Ce este agresivitatea?

l Este un Äcomportament care are ca intentie lezarea unei persoane (fizica sau verbala) sau distrugerea proprietatii.´ l Este un comportament destructiv i violent orientat spre persoane, obicte sau spre sine. l Exist i o agresivitate calm , nonviolent dar întotdeauna agresivitatea semnific atac, ofensiv , ostilitate, punere în primejdie sau chiar distrugere a obiectului ei. l Conform teoriei invatarii sociale, agresivitatea este similara cu orice alta reactie invatata. l Reactiile unei persoane difera in functie de tipurile de raspunsuri pe care a invatat sa le foloseasca in fata situatiei stresante. Persoana frustrata poate cere ajutorul altei persoane, poate avea un comportament agresiv, se poate retrage, se poate mobiliza pentru a depasi obstacolul sau se poate refugia in alcool. l Reactia aleasa va fi cea care in trecut, a constituit modul cel mai eficient de descarcare a frustrarii. CUM SI DE CE APARE AGRESIVITATEA l Frustrarea declanseaza agresiunea mai ales la persoanele care in trecut au invatat sa raspunda la situatiile stresante printr-un comportament agresiv. l Copiii care au observat la un adult diferite forme de agresivitate imita ulterior acest gen de comportament. Modelele de agresivitate pe viu sau urmarite in film maresc probabilitatea ca cel care asista la astfel de scene sa dezvolte un comportament agresiv. Acesta poate fi motivul pentru care copiii, ai caror parinti folosesc pedepsele fizice, au o probabilitate mai mare de a manifesta comportamente agresive, parintii oferind acest model. Cauzele aparitiei agresivitatii l Printre cauzele frecvente ale furiei si agre-siunilor se numara si pierderea stimei de sine sau perceptia ca altcineva s-a com-portat incorect. l De asemenea, si problemele sociale ca saracia, suprapopularea, valorile sociale etc., maresc sau reduc tendinta unei persoane de a reactiona agresiv. Agresivitatea în coal este o form de conduit de devian colar l Pe o scar a intensit ii, pornind de la intensitatea cea mai mic , agresivitatea presupune: confruntarea vizual , poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, p lmuirea i ajungând la forme de intensitate crescut , cum ar fi înjunghierea i împu carea. l În ceea ce prive te nivelul de securitate, unii elevi consider c în institu iile de înv mânt nu se simt în siguran . Zonele din preajma colilor prezint un risc mai crescut de izbucnire a inciden elor violente. Aceast situa ie ar putea dezvolta sentimentul de fric , suferin psihic , frustrare, toate acestea influen nd dezvoltarea armonioas a elevilor din punct de vedere fizic i psihic. Agresivitatea în coal l Agresiunile care au loc în preajma colilor sau chiar în coli, au loc în special între elevii colii i mai rar între elevii colii i alte persoaneelevi din alte coli sau persoane adulte. Majoritatea incidentelor au loc între elevi ( agresiuni verbale, gesturi agresive moderate i rar b t i între elevi).

ei considerând. Odat ce ace ti elevi au fost respin i de c tre profesori i colegi. Valorile tradi ionale promovate în coal cunosc o degradare vizibil . anturajul. Un mediu social în criz afecteaz profund dezvoltarea adolescentului i a individului. Agresivitatea în coal .i foloseasc talentele. î i reprim furia atunci când li se face o nedreptate sau sunt eticheta i ca fiind elevi problem . iar in situa ii mai grave. Agresivitatea în coal ± interventie l Profesorii se implic în aplanarea conflictelor. au tendin a de a abandona coala. de lips de încredere în for ele proprii. l Motiva ia inv rii colare include: motivele frecvent rii colii. situa ie material precar ). interesele cognitive. motivele interac iunii cu colegii i cu profesorii. familii hiperpermisive. Psihologii colari se implica. l Violen a psihologic repetat îndreptat împotriva elevilor. afirmarea masculinit ii). care se poate generaliza determinând o schimbare a atitudinii fa de profesor i fa de activitatea colar în general. scopurile care îl fac s aspire la propria sa realizare ca fiin uman . judec i care vin s înt reasc propriul lor sentiment de îndoial . coala responsabil pentru comportamentele acestora. care discut cu elevii i intervin atunci când li se semnaleaz existen a unui caz în coal . în general. Acest dispre o dat interiorizat. pasivitate la lec ie. recurg la mijloace de constrângere în urma consult rii consiliului profesoral: avertizare scris . în general. l În ceea ce prive te colaborarea între profesori i p rin ii elevilor este o problem mai sensibil . nu posed nici m car competen e minime. motive care îl fac s dobândeasc cuno tin e. indiferen sau perturbarea lec iei. sc derea notei la purtare. l O alt cauz este rela ia dasc l-elev. modele de comportament înv ate în familie. managementul conflictelor etc. de a se asocia în bande cu comportament violent. deoarece p rin ii au o percep ie gre it asupra personalit ii propriilor copii. din teribilism. l Dirigin ii se implic în mod activ în via a clasei. de descurajare. creându-se astfel o ruptur între membrii colectivului clasei. tratând în timpul orelor diferite teme de importan pentru ace tia. cer sprijinul p rin ilor iar atunci când situatia o cere. poate antrena un ansamblu de reac ii comportamentale: lipsa de comunicare. l Conjunctura economic i social provoac anumite confuzii în rândul tinerilor. care încep s se indoiasc de eficacitatea colii. s . Elevii în general se deschid în fa a unui profesor pe care îl simt apropiat. . de a impresiona. ca devian a colar .l Comportamenul agresiv al elevilor are cauze multiple: problem familiale (familii dezmembrate. Un rol important au i poli i tii de proximitate. Sunt elevi care sufer ca urmare a unor judec i negative ale unor profesori. dar se inhib atunci când cadrul didactic manifest autoritarism fa de cei cu rezultate slabe la înv tur . apari ia unor atitudini ostile. devin indiferen i atunci când sunt trata i cu indiferen . caracteristici specifice vârstei ( dorin a de a atrage aten ia. familii în care exist un climat conflictual. exmatricularea.cauze l Cercet rile arat c cei mai mul i copii care prezint comportamente disociale i antisociale. ori de câte ori li se semnaleaz cazuri de agresivitate în coal si intervin prin acordarea asisten ei psihologice. i aceasta cu atât mai mult cu cât comunitatea nu îi asigur inser ia profesional . provocatoare. poate duce la apari ia sentimentului de frustrare. poart discu ii cu cei care au generat situa ia.

l organizarea unor activit i recreative cu specific non-violent. . . pentru dezbaterea cauzelor i condi iilor de manifestare a agresivit ii în societate i coli. mar ul nonviolen ei .realizarea unui studiu privind rela ia între fenomenul plec rii p rin ilor în str in tate i apari ia unor premise pentru comportamentul deviant. în vederea elimin rii / reducerii fenomenului de agresivitate. l Pentru reducerea agresivit ii în rândul elevilor. mai multa în elegere i implicare din partea profesorilor i a p rin ilor în via a elevilor.dezbateri la nivelul unit ilor colare cu privire la normele legislative referitoare la securitatea i siguran a elevilor în scoli. abordarea copiilor cu tulbur ri de comportament. jocuri sportive.realizarea de lectorate cu p rin ii pe tema educa iei non-violente. ca agen i educa ionali. pot fi realizate : . trebuie s fie angaja i agen i de paz autoriza i pe tot parcursul orelor de curs. ca: emiterea unor regulamente cu baz legal de c tre minister valabile pentru întregul sistem de înv mânt.dezbaterea în cadrul orelor de dirigen ie/ consiliere a unor teme privind comportamentul agresiv al elevilor. .l Pentru prevenirea i stoparea incidentelor violente în coal i pentru cre terea gradului de siguran . . . mai pu ina discriminare între elevi. . abandonul colar i agresivitate.întâlniri cu reprezentan ii Poli iei i autorit ilor locale. profesorii. rela ia coal familie. sunt direct responsabili de comportamentul elevilor. precum i contactul regulat cu poli i tii i jandarmii. fotografii. l coala are un rol important de socializare al elevilor. . bro uri. se cere prezen a cu regularitate a poli i tilor i a jandarmilor în incinta colii i în zonele adiacente.realizarea unor pliante. . paza permanent asigurat de agen i de paz . . l Pot fi luate i alte m suri care s diminueze num rul incidentelor violente în coal .realizarea unui studiu privind rela ia dintre lipsa motiva iei pentru înv are.identificarea familiilor cu comportament violent asupra copiilor i implicarea în rezolvarea situa iei. l . afi e pentru aten ionarea elevilor despre riscurile unui comportament agresiv. în cadrul c reia sunt cuprinse concursuri de eseuri.organizarea de cursuri de formare a p rin ilor pe teme legate de: abilit i de rela ionare i comunicare eficient cu copiii. de aceea.organizarea ³S pt mânii f r violen ´.consilierea psihologic a elevilor cu comportament agresiv i a elevilor care au fost victime ale unui astfel de comportament.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful