นโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ
26 ส.ค. 2554

หน้า 1
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
3.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้
ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่าง
สังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมศักยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว
3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่
สาธารณะและสถานที่ราชการที่มีการใช้งานตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจให้การ
สนับสนุนและถือปฏิบัติ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้
กองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อจัด
ให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับการให้บริการและในพื้นที่สาธารณะที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ
กําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งดํารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงได้ของประเทศในการใช้เทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือผิวโลก
3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครับ ภาคประชาชน รวมทั้งการพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตราฐานและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

หน้า 2
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
--------------------------------------------------วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)”
นโยบายเร่งด่วน
1. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ที่
ทรงประดิษฐ์อักษรไทยใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่นําเข้ามาใช้งานในประเทศไทย โดยเร่งรัดการใช้
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ Open Source ที่ผลิตโดยสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SIPA) ให้ติดตั้งใช้กับคอมพิวเตอร์ในส่วนของการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงฯเพื่อเป็น
กระทรวงแรกนําร่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อ
เป็นการประหยัดรายจ่ายของรัฐ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนืองตลอดปีมหามงคล
2. การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ต ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนใน
ชาติที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและเกิดความจงรักภักดี
3. อํานวยความยุติธรรม ให้เท่าเทียม ทั่วถึง ในการวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์ การเซ็นเซอร์
เนื้อหาในเว็ปไซด์ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้
4. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นในลักษณะ One Stop Service
5. เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภค และมีการแข่งขันในการประกอบการธุรกิจที่เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล
และสามารถตรวจสอบได้
6. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่สาธารณะและ
สถานที่ราชการที่มีการใช้งานตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจให้การ
สนับสนุนและถือปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องมีการลงทะเบียน เพื่อการรักษาความปลอดภัย และความเร็วที่ได้รับ
ในการเชื่อมต่อขั้นต่ําจะต้องสามารถใช้ในการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
7. กระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้ใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของรัฐ (GIN) ในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอย่าง
จริงจัง เช่น ให้เครือข่าย GIN เป็นเครือข่ายหลักในระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และในระบบการเตือน
ภัย ของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ
8. เร่งรัดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การ
ดําเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลด้วยความรวดเร็ว
9. เร่งแสวงหาประโยชน์จากบัตรประชาชนแบบ Smart Card โดยจัดทําบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ที่
สามารถทํางานร่วมกับบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ใน
การจัดหาบัตร Smart Card
หน้า 3
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพในการรองรับภารกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11. ผลักดันให้ให้มีการพัฒนาเป็น chief Information officer (CIO) ของหน่วยงานรัฐ เพื่อวางระบบ
สารสนเทศของภาครัฐทั้ง Hardware และ Software ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน
12. ยกระดับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานระดับกรม
13. เตรียมการรองรับปัญหาการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยให้ถือเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วน รวมถึงการประเมิน
ทรัพย์สิน ตามสัญญา BTO ไม่ให้เกิดความเสียหายและเสียเปรียบรัฐ โดยไม่ให้กระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ
14. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจในกํากับ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารทรัพย์สินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟื้นฟูในส่วนที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการกํากับดูแลการ
ลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
นโยบาย(เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้อ 3.6.1)
15. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการในการดําเนินงาน
เพื่อขยายเพิ่มในส่วนของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบสายและแบบไร้สาย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่รัฐจําเป็นต้อง
ลงทุน และเพิ่มทางเลือกของการเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูลที่สามารถดําเนินการได้เลยในลักษณะโครงการ
นําร่อง
16. พัฒนาด้านความกว้างของช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูล (bandwidth) ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็น
การกระตุ้นอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Business เพื่อผลักดันให้เกิดการทํางานแบบคลาวด์ (cloud computing) และทําให้ประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์กลางสําหรับธุรกิจไอซีทีในภูมิภาคอาเซียน
17. เร่งรัดจัดทําแผน และระเบียบวิธีการ ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(Cyber Security) ของการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อเป็นมาตรฐานข้อกําหนดให้หน่วยงาน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
18. สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในทุก
ด้านเช่น การศึกษา เกษตรกรรม สาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็น
ทุนทรัพย์หลักของประเทศ
19. ลดความเหลื่อมล้ําระหว่างสังคมเมืองและชนบท อันเป็นผลจากสังคมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประชาชนกลุ่มที่
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทําให้ประชาชนกลุ่มนี้ด้อย
โอกาสและไม่สามารถเข้าถึงบริการ และข้อมูลข่าวสารที่รัฐพึงจัดหาให้ ซึ่งคนกลุ่มนี้รวมถึง คนที่อยู่ใน
ชนบท คนพิการ คนที่มีปัญหาทางภาษา และคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมข้อมูลข่าวสารได้
หน้า 4
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

20. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ของประชาชนในทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยยึดหลัก
"ธรรมาภิบาลด้านไอที" หรือ "IT governance" เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนที่รวดเร็วและสะดวกขึ้น
ซึ่งอาจจะต้องนําไปสู่การแก้กฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้อง
21. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลคลังองค์ความรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร
22. เสริมศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
อวกาศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมประเทศในการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN ECONOMIC COMMUNITY :ACE) ภายในปี พ.ศ.2558
23. ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน โดยเร่งพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของภาครัฐ พัฒนาในเรื่อง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างความมั่นใจในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประชาชน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัย ของการติดต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ ให้ได้
ทัดเทียมกับสํานักบริการการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรที่ได้นําระบบยื่นแบบแสดงภาษี
รายได้ออนไลน์มาใช้ในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพื่อมา
ติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ
24. ส่งเสริมให้มีการนําอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology) มา
ใช้งานในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อลดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเลิกใช้
งานซึ่งอาจต้องการทําลายทิ้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่หมดอายุใช้งาน
25. เร่งรัด พัฒนางานของ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้สัมฤทธิ์ผล ก่อนการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN ECONOMIC COMMUNITY :ACE)
ในปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 ซึ่งจะส่งผลทําให้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านไอซีทีของประเทศ
ในระยะยาว
นโยบาย(เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้อ 3.6.2)
26. เป็นหน่วยหลักในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอใช้กองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ มาใช้ในการดําเนินงานแทน ในการจัดให้มี
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับการให้บริการในพื้นที่สาธารณะที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการดําเนินงาน
27. ออกข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการจัดให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และราคาเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค และจะต้องมีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility:CSR) ของผู้ประกอบการในการจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับการ
ให้บริการและในพื้นที่สาธารณะที่กําหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หน้า 5
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

28. ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology
Committee:NITC) และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการติดตามดูแลการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่
สําคัญในด้านอื่น ๆ เช่น การตรากฎหมาย การออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง การกําหนดมาตราฐานที่
จะช่วยเอื้อต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
นโยบาย(เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้อ 3.6.3)
29. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่ในทุกย่านความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก และต้องเป็นการใช้งานที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศชาติ
30. ดํารงและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิอันพึงมี พึงได้ของประเทศในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
เหนือผิวโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานที่จะรับผิดชอบกิจการอวกาศของประเทศให้รวมเป็น
หน่วยเดียวและมีขีดความสามารถในการดําเนินอย่างจริงจังตลอดจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
นโยบาย(เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้อ 3.6.4)
31. ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ในทุกย่านความถี่ ทุกช่องทาง
การส่งกระจายเสียงและภาพ ได้แก่ การกระจายภาพ-เสียง (Broadcast), อินเทอร์เน็ต (Internet),
เคเบิล(Cable) และ ดาวเทียม (Satellite) เพื่อเป็นช่องทางกระจายความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง
รัฐกับประชาชน และปรับเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา
32. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการส่งกระจายภาพ-เสียงจากการใช้เทคโนโลยีระบบ
แอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล ทั้งนี้การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นต้องคํานึงถึงการก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ
33. เป็นหน่วยหลักในการผลักดันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติให้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศเกิดความพัฒนา รวมทั้งมีความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบาย(เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้อ 3.6.5)
34. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสําหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม
35. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และทําให้เกิดการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมด้านไอซีที โดยเฉพาะ การประกอบหรือ ผลิต Tablet สามารถเกิดขึ้นในประเทศ โดยการ
เชิญชวนบริษัทผู้ผลิตมาตั้งโรงงานในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้วิธีการ (Know-how) ในการประกอบ หรือ
ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผลิต Tablet ในยี่ห้อของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้น ยังจะเป็นการ
สนับสนุนต่อยอดอุตสาหกรรมด้านไอซีทีที่มีผลดําเนินการที่ดีเป็นที่ประจักษ์ อาทิ อุตสาหกรรมผลิต
หน้า 6
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตที่ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์
ด้านฮาร์ดดิสก์ ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
36. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ประเภทต่างๆ ในประเทศ ได้ เสนอแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม ฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ในระดับโลก เพื่อจะได้นําข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้นําไปใช้ในการวางแผนระยะยาวในอนาคต
37. สนับสนุนให้เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส หรือ ซอฟต์แวร์ทางเลือกอื่นๆ ตลอดจนผลักดันอย่าง
จริงจังให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สําหรับ mobile application ที่เป็น application
แบบ utilities, e-Learning, games, media หรือ business mobile applications
38. ส่งเสริมและเชิญชวนให้บริษัทที่ทําธุรกิจด้านดิจิทัลในต่างประเทศ เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ก เป็นต้น เข้ามาลงทุน
เปิดสํานักงานสาขาในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเชื่อถือของการดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
39. สนับสนุน เตรียมการ ในการจัดทําให้เกิดระบบและช่องทางติดต่อสําหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของระบบสื่อการเรียนการสอน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการใช้งาน tablet ของเด็กนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
40. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการผลิตข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ด้วยความสร้างสรรค์ รวมถึง
การนําเอกสารเก่า ภาพยนตร์เก่า แปลงให้เป็นข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มปริมาณเนื้อหาที่มี ประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อสังคม
41. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น ริเริ่มให้เกิดแหล่งข้อมูลสําหรับ
ประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ เพื่อการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกช่วงอายุที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคมจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42. ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการวิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อ
ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้รู้เท่าทันการใช้งานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นโยบาย (เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนนโยบายรัฐบาลข้ออื่น ๆ)
43. เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการสารสนเทศจากหน่วยเกี่ยวข้องร่วมกับข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN : Government Information
Network) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารวิกฤตการณ์
ด้านการสื่อสารเพื่อรับมือภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ รวมทั้งการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให้บทบาทและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
หน้า 7
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ผ่าน
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
44. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของ
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่
มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ผ่านระบบ Smart
Card ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมใน
การทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
45. พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่
46. จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ร่วมทั้ง ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน (Real Time Warning)
47. สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้
เข้มแข็งพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ
48. สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
49. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ
50. เร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลากรให้มีฐานความรู้
ความชํานาญ และความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
51. สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ผู้บริโภค รวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน

หน้า 8
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 26 ส.ค. 2554

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful