1

L I NÓI

U

t may m n khi tôi ư c gi ch c v T ng giám c T ch c Napoleon Hill liên t c trong mư i năm (t gi a th p niên 1950 ên 1960). Trong su t quãng th i gian ó, nh ng bài gi ng, nh ng cu n sách, nh ng b phim và nh ng cu c tư v n cá nhân c a chúng tôi ã mang l i k t qu áng kinh ng c. Ti n sĩ Hill cùng tôi ã hư ng d n cho hàng ngàn ngư i bi t cách t t o ng l c cho b n thân và cho ngư i khác nh m t ư c nh ng giá tr ích th c c a cu c s ng, cũng như s thành công trong công vi c và tr ng thái giàu có b n v ng. ng th i, chúng tôi cũng nh n ra r ng m c dù nhi u ngư i hi u r t rõ nh ng nguyên t c mà chúng tôi ra giúp h , nhưng h l i không có thói quen áp d ng chúng. H m t i ni m say mê trong công vi c và không còn ng l c c g ng. T ó, chúng tôi hi u r ng ni m say mê công vi c cũng như m t ng n l a: N u không ư c th p sáng liên t c, ng n l a y s tàn l i.

Th

2

gi ng n l a c a ni m say mê luôn r c sáng, Ti n sĩ Hill và tôi ti n hành xu t b n t p chí Success Unlimited (t m d ch: Thành công không gi i h n). Qua nh ng bài báo vi t v ni m say mê trong công vi c ư c ăng trong t p chí này, chúng tôi mong mu n ti p thêm ngu n nhiên li u b t t n cho b t kỳ ai mu n vươn n nh ng t m cao m i c a thành công. Và k t qu th t kỳ di u: Hàng ngàn ngư i ã t ni m tin vào cu n t p chí tuy nh nh n nhưng ch a ng nh ng ý tư ng th t l n lao và xem ó là công c lan truy n ng n l a nhi t tình, h ng kh i trong h . Trư c s c h p d n c a nh ng bài báo này, T ch c Napoleon Hill ã cho ăng thêm m t s bài vi t n i ti ng nh t c a Ti n sĩ Hill. Cũng gi ng như cu n sách thu c hàng best-selling c a ông, Think and Grow Rich (t m d ch: Tư duy Thành công), m i bài báo u mang l i m t c m giác h t s c thú v và ch a ng m t thông i p c bi t dành cho c gi nh m khuy n khích h phát huy ngu n trí l c vô biên c a mình. Ch riêng cu n sách này s không th em l i cho b n h nh phúc, s c kh e và s giàu có. Nhưng n u ó là i u b n khao khát mu n có, thì cu n sách này s giúp b n n y sinh nh ng ý tư ng m i và i úng hư ng trên con ư ng chinh ph c m c tiêu. B n s tìm ư c nh ng cơ h i m i mà trư c ây b n chưa th y rõ. Và, i u quan tr ng hơn c là b n s ư c truy n thêm s c m nh ti p bư c b ng hành ng. S c kh e và h nh phúc? – Có th b n ang có. Giàu có? - b n có th t ư c. Quy n l c - b n cũng có nhi u vô k trong chính b n thân mình. Nhưng b n ph i xác nh xem b n có s n lòng tr giá úc k t và áp d ng các nguyên t c em l i thành công ư c ưa ra trong cu n sách này nh m t ư c nh ng giá tr ích th c c a cu c s ng hay không. L a ch n này là c a b n, và c a riêng b n mà thôi. N u ã s n sàng tìm hi u và áp d ng nh ng nguyên t c chung h t s c ơn gi n ư c c p trong nh ng trang sách này, ngay bây gi b n có th t chu n b b ng cách xác nh chính xác m c tiêu mà b n mu n t ư c. Khi ã có m t m c ích c th và bi t rõ các m c tiêu ng n h n, trung h n, dài h n, b n s d n m b t, liên tư ng, so sánh và áp d ng nh ng nguyên t c, bi n pháp giúp b n t ư c m c tiêu ra. Tôi có th kh ng nh tính hi u qu c a nh ng nguyên t c này d a trên m t s minh ch ng, ch ng h n như chính vi c áp d ng chúng ã giúp tôi gây d ng công ty b o hi m u tiên c a mình ch v i 100 ô la, và ưa tôi lên v trí Ch t ch h i ng qu n tr T p oàn B o hi m AON, m t t p oàn có doanh thu hàng t ô la hi n ang có m t trên b n châu l c. Hàng nghìn i di n bán hàng, nhân viên văn phòng và c ông c a chúng tôi hi n nay ã vào danh sách nh ng ngư i có thu nh p cao nh áp d ng nh ng nguyên t c mà Ti n sĩ Hill ưa ra. Sau ó, trong nh ng năm gi cương v Ch t ch c a Chicago Boys Clubs, tôi ch ng ki n cu c s ng c a gi i tr t i Chicago tr nên t t p hơn nh áp d ng nh ng nguyên t c úng n, sâu xa này. Tôi cũng th y r ng t l tái ph m c a các tù nhân ã c bài vi t c a Ti n sĩ Hill gi m h n sau khi h ư c tr t do. Giá tr c a nh ng ngyên t c này còn s ng mãi v i th i gian; ngày nay cũng như trư c ây khi l n u tiên ư c Ti n sĩ Hill cho ăng trên cu n Success Unlimited, chúng v n có tính ng d ng cao. B n thân tôi luôn có thói quen ánh giá công vi c c a mình và c a ngư i khác b ng m t tiêu chu n h t s c ơn gi n: k t qu công vi c. T s tr i nghi m cá nhân và tr i nghi m c a hàng nghìn c gi trên toàn th gi i qua nh ng lá thư h vi t cho tôi, tôi hi u ư c r ng nh ng bài vi t c a Napoleon Hill ã có s c tác ng m nh m trong vi c mang l i ni m h nh phúc, s c kh e, quy n l c và s giàu có cho nh ng ai p m t khao khát cháy b ng: t ư c nh ng m c tiêu mà mình ã t ra. N u b n th c hành theo các nguyên t c mà Napoleon Hill ưa ra trong quy n sách này, b n – cũng như hàng tri u ngư i khác - s nhanh chóng hi u ra r ng rào c n duy nh t i v i b n chính là nh ng chư ng ng i vô hình mà b n ã t d ng lên trong tâm trí mình. W. Clement Stone –

3

C u Ch t ch T ch c Napoleon Hill

4

i u ó giúp b n hi u nh ng gì mình vi t ra m t cách rõ ràng hơn. Không có bài vi t nào dài dòng. tôi có th nói v i các b n r ng sau m i l n c l i. cũng ch ng có bài vi t nào khó hi u. Ch ng h n. Có l n. ng l c là m t ng n l a c n ư c liên t c ti p thêm nhiên li u n u b n mu n ng n l a y cháy mãi. “Hãy bi t cao b n thân” (Tu n th 14) s cung c p cho b n nh ng bí quy t h t s c c th mà b n có th áp d ng ngay sau khi óng nh ng trang sách này l i. Cu n sách này có 52 bài vi t. Trong vòng m t tu n. Công vi c khó khăn nh t v i tôi khi ch n l c nh ng bài vi t này là m i khi c l i m t bài vi t nào ó mà mình còn ang cân nh c v vi c có nên ưa vào cu n sách này hay không. Hãy th o lu n cùng h v nh ng c m nh n c a b n khi c cu n sách. • Hãy vi t n i dung chính c a các bài vi t ra gi y. M i tu n. m t ngư i nào ó i chung xe ho c m t ngư i mà b n hay nói chuy n qua i n tho i. Vi c vi t ra t ng l i t ng ch s giúp b n nh n th c sâu s c b n ang ư c ch d n i u gì. ôi khi. tương ng 52 tu n trong năm. Tuy n t 5 . khi c l i bài vi t c a Tu n th 30 “Hãy l c quan”. và th hai là b n t bu c mình ph i chú ý t i nh ng gì có th trư c ó b n ã b qua. “Hãy ương u và làm ch tình hu ng”. B n s th y trư ng thành hơn r t nhi u sau m i l n c l i như th . ó chính là lý do vì sao b n nên nghi n ng m nhi u l n nh ng nguyên t c ưa ra trong quy n sách. T t hơn h t. khi c l i khuyên c a Tu n th 5.L I GI I THI U p nh ng bài vi t này c a Napoleon Hill nh m giúp b n qua m i tu n l i n l c hơn n a t ư c thành tích cao hơn cũng như tr nên giàu có hơn. b n s ti p thu nh ng ki n th c m i và lĩnh h i t ng bài vi t theo m t chi u sâu m i. Nhưng b n cũng có th m i ng nghi p. • Hãy cùng c v i m t ngư i nào ó. b n c n ph i có không gian và th i gian suy ng m v i u mình v a c. bu i t i ó tôi l i ti p t c d án và n sáng hôm sau tôi ã có m t k ho ch hoàn toàn kh thi. tôi u nh n th y nh ng ý tư ng m i. Nhưng t t c s là m t th thách i v i b n. Sau khi biên t p nh ng bài vi t này. b n hãy c m t bài trong m t th i gian nh t nh – khi ó. thì ây là m t vài m o nh giúp b n: • Hãy t b n thân và nh ng ho t ng thư ng nh t c a mình vào n i dung thông i p c a t ng bài vi t. b n s có cơ h i suy ng m nh ng ý nghĩa sâu xa trong l i khuyên c a Napoleon Hill. “Hãy hài lòng v i cu c s ng” (Tu n th 49) s g i t i b n m t thông i p có ích cho b n không ch trong m t tu n mà còn trong c nhi u năm sau n a. nh ng thông i p m i. trong tôi l i xu t hi n nhi u ngu n c m h ng m i. N u b n th y vi c c i c l i hàng trăm ch m i êm dư ng như không m y d dàng. Th nh t. hãy cùng c và chia s v i ngư i b n i c a b n. ho c k t h p m o này v i nh ng l i khuyên trên. tôi ã chuy n giao d án ó v i giá cao hơn 20% so v i d ki n ban u. tôi nh t i m t d án mà mình ang th c hi n dang d và không ch c nó s thành công. Clement Stone ã vi t trong L i m u. Như W. B n cũng có th th y khi làm vi c này là b n ang tái t o ngôn t c a Napoleon Hill sao cho phù h p v i hoàn c nh c a mình. b n hãy nhìn l i cu c s ng c a mình và xác nh xem b n ang ph i ương u v i nh ng khó khăn gì. Có th b n chưa nh n ra hi u qu ngay khi c xong m i bài vi t như th này. Như ư c ti p thêm s c m nh.

i m s cho vi c c cu n sách này s do b n t ch m. hãy quy t tâm dùng cu n sách này như m t công c giúp b n t ư c nh ng i u mình mu n và tôi tin r ng b n s t ư c nh ng i u ó. Nhưng không gi ng như vi c h c ti ng Anh th i trung h c. .ng nghĩ r ng b n ang b giao bài t p v nhà. i m s b n nh n ư c qua cu n sách này s có ý nghĩa l n lao i v i b n trong su t m t năm. năm năm.Matthew Sartwell 6 . Ngay t lúc này. mư i năm hay năm mươi năm trên ư ng i c a b n.

” .“Không có gì t i t hơn s ch t y u c a m t ý tư ng.Napoleon Hill 7 .

mà tr thành “m t lu t sư gi i nh t v b ng sáng ch t i M ”. Ngư i nào hành ng có m c ích và có k ho ch thư ng có nhi u cơ h i thành công. Xét b ngoài thì câu tr l i này nghe r t có m c ích. b n m i có th vư t qua nh ng th t b i và ngh ch c nh c n tr ư ng i c a b n. Maranz ã phát minh ra máy làm kem t ng có th làm ra kem m n. b n s th y ngư i tr l i thu c tuýp ngư i s ng phó m c cho s ph n. Anh là c ng tác viên cho m t t p chí và ch s ng t công vi c ó. tôi làm vi c v i m t c ng s tên là Stuart Austin Wier. Nhưng b n có th nhìn th y tương lai ngư i khác b ng cách t cho h m t câu h i ơn gi n: “Chính xác thì m c ích s ng c a b n là gì – và b n có k ho ch gì t ư c m c ích ó?” N u b n t câu h i này cho 100 ngư i. Anh hăng hái th c thi k ho ch c a mình và ã hoàn thành khóa h c trong m t kho ng th i gian k l c. ngay lúc này. Ông mơ ư c có m t chu i nh ng c a hàng kem trên kh p các b bi n. và ã v ch ra m t k ho ch bi n ư c mơ thành hi n th c. nhưng n u nghĩ sâu hơn m t chút. Maranz ã g t hái thành công cho mình b ng cách giúp ngư i khác thành công. M t trong nh ng doanh nhân s h u “như ng quy n kinh doanh” (franchise) u tiên và thành công nh t t i M là Lee Maranz . tranh t ng mà anh ph i t ch i (vì anh không có th i gian cho t t c ) còn nhi u hơn s khách hàng ư c anh ch p nh n. Làm sao cu c i có th em l i cho b n i u gì n u b n thân b n không bi t b n mu n gì? Làm sao ngư i khác có th giúp b n thành công n u b n thân b n cũng chưa xác nh ư c mình ph i thành công b ng cách nào? Ch khi có m c ích rõ ràng. Texas. Cũng như nhi u cá nhân khác cùng th i. Nh ng ngư i quen bi t anh u h t s c ng c nhiên khi nghe anh tuyên b s t b ngh báo và ti p t c con ư ng h c v n tr thành lu t sư v b ng sáng ch . ây là m t ý tư ng mang tính cách m ng vào th i ó. Ông ã giúp nhi u ngư i m c a hàng bán kem b ng vi c như ng quy n kinh doanh.nh ng ngư i có m t m c ích s ng rõ ràng và có m t k ho ch c th t ư c m c ích ó. ngư i thành ph Dallas. Là m t k sư cơ khí. Nhi u năm v trư c. Dù giá phí anh ưa ra r t cao nhưng s ngư i ngh anh tư v n. h s ch ng bao gi t ư c i u gì trong cu c s ng tr nh ng thành qu còn sót l i t nh ng ngư i th c s thành t . Danh ti ng c a anh nhanh chóng lan r ng trên kh p nư c M .TU N TH KHÔNG AI CÓ TH 1 THÀNH CÔNG PH N N U PHÓ M C CU C S NG CHO S n ch ng c n ph i là nhà chiêm tinh hay tiên tri m i oán trư c ư c tương lai c a m t ai ó. Stuart tìm nh ng v ki n khó gi i quy t nh t.m t ngư i bi t rõ mình mu n gì và làm th nào t ư c i u mình mu n. Khi b t u i vào công vi c m i. Có th anh s v n ti p t c công vi c vi t lách v i m c lương còm cõi ó n u như câu chuy n mà anh vi t v m t nhà phát minh không b t ng thôi thúc anh thay i cu c i mình. Stuart không t m c tiêu tr thành m t lu t sư v b ng sáng ch thư ng thư ng b c trung. M . b n c n xác nh chính xác các m c tiêu c a b n là gì và v ch ra các bư c i t ư c nh ng m c tiêu ó. thành công. thì 98 ngư i s tr l i i lo i th này: “Tôi mu n ki m ư c nhi u ti n và thành t h t m c có th ”. Ông ã bán nh ng chi c máy làm kem theo giá v n và ki m l i t vi c bán máy tr n kem. V y k t qu ra sao? ó chính là s ra i c a chu i c a hàng mà Maranz ã quy t tâm xây d ng trên toàn B 8 .

thì không có tr ng i nào là không th vư t qua.” . Ông nói: “N u b n có m t ni m tin mãnh li t vào b n thân. và vi c b n mu n làm. Hãy xác nh rõ b n c n lên k ho ch như th nào t ư cm c tiêu ó. quy t nh s ph n b n. Hãy b t u b ng vi c ngay l p t c bi n k ho ch thành hành ng. hãy là ngư i quy t nh tương lai “Chính s l a ch n . Hãy vi t m c tiêu ó ra gi y và kh c c t ghi tâm nó.” “It’s choice – not chance – that detemines your destiny.nư c M . Ngay lúc này. hãy ch n hôm nay làm ngày b n ch m d t ki u s ng phó m c cho s ph n.Jean Nidetch 9 . Tương lai c a b n là do b n t o nên.” N u b n mu n thành t. vào nh ng vi c b n ang làm. mình. Hãy xác nh m t m c tiêu rõ ràng cho mình.ch không ph i cơ h i.

Tôi hoàn toàn nghiêm túc y.m t ánh m t khi n tôi nghĩ r ng i v i anh ta. m t thanh niên tr tu i t ng ph c v trong quân i n g p tôi xin vi c. c vi c bán hàng l n n u ăn u không h a h n ưa b n vào hàng ngũ các tri u phú. Chúng ta t ng nghe nh ng câu chuy n v nh ng con ngư i n i ti ng t ng bi n ngh ch c nh thành y u t thu n l i. Thomas Edison – Nhà phát minh vĩ i c a th k XX. nhưng i u c n lưu ý là chàng thanh niên này l i t tách mình ra kh i nh p s ng thư ng nh t c a xã h i. H là nh ng Henry Ford. Chàng trai này.TU N TH H C CÁCH S NG CU C 2 I C A CHÍNH MÌNH ngư i khác s ng h cu c i b n. Và anh ta hãy còn khá l l m v i ngu n trí l c s n có c a mình khi v n d ng chúng. Nhi u năm trư c ây.. Anh ta k r ng anh ta ang h t s c b t mãn và chán n n. anh làm công vi c n u nư ng cho quân i và n u ăn khá gi i. hoàn toàn có th tr nên giàu có. n u thay i thái s ng.. Tâm h n b n s ch ng bao gi thanh th n n u M t th c t không th ch i cãi là ng Sáng t o ã ban cho chúng ta m t c quy n tr n v n. Nói cách khác. H n là khi ban cho chúng ta c quy n này. m i hy v ng u ã ch t. Henry Ford – Nhà sáng l p hãng ô tô Ford. Trong th i gian t i ngũ. Anh có th ki m ư c hàng tri u ô la.” Anh ta th t lên: “Ông nói tài s n nghĩa là th nào? Tôi ch ng có tài s n gì ngoài b qu n áo trên ngư i!” D n d n. H ã vư t qua tr ng i tr nên giàu có và n i ti ng. tài s n c a ngư i thanh niên này còn bao g m vi c anh ta có th n u ăn và có kh năng bán hàng. và ch m t th duy nh t: trí tu c a chính chúng ta. tôi bi t ư c anh ta t ng là nhân viên bán hàng c a công ty Fuller Brush n i ti ng t i M trư c khi gia nh p quân i. ó là c quy n làm ch m t th . Tôi h i anh ta: “Anh có nghĩ cách tr thành tri u phú không? T i sao anh l i ch p nh n m t cu c s ng nghèo kh trong khi anh hoàn toàn có th ki m ư c hàng tri u ô la?” Anh ta áp l i: “Ông ùa à? Tôi ang ch t ói ây. N u thiên tài là ngư i ki m soát và nh hư ng ư c hoàn toàn trí óc mình thì ây cũng là phương cách có th giúp b n tr thành thiên tài. Andrew Carnegie – “vua” ngành công nghi p thép M .1 Tuy nhiên. Andrew Carnegie. Thomas Edison. còn nhi u ngư i khác tuy không sánh b ng các vĩ nhân nói trên nhưng h cũng không ch p nh n th t b i. bên c nh hai c i m tr i cho là m t cơ th kh e m nh và tư duy có th thay i theo hư ng l c quan. T t nhiên. Ánh m t anh ta n vô h n . có nh ng suy nghĩ c a riêng mình và không ngư i khác can thi p vào. Wilbur và Orville Wright – hai ông t c a ngành hàng không. ng Sáng t o mu n khuy n khích chúng ta s ng cu c i c a chính mình. Wilbur và Orville Wright. r ng anh ta ch mong có cái ăn và m t nơi ng qua êm. và tôi ch c n m t vi c làm thôi. ch c n anh s n lòng s d ng nh ng tài s n mà anh ang có. 1 10 . Ch b ng cách s d ng c quy n này vào vi c ki m soát trí tu và cu c s ng c a mình b n m i có th ti n t i nh ng n c thang thành công trong b t c lĩnh v c nào.” Tôi tr l i: “Tôi không ùa âu anh b n. qua câu chuy n.

11 . là nh n ra r ng anh ta có th làm ư c i u mà anh ta t ng nghĩ r ng mình không th . anh ta b t u hư ng d n nh ng nhân viên bán hàng khác bán nh ng dùng nhà b p tương t . S thay i l n ó là nh nh s c m nh t m t ý tư ng b t ch t: “T i sao ta l i không t n d ng kh năng bán hàng c a mình thuy t ph c các bà n i tr m i hàng xóm láng gi ng c a h nd m t b a t i t i gia. trong s ng c nhiên l n nh t c a chính mình. doanh thu tăng g p ôi. sau ó m i vi c do anh ta t quy t nh. Khi nh ng i u ràng bu c tâm trí con ngư i ư c tháo d . is to find he can do what he was afraid he couldn’t do. B n năm sau. tôi nh n ra s chuy n bi n anh ta t m t ngư i bi quan. r i nhân cơ h i ó bán dùng nhà b p cho h ?” Tôi ã cho anh ta vay m t s ti n mua vài b qu n áo và trao cho anh ta b dùng nhà b p u tiên.Trong hai gi trò chuy n v i ngư i thanh niên này. Trong tu n l u tiên. anh chàng bán s ch b dùng nhà b p b ng nhôm tr giá g n 100 ôla. anh ta ki m ư c hơn m t tri u ôla m i năm và b t tay vào th c hi n m t k ho ch bán hàng táo b o m ra m t ngành công nghi p d ch v m i cho nư c M . one of his greastest surprises. và con ngư i làm ch ư c hoàn toàn chính b n thân mình thì tôi cho r ng m i n i lo s s bi n m t và ngư i ó s ư c hư ng ni m vui tr n v n trong cu c s ng! “M t trong nh ng khám phá vĩ i nh t c a m t ngư i.Henry Ford. Tu n k ti p. Sau ó. th t v ng thành m t ngư i có suy nghĩ l c quan hơn.” .” “One of the greatest discoveries a man makes.

ông ã b nh ng ngư i có t m nhìn h n h p .cư i nh o.r a mãn. Khi Henry Ford b t u nghiên c u “chi c ô tô cà tàng” u tiên c a mình. Nhưng dù có iên r hay không. Nhưng ai có th nói r ng ông là ngư i không thành công? Einstein ã t t i nh cao s nghi p c a mình và thay i c th gi i vì ông bi t rõ mình mu n làm i u gì và ã lên k ho ch t ư c m c tiêu ó. M i vi c u có th làm ư c i v i nh ng ai tin r ng vi c ó h làm ư c. Nh ng chi c xe ô tô ư c s n xu t hàng lo t c a ông giúp cho vi c i l i. Khi ông nói i u này v i ngư i ch c a hàng. Hãy vi t m c tiêu ó ra gi y và kh c c t ghi tâm. b n hãy nâng nó lên thành m t m c tiêu rõ ràng. hãy tìm xem li u trong nh ng y u t b t ng ó có i u thu n l i nào có th giúp b n i úng hư ng trên con ư ng chinh ph c m c tiêu hay không. M c tiêu ó s giúp b n y lùi nh ng tr ng i mà trư c ó tư ng ch ng như b n không th vư t qua. M c công. cha c a Thuy t tương i là m t ví d i n hình. Ông chưa bao gi tr thành ngư i giàu có trong su t cu c i mình. có m t s khác bi t l n gi a vi c ơn thu n ch mong mu n m t i u gì ó và vi c xác nh rõ b n s làm gì t ư c mong mu n ó. Ph Nhà v t lý n i ti ng Einstein. thì Henry Ford v n bi t rõ mình mu n gì.?” 12 . ông ta ã cư i to và nói: “Làm sao mà th ư c h John. V y b n có th t khích l b n thân như th nào t t i thành công? Câu tr l i là hãy làm theo phương pháp mà Einstein và t t c nh ng ngư i thành công ã làm. và có m t khao khát cháy b ng là t ư c i u mình mong mu n. Hãy nhen nhóm và th i bùng lên khao khát cháy b ng v m t i u gì ó mà b n mu n t ư c. M t ví d i n hình khác là doanh nhân n i ti ng ngư i M John Wanamaker. Ông không ch p nh n b t c tr ng i nào. ông ã nung n u ý chí r ng m t ngày nào ó s làm ch m t c a hàng bán l tương t . Và hãy nh r ng. Henry Ford ã thay i di n m o c a c nư c M . Thành công th giác th a mãn khi bi t r ng ta ã hoàn thành m t công vi c và làm t ư c m c tiêu t t ra cho b n thân. T t c các ngành ngh u phát tri n v i s ra i c a ô tô: N u không có nh ng chi c “Ô Tô R Ti n” c a Henry Ford thì cũng ch ng c n có m ng lư i ư ng cao t c và các công trình xây d ng b tr . c th . anh còn ch ng có ti n mua thêm qu n áo m c cơ mà. các c a hàng bán th c ăn nhanh ho t ng theo phương th c như ng quy n kinh doanh và các khách s n nh ven ư ng dành cho khách i xe ô tô. Thay vì nh ng y u t b t ng khi n b n i ch ch hư ng. các tr m d ch v . M t s ngư i còn g i ông là “nhà phát minh iên r ”. Ngay t u. B n hãy t cho mình m t m c tiêu rõ ràng trong cu c s ng. Ông v n là nhân viên c a m t c a hàng bán l t i Philadelphia. bi n nó thành m t m c tiêu l n c a cu c i mình. úng. o b ng c m ng ta ã t n thư ng l n nh t mà s thành công mang l i chính là dù nhi u ngư i thư ng cho r ng t ng giá tr tài s n m i là thư c nhưng ó ch là m t trong nh ng thư c o mà thôi.ch y u là h hàng và láng gi ng c a ông . Dù không ư c ào t o chính quy tr thành th cơ khí nhưng Henry Ford có kh năng t h c. Hãy hư ng m i suy nghĩ và s c l c c a b n vào vi c bi n m c tiêu ó thành s th t.TU N TH T KHÍCH L B N THÂN 3 G T HÁI THÀNH CÔNG c m giác th o c a thành cs ư c t vi c ó . v n chuy n tr nên d dàng hơn v i các gia ình và nâng cao v th c a nư c M . Không gì có th c n tr ư c bư c ti n c a m t ngư i quy t tâm t ư c m c tiêu c a cu c i mình. Khi ã có m t ni m khao khát cháy b ng như th .

Colby Dorr Dam. a dream which represents the soul. thưa ông. nghi p. m t ni m hy v ng và m t ư c mơ.” B n hãy nh r ng. m áp c a tình yêu. thì ch c ch n mơ ư c c a b n s tr thành hi n th c. Hãy vun p hi u bi t và b ng s c “Each person has an ideal. b n hãy b t u t chính ch v trí t i c a mình.Wanamaker áp l i: “ úng v y.” Và k t qu là Wanamaker ã t t i nh cao trong s nh ng cơ s may m c l n nh t ư c bi t t i trên nư c M . B t k i u gì b n nh n th c ư c và tin r ng thành công s n. Và tôi s s m t ư c i u ó. Wanamaker cho hay: “Tôi h u như ch ng ư c h c hành gì c . th m chí m t c a hàng to p hơn y ch . Nhưng tôi bi t cách ti p nh n nh ng ki n th c c n thi t theo ki u chi c u tàu ti p nư c trong khi v n hành – tôi tích lũy ki n th c và kinh nghi m trong quá trình làm vi c.” . Con ngư i có th t ư cb tc i u gì mà tâm trí h nghĩ t i và tin tư ng.” “M i ngư i có m t lý tư ng. Ngay t hôm nay. a hope. 13 . We must give to it the warmth of love. Nhưng tôi mu n có m t c a hàng gi ng c a ông. b ng ánh sáng c a s chúng b ng s m nh c a s khích l . ông s h u m t trong Nhi u năm sau khi tr thành ngư i thành t. the light of understanding and the essence of encouragement.

ngư i th t b i không có m c tiêu rõ ràng nào trong cu c s ng. Còn ngư i th t b i thì l i cư x ngư c l i. H th hi n rõ thích thú có liên quan t i ngư i khác.dù úng hay sai. trong lĩnh v c chuyên môn hay i v i nh ng ngư i xung quanh mình mà v i c th gi i bên ngoài là m t nhi m v quan tr ng. không có c tính khoan dung. và ch hành ng khi b ép bu c mà thôi. H nói trư c. Ngư i thành t thư ng bi t chính xác mình mu n gì. Trái l i. ho c tìm cách ch p l hi u r ng ch ng s n lòng giúp và i khác nhi u hơn s y nh ng kho n chia 14 . giúp . và dành ph n l n qu th i gian c a mình vào vi c t ư c m c tiêu. Ngư i thành t thư ng bi t cách cân i th i gian. vì th h có cách th hi n quan i m h t s c khôn ngoan. Câu h Ngư i thành t ch b c l quan i m sau khi ã th u hi u v n . i u này khi n h không nh n th y nh ng th i cơ thu n l i và không ư c m i ngư i nhi t tình h p tác. c bi t là nh ng ngư i có i m chung v i h . h tin r ng t t c thành công trên i u do “v n may” em l i. Ngư i thành t là ngư i có tâm h n r ng m . khó x . H chi tiêu trong ph m vi s ti n mình ki m ư c. nghĩ sau. H cân nh c k ngôn t . Còn ngư i th t b i l i có cái nhìn h n h p. nh ng nhu c u trư c m t c a mình. Còn ngư i th t b i thì ch quan tâm n b n thân mình. Có l nh ng so sánh v dư i ây gi a ngư i thành t và ngư i th t b i s giúp tr l i câu h i này. không ch trong công vi c kinh doanh. và nuôi dư ng m i quan h . K 4 TH T B I… T I SAO? i này là n i băn khoăn c a nhân lo i k t khi l n u tiên con ngư i b t u c m th y không th a mãn v i vi c cư trú trong hang ng và c g ng tìm cách làm cho cu c s ng ngày càng ti n nghi hơn. ch trích c a mình. Ngư i nh ng i u h nh ng i u h Nh ng l i nói không th bù thành t luôn nghĩ trư c khi nói. và h n ch t i a ho c không ng t i không thích. có k ho ch t ư c i u mình mu n. ngư i th t b i l i th hi n quan i m v nh ng v n mà h h u như ch ng bi t gì ho c th m chí là không bi t chút gì v nó c .TU N TH NGƯ I THÀNH CÔNG. b i r i. n m rõ ngh thu t tác ng t i khách hàng cùng h p tác trên tinh th n c i m nh m th c hi n nh ng k ho ch và t ư c m c ích c a mình. h không thành công vì luôn ngư i khác th y thái phê phán. Ngư i thành t là m t ngư i bán hàng khéo léo. Ngư i thành t luôn theo k p th i i và coi vi c n m b t rõ nh ng gì ang di n ra. tình b n v i nh ng ngư i ó. Còn ngư i th t b i thì lãng phí và xem thư ng giá tr c a th i gian và ti n b c. Còn ngư i th t b i l i hay chê trách ngư i khác. Ngư c l i. c a h ch d n t i s h i ti c. tin r ng mình có kh năng t ư c mong mu n. H c a h trên th gi i này và thành công mà h có ư c tùy thu c vào s hi u qu t s giúp ngư i khác c a h . thu nh p và chi tiêu. s n sàng ti p thu cái m i. Ngư i thành t thư ng quan tâm t i m i ngư i. Còn ngư i th t b i l i luôn có thói tư l i. Còn ngư i th t b i l i ch chú tr ng n m i quan h v i nh ng ai mà h mong tìm ki m ư c l i ích nào ó. Ngư i thành t luôn gi tinh th n và cách nhìn i l c quan. tài gi i. và khi n h m t i nh ng l i ích p n i do nh ng i u oán gi n mà h gây ra. t ư c i u mình mu n b ng m i giá . H có thói quen giúp ngư trông i. có cái nhìn thông thoáng v m i v n và có t m lòng khoan dung v i m i ngư i.

i u quy t nh b n là ngư i thành t hay th t b i chính là thái tinh th n c a b n i v i b n thân và nh ng ngư i s ng xung quanh b n y! “Thành công là kh năng i t th t b i này n th t b i khác mà không m t i lòng nhi t thành. Và khi không ngư i khác quá tham lam. và làm l i cho b n thân trên s kh n khó c a ngư i khác b t c lúc nào và nơi nào có th .” “Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. gi a ngư i thành t và th t b i có m t s khác bi t l n v l i nói cũng như hành ng.” . và thư ng b c l lòng tôn kính ó qua nh ng l i c u nguy n và hành ng giúp ngư i khác. t ư c i u gì thì h l i l i r ng Ngư i thành t luôn bày t thái tôn kính i v i ng Sáng T o.chác ng m mà b n thân h không t o ra.Sir Winston Churchill. Còn ngư i th t b i l i ch ng tin vào ai. Nhìn chung. vào i u gì. c u Th tư ng Anh 15 . ngo i tr nhu c u ăn c a mình.

thì chúng ta d b rơi vào tình c nh bư c i trên ư ng i v i hư ng i vô nh. ngư i sáng l p ra Thuy t siêu nghi m. Văn phòng lu t sư c a ông ông khách n m c tôi thư ng ph i giúp vi c cho ông vào ban êm và c trong nh ng ngày ngh l . C p trên u tiên c a tôi sau khi tôi t t nghi p trư ng cao ng kinh doanh là v chư ng lý bang Virginia Rufus A. chúng là nh ng loài cây ph i ch ng ch i. t ó có ư c s c S Nh ng loài cây kh e m nh nh t trong r ng không ph i là nh ng cây ư c b o v . Con ngư i không th thành công – hay th m chí là không th nghĩ t i s thành công . vư t qua m i i u ki n kh c nghi t c a thiên nhiên và các loài cây khác vươn lên và t n t i. kh c ph c khó khăn và s n sàng i u nh ng thách th c k ti p.TU N TH S C M NH T S 5 U TRANH VƯ T QUA GIAN KHÓ tranh u vư t qua gian khó là m t công c khôn ngoan mà T o hóa bu c loài ngư i ph i có phát tri n. khúc khu u hơn. và b n s có ư c s c m nh. Chúng ta ch p nh n ph n u giành ư c cái g i là cơ h i. ông luôn xin l i vì ã b t tôi ph i l i làm vi c tr như v y. chói chang và nh ng lu ng gió. Nh ng gì chúng ta h c ư c t s u tranh v i gian khó ngày càng ư c tích lũy . Nhưng ông cũng nói thêm r ng: “C u qu là ngư i tr lý c l c cho tôi.” T o hóa òi h i con ngư i ph i i m t và làm ch v n m nh m nh và s khôn ngoan áp ng nhu c u c a mình. M t khi ã hi u ư c m c ích s ng l n lao c a i mình thì chúng ta s thích ng ư c v i m i hoàn c nh c a cu c s ng. N u không có s c m nh t s tranh u vư t qua gian khó. m r ng và không ng ng ti n b . t khi ta sinh ra cho t i lúc ta qua i. Cu c s ng là m t cu c u tranh. Tri t gia Emerson. Cu i m i bu i làm vi c như th . Ayers. ó có th coi là m t thách th c ho c m t tr i nghi m quý báu. ông luôn l i m t vài cây s i ng trơ tr i gi a cánh ng tr ng mênh mông. Nhưng h không bi t r ng chính cách s ng ó l i khi n ư ng i c a h tr nên quanh co. u n cong chúng thành hình vòng cung mà không h lo s chúng s g y. t ng nói: “Hãy làm i u gì ó. Tương t như v y. che ch nhi u nh t.n u không có s n l c tranh u trư c khó khăn. che ch n n m sâu trong r ng. b t c nơi âu có ngư i thành t.m i l n tr i nghi m là m t l n chúng ta h c h i ư c thêm chút ít. N u thành công là vi c d dàng thì ai cũng có th thành công ư c. Nhưng c u còn giúp chính 16 . úng là m t chu i liên t c nh ng n l c. Ông tôi ã dùng chính lo i g ư c khai thác t nh ng cây s i này làm xe ng a. và ph n thư ng s n v i ngư i nào i m t v i khó khăn. s tranh u vư t qua gian khó cũng tôi luy n tinh th n con ngư i. Cu c i. b n s th y h ã n l c tranh u kh c ph c gian khó trong su t cu c i mình. Chúng ng ó. tùy theo quan i m c a m i ngư i. Ông tôi v n là m t ngư i th làm xe ng a. tranh u ngày càng nhi u và không th tránh kh i. Ph n l n m i ngư i u c tìm l i i ít chông gai nh t trên ư ng i. Do ã ch ng ch i v i thiên nhiên nên nh ng cây s i này ã s c ch u ư c lư ng hàng hóa n ng nh t. h ng ch u ánh n ng m t tr i gay g t. Nh ng cây s i ph i ch ng ch i v i Thiên nhiên u kh e hơn và g ch c hơn r t nhi u so v i nh ng cây s i ư c b o v . M i khi phát quang t ai chu n b cho m t v mùa m i.

h s nh n tôi.” “Life ought to be a struggle of desire toward adventures whose nobility will fertilize the soul. và hy v ng r ng khi có vi c gì y. “ i là m t cu c tranh u gi a khát v ng và nh ng cu c thám hi m mà s cao p c a chúng s làm phong phú tâm h n ta.Rebecca West (1892 .” .” Và tôi s ch ng bao gi quên câu tr l i mà tôi nh n ư c khi có m t l n tôi h i m t trong s nh ng tr lý c a Henry Ford v bí quy t thành công c a ông y.1983) 17 .b n thân c u nhi u hơn n a v i nh ng kinh nghi m mà c u h c h i ư c trong bu i t i hôm nay. b n cũng có th dùng chính cách ó h c h i. Ngư i tr lý ó nói r ng: “Tôi c g ng hòa h p v i cách làm vi c c a nh ng ngư i như Henry Ford. trư ng thành và thành công trong cu c s ng.” B ng cách ón u và i m t ch không né tránh vi c tranh u. kh c ph c gian khó.

nhưng mình có cung c p hàng hóa và d ch v có ch t lư ng tương x ng v i nh ng kho n ti n hay l i ích mà mình mu n ki m ư c hay không. bà tr l i kho n ti n cho Henry Ford ông th y bà cùng nh ng h c sinh c a mình ã làm cho s ti n h tr ít i c a ông sinh sôi n y n như th nào. Nhà sư ph m Martha Berry ã thành l p m t trư ng h c cho tr em mi n núi thu c m t vùng t nghèo B c Georgia. k thù c a ông ã nói nh ng i u h t s c t h i v ông. Cu i cùng. i u này gây n tư ng m nh v i Henry Ford n m c cu i cùng. Trư c khi b t tay làm vi c gì. Nhưng Henry Ford ã khư c t l i ngh ó. v y thì.” S chân thành theo u i m c ích ã giúp Lincoln không m y may lo l ng trư c nh ng l i ch trích c a k khác. Vì th . Sau ó. Nhưng b n c n ph i chu n b . và ngh ông h tr m t kho n ti n v a ph i. b n ph i có m t m c tiêu rõ ràng trong cu c s ng. và vì th . S chân thành s mang l i c m giác th a mãn. Qua nhi u năm. Chính lý trí này s quy t nh ưa ta t i t t nh c a vinh quang. Và Berry ã giúp các h c sinh c a mình tr ng l c cho t i khi tích góp ư c m t kho n ti n kha khá. M t ngư i b n c a c T ng th ng M Abraham Lincoln t ng k v i ông r ng sau lưng ông. Chúng ta là ngư i ki m soát b n thân. b n hãy t mình ki m tra m c chân thành c a b n. và bà luôn c n ti n ti n hành công vi c c a mình. chúng ta c n tuy t i tôn tr ng “ph n lý trí vô hình” c a mình. Vi c gi v ng kh năng tài chính c a ngôi trư ng là i u h t s c khó khăn trong nh ng ngày u ho t ng. Bà gi i thích nh ng gì mình ang làm v i Henry Ford. s c l c hay ti n b c c a h . n i ti ng và giàu có . Ông nói: “Lòng chân thành và cách th c làm vi c tuy t v i c a Berry cùng v i nh ng tr em nghèo không kh i gây n tư ng i v i tôi. hay mình l i mu n ư c l i cho mình mà ch ng ph i làm gì?” S chân thành là m t trong nh ng c tính khó ch ng minh nh t trư c ngư i khác. Lincoln áp l i: “Tôi ch ng b n tâm h nói gì khi h không nói úng s th t.” Ni m tin c a Berry vào nh ng gì bà ang làm m nh m n m c bà ã thuy t ph c ư c ngài Ford c nghi làm m t vi c mà 18 .ho c nh n chìm ta t i áy c a s gian kh và th t b i. bà s p x p m t cu c g p v i Henry Ford.TU N TH S 6 CHÂN THÀNH thành công. Berry nói: “ . s chân thành là i u mà m i ngư i có quy n soi xét trư c khi trao cho b n th i gian. Hãy t v n mình: “C cho vi c mình nh làm là vì m c ích cá nhân. Kh năng t ư c m c tiêu c a b n s l n g p b i n u b n có m t mong mu n chân thành là cung c p s n ph m ho c d ch v t t hơn cho ngư i khác. lòng t tr ng và m t tinh th n ph n ch n trong su t c ngày. S chân thành còn ph i xét trên khía c nh ng cơ. ông ã ng h ti n mua s máy kéo và trang thi t b nông nghi p giúp nông tr i trư ng h c c a Berry có th t trang tr i chi phí. ông có th t ng cho chúng tôi m t gi l c ch ?” L i ngh khác thư ng ã làm Henry Ford ng c nhiên t i m c ông quy t nh ng h bà m t s ti n mua l c.và s n sàng – th hi n c tính này. Và t có ý nghĩa nh t trong câu trên chính là chân thành. ông ã t ng hơn m t tri u ô la giúp xây d ng nh ng kh i nhà b ng á p hi n có trong khuôn viên c a trư ng. cha m c a nh ng a tr này không th chi tr ti n h c phí cho chúng.

Khi tình th tr nên khó khăn – và th c t úng là luôn như v y – lòng nhi t thành theo u i m c ích c a b n s giúp b n ng v ng. B n có th t ư c nh ng m c tiêu c a mình trong cu c s ng b ng cách ch ng minh v i m i ngư i r ng b n có m t mong mu n chân thành là giúp h . Hơn c m c trông i. Khoâng coù haïnh phuùc naøo khoâng coù ñaéng cay. bà ã ch ng minh ư c r ng mình ang n l c h t s c vì m t vi c áng làm mà bà s không bao gi u hàng trư c hoàn c nh.Austin O' Malley 19 . B n s có nhi u khách hàng và i tác hơn m c trông i. b n hi u r ng b n ang t o ra giá tr th c s cho m i ng ti n b n ki m ư c. thì ch c ch n b n s thuy t ph c ư c i tác làm ăn c a mình. khoâng coù tình baïn naøo thieáu vaéng söï chaân thaønh.ban u ông ã t ch i. No happiness without bitterness. N u b n làm như v y. N u t sâu th m trong trái tim mình. . no friendship without sincerity. thì b n s không ph i h i ti c vào nh ng lúc khó khăn.

ang ng i bên chi c máy i n báo g i i thông i p c a m t ngư i ph n dành cho m t ngư i b n c a bà có ch ng b gi t thì m t ý nghĩ n y sinh trong u Hill trư c n i dung c a b c thông i p: “Hãy hy v ng là bà s g p l i ông y m t th gi i t t p hơn. Hãy gi v ng ni m tin r ng không có gì là không th . C u T ng th ng Philippine Manuel L. th m và th n g i t i mi n Tây và v n chuy n hàng hóa c a h trên h th ng ư ng S t L n Mi n B c. Hãy dám nghĩ n nh ng gi c mơ l n lao. m t ngày mai tươi sáng hơn. hình thành trên s c m nh c a ch m t t hy v ng. nh ng ngư i tr ng táo. ông còn dám mơ ư c r ng m t ngày nào ó ông s tr thành T ng th ng c a nư c c ng hòa Philippines t do. Vào ngày ư c b u làm T ng th ng nư c C ng hòa Philippines. Ư c mơ c a m t nhân viên tr c máy i n báo. Nhi u năm v trư c. i u ó thôi thúc anh mơ ư c t i m t ngày nào ó s xây d ng m t tuy n ư ng s t m i t i mi n Tây. hai ch có tác ng m nh m n tâm trí Hill. và lòng quy t tâm s bi n thành hành ng. Tôi bi t i u ó vì ông là m t trong nh ng ngư i b n thân c a tôi và thư ng nh tôi c v n làm th nào t ư c nh ng m c tiêu chính tr mà ông t t ra cho mình. Anh b t u nghĩ t i s c m nh c a ni m hy v ng. ông ã th c hi n m i n l c m t ngày nào ó. Hill.” Bài h c mà tôi mu n g i n các b n qua câu chuy n c a Quezon chính là b n c n trí tư ng tư ng c a mình bay b ng t o d ng ni m hy v ng cho chính b n thân mình. Bây gi ch c n b n t n n móng cho nó mà thôi. t mơ ư c c a b n v m t th gi i t t p hơn. m t cu c s ng tươi p hơn. ông còn m r ng tuy n ư ng s t c a mình sang hư ng ông. Trong su t 24 năm. Ni m hy v ng c a ông ã tr thành m t ni m tin m nh m giúp ông bi n nó thành hành ng tham gia tranh c ch c v y viên thư ng tr c c a qu n o xinh p này. ni m tin tr thành lòng quy t tâm. Th m chí. cu i cùng ã tr thành h th ng ư ng S t L n Mi n B c. Quezon cũng ã dám hy v ng và mơ ư c t i vi c xây d ng Qu n o Philippines thân yêu c a mình thành m t vùng t tr . và t Great Lakes (thư ng g i là Ngũ H ) t i v nh Puget Sound. Ông thuy t ph c nh ng ngư i nông dân. như th n i au c a bà s ư c xoa d u hơn nhi u. V i ni m hy v ng làm n n t ng. b n s ưa ra quy t nh d a trên m c tiêu rõ ràng c a i mình và bi n nó thành hi n th c. Ni m hy v ng b t ngu n ch y u t trí tư ng tư ng c a b n. Hill ã giúp r t nhi u ngư i tr thành tri u phú trong công cu c bi n ư c mơ thành hi n th c vì ông hi u ư c r ng vi c xây d ng thành công tuy n ư ng s t này g n li n v i v n m nh c a các khách hàng c a mình. Ni m hy v ng k t tinh thành ni m tin. Như nhà văn Thoreau t ng nói. Mơ ư c ó tr thành m t ý chí quy t tâm m nh m giúp Hill ư c to i nguy n. Quezon ã g i cho tôi b c i n như sau: “T sâu th m trái tìm mình. Th m chí. “N u b n ã xây m t lâu ài trên mây thì lâu ài ó s không bi n m t.TU N TH 7 NI M HY V NG t y u t cơ b n giúp b n t o d ng thành công. James J. tôi vô cùng bi t ơn anh ã ng viên.” “Hy v ng”. khích l giúp tôi gi ư c ng n l a hy v ng cháy sáng cho t i ngày giành vinh quang r c r như ngày hôm nay.” Hy v ng là m 20 . nó s luôn ó. Hill ã xây d ng m t h th ng ư ng s t tr i dài t Canada t i Missouri. vùng lãnh th này s tr thành m t qu c gia c l p. m t nhân viên ư ng s t.

Sau ó hãy hành ng bi n ư c mơ thành hi n th c. b n hãy xác nh m c tiêu rõ ràng cho b n thân. ng bao gi quên r ng m i gi c mơ u b t ngu n t ni m hy v ng. thì vi c t ư c m c tiêu s d dàng hơn nhi u. có m t ngư i mơ r ng m t ngày nào ó. N u b n không d n h t tâm trí mình vào ó thì có th b n s b l m ư ng l c l i nhi u l n trư c khi t i ích.” “Hope is tomorrow’s veneer over today’s disappointment. Khi b n hư ng toàn b tâm trí mình vào ngôi sao d n ư ng ó.” .Xu t phát t ni m tin và hy v ng c a mình.” Câu chuy n v s thành công c a b n cũng ph i có l i m u như th . T t c nh ng câu chuy n v s thành công v i m t k t thúc có h u u b t u b ng câu: “Ngày x a ngày xưa. Hãy vi t m c tiêu ó lên gi y và coi ó là kim ch nam b n có th v ch ư ng i nư c bư c t ư c thành công.Evan Esar (1899 – 1995) 21 ... “Hy v ng là chi c áo b n s m c ngày mai t s th t v ng c a ngày hôm nay. Và b n có th nhanh chóng xác nh xem vi c gì s giúp b n t m c tiêu nhanh chóng và vi c gì s c n tr b n.

ch p nh tr sơ sinh – và bà ã tr thành m t trong nh ng ngư i thành công nh t trong ngh này. Nó ph i là m t ng l c tích c c giúp b n làm ch s ph n c a mình. và trí khôn ngoan phân bi t ư c i u gì là có th và không th . giúp b n d dàng vư t qua tr ng i khó khăn. Do c tính thi u kiên nh n và thói quen v i vàng “ti n hành công vi c”. mà l ra h ư c hư ng. B n xác nh mình s i n m c tiêu và ó ch là nh ng tr ng i nh t th i mà thôi. ó là s b n b và can m xu t phát t vi c c ng hi n hoàn toàn trí l c và s c l c theo u i m t lý tư ng ho c m t m c tiêu. gi i thích i gi i thích l i v i gi ng nói d u dàng êm ái. chúng s t bi n m t. s s n sàng ch p nh n nh ng i u b n không th . N u b n nh n th c ư c âu là tr ng i và gi i quy t chúng theo chi u hư ng tích c c thì b n s th y r ng m t khi b n ã s n sàng i m t v i chúng. Bà cho bi t: “ i v i tr nh . dù bà ã r t th n tr ng khi quy t nh l a ch n m t ngh mà lòng kiên trì ư c xem là i u ki n tiên quy t . Vi c hi u bi t rõ b n s i n âu trong cu c i s giúp b n tăng s c ch u ng trư c nh ng b t l i ngăn c n b n t ư c m c tiêu c a mình. Lòng kiên trì ph i tr ng thái ng ch không ph i tĩnh.” S kiên trì cũng òi h i ph i có lòng dũng c m. ph c tùng nh ng tình hu ng ho c i u ki n x y ra v i b n.TU N TH 8 LÒNG KIÊN TRÌ i M thư ng có m t nh p s ng h i h . ngư i ó có th t ư c i u mình mong mu n. b n ph i làm i làm l i. H thư ng t mình vào tình th nguy hi m thay vì c ánh l a m t tay b n t a nào ó. ngư i M có l cũng b c l s nóng v i. cho ngư i khác . Chúng s tan bi n nhanh trư c lòng quy t tâm c a b n. Trong kinh doanh. H thư ng không dành th i gian cân nh c k m t d án do thiên hư ng mu n hành ng ngay l p t c c a mình. có ư c hi u qu di n t ngh thu t mà mình mu n. b n r n. n u b n càng th m nhu n ý chí t ư c m c tiêu chính trong cu c s ng c a mình. Trong th i kỳ chi n tranh. mi n là b n ã xác nh rõ ư c m c tiêu c a mình trong cu c s ng và d n h t tâm trí vào ó cho t i khi trong Ngư 22 . r t nhi u lính M ã rơi vào tình th d u sôi l a b ng do tính cách thi u kiên nh n i n hình c a ngư i M . Nhưng cũng chính c tính ó – luôn òi h i b n ph i hành ng k p th i – cũng có th là m t i m y u.nh ng ngư i s n lòng ch i lâu hơn m t chút trư c khi hành ng. H mu n ký k t ư c h p ng và v làm ăn di n ra suôn s và ngay l p t c.” V y b n có th rèn luy n tính kiên trì như th nào? R t d dàng. Browning t ng nói r ng lòng Kiên trì là s dũng c m thay i nh ng i u b n có th . Vì th . thì lòng kiên trì c a b n s càng tăng. ây là m t nét n i b t xu t phát t ngu n trí l c tràn y v n là ngu n s c m nh to l n nh t c a nư c M . ch không ph i là s ch p nh n. Tri t gia n i ti ng Benjamin Franklin t ng nói: “Ngư i nào có lòng kiên nh n. ch ng ch không b ng. Lòng kiên trì ó ph i b t ngu n t cùng m t ngu n trí l c vô t n nhưng ph i ư c ki m soát và có m i liên h ch t ch v i m t m c tiêu duy nh t. h d ánh m t i u ki n thu n l i. Nhi p nh gia n i ti ng chuyên ch p nh tr sơ sinh Constance Bannister cho r ng tính thi u kiên trì chính là sai l m l n nh t c a mình. Tôi r t thích ch p nh tr nh vì công vi c này giúp tôi phát tri n kh năng hài hư c giúp sáng t o hơn trong nh ng lĩnh v c khác. vì nó bi n chúng ta tr thành m t dân t c kém kiên nh n nh t trên th gi i.

ng Cũng chính cách th c ó ã t o d ng lòng kiên trì giúp nhà khoa h c Edison phát minh ra èn i n.Margaret Thatcher.” “I am extraordinarily patient. hành và mong mu n c a b n u hư ng t i vi c t ư c m c tiêu. và giúp nhà ho t ng Hellen Keller vư t qua ư c nh ng thi t thòi v th ch t tư ng như không th vư t qua. nhà leo núi Hillary trèo lên t i nh Everest.” . provided I get my own way in the end. mi n là cu i cùng tôi tìm ra con ư ng c a mình. nhà sinh v t h c Salk t o ra v c xin phòng b nh b i li t.b n bùng cháy lên m t khao khát mu n t ư c m c tiêu ó – và m i suy nghĩ. “Tôi kiên trì m t cách l thư ng. C u Th tư ng Anh 23 .

TU N TH S 9 LINH HO T n ư c m i ngư i quý m n. giúp ông rèn luy n ư c tính kiên trì và vư t qua khá nhi u khó khăn tr ng i. B n không nên ép mình l thu c vào s thích b t ch t hay ý mu n c a ngư i khác rèn luy n tính linh ho t.ch không ph i s khúm núm.” Khi u hài hư c cũng là m t nhân t quan tr ng c a tính linh ho t. Chúng ta u bi t r ng n u không có m i quan h h p tác thân thi n. m t câu nói ng n g n mà ngày nay ai cũng có lúc c n ph i nói ra? Chính s thi u linh ho t ã khi n c u T ng th ng Woodrow Wilson không ư c các Thư ng ngh sĩ tán thành án thành l p H i Qu c Liên mà ông ã p t lâu – và i u này ã khi n ông g c ngã. ánh giá nhanh chóng m t tình hu ng x y ra. s linh ho t c a ngư i khác cũng có th giúp b n. M . V giám c Ngân hàng M t i San Francisco ã t ng nói: “Khi tuy n d ng nhân viên. h nh phúc mà ta ang t n hư ng và không b Chúng ta ai cũng mu 24 . Tính linh ho t ã giúp Arthur Nash. bang Ohio. Linh ho t là m t tính cách giúp ta thoát kh i nghèo khó và mang l i s th nh vư ng vì nó giúp ta bi t ơn nh ng i u may m n. b n cũng s rèn luy n ư c kh năng ph n ng nhanh chóng trong vi c n m b t cơ h i ho c gi i quy t v n . Nhưng tính cách linh ho t c a bà Clara . chúng tôi u ánh giá d a trên 4 t ch t: Trung thành. m t ngư i bán hàng may m c qua ư ng bưu i n thành ph Cincinnati. c tính khiêm t n . g n gũi v i các c ng s c a mình. ôi khi. Ông ã kêu g i ư c toàn b nhân viên ti p t c làm vi c cho mình và tái cơ c u công ty thành m t trong nh ng công ty thu l i nhu n l n nh t trong ngành. Nhưng linh ho t không có nghĩa là d b nh hư ng. Tính linh ho t có th nh nghĩa chính xác nh t là kh năng quan sát. ph n ng l i m t cách h p lý và ít b tác ng nh t v m t c m xúc. chuy n i công vi c nhanh chóng sau khi vi c làm ăn kinh doanh c a ông phá s n. C u T ng th ng M Abraham Lincoln thư ng ph i b c l tinh th n l c quan v n có c a mình gi s i dây oàn k t gi a các thành viên n i các nóng tính. Linh ho t và Kh năng hoàn thành t t công vi c ư c giao. tìm hi u. N u ông ch u d p b lòng kiêu hãnh c a mình và m i Thư ng ngh sĩ Lodge . tán thư ng và mu n duy trì tình b n v i m i ngư i. quy l y – cũng r t c n thi t. Henry Ford v n là ngư i ít ni m n và thi u kiên nh n v i nhân viên cũng như v i i tác kinh doanh c a mình. d m t bình tĩnh trong nh ng giai o n khó khăn.t i Nhà Tr ng thương lư ng thì có l ông ã giành ư c s ng h c a các Thư ng ngh sĩ. kh ng ho ng. thì chúng ta s r t khó thành công. B n s làm th nào có th t ư cm c linh ho t nói r ng “Tôi ã sai”. i u ó có th giúp b n tr nên quy t oán. Qua vi c rèn luy n tính linh ho t. c nam gi i l n n gi i. t c kh năng i u ch nh v m t tinh th n và th ch t thích nghi v i b t c hoàn c nh hay môi trư ng nào mà v n gi ư c t ch và bình tĩnh. c tính s m t c a ngư i có tính cách d ch u chính là s linh ho t. R t ít ai l i ánh giá cao m t ngư i luôn vâng d ng ý v i ngư i khác.v ông – ã tác ng t i ông. c l p.Ch t ch phe i l p .

c tính này cũng giúp ta t n Prepare yourself for the world. m t t ch trư c nh ng i u không may x y ra. strength alone will not do. dù t t p hay không. as the athletes used to do for their exercise.lúng túng. trong cu c s ng.” . 1694-1773) 25 .ngo i giao Anh qu c.Qu n công Chesterfield (Nhà chính tr . cho chúng nh ng ch t b tr c n thi t và s linh ho t. s c m nh m t mình nó không làm nên gì c . to give them the necessary suppleness and flexibility. oil your mind and your manners. d ng m i tr i nghi m.” Hãy luôn s n sàng trong cu c s ng như các l c sĩ thư ng chu n b trư c khi thi u: tra d u m vào tâm h n và hành vi b n.

Ông di n thuy t trong hơn hai gi và khi k t thúc bài phát bi u. sau chi n d ch ó. Công ty này sau ó. Anh không có b n bè nào.” Công ty qu ng cáo này ã dành cho Eytinge m t công vi c. ám ông hư ng ng trư c s nhi t tình c a v di n gi . Khi ra kh i nhà tù. Anh b t u vi t thư cho các công ty kinh doanh. “Khi b n nhi t tình b t tay ngư i khác thì b n s khi n h c m th y b n th c s vui m ng khi ư c g p h ”. Nhưng anh ã có nh ng bi u hi n hoàn lương tích c c n m c anh ã s m ư c tr t do. Hi u qu công vi c cao t i m c anh nhanh chóng có ti n làm t thi n cho t i vi c thuê lu t sư. ông ư c b u vào Qu c h i M . Trên th c t .mi n là s nhi t tình ó hoàn toàn chân thành và th ng th n. H t ng h n anh chi c máy ánh ch . Eytinge. Do s c nh hư ng l n c a ông i v i các i di n ng nhi m. Louis Victor Eytinge ph i ch u án chung thân t i m t nhà tù thu c bang Arizona. Lòng nhi t tình còn có s c tác ng m nh hơn c khoa h c lý lu n. cùng v i s giúp c a lu t sư c a anh. Randolph d n thân vào con ư ng chính tr và b t u m t chi n d ch v n ng m nh m . Sau khi t t nghi p trư ng Cao ng Salem mi n Tây bang Virginia. lý trí hay tài hùng bi n trong vi c truy n t tư tư ng c a b n và lôi kéo m i ngư i v ng phía quan i m c a b n. không có lu t sư nào bào ch a và cũng ch ng có ti n b c. Eytinge ã vi t thư t i công ty Remington Typewriter trình bày hoàn c nh khó khăn c a mình và ngh công ty cho anh mua ch u m t chi c máy ánh ch . c u T ng th ng Franklin D.s bi u l thái quá khi n ai cũng nh n th y và làm cho m i ngư i m t tin tư ng b n. Lòng nhi t tình là làn sóng truy n thanh mà b n có th truy n i nh ng tín hi u t i ngư i khác.TU N TH 10 LÒNG NHI T TÌNH t gia Ralph Waldo Emerson t ng nói: “Ch ng có thành t u vĩ i nào l i không ch a ng ng n l a nhi t tình. công vi c c a anh di n ra t t p n m c thu hút s chú ý c a m t công ty qu ng cáo l n t i New York. ã giúp anh ư c ân xá. V di n gi này ã phát bi u nh ng gì mà ư c hư ng ng nhi t li t n như v y? Nh ng gì ông y phát bi u không quan tr ng b ng cách ông y di n t bài di n thuy t ó.” T i Thánh ư ng Mormon. Vi c nh c i nh c l i nhi u l n không làm m t i ý nghĩa c a câu châm ngôn c “không có gì d lan truy n hơn lòng nhi t tình”. giành chi n th ng áp o trư c m t i th l n tu i và giàu kinh nghi m hơn. M t ví d i n hình cho th y lòng nhi t tình có th ưa b n t i nh cao thành công như th nào ư c th hi n qua cu c i và s nghi p c a chính tr gia ngư i M Jennings Randolph. Roosevelt ã c ông vào ban l p pháp c bi t th i chi n t i Nhà Tr ng. Nhưng tôi mu n lưu ý các b n r ng không gì gi d i hơn là làm ra v nhi t tình . Công ty này áp l i hơn c m c trông i. M t v giám c bán hàng h t s c thành t nói r ng lòng nhi t tình là t ch t quan tr ng nh t i v i m t ngư i bán hàng .công vi c này òi h i anh ph i biên t p và g i tài li u l i cho h . và có l ph n l n h ch ng ai nh ư c nhi u chi ti t trong n i dung bài di n thuy t c a ông. c c t a g n mư i ngàn ngư i b t d y tán thư ng ông su t năm phút liên t c. lòng nhi t tình c a anh còn m nh hơn c song s t nhà tù n a y. m t di n gi ư c m i n phát bi u trong 45 phút. anh ư c giám c công ty qu ng cáo này chào ón: “ . 26 Tri . ngh so n th o các tài li u cho h . thành ph Salt Lake thu c bang Utah phía tây nư c M .

Nhưng Randolph còn vư t trên c T ng th ng Roosevelt trong cu c kh o sát này do kh năng t o nh hư ng n ngư i khác b ng lòng nhi t tình c a ông. hãy tin vào giá tr ý tư ng c a b n. Randolph ã tr thành tr lý cho ch t ch hãng Hàng không Capital (phía ông nư c M . không ch làm vi c thu c ch c trách c a mình – mà còn truy n ng n l a nhi t tình cho các thành viên c a hãng chúng tôi. d ch v c a b n . Hãy nghiêm túc nhìn nh n giá tr ó . Hãy tin tư ng hoàn toàn vào tính h p lý. Hãy nh r ng trong ph n l n các cu c ti p xúc v i ngư i khác. Trong vòng hai năm. m nh m và hăng hái. thi u sót trong b t c vi c gì b n ang c g ng làm thuy t ph c ngư i khác và ngay l p t c s a sai. Hãy rút kinh nghi m t nh ng sai l m. t ch t này ph i ư c rèn luy n m i có.” “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” . và b n s th y ng n l a nhi t tình trong b n ang bùng cháy – cùng v i lòng chân thành s giúp b n truy n ng n l a nhi t tình sang cho nh ng ngư i khác.ho c v chính b n thân b n. Randolph ã ch p nh n m t trong s r t nhi u l i m i c ng tác t khu v c kinh t tư nhân. v i năng l c tuy t v i c a mình.Tri t gia R. xét theo m t m t nào ó. T ng th ng Roosevelt và Randolph ư c b u là nh ng nhân v t có s c hút l n nh t trong b máy chính ph th i ó.” Không ai sinh ra mà l i có ngay lòng nhi t tình c .ho c chính b n thân b n.Theo m t cu c kh o sát kín quy mô l n do m t nhóm các giáo sư t i Washington ti n hành.W. năm 1961 ư c sáp nh p vào United Airlines) khi hãng này còn ang n n n ch ng ch t. nuôi dư ng thói quen suy nghĩ tích c c. V i ni m tin này. s n ph m. úng n trong s n ph m hay ý tư ng c a b n. Trư c h t. “Không có i u vĩ i nào t ng t ư c mà thi u v ng lòng nhi t tình. Nói v nhân cách áng quý c a Randolph. ông ã giúp hãng này vư t xa t t c các hãng hàng không khác v m t l i nhu n. b n u c g ng thuy t ph c h tin vào m t i u gì. b n hãy duy trì. Emerson (1803 – 1882) 27 . Nhìn chung i u này là úng tr nh ng m i quan h giao ti p thông thư ng. Sau 14 năm làm vi c trong Qu c h i M . ch t ch hãng Hàng không Capital nh n xét: “Ông y không ch làm vi c nh n lương.

Và nh ng ai trong s chúng ta bi t cách làm như v y s tr thành ngư i lãnh o. tình yêu và ni m vui – mà chúng ta có th th hi n và b c l qua l i nói cũng như hành ng. Tuy nhiên. chú ý c a ngư i nghe. Mussolini và nhi u k x u xa khác trong l ch s cũng có ư c s c nh hư ng như th . m t ngư i có s c h p d n l n có th không c n ph i nói ra l i nào lôi kéo m i ngư i v phía h . Nhưng. thái và tác phong c a b n cũng óng m t vai trò quan tr ng. th ng th n v i âm lư ng và âm s c m nh thu hút s quan tâm. Ngôn t ư c th t ra có th là vô nghĩa. V i m t s H ã t ng g p nh ng ngư i có s c thu hút không cư ng l i ư c u . Ngoài ra. Thư ng thì nh ng ngư i có b ngoài không m y cu n hút l i có ư c t m nh hư ng m nh m n ngư i khác. ôi m t và bàn tay . s c m nh tinh th n và uy quy n c a mình. ngư i th c hi n và ngư i tiên phong giúp n n văn minh c a chúng ta tr nên tiên ti n hơn. Hãy coi ch ng nh ng k tìm cách dùng s c hút c a riêng mình gây nên nh ng k t c c mang tính h y di t. B n cũng có th t n d ng th m nh này làm l i cho mình n u b n bi t cách b c l s t tin. T t c chúng ta u có s c h p d n riêng m t ngư i. S c h p d n cá nhân ư c bi u l ch y u qua gi ng nói.” s 28 . C u T ng th ng Franklin Roosevelt cũng có s c nh hư ng m nh m như v y trên vũ ài chính tr . Chúng ta không th làm tăng v lư ng và ch t c a lo i tài s n sinh h c này. tôi cũng ph i thú th c r ng nhà c tài Hitler. Tuy nhiên. i u quan tr ng là b n có th v n d ng s c h p d n c a riêng mình vào công vi c g t hái thành công. giúp b n t ư c nh ng m c tiêu quan tr ng c a mình. Anh ưa tâm h n chúng ta bay b ng hòa nh p vào T o hóa ch b ng m t i u b duy nh t. v i m t cái li c nhìn t ôi m t y bi u c m ho c b ng gi ng hát du dương. Vì l ó. M t ví d n i b t v i u này là ca sĩ nh c pop Reverend Billy Graham. chúng ta c n có thêm m t tiêu chu n khác th n tr ng khi h p tác làm ăn v i nh ng ngư i như v y cho t i khi bi t rõ ư c ý nh và ng cơ c a h . s c h p d n ó có th cao hơn so v i ngư i khác.nh ng phương ti n giao ti p cơ b n c a con ngư i. nhưng âm i u gi ng nói (thanh) và s c m nh c a l i nói (khí) cũng như lòng nhi t tình có th quan tr ng hơn r t nhi u so v i vi c l p lu n và hùng bi n. V i s c h p d n y. gi gi ng nói d ch u. êm ái.TU N TH 11 HÃY T N D NG S C THU HÚT C A CHÍNH B N n là b n cũng ngay t l n ti p xúc ban h hơn m c có th trong l m c nào ó.” “ i m chính y u trong s c thu hút cá nhân là s chân thành t a sáng – ó là m t ni m tin b t t n quan tr ng c a công vi c và m t ngư i ph i làm. b n có th ư c nhi u ngư i khác h p tác thân thi n. b t tay h th t ch t và n ng nhi t. S c h p d n cá nhân có l là m t tài s n sinh h c quy t nh m c c m xúc ch ng h n như lòng nhi t tình. Vì th . ngư i xây d ng.nh ng ngư i mà ngay l p t c b n coi h là b n và tin tư ng n g p u tiên. Hãy tr c ti p áp l i ánh nhìn c a ngư i khác.an overwhelming faith in the importance of the work one has to do. th c t không ph i lúc nào cũng v y. Hãy bi u l s c h p d n c a riêng b n – và b n s th y s c h p d n ó có th giúp b n như th nào! “The essential element in personal magnetism is a consuming sincerity . nhưng chúng ta có th s p x p và hư ng nó t i vi c giúp ta t ư c b t kỳ m c ích nào mà ta mong mu n.

1886-1967) TU N TH 12 HÃY TIN TƯ NG VÀO B N THÂN ng mình ã tìm ra cách ch t o m t chi c máy có th ghi âm và phát l i gi ng nói c a con ngư i. và ho t ng ngay t l n th u tiên trư c s ng c nhiên t t c a ngư i làm ra nó. Chi c máy m u cúôi cùng cũng ư c làm xong. và tôi s ch p nh n thua cu c n u nó không ho t ng. 29 .Bruce Barton (Ngh sĩ M . Thành công ch n v i nh ng ngư i bi t rõ mình mu n gì. Ti m th c con ngư i có m ngư i khác nói. hãy ch ng t i u ó ngay ngày hôm nay nhé anh yêu!” Vi c nh ng nhân viên bán hàng này kh ng nh r ng h vư t tr i hơn so v i t t c các nhân viên khác trong lĩnh v c b o hi m là h t s c quan tr ng. ưa cho anh ta b n v phác h a b ng bút chì ý tư ng c a mình và ngh anh ta làm m u m t chi c máy như v y. Ngư i th thi t k nhìn vào b n v thoáng ch c r i kêu lên: “Không th ch ng bao gi làm nó ho t ng ư c âu. Edison v n ưa ra yêu c u: “Anh c làm i. Thành công không n v i nh ng ai ánh giá th p b n thân mình do thi u t tin . Nhưng cách th c nh hư ng l i ơn gi n n m c nhi u ngư i ã làm gi m i hi u qu c a nó. s n sàng làm b t c i u gì n u ư c yêu c u. Nhưng tâm trí ông l i không t b ý tư ng ó. v c a m i nhân viên bán hàng này m i sáng u ra c a ti n h i làm v i l i nh n nh : “Anh úng là nhân viên bán hàng gi i nh t y. Ph n ti m th c trong tâm trí con ngư i n ch a s c m nh vô song. làm m t chi c m u gi ng h t b n v này cho tôi.” Edison li n h i anh ta: “ i u gì khi n anh nghĩ là nó s không ho t Ngư i th thi t k ư c! Ông s Khi tin r ng?” áp: “Vì chưa ai l i t o ra m t chi c máy có th nói ư c c .” Và cũng là s s p t trư c.c bi t là nh ng suy nghĩ ch u tác hãi. và mình s ch ng t i u này ngay hôm nay. M t trong nh ng giám c kinh doanh b o hi m thành công nh t t i M luôn yêu c u nhân viên bán hàng c a mình m i sáng ph i dành năm phút ng trư c gương trư c khi b t tay vào vi c nhìn chính mình và t nói: “Mình là nhân viên bán hàng gi i nh t. ra l nh cho nó như th ó là m t ngư i ph c v vô hình ang ch m nh l nh. Không nh ng th . nhà phát minh Thomas Edison ã g i m t th thi t k n. M i ngư i có th v n d ng s c m nh ó hư ng t i vi c t ư c b t kỳ k t qu nào mà h mong mu n. Nói ng n g n là con ngư i có th nh hư ng ư c ti m th c c a mình b ng cách trò chuy n v i nó. Nó tin vào t t c nh ng gì ó.” b ý tư ng v m t chi c Edison h n có th ã ng tình v i l i nh n nh ó và t máy phát thanh.” Ngư i nào t tin vào ý tư ng và k ho ch c a mình luôn có l i th hơn nh ng ngư i t b và quên i d nh c a mình ngay t d u hi u th t b i u tiên. th t áng ng c nhiên là ti m th c ng theo suy nghĩ . c n ph i làm gì t ư c mong mu n ó và không ch p nh n t “không th ”. c ngày mai và mãi mãi v sau. và ph n ng theo con ngư i còn tin tư ng và hành ng m nh c a ni m tin ho c s s t c tính vô cùng c bi t.

I have the universe agaisnt me. c tính ó cũng lý gi i t i sao ngư i nào tâm trí c su t ngày qu n quanh nghĩ t i ói nghèo. trí óc hư ng ti m th c ó tích c c n m c ti m không mong mu n. tình tr ng s c kh e y u kém và t t c nh ng i u mà h không mu n.” . như th b n s bu c tâm “N u tôi m t lòng tin vào chính mình.” “If I have lost confidence in myself.Ti m th c cũng tuân theo s l p i l p l i c a suy nghĩ và ngôn t .Tri t gia Emerson. c t tr i s ch ng l i tôi. thì s m mu n cũng s ph i gánh ch u nh ng b t h nh ó. v n truy n t i ti m tin cho chính mình. Th t may m n khi nó có c tính này vì ó là cách ơn gi n giúp con ngư i bu c ti m th c ph i hư ng theo b t c m c ích nào mà mình mong mu n. m c tiêu ã ch n và h làm vi c th c c a h không lúc nào b sao lãng nghĩ t i nh ng i u mà h th c này là gì không quan tr ng mà quan tr ng là qua s l p i th c nh ng ý ni m rõ ràng v nh ng i u chúng ta mong mu n . M i ngư i thành t u có m t phương th c rèn luy n c a mình t i nh ng m c ích. th t b i. Cách l p l i. 30 . Hãy dùng ti m th c t o d ng s t trí ph i ph c tùng b n trong b t c vi c gì.

Anh bán quy n khai thác m urani v i th i h n ba năm. lòng khâm ph c và ni m tin mà gia ình dành cho b n. i tìm qu ng urani. và trong ba năm ó. ng bao gi m t ngày trôi qua mà không c u nguy n t lòng bi t ơn nh ng i u t t lành b n ư c ban t ng. hài hư c. B n cũng nên nh r ng không có khó khăn gì là m i hay ch x y ra duy nh t v i b n. là nh ng i u bình thư ng hàng ngày ho c nh ng t ch t mà b n ư c tr i phú. Ch ng h n như s c kh e c a b n. Hãy s c m nh ó tr thành cách gi i quy t v n mà b n ang g p ph i. B n s là ngư i vô cùng may m n n u n m trong s nh ng ngư i luôn vui v . Hãy nh r ng. s may m n và tài s n c a mình nhi u hơn nghĩ t i nh ng khó khăn. B n cũng có th làm nh ng gì mà gia ình Steen và hàng ngàn ngư i khác ã làm. Và k t qu là. Và b n ch ng bao gi cô ơn c . khi u hài hư c cũng có th giúp b n kh c ph c. và cu i cùng còn ư c tr thêm hàng tri u ô la n a cho vi c bán quy n khai thác m . h u h t nh ng ni m vui. cho dù ó ch là nh ng i u nh nhoi. Hãy h c cách xem khó khăn là bàn p i t i thành công. kh c nghi t t i vùng sa m c Utah trong quãng th i gian ch ng ch . N u b n th y làm vi c ó th t khó khăn thì hãy li t kê nh ng i u t t p i v i mình ra gi y và c i c l i chúng b t c khi nào b n b t u c m th y chán n n. B n luôn có th tìm ki m l i khuyên hay s giúp t nh ng ngư i t ng g p ph i khó khăn như b n.m t trò chơi thi xem “ai là ngư i u tiên tìm ra urani” mà c gia ình u tham gia h t s c vui v . r c r i. Trư c tiên. N u không. b n hoàn toàn có th t o cho mình m t thói quen áng quý như th . Rõ ràng khi u hài hư c giúp b n ư c m i ngư i yêu m n hơn và tr nên lôi cu n hơn. và hãy t nh ng ni m vui. v p ngã trên con ư ng i t i thành công. nhà a ch t Steen ã là ngư i chi n th ng trong trò chơi này. h t o cho chúng m t trò chơi t chính nh ng gian kh mà h ph i i u . nh ng khó khăn x y n chưa bao gi làm nh t chí gia ình gan d này c . hay tình yêu. Hãy nh r ng m i tình hu ng t i t u có th t i t hơn n a . M i khó khăn mà b n vư t qua s ưa b n t i g n m c tiêu c a mình hơn. M t s c m nh l n hơn luôn bên c nh b n. Chính khi u hài hư c tuy t v i ã giúp Minnie Lee Steen và b n a con nh c a ch ch u ng ư c c nh s ng kh s . Su t hai năm dài gian kh . Ch riêng i u ó ã giúp b n thành công. nhà a ch t n i ti ng Charles. táo b o và quy t oán. anh ư c tr 70 tri u ô la cho giá tr m urani này. Hơn th n a. h nh phúc c a b n u chính là nh ng tài s n ng m. l c quan trư c cu c s ng. hãy h c cách nghĩ t i nh ng ni m vui. i v i con cái.gi ng như m t ngư i có th nguy n r a s ph n mình ch vì không có giày i cho t i khi anh ta g p m t ngư i khác th m chí không còn ôi bàn chân. vư t qua nh ng th t b i nh t th i và tìm ra hư ng i m i giúp b n quay l i úng con ư ng d n t i thành công. Và m i ngày hãy nhín chút th i gian và s c l c giúp ngư i khác. v i tinh th n dũng c m. lo l ng. hai v ch ng Charles và Minnie Lee Steen luôn gi ư c tinh th n vui v . Và cu i cùng. Khi 31 . Khi u hài hư c ư c hình thành ch y u d a trên c tính khiêm như ng. may m n ó lên v trí hàng u trong tâm trí b n.TU N TH 13 KHI U HÀI HƯ C u hài hư c có th làm d u nh ng va ch m.

” . It's jolted by every pebble on the road.Henry Ward Beecher (Ngh sĩ ng T do M .“A person without a sense of humor is like a wagon without springs.” “Ngư i không có khi u hài hư c như m t chi c xe không có b nhún lò xo: m t viên s i nh cũng có th làm cho nó gi ng xóc r u rã. 1813 – 1887) 32 .

V y b n có gi ng Joe không? N u gi ng anh y. ôi khi. Tuy nhiên. Anh không h thu hút ư c s chú ý c a úng i tư ng c n thu hút. Nhưng ng ch i nhé. áng tin c y và tháo vát. anh luôn c g ng m i thành viên c a công ty hi u ư c trong thâm tâm. li n vi t thư cho Trư ng phòng giao nh n cám ơn anh ta vì ã chuy n hàng nhanh chóng. M t nhân viên bán hàng tr tu i. Su t nhi u năm li n. Qua vi c ánh giá cao giá tr c a ngư i khác. c u ch t ch Công ty Stayform. s tín nhi m s ư c t úng ch . Nh ng ngư i khác. Như th b n s tr thành k khoe khoang. Ngoài ra. Nhưng i u ó l i áng giá hàng tri u ôla khi ông dám m c lót b ng v i flanen màu nh y dù t trên máy bay xu ng và i b chân tr n trên ư ng Broadway qu ng cáo r m r cho t t c nh ng công ty c a mình. khoác lác. Ch ng h n như s xu n nh s ch khi n b n có thêm k thù ch không mang l i tình b n. thì có l b n cũng là ngư i quá nhút nhát ho c quá ng i ngùng và không dám ích thân t ý ki n c a mình trư c úng ngư i c n trình bày. i u này cũng có th giúp b n t ư c m c ích tương t như v y.TU N TH T TH 14 HI N MÌNH Joe Dull là m t anh chàng làm vi c h t s c chăm ch . trư c khi th t lên: “A. Không ai có th t t i nh cao thành công b ng vi c chà p lên ngư i khác. thì b n hãy t th hi n mình và hãy xem vi c ti n bư c trên các n c thang thành công s d dàng hơn nhi u th nào. k r ng m t ngư i b n c a ông ã tr thành ch t ch c a m t công ty l n v s n xu t c n tr c và thang máy t i Texas ch b ng kh năng t th hi n mình. T th hi n mình. b n cũng không c n t ra thái quá như v y. Th c t là Joe không có ư c s th hi n chính mình. l ch s . anh nghĩ công vi c c a h áng trân tr ng bi t bao. anh cũng ã tr thành ngư i ư c ánh giá cao nh t trong công ty! B n hãy nh r ng vi c th hi n mình úng nghĩa ph i di n ra theo m t nguyên t c nh t nh. ít x ng áng hơn anh nhi u. Vi c ó không bao gi ư c phép ng ch m n hay h th p giá tr c a ngư i khác. Anh vi t thư cho Phòng sơn k anh ã t hào như th nào khi nhìn th y màu sơn tươi khi m thùng ch thang máy ra. Anh c ng hi n h t mình cho công ty. Nhưng th c t l i không như v y. Vi c t th hi n mình úng nghĩa l i mang tính sáng t o. Glenn R. Tuy nhiên. Tôi ã tìm ra câu tr l i!”. Ví d như s khéo léo cao b n thân c a Bernard MacFadden ôi khi g n như mang tính kỳ d . khi bán ư c chi c thang máy lo i nh u tiên. luôn úng gi . n u b n cũng gi ng như anh chàng Joe Dull t t b ng và th t thà kia. thì l i ư c thăng ch c và tăng lương. b n hãy nh n l i nh c nh sau ây: Gi a vi c th hi n mình và nh ng cách th c thu hút s chú ý m t cách gi t o có s khác bi t r t l n. Ngay bây gi hãy b t mình là m t công c t o d ng thành công cho mình! u t n d ng cách th c th hi n 33 . i u này òi h i s khéo léo và kh năng s p x p th i gian h p lý. trung th c. theo như n ý c a c m t này. tôi tìm ra r i! Thì ra là th . ch c n c bi t chú ý t i nh ng chi ti t nh t ra nhã nh n. Vi c trình bày ý ki n b ng vi t lách m b o ch c ch n r ng lòng tin. Có v như Joe ch c ch n s thành công trong s nghi p. Joe ch ng i n âu c . khác thư ng. Fouche. N u b n là ngư i như v y thì hãy vi t thư i. là m t cách gi i t a tinh th n nh t nh.

có th b n s ph i ánh i i u gì y. thì ngay t bây gi . và d a vào ó t ư cm c tiêu này. ngư i sáng l p ra Hãng ô tô Chrysler. ch c ch n b n s có ư c thành công trong cu c s ng. ng th i. ó là nh ng ngư i i u trong m i lĩnh v c c a cu c s ng . Hãy nh r ng không có gì “ng u nhiên x y ra” c . Hãy phác th o k ho ch th t rõ ràng. Thành công trong m i ngành ngh u là k t qu c a hành ng chu n xác. Công th c này s ưa b n t i g n m t th l c vô hình có kh năng d p b nh ng chư ng ng i v t ra kh i ư ng i c a b n và mang l i cho b n nh ng th i cơ thu n l i mà có th b n chưa bao gi mơ t i. Còn n u b n không ch c là mình mu n gì trong cu c s ng.TU N TH 15 T M C TIÊU n ch c h n không nghĩ t i vi c kh i hành m t chuy n i dài ngày b ng ô tô n u không bi t trư c mình s i âu và không có b n ch d n. hãy b t u nghĩ và xác nh xem chính xác b n mu n gì. 2. Hãy ghi nh nh ng gì b n ã vi t ra gi y và hàng ngày nh m i nh m l i nhi u l n gi ng như ang c u nguy n v y. k c i v i nh ng ngư i thành t. 3. Hãy c n th n làm theo nh ng ch d n trên ây. ã dùng s ti n ti t ki m c a mình mua m t chi c ô tô vì ông nh tham gia vào ngành s n xu t ô tô và c n tìm hi u t t c m i th v ô tô. r i b n s ng c nhiên khi th y toàn b cu c s ng c a b n thay i theo chi u hư ng tích c c nhanh n th nào. t i m c nào và khi nào s t ư c i u ó. Hãy k t thúc l i c u nguy n b ng vi c bày t lòng bi t ơn vì ã hoàn thành ư c m c tiêu theo úng k ho ch c a mình. H n là ai ó ã làm cho i u gì ó di n ra. Nhà tư b n công nghi p Walter P. Nhưng th c t là ch có kho ng hai trong s m t trăm ngư i bi t ư c chính xác h mong mu n t ư c i u gì trong cu c s ng và v ch ra nh ng k ho ch kh thi t ư c m c tiêu c a mình. ngay t gi phút này. t ra m t th i h n rõ ràng khi nào b n s mình. N u b n bi t chính xác b n mu n gì và có ni m tin tuy t i vào kh năng t ư c m c tiêu c a mình thì b n có th thành công. Hãy bám ch c vào quy trình này. mình: ây là m t công th c g m 4 bư c khá chính xác s giúp b n t ư c m c tiêu c a B 1. c a vi c th n tr ng lên k ho ch và ư c ti n hành v i s kiên trì c a nh ng ai luôn hư ng tâm trí mình t i s thành công và tin r ng h có th thành công trong cu c s ng. Hãy vi t ra gi y i u mà b n mong mu n nh t – m t i u gì ó mà b n tin ch c r ng sau khi th c hi n. Ông tháo r i chi c xe ra và l p ráp l i r t 34 . như th b n s không b làm phi n b i nh ng ngư i hay hoài nghi có th không hi u quy lu t sâu s c mà b n ang theo u i. t ư c m c tiêu d tính c a 4.nh ng con ngư i thành t x ng áng nh n ư c nh ng ph n thư ng c a cu c s ng. Chrysler. i u kỳ l nh t v nh ng ngư i thành t này là h cũng ch ng có nhi u cơ h i hơn nh ng ngư i chưa bao gi t ư c thành công. b n cũng nên xác nh trư c t ư c i u ó.

ây u là nh ng thành t u khoa h c vĩ i mà b t kỳ ai s ng không có m c ích u cho r ng ây là i u không th . Bư c kh i u này b n và m i ngư i u có th làm ư c mà không c n u tư ti n c a. ông ã nhanh chóng t ư c m c ích c a mình và tr thành m t trong nh ng ngư i thành t nh t trong lĩnh v c công nghi p th i b y gi . Ti n sĩ Albert Einstein cũng là ngư i tiên phong trong lĩnh v c nghiên c u s phân rã c a các nguyên t và t ng h p v s gi i phóng năng lư ng nguyên t .nhi u l n trư c s ng c nhiên c a b n bè mình.” “Cu c hành trình dài nh t là hành trình vào bên trong con ngư i b n. thì b n bu c ph i ch p nh n ng m t bên quan sát nh ng thành qu rơi r ng c a nh ng ngư i bi t rõ h ang i âu và có k ho ch t ư c m c ích c a mình. ó chính là kh i i m cho m i thành công.Dag Hammarskjold (195 – 1961) 35 . N u b n chưa rõ m c tiêu c a mình và không quy t tâm t ư c m c tiêu. Câu chuy n v Chrysler có l s mang l i cho b n ni m hi v ng vì b n h n s nh n th y r ng vi c thi u h c hành và thi u v n làm ăn không ph i lúc nào cũng khi n ta nh t chí khi xác nh m c tiêu mà mình mu n t ư c trong cu c s ng. Tuy nhiên. “The longest journey is the journey inward. Nhà khoa h c ngư i Ba Lan Marie Curie là ngư i u tiên phát hi n ra nguyên t ra i. ch c ch n thành công. T t c nh ng gì b n c n là hãy ch ng xác nh m c ích và v n d ng nó. Vi c xác nh rõ m c tiêu khi n t “không th ” ít còn ư c nói t i. Xin nh c l i v i các b n r ng. và cũng vô giá. trên ây chính là công th c mà t t c nh ng ngư i thành t ã t ng áp d ng. ng nghĩ t i nh ng gì b n không mu n. nghĩ t i nó và lên k ho ch th c hi n nó. hãy d n h t tâm trí vào m c tiêu ã t ra.” . h ã b t u nghĩ ông m t trí.

v c p trên th y ư c r ng quy t nh c a Carnergie còn áng giá hơn nhi u so v i nh ng quy nh ra c a Công ty ư ng S t. Carnegie ã quy t tâm làm m t vi c mà ông hi u là có th s khi n ông b sa th i vì lu t l c a công ty r t nghiêm ng t. quy n ch ng còn có giá tr to l n t i m c t t c các doanh nghi p ho t ng hi u qu u công nh n và cho phép t t c cá nhân trong t ch c ư c hư ng giúp công ty ho t ng t t hơn. Khi nhà tư b n công nghi p Andrew Carnegie còn là m t nhân viên tr tu i thu c Văn phòng Giám sát c a Công ty ư ng S t Pennysylvania Pittsburgh phía Tây Nam bang Pennsylvania. và m t là ki u ngư i s không làm thêm b t c i u gì khác ngoài vi c ngư i khác d n anh ta làm. Ông ã c g ng liên l c v i Giám sát viên qua i n tho i nhưng m i n l c u vô ích. Và nh th . khi v Giám sát viên ng i vào bàn làm vi c c a mình li n nhìn th y ơn xin t ch c c a Carnegie và l i gi i thích v nh ng gì mà ông ã làm. Vài năm trư c ây. Ngày hôm sau. Vài ngày sau ó.” Trong trư ng h p này. c p trên cho g i Carnegie vào phòng mình và nói: “Này anh b n tr . Stefek ã rao bán qu ng cáo trên nh ng t m bìa ó. Khi n m i u tr b nh vi n ó. Cu i cùng thì v i b n tính li u lĩnh c a mình. r ng m i công dân u có quy n này. T i quan tr ng n m c nó ư cb ov c bi t b i Hi n pháp Hoa Kỳ. bình ng cho c ngư i giàu l n ngư i nghèo. lá ơn xin t ch c c a Carnegie ư c g i tr l i cho ông cùng v i nh ng dòng ch vi t b ng m c trên m t lá thư: ƠN T CH C KHÔNG Ư C CH P THU N. anh có th bán nh ng m nh bìa cho các c a hàng gi t là v i m c giá th p hơn 30% và em l i cho các công ty qu ng cáo 36 . Quy n ch ng cá nhân ư c xem là t i quan tr ng. và hai là ch n ch làm vi c gì cho n khi b bu c ph i làm i u ó. M là m t t nư c dành r t nhi u c quy n. Ch vài ti ng ng h sau ó. ng th i. M t ngày trôi qua và ch ng có i u gì x y ra c . anh ã có ư c ph n thư ng x ng áng. Nhưng i u quan tr ng là Stefek ã th c hi n ý tư ng ó ngay khi ra vi n. anh ã n y ra m t ý tư ng. M t là ki u ngư i s không làm theo nh ng gì anh ta ư c căn d n. m t ý tư ng h t s c ơn gi n mà ai cũng ã bi t. c l i và s dân ch . Và k t qu là.TU N TH 16 NG PHÁT HUY TÍNH CH Không có gì t i t hơn khi g p ph i thói quen trì hoãn m i vi c – vi c hôm nay luôn trì hoãn n ngày mai. ông li n ánh m t b c i n ch d n g i cho ngư i i u khi n tàu và gi ch ký ông ch c a mình bên dư i. Tính ch ng là li u thu c duy nh t có th ch a tr thói quen trì hoãn này. Có hai ki u hành ng. m t bu i sáng ông t i văn phòng và phát hi n ra r ng ã có m t s c h ng tàu nghiêm tr ng di n ra ngay ngo i ô thành ph Pittsburgh. Vi c Stefek ã làm là tìm ra cách t n d ng kho ng tr ng trên m nh bìa ánh d u nh ng chi c áo mà ngư i ta thư ng dùng làm c ng áo sơ mi sau khi gi t là. m t ngư i tên là George Stefek Chicago v a m i h i ph c t i m t b nh vi n dành cho c u chi n binh. có hai ki u ngư i không bao gi ti n lên phía trư c ho c không dám làm b t c vi c gì. Hi u r ng m i phút ch m tr u khi n oàn tàu thi t h i nhi u hơn. ó có l là nhân t quan tr ng nh t trong cơ ch kinh t m c ah . Ngư i thành t là ngư i suy nghĩ và hành ng theo th ch ng. m t là hành ng theo l a ch n c a mình.

Ngư i u tiên áp d ng mô hình bán hàng t ph c v là Clarence Saunder. và tr thành ngư i xây d ng mô hình kinh doanh c a các siêu th hi n i ngày nay. Nh ng ai luôn hư ng lên phía trư c luôn dành ư c th i gian hư ng th ch ng c a h theo b t c phương hư ng nào c n thi t nh m t ư c s ti n b ho c l i ích lâu dài trong tương lai.” . ng Sáng t o mu n chúng ta s s d ng c quy n này cùng v i th ch ng c a riêng mình. ng th i là ch c a hàng t p ph m Memphis. m t ngư i dân thành ph Memphis . anh n y ra m t ý tư ng và i t i m t k ho ch áp d ng ý tư ng d ch v t ph c v cho ngành kinh doanh hàng t p ph m. George Stefek thành l p Công ty Qu ng cáo Shirtboard và ưa công ty này tr thành m t ơn v kinh doanh phát t. anh ư c tr l i r ng anh ư c tr ti n ch làm công vi c óng gói và giao hàng t p ph m. Vì thư ng ch ng ki n m t hàng dài nh ng ngư i ng x p hàng ư c ph c v theo ki u mà sau này ư c coi là ki u nhà hàng – quán ăn t ph c v . Saunders b vi c và ti n hành k ho ch c a mình v i C a hàng Piggly Wiggly.Ng n ng . Anh ã ki m hàng tri u ô la t ý tư ng này.m t phương th c qu ng bá m i. L i bi n minh ít có th i gian c a thói hay trì hoãn – “Tôi chưa có th i gian” – có l gây nên s th t b i nhi u hơn t t c nh ng l i bi n minh khác g p l i. “ ng bao gi l i ngày mai nh ng gì b n có th làm trong ngày hôm nay. không còn nghi ng gì n a. V i vi c ban cho con ngư i s ki m soát hoàn toàn trí l c. 37 . Khi trình bày ý tư ng này v i ông ch c a mình. phi th c t .Tây Nam bang Tennessee. và không nên phí th i gian vào nh ng ý tư ng ngu ng c.” “Never put off until tomorrow what you can do today.

Khi v a t t nghi p m Ashton quy t nh bán d ch v ra th trư ng. Hãy tìm ki m cơ h i ti m n trong công vi c hơn là ch trông c y vào nh ng gì nh t th i. và n u úng là anh gi i giang như nh ng gì anh nói thì anh có th mang theo hành lý và chu n b i luôn cùng tôi n m t trong nh ng nhà máy c a chúng tôi. Câu chuy n v cách tìm vi c làm c a Ashton s giúp b n tr nên khéo léo. Sau ó. các ho t ng t thi n ã t ng tham gia. sáng t o hơn khi xin vi c b t kỳ lĩnh v c nào.TU N TH 17 Làm công vi c b n yêu thích ng công vi c hàng ngày là m t món hàng mà b n c n c g ng bán ra th trư ng v i l i th t t. Hãy t cho 38 . sau trên t t c các t nh t báo mà anh có kh năng ăng ký Nh “Kính g i Các V Ch T ch H i ng Qu n Tr trong ngành cơ khí: Các ngài có s n lòng m t k sư v a m i t t nghi p ch ng minh r ng anh ta có th làm vi c hi u qu trong vòng m t tháng làm vi c không lương hay không? Các ngài s nhanh chóng nh n th y r ng tôi là m t nhân viên trung thành. T i bu i ph ng v n v i v y viên qu n tr c a công ty thép n . Nhi u vi c làm khác có th cũng s mang l i cơ h i ti n b nhi u hơn. kiên nh n. Vi c làm t t nh t v i b n không ph i lúc nào cũng là công vi c ư c tr lương h u hĩnh nh t. B h sơ còn ính kèm nh chân dung g n nh t c a anh và m t danh sách nh ng a ch có th tham chi u. d ch u. nhi u cơ h i hơn h c h i. ch c ch n cách ó gây n tư ng m nh v i các nhà tuy n d ng. Ashton ã trao cho ông ta xem m t b h sơ ư c ánh máy ng n g n trình bày m i i u v b n thân anh – trình h c v n. Dư i ây là cách m t ngư i ã th c hi n săn tìm th i cơ. s thích. b n ph i bi t nhìn xa trông r ng. ch không ch i th i cơ n gõ c a. tích lũy kinh nghi m và giúp b n ư c thăng ti n lên ch c v cao hơn. Khi i tìm vi c làm. Trư c tiên. Hãy v n d ng trí tư ng tư ng c a mình.” Qu ng cáo c a John nh n ư c trên 300 thư ph n h i! M t y viên qu n tr c a công ty Thép M ã vi t tr l i anh: “Hãy g p tôi t i tr s công ty New York vào th tư tu n t i. Hãy chú ý nhé. L i ngh làm vi c không lương m t tháng c a anh là m t thách th c i v i các nhà qu n tr kinh doanh. Và nh ng t ch t mà anh c p t i trong o n qu ng cáo c a mình không h gây c m giác khoa trương mà l i hư ng nh ng ông ch tương lai t i nh ng gì mà anh mu n ch ng t b n thân trong m t tháng làm vi c không lương ó. tôi vi t là “v i l i th t t nh t” ch không vi t là “v i giá cao nh t có th ”. i u ó ch ng t Ashton quan tâm nhi u n vi c ch ng t mình có th c ng hi n năng l c hơn là anh mu n có ư c i u gì t công vi c. nhi t tình. Và không ch th .” Cách th c c a Ashton qu th c h t s c c áo. n i dung như sau: t trư ng ào t o k sư mi n ông nư c M . John Wesley c a mình v i k năng như m t nhà kinh doanh bán s n ph m xác nh rõ v trí và m c lương mong mu n c a mình. hòa nhã v i m i ngư i. vì anh hi u r ng tương lai c a anh n m ó. anh anh cho ăng bài qu ng cáo ư c. và anh cũng không ph i làm vi c không lương tháng u tiên. K t qu là Ashton ư c nh n vào làm vi c t i công ty thép này. m t con ngư i năng n . nh ng i m n i b t c a anh so v i h sơ t i trư ng i h c và nh ng thông tin cá nhân khác. c l p. úng gi và r t ham h c h i. tôi còn có trong tay m t t m b ng i h c chuyên ngành cơ khí. M c dù có nhi u l i ngh h p d n hơn nhưngJohn Wesley Ashton v n ch p nh n làm vi c v i m c lương th p hơn t i công ty thép.

M i công vi c i v i tôi u là “I never did a day’s work in mylife. Thay vào ó.mình nh ng câu h i như: Ta có th làm gì thu hút s chú ý c a nh ng Ch t ch h i ng qu n tr luôn luôn b n r n? Ta có th ngh như th nào ch ng t ư c giá tr th c c a mình? Nhưng hãy b o m r ng b n không quá cao b n thân.” . S phóng i. cư ng i u quá m c luôn là n n t ng thi u v ng ch c nh t cho vi c xây d ng s nghi p. hãy c p trên c a b n i t ng c nhiên n hài lòng khi nh n ra r ng b n c ng hi n nhi u hơn nh ng gì b n nói .” i c . “Tôi chưa t ng ph i làm vi c ngày nào trong ni m vui.. ng h a h n nh ng i u b n không th th c hi n.Thomas Edision. It was all fun. 39 .i u ó th m chí còn giúp b n i nhanh hơn n a trên ư ng công danh c a mình.

Nh ng gì t o ng l c cho b n thì v i s p cũng th . N u không thì h ã ngh làm i chơi gôn ch ch ng vi c gì ph i m o hi m v i ng v n c a mình và hao t n năng lư ng t i nơi làm vi c. N u b n giúp s p t ư c m c tiêu thì ch c ch n h cũng s giúp b n t ư c m c tiêu c a chính b n. N u b n ch chăm chăm vào t ư c doanh s hàng ngày c a mình. cũng ng nh ng u như: “Vi c ó trư c ây chưa có ai c mình y. Con ư ng i t i thành công ch c ch n nh t là giúp ngư i khác nhi u hơn m c ngư i ta kỳ v ng b n. n u b n ã thành công sau nh ng n l c c a mình. văn phòng ho c c a hàng b ng ôi m t c a c p trên. b n s là ngư i duy nh t có quy n ra quy t nh cho v n . hãy ý và h c h i cách nhìn nh n s vi c c a c p trên. Mu n v y. cao ng t i a phương b n t ch c. S p c a b n cũng mu n thành công. Có l ã n lúc b n t b thói vô trách nhi m và th c hi n m t chi n d ch rõ ràng thoát kh i l i mòn thư ng ngày ó. ng ng n ng i ưa ra ý hay m o hi m. Trên h t. hãy ch ng tìm thêm vi c cho mình. có th m t ngày nào ó.n u theo ánh giá c a h . hãy nhìn nh n tình hu ng này t góc c p trên c a mình. mu n kinh doanh phát t hơn.” i u ó càng tr thành lý do b n th s n lên ti ng. Hãy dành s quan tâm t i công ty gi ng như c p trên c a b n.TU N TH 18 THĂNG TI N TRONG CÔNG VI C n nghĩ r ng mình ang i theo l i mòn? ã lâu r i b n không ư c tăng lương hay thăng ch c? B n nên làm gì ây? i v i nh ng ngư i m i nh n vi c. b n ph i i u ch nh tư duy c a mình theo góc qu n tr . b n x ng áng ư c như v y. Hãy c g ng quan sát nhà máy. S p mu n thăng ch c và tăng lương cho b n . gi m chi phí. Thay vì né tránh công vi c. Tiêu chu n t i quan tr ng c a ngư i lãnh o là tính quy t oán và tinh th n trách nhi m. n u b n không quan tâm gì n s phát tri n c a c công ty – thì b n ch ng có quy n òi h i s gia tăng quy n l i cho mình. N u không thì s p b n là ki u ngư i mà b n không nên làm vi c và c ng hi n cho h n a. tăng doanh s và l i nhu n. Hãy t n d ng th i gian tham gia nh ng chương trình ào t o c a công ty ho c nh ng khóa ào t o do các trư ng i h c. B n ch t con ngư i là như nhau dù h cương v cao hay ch là nhân viên c p dư i. Hãy quy t nh xem b n th c s mu n làm vi c gì và t rèn luy n k năng x lý công vi c ó. Hãy b t u b ng cách n m b t m i cơ h i ch ng minh v i s p kh năng m nhi m nh ng tr ng trách cao hơn c a b n. Hãy nh r ng. 40 B . Hãy lòng nhi t tình và trí tư ng tư ng c a b tư ng m t ý tư ng nào ó ch vì nó có v ti u thuy t ngư i bi quan làm b n nh t chí vì nh ng l i ch trích ki làm th c . mu n tăng thu nh p cá nhân c a h . chính b n cũng s thành c p lãnh o. Khi ti p nh n nhi m v t ngư i khác. B n s th y mình cũng ang nghĩ t i nh ng bi n pháp làm tăng năng su t. Hãy b t u v i chân lý r ng c p trên s không thúc y s thăng ti n cho b n – mà chính b n s t o ra s thăng ti n cho b n thân. B n cũng s th y tâm trí mình ang sôi s c nh ng ý tư ng nh m t ư c nh ng m c tiêu ó. n u b n ch làm úng nh ng gì ư c yêu c u. Ho c b n có th thành th c k v i c p trên r ng b n mu n h c cách hoàn thành công vi c và b n s h t s c ánh giá s giúp c ah .

ý tư ng nào là áng giá n u không i kèm v i k ho ch hành ng c th . Và. Hãy ch c ch n là nh ng ý ki n c a b n luôn mang tính tích c c. Không có gì gi d i hơn m t k xu n nh hay m t ngư i ba ph i. b n s th c s c m th y tho i mái cho dù b n có ư c c p trên th a nh n năng l c c a b n ngay l p t c hay không. Qua ó. Tuy nhiên. ch trích hay phê phán ng nghi p – thì hãy quên nh ng ý ki n ó i. N u ý ki n c a b n ch nh m phàn nàn. Ý ki n c a b n c n mang tính óng góp tích c c t o thêm vi c làm m i và thu nh p cao hơn cho t t c m i ngư i. hãy nh r ng nh ng n l c thăng ti n c a b n ph i h t s c chân thành. t t hơn. t mình ho c v i s h p tác c a ngư i khác. Làm th nào hoàn thành công vi c ó nhanh hơn. ng ý tư ng ó b lãng quên! Xét cho cùng. hi u qu hơn và ít t n kém hơn? Nh ng thao tác nào có th b i ho c k t h p v i nhau? Nh ng c i ti n nào s mang l i m t s n ph m ưu vi t hơn v i chi phí th p hơn? H u như t t c m i công ty ngày nay u có m t cơ ch m t n d ng ngu n trí l c c a nhân viên. b n có th t ý tư ng c a mình v i c p trên. N u công ty c a b n v n chưa xây d ng m t cơ ch m ki u như th thì cũng nên cân nh c l i v i u này. Hãy th t mình vào nh ng ki u ngư i ó mà xem. N u b n th c s nhi t tình giúp công ty phát tri n. B n cũng nên nh r ng ch ng có ý ki n. không có gì t i t hơn s ch t y u c a m t ý tư ng. chuy n gì cũng g t u ng ý.Hãy b t u t công vi c mà b n ang ch u trách nhi m. m t ý tư ng n u không ư c th c hi n ch ng khác gì ý tư ng ó chưa bao gi ư c n y sinh. N u b n cho r ng ý tư ng nào ó có giá tr thì hãy th c hi n ngay lúc này. 41 . B n không th leo lên n c thang c a thành công b ng cách y ngư i khác xu ng.

” Durant cũng ưa cho Downes m t lo t các thi t k cho th y máy móc c n ư c l p t âu và nói: “ ây là nh ng ch d n anh c n theo sát. Ông vi t: “Anh ư c c làm v trí giám sát vi c l p t máy móc thi t b t i nhà máy l p ráp m i thành l p c a chúng ta. s tháo vát c a anh trong vi c tìm ki m ngư i có th làm ư c công vi c này ã th hi n t ch t qu n tr tuy t v i c a anh. Thay vì th a nh n r ng anh ã c làm m t vi c quá s c mình. Nhưng tôi mu n xem anh s gi i quy t tình hu ng ó như th nào. Và ó chính là th i cơ anh ch ng minh năng l c lãnh o c a mình. Anh n g p Durant.” Downes nh n các b n thi t k và nhanh chóng hi u ra r ng anh th m chí không th c và hi u ư c chúng khi không có ki n th c c a m t k sư. Carol Downes t 42 . Durant thông báo v i anh r ng anh ã ư c ti n c lên v trí t ng giám c v i con s ti n lương gi ây ã ư c tăng thêm vài con s 0 x ng áng v i v trí mà anh s n m gi . Downes cho r ng ã n lúc c n ph i t o s thay i gì ó ư c thăng ti n. và tôi không th h a trư c i u gì v vi c thăng ch c hay tăng lương cho anh c . Durant – sáng l p viên c a m t hãng ô tô sau này tr thành General Motors. Ông tr l i duy nh t câu h i cu i cùng r i ưa l i b ng câu h i cho Downes. L n cu i cùng tôi g p anh.TU N TH LÀM TH NÀO 19 Ư C THĂNG TI N b công vi c thu ngân t i ngân hàng và chuy n sang làm vi c cho W. Sau sáu tháng b t u công vi c m i. Downes b ti n thuê m t công ty thu c ngành k thu t giám sát vi c l p t máy móc. N u anh quay l i g p tôi và tìm c thoái thác thay vì hoàn thành công vi c ó thì tôi ã sa th i anh r i. tôi bi t là anh không th c ư c chúng. ó chính là t ch t c a ngư i lãnh o.C. li t kê nh ng ưu như c i m c a anh trong công vi c và cu i cùng là h i ông y: “Tôi có kh năng m nhi m v trí nào cao hơn v trí hi n t i c a tôi?” Durant h t s c ng c nhiên v i nh ng câu h i có ph n th ng th n quá m c c a Downes. anh bư c ra ngoài và tìm ngư i có th c và hi u ư c b n thi t k . ưa cho ông m t b ng câu h i bi t li u anh có th làm gì c ng hi n nhi u hơn cho s phát tri n c a công ty. Durant nói: “Khi giao cho anh nh ng b n v ó.trư c th i h n m t tu n – anh i qua m t dãy các phòng c a ban qu n tr . Tài xoay x . Và m t căn phòng ã làm anh h t s c s ng s t. Khi t i phòng c a Durant báo cáo v vi c hoàn thành công vi c ư c giao . Bây gi xem anh có th làm gì v i chúng. anh ã “ngh hưu” nhưng th c ch t v n tham gia tư v n mi n phí cho Hi p h i Th ng c Mi n Nam v i s d o dai và tràn y nhi t huy t v i công vi c. căn phòng ó có g n t m b ng bên ngoài là CAROL DOWNES T NG GIÁM C.” Downes gi ây ã tr thành m t nhà tri u phú.

bi u l s hài lòng v i b comple – và ây là m t d u hi u t t cho m t l n mua hàng ti p n a. Ngư i th c s giàu có là ngư i có th dành th i gian và công s c c a mình vì l i ích c a nh ng ngư i khác. và h t s c nhi t tình giúp . nhân viên c a anh li n nhét ng xu vào khe máy và dính kèm m t t thông báo r ng anh r t vui khi có th giúp các ch xe hơi b phi u xe gây phi n hà. Vi c giúp ngư i khác s t o hi u qu cho công vi c kinh doanh. Và h u như ai cũng có th giúp nh ng ngư i kém may m n hơn. b ng cách làm cho con ư ng i t i thành công c a h d dàng hơn. thì tôi s tr ư c món n v i Carnegie cách ây hàng ch c năm. M t trong nh ng i u tuy t v i nh t là khi ta có th nói v m t ngư i t cao c a thành công r ng: “Tôi ã giúp anh ta t ư c thành công y”. S th c là m t trong nh ng cách ch c ch n nh t t ư c thành công trong cu c s ng là vi c giúp ngư i khác t ư c thành công c a chính h . th gi i s thay i như th nào n u m i ngư i chúng ta giúp ai ó trong cu c s ng. m i ngư i chúng ta s ư c ngư i khác giúp . anh t o d ng m t s nghi p kinh doanh thành công ch b ng m t phương th c h t s c ơn gi n. Tôi hi v ng là khi truy n t l i nh ng gì tôi ã h c h i ư c trong su t c cu c i nghiên c u. ngư i mua thư ng quay l i c a hàng. Hãy l y chính tôi làm ví d . Có l m t s ví d th c t sau ây s giúp b n nghĩ ra cách giúp ngư i khác: Có m t thương nhân m t thành ph mi n ông nư c M . Nh ng b n khi giúp nh ng ngư i kém may m n hơn s không ch ơn thu n là giúp em l i cho tâm h n c a b n m t i u gì ó vô giá – b t k h bi t b n ã giúp bi t ơn b n vì s giúp ó hay không. Lu t chơi công b ng và h t s c ơn gi n: chúng ta hư ng ng b ng cách giúp nh ng ngư i khác. Khi th y có báo hi u “h t th i gian” b t c chi c máy tính ti n nào. Và t t nhiên. 43 . Tôi nghi m ra r ng tôi có th t n hư ng ni m vui t vi c giúp ngư i khác chi n th ng trong cu c chi n c a chính h . B n hãy nghĩ xem. R t nhi u ch xe ã ghé vào cám ơn ngư i thương nhân này – và nhân ti n d ng l i mua hàng c a ông. Bư c ngo t trong s nghi p c a tôi là khi nhà tư b n công nghi p Andrew Carnegie khuyên tôi b t u thi t l p môn “Khoa H c Thành Công” l y ó làm tri t lý cu i cùng v ki n th c. h ã khi n mình tr nên vô cùng giàu có. b ng cách m nh n m t vài trách nhi m c a h . ư c nh n l cc a h mà còn h hay h T Qu là kỳ l khi con ngư i thư ng tranh u ho c v i chính b n thân mình ho c v i nh ng ngư i khác.TU N TH HÃY GIÚP 20 NGƯ I KHÁC t c nh ng ngư i thành công u nh n ư c s h tr áng k t nh ng ngư i khác trong quá trình n l c ph n u c a mình. Ch m t c a hi u l n dành cho nam gi i t i Boston b m t m nh danh thi p nh nh n vào túi áo c a t t c các b complê mà anh bán. T m danh thi p này g i thông i p t i ngư i mua r ng n u h th y hài lòng v i s n ph m thì có th c m t m danh thi p này quay l i c a hàng sau sáu tháng và i t m danh thi p l y m t chi c cà v t. Khi làm như th . Và i l i. John Wanamaker t ng nói r ng thói quen có l i nh t chính là thói quen “cung c p nh ng d ch v h u ích nh t ngoài s trông i t khách hàng”. Nhân viên c a anh thư ng ki m tra các máy tính ti n cư c xe g n c a hàng. h tr tôi làm vi c ó.

44 . K ho ch này thu hút ư c nhi u s chú ý t i m c Stork ư c tr t do.” . vi c giúp ngư i khác gi i quy t nh ng v n quy t nh ng v n c a chính b n. ó là ph n thư ng dành cho anh.Henry Ford. T t c nh ng gì b n c n có là tài khéo léo và m t khao khát chân thành ư c giúp ngư i khác. Th m chí anh còn thuy t ph c Trư ng Báo Chí Qu c T h tr v sách giáo khoa. Trong tù. Hãy trí óc c a b n làm vi c. Stork ã l p ra m t trư ng ào t o v báo chí.” “An idealist is a person who helps other people to be prosperous. c a h s giúp b n gi i “Ngư i có lý tư ng cao p nh t là ngư i giúp k khác tr nên giàu có. Trư ng h c này ã ào t o hơn 1.M t ví d khác là Butler Stork b giam t i Tr i c i t o bang Ohio ã c i t o t t n m c sau ó anh ư c tr t do trư c 20 năm. Ai là ngư i c n b n giúp ? B n có th giúp h như th nào? i u ó không t n ti n.000 tù nhân qua r t nhi u khóa h c mi n phí. Hãy ánh giá úng năng l c và s c l c c a b n. Hãy nh r ng.

45 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful