You are on page 1of 15

Pomoc gastronomiczna we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

POMOC GASTRONOMICZNA WE FRANCJI

WARSZAWA 2008

UWAGI WSTPNE
Ksika Pomoc gastronomiczna sownik i rozmwki przeznaczona jest dla wszystkich osb, ktre zamierzaj wyjecha do krajw europejskich, a w szczeglnoci Francji, Belgii, Szwajcarii i Luksemburga, aby pracowa tam w szeroko rozumianym sektorze gastronomicznym, w pubach, restauracjach, jadodajniach, itp. Publikacja skada si z czterech czci. Pierwsza jest czci ogln zawierajc niezbdne sowa i zwroty potrzebne w yciu codziennym, poszukiwaniu pracy, itp. Druga cz zawiera konkretne zwroty i przykady zda potrzebnych w codziennej pracy w sektorze gastronomii. Trzecia jest sownikiem francusko-polskim zawierajcym niezbdne fachowe sownictwo. Cz czwarta jest sownikiem polsko-francuskim zawierajcym sowa i zwroty niezbdne osobom pracujcym w gastronomii przy formuowaniu wypowiedzi. Prosimy pamita, e zaprezentowane w czciach I i II zwroty s jedynie typowymi przykadami pyta, wypowiedzi, itp., natomiast konkretnych i pasujcych do okrelonych sytuacji sw i zwrotw trzeba szuka przede wszystkim w sowniku. Wikszo konstrukcji jzykowych przedstawionych w rozmwkach ma form msk. Mog one jednak by stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych przez osoby lub do osb pci eskiej, poniewa w jzyku francuskim, w czasie teraniejszym, obowizuje ta sama forma czasownikowa dla osb obu pci. Jedynie przy zwrotach grzecznociowych oraz gdy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si przed nazwiskiem lub tytuem sowo monsieur (pan) dla osb pci mskiej albo sowo madame (pani) lub mademoiselle (panna) dla osb pci eskiej. W niniejszej publikacji zastosowano najprostsz z moliwych transkrypcj fonetyczn, czyli wymow, jest ona bowiem oddana przez znaki polskie z dodaniem dwch samogosek, ktre nie wystpuj w jzyku polskim, a mianowicie: 3

wymiawiaj jak w jzyku niemieckim (np. fr), pomidzy i, u i y. wymawiaj jak w jzyku niemieckim (np. Kln), pomidzy o, e i y. W zapisie fonetycznym, zbitk si czytamy jako s + i, bez dwiku , podobnie zi jako z + i, bez dwiku . Akcent w jzyku francuskim pada na ostatni sylab sowa lub zbitki sw. Na przykad zadanie Je vous comprends tre s bien (Dosko` nale pana rozumiem) zostanie zapisane fonetycznie [wukpr trebi]. W takim zapisie, akcentujemy ostatni samogosk kadej zbitki, czyli [wukpr trebi]. Jako e zasada dotyczy wszystkich uytych w ksice sw, zwrotw, wyrae i zda, w dalszej czci akcenty nie s dodatkowo zaznaczone w zapisie fonetycznym. Rad autora dla uytkownika tej ksiki jest najpierw przeczyta cay materia tak, aby zapamita, w ktrym mniej wicej miejscu znajduj si poszczeglne sowa i zwroty. Jeszcze lepiej jest nauczy si poniszych sw i zwrotw na pami, poniewa wczeniej czy pniej i tak bdzie to konieczne dla osoby, ktra na duej chce pracowa w kraju francuskojzycznym. Warto jest take przestudiowa co najmniej jeden podrcznik gramatyki francuskiej, aby bez problemu mc tworzy sowa i zwroty pochodne, np. w czasie innym ni teraniejszy, w stronie biernej, itp. Powodzenia!

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

CZ I OGLNA
Liczebniki Okrelanie rozmiarw, objtoci, wagi Podawanie czasu Dni tygodnia, miesice, pory roku Uyteczne zwroty w rnych sytuacjach Pytania i proby w rnych sytuacjach Orientacja na ulicy, w budynku itp. Rozmowa o pracy pracodawca Rozmowa o pracy pracobiorca Terminy zwizane z prac sowniczek

7 7 9 10 13 15 22 27 29 32 39

2. CZ II POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Personel do goci w lokalu Pytania, proby i wypowiedzi goci Pytania i polecenia przeoonych Rozmowy personelu w kuchni, kawiarni itp. Dostawy towaru

47 47 56 60 64 66

3. SOWNIK GASTRONOMICZNY FRANCUSKO-POLSKI 4. SOWNIK GASTRONOMICZNY POLSKO-FRANCUSKI

67

123

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI


2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU Chciaby pan piwo butelkowe czy z beczki? Co chcielibycie pastwo na przystawk? Co macie pastwo ochot zje? Co mam pastwu przynie/ poda? Co pan sobie yczy do tego dania? Czego by si pan napi? Czy chce pan whisky czyst czy z lodem? Czy ju pastwo zjedlicie? Czy ju si pastwo zdecydowali/co pastwo wybrali? Czy lubi pastwo kuchni wosk/ francusk itp. ? Vous voulez une biere en bouteille ou ` pression? [wuwule nbier butej upresj] Quest-ce que vous voulez comme amuse-bouche? [keske wuwule komamzbusz] Quest-ce que vous voulez manger? [keske wuwule me] Quest-ce que je dois vous apporter? [kesk da wuzaporte] Quest-ce que vous dsirez avec? [kesk wudezire awek] Quest-ce que vous voulez a boire? ` [kesk wuwule abar] Vous voulez un whisky nature au aux glaons? [wuwule iski natr uoglas] Avez-vous dja termin? ` [awewu dea termine] Avez-vous dja dcid <choisi>? ` [awewu dea deside <szazi>] Aimez-vous la cuisine italienne <franaise>? [emewu lakizin italien <frsez>] 47

2. CZ II POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Czy macie pastwo jeszcze jakie yczenia? Czy macie pastwo moe drobne pienidze? Czy macie pastwo ochot na deser? Czy macie pastwo ochot napi si czego? Czy mog panu pomc w wyborze? Czy mog przyj zamwienie? Czy pastwo mnie woali? Czy pastwo pac razem czy oddzielnie? Czy pije pani campari z sokiem pomaraczowym? Czy paci pan gotwk czy kart? Czy potrzebujecie pastwo dodatkowych sztucw? 48

Vous souhaitez encore quelque chose? [wusuete kor kelkeszoz]


^ Avez-vous peut-etre la monnaie? [awewu ptetr lamone]

Voulez-vous un dessert? [wulewu deser] Voulez-vous boire quelque chose? [wulewu bar kelkeszoz] Puis-je vous aider a choisir? ` [pi wuzede aszazir] Vous commandez? [wukomde] Vous mavez appel? [wumawe aple] Vous payez ensemble ou sparment? [wupeje sbl useparem] Vous aimez le campari avec du jus dorage? [wuzeme lkpari awek ddor] Vous payez au comptant ou avec la carte? [wupeje okt uwek lakart] Avez-vous besoin dun couvert supplmentaire? [awewu bez dkuwer splemter]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

Czy rezerwowali pastwo stolik wczeniej? Czy smakowao pastwu? Czy wezm pastwo jaki dodatek? Czy wszystko jest w porzdku? Czy yczycie sobie pastwo: - jaki deser? - czego jeszcze? - jeszcze co do picia? - wieego pieprzu? - ten stolik? - zapaci? - zoy zamwienie? Czy mog pastwu pomc? Dania/ drinki bd gotowe za 5 minut. Gdzie chcieliby pastwo usi? Jaki sos do saatki pan sobie yczy?

Avez-vous rserv davance la table? [awewu rezerwe daws latabl]


^ Vous e tes contents? [wuzet kt] Vous prenez quelque chose de plus? [wuprene kelkeszoz depl]

Tout va bien? [tuwabi] Voulez-vous: [wulewu] - un dessert? [deser] - encore quelque chose? [kor kelkeszoz] - quelque chose a boire? ` [kelkeszoz abar] - du piment frais? [dpim fre] - cette table? [settabl] - payer? [peje] - commander? [komde] Puis-vous aider? [pi wuzede] ^ Les plats <les drinks> seront prets dans cinq minutes. [lepla <ledrink> serpre dsmint] Ou vous voulez vous installer? ` [u wuwule wuzstale] Quelle sauce vous voulez pour cette salade? [kelsos wuwule pursetsalad] 49

2. CZ II POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Jakiego wina si pan napije? Jako przystawk polecabym pastwu Ju pastwu podaj. Lody u nas serwujemy w pucharkach. Mamy du ofert da wegetariaskich. Mamy goci do pna w nocy. Mamy otwarte od godziny do Mio jest widzie pana znw u nas. Moe pastwo poczekacie na wolny stolik przy barze? Moe wemiecie pastwo na pocztek ? Moecie pastwo usi przy stoliku przy oknie/ w rogu. 50

Quel vin vous voulez? [kelw wuwule] Comme entremets je vous recommande [kom treme wurekomd] Je vous apporte. [wuzaport] Les glaces sont servies dans les coupes. [leglas sserwi dlekup] Nous avons un grand choix de plats vgtariens. [nuzaw grsza depla weetarj] Nous avons des clients jusquen pleine nuit. [nuzaw deklij sk plenni] Nous sommes ouverts de ... a ... heures. ` [nusom uwer d... a ... r] Enchant de vous voir de nouveau. [szte dewuwar denuwo] ^ Peut-etre vous attendrez au comptoir quune table se libere? ` [ptetr wuzatdre oktar kntabl seliber] ^ Peut-etre pour commencer vous prendrez ... ? [ptetr pukomse wuprdre] Vous pouvez vous installer a la table ` ^ pre s de la fenetre <au coin>. ` [wupuwe wuzstale alatabl pre dlafenetr <ok>]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

Na ktr godzin/ jakie nazwisko zarezerwowali pastwo stolik? Na to danie musi pan poczeka okoo 10 minut. Napije si pan wina czerwonego czy biaego? Obsuga jest wliczona/ nie wliczona w cen. Od godziny 23 ciepe posiki nie s wydawane. Od kwietnia do wrzenia mamy te ogrdek piwny. Oto jest pastwa stolik. Pastwa stolik jest jeszcze zajty. Prosz chwil poczeka. Pastwo zamawiali , zgadza si? Paci si w kasie! Pacicie pastwo ... euro.

A quelle heure <a quel nom> vous avez ` rserv la table? [akelr <akeln> wuzawe rezerwe latabl] Vous devrez patientez dix minutes environ. [wudewre pasjte dimint wir] Vous voulez du vin rouge ou blanc? [wuwule dwru ubl] Le service est compris <nest pas compris>. [leserwis ekpri <nepa kpri>] De onze heures les plats chauds ne sont pas servis. [dezr leplaszo nespa serwi] Davril a septembre nous avons aussi ` un jardin. [dawril aseptbr nuzaw osi ard] Voici votre table. [wasi wotr tabl] Votre table est encore occupe. Veuillez patienter un moment. [wotr tabl ekor okpe wje pasjte mom] Vous avez command ... cest a? [wuzawe komde ... sesa] On paie a la caisse. [pej alakes] ` Vous payez ... euro. [wupeje ... ro] 51

2. CZ II POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Polecabym pastwu szczeglnie nasze danie dnia. Proponuj zamwi , jest bardzo smaczny. Prosz bardzo! (w odpowiedzi na podzikowanie itp.) Prosz bardzo, to dla pani, a to dla pana. Prosz pj za mn, poka pastwu stolik. Prosz si czstowa! Prosz tu jest: - karta napojw/ deserw. - wolny stolik. - zamawiane danie Przepraszam, chciabym zabra puste talerze/ szklanki. Przykro mi, ale: - skoczy si ... 52

Je vous recommande en particulier notre plat du jour. [wurekomd partiklje notr pladur] Je vous propose ..., il est tres bon. ` [wupropoz ... ile treb] Je vous en prie. [wuzpri] Voila cest pour vous, madame, et `, cest pour vous, monsieur. [wala sepurwu madam esepurwu mesje] Suivez-moi, je vais vous montrer votre table. [siwema we wumtre wotrtabl] Servez-vous! [serwewu] Voila [wala] ` - la carte <des boissons; des desserts>. lakart <debas ; dedeser>] - une table libre. [ntabl libr] - votre commande. [wotr komd] Excusez-moi, je voudrais dbarrasser. [ekskzema wudre debarase] Je suis dsol mais: [si dezole me] - il ny a plus de .[ilniapl d]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

- ju zamykamy. - tort si skoczy. - w poniedziaki nie pracujemy. - wszystkie stoliki s zajte. Rano w restauracji nie ma duego ruchu. Ta potrawa jest serwowana: - na gorcym talerzu. - tylko jako przystawka. - tylko na zamwienie. - zawsze z bit mietan. Ta przyprawa wspaniale pasuje do tej potrawy. Tak wic to jest dla pani a to dla pana. Prosz bardzo. Tak wic zamawiacie pastwo . Tam w rogu jest wolny stolik.

on ferme dja [ferm dea] `. - il ny a plus de gteau. [ilniapl dgato] - On ne travaille pas le lundi. [netrawajpa leldi] - toutes les tables sont occupes. [tutletabl sokpe] Le matin il ny a pas beaucoup de monde au resto . [lmat ilniapa boku dmd oresto] Ce plat est servi: [sepla eserwi] - sur une assiette chaude. [srnasjet szod] - seulement comme entremets. [slm komtreme] - seulement sur la demande. [slm srlademd] - toujours avec de la creme Chantilly. ` [tuur awek dlakrem sztiji] Cette pice va tres bien avec ce plat. ` [setepis watrebi awek sepla] Alors, cest pour vous, madame, et cest pour vous, monsieur. [alor sepurwu madam esepurwu mesje] Alors, vous commandez... . [alor wukomde] La au coin, il y a une table libre. `, [la ok ilja ntabl libr] 53

2. CZ II POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Ten drink: - jest na koszt firmy. - musi by serwowany na chodno. - smakuje sodko. To danie: - dobrze smakuje z ... - jest nasz specjalnoci. - jest przyrzdzane na wieo. - jest przyrzdzane przy stoliku. - jest serwowane z . - jest z pewnoci wiee. - ma szczeglny smak. Toaleta damska/ mska znajduje si tam To danie jest bardzo pikantne. O jakim smaku lody pastwo sobie ycz? 54

Ce drink: [sedrink] - est offert par la maison. [eofer parlamez] ^ - doit etre servi froid. [daetr serwi fra] - est doux. [edu] Ce plat: [sepla] - va tres bien avec ` [watrebi awek ] - est notre spcialit. [enotr spesjalite] - est prpar frais. [eprepare fre] - est prpar a la table. ` [eprepare alatabl] - est serwi avec [eserwi awek] - est sans doute frais. [esdut fre] ^ - a un gout bien particullier. [agu bipartiklje] Les toilettes pour les dames <pour les hommes> sont la `. [letalet purledam <purlezom> sla] Je dois vous prvenir que ce plat est tres piquant. ` [da wuprewenir ksepla etrepik] Quelles glaces vous souhaitez? [kelglas wusuete]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

W soboty i niedziele: - jest najwikszy ruch. - mamy otwarte od .do . Z czym mam panu poda to danie? Zamawialicie pastwo . ~ Zgadza si. Zapraszamy ponownie! Zaprowadz pastwa do stou. Zaraz bdzie serwowane drugie danie. Zaraz: - podejdzie do pastwa kelner. - poprosz gwnego kelnera. - przynios pastwu . - zmieni pastwu obrus. ycz smacznego.

Le samedi et le dimanche: [lsamdi eldimsz] - il y a le plus de monde. [ilja lepl dmd] - cest ouvert de a . ` [seuwer d a ] Quest-ce que vous prendrez avec ce plat <ce drink>? [keske wuprdre aweksepla <aweksedrink>] Vous avez command . ~ Cest a. [wuzawe komde ~ sesa] Nous esperons vous revoir. [nuzesper wurewar] Je vous accompagne a la table. ` [wuzakpa alatabl] Le plat suivant sera servi dans un instant. [lepla siw sera serwi dznst] dans un moment. [dzmom] - Le serveur viendra [lserwr widra] - Je vais demander le chef de rang [we demde lszef dr] - Je vous apporte [wuzaport ] - Je vais changer la nappe [we sze lanap] Bon apptit! [bnapeti]

55

Pomoc gastronomiczna we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Related Interests