You are on page 1of 38

Sownik prawniczy angielsko-polski, polsko-angielski.

English for Professionals

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Jacek Gordon

Sownik

PRAWNICZY
angielsko-polski

polsko-angielski

WSTP
Sownik niniejszy jest przeznaczony dla osb czsto posugujcych si sownictwem angielskim w szeroko rozumianym rodowisku prawniczym i zawiera niezbdne hasa zarwno z jzyka prawniczego, jak rwnie przydatne dla prawnika, urzdnika lub polityka hasa z dziedzin pokrewnych, jak ekonomia czy finanse. Ukad sownika umoliwia szybkie znalezienie potrzebnego sowa lub zwrotu, a wszystkie hasa gwne i wiele podhase posiadaj dodatkowo zaczon transkrypcj fonetyczn ich wymowy. Niewielkie rozmiary sownika przy jednoczenie zwartej i starannie dobranej treci pozwalaj stale nosi go przy sobie w kieszeni marynarki, w torebce, teczce itp.

Powodzenia!

SKRTY UYTE
(adm.) administracyjny (amer.) okrelenie uywane w angielszczynie amerykaskiej (bryt.) okrelenie uywane w angielszczynie brytyjskiej (form.) okrelenie formalne (w dokumentach itp.) (nieform.) okrelenie nieformalne sb somebody sth something

UYTE ZNAKI TRANSKRYPCJI FONETYCZNEJ (IPA)


a jest wymawiane z szerokim otwarciem ust, jak np. w wyrazie arm. Q jest wymawiane jak zmieszane ze sob a i e, jak np. w wyrazie back. jest wymawiane jak krtkie e, jak np. w wyrazie about. e jest wymawiane dwicznie i mocno, jak np. w wyrazie elephant. I jest wymawiane jak krtkie i z domieszk y, jak np. w wyrazie milk. N jest wymawiane jak zmieszane ze sob i i przyduszone n, jak np. w kocwce -ing. S jest odpowiednikiem polskiej goski sz. Z jest odpowiednikiem polskiej goski . D jest wymawiane jak polskie de ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie they. T jest wymawiane jak polskie s ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie thing. v jest wymawiane jak polskie w np. w wyrazie vertical. w jest wymawiane jak polskie np. w wyrazie power. ponadto: jest znakiem przeduenia wymawianej samogoski. oznacza, e na nastpn sylab pada akcent. pozostae znaki wymawiamy tak, jak odpowiedniki ich liter.

Sownik

PRAWNICZY

angielsko-polski

A
abandon [bQndn]

zaniecha, zrezygnowa, zrzec si to abandon instituting an investigation zaniecha wszczcia dochodzenia to abandon ones rights zrzec si swoich uprawnie to abandon sth to creditors zrzec si czego na rzecz wierzycieli to abandon the defence zrzec si obrony to abandon your claim zrzec si roszczenia; zaniecha dochodzenia roszczenia to abandon your family porzuci rodzin to abandon your right to zrzec si prawa do abandonment [bQndnmnt] zaniechanie, zrzeczenie si, rezygnacja, odejcie, zawieszenie itp. abandonment of an action zawieszenie postpowania sdowego abandonment of claims zaniechanie roszcze abandonment to State Treasury zrzeczenie si na rzecz skarbu pastwa wanton abandonment of the assigned place samowolne opuszczenie wyznaczonego miejsca abatement [beItmnt] uchylenie, obnika abatement of guardianship uchylenie kurateli abatement of a suit/ action zawieszenie postpowania abberatio ictus [Qbratio iktus] zboczenie dziaania
abbreviate [brivIeIt]

skrci tekst; sporzdzi wypis z dokumentu to abbreviate the text skrci tekst abduct [bdakt] uprowadzi (porwa) to abduct a victim porwa osob abduction [bdakSn] uprowadzenie (si)
abductor [bdakt] abetment [betmnt] abide [baId]

sprawca uprowadzenia podeganie

przestrzega, stosowa si to abide by ones testimony obstawa przy swoich zeznaniach to abide by the terms of a contract dotrzyma warunkw umowy ability [bIlItI] zdolno ability to guide/ control ones own conduct zdolno do kierowania swoim postpowaniem ability to pay tax zdolno do pacenia podatkw ability to understand the nature of an act zdolno rozpoznania znaczenia czynu ability to work zdolno do pracy

able limited ability to comprehend the meaning of ones act ograniczona zdolno rozpoznania znaczenia czynu able [eIbl] zdolny do, bdcy w stanie able to legal actions zdolny do czynnoci prawnych abnormal [bnoml] nadmierny, ponadnormatywny, nietypowy abnormal living conditions nienormalne warunki yciowe sbs abnormal conduct nietypowe zachowanie (osoby) abode [bud] miejsce czyjego pobytu abolish [QboulIS] znie (uchyli) to abolish the death penalty znie kar mierci abolition [QblISn] abolicja, zniesienie abolition of presumption obalenie domniemania abolition of restrictions zniesienie ogranicze abridgement [brIdZmnt] ograniczenie abridgement of privilege ograniczenie przywileju abrogate [QbregeIt] uniewani
abrogation [QbrgeISn] absence [Qbsens]

abrogacja

brak, nieobecno absence of evidence brak dowodw excused absence nieobecno usprawiedliwiona in sbs absence pod czyj nieobecno absenteeism [Qbsentizm] absencja (systematyczna)
absent [Qbsnt]

nieobecny to be absent from by nieobecnym na absolute [Qbslut] peny, cakowity, bezwzgldny absolute invalidity niewano bezwzgldna absolve [sov] uwolni to absolve sb from guilt uwolni kogo od winy abstain [bsteIn] wstrzyma si to abstain from voting wstrzyma si od gosowania abstention [bstenSn] wstrzymanie/ powstrzymanie si abstention from staying at specified places powstrzymanie si od przebywania w okrelonych miejscach abstention from vote wstrzymanie si od gosu abstract [Qbstrkt] wycig (urzdowy) abstract of title wycig hipoteczny abuse [ebjus] 1. zncanie si, naduycie 2. wyzwisko 3. naduy

accident abuse of another persons subordinate status naduycie stosunku zalenoci abuse of authority naduycie wadzy abuse of confidence naduycie zaufania abuse of freedom of conscience and religion naduycie wolnoci sumienia i wyznania abuse of law naduycie prawa abuse of right naduycie prawa podmiotowego abuse of rules of procedure naduycie praw procesowych abuse of sbs status/ rights naduycie uprawnie abuse of the opportunities of sbs post of profession naduycie stanowiska subowego physical abuse zncanie si fizyczne to abuse your privileges naduy swoich uprawnie to hurl abuses at sb obrzuci kogo wyzwiskami accountability [kauntIbIlItI] poczytalno diminished accountability ograniczona poczytalno accept [ksept] przyj to accept sb apologize przyj czyje przeprosiny to refuse to accept odmwi przyjcia acceptance [kseptns] przyjcie, akcept, akceptacja, zgoda handlowa acceptance of a donation przyjcie darowizny acceptance of a statement as proved uznanie twierdzenia za udowodnione acceptance of an inheritance with the benefit of inventory przyjcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza acceptance of depositions przyjcie zezna acceptance of promise of (unlawful) profit przyjcie obietnicy korzyci unlawful acceptance of profit nielegalne przyjcie korzyci materialnej unreserved acceptance of an inheritance przyjcie spadku proste access [Qkss] dostp to bar the access to uniemoliwia dostp do to gain access to the files of dosta wgld w jakie akta to get access to zdoby/ otrzyma dostp do to have access to children mie dostp do dzieci (gwarantowany sdownie) unobstructed access to swobodny dostp do accident [QksIdnt] wypadek accident of relatively small importance wypadek mniejszej wagi accident while on duty wypadek podczas wykonywania czynnoci subowych group/ collective accident at work wypadek zbiorowy przy pracy inevitable accident wypadek nieuchronny occupational accident wypadek w pracy

accidental particularly grave accident wypadek szczeglnie ciki to meet with an accident ulec wypadkowi traffic/ road accident wypadek drogowy accidental [QksIdentl] przypadkowy
accommodations [komodeISnz] zakwaterowanie

quartered accommodations mieszkanie kwaterunkowe wsplnik (w przestpstwie) accomplice (of a crime) wspuczestnik przestpstwa accomplishment [komplISmnt] dopenienie accomplishment of formalities dopenienie formalnoci accordance [kodns] zgodnie z to act in accordance with the law postpi zgodnie z prawem according [kodIN] wedug, zgodnie z according to the deceased will zgodnie z wol zmarego according to what he said wedug tego co powiedzia to do sth according to plan zrobi co zgodnie z planem accredit [kredIt] akredytowa accredited [kredItId] akredytowany
accomplice [kamplIs] accumulate [kjumjuleIt]

zgromadzi, nagromadzi to accumulate the necessary votes zgromadzi niezbdn ilo gosw accusation [QkjuzeISn] oskarenie (czyje) wrongful accusation niesuszne oskarenie accuse [kjuz] oskary to accuse sb of theft oskary kogo o kradzie accused [kjuzd] podsdny, oskarony accuseds absconding ucieczka oskaronego the accused pleaded/ didnt plead guilty oskarony przyzna si/ nie przyzna si do winy accuser [kjuz] oskaryciel (osoba oskarajca) achieve [tSiv] osign to achieve the intended result osign zamierzony efekt achievement [tSivmnt] dokonanie, osignicie sbs achievements in czyje dokonania w dziedzinie acknowledge [knolIdZ] uzna, potwierdzi, przyj co do wiadomoci to acknowledge a statement to be true uzna stwierdzenie za prawdziwe acquaint [kweInt] zaznajomi to acquaint the suspect with the evidence gathered zaznajomi podejrzanego z materiaami postpowania acquaintance [kweItns] znajomo (z innymi osobami)

10

act passing acquaintance przygodna znajomo acquiescence [QkwIsens] formalne przyzwolenie, zgoda
acquire [ekwaIe]

naby, przej acquiring company firma przejmujca w ramach przejcia acquirement [ekwaIemnt] nabycie acquirement by way oh inheritance nabycie w drodze dziedziczenia acquirement in good/ bad faith nabycie w dobrej/ zej wierze acquirement mortis causa nabycie na skutek mierci acquirer [kwaI] nabywca acquirer of property rights nabywca praw majtkowych acquisition [QkwIzISn] nabycie, przejcie, pozyskanie, pozyskiwanie acquisition date data przejcia acquisition inter vivos nabycie za ycia acquisition of a subsidiary przejcie jednostki zalenej acquisition of citizenship nabycie obywatelstwa acquisition of primary rights nabycie praw macierzystych acquisition of property nabycie majtku/ praw majtkowych acquisition of shares nabycie akcji wasnych acquisition of state owned assets in privatization process nabycie majtku pastwowego w procesie prywatyzacji acquisition of the ownership of a movable res nullius nabycie wasnoci ruchomoci niczyjej acquisition of the ownership of natural proceeds nabycie wasnoci poytkw naturalnych acquisition of the right to nabycie uprawnienia do acquisition tax on of property rights podatek od nabycia praw majtkowych original/ derivative acquisition of the right nabycie prawa pierwotne/ pochodne original/ derivative mode of the acquisition of territory nabycie terytorium pierwotne/ pochodne substantial share acquisition nabycie znacznego pakietu akcji translative acquisition nabycie translatywne acquit [kwIt] uniewinni to acquit sb of charges uniewinni kogo od zarzutw to be acquitted zosta uniewinnionym acquittal [kwItl] uniewinnienie, wyrok uniewinniajcy outright acquittal cakowite uniewinnienie the accuseds acquittal uniewinnienie oskaronego act [Qkt] 1. czyn, czynno, akt 2. ustawa (obowizujaca) 3. dziaa, postpowa

11

act act as attributed czyn przypisany act complained of czyn bdcy przedmiotem zaskarenia act endangering sbs life czyn zagraajcy yciu act exceeding ordinary management czynno przekraczajca ramy zwykego zarzdu act in connection with legal proceedings czynno procesowa act in executory proceeding czynno egzekucyjna act in pais czynno prawna dokonana poza sdem act in the law czynno prawna act incompatible with the principles of social coexistence/ community czyn sprzeczny z zasadami wspycia spoecznego act injurious to the public czyn szkodliwy spoecznie act morally wrong czyn szkodliwy moralnie act not at command czyn fakultatywny act of accession akt przyjcia act of care akt starannoci act of command czyn nakazany act of God/ force majeure sia wysza act of grace akt uaskawienia act of hooliganism czyn chuligaski act of indecency obraza moralnoci act of law zdarzenie prawne act of legal assignment akt nadania (prawn.) act of legislature akt ustawodawczy act of minimal social danger czyn o znikomym niebezpieczestwie spoecznym act of omission akt zaniechania act of Parliament ustawa (opublikowana) act of sale dokument sprzeday act of taking evidence in court proceedings czynno postpowania dowodowego act of terrorism akt terroru act of the same kind czyn tego samego rodzaju act of treachery akt zdrady act of utmost urgency czynno nie cierpica zwoki act of volition/ will akt woli act prohibited under penalty czyn pod grob kary act requiring guardianship courts permission czynno wymagajca zgody sdu opiekuczego acts of inquiry czynnoci ledcze acts performed when on duty czynnoci subowe administrative act akt administracyjny arbitration act ustawa o arbitrau Bank Guarantee Fund Act ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym

12

act between the living act akt inter vivos legal binding act obowizujca (aktualnie) ustawa budget act ustawa budetowa charter of foundation act akt erekcyjny constitutive act akt konstytutywny criminal act czyn przestpczy Finance Act ustawa budetowa imputed act czyn zarzucany inadvertent act nieumylny postpek Income Tax Act ustawa o podatku dochodowym judicial act czynno sdowa lascivious act czyn lubieny lawful act czynno legalna law-making act akt prawotwrczy legal act akt prawny/ czynno prawna legal act putting the party under obligation czynno prawna zobowizujca legal/ binding act with force of a statute akt prawny z moc ustawy legal/ lawful act czyn zgodny z prawem legally indifferent act czyn indyferentny/ obojtny prawnie legislative act akt ustawodawczy lewd act czyn nierzdny licit/ illicit act czyn dozwolony/ niedozwolony negligent act czyn/ akt zaniedbania notarial/ authenticated act akt notarialny overt act akt jawny procedurally faulty act uchybienie procesowe prohibited act czyn zabroniony/ zakazany punishable act czyn karalny socially dangerous act czyn spoecznie niebezpieczny to act on/ upon advice dziaa zgodnie ze zleceniem to act with the authority of law dziaa w imieniu prawa to act as a deterrent dziaa jako bro odstraszajca to act by procuration dziaa na mocy penomocnictwa to act in accordance with the law postpi zgodnie z prawem to act in belief that dziaa w przewiadczeniu, e to act in concert with other persons dziaa w porozumieniu z innymi stronami to act in the execution of your duty dziaa w celu wykonania swoich obowizkw to act insidiously uy podstpnego zabiegu to act jointly with other persons dziaa wsplnie z innymi osobami to act on the statute dziaa zgodnie ze statutem to act unintentionally dziaa nieumylnie treacherous act akt zdrady

13

acting under the Act of zgodnie z ustaw o unilateral act akt jednostronny unlawful act (actus reus) czyn nieprawny voluntary/ involuntary act czyn zamierzony/ niezamierzony wilful act czyn popeniony z pen wiadomoci wrongful/ unlawful act czyn bezprawny acting [QktIN] dziaanie, dziaania acting in public dziaanie publiczne acting to the detriment of dziaanie na szkod legal acting dziaania prawne sbs acting to the detriment of czyje dziaanie na szkod action [QkSn] 1. czynnoci, dziaanie 2. powdztwo action (of an owner) for restitution skarga windykacyjna action brought by private prosecution sprawa z oskarenia prywatnego action for a performance powdztwo o wiadczenie action for annulment pozew o uniewanienie action for damages postpowanie o odszkodowanie action for debt/ payment powdztwo o zapat dugu/ nalenoci action for libel sprawa o zniesawienie action for nullity powdztwo o uniewanienie action for performance of a contract powdztwo o wykonanie umowy action for tort powdztwo oparte na czynie niedozwolonym action in good faith dziaanie w dobrej wierze action intended to dziaanie zmierzajce do action to obtain the transformation of an existing legal relationship powdztwo o uksztatowanie action to pass a judgement for the plaintiff powdztwo o zasdzenie action under legal assistance czynno dokonana w drodze pomocy prawnej actions for the recovery of land dziaania zmierzajce do odzyskania gruntu adjudication action powdztwo o zasdzenie bona fide action dziaanie w dobrej wierze choses/ things in action dobra niematerialne/ wasno materialna class action powdztwo/ pozew grupowy conservatory action czynno zachowawcza conventional action czynno konwencjonalna corporate actions operacje spek na papierach wartociowych courts executive officers actions czynnoci komornika cross action powdztwo wzajemne declaratory action powdztwo o ustalenie defence to an action zarzuty wniesione przeciwko powdztwu ex officio action dziaania z urzdu ex-parte action czynno jednostronna

14

activity hostility actions wrogie dziaania inofficial actions nieoficjalne dziaania local action powdztwo, ktre musi by wniesione w okrelonym miejscu managerial actions czynnoci kierownicze negatory action powdztwo negatoryjne/ skarga negatoryjna non-repeatable action czynno niepowtarzalna pending action sprawa sdowa w toku personal action powdztwo prywatne possessory action powdztwo posesoryjne/ skarga posesoryjna premeditated action dziaanie z premedytacj real action powdztwo rzeczowe recovery action skarga pauliaska retroaction dziaanie wstecz scene of an action miejsce akcji slander action skarga o zniesawienie test action sprawa majca charakter precedensowy to defend an action wnie sprzeciw wobec powdztwa to drop/ abandon an action odstpi od powdztwa to prosecute an action odda spraw do sdu to take up legal actions podj czynnoci prawne actionable [QkSnbl] podlegajcy dochodzeniu, zaskaralny (wyrok) civilly actionable podlegajcy dochodzeniu w drodze cywilnej activation [QktIveISn] aktywowanie
active [QktIv]

aktywny, czynny (nie bierny) active repentance czynny al to be on active service by w czynnej subie activist [QktIvIst] dziaacz
activity [QktIvtI]

dziaania, dziaalno, operacje itp. activity of public authorities not invested with imperium dziaanie niewadcze brokerage activities dziaalno maklerska civic activity praca spoeczna (dobrowolna) commercial activity dziaalno handlowa discontinued activity dziaalno zaniechana economic activity dziaalno gospodarcza field of sbs activity dziedzina czyjej dziaalnoci legislative activity dziaalno prawodawcza lending activity dziaalno kredytowa professional activities czynnoci zawodowe tax exempt activity dziaalno zwolniona z opodatkowania trust activities dziaalno powiernicza

15

actual
actual [QktSjul]

rzeczywisty, faktyczny actual amount of benefit rzeczywista kwota zasiku actual data rzeczywiste dane actual possession of sth faktyczne posiadanie czego actuarial [QktjuearIl] aktuarialny actuary [QktjurI] aktuariusz, rachmistrz ubezpieczeniowy
a date [deIt] addiction [dIkSn] address [dres]

a dato

nag 1. adres 2. wystpienie (przemwienie) 3. zaadresowa address for delivery adres dla dorcze business/ home address adres miejsca pracy/ domowy dummy address fikcyjny adres forwarding address adres do korespondencji full address dokadny adres mailing address adres pocztowy Presidents address wystpienie prezydenta return address adres zwrotny addressee [drsi] adresat addressee of a third party notice przypozwany present addressee adresat aktualny adequate [QdIkwt] adekwatny adequate casual nexus adekwatny zwizek przyczynowy adhere [dhI] obstawa (przy) adhesion [dhiZn] adhezja
adjacent [dZeIsnt]

przylegy, ssiadujcy adjacent piece of land ssiadujcy teren adjourn [dZn] odroczy to adjourn a meeting odroczy posiedzenie to adjourn a trial odroczy proces adjournment [dZnmnt] odroczenie adjournment of a trial odroczenie rozprawy adjournment of passing the judgement odroczenie wydania wyroku period of adjournment okres odroczenia adjucatee [dZukti] nabywca na licytacji sdowej
adjudged [dZadZt]

uznany przez sd, osdzony adjudged by a court to be insolvent uznany przez sd za niewypacalnego adjudicate [dZudIkeIt] orzeka, rozstrzygn sdownie, zasdzi, wyda wyrok

16

admission to adjudicate sth ex officio zasdzi co z urzdu adjudication [dZudIkeISn] 1. zasdzenie 2. przybicie licytacyjne adjudication ex officio zasdzenie z urzdu adjudication of a claim in civil proceedings zasdzenie z powdztwa cywilnego adjudication over and above the claim zasdzenie ponad danie adjudicator [dZudIkeIt] osoba wydajca orzeczenie/ rozstrzygajca spr adjuration [QdZureISn] zaprzysienie (przed skadaniem zezna) adminiculate [QdmInIkjuleIt] skada dodatkowe zeznania
administer [dmInIst]

1. administrowa 2. zrealizowa, wymierzy, nakaza (zarzdzi) to administer justice wymierzy sprawiedliwo to administer the government policy realizowa polityk rzdu administration [dmInIstreISn] administracja central administration administracja centralna state administration administracja pastwowa administration bond zawiadczenie sdu o ustanowieniu zarzdcy majtku zmarego administration of estates zarzdzanie majtkiem zmarlego administration of juvenile property zarzdzanie majtkiem nieletniego imperative administration administracja wadcza administrative [QdmInIstrtIv] administracyjny accompanying administrative document towarzyszcy dokument administracyjny administrative decisions concerning law decyzje itp. administracyjno-prawne administrative division podzia administracyjny being a carrier of administrative rights podmiotowo administracyjnoprawna through administrative channels w trybie administracyjnym administrator [QdmInIstreIt] zarzdca admissibility [dmIsIbIlItI] dopuszczalno admissibility of complaint dopuszczalno zaalenia admissibility of conditions of law proceedings dopuszczalno procesu admissibility of correction dopuszczalno korekty admissibility of prosecution evidence dopuszczalno dowodw oskarenia admissible [mIsIsbl] dopuszczalny (dowd itp.)
admission [dmISn]

dopuszczenie, przyznanie, wstp admission card karta wstpu admission of a claim uznanie/ przyznanie roszczenia

17

admit admission of property right przyznanie prawa wasnoci admission of securities dopuszczenie papierw wartociowych do obrotu giedowego conditions of admission warunki dopuszczenia do dziaalnoci listing admission dopuszczenie akcji do obrotu giedowego tacit admission uznanie milczce admit [dmIt] uzna, przyzna, przyj to admit defeated uzna si za pokonanego to admit guilty przyzna si do winy to admit property right przyzna prawo wasnoci to be admitted to the Bar zosta przyjtym do adwokatury admonish [dmonIS] zwrci uwag, pouczy admonition [dmonISn] kara upomnienia
adopt [dopt]

adoptowa legally adopted prawnie przysposobiony adoptee [dopti] osoba adoptowana/ pozostajca w stosunku przysposobienia adopter [dopt] osoba adoptujca
adoption [dopSn]

przysposobienie, adopcja, przyjcie adoption of the conversion rates przyjcie kursw przeliczeniowych consent to the adoption zgoda na adopcj adoptive [doptIv] adoptowany
adultery [daltrI]

cudzostwo, zdrada maeska accessory to adultery winny zdrady maeskiej double adultery cudzostwo obustronne marital adultery niewierno maeska advantageous [dvantIdZes] korzystny advantageous terms/ conditions korzystne warunki adversary [QdvsrI] oponent advice [dvaIs] 1. zawiadomienie, awizo 2. porada mail advice awizo/ zawiadomienie pocztowe to take sbs advice zasign czyjej rady advisable [dvaIZbl] wskazany (zalecany)
advise [dvaIs]

doradzi, pouczy (sd) to advise sb on doradza komu w dziedzinie to advise sb on points of law and procedure pouczy kogo co do kwestii prawnych i proceduralnych (sd) adviser/ advisor [dvaIz] doradca, radca legal adviser radca prawny

18

after senior legal adviser starszy radca prawny advisory [dvaIzrI] doradczy
advocacy [QdwekesI] affair [fea]

aktywna pomoc/ obrona sowna osoby (okrelenie formalne i uywane gwnie w raportach itp.) sprawa, wydarzenie

current affairs sprawy biece domestic/ external affairs of the state sprawy wewntrzne/ zagraniczne pastwa world affairs sprawy wiatowe affect [fekt] oddziaywa wpyn (skutki) to affect the sentence imposed wpyn na wydany wyrok affiant [faInt] osoba skadajca pisemne owiadczenie pod przysig (amer.) affidavit [QfIdeIvIt] owiadczenie (pisemne) affidavit made on oath owiadczenie pod przysig. affidavit of assets wyjawienie majtku (formalne i pisemne) affidavit of service potwierdzenie odbioru pisma procesowego to take an affidavit przyj zaprzysione owiadczenie affiliate [fIlIeIt] afiliant
affinity [fInItI]

powinowactwo, koligacja lineal/ collateral affinity powinowactwo w linii prostej/ bocznej affirmant [fmnt] osoba skadajca zapewnienie w miejsce przysigi sdowej affirmant on oath osoba skadajca zapewnienie pod przysig affirmation [fmeISn] 1. akceptacja (formalna) 2. lubowanie, przyrzeczenie affirmation formula rota przyrzeczenia solemn affirmation of a member of a Diet lubowanie poselskie The affirmation extinguishes the right of avoidance Akceptacja uniemoliwia prawo niewykonania umowy (klauzula w umowie) affray [freI] bjka aggravated affray bjka kwalifikowana affront [frant] obraza affront to religious feelings obraza uczu religijnych after [aft] po after closing po zamkniciu after deduction po odliczeniu after split po podziale akcji after the return is made po zoeniu zeznania podatkowego

19

against
against [geInst]

w zamian, przeciwko, wobec against consideration pod tytuem obciliwym against payment w zamian za zapat to vote against gosowa przeciwko age [eIdZ] wiek age at which criminal responsibility begins wiek odpowiedzialnoci karnej age of consent wiek uprawniajcy do zawarcia maestwa age of discretion wiek dziaania z rozeznaniem age of entry wiek pocztkowy/ wstpu age setback przesunicie granicy wieku marriageable age wiek zdolnoci do zawarcia maestwa retirement age wiek emerytalny to be under age by nieletnim to be under/ over pensionable age by przed wiekiem / w wieku emerytalnym to come of age osign penoletno voting age wiek wyborczy agency [eIdZnsI] przedstawicielstwo, agencja, biuro, porednictwo, organ agency carrying out a decision organ wykonujcy orzeczenie agency entrusted with the protection of order and public security organ powoany do ochrony porzdku i bezpieczestwa publicznego agency of executory proceedings organ postpowania wykonawczego agency of legal protection organ ochrony prawnej appelate agency organ odwoawczy executive/ administrative agency organ wykonawczy/ zarzdzajcy extrajudicial adjudicating agency organ orzekajcy pozasdowy forwarding agency agencja spedycyjna inspection agency organ kontroli law enforcement agency organ ochrony porzdku publicznego prosecution agency organ powoany do cigania przestpstw self-government/ local agencies organa samorzdowe/ terenowe State administrative agency organ administracji pastwowej State agencies organy pastwa to do sth through the agency of sb zrobi co za porednictwem kogo agent [eIdZnt] przedstawiciel, porednik, agent, czynnik agent for delivery penomocnik dla dorcze agent for litigation penomocnik procesowy agent provokatur [prvokt] prowokator auction agent agent licytacyjny authorized agent przedstawiciel upenomocniony claim agent agent ds. likwidacji szkd consular agent agent konsularny

20

agreement involuntary agent in the commission of an offence niezamierzony uczestnik przestpstwa real-estate agent porednik w nieruchomociach aggression [greSn] agresja indirect aggression agresja porednia wanton aggression niczym nie usprawiedliwiona napa aggressive [gresIv] agresywny aggressive selling agresywne techniki sprzeday aggressor [grs] agresor
agnate [egneIt] agnation [gneISn] agree [gri]

krewny ze strony ojca pokrewiestwo ze strony ojca

wynegocjowa, uzgodni, zgodzi si to agree to do sth zgodzi si na zrobienie czego agreement [grimnt] porozumienie, ugoda, umowa, zgoda, ukad agreement at government level porozumienie midzyrzdowe agreement before receiving an order ugoda pozasdowa agreement between the parties umowa (porozumienie) midzy stronami agreement in court ugoda sdowa agreement on/ about ukad w sprawie ; zgoda co do . closing agreement porozumienie kocowe collective labour agreement ukad zbiorowy pracy gentlemens agreement umowa ustna oparta na zaufaniu its foreseen in the agreement that w umowie przewiduje si, e legal representation agreement umowa o zastpstwo prawne legally binding agreement umowa obowizujca prawnie loan agreement umowa poyczki preliminary agreement porozumienie wstpne/ umowa przedwstpna signature of an agreement podpisanie ukadu title transfer financial collateral agreement umowa w sprawie przeniesienia tytuu do gwarancji finansowej to abide by the agreement dotrzyma porozumienia to be in agreement with by w zgodzie z to break off/ cancel an agreement zerwa/ uniewani umow to come to an agreement doj do porozumienia to conclude/ settle an agreement zawrze umow to enter into an agreement zawrze umow to extend an agreement rozszerzy zakres umowy to reach an agreement osign porozumienie to terminate/ dissolve an agreement rozwiza umow trust agreement umowa o przekazaniu majtku w zarzd powierniczy verbal/ oral agreement umowa ustna written arbitration agreement zapis na sd polubowny

21

aid
aid [eId]

1. pomoc, dotacja itp. 2.(ws)pomaga aid in kind pomoc rzeczowa to aid and abet udzieli pomocy w dokonaniu przestpstwa visual aids pomoce wizualne aider [eId] pomocnik (w przestpstwie) aider and abettor wspsprawca przestpstwa aiding (and abetting) [eIdIN Qnd betIN] pomocnictwo perpetratory aiding (and abetting) pomocnictwo sprawcze aim [eIm] cel direct aim of the law cel prawa bezporedni wicked aim cel niegodziwy with the aim of majc na celu alcoholism [QlkholIzm] alkoholizm compulsive alcoholism alkoholizm naogowy alliance [QlIns] sojusz, koalicja alibi [QlIbaI] alibi cast-iron alibi murowane alibi prove/ establish your alibi dowie/ wykaza swoje alibi alien [eIlIn] cudzoziemiec naturalised alien cudzoziemiec naturalizowany non-resident alien cudzoziemiec przebywajcy tymczasowo w danym kraju alienate [eIljneIt] zby (przekaza) alienation [eIlIneISn] zbycie, alienacja alienation of affections wyganicie uczu maeskich alienation of an inheritance zbycie spadku alienation of the object of litigation zbycie przedmiotu sporu alienator [eIlIneIt] zbywca
alienor [eIlIn] alimentation [QlImnteISn] alimony [QlImnI]

osoba zbywajca prawo alimentacja

alimenty (dla byej ony) alimony fund fundusz alimentacyjny alimony order nakaz alimentacji alimony payment wiadczenie alimentacyjne allegation [QlIdZIeISn] zarzut unsupported allegation oskarenie nie poparte dowodami alliance [QlIns] alians allocation [QlkeISn] alokacja, przydzia, podzia itp. allocation of costs podzia kosztw allocation of premises przydzia lokalu

22

amicable
allow [lau]

zezwoli, pozwoli, uwzgldni, dopuci authorities didnt allow for wadze nie zezwoliy na to allow an appeal uwzgldni odwoanie allowance [launs] bonifikata, odpis, ulga, zasiek allowance paid to the family of the deceased odprawa pomiertna cash allowance dodatek pieniny dependency allowance dodatek na osoby pozostajce na utrzymaniu family allowance zasiek/ dodatek rodzinny; ulga podatkowa rodzinna funeral allowance zasiek pogrzebowy general allowance ulga oglna retirement allowance zasiek emerytalny superannuation allowance wielko emerytury allowing [lauIN] uwzgldnienie, rozoenie allowing a fine to be paid by instalments rozoenie grzywny na raty allowing a prestation to be paid or performed by instalments rozoenie wiadczenia na raty allowing the request uwzgldnienie proby ally [QlaI] aliant, sprzymierzeniec alteration [oltreISn] zmiana, poprawka alteration in a legal document alteracja dokumentu to introduce radical alterations wprowadzi zasadnicze zmiany ambassador [QmbQsd] ambasador ambassador extraordinary and plenipotentiary ambasador nadzwyczajny i penomocny ambassador to ambasador w ambivalence [QmbIvlns] ambiwalencja
amend [mend]

skorygowa, poprawi, dokona poprawki, znowelizowa to amend a document usun bd w dokumencie to amend the law/ bill wnie poprawki do ustawy amendable [mendbl] podlegajcy kompetencji amendable to a court podlegajcy kompetencji sdu amendment [mendmnt] poprawka amendments to the treaty zmiany w traktacie amendment in the Bill poprawka do ustawy proposed amendment zgoszona poprawka to make amendments in the minutes wnie uwagi do protokou amerce [ms] podlega karze
amicable [QmIkbl]

polubowny amicable composition ukad polubowny

23

amnesia
amnesia [QmnizI] amnesty [QmnstI]

amicable settlement/ solution of a dispute polubowne rozwizanie sporu amnezja

1. amnestia 2. amnestionowa, udzieli amnestii conditional amnesty amnestia warunkowa general/ partial amnesty amnestia oglna/ czciowa to be released under the amnesty by zwolnionym na mocy amnestii amount [maunt] kwota (suma), wysoko (ilo) amount in dispute suma sporna amount of claim wysoko roszczenia amount of compensation kwota odszkodowania annual annuity amount kwota renty rocznej owing amount kwota nalena total amount suma czna analogis legis [nQlodZIs ledZIs] analogia z ustawy analogy [nQldZI] analogia analogy of fact analogia z natury analogy of law analogia z prawa analyse [QnlaIz] zanalizowa, podda co analizie
analysis (pl analyses) [nlsIs]

analiza preliminary analysis analiza wstpna thorough analysis wnikliwa analiza anarchy [QnkI] anarchia ancient [eInSnt] zadawniony (spr itp.)
angary [QNgrI] annex [Qnks]

angaria zacznik annex to a contract zacznik do umowy annexure [QnnekS] aneks


annihilate [naIleIt] annihilation [naIleISn] annotation [QnteISn] announce [nauns] announcement [naunsmnt]

unicestwi unicestwienie przypis, dopisek

obwieci komunikat, ogoszenie publiczne announcement of a decision ogoszenie postanowienia announcement of the instituting of proceedings ogoszenie o wszczciu postpowania announcement of the judgement in the press ogoszenie wyroku w prasie official announcement obwieszczenie urzdowe radio announcement komunikat radiowy

24

answer
announcing [naunsIN]

zapowied announcing the intention to bring about criminal proceedings zapowied spowodowania postpowania karnego annual [Qnjul] roczny
annuity [njuItI]

renta, anuitet apportionable annuity renta podzielona (podlegajca podziaowi midzy spadkobiercw) consolidated annuity renta skonsolidowana daily interest deferred annuity renta odroczona z oprocentowaniem dziennym deferred annuity odroczona renta government annuity renta pastwowa injury-compensating annuity renta odszkodowawcza life annuity renta doywotnia non-apportionable annuity renta niepodzielna (nie wypacona spadkobiercom w wypadku mierci beneficjenta) perpetual/ temporary/ life annuity renta bezterminowa/ czasowa/ doywotnia refund annuity renta zwrotna (w przypadku mierci ubezpieczonego spadkobiercy otrzymuj cz wpaconych skadek) single premium annuity renta z jednorazow skadk term annuity renta wypacana w okrelonym terminie annul [nal] anulowa, uniewani to annul sbs marriage/ will uniewani maestwo/ testament annulment [njulmnt] uniewanienie, rozwizanie, zniesienie action for annulment powdztwo o uniewanienie annulment of a bearer document umorzenie dokumentu na okaziciela annulment of a declaration of a persons death uchylenie uznania za zmarego annulment of a legal transaction uniewanienie czynnoci prawnej annulment of a proof of death uchylenie stwierdzenia zgonu annulment of elections uniewanienie wyborw annulment of proceedings zniesienie postpowania anomalous [nomls] nienormalny, nieprawidowy
anomaly [QnmlI] anomie [QnmI] anonymous [nonIms] anonymity [QnnImItI]

anomalia anomia anonimowy

anonimowo anonymity of sth anonimowy charakter czego answer [ans] odpowied

25

antagonism affirmative/ negative answer odpowied twierdzca/ przeczca answer by return of post odpowied poczt zwrotn definite answer ostateczna odpowied spoken answer odpowied ustna to answer the phone odebra telefon to give a proper/ wrong answer da dobr/ bdn odpowied to give sb the answer udzieli komu odpowiedzi antagonism [QntQgnIzm] antagonizm
antecedence [QntIsIdns] antedate [QntdeIt] anti [QntI]

antecedencja antydatowa

anty anti-state activity dziaalno antypastwowa antichresis [QntIkrsIs] zastaw antychretyczny


anticipate [QntIsIpeIt] antinomy [QntInomI] apologize [poldZaIz]

antycypowa

antynomia przeprosiny, przeprosi to accept sbs apologize przyj czyje przeprosiny apparent [pQrnt] oczywisty, pozorny apparent concurrence of offences pozorny zbieg przestpstw apparent lie oczywiste kamstwo appeal [pil] 1. zaskarenie, odwoanie, apelacja, rewizja 2. apelowa, odwoa si, zaskary (wyrok sdu) appeal against a sentence rewizja od wyroku/ apelacja wyroku appeal as to the culpability rewizja co do kary appeal was brought on skarga/ apelacja bya wniesiona dnia appeal from a decision apelacja od decyzji appeal on point of fact/ law apelacja co do faktw/ prawa cross-appeal wzajemna apelacja extraordinary appeal rewizja nadzwyczajna ground of appeal podstawy apelacji notice of appeal zapowied apelacji tax appeal odwoanie w sprawach podatkowych to appeal against a sentence/ decision zaskary wyrok/ decyzj to appeal to a higher court for consideration of the decision of the original court odwoa si do sdu wyszej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy to appeal to sbs honour odwoa si do czyjego honoru to appeal to the court from odwoa si do sdu od to submit an appeal to zoy odwoanie do to take an appeal wnie apelacj

26

appoint
appear [pI]

wystpi, stawi si to appear in court stawi si w sdzie to appear in public wystpi publicznie appearance [pIrns] 1. stawiennictwo 2. pozr, pozorno appearance of the declaration of will pozorno owiadczenia woli corporeal appearance stawiennictwo osobiste obligatory appearance obowizkowe stawiennictwo optional appearance fakultatywne poddanie si jurysdykcji sdu to keep up appearances zachowa pozory appearing [pIrIN] stawienie si appearing at work stawienie si do pracy appellant [pelnt] osoba wnoszca apelacj/ pozew
appellate [QpleIt] applicant [QplIknt] application [QplIkeISn]

oskarony w procesie apelacyjnym wnioskodawca

appendix (pl appendices) [pendIks] zacznik, aneks (do pisma)

1. wniosek, zgoszenie, podanie 2. zastosowanie, wykorzystanie application for a job podanie o prac application to the court wniosek do sdu ensuring the due application of law zapewnienie prawidowego stosowania prawa to submit an application for zoy podanie o warranty application zastosowanie porczenia apply [plaI] wystpi, ubiega/ zgosi/ wnioskowa, wystpi, zwrci/ ubiega si, zastosowa, stosowa to apply appropriate regulations zastosowa odpowiednie przepisy to apply an extraordinary mitigation of penalty zastosowa nadzwyczajne zagodzenie kary to apply at the prosecutors zgosi si do prokuratury to apply for wnioskowa o to apply for a work permit wystpi o pozwolenie na prac to apply for compensation wystpi o odszkodowanie (do urzdu) to apply to the office for zwrci si do urzdu o appoint [poInt] nominowa, powoa, wyznaczy to appoint a barrister ex officio wyznaczy obroc z urzdu to appoint a civil servant nominowa urzdnika pastwowego to appoint a counsel for the defence wyznaczy adwokata z urzdu to appoint a place for wyznaczy miejsce do to appoint a plenipotentiary/ solicitor ustanowi penomocnika/ adwokata to appoint a successor wyznaczy nastpc

27

appointee
appointee [poInti]

to appoint an heir ustanowi spadkobierc osoba wyznaczona/ mianowana

appointment [pIntmnt]

1. spotkanie 2. powoanie, wyznaczenie, ustanowienie, nominacja, mianowanie appointment book terminarz spotka appointment of a counsel for the defence/ plenipotentiary ustanowienie obrocy/ penomocnika appointment of a heir ustanowienie spadkobiercy appointment of members of a council powoanie czonkw rady nadzorczej appointment of testamentary heir powoanie do spadku appointment to the post of powoanie na stanowisko fixed-term/ indefinite appointment mianowanie na czas ograniczony/ nieograniczony to make an appointment with sb uzgodni spotkanie z kim to postpone an appointment przeoy spotkanie appraisal [preIzl] oszacowanie, ocena, wycena appraisal of claims wycena roszcze appraisal of damage wycena szkd appraisal of facts ocena faktyczna appraisal of factual circumstances ocena okolicznoci faktycznych expert appraisal of claims oszacowanie szkd przez rzeczoznawc judges appraisal ocena sdziowska praxiological/ moral appraisal ocena prakseologiczna/ moralna relative/ absolute appraisal ocena zrelatywizowana/ niezrelatywizowana appraisement [preIzmnt] ocena, ekspertyza expert appraisement of sth ekspertyza dokonana przez eksperta apprehend [QprIhnd] pojma (zatrzyma) to apprehend an offender/ criminal pojma przestpc apprehension [QprIhenSn] 1. pojmanie 2. obawa apprehension in hot persuit pojmanie w pocigu bezporednim apprehension of a criminal ujcie przestpcy apprehension of criminal collusion obawa matactwa apprehension of flight as ground for pretrail detention obawa ucieczki jako podstawa tymczasowego zatrzymania approach [preutS] 1. stanowisko, postawa 2. podejcie, sposb/ metoda dziaania 3. wystpienie (wnioskowanie) contribution approach metoda przygotowania sprawozdania z uzyskanych dochodw z wyodrbnieniem kosztw zmiennych od staych net residual approach metoda wartoci pozostaej netto

28

Sownik

PRAWNICZY

polsko-angielski

A
abolicja aborcja absolutorium

abolition [QblISn]

abortion [boSn] 1. (zatwierdzenie i zwolnienie od zobowiza) vote of acceptance of account [vut of kseptns of kaunt] 2. (ukoczenie studiw bez uzyskania dyplomu) completion of higher education without diploma [kmpliSn of haI edjukeISn] absolutorium dla zarzdu exoneration of the management absorpcja concurrence [knkarns] absorpcja kar concurrence of penalties adekwatny adequate [QdIkwt] adekwatny zwizek przyczynowy adequate casual nexus administracja administration [dmInIstrISn] administracja celna administration of the customs administracja centralna central administration administracja pastwowa state administration administracja rzdowa state government administracja samorzdowa local government administration administracja sdowa courts of law administration administracja wadcza imperative administration administracyjny administrative [QdmInIstrtIv] jednostka administracyjna administrative unit podzia administracyjny administrative division towarzyszcy dokument administracyjny accompanying administrative document w trybie administracyjnym through administrative channels administrowa administer [dmInIst]
administrowanie adnotacja (notatka)

management [mQnIdZmnt]

note [nut] adnotacja (w rejestrze oraz na odwrocie dokumentu) endorsement [Indosmnt] adopcja adoption [dopSn]
adoptowa

adopt [dopt]

osoba adoptowana adoptee

351

adres osoba adoptujca adopter address [drs] adres dla dorcze address for delivery adres do korespondencji forwarding address adres domowy home address adres miejsca pracy/ domowy business/ home address adres pocztowy mailing address adres subowy business address adres zwrotny return address dokadny adres full address adresat addressee [drsi] adresat normy addressee of the norm/ rule aktualny adresat present addressee adwokacki kancelaria adwokacka barristers office porada adwokacka legal advice; an attorneys opinion praktyka adwokacka law practice przymus adwokacki obligatory assistance of an advocate zesp adwokacki solicitors/ barristers office adwokat adwokat (czonek palestry, reprezentujcy stron w procesie) barrister/ counsel adwokat (uywane potocznie) lawyer [loj] Adwokat Generalny (bryt.) Attorney General adwokat oskaronego/ powoda counsel for the prisoner/ plaintiff adwokat specjalizujcy si w problematyce niewypacalnoci insolvency practitioner by wpisanym na list adwokatw to be called to the Bar gwny adwokat strony senior/ leading counsel pocztkujcy adwokat junior barrister powierzy spraw adwokatowi to place a case in the hands of a lawyer rejestr adwokatw the Bar ustanowi/ zaangaowa adwokata to assign/ engage a counsel wynagrodzenie adwokata zalene od wygrania sprawy contingent fee wystpienie adwokata przed sdem plea [pli] wyznaczy adwokata z urzdu to appoint a counsel for the defence adwokatura the Bar [D ba] prawo o ustroju adwokatury law on the structure of the Bar zosta przyjtym do adwokatury to be admitted to the Bar afekt emotion [ImuSn] afekt patologiczny pathological emotional disturbance zabjstwo w afekcie murder under emotional stress
adres

352

akt
afiliant agregacja agresja

affiliate [fIlIeIt]

aggregation [grgeISn] aggression [greSn] agresja porednia indirect aggression akceptacja (formalna umowy) affirmation [fmeISn] akceptacja uniemoliwia prawo niewykonania umowy (klauzula w umowie) affirmation extinguishes the right of avoidance akcesoryjno accessoriness [kssorIns] akcesoryjno odpowiedzialnoci karnej accessory character of criminal responsibility akcesoryjny accessory [ksesrI] wina akcesoryjna accessory guilt akcja (dziaanie) action [QkSn] akcja odwetowa reprisal [rIpraIzl] akcja ratunkowa rescue operation miejsce akcji scene of an action akcja (finansowa) 1. share [Sea] (uywane czciej w USA) 2. stock [stok] akcje zwyke common/ ordinary shares mie akcje firmy X to hold X shares akcjonariusz shareholder [Seahuld]
akcyza akredytowa

excise tax [eksaIz tQks]

accredit [kredIt] akredytowany accredited [kredItId] akredytowany przy accredited by akt 1. act [Qkt] 2. deed [did] 3. certificate [stIfIkeIt] akt administracyjny administrative act akt cesji deed of assignment akt darowizny deed of donation/ gift akt derogacyjny derogation deed akt erekcyjny charter act of foundation akt inter vivos legal juridical act/ deed inter vivos/ deed between the living akt jawny overt act akt jednostronny unilateral act akt konstytutywny constitutive act akt kupna-sprzeday bill of sale akt aski (urzdowy) act of pardon [padn] akt nadania act of legal assignment/ charter [tSat]

353

akta akt notarialny notarial/ authenticated act/ deed akt oskarenia indictment [IndaItmnt] akt oskarenia zaakceptowany przez przysigych true bill akt podziau deed of severance akt prawny legal act akt prawny kupna emption akt prawny z moc ustawy legal/ binding act with force of a statute/ akt prawny, sporzdzony w obecnoci wiadkw (powiadczony przez wiadkw) witnesseth akt prawotwrczy law-making act akt przekazania vesting deed akt przeniesienia prawa wasnoci deed of property transfer akt lubu marriage certificate akt stanu cywilnego certificate of personal status (of birth, marriage or death) akt starannoci act of care akt terroru act of terrorism akt ugody (z wierzycielami) deed of arrangement akt uaskawienia act of grace akt urodzenia birth certificate akt ustawodawczy act of legislature/ legislative act akt utworzenia spki deed of association akt woli act of volition/ will akt zaoycielski (instytucji) deed of foundation akt zaoycielski spki deed of incorporation/ settlement akt zaniechania act of omission akt zawarcia maestwa marriage certificate akt zdrady act of treachery akt zgonu death certificate akt zrzeczenia waiver akty prawne wykonawcze/ podstawowe subordinate legislation odczyta akt oskarenia to read out an indictment akta files [faIlz] akta dochodzenia records of investigation (by police) akta okrelonej sprawy individual files akta osobowe personal files akta rejestrowe registration files akta ledztwa records of inquiry by public prosecutor akta sprawy (oglnie) dossier [dosI] akta sprawy karnej dossier/ files of criminal proceedings akta sprawy sdowej records of the proceedings in a case akta stanu cywilnego registry (where births, marriage and death certificates are kept) odoy co do akt to file sth

354

analiza sygnatura akt reference symbol of files alians alliance [QlIns]


aliant alibi

ally [QlaI]

alibi [QlIbaI] dowie/ wykaza swoje alibi to prove/ establish your alibi murowane alibi cast-iron alibi alienacja alienation [eIlIneISn]
alimentacja alimentacyjny

alimentation [QlImnteISn]

alimony [QlImnI] nalenoci alimentacyjne alimony allowance obowizek alimentacyjny obligation to pay alimony alimenty (dla byej ony) alimony [QlImnI] (dla innych) maintenance [meIntnns] alcohol [Qlkhol] upojenie alkoholowe alcoholic intoxication alkoholizm alcoholism [QlkholIzm] alkoholizm naogowy compulsive alcoholism alteracja alteration (in a legal document) ambasada embassy [QmbsI]
alkohol

ambassador [QmbQsd] ambasador w ambassador to ambasador nadzwyczajny i penomocny ambassador extraordinary and plenipotentiary mianowa/ odwoa ambasadora to appoint/ recall an ambassador ambiwalencja ambivalence [QmbIvlns] amnestia 1. amnesty [QmnstI] 2. pardon [padn] amnestia oglna/ czciowa general/ partial amnesty by zwolnionym na mocy amnestii to be released under the amnesty/ on pardon powszechna amnestia general pardon powszechna amnestia wobec niektrych przestpstw general amnesty for certain offences udzieli komu amnestii to amnesty sb amnestionowa amnesty [QmnstI] amnezja amnesia [QmnizI]
ambasador analiza

analysis (pl analyses) [nelsIs] podda co analizie to analyse sth

355

analogia analogy [nQldZI] analogia z natury analogy of fact analogia z prawa analogy of law analogia z ustawy analogis legis stanowi analogi to constitute a parallel anarchia anarchy [QnkI]
analogia angaria aneks (do pisma)

angary [QNgrI] 1. appendix [pQndIks] 2. annexure [nQkS]

aneks do polisy endorsement


ankietowa

ankietowa kogo/ by ankietowanym to poll sb/ be polled anomalia anomaly [QnmlI] anomia anomie [QnmI]
anonimowo anonimowy

anonymity [QnnImItI]

anonymous [nonIms] anonimowy charakter czego anonymity of sth anons notice [neutIs]
antagonizm antycypowa antydatowa

antagonism [QntQgnIzm] anticipate [QntIsIpeIt]

antecedencja (wynike wydarzenia itp.) antecedence [QntIsIdns]

antedate [QntdeIt] antydatowany antedated [QntIdeItId] antynomia (sprzeczno midzy regulacjami prawnymi) antinomy [QntInomI] anti-state [QntIsteIt] dziaalno antypastwowa anti-state activity anuitet annuity [njuItI]
antypastwowy

1. annul [nal] 2. cancel [kQnsl] 3. quash [kwoS] anulowa akt oskarenia to quash an indictment anulowa decyzj to overrule a decision anulowa dug to cancel a debt anulowa wyrok sdu to quash a judgement aparat aparat pastwowy state administrative machine apelacja appeal [pil]
anulowa

356

archiwum apelacja co do faktw/ prawa appeal on point of fact/ law apelacja od decyzji appeal from a decision apelacja wyroku appeal against sentence nie podlegajcy apelacji unappealable osoba wnoszca apelacj appellant wnie apelacj wobec to appeal against zapowied apelacji notice of appeal zoy apelacj to lodge an appeal apelacyjny appellate [QpeleIt] orzecznictwo apelacyjne appellate jurisdiction procedura apelacyjna appellate procedure sd apelacyjny court of appeal apelowa appeal [pil] apelowa od wyroku to appeal from a sentence aplikacja (okres praktyki) legal training [ligl treInIN] trainee [treIni] aplikant adwokacki barristers/ lawyers trainee aplikant prokuratorski public prosecutors trainee aplikant sdowy judges trainee aprobata approval [pruvl] uzyska czyj aprobat to meet sbs approval aprobowa approve [pruv] arbiter arbitrator [abItreIt]
aplikant

arbitrary [abItrrI] arbitralna metoda konwersji arbitrary conversion method arbitra 1. arbitration [abItreISn] 2. arbitrage [abItraZ] arbitra prosty simple arbitrage arbitra przemysowy/ handlowy industrial/ commercial arbitration arbitra wekslowy arbitrage in bills arbitra zotem arbitrage in bullion arbitra zoony/ wielostronny compound arbitrage komisja arbitraowa arbitration committee orzeczenie arbitraowe arbitration award poredni arbitra dewizowy indirect exchange rozstrzygn spraw w drodze arbitrau to settle a case by arbitrage wycena arbitraowa arbitrage pricing arbitraysta arbitrage dealer [abItraZ dil]
arbitralny archiwum

archive [akaIv] archiwa konsularne consular archives

357

areszt archiwum pastwowe state archives arrest(ment) [rest] areszt domowy house arrest areszt jako kara za wykroczenie arrest as penalty for petty offence areszt odosobniony solitary confinement areszt prewencyjny/ zapobiegawczy prevention/ protective custody naoenie aresztu na adunek arrest of cargo oboy towar aresztem to levy an attachment on goods skaza na miesic itp. aresztu to sentence to one months confinement towar oboony aresztem goods under arrest cisy areszt close arrest areszt (ledczy) custody [kastdI] areszt prewencyjny preventive custody areszt wojskowy military custody by przetrzymywanym w areszcie to be held in custody mie obowizek zgoszenia si do aresztu to be under duty to surrender to custody areszt (pomieszczenie) detention house [ditenSn haus] aresztant prisoner [prIznea]
areszt

arrest [rest] aresztowa kogo pod zarzutem to arrest sb on suspicion of aresztowanie detention [dItenSn] aresztowanie oczywicie niesuszne obviously unjust detention aresztowanie za uporczywe uchylanie si od zoenia zezna coercive detention for stubborn evasion of giving evidence tymczasowe aresztowanie detention awaiting trial aresztowany arrested [restId] by aresztowanym (by w trakcie) to be under arrest zosta aresztowanym po zarzutem to be arrested on suspicion of argument argument [ agjumnt] argument a contrario/ fortriori argumentum a contrario/ fortriori nieodparty argument irrefutable argument asesor assistant judge [sIstnt dZadZ] asygnowa assign [saIn]
aresztowa

assimilation [sImIleISn] asymilacja akcji share assimilation atak (pobicie lub prba pobicia) battery [bQtrI] bezporedni atak fizyczny na drug osob common law battery; actus reus of battery (unlawful physical contact with another person) nieprzyzwoity atak o podou seksualnym indecent assault
asymilacja

358

azyl straszenie drugiej osoby atakiem fizycznym common law assault (causing another person to believe that unlawful physical contact is imminent) atestacja (dokumentu) witnessing [wItnsIN] attach [tQSeI] attache handlowy/ morski commercial/ naval attach audyt audit [odIt] aukcjonator auctioner [okSn]
attache aukcja autentyczno

auction (sale) [okSn]

identity [aIdentItI] dowd autentycznoci proof of identity sprawdzenie autentycznoci podpisu verification of genuineness of signature autentyczny genuine [dZenjuIn] autentyczny podpis genuine signature automatyczny mie automatyczne prawo do obrony to have a defence as automatism stan automatycznego nabycia/ dziaania state of automatism autonomia autonomy [otonmI] autonomia woli stron freedom of the parties will autoryzowa authorise [oTraIz] tumaczenie autoryzowane authorised translation azyl asylum [saIlm] azyl polityczny political asylum udzieli komu azylu to give sb asylum

359

Sownik prawniczy angielsko-polski, polsko-angielski. English for Professionals

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl