလေးဟာ ဒေိုင်းလေုပြွေဖွဲြကလိုးဝေိုင်းထဲ
ေရာကလ်သွေဖွားတယ်။
မြကလာခင်မှာပြဲ ေကလာင်ေလေးရဲ့ြပြိုင်ဖကလ်ဟာ ေကလာင်ေလေးကလို အထင်ေသးမိတယ်။ သူသတိလေစ်သွေဖွားတဲ့
အခိုကလ်အတန့်မှာပြဲ ေကလာင်ေလေးဟာ သူသိထားတဲ့ တိုကလ်ကလွေဖွကလ်ေလေးကလို လေျင်ြမန်စွေဖွာ အသုံပးချြပြီး ြပြိုင်ဖကလ်ကလို
လေဲသွေဖွားေစခဲ့တယ်။
ေကလာင်ေလေးဟာ သူ့ရဲ့ ပြထမဆုံပးဒေိုင်းဆုကလို ယူြပြီး ဆရာြကလီးနဲ့အတူ အိမ်ကလိုလေမ်းေလေျှဝာကလ်လောတယ်။

ြပြိုင်ပြွေဖွဲအေြကလာင်းေတွေဖွ ြပြန်ေြပြာေနြကလရင်း ေကလာင်ေလေးကလ အားတင်းြပြီး "ခုပြွေဖွဲေတွေဖွမှာ ကလစားကလွေဖွကလ်တစ်ကလွေဖွကလ်တည်းနဲ့
ကလျွန်ေတာ်ဘာလေို့ နိုင်လောခဲ့သလေဲ မသိဘူး" လေို့ ဆရာြကလီးကလို ေြပြာြကလည့်လေိုကလ်တယ် ..
ဆရာြကလီးကလေြပြာတယ်..
"မင်းနိုင်လောတဲ့အေြကလာင်းကလ နှစ်ခုပြဲရှိတယ်။ တစ်ခုကလ မင်းဟာ ဂျူကဒေိုနည်းေတွေဖွ အားလေုံပးထဲကလ အခကလ်ခဲဆုံပး
တိုကလ်ကလွေဖွကလ်ကလို ကလျွမ်းကလျင်လောြပြီ။ ေနာကလ်တစ်ခုကလေတာ့ အဲ့ဒေတ
ီ ိုကလ်ကလွေဖွကလ်ကလို ခုခံပဖို့ဆိုတာ မင်းရဲ့ဘယ်လေကလ်ကလို
ဆွေဖွဲထိန်းမှရမှာ" ..
- - အချို့ေသာအရာေတွေဖွသည် ကလိုယ့်မှာမရှိတိုင်း အားနည်းချကလ်မဟုတ်ေြကလာင်း၊ အချို့ေသာအရာေတွေဖွသည် ကလိုယ့်မှာရှိတိုင်း
အားသာချကလ်မဟုတ်ေြကလာင်း သတိရေစတဲ့ ဇာတ်လေမ်းေလေးမို့ ြပြန်ေရးလေိုကလ်တာပြါ။ ဂျူကဒေိုပြွေဖွဲမှာ နိုင်ဖို့အတွေဖွကလ်နဲ့
ဘယ်လေကလ်တစ်ခုလေုံပး ြဖတ်ပြစ်ဖို့ေတာ့ မလေိုအပြ်ပြါဘူးေလေ။

Original Story: Weakness or Strength1, Weakness or Strength2, Weakness
or Strength3
P.S. - ဘယ်သူေရးမှန်း ေသချာမသိရတဲ့ ဇာတ်လေမ်းတစ်ခုတည်းကလို ဆိုကလ်ေတာ်ေတာ်များများမှာ
ြပြန်တင်ထားြကလတာ ေတွေဖွ့ပြါတယ်။ မူရင်းဂျပြန်ဇာတ်လေမ်းလေို့ သိရပြါတယ်။ အဂင်္ဂလေိပြ်လေို ေရးထားတာ နှစ်ခုသုံပးခုကလို
ဖတ်ြပြီးေတာ့ ြမန်မာလေို အဆင်ေြပြေအာင် ြကလိုးစားေရးထားပြါတယ်။

Wednesday, August 25, 2010

ြဖူကစင်တဲ့ ပြန်းကလေလေး
ဟိုးေရှးေရှးတုန်းကလ ဆိုတာထကလ် ဟိုးအေရှ့ကလို ေရှးကလျတဲ့ အချိန်တုန်းကလ .. ကလမ္ဘာေြမေပြါ်မှာ ပြထမဆုံပးပြွေဖွင့်လောရမယ့်
ပြန်းပြင်၊ ြမကလ်ပြင်ကလေလေးေတွေဖွဟာ သူတို့ပြွေဖွင့်ရမယ့် ေနရာေဒေသေတွေဖွကလို ေရွေဖွးချယ်ရင်း သူတို့လေိုချင်တဲ့
ပြွေဖွင့်ချပြ်လေွှာအေရာင်အဆင်းကလိုပြါ လေိုကလ်ဖကလ်တင့်တယ်ေအာင် ြကလည့်ယူခဲ့ြကလတယ်။
ပြထမဆုံပးမှာ ြမကလ်ပြင်ေလေးကလ စေြပြာတယ် .. "တို့ကလ ေြမြကလီးေပြါ်ကလို ဖုံပးလေွှမ်းြပြီး အစိမ်းေရာင်အရွေဖွကလ်ေတွေဖွနဲ့
စိုေြပြေအာင် လေုပြ်ေပြးလေိုကလ်မယ်"..
"တို့ကလေတာ့ ကလွေဖွင်းြပြင်ြကလီးေတွေဖွရယ် လေမ်းေဘးကလွေဖွကလ်လေပြ်ေတွေဖွရယ်မှာ ေပြါ့ေပြါ့ပြါးပြါး ေနချင်တာပြါပြဲ " ေဒေစီပြန်းကလ
ရယ်ကလာေမာကလာေြပြာတယ်။
"ဒေါဆို တို့လေည်း တူတူလေိုကလ်ေနမယ်" ေဒေစီပြန်းကလို ခင်ေနတဲ့ buttercup ပြန်းဝေါဝေါ၊ cornflower
ပြန်းြပြာြပြာေလေးေတွေဖွ၊ poppy ပြန်းနီရဲရဲေလေးေတွေဖွ၊ clover သုံပးပြွေဖွင့်ဆိုင်ပြင် စိမ်းစိမ်းေလေးေတွေဖွကလအစ
အပြင်ငယ်ေလေးေတွေဖွ အေတာ်များများ ြပြိုင်တူလေိုကလ်ေအာ်ြကလတယ်။
"ကလျွန်မကလေတာ့ ေရအိုင်ေတွေဖွ ေရကလန်ေတွေဖွကလို သေဘာကလျပြါတယ်။" ြကလာပြန်းေလေးကလ ေတာင်းဆိုတယ်။
"ဒေါဆို ကလျွန်မတို့ေတွေဖွကလ စမ်းေချာင်းေလေးေတွေဖွေဘးနား နှုန်းေြမလေို ေရဝေတဲ့ေနရာေတွေဖွကလို ယူလေိုကလ်မယ်။ " Iris,
Cowslips နဲ့ Jacks-in-in-pulpit ပြန်းပြင်ေတွေဖွကလ ေနရာလေိုကလ်ဦးြကလတယ်။
"တို့ေတွေဖွကလေတာ့ အရိပြ်ရြပြီး ရွေဖွကလ်လေှေတွေဖွေပြါတဲ့ သစ်ေတာေတွေဖွဆီကလို သွေဖွားလေိုကလ်မယ်။ " ထင်ထင်ရှားရှားေနဖို့
ရှကလ်တတ်တဲ့ အြပြာေရာင် အမှတ်တရပြန်း(forget-me-not)နဲ့ ခရမ်းေရာင် Violet ပြန်းေတွေဖွ
တီးတိုးေြပြာလေိုကလ်ြကလတယ်။
"ကလျွန်မတို့ေတွေဖွကလေတာ့ ဥယျာဉ်ေြမမှာ ဂရုတစိုကလ်ထားခံပရေအာင် လေူေတွေဖွနဲ့ နီးတဲ့ဆီမှာပြဲ ေနမယ်။ " Roses,
Pansies, Sweet-Williams, Hollyhocks.. တို့ပြါတဲ့ ပြန်းပြွေဖွင့်လေှလေှေလေးတစ်ဖွေဖွဲ့ကလ ခပြ်ြကလွေဖွားြကလွေဖွား
ေြပြာလေိုကလ်ြကလတယ်။
"ကလျွန်ေတာ်ကလေတာ့ ေနအလေင်းေရာင် ြပြင်းြပြင်းနဲ့ ေနွေဖွးေထွေဖွးေနြပြီး စိုထိုင်းမှုနည်းတာကလိုမှ သေဘာကလျတယ်။ ဒေီေတာ့
သဲကလန္တာရလေို ေနရာကလျယ်ြကလီးဟာ အသင့်ေတာ်ဆုံပးပြဲ။ " ရှားေစာင်းပြင်ကလ ေနရာကလျယ်တစ်ခုကလို ယူလေိုကလ်ြပြန်တယ်။
ဒေီလေိုနဲ့ ပြန်းပြင်ြမကလ်ပြင်ငယ် တစ်ခုစီဟာ သူတို့နဲ့ လေိုကလ်ဖကလ်မယ့်ေနရာေတွေဖွကလို ေရွေဖွးချယ်ရင်း
ဘယ်သူ့စိတ်ကလူးပြိုေကလာင်းသလေဲ မသိမသာ ြပြိုင်ခဲ့ြကလတယ်။ အပြင်တစ်မျိုးစီကလ တစ်ေနရာစီ ေရွေဖွးယူြကလေပြမဲ့
ြမင့်မားမတ်ေစာကလ်တဲ့ ေတာင်စွေဖွယ်ေတာင်တန်းေတွေဖွဆီကလိုေတာ့ ဘယ်သူမှမသွေဖွားချင်ြကလဘူး။
"အဲ့မှာဆို ေရေတွေဖွ ေြမသားေတွေဖွ ေကလာင်းေကလာင်းမွေဖွန်မွေဖွန် မရေလောကလ်ဘူး " ေဒေစီကလ ဆင်ေြခေပြးတယ်။ "အဲ့မှာ
အပြူဓာတ် မလေုံပေလောကလ်ဘူး" "အဲ့မှာ ေြမြသဇာလေည်းနည်းတယ်" တြခားပြန်းေတွေဖွလေည်း ဝေိုင်းေြပြာလောြကလတယ်။
"ေလေြပြင်းတိုကလ်တယ်" .. ြပြီးေတာ့ ... "ပြန်းပြွေဖွင့်မရှိတဲ့ ေမှာ်ပြင်ညိုညိုေတွေဖွပြဲ ေကလျာကလ်တုံပးေတွေဖွနားကလို သွေဖွားသင့်တယ်"
အားလေုံပးကလ ဝေိုင်းဆုံပးြဖတ်ေပြးြကလတယ်။
ေမှာ်ပြင်ညိုကလေတာ့ ေတာင်တန်းေတွေဖွဆီ သွေဖွားဖို့ သူ့ကလိုမှေရွေဖွးလေို့ သိပြ်မေကလျနပြ်ဘူး။

"ပြန်းပြင်ေတွေဖွကလ နုနယ်တယ်။ ေြမဆီ၊ ေရ၊ အပြူချိန်နည်းြပြီး ဘယ်သူမှ ေရေလောင်းေပြါင်းသင်မှာလေည်း
မဟုတ်တဲ့ေနရာကလို ပြန်းပြင်ေတွေဖွသွေဖွားဖို့ မသင့်ဘူး။ ရာသီဥတုြကလမ်းြပြီး ြမင့်မားချွန်မတ်ေနတဲ့ ေတာင်တန်းြကလီးေတွေဖွေပြါ်ကလို
လေှလောေအာင်လေုပြ်ဖို့ ဆိုတာ အဓိပြ္ပာယ်မဲ့ရူးတဲ့လေုပြ်ရပြ်ပြဲ။ သူတို့အတွေဖွကလ် အပြင်လေိုတယ်ဆိုရင် ဘယ်ေနရာကလိုမှ
ေသချာမေရွေဖွးရေသးတဲ့ ေမှာ်ပြင်ညိုပြဲ သွေဖွားလေိုကလ်ပြါ။" ေြပြာရင်းဆိုရင်း အပြင်ငယ်ေလေးေတွေဖွ သူတို့ေရွေဖွးထားတဲ့ေနရာဆီ
ထွေဖွကလ်သွေဖွားကလုန်ြကလတယ်။
မြငင်းသာေတာ့ ေမှာ်ပြင်ညိုေလေး စိတ်မပြါတပြါနဲ့ ေတာင်ေတွေဖွရှိမယ့်ဆီကလို ထွေဖွကလ်လောခဲ့တယ်။ လေူေတွေဖွေနတဲ့
ေြမြပြန့်နဲ့ေဝေးရာ၊ သစ်ေတာေတွေဖွကလို ေကလျာ်ြပြီး ေတာင်ေတွေဖွဆီကလို တွေဖွယ်ကလပြ်တကလ်လောတဲ့အခါ .. အရာအားလေုံပး
တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သကလ်ေနတာကလို ေြခာကလ်ြခားစွေဖွာ ခံပစားလေိုကလ်ရတယ်။
ေမှာ်ပြင်ညိုေလေးကလ သူေနရာရတဲ့အတိုင်း ေတာင်ထိပြ်ေတွေဖွေပြါ်ေရာကလ်ေအာင် တြဖည်းြဖည်း ဆကလ်တကလ်လောတယ်။
တိမ်တချို့ေတာင် သူ့ေအာကလ်ေရာကလ်ေနြပြီ။ သူ့ြမင်ကလွေဖွင်းမှာေတာ့ ေကလျာကလ်တုံပးေတွေဖွ ေရခဲနဲ့ နှင်းစေတွေဖွပြဲ
ေအးစကလ်ြငိမ်သကလ်ေနတာ ေတွေဖွ့ရတယ်။ ဒေါေပြမဲ့ ...
ေဘးပြတ်ဝေန်းကလျင်ကလို လေှမ်းြကလည့်ေနရင်း ရုတ်တရကလ် .. ေမှာ်ပြင်ညိုေလေး မှင်သကလ်သွေဖွားတယ်။ ြမင်ကလွေဖွင်းထဲမှာ
ေကလျာကလ်သားေတွေဖွြကလား အတင်းတိုးဝေင်ြပြီး ြကလယ်ပြွေဖွင့်ပြုံပစံပ ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်တဲ့ ပြန်းပြင်ေလေး ရှိေနတယ်။ နှင်းေတွေဖွလေို
ြဖူကဆွေဖွတ်ေနတဲ့ ပြွေဖွင့်ဖတ်အလေယ်မှာ အဝေါနုေရာင်ဝေတ်ဆံပပြါတဲ့ ပြန်းေလေးဟာ အလေင်းေရာင်တန်းေတွေဖွနဲ့ ြကလယ်တစ်ပြွေဖွင့်ကလို
ေြမေပြါ်မှာ လေှမ်းြမင်ရသလေို ထူးြခားေနတယ်။ ပြန်းပြင်ေလေး အေအးဒေဏ်ြကလားမှာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အေနွေဖွးထည်လေို
နူးညံပ့တဲ့ေမွေဖွးညင်းနုေတွေဖွကလ တစ်ပြင်လေုံပးကလို လေွှမ်းြခုံပထားတယ်။
ေမှာ်ပြင်ညိုကလ အံပ့ြသတြကလီးနဲ့ "ေဟး.. မင်းကလ ဘယ်သူလေဲ? ဒေီလေို ေြမဆီ၊ ေရ၊ အပြူချိန်နည်းြပြီး ဘယ်သူမှ
ေရေလောင်းေပြါင်းသင်မှာလေည်း မဟုတ်တဲ့ေနရာ ဘာလောလေုပြ်ေနတာလေဲ ? ဒေါ ေတာအုပြ်နဲ့ အေဝေးြကလီး.. တိမ်ေတွေဖွထကလ်
ြမင့်တဲ့ေနရာမှာ.. ငါေတာင် သူများေတွေဖွ လောခိုင်းလေို့ လောရတာ.. "
ြကလယ်ပြွေဖွင့်ပြုံပေပြါကလ်ေနတဲ့ ပြန်းပြွေဖွင့်ကလ အသာေလေးေခါင်းညိတ်ြပြတယ်။ သူ့နာမည်ကလ Edelweiss (ဧဒေယ်လေ်ဝေိုကလ်စ်) တဲ့။
ဂျာမန်လေို ြမင့်ြမတ်တဲ့အြဖူကေရာင်လေို့ အဓိပြ္ပာယ်ရတယ်။ "ဒေီေဒေသကလ ေကလျာကလ်ေတာင်ေတွေဖွအတွေဖွကလ် ကလျွန်မလောတာပြါ။
သူတို့ေတွေဖွလေည်း အထီးကလျန်မေနရေအာင် ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်ဖို့ လေိုမှာပြဲေလေ"
"ေနပြါဦး.. သူတို့ကလ လောခိုင်းလေို့လေား"
"မဟုတ်ဘူးေလေ" အြဖူကေရာင်ပြန်းကလေလေးကလ ရှင်းြပြတယ်။ "ေတာင်တန်းြကလီးေတွေဖွကလ ကလျွန်မလေိုပြန်းပြင်ကလို
လေိုအပြ်မှာေပြါ့။ ဒေီေပြါ်မှာပြွေဖွင့်မယ့်ပြန်းမှ မရှိေသးတာ။"
သူ့ဘာသာ ဖိတ်ေခါ်ြပြီး သူ့ဘာသာေရာကလ်လောတဲ့ ပြန်းေလေးဟာ နှင်းေတွေဖွေအးစကလ်ေနတဲ့ြကလားကလ
ရွှင်ပြျလေန်းဆန်းေနပြါတယ်။
သူ့စိတ်ကလူးနဲ့သူ အထီးကလျန်ေအးစကလ်ေနတဲ့ ေနရာကလို အလေှဆင်ဖို့ ေရာကလ်လောတဲ့ အြဖူကေရာင်ပြန်းကလေလေးဟာ
ေကလာင်းကလင်ကလ တကလယ့်ြကလယ်ပြွေဖွင့်ေတွေဖွနဲ့ ပြိုနီးတဲ့ေနရာကလို ေရာကလ်လောပြါတယ်။ သတ္တိရှိတဲ့ ပြန်းကလေလေးမို့
တြခားပြန်းေတွေဖွ အားလေုံပးရဲ့ အေပြါ်ကလ တိမ်ေတွေဖွထကလ်ြမင့်တဲ့ေနရာမှာ ေပြျာ်ရွှင်စွေဖွာရှင်သန်နိုင်တယ်။ လေူေတွေဖွကလ သူ့ကလို
နာမည်ေကလာင်း ေပြးြကလတယ်။ ြမင့်ြမတ်ြဖူကစင်တဲ့ သေကလင်္ဂတလေို့ မှတ်ယူြကလတယ်။ Edelweiss ပြန်းကလေလေးကလေတာ့
ဒေီေနရာအတွေဖွကလ် အလေှဆင်ေပြးရတာ သူ့ဘကလ်ကလနာတယ်လေို့ ေယာင်လေို့ေတာင်မေတွေဖွးပြါဘူး။
ြသစြတီးယားနိုင်ငံပကလ Edelweiss ပြန်းကလို National Flower အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပြါတယ်။ အိမ်နီးချင်း

ဆွေဖွစ်ဇာလေန်ကလလေည်း အဲ့ဒေီပြန်းကလို အမျိုးသားသေကလင်္ဂတတစ်ခုလေိုပြဲ တန်ဖိုးထားြကလပြါတယ်။ ေနရာေဒေသအလေိုကလ်
ေပြျာ်ရွှင်ြကလည်နူးမှုေပြးတဲ့ ပြန်းပြွေဖွင့်ေတွေဖွကလို လေူေတွေဖွကလ တေလေးတစားနဲ့ မှတ်မှတ်သားသား ေနရာေပြးြကလပြါတယ်။
ပြန်းပြွေဖွင့်ကလင်းမဲ့တဲ့ေြမရယ်လေို့ မရှိေနသင့်ပြါဘူး။ ပြန်းပြွေဖွင့်တိုင်းမှာ အလေှကလိုယ်စီရှိသလေို ေနရာေဒေသတစ်ခုစီမှာလေည်း
ရှင်သန်ချင်တဲ့ ပြန်းပြင်ေလေးေတွေဖွ ရှိေနမှ ေပြျာ်ဖို့ေကလာင်းပြါတယ်။

Original Story: The Flower that Lives Above the Clouds
Edelweiss: Leontopodium_alpinum

Tuesday, October 5, 2010

ခရုေလေးနဲ့ နှင်းဆီပြင်
ြကလည်လေင်သာယာတဲ့ ေနွေဖွဦးရာသီအေရာကလ်၊ ပြန်းြခံပေလေးတစ်ခုရဲ့ ပြတ်လေည်မှာ အရွေဖွကလ်ထူထူ၊ အခွေဖွံပမာသီးေတွေဖွရှိတဲ့
ေဟဇယ်ချုံပေတွေဖွနဲ့ ကလာရံပထားတယ်။ ချုံပပြင်တန်းေပြါ်ကလေန ေကလျာ်ြကလည့်လေိုကလ်ရင် သိုးေတွေဖွနွေဖွားေတွေဖွ လောစားတတ်တဲ့
စားကလျကလ်ကလွေဖွင်းြပြင်ြကလီး ရှိြပြီး ပြန်းြခံပေလေးရဲ့ အလေယ်တည့်တည့်မှာ ပြန်းပြွေဖွင့်နီနီေလေးေတွေဖွ ပြွေဖွင့်တဲ့ နှင်းဆီပြင်ေလေးတစ်ပြင်
ရှိေနတယ်။ နှင်းဆီပြင်ေလေးရဲ့ ေအာကလ်မှာ သူ့အခွေဖွံပထဲသူ ြကလီးကလျယ်ေနတဲ့ ခရုေလေးတစ်ေကလာင်လေည်း ေရာကလ်ေနတယ်။
"တစ်ချိန်မှာ သိမှာေပြါ့။ ငါကလ နှင်းဆီပြင်လေို ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်တာထကလ်၊ ေဟဇယ်ပြင်လေို အခွေဖွံပမာသီးေတွေဖွ သီးတာထကလ်
သိုးဆိတ်နွေဖွားေတွေဖွလေို စားေသာကလ်စရာထုတ်ေပြးတာထကလ် ပြိုသာတာတစ်ခုခု လေုပြ်မယ့်သူကလွေဖွ။ " ခရုေလေးကလ
ေြပြာလေိုကလ်တဲ့အခါ နှင်းဆီပြင်ကလ ေမးတယ်။
"ကလျွန်မရှင့်ကလို အထင်မေသးရဲပြါဘူး။ ဘာေတွေဖွလေုပြ်မှာလေဲ ဆိုတာကလိုေတာ့ ေြပြာြပြပြါဦးလေား။"
"ကလျုပြ် အချိန်ေပြး စဉ်းစားရမယ်။ မင်းလေို အေလောတြကလီး ထ,ထ,ြပြီး ပြန်းပြွေဖွင့်တဲ့ေကလာင် မဟုတ်ဘူး။
ေစာင့်ေမျှဝာ်စရာမရှိရင် ရင်ခုန်စရာ သိပြ်မေကလာင်းဘူးေလေ။"
ခရုေလေးကလ ြမန်ြမန်ြပြန်ေြဖြပြီး သူ့အခွေဖွံပေလေးထဲ ြပြန်ဝေင်သွေဖွားတယ်။
ေနာကလ်တစ်နှစ် ဒေီလေိုအချိန်မှာလေည်း ခရုေလေး နှင်းဆီပြင်ေအာကလ်ကလို ေရာကလ်ေနြပြန်တယ်။ ေနွေဖွးေထွေဖွးတဲ့
ေနေရာင်ေအာကလ်မှာ နှင်းဆီပြင်ဟာ မနှစ်ကလလေိုပြဲ လေှလေှပြပြ ဖူးပြွေဖွင့်ေနြပြန်တယ်။ ခရုေလေးကလ အခွေဖွံပထဲကလေန
ကလိုယ်တစ်ပြိုင်းထုတ်၊ ဦးချိုေလေးြဖန့်လေို့ ပြတ်ဝေန်းကလျင်ကလို စူးစမ်းြကလည့်ြပြီး ြပြန်ြငိမ်ေနလေိုကလ်တယ်။
"မထူးြခားပြါလေား။ အကလုန်လေုံပး မနှစ်ကလလေိုပြဲ။ ဘာမှတိုးတကလ်မလောဘူး။ နှင်းဆီပြင်လေည်း ဒေီအေရာင်နဲ့ ဒေီပြန်းပြဲ ပြွေဖွင့်တယ်။
ဒေီထကလ်မပြိုေတာ့ဘူး။"
ဒေီလေိုနဲ့ ေနွေဖွကလုန်ေတာ့ သစ်ရွေဖွကလ်ေတွေဖွေြကလွေဖွတယ်။ ေလေေတွေဖွတိုကလ်တယ်။ မိုးရွေဖွာတယ်။ ေဆာင်းဦးရာသီကလေန
ေဆာင်းရာသီေရာကလ်လေို့ ရာသီဥတုဟာ ြကလမ်းတမ်းြပြီး ေအးစကလ်စိုထိုင်းလောတယ်။ ဆီးနှင်းေတွေဖွ မဖုံပးခင်အထိ
နှင်းဆီပြင်ဟာ ေဝေေနေအာင် ပြွေဖွင့်လေိုကလ်ပြါေသးတယ်။ ဆီးနှင်းေတွေဖွေြကလာင့် နှင်းဆီပြင် ငိုကလ်ကလျသွေဖွားတဲ့အခါ ခရုေလေး
ေြမထဲကလို တိုးဝေင်ြပြီး ဝေပြ်ေနတာကလို ြမင်လေိုကလ်တယ်။
နှင်းေတွေဖွအရည်ေပြျာ်ြပြီး ေနာကလ်နှစ်သစ်ေရာကလ်တဲ့အခါ သူတို့ေတွေဖွ ဆုံပြကလြပြန်တယ်။
"မင်းေတာင် နှင်းဆီပြင်အိုြကလီး ြဖစ်ေနြပြီပြဲ။ မင်းမေသချင်လေည်း ေသရေတာ့မယ်။ မင်းကလ ေလောကလြကလီးအတွေဖွကလ်
အင်အားရှိသမျှဝေတာ့ အစွေဖွမ်းကလုန် ဖူးပြွေဖွင့်ခဲ့ပြါရဲ့။ အေရးြကလီးတာတစ်ခုေတာ့ ငါ့ဘာသာေတွေဖွးဖို့ အချိန်မရလေို့
မင်းကလိုေမးချင်တယ်။ ဒေီလေို သူများအတွေဖွကလ် ပြန်းေတွေဖွ ပြွေဖွင့်ေပြးခဲ့ေပြမဲ့ ကလိုယ့်ဘာသာကလိုယ် တိုးတကလ်ဖို့ကလျ
မင်းမြကလိုးစားခဲ့ဘူး မဟုတ်လေား။ ပြန်းတစ်မျိုးတည်း ပြွေဖွင့်တာကလလေွေဖွဲလေို့ တြခားဘာမှလေည်း ပြိုမတတ်လောဘူး။ ငါေြပြာတာ
မှားလေား။ မင်းကလ ဒေီလေိုေနရင်းနဲ့ သစ်ကလိုင်းေြခာကလ် ြဖစ်ေတာ့မှာ။ နားလေည်ရဲ့လေား။"
"ရှင်ေြပြာမှ ကလျွန်မေြကလာကလ်လောြပြီ။ ကလျွန်မ တစ်ခါမှ အဲ့လေို မေတွေဖွးဖူးပြါဘူး။"
"ဘယ်ေတွေဖွးမိမလေဲ။ မင်းကလ ေတွေဖွးဖို့ေြကလာကလ်တာကလိုး။ မင်းစဉ်းစားသင့်တာကလ ဘာလေို့ ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်ရလေဲ။ ပြန်းေတွေဖွ
ဘယ်လေိုပြွေဖွင့်ေနလေဲ။ ဘာလေို့ ဒေီလေုပြ
ိ ဲ ပြွေဖွင့်ြပြီး ေနာကလ်တစ်မျိုး မပြွေဖွင့်နိုင်တာလေဲ။ အဲ့လေိုေပြါ့ကလွေဖွာ "
နှင်းဆီပြင်ကလ ြပြန်ရှင်းြပြတယ်။ "ကလျွန်မကလေတာ့ ေပြျာ်ေပြျာ်ရွှင်ရွှင်ပြဲ ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်ေပြးလေိုကလ်တယ်။ ဘာလေို့လေဲဆိုေတာ့
ဒေီတစ်မျိုးပြဲ လေုပြ်နိုင်လေို့ပြါ။ ေနေရာင်ြခည်လေင်းရင် ေနွေဖွးတယ်။ ေလေေြပြတိုကလ်ရင် လေန်းဆန်းတယ်။ နှင်းရည်ြကလည်ေလေးေတွေဖွ

ေသာကလ်တယ်။ မိုးေရချိုးတယ်။ ကလျွန်မဒေီလေိုပြဲ အသကလ်ရှူကြပြီး ရှင်သန်ပြါတယ်။ ေြမြကလီးထဲကလေန အာဟာရေတွေဖွ
စားသုံပးရတယ်။ ေကလာင်းကလင်ေပြါ်ကလေန အလေင်းေရာင်အားကလိုလေည်း ရတယ်။ ကလျွန်မခံပစားရသေလောကလ်နဲ့ အြမဲတမ်း
ြကလည်နူးြပြီး အြမဲတမ်း ေပြျာ်ရွှင်ေနမိတယ်။ အဲဒေါေြကလာင့်လေည်း ပြန်းေတွေဖွပြွေဖွင့်နိုင်တယ်။ ကလျွန်မဘဝေမှာ တတ်နိုင်တာ
ဒေီေလောကလ်ပြါပြဲ။"
"မင်းဘဝေကလ မေလေးနကလ်သလေိုပြဲ"
ခရုကလ အားမလေိုအားမရ မှတ်ချကလ်ချတယ်။ နှင်းဆီပြင်ကလ သိပြ်မြငင်းတတ်ဘူး။
"ဟုတ်တယ်။ အားလေုံပးကလို ကလျွန်မ အဆင်သင့်ရေနတယ်ေလေ။ ဒေါေပြမဲ့ ရှင့်မှာဆို ပြိုသာတာေပြါ့။ ရှင်ကလ
ေလေးေလေးနကလ်နကလ်ေတွေဖွ စဉ်းစားတတ်တယ်။ ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုေတာ့ တစ်ေလောကလလေုံပးအတွေဖွကလ် အေတွေဖွးအေခါ်ေတွေဖွ
ေဖာ်ထုတ်ေပြးနိုင်မှာေပြါ့။"
"ငါေတာ့ မလေုပြ်ချင်ပြါဘူး။ တစ်ေလောကလလေုံပးနဲ့ ငါနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ဘာေတွေဖွသွေဖွားလေုပြ်ေပြးရမှာလေဲ။
ကလိုယ့်ဘာသာနဲ့ကလိုယ်ေတာင် ကလိုယ့်အခွေဖွံပထဲမှာ ြပြည့ကလ
် ျပြ်ေနတာ။"
"ဒေါေပြမဲ့ ဒေီေလောြကလီးထဲမှာေနတာ၊ ကလျွန်မတို့အားလေုံပးကလ ေလောြကလီးကလို ကလိုယ့်ဆီကလ အေကလာင်းဆုံပးေတွေဖွ
ေပြးဆပြ်သင့်တာပြဲ မဟုတ်လေား။ ကလျွန်မဆို ကလိုယ်ပြွေဖွင့်တဲ့ နှင်းဆီပြန်းပြဲ ေပြးဆပြ်နိုင်တယ်။ ရှင်ကလျေတာ့
ဒေီေလောကလ်အများြကလီး ေတွေဖွးေခါ်နိုင်တာပြဲ။ တစ်ခုခု ေပြးဆပြ်ရမယ်ဆို ေလောကလြကလီးကလို ရှင်ဘာေပြးမလေဲ။ "
"ေလောကလြကလီးကလ ကလျုပြ်ကလို ဘာများေပြးလေို့ ကလျုပြ်ကလ ြပြန်ေပြးဆပြ်ရမှာလေဲ။ အလေကလားေတွေဖွပြါ၊ ေလောကလြကလီး ပြိုစိုေြပြေအာင်
တံပေတွေဖွးပြဲ ေထွေဖွးေပြးလေိုကလ်မယ်။ ကလျုပြ် အေရးမစိုကလ်ချင်ဘူး။ မင်းကလဟုတ်တယ်၊ တြခားဘာမှ မလေုပြ်နိုင်လေို့ ပြန်းပြဲပြွေဖွင့်တာ။
ဟို ေဟဇယ်ပြင်လေည်း အသီးေတွေဖွသီးေပြါ့။ သိုးေတွေဖွနွေဖွားေတွေဖွလေည်း နို့ေတွေဖွ သားေရေတွေဖွ ေပြးေပြါ့။ သူတို့သေဘာနဲ့ သူတို့၊
ကလျုပြ်လေည်း ကလိုယ့်သေဘာနဲ့ ကလိုယ်ပြဲ။ ကလိုယ့်အခွေဖွံပထဲ ကလိုယ်ေနတာ။ ေလောကလြကလီးထဲ မေနဘူး။"
ေြပြာရင်းဆိုရင်းနဲ့ ခရုကလ သူ့အခွေဖွံပထဲကလို ေခါင်းပြါသွေဖွင်းြပြီး အိပြ်ေနလေိုကလ်တယ်။
"ဝေမ်းနည်းစရာပြဲ။ ငါ့မှာဆို သူ့လေို ဝေင်ေခွေဖွအိပြ်စရာ အခွေဖွံပမရှိဘူး။ ဒေီေတာ့ ပြန်းေတွေဖွပြဲ ဆကလ်ပြွေဖွင့်ရဦးမှာေပြါ့ေလေ။
ပြွေဖွင့်ဖတ်ေတွေဖွ ေြကလွေဖွရင်လေည်း ေလေထဲလေွေဖွင့်ကလုန်ဦးမှာပြဲေပြါ့။" နှင်းဆီပြင်ဟာ သူ့အေြကလာင်းသူ ေတွေဖွးြကလည့်တယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ေယာကလ်ဟာ နှင်းဆီတစ်ပြွေဖွင့်ကလို ဓမ္မေတးစာအုပြ်ထဲမှာ အမှတ်တရ ညှပြ်သိမ်းထားတာ ေတွေဖွ့ဖူးတယ်။
မိန်းမပြျိုေလေးတစ်ေယာကလ် သူ့နှင်းဆီပြွေဖွင့်ကလို ရန်ဘတ်မှာထိုးထားတာ ေတွေဖွ့လေိုကလ်တယ်။ ေကလာင်မေလေးတစ်ေယာကလ်
နှင်းဆီပြွေဖွင့်ေလေးကလို နမ်းရှိုကလ်ရင်း ြကလည်နူးေနတာ ြမင်ဖူးတယ်။ ဘဝေမှာ ဒေါေတွေဖွဟာ အမှတ်ရစရာေတွေဖွပြါပြဲ။ ဒေါေလောကလ်နဲ့ပြဲ
နှင်းဆီပြင် စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပြါြပြီ။
နှင်းဆီပြင်ဟာ ဘယ်လေိုမှ စိတ်ထဲမထားဘဲ အချိန်မှန်မှန် ပြန်းေတွေဖွဆကလ်ပြွေဖွင့်တယ်။ ခရုေလေးကလေတာ့ အခွေဖွံပထဲဝေပြ်ေနရင်း
ေလောကလြကလီးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်သလေို ခပြ်တည်တည် ဆကလ်ေနတယ်။
ဒေီလေိုနဲ့ နှစ်ေတွေဖွအများြကလီး ကလုန်လေွေဖွန်လောတယ်။
ခရုေလေးဟာ ေြမြကလီးေပြါ်ေနရင်းကလ ေြမြကလီးထဲေရာကလ်ြပြီး ေြမြကလီးြပြန်ြဖစ်ေနြပြီ။ နှင်းဆီပြင်လေည်း အိုမင်းေသဆုံပးြပြီး
ေြမြကလီးထဲ ေရာကလ်ေနပြါြပြီ။ အြမတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ ဓမ္မေတးစာအုပြ်ထဲကလ အမှတ်တရနှင်းဆီပြန်းေလေးေတာင်
အေရာင်အဆင်း မရှိေတာ့ဘူး။ ဒေါေပြမဲ့ ပြန်းြခံပေလေးထဲမှာေတာ့ တြခားနှင်းဆီပြင်ေတွေဖွ တြခားခရုေလေးေတွေဖွ
ဆကလ်ြပြီးရှိေနြကလတုန်းပြါပြဲ။ နှင်းဆီပြင်ေတွေဖွ ပြန်းပြွေဖွင့်ေနချိန်မှာ ခရုေလေးေတွေဖွကလ ေလောကလြကလီးကလို အေရးမစိုကလ်ဟန်နဲ့
ေြမေပြါ်ကလို တံပေတွေဖွးေထွေဖွးြကလတယ်။

ဒေီလေိုနဲ့ ပြုံပြပြင်ေလေးဟာ အစကလေန ြပြန်စြပြီး တစ်ပြတ်ြပြန်လေည်တယ်။ နှင်းဆီပြင်ေတွေဖွရယ်၊ ခရုေတွေဖွရယ် ရှိတဲ့ ပြန်းြခံပထဲကလ
တစ်ေနရာမှာ နှင်းဆီတစ်ပြင်နဲ့ ခရုတစ်ေကလာင်ဟာ ေလေးေလေးနကလ်နကလ် အေြကလာင်းအရာေတွေဖွ ေဆွေဖွးေနွေဖွးချင်
ေဆွေဖွးေနွေဖွးေနလေိမ့်မယ်။ ပြန်းပြွေဖွင့်ဖို့ တတ်နိုင်တဲ့သူကလ ပြန်းေတွေဖွဆကလ်ပြွေဖွင့်ေပြးေနသလေို၊ ညစ်ပြတ်ေအာင် လေုပြ်တဲ့သူကလ
လေုပြ်ေနဦးမှာပြါပြဲ။
မူရင်း Hans Anderson ၏ The Snail and the Rose Tree
- - - - ေနာကလ်ဆကလ်တွေဖွဲ
တစ်ေန့ေတာ့ အဲ့ဒေီပြန်းြခံပထဲကလို ဗမာမေလေးတစ်ေယာကလ် ေရာကလ်သွေဖွားတယ်။ သူမဟာ ခရုေလေးတစ်ေကလာင်လေိုပြဲ
ေနှးတုံပ့ေနှးတုံပ့နဲ့မို့ သူမကလိုယ်သူမ စိတ်ပြျကလ်ေနတာေပြါ့။ အဲဒေါကလိုသိတဲ့ ခရုေလေးတစ်ေကလာင်ဟာ ေကလာင်မေလေး
အားမငယ်ရေအာင် တေရွေဖွ့ေရွေဖွ့သွေဖွားတဲ့ သူ့ကလိုယ်ခန္ဓာေလေးနဲ့ ြခံပစည်းရိုးတိုင်ေပြါ်ကလို တကလ်ြပြတယ်။ ေနှးေကလွေဖွးတဲ့
မိန်းကလေလေး မပြုြကလွေဖွယ်ဟာ ခရုေသးေသးေလေး ြခံပစည်းရိုးေပြါ် ြကလိုးစားတကလ်ေနတာကလို ြကလည့်ရင်း ေလေးစားအားကလျြပြီး
အတုယူလေိုကလ်သတဲ့။ အဲသည်ကလစြပြီး "မပြုြကလွေဖွယ်နဲ့ ခရုငယ်" ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာပြုံပြပြင်ေလေးတစ်ခုပြါ ခရုအသိုင်းအဝေိုင်းမှာ
ကလျန်ရစ်တယ်။ အဲ့သည်ခရုေလေးဟာ ပြန်းပြွေဖွင့်တာထကလ်၊ အသီးသီးတာထကလ်၊ စားေသာကလ်စရာေပြးတာထကလ်
ပြိုသာေအာင် လေုပြ်ြပြမယ်လေို့ ေြကလွေဖွးေြကလာ်ခဲ့တဲ့ ခရုေလေးရဲ့ ေြမးြမစ်ေတွေဖွထဲကလ တစ်ေကလာင်ေပြါ့ကလွေဖွယ်။ ေပြးလေိုကလ်တဲ့
သင်ခန်းစာေလေး တစ်ခုနဲ့တင် စာတင်ခံပရေလောကလ်ေအာင် ြကလီးကလျယ်သွေဖွားတာပြါပြဲ။ ကလျန်တဲ့ခရုေတွေဖွကလေတာ့
ထုံပးစံပအတိုင်းေပြါ့ကလွေဖွယ်။

Saturday, May 7, 2011

ကလေလေးစကလား
ချမ်းသာတဲ့ ကလုန်သည်ြကလီးတစ်ဦးဟာ သူ့အိမ်မှာ ကလေလေးေလေးေတွေဖွအတွေဖွကလ် သီးသန့်ပြါတီပြွေဖွဲ လေုပြ်ေပြးတယ်။
လေူချမ်းသာအိမ် ဆိုေတာ့ ေအာင်ြမင်ထင်ရှားသူေတွေဖွရဲ့ သားသမီးေတွေဖွ လောြကလတာေပြါ့။ ကလုန်သည်ြကလီးဟာ
သူ့မိဘေတွေဖွကလ ေကလျာင်းထားေပြးသလေို သူကလလေည်း စာေကလာင်းေကလာင်းြကလိုးစားလေို့ ပြညာတတ်တစ်ဦးလေည်း
ြဖစ်ပြါတယ်။ သူ့အေဖဟာ အရင်ကလဆိုရင် ကလျွဲေတွေဖွနွေဖွားေတွေဖွ အေရာင်းအဝေယ်လေုပြ်ခဲ့ရေပြမဲ့ ရိုးသားြပြီး
လေုပြ်ငန်းကလျွမ်းကလျင်တာေြကလာင့် စုေဆာင်းမိလောသလေို၊ သူ့သားြဖစ်သူလေည်း အေရာင်းအဝေယ် စီမံပတတ်ြပြီး ကလုန်သည်ြကလီး
ြဖစ်လောတယ်။
ကလုန်သည်ြကလီးဟာ ပြညာတတ်မို့ စိတ်နှလေုံပးေကလာင်း ရှိေပြမဲ့ ေငွေဖွေြကလးကလိုလေည်း ပြိုခုံပမင်တယ်။ သူ့အိမ်မှာေတာ့
လေူချမ်းသာေတွေဖွေရာ၊ ပြညာတတ်ေတွေဖွေရာ၊ ဂုဏ်သေရရှိ မိသားစုဝေင်ေတွေဖွ မြကလာခဏ လောေရာကလ်လေည်ပြတ်ြကလြပြီး၊
အဲ့လေို ဂုဏ်ပြုဒေ်ေတွေဖွ မပြါတဲ့ သာမန်လေူမျိုးလေည်း တစ်ခါတေလေ ေရာကလ်လောတတ်တယ်။
ဒေီလေို ကလေလေးပြါတီပြွေဖွဲမျိုး လေုပြ်ေပြးတဲ့အခါ ကလေလေးေလေးေတွေဖွ သူတို့ချင်း အဖွေဖွဲ့ကလျြပြီး စကလားေတွေဖွ ေြပြာေနြကလတယ်။
ကလေလေးေတွေဖွဆိုေတာ့ စိတ်ထဲရှိသလေို ထင်ရာြမင်ရာေတွေဖွ ေြပြာြကလတာေပြါ့။ သူတို့ထဲကလ ပြန်းေရာင်ဂါဝေန်နဲ့
ချစ်စရာကလေလေးမေလေး တစ်ေယာကလ်ဟာ မာနခဲေလေး ြဖစ်ေနတယ်။ တကလယ်ေတာ့ ကလေလေးမရဲ့ မိဘေတွေဖွဟာ
လေူမှုေရးသိပြ်နားလေည်ြပြီး ကလေလေးကလို မာနြကလီးေအာင် သင်မထားေပြမဲ့၊ သူတို့အိမ်ကလ
အလေုပြ်သမားေတွေဖွဝေိုင်းေြမှာကလ်ထားလေို့ ဒေီလေိုြဖစ်ေနတာပြါ။
ပြန်းေရာင်မေလေးရဲ့ အေဖဟာ မှူကးမတ်မျိုးနွေဖွယ်ဝေင်မို့ ရာထူးြကလီးရှိတယ်၊ အေရးပြါတဲ့လေူတစ်ေယာကလ်ြဖစ်တယ် ဆိုတာ
ပြန်းေရာင်မေလေး သိေနတယ်။ "ငါကလ မင်းစိုးရာဇာရဲ့ သမီးပြဲ" သူ့ေဘးကလ ကလေလေးေတွေဖွကလို ေြပြာြပြေနတယ်။
တကလယ်ဆို ကလိုယ့်ကလို ေမွေဖွးလောမယ့်ေနရာကလို ဘယ်သူမှ ေရွေဖွးချယ်ခွေဖွင့်ပြိုင်တာ မဟုတ်တဲ့အတွေဖွကလ် ပြန်းေရာင်မေလေးဟာ
ရာထူးနိမ့်သူတစ်ေယာကလ်ဆီမှာလေည်း ေမွေဖွးချင်ေမွေဖွးလောနိုင်တာပြဲ။ ဒေါေပြမဲ့ သူမဟာ အိမ်ကလအလေုပြ်သမားေတွေဖွ
ေြမာကလ်ေပြးတာကလို စိတ်စွေဖွဲြပြီး သူမလေိုသာ မျိုးရိုးေကလာင်းတဲ့ကလေလေးမဟုတ်ရင် လေူြဖစ်မှာမဟုတ်သလေို ေြပြာဆိုေနတယ်။
ဂုဏ်သေရရှိ မျိုးနွေဖွယ်ဖွေဖွား မဟုတ်ဘူးဆိုရင် စာဘယ်ေလောကလ်ေတာ်ေတာ်၊ အလေုပြ်အေြကလာင်း ဘယ်ေလောကလ်သိသိ
အလေကလားပြဲတဲ့။ "ြပြီးေတာ့ နာမည်မှာ 'ဆန်' နဲ့ ဆုံပးတဲ့ လေူေတွေဖွရယ်။ အဲ့လေိုလေူေတွေဖွဟာလေည်း ဘာမှြဖစ်လောမှ
မဟုတ်ဘူး" ဆိုပြဲ။ ".. အဲ့လေို အသုံပးမကလျတဲ့လေူေတွေဖွ ကလိုယ့်အနားမလောနိုင်ေအာင် လေကလ်ေတွေဖွကလို ခါးမှာေထာကလ်ြပြီး
တံပေတာင်ဆစ်ေတွေဖွကလို ေဘးချွန်ထားရမယ်။" ဆိုြပြီး သူမလေကလ်ကလေလေးေတွေဖွကလို ေဘးကလိုကလားြပြီး မိန်းမြကလီးတစ်ေယာကလ်
ခါးေထာကလ်ထားသလေို ေသချာလေုပြ်ြပြေနတယ်။ ချစ်စရာေကလာင်းတဲ့ ကလေလေးေလေးဆိုေတာ့ ဘယ်လေိုလေုပြ်လေုပြ်
ြကလည့်လေို့ေကလာင်းေနတာပြါပြဲ။
ကလုန်သည်ြကလီးရဲ့ သမီးေလေး၊ အြဖူကေရာင်ေကလာင်မေလေးကလေတာ့ သူ့အေဖနာမည်ဟာ "ပြီတာဆန်" မို့
အဲ့လေိုေြပြာရပြါ့မလေား ဆိုြပြီး အရမ်းစိတ်ဆိုးသွေဖွားတယ်။ အြဖူကေလေးကလ ကလေလေးေလေးေပြမဲ့ ပြန်းေရာင်မေလေးရဲ့
ေစာင်းချိတ်ေြပြာစကလားကလို နားလေည်တယ်။ သူမကလလေည်း ေခါင်းေမာ့ြပြီး ေလေသံပကလျယ်ကလျယ်နဲ့ "ဒေီမယ်..
ဒေီကလေဖေဖဆိုရင် ေစျးသိပြ်ြကလီးတဲ့ ပြန်းပြွေဖွားေတွေဖွ ဝေယ်ြပြီး ကလေလေးတိုင်းကလို လေကလ်ေဆာင်ေခါ်ေပြးနိုင်တယ်ကလွေဖွ။ မင်းေဖေဖကလ
အဲ့ဒေါမျိုး လေုပြ်ေပြးနိုင်လေို့လေား။" ဆိုြပြီး ေမးလေိုကလ်တယ်။ ဖခင် ေငွေဖွေြကလးချမ်းသာတာကလို သူမလေည်း ြကလွေဖွားနိုင်တာပြဲ။
အနီေရာင်ဂါဝေန်နဲ့ မိန်းကလေလေးတစ်ေယာကလ်ကလ ဝေင်ေြပြာတယ်။ "ဟုတ်တယ်.. တို့ေဖေဖ ဆိုရင်လေည်း မင်းေဖေဖေရာ၊
သူများေဖေဖေတွေဖွေရာကလို သတင်းစာထဲ ထည့်ေရးပြစ်လေို့ရတယ်ေနာ်။ ဘယ်သူမဆို တို့ေဖေဖကလို ေြကလာကလ်ရတယ်ေနာ်။
သူ့သတင်းစာမှာ သူြကလိုကလ်သလေို ေကလာင်းေကလာင်းေရးနိုင်တယ်.. လေို့ ေမေမကလ ေြပြာြပြတယ်။ ဟင်း.."
အနီေရာင်ေလေးကလ သူ့ကလိုယ်သူ တကလယ့်မင်းသမီးေလေးလေို မျကလ်နှာေပြးမျိုးနဲ့ မာန်တကလ်ြပြလေိုကလ်တယ်။

ခန်းမကလျယ်ရဲ့ အြပြင်ဘကလ်မှာေတာ့ တံပခါးြကလားကလေန ေချာင်းြကလည့်ေနတဲ့ ဆင်းရဲသားေလေးတစ်ေယာကလ် ရှိေနတယ်။
သူကလ အေြခအေနနိမ့်ကလျလေို့ ပြါတီပြွေဖွဲကလျင်းပြတဲ့အခန်းကလို ဝေင်ခွေဖွင့်မရဘူး။ ထမင်းချကလ်မိန်းမြကလီးကလို ကလူညီေပြးလေို့
လေှလေှပြပြဝေတ်စားြပြီး ေပြျာ်ရွှင်ေနတဲ့ တြခားကလေလေးေတွေဖွကလို တံပခါးေနာကလ်ကလ ေချာင်းြကလည့်ခွေဖွင့်ရတာ သူ့အဖို့ ေငွေဖွထုပြ်ြကလီး
ေကလာကလ်ရသလေိုပြဲ။ ြကလည့်ရင်းနဲ့ အားကလျလောြပြီး "သူတို့လေိုသာ ေနရရင် .." ဆိုတဲ့ ေကလာင်ေလေးရဲ့အေတွေဖွး မဆုံပးခင်မှာ
ပြန်းေရာင်မေလေး နာမည်အေြကလာင်းေြပြာတာကလို ြကလားလေိုကလ်ရေတာ့ ပြိုဝေမ်းနည်းသွေဖွားတယ်။ သူ့မိဘေတွေဖွကလ စာေတာ်ဖို့
မေြပြာနဲ့၊ သတင်းစာေတာင် ဝေယ်နိုင်ဖို့ ေငွေဖွပြိုမရှိြကလဘူး။ ပြိုဆိုးတာကလေတာ့ သူ့အေဖနဲ့ သူ့နာမည်မှာလေည်း
ေကလာင်မေလေးေြပြာတဲ့ "ဆန်" ဆိုတာ ပြါေနတာပြါပြဲ။
တကလယ်ပြဲ သူတို့ေြပြာတဲ့ အတိုင်းဆို သူ့ဘဝေမှာ ေရှ့တိုးတကလ်ဖို့ အလေားအလော မရှိဘူးေပြါ့။ ဒေါဟာ
ေတာ်ေတာ်ဝေမ်းနည်းစရာပြဲ။ ဒေါေပြမဲ့ ဘာြဖစ်လေဲ။ မိဘတို့၊ ေမွေဖွးတဲ့ေနရာတို့ ဆိုတာ ကလိုယ်မေမွေဖွးခင် ရှိြပြီးေနြပြီပြဲ။ သူဟာ
ဒေီေလောကလထဲမှာ ေမွေဖွးဖွေဖွားလောခဲ့ြပြီမို့ ရတဲ့ဘဝေအေြခအေနမှာ အဆင်ေြပြေအာင် လေိုကလ်ေနရမှာပြဲ။
ညေနခင်းတစ်ခုမှာ ကလျင်းပြခဲ့တဲ့ ပြါတီပြွေဖွဲဟာ အချိန်တန်ေတာ့ ြပြီးဆုံပးသွေဖွားပြါတယ်။
ေနာကလ်နှစ်ေပြါင်းများစွေဖွာ ြဖတ်ေကလျာ်လောြပြီးတဲ့အခါ ပြါတီပြွေဖွဲမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ကလေလေးေတွေဖွဟာ ရင့်ကလျကလ်သူေတွေဖွ ြဖစ်ေနြကလပြါြပြီ။
သူတို့ြမို့ထဲမှာ ခမ်းနားတဲ့ အိမ်ြကလီးတစ်ေဆာင်ဟာ တန်ဖိုးြကလီးအလေှဆင်ပြစ္စည်းေတွေဖွနဲ့ သိပြ်ထည်ဝေါတာပြဲလေို့
ေြပြာစမှတ်ြပြုြကလတယ်။ လေူတိုင်း အိမ်ြကလီးထဲကလ ပြစ္စည်းေတွေဖွကလို စိတ်ဝေင်စားြကလတယ်။ တြခားြမို့ရွေဖွာမှာ
ေနတဲ့သူေတွေဖွေတာင် အိမ်ြကလီးအိမ်ေကလာင်းနဲ့ အဖိုးတန်ပြရိေဘာဂေတွေဖွကလို တကလူးတကလ လောြကလည့်ရတယ်။
ခမ်းနားတဲ့ အိမ်ြကလီးဟာ ပြါတီပြွေဖွဲကလျင်းပြခဲ့တဲ့အိမ် လေို့ဆိုရင် ပြါတီညေနခင်းမှာ စကလားေြပြာေနခဲ့တဲ့ ကလေလေးေလေးေတွေဖွထဲကလ
ဘယ်ကလေလေးရဲ့အိမ်ရယ်လေို့ အလေွေဖွယ်တကလူ မှန်းနိုင်ပြါ့မလေား။ တကလယ်ေတာ့ လေွေဖွယ်မယ်ထင်တ့ဲ အရာေတွေဖွဟာ
ေလောကလမှာ အခကလ်ဆုံပးပြါပြဲ။
ပြါတီပြွေဖွဲမှာ စကလားများခဲ့တဲ့ ဂုဏ်သေရရှိမျိုးရိုးဖွေဖွားကလေလေး၊ ချမ်းသာြကလွေဖွယ်ဝေတဲ့ကလေလေး၊ စာေပြြသဇာရှိသူရဲ့ကလေလေး..
သူတို့ေလေးေတွေဖွဟာ မိဘအရှိန်နဲ့ အားလေုံပးကလ ေလေးစားခဲ့ရေပြမဲ့ အခုေတာ့ အရင်တုန်းကလလေို မာန်မဝေင့်နိုင်ေတာ့ဘူး။
ပြါတီပြွေဖွဲလေုပြ်ခဲ့တဲ့ အိမ်ြကလီးဟာ အခုဆိုရင် တံပခါးြကလားကလ ေချာင်းြကလည့်ခဲ့တဲ့ သူဆင်းရဲေလေးရဲ့အိမ် ြဖစ်ေနပြါြပြီ။ အခုေတာ့
သူဟာ မဆင်းရဲေတာ့ဘူးေပြါ့။ နာမည်ေကလျာ်ပြန်းပြုဆရာ "ေသာ်ဝေယ်ဆန်" ဟာ အညတရမျိုးနွေဖွယ်ဖွေဖွား၊ စာေပြနဲ့ေဝေး၊
ေငွေဖွေြကလးနွေဖွမ်းပြါးတဲ့ အေြခအေနကလေပြမဲ့ သူ့ရိုးသားမှု၊ လေုပြ်ငန်းကလျွမ်းကလျင်မှုေတွေဖွေြကလာင့် ေအာင်ြမင်ထင်ရှားလောတာပြါပြဲ။
တကလယ်ေတာ့ ဘယ်လေိုလေူစားမျိုးကလြဖင့် အလေကလားပြဲ ဆိုတာ အနာဂတ်ကလို မေြမာ်ြမင်နိုင်ေသးတဲ့ ကလေလေးေလေးေတွေဖွ
ေြပြာတဲ့စကလားလေိုပြဲ။ ေလေထဲပြဲ ေမျာသွေဖွားမှာပြါ။
- - - - မူရင်းပြုံပြပြင် - ဟန်းစ် အန်ဒေါဆန်
(ပြုံပြပြင်ကလို ေရးတဲ့သူ ကလိုယ်တိုင်ကလလေည်း နာမည်မှာ 'ဆန်' ပြါြပြီး သူ့သူငယ်ချင်း နာမည်ြကလီးပြန်းပြုဆရာ 'ဘာတယ်လေ်
ေသာ်ဝေယ်ဆန်' ရဲ့ ဘဝေကလို သရုပြ်ေဖာ်ထားပြါတယ်။ ဆရာအန်ဒေါဆန်ဟာ ေဝေဖန်ေရးေတွေဖွြကလားကလ ေြပြြပြစ်လေှပြြပြီး
စိတ်ကလူးယဉ်ဆန်တဲ့ ပြုံပြပြင်များစွေဖွာကလို ေရးဖွေဖွဲ့ခဲ့ပြါတယ်။ )

Saturday, July 30, 2011