You are on page 1of 30

Sownik techniczno-budowlany. Angielsko-polski, polsko-angielski.

English for Professionals

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Jacek Gordon

Sownik

TECHNICZNO
BUDOWLANY
angielsko-polski

polsko-angielski

UWAGI WSTPNE Coraz wiksza liczba fachowcw reprezentujcych r ne zawody techniczne i budowlane wyje d a do innych krajw w poszukiwaniu lepiej patnej pracy. Rwnie coraz powszechniejsza staje si wsppraca polskich in ynierw i technikw z ich kolegami po fachu z caego wiata. Poniewa jzyk angielski jest uniwersalnym jzykiem wystpujacym w takich kontaktach, istnieje potrzeba usystematyzowania najwa niejszych sw i zwrotw u ywanych na co dzie przez to rodowisko. Sownik niniejszy jest prb wyjcia naprzeciw tym oczekiwaniom i zawiera ponad 11 tysicy starannie wyselekcjonowanych sw i zwrotw z dziedziny mechaniki, techniki, elektroniki, motoryzacji oraz budownictwa. Ukad hase sownika umo liwia szybkie znalezienie potrzebnego sowa lub zwrotu, a same hasa posiadaj dodatkowo zaczon transkrypcj fonetyczn wymowy, zarwno w czci angielsko-polskiej, jak i polsko-angielskiej. Poniewa sownik polsko-angielski mo e rwnie stanowi pomoc przy formuowaniu wypowiedzi, jest on nieco bardziej szczegowy ni cz angielsko-polska.

Powodzenia!

W niniejszej publikacji zastosowano najprostsz z mo liwych transkrypcj fonetyczn, czyli wymow, jest ona bowiem oddana przez znaki polskie, z wyjtkiem czterech gosek, ktre nie wystpuj w jzyku polskim, a mianowicie: znak oznacza, e goska jest wymawiana jak zmieszane ze sob a i e, jak np. w wyrazie back. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak przyduszone n, jak np. w kocwce -ing. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie s, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie think. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie de, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie they. ponadto: znak : jest znakiem przedu enia wymawianej samogoski. znak oznacza, e na nastpujc po nim sylab pada akcent. U yte skrty: (bud.) okrelenie budowlane (elektr.) okrelenie elektryczne (form.) okrelenie formalne (mech.) okrelenie z dziedziny mechaniki (mot.) okrelenie motoryzacyjne (sam.) okrelenie zwizane z samochodem pl plural (liczba mnoga) sb somebody (kto, kogo itp.)
4

Sownik
techniczno-budowlany technicznoangielskoangielsko-polski

A
a bit [ebit] ability [ebiliti] maneuverability [menu:we] able [ejbl] above [ebaw] (the) abrasives [ebrejsiws] ABS system [ej bi: si: sistem] absorb [ebzo:b] absorbency [bso:bensi] absorber [ebzo:be] absorbtion [ebzo:bszen] abundance [ebandens] accelerate [ekselerejt] accelerator [ekselerejte] access [kses] accessories [ekseseri:z] accident [ksident] according to [eko:di tu] accuracy [kjuresi] accurate [kjuret] acetylene [esetilin] acid [sid] acid free [fri:] acid-resistant [rizistent] acrylic [ekrilik] adapter [edpte] adaptor [edpte] 2-way/ 3-way adaptor additional [edisznel] adhere [edhije] adhesive [edhi:siw] troch, odrobina zdolno (umiejtno) zdolno manewrowa zdolny (do) ponad materiay cierne system ABS pochania, wchania chonno pochaniacz wchanianie nadmiar przyspieszy przyspieszacz dostp, dojazd osprzt (dod. wyposa enie) wypadek (nieszczliwy) zgodnie z dokadno dokadny acetylen kwas, kwany nie zawierajcy kwasu kwasoodporny akrylowy element poredniczcy rozgaziacz (bez kabla) rozgaziacz dwu-/ trzy-wtykowy dodatkowy przylega lepiszcze, spoiwo 7

adjacent klej do glazury przylegy (ssiedni) poprawi,skorygowa, przystosowa, nastawi wyregulowa (urzdzenie) adjustable [ed astebl] nastawny adjustable vane [wejn] klapa nastawna (masz.) adjuster [ed aste] regulator distance adjuster [distens] regulator odstpu plastikowy seat adjuster [si:t] regulator ustawienia fotela (mot.) adjusting [ed asti] ustawienie (dziaania) adjustment [ed astment] regulacja, ustawianie, przestawienie admissible [edmysybl] dopuszczalny admixture [dmikstsze] domieszka adolescent [edolesent] modociany advanced [edwnst] zaawansowany (technologia itp.) aerial [earjel] antena agent [ejd nt] rodek moistening agent [mojstni] rodek zwil ajcy preservation agent [prezewejszn] rodek konserwujcy sealing agent [si:li] rodek uszczelniajcy aggregate [griget] agregat, kruszywo fine aggregate [fajn] kruszywo miakie aid [he:p] pomoc (poprzez dostawy) air [ea] powietrze air breather [bree] zawr napowietrzajcy air duct [dakt] przewd wentylacyjny air nozzle [nozl] nawietrznik air vent [went] otwr wentylacyjny air-bag [eabg] poduszka powietrzna (mot.) air-compressor [kemprese] spr arka air-condition system [kendiszen] ukad klimatyzacji air-conditioner [kendyszene] klimatyzator air-conditioning [kendyszeni] klimatyzacja air-cooled [ku:ld] chodzony powietrzem 8 tile adhesive [tajl] adjacent [ed ejsnt] adjust [ed ast]

angle airstream [eastri:m] prd powietrza alarm [ela:m] alarm alcove [lkeuw] wnka (pomieszczenie) allowable [elauebl] dopuszczalny alloy [loj] stop alu alloy [lu] stop na bazie aluminium iron-base alloy [ajen bejs] stop na osnowie elaza alongwise [eloajz] wzdu ny alternator [o:lte:nejte] alternator brush alternator [brasz] kolektor szczotkowy aluminium [ljuminjem] aluminium ambulance [mbjuelens] karetka pogotowia ammeter [mmi:te] amperomierz amp(ere) [mpea] amper amp-hour [mpaue] amperogodzina amplifier [mplifaje] wzmacniacz circuit amplifier [se:ket] wzmacniacz przekanikowy master amplifier [ma:ste] wzmacniacz sieci gwnej analyser [enlise] analizator analysis [enlisys] analiza anchor [ke] kotwica, zakotwiczy, zakotwi anchor windless drive [indles drajw] winda kotwiczna angle [gl] kt (geom.), ktownik acute angle [ekju:t] kt ostry angle of departure [dipa:tsze] krawd zachodzenia angle of reflection [riflekszn] kt odbicia angle section [sekszn] ktownik stalowy angle-beam probe [bi:m preub] przyrzd do sprawdzania ktw articulation angle [a:tikjulejszn] kt zagicia at the of angles degrees [digri:s] pod ktem X stopni engine tilt angle [end in tilt ] poo enie ukone silnika frame angle [frejm] kt owrgowania mounting angle [maunti] kt monta u obtuse angle [ebtju:z] kt rozwarty right angle [rajt] kt prosty rotating angle [reutejti] kt obrotu/ skrtu 9

anneal shaft angle [szft] kt midzy osiami slope/ tipping angle [sleup/ tipi] kt pochylenia/ przechylenia tightening angle [tajtni] kt dokrcenia anneal [eni:l] wy arza annealing [eni:li] wy arzanie annexe [neks] przybudwka, dobudwka anti-corrosive [nti kereusiw] rodek antykorozyjny anti-freeze [ntifri:z] rodek przeciw zamarzaniu anvil [nwil] kowado apparatus [eperejtes] aparat (oglnie) welding apparatus [eldi] aparat spawalniczy application [plikejszn] zastosowanie apply [eplaj] zastosowa apron [ejpren] fartuch (ochronny) arch [a:tsz] uk (bud.) inner wheel arch [ine i:l] wnka koa architect [a:kitekt] architekt architecture [a:kitektsze] architektura area [earje] obszar, teren area of disturbance [diste:bens] obszar wstrzsw argon [a:gen] argon arm [a:m] rami, porcz (fotela), wysignik arm rest [rest] podokietnik grab arm [grb] rami chwytaka steering knuckle arm [stijeri nakl] ws kierowniczy tensioning arm [tenszeni] rami nacigajce transverse control arm [trnzwe:z] wahacz poprzeczny armchair [a:mczea] fotel (oglnie) armoured [a:mo:d] zbrojony arrange [erejd ] poukada, uporzdkowa arrangement [erejd ment] ustawienie, rozmieszczenie arrow [reu] strzaka articulated [a:tikjuelejtid] przegubowy (mot.) artificial [a:tifiszl] sztuczny asbestos [sbestes] azbest 10

axle asphalt [sflt] asfalt, nawierzchnia bitumiczna asphalt-impregnated paper/ felt [impregnejtid pejpe/ felt] papa dachowa assemble [esembl] zmontowa (z czci) assembly [esembli] monta , zesp, zo enie assembly kit [kit] zestaw monta owy assembly line [lajn] tama produkcyjna/ monta owa factory assembly [fkteri] monta fabryczny line assembly [lajn] monta tamowy rear axle assembly [rije ksl zesp tylnej osi repleceable assembly [riplejsebl] zesp wymienny (czci) assessment [esesment] oszacowanie, ocena assistance [esistens] pomoc (poprzez wspln prac) attemperator [etemperejte] schadzacz attic [tik] strych, poddasze attract [etrkt] przyciga (magnesy) automatic [o:temtik] automatyczny automatic block system [blok sistim] blokada liniowa samoczynna auxiliary [o:gziljeri] pomocniczy (urzdzenie) available [ewejlebl] dostpny average [wrid ] rednia, rednio, przecitny axe [ks] siekiera axial [ksjel] osiowy axis [ksis] o (obrotu kuli) twin axis [tyn] o bliniacza axle [ksl] o (obrotu kuli), most (mot.) axle load [leud] nacisk na o pendulum axle [pendelem] o amana rigid axle [rid id] o sztywna six-axle vehicle [wii:ikl] pojazd szecioosiowy stub axle [stab] zwrotnica (mot.)

11

B
wsteczny, tylny, zwrotny (ci ar) wycofa (pojazdem) koparka koparka y kowa przedsibierna z chwytakiem backhoe with ripper tooth [wi ripe tu:] zrywarka (nawierzchni) backwards [bke:ds] wstecz (kierunek) bag [bg] torba, torebka worek (may) rubbish bag [rabisz] worek na mieci balance [blens] wyrwnywanie (cinienia itp.), wywaa (koa) balancer [blense] wywa arka (k) balancing [blensi] wywa enie balcony [blkeni] balkon (mieszkania) ball [bo:l] kula, kulka ball mug [mag] gniazdo kulowe ball stud [stad] sworze kulowy ball-shaped [szejpt] kulisty ballast [blest] obci enie, podsypka (z piasku) balustrade [blustrejd] bariera (bud.) band [bnd] wizar, tama, opaska (oglnie) abrasive band [ebrejsiw] tama szlifierska/ cierna band-clamp [ klm] docisk chain band [czejn] tama acuchowa sealing band [si:li] tama uszczelniajca banister [bniste] porcz, balustrada (przy schodach) bank [bk] nasyp bar [ba:] drg, dr ek, ksztatownik, sztaba, belka bar chart [cza:t] wykres supkowy cross/ transverse bar [kros/ trnzwe:s] belka poprzeczna 12 back [bk] back out [bk aut backhoe [bkheu] backhoe with grab [grb]

bearer draw bar coupling [ kapli] zaczep holowniczy (sztywny) merchant bars [me:czent] stal prtowa slide bar [slajd] prowadnica lizgowa spreader bar [sprede] rozpora steel bar [sti:l] ksztatownik stalowy T- bar [ti:] teownik tow bar [tau] dyszel holowniczy bare [bea] nieosonity barge [ba:d ] deska szczytowa barrack [brek] barak barred [ba:d] okratowany barrel [brel] beczka barrier [brje] bariera (ochronna) base [bejs] podstawa, podbudowa basement [bejsment] piwnica, suterena basic [bejsik] podstawowy (materia) basin [bejsn] miednica basis [bejsis] baza basket [ba:skit] kosz, koszyk (wyplatany) batching [btszi] dozowanie (bud.) bath [ba:] kpiel oil bath [ojl] kpiel olejowa bath(tub) [batab] wanna spa bath(tub) [spa:] wanna z hydromasa em bathroom [ba:rum] azienka bathroom fittings [fitinz] armatura azienkowa battery [bteri] akumulator, bateria (z ogniwami) battery charger [cza:d e] adowarka (elektr.) battery fiilling agent/ electrolyte [fili ejd nt/ Ilektrelajt] pyn akumulatorowy battery terminal [te:minel] zacisk akumulatora beam [bi:m] belka lifting beam [lifti] belka nona T-beam [ti:] belka teowa bearer [beare] podcig 13

bearing bearing [beari] o ysko anti-friction bearing [nti frikszen] o ysko toczne ball bearing [bo:l] o ysko kulkowe bearing grease [gri:s] smar o yskowy needle bearing [ni:dl] o ysko igiekowe rolling bearing [reuli] o ysko waeczkowe segmented bearing [sigmentid] o ysko dzielone spherical roller bearing [sferikel] o ysko barykowe swivel bearing [siwl] o ysko samonastawne bed [bed] ko, podo e before [bifo:] przed (jedno przed drugim) begin (began, begun) [bigin] rozpocz beginning [bigini] pocztek behaviour [bihejwje] zachowanie si travelling behaviour [trwli] zachowanie si pojazdu podczas jazdy beige [bej ] be owy bell [bel] dzwonek bellows [beleus] miech belt [belt] pas, pasek belt conveying [kenweji] transport tamowy conveyor belt [kenweje] tamocig, tama przenonika discharge belt [discza:d ] tama wyadowcza/ wysypowa drive belt [drajw] pasek napdowy fan belt [fn] pasek wentylatora safety belt [sejfti] pas bezpieczestwa serrated belt [serejtid] pasek zbaty V-belt [wi:] pasek klinowy bench [bencz] awa folding bench [feuldi] st do gicia rur/ krawdziowania bend [bent] zakrt bend (bent, bent) [bend] gi, zgi, wygina, wygi (si) bending [bendi] zgicie bidet [bidet] bidet big [big] du y bicycle [bajsikl] rower 14

board bi-metal [bajmetl] bi-metal, termobimetaliczny bin [byn] pojemnik wheely bin [i:li] kontener na gruz binder [bajnde] substancja wi ca binding [bajndi] wizanie bio-fuel [bajeu fjuel] bio-paliwo black [blk] czer czarny black box czarna skrzynka blacksmith [blksmi] kowal blacktop [blktop] nawierzchnia bitumiczna blacktop material [metjerjel] mieszanka bitumiczna blade [blejd] lemiesz, opatka (wirnika) angling blade [gli] lemiesz nastawny front blade [frant] lemiesz czoowy blanket [blkit] koc slag wool blanket [slg u:l] mata z weny u lowej bleach [bli:tsz] wybieli (tkanin itp.) blender [blende] mikser blind [blajnd] przesona (mot.), lepy block [blok] kloc, klocek, blok apartment block [apa:tment] blok mieszkalny block of flats [flts] budynek mieszkalny connecting block [kenekti] czwka cylinder block [silinde] blok cylindrw valve block [wlw] blok sterowniczy block out [blok aut] zablokowa blow [bleu] uderzenie blow out (blew, blow) [bleu aut] wybuchn blow through (blew, blown) [bleu ru:] przedmucha blower [bleue] dmuchawa (oglnie) blue [blu:] bkit, bkitny, niebieski board [bo:d] tablica, deska (oglnie), oszalowa (deskami) board computer [kempju:te] komputer pokadowy building board [bildi] pyta budowlana 15

body drawing board [dro:i] deska rysunkowa floor board [flo:] deska podogowa formwork board [fo:me:k] deska oszalowania grid board [grid] pyta siatkowa name board [nejm] tablica z nazw panelling board [pnli] deska okadzinowa particle/ chip board [pa:tikl/ czip] pyta wirowa plywood board [plaju:d] pyta z dykty skirting board [ske:ti] listwa przypodogowa body [bodi] karoseria, korpus (urzdzenia), kadub (maszyny), koleba (wywrotki) car body [ka:] karoseria samochodu centre body [sente] cz centralna maszyny distributor body [distribju:te] korpus rozdzielacza boil [bojl] wrze (woda) boiler [bojle] kocio, bojler, piec (ogrzewczy) boiler room [ru:m] kotownia brown coal fired boiler [braun keul] kocio opalany wglem brunatnym fire tube boiler [faje tju:b] kocio pomieniwkowy heat storage boiler [hi:t storid ] kocio cieplny oil fired boiler [ojl fajed] kocio ogrzewany olejem once through boiler (O.T. boiler) kocio przepywowy packaged boiler [pkid t] kocio znormalizowany slag-tap boiler [slg tp] kocio z paleniskiem odciekowym water tube boiler [o:te tju:b] kocio wodnorurkowy bollard [bole:d] pachoek (supek) bolt [beult] rygiel,sworze, zasuwa, ruba (do czenia) anti-fatigue bolt [nti fati:g] ruba spr ynujca banjo bolt [bd eu] ruba rurkowa/ dr ona counter-sunk bolt [kauntesak] ruba z bem wpuszczanym door hinge bolt [do: hind ] sworze zawiasy eye bolt [aj] ruba z uchem fixing bolt [fiksi] ruba mocujca foundation bolt [faundejszen] ruba kotwica/ fundamentowa 16

box hook bolt [hu:k] ruba hakowa set bolt [set] ruba pasowana square head bolt with collar and short dog point with rounded end [skea hed] ruba z bem czteroktnym i konierzem oporowym stud bolt [stad] ruba dwustronna T-bolt [ti:] ruba moteczkowa tee head bolt [ti: hed] nitowkrt tightening bolt [tajtni] ruba zaciskowa wheel mounting bolt [i:l maunti] ruba mocujca koo bolt-on [boulton] przyrubowa bonnet [bonit] maska silnika bonnet stay [stej] podpora maski bookcase [bukkejs] biblioteczka boom bu:m] wysignik ( urawia) boot [bu:t] but, baga nik (sam.) safety boots [sejfti] obuwie ochronne bore [bo:] odwiert, wierci boring machine [bo:ri meszi:n] wytaczarka botched-up [botsztap] partacki (robota) botcher [botsze] partacz botchery [botszri] fuszerka, partanina bottle [botl] butelka bottom [botem] dno, spd, podo e non-slippery bottom [nanslipri] dno antypolizgowe rubble bottom [rabl] podo e gruzowe welded-on bottom [eldid] dno spawane bow [bau] pak (opoczy) bowl [bal] misa, miska, muszla (konstrukcja), czasza (mot.) box [boks] pudo, pudeko, skrzynia box van truck [wn trak] furgon (pojazd) distribution box [distribju:szn] puszka przyczeniowa/ rozgana junction box [d akszen] skrzynka poczeniowa steering box [stijeri] mechanizm kierowniczy 17

bracket switch box [sitsz] szafka licznikowa/ rozdzelcza tool box [tu:l] skrzynka narzdziowa bracket [brkit] wspornik carrier/ roller bracket [krje/ reule] wspornik waka prowadzcego mounting bracket [maunti] wspornik podpierajcy braid [brejd] tresa (masz.), oplata (drut) brake [brejk] hamulec, hamowa brake band [bnd] tama hamulcowa brake block [pd] klocek hamulcowy brake block load [blok loud] sia hamowania klocka brake calliper [klipe] zaciskacz hamulca brake data [dejte] hamowno brake fluid [fluid] pyn hamulcowy brake master cylinder [ma:ste silinde] pompa hamulcowa brake pad [pd] szczka hamulcowa brake release [rili:s] zwalniak hamulca brake shoe adjusting device [szu: ed asti diwajs] wyrwnywacz luzu szczk hamulca brake shoe pin bushing [buszi] o ysko szczki hamulcowej emergency brake [ime:d insi] hamulec bezpieczestwa foot/ hand brake [brejk] hamulec no ny/ rczny front/ rear brake [frant/ rije] hamulec przedni/ tylni over-running brake [euwerani] hamulec najazdowy breakdown [brejkdaun] awaria, przebicie (elektr.) breakdown truck [trak] pogotowie techniczne (pojazd) break [brejk] przerwa (czasowa oraz elektr.), odstp m. stykami (elektr.) break (broke, broken) [brejk] zerwa si, pkn, rozbi, zama break down (broke, broken) [brejk daun] zepsu si (urzdzenie), zaama si (powierzchnia) break off (broke, broken) [brejk of] odama breaker [brejke] wycznik, odcznik automatic circuit breaker [o:temetik se:ket] wycznik samoczynny 18

brush contact breaker [kantekt] przerywacz (mot.) contact breaker point [pojnt] styk przerywacza mains circuit breaker [mejns se:ket] wycznik sieci voltage breaker [woltid ] wycznik napicia brick [brik] cega adobe brick [edo:bi] cega niewypalona brick key [ki:] cega klinowa burnt brick [be:nt] cega wypalana cavity brick [kwiti] cega dziurawka cinder brick [sinde] cega u lowa clinker brick [klike] cega klinkierowa fire brick [faje] cega ogniotrwaa glass brick [gla:s] cega szklana hollow brick [holeu] cega pustakowa lime-sand brick [lajm snd] cega wapienno-piaskowa made of bricks [mejd of briks] murowany mud brick [mad] cega surowa profilated brick [profilejtid] cega profilowana refractory brick [rifrkteri] cega szamotowa shell construction brick [szel] cega skorupowa bricklayer [brikleje] murarz brickwall [brik] ciana z cegie brickwork [brike:k] murarka, obmurowanie, obmurze decorating brickwork [dekerejti] murarka ozdobna bridge [brid ] most, mostek arched bridge [a:czt] most ukowy pedestrian bridge [pedestrjen] kadka dla pieszych pipeline bridge [pajplajn] most rurocigu briefing [bri:fi] instrukta , odprawa (zebranie) broach [breucz] przeciga (drut) broaching [breuczi] przeciganie (drutu) broken [breukn] rozbity, zepsuty (urzdzenie) broom [bru:m] miota brown [braun] brzowy (kolor) brush [brasz] szczotka, szczoteczka, pdzel, pdzelek, szczotkowa 19

bubble carbon brush [ka:ben] szczotka szlifierska scrub/ nylon brush [najlen] szczotka ry owa scrubbing-brush [skrabi] szczotka do szorowania wire brush [aje] szczotka druciana bubble [babl] pcherz, pcherzyk (wodny) bucket [bakit] kube, wiadro, wiaderko, y ka loading bucket [leudi] kube do materiau sypkiego bucksaw [bakso:] pia kabkowa rczna/ ramowa buffer [bafe] bufor, zderzak (wagon) buffer on glass panel [on gla:s pnl] listwa profilowa do mocowania szyby socket-type buffer [sokit tajp] zderzak tulejowy build (built, built) [bild] budowa building [bildi] budowla, budowa, budowanie building carcass [ka:kes] budynek w stanie surowym building contractor [kentrkte] przedsibiorca budowlany building crew [kru:] ekipa budowlana building grounds [graunds] tereny do zabudowy building industry [ idastri] budownictwo building project [prod ikt] plan budowlany multi-storey building [malti stori] budynek wielopitrowy built-in [biltin] wbudowany built-in-closet [kleuzit] szafa cienna (light) bulb [lajt balb] arwka (light) bulb spot arwka halogenowa bulb holder [heulde] oprawka arwki double filament bulb [dabl filement] arwka dwuwknowa energy-saving bulb [ine:d i sejwi] arwka energooszczdna bulging [bald i] wypuko, wybrzuszenie, spczanie, pcznienie (bud.) bulk [balk] spulchnia bulldozer [buldeuze] buldo er, spycharka (samojezdna) bump into [bamp intu] wpa na (jeden na drugiego) bump shock [bamp ok] tpnicie bumper [bampe] zderzak (sam.) burn [be:n] wypala, oparzy, przepali (si) 20

by-pass burn down [be:n daun] spali si (cakowicie) burned [be:nd] przepalony burner [be:ne] palnik ignition burner [igniszn] palnik zaponowy rich gas burner [ricz gs] palnik na gas bogaty roof burner [ru:f] palnik sufitowy (w stropie komory) stove burner [steuw] palnik kuchenki burning [be:ni] spalanie (otwarte), nadpalenie bus [bas] autobus cargo-bus [krgeu] pci arwka bush(ing) [buszi] tuleja (mot.) bearing bushing [beari] tuleja o yska flange bushing [fld ] tuleja konierzowa gudgeon pin bushing [gad eon] tuleja toka small end bushing [smo:l] tuleja korbowodu button [batn] przycisk emergency button [ime:d ensi] przycisk bezpieczestwa horn button [ho:n] przycisk klaksonu ON/ OFF button przycisk wczania/ wyczania up-down button [ap daun] przycisk gra-d buttress [batris] podpora, przypora (budowl.) buzzer [baze] sygna, brzczyk backing up buzzer [bki ap] sygna jazdy wstecz by-pass [bajpa:s] obejcie (rury, przewodu)

21

Sownik
technicznotechniczno-budowlany polsko-angielski polsko-

A
aba ur lampshade [lmpszejd] ABS ABS system [ej bi: si: sistem] acetylen acetylene [esetilin] aerozol spray [sprej] agregat aggregate [griget] akcesoria elektryczne electrical fittings [ilektrikel fitiz] akrylowy acrylic [ekrilik] akumulator battery [btri] akumulator jest wyczerpany the battery is dead/ flat [ded\ flt] alarm alarm [ela:m] alternator alternator [o:lte:nejte] aluminium aluminium [ljuminjem] amortyzator shock absorber [ok ebzo:be] amortyzator hydrauliczny hydraulic shock absorber amortyzator olejowo-powietrzny oleo pneumatic shock absorber [oljeu nju:metik] amortyzator teleskopowy telescopic shock absorber amortyzator tokowy dash-pot [dsz pot] amper amp(ere) [mpea] amperogodzina amp-hour [mpaue] amperomierz ammeter [mmi:te] analiza analysis [enlisys] analizator analyser [enlise] aneks kuchenny kitchen annexe [kitszn eneks] antena aerial [earjel] antena satelitarna dish [dysz] antena wtykowa plug-in aerial [plag in] antresola mezzanine (floor) [mecenin flo:] antykorozyjny anti-corrosive [nti kereusiw] aparat (oglnie) apparatus [eperejtes] aparat do malowania natryskowego paint splatter [pejnt splte] aparat do regeneracji oleju oil cleaner [ojl kli:ne] 163

aparatura aparat spawalniczy welding apparatus [eldi] aparat zaponowy (sam.) distributor [distribju:ter] aparatura (oglnie) equipment [ikipment] apteczka (szafka) chest [czest] apteczka (pierwszej pomocy) first-aid kit [fe:st ejd kit] architekt architect [a:kitekt] architektura architecture [a:kitektsze] architektura wntrz interior decoration [intjerje dekerejszn] argon argon [a:gen] arkusz sheet [szi:t] arkusz blachy metal sheet [metl] armatura fittings [fitinz] armatura azienkowa bathroom fittings [ba:rum] artyku artyku rynkowy market product [prodekt] artykuy elektryczne itp. electrical goods [gu:ds] artykuy gospodarstwa domowego household goods [haushold gu:ds] pojedynczy artyku (sztuka) item [ajtem] atest certificate [se:tifikejt] automatyczny automatic [o:temtik] autostrada freeway [fri:ej] wjazd na autostrad entry [entri] zjazd z autostrady exit [eksit] awaria breakdown [brejkdaun] awaria prdu electricity breakdown azbest asbestos [sbestes] a urowy (konstrukcja) open-work [eupn e:k] a urowa balustrada itp. open-work balustrade [eupn e:k blustrejd]

164

B
badanie (sprawdzanie) examination [igzminejszn] badanie dotykowe contact scanning [skni] badanie rczne manual testing [testi] baga nik (sam.) boot, trunk [bu:t, trak] bagnet (do mierzenia oleju) dipstick [dipstik] bak fuel tank [fjuel tk] bal (koda) plank [plk] baagan mess [mes] baldachim canopy [knepi] balkon (mieszkania itp.) balcony [blkeni] balkon cofnity loggia [lod je] balustrada (porcz) railing [rejli] balustrada (przy schodach) banister [bniste] barak barrack [brek] barek (mebel) coctail cabinet [koktejl kbinet] bariera (bud.) balustrade [blustrejd] bariera (ochronna itp.) barrier [brje] barwa dye [daj] barwiony tinted [tintid] barwnik dye [daj] bateria (kran) tap [tp] p. tak e haso KRAN bateria (z ogniwami) battery [bteri] baterie soneczne solar cells [sole sels] baza basis [bejsis] beczka barrel [brel] bejca wood stain [u:d stejn] belka beam, girder [bi:m, ge:de] belka nona lifting beam [lifti] belka obudowana cladded girder [kldid] belka osi (mot.) axle beam [ksl] belka podu na podogi (mot.) longitudinal floor beam [lod itju:dinel flo:] 165

benzyna cross/ transverse bar [kros/ trnzwe:s ba:] belka stropowa joist [d ojst] belka teowa T-beam [ti:] belka wizania dachowego rafter [ra:fte] benzyna (paliwo) petrol [petrel] benzyna bezoowiowa unleaded petrol [anledid] rodzaj benzyny grade of petrol [grejd] beton concrete [kokrit] beton asfaltowy asphalt concrete [sfelt] beton elewacyjny exposed concrete [ikspeuzd] beton lany cast concrete [ka:st] beton lekki lightweight concrete [lajtejt] beton licowy facing concrete [fejsi] beton wapienny lime concrete [lajm] beton zbrojony/ spr ony reinforced concrete [riinfo:st] pyta betonowa concrete slab [slb] betoniarka (pojazd) concrete mixer truck [trak] betoniarka (urzdzenie) concrete mixer [kokrit mikse] betoniarka z bbnem wywrotnym drum-mixer [dram] betoniarz concreter [kokrite] bezbarwny colourless [kaleles] bezcinieniowy pressureless [preszeles] bezpiecznik bezpiecznik automatyczny circuit breaker [se:kit brejke] bezpiecznik gwny master fuse [ma:ste fju:z] bezpiecznik topikowy fuse [fju:z] bezpiecznik przepali si! the fuse has blown! bezporedni direct [direkt] bezprzewodowy (urzdzenie) cordless [ko:dles] be owy beige [bej ] bben (oglnie) drum [dram] bben do nawijania kabla cable reel [kejbl ri:l] bben hamulcowy brake drum [brejk] bben linowy cable drum [kejbl dram] bben napinajcy tensioning device [tenszeni] 166 belka poprzeczna

blaszka biay white [ajt] biblioteczka bookcase [bukkejs] bidet bidet [bidet] bicie (mot.) whipping [ipi] bieg (sam.) gear [gije] bieg jaowy idle gear [ajdl] biegun pole [poul] biegunowo polarity [peulriti] bie nik (opony) tread [tred] bie nikowany (opona) retreaded [ritredid] bimetal bi-metal [bajmetl] biopaliwo bio-fuel [bajeu fjuel] biurko desk [desk] blacha (oglnie) sheet metal [szi:t metl] arkusz blachy (grubej) ironplate [ajenplejt] blacha aluminiowa itp. aluminium plate [ljuminjem] blacha biaa galvanized sheet metal blacha cienka/ gruba thin/ thick sheet metal blacha cynkowa zinc sheet [zik] blacha falista corrugated sheet [korugejtid] blacha kotowa boiler plate [bojle] blacha ocynkowana zinc-coated sheet steel [zik keutid] blacha perforowana/ dziurkowana punched sheet [paczt] blacha platerowana plated sheet [plejtid] blacha stalowa steel plate/ sheet [sti:l] blacha trapezowa trapezoidal sheet [trpizojdel] blacha usztywniajca bracing plate [brejsi] blacha walcowana sheet metal [szi:t] blacha wzorzysta patterned plates [pte:nd] dom kryty blach house roofed with sheet iron oku blach to plate with metal [plejt] okuty blach metal plated [plejtid] pokry dom blach to put metal roofing on a house blacharz (samochodowy) tinman [tynmn] blachowkrt sheet screw [szi:t skru:] blaszka tin plate [tin plejt] 167

blat blaszka na dziurce od klucza escutcheon [eskutszeon] blat top [top] blat chowany (stou) table-leaf [tejbl li:f] blat roboczy worktop [e:ktop] blok block [blok] blok cylindrw cylinder block [silinde] blok mieszkalny apartment block [apa:tment] blok sterowniczy valve block [wlw] blokada (mech.) lock [lok] blokada drzwi door lock [do: lok] blokada hydrauliczna hydraulic lock [hajdrolik] blokada kierownicy steering wheel lock [stijeri i:l] blokada liniowa samoczynna automatic block system [o:temtik blok sistem] bkit, bkitny blue [blu:] botnik (sam.) wing [wi] boazeria panelling [pneli] bojler boiler [bojle] bok side [sajd] borowa drill [dril] brak lack [lk] braki (w wykonaniu itp.) failures [fejlues] brakowa brakowao mi centymetra do it wanted me a centimetre of czego tu brakuje? what is lacking here? zaczyna nam brakowa farby! we are running short of paint! brzowy (kolor) brown [braun] brodzik (w azience itp.) padding pool [pdi pu:l] brud dirt [de:t] brudny, brudno dirty [de:ti] bruk pavement [pejwment] bruk z kamienia polnego rubble pavement [rabl] brukarz paver [pejwe] brukowa pave [pejw] brukowany paved [pejwd] 168

burzy cobble stone [kobl steun] crew [kru:] foreman [fo:men] hem [hem] web [eb] trash [trsz] construction/ building site [kenstrakszen/ bildi sajt] budowa (struktura) structure [straktsze] budowa (tworzenie) construction, building [kenstrakszen, bildi] budowa drg itp. road construction most itp. w budowie bridge under construction budowa build (built, built) [bild] budowa (wznosi) erect [irekt] budowla (budynek) building [bildi] budowla (specyficzna) structure [straktsze] budowlany fuszerka budowlana jerry-building/ botchery [botszri] materiay budowlane building materials [bildi] pracownik budowlany construction worker [kenstrakszen] roboty budowlane construction works [e:ks] budownictwo construction/ building industry [kenstrakszen/ bildi idastri] budownictwo z lekkich materiaw light weight build [lajt ejt] budynek house, building [haus, bildi] budynek jest przystosowany dla the building caters for budynek mieszkalny block of flats [blok] budynek szkolny itp. schoolhouse [sku:lhaus] budynek w stanie surowym rough brickwork/ building carcass [raf brike:k/ bildi ka:kes] budynek wielopitrowy multi-storey building [malti stori] budynki gospodarcze farm buildings [fa:m] buldo er bulldozer [buldouze] burzy destroy [distroj] 169 brukowiec (kamie) brygada remontowa brygadzista brzeg (tapety itp.) brzeszczot (piy) bubel, buble budowa (miejsce)

butelka butelka butla butla gazowa but but z cholew bottle [botl] cylinder [silinde] gas cylinder boot [bu:t] high boot [haj]

170

Sownik techniczno-budowlany. Angielsko-polski, polsko-angielski. English for Professionals

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl