MINISTARSTVO ZA TITE OKOLI A, PROSTORNOG URE ENJA I GRADITELJSTVA

3027 Na temelju lanka 104. stavka 1. to ke 3. alineje 4., Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06), ministrica za tite okoli a, prostornog ure enja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK
O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA
I. OP E ODREDBE lanak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuju se na in obilje avanja baterija i akumulatora, na in skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, obveze i odgovornost proizvo a a baterija i akumulatora, proizvo a a ure aja iji su sastavni dio baterije i akumulatori, vrste i iznosi naknada koje pla aju obveznici pla anja naknada, na in i rokove obra unavanja i pla anja naknada, iznos naknada koje se pla aju ovla tenim osobama za skupljanje, obradu i reckliranje otpadnih baterija i akumulatora, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom. (2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na baterije i akumulatore koje se koriste u: ± opremi povezanoj za za titu bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, oru jem, municijom i ratnim materijalom, uz isklju enje proizvoda koji nisu namijenjeni specifi no za vojne svrhe; ± opremi namijenjenoj za upu ivanje u svemir. lanak 2. (1) Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja te kontrolirane oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su izra eni. (2) Rokovi za postizanje ciljeva iz stavka 1. ovoga lanka su: (a) najmanje 25 % stope skupljanja do 26. rujna 2012. godine i (b) najmanje 45 % stope skupljanja do 26. rujna 2016. godine. lanak 3. Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljede e zna enje: 1. Baterija ili akumulator ozna ava svaki izvor elektri ne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili vi e primarnih baterijskih elija/ lanaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili vi e sekundarnih baterijskih elija/ lanaka (koje se mogu puniti) a razlikujemo sljede e vrste: A. starter ± baterija ili akumulator za pokretanje motora s unutra njim izgaranjem, osvjetljavanje ili paljenje; B. gumbasta baterija ( elija) ozna ava malu okruglu prijenosnu bateriju i akumulator iji je promjer ve i od visine i koja je namijenjena za specijalne svrhe kao to su slu na pomagala, satovi, mala prijenosna oprema, sigurnosno napajanje i sli no; C. baterijski sklop ozna ava svaki niz baterija ili akumulatora koji su me usobno povezani i/ili zape a eni u vanjski omot na na in da ine cjelovitu jedinicu koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati;

posjednik otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu posjednik) je pravna ili fizi ka osoba ijom registriranom djelatno u stalno ili povremeno nastaju otpadne baterije ili akumulatori (npr. industrijska baterija ili akumulator ozna ava svaku bateriju ili akumulator koji je namijenjen isklju ivo industrijskom ili profesionalnom kori tenju ili se koristi u bilo kojoj vrsti elektri nog vozila. 9. Posjednikom se ne smatraju gra ani i ku anstva. 15. prijevoza i privremenog skladi tenja otpadnih baterija i akumulatora. be i ni elektri ni alat je svaki ru ni ure aj koji se napaja iz baterije ili akumulatora i koji je namijenjen za aktivnosti odr avanja. ovla tenik je koncesije i ima ugovor s Fondom. 4. vrtlarstva i tome sli no.D. obveznik pla anja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima je proizvo a i/ili uvoznik baterija i akumulatora. 7. razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i recikliranja. uklju uju i uvoz u njezin carinsko podru je. obra iva i elektri nog i elektroni kog otpada i tome sli no). stavljanje na tr i te je snabdijevanje ili stavljanje na raspolaganje. 11. obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora ovla tenom skuplja u i oporabitelju. 6. prijenosna baterija ili akumulator ozna ava svaku bateriju. proizvo a i uvoznik (u daljnjem tekstu: Proizvo a ) je pravna ili fizi ka osoba koja proizvodi ili uvozi pojedina ne baterije i akumulatore i stavlja ih na tr i te u Republici Hrvatskoj neovisno od primijenjene tehnike prodaje. 5. otpadna baterija ili akumulator je baterija ili akumulator koji se ne mo e ponovno koristiti te je namijenjena za obradu i/ili recikliranje. prodavatelj je pravna ili fizi ka osoba koja na profesionalnoj osnovi prodaje ili daje krajnjem korisniku baterije i akumulatore te ure aje iji su sastavni dio baterije i akumulatori. servisi. 10. . gumbastu eliju. naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je naknada koju pla aju uvoznici pojedina nih baterija i akumulatora u Republiku Hrvatsku i/ili proizvo a i baterija i akumulatora proizvedenih u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tr i te baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda. 2. ovla teni oporabitelj otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu oporabitelj) je pravna ili fizi ka osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora. 13. za pokrivanje tro kova skupljanja. ovla tenik je koncesije i ima ugovor s Fondom. 16. ‡ koji se mo e prenositi u ruci i ‡ koji nije industrijska baterija ili akumulator ni starter. 12. prodavatelji. F. naknada ovla tenom skuplja u i oporabitelju je nov ani iznos koji Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) pla a za skupljanje. 3. stopa skupljanja je postotak dobiven dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sakupljenih u jednoj kalendarskoj godini s prosje nom masom prijenosnih baterija i akumulatora koje proizvo a i prodaju izravno krajnjim korisnicima ili isporu uju tre im stranama radi prodaje krajnjim korisnicima tijekom te kalendarske godine i prethodne dvije kalendarske godine. obra iva i otpadnih vozila. 8. privremeno skladi tenje. ure aj podrazumijeva svaku elektri nu ili elektroni ku napravu (aparat) koja se potpuno ili djelomi no napaja energijom dobivenom iz baterije ili akumulatora ili ima sposobnost takvog napajanja. bilo kojoj pravnoj ili fizi koj osobi na podru ju Republike Hrvatske. ovla teni skuplja otpadnih baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu skuplja ) je pravna ili fizi ka osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja. 14. obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora te tro kove informiranja javnosti o skupljanju. proizvo a i uvoznik ure aja (u daljnjem tekstu proizvo a ure aja) je pravna ili fizi ka osoba koja proizvodi ili uvozi ure aje iji su sastavni dio baterije i akumulatori. baterijski sklop ili akumulator koji: ‡ je zatvoren/zape a en/zabrtvljen. gospodarski subjekt je svaki proizvo a i prodavatelj baterija i akumulatora te ovla teni skuplja i oporabitelj otpadnih baterija i akumulatora. gradnje. skupljanje otpadnih baterija i akumulatora je skupljanje. E. u zamjenu za pla anje ili besplatno. obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

‡ o njihovom doprinosu recikliranju otpadnih baterija i akumulatora. (1) Proizvo a ili osoba koja djeluje u njegovo ime du an je informirati javnost i financirati sve nastale tro kove informiranja. o ujka teku e kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektronskom i pisanom obliku. lanak 4. ‡ sa zna enjem simbola prekri ene kante za otpad na kota ima prikazanim u Dodatku II te kemijskih simbola Hg. ± koli ine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora izvezenih u prethodnoj godini iz Republike Hrvatske izra ene u tonama. lanak 6. III. ± koli ine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora obra enih i/ili recikliranih u prethodnoj godini na teritoriju Republike Hrvatske izra ene u tonama. ‡ o obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u cilju olak avanja obrade i recikliranja.17. uklju uju i dobrovoljne korake koje poduzimaju proizvo a i. (2) Proizvo a baterija i akumulatora du an je samostalno ili pomo u ovla tenog skuplja a ili oporabitelja osigurati preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora od krajnjih korisnika i posjednika. Cd i Pb. ± istra ivanje na ovim podru jima. OBVEZE PROIZVO A A BATERIJA I AKUMULATORA lanak 5. ± koli ine svih vrsta baterija i akumulatora prodanih u prethodnoj godini izra ene u tonama. i ± popis svih pravnih osoba koje su u prethodnoj godini izvozile otpadne baterije i akumulatore. (1) Proizvo a du an je prije stavljanja na tr i te baterije i akumulatore ozna iti sukladno lanku 19. ± koli ine svih vrsta otpadnih baterija i akumulatora skupljenih u prethodnoj godini izra ene u tonama. ± popis svih pravnih osoba koje su u prethodnoj godini obavljale djelatnost sakupljanja te obrade i/ili recikliranja otpadnih baterija i akumulatora. prate i list je obrazac propisan posebnim provedbenim propisom koji mora pratiti svaku po iljku otpada koju skuplja preuzima od proizvo a a ili posjednika otpada. (4) Izvje e Agencija podnosi Ministarstvu najkasnije do 31. (2) Izvje e sadr i osobito: ± koli ine svih vrsta baterija i akumulatora stavljenih na tr i te u prethodnoj godini izra ene u tonama. II. OBVEZE PROIZVO A A URE AJA . neovisno o kemijskom sastavu i podrijetlu. ± sudjelovanje gospodarskih subjekata u programima upravljanja okoli em. ovoga Pravilnika. kojima se smanjuju koli ine te kih metala i drugih opasnih tvari sadr anih u baterijama i akumulatorima. ‡ o programima sakupljanja i recikliranja. (1) Agencija za za titu okoli a (u daljnjem tekstu Agencija) izra uje godi nje Izvje e o provedbi odredbi ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu Izvje e). (2) Pod informiranjem podrazumijeva se upoznavanje krajnjeg korisnika: ‡ s mogu im u incima koje tvari kori tene u baterijama i akumulatorima imaju na okoli i ljudsko zdravlje. i ± mjere koje se poduzimaju u cilju promicanja spre avanja nastanka otpada. ± nove tehnike recikliranja i obrade. (3) Osim podataka iz prethodnog stavka Izvje e sadr i i sljede e: ± razvoj/razvojna dostignu a.

lanak 11. (1) Gra ani i posjednici otpadnih baterija i akumulatora.lanak 7. du an je otpadne baterije i akumulatore predati skuplja u ili osobi ovla tenoj za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora. preuzeti od prodavatelja i posjednika otpadne baterije i akumulatore skupljene u njegovu poslovnom prostoru u roku od 24 sata po pozivu. (2) Prodavatelj i posjednik du an je preuzimati otpadne baterije i akumulatore kakve ima u svom prodajnom programu. (4) Prodavatelj i posjednik iz ovog lanka ne podlije e obvezi pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom temeljem Zakona o otpadu. Prodavatelj. i 3. (2) Skuplja . (5) Osobe ovla tene za gospodarenje otpadnim vozilima. lanak 9. (4) Odredbe iz stavka 1. otpadnim elektri nim i elektroni kim ure ajima i . (1) Prodavatelj i posjednik du an je postaviti spremnike za odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru ili neposrednoj blizini. (4) Posjednik otpadnih baterija i akumulatora du an je predati otpadne baterije i akumulatore te popunjeni prate i list skuplja u i osigurati mu uvjete za nesmetano preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora. (2) Proizvo a ure aja du an je dati uputu krajnjem korisniku o na inu lakog i sigurnog va enja i zamjene baterije i akumulatora iz ure aja. (1) Skuplja otpadnih baterija i akumulatora du an je od posjednika preuzeti otpadne baterije i akumulatore bez naknade te ih predati na obradu i/ili recikliranje. ovoga pravilnika. ovoga Pravilnika. (3) Proizvo a ure aja du an je informirati krajnjeg korisnika o vrsti ugra enih baterija i akumulatora sukladno lanku 19. OBVEZE PRODAVATELJA I POSJEDNIKA lanak 8. ± otpadni starteri ± otpadne prijenosne baterije i akumulatori (3) Posjednik otpadnih baterija i akumulatora mora voditi o evidnik o nastajanju i tijeku otpadnih baterija i akumulatora (ONTOBA) iz Dodatka III. moraju otpadne baterije i akumulatore skupljati odvojeno od komunalnog i ostalih vrsta otpada. (3) Skuplja otpadnih baterija i akumulatora du an je otpadne baterije i akumulatore predati osobi ovla tenoj za obradu i/ili recikliranje ili iste izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom tro ku. IV. (1) Proizvo a ure aja du an je osigurati lako i sigurno va enje i zamjenu istro ene baterije i akumulatora iz ure aja. (2) Otpadne baterije i akumulatori moraju se odvojeno skupljati prema vrstama u posebno ozna ene spremnike.. bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvo a a. uklju uju i otpadne baterije i akumulatore koje mogu biti sastavni dijelovi ure aja koje prodaje ili servisira. ovog lanka ne primjenjuju se na ure aje iz Dodatka I. V. GOSPODARENJE OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA lanak 10. du an je radi pra njenja punog spremnika. ovoga Pravilnika. posjednik te proizvo a otpadnih baterija i akumulatora. (3) Prodavatelj i posjednik mora na vidnom mjestu dati obavijest i pru iti informaciju krajnjem korisniku o mjestu i na inu skupljanja otpadnih baterija i akumulatora u svom poslovnom prostoru. 2.

ovog Pravilnika (4) Rok za dostavu podataka iz stavka 1. (3) Oporabitelj mora imati skladi te za prihvat skupljenih otpadnih baterija i akumulatora u skladu s posebnim propisom te ispuniti minimum zahtjeva za obradu iz Dodatka V. (1) Oporabitelj du an je preuzeti skupljene otpadne baterije i akumulatore od skuplja a bez naknade. ovoga lanka kod uvoza pojedina nih baterija i akumulatora obra unava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD). to predstavlja ovjereni obrazac dokumenta o prekograni nom prometu otpadom. ovoga Pravilnika. (4) Na temelju podataka iz stavka 2.00kn/kg c) INDUSTRIJSKE baterije i akumulatori 1. (3) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstva financija-Carinska uprava dostavlja Fondu na na in i u rokovima koji e se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom. VRSTE I IZNOSI NAKNADA ZA GOSPODARENJE OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA lanak 14. (1) Skuplja du an je dostavljati Fondu podatke iz Prate eg lista na propisanom obrascu ISOBA iz Dodatka III. ovoga lanka sastavni je dio ugovora o obavljanju poslova sakupljanja. ovoga pravilnika.65kn/kg b) PRIJENOSNE baterije i akumulatori 12. (2) Naknadu iz stavka 1. (2) U slu aju izvoza otpadnih baterija i akumulatora na obradu i/ili recikliranje. (1) Naknada za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima upla uje se Fondu za uvezene i/ili proizvedene baterije i akumulatore u iznosu od: a) STARTERI 0. uz podatke iz prethodnog stavka ovog lanka i obrazac Prate eg lista skuplja mora Fondu dostaviti dokaz da je otpad obra en i/ili recikliran. (3) Oporabitelj du an je dostaviti Fondu podatke o preuzetim i obra enim i recikliranim otpadnim baterijama i akumulatorima iz Prate eg lista na propisanom obrasacu IOOBA iz Dodatka III. obradu i/ili recikliranje.00 kn/kg.opremom te drugom opremom i ure ajima iji su sastavni dio baterije i akumulatori. ovoga lanka Fond donosi rje enje obvezniku pla anja naknade o visini naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima. i 3. Obveznici pla anja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima pla aju naknadu na uvezene baterije i akumulatore u Republiku Hrvatsku ili na baterije i akumulatore proizvedene u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tr i te baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda. a naknadu na proizvedene nove baterije i akumulatore obra unava Fond prilikom stavljanja na tr i te u Republici Hrvatskoj na temelju podataka koje su proizvo a i du ni dostavljati Fondu prema lanku 16. (2) Prilikom preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora od skuplja a oporabitelj du an je ovjeriti prate i list. sukladno posebnom propisu. du ne su baterije i akumulatore odvojiti na vlastiti tro ak te kao posjednici osigurati njihovu predaju ovla tenim osobama za skupljanje. lanak 12. lanak 13. lanak 15.a ovoga Pravilnika. obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora koje skuplja i/ili oporabitelj sklapa s Fondom. VI. .

00 kn/t.50 kn/kg za preuzete koli ine otpadnih startera od posjednika.0005% ive po masi ± vi e od 0. (3) Uz oznake iz stavka 2. (1) Naknada skupljanja za sakupljene koli ine otpadnih baterija i akumulatora. godine mora se na svim prijenosnim . lanak 16. rujna 2008. (1) Skuplja i i oporabitelji imaju pravo na naknadu tro kova gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.002% kadmija po masi. (2) Pod tro kovima gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima razumijevaju se: ± naknada skupljanja otpadnih baterija i akumulatora koja obuhva a tro kove skupljanja. ± 0. (2) Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora iznosi 100. ± vi e od 0. uklju ivo PDV. (1) Baterije i akumulatori koji se stavljaju na tr i te Republike Hrvatske do 26. PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lanak 19. a ako sadr e: ± vi e od 0. ovog lanka nakon 26. najkasnije do 31. (5) Fond dostavlja izra unatu stopu skupljanja Agenciji najkasnije dva mjeseca od kraja kalendarske godine na koju se izra un odnosi. (3) Na zahtjev Fonda podaci iz evidencije mogu se dostavljati Fondu i u kra im vremenskim razdobljima. (2) Sve baterije i akumulatori koji se stavljaju na tr i te Republike Hrvatske nakon 26.(5) Protiv rje enja Fonda mo e se izjaviti alba Ministarstvu za tite okoli a. (4) Temeljem dostavljenih podataka iz obrazaca IU/PBA i ISOBA Fond izra unava stopu skupljanja prema tablici iz Dodatka IV. ± 0. rujna 2009. rujna 2008. ovog Pravilnika protekom kalendarske godine. sije nja teku e godine za prethodnu godinu.a ovoga Pravilnika. (1) Obveznik pla anja naknade o uvozu ili stavljanju na tr i te baterija i akumulatora za svaku poslovnu godinu vodi vlastitu poslovnu evidenciju. iznosi: ± 12 kn/kg za preuzete koli ine otpadnih prijenosnih baterija od posjednika. a sadr e odre ene opasne tvari: ± ivu ± vi e od 0. ovog Pravilnika. ± vi e od 0. godine moraju biti ozna eni simbolom iz Dodatka II ovog Pravilnika. i II.a ovoga pravilnika. privremenog skladi tenja i prijevoza. godine. lanak 17. (2) Podaci iz evidencije iz stavka 1 ovog lanka dostavljaju se Fondu na propisanom obrascu Izvje e uvoznika i/ili proizvo a a baterija i akumulatora (u daljnjem tekstu: IU/PBA) iz Dodatka III.50 kn/kg za preuzete koli ine otpadnih industrijskih baterija i akumulatora. prostornog ure enja i graditeljstva u roku od 8 dana od dana dostave rje enja.004 % olova po masi moraju se ozna iti prema Dodatku II. lanak 18.025% kadmija po masi. i II. VII.4 % olova po masi moraju se ozna iti prema Dodatku II. ± naknada oprabitelju za obradu i recikliranje.

. (5) Zabrana iz stavka 2 ovog lanka. sije nja 2007. (3) Obveza pla anja naknade za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima iz lanka 14.. ili (c) be i nim elektri nim alatima. Ministrica Marina Matulovi -Dropuli . sije nja 2006.. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. ing. lipnja 2007. ovoga lanka. 5. godine. i 15. godine. v. akumulatora i startera. tiskani su uz ovaj pravilnik i ine sastavni dio ovog Pravilnika. (4) Zabrana iz stavka 1. godine dostaviti Fondu popunjeni obrazac prema lanku 16. (2) Fond e temeljem podataka iz stavka 1. sije nja 2007. stavljanje na tr i te Republike Hrvatske prijenosnih baterija ili akumulatora koji sadr e vi e od 0. ne odnosi se na gumbaste elije s masenim sadr ajem ive manjim od 2%. rujna 2008. velja e 2007. lanak 20. ovog pravilnika s podacima o proizvedenim i uvezenim koli inama baterija i akumulatora stavljenih na tr i te Republike Hrvatske za razdoblje od 1. (1) Proizvo a je du an do 15. ovog lanka obra unati obveze proizvo a a. prosinca 2006. prosinca 2006. r. godine ispuniti minimalne zahtjeve za recikliranje iz Dodatka V. godine. i V. dio B ovoga Pravilnika. dipl. do 31. lanak 23. uklju uju i sigurnosnu rasvjetu. (1) Zabranjuje se od 1. III. (3) Zabranjuje se odlaganje na odlagali ta i spaljivanje otpadnih baterija.. IV. godine. stavljanje na tr i te Republike Hrvatske baterija i akumulatora koje sadr e vi e od 0. ovoga pravilnika zapo inje 1. ovog lanka ne odnosi se na ostatke baterija i akumulatora nakon postupaka obrade i recikliranja.a. ne odnosi se na prijenosne baterije i akumulatore koji su namijenjeni za kori tenje u: (a) sigurnosnim i alarmnim sustavima. rujna 2010. akumulatorima i starterima ozna iti i njihov kapacitet u vidljivom. Oporabitelj je du an nakon 26. II. (6) Odredba stavka 3. lanak 24. Dodaci I. godine. Klasa: 351-01/06-04/30 Urbroj: 531-08-1-06-1 Zagreb.baterijama. II.. (4) Obveze i prava skupljanja i oporabe otpadnih baterija i akumulatora zapo inju danom sklapanja ugovora ovla tenika koncesije s Fondom. lanak 22.002% kadmija po masi uklju ivo istih koje su ugra ene u ure aje. (b) medicinskoj opremi. itljivom i neizbrisivom obliku. ali ne prije 1. arh. (2) Zabranjuje se nakon 26.0005% (mase) ive uklju ivo takve baterije i akumulatore ugra ene u ure aje. lanak 21.

gdje je uporaba baterija i akumulatora navedenih u Dodatku I. te profesionalna oprema namijenjena radu u visoko osjetljivom okru ju. OZNA AVANJE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE Simbol mora obuhvatiti najmanje 3% povr ine najve e plohe baterije ili akumulatora.a . Ukoliko dimenzije baterija. akumulatora i baterijskog sklopa onemogu uju da veli ina oznake bude najmanje 0. baterije i akumulatori ugra eni u medicinske ure aje namijenjene odr avanju ivotnih funkcija i u elektroni ke stimulatore srca. DODATAK II. za koje je neprekidan rad vrlo bitan i iz kojih baterije i akumulatore mo e ukloniti jedino kvalificirano osoblje.5 cm × 0. tehni ki neophodna. Ure aji u kojima su baterije zalemljene. DODATAK II. primjerice u blizini hlapivih tvari.5% povr ine i ne mo e biti ve a od 5cm × 5cm. te kako bi se o uvali memorija i funkcije podataka informati ke tehnologije i poslovne opreme. 3. moraju biti prilo ene upute koje korisnika upoznaju sa sadr ajem baterija i akumulatora opasnim po okoli i s na inom njihovoga sigurnog uklanjanja. a njegove dimenzije ne mogu prelaziti veli inu 5 cm × 5 cm. Uz ure aje iz kojih korisnik ne mo e sam izvaditi baterije i akumulatore te ih zamijeniti. sukladno ovom Dodatku. Prenosivi ure aji kod kojih bi uklanjanje baterija od strane nekvalificiranih osoba moglo predstavljati opasnost za sigurnost korisnika ili bi moglo tetno utjecati na rad ure aja. zavarene ili na drugi na in trajno pri vr ene za terminale kako bi se osigurao kontinuitet opskrbe strujom u zahtjevnoj industrijskoj uporabi. Za cilindri ne elije oznaka mora obuhvatiti 1.DODATAK I 1. Referentne elije u znanstvenoj i profesionalnoj opremi.5 cm oznaka veli ine 1 cm × 1 cm se mora otisnuti na ambala i. 2.

IZVJE E SKUPLJA A OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA PODACI O SKUPLJA U . itljiv i neizbrisiv. Hg za ivu i Pb za olovo). Simbol mora biti vidljiv.Simboli koji navode sadr aj te kih metala navode kemijski simbol elementa (Cd za kadmij. 10 000 Zagreb Nazorova 50. trebaju biti veli ine ¼ oznake za odvojeno skupljanje i otisnuti ispod njega. DODATAK III O EVIDNICI I IZVJE A IZVJE PODATKE POPUNJAVA: E UVOZNIKA i/ili PROIZVO A A BATERIJA I AKUMULATORA PROIZVO A PODACI O PROIZVO A U/UVOZNIKU UVOZNIK Ime proizvo a a (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: e-mail adresa: Mati ni broj: Faks: IZVJE E O PROIZVEDENIM/UVEZENIM KOLI INAMA BATERIJA I AKUMULATORA tona datum STARTERI Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori Mjesto: Datum: Potpis: Dostaviti: Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost M.P.

Ime proizvo a a (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: E-mail adresa: Mati ni broj: Faks: IZVJE Skupljeno: Starteri E O SKUPLJENIM KOLI INAMA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA tona datum Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori Predano oporabitelju Republike Hrvatske: Starteri na podru ju tona datum Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori Izvezeno na obradu i reckliranje: Starteri Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori tona Mjesto: Datum: Potpis: Dostaviti: Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost M. 10 000 Zagreb Nazorova 50. IOOBA .P.

P.IZVJE E OPORABITELJA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA PODACI O OPORABITELJU Ime proizvo a a (tvrtka): Adresa: Osoba za kontakt: Telefon: E-mail adresa: Mati ni broj: Faks: IZVJE E O PREUZETIM I OPORABLJENIM KOLI INAMA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA tona datum Preuzeto od skuplja a: Starteri Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori Oporabljeno: Starteri Prijenosne baterije i akumulatori Industrijske baterije i akumulatori tona datum Mjesto: Datum: Potpis: Dostaviti: Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost M. 10 000 Zagreb Nazorova 50. ONTOBA O EVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA DJELATNOST PROIZVO A -POSJEDNIK SKUPLJA TVRTKA ADRESA .

4 Stopa sakupljanja (P4) (S4) 3*S4/(P2+P3+P4) Prodaja u godini 5 Sakupljanje u god. 3 Stopa sakupljanja (P3) (S3) 3*S3/(P1+P2+P3) Prodaja u godini 4 Sakupljanje u god.OBRADA RECIKLIRANJE IZVOZNIK KLJU NI BROJ OTPADA NAZIV VRSTE OTPADA: KOLI INA U TONAMA DATUM SKUPLJANJE ULAZ IZLAZ STANJE PRIJEVOZ KOLI INA PREDANOG OTPADA U TONAMA OBRADA R RECIKLIRANJE R EU IZVOZ OSTALO DODATAK IV. 5 Stopa sakupljanja (P5) (S5) 3*S5/(P3+P4+P5) Prodaja u godini 6 Sakupljanje u god. 7 Stopa sakupljanja . 6 Stopa sakupljanja (P6) (S6) 3*S6/(P4+P5+P6) Prodaja u godini 7 Sakupljanje u god. PRA ENJE PRIDR AVANJA CILJEVA SAKUPLJANJA IZ LANKA 2. Godina X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 Sakupljanje Prodaja u godini 1 (P1) Prodaja u godini 2 (P2) ± (SS3) (SS4) (SS5) (SS6) (SS7) = = = SS4 = SS5 = SS6 Izra un Zahtjev izvje tavanja Prodaja u godini 3 Sakupljanje u god.

8 Stopa sakupljanja (P8) (S8) 3*S8/(P6+P7+P8) Prodaja u godini 9 Sakupljanje u god. 10 Stopa sakupljanja (P10) (S10) 3*S10/(P8+P9+P10) itd. 10 Sakupljanje u god. (S7) 3*S7/(P5+P6+P7) (SS8) (SS9) (SS10) = SS7 = SS8 = SS9 Prodaja u godini 8 Sakupljanje u god. DETALJNI ZAHTJEVI U VEZI OBRADE I RECIKLIRANJA DIO A: OBRADA 1. uklju uju i privremeno skladi tenje. . to ka 8. DIO B: RECIKLIRANJE 3. Obrada i svako skladi tenje. i (c) recikliranje 50% prosje ne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora. 2. Procesi recikliranja trebaju posti i sljede u minimalnu u inkovitost recikliranja: (a) recikliranje 65% prosje ne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora.(P7) X+8 X+9 X+10 X+11 itd. uklju uju i recikliranje sadr aja kadmija u najve oj tehni ki izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih tro kova. 9 Stopa sakupljanja (P9) (S9) 3*S9/(P7+P8+P9) Prodaja u god. Obrada minimalno treba uklju ivati uklanjanje svih teku ina i kiselina. ovoga pravilnika) X = 2006. uklju uju i recikliranje sadr aja olova u najve oj tehni ki izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih tro kova. (b) recikliranje 75% prosje ne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora. godina DODATAK V. itd. LEGENDA: P = prodaja (stavljeno na tr i te Republike Hrvatske) S = skupljeno SS = stopa skupljanja (prema lanku 5. u objektima za obradu treba se odvijati na lokacijama s nepropusnim povr inama i prikladnim vodonepropusnim pokrovom ili u prikladnim spremnicima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful