Bộ môn: tài chính tiền tệ

GV:Thanh Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ --------o0o--------

Tóm tắt luật kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam
GV hướng dẫn: Thanh Giang Người thực hiện: NHÓM 1 1

2 . doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế . góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế . NHỮ NG Q UY ĐỊ NH CHUNG -Luật kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm. có chính sách mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm.Nhà nước đầu tư và có những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam.Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức. cá nhân tham gia bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm.Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia thì áp dụng điều ước quốc tế. -Nhà nước thống nhất quản lý. xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.xã hội ở Việt Nam. cá nhân tham gia bảo hiểm. 1 .Nhà nước bảo hộ quyền. lợi ích hợp pháp của các tổ chức. đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm.xã hội. . tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. cá nhân tham gia bảo hiểm. Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm. ổn định đời sống nhân dân. -Luật này áp dụng cho tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác và cạnh tranh tự do.Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang -Tổ chức.Đại lý bảo hiểm: Là tổ chức cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật. . Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật.CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH BẢO HIỂM .Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 3 . doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam. theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm. 3 . -Doanh nghiệp bảo hiểm. . . HỢP ĐỒ NG BẢO HI ỂM .HỢp đồng bảo hiểm bao gồm: + Hợp đồng bảo hiểm con người + Hợp đồng bảo hiểm tài sản + Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự .Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp thực hiện các hình thức kinh doanh bảo hiểm.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. đại lý bảo hiểm.Nội dung của hợp đồng bảo hiểm theo mẫu quy định chung của pháp luậtvà do sự thoả thuận của các bên tham gia. 2.Tuy nhiên nghiêm cấm những hành vi trái quy định của pháp luật.

bảo hiểm vật chất xe cơ giới. bảo hiểm máy móc và thiết bị lắp đặt.Bảo hiểm tài sản bao gồm: bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa. hâu quả pháp lý. trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. chấm dứt. sửa đổi bổ sung hợp đồng Bảo hiểm theo quy định chung của pháp luật. 3. . giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản . . Việc vô hiệu.Đặc điểm của bảo hiểm tài sản: Số tiền bảo hiểm. bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt. tàu sông tàu cá.. phí bảo hiểm và số tiền bồi thường khi xảy ra tổn thất không vượt quá giá trị của tài sản đó..Đối tượng của bảo hiểm tài sản: Là tài sản bao gồm vật. BẢO HIỂM CON NGƯỜI .Khi có rủi ro phát sinh tổn thất trong hợp đồng bảo hiểm xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảp hiểm.Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.BẢO HIÊM TÀI SẢN . tiền.Bảo hiểm tài sản là loại bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tài sản của người được bảo hiểm. Ngoài ra doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả những chi phí cần thiết hợp lý để hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu 3.Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc do các bên thoả thuận.Hợp đồng bảo hiểm có thể lập thành văn bản hoặc các hình thức khác do pháp luật quy định.. bảo hiểm thân biển.Bảo hiểm con người là loại bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền ấn định cho người được bảo hiểm hoặc thụ hưởng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm 4 .Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang . . bảo hiểm hàng không. . .2.1.

BH tai nạn lái xe và người ngồi sau xe…) . khả năng lao động và tuổi thọ cảu con người. BH nhân thọ có thời hạn) + Bảo hiểm phi nhân thọ (BH tai nạn con người.Khi phát sinh rủi ro trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền trong pạhm vi số tiền bảo hiểm mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba.Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự: bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại gián tiếp thuộc trách nhiệm của người được bảo hiểm mà không chịu trách nhiệm những thiệt hại trực tiếp cũng như trách nhiệm về mặt hình sự của người đó. BH nhân thọ hỗn hợp. .Khi phát sinh rủi ro trong bảo hiểm con người doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm. BH sinh mạng cá nhân. bảo hiểm trách nhiệm đối với người lao động.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một loại bảo hiểm theo đó để đổi lấy phí của người tham gia bảo hiểm. 3. BH sinh mạng có thời hạn.Đối tượng: tính mạng. bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp.Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang . Ngoài ra doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả các chi phí tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba. bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm. căn cứ vào thương tật thực tế và các chi phí khám chữa bệnh của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. .Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm với người thứ 3. 5 . . BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ .3. . sức khoẻ.Bảo hiểm con người bao gồm: + Bảo hiểm nhân thọ (BH an sinh giáo dục. người bảo hiểm cam kết bảo hiểm phần trách nhiệm dân sự của người bảo hiểm theo cách thức đạt tới mức độ hai bên đã cam kết.

Hàng năm báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính đầy đủ và chi tiết 6. Giấy phép thành lập và hoạt động được đặt tại văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .Khi hoạt động tại Việt Nam các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện ký quỹ. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH .Cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bao gồm bộ tài chính. dự phòng nghiệp vụ. . 5. kiểm toán theo các quy định của chính phủ. dự phòng nghiệp vụ. lập quỹ dự trữ. cơ quan thuộc chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm 6 .Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang 4.Chính phủ quy định mức vốn pháp định cho các doanh nghiệp bảo hiểm. chế độ kế toán. thu chi tài chính. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM . kiểm toán theo các quy định của pháp luật Việt Nam.Theo các quy định trình quá trình hoạt động các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện ký quỹ. được đầu tư vốn.Các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có quyền kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện: đã hoạt động ở Việt Nam 5 năm trở nên và có quan hệ hợp tác với các cơ quan.Các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động lên bộ tài chính. tổ chức Việt Nam. Mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định. . thu chi tài chính.DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI . chế độ kế toán. bộ các bộ cơ quan ngang bộ. doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. lập quỹ dự trữ. Hàng năm phải thực hiện báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. được đầu tư vốn.TÀI CHÍNH.

. kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nnhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của toà án. 7 . Nếu có hành vi vi phạm về kinh doanh bảo hiểm thì phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.Bộ môn: tài chính tiền tệ GV:Thanh Giang vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. … 7.Tổ chức cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh bảo hiểm có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. thanh tra. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM . hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm. .Nhà nước ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.Tổ chức cá nhân có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng. cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh ngiệp môi giiới bảo hiểm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful