លំហាត់លលើល្រើសលរ ើសអនុគមន៍្តីលោណមា្ត

១. គណនា tan

2

លោយស្គគល់ tan  

24
និង 180    270 ៕
7

២. គណនាតម្មៃម្នកលនោមខាងល្ោមៈ
8 cos3   2 sin 3   cos 
លោយស្គគល់ tan   2
2 cos   sin 3 
sin 2   cos 2 
ខ.   2
លោយស្គគល់ cot   3
sin   2 cos 2 
sin   cos 
គ.  
លោយស្គគល់ tan   2 ៕
sin   cos 

ក.  

៣. ស្មួលកលនោមខាងល្ោមៈ
ក.   tan 2   cot 2   2
sin 2   tan 2 
ខ.  
cos 2   cot 2 

គ.    sin   cos     cos   sin    2
2

cos 2   cos 2  .cot 2 
sin 2   sin 2  .tan 2 


ង.   1  sin 2  1  cos 2
2
2

2

ឃ.  

 3    4  ៕

៤. លផទៀងផ្ទទត់សមភាពខាងល្ោមៈ
1  cos 2 
sin 
2


ក.
sin 
1  cos  sin 
cot   1
ខ.
 cot 
1  tan 

2sin  cos   cos 
1


2
2
1  sin   sin   cos  tan 

2t
1 t2
; cos  
៥. លគមាន t  tan ; sin  
2
1 t2
1 t2
  

គ.

តាមសមភាព 2cos2  cos  2  0 ៕ គណនា tan

2


    ៕
2
 2

៦. គណនាផលបូកខាងល្ោមៈ
ក.   1  cos 2 x  cos 4 x  cos6 x  ...  cos 2n x
ខ.   sin 2 x  sin 4 x  sin 6 x  ...  sin 2n x ៕
៧. លោោះស្រស្គយសមីោរខាងល្ោមៈ
ក. 16sin 2 x  cos 2 x 4
ខ. sin x  3 cos x  sin x  3 cos x  2
គ. 5  sin 2 2x  sin x  2cos x ៕

និង tan  

2t
1 t2

x
x
x
x
x
៨. លគឲ្យកលនោម n  cos cos 2 cos 3 ...cos k ...cos n ៕
2
2
2
2
2
1 sin x
បង្ហាញថា  n  n .

2 sin x
2n
៩.  ជា្តីលោណមួយដែលមានរង្ហាស់្រុង a ; b និង c ល

ចូរស្រស្គយបញ្ជ
ា ក់ថាៈ

ក. a2 1  cot 2   b2 1  cot 2   c2 1  cot 2  

a
b
e
sin a sin b sin e 4cos  cos  cos 
2
2
2
១០. បង្ហាញថាសមីោរខាងល្ោមៈ

ខ.

3 



1  cot g 2    
tg    
2 
21
ក.
2

1  cot g   2 

cot g    
2

2
4
6
1
ខ. cos  cos  cos  
7
7
7
2

2 3 1


12
4
sin    
tg     cos  2   


 sin 
ឃ.

 cot g    
 3

cot g    
cos    
2

 2

១១. លោោះស្រស្គយ្បព័នស
ធ មីោរខាងល្ោមៈ

គ. sin

sin x  sin y  2
ក.  2
2
sin x  sin y  2
1

sin x  sin y 
2
ខ. 
cos 2 x  cos 2 y  m
2
sin x  cos x cos y
គ.  2
cos x  sin x sin y

1  5cos3 3x
log cos  
2

4

ឃ. 1  sin x

m
 sin 2 x

ើយនឹង  ជាបរ ិមា្ត

១២. គណនាតម្មៃ A និងBខាងល្ោមៈ

ក.   3  sin8 x  cos8 x   4  cos6 x  2sin 6 x   6sin 4 x

ខ.   2  sin 4 x  cos4 x  cos2 x sin 2 x   sin 6 x  cos8 x  ៕
១៣. គណនាតម្មៃBដែលៈ
  tg 20 tg 40 tg 60 tg 80

១៤. គណនា cos 2 x 

1  sin 2 x
0
2

១៥. គណនាតម្មៃខាងល្ោមៈ
ក. 3sin 2 x  8sin x cos x  4cos 2 x  0

4x
3x
 2cos 2  1
5
5
4x
2 3x
 1  3cos
គ. 2cos

5
5
ខ. 3cos

១៦. គណនា  

1
1
1

 ... 

cos x cos 2 x cos 2 x cos 3 x
cos  n  1 x cos n x

១៧. គណនា  n  cos cos
x
2

x
ax
...cos n រួចទាញរក lim n ៕
2
x
2
2

១៨. ស្រស្គយបញ្ជ
ា ក់ថាៈ
2
2
2
ក. sin   sin   sin C 

9
4C
3
tan tan 
2
2
2 9
1 
1 
1 
1 
1 
1 

គ. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
  270
 sin   sin   sin C  cos   cos   cos C 

ខ. tan

ឃ.

tan   tan   tan C  cotC
 cot  cot
2
2
2

1 
1 
1 

ង. 1 
1 
1 
  27
 cos   cos   cos C 

១៩. បង្ហាញថា

2  2  2  ...  2  2cos
n time2 1
n

២០. គណនាផលបូកខាងល្ោមៈ
ក.  

1
1
1

 ... 
cos a cos 2a cos 2a cos 3a
cos n a cos  n  1 a

x
2

ខ.   ln cos  ln cos

x
x
x
 ln cos 3  ...  ln cos n ៕
2
2
2
2

២១. អនុគមន៍មួយកំណត់លៅលលើចំនួនគត់វ ិរាមានកំណត់បំលពញលកខខណឌៈ
 f (1)  1006
គណនា f  2011 ៕

2
 f (1)  f (2)  f (3)  ... f (n)  n f (n)

 
២២. លគឲ្យ a0 , a1 , a3 ,..., an ជាចំនួនដែលសថិតលៅចលនាៃោះពី  0,  និងតម្មៃម្ន
2



tan  a0    tan  a1    ...  tan  an    n  1 ចូរស្រស្គយបញ្ជ
ា ក់ថាៈ
4
4
4tan a0 tan a1  ...  tan an  n n 1

២៣. លគឲ្យ x, y, z ជាចំនួនគត់វ ិរាមានៈ
x

ក. បង្ហាញថា
ខ. បង្ហាញថា

1  x2

x
1 y2

x
1 z2

3 3
2

x
x
x
3 3
លោយែឹងថា 0  x, y, z  1 និង2
2
2
1 x 1 y 1 z
2

មាន xy  yz  zx  1 ៕
២៤. រកតម្មៃតូចបំផុតម្នចំនួនគត់វ ិរាមាន n ដែលៈ
1
1
1
1

 ... 

sin 45 sin 46 sin 47 sin 48
sin133 sin134 sin n

1
1
1
cos1

 ... 
 2 ៕
sin1 sin 2 sin 2 sin 3
sin89 sin 90 sin 1
 
២៦. លគឲ្យ s, t , u, v ជាចំនួនដែលសថិតលៅចលនាៃោះពី  0,  និងមានតម្មៃ

២៥. បង្ហាញថាៈ

2

s  t  u  v   ៕ ចូរស្រស្គយបញ្ជ
ា ក់ថាៈ
2 sin s  1
2 sin t  1
2 sin u 1
2 sin v 10 ៕
cos s
cos t
cos u
cos v
២៧. កំណត់អនុគមន៍ f : IR  IR លោយែឹងថាវាមានសមភាព

f

ច ំល
 x y   f  x   f  y  ពិតជានិចច

ោះ្គប់ x, y  IR ដែល  a ជាដផនកគត់ ៕

២៨. ស្មួលកលនោមខាងល្ោមៈ
1 1
 cos 2 x
2 2
9
2n
២៩. គណនា  sin

9
n 0
1

 3

, x   , 2 
 2

៣០. លគមាន sin x  cos x  0.8 គណនាតម្មៃលលខម្ន sin 4 x  cos 4 x ៕

៣១. លោោះស្រស្គយសមីោរខាងល្ោមៈ
ក. 4  cos 2 x  7sin x  0
ខ. cos 2x 11sin x  5  0 ៕
៣២. បង្ហាញថា

2  2  2  ...  2  2cos
n រ៉ា ឌីោល់


ដែល n  2 ៕ឮ
2n

៣៣. លោោះស្រស្គយសមីោរ និងវ ិសមីោរខាងល្ោមៈ
ក. cos x  3 sin x  1
ខ. sin 2 x  sin 5 x  4cos

7x
0
2

គ. sin5  sin3x  0
ឃ. sin5x  sin3x  2cos x  0 ៕
៣៤. លោោះស្រស្គយ្បព័នស
ធ មីោរខាងល្ោមៈ
x y 1
 x y
cos 2  cos 2  2
ក. 
cos x  cos y  1

4

5

x  y 
3
ខ. 
sin x  2sin y

៣៥. លគឲ្យសមីោរ

ដែល

ជាប៉ា រ៉ា ដម្ត ។

ក លោោះស្រស្គយសមីោរ
ខ កំណត់តម្មៃ

កនុងករណី
លែើមបីឲ្យសមីោរ

របស់សីោរ


លែើមបីឲ្យសមីោរមានឬស ?

ខ លោោះស្រស្គយសមីោរលបើ
៣៧. លគឲ្យសមីោរ
កំណត់តម្មៃ

មានឬសជាឬស

៣៦. លគឲ្យសមីោរ
ក កំណត់តម្មៃ

?

?
ដែល

លែើមបីឲ្យសមីោរមាន ?

៣៨. លគឲ្យសមីោរ
ក កំណត់តម្មៃ


លែើមបីឲ្យសមីោរមានឬស ?

ខ លោោះស្រស្គយសមីោរលបើ
៣៩. លគឲ្យសមីោរ

?

ក ឧបមាថាលបើ

ជាឬសមួយរបស់សមីោរ

។ចូររកឬសផសងរបស់

សមីោរលនោះ?
ខ ឧបមាថាលបើ
សមីោរ

ជាឬសមួយរបស់សមីោរ

។ចូររកឬសរបស់

លែើមបីឲ្យលផទៀងផ្ទទត់ឬសម្នវ ិសមីោរ
៤០. លគឲ្យសមីោរ

ដែល

ចូរកំណត់តម្មៃ

លែើមបីឲ្យសមីោរមានឬស ?

៤១. លគឲ្យអនុគមន៍

ក លោោះស្រស្គយសមីោរ
ខ កំណត់តម្មៃ

លបើ

លែើមបីឲ្យ

លផទៀងផ្ទទត់

្គប់តម្មៃ

៤២. លគឲ្យសមីោរ

ក លោោះស្រស្គយសមីោរ
ខ កំណត់តម្មៃ

លបើ

លែើមបីឲ្យសមីោរ


មានឬស លបើ

៤៣. លគឲ្យសមីោរ
កំណត់តម្មៃ

លែើមបីឲ្យសមីោរមានឬសលផទៀងផ្ទទត់លកខខណឌ
៤៤.

កំណត់តម្មៃ

លែើមបីឲ្យសមីោរ

មាន

ចលមៃើយ ៕
៤៥. លគឲ្យសមីោរ

ក លោោះស្រស្គយសមីោរលបើ
ខ កំណត់តម្មៃ

លែើមបីឲ្យសមីោរមានឬសលផទៀងផ្ទទត់លកខខណឌ

] ។
៤៦. បង្ហាញថា
?
៤៧. លគឲ្យអនុគមន៍
ក បង្ហាញថា

ដែល
ស្រស្គយបញ្ជ
ា ក់ថា

ខ បង្ហាញថា
៤៨. ចូរលោោះស្រស្គយវ ិសមីោរខាងល្ោម


ជាប៉ា រ៉ា ដម្ត ។
មានឬសជានិចច ។
៤៩. មាន្តីលោណ C ដែល្រុងទាំង៣មានរង្ហាស់្រុង a, b, c ល
បនសាីុតនពានតដែលមាន a ជាតួមធ្យម ៕


2

បង្ហាញថា tan . tan

ើយបលងកើត

C 1


2 3

៥០. មុំ , , C របស់្តីលោណ C បលងកើតបនជាសាីុតនពានត  ជាតួមធ្យម៕

លោយស្គគស់ផលបូក sin   sin   sin C 

1
3  3 ៕ គណនាមុំ , , C ៕
2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful