You are on page 1of 13

Zota rczka we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

ZLOTA RA CZKA WE FRANCJI

WARSZAWA 2008

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

CZ I OGLNA
Liczebniki Okrelanie rozmiarw, objtoci, wagi Podawanie czasu Dni tygodnia, miesice, pory roku Uyteczne zwroty w rnych sytuacjach Pytania i proby w rnych sytuacjach Orientacja na ulicy, w budynku itp. Rozmowy telefoniczne Rozmowa o pracy pracodawca Rozmowa o pracy pracobiorca Terminy zwizane z prac sowniczek

7 7 9 10 13 15 22 27 29 32 34 42

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHNICZNO49 -BUDOWLANYCH


2.1. 2.2. Zwroty przydatne w pracy Pracodawca do pracownikw Pracownik do pracodawcy Prace remontowe w domu Klient do wykonawcy Wykonawca do klienta Rozmowy pracownikw midzy sob Prace budowlane Rozmowy wykonawca klient Rozmowy pracownikw midzy sob Prace elektryczne Naprawa samochodu 49 49 53 56 56 62 69 73 73 74 82 88 5

2.3. 2.4. 2.5.

SPIS TRECI

2.6. 2.7.

Prace spawalnicze Prace stolarskie

92 94

3. ALFABETYCZNY SOWNICZEK ALFABETYCZNY POLSKO-FRANCUSKI

97

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH


2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY Pracodawca do pracownikw Czy jest pan profesjonalnym hydraulikiem? Czy ma pan dobr znajomo materiaw budowlanych? Czy nie moecie robi tego szybciej? Czy potrafi pan: - naprawi ukad hamucowy <zaponowy>? - obsugiwa to urzdzenie? - odczyta plan <rysunek techniczny>? - pracowa na podstawie planw?

^ Est-ce que vous etes plombier professionnel? [esk wuzet plbie profesjonel] Est-ce que vous connaissez bien les matriaux de construction? [esk wukonese bi lematerjo dekstrksj] Vous ne pouvez pas le faire plus vite? [wunepuwepa lfer plwit]

Savez-vous [sawewu] - rparer le syste me de frein ` <dallumage>? [repare lsistem dfr <dalma>] - se servir de cet appareil? [seserwir dsetaparej] - lire le plan <le dessin industriel>? [lire lpl <ldes dstrjel>] - travailler dapres les plans? ` [trawaje dapre lepl] 49

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHN.-BUDOWL.

- prowadzi ciarwk <obsugiwa kopark>? - przygotowa schemat instalacji elektrycznej? - wyceni koszty robocizny? - wykonywa naprawy blacharskie <mechaniczne>? - zainstalowa i wyregulowa ukad zaponowy? - zrobi diagnostyk silnika? Czy zajmowa si pan ju: - budow konstrukcji stalowych? - konserwacj systemw grzewczych? - montaem instalacji gazowej? - napraw silnikw wysokoprnych? 50

- conduire un camion <un excavateur>? [kdir kami <nekskawatr>] - prparer le schma dune installation lectrique? [prepare leszema dnstalasj elektrik] ^ euvre? - estimer le cout de la main-do [estime lku dlamdwr] - faire des rparations de tlerie <mcaniques>? [fer dereparasj detolri <mekanik>] - installer et rgler le syste me ` dallumage? [stale eregle lsistem dalma] - faire le diagnostic du moteur? [fer ldiagnostik dmotr] Avez-vous dja [awewu dea] `: - dress des constructions dacier? [drese dekstrksj dasje] - conserv des syste mes de chauffage? ` [kserwe desistem dszofa] - mont des installations a gaz? ` [mte deestalasj agaz] rpar des moteurs Diesel? [repare demotr dizel]

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

- obsug mechanicznych narzdzi budowlanych? - usuwaniem zuytych konstrukcji wodocigowych? - wymian instalacji elektrycznej? Czy zna si pan na: - procedurach zwizanych z ? - ukadzie elektrycznym pojazdw? Daj wam czas do koca tygodnia, aby skoczy . Jakie pojazdy pan naprawia <serwisowa>? Musicie zawsze: - nosi kask ochronny podczas pracy. - sprztn wszystko po pracy.

- entretenu des appareils mcaniques? [treten dezaparej mekanik]

- limin des canalisations uses? [elimine dekanalizasj ze]

- chang des installations lectriques? [sze dstalasj elektrik] Connaissez-vous: [konesewu] - les procdures lies a ? ` [leprosedr lije a] - le schma lectrique des voitures? [lszema elektrik dewatr] Vous avez le temps jusqua la fin de la ` semaine pour terminer . [wuzawe lt skalaf dlasmen purtermine] Quels vhicules vous avez rpar <entretenu>? [kel weikl wuzawe repare <treten>] Vous devez toujours: [wudewe tuur] - porter un casque pendant le travail. [porte kask pd letrawaj] - ramasser tout apre s le travail. ` [ramase tu apre letrawaj]

51

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHN.-BUDOWL.

- troszczy si o narzdzia i maszyny. Okoo godziny 15 bdzie dostawa. Prosz chroni to urzdzenie przed wilgoci. Prosz przebiera si w baraku dla ekipy budowlanej. Prosz zabiera si do pracy. Prosz zapisa, czego jeszcze potrzebujecie. Przycinajcie pustaki wedug tego wzoru. W jakim warsztacie pan poprzednio pracowa? W jakich rodzajach prac budowlanych pan si specjalizuje?

- avoir soin des outils et des machines. [awar s dezuti edemaszin] A 15h environ il y aura une livraison [akzr wir iljora nliwrez] Protgez cet appareil contre lhumidit. [protee setaparej ktr lmidite] Changez a la baraque pour lquipe de ` construction. [sze alabarak purlekip dkstrksj] Mettez-vous au travail! [metewu otrawaj] Ecrivez de quoi encore vous avez besoin. [ekriwe dekakor wuzawe bez] Coupez les blocks selon ce mode le. ` [kupe leblok sel smodel] A quel garage vous avez travaill avant? [akelgara wuzawe trawaje aw] Dans quel type de travaux de ^ construction vous etes spcialiste? [dkeltip detrawo dkstrksj wuzet spesjalist]

52

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

Pracownik do pracodawcy Co mam teraz robi? Czy dostan: - potrzebny sprzt i narzdzia? - instrukcj obsugi tego urzdzenia? - ubranie ochronne <kombinezon>? - w pitek wynagrodzenie za ten tydzie? Czy kto bdzie nadzorowa nasz prac? Czy mog przyj jutro kilka godzin pniej? Czy mog wzi te narzdzia <uywa tych narzdzi>? Czy moemy zostawi tutaj swoje narzdzia? Czy musz sam kupowa materiay?

Quest-ce que je dois faire maintenant? [kesk da fer mtn] Est-ce que jaurai: [esk ore] - les outils et matriaux ncessaireS? [lezuti ematerjo neseser] - le mode demploi de cet appareil? [lmod dpla dsetaparej] ^ - un vetement de protection <un bleu>? [wetm deproteksj <bl>] - mon salaire de cette semaine vendredi? [msaler dsetsmen wdredi] Est-ce que quelquun va surveiller notre travail? [esk kelk wasrweje notr trawaj] Est-ce que je peux venir demain quelques heures plus tard? [eskeep wnir dem kelkezr pltar] Est-ce que je peux prendre ces outils <me servir de ces outils>? [eskeep prdr sezuti <mserwir dsezuti>] Pouvons-nous laissez nos outils ici? [puwnu lese nozuti isi]
^ Est-ce que je dois acheter moi-meme les matriaux? [esk da aszte mamem lematerjo]

53

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHN.-BUDOWL.

Gdzie: - mamy <bdziemy> dzi pracowa? - mog podczy spawark <wiertark? Ile dostan za nadgodziny? Jak mam ukada te deski <cegy ; pytki>? Jaki jest mj plan pracy w przyszym tygodniu? Jutro zamierzamy zakoczy prac. Kiedy: - dostarczycie nam wszystkie materiay? - mog odebra zamwione materiay? - rozpoczynamy prac w tym domu? O ktrej godzinie mam jutro przyj do pracy? 54

Ou [u] `: - nous devons <nous allons> travailler aujourdhui? [nudew <nuzal> trawaje ourdi] - je peux brancher lappareil de soudage <la perceuse>? [p brsze laparej dsuda <lapersz>] Comment seront payes les heures supplmentaires? [kom serpeje lezr splemter] Comment je dois poser ces planches <ces briques; ces carreaux>? [kom da poze seplsz <sebrik ; sekaro>] Quel est mon plan de travail pour la semaine prochaine? [kele mpl detrawaj purlasmen proszen] Nous voulons terminer les travaux demain. [nuwul termine letrawo dm] Quand: [k] - vous nous fournirez tous les matriaux? [wunufurnire tulematerjo] - je peux prendre les matriaux commands? [p prdr lematerjo komde] - on commence les travaux sur cette maison? [koms letrawo sr setmez] A quelle heure je dois venir demain? [akelr da wnir dm]

2.1. ZWROTY PRZYDATNE W PRACY

Potrzebujemy take nastpujcych narzdzi i materiaw Oto rachunek za materiay, ktre kupiem. Szefie, - betoniarka nie dziaa. - brakuje jeszcze listew przypodogowych. - mam za mao farby <zaprawy>, eby skoczy - nie mamy odpowiedniego owietlenia w pomieszczeniu. - trzeba zamwi nastpujce czci - prosimy o dostarczenie - przykro mi, ale nie potrafi tego zrobi. - skoczylimy zaplanowane na dzisiaj roboty.

Nous avons aussi besoin des outils et matriaux suivants [nuzaw osi bez dezuti ematerjo siw] Voici la facture pour les matriaux que jai achet. [wasi lafaktr purlematerjo keaszte] Patron, [patr] - la btonnie re marche pas. ` [labetonier marszpa] - il manques de plinthes. [ilmk deplt]

- Jai trop peu de peinture <de mortier> pour terminer . [e trop dptr <dmortje> purtermine] - on na pas de bon clairage dans la pie ce. [napa db eklera dlapies] `

- il faut commander les pie ces ` suivantes. [ilfo komde lepies siwt] - pouvez-vous nous fournir . [puwewu nufurnir] - dsol mais je ne sais pas le faire. [dezole me ensepa lfer] - on a termin les travaux prvus pour aujourd'hui. [na termine letrawo prew purourdi] 55

2. CZ II ROZMWKI PRZYDATNE W PRACACH TECHN.-BUDOWL.

Za co bd odpowiedzialny?

De quoi je serai responsable? [deka esre respsabl]

2.2. PRACE REMONTOWE W DOMU Klient do wykonawcy Aby dosta si do rury, trzeba najpierw zdj kafelki. Chciabym: - doprowadzi wod do garau. - naprawi zawr gwny wody. - postawi tu dodatkow ciank. - uszczelni okna. - wstawi nowe okna w caym mieszkaniu. - wycyklinowa podog w caym domu. - wymieni armatur azienkow. 56

Il faut enlever les carreaux pour accder au tuyau. [ilfo lwe lekaro puraksede otijo] Je voudrais: [wudre] - conduire leau au garage. [kdir lo ogara] - rparer la vanne dadmission. [repare lawan dadmisj] - dresser un paroi ici. [drese para isi]

^ - tancher les fenetres. [etsze lefnetr] ^ - installer de nouvelles fenetres dans lappartement. [stale dnuwel fnetr dlapartm] - raboter le plancher dans lappartement. [rabote leplsze dlapartm] - changer la robinetterie dans la salle de bains. [sze larobinetri dlasal db]

Zota rczka we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl