perquè no som

cap joguina...

hores ni parlar -ne!!

65

sis bones raons per a aturar la modificació de la directiva europea sobre el temps de treball

www.intersindical-csc.cat sanitat@intersindical-csc.cat

perquè no som

cap joguina...

La Intersindical-CSC crida a totes les treballadores i treballadors de Sanitat a mobilitzar-se d'una manera massiva i unitària per a aturar la modificació de la Directiva Europea sobre el temps de treball, que va aprovar el Consell de la Unió Europea del passat 9 de juny.
El passat 9 de juny de 2008, el Consell de la Unió Europea, va aprovar una modificació de la Directiva 2003/88/CE, relativa a l'organització del temps de treball. Els canvis introduïts pel Consell a la Directiva suposen un clar retrocés en els drets laborals dels treballadors i treballadores europeus. El Consell, l'Òrgan legislatiu constituït pels representats dels governs dels estats membres de la unió Europea (UE), sota l'excusa de la “flexibilitat”, el que realment proposa és precaritzar les condicions laborals i d'una manera singular, les dels treballadors i treballadores de la sanitat. D'altra banda, mitjançant les modificacions introduïdes a la Directiva, els governs de la UE pretenen convertir en paper mullat les múltiples sentències del Tribunal de Justícia de la UE que suposen una clar reafirmació dels drets laborals europeus recollits e la Directiva 2003/88/CE, enter les que destaquen les sentències relatives als períodes inactius de les guàrdies mèdiques.

65 hores de treball? Temps inactiu durant de les guàrdies? Negociació individual de les condicions de treball? MENTIDES!!!

hores ni parlar -ne!!
www.intersindical-csc.cat

65

t’informem...
Quins són els canvis més importants que es pretenen introduir a la Directiva 2003/88/CE?
El temps “inactiu” d'atenció continuada, durant el que el treballador romangui en el lloc de treball, a disposició de l'empresari (per exemple el temps d'inactivitat entre l'atenció a dos pacients d'un metge en una guàrdia) podrà no ser tingut en compte a efectes del còmput dels períodes de descans diari i setmanal, ni per al còmput de les 48 hores de treball màxim setmanal obligatori.

1

La modificació de la Directiva hi introdueix nous conceptes, modificant l'apartat de definicions (Art. 2) de la Directiva 2003/88/CE. A la Directiva original (2003/88/CE), apareixien definits dos conceptes complementaris i de fàcil comprensió: “temps de treball” (working time): “durant el que el treballador està treballant, a disposició de l'empresari i realitzant la seva activitat o tasca”; “temps de descans” (rest period): “tot període que no és temps de treball”. La modificació de la Directiva aprovada el 9 de juny, altera substancialment la situació en introduir aquests conceptes: “període d'atenció continuada” (on-call time): “el període de treball durant el que el treballador té el deure d'estar disponible al lloc de treball amb l'objecte d'intervenir, a requeriment de l'empresari, i realitzar la seva activitat o funcions” “període inactiu de temps d'atenció continuada” (inactive part of on-call time): tot període durant el qual el treballador està disponible, d'acord amb el paràgraf anterior, però en el que no és requerit per realitzar les seves activitats o tasques” Aquest “període inactiu de temps d'atenció continuada” no es considerarà temps de treball (excepte quan la legislació nacional o un acord entre els interlocutors socials disposi una altra cosa), “podrà calcular-se sobre la base de la mitja d'hores o d'una proporció del temps de disponibilitat que tingui en compte l'experiència del sector del qual es tracti”, i no es tindrà en compte per al càlcul dels períodes de descans diari ni setmanal, i per tant no comptabilitzarà a efectes de còmput de les 48 hores de treball màxim setmanal.

www.intersindical-csc.cat

t’informem...

Quins són els canvis més importants que es pretenen introduir a la Directiva 2003/88/CE?

Mitjançant l'argúcia legal d'introduir nous conceptes, els governs de la UE volen evitar haver d'acatar i complir las múltiples sentències del Tribunal de Justícia Europeu (sentències SIMAP, Jaeger, Vorel, ...) que estableixen clarament que, d'acord amb la Directiva 2003/88/CE vigent, tot el temps que un treballador romangui en el seu lloc de treball a disposició de l'empresari ha de ser considerat ”temps de treball” i que, com a tal, ha de ser computat a efectes dels càlcul de les 48 hores de treball màxim setmanal, rebutjant l'intent d'alguns governs europeus de què el temps “inactiu” de guàrdia no computi a aquests efectes. Per a no complir una llei que estimen massa favorable per als treballadors, els governs de la UE pretenen modificar aquesta llei introduint-hi les modificacions comentades més amunt. Si no aconseguim evitar-ho, la conseqüència pràctica serà que, per a arribar a les 48 hores de treball de treball setmanal màxim obligatori, se'ns obligarà a romandre més hores en els centres de treball que en l'actualitat.

Si bé és cert que , amb caràcter general, manté el límit màxim de treball obligatori setmanal en 48 hores, la nova Directiva permet que el càlcul de les 48 hores es realitzi en un període de referència de fins a 1 any, i dir en un període molt més llarg que l'actual (6 mesos a l'Estatut Marc), el que els permetrà, en major mesura que a l'actualitat, que els empresaris/administració pugui obligar-nos a realitzar, en determinades èpoques, jornades que sobrepassin àmpliament les 48 hores setmanals.

2

En la seva nova redacció la Directiva permetrà que els descansos compensatoris puguin considerar-se “en un període raonable”, resolent l'ambigüitat existent en la Directiva original de manera més concreta els interessos dels treballadors i treballadores, i en un sentit clarament oposat a les posicions del Tribunal de Justícia de la Unió que exigeix que els descansos compensatoris es concedeixin de manera immediata.

3

www.intersindical-csc.cat

t’informem...
4

Quins són els canvis més importants que es pretenen introduir a la Directiva 2003/88/CE?

Es manté i es reforça la clàusula “opt-out”, és a dir, la possibilitat de què un treballador a nivell individual, i al marge de la negociació col·lectiva, decideixi “voluntàriament” superar el límit de les 48 hores de treball màxim setmanal, sota determinades condicions que pretenen fer-la més presentable: - La durada del compromís d'acceptar aquesta clàusula serà per una any, renovable. - Cap empresari pot obligar a un treballador a acollir-se a aquesta opció, i no podrà sancionar al treballador que no s'hi aculli , o que hi renunciï després d'acceptar-la. - Es considerarà nul i sense efecte els consentiment donat per un treballador en el moment de la seva contractació o durant les quatre primeres setmanes després de signar el seu contracte. - Els empresaris hauran de portar registres dels treballadors que s'acullin al “opt-out” i aquests registres hauran d'estar a disposició de les autoritats laborals. Aquesta clàusula “opt-out” fou introduïda, amb caràcter transitori, a la Directiva 2003/88 per pressions del Regne Unit. Ara, la proposta de modificació aprovada pel Consell de la UE, no només la manté si no que la converteix en definitiva. I malgrat que intenta camuflar-se el seu veritable significat és que es tracta d'un clar intent de trencar amb el principi que la negociació col·lectiva és l’instrument fonamental perquè els treballadors aconsegueixin millores laborals. La història ha demostrat que els grans avançaments en les condicions laborals dels treballadors són fruit de la seva acció col·lectiva i que, en la immensa majoria dels casos, la negociació individual de cada treballador amb l'empresari debilita extraordinàriament les seves possibilitats d'aconseguir millores laborals.

www.intersindical-csc.cat

t’informem...
5

Quins són els canvis més importants que es pretenen introduir a la Directiva 2003/88/CE?

Per a aquells treballadors que “voluntàriament” acceptin la clàusula “opt-out”, seran possibles jornades de fins a 65 hores setmanals, quan el “període inactiu de temps de disponibilitat” tingui la consideració de “temps de treball”. Quan aquest “període inactiu” no sigui considerat “temps de treball” el límit d'hores de treball setmanal s'estableix en 60 hores. El període de referència per al càlcul d'aquestes 65 o 60 hores serà de fins a 3 mesos, pel que en moltes circumstàncies aquests límits podran ser clarament superats.

La possibilitat de precarització dels contractes temporals és clarament reforçada. En els contractes temporals de menys de 10 setmanes els treballadors “podran” acollir-se a la clàusula “opt-out” dins de les primeres 4 setmanes després de signar el contracte, i no seran d'aplicació els límits de 65 o 60 hores de treball màxim setmanal.

6

xhhfiwnn @jdi!??¿¡++*pdo !!xx2@jhhcd?¿??¿kloijvip 2654506€€€€jfyemmfrsw xx!!;0fjrhg&&hfnjtijmedy

respectar, informem -nos!!
www.intersindical-csc.cat

per a fer -nos

ens mobilitzem ...
Què hem de fer davant l'aprovació dels canvis en la directiva pel Consell de la UE?

La nova redacció de la Directiva suposa una important victòria de les forces polítiques europees partidàries de liberalitzar el mercat de treball de la UE, encapçalades pel govern del Regne Unit, i reforçades gràcies a les victòries electorals conservadores de França i Itàlia (Sarkozy i Berlusconi). Aquestes forces neoliberals, després d'intentar-ho diverses vegades en els darrers anys, han aconseguit per fi que la majoria dels representats dels estat de la UE aprovin la seva proposta de modificació de la Directiva sobre el temps de treball, sense vots en contra i amb la tèbia abstenció dels representants dels governs d'Espanya, Bèlgica, Xipre, Grècia i Hongria (Portugal i Malta també van presentar reserves). No obstant, l'evident victòria neoliberal que suposa l'aprovació pel Consell de la UE dels canvis en la Directiva no és encara definitiva, a causa de què el nou text, abans de convertir-se en legislació europea, ha de ser aprovat també pel Parlament Europeu, o un altre òrgan legislatiu de la UE, escollit directament pels ciutadans, el qual el debatrà durant el darrer trimestre de 2008. En aquesta situació, per a evitar el fort retorcés en les condicions laborals dels treballadors europeus, nombrosament els de la sanitat, que suposa la nova Directiva, és fonamental aconseguir que el Parlament Europeu rebutgi la proposta aprovada pel Consell el passat 9 de juny. Fins ara, el Parlament Europeu sempre s'ha manifestat en contra de la clàusula “opt-out” i ha defensat que havia de ser eliminada. No obstant, el reforç de les forces neolliberals després de les victòries conservadores a França i Itàlia, fan que, en aquesta ocasió, existeixin força possibilitats de què el Parlament Europeu recolzi els canvis que proposa el Consell de la UE. Només mitjançant la mobilització masiva de les treballadores i treballadors europeus, serà possible crear un clima social a tota Europa que, d'una banda, evidenciï que les treballadores i treballadors europeus no acceptem la modificació de la Directiva aprovades pels representant dels governs dels Estats de la UE i que, d'altra banda, forci als europarlamentaris a tirar avall la retrògrada proposta aprovada pel Consell, quan sigui debatuda al Parlament Europeu.

www.intersindical-csc.cat

ens mobilitzem ...

Què hem de fer davant l'aprovació dels canvis en la directiva pel Consell de la UE?

En aquest moment d'especial rellevància per al futur de les condicions laborals de la sanitat catalana, la Intersindical-CSC crida a tots els treballadors i treballadores del sector sanitari, i a les seves organitzacions sindicals, a mobilitzar-se d'una manera activa i unitària per a que quedi ben clar:

« que les treballadores i treballadors de la sanitat de Catalunya rebutgem d'una manera unànime la
retrògrada proposta dels Consell de la Unió Europea,

« « que li reclamem al Parlament Europeu que defensi els nostres drets laborals i es negui a acceptar
la proposta de modificació de la Directiva aprovada per Consell, i

« « que exigim

als partits polítics, als governs català i espanyol, així com a les administracions sanitàries, el seu compromís per què en cas hipotètic que el Parlament Europeu aprovi la proposta de modificació de la Directiva que li proposarà el Consell de la UE, aquesta modificació mai serà aplicada a les treballadores i treballadors catalans de la sanitat.

mació, f r fo or in m

aci ó, mobil

ció itza

fes sentir la teva veu!!
www.intersindical-csc.cat

perquè no som

cap joguina...
hores ni parlar -ne!!

65

www.intersindical-csc.cat sanitat@intersindical-csc.cat