มะเร็งปากทวารหนัก ชายรักชายเสี่ยง 40 เทา

โรคมะเร็งจัดเปนปญหาสาธารณสุขของโลก ไดมีการคาดการณไววาในป พ.ศ. 2563
จะมีประชากรโลกตายดวยโรคมะเร็งมากกวา 11,000,000 คน อยูในประเทศกําลังพัฒนามากกวา 7,000,000
คน สําหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ของประชากรไทย
ตามสถิติมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณวันละ 160 คน ปหนึ่ง ๆ ตรวจพบผูปวยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
64,000 ราย ตอปขอมูลจากการศึกษาวิจัยที่ประสบความสําเร็จพบวา ประมาณ 1 ใน 3 ของมะเร็งที่พบบอย
สามารถปองกันไดโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย 3 อันดับแรก คือมะเร็งตับ 8,189 ราย มะเร็งปอด 5,500
ราย มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก 2,191 ราย
ในชวง 10 ปที่ผานมาพบอุบัติการณการเกิดมะเร็งปากทวารหนักเพิ่มสูงขึ้นในกลุมชายรักชาย
ประมาณ 40 ใน 100,000 ประชากร ขณะที่ประชาชนทั่วไปจะมีอัตราการเกิดโรคนี้อยูที่ 1 ใน 100,000
ประชากร เรียกไดวากลุมชายรักชายมีอุบัติการณของการเกิดโรคนี้มากกวาคนทั่วไปสูงถึง 40 เทา
ที่สําคัญยิ่งพบสูงมากขึ้นในกลุมชายรักชายที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยพบมากถึง 80 ใน 100,000 ประชากร
สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส “เอชพีว”ี (ซึ่งเปนไวรัสชนิดหนึ่งที่ทําใหเกิดหูดได)
โดยผูที่มีการติดเชื้อไวรัส “เอชพีว”ี หลายชนิดที่บริเวณปากทวารหนัก โดยเฉพาะชนิดที่มีความเสี่ยงสูง
และมีการติดเชื้ออยางเรื้อรัง จะทําใหคอยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลบริเวณปากทวารหนัก
กลายเปนรอยโรค “ระยะกอนเปนมะเร็ง” หากไมไดรับการรักษา รอยโรคเหลานี้อาจจะหายไปไดเองก็ได
หรืออาจจะคอยๆ ลุกลามกลายเปนรอยโรค “มะเร็งปากทวารหนัก” ไดในที่สุด
ควรปฏิบัติตัวอยางไร มีคําแนะนําใหชายรักชายรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก
(คลายกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผูหญิง)
เปนประจําโดยการทําแปบสเมียรจากบริเวณปากทวารหนัก
การเตรียมตัวกอนตรวจแปบสเมียร
1. งดมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 1 วัน
2. งดเหน็บยาหรือทายาบริเวณทวารหนัก 1 วัน
3. งดสวนลางทวารหนัก 1วัน
หากผลการตรวจแปบสเมียรผิดปกติ ไมไดหมายความวาทานเปนมะเร็ง
แตควรตรวจเพิ่มดวยการสองกลองตรวจทางทวารหนัก
สองกลองตรวจทางทวารหนักโดยใชทอพลาสติกใสขนาด
2 ซม ใสไวในทวารหนักนาน สเขาไปในทวารหนักและใชผาก็อซชุบน้ําสมสายชูใ 3นาที
เพื่อใหเห็นความผิดปกติชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะรูสึกแสบเล็กนอยหากมีแผลหรือหูดหงอนไก
แตจะไมเปนอันตราย และถาพบความผิดปกติจึงจะตัดชิ้นเนื้อซึ่งมีขนาดเล็กเทาหัวไมขีดไปตรวจ

• “มะเร็งปากทวารหนัก” เกิดไดทั้งในผูหญิงและผูชาย ที่เคยมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
• ชายรักชายมีโอกาสเปน “มะเร็งปากทวารหนัก” สูงกวาคนทั่วไปถึง 40 เทา ความเสี่ยงจะเพิ่ม 2
เทาหากติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ดวย
• “มะเร็งปากทวารหนัก” ปองกันไดดวยการตรวจ แปบสเมียร เพื่อคัดกรองหาระยะผิดปกติ
“กอนเปนมะเร็ง” แลวรีบรักษา
• มะเร็งปากทวารหนัก เกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) ทางเพศสัมพันธ
ซึ่งมักไมมีอาการใดๆ ทําใหไมรูตัววาเสี่ยงตอมะเร็ง
• 3 ใน 4 ของชายรักชายมีเชื้อเอชพีวีบริเวณทวารหนัก
และครึ่งหนึ่งเปนเชื้อเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูงตอการเปนมะเร็ง
• เกือบ 1 ใน 4 ของชายรักชายที่มาตรวจคัดกรอง มีรอยโรคระยะ “กอนเปนมะเร็ง”
ซึ่งตองรีบรักษา และ ติดตามตอเนื่อง
• ชายรักชายควรรับการตรวจ แปบสเมียร บริเวณปากทวารหนักอยางนอยปละ 1 ครั้ง
• “ระยะกอนเปนมะเร็ง” รักษาไดดวยการใชเลเซอร และตรวจติดตามอยางตอเนื่อง
เพื่อปองกันไมใหกลายเปนมะเร็งปากทวารหนัก

เนื้อปกติบริเวณปากทวารหนัก
การติดเชื้อเอชพีวีเรื้อรัง

ระยะกอนเปนมะเร็งขั้นต่ํา (AIN I)
เซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงสวนใหญ

ระยะกอนเปนมะเร็งขั้นสูง (AIN II & III)
ไมไดรับการรักษา

มะเร็งปากทวารหนัก

รักษาไดดวยการใช อินฟาเรด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful