THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

វ ិទ្យោល័យេ្រ
េរៀបេរៀងេដយ យុវសិស្សឈឹ ទីកុយ
្រត�តពិនិត្យេដយៈេលកស�យ៉ង់ ធារ

ថា�ក់ទ

១១ និង១២
ែផ�កពីជគណិត
ស្រមាក្រមិត វិទ្យោ

For High School

( K a + b)

n

≡b

(m o d a)

n

a − b = ( a − b ) ( a + a b + a b ... + b
n

n

n −1

n −2 2

n −1

Problem and Solution
រក្សោសិទ
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 1

)

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

វ ិទ្យោល័យេ្រទ�ល

េរៀបេរៀងេដយ យុវសិស្សឈឹ ទីកុយ
្រត�តពិនិត្យេដយៈេលកស�យ៉ង់ ធារ

ថា�ក់ទ

១១ និង១២

ែផ�កពីជគណ
ិត
ែផ�កពីជគណ
ិត

ិ ងេទ
ស្រមាប់ក្រមតវិទ្
ស្រមាប់ថា�ក១០េឡ
For High School

( K a + b)

n

≡b

(m o d a)

n

a − b = ( a − b ) ( a + a b + a b ... + b
n

n

n −1

n −2 2

n −1

Problem and Solution
រក្សោសិទ
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 2

)

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

អរម�ក
�សបតមបេច�ក វិទ្យោកំព ុងរីកចេ្រមន ែដលមុខវិជា�ែផ�ក គណិតវិ
ែផ�កអត�ិភាពមួយយ ា៉ងសំខន់ែដ
ល បណា�្របេទសេលសកលេលកទទួល
េគ ៕ ដូចេនះក�ុងនាមមុខខ�ុំជាសិស្សមានចំេណះដឹងបន�ិចបន�ួចេដម្បីែចករំែ

មិត�អ�កសិក្សោទំងឡាយ េទបខ�ុំមានគំណិតសរេសរេស្របជុំលំហត់គណិតវិ
ទូេទ (ែផ�កពីជគណិត) ស្រមាប់ថា�ក១០េឡងេទ េនះេឡងេដម្បីែចកនូវលំហ
ែផ�កពីជគណិតេនះដល់មិត�សិក្សោែដលកំពុងកន់ក�ុងៃដ

ជាស�ៃដ១របស់ខ�ុំ

េហយវក៏ជាេសៀវេភ១ែដលអ�កសិក្សោបានសិក្សោវ ៕ េលសពីេនះេទ
ក�ុងេសៀវេភេនះបានសរេសរបក�សយ្រគប់លំហត់ទំងអស់យា៉ង
េទៀតផង ប៉ុែន�វមិន្របាកដ្រត�វទំងអស់េទ េ្រពះអចមានកំហុសឆ�ង ៕
ពីេនះេទេទៀត េទះបីជាយា៉ងណាក៏េដយ ក៏នូវមានចំណុចខ�ះខតែ
េឡងេដយអេចតនារួមមានែផ�កបេច�កេទសវយកុំព្យូទ័រ ិ
ន ងអក�រវិរុទ� ៕

េហតុេនះេទបខ�ុំជាអ�កសរេសរេសៀវេភេនះេឡងរងចំទទួលកររិះគន់ពីសំណា
សិក្សោ្រគប់មជ្ឈដ�នទំងអស់េដយេសចក�ីេសមនស្សរីករយជានិច�េដ
ឲ្យកន់ែតមានភាពល�ជាងមុនែថមេទៀ
ជាចុងេ្រកយេនះ ខ�ុំសូមជូនពរដល់មិត�អ�កសិក្សោទំងឡា
សិក្សោេឆា�ះេទកររីកចេ្រមនបន�េទៀត និង្រពមទំងមានសុខភាពល�៤
្របករអយុវណ�ៈ សុខៈ ពលៈ
កំពង់ធំ ៃថ�ទី០៣ កក�ដ ឆា២០១១
្រត�តពិនិត្យេដ
េលកស�ស� យ៉ង់ ធារ

យុវសិស្សឈឹម ទីកុយ
Tel: 0975784932
Email: tykoy_chhim@yahoo.com
ctykoy@gmail.com

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 3

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ
ជាដំបូងខ�ុំសូមថ�ែថ�ងអំណរគុណដល់េលកបា៉ អ�កមា៉ក់ ង្រប�ស និ

ភក�ិទំងអស់ែដលជានិច�កលែតងែតនាំគា�ខិតខំទំនុកប្រម�ងទំងស�រតី ក
ចិត�្រគប់កលៈេទសៈទំងអស់ ៕ ម៉្យោងវិញេទៀត ក�ុងនាមខ�ុំក៏សូមែថ�ងអ
យា៉ង្រជាលេ្រជចំេពះេលក្រគ�ែដលបានបេ្រ
១.

េលកស�ស�ចរ្យ យ៉ង់ (វិទ្យោល័យេ្រ)

. េលកស�ស�ចរ្យេរៀម ច(វិទ្យោល័យេ្រ)

. េលកស�ស�ចរ្យអ៊ូច ផល�ី (វិទ្យោល័យេ្រ)

េហយេលសពីេនះេទេទៀត ក៏សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះេលក្រគ� អ�ក្រគ�្រ
វិជា�ទំងអស់ែដលបានខិតខំបង�ត់បេ្រង�ន យា៉ងយកចិត�ទុកដក់តំងព
រហូតេពលេនះ ៕ បែន�មេលសពីេនះេទេទៀសូមែថង
� អំណរគុណដល់េលកនា
នាយិក នាយិករង និងបុគ�លិកសិក្សោទំងអស់ៃនវិទ្យោល័យេ្រទ�
្រជំែ្រជងដល់សិស្សពូែកទំងអស់េទៀតផង ៕ េហយជាងេនះេទេទៀតេនាះខ�
ែថ�ងអំណរគុណដល់្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានផ�ល់ឪកសឲ្យសិស្ស
ទំងអស់ចូលរួមក�ុង្របលងេ្រជសេរសសិស្សពូែក

និងឈនេទរកករ្

លក�ណៈអន�រជាតិ ៕
ចុងេ្រកយេនះខ�ុំក៏សូមែថ�ងអំណរគុណសិស្សទំងឡាយ ែដល
ចិត��សលញ់ករសិក្សោ េហយសេ្រមចបានេគាលបំណងរបស់ខ�ួន
េជាគជ័យ និងនាំគា�ខិតខំេរៀនសូ្រតេដម្បីស�រអភិវឌ្ឍន៍សង�មឲ្យមានកររ
មុខែថមេទៀតេ្រពះេយងជាសសរ្រទ�ងៃន្របេទស

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 4

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

ក្រមងលំហ
្របជុំលំហត់គណិតវិទ្យោ
THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
Website: www.mathtrielhighschool.wordpress.com
www.mathyangthearyl.wordpress.com
www.mathtoday.wordpress.com

លំហត១. េគេអ f ( n ) =

(

1

n + n +1

)(

4

n + 4 n +1

)

ចំេពះ្រគប់ចំនួនគត់វិជ� n ៕

ចូរគណនាៈ S = f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + f ( 4 ) + f ( 5 ) + .... + f ( 9999 )
លំហត២. ចូរគណនាបណា�កេន្សោមខង
ក. A = log 4 log 3 log 2 8 គ.
=
C 100log 2 − 10log

100

2

ខ.
=
B log 4 3 × log 9 8 ឃ. =
D log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × ... × log 7 8
លំហត៣. ក.ចូររកសំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102009 និង13 ៕
(្របលងសិស្សពូែក្របចំរធានីភ�ំេព១៣.១៤ កុម�ៈ ២០០៩ )

ខ.ចូររកសំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102011 និង13 ៕
លំហត៤. េគេអ N =
111...1
 ×1000...05
 + 1 (2011ដងេលខ1) និង(2010ដងេល0) ៕
2011

2010

ចូរបង�ញថាចំនួនគ N ជាកេរ្របា
លំហត៥. ១. បង�ញ F =

21n + 4
ជា្របភាគស្រម�លមិនបានចំេពះ្រគ
14n + 3

គត់ធម�ជាត n ៕
២. រកចំនួនគត់ធម�ជាតិតូចបំផុតែដលម 6 ជាេលខខ�ង់ឯកត េហយ េ
េគបូរេលខ6េទខងមុខេគបំផុតវិញ េនាះេ

គនឹងបានចំនួនថ�ីែដល 4ដងៃនចំនួន
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 5

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

េដមេនាះ ៕
(្របលងសិស្សពូែកទូទំង្របេទសៃ០៥.០៥.២០០៥)

លំហត៦. េដះ�សយសមីករខងេ

(

)

(

x
1−
ក. 2 ( log 2 − 1) + log 1 + 5 = log 5 + 5

x

)

3
0
ខ. lg ( lg x ) + lg ( lg x − 2 ) =

លំហត៧. �សយប
� �ក់ថាចំន Α= 212 + 312 ែចកដច់នឹ91
លំហត៨. ១. រកេលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 2999
២. រកេលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន 2999
៣. រកេលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 3999
៤. រកេលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន 3999 ៕
លំហត៩. គណនាតៃម�ៃនកេន្សោមខងេ្
S=

1
1
1
1
+
+
+ ... +

1+ 2
2+ 3
3+ 4
999 + 1000

លំហត១០. េដះ�សយសមីករខងេ្
x − 4 x − 3 x − 2 x −1
4
+
+
+
=
2001 2002 2003 2004

លំហត១១. រកសំណល់ៃនករែច 2012

2011

+ 20112012 និង 5 ៕

n
n
n
n
លំហត១២. �សយប
� �ក់ថាចំនួន Α =90 − 118 − 168 + 287 ែចកដច់េទន 91

្រគប់ចំនួនគត់ធម�ជា n ៕
លំហត១៣. គណនាផលបូកខងេ្រក

Sn = 1.1!+ 2.2!+ 3.3!+ 4.4!+ 5.5!... + n . n !
210 ៕
លំហត១៤. េគេអយ m ; n ជាចំនួនពិតែដ 11m + 10n =

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 6

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
ចូរគណនាតៃម�អតិបរមាៃនអនុគមន៍ f ( m , n ) =
( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
លំហត១៥. គណនាតៃម�ខងេ្រ
Μ
=

(

3 + cot1

)(

3 + cot 2

)(

) (

3 + cot 3 ...

3 + cot 999

)

0 ៕ ចូរគណនាតៃម
10 និង m + n + p =
លំហត១៦. េគេអ m 2 + n 2 + p 2 =
Τ
= m4 + n4 + p 4 ៕

លំហត១៧. េគឲ្យ Α =1 + 2 − 3 + 4 + 5 − 6 + 7 + 8 − 9 + ... + 2008 + 2009 − 2010
ចូរគណនាតៃម Α ៕
លំហត១៨. ចូរស្រម�លកេន្សោមខងេ
 2011 
A. គណន 

 2010 

B. គណនា 2025

−3 log 2010 100
2011

log 25 2013

C. គណនា lg 3 3 3 3 3 3 ៕
លំហត១៩. េដះ�សយសមីករខងេ
A. 20112010 x = 2011 2011 2011 2011 2011 2011
x
4 x ៕
B. log 2 (10 − 2 ) =−

a x − a− x
លំហត២០. េគឲ្ P ( x ) =

2
ក. �សយ P ( x ) ជាអនុគមន៍េស
ខ. �សយប
� �ក់ថា្រ x1 ; x2
2 P ( x1 ) . Q ( x2 )
A. P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
B. P ( 2 x1 ) = 2 P ( x1 ) . Q ( x1 ) ៕

លំហត២១. រកចំនួនគត់្របាំបួនខ�ង់តគា�ែដលមានផលបូកេស� 2043៕
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 7

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត២២. កំណត់ តៃម�

x េដម្បីឲ្យចំនួនខងេ្រកមជាស�ុីត

១. ( 3 + x ) , ( 9 + x ) , (12 + x )
2

2

2

២. ( 3 + x ) , 3 x , ( −5 + 5 x ) ៕
2

4 log xy a ៕
លំហត២៣. េគេអ log x a + log y a =

បង�ញ x = y
លំហត២៤. បង�ញថ

1
1
1
1
cos1
+
+
+ ... +
=
cos 0.cos1 cos1.cos 2 cos 2.cos 3
cos 88.cos 89 sin 2 1
(USAMO, 1992)

លំហត២៥. េគឲ្ log 8 3 = p និង log 3 5 = q គណន log10 5
លំហត២៦. បង�ញថាចំនួនខងេ្រកមជាកេ

P = 3339003 × 3339004 × 3339005 × 3339006 + 1
2 3x +1 − 9 x ែដល
លំហត២៧. រកតៃម�អតិបរមា និងអប្បបរិមាៃនអនុគម y =×

x ≤2 ៕

(

2
2
លំហត២៨. បង�ញថ b + bc + c

) , (c

2

+ ca + a 2 ) , ( a 2 + ba + b 2 ) ជាស�ុីតនព�ន

ែដល a , b , c ជាស�ុីតនព�ន�
លំហត២៩. េគឲ្យស�ុីតនព�ន� 1, 2 , 3,..., 2015 ចូរគណនាតៃម�

S 2015 =

1
+
1+ 2

1
1
+
+ ... +
2+ 3
3+ 4

1

2014 + 2015

លំហត៣០. ចូរគណនាតៃម�
ក. Κ=

1 + 2010 +

ខ. Μ=

1 + 2013 +

20102
2010
+
2
2011
2011

20132
2013
+

2
2014
2014

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 8

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

ក្រមងដំេណាះ�
្របជុំលំហត់គណិតវិទ្យោ
THE GENERAL MIXS
MATHEMATICS EXERCISE
THINK

READ

WRITE

( K a + b)

n

≡b

n

a − b = (a − b) (a + a b + a
n

n −1

n

(m o d a)
b ... + b )

n −2 2

n −1

Problem and Solution
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 9

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១. េគេអ f ( n ) =

(

1

n + n +1

)(

4

n + 4 n +1

)

ចំេពះ្រគប់ចំនួនគត់វិជ� n ៕

ចូរគណនាៈ S = f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + f ( 4 ) + f ( 5 ) + .... + f ( 9999 )
ចេម�យៈ
គណនាៈ S = f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + f ( 4 ) + f ( 5 ) + .... + f ( 9999 )
ប្រមាប f ( n ) =

1

(

n + n +1

េនាះ f ( n ) =
f (n) =

f ( n )=

(

n +1 + n
4

(
4

)(

4

n + 4 n +1

)(

)

4

n +1 − 4 n

4

n +1 + 4 n

n +1 − 4 n

n +1 + n

)(

n +1 − n

)(

4

n +1 − 4 n

)

)

n +1 − 4 n

យកតៃម� n = 1, 2,3, 4,5,...,9999
េយងបានៈ f ( n )=

4

n +1 − 4 n

f (=
1)

4

2− 41

f ( 2=)

4

3−4 2

f (=
3)

4

4−43

f ( 4=)

4

5−4 4

f ( 5=)

4

6−45

.........................................
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 10

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

.........................................

f=
( 9999 )
S=

ដូចេនះ

4

4

10000 − 4 9999

10000 − 1 = 10 − 1 = 9

S = f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + f ( 4 ) + f ( 5 ) + .... + f ( 9999 ) = 9 ៕

លំហត២. ចូរគណនាបណា�កេន្សោមខង
ក. A = log 4 log 3 log 2 8

គ.
=
C 100log 2 − 10log

ខ.
=
B log 4 3 × log 9 8

ឃ. =
D log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × ... × log 7 8

ចេម�យៈ
ក.

100

2

គណនាបណា�កេន្សោមខង
A = log 4 log 3 log 2 8

េយងបានៈ A = log 4 log 3 log 2 23
A = log 4 log 3 3log 2 2 េដ log 2 2 = 1
A = log 4 log 3 3 េហយ log 3 3 = 1
=
A log
=
0
41

ដូ=
ចេនះ
A log
=
0 ៕
4 log 3 log 2 8
ខ. =
B log 4 3 × log 9 8
េយងបាន

=
B log 22 3 × log 32 23

1
3
log 2 3 × log 3 2
2
2
1 3 3
B= × =
2 2 4

=
B

ដូចេនះ
គ.
េយងបាន

B = log 4 3 × log 9 8 =

3

4

=
C 100log 2 − 10log100 2
=
C 102log 2 − 10

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

log

102

2

Page 11

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

1

=
C 10log 2 − 10 2
2

=
C 10log 4 − 10log

log 2

2

តមរូបមន�ៈ a log x = x
a

នាំេអ C= 4 − 2
ដូចេនះ
ឃ.

C=
100log 2 − 10log100 2 =
4 − 2 ៕

=
D log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × ... × log 7 8

េយងបានៈ

D = log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × log 5 6 × log 6 7 × log 7 8

តមរូបមន�ៈ log x y.log y z = log x z
=
D log
=
log 2 23
28
D = 3log 2 2 = 3 × 1 = 3

ដូចេនះ

=
D log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × ... × log 7=
8 3 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 12

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៣. ក.ចូររកសំណល់ៃនវ ិធីែចកៈ 20102009 និង13 ៕
(្របលងសិស្សពូែក្របចំរធានីភ�ំេព១៣.១៤ កុមៈ� ២០០៩ )

ខ.ចូររកសំណល់ៃនវ ិធីែចកៈ 20102011 និង13 ៕
ចេម�យៈ
ក. រកសំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102009 និង13
េយងបានៈ 2010 ≡ 8
20102 ≡ 64 ≡ −1

( mod13)

( 2010 )

( mod13)

2 1004

ដូចេនះ

( mod13)

≡ ( −1) 1004

20102008 ≡ 1

( mod13)

20102008 × 2010 ≡ 8

( mod13)

សំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102009 និង13គឺៈ 8 ៕

ខ.ចូររកសំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102011 និង13
េយងបានៈ 2010 ≡ 8

( mod13)

20102 ≡ 64 ≡ −1

( mod13)

( 2010 )

( mod13)

2 1005

≡ ( −1) 1005

20102010 ≡ −1

( mod13)

20102010 × 2010 ≡ −8 ≡ 5 ( mod13)

ដូចេនះ

សំណល់ៃនវិធីែចកៈ 20102011 និង13គឺៈ 5 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 13

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៤. េគេអ N =
111...1
 ×1000...05
 + 1 (2011ដងេលខ1) និង
2011

2010

(2010ដងេល0) ៕ ចូរបង�ញថាចំនួនគ N ជាកេរ្របា
ចេម�យៈ
បង�ញថាចំនួនគ N ជាកេរ្រ
េគមានៈ N =
111...1
 ×1000...05
 + 1 (2011ដងេលខ1) និង(2010ដងេល0)
2011

2010

េយងបានៈ
N
=1
999...9
× 1000...00
+ 5 +1





9 2011
2011

=
N

1 2011
10 − 1) × (102011 + 5 ) + 1
(
9

(10 )
N=

2011 2

(10 )

2011 2

N=

+ 5.102011 − 102011 − 5 + 9
9
+ 4.10

2011

+4

9

 102011 + 2 
N =

3

2

 102011 − 1 + 3 
N =

3

2

2

1

N  (102011 − 1) + 1 េដ 102011 − 1 =999...99
=
3

2

1

2
N = × 999...99
+ 1 =333...34





2011
2011
3

តមករបក�សយខងេល េយងេ N ជាកេរ្រ
ដូចេនះ

ចំនួនគត់ N ជាកេរ្រប

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 14

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៥. ១. បង�ញ F =

21n + 4
14n + 3

ជា្របភាគស្រម�លមិនបាន

្រគប់ចំនួនគត់ធម�ជា n ៕
២. រកចំនួនគត់ធម�ជាតិតូចបំផុតែដលម6 ជាេលខខ�ង់ឯក
េហយេបេគប�ូរេលខ6េទខងមុខេគបំផុតវិញ េនាះេគនឹងបានចំនួនថ�ី
ែដលេស4� ដងៃនចំនួនេដមេនាះ ៕
(្របលងសិស្សពូែកទូទំង្របេទសៃ០៥.០៥.២០០៥)

ចេម�យៈ
១. បង�ញ F =

21n + 4
ជា្របភាគស្រម�លមិនបានចំេពះ្រគ
14n + 3

គត់ធម�ជាត n
ឧបមាថា d ជាតួែចករួមធំបំផុតៃ21n+4 និង14n+3
េយងបានៈ 21n=
+ 4 da , a ∈

(1)

14n=
+ 3 db , b ∈

( 2)

យកសមីក (1) − ( 2 ) េនា
21n + 4 − (14n + 3) = da − db
21n + 4 − 14n − 3= d ( a − b )
7 n +=
1 d (a − b)
21n + 3= 3 ( a − b ) d

21n + 4 − ( 21n + 3) = ad − 3 ( a − b ) d
21n + 4 − 21n − 3 = ad − 3 ( a − b ) d
=
1

( 3b − 2a ) d

េដ 3b − 2a ជាចំនួនគត់ េនd 1គឺៈ d = 1
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 15

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

ដូចេនះ

Fជា្របភាគស្រម�លមិនបានចំេពះ្រគប់ចំនួនគត n ៕

២. រកចំនួនគត់ធម�ជាតិតូចបំផុតែដលម 6 ជាេលខខ�ង់ឯក
តង

Χ = Χ1Χ 2 Χ 3 ...Χ n េនា Χ1Χ 2 Χ 3 ...Χ n 6 ជាចំនួនែដលបានសួរ

នាំេអយ 6Χ1Χ 2 Χ3 ...Χ n = 4( Χ1Χ 2 Χ3 ...Χ n 6 )
6 ×10n +=
Χ 4 (10 Χ + 6 )
2 (10n − 4 ) =13Χ

េដយ ( 2,13 ) = 1 េនា13 (10n − 4 )
េប n = 1 នាំេអយ 10n − 4 = 10 − 4 = 6 ែចកមិនដច់នឹ 13
េប n = 2 នាំេអយ 10n − 4= 102 − 4= 96 ែចកមិនដច់នឹ

13

េប n = 3 នាំេអយ 10n − 4= 103 − 4= 996 ែចកមិនដច់នឹ

13

េប n = 4 នាំេអយ 10n − 4= 104 − 4= 9996 ែចកមិនដច់នឹ

13

េប n = 5 នាំេអ 10n − 4= 105 − 4= 99996 ែចកដច់នឹ
េយងបានៈ
=
Χ

13

2 × 99996
= 15384
13

នាំេអយេយងទញប Χ1Χ 2 Χ3 ...Χ n 6 = 153846
ដូចេនះ

រកចំនួនគត់ធម�ជាតិតូចបំផុតែដលម 6 ជាេលខខ�ង់ឯក

តគឺ 153846 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 16

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៦. េដះ�សយសមីករខងេ

(

(

)

x
1−
ក. 2 ( log 2 − 1) + log 1 + 5 = log 5 + 5
3
0
ខ. lg ( lg x ) + lg ( lg x − 2 ) =

x

)

ចេម�យៈ
េដះ�សយសមីករខងេ

(

)

(

x
1−
ក. 2 ( log 2 − 1) + log 1 + 5 = log 5 + 5

សមីករមានន័យកល x ≥ 0

(

)

x

)

(

x

េយងបានៈ 2log 2 − 2 + log 1 + 5 = log 5 + 5.5

(

x

)

( ) =log 5 + log (1 + 5 )
) =log 5 + log (1 + 5 ) + log 5

log 22 − log102 + log 1 + 5

log 5−2 + log 1 + 5

x

− x

−2 log 5 =log 5 + log 5−
−2log 5 − log 5 =
log 5−

− x

x

− x

x

x

−3log 5 =
log 5− x

−3log 5 =
− x log 5

−3 =− x ⇒ x =3
នាំេអ x = 9
ដូចេនះ
ខ.

x = 9 ជាប�សរបស់សមីករ

lg ( lg x ) + lg ( lg x3 − 2 ) =
0

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 17

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

 x 0

x 0
2⇔  x 1
⇔ x 10 3
lg x 0 
សមីករមានន័យកល
lg x3 − 2  0

2

 x  10 3

3
0
េយងបានៈ lg ( lg x ) + lg ( lg x − 2 ) =

lg lg x ( lg x3 − 2 ) =
0

1
( lg x ) ( lg x3 − 2) =

3lg 2 x − 2lg x =
1
3lg 2 x − 2lg x − 1 =0
ត

t = lg x

t0

េនា 3 t − 2t − 1 =0
2

t = 1

⇒ 
1
t = − 0

3

t = 1 ែត t = lg x
1⇒ x =
10
េគបា lg x =
ដូចេនះ

x = 10 ជាប�សរបស់សមីករ

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 18

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៧. �សយប
� �ក់ថាចំន Α= 212 + 312 ែចកដច់នឹ91 ៕

ចេម�យៈ
�សយប
� �ក់ថាចំន Α= 212 + 312 ែចកដច់នឹ91
ប្រមាប់ Α= 212 + 312
=
Α
Α
=
=
Α

( 2 ) + (3 )
( 2 + 3 )( 2 − 2 .3 + 3 )
97 ( 2 − 2 .3 + 3 )
4 3

4 3

4

4

8

8

4

4

4

4

8

8

នាំឲ Α= 212 + 312 ែចកដច់នឹ91
ដូចេនះ

Α= 212 + 312 ែចកដច់នឹ91 ពិត ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 19

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៨. ១. រកេលខមួយខង
� ់ៃនចំនួន 2999
២. រកេលខពីរខង
� ់ៃនចំនួន 2999
៣. រកេលខមួយខង
� ់ៃនចំនួន 3999
៤. រកេលខពីរខង
� ់ៃនចំនួន 3999 ៕
ចេម�យៈ
១. រកេលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 2

999

រេបៀបទី១

( ka + b )

តមរូបមន�ៈ

n

( mod a )

≡ bn

2999 =×
2 2998 =×
2 ( 22 )

នាំេអយ

499

2999 = 2 × 4499

4499 ≡ ( 5 − 1)

499

≡ ( −1)

( mod10 )

499

( mod10 )
( mod10 )

2 × 4499 ≡ −1× 2
2 × 4499 ≡ −2 ≡ 8
ដូចេនះ

េលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 2 គឺៈេលខ8 ៕
999

រេបៀបទី២
ប្រមាប់

2999

1
 25  2 ...
=
េយងបានៈ
 2  2=

 22  4=
 26  4 ...
=

 23  8=
 27  8 ...
=
4
8
=
 2  6=
 2  6 ...

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 20

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
6
8

n
 2  = 
4
2

នាំេអយេយងទញបានរូប

⇒n=
4k
⇒ n = 4k − 1
⇒ n = 4k − 2
⇒ n = 4k − 3

 2999  =
=
24×250−1  8

េនាះ

ដូចេនះ

េលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 2 គឺៈេលខ8 ៕
999

២. រកេលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន
តមរូបមន�

2999

( ka + b )

n

≡ n k a b n −1 + b n

2999 =×
2 2998 =×
2 ( 22 )

( mod a )
2

499

2999 = 2 × 4499

នាំេអយ

4499 ≡ ( 5 − 1) ≡ 499.5. ( −1) + ( −1)
499

498

499

4499 ≡ 2495 − 1

4499 ≡ 2494
េយងបានៈ 2 × 4
ដូចេនះ

499

≡ 94 × 2 ≡ 188

( mod100 )
( mod100 )
( mod100 )
( mod100 )

េលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន 2 គឺៈេលខ88 ៕
999

៣. រកេលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន

3999

រេបៀបទី១
តមរូបមន�

( ka + b )

n

3999 =
3 × 3998 =
3 × ( 32 )

នាំេអយ

( mod a )

≡ bn

499

3999 = 3 × 9499

3499 ≡ (10 − 1) ≡ ( −1)
499

( mod10 )
( mod10 )
( mod10 )

499

3 × 9499 ≡ −1× 3

3 × 9499 ≡ −3 ≡ 7
ដូចេនះ

េលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 3 គឺៈេលខ7 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

999

Page 21

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

រេបៀបទី២
ប្រមាប់

3999

31  3=
35  3 ...
=
េយងបានៈ
32  9=
36  9 ...
=
33  7=
37  7 ...
=
34  1=
38  1 ...
=
6
8

n
3  = 
4
2

នាំេអយេយងទញបានរូប
េនាះ

4k
⇒n=
⇒ n = 4k − 1
⇒ n = 4k − 2
⇒ n = 4k − 3

3999  =
=
34×250−1  7

ដូចេនះ

េលខមួយខ�ង់ៃនចំនួន 3 គឺៈេលខ7 ៕
999

៤. រកេលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន 3

999

តមរូបមន�

( ka + b )

n

≡ n k a b n −1 + b n

3999 =×
3 3998 =×
3 ( 32 )

( mod a )
2

499

3999 = 3 × 9499

នាំេអយ

9499 ≡ (10 − 1)

499

≡ 499.10. ( −1) + ( −1)
498

499

( mod100 )
( mod100 )
( mod100 )

9499 ≡ 4990 − 1
9499 ≡ 4989
េយងបានៈ 3 × 9
ដូចេនះ

499

( mod100 )

≡ 89 × 3 ≡ 267

េលខពីរខ�ង់ៃនចំនួន 2 គឺៈេលខ67 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

999

Page 22

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
លំហត៩. គណនាតៃម�ៃនកេន្សោមខងេ្
S=

ចេម�យៈ

1
1
1
1
+
+
+ ... +
1+ 2
2+ 3
3+ 4
999 + 1000

គណនាតៃម�ៃនកេន្សោមខងេ

1
1
1
1
+
+
+ ... +
1+ 2
2+ 3
3+ 4
999 + 1000
1
េយង្រត�វយ
មកគណន
1+ 2

េគេអយ S =

េយងបានៈ

1
=
1+ 2

(

2− 1
2+ 1

)(

=
2− 1

)

2− 1
=
2 −1

2− 1

នាំេអយេយងទញ

1
1+
1
2+

=
2

2− 1

=
3

3−

2

1
=
3+ 4

4−

3

1
=
5− 4
4+ 5
..................................
..................................
..................................

1
=
999 + 1000

1000 − 999

S=

1000 − 1= 100 − 1= 99
ដូចេនះ តៃម�ៃនកេន្សោម S = 99 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 23

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១០. េដះ�សយសមីករខងេ្

x − 4 x − 3 x − 2 x −1
+
+
+
=
4
2001 2002 2003 2004

ចេម�យៈ

េដះ�សយសមីករខង

េគេអយ
េយងបានៈ

x − 4 x − 3 x − 2 x −1
4
+
+
+
=
2001 2002 2003 2004
x − 4 x − 3 x − 2 x −1
+
+
+
= 1+1+1+1
2001 2002 2003 2004
 x − 4   x − 3   x − 2   x −1 
0
− 1 + 
− 1 + 
− 1 + 
− 1 =

 2001   2002   2003   2004 
 x − 4 − 2001   x − 3 − 2002   x − 2 − 2003   x − 1 − 2004 
0

+
+
+
=
2001  
2002
2003
2004 

 
 
 x − 2005   x − 2005   x − 2005   x − 2005 
0

+
+
+
=
 2001   2002   2003   2004 
1
1
1
1 
+
+
+
0
( x − 2005) 
=
 2001 2002 2003 2004 

0 េនា x = 2005
នាំេអ x − 2005 =

ដូចេនះ

x = 2005 ជាប�សរបស់សមីករ

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 24

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១១. រកសំណល់ៃនករែច 2012

2011

+ 20112012 និង 5 ៕

ចេម�យៈ
រកសំណល់ៃនករែច 2012
*ករណី ១

2011

+ 20112012 និង 5

2012 ≡ 2

( mod 5)

20122 ≡ 4 ≡ −1

( 20122 )

≡ ( −1) 1005

( mod 5)
( mod 5)

( 2012 )

≡ −1

( mod 5)

1005

2 1005

( mod 5)
( mod 5)

2012.20122010 ≡ −2012 ≡ −2 ≡ 3
*ករណី ២

2011 ≡ 1

( mod 5)
( mod 5)
( mod 5)

20112 ≡ 12 ≡1
20112012 ≡ 12012
20112012 ≡1

(1)

( 2)

2011
2012
4
េយងយក (1) + ( 2 ) : ⇒ 2012 + 2011 =

ដូចេនះ សំណល់ៃនករែច 2012

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

2011

( mod 5)

+ 20112012 និង 5 េលខ 4 ៕

Page 25

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

n
n
n
n
លំហត១២. �សយប
� �ក់ថាចំនួន Α =90 − 118 − 168 + 287

ែចកដច់េទន

91 ្រគប់ចំនួនគត់ធម�ជា n ៕
ចេម�យៈ
�សយប
� �ក់ថាចំនួ Α ែចកដច់នឹ 91
n
n
n
n
ប្រមាប់ៈ Α =90 − 118 − 168 + 287

េដយ91 = 7 × 13

(

n
n
n −1
n−2
n −1
រូបមន� a − b = ( a − b ) a + a . b + ... + b

)

=
Α ( 287 n − 168 n ) − (118 n − 90 n )
េគបាន

=
Α ( 287 − 168 ) Μ 1− (118 − 90 ) Μ 2
=
Μ 1 287 n −1+ 287 n −2. 168 + ... + 168 n −1

Μ 2 118 n −1 + 118 n −2. 90 + ... + 90 n −1
=
Α
= 119 Μ 1− 28 Μ 2

=
Α 7 (17 Μ 1− 4 Μ 2 )

នាំឲ្Aែចកដច់នឹ7 ៕
n
n
n
n
េហយ Α =90 − 118 − 168 + 287

=
Α ( 287 n − 118 n ) − (168 n − 90 n )
=
Α ( 287 − 118) Ν1 − (168 − 90 ) Ν 2
 Ν1 287 n −1 + 287 n−2.118 + ... + 118n −1
=

Ν 2 168 n −1 + 168 n−2 .90 + ... + 90 n −1
=
Α
= 169Ν1 − 78Ν 2

=
Α 13 (13Ν1 − 6Ν 2 )

នាំឲ្Aែចកដច់នឹ13 ៕
ដូចេនះ ចំនួន Α ែចកដច់នឹ 91 ពិត ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 26

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១៣. គណនាផលបូកខងេ្រក

Sn = 1.1!+ 2.2!+ 3.3!+ 4.4!+ 5.5!... + n . n !

ចេម�យៈ
គណនាផលបូកខងេ្រ
ប្រមាប់ Sn =1.1!+ 2.2!+ 3.3!+ 4.4!+ 5.5!... + n . n !
េ្របសមភា k .k !=

( k + 1 − 1) . k !

= k !( k + 1) − k !
= ( k + 1) !− k !

យក k = 1; 2;3;...; n
េយងបាន

2!− 1!
3!− 2!
4!− 3!
..........................
..........................

( n + 1)!− n !
Sn = ( n + 1)!− 1
ដូចេនះ ផលបូក Sn = 1.1!+ 2.2!+ 3.3!+ 4.4!+ 5.5!... + n . n ! គឺៈ Sn = ( n + 1) !− 1 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 27

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

210 ៕
លំហត១៤. េគេអយ m ; n ជាចំនួនពិតែដ 11m + 10n =

ចូរគណនាតៃម�អតិបរមាៃនអនុគមន៍ f ( m , n ) =
( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
ចេម�យៈ
គណនាតៃម�អតិបរ
េគមាន f ( m , n ) =
( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
តម វិសមភ AM-GM េយងបាន

( m + 9 ) + ( n + 6 ) + (10m + 9n ) ≥ 3

( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
3
m + 9 + n + 6 + 10m + 9n 3
≥ ( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
3
11m + 10n + 15 3
≥ ( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
3
210
ែត 11m + 10n =

 210 + 15 

 ≥ f ( m, n )
3


3

( 75 )

3

≥ f ( m, n )

នាំេអ f ( m, n ) ≤ 421875
ដូចេនះ តៃម�អតិបរមាៃនអនុគមន f ( m , n ) =
( m + 9 )( n + 6 )(10m + 9n )
គឺៈ 421875 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 28

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១៥. គណនាតៃម�ខងេ្រ
Μ
=

(

3 + cot1

)(

3 + cot 2

)(

) (

3 + cot 3 ...

3 + cot 999

)

ចេម�យៈ
គណនាតៃម Μ
=
េគមាន Μ

(

3 + cot1

)(

3 + cot 2

)(

) (

3 + cot 3 ...

3 + cot 999

cos 31
េយងបានៈ 3 + cot1 = cot 30 + cot1 =
sin 30 sin1
cos 323 + cot 2 = cot 30 + cot 2 =
sin 30 sin 2
cos 333 + cot 3 = cot 30 + cot 3 =
sin 30 sin 3
.....................................................................
cos1029
3 + cot 999 =cot 30 + cot 999 =
sin 30 sin 999
cos 31.cos 32.cos 33...cos1029
Μ
=
េយងទញបាន
999
sin ( 30 ) sin1.sin 2.sin 3...sin 999

Μ=

េដយ

1

sin ( 30 )

sin 30 =

999

1
2

នាំេអយ Μ =2999
ដូចេនះ តៃម� Μ =2999 ៕

កំសន� ចូរកំណត់សំណល់ៃន វិធីែចកនឹង ៃន

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 29

)

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

10 និង m + n + p =
0 ៕ ចូរគណនាតៃម
លំហត១៦. េគេអ m 2 + n 2 + p 2 =
Τ
= m4 + n4 + p 4 ៕

ចេម�យៈ
គណនាតៃម�

Τ
= m4 + n4 + p 4

ប្រមាប់

m+n+ p =
0

(m + n + p)

2

=
0

m 2 + n 2 + p 2 + 2 ( mn + np + mp ) =
0
10
ែត m 2 + n 2 + p 2 =

0
េយងបានៈ 10 + 2 ( mn + np + mp ) =

5
នាំឲ្ mn + np + mp =

( mn + np + mp )

2

=
25

m 2 n 2 + n 2 p 2 + m 2 p 2 + 2mnp ( m + n + p ) =
25

0
េដយ m + n + p =
m 2 n 2 + n 2 p 2 + m 2 p 2= 25

( ∗)

100
េហយ ( m 2 + n 2 + p 2 ) =
2

2 2
m4 + n4 + p 4 + 2 ( m2 n2 + n2 p 2 + m
=
p ) 100

( ∗∗)

យក ( ∗) ជំនួសក�ុង ( ∗∗) េយងបាន

( ∗∗)

⇒ m 4 + n 4 + p 4 + 2 × 25 = 100

= m4 + n4 + p 4
ែត Τ

Τ + 2 × 25
= 100

⇒=
Τ 100 − 50
= 50

= m 4 + n 4 + p 4 គឺ Τ =50 ៕
ដូចេនះ តៃម� Τ

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 30

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១៧. េគឲ្យ Α =1 + 2 − 3 + 4 + 5 − 6 + 7 + 8 − 9 + ... + 2008 + 2009 − 2010
ចូរគណនាតៃម Α ៕
ចេម�យៈ
គណនាតៃម Α
ប្រមាប់ Α =1 + 2 − 3 + 4 + 5 − 6 + 7 + 8 − 9 + ... + 2008 + 2009 − 2010
េយងបានៈ
Α = (1 + 4 + 7 + ... + 2008 ) + ( 2 + 5 + 8 + ... + 2009 ) − ( 3 + 6 + 9 + ... + 2010 )

+ ករណីទី១ Α = (1 + 4 + 7 + ... + 2008 ) ជាផលបូកៃនស�ុីតនព�ន
តមរូបមន�ៈ S n =

n ( u1 + un )
2

=
u1 1=
u2 4=
d 3
េដយ

រក n េប un = 2008
un = u1 + ( n − 1) d

2008 =1 + ( n − 1) 3
=
3n 2010 ⇒
=
n 670
n ( u1 + un ) 670 (1 + 2008 )
=
Sn
=
េយងបានៈ
2
2
670 (1 + 2008 )
=
Sn
= 673015
2

+ ករណីទី២ Α=

( 2 + 5 + 8 + ... + 2009 ) ជាផលបូកៃនស�ុីតនព�ន

អនុវត�ន៍តមស្រមាយខងេលេយងប
=
Sn

+ ករណីទី៣ Α=

670 ( 2 + 2009 )
= 673685
2

( 3 + 6 + 9 + ... + 2010 ) ជាផលបូកៃនស�ុីតនព�ន

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 31

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

=
Sn

670 ( 3 + 2010 )
= 674355
2

=
Α 673015 + 673685 − 674355
= 672345
នាំឲ្

ដូចេនះ តៃម� Α =672345 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 32

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត១៨. ចូរស្រម�លកេន្សោមខងេ
 2011 
A. គណន 

 2010 

B. គណនា 2025

−3 log 2010 100
2011

log 25 2013

C. គណនា lg 3 3 3 3 3 3 ៕
ចេម�យៈ ស្រម�លកេន្សោមខងេ
 2011 
A. គណន 

 2010 

−3 log 2010 100

 2011 


 2010 

េយងបានៈ

 2010 


 2011 

2011

−3 log 2010 100
2011

3 log 2010 100
2011

=

1
 2011 


 2010 

 2010 
=

 2011 

3 log 2010 100
2011

log 2010 1003
2011

1003 = 1000000

ដូចេនះ A = 1000000 ៕
B. គណនា 2025

log 25 2013

េយងបានៈ 2025

log 25 2013

2025

log 25 2013

= 20132

2025

log 25 2013

= 4052169

= 45

2log 25 2013

ដូចេនះ B = 4052169 ៕
C. គណនា lg 3 3 3 3 3 3
េយងបាន

1
2

1
4

1
8

1
16

3 3 3 3 3 = 3 .3 .3 .3 .3

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

1
32

Page 33

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

3 3 3 3 3 =3

1 1 1 1 1
+ + + +
2 4 8 16 32

3 3 3 3 3 =3

31
32

31
32

31
32

3 3 lg=
នាំឲ្ lg 3 3 3 3 =
3. 3
ដូចេនះ C =

31

32

លំហត១៩. េដះ�សយសមីករខងេ
A. 20112010 x = 2011 2011 2011 2011 2011 2011
x
4 x ៕
B. log 2 (10 − 2 ) =−

ចេម�យៈ
េដះ�សយសមីករខងេ្
A. 20112010 x = 2011 2011 2011 2011 2011 2011
េយងបាន

2010 x

2011

1
2

1
4

1
8

1
16

1
32

1
64

= 2011 .2011 .2011 .2011 .2011 .2011

32 +16 +8 + 4 + 2 +1
=
20112010 x 2011
=
201163

នាំឲ

2010 x = 63

x=

63
2010

ដូចេនះ សមីករមានប x =
x
4 x
B. log 2 (10 − 2 ) =−

63

2010

សមីករមានន័យក 10 − 2 x  0
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 34

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

10  2 x

x  log 2 10

log 2 (10 − 2 x ) =−
4 x

េយងបាន

log 2 (10 − 2 x ) =−
4 x.log 2 2
log 2 (10 − 2 x ) =
log 2 24− x
10 − 2 x =
16.

1
2x

k = 2x

តង

16
10 − k =
k

10k − k 2 =
16
k 2 − 10k + 16 =
0
=
k 2=
; k 8
នាំឲ្
x
+ េប k = 2

2= 2 x ⇒ x = 1
x
+ េប k = 2

8= 2 x ⇒ x = 3
=
x 1=
;x 3 ៕
ដូចេនះ សមីករមានប

ករេចះែចករំែលកនូវចំេណះដឹងេផ្ស
េលញូតុន (១៦៤២-១៧២៧) ជាអ�គណិតវិទូជនជាត អង់េគ�ស េហយ
េលកមាន្រគ�សរជាកសិករ ៕ ជីវិតរបស់៣ដំណាក់កលគ
១. េនពីកុមារភាពរហូតេរៀនចប់មហវិទ្(១៦៤២
២. ជាស�ស�ច

-១៦៦៩)

Lucasi an េនសកវិទ្យោល័Cambrige គឺជារយ

េពល ែដលអំេណាយផលខ�ស់បំផុតរបស់គាត(១៦៦៩-១៦៨៧)
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 35

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

៣. ជាម�ន�ីរដ�ភិបាលទទួលបាន្របាក់ែខខ�ស់េនក�ុងទី្រក�ងឡុងដ៏
មានករចប់អរម�ណ៍បន�ិចបន�ូចេលែផ�កគណិតវិ

a x − a− x
លំហត២០. េគឲ្ P ( x ) =

2
ក. �សយ P ( x ) ជាអនុគមន៍េស
ខ. �សយប
� �ក់ថា្រ x1 ; x2

2 P ( x1 ) . Q ( x2 )
A. P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
B. P ( 2 x1 ) = 2 P ( x1 ) . Q ( x1 ) ៕

ចេម�យៈ
ក. �សយ P ( x ) ជាអនុគមន៍េស

a x − a− x
េគមាន P ( x ) =
2
េបយក x = − x
a− x − a x
a x − a− x
g (−x) =
=

2
2

−g ( x)
នាំឲ្ g ( − x ) =

ដូចេនះ អនុគមន៍ P ( x ) ជាអនុគមន៍េសស
ខ. �សយប
� �ក់ថា្រ x1 ; x2
2 P ( x1 ) . Q ( x2 )
A. P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
a x1 + x2 − a − x1 − x2
• P ( x1 + x2 ) =
2
a x1.a x2 − a − x1 .a − x2
P ( x1 + x2 ) =
2
x1 − x2
− x1 + x2
a
−a
• P ( x1 − x2 ) =
2
www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 36

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
a x1. a − x2 − a − x1 . a x2
P ( x1 − x2 ) =
2
a x1. a x2 − a − x1 . a − x2 a x1. a − x2 − a − x1 . a x2
+ P ( x1 − x2 )
+
េយងបាន P ( x1 + x2 )=
2
2
x1
x2
x1
− x2
− x1
− x2
a . a + a . a − a . a − a − x1 .a x2
P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
2
x1
x2
− x2
− x1
a ( a + a ) − a ( a x2 + a − x2 )
P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
2
x1
x2
− x2
a ( a + a )( a x1 − a − x1 )
P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
(1)
2
a x1 − a − x1 a x2 − a − x2
• 2 P ( x1 ) . Q ( x2 ) =
2.
.
2
2
x1
− x1
a − a )( a x2 − a − x2 )
(
2 P ( x1 ) . Q ( x2 ) =
( 2)
2

ត (1) និង ( 2 ) េយងបាន
P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
2 P ( x1 ) . Q ( x2 )
2 P ( x1 ) . Q ( x2 ) ៕
ដូចេនះ P ( x1 + x2 ) + P ( x1 − x2 ) =
B. P ( 2 x1 ) = 2 P ( x1 ) . Q ( x1 )
x1
− x1
a 2 x1 − a − 2 x1 ( a ) − ( a )
• P ( 2 x1=
=
)
2
2
− x1
x1
x1
a − a )( a + a − x1 )
(
P ( 2 x1 ) =
(1)
2
a x1 − a − x1 a x1 − a − x1
• 2 P ( x1 ) .Q ( x1 ) =
2.
.
2
2
x1
− x1
a − a )( a x1 − a − x1 )
(
2 P ( x1 ) .Q ( x1 ) =
2
2

2

( 2)

ត (1) និង ( 2 ) េយងបាន P ( 2 x1 ) = 2 P ( x1 ) . Q ( x1 )
ដូចេនះ P ( 2 x1 ) = 2 P ( x1 ) . Q ( x1 ) ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 37

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត២១. រកចំនួនគត់្របាំបួនខ�ង់តគា�ែដលមានផលបូកេស� 2043៕
ចេម�យៈ
រកចំនួនគត់្របាំបួនខ�ង់ត
តង a ; a + 1 ; a + 2 ; a + 3 ; a + 4

a +5;a + 6 ;a + 7 ;a +8
េយងបានៈ a + a + 1 + a + 2 + a + 3 + a + 4 + a + 5 + a + 6 + a + 7 + a + 8

9a + 36 =
2043
នាំឲ្ a = 223
េផ��ងផា�ត់ៈ េប a = 223
េប

a + 1 =224

េប

a+2=
225

េប

a+3=
226

េប

a+4=
227

េប

a+5 =
228

េប

a+6=
229

េប

a+7 =
230

េប

a +8 =
231

េយងបានៈ a = 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230 + 231

a = 2043 ពិត
ដូចេនះ តៃម�

a = 2043 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 38

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត២២. កំណត់ តៃម�

x េដម្បីឲ្យចំនួនខងេ្រកមជាស�ុីត

១. ( 3 + x ) , ( 9 + x ) , (12 + x )
2

2

2

២. ( 3 + x ) , 3 x , ( −5 + 5 x ) ៕
2

ចេម�យៈ
កំណត់ តៃម�

x េដម្បីឲ្យចំនួនខងេ្រកមជាស�ុីតន

១. ( 3 + x ) , ( 9 + x ) , (12 + x )
2

2

2

េយងបានៈ ( 3 + x ) + (12 + x ) = 2 ( 9 + x )
2

2

2

9 + 6 x + x 2 + 144 + 24 x + x 2= 2 ( 81 + 18 x + x 2 )
9 + 6 x + x 2 + 144 + 24 x + x 2 = 162 + 36 + 2 x 2

−6 x =
−9
3
នាំឲ្ x =
2

3

2
2
( 3 + x ) , 3x , ( −5 + 5 x )

ដូចេនះ តៃម� x =
២.

េយងបានៈ ( 3 + x ) + ( −5 + 5 x ) =2.3 x
2

x2 + 6 x + 9 − 5 + 5x =
6x
x2 + 5x − 4 =
0

x1 =
− 1 x2 =
−4

− 1 x2 =
−4 ៕
ដូចេនះ តៃម� x1 =

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 39

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

4 log xy a ៕
លំហត២៣. េគេអ log x a + log y a =

បង�ញ x = y ៕
ចេម�យៈ
បង�ញ x = y
4 log xy a
េគមា log x a + log y a =

េដ a  0 ; a ≠ 1
េយងបានៈ

1
1
4
+
=
log a x log a y log a xy
log a x + log a y
4
=
log a x.log a y
log a x + log a y

( log a x + log a )

2

= 4 log a x + log a y

( log a x − log a )

2

=
0

log a x − log a y =
0

x= y
ដូចេនះ

ពិត

x = y ពិត ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 40

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត២៤. បង�ញថ

1
1
1
1
cos1
+
+
+
...
+
=
cos 0.cos1 cos1.cos 2 cos 2.cos 3
cos 88.cos 89 sin 2 1
(USAMO, 1992)

ចេម�យៈ
បង�ញ

1
1
1
1
cos1
+
+
+ ... +
=
cos 0.cos1 cos1.cos 2 cos 2.cos 3
cos 88.cos 89 sin 2 1

េយង្រត�វគុណែថ sin1
េយងបានៈ

sin1
sin1
sin1
sin1
cos1
+
+
+
...
+
=
cos 0.cos1 cos1.cos 2 cos 2.cos 3
cos 88.cos 89 sin1
sin (1 − 0 ) sin ( 2 − 1 ) sin ( 3 − 1 )
sin ( 89 − 88 )
+
+
+ ... +
=
cot1
cos 0 .cos1 cos1 .cos 2 cos 2 .cos 3
cos 88 .cos 89
េ្របសមភា

sin ( a − b )
= tan a − tan b
cos a.cos b
89 tan 89 − tan 0=
cot1 ពិត
នាំឲ្យេយងទញបានៈ ∑  tan k − tan ( k − 1) =

k =1

ដូចេនះ

1
1
1
1
cos1
+
+
+
...
+
=
ពិត
cos 0.cos1 cos1.cos 2 cos 2.cos 3
cos 88.cos 89 sin 2 1

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 41

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

3
3
លំហត២៤. េគឲ្ a + b ≥ 0 បង�ញថ a + b ≥ ab ( a + b ) ៕

ចេម�យៈ
3
3
បង�ញថ a + b ≥ ab ( a + b )

េយងបានៈ ( a − b ) ≥ 0
2

a 2 − 2ab + b 2 ≥ 0
a 2 − ab + b 2 ≥ ab

(a

2

− ab + b 2 ) ( a + b ) ≥ ab ( a + b )

a 3 + b3 ≥ ab ( a + b ) ពិត
3
3
ដូចេនះ a + b ≥ ab ( a + b ) ពិត ៕

លំហត២៥. េគឲ្ log 8 3 = p និង log 3 5 = q គណន log10 5 ៕
ចេម�យៈ
គណន

log10 5

1
1
1
=
=
3
log 3 8 log 3 2
3log 3 2
1
1
=
p
⇒ log=
3 2
3log 3 2
3p

=
p log
=
េគមាន
83

=
q
េហយ

log 3 5
q
=
=
log 3 10 log 3 2 + log 3 5

q
1
+q
3p

3 pq
q
=
1
+ q 1 + 3 pq
3p
3 pq
ដូចេនះ log10 5 =

1 + 3 pq
=
q

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 42

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត២៦. បង�ញថាចំនួនខងេ្រកមជាកេ

P = 3339003 × 3339004 × 3339005 × 3339006 + 1

ចេម�យៈ
បង�ញថាចំនួនខងេ្រកមជាក
េគមាន P = 3339003 × 3339004 × 3339005 × 3339006 + 1
ត x = 3339003
េយងបានៈ P = 3339003 × 3339004 × 3339005 × 3339006 + 1

P = x ( x + 1)( x + 2 )( x + 3) + 1
P=
P=
P=

P=

(x
(x
(x
(x

2

+ 3 x )( x 2 + 3 x + 2 ) + 1

2

+ 3 x + 1 − 1)( x 2 + 3 x + 1 + 1) + 1

2

+ 3 x + 1) − 1 + 2

2

+ 3 x + 1) + 1 ជាកេរ្រ

2

2

ដូចេនះ ចំនួន P = 3339003 × 3339004 × 3339005 × 3339006 + 1
ជាកេរ្របាក

2 3x +1 − 9 x ែដល
លំហត២៧. រកតៃម�អតិបរមា និងអប្បបរិមាៃនអនុគម y =×

x ≤2 ៕
ចេម�យៈ
រកតៃម�អតិបរមា និងអប្បបរ

2 3x +1 − 9 x
េគមានអនុគមន៍ y =×
េដ x ≤ 2 ⇔ − 2 ≤ x ≤ 2

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 43

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

1
≤ 3x ≤ 9
2
3

=
t 3x
តង

2 3
េយងបានៈ y =×

x +1

1
≤t ≤9
9

− 9x

y = 2 × 3x × 3 − 9 x
y = 2 × 3x × 3 − 32 x
y = 2 × t × 3 − ( 3x )
y= 6t − ( 3x )

2

2

− ( t 2 − 6t )
y=
y =− ( t 2 − 2 × 3 × t + 32 − 32 )
2
− ( t − 3 ) − 9 
y=

− ( t − 3) + 9
y=
2

y = 9 − ( t − 3) ≤ 9
2

នាំឲ្យ អនុគមន៍ y មានតៃម�អតិបរមាគ9
−27
អនុគមន៍ៃន y មានតៃម�អប្បបរិម 9 − ( 9 − 3) =
2

ដូចេនះ

តៃម�អតិបរមាគឺ9 និងតៃម�អប្បបរិមា 27 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 44

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

(

2
2
លំហត២៨. បង�ញថ b + bc + c

) , (c

2

+ ca + a 2 ) , ( a 2 + ba + b 2 ) ជាស�ុី

នព�ន� ែដល a , b , c ជាស�ុីតនព�ន�
ចេម�យៈ

(

2
2
បង�ញថ b + bc + c

េយងបានៈ

) , (c

2

+ ca + a 2 ) , ( a 2 + ba + b 2 ) ជាស�ុីតនព�ន

( b + bc + c ) + ( a + ba + b )= 2 ( c
= ( b + bc + c ) + ( a + ba + b )
2

2

2

2

2

2

2

2

+ ca + a 2 )

2

= b 2 + bc + c 2 + a 2 + ba + b 2
= 2b 2 + b ( a + c ) + c 2 + a 2
= 2b. b + b ( a + c ) + c 2 + a 2

= b ( a + c ) + b ( a + c ) + c 2 + a 2 េ្រព 2b= a + c ( រូបមន�ស�ុីតនព�ន� )
= b ( a + c ) + b ( a + c ) + c2 + a2

= 2b ( a + c ) + c 2 + a 2
= ( a + c )( a + c ) + c 2 + a 2
= a 2 + 2ac + c 2 + c 2 + a 2
= 2 ( c 2 + ac + a 2 ) ពិត
ដូចេនះ

(b

2

+ bc + c 2 ) , ( c 2 + ca + a 2 ) , ( a 2 + ba + b 2 ) ជាស�ុីតនព�ន�

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 45

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
លំហត២៩. េគឲ្យស�ុីតនព�ន� 1, 2 , 3,..., 2015 ចូរគណនាតៃម�

S 2015 =

1
+
1+ 2

1
1
+
+ ... +
2+ 3
3+ 4

1

2014 + 2015

ចេម�យៈ
គណន

S 2015 =

1
+
1+ 2

1
+
2+ 3

1
1
=
=
1+ 2
2+ 1
1
=
2− 1
េយងបានៈ
1+ 2
1
=
3− 2
2+ 3
1
=
4− 3
3+ 4
................................

េគមាន

1
3+

4

+ ... +

1
2014 +

2015

2− 1

................................
1
=
2014 + 2015
S 2015
នាំឲ្=

2015 − 2014

2015 − 1

S 2015
ដូចេនះ តៃម�ៃន=

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

2015 − 1 ៕

Page 46

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE

លំហត៣០. ចូរគណនាតៃម�
ក. Κ=

20102
2010
1 + 2010 +
+
2
2011
2011

ខ. Μ=

20132
2013
1 + 2013 +
+

2
2014
2014

ចេម�យៈ
ក. គណន Κ=

1 + 2010 +

20102
2010
+
2
2011
2011

1 + 2.2010 + 20102
េដ 20112 =
(1 + 2010 ) =
2

20112 =
1 + 2.2010 + 20102
(1 + 2010 ) =
2

1 + 20102 = 20112 − 2.2010
=
Κ

20102 2010
+
2011 − 2.2010 +
20112 2011
2

2

2010 
2010

=
Κ

+
2011


2011 
2011

2010 2010
=
Κ 2011 −
+
2011 2011
Κ =2011

ដូចេនះ តៃម� Κ = 2011 ៕
ខ. គណន Μ=

1 + 2013 +

20132
2013
+
2
2014
2014

1 + 2.2013 + 20132
េដយ 20142 =
(1 + 2013) =
2

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 47

THE GENERAL MIXS MATHEMATICS EXERCISE
20142 =
1 + 2.2013 + 20132
(1 + 2013) =
2

1 + 20132 = 20142 − 2.2013
=
Μ

20142 − 2.2013 +

20132 2013
+
20142 2014

2

2013 
2013

=
Μ
 2014 −
 +
2014 
2014

2013 2013
=
Μ 2014 −
+
2014 2014
Μ =2014

ដូចេនះ តៃម� Μ = 2014 ៕

www.mathtrielhighschool.wordpress.com

Page 48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful