Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

5p 5p 5p 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. n→∞ . specializarea matematică . 5. f ( x) = x + 3 . 2. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. unde G = (3. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . ∞). Se consideră funcţia f : (0. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. * .0} → . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . Ministerul Educaţiei. ⋅) la ( G .Filiera vocaţională. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 4.. ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . acesta să aibă exact două cifre egale. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A.. + f ( n ) ) . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . Se ştie că (G . profilul militar. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 3. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. ∞) → G . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră matricea A =  . 1− i 1+ i  2 2. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. de la ( (0. a) Să se calculeze 4 5 6 . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că I n ≤ 1. ) + . Să se determine probabilitatea ca. ) este grup. n ∈ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . Să se arate că numărul   este real.M1 n ∈ n→∞ * .

c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M .. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. −4). care conţin ultima coloană.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : ( 0. ∫ f ( x ) dx. în raport cu legea “ ∗ ”. π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). x +1 1 2. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. ∞ ) . 5. 2. profilul militar. ∞ ) → . ∀k ∈ ( 0. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. 2.3. 6. programa M1 c) Să se arate că. specializarea matematică . an = f (1) + f (2) + . 3. 2( x − 1) MT1. C sunt coliniare. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. −3) . C (−1. n ∈ n→∞ 1 . . b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . este nul. ∞ ) . b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. a) Să se calculeze derivata funcţiei f. B (7. b = 0 . Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . C (8.3. 4. 1. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . B (1. 6). B. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . f ( x) = 3 log 2 x . 4} → {1. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. 2. ∗ x = −1 . b ∈ . dacă x > 1 . 4).. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + f (n).. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. ∞ ) → . Se consideră punctele A(0.informatică. atunci rang( M ) = 2.9).. Se consideră funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Triunghiul ABC are B = laturii AC . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 .Proba D. unde a. ∞ ) → ( 0.

rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . profilul militar. ∞ ) → .6. B (2.Proba D.. Să se calculeze cos B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx .. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. f ( x ) = e x⋅ln x . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. x2 şi x3 . 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. să se determine x1 .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : ( 0.6) . ∞) → 1+ x . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 .8} ? 5. pentru orice τ ∈ S5 . Să se rezolve în mulţimea ( 0. 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + .informatică. programa M1 . funcţiile f n : (−1. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. 2) . pentru orice a ∈ . 4. MT1.∞ ) . Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . 6. ∀x > 0.. 2. x 2n şi g n : (−1. Ministerul Educaţiei. f (0) = 1. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . 4. ∀n ∈ * . c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. x2 . − x 2n −1 + f n ( x) . ecuaţia are o singură rădăcină reală. Ministerul Educaţiei. Se consideră. −2) şi C (4. ∞ ) → . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . Se consideră a ∈ . b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . există p ∈ 2. x1 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. + − . 3. 2. 1 1 1 . f (1) = 3 .n∈ . pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) .

Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. ⋅ ) este un grup. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 5p 2. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Ministerul Educaţiei.3 ( ) . ∞) → . Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. b) Să se demonstreze că. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea [ 0.. ∀n ∈ 2 3 n * . a) Să se determine a. 2 4. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = 2x 1 1 1 + + .Proba D. unde a. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i .Filiera vocaţională. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . p ∈ .   z + 2t = 1    2k  2. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . 6. c) Să se demonstreze că grupurile (G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. + ) sunt izomorfe. pentru orice k > 0 . 1 1 5p b) Să se arate că.. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 2. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . 4 şi 5. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente.informatică. Se consideră funcţia f : (0. 5. ⋅) şi ( . specializarea matematică . A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . Se ştie că. H t este un subgrup al grupului (G . ∞ ) → . Se consideră funcţiile f : ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. pentru orice t ∈ . 1 3. b. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞) → . . + − ln n. c sunt parametri reali. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. profilul militar. Se admite faptul că (G. < f ( k + 1) − f ( k ) < . 2π ) ecuaţia sin x = − . programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. MT1. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. în triunghiul ABC . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.. b. 7 − 4i 2. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1.    . ⋅ ) .

∀ n ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . Se consideră funcţia f : → . xn +1 = f ( xn ) . x3 . Ministerul Educaţiei. 6. Fie triunghiul ABC. 2. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 .3. x0 = 0. graficului funcţiei f . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . Se consideră funcţia f : R → R . ∀-nProba D. 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. c) Să se determine A−1 .5. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .7. DF = 2 FE . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . 2 ) şi B ( 0.Proba D Filiera teoretică. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. • Toate subiectele sunt obligatorii. Filiera vocaţională. Ştiind că punctele A (1. π 2 π . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . π 2 . AC = 14 şi BC = 15 . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . x3 sunt numere întregi. profilul militar. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. x2 . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. . să se determine numerele reale a şi c. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . 2.informatică.9} ? 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . MT1. f ( x ) = ax 2 + x + c . cu rădăcinile complexe x1 . specializarea matematică . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. x2 . ∀n ∈ 2 ∗ . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul real.3) aparţin 3. n ∈ 0 2 * . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . 4.Probă scrisă la MATEMATICĂ . F şi C sunt coliniare. Să se demonstreze că punctele A . b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 .

   a b   2. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . 3 15 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. Filiera vocaţională. g n : [ 0.informatică. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se arate că C17 > C17 → . g n ( x) = 1− x 1− x * . specializarea matematică . n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. yB ) .    −3b a   a) Să se arate că. MT1. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . atunci det ( M ) = ±1 . profilul militar. unde n ∈ . B. dacă X ∈ A . Y ∈ A şi XY = O2 .. 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx .Proba D. 2. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . Fie A ( x A . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. atunci X = O2 sau Y = O2 . b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . b ∈  . b) Să se arate că.. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. dacă matricea M este inversabilă. y A ) . Fie funcţiile f . Se consideră mulţimea de matrice A =   a. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ( xB . profilul real.informatică. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . f ( x ) = x − sin x .Filiera teoretică. Să se arate că şirul este nemărginit. 1  1 ∈ M 3( 1  ). specializarea matematică . Se consideră funcţia f : → . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. dacă A. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. C ( xC . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . 91 6.. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3.1) → . atunci det ( M ) = 0 . c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci X + Y ∈ A . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. +  = ln 2 . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn .

Se consideră şirul ( I n )n≥1 . n ∈ 5p 5p 5p [i ] . c) Să se demonstreze că. C (2.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . 6. Să se determine funcţia f de gradul întâi. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e .0). I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. α= . Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. • Toate subiectele sunt obligatorii. oricare ar fi ordinea factorilor. 2. . Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că A(−1. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. 1 . ∀n ∈ * . −1) . oricare ar fi x ∈ 3. z4 2. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . specializarea matematică . 4. x ∈ S3 . n→∞ . 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . [i ] şi z2 ∈ [i ] . 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . ∀ x ∈ . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. b ∈ } . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. e =  . Se consideră permutările e. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. α ∈ S3 . Fie inelul [i ] = {a + bi a. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . B (0. 2).informatică. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 .Proba D.Filiera vocaţională. programa M1 n dx. 2. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1.

E astfel încât AD = 2 DB . d ∈ . Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. specializarea matematică . x2 ≤ 1. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . − {−2} → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. ∀x ≥ 0. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. 6. Se consideră a. a.Proba D. 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0.Filiera vocaţională. b.9 . Ministerul Educaţiei.1] → 6 2. b) Să se arate că. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. a sunt în progresie aritmetică. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . MT1. profilul militar. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . cu rădăcinile x1 . să se calculeze det ( A) .1. 17. dacă c < 0 . x3 ≤ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. b sunt în progresie geometrică şi 2.informatică. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. B= π 6 şi AB = 6. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . Să se determine a . ştiind că f : → . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . 2} → {0. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. b ∈ ştiind că numerele 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea [ 0. dacă A = 5p π 4 . atunci b = −1. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. ∞ ) . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. Pentru a. Se consideră funcţiile f : . 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . 3. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . AE = 2 EC . dacă a = 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. atunci A este inversabilă. 2. astfel încât x1 ≤ 1. x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. t x ∫0 f ( x)dx . 4. x3 ∈ . c = −1. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. x →0 x >0 . programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . c. f ( x) = −3 x + 2 . unde m este un parametru real. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . • Toate subiectele sunt obligatorii. b. 5.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

x3 . n ∈ * . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. MT1. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ şi matricea A =  c a b  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. 3. Fie α ∈  π . x2 . x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. Fie a..Filiera vocaţională.3.1) . + ( −1)  = I0 .1) şi bn ∈ (1.1] şi strict crescătoare pe [1. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . 1 1 1 1 . 4. programa M1 2. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . Pentru fiecare n ∈ .9} ? 5.Proba D. se consideră funcţia f n :[0.informatică. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . c) Să se calculeze lim an . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 .∞ ) . cu rădăcinile x1 . D (−1. unde an s-a definit la punctul b). ∀n ∈ .. atunci existăCurriculum şi Evaluare af . n ≥ 2 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ].0) şi trece prin punctul (0. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. f n ( x) = x n − nx + 1 . Să se calculeze sin α . π 4 . 2. ∞ ) → . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . Ministerul Educaţiei.7. b.5. −3) . specializarea matematică . 1 − I 2n −2 . 2) . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . profilul militar. ∞) . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. x4 ∈ . Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră şirul ( I n )n∈ . n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5  3π  6. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . n ≥ 3 . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci a=b=c.  astfel încât cos α = − . Să se rezolve în mulţimea [ 0. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1.

5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . D ∈ G pentru care CD ≠ DC .3) .3) . Să se calculeze sin 2α . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. Se consideră funcţia f : → . a) Să se determine a. a > 0  . MT1.Proba D. b) Să se calculeze lim f '( x). B ( 2. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. 1 π 3. • Toate subiectele sunt obligatorii.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . Să se rezolve în intervalul [ −1. 1. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . C ( −2. 2 3 8 10 4. b) Să se găsească două matrice C . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . Se consideră a. n→∞ 0   1 1 ∗ . 5. Pentru fiecare n ∈ * 1 . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. π  astfel încât sin α = . se consideră funcţia f n :[0. n ∈ . Să se determine a ∈ 2−i . b. Se consideră mulţimea G =  X =   a. x ∈ \ {0} . 3 π  6. c ∈ . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . b. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . f ( x ) =  x  0 . n ≥ 10 . atunci f are o rădăcină raţională.informatică. atunci I 2 − A + A2 ∈ G . c) Să se arate că dacă a. B ∈ G . b ∈ . b. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. 5 2  Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim x . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. oricare ar fi numărul real x . c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . atunci AB ∈ G . Fie α ∈  .Filiera vocaţională. c) Să se arate că dacă A ∈ G . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −2 ) . specializarea matematică .  0 1     a) Să se arate că dacă A. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. f n ( x) = (1 − x)n . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1] → . 2.

. unde x1 ∈ ( 0. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . B = 5p π 4 şi C = π 6 . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. 2. să avem a + b = 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. x3 . f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 .informatică. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. [X ] . Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . Se consideră matricele A =  şi B =  . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu rădăcinile x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x 2 − x + 2 . cu proprietatea că xf ( x) = sin x.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. profilul militar.1) . 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. 5. 4.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. ∀x ∈ . 6.Proba D. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. Se consideră o funcţie f : * . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. → .  . ∀n ∈ 4 * .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. Se consideră polinoamele f . x2 . este convergent. specializarea matematică .

b) Să se arate că F este funcţie pară. cu rădăcinile x1 . x2 .4) . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . 2. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . → . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. xn+1 = f ( xn ). f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2.. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞) → [0.. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . Se acordă 10 puncte din oficiu.2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .Filiera vocaţională. x3 ∈ a) Să se determine x1 . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . Se consideră a. ştiind că A(−3. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . Să se rezolve în intervalul [ −1. MT1. B (4. 5. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . 2) . x3 în cazul a = 2.. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. c) Să se determine a. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. + xn − n. 2 2 3. specializarea matematică .7} . x2 .. Să se determine a ∈ 6. ) Ministerul Educaţiei.Proba D. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC .. −3) şi C (1. 1 π = . numărul C7 să fie prim.1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Care este probabilitatea ca.. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. este convergent.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . ∞). b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . b = 0 .informatică.1. . f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. are limita 1 . ∀n ∈ . alegând un număr k din mulţimea {0. Se consideră funcţia f :[0.

. Ministerul Educaţiei. acesta să aibă toate cifrele pare. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . 4 8 . 6. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx.Proba D.informatică. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. Să se determine probabilitatea ca. 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . 2 ) → . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. ∫0 f ( x ) dx . Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. 2) . x4 ∈ rădăcinile sale. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. b) Să se rezolve sistemul. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . 3 5. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . unde A(1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( −2. g ( x) = −3 x + 3 3. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx .Filiera vocaţională. x2 .3) şi C (2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. −5) . 2. programa M1 x →∞  x 2. x3 . ∀x ∈ . . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. profilul militar. unde a este un număr real. ∀x ∈ ∗ . f ( x) = ln 2+ x . B (2. c) Să se determine A−1 . Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . Să se ordoneze crescător numerele 3. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 5. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 .

c = 5. Se consideră mulţimea G =   a. Se consideră triunghiul ABC. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . CA = b şi sistemul  cx + az = b . 6. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. 5p f '( x ) 5p . 3. Să se calculeze C4 + C5 + C6 .  a b  2. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. y0 . b) Să se arate că AB ∈ G . Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . pentru orice A.Proba D. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . 5 . 5.∞ ) . BC = a .  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. pentru orice triunghi. ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . z0 ) . 2. b ∈ 3  . ştiind că O(0. Să se rezolve în [0. ( ) Ministerul Educaţiei.informatică. să se demonstreze că x0 .3) . b) Să se demonstreze că. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . b = 4. B ∈ G . 4 4 4 4. Se consideră funcţia f : [ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2) şi B (−2.1) . MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . y0 . sistemul are soluţie unică. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . x →∞ 1 x x .Filiera vocaţională. ∀x > 0. profilul militar. cu laturile AB = c . A(−1. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. z0 ∈ ( −1. programa M1 x →∞ f ( x ) 2.0) . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. Se consideră funcţia f : 5p → . ∞ ) → . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1.

să se calculeze cos 2 x . Să se calculeze 5. 2 2 x →∞ → . z ) . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . . specializarea matematică . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). X ∈G . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + f n (n) ) = . n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 .Filiera vocaţională. Ştiind că sin x = . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . 3.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 1 6. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . axele de coordonate şi dreapta x = 1. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. 4. b. y. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 .. 3 Ministerul Educaţiei. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . → . y .. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . 2. z ∈  bx + cy + az = c  . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . c ∈  0 c  4.Proba D. Pentru a. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. profilul militar. Se consideră mulţimea G =   a . Să se determine a ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . n→∞ 4 . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei.informatică. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . f n ( x) = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b. x + 8 − 6 x −1 = 1. x. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . • Toate subiectele sunt obligatorii.  a b  2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

2 2. g ( x) = 2 x − 1 . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . programa M1 2. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . ∀ x ∈ . + i10 . c ∈ . Să se calculeze sin 75 + sin15 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . 6. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . Se consideră funcţia f : 5p → . b. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 .xMT1. D. 5.. atunci sistemul este incompatibil. n ≥ 2 . g : ( f g )( x) = 0 . . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . y ∈ . profilul militar. 2 4. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . Să se calculeze 1 + i + i 2 + . cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. x ∈ . Se consideră funcţiile f . → . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. n natural. Să se rezolve ecuaţia 3. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] .Proba.Filiera vocaţională.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . f ( x) = x x +3 4 . distincte două câte două şi A matricea sistemului. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. cu a.. . a) Să se calculeze f ′ ( x ) .informatică. f ( an ) = an . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. f ( x) = x3 − 3x + 2 . 3 f ( x) dx . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . 2. specializarea matematică .

. .informatică. atunci det Z ≠ 0 . n∈ . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . 5p 5p 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete..9 ) . Ministerul Educaţiei. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . b ∈  . ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . 40} .Proba D. ˆ b) Pentru a = 2 . B(2. ale polinomului f . f ( x) = ∫ dt..    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . să se calculeze sin4α . C ( 0. −3). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. ∀x > 0 . 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. Ministerul Educaţiei. atunci Y = O2 . Se consideră funcţia f : 5p → .3. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. 6. b) Să se arate că lim xn = 1 . dacă A(5. Să se determine probabilitatea ca. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . alegând un element din mulţimea {1. n +1 1 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). ∀a > −1 . Ştiind că tgα = 2 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. 2. Se consideră funcţia f : [ 0. profilul militar. MT1. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . specializarea matematică . 2 2 2x + 3 x − 1 . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). f ( x ) = x3 + x + 1 . a) Să se arate că. = x+2 x−2 4.. ∞ ) → . −1). 2. Să se calculeze tg  − arctg  . . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. pentru orice n ∈ . XA = AX .Filiera vocaţională.

Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 .Proba D. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. profilul militar. c) Ştiind că A ≠ A t . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . MT1. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Ministerul Educaţiei. ştiind că A(0. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . x > 0. 5. −3) . să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −1) şi C (5. f ( x) = x − sin x . ∀x > 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . det ( zX ) = z 3 det ( X ) . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2.informatică. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. specializarea matematică . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . ∀x ∈ . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . Se consideră funcţia f : [ 0. ∀ X ∈ M3 ( ) . b) Să se calculeze −x −2 x . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . . pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. 11 3.∞ ) . 9) . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. 1. programa M1  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . c) Să se arate că funcţia g : → . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . ∞ ) → . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . B (2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. 2. 6 4. Se notează cu A t transpusa matricei A. Se consideră funcţia f : → . f (2) = 6 . . 6.

b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 .. X (2009) = X (t − 1) . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei..40} . ∞) → . } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . 2. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.  2 2 2. unde . 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). e] . specializarea matematică . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei.  n  . cu x ∈ S3 . dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . 3 4 5  π 2. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + .. ⋅ ) este un grup abelian. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .ProbanD. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. 3. este descrescător. f ( x ) = ln 2 x .11. profilul militar.. alegând un număr din mulţimea {10. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. 5. Să se calculeze sin  +  + sin  −  ..12. π π  π π  6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1.  → . N . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. În triunghiul ABC punctele M .Filiera vocaţională. + n  n  f   .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. b ∈ \ { − 1 } . Se consideră funcţia f : (0. astfel încât xσ = σx . Ministerul Educaţiei. P sunt mijloacele laturilor.. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . Se consideră funcţia f :  0. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . Să se determine probabilitatea ca.. f ( x ) = cos x .  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. 4. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . { \ { − 1} ..informatică... • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. Să se demonstreze că AH = BH = CH . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 + n − f ( n ) .

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. 5p Ministerul Educaţiei. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . profilul militar. f ( x ) = arctg x − arcctg x . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. Fie funcţia f : R → R. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . Să se calculeze z1 + z2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. a) Să se arate că funcţia g :[−1. Se consideră funcţia f : descrescătoare. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. 2. Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . − 1) . f ( x ) = arcsin x . 1 1 1 1 . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R .Filiera vocaţională. Fie funcţia f : [ −1. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . π . programa M1 2. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Se consideră matricele A =  şi B =  . 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . MT1. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 .  b a 5p . f ( x ) = 1 − 2 x . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . specializarea matematică . Fie α ∈  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Să se calculeze 5. 1] → R. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 1. Să se calculeze tgα . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . este convergent .Proba D. π  cu sin α = . iar acestea sunt crescătoare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . x2 . → . 1 π  6. atunci există a. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1] → . Fie mulţimea A = {−2. g ( x) = xf ( x) are primitive. 1. cu t ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3) şi B (1.informatică. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . b ∈  a −b  astfel încât X =  . unde x1 . dat de xn+1 = f ( xn ) . x3 . Bn =   sin nt − sin nt  .

 y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . a) Să se calculeze lim . atunci există x. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . ∗ ∗ . . Să se determine măsura unghiului AOB . c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . 2 ) şi B ( 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 6. profilul militar. Să se rezolve în intervalul ( 0. f ( x ) = −2 x 2 + x . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x.Proba D. 4. specializarea matematică . 3.Filiera vocaţională. c) Să se arate că funcţia f este convexă. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : [ −1. unde F este inversa funcţiei F a → . Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . b) Fie funcţia f : → . 2. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 1 0   0 1 ) . programa M1 2 3 4 2. astfel încât AX = XA .2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 2 3 4 5 ..∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . să se calculeze sin 2α . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. 3 Ministerul Educaţiei.2. 5. 1) . x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + .1. MT1.1. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţiile f : R → R. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . f ( x ) = x + 1 . 2.1] → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 ) .informatică. F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). A (1. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . b) Să se arate că funcţia F este bijectivă .3} → {0. • Toate subiectele sunt obligatorii. În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  ..

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. 1MT1. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . ∀n ∈ N∗. • Toate subiectele sunt obligatorii. − 1) . Ministerul Educaţiei. X ∈ M 2 ( 2. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . Se consideră funcţia f : R → R. 5. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 1. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . profilul militar. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 4a 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . Să se arate că sin 6 < 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 1) şi C (1. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . Ministerul Educaţiei. Într-o clasă sunt 22 de elevi. Ştiind că log 3 2 = a . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . B ( −1. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). programa M1 xn 2. ) nu are soluţii. să se arate că log 16 24 = 3.Filiera vocaţională. + a1 X + a0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . f ( x ) = | x 2 − x | . specializarea matematică . ∀n ∈ N∗. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . dintre care 12 sunt fete. 3) . n→∞ .informatică. 4.

b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . Y ∈ G . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. 1) şi C (1. g : → . 4. ∀x ∈ R . pentru oricare X . La toate subiectele se cer rezolvări complete.  a 10b   2 2 2. Fie mulţimea A = {−2. 2 2 2 2 2. să se calculeze sin . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. − 1. 2 → . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. B ( −1.• • Filiera vocaţională. − 1) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 3 f '( x) dx . Se consideră funcţiile f . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . profilul militar. b ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 3) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. a ∈  x + y + az = a  . 3 x  π  6. Se consideră funcţia f : R → R.Proba D. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . G =   | a. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. 2 ) . x ∈ R . Să se demonstreze că s ∈ (1. π  şi că sin x = . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . MT1. specializarea matematică-informatică. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 2} . Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. a − 10b = 1  . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. 5p 5. 1. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. ∫1 2 . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. 0. Se consideră funcţiile f : R → R. Ştiind că x ∈  . Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. g ( x ) = arctg x . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze probabilitatea ca. ∗ . c ∈ 2. an = + + + . profilul militar. b.. n < 100 . C (1. 2. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . + . a. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . + ∞ ) → . + ∞ ) . 1) . MT1. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) .informatică. H. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . b) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3) şi D ( a. Ministerul Educaţiei. +. acesta să } fie număr raţional.1. să se calculeze tg  x +  .4} . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1.Filiera vocaţională. − 1) . ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. Se consideră corpul 5p 5p 5p . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. b. ∀k ∈ N∗. 2 3  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n : [ 0. H = x2 x ∈ . 3. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. 4. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . 5p 6. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. unde a ∈ . Fie funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . ∀n ∈ N∗. B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . 4 ) . b) Să se demonstreze că 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . 5p 5p 5p ( 7 . 2. c ∈ 1. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . ∀x ≥ 0 . + ∞ ) → R. 5. ⋅ ) şi { 7 }.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . ∀n ≥ 1 . b) Să se calculeze B −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . B ( −1. c) Să se demonstreze că ∀ a. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . specializarea matematică .

5p 6. Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A .1] → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. C (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ N∗ . Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . 5p 2. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . B (−1. ∀n ∈ N∗ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . a ∈ .1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1.5} .  6 3 Ministerul Educaţiei. 2. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Fie mulţimea A = {1. + ∞ ) → R. −1) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6] este parte stabilă a lui . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. ∀x ∈ ( 0. dacă intervalul [ 0. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2.3) şi D (a. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . oricare ar fi n ∈ ∗ . L =  5  ∈ M 3. 5p 4. specializarea matematică . cu proprietatea că f (1) = 2 . 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . 4) . unde a  4 ) .  . 5p 3. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. 2π ) . + ∞ ) . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . +∞ ) . Se consideră funcţiile f n : [ 0.. 1 b) Să se calculeze f1   .fProba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.1 (  6   ) şi A = LK .. atunci a ∈  . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C .informatică. 2. + − ln  n +  . 2. MT1. 4. Se consideră funcţia f : ( 0. 5p 5. 1 a) Pentru a = . ∀ x.Filiera vocaţională.3. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. x +1 2 2   1 1 1  + . b) Să se arate că A2 = 32 A . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . y ∈ este o constantă reală. x →1 x <1 . 3 c) Să se arate că.

1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . adjuncta matricei A. Se consideră mulţimea A = {0. { f ( x ) = −1 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. b ∈ } . alegând un element din mulţimea A.3) . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . ∀n ∈ N∗. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  .. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . acesta să fie divizibil cu 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. } . b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . profilul militar. Ministerul Educaţiei.Proba D. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. 3 3 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 2. − 3) şi B ( 4. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . − 3). specializarea matematică . C (0. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. Să se determine probabilitatea ca. ... 5. ∀a.informatică. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. Se consideră funcţia f : R → R. 2009} . f ( x ) = x − ln(e x + 1) . funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . 2. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. 6. 3.1. pentru orice x. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b) Să se arate că. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). 0 ) . ∀a ∈ .1) . . Ministerul Educaţiei. c) Să se determine rangul matricei A* . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . y ∈  2  . B (−1. MT1. n ≥ 2. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0.Filiera vocaţională.

x4 ∈ . Ministerul Educaţiei.1) şi C (−1. f ( x ) = 2 − x. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. → . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . a1a2 a3 . MT1. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. 4. profilul militar. F ( x ) = ∫ f (t )dt. ∫0 F ( x) dx. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. 3. f ( x) = e− x şi F : 2 → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Fie funcţiile f . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . acesta să fie divizibil cu 50. 6. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). x3 . 3) şi pe ( 3. cu rădăcinile x1 .. 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | .informatică. specializarea matematică . −2) . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . Fie ABC un triunghi care are AB = 3. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . grad ( h ) ≤ 3 } . B (4. a ) sunt coliniare. x2 . programa M1 2. Fie funcţia f : \ { 3} → . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). 2. b ∈ M2 ( d  ) . Să se demonstreze că funcţia f : → . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. Să se calculeze probabilitatea ca.nu esteD. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞). an+1 = f ( an ).Filiera vocaţională. AC = 5 şi BC = 7. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. g ( x ) = 3 x + 2 . 2. 5. cu proprietatea că A2 = O2 .. c) Să se arate că A = B . Să se calculeze cos A . 7 7 Să se determine a60 .

r ∈ ( 0. 2. Se consideră funcţia f : R → R. programa M1 2.Proba→∞ MT1. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . b ∈ 2. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx.. f = X 3 + pX 2 + qX + r . Fie ABCD un pătrat de latură 1. 6. b) Să se calculeze det A − At . + 100 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci a. Să se determine imaginea funcţiei f : → .. ∀a. Se consideră polinomul f ∈ x1 . specializarea matematică . 5p 5p 5p ( ) . c) Să se demonstreze că dacă a. ∞ ) . cu a. este finită şi nenulă. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . . 0 ) . b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . x2 . q. b. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. x3 ∈ . b. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 .  1 3  3. ) 5 5. cu p.  2 2     4. c) Să se calculeze lim nI n . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . Ministerul Educaţiei. 6+ 2 . c) Să se arate că rang A ≥ 2 . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ ( −∞. 5p x D. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ].informatică.Filiera vocaţională. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. profilul militar. n→∞ . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . f ( x ) = x2 + x + 1 . q şi r.

Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. atunci X ∈ M . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. 2.{ x} 1 − { x} . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. c ∈  .   a . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . 2. cu a. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. pentru orice număr natural n. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. b. specializarea matematică . AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . Proba) D. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a .Filiera vocaţională. oricare ar fi x ∈ 3. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. 6. unde { x} este partea fracţionară a 2. 5. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. pentru orice x.informatică. 5p 5p 5p b) Să se arate că. 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . 2 3 3 4. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 ( ) numărului real x . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. ştiind că AB = 4. y ∈ . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . b.   | 5p 5p 5p ). Se consideră funcţia f : R → R. 2 ) . n ≥ 3 . c ∈ . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . profilul militar. Ministerul Educaţiei.

Se consideră funcţia f : (0.1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. 2. 2. c sunt distincte două câte două.3} → {0. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. în cazul în care a. Să se demonstreze că z 2 = z . c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . MT1. Să se calculeze AB ⋅ AC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. profilul militar.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . Fie ABC un triunghi care are AB = 2.3} pentru care f (1) este număr par. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ N∗. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 n x dx.informatică. Să se arate că funcţia f : (1. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. 1 3.1). • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că sin15 = 6− 2 . 4 Ministerul Educaţiei. AC = 3 şi BC = 2 2 . 5. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. x 4. cu a. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . ∗ şi A matricea sistemului. 4x + 5 1 . 1. f ( x) = x ln x . 2. ∀n ∈ N∗ . a 2 − 5b 2 = 1 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . specializarea matematică . b. ∞ ) → . ∞) → . { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . b ∈ . n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. n +1 5p 5p 5p . 6. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. Se consideră numărul complex z = 2 2. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. în cazul în care a = b ≠ c . f ( x ) = x + este injectivă.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . x 0 .Proba D. Se consideră a ∈ a + 2i . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. A =  3 9 6  . b ∈ . 6. 4. n→∞ → . 1. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică.Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. profilul militar. f 2 . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . 2. X =  3  . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. f 2 . A (1. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . unde f1 .6} . pentru oricare a. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 .5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. 2 ) şi B ( 4. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . alegând o pereche ( a. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . f3 este divizibil cu X − 1 . − 1) . C = I3 + aA . ∀n ∈ N∗. 4. specializarea matematică . 1) . Să se determine probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei. . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A .3. 2. Se consideră mulţimea A = {1. a) Să se calculeze S = A − XY . cu a ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim Fn (1) . 3. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ∈ N∗. Y = (1 3 2 ) . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . Ministerul Educaţiei. astfel încât f ( ε ) = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x .0]. Se consideră funcţia f : R → R. \ 2. Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. c) Să se arate că An+1 = 14 An . b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) .  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. 5. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . MT1.

informatică. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. 0 ) .3. + ∞ ) . + ∞ ) → ( − ∞. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. D.3. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 .Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . profilul militar. Se consideră funcţia f : ( 0. r ∈ . 2 Ministerul Educaţiei. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . Pentru p. +. 2. dacă sistemul are soluţia ( −1.. MT1. ⋅) nu este corp. Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. r sunt egale. c) Să se arate că ( A. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . 1) . Fie funcţia f : R → R. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. f ( x) = 2x x +1 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. Să se determine imaginea funcţiei f : → . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se determine numărul funcţiilor f : {1.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . q.. să se rezolve sistemul. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. q. specializarea matematică . c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . Se consideră inelul ( A.1. ⋅) unde A =   a. f ( x ) = .1) . 2.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. 3. Să se calculeze cos ( a − b ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . f ( x ) = ln (1 + x ) − x . x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . atunci cel puţin două dintre numerele p.Filiera vocaţională. b) Dacă p. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 .  n  c) Să se calculeze lim . 4. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ 5  .    a b   2. programa M1 2. − 1) şi B ( −1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. c) Să se arate că. q. r sunt distincte. +. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . 1 6. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă .4} → {1. + n  n  f   .

Fie funcţia f : R → R. a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . B = . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . programa M1 1 2. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . Să se arate că punctele A(−1. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . B (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4n + 2 . b ∈ b) Să se determine a. n ≥ 2. xn+1 = f ( xn ) . ∀n ∈ N∗. Ministerul Educaţiei. 5. specializarea matematică . 0 0 0  0 2     [X ]. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . Se consideră matricele A. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . . ∀n ∈ N. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 2 4. −3) sunt coliniare. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . . 5) . x2 . 2 x1 ) .Proba D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . b ∈ c) Să se determine a. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. a) Să se calculeze I 2 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . b ∈ aritmetică şi. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ N∗. Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. MT1. .1) şi C (3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. . pentru orice n ∈ . astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . în plus. 6. n ≥ 2 . 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . 5 şi 7. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx.

   c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . b ∈ . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . + ∞ ) . x3 . cu a. f ( x) = x + 2. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . x ∈  0. 6+ 2 6.  . 2. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . alegând o pereche ( a. x3 . 2 Ministerul Educaţiei. MT1. 6} .  2 . Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC.  → .  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. produsul numerelor a şi b să fie impar. ∀x ∈  0. Să se calculeze probabilitatea ca. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. programa M1 oarecare . specializarea matematică .  . 4.. 3. x4 ∈ . f ( x ) = ∫ dt. tg x t ctg x 1  π  π 2. Se consideră mulţimea M =   | a. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. Să se arate că sin105 + sin 75 = . dt şi g :  0. 2. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x).informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. 1) . x4 să fie în progresie aritmetică. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x ) = x + e− x . b. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. x2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M .  → R. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . Fie mulţimea A = {1. Fie funcţiile f :  0. şi cu soluţiile x1 . 3) şi C ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1.Proba D. astfel încât x1 . b ) din mulţimea A × A . 3. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. x2 . 4. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. profilul militar.” 2. c) Să se determine a.Filiera vocaţională. c. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 .

arcsin x t e cos t dt . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . 5. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Fie funcţia f :[−1. oricare ar fi x ∈ . Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . x4 ∈ . . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea A = {0.Filiera vocaţională.1] → R. . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC.informatică. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. x3 . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. a. 2 ) şi C ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. 2.. x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. π  şi sin α = . 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . MT1. f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . profilul militar.3. b ∈ R .. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . Se consideră funcţia f : R → R. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5 2  Ministerul Educaţiei. x2 . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. − 2 ) .1. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. .Proba D. 3 π  6. 1 3. ∀x ∈ [−1. specializarea matematică . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 2. din care exact două sunt numere pare. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 .9} . Ştiind că α ∈  . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . ∀n ∈ n ∗ . . pentru orice a ∈ . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) .1] . 1+ i 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. 2 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se calculeze ctg α . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . ∀x ∈ R .

45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 3) . 5.informatică. 1] → R . 4. 5 2 −1 2. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . MT1. 2. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. a ∈ R. 6} . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. 3.  y x . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. f ( x ) = 1 − x 2 . 5. astfel încât X =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde x ∗ y =  x 0 . ∀x ∈ R . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . 6. b) Să se arate că ∀x. Fie funcţia f : [ −1. 4. ∀ x. 1) şi C ( −3. Se consideră mulţimile A = {1. Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. B ( −2. funcţia f : G → ( x. 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R.Proba D. 4} şi B = {1. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . n→∞ 0 . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 2.. 3. y ∈ G . y ∈ G . y ) → x ∗ y . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. ∗ . { ) XA = AX . − 1) . atunci există x. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . a) Să se calculeze f ′ ( x ) .Filiera vocaţională. 3. Se consideră mulţimea G = (−1. Se consideră matricele A =  .1) . 2. profilul militar. Să se determine partea întreagă a numărului 7 .

să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Ministerul Educaţiei. descrescătoare f : A → B . 2. ( a. Ştiind că a3 + a19 = 10 . 3. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . unde m este un parametru real. + f ( n ) ) . d ) = ( ac + 3bd . 3. ∗ ) este grup. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . f ( x ) = x 2 sin x . 2. Se consideră funcţia f :  0. ( c. • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze a6 + a16 . pentru orice ( a. b ) ∗ ( c. ad + bc ) . 4. { ( a. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. specializarea matematică . det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . b. ştiind că AB = 2. b ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). d ) ∈ G . N ( −1. 4. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 3) . 3} şi B = {1. 5p 5p 5p . d ) ∈ G . AC = 3 şi BC = 4 .. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p .   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0.informatică. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. c) Ştiind că A2 = O2 .15) ∈ G . b ) ∗ ( c. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  →  2 .  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . să se demonstreze că a + d = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei.. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte.Filiera vocaţională. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .  → . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. MT1. b) Să se arate că. 1) şi P ( 0. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. n→∞  π 2. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. − 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. → .  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. 5} . 6. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . . c astfel încât funcţia F :  0. b) Dacă A2 = O2 . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a.Proba D. . Se consideră mulţimile A = {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Să se determine ecuaţia dreptei OG. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. . acesta să fie divizibil cu 9. programa M1 . Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră polinoamele f . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. MT1. x3 ∈ ) → M2 ( ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. b) Să se calculeze f ( B ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . − 1} → R. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Ministerul Educaţiei. 5. x →1 x >1 1 x −1 2 .Filiera vocaţională. 6. 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.Proba D. x2 . 2 ) . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 4 4 2. 1 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. g ∈ x1 . 5p 5p 5p [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . Se consideră matricele A =  . f = X 3 + a 2 X − a . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. specializarea matematică . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. 4. Să se determine probabilitatea ca. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. B (1. Se consideră funcţia f : R \ {1. 1) . a) Să se determine rangul matricei A . profilul militar. 3) şi C ( 3. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA .

Ministerul Educaţiei. y. 4. u ∈ . Se consideră mulţimea M = {0. z în progresie aritmetică. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Paralelogramul ABCD are AB = 1. c) cu proprietatea că a. c ∈ M şi a < b < c . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). Ministerul Educaţiei.   cos t sin t  2. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . . z ) . 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. f ( x) = 3 ( 3+i . Să se calculeze ( f f )( 512 ) .  .1. Fie funcţia f : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.5} . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0.1] → R. Se consideră funcţia f : (0. cu x. f ( x ) = arcsin  . unde a şi b sunt parametri reali.Filiera vocaţională. b) Să se determine valorile parametrilor a. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. 6. k =1 ∫0 x f ( x)dx . Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. 5. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . specializarea matematică . ∀t . profilul militar. Să se determine numărul tripletelor (a.3. b.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. MT1. 5p 2. Se consideră funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . x 3. ∞) → .Proba D. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . b.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine partea reală a numărului complex 2. y. ) 6 1 . ∀n ∈ N∗. 2. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem .

graficul funcţiei F şi axa Ox. acesta să fie număr raţional. Se consideră funcţiile f :[1. z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. 4 4 4  π 6. Se consideră funcţia f : [1.informatică..  2 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. .  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . 5p 5p 3. 2] → . Fie mulţimea A = { 1. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . MT1. m ∈ ∗ . + ∞ ) → R. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . ∀ x.  şi tg x = 3 ..Filiera vocaţională. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. 2. 1000} . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . şi F : [1. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . 2. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . 2] → . 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 3 3 1 5. funcţiei g M1 ∞ ) → . Ştiind că x ∈  0. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . specializarea matematică . pentru orice x ∈ → . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 4 − 3x 2 . 2. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. c) Să se determine inversa matricei A . f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că AM = AB − CA .Proba D. să se calculeze sin 2 x . g ( x) = arccos f ( x) .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. Să se calculeze probabilitatea ca. . x . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. 2. Se consideră a ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. Să se determine m ∈ astfel încât . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2 ( ) . ) .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . P3 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Să se calculeze 3.informatică. c) Să se arate că ( M . f ( x ) = x ⋅ sin .Filiera teoretică. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a.… . P2 (2. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . ∀n ∈ N∗. Se consideră funcţia f : R∗ → R. 2). P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. 2k + 1 are limita 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. transpusa A t ∈ M3. Să se arate că. bk ) . 1 Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 .  şi sin α = . pentru orice A. 2. P2 . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ .50} . Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . a ∈ 4x + 4 y = 1 . atunci z 2 − AC + BD . 3} . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. unde k ∈ { 1. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . B ∈ M . P2 . Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . . şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. ştiind că α ∈  0. Să se calculeze tg 2α . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. ∀n ∈ N∗. z 4. Să se determine probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. oricare ar fi punctele P . −6). 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 5p 12  π 6. specializarea matematică . B = AAt . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) .informatică. 13  2 Ministerul Educaţiei. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ 5  .  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.Proba D. b) Să se arate că AB ∈ M . P3 (−3. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. alegând un număr din mulţimea {11. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. ⋅) este un grup. 2. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . ∀n ∈ N∗. profilul real. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . 2− a + 2 + 1. profilul militar.. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . Filiera vocaţională. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . MT1.12. 4). x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .

Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. ∀n ≥ 1. X ≠ O2 şi AX = XA . Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . Se consideră funcţia f : [1. 3. F0 = 0. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) .informatică. x x →∞ x2 − x + 1 . b) Să se arate că. F1 = 1 şi matricea A =  . Ministerul Educaţiei. Fie a. 2. x < 1 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. π . atunci X este inversabilă. F ( x ) =  2 . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. π] → .programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. MT1. b ∈ şi funcţia F : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie şirul ( Fn )n≥0 . 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . σ =  . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că.4] şi B = (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fn  F . 5 { * }. 5p  ax + b. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. Fie σ. 4. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. ∞ ) . x b) Să se arate că funcţia f este . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. 5. Ministerul Educaţiei. dacă X ∈ M 2 ( ). ∞ ) → [1. π ∈ S5 . specializarea matematică .Filiera vocaţională. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . 6. π= .⋅) . profilul militar.5] . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . pentru funcţia h :[1. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. ln x + 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. ) 9 5. Fie legea de compoziţie „ ”. Se consideră funcţia f : [ 0. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . x = 0  ( ) .Proba D. Să se calculeze m ( A ) . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . x 0. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. y ∈ . g ( x) = x arctg x . Să se arate că funcţia f : → . prin x y = xy − x − y + 2. ⋅) . x = 1025. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. π   x sin . 4. f ( x) = x + 1 .1] .   n +1 n  x 2.1] → x )dx . ∀x. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . y ∈ . .informatică. să se rezolve în ecuaţia x x . dacă n ∈ * .1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că (1. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Fie funcţiile f : [ 0. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. BC = 7 şi AC = 8 .0. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii..1] . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. şi funcţia 2. 3. definită pe f : → . . profilul militar. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . x ∈ ( 0. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari .Filiera vocaţională. f ( x) =  .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . σ =  . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . π 1 1 c) Să se arate că. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. programa M1 MT1. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx .

3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . Y ∈ C ( A) . Fie vectorii a = i + j . profilul militar. g ( x) = f 2 ( x) .E = . E2 ∈ C ( A) . Să se determine imaginea intervalului [2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. → . ⋅) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . programa M1 funcţiei g : 2. Să se determine p . b = i − j şi u = 6i + 2 j . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. E3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . 0 3  0 0 4  0 1      X . sin x. atunci o conţine şi pe a patra. se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . 4. Se consideră funcţia f : → . f ( x) =   xe x .informatică. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. MT1. atunci X + Y ∈ C ( A). 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . 2. E2 . acesta să fie divizibil cu 4. E4 . Să se determine probabilitatea ca. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . . E1 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . ∞ ) . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . specializarea matematică . ⋅). Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . ∞ ) . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. 7 şi 8.Proba D. 6. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . Să se arate că 6 divide k. x ≤ 0 . b= 2.3] prin funcţia f : R → R .E = . x > 0  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. r ∈ R astfel încât u = pa + rb .

f ( x ) = e x − x .Filiera vocaţională. polinomul Qn este divizibil cu P . Fn+1 = Fn + Fn−1 . ∀n ≥ 2. ∞ ) → . 5. c) Să se arate că. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . 2 x − 1 3x + 2 . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . programa M1 2. ∞ ) . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. 2 5p Ministerul Educaţiei.Proba D. b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . profilul militar. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . ∞ ) . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . pentru orice n ≥ 2 . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . specializarea matematică . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Qn ∈ [ X ] . c) Să se arate că funcţia g : → . ( AB) n ≠ I 2 . b) Să se arate că g ' ( x ) = . Se consideră matricele A =  . Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . c) Să se arate că. ∞ ) → . ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 .informatică. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. ∀x ∈ (1. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Se consideră funcţiile f : (1. Fie rA = 2i + j . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F1 = 1. ∀x ∈ (1. F0 = 0 . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . . a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. 6. MT1. P = X 2 − X − 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3.

Proba D. dacă a = 1 şi b = 3 .funcţiei f. 2 2 4. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 1 x2 . b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . 5. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . Fie punctele O ( 0. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . Să se determine x ∈N . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . 5p 1 2. ∀x ∈ [1. Se consideră corpul ( 11 . +. f ( x) . ⋅ ). 5p 5p 5p b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . ∀n ∈  yn  . 11 [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = .1) şi B ( −2. Fie funcţia f : (1. ∀n ∈ . dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . c) Să se arate că. x x −1 . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . Să se calculeze [− 8] − {−2. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . 2.0 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.   x 2 + y 2 = 13 2. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ].8} . A ( 2.1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . atunci xn+ 6 = 64 xn . ştiind că ctg x = 3. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii.  x+ y =5  3. ∞ ) . 6. x  A  n  . profilul militar. ∀n ≥ 0 . atunci şirurile ( xn )n∈ . 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. Să se calculeze tg 2 x . ( yn )n∈ sunt mărginite. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1.

specializarea matematică . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Y ∈ M .  1  4.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a  9 5.Filiera vocaţională. 1 . MT1. ∀X ∈ M2 ( ). BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci XY ∈ M . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. definit la punctul b).. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . 1 0  2. g ( x) = f (e x ). programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . 2 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) .. 2. 3 3 2. an = f (1) f (2). Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . f ( x ) = ln x . 6. Fie funcţia f : [1. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . x → . 1 1  a) Să se arate că dacă X . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1.Proba D. a ≠ 0 . f (n) . 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . f ( x ) = . f ( X ) = AX . să se calculeze x1 + x2 . Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 .

+. Să se arate că numărul 2. x  A  n  . 2. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . )( ) 6.6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 .3. din dezvoltarea  3 x +  . x2 → . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. ∀n ∈ . x  5. 2  xf ( x) . x>0 . AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. +) → ( * 7 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. 2  2  4. f ( x) = x 2 + 1 . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. x2 . ⋅) . Fie funcţia f : → 1 . 4. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . M1 arctg x . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 .ProbaxD. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. Fie funcţia f : 5p → .1 ( ). Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1.1. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . . specializarea matematică . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. cu  n+1  = 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. ∞ ) . 2. 5} . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. 1) . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . 2. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. y0 = 0 . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . ∀n ≥ 1 are limită .5. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0.informatică. ∀n ≥ 0 . programa este derivabilă pe . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ (0. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . 1 şi xn+1 = f ( xn ). 3. 3. oricare ar fi x ∈ . () Ministerul Educaţiei. y1 şi y2 . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . Triunghiul ABC are AB = 2 .

f )( x ) = de n ori f an x + bn . specializarea matematică .. 4. cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . atunci f este funcţie constantă. Ministerul Educaţiei. atunci funcţia f este injectivă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 .  x ln x.informatică. x ∈ (1. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . pentru orice t ∈ (0. 4 + 7i 2. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . unde n ∈ *. Se consideră matricele A =  . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. Ministerul Educaţiei. Fie a. alegând un element al mulţimii A = {1. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . ∞ ) . b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice x ∈ ( 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . matricea A =  şi funcţia f : ( 0. ∀n ∈ cn x + d n ∗ .5. funcţia f este integrabilă. b ∈ [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1.Filiera vocaţională. d > 0. f ( x) = . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. să se demonstreze că. acesta să fie multiplu de 3. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 2) există a. f ( x) =  . 5p 2.1]  .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. c. profilul militar. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 2009} . b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). 3. b) Să se arate că. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a.. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. 6. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. a ≠ −1}. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2]. astfel încât b . pentru orice m ∈ . b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . Să se determine probabilitatea ca. ∞ ) .3. x ∈ [ 0.. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . dacă det A ≠ 0. g ( x ) = arctg x .. 2] →  x − m. 2 ) . ∞ ) → ( 0.. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . c) Pentru m = 1 .. b ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. 5. a ≠ b.

3. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . m = ±1 . Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1..informatică.. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . log3 x 2 4. 2010} .3) astfel încât f ( x) 2 . 4.. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . Se consideră punctele A ( 2. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1.Filiera vocaţională. Se consideră mulţimea H =   | m. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . f ( x ) = x3 + x . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. 6. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. Ministerul Educaţiei. alegând un element al mulţimii A = {2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . n ∈ 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 −1 f ( x) . 5. ∫−π f ( x)dx. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + lg  1 −  este întreg. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f .. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.  2  3  4  100  2. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. MT1.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. .Proba D.6. Să se determine probabilitatea ca. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. x → 2. −2 ) . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. acesta să fie divizibil cu 4 . Ministerul Educaţiei. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. dar să nu fie divizibil cu 8. m ) şi B ( m..  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  .

Să se determine x ∈ . Ştiind că u ⋅ v = 5 . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. v ) ) . dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .1) . unde At este transpusa matricei A. > 0 . Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) .   2 c) Să se arate că. . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci X ∈ P. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. profilul militar. X ∈ M2 ( ) şi AX = B . b) Să se arate că. Fie x1 . atunci f   = f (0). 2. ∀X .Proba D.. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . f ( x ) = x + 1 + x2 . + 38 ) < 39. Y ∈ M2 ( ). c) Să se arate că. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Ministerul Educaţiei. 1 b) Să se arate că. → . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). B ∈ P. c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . Fie vectorii u şi v . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. pentru orice f ∈ M . Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . dacă g : . 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . ∀X ∈ M2 ( ). atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. 2 2 4. unde g 2. f ( X ) = AX . ∀x ∈ . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . a) Să se arate că funcţia f : . −2 ) . 6. 5.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x ) = ln f ( x ) . Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . 5 3.Filiera vocaţională. Se consideră punctele A ( 2. 3 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. MT1. specializarea matematică .∞ ) .informatică.3 ) şi B ( −3. dacă A. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 .

b =  0 1 0  . b. 5p 5p 5p 2. c) Să se arate că grupul ( K . f ( x) =  x −1 .b este transpusa lui M a.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c} .b ).3. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.b ⋅ M c. aceasta să aibă 2 elemente. ∀ a. profilul militar. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 .d = M a + c. 2. b. t t c) Să se calculeze. în funcţie de a şi b . b) Să se arate că ab = c. Ministerul Educaţiei.5. a. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . Dacă u = 1 .b+ d . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. d ∈ . alegând una dintre submulţimile mulţimii M .6} . unde K = {e. Fie mulţimea M = {1. 5p 5p 5p 5p 2. 2. 4. c. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j .informatică. 5. rB = 2i − j . rG = 4i + 4 j . specializarea matematică . ⋅) . • Toate subiectele sunt obligatorii. rangul matricei M a . e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1.    ⊂ M3 (   ). Ministerul Educaţiei. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 b) Să se calculeze lim . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4.b ( M a.b − M a. 1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . Se consideră un grup ( K . Se consideră mulţimea G =  M a. .Filiera vocaţională. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 6. Se consideră funcţia f : → . 3. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . x ≠1  . x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. ∞ ) →  ln x . Fie funcţia f : ( 0.b | M a. . ∫0 f ( x) cos x dx . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. Punctele A . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . MT1. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) .1) → f (t ) dt. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. Să se determine probabilitatea ca. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. Fie vectorii u şi v . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . 4. a.+ ).

2 2   4. dacă a + d ≠ 2 . Ministerul Educaţiei. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . 2 5. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . −3 −1   b) Să se arate că. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. c) Să se arate că. ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0.1 . f ( x) =  .Proba D. Ministerul Educaţiei. situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. 6. N . .∞ ) . ( π π   3. 1 + sin x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . specializarea matematică . 2 ) şi B ( 6. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. f = X 4 − 1 . Se consideră polinoamele f . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . profilul militar. 2π ] . Se consideră funcţia f : R → R . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. programa M1 . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic.5 ) . B . dacă a + d = 2 . MT1. Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. pentru orice n ∈ . Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . pentru orice n ∈ ∗ . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. g ∈ [ X ] . pentru oricare n natural.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B .informatică. g = X 6 − 1 . f n ( x ) = x n + ln x. iar ordinea punctelor este A. x ∈ ( 0. . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = x 2 + x − 2 . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx .0]  . M . * π c) Să se arate că . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră punctele A ( 3. 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. atunci det ( A ) = 0 . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 2. x ∈ ( −∞. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p axe x − x . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie ABCD un patrulater. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. f ( x) =  .  x cos x + b. dacă A. f ( x) =  3 x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . 5. x ≤ 0  2. b ∈ şi funcţia f : → . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. cu coeficienţi întregi. ∀x ∈ [ −1. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . π ∫ x n→∞ 0 π n . Să se arate că şirul ( an )n∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. Se consideră a. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. • Toate subiectele sunt obligatorii. x ∈  \ . oricare ar fi X ∈ Q . de termen general an = 4n . ˆ ˆ 2. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. să se calculeze c) Să se arate că. f ( x)dx = −∞ . specializarea matematică . 4 4   4. Ministerul Educaţiei. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. { } { ) | At = − A} . Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. x ∈  . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. Ministerul Educaţiei. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. f ( x ) ≤ x . n+3 2. π π   3.informatică.Filiera vocaţională. atunci AB ∈ P .1] . Să se determine termenul de rang patru. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. B ∈ Q . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . dacă b = 0 .Proba D. este crescător. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1.

Se acordă 10 puncte din oficiu... Să se demonstreze că. −2) .n≥1 . specializarea matematică . tg B = 3.+ f ( 2 ) + . b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 .Filiera vocaţională. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . 5p 5p 5p 5p π  π  3.M1f ( n ) − ln 5p 2. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. atunci Y ∈ M . Să se rezolve în ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . Fie funcţia f : [ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. 2) astfel încât (c − 1) f . .. Se consideră funcţia f : ( −∞. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Să se determine x ∈N . a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . 3  2  x x −3 4.. .. unde x1 . c) Să se arate că An ∈ M . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. atunci X = O2 . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele.informatică. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . x2 . este strict monoton.. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. ∫0 xf ( x)dx . de termen general an = n 2 − n . x5 sunt rădăcinile polinomului f . Să se determine măsura unghiului C. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + .1] → . Ministerul Educaţiei. y ∈  şi matricea A =  1 2  . Fie mulţimea M =   | x. Ministerul Educaţiei. (f g ) ( x) ≥ 0. pentru orice x ∈ . −2 ) ∪ ( 0. 2. MT1. f ( x ) = ln  1 +  . + x5 . 2. 6.. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . ∞ ) → . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. profilul militar. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 .

programa M1 c) Să se demonstreze că. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. a2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. b.  . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . MT1.  a 0 0      2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .17. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. pentru orice X ∈ A . Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . Se consideră funcţia f : → .. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. 1). π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0.13. ∀x ∈ . dacă f ( x ) ≥ mx + 1. b) Să se arate că. 3. 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 .. specializarea matematică . Ştiind că tg α 2 = 1 . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . să se calculeze sin α . Se acordă 10 puncte din oficiu. . pentru orice n ∈ . b) Să se determine a. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. cu a. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. b pentru care sistemul are soluţia (1. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . atunci m = 2 . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. → . profilul militar. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. Să se arate că funcţia f : R → R . . Să se determine probabilitatea ca. 1. 4. ∀x ∈ .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. c ∈ 2  . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. 3 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x + e x .Proba D.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A ..

5 ) .n ) .Filiera vocaţională. f ( x) = {3x} . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. 6. Se consideră punctele A ( 2. Se admite că funcţia f are inversa g . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . 2. dacă α ∈ [1. Ministerul Educaţiei.Proba D.1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. Ministerul Educaţiei.3) .1] → [1.3]. C ( 2. . f ( x ) = l− 1 − x 2 . Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . unde m ∈ . d 2 : 3x − 4 y = −1. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. 1 5p c) Să se demonstreze că. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . 2 ) şi D ( m. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.informatică. a) Să se calculeze f (−1) . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în [ 0. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . 1 α . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . 2π ] ecuaţia 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. Să se calculeze cos 2 x . programa M1 2. x3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . d3 : 4 x + 3 y = m . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . B ( 4. ∞ . ştiind că tg x = 4 . Să se determine m. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 .3] . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. x2 . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . Fie funcţia f :[0. g ( xMT1. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. ) = x −2 f ( x) este mărginită. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. 3.

1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. Fie permutările α =  .informatică. 2. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . 5. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. oricare ar fi m ∈ . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . centrul de greutate al triunghiului ABC. γ =  . 2 şi g : [ 0. elemente ale grupului ( S 4 . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. să fie strict crescătoare. 6. ∞ ) → . g ( x ) = ∫ f (t )dt . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. . dacă f ∈ M şi n ∈ 2. 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . 3 3. 3 3 3 3 4. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . b) Să se arate că . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) .. Se consideră punctul G. MT1. b3 . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. atunci lim (1 + f ( x) ) = e .Filiera vocaţională. .. ⋅). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . ştiind că cos α = . Fie sistemul  x + my + z = 1 . f ' ( 0 ) = 1} . 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . b) Să se arate că α 4 = β 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 f  + n 3 n f   + . 2π 3π 4π + sin + sin . 1 6.1] → .7} . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1.6. f ( x ) = 1 1+ x * .. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2.Proba D.. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. Fie funcţiile f : [0. specializarea matematică . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. alegând o funcţie din mulţimea M. Să se calculeze probabilitatea ca. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . profilul militar. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. 24.1] → .1] \ {0} .3} cu valori în B = {5.β =  . f   ≤ n ln 2. aceasta să fie injectivă . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . ∀x ∈ [ −1. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze cos2α .

4 + 3i 4 − 3i 2. acesta să fie divizibil cu 4. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. 12 5p Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul + este întreg. + − ln  n +  este strict descrescător. 4 11π 6. a) Să se arate că B t = B . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . q ∈ . x2 . 2. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . specializarea matematică . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . ∞ ) . ∀x ∈ ( 0. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. f ( x) = 1 2x + 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. 3. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 .informatică.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. 1 π x = . dacă B = 2 I 2 . b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . dacă x. Să se calculeze sin . p..Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. 5. x 2 1 1 1  + . a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . atunci det ( A ) ≥ 1 . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. c) Să se demonstreze că. ∞ ) . unde At este transpusa matricei A . Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . ∞ ) → 5p 5p 5p . MT1. şi x1 . x3 soluţiile complexe ale acesteia. atunci x + y ≠ 0. 1 . Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x ) = ∫ e t dt .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . n 2 2  2. b) Să se demonstreze că. x ∈ ( 0. xn = 1 + → . să se determine x1 .

Să se calculeze cos .9} . n 1 2 2.informatică. z 2. folosind eventual funcţia f. F ( x) = ∫ f (t )dt . 5. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). unde funcţia F : [ 0.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : N → N . + 3 − f (n) . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . 5 . c) Să se arate că. 12 Ministerul Educaţiei. există c ∈ ( k . 2 3 ∫0 f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1.2.. f ( x ) = 2 x + 1 . MT1. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .. Fie funcţia f : → . ∞ ) → 1 . 4. 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând o cifră din mulţimea {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. 2. c 1 1 1 + 3 + . ∀n ∈ .. [X ].. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 7π 6. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1.. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. → . Să se determine z ∈C ştiind că =6. profilul militar. f ( x ) = 3 x + 1 . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . an = 3 3 1 . Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . suma elementelor matricei An este n + 3. n ≥ 3. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . pentru orice k ∈ ( 0. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .. programa M1 b) Să arate că.1. Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : ( −1. x ∈ [ 0. este strict descrescător. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ].. +∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p .Proba D. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . specializarea matematică . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. + f ( 50 ) . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze probabilitatea ca. x 0 c) Să se arate.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . ∞ ) . ∞ ) → .

f ( x ) =  . specializarea matematică . 2. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . B] = AB − BA. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + .[C .. Să se calculeze A5 − 6C5 . 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. Să se calculeze (1 + i ) . Se consideră funcţia f : R∗ → R . 1 x x x= .. C ∈ M2 ( ) . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0.Proba D. [ A. MT1. Fie funcţia f : [ 0. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . f 0 ( x) = e2 x şi.1) .Filiera vocaţională. f ( x ) = 1 . profilul militar. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. Să se arate că funcţia f : R → R . se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. să se calculeze [ A. ( ) 5.1] . ∀x ∈ . pentru fiecare n ∈ * . c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. 20 2. Ministerul Educaţiei. x ≠ 0  2. Se consideră intervalul H = ( 0. pentru orice A ∈ M2 ( ) .   e 1 1 . unde A* este adjuncta matricei A. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) .informatică. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). C ]] + [ B.[ B.  0 . +∞ ) → ( 0.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. c) Să se arate că. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . • Toate subiectele sunt obligatorii. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . Pentru orice două matrice A. b) Să se arate că. ∫1 f  x  dx . Să se calculeze cos 75 − cos15 . să se rezolve în mulţimea ( H . 6. 5p → . 3 3 4. a) Pentru A∈ M2 ( ) . 5p 5p 5p  x ln 2 x . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde a este un număr real. 5p 5p 5p 5p 3. B. B]] = O2 . ∀x. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + .1) .[ A. ∞ ) → . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a).. y > 0. A2 ] . A]] + [C ... pentru orice A. 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . A* ] = O2 . [ A. programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n .

are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . f ( x ) = x 2 − 3.. x →−1 x +1 . 5 5p 6. . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → .. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . ∞) . Să se arate că funcţia f este pară. x ∈ ( 0. b.. ∀x ∈ ( 0. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. B′C = C ′A = 3BC ′ . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . ∀x ∈ (−1... f ( x ) = x − ln (1 + x ) .. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . Ministerul Educaţiei.informatică. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. c) Să se arate că Dn = n + 1. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 .. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 ... ∀x ∈ G . ∞ ) . Să se determine n ∈ N . astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 .. .. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). . 2 AC . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 0 0 1 2 1 .. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . B '. 0 0 1. 0 0 . Să se arate că dreptele AA′. . 0 0 1 2 1 0 .. ∀x ∈ . specializarea matematică . Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. cu elementul neutru e. ∞ ) . Se consideră funcţia f : ( 0... Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R∗ → R . ⋅) . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . ∀n ≥ 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. programa M1 x →∞ 2.. profilul militar.Proba D. d ) = ( a + c. n 5. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . • Toate subiectele sunt obligatorii. împreună cu legea de compoziţie dată de (a. C ' astfel încât A′C = 2 BA′. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . . x 0 . 2 1 0 0 . n ≥ 2 . 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. ∞) → .. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2.. F ( x ) = ∫ t x dt . MT1. ştiind că A(2. . Un grup (G . Dn = . c) Să se calculeze lim f ( x ) . → R . 2 4. b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . b + d ).. y ∈ G . 1 0 0 0 ... ∀x.. . ∀a. respectiv x − y + 2 = 0 . b) ⋅ (c. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1.. BB ′ şi CC ′ sunt concurente.. ∀n ≥ 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . x ∈ \ {−1} .. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că I n ≥ .Proba D. Ministerul Educaţiei. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx .. specializarea matematică . x ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4] → . x 2. să se determine x1 . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . Ministerul Educaţiei. Se consideră punctul A (1. Să se arate că funcţia f este impară.  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. 1 . f ( x) = x 2 − x. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . − C2009 ⋅ 42009 . 2009 5. 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . \ {−1} → . Se consideră funcţia f : R∗ → R . 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . profilul militar. şi cu rădăcinile x1 . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −1 . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). 2 1 1 1  + + . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .informatică. det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) .Filiera vocaţională. +  . f ( x ) = x3 − 3. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . ∀x ∈ .. x3 ∈ . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. x2 . 0 2 2009 4. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 .. programa M1−∞. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . x3 .

1) . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. acesta să fie divizibil cu 25 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.10. y ) punctul AM ( x '.  a b c    ˆ  | a . Să se determine probabilitatea ca. 2 Ministerul Educaţiei. profilul militar. pentru orice n ∈ * . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 de extrem local al funcţiei f. 5p Ministerul Educaţiei.informatică. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. a) Să se calculeze lim f ( x) x . c .      a) Ştiind că a = 1. Se asociază fiecărui punct A( x. 2.. 2010} . f ( x ) = x 2 − x 4 . c) Să se rezolve ecuaţia X = X . Fie α ∈  . Să se calculeze ( f 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .5. 5p 2. 4. π] . b.. să se determine coordonatele punctului AM . Se consideră un triunghi ABC. se defineşte funcţia f n : → . cu lungimile laturilor AB = c. c) Fie A. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. d = 4 şi că A(−1.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : R → R . b) Ştiind că a = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. atunci S M = S ⋅ | det M | . Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox .. 5. d ∈  . f0 ( x) = 1 şi. ∀x ∈ . π] → [0. . unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . MT1. b = 2. alegând un element al mulţimii A = {0. d = 4 . c = 3. C trei puncte în plan. b = 2. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. specializarea matematică . 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). cu X ∈ A . y ') . B. 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1.1} → x →∞ . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. c = 2. 0 x → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1.. xf n ( x) + 1 . respectiv AM BM CM . 2. π  astfel încât cos 2α = . 1 π  6. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . Să se calculeze cosα . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 .ProbaaD. 2 2  f f f )(1) . Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt .

2 2  Ministerul Educaţiei. ∞ ) → R . MT1. x3 ∈ .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze sinα .Proba D. B = ∫ dx . B ( 2. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 3. să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. Se consideră funcţia f : ( 0. 2. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. b ∈ ∗ . 1 π  6. Să se arate că Ca +b = Ca +b . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . Să se determine a şi b . 3) . f ( x ) = ln 2+ x .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . a) b) c) Se consideră a. 5. a b 4.2 ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. Se consideră matricea A =  −1 0 2  . Se consideră funcţia f : ( −2. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. x2 . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . f ( x ) = x − 2m + 2 . specializarea matematică . π  astfel încât cos 2α = − . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Fie α ∈  . b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. 2.Filiera vocaţională.  1  1 1 x  x     2 . 1 − m ) să fie coliniare. profilul militar. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. Ştiind că a = b = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. să se afle rădăcinile polinomului p. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . ∀t ∈ . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . 5p x →∞ x 2. cu rădăcinile x1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . 4 ) şi C ( 2m. În cazul b = 1 . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . pentru oricare a.

Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . Se consideră dreptele paralele d1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. y ∈ [0. ∀x. • Toate subiectele sunt obligatorii. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . 6. este convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. ∀α ∈ (1. α . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Se consideră α ∈ . 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] .)MT1. . cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). P. d 2 şi punctele distincte A. 5p 5p 5p 3. c) Să se arate că. N . y ∈ * * . x . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . pentru orice x real nenul. Filiera vocaţională. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. −1) . ∞ ) . 1 c) Să se arate că dacă a = . Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.Filiera teoretică. specializarea matematică . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 1 1 1 1 + + + . x3 . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. ∞ ) → . 16 2. 2. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . ∀x. ∀x ∈ ( −1. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . 2 Ministerul Educaţiei.informatică. Q ∈ d 2 . iar m ( AMC ) = 150 . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . C ∈ d1 . ∞ ) \ {0} . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. M . −4 ) şi C ( −5. Fie funcţia f : ( −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. profilul real. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. ( x2 + x − 2 = 1 . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . specializarea matematică . b = log 2 1 şi c = −2 . x2 . det ( M x ) ≠ 0 .informatică. profilul militar. unde M este mijlocul lui ( BC ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. x4 ∈ . b) Să se arate că M x M y = M xy . ) unde B (1. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. α > 1 şi funcţia f : (−1. + f (n) − ∫ f ( x) dx . B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B.Proba D. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . . programa M1 ∞ ) . f ( x) = (1 + x)α − α x . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1..

Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . a) Să se arate că f a este bijectivă. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. a) Să se determine I1 . specializarea matematică . ∞ ) → . n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. f a ( x ) = ax. Să se arate că oricare ar fi n natural. b ∈ Z . profilul militar. 2. Fie ( G . MT1. Să se calculeze tg .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. { } 2 2 2. b ∈ G .Proba D. c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . x − x0 1 ln 0 2. Să se arate că x1 + x2 ∈ . 3 α π  6. b. ∀ x ∈ G. π  . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că f a fb = f ab . 5. . Se consideră funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. astfel încât sin α = . Fie α ∈  . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. Ministerul Educaţiei. 3.Filiera vocaţională. cu a. 2 şi A* adjuncta sa. programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) .·) un grup. Se acordă 10 puncte din oficiu.1 . a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . n n 4. n ≥ 1 . pentru orice a ∈ G. cu rădăcinile x1 şi x2 . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. unde x0 este numărul definit la punctul b). are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. ∀t ∈ ( −1. ∞ ) . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . • Toate subiectele sunt obligatorii. oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . f ( x) = x + ln x . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . Să se calculeze modulul vectorului u + v . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 .

. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. pentru orice m ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie α ∈  0.· ) sunt izomorfe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1.Filiera vocaţională. astfel încât xf ( x) = e x − 1. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. n→∞ . ( * + . Se consideră o funcţie f : → . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . situat pe graficul funcţiei f. programa M1 ea este derivabilă pe . 5. Ministerul Educaţiei.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.  . prin funcţia f : G2 → * +. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . astfel încât sin α = . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . cuplul ( G2 . atunci 2. 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Să se calculeze tgα .Proba D. 5p c) Să se arate că. . m ∈ . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p b) Să se arate că grupurile G . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine a1 .informatică. n≥2. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. specializarea matematică . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. MT1. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 3. ∞ ) . Fie f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3 2 2 4. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. profilul militar. + f (−10). ∗) este grup abelian. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . ∀x ∈ . 2. pentru orice α ≥ 2 . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. 4  2 Ministerul Educaţiei. 5p b) Să se arate că. f ( x) = 3 x − 6 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . 3  π 6.. f ( x) = 1 + x. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 .

10 ) . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Să se arate că funcţia f : → . 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1.. 2. t0 ) cu z0 = t0 = 0. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . specializarea matematică . astfel încât a + b = . Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . . q2 ∈ Q0 . 0 x . ∗) şi ( . 2 ) ∗ . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. z0 . n ∈ . n. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. ∀ k1 . k1 ) ∗ ( q2 . p ∈ . Să se arate că BP = 2 BA + BC . b ∈  − . f ( ( q. ∗) este grup abelian. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. c) Să se determine m. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1..informatică. n. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. k2 ) = ( q1q2 . m  2. MT1. n ∈ Z.·). b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0.  . ∗ Ministerul Educaţiei. iar matricea sistemului are rangul 2. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. pentru orice m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). 3 ( ) π  π π 6. 4  2 2 Ministerul Educaţiei. 5. c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . k2 ∈ Z.1) ∗ (1. 4. k1 + k2 ) . ∗ (1. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 .Filiera vocaţională. Fie mulţimea Q 0 =  | m. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 3. Se consideră funcţia f : → . y0 . 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . 2. ∀ q1 .Proba D. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. m. programa M1 1 .

b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . ∗) este grup abelian. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. n ≥ 3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Fie x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1.. c) Să se calculeze lim an . 6. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. 4. Să se arate că  −∞. 2  2.Filiera vocaţională. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. astfel încât tg 2 x = 6. x ∈G .3) şi C ( 0. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. y0 . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . B ( −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. Ministerul Educaţiei. + f ( − n)M1 2 ) . profilul militar.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . astfel încât Cn să dividă Cn+1 . 2 3 a) Să se calculeze ∗ . 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Să se determine n ∈ 5. ∞ ) = ∅. 3.Proba D. 3 4 b) Să se arate că ( G . 2 ) . Se consideră funcţia f : → .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Pe mulţimea G = [ 0. n→∞ . Se consideră funcţia f : → . specializarea matematică . Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. m∈ . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie punctele A (1. Să se calculeze cos 2 x. 2.  ∩ ( log 2 3. 3 3 . situat pe graficul funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii.(MT1.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. Ministerul Educaţiei. 2 5.2. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . → .Filiera vocaţională.3. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se calculeze sin 2 x. . 2. 4. n→∞ . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . dacă T ∈ H . f ( x ) = { x} . + ) . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1.. specializarea matematică . Să se arate că τσ = στ . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Se consideră funcţia f : → . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. MT1. Ministerul Educaţiei. 4.Proba D. Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. f ( x) = x 2 + 1 . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . 1 − i 2009 . Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. g ( x) = 2 x − 1. profilul militar.informatică. atunci −T ∈ H . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . }. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. programa M1 2. Să se arate că funcţia f g 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. 2. ∀ x ∈ a) Să se arate că.3} → {1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim I n . { ∗ }.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx..

32  a b     2. Fie mulţimea de matrice A =   a. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Se consideră funcţia f : → . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 0 2 4 16 4. specializarea matematică .  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . f ( x) = ( x − 1)e . 5. b ∈ .Proba D. Se consideră funcţia f :[0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ) .  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . Ştiind că x1 − x2 = 1. b) Să se calculeze f (1) . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. 2. m ∈ . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . situat pe graficul funcţiei f. să se determine m. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . C ( 2m + 1.Filiera vocaţională. MT1. profilul militar.1) . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . 2. astfel încât a + b = π 2 . care are rădăcinile reale x1 şi x2 . b ∈ 5  . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . C sunt coliniare.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . Fie m ∈ şi punctele A ( m.. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. ∞) → . . + C16 . 3. 2m + 1) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B. oricare ar fi m ∈ .. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. B (1 − m. Fie a.  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ .

y ∈ . a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. ∀n ∈ . MT1. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . Se consideră şirul (an )n≥0 . ∀x.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. .1. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.0 ) .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.informatică. 5. 2.  → ( 0.Proba D. Să se calculeze probabilitatea ca. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . pentru orice a. ştiind că a ≠ b şi că (1. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . ( . sistemul admite soluţii nenule. x + y ≠ 0  . a − an +1 5p . 6. specializarea matematică . 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. B ( 2. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. b) Să se arate că. acesta să aibă ambele cifre impare. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. an+1 = 2 + an . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. Fie a ∈ 1 . y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei.5. Se consideră punctele A (1. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. → . c ∈ . ∞ ) .3) şi C ( −1. 4 Ministerul Educaţiei. x →0 x 5p 5p 5p x>0 . astfel încât sin a = . Să se calculeze sin 3a. b. 4.1) este soluţie a sistemului. Fie funcţia f :  0.Filiera vocaţională. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. definit prin a0 = 3 . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 .·) este grup abelian. 4 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră mulţimea G =   x. b) Să se arate că (G . Fie f : {1.6} o funcţie injectivă. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre.2.⋅) → (G. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. Să se calculeze AB ⋅ AC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3} → {4. • Toate subiectele sunt obligatorii.

Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari.  → . log 2 5 . 6  3  4. profilul militar. y ∈ H astfel încât x + y = 0. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. extrăgând o bilă din urnă. b ∈ Z7 . Într-o urnă sunt 49 de bile. Se consideră funcţiile f n :  0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. n∈ * . c) Să se arate că dacă ( x0 . ∀x ∈ 0. π  π  3.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 .1} sistemul este incompatibil. oricare ar fi x ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. Se consideră funcţia f : \ {1} → . programa M1 π 1 2. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . y0 .. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Ministerul Educaţiei. Să se arate că x = y = 0..Proba D. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. 5. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . Să se calculeze probabilitatea ca. b) Să se arate că pentru m ∈{0. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 .informatică. Ministerul Educaţiei. 4 . ) 2. specializarea matematică . f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. 2. ˆ ˆ b) Fie x. f ( x) = x x +1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. ⋅ tg89 = 1 . f n ( x) = .1}. MT1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. unde m ∈ .Filiera vocaţională.  . 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1.

x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . Se consideră funcţia f : * → . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . y0 = 2. B. Se consideră punctele A. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. Să se arate că AC + DB = 0. c) Să se arate că X 3 = I 3 .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. x +1 3 5 4. b ∈ Z3  . n ∈ . profilul militar. n ≥ 5 . unde m.3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. 3. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . 2. astfel încât a − b = π . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. astfel încât Cn = Cn .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. atunci z ∈ . oricare ar fi X ∈ G . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . Se se arate că funcţia f : ( 0. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . . f ( x) = ex . ∞ ) → (1.  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.1) . Să se determine numerele naturale n . Fie a. −2 ) şi ( −1.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2.) ) . f ( x ) = x+3 este bijectivă. Ministerul Educaţiei. (1. D astfel încât AB = CD. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. specializarea matematică . Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ .informatică. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 n→∞ 2. z0 = 1 . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. 6. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 .Proba+D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie z ∈ . C . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.4 ) . Ministerul Educaţiei.

unde m ∈ . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. Să se calculeze AB ⋅ AC. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. y0 . profilul militar. Se consideră funcţia f : * → . − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . f ( x) = e x . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. este constantă. specializarea matematică . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. dacă m = 0 . .informatică. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox.Proba D. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b .)MT1. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul i z − z este real. Fie z ∈ . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . 4. 1 . care are rădăcinile complexe x1 . b ∈ . 2. Se consideră a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . 3. x4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie a. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . atunci expresia nenulă ( x0 . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . programa M1 5p x →∞ 2. z0 ) a sistemului. f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . x2 .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3π . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . n ∈ 0 π * 1. x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) .

. . c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . profilul militar. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. Să se arate că numărul este real. b) Să se determine a. c) Să se arate că. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . unde a.Proba D. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . f (n)  . Se acordă 10 puncte din oficiu. f . [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Se consideră funcţia f : − {−1} → . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ... situat pe graficul funcţiei f. f ( x) = x3 − 1 . 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . a) Să se determine gradul polinomului f 2 . + cos179 . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. ˆ g2 = 1 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  .. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . n→∞  2  n2 2. b a { } 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. +. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I n = ∫ 2 sin n x dx . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. ˆ ˆ 2. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD .informatică. specializarea matematică . ∀n ≥ 3 . MT1. ⋅ ) . + 1 − 3i 1 + 3i 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. k ∈ .Filiera vocaţională. 3 6   k 4. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . • Toate subiectele sunt obligatorii.

b ∈ } . ∀x ∈ ( 0.3) → . Fie funcţia f : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 2. MT1. b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . 4. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . Se consideră funcţiile f . Ministerul Educaţiei. g : ( 0. Fie matricea A∈ M3 ( ) . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . 0 t . care are toate elementele egale cu 1. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Să se arate că funcţia f este bijectivă. ∞ ) → ( 2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 .3) . în raport cu înmulţirea. f ( x) = ln x + 1 + x 2 .− f ( x ) ≤ 1. 2. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ∈ . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . BC = 5 şi AC = 7 . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. diferită de 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. ∞ ) .informatică. f ( x ) = x 2 + 1 . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Să se calculeze 1 + z + z 2 . ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3− x x . 1 3 2. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . 3.

x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. ABCD . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. ştiind că x ∈  . ⋅ ) şi polinoamele f . Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) .Filiera teoretică. 2. . G . 5. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. n ∈ . Să se demonstreze că EF + HG = CA . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei.Proba D. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem.informatică. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g = X 3 + 2X + 2 . ˆ ˆ f = X 3 − X . π  şi sin 2 x = − . Se consideră funcţia f : → . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . n ≥ 3 este divizibil cu 3. 3  3π  6. [ AB ] . ∀n ≥ 2 . Să se calculeze tg x . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . Să se arate că numărul An . Filiera vocaţională. specializarea matematică . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . g ∈ 3.informatică. [ DA] . 4 5   . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . profilul real. situat pe graficul funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . I n = ∫ x n sin x dx . specializarea matematică . oricare ar fi x∈ 3. Să se arate că x ⋅ y = 1 . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră corpul ( 3 . Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. Punctele E .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . +. b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . Ministerul Educaţiei. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. profilul militar. 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = arctg x . MT1. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. F . Să se determine a ∈ este egală cu 1. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă.

x > 0 . x2 . b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . specializarea matematică . x3 . Ministerul Educaţiei. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. pentru orice valori ale lui a şi b.8} . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.informatică. x  5p ′ ( x).7. astfel încât a + b = → .2. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . x3 . ∀n ≥ 3 . x2 .6.Proba D. 6. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . f ( x) = x π 3 . b) Să se determine a. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . unde a. 1. Ministerul Educaţiei. programa M1 . Să se determine imaginea funcţiei f : .Filiera vocaţională. x2 . x3 ∈ rădăcinile sale. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. Fie a şi b numere reale. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci a + b< 1. sistemul este compatibil.3} → {5. ∞) → . [X ] şi x1 . c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . 5. π 2 cos n x 0 dx . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. c) Să se demonstreze că. b ∈ . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. 1 + 4 x2 4. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . x4 ) cu proprietatea că x1 . .

3. Se consideră punctele A ( 0. ( 1x ) sunt convexe. dacă A ∈ M .   5p 5p 5p { } { }. −1) şi C ( 5. f n ( x ) = x n + ln x. ∞ ) → .3. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . 2 ) . c) Să se demonstreze că. 2. ∞) → . să se determine a1.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. Să se determine toate perechile (a. B (1. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . 4. Fie a ∈ [0.. ∀n ≥ 2 . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. atunci A2 ∈ M . 5p 5p 5p a) Să se arate că. n ∈ 0 t +1 a * . programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1.. 2. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . Se consideră funcţiile f n : ( 0.Filiera vocaţională. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . alegând un număr din mulţimea {1. n .  2  la    3 . n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0.1) . B ∈ M . Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. n→∞ an . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. acesta să nu fie divizibil cu 7.informatică. specializarea matematică . Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. atunci A + B ∈ M . tn dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. Se acordă 10 puncte din oficiu..   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. 2π 4π 6π 8π 6. 5. MT1. dacă A. g n ( x) = f n ( x) + f n * . perpendiculară pe dreapta BC. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1.100} . atunci x ∈  2  . 2.

c . F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se calculeze C10 − C9 . Ministerul Educaţiei. Fie ABCD un paralelogram. b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 .Proba D. pentru care rang A + At = 1 . ştiind că a = b = c . MT1. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. să se arate că ABCD este dreptunghi. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. b. specializarea matematică . 5. 3. → . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . x →∞ 2. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . f : 5p 5p 5p → π . c) Să se determine a. 1 → .informatică. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. x2 . 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. x →0 x c) Să se calculeze lim . a) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1.Filiera vocaţională. b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. b. x3 . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. 2. F ( x) . să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . Fie a. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Fie funcţiile F . Să se arate că funcţia f : 3 3 4. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . Ministerul Educaţiei. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. 6. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. f ( x ) = esin 2 x . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   .

Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Să se rezolve în intervalul (0. 6 2  0 2 4 6 8 4.d sunt în progresie geometrică.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. 2. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. Fie α ∈  π .Filiera vocaţională. programa M1 . Să se calculeze sin 2α . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . x →∞ f ( x + 1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . [X ].  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . Numerele reale pozitive a. Y ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. specializarea matematică . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. 2  3  Ministerul Educaţiei. 1  3π  6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. Se consideră funcţia f : (1. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari.  astfel încât cos α = − . să se determine raţia progresiei. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . MT1.informatică. b) Să se arate că. 5p 5. π 1  3. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. • Toate subiectele sunt obligatorii.b. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 2 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că dacă X . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. . f ( x ) = ln ( ln x ) . a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. dacă X ∈ G . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . profilul militar.c. situat pe graficul funcţiei f. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx .  . oricare ar fi x ∈ . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. atunci X + Y ∈ G. ∞ ) → .

Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră punctele A (1. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . 2. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . 3. b) Să se determine A ⋅ At ).Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. se consideră funcţia ft : → . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. Să se determine α ∈ ( 0. a) Să se calculeze ft′( x). 4. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . oricare ar fi x ∈ . Care este probabilitatea ca.4 ) . x ∈ . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. acesta să fie cub perfect? 5. a) Să se calculeze f (1) . X ∈ M2 ( 2. programa M1 → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2π ) astfel ca tg α = sin α . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . x →∞ x2 x . ft ( x) = x3 + t 2 x . profilul militar. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. c) Să se arate că funcţia g : 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . b ∈ ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. Pentru fiecare t ∈ .Filiera vocaţională. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . specializarea matematică . MT1. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. Fie a. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . 2 ) şi B ( 3. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . b) Să se arate că f este funcţie impară.informatică.

( ) a) Să se determine f (−1). astfel încât sin α + cos α = 1. prima sa cifră să fie număr prim? 5. Fie a. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze   . 4. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. unde x este definit la punctul b). 1 2. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. ∞ ) → .   5   4 2. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. Se consideră funcţiile f n :[0.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru oricare n ∈ 2 * . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . Ştiind că BO = OC . 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. 1 . Să se arate că funcţia f : ( −1. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. ∗ . MT1. profilul militar. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Ministerul Educaţiei.informatică. b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. Fie α ∈ . să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . ∀n ≥ 1 . Care este probabilitatea ca.1) → . oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . c) Să se demonstreze că f = X . f ( x) = ln 1− x este impară. b. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. 1+ x 3. Să se calculeze tg 2α . Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 2n + 1 . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă.Proba D. f n are exact un punct de extrem xn . 2.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . • Toate subiectele sunt obligatorii.

b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. profilul militar.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x3 sunt strict pozitive.Filiera vocaţională. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. ∞ ) → . b) Să se arate că g ( x) = 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + .informatică. Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → .1 Proba D. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . 1+ x 3. ∀x ∈ . b. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . pentru orice n ≥ 2 . atunci x1 . MT1. b. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. pentru nicio valoare a parametrilor a. • Toate subiectele sunt obligatorii. b. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . 4. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. n→∞ 1 . oricare ar fi x ∈ . Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . Care este probabilitatea ca. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că. Fie a.   → . x3 ∈ . + arctg  . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . I n = ∫ e− x x n dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. a) Să se determine a. 5 2. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. b.. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. x2 . c sunt strict pozitive. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. x2 . specializarea matematică . 2 −1 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. e . c.

Se acordă 10 puncte din oficiu. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). 2. 2. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . 1 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă tr ( A ) = 0. n ≥ 2 . . f ( x) = 1 1 1 1 + + + . + .c numere naturale nenule în progresie geometrică. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . Fie funcţia f : → . Să se determine numerele naturale n. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. Fie a. ) şi A2 B = BA2 . Fie ABC un triunghi cu sin A = . specializarea matematică . oricare ar fi a ∈ . 2 Ministerul Educaţiei.informatică. f ( x) = ∫ e−t dt . 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze aria triunghiului ABC. n 5. b) Să se determine a. pentru care C1 + Cn = 120 . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 2.Filiera vocaţională. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. să se arate că numerele a. profilul militar.b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. 5p 5p 5p 2.2009} şi funcţia f : A → . MT1. b) Să se demonstreze că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1... c) Să se determine a.3..c sunt pare. sin B = 1 şi BC = 4. Ştiind că a + b + c este un număr par. • Toate subiectele sunt obligatorii. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b) Ştiind că a ∈ ∗ . 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . ∞) . programa M1 funcţiei f .Proba D.. atunci A2 B = BA2 . c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent.. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. atunci AB = BA . b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 .b. Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie a. B ∈ M2 ( ). Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. 2 4. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 .

atunci b − c ∈ {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. Fie A =   ∈ M2 ( ) . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. ⋅ ). f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar.1} . Să se determine coordonatele punctului C. 4 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . oricare ar fi x. → .Filiera vocaţională.+ ). dacă A ⋅ At = At ⋅ A . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. +. 2. B ( 2. ˆ 7 . 3. specializarea matematică . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. log 2 32 . 3 2 4. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. dacă A − At 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1.C astfel încât A (1. 3 100. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . Să se ordoneze crescător numerele 3!. ) 2009 = A − At . Se consideră funcţia f : → . x∈ .Proba D. 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. b) Să se arate că. f ( x) = 3 3 . 3 6. ∞) . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . f ( x) = arctg x . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → .3) . c) Să se demonstreze că. pentru orice a ∈ . Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 .B. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . Ministerul Educaţiei.5 ) şi AC = 2 AB. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . y ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze A5 − 4C6 . 5p 5. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 .informatică.

z0 ) ∈ . Pentru fiecare n ∈ . unde m ∈ . y0 . ∫0 f ( x)dx . 2. 3 π  6. Ministerul Educaţiei. n ≥ 2 . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. MT1. f ( x) = ex 1+ e x . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . Ştiind că a ∈  . π c) Să se calculeze g   . n ≥ 2 . b) Să se arate că. c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1.3. specializarea matematică . pentru orice n ∈ . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. Fie funcţiile f . π  şi sin a = . y0 . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. funcţia f n este convexă. ∞ ) → . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. profilul militar. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3.Filiera vocaţională.   2 . 4. Să se determine a. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. π ] . pentru orice p ∈ . a) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1.5} care conţin cel puţin un număr par.Proba D. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se calculeze lim xn .informatică. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . să se calculeze tg a. • Toate subiectele sunt obligatorii. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . 5. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze modulul numărului z . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. programa M1 → . 2. 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . 2. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . f n ( x) = x n − nx − 1 . pentru orice n ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

4 . Se consideră funcţia f : → . Fie f o funcţie de gradul întâi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. f ( x) = det( AAt + xB ) . 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . Ministerul Educaţiei. 2. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . c) Să se arate că există m.. situat pe graficul funcţiei f. 5p 5p 5p 2. n→∞ .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ) . B =  1. Ministerul Educaţiei. Câte funcţii f : {1. n ∈ → . b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . N ( 2. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .  x 2... f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1.5 ) şi P ( 3. 3− 2 2. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1.informatică. 6. n ∈ e ∗ . }. ∞) → . D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. cos 3}. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 .10} → {0. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . m ∈ . + f (10 ) = 2 ? 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru oricare x ∈ . f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt .3. Se consideră funcţiile f n : (0. a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. 9 4. c) Să se calculeze lim f n (1) . Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. profilul militar. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Se consideră punctele M (1. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G .. m ) ..cos 2..1) .Filiera vocaţională. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 .. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt .

• Toate subiectele sunt obligatorii.. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . 2 ) şi G ( 3.Proba D. a ∈ . programa M1 x →∞ ln x 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . 5p 5. ). Fie n ∈ .. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. n ≥ 3. specializarea matematică . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . cu coeficienţi întregi. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. n→∞ 1 . ∀n ∈ n +1 * .. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. b) Să se arate că. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x.informatică. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. X ∈ M2 ( 3 * } este finită. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Fie matricea A =  . Ministerul Educaţiei.. Se consideră funcţia f : → .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A.. 5p 6. să se calculeze coordonatele punctului C. Să se calculeze sin a . B ( 5. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. a1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . + C11 . Fie a ∈ cu tg a = 2 . Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .1) . Ştiind că A (1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 2 10 5p 4. { } 5p 2. MT1.. 5 Ministerul Educaţiei. + a1 X + a0 .. 5p 3. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 4 ) . b ∈ Z .Filiera vocaţională. 2. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. .. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. profilul militar. a0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful