Date of issue: xxxx. xx. xx.

Date of revision: Version: x BIZTONSÁGI ADATLAPi
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A biztonsági adatlap szállítójának adatai Felelős személy neve E-mail Sürgősségi telefon 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék osztályozása Címkézési elemek Egyéb veszélyek 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Leírás Azonosítók (CAS szám, EU szám, REACH regisztrációs szám) Koncentráció Az anyag osztályozása DSD és CLP szerint 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése (lenyelés, belégzés, bőr, szem) A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Oltóanyag (megfelelő és nem megfelelő) Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűzoltóknak szóló javaslat 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ES ETÉN Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Környezetvédelmi óvintézkedések A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Hivatkozás más szakaszokra 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Meghatározott végfelhasználás(ok) 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Ellenőrzési paraméterek Az expozíció ellenőrzése o Megfelelő műszaki ellenőrzés o Személyi védelem (szem/arc védelme, bőrvédelem, légzésvédelem, hőveszély) Környezeti expozíció-ellenőrzések 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Egyéb információk

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership H - 1143 Budapest, Eleonóra u. 8. Magyarország

www.msds-europe.com office@msds-europe.com

Te l.: +36 70 335 8480 Fax: +36 1 290 4136

10.

STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reaktivitás Kémiai stabilitás Előforduló veszélyes reakciók Kerülendő körülmények Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása Vonatkozó toxikológiai adatok Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások A kölcsönhatásokból eredő hatások Az egyedi adatok hiánya Egyéb információk ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Egyéb káros hatások ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek o Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk o Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszély A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Kémiai biztonsági értékelés EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege Felhasznált irodalom/források A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló H-mondatok teljes szövege Továbbképzésre vonatkozó tanácsok Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti példa nem minősül teljes biztonsági adatlapnak, kérjük további információért tanulmányozza át a 453/2010/EU rendeletet, vagy forduljon szakértőhöz.

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful