------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXEMPLU DE TEST LA PROTOCOALE PENTRU INTERNET — ANUL UNIVERSITAR 2007-2008 (SCTC2) 1.

Deosebiri de principiu \ntre vechea [i noua semnifica]ie a c=mpului TOS (Type of Service) din antetul IPv4. 2. Ce c=mpuri din antetul IPv6 asigur` suport pentru transmisii multimedia \n timp real? 3. Explica]i rolul c=mpului « Scop » pentru adrese multicast IPv6. 4. Ce principii au fost adoptate de IETF pentru Mobile IP ? 5. La \ncapsularea IP \n IP, ce informa]ii din antetul de intrare se copiaz` \n antetul de ie[ire? 6. Explica]i prin ce mecanism se rezolv` congestia \n UDP. 7. Explica]i schimbul de segmente \n 3 pa[i pentru stabilirea unei conexiuni TCP. 8. Ce caracteristici are un protocol de rutare bazat pe vector distan]`? 9. Cum se rezolv` problema num`r`rii la infinit \n protocoalele de rutare bazate pe starea leg`turii? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © Virgil Dobrota 2009, All rights reserved

22.62 [i adresa MAC CCCC.192.0. bit SYN: 0.63/26 b) 172.16. Care combina]ie de adres` subre]ea [i masc` identific` \n mod corect toate adresele cuprinse \ntre 172.16.0.75 c) MAC destina]ie: CCCC.16.224 b) 172.159.255.128.0.AAAA care dore[te s` comunice cu sta]ia B.AAAA.4.221/27 5.0 [i 255.DDDD. Ce adrese va folosi sta]ia A pentru a comunica cu sta]ia B? a) MAC destina]ie: BBBB.CCCC.16.255. num`r SEQ: 8242.0 c) 172. Ce semnifica]ie au aceste informa]ii? a) Acest segment TCP face parte din schimbul de segmente \n 3 pa[i pentru stabilirea unei conexiuni TCP b) Portul surs` indic` faptul c` o sesiune de telnet a fost ini]iat` c) Portul destina]ie indic` faptul c` o sesiune de HTTP a fost ini]iat` d) Portul surs` nu accept` comunica]ii cu portul destina]ie \ntruc=t SYN este \n 0 4. |ntre cele dou` echipamente se g`sesc 2 routere.CCCC. Un PC nu se poate conecta la niciun site distant [i nu poate da ping la gateway.CCCC [i IP destina]ie: 172. bit ACK: 1.22.75 [i adresa MAC BBBB.191/26 c) 172.0.0 3. port destina]ie: 80.22.22. Routerul C este legat pe interfa]` serial` cu router D.0 [i 255.16.0.224.128.0 [i 172. Care din urm`toarele protocoale sunt de strat transport: a) UDP b) TCP c) DHCP d) DNS 8.0. Fie tabela de rutare a routerului R1: eth0 2001:b30:5000:11:: 2001:b30:5000:8::1 2 eth1 2001:b30:5000:7:: * 1 eth2 :: 2001:b30:5000:6::1 no metrics Care din urm`toarele afirma]ii nu sunt adev`rate: a) interfa]a eth1 are adres` \n re]eaua 2001:b30:5000:11::/64 b) adresa eth0 este 2001:b30:5000:11::1 c) ruta implicit` este prin gateway 2001:b30:5000:8::1 d) re]eaua 2001:b30:5000:7::1 este direct conectat` la routerul R1 7.1 din linia de comand` c) traceroute din linia de comand` pentru a identifica defecte pe calea spre gateway d) se descarc` de pe site-ul produc`torului de PC un program de depanare 2. Sta]ia A este legat` la interfa]a Ethernet de la router C.DDDD.BBBB.22.255.22.DDDD. care are adresa IP 172. Ce comand` trebuie dat` pentru a verifica dac` suita TCP/IP a fost corect instalat`: a) ipconfig /all din linia de comand` b) ping 127.4.128.4. cu adresa IP 172.255? a) 172.DDDD [i IP destina]ie: 172.37 [i adresa MAC AAAA.16.0 d) 172.16.62 b) MAC destina]ie: CCCC.16.16. Care din adresele IPv4 de mai jos reprezint` adrese de broadcast pentru o subre]ea? a) 172.128.CCCC.0.0.62 d) MAC destina]ie: DDDD. Fie o sta]ie care dore[te s` comunice prin TCP cu un server. Rezult` de aici c`: a) sursa [i destina]ia nu sunt \n aceea[i re]ea local` dar sigur sunt \n acela[i site local (Intranet) b) sursa [i destina]ia sunt \n aceea[i re]ea local` c) destina]ia are o interfa]` cu adresa MAC 02-60-8f-52-f9-d8 d) sta]ia surs` are prefixul adresei IPv6 egal cu 2001:b30:5000:11/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copyright © Virgil Dobrota 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXEMPLU DE PROBLEM~ LA PROTOCOALE PENTRU INTERNET — ANUL UNIVERSITAR 2007-2008 (SCTC2) (ATEN}IE: Intreb`rile pot avea r`spunsuri corecte multiple sau pot s` nu aib` nici un r`spuns corect !!!) 1.255. Fie o sta]ie A cu adresa IP 172.22.0 [i 255.CCCC.16. Fie o sta]ie IPv6 pe care se execut` cu succes comanda ping6 c`tre destina]ia 2001:b30:5000:1:260:8ff:fe52:f9d8 [i de asemenea c`tre fe80::260:8ff:fe52:f9d8.255.BBBB.94 [i adresa MAC DDDD.0. Un segment TCP trimis de la sta]ie c`tre server este capturat [i con]ine urm`toarele informa]ii: port surs`: 11225.75 6.BBBB.128.CCCC [i IP destina]ie: 172. num`r ACK: 15647.0. Care din urm`toarele adrese IPv6 este un exemplu de adres` multicast a tuturor routerelor? a) FF01::2 b) FF02::1 c) FF01::1 d) FF02::2 9.0 [i 255. All rights reserved . Sta]ia B este legat` la interfa]a Ethernet de la router D.95/27 d) 172.BBBB [i IP destina]ie: 172.4. cu adresa IP 172.222.0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful