P. 1
35. Schite Din Viata Mea 1

35. Schite Din Viata Mea 1

|Views: 41|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

La începutul Sabatului din 5 ianuarie 1849, pe când ne rugam
împreunã cu familia fratelui Belden, în Rocky Hill, Conn., Duhul
Sfânt a venit asupra noastrã. Eu am fost rãpitã în viziune ºi dusã în
Sfânta Sfintelor din Templul ceresc, unde L-am vãzut pe Domnul
Isus mijlocind pentru Israel. Tivul hainei Sale era împodobit cu
clopoþei ºi rodii. Apoi am vãzut cã Domnul Isus urma sã rãmânã în
Sfânta Sfintelor, pânã când se va lua o decizie în dreptul fiecãrui
caz, fie spre mântuire, fie spre nimicire, ºi cã mânia lui Dumnezeu
nu putea sã vinã pânã când Domnul Isus nu κi va încheia lucrarea
în Sfânta Sfintelor, dupã care urma sã dezbrace mantia preoþeascã
ºi sã îmbrace veºmintele rãzbunãrii. Apoi, Domnul Isus [117] urma
sã nu mai stea între Tatãl ºi oameni ºi atunci Dumnezeu nu va mai

1

Dupã întoarcerea din vestul statului New York, în septembrie, 1848, fratele
ºi sora White au cãlãtorit în Maine, unde au participat la o întrunire a
credincioºilor, care a avut loc în perioada 20-22 octombrie. Aceasta a fost
conferinþa de la Topsham, în cadrul cãreia fraþii au început sã se roage pentru
deschiderea unei cãi în vederea publicãrii adevãrurilor privitoare la solia
adventistã. O lunã mai târziu, aºa cum relateazã fratele Joseph Bates într-un
articol cu privire la „Solia sigilãrii”, s-au aflat împreunã cu „un mic grup de
fraþi ºi surori, care erau adunaþi la Dorchester, lângã Boston, Mass.” Înainte de
începerea adunãrii”, continuã el, „unii dintre noi examinam câteva puncte
privitoare la solia sigilãrii ºi existau unele deosebiri de opinie legate de
corectitudinea concepþiei privitoare la cuvântul ‘înãlþare’ (vezi Apocalipsa
7,2) etc”.

Într-o scrisoare nepublicatã, care conþine un raport al acestei întruniri, fratele
James White scrie: „Cu toþii am simþit nevoia de a ne uni în rugãciune pentru
a cere înþelepciune de la Dumnezeu cu privire la punctele aflate în discuþie ºi,
de asemenea, cu privire la aportul fratelui Bates în domeniul lucrãrilor scrise.
Am avut o întrunire deosebit de impresionantã. Ellen a fost rãpitã iarãºi în

108______________________________Schiþe din viaþa mea

tãcea, ci κi va revãrsa mânia asupra celor care au respins adevãrul
Sãu. Am vãzut cã furia popoarelor, mânia lui Dumnezeu ºi timpul
judecãrii celor morþi erau evenimente separate ºi distincte, care
urmau unul dupã altul. De asemenea, am vãzut cã Mihail încã nu
Se ridicase în picioare ºi cã acel timp de necaz cum n-a mai fost
vreodatã încã nu sosise. Acum, naþiunile s-au înfuriat, dar când
Marele nostru Preot κi va fi încheiat lucrarea în Sanctuar, Se va
ridica în picioare, va îmbrãca veºmintele rãzbunãrii ºi atunci va
urma revãrsarea ultimelor ºapte plãgi.
Am vãzut cã acei patru îngeri trebuiau sã þinã cele patru vânturi
pânã la încheierea lucrãrii Domnului Isus în Sanctuar, iar dupã aceea
vor veni ultimele ºapte plãgi. Aceste plãgi au stârnit mânia
popoarelor lumii împotriva celor neprihãniþi, deoarece credeau cã
noi am adus asupra lor judecãþile lui Dumnezeu ºi cã, dacã vor
putea sã ne ºteargã de pe faþa pãmântului, plãgile vor înceta. A fost
promulgat un decret de exterminare a sfinþilor, iar acest decret i-a
fãcut sã strige zi ºi noapte, cerând eliberarea de la Dumnezeu. Acesta
a fost timpul strâmtorãrii lui Iacov. Apoi, toþi sfinþii au strigat
îngroziþi, iar Dumnezeu i-a eliberat. Cei o sutã patruzeci ºi patru de
mii au învins. Feþele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu.

viziune ºi a început sã vorbeascã despre lumina Sabatului, care reprezenta
sigiliul lui Dumnezeu. Ea spunea: ’Cunoaºterea adevãrului a fost asemenea
rãsãritului de soare. Mai întâi lumina a fost slabã, dar treptat, luminã dupã
luminã a strãlucit asupra subiectului despre Sabat, pânã când adevãrul a devenit
clar, puternic ºi convingãtor. Asemenea rãsãritului de soare, primele raze de
luminã sunt reci, dar când soarele se ridicã pe cer, razele lui devin calde ºi
strãlucitoare. Tot aºa lumina adevãrului a crescut pânã când razele ei au ajuns
puternice, sfinþind sufletul. Dar, spre deosebire de soare, aceastã luminã nu va
apune niciodatã. Adevãrul despre Sabat va strãluci în plinãtatea lui, când
sfinþii vor fi nemuritori ºi va fi înãlþat tot mai mult pânã la venirea nemuririi”.
„Cu privire la sigiliul Sabatului, Ellen a vãzut multe lucruri pe care nu am
timp sã le relatez. Ellen l-a rugat pe fratele Bates sã scrie despre lucrurile pe
care le-a vãzut ºi le-a auzit ea, precum ºi despre binecuvântarea lui Dumnezeu,
care însoþeºte aceste descoperiri.”
Dupã aceastã viziune, Ellen White a fost înºtiinþatã cu privire la misiunea
soþului ei de a publica adevãrul, precum ºi cu privire la faptul cã, dacã va înainta
prin credinþã, eforturile lui vor fi încununate de succes. (Vezi pagina 125).

O viziune a sigilãrii________________________________109

Apoi mi-a fost arãtatã o mulþime de oameni care urlau în agonie.
Pe hainele lor era scris cu litere mari: „Ai fost cântãrit în cumpãnã
ºi gãsit prea uºor”. Am întrebat cine erau acei oameni. Îngerul
mi-a spus: „Ei sunt cei care au pãzit cândva Sabatul, dar au renunþat”.
I-am auzit strigând: „Noi am crezut în venirea Ta ºi am vestit-o cu
putere”. ªi în timp ce vorbeau, privirile li s-au oprit asupra hainelor
lor ºi, vãzând cuvintele scrise pe ele, [118] au început sã plângã cu
voce tare. Am vãzut cã aceºti oameni bãuserã din apele adânci ale
adevãrului, dar cãlcaserã în picioare Sabatul ºi acesta era motivul
pentru care, atunci când au fost puºi în cumpãnã, au fost gãsiþi
prea uºori.

Apoi, îngerul meu însoþitor m-a condus iarãºi spre cetate, unde
am vãzut patru îngeri zburând spre porþile cetãþii. Tocmai îi arãtau
o tãbliþã de aur îngerului de la poartã, când am vãzut un alt înger
venind în zbor din direcþia unei lumini foarte strãlucitoare, strigând
cu putere spre ceilalþi îngeri ºi fluturând în sus ºi în jos un obiect pe
care îl þinea în mânã. I-am cerut îngerului meu însoþitor sã-mi explice
lucrurile pe care le vedeam. El mi-a spus cã nu mi se îngãduie sã
vãd mai mult cu aceastã ocazie, dar îmi va arãta pe scurt ce însemnau
lucrurile pe care urma sã le vãd.
În Sabat dupã-amiazã, ne-am rugat pentru vindecarea unei
persoane care era împreunã cu noi. Ne-am unit cu toþii în rugãciune,
adresându-ne Medicului care nu a pierdut niciodatã nici un caz, ºi,
în timp ce puterea divinã cobora, vindecând bolnavul, eu am fost
luatã în viziune.

Am vãzut patru îngeri care aveau de îndeplinit o lucrare pe
pãmânt ºi erau pe punctul de a o îndeplini. Domnul Isus era îmbrãcat
în veºmintele preoþeºti. El a privit cu milã spre rãmãºiþã, ªi-a ridicat
mâinile ºi, vorbind cu o voce plinã de duioºie, a spus: „Sângele
Meu, Tatã, Sângele Meu! Sângele Meu! Sângele Meu!” Atunci am
vãzut o luminã extrem de strãlucitoare venind de la Dumnezeu,
care ºedea pe un tron mare alb, ºi lumina s-a rãspândit pretutindeni
în jurul Domnului Isus. Apoi am vãzut un înger care venea cu o
misiune din partea lui Isus. El zbura cu repeziciune spre cei patru
îngeri care aveau de îndeplinit o lucrare pe pãmânt ºi flutura ceva

110______________________________Schiþe din viaþa mea

în mânã. El a strigat cu putere: „Opriþi-vã! [119] Opriþi-vã! Opriþi-vã!
Opriþi-vã! Aºteptaþi pânã când slujitorii lui Dumnezeu vor primi
sigiliul pe frunte”.

L-am întrebat pe îngerul meu însoþitor ce însemnau cuvintele
pe care le-am auzit ºi ce trebuiau sã facã cei patru îngeri. El mi-a
spus cã Dumnezeu þinea sub control puterile ºi cã El le-a dat
îngerilor Sãi stãpânirea asupra lucrurilor de pe pãmânt. De
asemenea, cei patru îngeri aveau de la Dumnezeu puterea de a
reþine cele patru vânturi ºi erau pe punctul de a le permite sã se
dezlãnþuie, dar tocmai în clipa în care mâinile lor îºi slãbeau
strânsoarea ºi cele patru vânturi erau gata sã se dezlãnþuie, ochiul
plin de milã al lui Isus s-a uitat la rãmãºiþa care nu era sigilatã ºi,
ridicându-ªi mâinile spre Tatãl, a început sã mijloceascã înaintea
Lui, spunând cã El κi vãrsase sângele pentru ei. Apoi a fost trimis
un alt înger sã zboare în grabã la cei patru îngeri pentru a le porunci
sã se opreascã, pânã când slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul
viului Dumnezeu pe frunte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->