NTUPKEIJ ElJiA

H EKnai~Euoll,

11 tpUOIl Tile;, 0 peAoe; Tile;
(K£qJ I & II)

(Durkheim Emile (1973) Education et sociologie.)

1. 01 OPIOIJOi Tile; EKnai~EuOIle;. KPITIK'; E~ETaOIl EKnoioEUar, EXEI IJEpIKEe; cpOpEe; xpr,aIIJOnOIr,8Ei IJE IJIO nOAU EUPEio EVVOia, we; TO aUVOAO TWV EnlopoaEWV nou r, ouon KOI 01 OAAOI ov8pwnol unopouv va ooxncouv EiTE ornv suoulo ucc EiTE ern 8EAr,a~ uoc, ~UlJnEpIAOIJ~OVEI, AEEI 0 ~TIOUOPT MIAA, "Ko8ETi nou KOVOUIJE IJOVOI ucc KOI OAO ceo 01 OAAOI KOVOUV YIO uoc IJE ontcrepo oroxo va nAr,OIoaOUIJE Tr,V TEAEIOTr,TO rnc cpuar,e; uoc, ~Tr,V rue nAoTlo rnc xp~ar" aUlJnEpIAOIJ~OVEI snlonc TO ElJlJEaO onOTEAEalJOTO nou npOKOAOUVTOI oro XOPOKT~PO KOI TIe; IKOVOTr,TEe; TOU ov8pwnou ana npoYIJOTO nou E~unr,pETouV nOAu OIOCPOPETIKOUe;oxoriouc: ana TOUe; VOIJOUe;, ana TIe; uopoec; OIOKU~Epvr,ar,e;, TIe; ~IOIJr,XOVIKEe; TExVEe; KOI OKOIJr, xot onc rpuouco YEYOVOTO, OVE~OPTr,TO ana Tr, ~OUAr,ar, TOU ov8pwnou, oncoc TO KAiIJO, TO EOOcpOe;KOI r, ronoeeclo", AAAO OUTOe; 0 oprouoc aUlJnEpIAOIJ~OVEI YEYOVOTO EVTEAWe; orolprooro , nou OEV unopei KOVEie; va TO aUVEvwaEI KOTW ana TOV iOIO TiTAO xwpie; va EKTE8Ei ce ouvxuosic. H enlcpocn TWV npoYIJOTWV moue; oveptonouc EivOI nOAu OIOCPOPETIK~, we; npoc TOUe; rponouc KOI TO onOTEAEalJOTO rnc, ana Tr,V enlopocn nou npOEPXETOI ana TOUe; iOloue; TOUe; ov8pwnoue;· KOI r, enlopocn nou ccxouv YEVIKO 01 aUYXPovOI moue; cuvxpovouc TOUe; OIOCPEPEIana EKEivr, nou ooxouv 01 EV~AIKEe; moue; ruo VEOUe;. AUT~ r, TEAEUTOio EivOI r, IJOvr, nou uoc EVOIOCPEPEIEOW KOI, KOTO ouvenero. EivOI OUT~ Tr,V onoio EVVOOUIJE, OTOV xpr,aIIJOnOIOUIJE Tr, AE~r, EKnoioEuar,. ~E TI cuvlcroroi OIJWe; OUT~ r, sui generis enlopocn: nOAU OIOCPOpETIKEe;onovrncerc EXOUV 008Ei a' aUTO TO EPWTr,IJO'

o opoc

IJnopOUV va xwpla80uv ce OUO ~oaIKEe; xornvoplec. KOTo TOV Kovr, "oxonoc rnc exnolosuonc EivOI va ovonTU~EI ce Ko8E OTOIJO OAEe;TIe; TEAEIOTr,TEe; nou EivOI OUVOTO va ovonruxaouv a' aUTO". AAAO TI npene va EVVOOUIJE, OTOV IJIAOIJE YIO TEAEIOTr,TO; AEVE nOAU ouxvo OTI TEAEIOTr,TO EivOI r, OPIJOVIK~ ovonTU~r, OAWV TWV IOIOT~TWV TOU ovepdmou. To va ovonTU~OUIJE oro IJEYOAUTEPO OUVOTO ~081J0 OAEe;TIe; OUVOTOTr,TEe; nou evuncpxouv IJEaO 1J0e;, va TIe; EVEpyonol~aOUIJE IJE Tr, IJEYOAUTEPr, OUVOT~ nAr,pOTr,TO, KOI xwpie; va EPXOVTOI IJETO~U TOUe; oe ouvxpouon OEV EivOI lJ~nWe; EVa IOEWOEe; nou U4Jr,AOTEPO TOU OE 80 IJnOpOUaE va ~pE8Ei; AAAO EOV OUT~ r, OPIJOVIK~ ovonTu~r, EivOI, npoYIJOTI we; EVa onuelo, ovovxolo KOI EnI8ulJr,T~, OEV EivOI cooroco EVTEAWe; npoYIJOTOnOI~allJr,' OIOTI EPXETOI oe ovrleeon IJE EVOV OAAO KOVOVO rnc ov8pwnlvr,e; ouuneoroopoc, nou OEV EivOI AIYOTEPO EnIToKTIKOe;: OUTOV nou 1J0e;EVTEAAEI ornv unnpeolo EVOe; EIOIKOU KOI nsproprouevou EPYOU. f1EV IJnOpOUIJE KOI OEV ocpEiAOUIJE va OCPIEpw80uIJE OAOI orov iOlo rpono ~w~e;' KOTO TIe; IKOVOTr,TEe; 1J0e;, IJnopou IJE va En ITEAEaou IJE OIOCPOPETI Ee; AEITOU pviec, OAAO K npene va EVOPIJOVla80uIJE IJE OUT~V nou unEpEXEI. f1Ev EXOUIJE OAOI we; KOIVO AOYO unop~r,e; TO OIOAOYlaIJO' XPEIO~OVTOI KOI 01 ov8pwnol TOU 0Ia8~IJOTOe; KOI rnc npo~r,e;. Avrlororyc, XPEIO~OVTOI KOI EKEivOI nou EPYO TOUe; EivOI va aKEcpTovTOI. AAAO r, aKE4Jr, OEV unopei va ovonruxael, napa IJOVO EOV onoonooael ana Tr,V xlvnon ov ovoolnAw8Ei orov EOUTO rnc, EOV OnOmpE4JEI TO UnOKEilJEVO ana Tr,V E~WTEPIK~ opoar" diore va ocpIEpw8Ei OAOKAr,pO a' OUT~V. AUT~ EivOI IJIO npdrrn Olocpoponoir,ar" nou ouvenovercn EVa P~YIJO ornv ioopponlo. KOI r, npo~r" ana Tr, IJEPIO rnc, on we; KOI r, aKE4Jr" EivOI EnloEKTIK~ ce EVa nA~80e; OIOCPOPETIKWV KOI EIOIKWV uopqxov, Xcoplc OIJCPI~OAio, OUT~ r, E~EloiKEuar, OEV onoKAEiEI xonoro KOIVO ~o80e; KOI, KOTO ouvcnero, Konolo lao~uYlo rooo TWV OPYOVIKWV coo KOI TWV ououcrov AEITOUPYIWV, xwpie; TO onoio 80 OIOKU~EUOVTOV ouvxpovcoc r, uvslo TOU OTOIJOU KOI r, KOIVWVIK~ ouvoxn. MnOpOUIJE, AOInOV, va KOTOA~~OUIJE OTI r, TEAEIO

cpuovio OEV unopsl va nopOUOIO~ETOI we; 0 TEAIKOe; oxonoc rnc KOIVWvioe; KOI rnc EKnoioEuar,e;. AKolJr, AIVOTEPO IKovonOIr,TIKOe; EivOI 0 WCPEAIIJIOTIKOe; oprouoc ouuqxovo IJE TOV onoio r, EKnoioEuar, 80 enpenc va EXEI we; OVTIKEilJEVO "va IJETOTpEnEI TO OTOIJO ce OPVOVO euruxlcc Via TOV EOUTO TOU KOI TOUe; OAAOUe; oveptonouc" (T~EIIJe; MIAA)' OIOTI r, EUTUXiO EivOI ouorocrnco UnOKEIIJEVIK~ KOI 0 K08EVOe; Tr, v OVTIAOIJ~OVETOI IJE TOV rpono TOU. Mia TETOIO oloTunwar, OCP~VEI EnOIJEVWe; OK08oPIOTO TO OTOXO rnc exnolosucnc KOI, KOTO aUVEnEIO, KOI Tr,V iOlo Tr,V EKnoioEuar" K08we; Tr,V EVKOTOAEinEI OTr,V OTOIJIK~ ouecnpeolo. Elvo: OA~8EI0 OTI 0 ~nEvaEp npooncance va oplos: OVTIKEIIJEVIKO Tr,V EUTUXiO. rl' OUTOV 01 auv8~KEe; rnc EUTUXiOe; EivOI 01 iOIEe; 01 auv8~KEe; rnc ~w~e;. H OAOKAr,PWIJEVr, EUTUXiO EivOI r, OAOKAr,PWIJEVr, ~w~. AAAO TI npene va EVVOOUIJE, OTOV AEIJE ~W~; Eov npOKEITOI onOKAEIOTIKO Via Tr, cpualK~ ~W~, unopel KOVEie; va EVVOEi aUTO nou rnc EivOI onOAUTWe; onopclrnro, xwpie; TO onoio Or,AOO~ r, cpualK~ ~w~ 80 ~TOV OOUVOTr,· r, cpualK~ ~w~ npoOn08ETEI, npOVIJOTI, IJIO oprousvn icopponlo OVOIJEaO OTOV opvovrouo KOI TO nEpl~OAAOV TOU, KOI ooou 01 OUO OUToi aXETIKoi OPOI EivOI npoooroplouro OEOOIJEVO, 80 enpene va laXUEI TO iOIO KOI Via Tr, OXEar, TOUe;. H aXEar, OIJWe; OUT~ OEV OVOCPEPETOInope IJOVO OTIe; rue OIJEaEe; ~WTIKEe; OVOVKEe;. 'OIJWe; Via TOV ov8pwno, KOI nponovrcov Via TO ar,IJEpIVO ov8pwno, 01 ~WTIKEe; OVOVKEe; OEV EivOI OAOKAr,pr, r, ~w~. Ana Tr, ~w~ npoaOOKOUIJE OAAO npovuo ana Tr,V neplnou CPUOIOAOVIK~ AEITOUPvio TWV opvovoiv 1J0e;. 'Eva KOAAIEPVr,IJEVO nVEUIJO 80 npOTIIJ~aEI va 1Jr, ~EI, npOKEllJEVOU va Opvr,8Ei TIe; onoxoucac rnc vononc. AKOIJr, KOI ana UAIK~ IJOVO cnourn O,TI ~EnEpvo TO onOAUTWe; ovovkolo OIOCPEUVEIKO8E OUVOTOTr,TO oprouou. To standard of life, on we; AEVE 01 'AVVAOI, TO IJETPO rnc ~w~e;, TO minimum KOTW ana TO onoio OE VOlJi~OUIJE OTI unopel KOVEie; va oEX8Ei va KOTE~EI, nOIKiAAEI oneproproro OVOAOVO IJE TIe; auv8~KEe;, TO nEpl~OAAOVTO KOI TIe; EnoxEe;. AUTO nou x8Ee; TO ~piaKOIJE IKovonOIr,TIKO, a~IJEpO 1J0e;CPOiVETOIOTI OEV OVTonOKpivETOI OTr,V O~lonpEnEIO TOU ov8pwnou, onoc Tr,V

. npoc aUTO nou 80 snpene va EivOI. EnEIO~ 01 ov8pwnol EacpOAAOV we.uopoec. 8Ear. nOAEIe. ~~IJEPO. TOUe. ~TO MEaoiwvo r. EKnoioEuar. EVa IJEpOe. YEVIK~ KPITIK~ nou srucupouv OAOI ourol 01 oprouol. nOIKiAAEI OTEAEiwTO KOTO Tr.a' aUTO TO onuelo 80 E~OKoAou8~aouv va ou~ovouv.VIKEe. KOI AOTIVIKEe. TEAEIO.V IOTOpio.lJloupy~aouv EKAEnTUalJEVO nVEUIJOTO. EKnoioEuar" nou O~i~EI a' OAOUe.V Avovevvnon nolpvei EVa XOPOKT~PO rue Ao'iKo KOI rue AOYOTEXVIKO' a~IJEpO. ov8pwnoue. PWIJO'IK~ EKnoioEuar. ~Tr. rnc K080p~e. TExVEe. OTPOTIWTIK~ OO~O. xOpEe.' OTr.PI~OTOV ana EVOV OTOlJlKlalJO nopouoro IJE TO OIKO 1J0e. nOla E~~yr.TO OEV ouunlnrs: IJE TO IOEWOr. H EKnoioEuar. KOI OAO oEixvouv OTI 01 OnOIT~aEIe. EPWTEUIJEVO IJE TO IJETPO KOI Tr.. nOAITlaIJOe. nou KOTEiXE OAAOTE r. OVE~OpT~TWe.TIKOe. EKnoioEuar. TOU onoiou npOEKU4JE ana exelvcv. EAAr. r.. npoYIJOTIKOTr.. EUEAIKTO. E~oaKouaE TO OTOIJO ETal WOTE va unOToaaETOI TUCPAOOTr. sxnolceucn ~TOV nponovrcov XPIOTIOVIK~' OTr. KOTO ouvenero. TEXVr.ar. ~Tle. XPOVIK~ ncplooo KOI Tr..IJIOupy~aEI ana TO OTOIJO IJIO OUTOVOIJr. va yiVETOI TO OVTIKEilJEVO rnc KOIVWvioe.pr. r. xwpo. OTI r. OOIOCPOPOIYIO O... ouvxpovoc nOAITlaIJOe.8Ei KOI.TI aXETIKO IJE TO YPOIJIJOTO KOI TIe. KOIVWviEe. n0810aIJEVOI IJE Tr. IKOVO va YEUOVTOI TO copolo KOI TIe.. OUTE 0 OIKOe. PWIJr" ~8EAOV novco an' OAO va yivouv TO nOlolo TOUe. 8EWpioe. 1J0e. AAAO TO npWTO nou npena va nOUIJE EivOI OTI OV E~ETOaOUIJE npoaEKTIKO Tr. TEivEI va KOTOAO~EI Tr. OE 80 EiXE IJnOpEaEI va aUYKpoTr. TO PWIJO'IKO OOTU OE 80 EiXE IJnOpEaEI va oloTr. XOPOKTr.V KOIVOTr. aTOXOOTIKO. nrtpe OIOCPOpETIKEe.V A8~vo npooncaouoov va or.8Ei' 0 AOTIVIKOe.OVTIAOIJ~OVOIJOOTE OTOV KOIPO 1J0e. npocconucornro.. KOTO~OAAEI Ko8E npoonoaao va or.V K080AIK~ KOI EVIOio EKnoioEuar.. <P8oaOIJE AOInOV OTr. ::EKIVOUV ana TO O~icDIJO OTI unOPXEI IJIO IOOVIK~. OTI r.· OUT~V Tr.TO. OE 80 ~POUIJE rlncrs nou va Enl~E~oIWVEI IJIO TETOIO uno8Ear. 01 XPIOTIOVIKEe.e. ov8pwnol rnc npo~r. TOU MEaoiwvo OE 80 Eixov IJnOpEaEI va . npoonoflei va oplca 0 8EWpr. IJnOpOUIJE va OWaOUIJE. 1J0e. EnIOT~IJr. AAAO EOV r..V OPIJOviO.

AUTO TO rooo OIJCPla~r. O.Enl~lwaouv.8Ei we.V xorvrovlo nou 80 Tr.V ul08ETouaE. uopoec TOU nopEA8oVTOe. IJEaO aTO Xpovo. opxiaEI va OVOPWTIETOI ou80ipETO nero npene va EivOI r. <POiVETOI Or. CPOiVOVTOI OAEe.. ncoc TO EKnOIOEUTIKO aUaTr. Yncpxouv AOInOV ovonoopoorec OVOVKOIOTr. EKTIIJ~aEIe. IOOVIK~ EKnoioEuar. KOIVWVIKOUe.TOUIJEVO o~iWIJO EVEXEI aUTO K08' aUTO IJIO VEVIK~ nxovn. nou EXOUV 008Ei.AOO~ OCP~VOVTOe.A. va onoaXOAOUIJOaTE IJE TIe. AOVIK~. ~ AOVIKO acpOAIJOTO nou EXOUV KOVEI 01 npOVEVEaTEpoi 1J0e. 8EaIJOUe. EOV Eixov OWaEI aTOV EAEU8EPO OVTOVWVlalJO Tr.IJO aUTO K080UTO OEV EXEI TinOTE TO npOVIJOTIKO. nou 80 ~TOV KOTOaTPOCPIK~ Via Tr. va 1J0e. opvovcovouv Tr. nou TOU onOOiOOUIJE EIJEie. EKCPPO~ouv. unop~EI' OPKEi IJOVO va OVOPWTIOIJOaTE VI' aUTO nou npene: va ViVEI. OE IJnopsl va OAAO~EI KOTO ~ouAr. xwpie.ornv OKPr.IJOiVEI OTI OEXETOI KOTO ~o80e. ~ TO IJEaO nou 80 TOUe. EVa K080po ouornuo IOEWV nou IJn~KOV ce ECPOPIJOV~.. Via va npOVIJOTWaOUv EVa K080piaIJEVO aTOXo. EV IJEPEI ~ aTO ouvoxo TOUe. 8Ear. oncoc 01 iOlol 8EAOUV.V opvovcovouv novrou IJE TOV iOlo rpono. VEVI KO r. EacpoAIJEVEe. H roroplo unopsi onAWe.IJO. oVVO~aOUIJE.TEe.AEvvUEe. An' OUT~ Tr. TI WCPEAEi va CPOVTO~OIJOaTEIJIO EKnoioEuar. TO aWaTO nou npene va EnIOIWKOUV. ouon rnc.V ono4Jr" 01 EKnoloEUTIKEe. rloTi OV KOVEie. EnITpE4JOUV va TOV neruxouv. AuaEIe.ar. f1E ~AEnEI a' aUTO EVa ouvoxo npoKTIKWV KOI 8EaIJWV nou oPVOVWVOVTOI IJE opvouc pu81J0ue. TO EKnOIOEUTIKO aUaTr.EivOI OOUVOTO va TIe. ar. nou 1J0e.' OEV unOPXEI AOVOe. va OEalJEUOIJOaTE ana A08EIJEVEe. TOUe. npoc Tr.IJO aUAAOIJ~OVETOI we. KOIVWVI K~ OOIJ~. OTI KOTO ouvenero OEV IJnopouv v' OAAO~OUV KOTO ~ouAr.TI EXEI ~or.: MnOpOUIJE oVTi8ETO KOI ocpEiAOUIJE va 8ETOUIJE TO npO~Ar. noipVOUIJE unouin 1J0e. a~IJEpO. OAAOU e.ar" on we. AVTi8ETO IJOAlaTO.OIOO~EI va oncouvouue va ~OVOKOVOUIJE . OTI EOV OEV Tr. va npokurrrei onOKAElaTlKO ana Tr. Or. IJE OAOUe.V EKnoioEua~ TOUe. KOI TOUe. <POVTO~OVTOI Konolol OTI 01 ov8pwnol Ko8E Enox~e. KaT' ooolpccn aUVKEKpllJEVWV XPOVWV KOI XwpWV. EivOI EnElo~ EXOUV nAovr. nou EivOI OAAr. f1Ev npene AOInOV va TIe.

oVTIOToaEIe. To E811J0 KOI TIe. xwpie. TWV EnIOTr. TIe. OVOOTOAEe. IJEAETO TOV rpono IJE TOV onoio 0101J0pcpw8r. ana Tr. rnc. ana TO nOlolo 1J0e. r..V KOToOToar. ouvxpovouc TOUe. EXOUV ocp~aEI TO ixvr. Tr. ar.pEe. Ko8E KOIVWvio oe IJIO K080pla1JEVr. IOEEe.A. KOI KOTO ouvenero OE ~ouv ce auv8~KEe.. runoc EKnoioEuar.V Enox~ TOUe..e. ~ unEp~oAIKO npWIIJEe. 8pr. OIOKpiVEI OTI E~OPTWVTOI ana Tr. EPYO TWV npor.~r.V npOYIJOTIKOTr. ana TOV onoio OEV IJnOpOUIJE va onokxlvouue. unEp~oAIKO OPXO'IKEe.nou K080pi~ouv aUTO TO PU81JIOTIKO rune EKnoioEuar. nou KOVEie.. 80 AEYOIJE.AIKIW80uv. va aKOVT04JOUIJE ce ~Wr. roroplo 1J0e.V nOAITIK~ opvovcoon ana TO ~081JO ovonTu~r.aKEio.. OE 80 EivOI ce 8Ear. K.. nou npokurrrouv ana TIe. ~w~e. KOI OUT~e. soooov OE 80 evopuovkovrcn 1J0~i TOUe.e. rnc ~w~e. ioroplo TWV AOWV nou npor. PU81JIOTIKOe.V r.TO. 'OTOV KOVEie.V OAAr. OVOYKEe.TO Ao8r. EXEI EVa EKnoloEuTIKO aUOTr. 'OTOV aUTO EVr.' KOI OTr. TOUe. 'OAO TO nopEA8ov rnc ov8pwnOTr..e. aov OTOIJO. ~Tr.KOV ana 1J0e. ana Tr.y~8r..e.n.xw. Ynopyouv E811J0 OTO onoio EilJOOTE unOXPEWIJEVOI va npoaoPIJO~OIJOOTE' EOV EIJEie.KOV TO EKnOIOEUTIKO aUOT~IJOTO. rnc ~lolJr. EXEI aUIJ~OAEI va Ol01J0pcpw8Ei aUTO TO aUVOAO ana O~IWIJOTO.IJWV.IJO nou Enl~oAAETOI OTO OTOIJO IJE IJIO OUVOIJr. 1J0e. a' aUTO TO O~IWIJOTO. va ~~aouv IJE TOUe. rnc ~IOAOYIK~e. KOTOAr.CPUOIOAOYIK~e. 80 ncpouv Tr. OKOIJO KOI r. OEV unopei va rnc OVTIOT08Ei. YIO onoroonnore onocyron ana TO K08IEPWIJEVO.TOe.IJEpIV~ EKnoioEuar.V EKoiKr.' OAr. OTO IJEYOAUTEPO TOUe. IJEpOe. ulo KOI OTr. TOUe. EKCPPO~OUV.. unoPXEI EVOe. f1EV EXEI onuoclo EOV EXOUV OVOTPOCPEi IJE IOEEe.. TOU nOpEA8oVTOe. M' OUTOV TOV rpono 01 OVWTEPOI opvovrouol CPEPOUV IJEaO TOUe.KOV KOI E~EAiX8r. nopEKKAivoUIJE an' aUTO ce unEp~OAIKO ~08IJo. Eov TO OnOOEalJEUaOUIJE ana .e. nou KOTEU8uvouv Tr.YOUIJEVWV YEVEWV. Elvoi IJOTOIO va nlOTEUOUIJE OTI IJnOpOUIJE va OV08PE4JOUIJE TO nOlolo 1J0e.xovioe. Elvci npoiov rnc ana KOIVOU ~w~e. ~E Ko8E XPOVIK~ OTIYIJ~. 1J10e. Elvoi snlonc. E~EAI~r. ocon rnc E~EAI~~e. OEV TO KOToaKEUOaOIJE EIJEie.ar. OAr. 8EAOUIJE. rnc onolcc EivOI r.oncoc EIJEie.. neplnroion OEV OV~KOUV OTr.

. TOUe. KOTOOTPE4JEI. OlonOloovwvr. IJE IJIO tabula rasa novco OTr. Go onOVT~aEI KOVEie.TEe.. OEV IJnOpOUIJE va TO KOTOVO~aOUIJE' EnOIJEVWe. OAAOUe. EKnoioEuar. OVOVKOIOTr. va onOVT~aEI a' OUTEe. M~nwe. OVTonOKpivETOI.ar. IOTOPIK~ nopcrnpnon CPOiVETOI onopolrnrn OKOIJO KOI Via va aUVKpOT~aOUIJE IJIO npdrrn OVTiAr. oxonouc nou ocpEiAEI va EXEI. npooovcoc. f1EV unopsi va EnlopoaEI enovo TOUe. unoPXEI OAAOe.. IJE IJIO npooconucn IJOVO OIOVOr.IJO IJE EAOXIOTO OIOCPOPETIKOUe. 'Eror. VVwpi~EI. ov8pwnlVEe. AAAO aUTO 8ETEI onAWe.V EKnoioEuar" Via va npoocroploouue TI npOVIJO OVOIJO~OUIJE IJ' aUTO TOV opo. OUTE va TIe.EnlTpEnEI va nOUIJE OTI r. aUTO nou ocpEiAEI va EivOI r. IJETOIJOpcpwaEI KOTO ~oUAr. ce nOIEe. OTI. TOU oiuoroc OTO ~WVTOVO OVTO. rloTi 80 EiXOIJE TO npOVOlJlO va EilJOOTE KOAUTEPO nxnpooopnuevoi oaov ooopo Tr. eptorncerc..IJOiVEI OTI TO AUVEI. vvcoplosi. oxonouc KOI OXI KonOIOUe. Or. TO npO~Ar. OUTE va TIe. va nopornpel ce TI auviOTOTO.V EKnOIOEUTIK~ AEITOUPVio. OVOVKEe. f1E ~piaKETOI OVTIIJETWnOe.OAO aUTO TO IOTOPIKO OiTIO.TEe.. napa IJOVO OTO IJETPO nou EXEI IJ08EI va TIe. ana TIe...TEuaEI OTO aXOAEIO TOUe. VUIJV~ ouon KOI 0 ~IOAOVOe. nwe. nopcrnpel Tr. OVTIKEilJEVO rnc va olonoloovwVEi TO nOlolo 1J0e. AAAO TI 1J0e. ov OE 1J08r. Go snpene va nOUIJE ce TI auviOTOTOI OUT~ r.TIK~ npooncaao aUTO nou OEV EivOI EPVO rnc OTOIJIK~e. KOI 01 auv8~KEe. AAAO OEV unopel KOVEie.e. OV OEV OPxiaEI va TIe. onolsc E~OPTWVTOI' KOI OE 80 TO KOTOCPEPEIva TIe. nou OEV unopsl OUTE va TIe. EKnoioEuar" npene va OPxiaEI 8ETOVTOe. OVTonOKplVOTOV OTO nopEA8ov. f1E VVWpi~OUIJE a priori nero EivOI r. napa IJOVO OPXi~OVTOe. va oplos: IJE onAo OIOAOVlaIJO. aKE4Jr. OAAO onEVOVTI oe unopkrec npOVIJOTIKOTr.V onoio unopsi va OIKOOOIJ~aEI aUTO nou 8EAEI.4Jr.OE ar. Via Tr. r.IJIOUpv~aEI. EXEI we.ar" ce TI npoa~AEnEI. AEITOUPVio rnc ovonvonc ~ rnc KUKAOcpopioe. TO ~WVTOVO aWIJOTo. ouon TOUe. rponoc: 'OTOV 8EAEI KOVEie.TIe. TOUe. . unopel TO OTOIJO va OIEKOIKEi va ovoaUVKpOT~aEI. nopornpel oncoc 0 ououcoc. oe nOIEe. EXEI OUTOUe. opouc. OTO IJETPO nou ~EPEI noro EivOI r.

. Eniopoar.AiKWV KOI IJIO YEVEO VEWV.TO.e. ~ OKOIJO KOI KOTO TOUe. EKnOIOEUIJEVOe. npocoroplca. KOIVWVIKEe.. ornv nOAr. To iOlo loxus KOI oro MEaoiwvo· noon onooroon OVOIJEaO ornv KOUATOUPO nou OEXOTOV 0 VEOpOe. rnc En iopoar.TOUIJE. nou coxelrcn ana Tr.TIe. 80 AEYOIJE KOIJIO korvcovio ornv onoio TO EKnOIOEUTIKO ouornuo OEV nopOUOIO~EI IJIO OInA~ On04Jr. EVa KOI nOAAo 1J0~i.' r. va OEI a' OUT~V nope IJIO Enl~iwar. Mae. OEV EivOI iOlo IJE sxslvn TOU XWPIOU.· EivOI..~Eiwv' r. H EKnoioEuar. IJnOpOUIJE va nOUIJE OTI uncpxouv rooo OIOCPOPETIKOEior. TExVEe.plmIKO TOUe. OUO mOIXEio. va nOIKiAAEI KOTO TIe.ria va opiaOUIJE Tr. EKnoioEuar. TO~EIe. IJIO Komo ornv OAAr. IJEVEI va npoocroploouue Tr. 'EXOUIJE ~or. nou EivOI KOTOOIKOaIJEvr. rnc mnoouvnc. ria va unop~EI EKnoioEuar" npene va unoPXEI IJIO YEVEO EVr. MnOpOUIJE OPOYE va nOUIJE OTI OUT~ r.. EKnoioEuar.V EKnoioEuar. H ouvooapocn OUTWV TWV ororxskov 80 aUYKpoT~aEI TOV oprouo nou OVO~r. va TO npooevvlcouue.V npdrrn ern OEUTEPr. OTI OEV unopei KOVEie.EKnoioEuar. EKnoioEuar. ouon OUT~e. va E~ocpovlmEi. nou IJ080lVE oro aXOAEio rnc svoploc TOU IJEPIKO CPTWXOmOIXEio ana TO EOPTOAOYIO. KOI ornv KOUATOUPO TOU XWPIKOU. OIKlaIJOUe. KOI r. f1EV unoPXEI. Elvoi noAAonAo.V EKnoioEuar" XPEIO~ETOI AOInOV va EKTIIJ~aOUIJE TO EKnOIOEUTIKO aUm~IJOTO nou unopxouv ~ nou EXOUV unop~EI. npOYIJOTI. TWV BpOXIJOVWV OEV ~TOV r. TWV nAr. nOIKiAAEI ana Tr.8IK~ nxeupo. KOI a~IJEpO OE ~AEnOUIJE Tr.V KOIVOTr. TOU corou OEV EivOI iOlo IJE TOU XWpIKOU. cuvxpovcoc. YPOIJIJOTIK~! M~nwe.. ~UYKPOTEiTOI ana «oorsc: H EKnoioEuar. TWV ncrpuckov OEV ~TOV r. exnolosuo nc ceo KOI TO OIOCPOPETIKOnEpl~OAAOVTO a' OUT~ Tr. f1Ev EivOI . KOTO ulo EVVOia. sxnolocucn TWV ~OUVTpOe.. OKOAOu8oe. KonOIO oalJOTO KOI Aiyr. va OnOOEalJEUaOUIJE TO KOIVO XOPOKTr. r. opvcvoon OE OIKOIWVETOI ana r. ce OAEe. oro IJETO~U..

TEO..8Ei va EKnAr. nOloovwVIK~ olocpoponoir.TEC. AKOIJO KI ov r. va TEiVEI OAO KOI neprooorspo va OlocpoponOIEiTOI KOI va E~EIOIKEUETOI' KI OUT~ r.. rl' OUTOV OKPI~WC.vovslc napa ana «onoiouc OAAOUC.C.c. oe OOIKEC.AIKio KOI IJETO. TWV nOlolwv IJOC.TO.01 IJOPCPEC. AAAO. r. xonorec xp~aEIC. TO AOVO Tr. IJnOpOUIJE va nOUIJE OTI OUTEC. onOAUTWC.. onou KUPIOPXOUV xonorec 10EEC.. onox. unep OUT~C. r. K08wC. 'Onoro KOI va 'val E~OAAOU r. EKnoioEuar.IJIOUPVEiTOI IJ' OUTOV TOV rpono OE OTr. Enl8uIJio Tr.ar.C.pwaEI.V ~AEnOUIJE ce OAEC.8IK~C. onoipnc.IKOVOTr.TOC. r..ar. ria va ~POUIJE IJIO EKnoioEuar. Ko8E EnOVVEAIJO. ulo ana Tr. OEV E~OVTAEiTOI a' OUTEC.TIC.ouaKOAO va EnIXElpr.V OAAr. OEV EivOI OUTOPKEIC.POVOIJIKOTr.C.OEV onoxxlvouv r.4Jr.TIC.' KOI EnlnAEOV aUTO TO Eior. npOVIJOTI. TWV npOVIJOTWV' KOI K08wC.. ce IJEVOAO ~08IJo. iOlo Via OAO TO UnOKEilJEVO OTO onoio onEu8uvETOI.8IK~ olocpoponoir. cuvxpovnc r. XWPEC. OUT~ Tr.KOV a' aUTO KOI OXI a' EVa OAAO nEpl~oAAOV..IJOTOAOv~aEI KOVEiC. OTO EaWTEplKO TWV onokov OEV un~pXE KOIJIO Olocpoponoir. OIJOIOVEV~ KOI laOTIIJr" 80 EnpEnE va nOIJE nloco EWC.TEC. KOIVWVIWV OEV ovnnpootoneuouv rlnors neorooorepo ana IJIO AOVIK~ OTIVIJ~ OTr. E~EloiKEuar. KOPIEPO Ko8E nOlolou enoue va EivOI. OlonlOTWaOIJE Aivo noponovco. ouvelononc. ouvroro EVa nEpl~oAAOV sui generis nou cnorrsl 1010iTEPEC.' OAAO OEV EivOI KOI OIJEAr. Tr. r. r. OKOIJO KOI OV EiXE ucovonomasl OUT~ r. ana TETOIOUC. npoloropucsc KOIVwviEC. EKnoioEuar.C.pi~ETOI. Konolol 1010iTEPOI rporioi oVTiAr. H ETEPOVEVEIO nou Or. onuoolo TWV E~EIOIKEUIJEVWV uopqxov EKnoioEuar. TWV EnOVVEAIJOTWV OE 80 enoue va ouverutpepei IJIO IJEVOAr.V una p~r. napa IJOVO ana EVa onuelo KOI nepc.C. AVTi8ETO. OEV unopei ruo va EivOI r.OTI VEvv~8r. OE 80 VIVOTOV rue EVIOio. ov8pwnOTr. EivOI npooovcc OTI r.OVlaOTr. nOAITlaIJEVEC. onoloc Tr. IJEPO ncprocorcpo npoopn. AEITOUPVio nou 80 KAr.V ioroplo Tr.. TO nOloi npens: va ETOIIJOa8Ei Via Tr. KOI EIOIKEC. EKnoioEuar..AOO~ ce . EivOI Or. EKnoioEuar" ana Konolo r.ar. ViVETOI IJEPO IJE Tr.vvcocerc. npoxoeoprouevn ana IJIO TUCPA~ KAr.OE 80 snpene va E~OPTOTOI ana TO ruxoio VEVOVOC.' 'Onou KI OV ECPOPIJO~OVTOI.

8EIJEAIWOEIe. va IJUr. OIOVOr.8IK~ olocpoponoir..IJOTWV KOI npOKTIKWV.. xwpie.TEe.8Ei OTr.IJO IOEWV YIO Tr.TIKWV auvr.TEe. OOUAOI. OPxEe. KAEIOTEe. unOXPEwaEIe. onoiouc. onolsc r. TOU nxouorou KOI TOU CPTWXOU.V IOTOPIK~ uoc OIOOPOIJ~. ncpoxo nou 01 KOIVWVIKEe. 8EOTr. cnouoororrrro TWV OIOCPOPETIKWV IKOVOT~TWV uoc. f1EV unopxouv Aooi OTOUe. EivOI 01 iOIEe.V oVTiOTOIXr. XPIOTIOVI K~ exnol oEuar. rnc ~EXWpIOTOUe. AKOIJO KOI EKEi onou r.pO aUOTr. ce onoroonnore xornvoplo KOI OV OV~KOUV.8EIWV. KOI. K. rnc 8pr. ~TO MEaoiwvo snlonc. IJOPCP~ 8pr.e. acpoipo rnc Ko8opo 8pr.8ualJou. ulo o~uaao AIYOTEPO ~o8Io! AUTO TO KOIVO ce Ko8E EKnoioEuar. 8EOUe. Ecpoaov AOInOV ETal EivOI TO npOYIJOTO OTIe.4Jr. YIO Tr.8IKEe. ~Tr. YIO Tr. nou r.aKEuTIKWV aUIJ~OAwV.ar. EXOUV OVOIJEaO TOUe.. onolouc OEV UcpiOTOTOI EVOe. KOI Ko8we. YIO TO OIKOIWIJOTO KOI TIe.V TEXVr. nooo IJOAAOV ce AOOUe.V Enox~.' Ko8E IJOPCP~ EKnoioEuar. KOTO ouvenero. TOU KOalJOU KOI rnc ~w~e.. nou EivOI 01 iOIEe. nou unepjsolvouv Tr.. xorvcovio EivOI 1J0IpOaIJEVr. EKnoioEUar. ce IJIO KOIV~ ~oar.V xorvcovio KOI TO OTOIJO. OEXOVTOV E~iaou Tr. XWPIKOi. 01 8EOTr. ola8r.IJEYOAO ~o8lJo OOlocpoponoir. IOEWV. ~w~e. Ko8E OIKOYEVEIO EXEI TOUe. onooxonel OTO va TIe. TO nOIOIO. OEV unopei KOVEie.. OTOUe. EYK081OTO OTIe.e. TOU E8vIKOU uoc nVEUIJOTOe. nou ovovvcopltovrcn ana OAO TOV KOalJO KOI nou OAO TO nOlolo lJo8oivouv va TIe. TO~EIe. va ocpOIJOIWaEI ouvxoovcoc OAO TO Eior. 01 r. ocpEiAEI va EYXOPO~EI ce OAO OVE~OlpETWe. ~Tr. EXEI OlOIJOPCPW8Ei EVa OAOKAr. OVEnTuYIJEVOUe. aUVEIO~aEIe. IJETO~U TOUe.TIK~ KOI r.. OPxEe. OUTEe. ouon YIO Tr. VOr. unOPXEI nOVTO IJIO KOIV~ 8pr. YIO Tr.A.TEe. YIO TO aUVOAO TOU nAr. CPTOVEIce rooo IJEYOAO ~o81JO ovrlfieonc. oe KOOTEe.. OTIe. OIKOUe. oorol KOI EUYEVEie. evoopxdivouv KOI npootononorouv OplalJEVO ouvoroaruroro. opl8lJoe. OplaIJEVOe.n. EivOI OIOKpITEe. KOUATOUpOe.... OplaIJEVOUe.aKEuTIK~e. uoc. OUT~ nou oonvel oe EAEU8EPO EnOYYEAIJOTO oncoc KOI OUT~ nou npOETOIIJO~EI YIO TO EPYOOTOOlO.aKEio YIO OAOUe.. rponouc aUAAr. KOIVWviEe.aKEuTIK~e. Av KOI Ko8E KOOTO.V ov8pwnlvr. AOTpEUOUV. . AOTPEio TOUe.pi~oVTOI OAEe. OTOIXEio OEV nououv va unopxouv KOI EKEi nou OEV EKCPPO~OVTOI IJE Tr. 01 8EIJEAIWOEIe.. unopxouv YEVIKEe.

e.TEe. IJEpIKEe. TOUe.. nOAiTEe.· OTI snlonc aUTO TO IOEWOEe. 8EIJEAIWOEIe. napa EOV unOPXEI OVOIJEaO OTO IJEAr. nou r. we. AUTO OKpl~We.TIK~ coo KOI ana cpualK~ KOI r. IOEEe. rnc IJIO IKovonOIr.e. EKnoioEuar. AAAO. EnOVVEAIJO) snlonc 8EWPEi OTI npens: va evunopxouv ce OAOUe. rnc.V onoprkouv. EVVUOTOI Tr. EivOI 0 ondrrepoc OTOxOe.PIOTIKO rnc EKnoioEuar. cpualKEe. OTOV onoio 01 nOAIEe. ~oaIKEe.: H EKnoioEuar. ana OIOVOr.KOI TO~EIe. OIOlwvi~EI KOI EVlaXUEI OUT~ Tr. sxslvouc nou Tr. rnc EKnoioEuar. OloT~pr.. EVa KOI ouvxpovcoc nOIKiAo. OlocpoponOIOUIJEVr. IJE TIe.EivOI. IJIO oprouevn olocpoponoir. rnc onopolrnrnc olocpoponoir. epvcolo oi0lpE8Ei neprccorepo. OVOAOIJ~OVEI va EVlaxuaEI OTO norol: 10. KOTOOToar. korvcovio OTO ouvoxo rnc KOI Ko8E IOIOiTEPO KOIVWVIKO nEpl~OAAOV. KOAnOUe. H EKnoioEuar" AOInOV. IOIOiTEPr. aUAAOVIK~ ~w~. TO IOEWOEe.TEe. EnOVVEAIJOTIKWV IKOVOT~TWV. oonvouv OTO cuunepoouo OTI Ko8E «oivcovlo OIOIJOPCPWVEIEVa nporuno ov8pwnou. ana IJIO OAAr. aUTO TO IOEWOEe. TO K080pi~EI r. TO~r" OIKOVEVEIO. ono4Jr" xwpie.ar" Ko8E ouvspvoolo 80 ~TOV OOUVOTr.pr. . 80 ovonTu~EI OTO nOlolo TIe. r.ar. OEV unopouv ru o va OIOTr.80uv. EVa ~081J0. Eov nopoAAr. EK TWV nporepcov IJEaO OTr. rnc20.TIK~ OIJOIOVEVEIO' r. EKnoioEuar. KOI VOr.KOI TO KOIVO 0Ia8~IJOTO. KOIVWVIK~ OIJOOO (KOOTO. Eov ~EI ce ElJnOAEIJr. ololpEaEIe.e.TIKWV IOIOT~TWV.e.. VI' aUTO nou npene va EivOI 0 ov8pwnoe. nou onOITEi r. 80 ovonpooopuooei TO ~oaiKO XOPOKTr. Eov r.V OIJOIOVEVEIO EVK08IOTWVTOe.To VEVOVOTO 1J0e.pi~EI a' aUTO IJIO rue nAOUOIO Olocpoponoir. iOlo KOI E~EIOIKEUOIJEVr. KOIVWviEe. EnOIJEVWe. KOI 80 OTr.8IK~ On04Jr.. nEpl~OAAouaEe.' OTI ana EVa cnuslo KOI nepo OlocpoponolEiTol KOTO TO IOIOiTEPO nEpl~OAAOVTO nou Ko8E «oivcovlo nEpIAOIJ~OVEI OTOUe. oe KOOTEe.V onoio OV~KEI. nou r.nou npOVIJOTOnOIEi r. OUT~e.V 4JUX~ TOU nOlolou TIe. 'Eva V OplalJEVO opl81J0 ououaov KOI OIOVOr.. OIJOIOTr. «oivcovlo EXEI orcce: a' aUTO TO ~081J0 E~EAI~r..AO r. IOIOTr.ar. «oivcovlo OTr.. TO iOlo Via OAOUe.ar. H «oivcovlo OEV unopel va unop~EI. 8EWPEi OTI OEV npene va AEinouv ana KOVEVO ana TO IJEAr.TIKEe.

Tr. TWV nOlolwv TIC. .TIKWV KOI r.C. enloooon nou OOKOUV 01 YEVIEC.npoonoflei va OIOIJOPCPWOEI TO nVEUIJOTO OUlJcpWVO IJE EVa KOTE~OX~V E8vIKO nporunoEOV 0 oIE8v~C. OIOTunwor. iOloC.AiKWV KOIVWVIK~ ovonTU~EI EivOI r.V ~w~. Tr. VOr. EVr.IJIOUPY~OEI KOI va OTO nOloi EVOV OPIOIJEVO opl8IJO CPUOIKWV.. Go OOUIJE nopOKOTW YIOTi OUIJCPEPEI OTO iOIO TO OTOIJO va unOTOOOETOI onOIT~OEIC.C. TWV OTIC. ncipvei uioruo Elpr. ~OOIKEC. nou r. YEVIEC. AVTIKEilJEVO Tr. OUV8~KEC.V OKOAou8r.C. KOI TO IOIOiTEPO nEpl~OAAOV YIO TO onoio EIOIKOTEPO npoopkerot. unop~~c. H EKnoioEuor. : EKnoioEUOr. Tr. nou onOITOUV an' aUTO KOI r. 0 runoc EKnoioEuor.C.. Tr. nou OEV EivOI OKOIJr. IJE TO onoio npOETOIIJO~EI OTIC.C. KOPOIEC.C.VIK~ IJOPCP~. nOAITIK~ «oivcovlo OTO OUVOAO Tr. OTIC. KOI rue ov8pwnlvoc. «oivcovlo npoonofiel va npoYIJOTWOEI EivOI rue YEVIKOC.C. OEV EivOI AOInOV YI' OUT~V nope TO IJEOO. EivOI va Or. WPIIJEC. OVTOYWVIOIJOC.. Go KOTOA~YOIJE AOInOV OTr. YIO Tr.8IKWV IOIOT~TWV.

OIJOOEe.TI OKpl~We.8IKEe. YEVIOe. ~KonOe. aUAAoYIKEe. 8EOT~TWV.3. AVanTU~1l TOU nponvoupsvou OPIOIJOUO KOIVOOVIKOe. KOTOOToaEIe.. KOI npoKTIKEe. OOalJEVO OTOV npWTOYOVO ov8pwno. aUTO TO KOIVWVIKO OV. va OCPIEPWVETOI KOI va 8UOIO~ETOI. OAAO KOI OEV npOEKU4JE ana IJIO OU80PIJr.V r. ~ EnoYYEAIJOTIKEe. VOr.e. To OAAO EivOI EVa aUOTr. 80 IJnOpOUaE KOVEie..poVOIJ~aOIJE. KOAnoUe.TIKEe.pae. OV KOI OEV unopouv va oi0lpE80uv napa IJOVO KaT' ooolpccn OEV nououv cooroco va EivOI OIOKpITO. nou OEV ooopouv napa IJOVO EIJOe. H iOlo r. OTIe. TIIJ~aOUIJE. va aUYKpOTEi aUTO TO OV OTOV K08EVO 1J0e. K08we.... TIe. IJnpOOTO OTIe. 0 ov8pwnoe. ~TOV K08EVO ana 1J0e.. OUVOIJEIe.~w~e. Tile. nEnoI8~aEIe. ovcoupc ana TOUe. OAAO Tr.IJO IOEWV. va OTEPOU IJOOTE YIO va TOUe. nou EKCPPO~ouv a' EIJOe. ouvoroenuortov KOI auvr. KOI TO YEYOVOTO rnc npoccoruxnc 1J0e. onolsc 0 ov8pwnoe. nopooocac. iOloue. 'OA' aUTO 1J0~i auvonOTEAOUV TO KOIVWVIKO OV. nenorencac.8IKEe. nou 1J0e. xorvovlc. EKnai~EuOIle. 01 r.. rnc OUTEe. va npoaOPIJO~ETOI OTr.8IK~ nEl80Pxio. au IJ~OAI KWV EIJ~Ar. ouon Tr. YOVIIJOTr.e. npooIE8EaE OVOYKOOTIKO va yivOUIJE 8EPO nOVTEe..KE..TO rnc opoar. rnc VEOe. OIOCPOpETIKEe. Ano TOV npor.V OIJOOO ~Tle.V npoccoruxornro 1J0e. To EVa ouvonorcxelrcn ana OAEe. IOEEe. n poooepou IJE AOTpEiEe.TO TOU POAOU KOI r. anOUOOIOTr. npOYIJOTI.ar. OXI IJOVO OEV ~TOV E~Opx~e. r. OVTIA~4JEIe..V onoio KAr. f1EV un~p~E rlncrs OTr.8EIWV.aKEuTIKEe.YOUIJEVO .TO eruppennc va unoroccero: oe IJIO nOAITIK~ E~ouaio. xapaKT'. 01 E8vIKEe. TOUe. An' aUTO CPOiVETOI E~OAAOU IJE TOV KOAUTEPO rpono r. OXI Tr. TIe. unopyouv OUO OVTO nou.. oprouo npOKunTEI OTI r. va TOUe. va OVOIJOaEI OTOIJIKO OV. 0101J0pcpw8r.Tr. unopel va nEI KOVEie. rnc.IJOTWV rnc KOIVWvioe. OEV ~TOV OU80PIJr. sxnolceucn auviOTOTOI oe IJIO IJE8001K~ KOIVWVIKonoir. 01 Ko8E Eiooue. rnc EKnoioEuar. E~EAI~r.KE OTOOIOKO KOI OT08Eponol~8r.. onolsc aUIJIJETEXOUIJE' TETOIEe. EivOI 01 8pr. IJEYOAEe. EivOI OKpl~We.: O.

EKnoioEuar.C. ouon enopkel nA~pwc. Or. rue VP~VOPEC. OIOCPOPETIK~ EivOI r. nou noipvouv TO ~WO. Ilpener.. onoiouc Ko8E OTOIJO EXEI IJEaO TOU OAOKAr. KOIVWVIK~ ~W~ EivOI nOAu rue auv8ETEC.C. AUT~ r. IKOVOTr.TEPO TOU. OEV KOU~OAOEI 1J0~i TOU napa IJOVO Tr. vsvvnon TOU. EKnoioEuar. TEAEiwC. OEV unopsi AOInOV TinOTE ouorocruco va npoa8EaEI ern ouon ooou r.TEC. KOI oorcaek TOaEIC. npooconucsc TOU eunerplec. EOV unopel KOVEiC. TOUC. ana Tr. va TO EnIKOAU4JEI IJ' EVa OAAO..PWIJEVOUC. OAAO OE 1J080ivEI aXEoov rlncrs nou OE 80 IJnOpOUaE va OVOKOAU4JEI IJE TIC. EnOIJEVWC. TO EVWlmlKO KOI 1Jr.va OVOIJOaEI EKnoioEuar.ar. ornv onoio uno~oAAoVTOI ana TOUC. nou AEITOUPVOUv Xopr. KOIVWVIKO nAOalJO nou IJOAIC. ern ~W~.KE Tr. TO IJIKPO 1J080iVEI rue vpnvopo va nEToEI ~ va CPTIOXVEITr. Tr. IKOVO va OIOVEI IJIO r.. f1EV nepropkero: va ovorrruccei TO ~IOAOVIKO OV ornv KOTEu8uvar. va KOVEI CPOVEPEC.. sxnolceucnc..TO TOU.IJIOUPVIK~ OUVOIJr. CPWAIOTOU. oe Ko8E VEO VEVIO EVa aXEoov ovpooo XOPTr" orov onoio npene va OIKOOOIJ~aEI IJE VEO UAIKO. ouon TOU. IJnOiVOVTOC.XOVlaIJOUC. OPKETO onAEC. KOI OAO TO IJEVOAEio Tr. or. 01 Ko8E EioouC..TEC. MnopEi ~E~O 10 va enrroyuvei Tr. OIOOIKoaiEC. Via va unopouv KOTO KonOIO rpono va EvaopKwvOVTOI .. ~W~ TOU OTOIJOU.lJlouPVEi rlnors KOIVOUpIO? EKnOIOEUIJEVO ana Tr.01a8ov8r.8IK~ KOI KOIVWVIK~ ~w~. OIEUKOAUVEI TO nOlxviol TWV ououcdiv AEITOUPVIWV.IJIOUPVEi orov ov8pwno EVa KOIVOUPIO OV.TO. OAAO OE or. H «oivcovlo OVTIIJETWni~EI AOInOV. KOIJIO KOIVWVIK~ opvovoon EiTE OIOIJOPCPWvouv KOIVwviEC. IJE TIC. H EKnoioEuar.. EivOI E~OAAOU IOIOiTEPO npovouro Tr. ov8pwnlvr.V KOTWTEPOTr.POVOIJIKOTr. ~or. IJr. ~081J10io E~oaKr. va onokoxuoaouv.c. OAAO OEV TO IJUEi ce IJIO VEO ~w~.V OTOIJIK~ TOU ouon.VEvv~8r. No nero EivOI TO EPVO Tr. nou XOPO~E r.C. ov OcpOlpEaOUIJE KOnOIEC. vovslc TOUC.KE. K OUVOTOTr. OIJOOOC. nou npene onAWC. IJr. KOI Via Tr. nou npoOn08ETEI r.. ~W~ Tr. OplalJEVWV evorikrtov nou oopovouv oro ~wo. AVTi8ETO orov ov8pwno.. nou lcoc va ocpEiAOVTOI ornv KAr. ce EvmIKTWOEIC.KOI Via Tr. KI aUTO VIOTi TO ~WO EiTE ~ouv xwpiC.c.C. pUIJIJEVEC. H EKnoioEuar.V ovonTu~r. OOplmEC. TO nOloi.

. nVEUIJOTIK~e. OAAEe. OEV EXOUV ovovvcoprcael ana OAOUe. nOAU OIOCPOPETIKOana xorvcovlo oe xorvcovio. KOUATOUpOe. nope TO CPOIVOIJEVO. OV KOI unopel va orooe: a' OUT~ Tr. npoc Tr.TEe.KOV IJE ouanlOTio. IOIOTr. cpualKEe.TO OTOUe.V uvslo TOU opvovrouou: rl' OUTEe. va oonvel TO OTOIJO ce IJIO KOTOOToar. TOUe.V EVOTIKTWOr. EKnoioEuar. 80 nEI KOVEie. TOUe...TEe. 01 ov8pwnol OEV EXOUV ana IJOVOI TOUe. TW nVEUIJOTI.8IKEe.TEe.OTO aWIJO 1J0e.V EnIOTr. IJnOpOUIJE va KOTOAO~OUIJE OTI 01 K080UTO r. AAAO aUTO nou onOOEIKVUEI npOYIJOTI OTI. KOI OAO ceo aUIJ~OAAOUV OTO ooplvoc KOI OTr. IOIOTr. .KE TEXVr. OEV IJnopOUV va npOKAr.. IJOPCP~ ououcdiv npool08EaEWV.8Ei. YIO nOAU KOIPO OVTIIJETWnia8r.. ov8pwnoue.TEe. . To OCPEAr.. oncoc 01 OIOcpOpEe.TOU. IJIO YEVIO OTr. EVOIOCPEPETOIva KOTOKT~aEI KOI TIe. TOU nVEUIJOTOe. IOIOTr.nTEe. Tr. TOUe. ~0~8EI0 rnc KOIVWvioe. OVOYKOIOTr. onolsc Ko8E ov8pwnoe. 1J0e. Ko8E OAAO IJOAIOTO.TEe.V EKnoioEuar.POVOIJIKO ana Tr. npEnEI va onoouvouus va OEX80uIJE OTI OUT~ r. AUT~ r. IJETO~i~oar. IOIOTr.TEi OU80PIJr. OTIe. TEAEIOTr.TOe..TEe. onolsc 01 IOIOTr. rue vpnvopo IJE Tr. ooroooplo YIO Tr. EivOI OTI unopxouv KOIVWviEe... rnc suouloc. ouon TWV npOYIJOTWV' oncoc snlonc 01 cpualKEe. YIO Tr.V OAAr. KOI IJE xoronlecn rnc cpuar. EnElo~ OKpl~We. KOI va UAonOIOUVTOI IJE Tr. QOToao. OVTonOKpivETOI npiv an' OAO ce KOIVWVIKEe. TOU OTr.e. OEV KOVEI TinOTE ncprocorcpo ana TO va nponopeueroi rnc cpuaIK~e. f1E yvwpi~OUIJE EVa IJEYOAO oOYIJO nou OVOYOPEUEI we. Enl~oAAoUV OTO OTOIJO nEpIOplaIJOUe.. TOUAOXIOTOV. KOI OTI EV noon nepmrcocei yiVOVTOI OVTIAr.' OEV uncpxouv OIJWe. yiVETOI IJE Tr. H EnIOT~IJr" TO KPITIKO nVEUIJO nou a~IJEpO Ton08ETOUIJE roco 4Jr.e. axETIK~e. vvroon Enl~A~8r. EnElo~ EAEYXOUV TIe.AO. EUTUxEie.. KOTO aUVEnEIO OEV IJnopOUV va IJETOoiOOVTOI KAr. OVo~r. OEV EXOUV K08oAOU KOAAIEPyr. TIe. CPOiVETOI OTI r. 1J10e.V KOToOToar.TEe. AOOUe.V onoio TEivEI ana IJOVOe.e.80uv nope IJOVO IJE IJIO E~WTEPIK~ enlopocn novco 1J0e.TO. EKnoioEuar" ovonruocovrcc TIe. EVEPYEIEe.IJOVIK~ vvtcon r. nTwXOUe. ovonTu~r. TIe.OPIJEe. OPE~r.. r. OTEpEr.. nou 80 TOU EnITpE4JOUV va npoaOPIJOaEI KOAUTEPO TIe. IOIOTr.

V Or. r. f1EV Enl8uIJouv Tr. KOI r. onE~AEnE xuplcoc oro . eunerplo TOUe. 'Oruoc TO EAEYE ~or. aKE4J nc..aE.Tr. IJEaO ornv OTOIJIK~ IOloauYKpoaio TOU. KOIVWVIK~ opvovoon ~TOV nOAu onA~.KE xwpie. Eav 0 av8pwnoe. onoc encpkouv oro ~wo. EAaXlmo Olocpoponolr. novrcoc rnc OTOIJIK~e. EYIVE unEp~OAIKa auv8ETr. TOTE.. aWIJOTIK~ coxnon EYIVE OVTIAr.V ovonncer.pOTr. noco lJaAAOV nou r. OTOV Ka8E IJOPCP~ rnc KOIVWVIK~e. OIOTI 0 1J0VOe. ~w~e.KE r.Ta ana TO IJEAr. 0 Pouooto.. KOI snlnovsc npoonoeerec. vvtconc. Enlmr.. TOUe. OE 80 Eixov TI va Tr.TEe.V eruornun aKE4Jr.aE. oi4JO rnc vvcoonc.nT~. mlYIJ~ Ecp80aE. En torn IJOVIK~e. EAEU8EPr. EPEUVO ~TOV axpr. ovovxec. 1J0e.TO OUTWV TWV ouaKOAwv KOIPWV ~TOV va Tr.. ~Tr.IJEvr" novro iOlo IJE TOV EOUTO rnc. Enlmr. ovovxsc.. nou EXOUV TIe.V nopoooon. OE 80 EiXE orpoosi ornv OVO~~Tr.V Enl~aAAEI aov EVa K08~KOV.AOO~ ana Tr. orpeoe: Tr. AO'IK~ ouvelonon npoc TOV ooxnnouo.V ~r. ern aKAr. AUT~ r. rnc qxo nouevnc Or. xorvcovio OEV TOU Tr. ~Tr. KOTa TO nVEUIJO Ka8E enoync. ouvopou ~ rnc oroxccn K~e.onoio ouxvo KOI ou80ipETO TOUe. eunerplo KOI TO EvmlKTO 80 enopkoucov. TOUe. TO AOYO ~TOV npoYEypOIJIJEVEe. Tr. OKOIJO KOI EnIKivoUVEe. Ecpoaov TO KOIVWVIKO K08EmWe.ar..IJIOupyr. nOAu onAEe. aKE4Jr.IJOVIK~ uopqxoon KOI YIOUTO r. coo r.IJIOupyr. iOlo Tr. YIO va IKovonOI~aOUIJE TIe. napa ooou 01a8av8r. To npaYIJOTO OEV EivOI OIOcpopETIKa IJE TIe. OiOO~E OTI OEV unopouv va Tr. onooloercr. rue OIOCPOPETIKOUe. OEV EiXE vvcoplca aAAEe.V Or.IJOVIK~ vvroon OEV KOTOKT~8r.. Evw ornv oPX~. ~w~e. rponoc va npoaOPIJOa8Ei 0 KOaIJOe. napa OTOV r. r. rl' aUTO OKpl~We. vro va unopsi va AEITOUPYEi xwpie. rnc opxouce r. pi~Ee.V onoouvouv.TIe. IJE TOUe. KonlomlKEe. ana OUTEe. r. oro axOAEi a TOU MEaoiwvo· 0 ooxnnouoc ~TOV ovovxoloc.V eruornun napa IJOVO oro ~081J0 nou r. TpOnOUe. 'Eroi EYIVE onopolrnrn r. 01 0Ia8~aEIe. rnc KOI TOUe. xorvcovio Tr. f1E vvcoprce Tr. OIOTI OEV unopouoov napa va onEIA~aouv Tr. KOI r. TUCPA~ nopcooon oncoc TO EvmlKTO oro ~WO.e.V xovouv.V ovovxn rnc. ~napTr. Qmoao r. ououcec IOIOTr.. korvcovio TOU Tr. AUTO nsplnou aUVE~r. aWIJOTIK~ ooxnon 80 onw8EiToi ce OEUTEPO nxovo.mEe. oloXEiplar. ~WTIKEe.

OEV EivOI ov8pwnoe.V euoovron. IJIO nporcon rooo YEVIK~ KOI roco ar. TO OTOIJO. KOKOUxiEe.va KOVEI OV8EKTIKO TO aWIJO OTIe. O.' OTr. nou aiyoupo EXEI onooEIx8Ei IOTOPIKO. IOIOTr. nA~pWe. OIKOOOIJEi OTOV K08EVO 1J0e.. EivOI OTI r. 01 onolsc IJE IJIO npdrrn npoosvvron CPOiVOVTOI rooo OU80PIJr. unoypedive va EXOUIJE we. nOAEIJIOTEe.. 1J0e. nou aUV04Ji~EI TIe. spvoolec rnc ouvxpovnc KOIVwVloAoyioe.IJO nou npOEKU4JE an' OAO ceo nponvnsrucov.8IK~ auvoEETOI OTEVO IJE Tr.unEp~OAIKO nVEUIJOTIK~e.V npOYIJOTIKOTr. r. OAAO~OUV' npovuo nou ar.. npOYIJOTI r.TO EnI8ulJr.IJOVTIK~. OTOV 01 KOIVWviEe.V A8~vo ~TOV EVa IJEaO va KOVEI TO aWIJOTO copolo OTr.TOUe.8Ei r. xorvcovio 1J0e. aUAAoYIK~ Eniopoar. olonpoYIJOTEUa~ 1J0e. IJEpEe. KOI TIe.TEe.TEiTOI OAO KOI AlyOTEpO. IJETPO OAAO aUIJCPEpoVTO ana TO . evruruoon OTI IJ' aUTO TOV rpono TO OTOIJO UcpiOTOVTOI IJIO ovunooopn rupovvlo. OKOIJr. AAAO... Eov unOPXEI a~IJEpO EVa YEyovoe.TI KOAUTEPO unoPXEI a' EIJOe. oriourn OIJCPla~r.· OTIe. ooou.. KOI OVOAOIJ~OVEI xupkoc va EAEYXEI TIe.IJOiVEI OTI npokunrei ana Tr. OEV EXEI ruo nope IJIO UYEIOVOIJIK~ aKOnIIJOTr. oncono ana TOV iOlo TOV EOUTO 1J0e.V Enox~ rnc mnoouvnc. aUVEnEIEe. EXOUIJE oEi~EI EVIJEPEI OTr.TO TO iOIO TO OTOIJO EXOUV ouuosoov va unO~OAAOVTOI a' OUT~ Tr. M nOpOUIJE OAAWOTE va unEv8uIJiaoUIJE IJE aUVTOlJio TO rue EVOIOCPEPOVTO YEYOVOTO nou Tr. nou r. EnIKivoUVEe. OEV TIe. va onOVT~aOUIJE ce EVa ~~Tr. ouon TWV KOIVWVIWV. EnEoiwKOV IJ' OUT~V va OIOlJopcpwaouv vpnvopouc KOI EUKivr.V EKnoioEuar" ovnnpoooneua O. OAAO~EI. EilJOOTE TWPO ce 8Ear. EnlOIWKEI IJE TOV rpono nou OUT~ npOOIOYPOCPEI. AAAO unopsi KOVEie. Elvci ouaKoAo.OTr. 0 ov8pwnoe. EnlOIWKEI TO OTOIJO nope IJOVOV OTOV TO OTPECPEIr.' KOI TIe. K08we. 80 IJnOpOUaE va or. rpononorouv KOTO TIe. 'Eror. va nEI KOTOPX~V OTI OUT~ r.. K08we.. npOYIJOTI. va onooEi~EI KOVEie. 1J0e. TOUe. OTr.V KOIV~ ~w~ 1J0e.TO.TI K080po ov8pwnlvo unoPXEI a' EIJOe.. OVOYKEe. nOloEioe. IJEaO a' EVa op8po.TEe.V OAAOY~' OIOTI TO VEO OV. «oivcovlo npoc OUTEe.IJIOupyr.. 1J10e. nope EnElo~ ~EI KOIVWVIKO. OEi~oIJE OTI 01 KOIVWviEe.IJE Tr..V OIKOIWVOUV.

. K. nOAu EnE~EpyoaIJEvr" TOU oveptonou KOI TOU aUlJnOVTOe. KI aUTO OIOTI EivOI r. KOI TO onoio EivOI rooo rue ovonTuYIJEVO coo nAr. aUV04Jr" TO ouunepoouo Ko8E EnIOTr... EVVOIEe. rnc KOIVWvioe.POVOIJOUIJE OAr. 1J0e. ce ruo U4Jr. KOI TO Xwpo. enoxric.aKEio EivOI 8Ea1J0e. rnc ouvelononc.pO aUOTr. OITiEe. Tr. TWV aWIJOTWV.e. EOUTOUe. 8pr.IJE80001 OEV EivOI ruo 01 iOIEe. OXI IJOVO TWV ooqxov 1J10e. nEpIOpi~OUIJE.1J080ivEI va KUPIOPXOUIJE OTO no8r" OTO EVOTIKTO 1J0e. ouvcrcnoerc 1J0e. xorvcovlo TO EXEI EYKOTOOT~aEI OTIe. H EnIOT~IJr.. va TOUe. rnc Bpnoxeloc.. npooconucec 1J0e. f1EV OVTIAOIJ~OVOIJOOTE TOV ov8pwno. TOU op181J0u.IJOVIK~ epvoolo. va TOUe. AEITOUpyio· OIOTI Ko8E IJU80AOyio cuvlororoi oe IJIO ovonopoorcon ~or.. cpualKEe. va 8UaI0~01J0OTE. OIOTI npoOn08ETEI IJIO EUPEio ouvspvoolo OAWV TWV ooqxov.V olcsnon TOU KOVOVO. ponce 1J0e. va aUYKpOTOUIJE TOUe.A. IJE Tr.OIKO 1J0e. OUT~ 1J0e. ~piaKovTOI ce OIOPK~ E~EAI~r. nplv va ouvxpornsouv 01 EnIOT~IJEe.. nou OEano~ouv OTr..aKEio enrrexouce Tr..V epvoolo.IJOVI K~e.IJO.. OTOxOUe. H EnIOT~IJr" E~OAAOU.PIOTIKO rnc ov8pwnlvr. OUTOV TOV EAEYXO OTIe.IJEVWV 10EWV.V onoio npOEKU4JOV OUTEe.. TOU VOIJOU. AAAO r. KAr. OAAO OAWV TWV OIOOOXIKWV snoxdiv rnc roroploc.pEOTEPO EilJOOTE ov8pwnol.. EnIOT~IJr. . 1010auOToar. 'OAO TO aUOTr. va OVTIOTEKOIJOOTE OTOV iOIO TOV EOUTO 1J0e. r. aKE4Jr. KOI OXI.AOUe.e. OIOKPITWV KOI TO~IVOIJr. OUVOIJr. Enl~OAAOIJOOTE..V iOlo IJ' OUTEe. AAAO Ko8E 8pr.V 10EO KOI Tr. KOI KAr. epvoolcc..pOVOIJOe. rnc orrlcc. nou EivOI EVa ana TO 1010iTEPO XOPOKTr. r. EVVOIEe. onox. nEI80pxioe. EivOI OUT~ nou ovcrrruoce TIe. TOU XwpOU.. 'OAEe. f1EV ocpEiAOUIJE AIYOTEPO OTr. rnc EawTEpIK~e.IJO ovonopoorooecov IJE TO onoio EawTEplKEUOUIJE Tr. IJIO YAwaao 1J080ivOUIJE EVa OAOKAr. TO onuelo ana TO onoio ~EKIVO r. «uplcpxsc EVVOIEe. niOTEUE 0 nEOTOAOTal. EVVOIEe. KOTOKT~aOIJE OUT~ Tr. ouon TIe. rnc ~W~e. TIe.. M080ivoVTOe. oncoc TOV OVTIAOIJ~OVOVTOV OTO MEaoiwvo· KI aUTO OIOTI 01 vvcoosic KOI 01 EnIOTr. EnIOTr. OKOIJr.EnIOIW~EIe. Tr.: TIe. EivOI EVa aUAAoYIKO EPYO. 1J0e. un~p~E r.V xorvrovlo ana nVEUIJOTIK~ onourn. KOIVWVIKOe. KOI rnc E~WTEpIK~e. a UTEe. 01 8EIJEAIWOEIe.IJOVIKEe. 'Eror. va unOTOaaOUIJE TIe. n. 1J0e.

pO KOI IJE OAEe.TO KOI IJ' aUTO TOV rpono IJIO OT08EPOTr. OiVEI OTIe. nou OIOPKEi . OTO ~1~Aio. ETal WOTE va IJnopOUV va xpr. npene va unOPXEI IJIO r.EXEI EnITpE4JEI va U4JW80UIJE novco ana Tr. ouootopeuon OEV EivOI OUVOT~ napa IJEaO OTr. aocpio ouootopeuercn OTEpIJOVO. VAWaaO OE 80 Eixo IJE O. ocpEiAETOI KOTO KUPIO AOVO. ilIOTI. vonon. OTr. OTO Ko8E Eiooue. ou~ovouv. Ko8E cpopo nou IJIO VEVIO a~~vEI KOI OVTIK08iOTOTOI ana IJIO OAAr" r. OIOPKEIO rnc OTOIJIK~e.e. KOI va npOOTE8Ei OTO OAAO. V Awaao EivOI EVa KOTE~OX~V KOIVWVIKO npovpc. euncrploc. KOI OUT~ OKpl~We. AOInOV. Xopr. OTO OTIOEV OPKEiTOI onOKAEIOTIKO OTO onOTEAEalJOTO TWV npooconucdiv TOU npoan08EIWV. EOV TOU OCPOIPOUVTOVOAO ceo TOU nopEXEI r. AVTi va aKopni~EI. OTO aUIJ~OAIKO IJvr. H VAwaao. EVVOIEe.8IK~ npocconucornro. TOU K08EVOe. OUT~ r. OAAO aUVEpVO~ETOI OT08EPO IJE TOUe. «oivcovlo. Ana ceo EVa ~wo EXEI KOTOCPEPEIva IJ08EI KOTO Tr.TO. TEAOe. 1J10e.. BAEnOUIJE IJ' aUTO TO Aivo nopooEiVIJOTO oe TI 80 uno~l~o~OTOV 0 ov8pwnoe.IJEio. ouvspvoolo OTr.e. TOU unop~r. AVTi8ETO. oncoc KOI r.01 TO~IVOIJ~aEIe. rlnors aXEoov OEV unopsi va Enl~lwaEI IJETO ana TO 80VOTO TOU.POUVTOI aXEoov OAOKAr.V K080p~ oloenon. IJIO 1J0VIIJOTr..n. TO nporovro rnc OOUAEIOe. AE~r.vEVIOe. Tr. ov8pwnlvr. OTO EPVOAEio. TO onOTEAEalJOTO rnc ov8pwnlvr.V onoio ovocpEp8~KOIJE OPXIKO.. To ououco UnOOTpWIJO aKEno~ETol ETal IJE nxouoio npOaXWIJOTO.V npotpopucn ncpoooon K. r. nou auvExWe.KOI OE XPEIO~ETOI va onooEi~oUIJE OTI r. KI OKOIJO ncprcoorepo: xwpie. Go KOTE~OIVE OTO enlneoo TOU ~WOU.V xorvcovlo.TIe. Eov IJnOpEaE va ~EnEpoaEI TO OTOOIO OTO onoio EXOUV OTOIJOT~aEI TO ~WO. 10EEe.PIOTr. nou ouvourkouv OIWVEe. Via va ouvrnpnad TO KAr.aIIJOnOIOUVTOI IJE OVEar. oucotcpeuon U4JWVEI TOV ov8pwno novco ana TO ~WO KOI novco ana TOV iOlo TOU TOV EOUTO. IJEaO nou IJETO~I~O~OVTOI ana VEVIO ce VEVIO.V onoooon rnc OPOOTr.POOOTr.A.: OIOTI r. OIOTr. AEnTOIJEpEIEe.V xot onc Tr. OE XOVOVTOI Via Tr. AAAO. Xw pie. EivOI OUT~ nou 1J0e. EnlnAEOV KOI kupkoc.IJO Ko8E vEVIOe.TI OVOIJO~OUIJE vEVIKEe. ana Tr... TOUe. ElJnElpIWV. ouolouc TOU' aUTO EVIOXUEI Tr. VEVIO nou OKOAou8Ei.TOe.

npooncaero TO iOIO. H enlopocn nou OOKEi r.C. onOTEAEOIJO va KOTonIE~EI TO aTOIJO. OE: OUT~ r. IJEOO Tr. OUVOIJr" va KavEI Tr. npootorukornro EivOI r. KOTocpaOKEI orov iOlo TOV EOUTO TOU. va TO onoono ana Tr. EKnoioEUOr. CPUor.V npooncaao 0IKEI08EAWC. AAAa OUT~ OKPI~WC. oroyo KOI wC. va TO IJEIWVEI. IJEV IJE TIC. napa IJOVO KOTo~aAAovTOC. Xcoplc OIJCPI~oAio TO aTOIJO OEV unopsi va vivei OV npOYIJOTIKa ov8pwnlvo. TOU. r. . OAAa OVTi8ETO va TO U4JWVEI KOI va or. nou napa nOAU ouxvo 8EWPEiTOI OTI unapXEI OValJEOO ornv korvcovio KOI oro aTOIJO OEV EXEI KOlJla ovnororylo IJE TO npOYIJOTIKa YEYOVOTO. 'OTOV TO aTOIJO KOTocpaOKEI ornv korvcovlo. EivOI EVa ana TO rue ~OOIKa XOPOKTr. EIOIKOTEPO.C. 'Errn 0 OVTOYWVIOIJOC.nepo ana TIC..plmIKa TOU oV8pwnou. xorvovlo. korvrovlo.nou nepvouv KOI nou OUVOEEI TIC. f1EV EivOI Ko8oAOU OA~8EIO OTI OVTITi8EVTOI OUToi 01 OUO OPOI KOI OTI OEV IJnopOUV Taxa va ovonruxaouv napa IJOVO OE OVTi8EOr.lJloUPYEi an' aUTO EVa ov npoYIJOTIKa ov8pwnlvo.AOElJnAEKOVTOI.YEVIEC.IJE TOV aAAO' oVTi8ETO OAAr. OEV EXEI wC. 0 EVOC.

nT~. aTO onoio EivOI npooproucvo va ~~aEI.4. 'Eroi OIJWe. EKnoioEuar.. EOV EPYO rnc EivOI va npoaOPIJO~EI TO nOloi aTO KOIVWVIKO nEpl~oAAOV. aov EVa npovuo OUalOaTlKO IOIWTIKO KOI OIKOYEVEIOKO. TOU KpOTOUe.e. TOU KpOTOUe. aTO nVEUIJO rnc VEOAOioe. AEVE. 8ETOVTOe. AUTOi.V nVEUIJOTIK~ KOI r.TIK~ nopsufsoon nou onocxonel va onoruruccei IJIO aUYKEKpIIJEVr.e. Eov. AOYIK~.8IK~ TOU ovcrrrufin. MEPIKOi OVTlnop08ETOUV TO OIKOIWIJOTO rnc OIKOyEVEIOe... EOV TO 8EAOUV. ornv unnpeolo TOUe. 'OTOV KOVEie.lJo. aXETIKO IJE TO K08~KOVTO KOI TO OIKOIWIJOTO TOU KpOTOUe. 0 oprouoc rnc EKnoioEuar.. va nepropkercn va npoooepe ~0~8EI0 KOI unoornprin eric OIKOyEVEIEe. nwe.e.. On04JEIe. rnc EKnoioEuar..V nOpEIJ~oar. To noidl. ouvrcccerm IJ' OUT~ Tr. r. EPYO. EXOUV TO OIKoiWIJO va KOTEU8uvouv. OEV npene K080AOU va EivOI roco OPVr. npena va KOTEU8uVEI Tr. va aTEiAOUV TO nOlolo TOUe. vovek TOU. EXEI nponovrcov IJIO aUAAoYIK~ AEITOUpyio. nou aUYKEVTPWVEI roco OVTIKPOUOIJEVEe.. EKnoioEuar. AAAO 0 pOAOe.V EKnoioEuar.. we. xorvcovlo YIO EVa TETOIO EYXEipr. KOTEu8uvar. aTIYIJ~ nou EivOI TO cnuslo aUYKAlar. sxnolceucn yiVETOI OVTIAr.OEV EivOI ce 8Ear. 1J0e. TO KpOTOe.pwaouv TIe. rnc: ~Tr. oncoc 01 iOIOI TO OVTIAOIJ~OVOVTOI. AEVE. aXOAEio aTO onoio unopouv. 'OTOV 01 OIKOYEVEIEe. oncoc npooncartcoue va OEi~oUIJE. npoc TO onoio r. To KpOTOe. unOXPEwaEIe. TEivEI rpuouco va IJEIWaEI aTO EAOXlaTO OUVOTO Tr. OTI1V EKnai~EuOIl AUTOe. Tr.IJO. TOUe.V «oivcovlo evonoxerrcn va 8ulJi~EI oOloKono aTO . r.EnlTpEnEI va AUaOUIJE EUKOAO TO npO~Ar. OV~KEI KaT' OPX~V aTOUe. OEV EivOI OUVOTO va OOlocpop~aEI r. OVOAOIJ~OVEI TO KpOTOe.. Go enpene. EivOI ououco va TIe.TIKOe. EnlnAEOV EivOI ououco va OIEUKOAUVEI ceo yivETOI ncprocorcpo TO nOIOEUTIKO TOUe. npene va nepropkero: ouornpo IJEaO a' aUTO TO apia KOI va unv EnlTpEnEI aTOV EOUTO TOU onoroortnore EVEpyr. va EKnAr. opoar. 80 IJnOpOUaE va EivOI onouoo Tr. AOInOV. ornv sxnolocucn..0 peAoe. npoc Tr.

KOIVwvioC. EKnoioEuar.YIO KOIVOTOlJiEC. EKnoioEuar. Or. AUTO aUVIOTO Tr.To IJIKPWV onoanOalJOTIKWV 4JUXWV ce OIOIJOXr. 4JUX~ Tr. Eov OEV ~TOV novro nopouco KOI ovpunvn YIO va unoypedive Tr. r. OTIYIJ~ nou r.TI EivOI sxnolceucn npens: KOTO Konolo rpono va unoxerroi OTIC.. ncrplooc 80 0101POUVTOV KOI 80 OIOAUOTOV ce IJIO couvoprnrn nOAAonAoTr.YOUIJEVWC. va coxelrcn npoc IJIO KOTEu8uvar.TOU.V Eu8uvr" aUTO OE aUVEnOYETOI OTI npens: va KPOTr.ooaKOAO nOIEC.TO 10EWV KOI 0Ia8r. TI EivOI YIO IJOC. IJETO~U TOUC. AVTi8ETO. olooaKoAio.IJOiVEI OTI npens: OVOYKOOTIKO va 1J0VOnWAEi Tr. EivOI IJIO AEITOUpyio KOIVWVI K~.8Ei IJOKPIO ana O. exnolosuon npene va EYYUOTOI IJIO IKovonOIr.. TO KPOTOC. r.V nOlooywYIK~ npo~r.TIK~ KOIVOTr.OPIJOOIOTr.IJOTWV OVOIJEaO OTOUC. EKnoioEuar. OVTIA~4JEWV.TO 0Ia8~IJOTO nou npens: va EYXOPO~EI OTO nOloi. YIO va TO evopuovlos: IJE TO nEpl~OAAOV OTO onoio ocpEiAEI va ~~aEI.AOO~ va TO OVO~OAAOUIJE.V rue K080AIK~ EVOVTiwar. nou nopEXETOI a' aUTO TO axOAEio npene va unOKEITOI nOVTO OTOV EAEYXO TOU. -KOI EiOOIJE npor.PWTIKO OTr. EivOI 01 10EEC.V unop~r.IJO EivOI unEp~oAIKO noxunxoxo. Tr. AUTO OE ar. xwpiC.npWTO~OUAiEC.IJOOlO ouuocoov. AAAO EOV TO KPOTOC. KOI OE 1J0C. xorvcovlc-. OTOXO Ko8E sxnolceucnc. npene nponOVTWV va unv EYKOTOAElcp8Ei OAOKAr. YIO TO Or.. va EnlTpEnEI va ovoiyouv KOI OAAO axOAEio ana aUTO YIO TO onoio EXEI neprooorspo Tr. nOAiTEC.OTOIJIKEC. Ana Tr.enrrpeneroi va TO OlonpOYIJOTEUOIJOOTE ETal nOpEnInTOVTWC. npoooo: OIEUKOAUVOVTOI ncprocorcpo KOI EnlTOXUVOVTOI EKEi onou OCP~VETOI KonOIO nEpI8wpi0 OTIC. KOIVWVIK~. OTO 8EIJEAIWOr. AVTi8ETO O. KOI OUTE EivOI .ocpEiAEI..V ouaorpeclo TWV OIOcpOpWV. nOlooywYIK~ 80 ETi8ETO OVOYKOOTIKO OTr. MnOpOUIJE va nlOTEUOUIJE OTI 01 aXOAIKEC.C. va EnlTUXEI aUTO TO onOTEAEaIJO. Tr.TEC.r. npEnEI va OIOAE~OUIJE: Eov onOOiOOUIJE KonOIO o~io OTr.TI aUIJ~OiVEI a' aUTO. To ~~Tr.. r. IJEYOAr. KOI r.' OIOTI TO OTOIJO EivOI neprcoorspo npoeuuo ana TO KPOTOC.OEV IJnopsl va OOlocpop~aEI YI' a UT~V.C.V unnpeolo OIOCPOPWVEnIIJEPOUC.V onoio KOIJIO korvcovio OEV EivOI OUVOT~' KOI YIO va IJnOpEaEI r.

opl8lJoe. IOEEe. OPXWV. unOPXEI IJIO npOVIJOTIKOTr. KOI nOVTWe. unoxelneroi TWV K08r. OUT~ r. OOIOIJCPla~~Tr.allJonolEi TO KUpOe. KOI ruo EnITOKTIKO.awOTO va EnlTpEnETOI ce onorovonnore OE aUVKEVTPWVEI TIe. va Tr.KOVTWV TOU. EAEU8Epio. opvr. unOPXEI ~or. EVOe.8Ei.TO npens: va or. 1J08r. va or. OAAO aUVXPOvwe.8IK~ EVOTr. olocpwviEe. OEV unopei nope va Tr. AUT~ r.V KOIVOTr.. IJE nA~pr. ocoortnore OIKOIWIJEVEe. Elvoi novrcoc ovovxolo va ovovvcoploouus OTI r.T~ OTO IJEAr.IJIOUPVr. rnc OTO nOlolo rnc IJEI04Jr..TO OEV EivOI. TIe. EilJOOTE IJOlpOalJEVOI OVOIJEaO ce onokxlvoucec OVTIA~4JEIe. OAAO r.TO IOEWV KOI 0Ia8r. IJIOUPVEi OUT~V Tr..80UIJE KOI nou npens: va Tr. f1Ev IJnOpOUIJE va ovovvcoploouue OTr.V KOVEI ruo auvElor. TOU. TO apia IJEaO OTO onoio ocpEiAEI TO Kpor oc va nEplopi~EI Tr. OVTIA~4JEIe. TOU OTIe. AAAO EivOI OUOTUxWe.IJO TOU EKnOIOEUTIKOU. To axOAEio OE 80 IJnOpOUaE va EivOI unoeeon 1J10e. nOAU AiVOI TOAIJOUV va TIe.TO nou EivOI OOUVOTO va Tr.V OPIJOOIOTr. rnc AOVIK~e. KOI KOIJIO cpopo snlonc OVOIJEaO ce oAAr. TIe. KOI 0 ooaKoAOe..Tr. IJIO OVTIKOIVWVIK~ EKnoioEuar.cpio TO OIKOiwlJO va Enl~OAAEI TIe.TO TOU KpOTOUe. OPX~ rnc nOpEIJ~oar.8ouv OVOIXTO KOI KOTO npocono: 0 aE~OaIJOe.V onoio OEV unoPXEI «oivcovlo. va ooxei TO AEITOUPVr. ce OAOUe.TEe.V unoornpltsr. OplaIJEVOe.TO OTI a' EIJOe. . Xwpo 1J0e. OUT~ nou 80 enpene va EivOI.. KOIVOTr. TWV nVEUIJOTWV nou unOPXEI a~IJEpO OTr.IJOTWV. Tr. cnoxxlce«. AAAO nap' OAEe.8Ei ana uovn rnc KOI TO KpOTOe. OE 80 IJnOpOUaE va 0IJCPla~r.TIe.V noipVOUIJE unouin 1J0e. OTOV xpr. r.cpioe.V nAEI04Jr. onolsc IJOVO TO Kporoc unopei va xplver. usolcoc.e.TO EivOI KOIVEe. OIOOToar.V OPVr.. TO onoio ol08ETEI Via va Eu8uVPoIJIJiaEI TOUe.V nOpEIJ~Oa~ TOU EivOI lotoc OPKETO ouaKOAO va K08opla8ouv IJIO Via nOVTO.AoauVKpOUOIJEVEe. ce OAO TO onuelo. xwpie. npOVIJOTI OEV EivOI OTr..V cnucuptcver. EIOIKEe. evvuncac. va nopEXEI. nou EVOOIJUXO ~ KOI aUVElor. Xcoplc OIJCPI~OAio. KOVEVO axoAEio OEV unopsi va OIEKOIKEi TO OIKOiwIJO. a~IJEpO OTO 8EIJEAI0 TOU nOAITlalJOU 1J0e. K081OTO aUTO TO K08~KOV TOU KpOTOUe. ~' OUTEe. KI ov TOU CPOiVOVTOI OUTEe. va Tr. IOIOiTEPO ernxlvouvo. npootonucec TOU onooocac. .

va EnlTEAEoEI EVa EPVO nou 80 EivOI lotoc TOOO rue onOTEAEOIJOTIKO 000 AIVOTEPO OUTOPXIKO KOI ~iOIO.. TIe.rnc EnIOT~IJr.e. WOTE va 1Jr.IJOKPOTIK~ r. Tr. Or. OPxEe. IJE TO OE~OOIJO nou TOUe.8IK~. nou POAOe. KOI va TIe. O~i~EI. OTO ~081J0 Or.A. 'EXEI AOInOV TO KpOTOe. . TOU Kpcrouc EivOI va OVOOEi~EI OUTEe. nou 80 nepropkercn IJEOO OE OUVETO apia. OVVWOTEe. ueivouv OE KOVEVO IJEpOe. OTO nOIOIO. va ovpunvel. EXOUV IJIA~OEI VI' OUTEe. WOTE nOVTOU va TOUe. EIOOVOVEI Via OIOOOKOAio OTO OXOAEio TOU. 8EIJEAIWVOUV TWV IOEWV KOI TWV ouvcnoenuortov.

OUTEe. AAAO EUTUXWe.e. K08we. a' OUTOV TOV oxono. 80 aUIJCPwv~aEI KOVEie. eknolceucn EivOI nOVTOOUVOIJr.. va EivOI an OTEAEalJ OTIK~ . H 8EWpio TOU ZOKOTO EivOI nopOIJOIO IJE Tr. xot onc Tr.KE ce OAEe. OTI ce YEVIKEe. pool08EaEIe. orov onoio orpeoouv TO nVEUIJO KOI TO XOPOKT~PO IJE rponouc opoar.TEe. EivOI nOAu OUVOTEe.. nero cnuslo unopel r. KOI we. H Auar.T~8r. «oroorccac eric onolsc 0 EKnOI OEUTIKOe. n EXOUV EVa K080piaIJEVO oroyo. EVa ana TO XOPOKTr.OEV. EivOI OUT~ nou or.. EKnoi~EUOIle.V 10EO nou axr.. nOAu ouaKoAEe. EXEI IJIKP~ enloooon. AVTi8ETO YIO TO I\OK. ~piaKEI ~or.IJO 0IJCPla~r.lJloUPYEi TIe. IJIO IJEPIO.5. ~Tr. illOTI E~OPTWVTOI ana OPYOVIKEe. va r «oroorpcoouv ~ va IJETOIJOpcpw80uv pl~IKO. va KOVEI nOAAo npOYIJOTO. AAAO ana IJIO OAAr. npene va npoan08~aOUIJE va npoooroploouue nwe.. YIO TO EA~ETIO. OIOcpOpEe.V . n TOU EivOI nOAu YEVIKEe.. EK TWV nporepcov npoK080piaIJEVO KOI OEV OnOIJEVEI ornv EKnoioEuar. KOI we.. ana Tr. ono4Jr. YIO Tr. nou 0108ETEI 0 EKnoloEUTIKOe. 1J0 E~OPTOTOI ana Tr. Or.V OAAr. ETOIIJEe. nou TIe.TIe. ~UIJCPWVO IJ' OUTOV TOV TEAEUTOio "OAOI 01 ov8pwnol YEVVIOUVTOI lcoi KOI IJE lose IKOVOTr. OUTE r. pool08EaEIe. H EKnoioEuar.. r. "OUTE r. YIO Tr. 01 EIJCPUTEe. oro n PO~Ar. nou OiVEI 0 K08EVOe.plmIKO TOU ov8pwnou EivOI OTI 01 EIJCPUTEe.lJoTi~EI. KOTO ouvenero. 01 EIJCPUTEe. KOA~ sxnolceucn KOVEI TOV KOAO XOPOKT~PO.V n ponvou IJEVr. nero cnuslo EivOI OUVOTO va orooe: KOVEie. ypOIJIJEe. KOK~ TOV KOTompEcpEI". H ~UVOIJIl KOI TO IJEOO Tile. oncoc nimEUOV 0 I\OK KOI 0 EA~ETIOe. onuooio KOI Tr. KOI aKE4Jr. AUTO TO ~~Tr. EnoxEe.e. OUVOIJr.A.. nwe.e. ECPOPIJO~ETOIce npool08EaEIe. TWV IJEaWV opoar. ria TOV <POVTEVEA. EKnoioEuar.e. oce«. mEVO K080plaIJEVOUe. H EKnoioEuar..". OEV KOToaKEuo~EI TOV ov8pwno ana TO IJr. ouon TWV EIJCPUTWVnpool08EaEwv. OAO TO IJEAAOV TOU OTOIJOU EivOI ~or. Acpou EXOUIJE npoooroplca TO aKOnO rnc EKnoioEUar.. KOI nOAu onpoooroprorec.

TI KOI va nEI KOVEie. eruopooac.V o'A'Ar" EWe..Or. 0 ov8pwnoe. 'O'A' aUTO EivOI TOOEle. MnopEi KOVEie. OKOIJO KOI OE~OUO'AIKO EVOTIKTO. KOTO ouvenero.TIe. va nOpEIJ~EI nouusvo r. 01 TOOEle.TO 0 runoc rnc OT08Ep~e. npO~EIe.'Ar.npOVIJOTIKOTr. KOTOOTOOEIe. TIe.. npoolo8EOr.or. A'A'Ao~ouv KOTO TIe. r. K'Aon~. 01 OIO~E~OIWOEIe. va UcpiOTOTOI EKEivEe. ana Tr.O~ TOU. eruxovn. KIVOUVEUEI OEV EXOUV K08o'Aou OUTOV TOV OU80PIJr.e. EVEPvonOIOUVTOI. A'A'Ao OUTEe. EKCPPOOr" OIOTI TO EVOTIKTO EivOI EVa OUOTr. va EivOI IJIO KI E~W npoK080PIOIJEVO TO IJEOO IJE TO onoio EnlOIWKOUIJE va TOV onoouvouue. oncrn K'An. OOlocpoponoir. va ovoporrnfiel EOV unOPXEI OTOV ov8pwno EOTW KOI EVa K080po EVOTIKTO. nOTplKO EVOTIKTO..· 01 KIV~OEIe.POVOIJEi KOIJIO cpopo no'Au IOXUpEe. EVa IJEVO'AO nEpl8wpi0 va OOKIIJO~EI KOI va npoOOPIJO~ETOI npootoruxo KOI. nEpIOTOOEIe. IJr. npoc IJIO KOTEU8uvor. OUTOKTovio. EivOI TO EVOTIKTO...IJOiVEI OTI OUVOOEUOVTOI ana IJIO OPIOIJ EVr.pix8r. TEpIJO. 'Aomov.Tr.. xwpie. OV KOI vpnvopn.IJO K080PIOIJEVWV KIV~OEWV. unopsi KOVEie.. EnIOpOOEIe. OEV EivOI EVTE'AEI napa IJIO VEVIK~ w8r. va nEI ovcxovo npOVIJOTO VI' aUTO nou OVOIJO~ETOI KOIJIO oopo.KE ncoc TO nOloi K'Ar. H sxnolocucn EivOI IJIO an' OUTEe.. 'O. oncoc r.IJE TO VEVOVOTO.. OTOU CPTOOOUVOTO CPUOIKOTOUe.V o'A'Ar. npoc OUVKEKpIIJEVEe. ~w~ 1J0e..e.TIOIJO KOI OUTOV TOV onopo'A'AoKTo OUTOIJOTIOIJO. OKOlJnTr. MI'AovE OUXvo Via TO EVOTIKTO rnc OUTOOUVT~pr. IJE TO onoio OUTEe. AKOTO'A'Ar.e. ulo Tr. AUTO nou OVOIJO~EI KOVEie. OKE4Jr.80uv enovo TOU napa IJOVO IJETO r n VEVVr. EVOTIKTO rnc OUTOOUVT~pr. OPOOr. A'A'Ao TO IJEOO. nou KOVOUIJE OTOV r. E~WTEPIKWV nOpOVOVTWV. OEV VEVVIETOI EVK'Ar. TOOEle. OTIVIJ~ nou 80 evepvonomuouv IJE Tr. KOI noaa lJo'A'Aov OEV EivOI . E~ioou OVOKpl~We. r.IJOTioe. nou OEV IJnopOUV va OOKr. nou OEV OCP~VEI KOVEVO nEpl8wpi0 OTr. npoooPIJO~OUIJE OTIe.V olcsnon oxoxouuouv OUTOIJOTO r. o'A'Ao~ouv ana TO EVa OTOIJOOTO o'A'Ao. va onocpUVOUIJE TO 80VOTO. 0 oovoc. IJIO neplnrtoon OTr. KOI nou. 0 ov8pwnoe.TPIKO EVOTIKTO. OEV EivOI K08o'Aou OUIJCPWVEe.e.. EXEI.e. nou EivOI novro 01 iOIEe..: aUTO Or. xwpie. ana Tr.Or. TIe. ElvOI 0'A~8EI0 snlonc OTI unoOTr. A'A'Ao.

OE~IOTr. KPIT~PIO.. IKOVOTr. npooI08EaEIe. nOAITIKOe. neprorocac KOI TIe. KAn. EnOIJEVWe. unopsl va xpr. KOI OPIOTIK~ IJOPCP~.IJOTIOT~e.V nEpInETEIO. Movo nOAU vEVIKEe. vecovooolo o vioc EVOe.POVOIJIKO EivOI OUTEe. vsvvnon TOU a' aUTO ~ ce exelvc TO Eiooe.TEe. Elvoi EUKOAO va KOTOAO~OUIJE TO AOVO.IJOTOAOVWV OEV opI81J0UV rue a~IJEpO nOAAOUe. IJE ECPEUPETIKOnVEUIJO ~ TOAIJr. MnopEi va nEI KOVEie.OCPIEpWIJEVOe. IJETO~OAAOIJEVEe.TOe. IOIOTr. 01 IJOVEe. IJE TETOIO TOlJnEPOIJEVTO OEV EivOI neorocorepo npOOplaIJEVOe. IOloauVKpoaio 1J0e. EVKA~IJOTOe.IJOVTIK~ r. aUVET~ KOI nEI80Pxr. unopsi va ViVEI ~wvpocpoe.p~ oovroolo. IOIOTr. OPXITEKTOVOe. nou EnOVOAOIJ~OVOVTOI nOVTO IJ' EVOV rpono OPKETO OIJOIO. 'Oruoc TO eruonpolvei 0 Mnolv. EivOI OOUVOTO va onOKpUOTOAAW8Ei oe IJIO K080pla1JEVr. OAAO rooo Via OAEe. EnIIJOV~e..' EivOI IJIO OUVOIJr. npoooync. EnlopoaEIe. auv8~KEe. OVOAOVO IJE TIe.. AAAo K08EIJIO an' OUTEe.pIKTEe.T~ unopei OTO aXOAEio va TOV ~EnEpoaEI OTr. va ViVEI EVKAr.oxonouc.IJEVr. KAn.TIKO OTr. OAAO~EI KOI r. ~w~ E~OPTOTOI ana nOAAonAEe. TIe.TEe. uopoec OPOOTr. ~ nornrnc.TIe.allJonolr. ov8pwnlvr. TOU aWIJOTOe.. IKOVOTr. cpualKEe. EivOI KonOIO EAAEI4Jr.TIK~e. ana Tr. AAAO r. KOI.. "0 vioc EVOe.TEe. IJEVOAOU CPIAOAOVOU OEV KAr. 'Eva nOloi npOIKlalJEVO IJE IJIO OPKETO ~wr.IJOTioe.. IJE Tr.allJEUaEI ce nOAU OIOCPOPETIKOUe. VOr.80uv OTr. nou IJnopOUV va IJET00080uv KAr..POVOIJIKO. nOVIEe. nou . KOTO aUVEnEIO.vr. roopponloc. WOTE va ViVEI OUVOTO va orcaeponomeouv we.TEe. EVa UVIEe. KOIVOTOIJOe.POVOIJEi IJIO IJOVO KAiar. AUTo nou EivOI KAr. nOAU vEVIKEe. AUTO nou ncipvei TO nOloi ana TOUe. EnOVVEAIJOTIKEe... ov8pwnoe. OV8POKWpUXOU". oncoroon OVOIJEaO OTIe. auv8ETEe.· TO VIO EVOe. ouunepupopo. n0810a1JEVOe. nou KOVEI TO OTOIJO neprooorepo OPVr. unOOTr. ECPEUpETr. To nopooo~o TWV ITOAWV EVKAr. ana TO va ViVEI E~EPEUVr. vovslc TOU EivOI KonOIEe. AUTO on 1J0iVEI OTI TO IJEAAOV OEV EivOI OTEVO npoK080piaIJEVO ana Tr. ~w~.' KaT' OVOVKr. nOAU OOpIOTEe. nou 80 OEX8Ei.T~e. IJIO ooar.V EK vEVET~e.e.pOe. KOI Tr.. rpovroolc.~or.TEe..V EIOIK~ IJOPCP~ nou npens: va nopouv Via va xpr. Xpr. npoonrnc.. IJEVOAOU nEplr. Elvo: AOInOV ar. iOlo KOI TpononOIEiTOI OOIOKono. AAAO EVOe.PIOTr.

npOYIJOTI. 8EAr. No oEiXVEI OTI OE vOEiTOI KOV va opvnael TO UnOKEilJEVO va unokouccr. unO~OAAOIJEVr.. IJE OUTOPXIKOTr. 10EO. YIO va oaK~aEI TO EPYO ria va owaEI IJIO 10EO ce TI auviOTOTOI TO EKnOIOEUTIKO EPYO. 10EO npens: va KOTEXEI IJIO OUVOIJr.ar. va oor. npEnEI va AEEI: 8EAW. J0pcpEC.TEC. TO KEVO OEV EivOI nOTE nA~pEC. 10EO. ouvelonon. r. OTIYIJ~ nou YEVVIETOI KOI TO nOAU K080piaIJEVO UnOKEilJEVO nou npens: va yiVEI YIO va noi~EI OTr..TIKOTr. r.OUT~ r.OUVOTOTr. iOlo r. unO~OA~C.V E~OIPETIK~ n08r. IJIO YEVIO OTr.pOUVTOI 01 OKOAou801 OPOI: 10. EKnoioEuar. H unO~OA~ neruyolver.0 rKUYIW.V onoio ~piaKETOI TO unVWTlalJEVO UnOKEilJEVO XOPOKTr. OTI r.nOAU YEVIKO. EOV nAr. rl' aUTO EivOI ovovkclo 0 unVWTIOT~C.IJOVTIK~. IJnopOUV va Enl~lwaouv KOI va nepcoouv ana Tr. va IJIAOEI a' EVa npoOToKTIKO TOVO. ouvxpron OEV EivOI o~oallJ n. nOAU EUAUYIOTO.r. OTr. r.cpio TOUC.nTO oncoc OUTOC. AUT~V Tr.TO nopOUOIO~EI. 1 OOPIOTEC. OUT~ K080UT~.TO.V nAEI04Jr. onoorcon EivOI ar. EVOC. unopsi va EYKOTOOT08Ei IJE EAOXIOTr.V KOToOToar. TO nopE~OAE IJE Tr.EnqJEpOUC. K08wC. To nVEUIJO EXEI aXEoov uno~l~oOTEi OTr.V OAAr. EVVOOUIJE OTI EivOI nOAU EunAOOTO. ovrloroon. EnOIJEVWC.pi~ETOI ana Tr. eunaplec. IJnopOUV va OplOTIKonOIr.V OIOTpE~EI.pw8Ei. K08wc. K08wc.nou aUYKpOTOUV TOV ov8pwno Tr. EVOC.V onoorcon npene: r. AEYOVTOC. OTI TO EIJCPUTOXOPOKTr. KEVOU EXEI 0r. OTI OEV unopel va EivOI . H KOToOToar.EKCPPO~OUVTO KOIVO XOPOKTr. npo~r...V xorvcovio EVa xp~allJo POAO. BAEnOUIJE OTI OVOiYETOI EVa EUpU neolo OTr.PIOTIKO EivOI OTr.C. OTI TO npoYIJO npsns: va yiVEI OVTIAr.8Ei OTr.. 20 QOToao. opoar.IJIOupyr.V unO~OA~ IJEaO unvcoonc. ovpooou XOPTIOU' EVa EiooC.TIC. EivOI cocov nOpOAUIJEVr.PIOTIKO ce OAEC. AAAO 0108ETEI OPKETO OUVOTO IJEaO.AVOIJEaO OTIC.ouvxpovoc 4JUXOAOYOC.y~aEI TO nOloi va Tr.80uv IJE nOAU OIOCPOPETIKEC. OE ouvovro KOIJIO oVTi8ETr.. Tr. npene: va EKnAr.TO TOU.

80 npoccdica OTr. KOIJIO cpopo OKOIJr. Eov novrcoc r. noao ncprocorcpo 80 npooeyov. nou TOU uno~oAAoVTOI' r. oouvoulo IJOC.aIIJOnOIOUIJE. H ouvelonon TOU OEV nEpIAOIJ~OVEI OKOIJr. ria TOV iOlo AOYO EivOI nOAu OEKTIKO OTr. OKOIJr.aXEaEIC. TOU nVEUIJOTOC.V enlopocn TOU: 10 To nOloi EivOI oacpoAwc. ooaKoAol KOI vovslc Tr.TO ~piaKETol 0 unVWTlaIJEVoc.oVTi8ETO unoPXEI AOYOC.TOC. roco rue onopolrnroc EivOI 0 En ITOKTIKOC. EXEI.C. EOV Enolpvov oofsopo unouin TOUC.TO nou TOU XPEIO~ETOI. unO~OA~. IJE Tr. 'Oao rue oVTi8ETr.pi~ouv snlonc TIC.TOC. E~EAI~r. E~OITioC. OPKEi va ~EPOUIJE va Tr. onOTEAEaIJOTIKoTr. nou OIOTr. va onoKopOIWVOIJOOTE IJE Tr.V enloooon TOU no pooEiYIJOTOC. IJEIWVEI Tr. OIOOKTIK~ npo~r. Tr.. ouvkplourn IJ' sxslvn OTr.KOI .TO. nelpcc KOI Tr. TO onoio unoxerroi OTr. nA~pwc.PEi 0 EKnOIOEUTIKOC.. IJIO OVOAOYr.. va ov8iOTOTOI.V enlopocn TOU Tr. OTOIXEIWOr. OVWTEPOTr. AOInOV.OTI rlnors OEV unopel va aUIJ~Ei IJnpOOTO OTO nOloi.TO Tr.TOVOC.va TPOIJO~OUIJE IJOAAOV IJE TO IJEYE80c. KOI va cpvelro: va unOKoUaEI.Tr. ce IJIO KOToOToar. 0 ooaKoAoc.C.TOU KOI TOU XOPOKT~PO TOU E~OPTOTOI ana OUTEC. Av TUXOV OPxiaEI va au~r.. Tr.C..C.C. OUVOIJ~ TOU.. Eov OEi~EI oouvoulo.OIOCPOPETIKO. uopqxoonc TOU. IJOC. OIJOIOTr. YAwaao KOI Tr.V unOTI8EIJEVr.XIAIOOEC. OUVOIJr. IJIKPEC. rlOUTO unoxerro: napa nOAu EUKOAO ce uno~oAEc.V unvoon oEiXVEI noco ooonxiouevoc npene: va EivOI 0 olooaKwv' OIOTI yvwpi~OUIJE noco IJEYOAr.TIC. OTI r. IJOC.a~ TOU EivOI OKOIJr.TIKOTr.C.T~ TOU..V onOTEAEaIJOTIKoTr.TOEI.V onoio TEXVr... AUToi 01 OUO OPOI XOPOKTr. novco OTO 1J08r. nou va unv TOU ocp~aEI Konolo ixvoC. olooaKoAioc. EivOI r. ouunepupopo TOUC. n08r. uno~oA~c.enrrpeneroi va nEpllJEVOUIJE nOAAo an' OUT~V. 8EAr. KOI a' EVa nOAu IJIKPO ~08IJo. 20 H eruppon nou ooxel oacpoAwc. EXEI IJEYOAr. pon ~ OTr.C. EivOI OTO ououco TOlJnEPOIJEVTO TOU UnOKEllJEVOU r.V xpr. Tr. OUVOIJ~C. ~AEnEI TO UnOKEilJEVO va OIOTO~EI.. AUT~ r. f1EV ripener. napa EVa IJIKPO opl8IJo ovonopoorooecov IKOVWV va OVTIOT080uv a' EKEivEC. IJi IJnon. IJE TO noroi.

rnc nOIOOVWVIK~e. EKnoioEuar" nou npOETOIIJO~EI Via Tr. AUT~. nopooslvuoroc xopr" ouuqxovo IJE Tr. E~OAAOU.ana Tr.e.. BAEnOUIJE nopOAAr. KOI CPOVEP~ snrruylo. npOVIJOTI EiOOIJE OTI OVTIKEilJEVO rnc EKnoioEuar.V 4JUX~ TWV nOlolwv.V aKoTEIVIO~OUIJE TEXVr.V E~ouaio nou TOU oivouv KonOIEe. EnOIJEVWe. r. KOTOOToaEIe.: Movo IJ' aUTO TOV rpono TO nOloi 80 ViVEI ov8pwnoe.AO noio EivOI r.. ~or. OAAO OKOAou8Ei IJE OPVO pu8IJO IJIO aocp~ KOTEu8uvar" xwpie. va unOToaaETOI oe oxonouc rue U4Jr. va EnlopoaEI oofsopo novco a' EVa nOloi. npOKunTEI ana Tr. KaT' OVOAoVio unopsi KOVEie. OEV IJnOpOUIJE va U4JW80UIJE novco ana TOV iOlo TOV EOUTO 1J0e.IJOTIKO va Tr.V EA~r. EVOlocpEpouao on04Jr" unopsi va onOOEIx8Ei IJE OIJEaO rpono. npene: va aUIJIJEpi~ETOI OUT~ Tr.V oVTiAr. onolsc OE OiVOUIJE onuoolo. napa IJE IJIO npooncaero neprcoorspo ~ AIVOTEPO enlnovn. OTOV OEV EnlOIWKEI Tr. Tlnore OEV EivOI ncprooorcpo A08EIJEVO KOI noponxovnruco ana Tr.4Jr. oouvoloanrec . EKnoioEuar.e.AOUe. EnInA~TTOVTOe. EKnoioEuar... clvoupo OEV unopel va KOTOCPEPEIonouoolo npOVIJOTO... KOIVOUpIO..npO~EIe. ~w~ OEV EXEI KOIJIO oxorsivn nxeupo KOI ov EivOI EVKAr. AAAO. TO IJE ooocporrrro apia KOI nou..V OIJEar. nou EilJOOTE OTOV VEVVIOIJOOTE.V OPXIK~ 1J0e. Via Tr. EivOI UnOIJOVETIK~ KOI ouvexric. va unO~OAAEI TIe. oofsopornro. ria va IJ08EI va aUVKpOTEi TO ououco EVWlalJO TOU. oonvsl va ~EnEpVOIJE Tr.TEUT~. npene: oualOOTIKO va ooxel E~ouaio.. KOI oouvexek EnEIJ~OaEIe. H EKnoioEuar. nEpIOTOaEIe. 'Oncoc AEEI 0 'Ep~OpTOe. EivOI va Enl~OAEI OTO OTOIJIKO KOI OKOI VWVIKO OV. EVOV ov EVTEAWe. OTOV oaKEiTOI IJE ~OcpVIKEe.4Jr. OAAO OIEVEPTIKO EKTOe. OTOV r. TOU MovToivlou.V onoio 0 ov8pwnoe. nou ViVOVTOI avo noaa OTIVIJ~ KOI OTIe. npOVIJOTIK~ OUVOIJr. npo~r. Eov r. rnc onoxouonc.TO OTO IJOTIO TOU notorou.V EKnoioEuar" Tr. npEnEI va 1J0e. va ononpooovoroxkercn ana E~WTEPIKO VEVOVOTO KOI oauv~8IaTEe. OEV unopel KOVEie.<ouar. KOI r. EnEIO~ CPOIVOIJEVIKOEivOI Oa~IJOVTEe.IJOOEUaEI ~081o Tr. TOTE ol08ETEI OAO TO ovovxolo IJEaO Via va ar.. ~w~. EivOI cocrooo ao~op~ KOI ~opuvouao. va nEI OTI r.V eruxoupero oVTiAr. unopei va Ol0IJOPCPW8Ei OOIOCPOpWVTOe. H enlopocn TOU Vr.Via OAO KOI xwpie.

OUO IJIO awOTO norol va Enl~OAAEI IJIO IJEVOAr. va H olosnon nero OTOV EivOI OTr.C. OTOV 80 IJnEI Via TO KOAO OUTEC.TPO npener. TOU K08~KOVTOC. M' OAAO AOVIO TO r.. ovovkolo Via TO OUTOKUPIOPXio. IOIOiTEPO XOPOKTr. EivOI K08~KOV IJIAOEI OTIC.TI KI OV EXEI nEI OXETIKO 0 ~nEvaEp. OVTOIJOI~EC.Enl8ulJiEC. TIC. onoxrrtoe: OlOOX8Ei IJOVO TOU Tr. IJnEI OTOV OVWVO· O. AAAO TO nOloi ~ ana nope OEV unopel npene va EXOUIJE. Via EVOV ana nlson OTOV EOUTO IJOC.V npoUn08ETEI. TIIJWpiEC. IJEaOa' TWV KOToOToaEwv. H ovonn iOlo IJOC. npoan08EI0C. npens: TO Tr.. onopolrnrn. ~W~C.V npOVIJOTIKOTr. AOInOV va EVa IJEVOAO IJEPOC. OUToaUVKpOTr.8IKO xuplopxn OPET~ TOU EKnOIOEUT~. coo ~or. 8EAr. ooaKoAouc. f1EV IJnOpOUIJE AOVOPIO~OUIJE ornv nlson Tr.. Via va va OUVOIJWaEI Tr.. K081OTOUV OUT~V Tr. nEplopi~EI OTOV EOUTO TOU OEV TOUC. IJE TOV onoio cuvercnoerc. TOU Xopr. KUpOC. KOI TIC. OaKOUIJE nopOKOTW cpualK~ nOloi OEV AAAO OEV E~OVOVKO~OIJOOTE.C. aKAr. OIOTI OEV EivOI Tr. TOU. O~lonpEnEIOC. ce OIJEar.ar" WOTE va EivOI TOU EivOI 0 EnIToKTIKOC.8IKO XpEOC... KaT' enekrocn . ouunepupopo va EivOI Via TO nOloi K08~KOVTOC. npEnEI.V OTIC. 8EAr. 0 aE~OaIJOC.TO Enl~OAAEI nou OVOVKOIOTr. nopo AOVOUC. npoocononolnon KUpOC.. TO K08~KOV. OTO KOI Tr. KOTO unopsi va 0la80v8Ei Tr.a~ TOU KOI va KOTOKT~aEI MEVEI TO K08~KOV. Enocp~ IJE TIC.pEC.pEC..PIOTIKO ElJnVEEI OTr. EV~AIKO.V E~ouaio apia.V OVTIIJETWnlar. VAwaao KOI VOVEiC.AOO~ EnEIO~ IJOC.C. KOI Via TOV TO KOTE~OX~V Kivr. nou f1EV EXEI OKOIJr. unEp~OAIKO To nOloi npena va EivOI ~or. EiTE EnEIO~ EXOUIJE r. evcopxcoon AOInOV.TEC. 8EAr.: EiTE Or. Via va EilJOOTE euoloanror.V TOUC.. vovslc TOU' ooaKOAOI unopel va KOTovo~aEI oncoc EKCPPO~ETOI OTr. IJIO olcsnon KOI. nou unoroooercn OTO KEAEUalJOTO TOU.. KOTOOTOaEIC. EivOI r. TOUC. KOI r.. OEV aKAr. nou TOUC.V OVOVKOIOTr. TIC.V oloenon TOU K08~KOVTOC. Tr. TOUC.V OEV olcsnon ana TOU K08~KOVTOC. f110TI TO K08~KOV TO nEpl~OAAEI.ar. OTO TOU OTr. r. va 80 Tr.a~c. IJnOpOUIJE va TO ocp~aOUIJE EnlopoaEIC. va TIC. KOTO aUVEnEIO.TO norol.. OKOIJr. AAAO TO IJOC. npooncasrec.TO.. To EVTEAWC.TOV EOUTO Tr. npOVIJOTIKOTr.TO unoypedive va KOVOUIJE OUTEC. Tr. va EKTE8Ei OTIC. f110TI. TOVOC. OIOIJOPCPWIJEVO.

To KUpOC. onOOTOA~C. lJ~nwc. EivOI OTI 0 iOloC. nope IJOVO an' OUTOV nou npoYIJOTIKO Tr. aUTO nou roco O~iOOTO npoaoioEI TOV 1010iTEPO TOVO OTO AOYO TOU IEPEO... KOPOIOC. npEnEI va nlOTEuEI xwpiC.C. oVOYVWPIOTEi WC.. H runoplo OEV EXEI r. OXI OTr.V olosnon TOU KUpOUC.PIOTIKO OEV EivOI TO ruo ar. U4Jr.V OVWTEPr..C.. 0 AO'IKOC.AOO~ va TllJWPEi KOI va OVTOIJEi~EI. 0 ooaKOAOC. IJE TOV onoio olaSovETol rue OIKEioC. va ovcrpenei TIC. OEV unopsi va OVTAEi Tr.A~ 10Eo nou EXEI YIO Tr.pi~ETOI OTr. IJWC. onooocerc TOU. 0 ooaKOAOC. ana Tr.V onOOTOA~ KOI OTO IJEYOAEio Tr. TOU.V UAIK~ E~ouaio IJE Tr.V onOOTOA~ TOU' OIOTI IJIAOEI OTO OVOIJO EVOC. rloTi KI' OUTOC. EivOI r.TO npocono TOU ooaKOAOU va or. 0 CPO~OC.V onoio npene va IJETOOWaEI OTOUC. nope IJOVO EOV ovovvcopkeroi WC.IJOiVEI OTI r.SIK~ o~io.V eumoroouvn TOU ce KonOIOV nou TOV ~AEnEI va OIOTO~EI. f110TI TO KUpOC. TWV oaE~WV. OKOIJr. KOI ana ekslvov nou Tr.TOUIJEVO. va unEKcpEUYEI. AAAO aUTO TO XOPOKTr. nOIOTr..IJEYOAOU r... ana TO nA~Soc. f1E XPEIO~ETOI va onooEi~oUIJE OTI TO KUpOC. EivOI IJIO OUVOIJr" nou OEV Enl~oAAETOI.SEOU.V EXEI.C. OXI OTOV EOUTO TOU.V euruoroouvn KOI TO nOloi OEV unopsl va owaEI Tr. npEnEI KaT' OPX~ va EXEI OTOSEP~ ouunepupopc. AUTO nou npiv an' OAO EVOIOCPEPEI.V E~ouaio TOU ana E~w. AUTO nou or. AAAo ana nou unopsi va npOKU4JEI OUT~ r.SIKOU npootcnou.TO Tr.lJlouPYEi KUpOC. EivOI TO ~r.TOU KOAOalJOU EivOI O EVTEAWC.IJOVTIKO. OAAO OTr.OAAOUC. ETal oncoc TO EVVOOUIJE OEV EXEI TinOTE ~iolo KOI TinOTE KOTonIEOTIKO' EvonOKEITOI OAOKAr.SIK~ eruppon. OAAO ana TOV iOlo TOV EOUTO TOU' OEV unopel va TOU npOKU4JEI nope ana IJIO EawTEpIK~ nlorn. OIJCPI~OAio. ana TO OIKOiwlJO Or.ooaKOAOC. unopsi KOI ocpEiAEI va EXEI KOTI ana aUTO TO oiaSr. OTOV onoio nIOTEuEI.V onoio EivOI onAlaIJEVOC. KI' aUTO OKPI~WC. OTr. E~ouaio nou TllJWPEi EXEI ~or. euoulcc TOU ~ Tr.pO ce IJIO r.EivOI opvovo EVOC. Tr.lJo. OUVOIJr. EXEI npOYIJOTIKO OUT~ Tr.TOU. OiKOIr. nou TOV onopclrnro .OIOCPOPETIKO npoYIJO ana TO aE~OaIJO OTO KUpOC. npoOnoSETEI va uncpxouv OTO ooaKOAO OUO ~oaiKO XOPOKTr. VOIJIIJr.PIOTIKO.lJlouPYEi IJIO evruruoon TOU iOlou runou.V UcpiOTOTOI: npoYIJO nou ar.

IJEaO ana TO KOVOAI Tr.TO.C.. OUTE KEVOTr.C.C.V ~ovo~piaKEI ern ouvelonon TOU KOI va EvoioEI ern OUVOIJ~ Tr. OEV unopei va 1Jr.TOV OAAOV. .C. ar.C. EivOI nou nEpVOEI ana Tr. 0 OOaKOAOC. au IJIJETEXEI a' aUTO nou EivOI r. TOU 8EOU TOU..aIIJOnOI~aOUIJE TOV opo.C. 0 ooaKOAOC..V npOVIJOTIKOTr.V OUTOKUPIOPXio. OV IJnOpOUIJE va xpr.ar. ourol 01 OUO OPOI OAAr. ouvslonon TOU ern ouvelonon TOU notcrou.~EnEpVOEI: Or. E~ouaioc. ovnnopoeeon EivOI TEXVr. nou OUTEC.c.. Tr. EXEI Via TIC. EKnoioEuar.T~. soooov Vlw8EI OAO TO IJEVOAEio KOI TO KUpOC. npOKunTEI ana TO aE~OaIJO nou 0 iOloC. 10EEC.AOO~ Tr. AUTOC..IJOiVEI ~EPW va EVEPVW AOVIKO KOI va KOVW TO K08~KOV 1J0u. KOIVWvioC.V E~ouaio npens: va oaKr. TOU KUpOUC. TOU.VEUT~C..C.V EAEU8Epio oro KUpOC. TWV IJEVOAWV r. ~Tr. Ecpoaov EivOI npoaKOAAr. EivOI 0 spu r. «oivcovlo KOI ce O.AOOlonAEKovTOI KOI K08oAOU OEV OAAr. Via TO AEITOUPVr.CPOPEC. KOI Tr. cooov ourol 01 OUO nopovovrec Tr. XWpOC. a' OUTEC.V enlopocn Tr. H EAEU8Epio EivOI oacpOAWC. EnOIJEVWC.TEC. OPIJOOIOTr. OE ar. nou onoppea ana IJIO roco onpoconn nnvrt.IJEVOC.IJOiVEI EilJOI KUPIOC.alIJOnOIEiTOI Via va npOIKiaoUIJE TO nOloi IJ' OUT~V Tr.TO. 'Oncoc 0 IEPEOC.AoonOKAEioVTOI.C. KOPr. TOU ooaKoAou OEV EivOI nope IJIO IJOPCP~ Tr. TOU EOUTOU 1J0u.IJO TOU.C.IJOiVEI KOVW aUTO nou IJOU opeca. To KUpOC..8Ei TO nOloi va Tr.' IJ' OUTOV TOV rpono 80 unopsi OPVOTEPO va Tr.EivOI 0 spu r. VAwaaoc. va xpr. KOI Tr. OUT~V Tr. xlvnonc.TOU KOI.EXOUV KOI 0 iOloC. 0 aE~OaIJOC...VEUT~C. AVTlnop08ETOUV IJEPIKEC. OUTE axoAomIKlaIJOc.. TOU ooaKoAou npena OKPI~WC. OE 80 IJnOpOUaE va unElaEA8EI OUTE U~PIC. illOTI EilJOI EAEU8EPOC.TI EKnopEUETOI an' OUT~V. TOU K08~KOVTOC.V ovoVVWpi~EI oro AOVO TOU EKnoloEuT~ KOI va uolorcrcn Tr. ~E EVa KUpOC. AAAO OUT~ r. AOVIK~C.81 KWV 10EWV Tr. ouvercnronord. EnOX~C. To KUpOC.C. va OVTITi8EVTOI KOI va ncpropkouv 0 EVOC.TIC. KOI Tr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful