You are on page 1of 25

Pomoc domowa w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

WARSZAWA 2010

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

PODSTAWOWE ZWROTY
Formularze sowniczek Powitanie Poegnanie Najpotrzebniejsze zwroty Podstawowe pytania Prby porozumiewania si Zwroty grzecznociowe

9 9 9 10 10 11 11 12 14 14 16 17 18 19 19 21 22 23 24 26 28 28 28 29 5

2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

LICZEBNIKI
Liczebniki gwne Zwroty z liczebnikami gwnymi Liczebniki porzdkowe Zwroty z liczebnikami porzdkowymi

3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

CZAS
Podawanie czasu Pory dnia Dni tygodnia Miesice Podawanie dat Okrelenia czasu

4. OKRELANIE DUGOCI, OBJTOCI, WAGI


4.1. 4.2. 4.3. Dugo Powierzchnia Objto

SPIS TRECI

4.4. 4.5.

Waga Zwroty z okreleniami dugoci, objtoci, wagi

29 29 30 30 32 35 36 36 40 44 47 47 52 56 57 60 61 64 67 71 73 75 78 83 83 85

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY


5.1. 5.2. 5.3. Rozmowa o prac Ustalanie warunkw umowy Ustalanie warunkw umowy sowniczek

6.
6.1. 6.2. 6.3.

DZIE POWSZEDNI W RODZINIE


Czynnoci dnia powszedniego sowniczek Czynnoci dnia powszedniego Czas wolny od pracy

7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9 7.10. 7.11. 7.12.

SPRZTANIE W DOMU
Sprztanie sowniczek Sprztanie zwroty oglne Wyposaenie w pokojach sowniczek Sprztanie w pokojach Wyposaenie sypialni sowniczek Sprztanie w sypialni Wyposaenie kuchni sowniczek Sprztanie w kuchni Wyposaenie azienki sowniczek Sprztanie azienki Garderoba sowniczek Pranie i prasowanie

8.
8.1. 8.2. 6

ZAKUPY
Rodzaje sklepw sowniczek Posyanie po zakupy/sprawunki

SPIS TRECI

8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Artykuy spoywcze sowniczek Kosmetyki i artykuy gospodarstwa domowego sowniczek W sklepie spoywczym/w supermarkecie Na zakupach sowniczek W domu towarowym

87 96 98 101 103 106 106 107 109 112 113 116 118 120 122 124 124 126 127 128 130 133 134 139 140

9. GOTOWANIE
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. Posiki sowniczek Posiki Rodzaje potraw sowniczek Sposoby przyrzdzania potraw sowniczek Ustalanie men Przyrzdzanie potraw sowniczek Pomoc przy przyrzdzaniu potraw Podawanie posikw Rozmowa o potrawach

10. OPIEKA NAD MAYM DZIECKIEM


10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. Wyposaenie dla maego dziecka sowniczek Karmienie niemowlcia sowniczek Karmienie niemowlcia Kpanie niemowlcia sowniczek Kpanie niemowlcia Przewijanie niemowlcia sowniczek Przewijanie niemowlcia Uspokajanie maego dziecka sowniczek Uspokajanie maego dziecka

SPIS TRECI

11. OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAKIEM 144


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. Ubieranie dziecka sowniczek Ubieranie dziecka Zabawy z dzieckiem w domu sowniczek Zabawy z dzieckiem w domu Zabawy z dzieckiem poza domem sowniczek Zabawy z dzieckiem poza domem Pomysy na zabawy z dziemi Wychowanie, pochway i kary sowniczek Wychowanie, pochway i kary 144 146 150 152 155 157 160 164 165 170 170 173 174 177 178 179 179 182 184

12. OPIEKA NAD CHORYM


12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. Rodzaje dolegliwoci sowniczek Pytania o samopoczucie Opieka nad chorym W aptece sowniczek W aptece

13. PRACE W OGRDKU


13.1. 13.2. Prace w ogrdku sowniczek Prace w ogrdku

14. ALFABETYCZNY SOWNICZEK POLSKO-NIEMIECKI 15. ALFABETYCZNY SOWNICZEK NIEMIECKO-POLSKI

241

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY

Nasz dom ma 250 m2. Maa wypia prawie litr mleka. Prosz przynie z supermarketu 2 kilo pomaraczy i 3 litry mleka! Poprosz 1 funt sera tego. ywopot ma 100 metrw dugoci. Ile potrzebuje pan czasu, eby go przyci?

Unser Haus ist 250 m2 gro. [unzer haus yst cwajhundertfynfcy kwadratmeter gros] Die Kleine hat fast einen Liter Milch getrunken. [di klaje hat fast ajnen liter myl getrunken] Holen Sie 2 Kilo Orangen und 3 Liter Milch vom Supermarkt! [holen zi cwaj kilo oranen und draj liter myl fom zupermarkt!] Ich htte gern ein Pfund Kse. [y hete gern ajn pfund kejze] Die Hecke ist 100 Meter lang. Wie viel Zeit brauchen Sie, um sie zu schneiden? [di heke yst hundert meter lang. Wi fil cajt brauchen zi, um zi zonst cu sznajden?]

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY


5.1. ROZMOWA O PRAC Iloma dziemi pani ju si opiekowaa? Za co skarciaby pani dziecko? Za co pochwaliaby pani dziecko? 30 Wie viele Kinder haben Sie bereits betreut? [wi file kinder haben zi berajts betrojt?] Wofr wrden Sie ein Kind tadeln? [wofyr wyrden zi ajn kind tadeln?] Wofr wrden Sie ein Kind loben? [wofyr wyrden zi ajn kind loben?]

5.1. ROZMOWA O PRAC

W co chtnie bawi si pani z dziemi? Jaka powinna by pani zdaniem dobra opiekunka? Co pani chtnie gotuje? Jaka jest pani ulubiona potrawa? Czy ma pani dzieci? Czy jest pani zamna? Jestem wykwalifikowanym/wykwalifikowan ... . Ukoczyem szko ... . Pracowaem lat jako . Pracowaem w . Uczszczam do szkoy . Ksztac si na . Jestem uprawniony pracowa jako ... . Mam dowiadczenie jako .

Was spielen Sie gern mit Kindern? [was szpilen zi gern myt kindern?] Wie soll Ihrer Meinung nach eine gute Betreuerin sein? [wi zol irer majnunk nach ajne gute betrojerin zajn?] Was kochen Sie gern? [was kochen zi gern?] Was ist Ihr Lieblingsgericht? [was yst ir liblingsgeryt?] Haben Sie selber Kinder? [haben zi zelber kinder?] Sind Sie verheiratet? [zynd zi ferhajratet?] Ich bin ein ausgebildeter/eine ausgebildete . [y byn ajn ausgebyldeter/ajne ausgebyldete ... . ] Ich habe die .schule abgeschlossen. [y habe di szule abgeszlosen] Ich habe Jahre als ... gearbeitet. [y habe jare als gearbajtet] Ich habe in . gearbeitet. [y habe in gearbajtet] Ich besuche die .schule . [y bezuche di szule] Ich mache eine Lehre als . [y mache ajne lejre als ] Ich bin berechtigt, als . zu arbeiten. [y byn beretigt als cu arbajten] Ich habe Erfahrung als . [y habe erfarung als ] 31

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY

Mam dowiadczenie z.

Ich habe Erfahrung mit ... . [y habe erfarung myt ]

5.2. USTALANIE WARUNKW UMOWY Czy jest to praca w penym wymiarze godzin? Czy jest to praca w niepenym wymiarze godzin? Czy jest to praca na godziny? Czy dostan umow na czas (nie)okrelony? Czy dostan tylko prac na zlecenie? Czy bd pracowaa na godziny? Na jak dugo zostabym zatrudniony? Od kiedy do kiedy zostaabym zatrudniona? Ile wynosi moja miesiczna pensja? 32 Ist das eine Vollzeitarbeit? [yst das ajne folcajtarbajt?] Ist das eine Teilzeitarbeit? [yst das ajne tajlcajtarbajt?] Ist das eine Stundenarbeit? [yst das ajne sztundenarbajt?] Bekomme ich einen (un)befristeten Arbeitsvertrag? [bekome y ajnen (un)befrysteten arbajtsfertrag?] Bekomme ich nur einen Auftrag? [bekome y nur ajnen auftrag?] Werde ich stundenweise arbeiten? [werde y nur sztundenwajze arbejten?] Fr wie lange wrde ich eingestellt? [fyr wi lange wyrde y ajngesztelt?] Von wann bis wann wrden Sie mich einstellen? [fon wan bys wan wyrden zi my ajnsztelen?] Wie viel betrgt mein Monatsgehalt? [wi fil betregt majn monatsgehalt?]

5.2. USTALANIE WARUNKW UMOWY

Ile dostan za godzin pracy? Kiedy zostanie wypacona pensja? Kiedy mam wystawi rozliczenie? Czy wedug umowy jestem ubezpieczona? Czy mam zgodnie z umow o prac ubezpieczenie wypadkowe? Czy mam zgodnie z umow o prac ubezpieczenie chorobowe? Czy mam zgodnie z umow o prac ubezpieczenie od odpowiedzialnoci? Czy mam zgodnie z umow o prac ubezpieczenie emerytalne? Czy zapewnia Pan te wyywienie? Czy zapewnia Pan te zakwaterowanie?

Wie viel bekomme ich fr die Stunde? [wi fil bekome y fyr di sztunde?] Wann bekomme ich das Gehalt ausgezahlt? [wan bekome y das gehalt ausgecalt?] Wann soll ich die Abrechnung ausstellen? [wan zol y di abrenunk aussztelen?] Bin ich auch nach dem Vertrag versichert? [byn y nach dem fertrak ferzisiert?] Habe ich nach dem Arbeitsvertrag eine Unfallversicherung? [habe y nach dem arbajtsfertrak ajne unfalferzisierung?] Habe ich nach dem Arbeitsvertrag eine Krankenversicherung? [habe y nach dem arbajtsfertrak ajne krankenferzisierunk?] Habe ich nach dem Arbeitsvertrag eine Haftpflichtversicherung? [habe y nach dem arbajtsfertrak ajne haftpflytferzicherunk?] Habe ich nach dem Arbeitsvertrag eine Rentenversicherung? [habe y nach dem arbajtsfertrag ajne rentenferzysierunk?] Sichern Sie auch Verpflegung? [zisiern zi auch ferpflegunk?] Sichern Sie auch Unterkunft? [zichern zi auch unterkunft?]

33

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY

Czy musz sama zatroszczy si o wyywienie i zakwaterowanie? Czy dostan wiadectwo odbytej praktyki? Czy dostan wiadectwo pracy po jej zakoczniu ? Kiedy podpiszemy umow o prac? Czy jest moliwo przeduenia umowy o prac? Jakie s godziny pracy? Czy musz pracowa w weekendy? Czy istnieje moliwo otrzymania dodatkowych zmian? Jak dugi jest czas wypowiedzenia? 34

Muss ich mich um die Unterkunft und Verpflegung selber kmmern? [mus y my um di unterkunft und di ferpflegunk zelber kymern?] Bekomme ich ein Zeugnis des abgeleisteten Praktikums? [bekome y ajn zojgnis des abgelajsteten praktikums?] Bekomme ich ein Arbeitszeugnis nach dem Abschluss der Arbeit bei Ihnen? [bekome y ajn arbajtscojgnis nach dem abszlus der arbajt baj inen?] Wann werden wir den Arbeitsvertrag unterschreiben? [wan werden wir den arbajtsfertrag unterszrajben?] Besteht die Mglichkeit, den Arbeitsvertag zu verlngern? [besztejt di myglikajt, den arbajtsfertrag cu ferlengern?] Wie sind die Arbietszeiten? [wi zynd di arnajtscajten?] Muss ich an den Wochenenden arbeiten? [mus y an den wochenenden arbajten?] Besteht die Mglichkeit, die Zusatzschichten zu bekommen? [besztejt di myglikajt di cuzacszyten cu bekomen?] Wie lange ist die Kndigungsfrist? [wi lange yst der kyndigungsfryst?]

5.3. USTALANIE WARUNKW UMOWY SOWNICZEK

5.3. USTALANIE WARUNKW UMOWY SOWNICZEK czas pracy dochody pensja podpisa/zawrze umow o prac die Arbeitszeit [di arbajtscajt] das Einkommen [das ajnkomen] das Gehalt [das gehalt] den Arbeitsvertrag unterschreiben/abschlieen [den arbajtsfertrak unterszrajben/abszlisen] der Nebenjob [der nebendob] die Stundenarbeit [di sztundenarbajt] die Schichtarbeit [di szytarbajt] die Teilzeitarbeit [di tajlcajtarbajt] die Vollzeitarbeit [di folzajtarbajt] das Praktikum [das praktikum] das Zeugnis [das zojgnis] das Arbeitszeugnis [das arbajtszojgnis] das Gesundheitszeugnis [das gezundhajtszojgnis] die Kndigungsfrist [di kyndigungsfryst] die Versicherung [di ferzisierunk] die Krankenversicherung [di krankenferzisierunk] die Rentenversicherung [di rentenferzysierunk] 35

praca dorywcza praca na godziny praca na zmiany praca w niepenym wymiarze godzin praca w penym wymiarze godzin praktyka wiadectwo wiadectwo pracy wiadectwo zdrowia termin wypowiedzenia ubezpieczenie ubezpieczenie chorobowe ubezpieczenie emerytalne

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci ubezpieczenie wypadkowe umowa o prac umowa o prac na czas nieokrelony umowa o prac na czas okrelony wyywienie zakwaterowanie zarobek zlecenie

die Haftpflichtversicherung [di haftpflytferzisierunk] die Unfallversicherung [di unfalferzisierunk] der Arbeitsvertrag [der arbajtsfertrak] der unbefristete Arbeitsvertrag [der unbefrystete arbajtsfertrak] der befristete Arbeitsvertrag [der befrystete arbajtsfertrak] die Verpflegung [di ferpflegunk] die Unterkunft [di unterkunft] der Verdienst [der ferdinst] der Auftrag [der auftrak]

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE


6.1. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO SOWNICZEK bra prysznic budzi si by zadowolonym czesa si czyta ksiki/gazety doksztaca si 36 duschen/eine Dusche nehmen [duszen/ajne dusze nejmen] aufwachen [aufwachen] zufrieden sein [cufriden zajn] sich kmmen/sich frisieren [zy kemen/zy fryziren] Bcher/Zeitungen lesen [bycher/cajtungen lejzen] sich fortbilden [zy fortbylden]

6.1. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO SOWNICZEK

goli si i do kina i do toalety i na piechot i na spacer

i spa i w odwiedziny jecha autobusem/tramwajem/metrem jecha samochodem je obiad/kolacj je niadanie kpa si kci si kremowa si kupi gazet leniuchowa mie czas wolny mie fajrant mwi

sich rasieren [zy raziren] ins Kino gehen [ins kino gejen] auf die Toilette gehen [auf di tojlete gejen] zu Fu gehen [zu fus gejen] spazieren gehen/einen Spaziergang machen [szpaziren gejen/ajnen szpacirgang machen] schlafen gehen/ins Bett gehen [szlafen gejen/ins bet gejen] zu Besuch gehen [cu bezuch gejen] mit dem Bus/mit der Straenbahn/mit der U-Bahn fahren [myt dem bus/myt der sztrasenban/myt der u-ban faren] mit dem Auto fahren [myt dem auto faren] zu Mittag/zu Abend essen [cu mytak/cu abend esen] frhstcken [frysztyken] baden/ein Bad nehmen [baden/ajn bad nejmen] streiten [sztrajten] sich eincremen [zy ajnkremen] eine Zeitung kaufen [ajne cajtunk kaufen] faulenzen [faulencen] Freizeit haben [frajcajt haben] Feierabend haben [fajerabend machen] sprechen [szpresien] 37

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

my si my zby nudzi si obudzi si odpocz odwiedza przyjaci oglda film oglda telewizj omwi pi kaw pisa list/maila pojecha na wycieczk pomaga przyj do domu przynie bueczki przyprowadzi dzieci ze szkoy przyrzdzi obiad robi sobie makija robi porzdki robi zakupy

sich waschen [zys waszen] sich die Zhne putzen [zy di cejne pucen] sich langweilen [zy langwajlen] aufwachen [aufwachen] sich ausruhen [zy ausruen] Freunde besuchen [freunde bezuchen] sich einen Film ansehen [zy ajnen film anzejen] fernsehen [fernzejen] besprechen [beszpresien] Kaffee trinken [trinken] einen Brief/eine E-Mail schreiben [ajnen brif/ajne imail szrajben] einen Ausflug machen [ajnen ausflug machen] helfen [helfen] nach Hause kommen [nach hauze komen] Brtchen holen [brytsien holen] Kinder von der Schule abholen [kinder fon der szule abholen] das Mittagessen zubereiten [das mytagesen cuberajten] sich schminken [zy szminken] Ordnung machen [ordnung machen] einkaufen/Einkufe machen [ajnkaufen/ajnkojfe machen]

38

6.1. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO SOWNICZEK

rozmawia przez telefon rozmawia rozpocz prac siedzie w domu sa ko sucha muzyki spieszy si spotka si z przyjacimi spnia si suszy wosy ubiera si uci drzemk uczszcza na kursy uczy si umwi si z przyjacimi usi/pooy si na chwil wrci z pracy wstawa wychodzi wychodzi z domu

telefonieren [telefoniren] sich unterhalten [zy unterhalten] mit der Arbeit beginnen [myt der arbajt beginen] zu Hause sitzen [cu hauze zycen] das Bett machen [das bet machen] Musik hren [muzik hyren] sich beeilen/in Eile sein [zy beajlen/in ajle zajn] sich mit den Freunden treffen [zy myt den frojnden trefen] sich verspten [zy ferszpeten] sich die Haare fnen [zy di hare fynen] sich anziehen [zy ancijen] ein Nickerchen machen [ajn nikersien machen] Fortbildungskurse besuchen [fortbyldungskur-ze bezuchen] lernen [lernen] sich mit Freunden verabreden [zy myt frojnden ferabreden] sich fr eine Weile hinsetzen/hinlegen [zy fyr ajne wajle hinzecen/hinlegen] von der Arbeit zurckkommen [fon der arbajt zurykkomen] aufstehen [aufsztejen] ausgehen [ausgejen] das Haus verlassen [das haus ferlasen] 39

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

wyprowadza psa

zadzwoni do kogo zapomnie o czym zasn zawie dzieci do szkoy zosta w domu zrobi przerw zwiedza

den Hund ausfhren/mit dem Hund Gassi gehen [den hund ausfyren/myt dem hund gasi gejen] jemanden anrufen [jemanden anrufen] etwas vergessen [etwas fergesen] einschlafen [ajnszlafen] Kinder zur Schule bringen [kinder cur szule bringen] zu Hause bleiben [cu hauze blajben] eine Pause machen [ajne pauze machen] besichtigen [bezytigen]

6.2. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO Dzisiaj jestem umwiona z przyjacimi. Po poudniu musi pani zosta z dziemi. Czy dzisiaj moe pani zosta troch duej? Musz dzisiaj po pracy zaatwi co wanego. Dzisiaj ma pani duo do zrobienia. 40 Ich bin heute mit meinen Freunden verabredet. Sie mssen am Nachmittag mit den Kindern bleiben. [y byn hojte myt majnen frojnden ferabredet. Zi mysen am nachmytak myt den kindern blajben] Knnen sie heute ein bisschen lnger bleiben? Ich muss nmlich nach der Arbeit etwas Wichtiges erledigen. [kynen zi hojte ajn byssien lenger blajben? Y mus nemly nach der arbajt etwas wytiges erledigen] Sie haben heute viel zu tun. [zi haben hojte fil cu tun]

6.2. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO

Jutro moe pani przyj troch pniej. Jutro nie musz i do pracy i chtnie zostan sama z dziemi. Prosz zabra si ju do pracy! Czy dzisiaj zrobia pani wszystko? Pani plan na dzisiaj wyglda tak: Jestem ju gotowa. Czy mog mie ju wolne? Zapisaam wszystko, co ma pani dzisiaj zrobi. Prosz przyj do mnie! Musz omwi z pani dzisiejszy dzie. Nie moe pani std dzwoni. Prosz wzi mj samochd, jeli chce pani zrobi due zakupy. Tutaj s kluczyki do samochodu.

Sie drfen morgen spter kommen. Ich muss morgen nicht zur Arbeit und bleibe gern alleine mit den Kindern. [zi dyrfen morgen szpeter komen. Y mus morgen nyt cur arbajt gejen und blajbe gern alejne myt den kindern] Machen Sie sich schon an die Arbeit! [machen zi zy szon an di arbajt!] Haben Sie heute alles geschafft? [haben zi hojte ales geszaft?] Ihr Plan fr heute sieht so aus: [ir plan fyr hojte zit zo aus:] Ich bin fertig. Darf ich schon Feierabend machen? [Y byn ferty. Darf y szon fajerabend machen?] Ich habe alles aufgeschrieben, was Sie heute machen sollen. [y habe ales aufgeszriben, was zi hojte machen zolen] Kommen Sie mal her! Ich muss mit Ihnen den heutigen Tag besprechen. [komen zi mal her! Y mus myt inen den hojtigen tag beszpresien] Sie drfen von hier aus nicht anrufen. [zi dyrfen fon hir aus nyt anrufen] Nehmen Sie mein Auto, wenn Sie Groeinkufe machen wollen. Hier sind die Autoschlssel. [nejmen zi majn auto, wen zi grosajnkojfe machen wollen. Hir zynd di autoszlysel]

41

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

Prosz punktualnie zaprowadzi dzieci do szkoy! O ktrej godzinie mam odebra ma z przedszkola? Prosz pojecha metrem, jeli chce pani szybko dotrze do . Czy dobrze pani spaa? Wyglda pani na zmczon. O ktrej godzinie dzieci zasny? Czy may czsto budzi pani w nocy? Wrc z pracy o godzinie 18. Prosz jutro przyj punktualnie! Prosz nie sucha tak gono muzyki! Nie wolno pani ucina sobie drzemki w pracy. 42

Bringen Sie die Kinder pnktlich zur Schule! [bringen zi di kinder pynktly cur szule!] Um wie viel Uhr soll ich die Kleine vom Kindergarten abholen? [um wi fil ur zol y di klajne fom kindergarten abholen?] Nehmen Sie die U-Bahn, wenn Sie schnell zu . kommen wollen. [nejmen zi di u-ban, wen zi sznel cu komen wolen] Haben Sie gut geschlafen? Sie sehen mde aus. [haben zi gut geszlafen? Zi zejen myde aus] Um wie viel Uhr sind die Kinder eingeschlafen? [um wi fil ur zynd di kinder ajngeszlafen?] Hat Sie der Kleine oft in der Nacht geweckt? [hat zi der klajne oft in der nacht gewekt?] Ich komme um 18 Uhr von der Arbeit zurck. [y kome um 18 ur fon der arbajt zuryk] Kommen Sie morgen pnktlich! [komen zi morgen pynktly!] Hren Sie bitte nicht so laut Musik! [hyren zi byte nyt zo laut muzik!] Sie drfen in der Arbeit kein Nickerchen machen. [zi dyrfen in der arbajt kajn nikersien machen]

6.2. CZYNNOCI DNIA POWSZEDNIEGO

Moe pani zaprasza do nas swoich przyjaci. Prosz zrobi sobie przerw, jeli jest pani zmczona. Trzy razy dziennie musi pani wyprowadza psa. Czy moe pani przynie gazet? Czy bya pani dzisiaj z dziemi na spacerze? Przykro mi! Zupenie o tym zapomniaam. Czy moe mi pani wytumaczy, jak mam to zrobi? Nie chc codziennie mie nadgodzin. Wszystko jest gotowe. Czy mog mie teraz wolne? Prosz zadzwoni do mnie do pracy, gdyby co si dziao.

Sie drfen Ihre Freunde zu uns einladen. [zi dyrfen ire frojnde cu uns ajnladen] Machen Sie eine Pause, wenn Sie mde sind. [machen zi ajne pauze, wen zi myde zynd] Sie mssen den Hund dreimal tglich ausfhren. [zi mysen den hund drajmal tegly ausfyren] Knnen Sie die Zeitung holen? [kynen zi di cajtung holen?] Haben Sie heute mit den Kindern einen Spaziergang gemacht? [haben zi hojte myt den kindern ajnen szpacirgang gemacht?] Es tut mir Leid! Das habe ich total vergessen! [es tut mir lajd! Das habe y total fergesen] Knnen Sie mir erklren, wie ich das machen soll? [kynen zi mir erklern, wi y das machen zol?] Ich will nicht jeden Tag berstunden machen. [y wyl nyt jeden tag ybersztunden machen] Alles ist fertig. Darf ich jetzt Feierabend machen? [ales yst ferty. Darf y ject fajerabend machen?] Rufen Sie mich in der Arbeit an, wenn etwas los ist! [rufen zi my in der arbajt an, wen etwas los yst!]

43

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

niadanie jest ju gotowe. Czy dzieci byy dzisiaj grzeczne? Co robia pani dzisiaj z dziemi? Dlaczego obiad jest jeszcze niegotowy? Jutro jedziemy na wycieczk. Moe pani wzi jutro wolne. Prosz nie siedzie z dziemi w domu! Prosz czciej wychodzi z nimi na spacer! Tego dzisiaj nie zdyam zrobi. Zrobi to jutro.

Das Frhstck ist schon fertig. [das frysztyk yst szon ferty] Waren die Kinder heute brav? [waren di kinder hojte brav?] Was haben Sie heute mit den Kindern gemacht? [was haben zi hojte myt den kindern gemacht?] Warum ist das Mittagessen noch nicht fertig? [warum yst das mytagesen noch nyt ferty?] Wir machen morgen einen Ausflug. Sie knnen morgen frei nehmen. [wir machen morgen ajnen ausflug. Zi kynen morgen fraj nejmen] Sitzen Sie mit den Kindern nicht zu Hause! Gehen Sie mit ihnen fter spazieren! [zicen zi myt den kindern nyt cu hauze! Gejen zi myt inen yfter szpaciren!] Das habe ich heute nicht geschafft. Das mache ich morgen. [das habe y hojte nyt geszaft. Das mache y morgen]

6.3. CZAS WOLNY OD PRACY Jutro ma pani wolne. Jutro chciaabym zwiedzi miasto. 44 Morgen haben Sie frei. [morgen haben zi fraj] Ich mchte morgen die Stadt besichtigen. [ys myte morgen di sztat bezytigen]

6.3. CZAS WOLNY OD PRACY

Po godzinie 17, kiedy wrc z pracy, bdzie miaa pani wolne. Czy mog dzisiaj wczeniej skoczy prac? Jak chce pani spdzi dzie wolny? Czy moe mi pani udzieli kilku wskazwek, co koniecznie powinnam zobaczy w miecie? Jutro jestem umwiona ze swoimi nowymi przyjacimi. Id do kina ze swoimi znajomymi. Id na kurs jzyka niemieckiego. Z chci poczytaabym co po niemiecku. Jutro jedziemy na wycieczk do . Moe chce pani z nami pojecha?

Nach 17 Uhr, wenn ich von der Arbeit zurck bin, haben Sie Feierabend. [nach 17 ur, wen y fon der arbajt curyk byn, haben zi fajerabend] Darf ich heute frher Feierabend machen? [darf y hojte fryher fajerabend machen?] Wie wollen Sie morgen Ihren freien Tag verbringen? [wi wollen zi morgen iren frajen tag ferbringen?] Knnen Sie mir ein paar Tipps geben, was ich in der Stadt unbedingt sehen sollte? [kynen zi mir ajn par typs geben, was ich in der sztat unbedingt zejen zolte?] Ich bin morgen mit meinen neuen Freunden verabredet. [y byn morgen myt majnen nojen frojnden ferabredet] IIch gehe mit meinen Bekannten ins Kino. [y geje myt majnen bekanten ins kino] Ich gehe zu meinem Deutschkurs. [y geje cu majnem dojczkurs] Ich wrde gern etwas auf Deutsch lesen. [y wyrde gern etwas auf dojcz lesen] Wir machen morgen einen Ausflug nach . Wollen Sie vielleicht mitkommen? [wir machen morgen ajnen ausflug nach . wolen zi fillajt mytkomen?] 45

6. DZIE POWSZEDNI W RODZINIE

Wieczorem musz napisa kilka maili do przyjaci w Polsce. Czy leniuchowaa pani przez cay dzie? Prosz wyj z domu i pozna nowych ludzi! Wieczorem chtnie zostaj w domu i czytam ksik. Dzisiaj wieczorem idziemy do kina. Moe pjdzie pani z nami? Gdzie mog wypoyczy filmy DVD? Chtnie poszabym do kina. Czy moe mi pani poleci jaki film? Chciaabym pj do fryzjera. Musz pj do lekarza. Plecy mnie bol. 46

Ich muss am Abend ein paar E-Mails an meine Freunde in Polen schreiben. [ys mus am abend ajn par imajls an majne frojnde in polen szrajben] Haben Sie den ganzen Tag gefaulenzt? [heben zi den gancen tag gefaulenct?] Gehen Sie mal aus und lernen Sie neue Leute kennen! [gejen zi mal aus und lernen zi noje lojte kenen!] Am Abend bleibe ich gern zu Hause und lese ein Buch. [am abend blajbe ys gern cu hauze und leze ajn buch] Wir gehen heute Abend ins Kino. Gehen Sie mit? [wir gejen hojte ins kino. Gejen zi myt?] Wo kann ich in der Stadt DVD-Filme ausleihen? [wo kann y in der sztat devede-fylme auslajen?] Ich wrde gern ins Kino gehen. Knnen Sie mir einen Kinofilm empfehlen? [y wyrde gern ind kino gejen. Kynen zi mir ajnen kinofilm empfejlen?] Ich mchte zum Friseur gehen. [ys myte cum fizur gejen] Ich muss zum Arzt. Mein Rcken tut weh. [y mus cum arct. Majn ryken tut wej]

7.1. SPRZTANIE SOWNICZEK

Czy moe mi pani poleci dobrego lekarza? Chciaabym pj na dyskotek z moimi znajomymi z kursu jzyka niemieckiego. Nie zaplanowaam nic specjalnego na wolny dzie. Chciaabym po prostu troch odpocz.

Knnen Sie mir einen guten Arzt empfehlen? [kynen zi mir ajnen guten arct empfejlen?] Ich mchte mit meinen Freunden vom Deutschkurs in die Disco gehen. [y myte myt majnen frojnden fom dojczkurs in di disko gejen]

Ich habe fr meinen freien Tag nichts Besonderes geplant. [y habe fyr majnen frajen tag nyts bezonderes geplant] Ich mchte mich einfach ein bisschen erholen. [y myte my ajnfach ajn byssien erholen]

7. SPRZTANIE W DOMU
7.1. SPRZTANIE SOWNICZEK baagan bielizna bielizna brudna byszczcy brudny brud/mieci cerowa die Unordnung [di unordnunk] die Wsche [di wesze] die Schmutzwsche [di szmucwesze] glnzend [gencend] schmutzig/dreckig [szmucy/dreky] der Dreck/der Schmutz [der drek/der szmuc] stopfen [sztopfen] 47

Pomoc domowa w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl