Microfinance ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး

နိဒါန္း

ေဒၚျမေမဆိုတဲ့ ကေလးသံုးေယာက္အေမ မုဆိုးမၾကီးဟာ ….ျမိဳ႕မွာ အေၾကာ္မ်ားကို ဗန္းကေလးထဲ ထည့္ျပီး
လိုက္ေရာင္းတဲ့

ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုး

ေၾကာ္ေလွာ္ျခင္းနဲ႕
အိမ္ေလးဟာ

ေစ်းသည္

လက္သုပ္စံုလုပ္ရာမွာ

ကၽြမ္းက်င္လွေပမယ့္

ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္

သူမေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ေငြေခ်းငွားေပးဖို႕

မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

ဆယ့္ငါးက်ပ္တိုး၊

တရာမွာ

အမ်ိဳးသမီးၾကီး

ဆိုင္ဖြင့္ဖို႕

လမ္းျဖစ္တာေၾကာင့္
အသိအကၽြမ္းမ်ားကို

ရပ္ကြက္ထဲက

ႏွစ္ဆယ္တိုးေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။

သူမဟာ

အရင္းအႏွီး

မရွိပါဘူး။

ဆိုင္ေလးဖြင့္ရရင္

ျဖစ္တာေၾကာင့္

အိမ္ကို

သူမတတ္ႏိုင္တဲ့

သူမရဲ႕

ေအာင္ျမင္မယ္လို႕

အကူအညီေတာင္းေပမယ့္

ေငြတိုးေခ်းစားတဲ့

အေၾကာ္မ်ိဳးစံု

ဘ၀တူေတြမို႕

သြားေတာ့လဲ

တရာမွာ

အတိးု ႏွဳန္းထက္

ပိုျပီး

ျမင့္မားေနပါတယ္။

ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဆဲ
အရင္းအႏွီးမရွိသူေတြ
ဘဏ္ေတြက

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ
အမ်ားအျပား

ေငြေခ်းဖို႕

ေဒၚျမေမလိုပဲ

ရွိေနပါတယ္။

ခဲယဥ္းတာေၾကာင့္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသံသရာကေန

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ

ရပ္ကြက္၊

ေက်းရြာမွာ

အားနည္းတဲ့

ရွိတဲ့

ရုန္းထြက္ဖို႕
ႏိုင္ငံေတြမွာ

ေငြတိုးေခ်းစားသူေတြနဲ႕

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ ေခ်းေငြ (informal credit) ကို အားကိုးၾကရပါတယ္။ ဒီလို အားကိးု ရာမွာလဲ
အတိုးႏွဳန္းေတြက ျမင့္မားျခင္းနဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေငြကို ေရတိုကာလအတိုင္းအတာ တခုအထိသာ ေခ်းယူႏိုင္မွဳ
စတာေတြေၾကာင့္

တပိုင္တႏိုင္

စီးပြားျဖစ္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေလးေတြ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

စီးပြားေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ဗဟုသုတေတြလဲ ရဖို႕ ခဲယဥ္းၾကပါတယ္။

မရွိၾကပါဘူး။

ဒီလို အေျခအေနေတြ ၾကံဳေနရသူေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္လိုပါတယ္။ ဒီထြက္ေပါက္ကေတာ့ microfinance ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

Microfinance ဆိရ
ု ာ၀ယ္

Micro ဆိုတာကို "ေသးငယ္ေသာ" လို႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိၾကျပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးရွဴေထာင့္ကေန
ရွဳျမင္သံုးသပ္တဲ့အခါ

ေသးငယ္ေသာ

စြန္႕ဦးတီထြင္စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊

တႏိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ

ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ လူထုလူတန္းစားမ်ား စတာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ပါတယ္။ Finance
(ဘ႑ာေရး) ဆိုရာမွာလဲ စီးပြားေရးေခ်းေငြမ်ား၊ ပညာေရးေခ်းေငြမ်ား၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားနဲ႕ အေသးစာအာမခံ
လုပ္ငန္းမ်ား စတာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ပါတယ္။

Microfinance

ဆိုတာမွာ

ဒီလိုတိုက္ရိုက္ဘ႑ာေရး

၀န္ေဆာင္မွဳေတြအျပင္

စီးပြားေရးအၾကံဥာဏ္ႏွင့္

အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳေတြ၊ ေငြစာရင္းေရးဆြဲမွဳႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမွဳ သင္တန္းေတြ၊ ျပည္သူ႕
က်န္းမာေရး ပညာေပးမွဳေတြ၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရသန္႕ရွငး္ ေရး လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြစတဲ့ ဘ႑ာေရး
မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားပါ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

Mircrofinance

ဆိုတာကို

သမရိးု က်

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳေတြကို

ခံစားခြင့္မရရွိသူမ်ားအား

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးျခင္းလို႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမွဳေတြ ရွိပါတယ္။
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

မူကြဲေတြ

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္

၀န္ေဆာင္မွဳေတြဟာ

၀န္ေဆာင္မွဳေပးအပ္ရမယ့္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဳေတြ ျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ လူအမ်ားက
လက္ခံထားၾကပါတယ္။

Microfinance Institutions (MFIs)

Microfinance

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

ေပးဖို႕အတြက္

လူမွဳေရးအျမင္နဲ႕

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိတဲ့

အန္ဂ်ီအိုေတြ၊

အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြ စတဲ့ Microfinance Institutions (MFIs) ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႕

ႏိုင္ငံေရး

အဖြဲ႕အစည္းေတြက

microfinance

၀န္ေဆာင္မွဳေတြ

ေပးအပ္လာၾကတာ ရွိပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊
ႏိုင္ငံေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႕

ေရာေထြးသြား

ေစႏိုင္တဲ့အတြက္

ေနာက္ပိုင္းမွာ

ရွဳပ္ေထြးမွဳေတြ

ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္စပ္မွဳေတြ၊ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ ရမွဳေတြ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ သြင္ျပင္လကၡဏာနဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မတူညီတဲ့အတြက္ သီးျခား အဖြဲ႕အစည္း ေတြအေနနဲ႕ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

Microfinance Institutions (MFIs) ေတြမွာ အျခား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႕ ကြဲျပားတဲ့
သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။

MFI ေတြဟာ informal credit ကို အစားထိုးျပီး ေခ်းေငြနဲ႕ အျခား

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳေတြကို ေပးၾကရပါတယ္။ ဒီလို ေပးအပ္ရမွာ ေပါင္ႏွံစရာပစၥည္း လိုအပ္ျခင္း မရွိပါဘူး။
ေခ်းေငြရယူမွဳ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြက

ရိးု ရွင္းျပီး၊

စာရြက္စာတမ္း

အခ်က္အလက္ျဖည့္စြက္ရမွဳမ်ားက

သမရိုးက်ဘဏ္ေတြထက္ ပိုျပီး ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ solidarity groups မ်ား စုဖြဲ႕ေစျပီး၊ အုပ္စုရဲ႕
လူမွဳအာမခံ

(social

insurance)

ေပၚမွာမူတည္ျပီး

ေခ်းေငြ

ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ျပီးေတာ့

ေခ်းေငြ

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွဳ အေနအထားကလဲ တဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႕ အညီသတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္

ရယူေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ လုပ္ကိုင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရဲ႕ ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံးု ခံစားေနၾကရတဲ့
အေျခခံ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို အဓိကထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွငး္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Microfinance

institutions

မ်ားရဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့

အျမတ္ၾကီးစား

ေငြတိုးေခ်းစားသူေတြရဲ႕

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္အခြင့္ေကာင္းယူေနမွဳမ်ားကို ရပ္တန္႕ရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အကုန္
အက် အနည္းဆံုး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏွဳန္းေတြနဲ႕ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္
လူမွဳေရး အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ထင္သာျမင္သာသည့္ ပရိုဂ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရး ေထာက္ကူေပးရန္၊
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မွဳတြင္ ၀င္ေငြက အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀င္ေငြ

အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းျဖင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မွဳ ရရွိလာေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
မ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ တပိုင္တႏိုင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေလးမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ လိုအပ္မွ်တေသာ ၀င္ေငြမ်ား
ရရွိလာေစရန္ ႏွင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား

Microfinance ကို development tool တခုအေနနဲ႕ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေက်းရြာ
အခ်ိဳ႕မွာ Microfinance အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေတြကို ပညာရွင္ Khandker
ဆိုသူက ေလ့လာခဲ့ၾကရမွာ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳရာခိုင္ႏွဳန္း ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းအၾကား
က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ပညာရွင္ Marguerite Robinson ဆိုသူက ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကို ဘ႑ာေရး
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္စြမ္း တိးု တက္မွဳ ရွိလာျခင္း၊
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ေသးငယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ျခင္း၊ ၀င္ေငြတိုးပြား
လာျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ Microfinance ဟာလဲ အျခား စက္မွဳေတာ္လွန္ေရး
(Industrial

Revolution)

နဲ႕

အိုင္တီေတာ္လွန္ေရး

(IT

Revolution)

စတာေတြလိုပဲ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း

တိုးတက္ေရးအတြက္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယူေကႏိုင္ငံ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေလ့လာမွဳသိပၸံမွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Neil McCulloch
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြအရ

နဲ႕ Baulch တို႕ရဲ႕

၀င္ေငြအတက္အက်ျဖစ္မွဳ (income fluctuations) ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္

ေရတိုကာလမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ Microfinance ကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႕
ေရရွည္ကာလမွာ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ

ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္

လူသားအရင္းအျမစ္

(Human

capital)

ေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အာဖရိကတိုက္၊ ဇင္ဘာေတြႏိုင္ငံမွာ Microfinance အသံုးျပဳမွဳကို ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ Carolyn Barnes နဲ႕ Erica
Keogh

ဆိုသူတို႕ကလဲ

လစဥ္၀င္ေငြထက္

Microfinance

ႏွစ္ဆခန္႕

ကို

အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕

ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း

လစဥ္၀င္ေငြဟာ

ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

အသံုးမျပဳသူမ်ားရဲ႕

လက္တင္အေမရိကတိုက္၊

ပီရူးႏိုင္ငံမွာ Microfinance အသံုးျပဳမွဳကို ေလ့လာခဲ့တဲ့ Elizabeth Dunn ဆိုသူကလဲ Microfinance ကို
အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြဟာလဲ အသံုးမျပဳသူမ်ားရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြထက္ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္း ပိုမိုျမင့္မားျပီး၊
Below the poverty line မွာ Microfinance အသံုးျပဳသူ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိျပီး၊ အသံုးမျပဳသူ ေလးဆယ့္
တစ္ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

စုေဆာင္းေရးက ပထမ လား၊ အေၾကြးက ပထမ လား (Savings First Vs Credit First)

(၁၉၅၀) ကာလေတြမွာတုန္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စုေဆာင္းေငြရွိေရးက အေရးၾကီးတယ္
ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႕ savings mobilization ေတြ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၈၀) ေႏွာင္းပိုင္း
ကာလေတြေရာက္ေတာ့ အေၾကြးက အေရးၾကီးတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆသစ္ေတြ ေခတ္စားလာခဲ့ျပီး၊ အသံုးျပဳ
ေဖာ္ေဆာင္သူေတြနဲ႕
အျငင္းပြားမွဳေတြ

ေလ့လာသူေတြအၾကား

ရွိလာခဲ့ၾကျပီး၊

အျငင္းပြားမွဳေတြ

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့

ရွိခဲ့ပါတယ္။

နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးမွာ

ဒီလိုနဲ႕

ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ

သက္ဆိုင္ရာ

အားသာခ်က္၊

အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံလာၾကတာနဲ႕အမွ် ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အသံးု ျပဳတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွငး္ ေတြ
ပါ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

စုေဆာင္းေရးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္း၊ အေၾကြးကဲ့သို႕ ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရမည့္ ရက္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ စုေဆာင္းသူမ်ားနဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား အၾကားတြင္
ေငြစုသူမ်ား အေနျဖင့္ စတင္ျခင္း၊ စုေဆာင္းမွဳမ်ားမွ အတိုးမ်ား ရရွိျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
အေၾကြးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားရယူကာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊

အမ်ားျပည္သူအၾကားသို႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးႏိုင္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ားအား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း၊
စုေဆာင္းျခင္းနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ transaction costs ၾကီးျမင့္မွဳမ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြနဲ႕ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အားနည္းခ်က္ေတြလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတိုငး္ ဟာ
ဒဂၤါးျပားတေစ့ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႕ ပန္းလိုပါပဲ။ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသလို အားသာခ်က္ေတြလဲ ဒြန္တြဲ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။
စုေဆာင္းေရးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရွိေသာ middle income စီးပြားေရးသမား
မ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြထက္ ပိုျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ကနဦးအေနနဲ႕ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္မွဳ၊ ပါ၀င္သူမ်ားကို ပညာေပးမွဳ၊ ပဏာမ စုေဆာင္းေငြရွိလာေစရန္
အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုယူရမွဳ စတာေတြေၾကာင့္ တည္ေထာင္ဖို႕ ျပင္ဆင္ရတဲ့

အခ်ိန္ကာလကလဲ ပိုျပီး

ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲမွဳနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စုေဆာင္းေငြလံုျခံဳေရး၊ အလြဲသံုးစားမွဳ၊
voting

inequities

စတဲ့

ျပႆနာေတြ

တက္ႏိုင္ပါတယ္။

စုေဆာင္းေငြမ်ားကို

လႊဲေျပာင္းမွဳ၊

လိုက္လံ

သိမ္းယူမွဳေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြလဲ မ်ားပါတယ္။

အေၾကြးကို ပထမဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ အလွဴေငြ (donor funding) မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏွံမွဳ
အက်ိဳးအျမတ္ (Investment funding) မ်ားကို တည္မွီလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့
ထုတ္ေခ်းရန္ ေခ်းေငြမ်ား အလံုအေလာက္မရွိမွဳနဲ႕ ေငြေၾကးမတည္ျငိမ္မွဳ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကို တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္အကူအညီေပးမွဳ၊ empower လုပ္ေပးမွဳ၊
ပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးမွဳ စတာေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားက ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြ
ျပဳလုပ္လာတာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ Microfinance ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျပီးျပည့္စံုေသာ Development tool
တခုေတာ့

မဟုတ္ပါဘူး။

သို႕ေပမယ့္

အျခား

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

အေထာက္အကူနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့

အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ ပညာသင္ၾကားမွဳ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိးု ျမွင့္ျခင္း၊ လူမွဳအရင္းအႏွီး (social
capital) မ်ားျပားျခင္း၊ လူမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳ (social services) မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြနဲ႕ တျပိဳင္တည္း
ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳနဲ႕

ေနာက္ဆက္တြဲ

ျပႆနာမ်ားကို

တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ

ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၁)

ရည္ညႊန္းကိုးကား။

Barnes, Carolyn and Keogh , Eric (March 1999) An Assessment of the Impact of Zambuko’s
Microenterprise Program in Zimbabwe: Baseline findings. Working Paper. Management Systems
International (MSI).

Dunn, Elizabeth. (June 1999) Microfinance Clients in Lima, Peru: Baseline Report for AIMS Core
Impact Assessment. University of Missouri-Columbia.

Khandker, Shahid. (2001) Does Micro-finance Really Benefit the Poor? Evidence from Bangladesh,
Paper delivered at Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for
Poverty Reduction held by the Asian Development Bank, Manila.

McCulloch, Neil and Bob Baulch. (2000) Simulating the impact of Policy upon Chronic and
Transitory Poverty in Rural Pakistan, Journal of Development Studies, 36 (6)

Robinson, Marguerite. (2001)
World Bank. Washington.

The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor,

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.