Folketinget 2010-11 S 609 Svar på Offentligt

Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk

Folketingets Lovsekretariat

Dato: 8. december 2010 Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMNMO Sags nr.: 1010540 Dok nr.: 377377

Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 1. december 2010 stillet følgende spørgsmål nr. S 609 til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål S 609: ”Idet depression er en kompleks sygdom, hvor specialistekspertise er påkrævet i den revurdering af tilskud, som i regi af Lægemiddelstyrelsen p.t. pågår for antidepressiva, hvordan vil ministeren så sikre, at parametre som lægemidlernes forskellighed i forhold til effekt, bivirkninger, risiko for tilbagefald, behandling af patienter med kombination af depression og andre lidelser som angst inddrages i revurderingen?”

Svar: Den faglige og lovgivningsmæssige kompetence til at foretage revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus ligger hos Lægemiddelstyrelsen. Når Lægemiddelstyrelsen revurderer lægemidlers tilskudsstatus, sker det på baggrund af en indstilling fra Medicintilskudsnævnet, der rådgiver styrelsen om lægemidlers tilskudsstatus, og under inddragelse relevante specialister inden for det enkelte behandlingsområde. Der er således ikke tale om, at Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelser om lægemidlers tilskudsstatus løsrevet fra faglige anbefalinger. Tværtimod er styrelsens afgørelser netop baseret på evidensbaserede kliniske behandlingsvejledninger og Nationale Rekommandationslister udarbejdet af specialister i de lægevidenskabelige selskaber. Hvad angår processen for Lægemiddelstyrelsens revurdering af tilskudsstatus for depressionsmedicin, arbejder Medicintilskudsnævnet på en indstilling. Når Lægemiddelstyrelsen modtager Medicintilskudsnævnets indstilling, sendes indstillingen - efter gængs praksis - i høring hos de berørte virksomheder, relevante lægevidenskabelige selskaber og patientorganisationer med en høringsfrist på 3 måneder. I den periode har alle mulighed for at kommentere på Medicintilskudsnævnets indstilling. Spørgeren henviser til, at der er stort behov for at tænke i nye og bedre måder at understøtte et mere optimalt medicineringsforløb for depressive patienter. Efter min opfattelse står revurderingerne ikke i vejen for et sådant kvalitetsløft. Faktisk har erfaringerne fra revurderingerne vist, at revurderingsprocessen

Side 2

skaber stor opmærksomhed fra lægernes side om medicineringsbehovet for den pågældende patientgruppe.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Nina Moss

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful