You are on page 1of 4

La intenció d’aquest Diari de Campanya (eleccions

municipals de 2007) és d’oferir un paper més per a la reflexió


política als veïns de Silla, de cara a les eleccions del dia 27.
Evidentment, ho fem des de l’angle nacionalista, perquè el
BLOC és el partit dels nacionalistes de Silla, i dels nostres
simpatitzants. I per començar i dient-ho clar i en valencià, la
llista nacionalista de Silla que presenta el BLOC, està
encapçalada per Josep Lluís Pitarch. Per tant, qualsevol atac
al nostre cap de llista (com a qualsevol membre del col·lectiu) és i serà considerat un
atac al partit. Com entenem la democràcia per dir les coses pel seu nom, però rebutgem
les males maneres, no caurem en l’error d’insultar ningú; però, com tampoc ens mamem
el dit, quan calga i convinga direm el que faça al cas, sense temors. Precisament
nosaltres hem estat, tradicionalment, clars i valents i la por no ens ha condicionat mai a
fer el que devíem.

El diari, que eixirà al carrer cada dia, a les 6 de la vesprada, es distribuirà pel
poble, com és lògic gratuïtament. Hi contarem coses de la campanya, del nostre
programa, farem propostes... i, si cap veí vol participar, publicarem allò que ens envien.
El diari és, com es pot entendre, un element més de connexió amb l’opinió pública,
encara que no siga l’únic, perquè com s’hi veu a la capçalera, tenim oberta una pàgina
web, a la qual es pot accedir fàcilment www.blocsilla.com. I un correu electrònic on
podeu connectar-nos blocdesilla@gmail.com

Desitgem que els electors i electores de Silla actuen lliurement i voten el que
creguem millor per al poble. També desitgem que els partits democràtics que ens
presentem a les eleccions ho fem amb recíproca cordialitat i que guanye qui el poble
vullga. I que tots, uns i altres, ens fem a la idea que, tal com van les coses, Silla haurà de
tindre un govern de pactes, és a dir, que els partits hem de pactar per a intentar tindre un
govern estable i eficaç, com ho han estat els dos governs multicolors en què hem
participat el BLOC els darrers 8 anys. Qui no sàpiga o no vullga pactar, pitjor per a ell.
Bon dia, Alteró Programa electoral del BLOC, 1
Josep Lluís Pitarch
Silla ha de començar, immediatament que
Silla s’ha anat estructurant de manera passen les eleccions i es forme el nou govern, la
allargassada, per haver crescut entre les confecció d’un nou pla d’ordenament urbà
carreteres i el ferrocarril. En la seua part Nord, (P.G.O.U), que costarà llargues i intenses
cara a València, o siga l’Alteró, es concentren discussions, però que és inajornable, sobre tot
uns problemes molt específics, que el BLOC ens perquè el sòl urbà i industrial s’ha esgotat. Al
comprometem a intentar solucionar. Les coses mateix temps s’han de continuar les obres de
mal fetes, ja estan mal fetes i no tenen remei, canalitzacions i desviaments de les aigües de
com per exemple: no haver rebaixat la pista, pluja, de les quals ja tenim enllestida una bona
abans de fer el polígon, o no haver elevat el part, ultimats els projectes i negociat el seu
polígon, pel tema del drenatge de les aigües; o finançament amb la Generalitat. Això significa
haver fet els edificis més alts de cara a que estem en un gran moment per a Silla, raó per
l’Albufera, o siga impedint l’arribada de la brisa la qual el Bloc presenta les seues propostes. El
de la mar, deixant els xalets enfonsats com en un compromís nacionalista amb el poble ha estat una
clot, al darrere de les finques altes. Ara es tracta constant i, si repassem la història dels darrers 30
de rematar la zona de la millor manera possible anys, vorem que hem estat presents en tots els
(l’Alteró II), de fer la modificació d’alguna moments importants de la ciutat: amb la nostra
errada i de rematar el que resta per fer. crítica i amb la nostra aportació d’idees. Ara
estem convençuts que, a partir de les properes
La nostra proposta contempla acabar les eleccions, el poble ens renovarà la confiança i
dotacions de serveis de la zona que estan l’augmentarà, de manera que no hi haurà govern
actualment en construcció (Multifuncional i sense la participació del Bloc, perquè cap partit
Escola Taller) i fer un nou Casal Jove, junt al tornarà a tindre la majoria absoluta a Silla i
Multifuncional. En un altre lloc, la construcció s’haurà d’arribar a pactes entre dos o més partits,
d’un Centre d’Atencions Mèdiques, per a evitar que és el millor que li pot passar a la democràcia,
els desplaçaments a Mont-Olivet, que faria de perquè les majories absolutes són sempre
segon ambulatori de Silla per als veïns de la perjudicials per als interessos del poble i sols
zona (un punt ideal per a la seua ubicació pot ser beneficien als del partit guanyador (els de la
el nou polígon del Rajolar, a l’altre costat de la cassola). Al Bloc això de pactar no ens preocupa,
via). És evident que els problemes del Casal de perquè sabem governar mitjançant pactes: som
la Falla Reis Catòlics s’han de solucionar especialistes. Evidentment, perquè siga possible
(possiblement caldrà cercar una nova ubicació ens ha de votar, quanta més gent millor.
més d‘acord amb les seues necessitats) i dotar de
local l’Associació Parc de Sant Lluís. Un
problema de la zona és l’escolar, perquè l’actual
col·legi Reis Catòlics està al límit de les seues
possibilitats, i per això caldrà plantejar-se una
remodelació d’instal·lacions i la creació d’un
nou col·legi, al Rajolar.

L’existència de la via del ferrocarril, que


separa el Rajolar de l’Alteró, s’ha d’afrontar
amb intel·ligència, a base de fer una connexió
sota les vies, ampla, alegre i peatonal, de manera
que es puga passar d’un costat a l’altre amb
facilitat, mentre arriba el moment de soterrar el
ferrocarril. Finalment, com en la zona es donà el
succés de la trobada de les Formes Incorruptes
(1907), en el lloc exacte, que serà una plaça,
caldrà erigir un monument commemoratiu.
No a les majories absolutes, Aparcaments o carrers amples
al BLOC ens van els pactes Enric Muñoz
Josep Lluís Melero
Estranyament hem assistit a una
singular contradicció ideològica propiciada
En cap lloc, ser el partit més votat en
pels Verds: en lloc de defensar espais amples
unes eleccions garantix ser el partit que governa.
per als vianants, han eixit en defensa de tot el
Huí, més que mai, està demostrat que les
contrari, d’espais per als aparcaments. ¿Com
situacions que obliguen als partits a buscar
és possible?: perquè han trobat una manera
pactes són les que més convenen, perquè donen
d’atacar l’equip de govern (a l’ataque!, s’ha
governs més plurals i pròxims a la realitat. El
dit Antonio Navarro). El veïnat demana més
problema el tenen aquells partits que tenen
aparcaments, i ens pareix correcte. De fet
l’obsessió malaltissa de les majories absolutes.
nosaltres proposem que ens dediquem a fer
La raó d’esta obsessió és senzilla: tenen por al
tots els aparcaments possibles (vegeu el nostre
diàleg i són incapaços de pactar amb ningú.
programa a www.blocsilla.com) Però que els
Verds, que practiquen la filosofia dels grans
Veiem el cas de Silla, on des de fa més
espais per als vianants, que tot el món vaja a
de 12 anys no hi ha cap majoria absoluta. Els
peu, etc. s’apunten a la protesta és d’un
que demanen majories absolutes ho fan perquè
cinisme desmesurat.
no els agrada el diàleg i prefereixen un govern
Comprenem l’actitud dels Verds,
personalista (presidencialista), sota la màxima
perquè estem en campanya electoral i han vist
d’ací mane jo. Mal negoci per als ciutadans
una oportunitat de fer-se de notar. Però, a
d’un poble això de tindre al govern una persona
banda de l’oportunitat/inoportunitat, nosaltres
que no vol pactar, ni escoltar, ni tampoc
volem oferir als Verds de Silla, als qui
negociar, i que aspira a tancar les portes de les
valorem les coses positives que proposen, la
institucions a la pluralitat d’idees, i a la realitat
possibilitat d’estudiar conjuntament solucions
de la societat multicolor. Els del BLOC entenem
als aparcaments, sense renunciar a les grans
que les majories absolutes són el preludi dels
voreres, als grans espais verds, etc. Una cosa
governs absoluts i en més d’una ocasió el
no ha d’estar renyida amb l’altra i, de
preludi de la corrupció, ja que estes majories
moment, el nostre compromís va cap a la
dificulten l’activitat opositora i la transparència
solució “total”: volem tots els aparcaments
que tota democràcia necessita. Els pactes són
possibles. És clar que com no podrem fer-los
com obrir les finestres i deixar entrar l’aire; les
amb diners propis haurem d’estudiar fórmules
majories absolutes com tancar-les i deixar que
de finançament i per això els preguntem:
l’aire vaja carregant-se, fins fer-lo irrespirable.
estaran disposats a arribar a sistemes de
concessions administratives (com per exemple
Hi ha qui diu que no donar-li el govern a
la piscina coberta)? Què opinen?
qui ha guanyat les eleccions és antidemocràtic.
Fem un repàs: a Galícia les eleccions les guanyà
el PP, però el PSOE pactà amb el Bloque
Nacionalista Galego i governen els socialistes; a
Catalunya les eleccions les guanyà CIU, però el
PSOE pactà amb Esquerra Republicana i
Iniciativa i governen ells. Això per dir dos grans
pactes, perquè n’hi ha més: pactes entre el PSOE
i el PP contra els nacionalistes, n’hi ha un fum.
Que no ens manipulen, pactar pacten tots, eixe
no és el problema, el problema és que unes
vegades “et convé” i unes altres no. El BLOC de
Silla sabem pactar i volem pactar, encara que
sols ho farem amb qui vullga treballar!
Els veïns ens escriuen 5 Propostes electorals breus
Un veí de Silla, propietari d’un camp de GRANS PROJECTES: Els grans projectes
l’Alteró II, ens manifestà en el seu moment la aprovats, especialment el d’evacuació de
seua satisfacció i de la família pel resultat de la pluvials, amb el concurs pressupostari de la
urbanització de la part de l’Alteró que no Generalitat, s’han d’executar sense més
s’havia urbanitzat quan es feu la primera part. dilacions, en els terminis acordats i amb el
Ara li hem demanat que ens escriga una carta i concurs pressupostari de la Generalitat, per a
ens ho conte: acabar amb el greu problema de la plaça
d’Espanya, túnels, Rambleta, Sant Roc, etc.
“Senyor alcalde, En nom de la família
vull manifestar-li que estem molt complaguts URBANISME: Remodelarem la Plaça del
per la manera tan brillant com s’ha resolt el Poble i la zona del centre, convertint el solar del
problema de la urbanització de l’Alteró Bar de Coa en un espai enjardinat, recuperant
perquè la reparcel·lació i l’execució del els espais del jardí de les monges i del cinema
polígon en règim d’associació d’interès King per tal de crear places, peatonalitzar tot
urbanístic ens ha permès obtindre unes l’espai possible, amb aparcaments subterranis i
rendes majors de les que ens imaginàvem. En zones verdes.
efecte, si haguérem venut al principi, quan
ens buscaven i ens donaven l’oro i el moro TRANSPORT PÚBLIC: Farem que el
hauríem obtingut uns bons beneficis, però tramvia de l’Horta Sud ens comunique amb
ara, gràcies al procés, en traurem 10 vegades Picassent, per Alcàsser, i amb Albal per
més. Beniparrell; amb 4 parades a Silla: l’Alteró,
Piscina Coberta, Parc de Sant Roc i RENFE.
Això vol dir que la gestió urbanística
seguida a Silla ha estat correcta (de fet no NOVES TECNOLOGIES: Adaptarem els
s’ha denunciat cap cas irregular, com ha ordinadors municipals al Sistema Operatiu
passat en tants pobles) i si ha passat alguna Linux, estalviant-nos les llicències d’ús que
cosa extravagant (com en la Bega) haurà
demanen les grans multinacionals, dotarem
sigut atribuïble a la seua associació d’interès
urbanístic, perquè a la nostra associació, on d’internet tots els locals municipals i
també hem tingut problemes, s’han pogut fomentarem el reciclatge d’ordinadors.
solucionar de manera prou àgil i eficient.
Sense cap dubte, el fet de tindre, en el nostre ECONOMIA: Promourem edificis de titularitat
cas, un bon president (Pep Mulet) ha estat municipal on s’instal·laran empreses
molt important. innovadores, i bancs, assessories i advocats que
Moltes gràcies, senyor Pitarch i vullguen estar més prop de la clientela.
continuen per aquest camí.
Juan Domènech Alba”