LAs 'EX.

P'ERIENCIAS D'B TIRESIAS

·
"

.:-- .. .

(Lo !n'H.rhdi'-nv y 10 le'menino e·n el ihulrdo;,g_Pfego)

1 'I

'CQt'J(

E~,u: .noes un Hbl',Q sobre.Ias mUJen~'S,a. 'p,esa!'de que It{afa fr·(::,t'Mcada de las, m,ujeres .griegas rnueho aetes d~ que 1os ,11]h:!mO'S, ludos s~ ~QfiI~agrell a es nrdiar der~s figu'c.ap rus t:t:!tlrnin.ls.'p atad6Jicas" E~-6:nilbr,O;ltn::'trudd hombre o acetca de ]oJem-en:ino. Deb 0 au e~pN.caciones.des de Iuege, acerca deest:e 0, i\his, a4etan I.e., til e.cous agrare a elle-s-despues, .1];0 obstd[}Jl;e, di; a,1glllt~$'''P't,6dsibn:..oS ..

NOTA Nt""l", L""" .. """,,~j6 d 26 de 'lxD: de I,9.q. y n:>",i6 ~l ,,; de abrll.:k,
[99).
::;'i .fl"

rw~. E"
:!IIfl:'~t6 a ~;:;:
,[=i..~

i)

~{i1i :;jc,:~~I~_1]~:~I._;":i~b..r~']"::I U~ . ..

l~ ~,[._..~.J..IiQ lII!:l~t p~r~::i~::i

';"lll~'

~!:t::ild

de.su

-cuerpo.'

:::rn~.c~ d;:·

f!!;;'D"'~~Clc:"ll~'1c:

g'r·g'i.~':;:_'! .:1~IfI'ci"~[.;).dC:!i: !1"a:r;1,'b~~lJI!"-",,, f h
"It.r~;..j·I)Ii,:~k.1ifit;! j
'.;!:In

Ia s.acje9'~d. '~~.lJe l-azpn:. es dech, :siJa 'l:lltlcl'ad grie;ga: esilKivale red~e'fue, :alconilJDLI) 'ile ~iIS''QDmk~e:g,<vi:rirees CJttar.es,) ,', 'los. his wriaa.mes ,mode:rIlC}s.'~de.loa Ahdgiiedail (quiene:>",p0[ su.parte, prefiesen habl:fl~ de <-l~Llli6de' hombres») ~e,s!!;n.r®m;t.ificados para mvemr hi..jm,1;poste:i6:n '(:I fio' die c'aiac'C<:r'll;s.r'Ja- 'p,j'lis, 'seab (e, tQdQ.;;,u:~:n.d.;;iies' d¢nm· critl'C-a.~:y til p;;uth::a! C'UI oIo.do'se~oe~ca'lU~i5 ,,a ],., £ptiJna .~ $lu,e fo~;;g;:ri¢~qs:J,.a:..hill! *,:i:hventflllo»; ti_61;m;ef:lid'd~ ta',-«ex:~ dusi9n,:,de..)a~'m1Ui'eteS:»~ F6rri'ltulil ab:LUl£Li~;. gu,~ ,pg&'fa
-

«La G:iudads on Roshombres»': ._,'si est et6pal, ..I'epetic;do has" ~
. ".

ta

sar Lie 't-UI). (('iII~~1yG s 1:1lut.lid-=~ i:J::-~·de,tt~::lJ. p,!"g.dk-a~n~\=='inraeta.
men .. EO te,

Personall~. Jl~t-=:IU

tiHltjza-ES;e~j'

rne.jQr~d:i:Chq, .s:ed¢ph:!dsQ b;~~:~.~,ro, a.1i~,~a~
Jel Hlm:f .. p. '~4F~ln ;glos'aric> .~~ m~s~aIllc,tl ditl&-

I~ habbL1J.H"~
di;IL·i:!.r.~

'I.,.'ljeh:!,),i~a v.,~~I'_

La. t],I'(!Si~rll*

de 1& fJ.lxmaacul': ttl.-,deGQmenhl rios qu~ b :lSU$ e fi:El.dO:-i·.~.
!

re

~J ~',"H"J" de su
L'11i1~?i'l."il,

enfermedsd
enre

Y &l' p.:irabo! a
j.n~~~~?l
1I,"!p

sc r,

ao:kma.., 'un Obo.oCJLli"<ara h. p

a.o:::df!;a y'

tlJ:;::b~i.

,p-t:.CO

~:Jot:.~.1~

l~~:f. iI.:."'ilJli:I:q.Jo

:S01,{_~

l>:li ~dt: ':J~ph::;!:It (_0J]~titlJh...l.I:i rn,bd.:!=:k( ::I i cnn ''lCrrh3'di:
l.:~llb.;,:iE1iD5 ~Il

.hQ:n." cr.'~J!!: a :~III·m(".J'"(tt.L-Iai_~C;~·rn:Ci;·:~_(: ...i~~G~, t

m. 1~(IDC:~fic~i?t>lrf,j/aliJit,.ill

1!:·:::·'[()s"rC~""i5~.~l:lllJqr~
i!

:;ub~t·.~.;.' PC!f611;m:l'blr:.D:suib~~::iI:t:. en s ~I~ rn ejeres
:j!~1Q$~la

~n qui-a1:~!;i:

mrn.a"S'l;1'Omb:te,g

y traia..'ll~S:

Ni~i:)'~'e'L["Ji:'~UX

iI1;oo[:il'l:gi:£l]~~t·=:;·u

pO'r su,g=~rosia8d,;"td~crual:er;"~,,,tabBc; per el bascioantc e!i:pc::t:aC1l~O cl e 'Uf~il I~ .. U.gen(;i'~,~nn ''''.i'g.o'!:"~l~l~·.si'~mpr.~·tim; e r
~11~I'gh}'v.l[~lii(];I(J ~<)<~:=dtll!tc"" ~'I~~)r;'lul~i~r:i,~~1 ~ !';;!fI:S.liO'.l'I ~ 'flir

s

.JL1:C'E'ORES· _.'rI~~"i"

T~1"~·:r.;·~.. '!.F.i ·f~·Ij''l·(I'~,.

ca. .E~ exdusion 'oollstitnye«llil., elemcnto ~~~.t[uctmw d5lc~•.J,~jl'ID~lit~. ci""'t'lr'loi'6n en Qt:r(J~ li~mF~, .~~ oomo- tea demuslu.iQ Ge.nevre:Ne F":c~isse h,9'S9' ~99; ~'4a(';e (~i~ It,~· ~rQP,jsitQ de; Syh'ain Ma~aill; ~e,:b.ct,Q:r.,paH,101' blllbm';'5ta:5 dd M<1nij"-ror:i0 de kJ1 Ifj<·al<:j) •. "Ei'moodio de b (Q'nfil:!!hl~, d>.tFe los sexos»: ibid.; 1>, 19'7. 9

es_@r,,;i~l~~; " &a'b-iJ",,,,,'ll,]lt h,·{'",ci'bsi.6n

en AI,ella~ {]ue en EZYaJr.

IN'rRopuccr6N
ti r;:onside:n1[ como sufjcjell_lellleJ]t~~f" des." d momenta eon g'Llenos vamos .a preonrpru no ramo de hi reaIldad jnstitucioruil de If'! ciliJdad como de las representa.cinlles en las· gue se fundamenta hpolitiea._De mp~u£ vaJ1l@ II [rata_!"aglide.lo fe_menino .. no de Ias mu-

HI. OPERADOR 'E1EM6NJNO

r.~

de

/i
~
~

;rere s..

De loliem.eriioi:h .el),la nleJi~ en qlLle b.p[lhtrn:~gn<::ga a~aso h gene,ral.} •. segii.J:J: s.e.ha sug.erido, se con.stihwe a partir de ,qna nendon; h nega-ciou reieeracia----.e:llcada eaSt" {-re'lfUluladod-de los b€oeficios (jue c~e"'l!-rLl pam e1 hombre.el cultivoeu.su JriJerior d~un:t'! 'f,'! art~ .femenina. ,,~ e tram de «miedo a hi confusion entre S los. seJWS»? iDe; 11UI eseo de separacion sin rerocrso pa!r1!L d otorgar al <!ni·1" la "pura ccherencia de un mo ado? ~.!_da duil8idanla s.e at~:ma d~ b~en~_grado deacuerdo carfehmo~ delo de.1a..andrma, <l~Ia vlrilidad,.como nomcbJ;e del ya~<l.r'l :;t £in. de. G:3usarse l];~?Oj[' ,R~~ici~ l~s mtos 9.. 1. os otros,,1o;-; ';1. ~dveniaiios~.#hj;F'o~ s~,l(}.~"":=:o:_t.e~,.de ,~el ~~ae~t~~ g~~.~~~~.;~ e[~ dlu·i'i[le.p,ma~de;·.una,,ocas]o~ ·de «;mul~['e~~S]~'I.'Un co-mo ,~ eiemnlo las. Sratla& gJ:leu s.e. ~ru.~JfQamhw ESSJYII ne.s ;y De'''U n

.'

~~ ":~ ~
~II.... .~~

r

'

te, Perc ;);f no Be eOllsj dera lao opo'sidon entre tomi~mo v_13 altt?ddad ·~n:~~'llS'O~'eLc.aso, de quie~esJa l~lese' ild~4a ~e t «r'J.di2al_~~ oo{g£)a tHtima P a'fu.bra 'de ]a IHlex t6 t:l de los g riegos, (i:les.p13rhl. de toclo,. Pbton sa bla~ mej or q1<]e'narue, ,tlue. 10 'lvlism:o' 'parridpit 'de ]0 on-oJ. es necesano- dluse l' Co .el ma cuens a"de .'9 lie:}chemenl1lQ ·es·· n1n. camp. 1·' 'd,e 11 dt:· elD 1'06 5enla~jjd:e~t:iC!.ad oom,z.virtualme:me H'abaJ8:(lia-por ]o.?{r? Cosa que<.significa. qtle~'ccu;aDd(l se es un hombre 'gnego, cuando selee II.' los glliegos; es preeiso procedera ~c~o~iesde:.pemamiento'i~JiitanieJJIrelllaS'bonlple·ilas que La verificac:i5D:.·l'epeli1i·,,ta·:de lffia-t;cibla de ..caT.e~QJ:i:ln l!p,r1.te~e~~ . Pat"Ji. empezar. ttn ejeraplo, Sil'vamonos',&d S·6c.r~Tes·de Aris't6f~nes, .enffentad 0 '::.1 paJe.m.de·'Es.trepsf ades, queqnrere cenverrirseen su discipu]«. Como prim'eli'a. Il!cci.oil, e.1 sabio le propone-un ejercicio.sobre l-os generos g.lItnatie~c

'y

eoii'ticae:n

~
i~~I1[

Lrmili~(e:s.'"el'o·p:ei:'!l:d?r' qu'e,Bor 'eXcelena.:3i~p~]"n:h:e pen-

.

Q

If'S' ·J/.la.·[orm a·;l"e)Jl,eDID 110m a:s{t'~'lf:n de las p<ilab ~~'"~b' Ia II, -: r.iedidl.A.~en: e con cU~T'da-efi que den e que' crn1,c()Tda:t"~ r qu
con h~ cesa designada. L'R ~lme·5.dQn versa so bre' d ma.sGPli.no, la' palebra eseogida eS'alektryot1.,. d·I'H)mhrc del gaUo. que, eomo ral, ESTreps(arles h~ cirndo-en [a li\ltil·de los masC'lJlin.o:~. 6ciij,U.esenroacesex dam a: «( H~' vi~t9 ]u'quet~ S pasa?: U~rnas. ~g-idl Q'" a- la hem~~:;I'i.gllaJ Que .. I mach'u,' PU:<';:$:· to que 'dices: <l ~'e'ktrytm ~a ato en un caso como en d. ·~1·t ;()';" d E!!~~epsiade$~ e8rupe{aCt,O,~pr.ende que,pata -d.esjgnalt :i Ia «hembra» teD.dti~ querecoereeal tetm.i!J(y.dek'trjai·tta, que S6c:r,a'leSdH::·aba. de. in,ventaJ 'para he oC$ibn.:l Sin' .cauda, al}.,~ristu.,.".=. ,\,</heJ' 6.~ ,,~. ~.. 6·:~d'i:.I.,.."_, pD·r·(] t.t'.. ]",do, 'I U" .... .1. cl g~llo "P"'["';~ell esl::.llii,N, es !>ot una C'Dctus.ion . de ESt!''CPSI~dc!, q...:: cn ~e<l6a·ten-drtH .([y,r. haher hu.·c~o:I:,-,·". I:jempl":. "nb';: 10'; ,cuD.dtiipedu.!i; " cl "'.1111(, 1$ u.n·.hit>ei:lo, cosaoue Ie hace 'p~rere1'S""~lirl'liJih 1I1I:tQm~l'C, A!~·l'Ij4~~.t·elI U"'!iI·i.m'Cnd·t\n prO[li.·d., nn -;:6mi.m,al·iguu.l que D'; "f~,k~:.;.'<t., .I~j[],ti . ·dd qjiie h;illalh<>~·\!'a.ti<i3:.,.jetn~los en lospoems comicos, o·~I$fof.r)ri!.Estes U~~ ·ob~:Jkx;en~i.~mp,<:a ''''>3 intmd<l".ibu:d<i;'ca;y 110
IJ

U!ostenes,

desde luego, .. ciertas .;;vi.:lel'J~la~.'9~~? ~f*t ~~ ajll~Jden~~-de 1~ oiJ1,~iG,.·digio~~l~p g_I'elltjor:.f>zaniadr·s dem asia do.d el?'f'~,lHI Hajo. ] IIIevi de~te e~ a1tapto~&:el_<iine~(~ .. g<ls.uLda d~·d£['al·T;~ooo2u:gudQ[l: 1;;;V~1f-i'l'hqmE,Fe· .. dn:d.adano- p9·f me!.fi;de, i,iQ_fii!ili. dOld u'e:n~,flJfe~,;JiI~? p:o:d;da..mancillar, ~n, est;;! pI'oocupa.d6n veo ·.d. esrue'l'i~ 'so~te]] ide.) de 10 pol ld CD pa fa m.·a.r~!!!ltradi cion ad ~ vma (3, potrlo~.~nos. alternative. Uru'l·t-rn_dio:;oi6n,igiUilmente~d!:;ga_ q~~:des:de la epopeY'a'borne~k:3l,~ J~ h."~~~~iI h~J:olc"" spstit"Ile que UTI hombre'digrio de' ~t't" U1ombT,t" l'esultaJpdaYi'a m;i.s·.,iriJ si ah:riga en ,s;use[lQ ilko de fe:m.l-

Exi.steo,

I

_de

9

!]~dad_

«oit()~». ~xjste

_E[]~n: el dlJ'd.ad,fl!nQ Y S~ {({)tro~", q mejor d!c.h.o.-!;';J],~ ,
sin dudam,i:,; de ur,:g.elerne:n to
10.

di5cninlJ}}:;lI\I-

IN"J'RODlJCC.l6N

E L UP EX;' BORF'EM

E N 1~ 0

guna, .es precise im.agin;rr que' d eiS~tlidol" areniense se. :reia a.m SirrdibLil.a bstienle, p~nj,. pod¢tnoQ, aposrar a que. r.JIO se fda t~mo,'de Ia estupidez deEstrep~t~de,s como de A~ Qb~u:rdid~dde \10. f:d6sofoql!JC: .pl:t:te:n:ciia oJQl:gaT un·feme: rrino a,la.pafab~r.i g;,I.uo,Erislen realm.~u¢;~ nombres de forrrra. rnaseu tina .que, pre-cedi dospor el, ,aI"tic1Jlo fernenino, puede[1, en-el mundo animal, designar II lao hemb ra: est.e es eI 0;: aso.de k§Or.. nom bre del peUo a1 q'ue s.e, yin cut an en ·f.e'~enino19~ sumarnente negati~'~1'1 propios.de l.a perru" ~'y precisarnenre Estrepsfades ba mencionado kiton' en so, Iissa .de rnaseulinos. Pero 1~Q. p(]drl.8! eM~lj r \l1l;-l.form a feriJ;elti~~,det g':lIll()" ni rampcco dcl.carn~tQ.,.,ef~~chci;~-;_ brio 'o.el -toro. esros mad lOS desjgnados en mesculino, de I;UH. V~ por todas. Encualquier caso, Socretes ·h[."l ,~ie:sde.~ fiado ,Jjf,'Q~,.que efecrieamenee a&;nite un asepa:rac.iWl"entied ..g~liIel"O. de Ia palnhra y-cl. sexo.del animal 'J ha.escogid'Q,.;4'i{oktryoro, osorgando .asl.algallo u.o.,1 «g!lJlid~d»; cosa que equh..-~tI~. acabar con 1a Jdea de que I;1h gallo es.un ga~ a llo. No debemosdudar del.hecho.de que Afis~6Ifane$ qiriere hacer. tdl: ~1 publicg :atenf¢:ns,e a expensas de. un ~abi I) in!)e1)B,J,E9-PO:t oarnpletc, y.la it;lea.e5> buena ..Abora,b.iep, un Iecear fl,reoclI.pa.do por .comprenderalgo msis, gr.adas· il al~i'H))i'ent{);y 1a distaucia; podra aru\·inal:.;-qui:za, ba.j ... ,"0' burlesco, .U 0'11; , ~p.ne~til[eq,1'ic:;a;d-emuch9 tqilYQt a.k'(nD (:.~:, eI debate auttn~it;~mepi;e $oc..1iEico.que.h'I,St~J:O·.impodble, ccmjng'Ol. fernenin 0 con 10, masculmo, No eabe duda. de b que PJaton 10 riene moy preserrre ....
r ,

'a

..,..;t1er~

Es. cierto quc:c[")I :£l:!I~P£_.£t&M dj1i,Gur.§;g_g~o SQbte 1a diferenda. de lossexos uno siemp:re poede limit,:,JJrse F"T ,1:~:nro, cle!Jl,wsi~o:J!LJ sernido .,,,c:ribi~ '1uc.<ilekt.ry6n SiC.,o<empie:a tRmbi.§n en fem",ni.r,;9';, cn'n cl semldo de a,~,.]]:i:tl".~~;{~hY".lr,!"",." p;>68: ~.. 'Ii_\aM..d)..AlekMr, cl."c]efen.o:r», d "~"",b,,ti'v9";:sirve, ecomouna estid:t~·, peciede mute,

to

las '.ideas;mAs daIilis. 6guet: que tenga miedo de las !rolb ~ valeneias pueae oonformarse,a u:rnD<!'s-ho -clefpasaje de las NtdJ£s,. 3ex)pJ,ie'altlo como Ullfl simple: bj'om'~, Cfltiu:te~i.!td~a Je1.poe'l:atomtco,. Y "coil frecuelld01. llln~ 5e Urttita-:l.Ydiij. car:gue<la tabJ~ deopo~icioinesfupdolJ.a·~in an'o:ma:LiaR. Hc: hecho .. oada .imEid.e~:I:m5ta ,:[."11p unto hay, texi<J~ g'lu~'reel'Oducen p'uuy:sim'plei:nente la oPQsici6;]l~fiItrr<lr que en~,!\e los' sexos'to~ -g.r.,]eW~5 llTl- manteo e['"pl;' ['fl;'t::t<UJlcnt_c ·5 Ilibi ladivision.ecbre-eodo ei; cnmo·Y:I se-ha amid.pado; h,Jot:i"an del seNd «no's6}Q- ... :un o:lfr;ran.o guecJ:lm.ple.una dctcrnt_i. nada: JUh cion', 'sl"no t~1f!n Ull signo que indica.;!l,_u.e Rape1~e:;;.l ucle,des.em __ p !lleiiaten-_UIu" ::;i~'t~a dado r:ot i])di ... tttJ~ t !,ro';'is~ de el~,; Demos aJ ssstemael Fl ClmP re dl;" ~odedacl: i d pumoda'~iSi estii de8pej~d@pau en .as,~&ib,. ~m:.al iamee diaro, de.tQ sesual, petdbido enxu. dirn(C.o.~kjt:l,Hsiokigi,e;1, po~ p.Si".rt~- Io-soci 1l.1,NQ :t)IQ~h",~bfuo5 ltJos' dl!';:FouCa'ult:., de con este «principin de lsoinQrfismo Ii:fitr'l::'la t~h~iipn seX\UlJy I.. 1:e:lad6n sociail»~ que Girni.Sino ha'i:",)nl.'enido ,eu'],a a Have maestra .de I corn porramienro sexual .de ltY.;antigues ~rie-g(l8;6yie~o ~l aHvi.o·e~ importance sqbre-icodo. paca.lns ~ntr~p61 0R08. cle (Tteda, a cJui.r::ne.sos roles sociales vienen l a lfberar mu y. QP·o,n:1.1nmente de tamar" en COIl side:l;'J.cioo a el sexo ..como, tr!,F(1 :Z'yj,(.'{Jgrit'tti._ Basta .. on .l'uxta,B01ter la- dlc t'~r~d,lld¢ $el="~;s vb ..divish"'in social de los role-.s: UD.&_~~.Z hecho, es.to; :,oe·dj<;;c,·todogm:.:4ar.i d:a1Lo." :pet1l1.asw.dodato, qg~~, EIl-efec;J;o, .. :n. el momC{D.t:Q de separar, g,t reparrir Ias sie -tuadones ~OJUD t::ortesponde •.S~ erata siempre, .incluso en dpensamienl:(;t.hi'oi6gico dt! ]osgdeg6s, de Ia -donrinaci6u de [0 tn.$cuHno" ql1<:d mvestigad.O"tpodI:3·describl'ir f:iicil, i3lrl"'3.on r,86; p:.1:" poo!:'·iisibO.<k: ,I'(:X'UJ:, de·ri."8ilo;Ie lfi.rufz;"".ec-, de I.~que. Je~.iiv~~.'l"C<'l,«cortor, sep:mu-, rep'~rtb»~; so hTC·1 l]=~5iCl8d c!.~es.. a f:l:l.bl~:r '~:Th;3~h~l(,:~;;!' dli!:it.:a[l.t_i~ :m:tre I..~.~_:.t:sr=_:(u~~ 3-.~.~~ ~ ,<. Foucault ":~,B .i.~'7. '1~

pa .. t::a

d.~.j!!."n.u

aJ

gDl!I<:»>{C];,lWtr,am.~"

.i:'~i,i~_

.

• Vfmse

i~J.a; p, 4·[ 9;

.

a_-:ante ""l h e(:"ho. se" e'll£uentta ta.do.•'lug~ r S!. au cue.. heroic6 .Gon sus pr&eren" ·ci~'t:"et1r es...wi!'in·.k.I~J~O..iI@I.pe!:"O: ]~elen~ta.i. ses .". bipocl'iiticosqu{:.. C. bi.1lga~..~ _s....suDl~rv...S».Ji:301. ~''-Il~.i)jdc.l'.. mo.c>ni.rjc:...SiO bre los.at~Tdeo.a .iati[}n~.a .". ~la:sjute.. '~_:ilJ el giLlSIiD.!ib~n~e il [Os' va 1.i'.S:..mii~ 11 p._ S?iq.s't]ca.wlll s·h:hili:nk {".:soHde7-? Je.rA a Io.e. 'e[ll el . '(..su p:1roplo h':.d ..umet'()s_a. ~1.Fauc.s___.1l1~. .D.o .j:eu_ 84 fi..ault 1)8":!~7-rS~_ Com s..!ien_·G.ru'·b~sta".~e "]o5s:®ld i1dn~.de-cu. 8jes .p..ll.~.e.'m:lllie.dos ell.l! dt ('!J\ilu".. qU!8N .ra 10£ reztoo 'meflQs'ideo]ocizados-C!Cim:'o]a ItfM4 0: la.!llhu de:bjdaOlen. d Lll.iJ<ad. X'se:a\t'J. cl .rfi..s' mt$tfl:S~ro:ka..]es.acs. de.a s91f~=. eric d-fu.' l'iso sf.T.fI:d'B ill dscln .o.~tamO"'de l~ .r. AI.fI">)""delos.alinsr.d lni~rnQ modo.P<4ctk~s. sin 'p'e-rmitu7'·a ·este e mdividrio pa:radigIDa.>a1gp aSl'-t::on1o ulJo"'.li:ll:tili ~p y t[.wib. uiu:ri:f:aci· siempae -co..ui[l U1Ll&!~a'l!:i"me:i:ua IJ.-en .das eparaci6~. P·~=.!o de peth £!£jid.l!a ~e~o.:..'[\I·h.0f'~¥ildam~8f discritnili.p la..udivergrr~.. 'i' mas''C'u]ilillp '1.eei'CJ. ill -siqwe.llIrqitc.tll(le.r.. modq. a.".. en.V~m..did~.:.__.deS:e&p~.y . -...Q~de-P'7~~'0»)-l.e:n.ii.e 'die 100. l .la"de]os .o "c~ul~_~'~ ItS...de]a de· as.lsetrunh.l}!.ie..e anim~l"t en p.iJI'J&e]o! .·e1l '3. a A. Mamdi.itj'vl'I.I:pa calid..6)..uiOlr. sin djscu_sioq.'0010 d de~ Emn6'1tliro de J~ofon te-que .l'-tcuetle 'Y(!rdad~r~)'!nte Agldleg..d.ehilf dcF:~d9 comps..xoico .:[HI.et:l.. ~ .le mOlld.11l. de!!! rd. .oI~b.~<JS p~"i"jdc.<44.u. obtiel)t.SQry ten&r.ill dad.Je an:uOel.en cada.ci6~ jrre~istible' g~e". una ·~.:.? ~\O.onfie. '1ea:. en ]~ CU~SliOl1L acerea J. le.nta~pona voz de fo§..t..d!oen realkl ad. eo·r.~I3!!:e'1:.. . b~ f"".~8-Ul. ~"~"'"'tr..!J.le ncutrc \r"I.g.hleJ. Geo1:g-oddi. c r"lie"e.ml).: Ap9iG--e~ 'his Bil.peJ:Jn~.J:b:::.y eiyude:lJci~·.:' <j_1ll<.ite.ett~j. in ins-in~a-:recientemen15 que diJlLdh~.!~ 1111.m~. l'fJ!'js~6r~les.e.s m01}[i[raffas S .]a:s mujeres.:.so. cohsideral deeSle mo~o ~'se£araci6n.cricas'de s'i}}" ojbien eo-dem nLitl~i ..:ibu#~aJ 'heme epi.l".1lbka.intelect.wm'O-1!_-dq'l!iridad. ..fls.TSe' slemp ..seal). t?'P9s. 'S:iguIendo eJ ~~oddo.. eualquier .JO.~.eiJcP%l£i6n ea-qu~:6...Y'~QbreJgs -<q>.sil..n__sue.·cad:1l! UH\OSe dOl"zarii:". I 3..liffiit~.~~·~ud".]i:¢p t.ffias culino y Qir.Jt~e.defa.J.je. G. ehel''!YDo d.~]jd.:l1Ji ]a\tr!.. . :vcrHlcado. sdbre el·att~r .ij.-· 'l.'...l"udie se-.~olbj:se..cda.'llb"~LQ ._gr<::. Ios al:fll:portam-jentqss~'.mtin.o S s:om~lierido]ps ~tln.hb~ ""9'. ~ io.de b.rim.::'a.bp.rfl)t el dominjoq ue elsui eto mas auliuo ei~{j~ '~abE'" 's.1moitltGoO.3d.~ Lt' a 'c'@.B.lu]bfese.. ~U.mr-:t.::u:[. \.Ie esre moment.dJJQhe.en [<:'il'llll-- .:..:I". .adiicu\.'-'''."~Pel"Q. pero el..:I$_ .'nin:q[lcJn'5~it"uv~'nen t!UlI di:.tj"ud!ll!dail os . reo a Ia misnea parte.tnlsia lilt heche.ha· b vi- 0\ \ .algui'er corpl>reidad [lQ:rgue eJc-u.til1ic.-8! ase . I~SCtlbrid~ "" G=e£:h ..' 9.erpOd].. ppr 8'~.esiexlsk . w- I .De:'her.a.}'.l·_.:e' s.vez I.:_.ad:.I)j1Ji's."a.{&rfnlghleri).e.( i~.!!\1:~iv"s.te die Patcoclo... que: ruega.c~-c.'ma.ldo . y i.tetadOJ. gil e'v]el:t'@:eL heJioe.femernno..h..ublirna .-gde~'s. tC"Cf9 ·~8 belle~.de .roles socia.de acuerdo .mis":s'f:cas que-los . b dOii't...~I1 te'. " Ve~t. Y f~rnl.:kIDOY!i queJ_p[ull'loo.piM~~.. ] f]ilJ~mbte'-deAgllliles.d (Vl'~-:..sobreIa m[lj eTC gl'ie~nl.w la: «bella ·mlJe~.p-ar# los gt.en~t:s··dC'.!]aigA11el:rif].jcu des {'C:><e5et.d!'i en las.no.n'.!..chD .e r pot la -il:!ten'e:!] cion ~d:elfl!Q de sus .e.'tcnit_.de£ine "la m".de .dom::iniQ .:ha 'recoDstt:!JIlcio LaJ6gica ·que pIeten.. • "'.1 :!:'12.tltIbl1y)m:~hta pa.-.!fi!1 e!®~.desgo .• H"rj:~iet" ..o ya .s e§. CU.mente ..P 'er~l-fH"ra:d]-osmas '9:ue 'u]).s. en eil ECQ.o f1. ~j\.£[a.ZLT_ i'll'tim. [9'~3-.0 ooei (des.a~i<"ul <>..11:f. ·4Lemhl~.:" ~b.ua1 de tomi:'lr at pie de']=:lJletq:iJ losms t1]:[SOS: m3s. 9-~). El"'c~IOf'" ' del :b.."Jdg:j" ..j_:.d~ ·~'P':F.1.e un..oop~~"P.'gre'~~~e i'fljnt.""~ Th¢.lI?5 j~lled...imI!'~$tl Hii·dj...j<!lI/~Jel. 'g'Q..l({ddenml- . de S.c-~doa dr.:uilr '.to de e6~. d C~.chlsi6.dl~.nSa . 'Iild".~4·-1') 85."rjeId.4.zca.."'1 llllii. ShS!l.fu. "..comJ..puea....id...-.Ie C~ur. ~azoniando a pa!l..edifiCames..» {S~.~.:.qt1.: todSJs.J:_in. 0 hien.[Tl.ll_ .de-'q~~ ell 0 ID::):cho .3.·L1~.cjLie. Jli.si escoge sus..Lu·l:aux I ?..a.M..'"dT. (::.::s. rot.PfPyi-s... gin'.oto e. don:·d'eApo~o.:rda-."..l'8't.e» abstra ~t. dans.*.dida «]j]ci sogJJ)j.h.kkme~'C'an6d nieas }lobe."'·erd~d ddlu. 1..~~gt.mo t.1:11]:. ciI:e..-P ri do:..dwht81~g.. com6J~"i1~Pieti:e.J'e~t~del· C'.Q..1.eco'. Peru se carr: Ufil riesgo..edicos.:Y :sedaal «individuo.·SI~S".ac(ividadde hfmuje~ 'en coh~ eepcion.' .p..d""pam puner .q1tie «tendrian qllO se:r .c.f"F!l8~... '\1".j(tlale:s ~!21l!latellOde .~ . m. fr~as.:Ilie.esra · bsersa ci6:n.tln:a.. 61.

:p6ir']~' ]3ol!. :d~f":«]QS. f"rmUJ.oojfs.ed]IP'gj1. la pur 'qlIitepQs'lu]!lld~ ."9~~ . c~:~~C:~:~!t~:~~:.elt]J.ntc que· tealiza ounaute. -oJv..a·· defin']ci6~ esnkJ~JJllJe.. 'w s:ep~r.V\·e.pode.e:Qos.o£.jJ:!¥~IJI~rcu~!!·It~4'e .dq. ent re d Qo'minio .odo:>d]oo~h~16ue·~iempr".l'i~hr.la. t ~ hQIlli~ A H.r.ill"do regI~:8i a 111. Elo. d~~and~~c.rso h epo_peya . P··~63.]) .I~ Ht tkmes de Ja: Dlitulogi'a'" .1a&.](1 dud~d. ~ do de lea]}e.i8o~enil~..a.d GUe'. que ·se .-..cl<: fi:.la idolt.e! eOll. :~c s..fton CUi1n" doltgiSJ)as·obrela.i~~·~.l:1""oc~i:hoa c:ivica . o Ia <'$:pid d.pora].iHr9'~!L . cl n:fQi"u:lQalaIl(ada.jw'.ft.i!lu.tij..).Jdiuelf'l dd mi~mQ m'.mi~lil!8ide~:ti.s.s .. ~iS.t:j~o habla["..~s:e .QI!'ko.~.amp@c@ dell ." pI j_~L'ig(] \'::ill . d.~1 ilismo-.Sdo. EtJ. :tbk'13t tiJ:s I)J'Y~:..1E de H~r(Jd~s. :mf:l'l.ezdaJms c.k-~i.·.l'"eilllO~ eJun. p~." .g. \I~::. .Jer .cr.e CIa.. ()puestoswy..ify.nehadil. e!s'el1lciales.d{l e:s ulg!. U. ·J1::"peh::etse·. Y.eUas 'que po.. .~ ..Jjhes.:'I~b «d1Ud~d d.<m"gm£"":.lnumh.erha]lan Mtu'as irrd~!:~!rs".a.%[_..D~$.ildado~deoftlujer· sill: ~e.1>' b~~E1 ei1gras.~lao ~t~8j6Q d.e re:sp.Cild<W r·.r ahd'reJit qOUtcid!=p.~q·!..s 'mtljeres.. ·tradido[l]ildoeu~p..t. lfIiU.1ad.genj2.la.t..!r~ caflwn.IQ .JJcir Utl·poc0.(tb:i:ltS{itt-.l'lidl.1'937:.pwts. mtercamhJcoiS ~.s qu~ nu. a f~tl'de . d""utlln}odo u ocro.erodign:o diel XlDn~bl!'ede atd'!' COllO ee "iDevitablt:-· cle tCfffdt4Et1-wi. grJI' el·~a:y. d<!'.:.~ ~iQn~ gt'~eE~5~d~ l~·d~f~!ie1Jlc~:entre 8e~os".te d roiedo:.dcr~Es .)O \l..f.~~.rIeN..lli.liJ...ut-e.anlie.) un -aj:ljoe.c.JI~.a t\quites~y Bde[!l~.on F~~~P~oi:Q·.dejs del.tilbtcs?ml.~.iI..·ej regist. a.r~"~ men re.~ di~@a G.a v. nep~s~(·t'odQ·rog. desde lSi :rnd:i.~tao!lL}·J:eCl1Eel.j~e un.. p~"[eieffii~ I. e.Pi.. ~a8 «vir:iles».:dui[ a lasmtlit::tl:"ls~. 81.l. .".Ri!!!i":gMje[l·$~ Jnterese"'por::l~s.q~.r· s'u :aud:l!cia :son l11m-a:das <andr.tst." De..d6t .tl!ilfillb ph:.de.J ime'l'Sjimbio enfl:e JOS:8"'~QS/ '~ Mi. e] b:istori. del 1I. d. liemlJla. ta.l~ delo~ comhattentes del~'IIif.. ~ lil.·cY tf:.~ tlaID.orn~re:ll. ohsetVaciQ'l:l.:e$:idflt1!.ae nurriezn-la J!f. h ..d .ct. de un n Qm. S-lO ern. donde un iuerr.-:d:J. lC~"9.G8.s.M.a'lUl 013··en.m:edic:ina\ como frnto· d.onnadas.Q se..!]:!~::. de rnmo·.bd(i!]..~:il4'.. w-di¢s (andr:ef(lijo.'~outci4~!).J. dOE! Urn bieo.brns· ~ me·: j.IJ.19 S4.t..rl.~.le~.ht~ l'!e~ mibJe de i\U1Ji~"o!ht> quien suf'rh-'iletiJ. gile.:. .vel:SJO]J~ dp.:lQ~hecho que eq'UtvaIe itom.cWu(.rell!. de'tMl es.BipI$CIEltEll·..".aob]ig£lch'l:!!l Pf.c:o tQll.des~e: [~'S'v~lmi.s bi6J.de.f.a1Pl-. d Jill.. Io~ U"u:canl:i_ 1:8 de .. SCLIfu]jdad des ul!lap"-:E"s.1I1a··r..'U:CClt.tJh!t eli dis:cutsafUn·t..a. Enl·el ter.'" de l!~ f~.fi. Pa~.]i. 'i~U:e \J ~ ~ diddi-e. tarj.e~em:oo ':Sid10)~.·U. :lies t.Hlefmi.ah]e. ".en ·.!_j~t~~J.za d~tO~liPTjmeJ' f?s..p!.cu.~~!::~:: Jas 's~_lIije.-. Eta cioll1es .'asQ.'perpprovi stS. ]'1' ~ "".coB.1 ~97r)·.":c.~ 1.: Ji\'=tt1.es. 1 de! d) POt (:!~ d ...ui:roI.deJJeten~~ Ip8 /\ y.~s pre<.:dndl'. 1J~tllJ' ded.(:onvieIf~.e.etlcxi6n.re]¥!.isl~a~ n dcb". ('ados ].ll anto· Bye . Ja:!i m:uieres'6~t~tH~ ::lo:itl.]eI.e. p tie.e[ !'"!1...~ (d"""4~. :tencion de<t..l.:que~st.~su.it") Y 39 llI.fl.saH:.~oi"l.i'~5.o·_ e! q!!e<i. ma~cUHn~~i'$.a&'froIiltei"ilJS~ M:e:r:dio1.-efaJ. ill[TtJ.~aS!e i~ft .m ~ tii nn~dlQ Dll.bise.~~riiiUj C!" tS:l:i:a 19-5~::. ·:d~drt!..QilI~~'de"A~rl~~a'a' l.r::~:~.l-a"lnve'ii"sion-potque todo-.g[:i:@.l.d~ .. ~LIl.r:lenHe lsi e] domicHio V" «esposa ic!ieaJ en.~ e:x"i~c-fi.e .r:e..Je la duuacJ Atcnea C9ill kID.aperadoJ](ls d."brC1: LomQ.itaidad~:~ me ha CQ[!!Yenc'].dett.cap·. aUElque s6]o:s~:a pa:t!l .s::l.clluJ:~ "fern e.:>egli"m.gn". ~:I.yfeI!1'iJrcldad.nte 'CQt. de pp" i")_'~' 9'.'" ES·~·5.S~.ot res que Ji.·r£!l:<!moote:." ~ll1P.".as V'.i.s de Aii..tien. ~.>L Il'mr ~"~.e]r.lJq.~·J.CO.".:ll!...\..>da de d Segi.ro .a.llQf..£on~e.~.o'ru.lli~"!"e.011'.:a:mblG>.Wd. S.'vu.eg enl~n..r.conrlnuos ·inter·cam.et.&..scr capaz. pens.i. r.~:re(:) C. y •0 qu.. pid J)eJ{~·alr.!I". V~sti:dm:.es. Cj. d e ~JIJ:).o~» gble.ruhlemQs ael~mf!.da·elJ.por AI1·dr:Qmac~.en Ia Ieyenda.. " Te-llwr \' !embli>t: ..96LLI.. utl~ 'vez at ano. (llu..ITO tan~QJ.·m~ l[Ql:'a.o'lC.' OJ . o~. naYOEgl'oria de.n'los.n m..eg.' '.c.bueoe·de iJJ:t.ajLd·ad.·agor.'QP~. E Vi#fi. p em Cl.c1.de Heracles....go..: JLesultaltl.p..:L4~gar.8rqqe4w.~ alma'.rl:e.o .nentos 9. 'f..que rn.ec'. ~as:'miU.su QbjE. ·'PQnc:epd6ti-b. 'i·~se. ace:rea ..5: M{]n~"cre.s'~':n .~.a~.(..c~·.k».":$i.Os q ..n.<eL de 181 femin idad.ll1> a dad (..\ite.e..b.n'-t&!.:.dielas .e:r~:s.l..o.lyCl.i=~mci1it.~eslei. por'ctra p.ad.ea des:p fi~g~«tan:to en Jare1igiQT1 (om 0.elc"i3~ro.0 bien L!t!tert:sarse.~ (K:lJiJd.id.l 1).

.es.[~s tucui:e.ib1e.. . dc ]0 jal!p:~~iM~~'_g[!eRr..·~:. .ZCiin...SUtutlva cl.el.OB..1.b "bl_!en "ComO· Ul'Ia· «a01:lmuJiaci6n de sexo.SIn..~.l?oSQ~gllien asflamell-' . FE'MEN lNO· en la'()'l.sodal"'l :.. f .'.. ca.<':I1:ll!fi ·b:<lj.jrunedi~(o a h sodedad de: .€as initi'.or:· fr·ecue.). .de TI'[..' y de.'tQ..d.':1HO <k~".:lb]e.mi~a" do e11"apd de~m:l!l*e. ]i~"".' d.aci.~·a:PQ"tar>~8d~..zo una ..r. I? qtH: h. ~ll.~hf~r(:nclil.dee re~lJ.. \ 1 I [ cI D\."'$ o':mdll&iQn"~ .TJ .l<.ida ·c~mo «la EOS i"::sh'ln ·de.PlJi~""u.".(l l:I.jm-s&"}'n .le..r.Jos.5j~£tpa§i. h \'e~ _g:cn..dit-s d... d~· hOJI1mi:~ e::tl S ~ythit: ~"lpn Ie i:<aii~ hlp. !.jna· bk~ ·en l Ire.0 0.:os II ql1e limH:'l de' :ebit1:<t.d a d e jereiendo . '.~ .:.p~~ui. J()d.dle"Pati. ·m.n~ie!lllto -eLI.Iillsface ..le.~mbas .'~tra.:Zaday.~idl<.l ~mpli"da·del ps~<-..:al::u:avi:s . ftgillE~S.~~8..a.'S f..·~cio. nes de A.r-]}-8..i~tta.cral.grieg:os han :lme6tado«'p&nar .I.a.."en(.'t.I!li. '0 O]~:I:l!dlet f s-i j: '5I.' (PUP).gkl~a..'lib •.da~».EO::l']odo (!lie·tremE.i (_o.1.:. 'I" w.·cqn .. '.illc<~ kqj~):c.id:.l. ~ :fi[ll· . ..i.~ li. Vo:..'e:s~~st"? ~'d~l1lg)!!F..>f~e:.•~titr:l!l:t~n. ii.b:os. eLa..o': dete.n'~r gael8J iROci6n de:·mversi6n sa. 1]'"':3.~os tcg.~.~e~&~c_k~~ gt~ef.lo~· ~~S».de.as agueH. H~nem hl!.QmaJ o. pemtQ~.r..te-. '·Vhts'1.. in("i~no-».. los'..sc.:rn·anas deldnatrlm. '1.se··[ambi6."'f ~i~n~pl(}-d. l\fiogene~ atl.-Ie.~ll.. M$~X~l~ll" da d .5' y pril.e]1l'=i:.tf~~negas: i des Jd"II:ilJ.~VH:r 8 ~ !.yliaiktJh}».. j~~... como una «an:atom:la ".: k-c~egpr.'Sobre la Ji~~"" ""7-.• c !.e:!jpo.'J ~ La 'Ent::td:. iskf\egarrici6.. (]gn.= et ·lID."aojl:rn.r.lie.f~b(}· ut. U}-m.· j:E!iu. ""..1ell:us:fe:.:·e.lI.r9 ~?: p... »): Olender HI:S f 45 (:I~.l de lot])1~In$tJrlu)sklad.~h)n :ats~el.{j t ~ 1:.~~.oim-j}j~i~~.J:~~ ...I~fl:8 que ·pe.a" 11o. 1.i!'is.Jl:!. Cl"iq>:.tc~-mu.. <'d1:"L.I.slfio del ~. se enQielJ!t1..s.MOS:Q"O[ lln mi'smo l<em.qu..itii 'en l~medid Oli· ·.l(ll() estan sotJJre sa.1"e1li!e~. les sexes» [1.9.l!leslos C'1]Ie.. t~p~.tgll<1l~meD~e'w ]j'.dad d~rtiill1enL'e·jln:igjnal1i~.tl{~inMO...mDIDe~~d § ~ I'1 \ v .. .lI"'tlSri..i:s figuds ~..<li~ Jilrnag:tdiflidaQPura ell.j l'Oshombl'es~ ..fngLili:a d~u.maseuliniae a (11) de ~(:GgttaEeS.llidl.s.o." Lcy". se.!leoeE.1eodida da]["seei ·c·<l!$o·deql.de UG 1t(:nil<l:r.~A't..d'" Freud ili~" q!ie . ellJ.-pp.• tales.rmsmas.h~a-[j S>u~: :y.r. .i~ c~estii. 5~bilit~ ~ ~ la..los.urridos.h... delft wte.!. a." p'Nrntjqu~d:J!ii'l air:».o.:JemVlas mvpcaaos." ·h~.t:!UEnic·<lffienlf: .lac...]a p.Q c. L~)~ modern 00 i11(1cJa~iri~~t.L(lmbo"9~"" t t n.ilii~ .d:e'obse-.d: «QUJe-11u~..ani menosno. 3·z.:l.!Il)!. semejan n~ ·l]Iocioll~def1..i~ue entpZ vi"·. p. TTM ra i'".e] ~tajo"eH de~p·9sada. ·c.~ ti:tos.:j b*~ se.· eu' vb~pe!fa~ d&'.uYA.~exualiJad .·a:mcat:. .li!i :initijji.:l"J. . . (U d~ ~~h. p !.geX0S. ['(0 ClQiIlaU. Bris""n ~9·:f6·{ja.rpr. \'ff p ~ 'rra."poseslon ._rt:aHzad6a.a_l es phl. osl-Umb:... Ia diffe-~'en~c _<l.¢o..tUh.·."!Q. a Laplerr:i '". por los def6:lsoi:es. iktn lutdrtn kaT '~1zJtQfi /f. fOF<i_.e.s'Ula:!l\.In tettal"n' a·.iw.f't.lJl"l-}.ia. .8.~chj q""".}e't.'pens~r el C'lie1:po niih 'qti.[ prt..po de."O.:5~'«p ara lo~j6ve:ue. U ~05 doda·.1l'&. '!..«i:lmFJ:i:iada»· a] .' ·(l:lu~ha.atl€:(1L qL~e.1l.!Mati".n )f}al>.q:.~~adav deID~siado !:to~ Q. <.roe...n biIlA:ri:a deJ.dispa.Les eunuques.ilza d~ gas..J.<i(I:j INi t«. -con c"'.[)~lSd<.mas que· ~l a «UIl cortejo: de "C:o!]s:tricciones».~(cuakn..a. p.lrues».irili' • .~.Se.:I.t~~ftoqjllia:rile los.'1'e. ..i>/f.'fS~J?arl1.ift:~) CQI1 WS ()b-se:!:"!.&10:".elh '.~ r'~:lDl. na""ido-s de li!}~ezd~eJc()-.du.dl..:"l)..l'!'8"bo!'lbtefs'y ]:.an·<ll9m.·i2:.de."· ·Pgr· ~1 hido de hI.~ losgEie:~. b recha e.rn o:vUh-.~.~IiJ.L ·td:ld6" . ~<lh~cl'I:.s6io 'd ·cuerDQ'. ..icalldo s~tl:c:a].j·.ffi1tclo@a.abll nnl .C"41sar tan. t~clnRQ'.".•M#tiis. ·1.s dH~· han sid'P.esp"<. el :pe. s (G lllIimiltcl!i.".ste. aIs par que ~n:..d:UJ!la.d~ F!:~:UAd>.9. ~ h98 (.vez ~le~tlll~.£. ves-rido.clasJcG. ~ r)·.·pidrg~Rrj mf)'!I:~ Z~.il'uh.)"..o :p~.!?~KADO]l.o y lUi.'1..":J"'...:QUt:=.. this at.6 ~p .n ba:io]a rubriC".. l!~:O.d·r..!~es~ tio!1.0 L« .eg!).as: <>ll. .:~oiCircu~"9.u d~yt~u.de-tal tD.~J(q.de.I1.In 8cdencJ:a O~~ Hl {uistikdl1.1.tlS-6i£iooQ· dHe.o. p.sici]f.rC"Ct disrinciorres.a.:5 ~i!:l./Co.:CL:it.h:.d." ..""q..It!J.Pod~mq. '.:Wl:il:f.Hlhl6cf".~'ii10 IPkl6.tilfora. f:UC'!p..da.!lale·s Pt~l'.nc.no~fXleN.. Ia :sclIim.(.{..i<J]~ :1~~ ~Ol"]SWilcci oti es !e6d!Z.. mula! ]a bip6te&is· die ql]. Jemmiaad pllta resulta.ct.tI!!es ..l1sar ~~ue. cOl:l..lse:xuaJi. .t': c01.Ptto mr~blen "e&..en q Ile 1!I:O< introduce· nmg.nc :rd'IfCiOIi1 con ct Eros dd di. t!?~.asl·ghan .'>"'-"·reIWi :a.. .e...'#'f"' ~·~21. B~JJllbrJgn." Ni". ~e"'"!1'..l¢!m.~)S d..rpo~."':I. de d::>.2:.. J". Una_bi5exlI&li.a'ttt. :3) P}atm.l1Ol:e.l~~ J.et..2.desde·d~!dnlO de vista -ttl !.l.C<lSI' :fi¢~ta ·ilC~g:h·!lde La.. ~:1?!~ncqm.L""li"!cierq a ]a Conclicicll die: Em&-. Hemos. 9l11e iDl.ra ullia tC92.0mb.oduc~idad"es ~lfltar~'7 ~ .da de'4.oeta8_yelltt!lto..ab..e~5'L] esru.i)tJ.tinn[.s~!lChacl1.~cam.ho i.o sC1i::lJi:ado de lot> mOl.e1Ij:d~dri [anibien que !:i9 doMer~stl'~e1 de " !r) H:ip6=te~: . Willa ·vjs16ti. '·«Alli~)j:l!J. k'8 mJd'de{..il!. Lo·ma.petrifial~:. .ml..6n g"ri~:3!...·~~e:..~om..'rdri.--'(.1':d~l' son .

tta.J]. Sin hrgar a 'dittdilK.o)J.p!.e:stImeJlIa.beJ.>in..~< ~b tit IllS'.d:aJe" gitimidad.=l.:isCJ 'Se:gnjJl' FrornaZei rJulc1l.or.In~:[.teatllilJ]..m .sl.~ke"-'.se ~ru.1¥M: i'f<dtps..v.pd remen1UO tiene .gp.lci Qnes.~.[!QstJ:fl! m3Bzal)' .'Jes lla_p.~co. d'c:k. "pliesri&.nas" lQ.puede .·s.«pa" N' radQ.l·da'd.!.:n.<:aJifi ":clil!' '4t~~ a ~ obvia dda rela'doIl!' que ~nultien~)el!. l~~:.· ue'~\l.'g':le$~. ~t.d.'f:ifJ ·l.llttt!: .JOI metanjca~.ij.gudmt .J:~.e.lSl:JtudOD:aJ~. .:Wa d IUtgar.JilI. ~:VN'JJ6sil~' de O!f~.ptaJQ~.' k~ I j~ tkmpo .ktfc3!..\'e~glJll'.o~.(lrt~nd a .Uuje!·es... .rc!lImhios: s·I!iHJl!~sf:l~.:i.dii. fel1tlenin.a ode ·]lO. rernos a'enc~lI7JJhaJ' 5t~.eatro :~'e' sin/a"d.l'm~"':.: de rizos en Ios que: 11 in v-etsj6i1'eM}i :.~~'<J:/'~!.n.islc.:mdr:Qguu'a'lll~e U1C!D18Ci> el. gl~~0m~ly~'l'g!ttnm Ctl't.~.t~tiinQmo:~~.ido Uev:a£i.Ano~ ra pHedQ. - n Zdtlin r.mbre?)c__.e v:isoDales_acaba'n m~lelJ!.r qu..i.m8·1tut~" I'~ j' ..l'.vtN» '~~ 1.de b:ciltaad.m. Pero ra8.!~ se.( al.ef£ ~et~. p erceptlbles d.a dd.V'..]a . 'o:.N\CC!§P --:'COll J...a~ignadd..::9.:yJas opel'ac.K d=:l!d.ardfJitux:Q c 'deJa~1jrfu:]Hd.'" .ame~ndos feirueni: .YI08 . Pe'ro.ue no su b\~i~tten."'eIl ~l t!'l1lJt.lYe~ . q e . hotnOfl:: QO~~ de ~iniia·sjeGao. 1')8 5h: 6~. ~n. snnios t: ._:(. qU'!:o: ~t i1I f'[)}' 1il.~. por etmpriu.'!lfi$Cial. -'~"'.ttc)(ih!clr eI p. te.:Udc>Jl~les... todo: interp.11a'«=.s l a~ re.l!~eiilllJ<:..~.· bfe wdQ.~siikdes sa1cn hie'!) II :pht:i.lI&de'ltea::r.:i:6ncai16]lk~.t.cnebn. ..£lgiti.]oraya:r~81rnp. ~ \ \.an~!tza.es . ~ -.L o1s.e:g~.un·. empezan:do :por.f.&de ~.(ty fi.m..:.«lnt..d.la~ ~m(}c~o:Qt:t~ l:.3itll' secuelas. ~o!l.lttegtrO eco.>.iO. cY.d!i: I!rn.g<l.J\.":: (j-/ Ild''liltQ.P:r def"init.i.Jli. dvi..sm13Illo...t.ro:e:d¥a: }ett eUas ._ta.lece.~@~ano.a·c.1..Iv'~- " Ii" ~.'..• ~-'I02_ ~I.tl.· do: oP'(>..D'~a £:rui.rktrli.0.roD em Rkm -WPC<I d.~:a=~:~~·~~tC::6~r:t~:~~:b::a:. .'~ Es..••.ru~fij:n9s. tra~:ittJ05'.!d.SL1S fWHJa:m:cutoo..io'd.~ajil'"la~ihl!l com6uhj c~:fig~~ I..lefic::aqz_p]:ll:cer.•a 'teil30l.LoraU" '1. {T~<J·.~ del Jte~{~O .J:nt$> ve!Ce~ ·.::tI~.orr..c.O ID.til).ap·.fO d~ At'e.:r.dr.n.::·d&n .generaliaer .a. Ruooe ye.ique .deIile:.ct tltl3!"'~fn..diemvd:~ihn si..pt~l.d desc.a a:if~r~m t ia.a id.ta....to.[e:ri:st~ull&h.uS" ho.· .e~-de Jill i...~ e t~s p.mi! L:la::.hQmbi§' pe.• .e~fl lave..pado..pretende . ~fdcln c-l.n vlrillU!.uar~ t:n ei seno' ·dC5U'W IJI dOlO. Il. e.~US ~i!d6nf hans.ue a «ley . mH:].i~.j I '~ Acer. la. H "f. ' l\ 1.(i '.<li_dudas.or x·la· pied:llid»c v Ahandolii·e.cu!I:Q:.df.j 8i_fm~4L.a!l1. ~ C.e.ta .. ]~tla:ilu:e n{) poindde co'n n'.e Tho .dn.e:f.bL deoposlciones i. actO}. tma.<e.entQ..l6g~..0" J~c. ..to:o .hOEJii g3rilIDi ti:. q..:J]lUI. een- aplka semejarue d.•.hnq dC:I'lItl:.a.u.lfJiHU\t d:eJl1as.~ . .50..O.«(!:.iQ..i.:"_ Y sin lugar:..':1on -s: ~.1: d~q. diifkuhiJcC d®'!.'.ll :]. en lo..~ r iI .t.m.enino [l<3lJfa \~ Ii ..l'ieg0' y.-irm los g_bte'I!osiJ.. ~ 1t.~ iaq~dlcti~a8' sodales.w.o:JPl!Ii'Y dif~ir·~t1l~ en .fl 1!:ctensuG0s.ad:.Ri:.<1b0·. POI'.e:~Jidl).'~.O."U~ cl'" IlC uer•.2 ~ :b.-tn por:qut [a.s meku::e~.ret :1r:.(1:'Ue~e d~djJ?lr1~ 'o/J?'!llf ~e'.J.maJJ(fesnv.dc).l!..c~esodds t..:-e'~cs.C..6rkas .:. en los ..!lld~·d·p~.r . .:liIj~I~Sd rof~Mt.J_&.:"ail'~ 1i'<5.de: gRe.fe.e!.~~ ~b. 'c· Z(idin. .ddlidid m n:e~sath~ ·dj(. ...j. clal .d~:slgI!.s~Jv~flsm6/'::'1llIt'Uta).we.ro tamDJ..d.nomen'itu em g~ ~ se. nrre l~gka .:Tr:a"gC!d.: ' ~.e..s_e.O.~n~ s~le. \ \....'i6olJo.P.~ a.u.\ nOI1. Ia quiehes. 10 t. siemp.lIb..los rextos.. de g u:e tel t.asn .esJo Q.. l.~d!. t._.m~ .r de r:efle.ciertas.IJ~ '..:uhraY8..~3~ lCi09'~kco~~[ tvtuye·n.rion~_aceJ:¢a odd.o:e.o:-:.''e:8J.!l. ~ ~ \ b.Jlil.. ..gisn:o tid llilt.de .- r . q u~~~bte . son los.3!s .': a '..tahle 'e:nCUelltct':a[?Q)' ie:~te'JnQ~ se un INCOj2eflUl'b:ada .61 tU:it¢Bli.JJ1o·cleja. eserrcialque bU8610 beneficia a J.'R~.p:J.i~wdeJ:iJ ciud.que int erprerar 'un a uha rrrujer di'sfr<'l.3.~Q~·el tca:tru.~[O Y(.a. '~ lilldenudadmasctllilla d~L !. 'J ['J . ftacen.ga1'..'3vest]smo como fes?:lrtt. <lu.' ..3. ~{h:no~erfa pusib.i~dk~do.i 1191:ltg9de·'t::s.•.No cahe.d.Q e..~]): ~.e. k: p'<iI""hhd:.ent.:Ul.Eld~ail:U~<l.:s .i ~.~'.riesgo dtl ~Jmplifjef.:.re'de loran~ di.t0urr '!I~t~'r .r.:intt1~!I pl!:e..el.:.L'!!t tit(:l4.·J."ie p!tn'sam1..'On'.2.en d]o.Il. mal:ed]:·!."..que ·MU::nU::· pa. juego e...disimetti~.i~~·t#'S[..antJene. X t.L'~ti6n".····d'·cl!' ''''''-: "1 " . a .~er:i·.difkw~aa':3:1 g~lJl'l:l~n ges.i4daHoo iiloo. tt=~t.o oeste .I1n'JJl~.: ·en b I'.• I1abl'a l]J.jad!ir.n.ie uniHc>1!:lp tOQO b ajo...r~. 'po.I .ea tiel '''pe:ligm ~ sim pli:tI.yq...ami!""'to e tL:.e .resuha.'.~ gesto.a~·YFfud r.~tmbiel1 eocuen:t'l.~ .l!t. ~ om:bres qu]e.en·ta 'cDmed:ia>ys~emprr:e' pueden' s'er. imagcln3fio'g.1 '\4 bien se.e:<)pW~ad."e.loO's a.. inversioues pt('rv:csmf:Jale5. telltro 'Co. perQ>~durgfit:el~.ave<lJ. 9 ~~: ~.' eSC1Jch~.m[et1H. -dc.at~8~ Ja..

.f hfll~nl a~.se:..IDbiell porqul:.sa:r.e1 ~coQu'ars.2posid6Q homhre/IJ]ujn. es p recise.'t decir de buen grado que.~" iqne».. era p recrs ~i· e. _.n:!JIrnerar los c aminos que.'a d ~ ~~l-dad.o~iz!llr!o..ID::£~el1J.- ·0r~ ~ all pr~i'" .cncan.. loquf.ro 8..~ e>igJQb_ar'i~1 bosgQ. Dc: un modo ideal.[li'l.~ula.. «a] precjo.u ·p'Wp6SlW de'un argl!:lrn.~~ ih:<.a. en otro teJ1'"reno y.:l . reflexiona sobre la f~ncj6n del saccri£ido.: en «pri[jO' "Jicgul::.dames 'i \i . P(~~\:'upaC:0Il va a ~~DtHn:se.feelude~ dano .. 6 " .loyel b osql!i-= ~E la.!:O -griegps.oy -8 seguir 'i::.eua·fiao Mala- g:r.ec"o~ 1.~l. -=J) .es. . 22 I:mihtn.e.d.'A~.la Illten.blC"» de..teg?.ll ciI.elemearo 00 marcado..l08 iw que.y lugar({:-. gue ·hay . \j En Jbr'ah IIIFl:nismo.CX". gueobllgl> al «orden eo"g.ant't' ~jemph£_COBS[iHiV-e d. Opo-sicioJ-n ~eil_[me[lte prpvecbp1l."L.en 10 fe4 In-~uu)_c:n t'lnto. qtle_oLt~to mas' d'-!-Se_'ldol~__9re1 homhtc..rio _ v.llHJS.~~~:oi!ab~~A ~ 1a:m:.~rgo deml inv.:. han f<U1la..a.r.a.Chiljtles Millamoud.. c h~~J.." 1..!.o .h~.idQ descubris a prou6sito d~ las npcraci-ollcs glle d ~en~lImiento de lo~ bomb-res J:rdc.:~domla de engk.u&iiir ~. ::-. y 110 s6lo p.1.p del. ejem p] ~r> d. porcmeoio ·dd 5en~..."1oblado aIin de que pu.~Q'Oit fill de .dfl!Tidad aJgo· que d ie~tq. ..eGrl"a ql"l.a:.. henos ~ql.en.:nl(:l detodo lo ·qu." con 1a esperanza-de qu{!' tam bl.es Ja upe·raGi6n·:t..a.ij.T8€. o.~(!guh se cree-.dole ul! lug:iif"·~. . :e:f~yj encias' de .. .en sa'q ue' ..'.1[ Clute Ia p1~tfJ de 'll~y~.ri~ .. £oDv:e!-tft~. pob IJu.efiH~ oofl.¥ b~gam08 q~ 11~TlQS.qtle no consiste en-erseparar ddinillVanlerne' el po.iv.t d~ aq1.I- .I. que d modele . en 9".en.ftdref~ no tietl~.Ill o~OSnC19I]j. c! pe:±iliaml. de 101irifnfiglief!hkJaxon~lma de""!}..-Plar en p~ru ~u 'le!1~ gUiiie». ~ ~. de T~~Lilta.t~ m:ente distiaro .~.Malamou d.y_ 31 m~~m? uempo PT{.of:: tram-ni de ·in!: e.de·Ql?O-:.1~~i·t!. eD-I~illedfda en gue.cno:ddad. . de ~UfFii $U i~flll~ncia.jh. 01['1l 13 g randeza dddhti rma.-"p.se me] or q ~f: or medlo de sus pa:1ab.nud r9g~: ".~d~~~':Iu:e I~reserva al @t. al rncnos ...isaTgn~e~t0~ ~~r~ ~s~~gitT n.\ ~ 'li .his.mamiIeslQ su super] odd ad sobre el munclo JI:!I bos. que I odaiilht' ili6 deb~ d~sblro:?. * "._. en la. ral como ]0 lnteq:.1 habnante d.e.a.· .alt:st. .gm n~t'a a C.ardam::a.de hombre definirivameote de!<l.bulo. _pod.io:ellte?-eh::1 .1 briq.guie[J rno·~lcl. ~cJbO~dCl.01'e)tee. Yca eS hm:a_de enuncrar coli .inn a£_orl:4aLanir.el Rracer ~ '( del dolor . ~~r!.i:l. dla3-~cspecb..uw. I' bl.c».gaDa cO't~ I'Illo.i~ ~l'._!1 "de tt inc] us16n. de.<.llW.S.~ hcmbrees el..de.~.de p'EOcedlipll:'nt.exQ.cerca de cl1aJqur.ll~eninB. itt~hlsi6n. _ "1 \] AI· .ud· t3"S~' 99.Pero cuanJ(i.. ~u ap tltud -p a racap tar. jl:ltegJ1:ar 1. e .h. pe:r-' ·mLte.:1sencia e ~'l nllju.[a· p~.u~J.-.irltegnl dQ. a fhi de refle~ 'C ~looaJ: . sino endistinguir:?'.e: nlIDG asexuedo..ustra~&ea <'<l!lwlera._I:I. a 10 .. abrir' fisllf"S~~ J~n~ op'(»:dCl60 qucc~ca[)7s~iiii:l:ivi de:sii ·ser? ~..incluso los ma}. ''_-.[Id".ivinado ~·lo-largQ deeste p:rdm.'ent~49 q~_e «\'319 r»" a ha. p.pricri C<I .ad~f:j~eiJiniie#·t?..-~e.fem~nino d £uJb~tituto dell bos~d CotFJzOD dd aSll. c fwbJa.il ' d m:tcnor ad poblado»_"' 'Pongamos al ~npf ell d h~.icionc"S.:: c6Qio p odrl~ cp:P.::' to es. Jill \] .M~.dIan~·J'].tos.}pidiil'~{'IoJ haciC:t1.""".. .'ro&n q.!lItO ! qu.ruql1d_b_ otI"<lo poHde a.de Ia Escuela dePraga. el.~S:. M~J"'<Fl. •.regumr. sil]:o t~.krw?m_~nita caracter de ~o·.kt. de -10 . .toe J[~ ·:il:al'and~Si :SUe slm.gu~d!e. ~ <. Sue Ie [eu dn hrnhttl..grandc .~nlq~. b05qU:~"~N ~ pobllacJQ...ento vedi('o~.·modelQ ~ de lot vitilid"Iid'.. ~~ apor ~at :tn.fe.~e.su~dir 31 I.gar deJ "'''"'lill~ge·d Jfure·~&ans i·M(llo~ie d"}'lnrl. p~ro de b.que pos. que·. talil.ado '4«1.ras.:· .sJda2i.ada..lIonae tn~.iool1:d@r» il inte. de .ql~e gue Ie·r~dea. Para p"e~atse en e! Ienguaje.lJL reJ.'.]~T1ci:·i:l.s.sea do a placer a P!Q4.~. rile ha pallec. . Y .org LIe :.a~'l~8.. De este modo. rota .SlUe"pi:? curanapup_'ia. d\flOO. ·~.fS°.esrigaci6n...~'£. Sin In~S t.d00. Dig.S.cd~ poner p . mfa.b3[ ]0' areno.. Kilo !Qg.' H...grat en sa sene parre de]o OUO..s los orden.u~ exisre entre d..

~8 He aquf 10 que pl'I. Perc .a.arece:rba_iQ)<J Enrmf:! de .iias. Zi:oi:dI"r-9S5L~ 7"-7'.. pbllt:eit..t"ado).menos.~p(cndido a p:~dir de ]Q~ esrudics cons.~.1ii-ctl'e~I..rt!"~¥i. durante till periodo de tiempo. .: sopdrth pel:h:.<protagOni"sta de lO.ujeres.· ." Ti:aJ..':ic6s.1 homb. da t\o-. ver.Q gs.e' . el :ucHvill. decidieron Ilamara. rles Is CC!i"!=a de que lii .: ].trata !lUCoS>!" d.td.:.muj er. ·. TIi.~ la.:Ii~rl)j~:r " I)ctio.-{= ~(l.)a .]\li _ gut :Ca[:3"!. ml1peE-s".:!i'f.(oofe.~~ ac lO' se-O:'.s~61JJ. Expetleneisc.I~ ya OJsroria se cr"uza en.-Eien.»a: «que'_ un so:i.lt~~"lJjeJ...:1 (_"I.u=". e__ r:/l. pM ]0 me!10S. una de las versiones del m.:i. El. Existe·1tod. deb ida a es ae paso p·oc:Ia femm.. de .I.!i:·~ :«j"niteg.Dill ..:': i.or fl. t. como si no 'hubiera m...C"liIilfido· Il!I!l. Qf''''d<i:a a : pone] mito.zas».~.Tireaias parlJ.j.I.fi0C~ ill diacurso (.f.omll''''·1 .s.defiri.puta b II .. y 1a flme[te del eombatienre s~t'kla !1.. SQ"Ii"tH. eLsifuno.. p'e='tJ.l{egra~ ~ m. ill ~'"os ~nr I (I q ue E~" P"~:["a Occidenre-s-t ()..S cit..p]ace. {19~4': 1'.t.1jJJ enino. muy a .ente. 6s' ~$"t.".que C'x<lJt.Iuz )'"a p. ~. \o.· ph_h.-y aJD"svarones '! qUic·Jas·rn.dad. pl.e] hombre KCi:'..secal'~ede cuec'(.t. V:~~~Il':'la'~lbien A~ (Higinol.. 0 bren de las dos:.rJl:l".iatenido La e..~·eJ Simph.ndl.o esta ·mateda.'pkicer : "t".del pro Memll. l atacar de-nuevo a:lJ'Il1L a pflrej a de S erpien res. .!U().epauu:se para f.f)ieadDs ~I:li .iyle en cuerpo. un h()~~lb~t::::.a una consuuccion ide(~16g.~i"d:i! de una •.llitt en ell""". 11. A. '.l. Hombrc-genero.:m .·d 'go <. .. ~~r.]QS cli0se.cambio.agTadqS8<] aj~curs.s nueve ~~Wllte~.. la aosrep~ler.mlle ~19"7'" J'OI c••ro lade. Tic~S"ia. consagradas adar a.se·dc este..o.)h<ll.'IJ! {Em. d . «(Seria.iI ep.11 m:ii.ica.unente.1ego dn~i:r. .." Flcg..:P~!l $1 d-olQ[.rar q~e..f'l.COI:) b:i~io.II:l!II. ..ol_ct~fido). se vio obHgado a .mula do!> r.. valioso dC>:!. 0. (dl~'. i'.o..u.htenl elt!te: a ~ib:po~ :l¢Q ae.t rdat'l'fa.:en tan to (.~_7 de._ pues..A. d camiao 'de EdipC').dimetlsion d~..9 ueel hOllb.stl13yai1_~isto ap.:s~pac.ram~ritealJt':K(l ~. ~em:e aJ bando de las rnujeres. le qced'6 csta experie nc.!..l).iti \I .l~..fet'~Dcia de los s~¥G. .1'1 ]'IeS:1:r. serfa «1arep~esellrac::i61:lr mlsm a de-hi di.irl1o).. Ie.s..l «pl(OP"ir"iD'l' ._m Q!:m.Zeus' i.C:X·<JS )lIb.-en cia en H.. !..d_e'..a-dOK de:.l!~)·~ ~.re maSrCUtffiC----::-: ra H"era ·CHf!l1_1Ittk· a Ml\() ditll.re ff.¢iqrc..' t. tienenIa obJi.1. A9: [L.iem ['0. P.).iI1Jj teai.8"lL ~~L.i~ ('esPo'!1..f!!:.wte Hera..' ~ Per{) Il.m.~i"r'nh~ h:e·~~·rviclc" "La experiencia de Til'e.)..a.onlbre: es ]-rumaTId~ I~ mru:jel'..fol'IDaS»") de la cual.dan dJe. a causa de h:ab~r golpeado-.1Iitk""fo~Jl novia lbma da Panel.d:e d'e modo m'uy vHdal. A1rodira. neccsa.ilJiJ.que tien.a traves del~s textos. ell.:.i~ de ·am:bos sexos (de los des «caraeteres».J mujer de 1...: homl: rr .mos.'¥ f~t$i!!~8~O ~. de Ias dOs.. ante s de oanecrrirse en.esias v-oAvjoa converrirse en hom. d:> b ed!:ik!Oll de Bt:i •• .. C()'1l did..$: ffillttales.ito-fut: mujer.."~epa:r.qu~cn.L..ido-) a IU I1i unas serpiences -que copulaban. 4 .Datu. her'ido 0 rnuerto -(en rodo C. d ·bp. .Ii:.cont.nf~etiil1Q'~ No'~s prects.e-dc:.eli cd dc.lse h<!.Ejriapertene<:er Integra.Im.ti.i.:_t.[) d seA sexuado-s-.n#J. de Tire- est a·deuda. pat<tes (de] J~1al}~"). ClIl'<' 6.J. RlOfP!Ji.::: IQalj:.CJ'o.con Hera y . t?ii:' ~iJ..m" para. .rs:nq. a de.~.:tecercana a ]3 . < i Yeo-a] meiios dp~_['egis(r6s-----rl..s6a centinuacion: U nd@ que. Q<tr.£iliz-a :9 . AIT 'i A.ui1.re~.nuestm~··6pueo~ den sex v·eri.o'lb. de: los dlos «placeres». como observa Chlrassi Colombe l.~ ~Iue e~ bom_bte. en eJ matrlmonio.I).~·J:.:r~ ".. en. lo .'!~tQ s~in tenogantcs.lI=cil>:...cue.1..U· es eS._do. (~o- "E~~.scstenia .sjildJlct.[2ment. No ob stanee.l. los autOI'e~gI'jegris 'Y l~tinCis I:Mi~lan ~sta ]!!sl'lciedacl.tio hablardel pl~C.... po-intJ!us.:e de alerpo.~b!lmb ramienm . Aha.r s exual pertenece-en buena lC.laJltee.aJ~ga:rc][_(.~:bm d~ una sota.sexo.1 es.8.~~sta es.ea~jC1eJt: r6& l'O~.il... ell las c:iud:.ra~e.'I.<i.O ueae lit suerte de b s-.".jOf! que se Ie .u"...L'lm-entelo que h<lQj·!l!Il:lOs. Ios comportamiemos d.sost eqf:l.as femen ino»? Como sci B mo iet v.e~..:ria-los :rn~l~' IMgO. sex".o·en...QgiLticfr---'-cal"l.Ia G reda anti gua.jj6 que. Como es sabido.. p l"ecisQ'-al.a. brc. elsexo si.i.d. At...t!#td "S~"'..6n.gacki[l de ··conl"e-J1tnrse cern Ia pane ci:lrdad-osa.l'3~e ]~8~?:' 9'-".po.on <.. (o:i. "afl.(eLb. al.oe'..mente limitadfl que.~.le l~.

~a.inal de Ja histnd." DeeidiQ1Une.!..ope:radQt fe'me~in.de:ius vesridos y (I"<.griegC: en rri.d ~ . .!nino.I(~.j la:->'muTIicies hacen.eebre e1.fi~ 1\ I~1ve..:gtik el b.en cl :9ttQ~ los.l).r:ic.J.nid gl"d.. pari. .l:s'..i¥>.a. I.e.~e80.e..."la:do que el pll'lcc."..ejE'lclt!gO a 'f'ircS13!S.>mbo ~9'·S. Aris lof anesen Iii Lislitrattl.estt.lci:r].ge#ire qu'e d d(Ji:>t.m~s das:! c fi!mL~lt~e: IernellJno'<...'!tJ1vid. . cion exu~>te..V<. ~.IIJ.:j1!l.~ e['tt'odd ( casa:Jl'l.f.I: cul inc y 10 :~m:e!li"l9.rp:resa:.e los :sexQ's.f: I ~ h'. ."1:r.c:n.I.·det) e.l c6n Afrndita.erim.t:..i1upol'tflnciaalTitesias clue.e r: ~J a61.on.onio elpoco )!furios'!1 iii ver' T:'evel·ado d~ e$.mQs mlH'fuo.pat"a~ e::sta dec.~'''iI>"rld.p.erierrcEI~g:tle: en lel.menos easiv<lis> d~ 10 :1.p. a bundanele) .·r2C'vengl]I~~.~tbia Jc.n8.. "DO.glli!u"dados· y. Yno d.?t<:l C~riSUtll.adi.adb:·..tb~ poi em:).de He~aR. 10. 1JH=Jiador geneJ'aUz·...a} e:tIlJicleo es-e!lcial de] pe'J:]s~nne.d.<.ij1'tio»____. "i.~)nckil resel\Vado pam eJi $010 las facu1wd(e~·1.qItel:):o M.t:li.i· \~ lalt.<tbitu.G_.l.ti.des~ttes..itl. H.i.eercano . atrapaelop. CC"<lE"IZl'::h &atgumc:EI:t(~w. en"O[l'a..t'··IJ'iIl:re. n~ Hi!lu~a u :Jel s a~.[rara:re.. oLos: lUihlenO.a.el.C..oil:i!br.r. tanw por. de] p'tacer. 26 (:~bo en. Llna til ['lIiJao:il .rf':!J. confiero .alfnen:te 'de mejQ[ l:..:rl'igud que los ('clint.. fue cegaJ.!N.que su prop:.e caso que·.I?br...~ ~J..reci&a '~~ que: P~m~(.de·i!In.\>e·pi'ob. 'Kia del matrim.ado...) Mgilmen [0.ft' ""1'"".a~o·~iillto .eDd~su Inf: ar~ derrl r.1lt:.':'..e' S..:i~ ps]qulcos?)cqu.ra.cos ateniemses (pOI ejem plo.an tesde 10 que.tL~~.ero~. se 'lmagi.·cerfern.~KtiviaOlid.~ Ue\.iJ. 9-~) ()~'liJ" <I"'~ ""'l.~.l ~ signa de Ti [e..10.:. c etLciJ" .d d~lplil. clectiv':ls cqn'ip de s.'·an.li1::. pJ1:1:am11Too1u. transidc pOJ\ Olgl.~hJ'.. bien.lc2r.l~~. l GU<:lnclOsiruc esh. :dud::ir~.ti!~pWo.ll.es.cdon.Q~.ian jl.~qUI" !'<:'6]efil de He1I'a.h~ del f.osaqudlos· que haten de. lsi 1 de"s.r~flexi6n que. :iDJOq..iasfullila}'y lao pJsividad(femeniD. .or If! f~i.. 'n~intrOdl1Cda a los d':Jl'dres' en se[itod'f.Et can ~(. one .eo]i..g"guelIQ que haiex:pBrimeI!lhld~ como.m<l:Ulmnui:o d"..' con. ..o.. que-las rnuieres tienen q'tle eonocer pura realisarse sociahnenteen li!['"~p·:wducc:i...". Con~idc][¥LHdo que 'no esel vldcnteci'Cgo .ih.:: rral ra tanto &e.."tade t:~u:.. .illlga.tl'apie-Je las t~t...mt..oper.!!. ~al]. !Jlu. r..i~:s t"o.le pelmhG t~ "2 'u!'"r me:rno ria 'v:..c. un •.de l_aiJTIH~tt~ • .di~H]8i dE'! ~.~ _poco y en.6yo asnrno como cp6nimo . r..[.'·s1 cuerpo 1 pci·d.losc se:erems' de l~'femen iJ1 o· es-tii.clend.~ I'"Ol1C~!~hk 0' Foucault 19~'" (9:8.o.in:s..-swa]i.d"J: "iIuit: -. on .i·s't'ca.ei mi~k:n"Tiresias pensaba sin' duda-s-sabfa por' e. odo pa~'ticdar.Pe..·~..~Y.n...ruiir.s illri mi en " LOS _ S]n.~P-"H.J1~eciosa"S. mh e>"".t.he:choqlL1e. ya.F'o't'habe!" exp ~[hn(:lilIt.bcer: el a el' parro.!J..C·sto9 ~'e l~. de e]1l'L Pa. porhaber queiJ-rl"Ji]l tad" una gr."'·.¢.t.l XI &·b 04i$({~p.e: afire man tQd.lI.l~~ W-ilt!!'b I'<. las acljrno[!lio ros in<rdecmales·f':PQdda de(..elque aqllJ 1:D!eotel"es~.e ~. uilb.er: tam Den. version.r (ipacieJl. COIDopaud:igma q del ..Osc>n Ies estodios. <'\''EI ad'i'Vi~tlo_: '''''_ .·.tina y.6fl qtu~. a el ".Lj ~ Tamhie.]:ue erpI. t.a 'I aI misme tiempoconvertidoen adivirio pDl Arend.:~' "f! rJ'<3 10 .i_bje~611 al ver desn lido el cuerpo de Ia diosa.m.it""..tL':dl.adi.o} .na .r6~ -.>t:solyj..Jtt!. d.reru::iaH::Ilt"r. 'd~lIin._ ·~'onQc~-b·vctd:ll..t ue.cfa.'i. Cd'c.w b.o iiI g4e algunos de8'~ia't! .niso.o.inrnediato als phimle:1l[ 0. y rnc.n~~.r IlDD:u C'C[ON A P ani:r 'de ... s..u.d..oi. pa!a"dcstl:Uir:la ttll1)'yuiHzad.s.:a. (si~m:E:!.tLeDtH! I'as.limt· i tar~.iliIDt:s re~ul~Si'1.. que sude cVJlced&is.ife.i~ p. at Thesla.:reflexi9Jl at:tItCa de..o.. rn!. encsmtado con To.guizi )iI:I.<I. .fynd4nppweTjor de.i~:..l. 'per". oP'oski6n entreIa.rto:tio·· de a ctQSO de prattkas.:3' mtod~].s d~~hmn(l.ftontadil.I.l[(:. .aJivlllo/I'.ill sltuaralas C:SE'!Q-S~~a1 mal':fjeu.e'g..t.r.]. n:f-"gcc::er~.eJabG~~.IlIiO"se me OC1.uar.c:::n-Ol:ro dempo mujt:::t. pe~'ulI13allaJt:isf-ac1lo:d~ gue 'pdli'·una 'vez 10 femenino 00 $'f:::lSOc1ede ..tidl. d.. Ch'T.F{. ~ ~ le'Tir e\~~a"8' e~d 411.of ~.iI!Ei:1:a s~ex.s s'On e~a::[entes «cahalgad)or..O·ll.l. n 401jj:ta~11J m u vez m~ly agudo y que.~.hC>:r:tbr.. ..!lles·_ Pr(')tci:.\l LfIl:lifftl.1l"" ~ t~l~ctua:l(::s.b res aJi"d. Zeus...'a consritu- .qJ. el ..O e~t~.:i!f1.necesidad de '1er.&nlb:itode 10 fum.h del poeta helenfsticoCalkuaco. Snele s.pIa cer~$ de] 1ecftcdEls lRujere..:rnpl".('.ji:"-~.:parl .:Q.i" «l.-. . . It:: c:onvil1ttt.sm conu.":· bas"~ e fa OO!t.'.

EUo no resulta..c e_:tl'J.:devota'da.:nm? Indra. J 2.~r-u.qu'e·tan s61blse p ue4e p!tes.q.2 p.!'I:l.Q1. "ease ..O· e lIn modo -discrete . 1 Y J.sotlJl.ient'. Pausanias hava VJs..INTR.~~Ia y apJi:Qpia:d6n de.ina en G[ecia ]a. il]alerrui:dades» de Zehs.r' Sun bi. suponicndo que ~"He~~~too: pl!eciso·U. 8·6: I 2:1 J.iYf.! C~p5.OJ: Ja madre.manera l'::i~ de' (:\l·ftli!: un pode.'irn[k ca paradesigaer a.a ~~.pacit.. '. b rnatriz).a:cto. A' pwpos.' Is .cu:erpo 'cerrad 0 ~(lbre.. l" n6s:olanH~nl{!. ~"f Indra \~ \J (l.@t(r s.la 'pFerrogativ8i dIe l~ .:JIj.l.dtfd-~rd~ m:ujd'¢Jl con. Fuc «desliC-Vlt(j.a un hijQ mlis 'PQdeIQSO' qoe-'61.e. . VAll .pa.~. oj]jJJF:l:~(.I"(Ypit) don ·y·la du.l~ .o» a las (I~OSde ~Qs'gr-iegp:sp es ba~.fhi ~)lsi ro ili"t tdt ~a~riteme s il :fc:mil'iidad~.a .u=uqu.~.'\lo ..».:lrei~'e:lt:jgi:1l~ prueha..de los dO'S: amanres» Y. encnciarla..iera. !..eD..~. Sf l:lil!XOpiaai." .".isr.extr. «Z~s.Il.(:: a iblstoda h e'.e" ai. Todil fun~jon£t deacueedo con los deaeos delP~mc: Zeus oepire.iz es f.Q . .. Merece I.jfu:hll'lu·d iI'lni!:y ~'idl.cl.. que ha 1ibse£bjdo·a.de.s. l.. donde d d~os.«cavl dad 'int'CTna del .~.ch>i.grada~ 0"1.ss~ "~~~~..e·im.:~6.de.L d " me ".teJ!ro.apena.i)'''' " "~ LUlU:. bembra-c-como. .cQ Jqbrc i. .<>.cl. (.. V1I.glU::F.iu:sie eelfo. :incoln~re"'k:Iii .Ik··d.al de.~ai:::to».piae que.pll[lt() i}e' vista.:l'par-J.i ·0 coetrsno« ." POl' esC! dan.m.Qri.l<1tO \Ie ciic:o ~ue cuenta .:hd~<.eol:':e· )'o~.e.:6·.:.fa .Ljieri.s·.i II) .! Inc 0 [PO£W1 " ~"'-: d~~n sI mis. Un PEoW~W:. o'(:uflte..cido de [os .I~lsigllar.~'SI-18 S'.P<>l.1~ hipocrati.g ease.[al.~CJuz.amo..d.r m lis £ode [t-:>:~O gUlf: el .·dl2·Uh.ellt~).: n. mayor.1er po.e ll.nisma hab~a.t.S1.). . . l ht::~ganarnjemtu dd ¥19Ft£.ti.tro E femenino de lapl:ll" f~cd6~. v d 1ruitirni'l!nta mas-inn::nsq.d" "l3"n. (I ~P. Si.mII'"" i~ I'1l1!J.io..Ill."m:r:-i:r co.il.)ilS'lili:l -.res del Satrifido '! la Paiabiba..aprifogo.. Zeus eviu.. 6xita s 'a p.za ditils·ufrimi.<. hcrroi.dad ra~ u.cula eS mil.1 "r. ill.lcd habremes de oonvencernos de i. soberanodio aIuz a Arenea._ •.fI. .adi. desde d..1l razonam..ad :~Hus ~ .'' C. 5-~~1J le-conraron sus habiraures.1.mayU5.aJ hE. ~i4. ptJren.. de ~if. ei. (.-:u"me..derenerse un msrante en la gestacion ~ Lie: Zeus.s»."d.dsa' a J~2 ~ fa diosa guer~era.I.~ hlJcS'nada m~1i8naOOr·y.:1 efu."1'}' lL. la g'C.gue !Leo:iia 5. donde «Ja palabra ti.I . q lI:e. "i'dj' J posce d s"".o$:&LreCb~~~1 N tin1!r.ll]· 0' tl.nl~ m.hijos»--ft no M:t qu.d~o~'...c. ~SQ~~]9'~20.. devorsbs.a CliIb.t. ootrespolll. .CQrisMrada p:OI.es. ~~PaEa uS'cgu·l'.se imag. . uucanlt ~.) ((].si6dka.e Jos:brficos.19'52>. .mas tuene gue 'eL na..OLlUCCION estan .".ihsiolmJo> c.s~nt. tanraeveces representadspor los ceramistas atenienses: en'toi.< i de un·. e..~j·· EUQell.'~ pero d j "~g"entre el vieutre y la m~tr.9-5<>.v desi"!:(oa[Zoo fre:cuencia'.$U de ·~~t .J·re' como parturiensa.p o~e'~db }lor :iid~ttw terror..tnlsmo 1iL"iilpi).~]1jconocida" lfl~.•••·~La cutti::J"l~i&1J · se"deia. POI Ze.. h. SJ. . ziindose en .~~simis..d6). E:n:on. Bu=dny n-erlertli:e'."":se chtiend"··.rev·ed are 1 ~I ~ .)n «pte5l:i~.li k[]o1"':_eu.O im. ::dl t. Thomas g•.!'-!:e dJa d.die: aUedKI'~.e&~.l]1 Sci' . pel"Q loon..eda esto no.d 'abrazo.p·<js-a' < dopon Jfnea patel"n.eMe. Roms.r .an.·wi altaI' de Zeu:sLekbeaifJ.e~L. VE--.·7' F •.! En.lo feme:l!l:tii:o'se lleva.'. e ZeuJ...m~del. J¢sQ.1·d _.'tl 'J:<l""''.antl:!jer.e.WEI dutta feme~'ii.en A~ifer8ideArcadia.t'. h0li11bre griegu.! conver tir en lQ'IIl~fs a de su sexo.los· deposi nab~ :~ ell su nedys (su.elis'CLa l .pe!J:etu.ei del parte)..: cue:r-do .!:-bClJ de y .:.vienlre..u.l pp . __ : H m. que ~ s~ ttagea .us. '4 para Uevai: a cabo lacosmogoilfa d...:.__. .muld~8 e:3_r-J.i~ :. Bri..!.ff. ~:t~. Wl8 " divirriclad.p<ij~ te .Metis..CoM...J ~teXi.(l.(l~ nacmuento.fu'erl.esi:e dolorpene:tfante-{o</.la8.u:e .u'.J. p al'q~e~ :illii p~~r samente..o .. . r .-" Se tmta c"".de Iamatermdad.. de una....~~ sclh. .trs emb arazada. SID que se Ileguen a'JQ~'" d miUiJarnunca enunciados la.'!!:li:l 10 gue ~u.d6n pasa por 8et el ~.a.COlri:O.ute .e..Yl.o·a b..f11na:. c5. leMi'. Heracles ·t~"llhfl: en ~f m:is~p _ Ia '\lili]idacJ.de I~ ~"d~ ld. vec.rle:r.pero]a palabra tambien puede de:.ll complejos como el fantssma meiUevl'l1 denominado «nuestra madre.o..e».}. substoluido ~ po~ una' hi~a..sexualidadljmitadaral . ~4' '''.ariia~.. te.~Grolllo. d e '"padre ~ . d.. ~ M. es preciso 'confrontas ]).-P6i9l!l.it'op6sjro' . ~n el terrene del: derecho.e. e~ d. en .j it 1.a ·(ZU.' el :::e.. ED Gr.

1.r.o de.sinG ntu. Je'arrancar ]i'I·ma~riz·~u.d CS:E_idmal del f. tili::l mq' .olo.>sta l:iistblia.lazar lL'lreproduccion h£1cia ellado.l.. metemida cl a las .bo un .. . ' -.':aTitJA~ ea J1"UlS \'~l~.cr~·.Cle [a ·alquirnia 'earaG~eF.J&.'.esr-<:..onvierle Ia gca)}.'~[.'q~~e::i:n.. ] Os griq!o:. S a Ii. a.~*. urdimb:re metafo.ldrb. tid.""ml. J.l.b. ~ '~r p... d e .sulb...Sida:Be ']Q. SjSMl.~]ugln:. Lit "he' q. que discrepa del hech.e.a cauia.) n::c~ . ~'1!~li.?Jl. .la ·reprcdu.siemWe h~Q.n.BQj~ l? ~l:I: I 6" 9-1'7"'. .il..~_s existt.IOCO fig¢<iua de ll.pd.. I.a p.'!tll::i. .£emenin() .ili.<:. ruabrL'ladt~"~ori:J.. .. \ib~ r.de:.x.~O se <.1_lUzLbai.]. quieti h3 $ghtaya:do jtti.:.' .J: enido va.d. i:n:~rodo de Zeus te:. SIll que.oJtentre. al·~et~o~.~pr~t6Jl U80 que .!ealmente signjficativoi pcro In] intencion . Pat. L'hpmrh~ ""'Ceii. . 1-0.-1·· A este 0 • - - • .qU~ nes han .:.de qu~.ho.. «negacion de hi.''''Conf:£·o~cion mstrucdva: es bien cier to que no 510-0.1.~.:cn G.dn'1!UI.s _ef~i.atriz·v ocmp:@ e. 1I.QPuesto: ."- do.6n -e1 uso muy i..:-Me" .da .Oll:n~.e.=r .Jj!:o.O . nos gu:. BUfIl!it'"lt 2. 19f!ar.sm:r:e ....:e y se-toma 1kt_mo[~i!~ a1 ~~ de 5' mn3S reconm:::idas arm de reforaar I b.r:. F: BlHllyeat.ca hllya GD~stituiiio "Ill' preXudi:..elJl.e.En elpolo.'.e.. .asstJa"'. Ia ~ condk.-8 (8 pro['l_qsi1!o' di". Dl!:<gU!tl:a lllhv'm. vhilid~d.~j.n.._ eS'f..6 Sq£O." D.le'n.m. !j1. ~&~. . es necesarso r. '.1b:ase de invocar lao homosexnahdad d~.logn. ql. tr.O:h.¥'~te illG.o -- m ..bti~· divino que ]a' ha violado suhteI!tlciameDle 'r que s61.-9'..de tHIll' mnrrlacion que viene ~se.l.!del ~' I) 0" cou.a .I'9 S9:.bl.[l..mp()b~c"dDr.e)..d .la£rea·~_...3.. pM 10 menOs..efisaI eo d momentu de !. y la situa al . f~ padn~de' in'S dioses: hombres. .it'O.. «Su l]]')i.· Si"D.·4ssar.~ha... ~.~sf.rN°.n.h:acedt:l.~n ~Ma(aa moud.1 .~i.nte:res&-:.{l de que' se:pli~i1-a hahl at. d B. ~1 cl. ~ .ru.=1e-[k dees(C lmodQ 1<1.extrai'ieza aproposiso de~m pfl!s£lje dd Banqrtete.in acoj21amiento' cDilrelo milscu]mo-y \o.E].Jjj..~U g~rmeri rdnse ~tado v:'fi oa]mt:nh: .l ~<1l.rollo ·. ()< tn~ s1J(il: devot<i!.pb_ligada dd ~ M. n 'i ·Ji"'.-:sp. I hiJO' t.. ~.nr:tt Mo:~a f~-' me-nina :J. .:.D.Ulx. <lft rm'ru:-1?s dicC'ionarios.c:lo~a~~m[e esta .emi:do llfJj:..~ore5. Iles:-ile ·e. ell el.. reproch-e.. Pl!ILton .aquf 1iI0 eonsjsre en inrerpceear este vacio .etaifui..t-"ir~ d_ar!lrlnz.idei: etll~ caU!i. .f:l'tfca~~~l' V -..m"". Cbmti':erltidad~~43:no tiene!)).'nt!1uete :It.r como su reverse hmtal).$!J..<>6('). en .' "~ reemprender el all:1mi5: '4r"i.<lt:t!iL($t~ncsddep6nimo del diMogy: Qui em osefialar:-.. sexual. ". ~~:n v~tu.'~~ hQr.t~ ~"fse q-tticr~ constararlo c:o~('J 5i no). en este ease de.Ci6... C. tiv idL'l.rica..si bien es ..' «L umreros [.~t1~.!..alaibra .~ que mrncu resUlr~ jri[~ti1 .gpnQ~ ot.r:.uoico dc...l"ePla~6~ ..[:.tns dief d~~ sto)! mas V!I..dose' ·pot los ~ dQ. ] 91.servicio doeeste ultimo...d IibTlJ d. de J:~anR. y i\! 'oD<:'tio::t1[1c.e d :ilma.ll.4e M.alma.!l.6· P 1(l sera sugerida 'en I!ls..que ~. p-~ <.:e: d~. Ol'BRADQR FEMENI.-l. (Ie 10'feme:nino3 favor de l~asctlIino. "?ste Hh.rerudi. :... d-entro de e~.> pewletro en]a m..a.!i.fi embr.en{:l.0" bj<:11-.ht.o r:n d ah:(I. Zl'l~p'pe.tlfll ieres» (clare que loes.o odge@ t que dl.e Ie ellVoClllfia»..l!]m~).sj]) duda fl •... escogldo ccnace:l· en eUa_a F... cit J\hhmoud b I!i S9: ! 1 />' u ~[ Deu . enCti'ana~l d -actor esencial es. rennes sur .hiJo· C~l!l.L-ZQTIr.. ..11 d' . .ar.a~cd Detienne .Z. pl~~~O ~!<d.· ~ ..gr..~spm~cl._.m d~ mui:i1:ul:.1 r. {PUP). yet rt '" .t~}S" la concepc I cion P.~O «condrtUindo'see'.(Had.1['! usurpa el parto»..tis. ~d\:icdOI:L~. en ~: Fe. de.!rece. Es mejor esmdiar-r-cosa que :.hu:s~. 8ilflqt. de tilden fOrno ~testaGlo e.".J'!.a rrUSWA.· n!l.~"..::tida g. .que Pluton I"e.._.d Te'!lt8t 0 i. :.t .ro.O'II la paudola :1nadida de y ef ptQye~o no esti'iha precisamente-en «eensurar m~scl.~.los pensadores griego8.•.de1fJ&'~f~ re»uha .~orq1. piiginas que vienen 8co[')t~n:us.0.Iantaseado ]a penertacion taoolllpanll:da.rj fI sih.:icomo hija:*iLo .a. .~>.en jll.aiIa.o e. .'estc ctt. tercsarse por la eb.rnLlY.t4 Elbedi.ad6n de uu fal1t~~i:IHI'.O n·01_TUCCIOl'l JlI.• L~. ]~t6n. P.[I'~' ~~~ ~f ul pr'itncro niel .

s ~ [vi"l~s.•.:fi fpfnI~ d~ r -c: caviJad.o!J:ic:fi." Cbil'R .JJ..I:dne~ni.tal!l.d'conl(H<:b ~ c:x[ erior.i£.•Como .:-:I'O no .ltmt..IX . crihiT cuarlquu:r'.!Hoi.pam Cfln~tnli.~ pere :±'uk:ue:menle-vUlct.~.)' femenino. I 8~.a:gaijQflc:I.-radi:gu:Ui! 1\...i~f){o .d~ a.'4 "''1 19 ob. p el1sa.. q~e.ci.vacj loen o:f.!!iller..~-to.('paM-don 1] g urosa ·de ]o. opc!}l!dolJi que: ~ ueile :r...mahnrerpreter ·g:r~"'·.tdone~psiqtlkll~.L«enfcrma.v.dtljo7i. cOn ~fjtujda E() r sus err'lolmn.-ida&.mna] en 'SilI 'ei>E1lO!nticc: .·cti.ra enel fi1OsofQ1!'.:. (:1.F~ d($'(t.IJ~.. r '7 8 .·d:es.r..9!® )~ wn.iop. .onJ:l'1a .eho de afiem a r.:C. dd'~31 i·a~em. >11qnetambiin. 'c"lnstimy~ ~in ~ .s~ 11~'ad~ a. '1~ Vease itJ.a de «il)stala'ci~n meeonunica ]li humb. de luego consecuencja de laz ar.a Md. manera .pt-<lc..'~'sum)d:a.p or 10 tanto.di:lasjbh:·.l.pubhw/' 'hil . .ealil~~a pasado d~:c~eJ:po dt=~la...eCO~_li· J {rmrse .:l hllel.6 !9UL}I6.>i6 ~1tQ repr·ese.6nic.p ros. ~ d~ <it d..1:termtnados r. yer 11 om'hie a pun to' pfiia'un a ']:iO'S.H:las"'? !p~.ddvruJten: dibiJe ]a~pl·jmeian1uiet b.~~ri&a~ e~i:rm~b.-y.pro"Eilil e ro-do. i s . qucpor till misma r"z6nla mujer queda ~h.in.' ~l-.an:te::l.jbH..a] go .tica gll'i g ~ .Ius.~~doen . 1::i!1J~men.:·dus ion '(l_(.-.l~. mas deurro de esta retorcida estrategia.Heracles. induso ·sf hu~roIi.ablamos de d':::l!81 . L de un ta. de {f.tuC~6ll:»." (:I.e'en::connat'e~-iC ..mCOllJgn:n.zamienrQ y-'rlo.:nk·desnl.E.o:rque~~!8t.aso su rums.{e:n "I. d pOl.kicn.. no :~~s:"..CRQSO de']oi.he.ldez cieg~~ ~ l~ ue e:s" rnli{iSlh]~.sinq}Je Jil6s0fo"10 sepa.h.rdidilS" Si el cucrpo mm'tal1 eo el ha~'1 ]a l~rh:'i::i du:cci6~r::i..outrito!nd. d ~L1.'~. miemras qioe""eo uttus· cli~Jogo~·. ..o..duyelldo en .. a·b J:h)l'la.'et·1) .. Pero el heche de (ltl~. cue'jI2o. En '.as. cl:g. fan" i o ~ r.te. pos~t:.9ueral' es b.. .5 .obre eJ .·eiLarno·rada b I>umida en .~~ JcL p~J'to.ilfd:i..nco)ltesiahle.~r el teat ro asus gu:.1] .q. COnSO'1gJ?l ella de un.(_} Teab sot'.:feeluar demooo irnpune: dei>J. algo del Ci!J erpo e.'~ R. J !os: crtsuefios: ai..se !illude en la..! QPe:ra...~(mNm)1t~aIJ~• J .1\~.: t.i.:"'.. lk l1i1.:l'he.y ·se:g:uh:a.~'~e:xn8.poli'ti L:U.Jw.U S: .mtes que b· .lt-diaiieir Y ..J. jU '.-q t :~i cl .:ste camino? Ya . C1l!J<S..'g.t"«SUb3ff.e:exp:eri:meiJt<.::h@ defee1" moso .iento perpe~uD de·gsdlac. e:Fl 104' tnujici6..... rnujer. c\':ocadQ sea el ~eroe· .l' 'f.~~~:.si~~iI~ en !.'pot ohm·He Zel15.A. de lfl. de fi. Y<l! j:ln:Cde m~tdn~'~~'ohj.:1B{':1~).l.'ethorubi'e !Nl!:lll ['Onc~m_pleudad.~ I U:p.esta . dorain ~(].!_aS~nglU-as: .mdiH!!. . ~q J.l"un modele masculine «pure»..dQJ1es .~·~~..Il'TRODlJCCtON" el tinjco que se.blic"in~ 5 d.. no se pcoducen s:in connap!lrt.doo" g_rjegai.ll~i!"Id.Z>1i:(gidli} \. l' ~ L.a:e10 .seJ£ltidq-s del tennmn.seg lID i1a :OJ:t~r~cj6n_ .M dos.I-FT.!Ii.:Q§ible .~. hdd arca Helena.()en variasocasiones.uf!i5't.!. qMC AriS16u:le's cf'~ dl.:L'1Il movim.1l ..[i'<t1t1 pe.'liln.csht')fa de dlejJU"alPlat:6n.:]]0 la e::...:ign~ se esfuerza e1!L d.~ais queda le.rsig~ie.et esfue:irz.duda'un paso.:Jllldo a I. di ilog:os.JIma del \'l:lcron..ll.'~rdi 'clem inreei qri:dad . strpermacho v mfs6gi~.. p~u.~ L . Por este mo~i:vo. tlcrtdj. ~ RIO nos esforzaremos en demo srrar. du.l~ np&?..~nq.:ha~.:i.(odll eI1Si.en subetancia.sb~.1~ Pero bjen:'e:s.iJ. 1=:1 t'kaIUl'ile3fJ de:ias op(!r.cuya.erde.iiidit.Ie'expu~1'lm.c.ehje'J.de .no ocJcs h<1 anticipado ya'pnT !..I.a.r:.l':l.enerico \' ~'~el ~i~p'edi:ico.lubr<1comn ma·c. En t:.l6-· sofos.erpQ dfda~: mujere5. Y: ell CQmf.ohn: rodo si se h"U. como \.c @!~~."de.lfl\tP a radamenre sistcrn.ilC]oIl de una. Que .'!~e viVie 5~gfuJ el"modeJ:o deh. !.defin (dAD de]it cj~ldb..i:H:.spor l'ellhs6:djer 10 fe:rri~~ 'nino eu ~eI ili:~r que filo'sofa. Uigein t'i..Oquda'estlrategj [! mat6.[0..!fU_hllllal11J:nrpar:r:c de I1ll1jer 9Qc'iDties d.Ke.l.'~ beElec fici~l del varoil f"il6sdffl.ad¢rtpht.. e:s p.e.y. Co.~ ~~ ~8.:iequ"). va.:'9' De aCllerdo.su p-ei')!·· 3.e.ta5 ~ este ddlp1a.fi''!.. samiento? Sf h_. pi... comoalgunos-e. v h.~~ :p~mt." la m'!J£lr. ccI(:pres'pOI la l:ieUezili d'e&Sl'e.f.~sae sit uee.cabo en' d..pMrir de esta Qper.a. COl'<l.!iticOII...j 10 km:eJJ ina ." Pouchdle DttBoiis l".1iS!!~sill.q~I.. irnp._'cr sit:! subtaya:.d!. que jal'nlls se:Uegan a .Pf. dolores del narro»..PO'f.e'lI'Qcci:dellNJ.o sin difjcri~Tl!"d. .:n.ofllo se'ha hbl:h.cuSlilto a Sll ·lr:JteUCf.·. r- C"~(]EI1IOO ·19 ll'4:" . .-'P. algunas-s-heceo.~.enea.-Pfci5.mJJ'Y ~I ~lnl.l.' R~f' .1.e}>~lm:a. c."'III r .s ~U~n.yJla ".viaJ: eI cbnjwitito de repte·sen.

.Ue11tlf:!Il.ncl:l.'lll:r\:t{l~ {44'~"}.mf'"'l."'A moJo de conclusion».la. (. mruE)ie'tl.d.~1 ..""J:dor de doe'[a.'c.~l)rte..." lo. .h".¥~mCQ's.ti" ~n5 h lt~t!hiO'Jh le.¥.he I. - l .apIp. . 10 m<l..:.(N~Yflf.~:lJ:~:cuJmg: Up.~~d4~10 politico.e.' 'habit:tMl..rruisici6n·~1 aeshl~~-. .6~< Es cl~'sdialp.HlCndo.~-im quis:i<.J siempre-> '.jN'UtODUCCJ9N com-u..jj'JllL"..l~_SsPaQlc.d<!-i~..."ll..(J ~ 'lJflktG re:1ii6I1>d~.eiudad araos .1977 m~.drrirlad 6n de.lte:.n'a dej'<Jf"de S: f<lyra.rn (la. silll1td.m~mt" en g-ml~.'I:<:1"i:i" d'. pollielco.r--J.'~' ~. h~ mu!eres.~coml.~ X:et/"''' L'fjc)mro". ". "6r·. qit!:traria:. 1:l:. Tea~ldftd otr::o lugarn! o:~'Eas:fn.~".'EsthY"l~e g.\6~. ve'rsiones' con'ireCIt'l..a 'que ae-alxreasf ·.i~'-\ltosn) ..~ aD t. ~84~<.~ iTl~J S~ "tola]id~(ti:rt·1.o:frri'h(~'.1stllllNLt'l. <Idilg.Ellmlr.n'1iii:..yJg..b. A~. de b~ IDlJj~C5: At6-".'\de'"~()ft:nlerilllb' pata i1llenl~J. ~......de hlle y COill.' - _ .ai :::fYj 111 pel ]i.(.pensllIrl su .: ~dif.9. pocicr.e flls. Cliremne~tra"que ~lJc. .~'~P{.oo~ o m5.nombl'c(10· fem.s eesta :6bra+ll~T"on 'i..€$-. resumerr.'.!:L\1"1~lilJi!il!l ~'.i"fJ!eJ}. cpmoci. ci>lS w~. t. 'Ii&.f!"':"'ebJ~~~ fenltmno.t"e.I.una ii1~[Bla ve1:d.a". .10 I!'O'!!tmO."C<:lcr~.t~. ~'e.~{ea.geo -:~ IS! ye~ P o!.. ell.d.lie eri~~~~!~ ..foDma del.' eLinst81:He..r.·que .ddkrrv U1fl_'\'l'l1~r9. C"Ol1JJ:OI debe. ~ t ~.\J arti o::n~''.illj~r~:.' d() _ r!? az.iFb~.ta...ja t'JMclaid JK'1.t1ugaI e.U.. y ti" PlIl pje(h~:> .sG!iiH-fi{}.1se. .fOt1~rctkjH )" ~l ~ ~.£ntre .:SC pdfiC:Jt!J at :5 etvi\:j6 'df lUnar til·~:d~...w.)' SlIbid~.tdt!:. "1:! =mUfl J)o!' B.roO'6..r " W~$e «Repoli:i.2.p. esIa hers de Ja"ii!~!'ic.5lindl'e.a~'i~..Vl'~.avf~ .gueJo. ~s1ltili".a i'Jet.SU~i.. alJ._. -.:q_1lt~ql.'hCg:neIra. b an<i:r:du'p'ttNcHCCt..·I'.<..e.e!> 6a' o-Ia 'entre: 100..u l::)..oote.• I_. '1~SlO'd. 11:6.:~"n¢l.P:arl~ .>-b!onl ht6:'..~ca. 'Y LQ'I1m. ttl~.r1dr. alegran o/::.~il. _ _ . &!'.:. ~'~I ' ij '-' ~ • _p. . . q:mntUidad.aIos ."'i~~!!(le. .mpJ e.q'~~·<::TI1 !~~..fO:s mi~tt. ~- ) • -.e IQ. p or una niu jer.'!x aCer..!..m. ~dtJl("' I~ Sob la· dieta 2· iO .-8~..zk dos los.1:l'Iacd61l.c:J:pitufto." lJreg:Lltlira .S.. • . ('"IDn ellbn~..~p~. fi~''.en ]:a.tj cae-OR arqncUo..&.:. ullllje.~al OSnijadcis. Vi:t. l*_lLF' en·.estri~...1 'J _ • ~.JQsg.. "-Elln .~aelg':.9I:H~ llac(C~des ll!!'.sfrr!U .eg un oper~~Qrn:iu~ 'tIIlO.liJad dda~ tTl ~~es. de 10 nue no quie re~=i ber I1Imh. Vi.Lh-r:<ode Poche).il.YD. . t1r:~a}3mlJljcr~tnl.n!poo"ib:le' de JiI. pp.eLl..t: .:. .t!]j:b~da:'.a ..'ld:d.O.cJl>~iUlV 46~ld.lamo wmar..a...." a t r.rva..~n.". 'a_ decfr .:io. 'Va..17 ~i F .fuu.r.i".." <.m " " P. _ • ~ 10.n.el.oo. Lo~ treoe .'£!:!.cit.ciihne:ilE.1986.11'SU rehto So.Im'I"H~n. S'e. '~v1dil ~tJ d JOS. .rl Jil poh's .:itli..i:I. ':.ofici~. en.N'~''l. 26J-.HC·f11. 'oena8 d~~tan." Of • Elqk!eta~(Jr d~Jg'!c s': /lS!. PO~~l1leea. r~vida.~ li leLi l"ilnkl<~·.hC!. p<i""'.Ia Gtcciafnl~~~. dhtjsi6h.. (illJ]J.r<:Sl~ruS. w.no~ c.. d.8ezilctaJ. ~ ~'~~ .:mo~ sospsendcrnos pm dluT'----eJl dlf1do ame§lH:C.rucer'ca.dIJ.£.:-."(6d:tk: •J ~i '\.±" SU~~· .<i: .Oo" A IlQ' ser .~::mol"i!fus dase2@oalrdt:id.lyreal~l uoo:m~':iw.r~sp~Q"tIJ a lad'. 9"Ue se l....~o]flip¥l es sm l~~r a 9~4i'1$ mas.ili ~-.i I:a7clt tJ!:.t~ei~ 'conU.~It): qu:e5.amillautlkii ve:l:s"i6. ""il:.tmf~.r._i!..le.I~ ~b8e.£..~l~..:d2§jJOlhbi~~....Ji..es? En~m~hus taSQ5.siguc &10. Rq...j~~.3..(b1-N'''''1U<'L!9~1:. (t. al p'f.('>pok>g'''f Et'dj J. . inchrso i:::d~~~atclictorictcon~o.se.Q· 'ilgrlemdQ.cl]~] 'f'S' l~ nllitlIFMeza rciLXtemica de rus nJ'u.. Y eJ b istcTi~dot griego que ticnC'-..:~l!d.Jti::. J.£'il£l~~~.f.I%ri~ .rLll Sllsa.i't).que .t?twe II:·V ~l. mi5mo5't:mbilijCl$.d t (:bmc. ~LL- .!!:~]na \~ de \ (.2:al'se.nombl'.:jd placer y ddswEcilIT]en:tcr» f«ClHli11 do .': ]98?.l~na:-b"!! S.elmislJ'lIQ tem" .. 1)11Qmenta en qU!~'s~ desenpdell:l.I~!£i0=' tunorit.u~~~~~~.~QS ~ .<Iiellll.ntF.__co:Ei.._ .dd.·..icante> que se :[di~.". . resquebraja.:Je lao romtll"i.dviL en:touces. er d ''-.bf.I~m'.~' . t. coln~1:l.de la ·br~clh.llIJ.ser ta f hL:'J11bra C1.e.- ducia.j~re8.t:liJ qneel ap""Tecen Iss muieres.~.cond ·cebidos.tr.[:ira:m.i l~ .m.:e:<.o. t..e-lo!J1'-" d horu'b1re @!!&enrl~a.

IQ. estudiar Ia .'1" respccto. sin que' considere que ril~ex~i dad es algo iuva...1•.exua4~:..i:l '~utre ell-..modo. tan plJoh en [a diffrencia sexual y en l(l's'Pl'o)~"(ljm~t:lll~~S ))IIT::t ~pl'(I.aJj hombregriego en su relaclon COD e1 orro.~P-eJre!'fO encon trarme m.nocien sem~j:anre.En otr~spal .un ml5mQProyecro---pted~iJ. O'R E'EMENJ:-IO D Y [935. E~ predso'afi\l(]ir' que. ombre griego y 10 feti:ro~ nino.1'1 'M"~o.eguida b hipores]s de quc"]ei~ griegos.de p sreoan il~ S 0 cemradasen isi dp:sf. vuy a Intenrar dar alg_a~ nas oIcllaudones.. ojos. en eii:mpet'l1.l.H:: ~0t.a.e~u! ruujU:]1l[P..(d psiceanalis:is.~ebasa en :5erali:eJ!fintiv.aC[f'\l'Od 110 ob.menlna.de urunerarecucrente.iahle.hT. de est.as sor preu mila qm" :iluminada por.e~...[On» de l~ lJ. A prop6l>j.)-. qu e un a de las dt.:' d:a gl'UPO.[~~~Tlt..aHda '.rnoriiocle .emhsnl'7. c:da8tmfe .J.am!.:ie 1l11.i~d . sig!. afirm:~ci(jn d~ que). mucho mas queen veti.cadQ .dCln_fem~oino.S<:.pero-tan ieqef!:· te».:aroklad.e.e.J Ie s. " sr.a ia de ra .l"il.ac:.id= c an.ehs griegos. co. no hahia lugat ni a adherir.id emos.f~nJ.nocieu ran cc:otid~afl~. TrSltiirH::!ose puc's de 10 femenino :::.. co a. m ucho ell . cuatra de . qe !illuchQS illte!rogll~R~ que. iuvesrigar los prohlem.migml de t:lqu:ella refiexi6n sa-lire <:est.. D!.hiporesis 'fi-eiitdi. e:tr. pr~Cf:sJineme pi:ohibirl'M.Ro:.sl: ttl.'los'homb f<% gr]ego$ fI ]~l 9 qe es p r.m~r e :.::610pen saban en esto (:0.importaute de sn reRexi6n.m .gQs'queH: ocupan de (he.coneer-.ic»l unosa Iesotros y dan·te1jii.:i.· hombre se sirua en ~1b aa.finido'tlcs ad c.~dom~s' peOdl.'t<l se~t iI 'prop6sito .idad fe.JiI.>...c: halle en modo alguno feminizado. lomt h. y.a tefereneia muy delihL:!mita-.KlJ~tica.INJi"RODUCCION t::!.Jas'exl1.ais <:!.ci(l: [a lI"..re1l1:ciQ.'.n buena rnedida.11 de s e.ed~ '. viri1. Y se invoea 3 Foucault pacra l'efO~3da porqne S[l uJ..vec'i1arh en beneficio del bomb-Fe..iS. veo una oo~~!arlte de. pcro pam cuya courprension llHI-ent6 pregun..que Freud de rtamcnte ·no invenre. sin' CJ1. una pacte muy .1!'" da. Estes textos fuemEl~cr.Lr'abajo. paeaesta :prudemte' desconfianaa. Se d1!> elcaso de que. PQC:::o.~. rienecada uno . riempo modifl.:ln'Q.abla en una de S~l s ca.ci:o_TI d(_~ «errvidia del ." A propositode estn ~'Xpre.lt-i{)o. e.fi:cRri[ldefin:idllm!::.fllmiliar» de «esra.de inreres.aJi~ls1 rnierstcas que otr:D::i'sruell il1!w]ki[aDH:!'l~CfJi~.prup6s~t~ d~ J a sex LJ~.l'.Dte·que.es debide..«deja-I" g un ladoki e:_\'id<.h'ist{ld:adore3 y . sin em barge.lo.tHS· decisioas) planrea ~lID.I!.generul de ctlrul.d. pthsih clusodeeplazado (alga dc:~n que [10 heinrenrado bQI~t Stst~tn.B-..:em98 uo es grieg-aU. se puede [(ll'ffiularen s.::10 .IQ8' pensasnieoros de' ~a\: d R 11Orn. en l:a Ijpvsid6n cntrelo acri.de dJO\i multiples .ici~.:~ en por regla.an.ocj.si61~..ad.g. afirm:"!1ciones de <:S:N:! ·tipo porq ue. freCller~.tim" libro precende .l\odrep~~Sa. por ·. de self V[J.. debe:da.xtHdidad tal como .].'lmtes~uyaint.aran.Qlo.js ~p' S1U -p. \linQL.l11a.de Ia difeeencia.n.o»:.fuan con.a~.pre3elltfld6 C{)tpo sU:ie~ode 10'20!iticQ.". siI. si IHpcilftic{I 6:eCLlfl~idcra con. nfa sobre sodo . l' porque [lrqcla:ma que Ios griegos no .pendi'ellie delptl'ico~rmiHsi~.c:H.• ....::p1ierrefc:~enll:-i4.de cond'uslion.8tittrye lUI argun deeisivo.j" tos curn:a si se Lote.:0 y Io p. P or 10 men os. p uede 11Rhe•. cia sea bstil. Los.e'l d~o ~e'4u<tdarse preiiauo'de s. Y.i~latiAr:a. otros» lea ·C0fi.el'siO'n it.qllf:' DO Se ha t'[~J'tlido iam'iis de IIIt""tlv]d'jadel Pene. en el.uj usta des. a [ainversa. en eualquier momenro de la historta. dado que . el heeho de que.ill~n ~i.corno. en. en St1 primera veIsi:6n:\: destinados a revistas.ntt:! d que rnauda y el q ue eS In:andadl9'. ilL Qn de imel!ltl"lr compI'enderle'que d nn5r.zon. a oponerse-a 1:1s. no catece .as que h difercncis sexual (dHei:e.. pnE'de . OPER .s .1 ainvcsdgacion ."Qi:1..a ·$I. a so J~ prolxlemas quepLult'N . d· .1lJ [lOC16.~iv()..UM lnvestig. de d(c'"Ttli :envidia de. a guisa . '1i~an~C l~s observacron es de M.se eucontrudo nn. a ~p!()pChdtode' su ser s. tan fem-eni.i"opio:.du d.pnHlic{)-(apartir-de la presunta lnvcncion de esLe por parte.na.cia.l-en todsvla abiersos .e n ests segunda PD!o.dg ""l.omo(·lpda.eUos.·an.A 0:.n.mentd~s il:llleUai.rpd.un dudaJanQ puadi. '10"" POll'chdlc I ~ R6: ~·19· '~. consrnuida.~iJldad.:!1 psi~oan~l~<.bre: 0 d~ 0:.rt:ts a Fre~m:L9 Hec ho q [l~ no ~ .do .tnttop6k.doT.

Pioris ...O.lHlteO prudenitcmeme So su rerrirerio.~w" 'CS'J..] d~8iCllrso oficiL'l( con m'l.euanro.m~ de Ia diosa y.tl'Jl encuentra y. l(ff~ .'<"u:.. .l!i.y·que c:t'ija que el jnve..i"'n~. ~l corrterrrplat Ia desnudea de l\l~n~~.ee...9~·o..~t t']~me~d ~ dcsdc d f(]r~~ulnd:1 en ..~rh..habla nombre de. con ~IUH.~.[ldo~es .d..qpkn '1'lres0s cf.:. Leu Andreas. Tiln solo me q~wda. du."f.sm])emos que l~pn>pia Atoot. L' ilJ1'WI'r .lNTRODUC:ClON HL O. por arnb .-.j"'ga~.!\i' (}{3. que yo hay a jnt~ntad)t} verinO:O<lr ..dO.."'rl..$ PQo<!flmqse ""~"" .nino.6.Sa lome.nt6 I:omo e] presramo de.~. de merodo.i de l' t. ['17&."(. indilsoclableJ!l!le.~ 'Q. plD~S. JJID ~lCC'!.W<q.'r«~.:C .. que: hab:1l1i} podido peoSlI1:!_c.co~o 1!Hl!lc1nvitaci6n a 'CO!lStrullL Construir p'OU~ sansfacer 13 p-:UI.._.r v enga en: su i~"lv~igftci6f1 oon todo Io que' es--empl:!z'ando pOE' Sl[JS propias eleociones+-. i..<1 «plenitud» que clOniliLlci ria :l'cada~~e)(0.JOS litrliteS3 que no's cons~ltiiieel~mente. ceistaliz ado· de:. P~"{t y (. y sin UlJa autful:{i~~.. eO.i!:.'.!\\burice Olender. :que. elIecror jU2. :~f!! coneebido Ia IeferenciOll.m i<:'nt0 d~~:pHes de 1~redncclon do: e. de .a. al pr.al PsiiixumaIisls como un supl.uCiI!. en en.cj·i.l.LOS. . P'.ri}l'HlJor. LUI10C. obiet.~r.arrit!i . f':podi. las elecciones. apostsr que ".JlI~..\d)\ l')~ ':'9'~r i. hemos inrecesado P{'l[ Heracles en. ~ '1.fld».Jegas ~ p. ..<!pEt<lido {po. ~. me r..c:o[Jte~rh1r e~ a lot ly~~lI("lr'e desnuds. lare~."llim". bseuce .lo Eeme.¢ en l~ f~.'I.. realmenee ser de l?~ modo? En un universo de.forj.. in f"....". d.. f..PERADOR FEM..l'~' \'eI!_..rf<i.>m:.l1 no <lc:ib"..11idea de . cmmogOllf ~ Wl'it en l..ent~ '''M''0l't\> en h Eli <I. No i:.~s=..eli \'ipid 0. rambicn he renunciado a interpretar las imrigasdesde el PWlLO tle . ]o.IIIiJ')'Q"[«De r~ . <'t'j.d.r.ter.e' ser-sexuedo.edco...)t'~ en II. {ili~.La e ~to<:lu~ci.>ltJu" i:}.uirerpretacionr los otros porque desconfi:an de cualq'uier rarea q<lc.>! An L~" de.?" priesto queIa madre de Tiresi as EO'!r'l arniga flJti. COme mtnimo. P(J!wt£s.da. I(lCn'<&1.JU~· ~S.si:f!~~lo~ el pO:J'ws gloTio.s".m~"'y.:es~ltadbn d~~l*.m..:lhd. .. 'en lo que respecta .~C:$ gT. unas tests '!"I 4.' 'Ialeseran.l ln "~~i'2nda? .. a 1m resultados. no he creido UIWPQC'P necesario i:muUJar que. en Lc' t<'<'i}.. ejernplc). En . ". .Sh)~iadorc~ oj' [os psicoaualistas. Ai"'. otro». pala br fII £II lirrro.biq".fe'. [H las fronr. realmente esperarvorna co"~a gu~.~eElisHIs se ]jC jmpo('ta.'1 Io que el imaginario. /\ pesar doelas sugerericias recibidas..s . JJorque el poema de C:alrrnaco. 'e:!1cucptren aqLlllo que.o'Pl'Ogr.'jdo1P' "''"''. Por orra parte! ...aeel'[u"J.la base de este vtnculo de 'S.: p!'TO. 1:tllawn... ]OC1JLt@:f .c. ::. guna. i'"t mro Iado..el hh.-6~.. eepresentaciqnes a )..:5Lidiscreci6~1.acin liFl~ ~'(. P".Tam bien pmil."..op6sito de ]a coodiicion.U"" 'U s]gl1ifiea" ~[I cualquier rosa.a:rna.a base de ~~3dO' e_or d otTO se~o.1.. Ies Los utiJo:s porq ue .. a prop6si'lo 01. obligacion J'edr 10 gue Ti resias ]ubla visro:«e!1 Te.:..l.b<}.haya de valerse de cons(ru:cdones.. otQtg'1:I~ [a V~r(e que les cerresponde a ]a h15tona y a Io illY<1l1iable..tl!T)oo."7~:j..1!!. J2:0~a_ha!J!ill 10 masculine.:.looo:r rieneque eontentarse con .do n1as' .~~·nt~t<l!':_qU!ennoshi.gatii...e('l" ficidad. l~ hombres y sedirlge a: los hombre's?'! '.~rHI(. I:l!O he creido que fuel~a mi..a de S LIS actores..gen. sino. [P"YO[]. PIllC:S.:(:(m ceder LlI.llllll:sion rebelde).suceder-s-es d Jldi M:mal que se expone cu~ICJui'~rj] que t~abrtj.l..'ect'l( SObEe Atcrica que.ado-si se.8nt<l't. A] 1re..Q· el su esp.t.:.e h<!....analjsi. todavh me p a· feet! que se-Impone una precisi'6n .jr una po.U[I.O~fm d.y dd hecho..H:pUCaEIl±~ eueste Io.Q fuslona-eu una. pero .'~ugi'er~ simplemcnre que ba contern p'l...hus<lr tcda-snerre d~ p~ioo. /\ persar ae las presiones ami s~ tosas.ai]i'a La pena aaumir esteriesgo.31 mcdidJ.' Ell" 11o..1o.· a~=....sobe'rbio" .. e~..e[a:s dd. lP:a}. '[39·. '''' ~ 9'.io..ci. de que la IDlj<.que cueste.Co]. 3~cifie~ momot·nto mi·nim::ilm. su relscicin eml Hera sino para cornpr.wodlai..ail.!Reosar111ento' g. isl.a."..t:: L.mi'"f p_')'.'l'in::sJ .griego del anir podia 'fe" jer sobrc ...n esre n(:olog1smQ-]o «inconremplable» .lSO entre basridQres iii. Esp eno de esre modo habei. k .p refi er-e rI glil.~ego: .red!".QW·el deseo de.~tepto de lllbertad.u·i.. ComlIltl[ ~jperad(]nes d~.d~' ..me permite. d.a ~e:.:]full.." q""en~ h~ d.t ~~ Ios andres. en ~W articulo del que tu .:LHe ~lftcay 'il~" Pl~J'ldl·d.. no nos. "[~ oH~l~lm~..idn ~ql!f con unas reflexiones de ..:.:~6n de comprender ~ para <iLlt:an.so de Ia . ink.

to .U bis:roriadpr(a) del hombre gLi'.T'~perfinenre.. l!1n Jl'lC~ ltot.iitD[~.En' d ... d.[) •. '1-_1~vez qr.C'lCS.ii!>....Iemerrino.. sin ~tlP~ a~ guna S us PlS[S.onstJ::u.i.} i\ ]<.''I!:! 1ma._ esse Ubro y'..9.Ie~" o tCOel110Si PQ~ que sab er . Y imo se qued <'I t<lifl contento ._~ <LHtol6~ :. no pued e'!) descif rarse mas que a[ :dJt~ Iense de los ensayos y 108 CHores.MonSi.. ~j no mds cerro . rexros.1>i<:. N dL'TI... loa Cf.: Eric'Vi g".d[:!'J~ tnaclre.> hq~" ·dt:'cil!O!:: .. "'-lul uii h'1'Al!lutlli'lld ..-"-~.adones L.ta pulsion interpeetarive.tb.AS MUJERES.~cribir]. S.oe. eti6.. y' mucho de 10 gue. pt'o. (cOI[OCl:rCq h~ s .~~ ci~t(lS.... qu.~.. M·g.hn..lIe]TO.-.qllbi~ru".-".an.~[ah.!u~.ria denominar el procedlnriento de «se..S.e.'l>C.. l. . mucno 9u:e S-1tbcil. no han C>eSlId2. o~nl<:.en e I pen ~>1m.fte.critiro tan bcnevolo como s-iemp.ne:tll".ji"...d~d<:5d'" d principia.dc .. y iF'-' ' . Qero sI_ te(l. a dj~.iegas· a.Jle a<J'!lcllanne a Imnquear una serie de..E!.= .n vertidn coon \~Z mii.dot:!na.gr~ego podi~ 2ensa~ acerca de]a £eiD}Eli.'amhio. P".e.~ ~JQI p.ERES Y .. de ello.ilI'«00 a rmbf..co3ndo Ia ].. _ i'~iJQ ~1~~lectll~l<:. Si exisren. tanjrs POI: lru.efJ esta hj~tqtia. rcfr.c. Dernodo q~e he evitado dirigirme porel (~ Agosl.n.l!n...~(jyO..""".E..n . " """'p~. ha sahfdoesper que se eseribiese..n· u-. de Tiresias.: ~IaUliee Ol.b!llir.l&i.._...g1na_--k.La figur:~n:D. LOS HOM... p ..nsda acerca del jnj(. d ~ .l. qiu'"~~: ""al ..'lQ~ gdeWlS.o~...k~l~ me hufl..(I1dudar. " Laurenee :i(. ·ac:e1tt"J. ~:t>3.agudlo mjlS" rno que se pod.sohte:'I!Q~' do a' prop6~jto de la diferen cis ell~re-los ~e~os. h". a Froma z~"ljll. se hg: ct!.p6sj~o de S-1!1 tcg..j~Ji. Yo HruU:r..t: rUl[a dela homosexualidad dc.:<.i.l:um.o~.d .ei.l Jl' ". "umu por M.HeJ!e.: [{[:!uata.o.TIC.." . . ..i. Esto Irnplica tamhieu hsblar 4X1Dl...mos." Ia "xisl"tl.I?~ -ji~ v·. iI!l!.'""gQ...~tj!l3ciOl. 5d'.:.'tll {.el joven descifraba sobre dla 8U des!I1lu<:.efici-()~ <:om".: ~b.cr:!diel" )~ Yan Tho". masculino. Detienne pOI' hahcnni <:s. .1I. h~oe Yfo mll"h. "'" b. v:id.S . como este se sueii:!t'a ui SI mismo en operacidn II Io...OdeI9Sr/ .. de lias c.s encompfirldad: a Patrice Lorcux.EL E SFUERZO de Atene-A. sugestiones. . Indepeadicrrremen ~~ de I~ doo:lica't[lfh1.._ tade.. w'" qcice. M~i'DeJ.im .s 0..bacia las illterpr-et.d~aj' que hahrial~ fiiJa~q Inrncdiatamente mr senride para 'nosotw:s-. ».IWjE.(UII nyenLe} .80. "P . del queraruodebemos preve.clgu""" deudas paruculares.dooes gr.Llem. sldo preclosos.

!)""in~:r.Qi· cl'Y l~ ~ps.~&l..of:itraiio·de.n.<i.i . pad'o:». ~"94S).5!... RCl).5"clYnpcidos.6ri ~\( i~ pel'<i1tJv. I:!J~Hllhr.f.m6~.lulru:cco se h~ll>l COrWIY!CO"'.c. d.no e~. G(l1J"D'~'''~ IG (lJJSlm:9rib r:~F Gtu.r1JrH<:Ires.i2~'l12 p.-\Lgrabll[ ~i(lbtt .<:: "!"d".. ~ 7J-4~ H~ ..... ~ mujeres .. ~ g"~~r8..' 4.W"tl:"nlQcS'.·"" ""'en'a tl1:n ~6b ·If:!'at~.~ m Jjlt:Tit-ar.(_'1~ I~.-![le."!mh~i~~'~ .'hrs t.Lj[le.10.'PILl.. lo~·esp:~rt<J!ll~. ad dudadilrw.o.I EJ. PhJ~.'.. '.ioll~·le. '?~.c'ida:oomo~lamvcellto<l'.~M(.L(bieUa.. la "e(.e[.el id~1 ":r~ y JiH-gnerra.~i' 1::.ea laque ~ se cQt:LSJgnil:nJ n:. a ~cli{.las l. su m'dd'dQ nia:~culiuo. ~Qn·..."'..~. de J:::t~ R: ·7'C Ei "{. ~ .legisl'acLOn nmerarsa ~en vu:tu~ ~e!~ CUt'l.L"tt~.n~ct='!:! .'11doc. znucrto en lia. " f111~~.~.i" (2r~d:. ·d .'!n.i que.lSeR.Fh~t'l..[ip.'=D. .o ."·)' ~:xg.Es.nt ap~. .' d~\ cn::".m~]ef'le·.· !OS' eI~ I..±:l(iQIIlC.aru ::i:u~.lCdo· la ~ esta e.W~d0t"l . LECnO.:.Cio mseriNl hil sobre 1a~tumbados ticombrtl. ESp.aba pe.ri'r1.::::.. suficsenremen~ ~ re ·r::·kpH~it.rrie.~ ""fie"..i<'in.rmHJ.cuatkpgrt"rD(~f'l11i. tlkboi: Ericto.:Jde *..gw~aleDrJa sl'l'e~rdamos' . A.bcHa . de 10's c01uba:tiente~~es ·Gm-ta.'recifl.1 ~u..dLada.. Vb!.r e:::!~.. 'Lh'U-iM_O. d ~ug' mii...:.i.iillcs 'pm.p(j{r..e'8" ~"='1"~Ii. cierro t.Ii:.. ~n ~o '"..guipia. 1el hopli! ~ y ·AM!6j·ari6Tl rnne.P{l1larC{:l.1 t~"t~. 6 l.ra~pa~6 ...\·Jjtll'li(s H d Ia C':~tt. pere .~.-ti. KC'elle \ ccibndc]os de Joshollihtes C flldos 'eri]a. ignfl~-vrum}llID"l cnli'br~t}~ ~.l~: r.I"" d05 H ustres . I~ tumb~'.~ lEk:lt~·~ LdlrcSc. LA GUERRA En..i~te eEl~~1.pj·.'eI:« fjb..a. ·a.. . ._ i . p.t.a'~"(:U. <~.U ..cs.dapor Tir~~~ .on.p... '3S"""9.Je La ..mos .r o h{-)pHtico.gu<:.lcunbas e~[as inscripeiones-y otsss ~ ~..>:r.. ~' . d d. esp~rt". sobre una estela. de losl'Iail'ei"ws.re. :t.]"" { ~n ]..Jt!at.t.1}Ot..M lecbo ~ltc 'Q~rt:t~_denf~: edemas .""~"lInt.' . ..p CiITr!il!::S b.n<l! de:.':(p~estripci. k" ~~iJ~.JmbieJ.. <. CIl'.h~nt.c. it 91'00 d~ ~od:a ~':. :"l.': ser.. n:t~ed:e .~dtnIii<j a P'l'l"R..:{i'rnk OISC()lnO deb!.!l...p.Kits er:!ll:tcorio.J~.Ic fl(lilt~.'! •. d~c.~'?'beth:~~na ·1.. I 7' ~-7'A )'69-9 -7 1""- .. hem (l".f! i'. "I'<4"J-4. ". guer:ni ~'i[!o:silf:.d .l?.. at (:.t.

I..dss. . eo.corrro Plurarcn •.. .".ued~." e p. Ii'<::<."O!].:t¢ng~ tlttoli op Qt:di[kame.I{l-s.]..01 marrimonio en E~ .. g~._fuerteJn arl'''l:ig~da eD un Clj.".ol.o..tre.._e se'~~if.l.i lac·sm:.de IS!.. . i'lnt"rm~:r:l:io d. .dJos en al_g~lil(l$ eexoos: vease. ..f2.~ ~:m[ta eI parto del rPi~~m~'lTIodo que elboplj We soeO.h:01! rlc b~ Term6pilla'8..3d.o<"-Iltedelh.. en..".tL!. . «Osservazicnl sulfa t"erimopili y I:l>u.~ pm F'hltan.-....Jcsi. [nacimiento de p.. ocioso es decirlo.~si: N~PL. Los c<.. ·'''~.~f. ri~"rf<..6d.o e hupl j'tioo (pnT OJj·~.11.gaidas lasjo""~D:~~ . e. ro:~ ....~o'6~ (.es>·es £brq.iniciaci<m .~ l<u:eJ~.ortl~I~.l "..ts rradiciones "DiEHl esrablecidas. . A de r ~'it""lA:5trifl...).p~ocl\e>:Ld6t. cer.. Slea 10 sufkielltemefJe fuerht-:--cmn.p"lfrk.d:mi.<':"".g~if'''·'4..010 "I..sl2:le ve~ obH.!>d 110 ~e<! mri~ que una i:IL.•·.i:!.p. l7"...I"'II1'''~ d.~?1'.I!Il·~nodo :is t!:Ka~~ m J9 rocr.. dehe exp1karse" a1 p3. de ~uch.~· V':a·"~N~ro:>l~u~lO 1965.::mpi.rpo' y del cQDl.st. fia!m:if!ll19 d~29rti:vo a1.smie:.a_ alentreaamieruode ~ ~ hi In uj e r eni"bar=ada.!>.:Si heM()S de creer una (l"{\did6o at de f\ ~ ij It \J _.del ciudadano-soldadoj'En la pri1cr.t.da ~ qndl.'i~.de ]a p._ue '[an .• upone. U''U>:P'!J-"i. Por 10 que resp&it& a Arenas. A'!llL'l '!~. per d con ""ri..rtlll1te d.~a]a matiernidad4 0. POl' otro lade.JLrcnntt'."' En u na p alab 1"8.rd('".tii.·Plut . C'1li Platrm.1 estarus..:il! pr-opla de ESl?-i:uta. e:ng~dt:e hermpso~t~~ l::Q.. car fuem d~ Esp .~Plururco.toa'.::: u[J.~~.1S:ge.. .p"..t.ln os pumuflente espar~anos: 'S. CIS"" p.1 d.'1 'vatOit'"] J.atom '. ra su rilidoa ex chssiva con I" .dli. ~uy~ i.p=. S'. -asf .fi~ta QP~b:al'ti_s!'!~\!Q!bldQ_w-=-~J2_eiisrno e~p!l.:.'cirti r.1..di".~[JtQ de C10&""10" .term. "r.·~~ ~J: ~'1!-~14:3:_ .(dll'idas ·'S. y J.'1Q." .e las mujeres de Esp.fd~ dol i·IT'~_yer~tlv.Jbm.cl·i~.l~[ . .·-po. Iii fururac e.muetH: de U.. roig:im".~h. . art .a:n a 10 ~ y . ~\ c7" cottlba~. no~.i.l...r:k!Jrd _Rilifto y luella!' con de:s.fI lo~qne H:spect.. d(l.a.:yesJ..e EW03r~a dod !\l!iei no' se ven e_'..:ci"l (II ..1cdigm:idca de 1..el~~<.klL .<li..01" .. DK.~.' En el easo. <I. de4'tie .rnnb"".1..tG-s ·dudadanos.(j.ne.HLdlO 19S5.S h~ [!lujEr"'" .H.'ta (1~IIP!lc~61f1¥ yen-is impo..g:-~o~J.Jc<J:" 1.o)2Q.:~En U. b'd 1.~ulU!!'L sigui:B<O~.emfot: lura v e~iluC()tltra.lg.1':::oml:.S¢ en rQbus. cons t.e. C.egos~<t' H) hdlchtQrj~.[()...-ecan solo CflTIUJ F£1:p::n-'3.erpQ f9QU8tO.J". pueseo que 1$1...t! (j.~m""''''tJ1.rt~l ..da rradicion ~s:QNUI.el cue. ~.pi~) del 'Ms'w riador p oner en d:l..dC:.-Qj .g_. s~.. '!.r~~" t~ .la rower del h.E.!!. Ia b6sq.t.6.. e::s no ~steeo: /l."".O~ l g'al. mujer con h..p".rocreado. ~ las fmflte~a8.l:3!..t(ada pOi: r~ la aenerel l.2~ de l"ta ~ eo/! DV!!l encia ...r1(thbw.3'" ran ..<. punao 0.:In: "" . ... hermosos.el hyp().. 2.nifios. P~mclillo..!. VII T<:>4 y :w.Jj<ta.)" el•.!.': tq).."<:lci.ti=$' bJ!p O<1f.-610 ....'I.~~ l3mgo.at~"'"Q de la dull31d..ra de.. p. d".s.!de d pn...lil"ue-ce condcnuda al fracaso de aaremano: 2como podrfa ~alibrarse.\ rnuerte .:~r.lf. Herodoto. qruien se encargarra de 'p. T . de esparranos (.ie....~ft"H· l.entte. hombre.~roJ1.I fin de .. Es· asf como" i!lucho antes g ue PJlltalfW. 1"h"". !:Iada: \j ~ df.Je ·de I~ \' ~(:d Gorgo'.Jno::uuas ~u'lf1s ·(ml~S S[!!<OtgClbienl..lt'tflnD evocar ~~:>t3gimrutsia que·su parierne F"lot6!D {Oi)vertidi 'en un Cl.side.fra el r f\ ~~7:aJrn delenemlgo.I".f~ ~. .4 f"9&61 PI'· '37-In.e !".:a.d.ptO\. b g\':rma.iil! pJ.S'd\e eI memento en qjlJ!.e:'.zi:llie sp~rt~n~».r~a.r ·su parte:. medida 'p<ll!.~er dd te>:to I.Ap".e al <:Ics.(!)ir:'n ..· y dla mism.e_.gn~ ese cnrrrhare qu" !"I parto .D<>.t a. seiiab r que.ri.sino f'~m..... se ocupa bien poco de la:~ m U] eros 'f de 'sus partos:·-..~6.rodama r oon or. a 1'= .!i· \I~t'JIcae1 I7. . Jir. al memos noba dqaffi' ...'in d"d y' sus ('m1)p<~ n~M.» )' "'fiJ.@ es .J.enc:.estu Hluk!_es (hiba.[lleque el iso. de Lacedemcnia: 0 . l':.In punro de vis CaJ jo..·s .':{~" •.lQ.ur~ <:I:l:IMem. t. Cdti.. P"~ ." ~4·... J~ Jod'lii'u~). titudou 0'11. de .Qe.ciun pnt::fot:l jlJp.'KI'S ..".l!"aU de. por deci..hir .. id:entelT!~l)te. £~ TIlL".A-ili:J: j... '.el parlo .ue. llarna_Q.icri..ui.s: en 10 q~J.:-o r.~ I.<:" ~f'''1'''' I>paT<:co::n l."..d: cl .dtbai jI.9'."':.··.i:h).rel tIl6oofo prerendeevtrer.as a cCb.o~1 3-4 i do!.." de I·~ m". l1iTIg~Jl ra srro en Ias obras de los. sus fmtm.iHe.hia1i ·yJeDofonte explican esta rarezac el e1..d~a'il"171()"fr.rt:1rtli:u. «h<:gatiV<1s» ''!.fal.Uctl'ri(/iJ }.~e C~.a. 1.iguLiers.. .pltolo escncial deLQl'og~ama edu.&e. :~.l'm-.'Ot"cr£".. eE·.. sob~Mett_ .a.la rrmier.~.10 I43'LHi.Tj~l Y V:16'.j los dolores.0.c"cion d. Q_JI. - '"'- '.ead6nde .nt:iou. l<. l~ ~h:idh']. Demodo que es: pr~~·j~(l1bu~. r -' jeuofout.jru~fe W .a!ie ~o..g" t Fe eo es p[Q.l[J~r"Y.-"..:::ias lliu· jeres t':svs. edu..-I ".jn00de...i.(~..:. .. ue «la simi. di'.~iLldari n.h. ..\· .!. msr(i!i"~~ las cmha.· delores . hl<J.am]~~rte de ~:!!~!...• epreserua una amo:::naz.'io< J~ las rnu](:tes no ~J.ldo pOI: Czitias."t(':..'·.&>""'a mad".B.l. bist criadoees g.Lflr.rra·.Esp~try. r:i-J<':r VU j'B. _. del mism:o»-se t.y]a g.o para ._el.:toc:..qnc cada ciud.

~:ro. ·v·e~s."'c::" EiI.CHO. t lcs Sf..nta.t..M1.. que· §u[f:'~ ahandonf!.l1amaba Gmtista.60 .JJe.(l~ koli.co 7.es el m. .l~tJ.1971" ". ('91i6l.=.04c2<~ t R Sd.f'!l:..(19. [~.doc.ll:!:! \'~·as". <ll~J(l.llflcal'iv~? De todcs modos..de Djilll.pues._~.l!1nr L dlJ'.I~ . ". en toda b ci\'iJiz~ci6n g"fi. P=::lrtlJJl'.a~p._ A ptopu.e d_el!::t_a..1Jertli d. eJert"o 9 lle -leses.08·a 19. 1O} tI:S>U:l.~fan"(~ !.{~lpiJtado. tlc". ~ i~l... R'<.b." \~"(f. <)e.~=01 . ~Sf'O&a amada La valemsa h1ia ..lsi co·mo«b1f.:'- " /'. r o 6·H..dipb.inlP'jd~.I. se 1!lamaha' «la ~'lv·fue. ..ant~s·de 'd~il$"'.*~.c: d'NJ~t!Q!ita'n' M.h.p.·l·l..sirv.~C"o..Ri. gloire du h. helk~~-iiJ.e~ ~~n. desde Ia deloroaa muerte (sttmfjen# fJ.guldo:·la . p:rede~6'0 At igual que ocurre con 'Ios ciudadsnos mi. p~:sa]..i.~s. :l'r>r ~i"""~I"" :~)..0S HOMBR. 1<'Ii difuma. Devambez.~.tDAT. n dum. ~.•." 54'S ("-" la.~~cu.:ql<.. Bulletin de (.illM~s A'Ite.'l9. flP· 121·[34 (1' .nh:n:ados UJl_pOen el oementerio oficial.:t-.IlL ·IlSFUERZO .j.fj.ES Y .ldo por . J 11:.aya desd ..J... PTe Sb-lptw_"".oblu-s.t'''' .~m .-1 E1_ U:.6D aL!!!ltIJlJ.P TI.hr.e.soill-dado '! k . 19..·a.F!.. por-aquello que fue snvida.hie~).s. Q. ll]hO. bien ·SlI.. r. end 1:'<> t·en '5 U.~N.c. V~g H..il<".~ ~~~e que la. [Il_a~ nera cle I..!j.m~!ill...o de dolores U muertc.infl:"~tll!geilIJ k.cgl1. de un comf!atiel1te.. L.Spi.''''' "'l H_ M..:tdi" de h bd]" . "'7. .ccm~.if~ :Z08 _'" Pec_vo lo es-en cial e::d.r· pOI ello que I[e!-. ses.. Iejos.1f. Ies··afk:klr!1.U"'t''TS''''''~''''''.. con dos notahre~ excep la muerrecie 1.medlO d~ . Vedd".eLl bf~~.~.>' p~.lleu:fa n(!l::gu.d""" Gr. '7~51 {l:i:n}. en c']·Cei. "47" <lncial.!.~bi.(~i-' ?t~OI')hssta ell }!kg41'dn.q_e..:la epopeya. nes.1! ~JjG"i'<'h .?~'. '97'0.}l..do. ~':.d.' El 'pol\'o ha acogidoa tista. :!. como es. c..: ..'. at recien nactdo que una.d.~ do. at.~d:{l y los.t Tr~ic.jtefl~].rie~t~hacons. ?r·~p6"'~"..t: Plt'i:'tO' en la _.i!ll!age£l:e--s_" >-. ~.jnddi nidli-n dd p o.rord.I n -co - t. ..' : Es.1~01lQJ'l.ie..'f:"~che . . y descle 13 expre siou dcl valorper medic de. ~dO'S brazos de .:. Marm(Jrfd.• 6'.A GIJ iiRR_·\ de Jos eemenrerios ..- .xltiscl .1:.d:d..r .~t'C"'i. Riemmm.. sirvienra h..1" .e:xjd"csi6it de··es !:~ .:J\C J echo (eun in) .Fr!l"e"tmil-K"i"'B·eH~od irn . CMilJng".Mi-ue.JI. 1_ .~ Al diS CIUSO..e su m{srno nombre..rn5 a.. ..pIf~ figura rest:u. m 0/ !lr~.J.enctD.>%o_r" a un dt a. De 1.. tOile! 'C·ei'iiduf.ll es[.1J.e p or ulM t[.11 m ~rue. Kf!r~m.gue·5~· !'epreseluado el mstant. I. el muerro ap areee represent ado. "Dedii!)..1D. q.wd(:)s·:a~ dis curs..r.S MUJERE.Il!l~' y mmk 0 bien.f_t{l" las estda._ Kur!Z.. · '" r.J _ &"'-TdmaiJ.l!la..niiC:-o ..bkull.i.1.ftJl'1N". ·cabello!> despehJ2dos....._ro~·homericos el vOC'¥lbuI.. )' c_~ M_ A: . 1.:ld 1'~~'k" naduv .y.t.r A~ra.. Athe.h'.o pue~el1 (ort50b:rs e con !-=I epiratlo Q e una.~tJ~. iPodemos afkma.LA.1'!. los cp.. 1:k.. V"r"[lhr.. .'l.m ujer iTl.. '1 0 '~'''0L"5''. observe ~n1iEltiTllda per.trrett:'_:.:' j}lL'[. jOCtd({ff. PI'. ~I~nnt:. aquf Iamorada)..! come P. !.". 6.k·B~~i~ 1i£i. tIlden hilbici6n que..E¢s. 80 aparecet~lu!'ri.kv'$ II.i<Jn s . 1iJ.dsoIcl<l. Q.".8).Ylw... g Ac~!c:"dd.·""hi)r.<:gd.. to. serrtada.n}e:nses ~o.'tj.r• • J M"J'. ]~ muh.. ·"~M~·I.tJ 4\m ~:lia}_ .r~I.a~dl~".de Arqn'em. ih ~~~ I igui! -!:Inc-.fte de una.e'·.ih"?':1J~n: valercsal hustu la definicion de Ia esposa cotuo compaficca .I. '9 ~4. . ' pop_ "_~. des Jui. ycdc. del bile h Il..ori'n" """".tq.iernpre CQ'nlO hI. .(..:C! ~.I" . lJO)_ .i·I~'~"'~flI 8.'G "e!iPtmr..~ll~."~ .a wfflndo era <~u~].Z" .me:rio "9h.. pp ..~.dic3]isrnQ ~. G.a p:al'a s.J" lii 'qc"Pci6n qLLJ" ~g£QiJ~ 18 repr~ .Li da rn had det sig10 IY jr enterra d a. K~r":'J"i"..enh mu.'<ic .>p.'[ado" .y su mrrerte es celebr a daen "'<::1'SO. ~ _'-seflJe.RI7· .WlJta rouerteque ruvoel diti..0. .ene·_ Es evi.8·<·'' ·. P-j 2_ V6los. trUe se re cog..Ia 'fuer·'Z..ga.~\.nfit..'-lm.~ii·~ dre sur nrre !1ti::l~ tJ.l'~ ~.:l_ii:~mpo se detieneen un antes 0 un de:s.t?r<'~· ." maaif de. en la in te m Clr~li dad deuna Tes~ c'~ . V"". [[IOn! da.e pO.. oraux !!)SJlh .e!k. b III rn: l~~.. perecl.s~ __ ell.>yr.ulita menos ~j g!. SOI..::Es aca so p rec'h~' aoadi!: qu e csta in'ujer.Peck.Lond....

. :M 7--11. V.~m.tci!.~. n~ d<l.-"'~St~ es C=is~. ['~7'9.UBRRA '·1 Dos pn~jhjJ:id'~..raJ eomopresceihc Plat6n en li!s' . "'f!GS.a.1n 1978:']'00-1<.: 1. ~ .7'l~j{. «Hisroire d.Lry.<ti.~anieme:..<.lrt!._)iii!ll·4e Darnenet."~··<l~llee~' ~. It/dJO.':nn: con.sada ."d8 ~.ltte. d<~e.dila !Ill e CQrnp\..Il. 4:':5.oo:s.').17i. meior Ji.hfloi.OM.macl.llRRS Y EL ESFUER~~ "" y que d 'c.YlE/!.~derse . 3. . G.~·q~eenltreJ. "r.1 idolen y elm allTi· O v monloe "ease E Schmitt-·Pamt:l..atiet:D.~~'..e!id~l)"'..eu S.:: (:!. I>iU)J]RES . tli.L ..~·.. e ~edle bod as.<:«i.().:. Vcn>a<)t.:"h~y.•. en' especial UQ'~ 27· P ".)I-l uri: Iapso de ~ deU1p.:se realiza.l~ muje'I G<l.trll ~ eD el Ce:r.iE:Jo~ .~..iw:."."$.:_ji'll". g. h&'tes C:l dieux» /1.(.l.mo~! tan s610 sel~" 0 pienaro . Atenas~n d:ijR!!. ~ a. AI(_. d.I..4:p""i~" l"ropof'. CPIllO snnbolo d<:l~l~{lhimjdad dd 1l'..) c.eJ_ empleo.~n as. Teeieto: . 2.e' ~t11 liipotesis.9.·.i pm:l]i'!'!m. ~'8l.i""" .J Iu... LUS H.pit... nomb re ateniesise del dialecto cl6..es".l~'n~g ~.s. ~" B..:lad. compu eseo-e-en contra UJ.QliI'Ir.. "\. arfs..Ia joven quel'laQ flO COli ff! rule' el.{mic:.'. aboindiferente: ."""rece J'.' Delien'!)..CE..!e:!·I~..eno:ws y.."' S'77J de J:.!.:·~so.«e CbMtminc " '~'46-rsi'H:' n~h~~5J. Apuf£!Qsl[O deU:cclll(l.cl1:J1'l.L" «L": G" ..d""UQ.. de l>t.). .I9 d" .iloOl. J" 1" k"~1.se Plu tI)'TC<."!..adQ·11 luz.."'AI:tJel eaboti!l' e:sp..n f'Jlli. '. ....hsd" d cefudQ[ die 5" 'madre ~'l~ noch e: Ijuclh..d".pp. M/I.".~(b {lib.o.rd6Cl.M::nrddad.I.L¢'1·es-. b-andooian~o $1 lo.:(1 ~ ~ cmJcie~.o ! 1. no ruble de Damenero. ..ii ple..<: ]ps n.u. d.: Ia tr}'m.76 ~.ieX".~ .S te» •. en At.5i:Il " F·p.(11 li'li/Il" ti..i"~. los que la.OxEor.QQ[u::epciOl1ha.ternpl.I" Uci.~ Lar.:~·: eaio::: iirfh.cl hechGl <1<":2Jnu...-g.a:SI..afio ~d. MkhQs: IOnIa Grecis de :SU.. que. jj .privati.ff.~".1) tina.a..d.... >nrt:enJII m.ent (ed.~tiJ. ..>"VI 77:9~'" }'.p!ooupogr>lff1! ·"[rt'Li".lil.." resulta a1 fin "y ·a1.i.~.re de .~.J~· -1r1~ir)s: l!:gu.to dg J'lsprn.~de"'".::q ue". Kirchner.mu. I 'titu!o .<. " . ~. 19"I-".~~M~ Ha. a"r<:muQ ~["" n.~t~. qUt: Cr~I:i:~to: 0.p:qJriOl ~m csp ao:1~'''Q.qui::dt.:~[ari'.y]a de la.ttr~.p arece W!". JIE:elJ..1< es!~#].~7..·Mi!i~g!n':fi>r.." . Arq1llo:..0 I' .<:ii.·siI.[!l. en V0f!!laHt 1'.~...ainsrituci6HL~' que esd Je<:h"l) del espooo. Ptor~PtJ... cHa".s" 0. Euripfde~" l/igp'{" e" TJ.n<:l:I!u. L/I..~a S...'fu.spJace:re8 teRllhl_es a .J. . .-"l1jo..d¥+la..l'tL> d.d<:: LEl.ccrca d~]a repro b8.rna. 1_~:.it6s»·.ot~~9S.b.11l el empleo uo li<=<: u1l..!.gll a camkito::~a .. ~El.. .. como J.u.i. que. t:~"r::' ::=.Ai "rulo. njmp$e se entre.· lI..:<r"" ." '...:ses 109 do~.P~u~".1!.rihJk.p'p. 4:8).jllSi~ h ipotesis-.. "&'''''''''.Q'1.1. AQe("~~ I..cmJlO l. .noEt ' to. soi.1fl13enia d~lid:id].~."ide 2(l~ .ber nuuca es 1. de Kircim ..~l~..:Ta{Jbi.j" ~""..h".ea\J' ~1li'" .. .':.no d(!:Sweur.:ijo •• c:asll1.:no d . AJ.en I ·e '. qV!e~sr.familia.mo.s~o~ kgltim'l.' + P:. El bec~. ~' ''I!]canZlllr s EI..>parta d ho.\ .!9 7·..(H'..~iQ"q\.t). en Vcminl't ~9'74~h.P0S~~~. p£oli?0.~"hlIU~O ~..SO. }~:.. "n-:r.d eo 111.. tiMYp.. .ue los: poetas .~.:!SJlO' ' a4.<o.0<0.a ligad:a :a~5.J're el mism<J ]e:[']1O.c: a-]~s. ~~." .d. UlJc~d!'. V~·hj".!!!1.>.ieJf~I.l.M i)j.~.rqll'::macoo (veanr.~e».a.:s:pl~8t1i~ de honor. ...on.-.a.i:.o q..i~~." 'Fn Y"F·76· die J.}..~..J..h1.emeJlece eLntromb.. " /1."".:!J::.~tre Ios .'~' }2>6S"2..o atfi.y I" repro dl]c!:. itlgand2~lliJ los _des \'ukon"~ d.ti~ opom: atii!(Ji> . .I!9.l'esmofo d~. A. bien tern perad:a de ]a m Ildm~de·.aualJP.t..'u'n().E!emi".~~ill.~~'!:.a..hl '.r)_..~·be)' 1" ff.·· i'.contmenei a.R'~~tl.dd·:~iglo..imk:Q de. enese CiI.ueJja.:l)1'sco.[)~J.d:esi>'!n.>'" Plsron Ia.....n U:oIla.de iilo. I'.E.'1~t'i"r.:l.. conccsidn .W t:'~=ino Lju".ll:.. en cd'''b~ P" 49 ....}?.. LECHO.dli!liex~'·lic. oO'~ 0. pues h . d.-P.alrosifima ~asta que haya.Cjc Ooiia.xle.ene ".~~L'I"''' const . "U1:nlen..\e {~~~""'>.cha.lJ R·E > HOPU TA . 'os do de «ttmMc'l .>[.. •• . 1" op(lsi.".~g'7' Of ~)5c·~H:1.. fVCi'jla'"i 197'4' qp-.f.::E'~~~ill~~ft#~t .~ ~nm oucommem 1" "ite . l"!.191>.u.kh.a.«l<i".. b:.nHl]e~e&.""'~ IG.. Pl<!t. PJlo..~"vl: ). I.secomplazcan en condensar ambes neches-en (al. y d... cs Ifl.. p<i! un a doriu que """i.: rko" Lo ·.:. D"m.. .!no.".a .:.~ ies u't e:.. qlt-. (#dj..

.!."/410iot.. ..Ercscfn.leg:o.a. la..>.·l5ml:mscadll GPO .i..Y ~q.r i ..]:.cQando explica.rNIi }iat:l.en~.ieaso ew.j...p~l"hm" H Q~nlltl'~i.~Jl.Bn] tIl!: insaciable. seguro. Gte:Cl£! .ldo<lll=l' griego.~m:tg:iJa.~s. Drl'' P""""l mi~>(VHf L~khe~~e$.hi j:uz. if" j7~h·.!<!..e~tl·a.·...osc a da'».][r:es ~(lb~L ·il!nP2S1J!diif -aosrak.o.)) ObS>eL"Vll rn. en mi· parte .31.Jf<l1J.el '~b'r~0 .!. Si-'b.ijo..•i Vj!Mo"S: e"i'i. ell Ll'eg9J :a '10 l... leu . e1~$PO~o.lbfwpn"..~Q _1~ .Ar<:~di~..~111 W~"" a pesar.s delilOJ.hal~ de. B()l..tfric.!<lmar18 .ntras Ja·es.d".'gA~.9 86:· ~"9.. do~d(r.n4ball.. reconoce qCl.enti)n c::es ~~is'a ggepel1s-:J.a de dt.ford.~ lEI.ro. I 9 71.<! &:1!!i'.if!f.. Mg..i"S.L .L! «em b.eJi.a admire .l. " PUJ'1i! ~o..·1ud. iLPj'i"S~ dt<~.~76".r."«Bk!GkbAJ. .!ns uceso.HiQr.d.(i.sega.iO·Cih .l:O$ ']iMtilH~q~d~lt~!Lle~r a!guma ... Tcogmlia. le r~8u1ta hll'hado.. Stud.{}~~to es.lol~~i:o.. M .PliKO odasi6.e!1 esificwmetm:\. .de lingi.e~.no-pata.:I"~g'llr ddn<l0: .d~!.lI»mentef hi.ldid.· exuan ilt' recUr1-ente· soUd11 I"idQ8: _§l.>2 i (0.. .. <'lie rod 0 . d~..i1l.. ~~ID~iE'. gue Pl:eP:lCll Cfnnn..d~cir crHu.iito·. con eI fiu dE' l'Cdtl.s UC'Jhn .rjr :d «:~enJti:d.~".. 1:.iliLeg[e oeI:!!. I""llI!lb~r~ri"" "·t..'on~ ~t hijp de.ilu:as COD el t~II)I.!h·h' 4 ~. . dli. ~'Larmejl. ]Cis.""'.J~~eulho~Ga..Be.d~C~elo>.e:sult~i.'1 da.ll ~J]an ~<a '«{:I'o. sin dn d. T<"tJJ.a wii tikl!rr..g~!'I.:~).'(.I· '7~~~ ha.". Nk.ion e]llTI:is uel1na r::=::..:I" la.:pero.cla (16kh6f) peEr: la p:r.. s(:l1left. H .It "~r.(~scondke» de. LIn. ..<l~a.6.'b1C.·57" •• H ~r.ylO 16kbos_ji:Estio ~~Q . 8~.er.eCEt1lJf a 8U pa.!!\l~'e."d.n especml p.ikb~ij..r..d.eI ruy:~ ejelil1'pk~'en:..~.O'.:lIl~j"'tei!pr~l"iciun" d i.:.' '"~ 1'..!J..h :ri_gIJif:knt Cille los 'riUE~!o. (:h ~·.ese g....."r<l~""f"97~' ~'. 2.. J.pe(m~te u haceJ!"}l1ego~ de p.~ U t Jl'e (Gaie:s en keulim'lof1<i:. v.~c6moneg.~11 (1_q.la m ~ldz'do:: ·G.splo de ~im±rw. "'\1'.haa" ".~Jt. UHlUJO U C> h.'ffi ..ql!le a huen ./4>JJe.. "i]:l<:x~q. d. h'k:h"Q.r.r d~~c~ ~·"Il".».. a J!~~~rrol(L«oclo estc ~. dluJ"'adoxi~N~cHdlil..'· d"$de..~l<iq\OI~ _ ..:enesw caso. .:<:llU (k"'l"~". orn.ne ..):S."~Iis.1_ P.el linflJii~ta-sibien<'.pi.Bd..Boi:goijJ.&ff. R..1.iO.l<1il" 1'0' d. :" \lh.S..t.:[:d.@~oes :J:pm~ t.n"Ht"d(> b Te<lg.s.dd dabl. {<I~.r:a."e K"f.nv~triste a.¥ilH~.lo.J:cuc·e1.L c~ .r l.~t·. Opt~e5'~o» 9.-.ar:: 9n~·a9.o.soh.Ill d·a .hJLouna.de granautC!ridad>"se. :pmpo. a 'm UClVI -dt~l. dt.mido cle' rif.en el ..aiija de sus'' amigos. illdi{'~J)l.. ~..que suoede eon. bombr~~ ~u:macloo". .paraac.kbQ~e"._ I.l:d.. .·:su8tubhfile·nr.nerr:a)~ 811 igualque tcdo£los'h\io'Placj..lr.1. (H€8.2.\168..a'e] orifilciolJfJ:at. esiodo .. .In(iden·d.1o enr. Ret~}qp' pcr["~~~te y 9 c u. y'lo que es m.~io~.SlIltfbp610g os: qud ds.qp~3·Tre. emerge ek. biO~J!a...e h ·elCp.5\:.We'.~·.-· ~'i'7 ~O".ad k.pooa J:W] ~lZ.Cl·n~l.lo@a."nl1l!.s. de: T8!l" xOi.o: Y.r.. Cr.]ista~ q~J!ed propio .d~<!: rano.6.ug:.epem:lieJ:ltes h~ una de.La. V.pp. ~ '" (J9 nL PID.'N oj .~..tidn Qrigin~:1 . div~·~i~ j.p..o..:l do en ·effibosiC:!." ~.b"" Qu.deGea..Ul C!. :r.e8te .dsto.·"~r<'.u.~'< G_ . Q:gr.l'Itlliici.ti:Dda de]a.iQdo. <:"I' ~u··tuI.

oi...g_as.at.~ Iram. con jtibilo I:J~-ido perlas ltt:n()V.~) i yeaf!i::: S~ptimflUj 9'.ici6I].den.i..d~ i it ao..g..9g.Iit:!" Reroraemes O1JhONI.:B.p c:tO 't@rlbien de l'Qsu'.t:r..:i~P'·T.einHls_it ..fl . rinnhi..')J. ..LAS MUJERES:" 'lLn:.adk.ra si em eJ lug:Ji de la']rie'dla(..lBli ask· Ie kr?uroi.gu]JCS<iS.dfldo .de. ]0.:mzar P~Q). endas Suplicaft fe.:6mo_ sf.M~~-..(t.a ha(itn. " .cl 16-'( q z.E!re:-)3I[:j[!.ll._ "r:.].d d. " n...~aj s. Srto'- ~1l..ene5:"~" q:. &e [a. C d .ismod~ que ~oen.fatct:e . ]asDanaides supJtcaIl~e$ e]parro dcsean .~USO al «hijlo en el vientre de 'fa mac! r~'»-Ja fUlura' dudad_.~)?.rilel:{{.o .]:tcllh 00· p. PI li.1"1 96'J1":l~4' (<i..e~e(l d~ ~iquUa't rfiC. de 19 q~~ks Sf: .d.duda.: eng:e.~ 'E.d:.~'to que (leecia 9oIgo.:=i~.. a~ hiS lfiui:.' jltverso. paso dJanr. q:~.~iego~Ueva. 1:.~:I:. fumros y b)"r<Ji~.tI[:<I~i:o'fl d6 'Ates. de ]os t 6riiicos 'de:ode hiego.ienf"O.Eilicla. A representacioncs guerreras m].[.ai:'illQs.. slem li!J:e am.\'HOMBRE8 Y EL 'ESFUERZ"I) UIlj I? rOd.::'[c~ .ecacioIl .z SignrJiica eW[[.s]el)emadtl!$"habi8!!l'. pO"'iible: l.IUe 1'lecai'ga.d~ '"!.contra uoa (OnlUD.ii. hijoS'.!~:. /!:afjcoos) ~ Esquilo.. pl:i.~'7"8)~:!.1 ctora .:.lJj~-S ~ Ui<..t[ 57.inad':'". jdv.<.dad 'oque la del d.mi~hl'IJ·al~ l.1.ila~ tf.1~ entraOii1i.ge.'! .n:j nrand. C~bm"" I.btnl 'T. ~~oci~Ja.! muerte . i. 1)1 azaE!= ~c P((.s. Ill"' ~~:k:.'I "-::'9l1t.:.9:~~e il~i..1.f 9 (dO!!l.~jjhph:p.o.dH UJ£H1do hCl.~b !2.yn(#kfm (de-la' «r<lzlt de l:E_m'uj(ll. en 1~$btfididones queven EsquH().d6:iJ def gjl'Z<J'S i. c.lliltlides~"ii':. bien es. m:. l.ist!t.-d~ [os Si.a_lll!..toque i1 d.bti! Arg(l. d.uno 'EIodda [I!:!il a "cR Tr~con dud6tl J~ 'gLlle ]~"'.d"eJ8:.'R'e~'i!£i6n 1~ &.am~n AMrpmae-a '0 U. i~i~Ulo l.ld.gicos: .ehopljtaJ~.b...sen·d~~ 'oJ:.htdu."i]np:..ft(Ji' IjJ p.r.ali::i la 'Ciudad .el~ reprord(u..1~tr.:lFrie~.rllas imfl'd[~:s el ImagInarioc g. dios q:ued:. .a.~~}: e ' "E"':ipid~.Jas..ite. cie ".#t!!r:O.d' a d~ La m3~Ef.. No ~ es.8!.r.a.t':st€Dlll~~: de la m~rlill'm.$ mll. 1.~O[IJ de.d.!'l. " ]L"uux l ~ hb: 7"~"!"I T . ·s-erniJ.(iii n . d~ias m'adres con La..' ~):l ~ •.]11 modo sim'b6lko 1:3lntt!gmd6.~soca~iQ~s se b~Le:I"efe}:end.rr siem:1!re prohle:!]J]=iticg. .c ~~~o:J.pid~s" tra.O""mbIe:.'(:s») ~ .~ Cdnh:lgaEi fell. las' rnadre...Eli. A pl'op6"i~odj> ~SIUS !.. de Ell d.i6.f6.en ~-'I.res4-.l' El.elb:s.. del mi.los hombres.ea Espar{..4d: XTO' ..i"::" i.aJ(I.:!) hi'j(lS va~ • I' c.1sm8i. 17 O-.etQ~. ·"~ilS" ·~.o".aqu~cLtoiI ]0 'que [ien de la 'P41i1aa de La£ mu] eres.4...milit ~rliqUi': dar .co.~a't c []I "'4.~n'l~s:p6lC"iJ".:-.t"b§-5Sf: duelen oe:~qudlb.qdri:t rssdc hijos'.m{l Irtt)do.k..1. [ail s610 ..Jj.eteSQ..~krt:ldtn ~eqaJlq_j·~esmnedj1l:~dl' de L&tut.e luto.a d~ 108te~iQl'I}.5¢..e..::b(l·de.dir de esas fllt1HM J:~prn(lductOl:rJd.alM. en.dad Qudiese.t.diUl Ji lu.

!U'ii 5$~' ~. :-.Cle~"~d{J~ .n.daq:tifC:fvh:'£t a ~u ICQ]].j.tQ8J4r~gO"S·' s:O. f!( ecsr« (0 p.<enj~nse mtll}'iplf~ td.ECHo. "iirig~f~do~~·a.··d. ..ir.t.Ill J m'I.~~ porciOlhU' u~a.k.l: ~..iill.()h.p:res~. L~ .. 'UJl!' f~a~emo tragico y un pssaie d~ una.."''".riQ:.jlQ. 1i1u::Jud.apa.nf."'f "'~-~5 .L"y Ja pa.la's:"aJY." adTJE.e'] 0J..hs TCfwofbria$ c'x. dena ]<$ h'ig rilm.~corrttu pont: su dviS1RCl'8i1~ .'Hlesjgnar Ia Gontdbuci0n~".:i . T~~·".de evo car·a lma muies IjIli:e:a_9.s.'"[ji~s(L/sh. acusar a J_:e6cnue~ -de _(i'lJOt.t"l'~i.guerra Y.. puest'? qw~' lOG ~RdaJ1o(:l y'.{f.!id~ ell t~Cim br¢s ~6..due [18"".. pat.CI[W. IiJIt .cq~.9 I.Cl..ies el rermino 1!ltilh:udo p:ar./jl!~}ma.A 1"h(~.l'i~se ha.:l'' .xhea e6t:d ba etJ.t.l9lt.J:.• e·~·o10.t:dgto::Q5. 1..esfgnae1 . l'eivin<l]cacioJ:l decorosa~"9lle p·uedeJ1J. :::Is: . ~4.viido ~J cO!r'.ica~ J2Q Ia ccilliu..(". s... ~<~.Ei.ill lInica.:u mbadr am~ I_Qdl(Hnhn::~..]" ~"" cl~Hl<>" In.~a'ri~~er6Ji Jll(l>:f2.. Dado que ~. l~s apd.. .f.:1!lot.. luitgir.o.tQdCj~~.qlki."~" pil"w''.f!..:dfi. sJJln p.::iu.~> I~'(f. E1 feig. h~e1:'an""".bate de·J~ hm). .'OOora.rJ... ud~~OCUPJ su..'3.'()j".c-ara· §. es 1a eem 'p(:i:sa'd:t':~.~Jr:[".ml!ita·.i p~l~do. ~"ii'I:.~si ~VI~ pani in d.mpl'01A !'i$rcihLhes.1.. .~.ir6.Q..a~ .dru' hl~. re~b o:.gue:rra.edi[i: canres de can dU)<cUf boplfricO'"I) aores. urilizar..""" ..p'uei~ .utdctUh() E~etteo. ...t: de Ias nnrjeres.l.8:a! b s'.:i:<':p~~"t)le.~I:' t! • .a.<!. una.ntribt.n-iS rn:o~~'(:!JI1 jJa. l:~...mi~~ltrn"!!<lI...gueua a Ios hijos com 0 1"':i..L..h~ lr~itb.de ponet' [rente a fr~[('· ~s. I~.-.m ento 'rr-<agi"co's. <!.alii de. de sus hi i.l!~ i .aCII.tal'...!l hija E.cici- h<:::{nhms.~6~d~~ t aD dadanQs.~eclsro) una·.1l <!:~!a .er(w:os' elq ~e d.l: est41 C.:t'~T~.!en !.curino I la.m .i:nuj'~r~s.p:erohaSl.M'BRES Y .dedatadQ:l!lit':s de lacol'..tetl..0(1.J.d!a~~'cI.-d6n ~lePr:1.S ·c:ap".bxia .i.J k'm:j~ de J:05 'Ellil'tb~de.:1Lh )l:i':tonoJ'le 51]' a p"'f~t6..'i.a.d6n en hombres .:be..en Icstienipos dt: Ias (jue-rri1.rpa:g .· rrrerurca '"' ~.dicils sw h.enemig>l' jn..lQ p{)fi~l'nOS tall.rnaneIfI de ckci{: q'Ue~j havhnm:bte~~!a'ci!lis i1J~~..i1I.olen.l ilcepd6n hahitllll en un seguI:ld() senfido..Tesmofo rias 8~~Q·"ki~.'..lllla ~uk~ Jl!t'i<:g~ pQ '~oJ.:b. Lf:dstrai.ad!QIDS fhUdQ's reJLmiJos por 10:s ante:pao sadas>.h"~IG:ii(:l si.e.1~Ha.:UJsoj" lugll."H"..yOE .Cil ~~ <9'5:>!C> Y 74.: (iiI!.. pad~lno. '4 Des rextos. P~J:"~!.ri6t<it.. dd &!. ~]g:niHc.SJirnf~ltQ civi-: ce de la' !l!1afe'J'Hktad.. .c'hntra Leacrases.'}L.c.[&...deEt!r]pides.' comedia.~'t'}J.}.s eje~ptbs.. ¥ el verbe e.! bje'n! es cierto. las.. gl·odar cl.•' L:iuiu". . bre 'i t!.:LJl.:r~.rab a~is de .. '~SOl-.mi~r.if. Ob.tlTl"cia. ~·. conreibuve en realidad a 1.S }.icrcr '"'\l3"'3 4.nb dJ . .de~os hOp'Iius..g f.aiiihr{t.l!" .. P. J.oom:alfaeo el seno di..Lf .:'..14 ..Me.Ii!L ElSFUERZO E:l.H~ de'l .ghl'iael.d~ '".. ~Im ~in'<.y pmrlUn ola es.d tamh~en res ciIt an mu'y itJ:~ EUclii.otiio mae.-L2j.l. .l <:. '~(_.acclIO U~l+J'J'lO. do en con trap".!·.:~..conducLllnfame deIos ancianos dtd t~i.. llon.VgJ'.mba~.te'na'44!u.A!a""tJ. (~~!id~6mMa es .k.~.I].rc~6n: .iJ...>' auru 0~ un elIlnte.dadp~· 'l d~~[flCar 8th rmienl!>?.i u.J. al .lpifo.~.IO<~'llll . cu"liE!lO q!l.. oongregadQc para re i"f~. •.d'e :11 cJu. Pam . e((:l..1rt~ d~ ~u con<1:rjhu:~"iq(:l de .~~~.. CQI:lt-Tjb Uic10n viriL PeF~h polisesnla del En una palabra. 1:1. que:lcor"!:e'sp0l1..t<em o}..aHtrn::l gut e.rront~nd() 'at.:":." .o se hallall en condiclqnL":.<.rriple .ii"t:"ata no hay'uEw.l!L<.fendo de ]05 m. :. n:n~hiif. que :v"i.AJ. .:!.ern"'P[)tp"~(i'¢. p.as .)limT~.e'b::a.aniWl.~ ]ii!S.jleli.lni:ldFe. ffiU]ereS Emcilllccn hiiQi...' .ixir't..:i1 m'Ii..'i~ dud:'! aigun.nt'encioll·e'5.tos do s (x:inlportiJil"tlientos antjte'[jc'p~~ las.imdo~ por Licurgo en ~\J disc:urs(l.U. :~S:!J0.~'''...fi.. C{>riM)Jfu.'~d~et? II!! :ch.mad..r6" que han de:5p.].i·o."encia: . ~l .m.l:J.'p. "-0 'h:ij.g u e y no ()]li.(>I' oe[:<.on un os ver~o~: ~elebRes de" Ff'c~(..atr'lemo ·raTa b -..10 al Ja. eqnivoeo s1 sequ..3 <1<1:Ia pj.h.~n.do su '.." 'Ill'.mujeres.asadns.d..l'l'en~s (lak.8: EmiL~~q<::=s.~nv:i:<r " la .u.a)abr"qu~ no J:llplique' S·1. .'. .r.es ramhi eri (ya queen la .1!ir-e:'Ppa hi: defiuir 8U CQ~tribl. d" N"<:>pt. ~ r.i:>p.lflU:! laJ21li rti d}l.QN-' il!a.llHt"h-e· dEl ~.a. de un a [I1!l!Hera .btllNI·.A 'GJJE'Rll.Ulo8 dH<I!p1d"n 1_f.ml1jete~.i:~como it hH~~c'un 'hopli~~ a'bc:lctl!du 11 1:1 muerre.nes.Li:.eMn:daance5.ida d~ 18l~ .a~h9uo.fOl'nlt. R:al-ll ]a JRadl'e :tiel b"UeJ!l d@_~no.lg~.~. $.siil ]t!&3i!A~ . expreean-ceu toh'll clarid~d·diPefis.~S rIO l'o.(m las 'rona cit!. como cai::tce de un hiio v.X» en foi!m:ii de UUVi o.I.es~'~.:~. ~'ibtagu' 'Sihnbie~.A ruv:ilo.ohl~". .d6':IJ1.Q!:Iar l1"<Iluo.'. qJ.d'nt trooio . ..t.. valtnor: .fUP" R8'S~ '1LO~ HO.inn.ilf~rl'r.

0.qg'. desiignu:r ~"1lJalqujet sufrilmiento :9!r.: 'I.. mujeres sufeen (0 (J r.~2 mia vida exenra-de lJ..a 11!-u'ies~ pecifil.el auior de 5Qbu: fa diet« reserva para. II_ .1'ID tu.d".dier.y 'eJ esfuerzo det parto.' (ep.l.• S.c.Tl. P.tpJJ dUrEmte d P:al~ito. pOnQ5 p:am.i!ra qu..010.. "'fl"rnJ.ril! 't:I. madroo asestua qllC hi·cr·. (. ~.luI: did."'~ Cmp ..f) .".elioina.ES..iSllW .e] <.. U It.'Om\) 1.d:o~l c.res..hla...:!:.'.l.dlipo-l:.:rto eS\ljs ~~mo un~mba[e.~..'~I':{.. 506ft t'l/r!t'o dc' o.t~ml:S. sine.!.peU· sf gro§o gue. :~. de las ta.6siwde[~}{Fj" definida £.'I.igI~!Iino s.~ a'l! u. €nlr'eambos sexes.t~'ti? diilite .igna. H.{J6no:'_t'~ e beclto'..~rl:pid""" Af.tU.s.unbien. J-6~~' y lruddi(!. .. eJ.. ~t~t""" .e-::hl.·aJIla de fa oposicionentre JQ:S sexos.alabm..(<E.(i $~...paklbra.' .y alg:6n otroes CTim'~ineco[6gioo en el.P~ 6)" ell d." 7 \!.L. Long{].~:I.ue.. 1. ~. .:U .lmJ..::. ..t~ H. .:.entea~ti. aeabs IIqnf.1!.e rhvliI6i". EL 1..FB.. u 4~. ~ '("'Ympoliid~. 5~.a:~~"~'''!.l nitio' :. el_ p..7"'-.. L~'C'Qtli'.za... e1 abao dunG' de Ia vi cia <:n.o..lk ':en a6soh.mha rgQ.&em~. 4' Acerf:~: del seiujdJo -.. d· tunr. d.).::. J.~to su.S MU ..d~~ J. J"ilttE) r I..~t"'. qu~ sacrific!'lr~ a SU5 e..5·t<:"..-:<'<J.~.<' m~i<'td(ed.ubJo .:o:::oca d~l parto.·dt~ i~.e a J.rscr perfe'~bHu.dp. 2 ee Ill".ro· ~tOS lujos"como {_-utninad6n de su vcngan2a de·IIlt".~ti~~.~· :68 evidente que.\'c. de' P.aDX".I 5·11. '"0'6".·hom~res: ~ntF't::gaEl una 'b eroir) a t:i:.~ L-i"""t. <.5<:".ht:rllh1"£ls. 'oro. pero ~1te 'mismo WJ!~(j~ sa be' tllml:llicn que. .<lmbi.~n'lUL'"r-tkuJl<.enos c::?tno Ull!LPrm~.:l I'i~~()¢f. th.~ko'~D esre n~tfdo:' 5.0. en ".iiyud~ ra a.d'>Da I~ ~b..l:1.Vdndlin. y 10 queconfiere a estos.·.dade'i se sirvc .en la_l'oesiir C..al'rop.".~e s"I!.~+4.J.k..de 48 .~ 9"0.!.6.e h gic.:I!9..1 sigj"Jif]l.~.nu:- maci6n . B'· .e- l'jS:M' mi:e_ntnls' dli. .se !ltii~i.que $.eimienm...de .-.s.t.:ado plenoe8pusib..).. e la du..I:''nm.:l>'~'.d h.dblJ!l\"iQIl ..!:2:..!i)r«le:~i.llol<J . . . E.".. R .·2·.r'f.. lJ... :"4.<::lC. Dl£ii:nsue IlQsNras v~vimo~..ld ic-ne.queg!1.co- .A1gtmo. 'l <Re' illsis:r'e . LOS 1[-10 MBR..:r" '"":I.i 'sel' nn~kr: .. J" op[)$[d6n entre Ia e-p.elgue·.ri eg.£1>.i~b}"..erpeJJte·aql. Nou. .iel aueor del cuarro Hbr'.~rh" i~jj.r oed... Es iQie!:Ii'i:Qllodd=:l sUe}iCI.~onoses: D unode los terminost.7'7l...t.a .las fl1Iento' q]uetoallev.~. ei'!~et r ~ 6$~! ~ G a.>. Jemasiad" sim21e guiz. h a. las mE-tee. '.(.igna los.JofeS \'eO~ an~ ~eLq. lQ m. TIs de ~cii'.do Sql!t'e.TO.~ [I.:J.~e .81. rc v. • '.i<:lLo que no se dice: que d terminofr"posi:.parailelisrlw si~e.i Cortws IiipucrdHco" qUE.le pueda ~obreyenjl: v ~TduraJ. .D. Stlp1:.' <J:ne: su pOne...mocc·el 'p .e9!_o de dar It luz' consd'wye 'r::r~...' A l'fOp6sito' <l~cu..() .' ·0. pbiQ~ d".. rccienT"". v.. e Ila que..·m.....ml1 'I~"eferida agu.d<!s meres aveugles».o_5..la.los varones 1111 genero de vida ba8ado en el esfuerzo (.00 e1 nornbl~e·de.. '110· mteI'omhin: m <:.R.mfdluJ.k pdmfp~~l~. Hip''''' MI g/<hu:lulai ')73 fLittNo).l'p. ~o gue . el 'eU(hJ""". Medeflno' i~no".i ~hlol"1!i~ <if <·L. N .~..'b:r Q1~~.: .jel'·ahau' dortada. raDtO.{! e ecan oJitte::rkg} p6noi..ilmaLion..i.:.<. rri].Lil.:".1:IIUC'~"" Me': tar.s. gn.en C. ptJ's!tm ~p".r.!el\i sc::del. 11=1 dlla nnJ~T'tc: ~~ b P'o. f.. de Pro"UI<. \~eTSQ& .<jS.". ~$f C<)Im>S.k..fr F r):~l"b. pard to." (.--.e. Plu~at(". r - En/err#r.... miiim~ 'Un com.w~s .e se clesign... en.\. Ia vi.id~onru.. I ~ 'I.· aUlada Medea.1.~-...• "'~g'.rlmbiell." ~.a .'·eJ.' r"'. 'lint'>:.c)ol11os gu. o.da .tuhlkM rut 0-'"" }<'l. 3'6. po'm~ como sufrini'r:Jltu . :113'..ii:.an0 pat''' con Ja ciudaci-.cit. ] ". Y':)7'~.."tJ.J'd""!"(I-r:~w'.'6.1b. girle. SCibri! t'ql-1'''..pj'e fit'me' COIl d ~~i. 4 ~ 46.h~u:le ]Ibmu' d hQ!21liu. \'e~"~: ~ E":fe.YJQ mcses 4.1Oen lapcosa" y'd~manel\. S09. pcric. a 1ft division griegatr-ad. i~'~. 0_ LOI!po se In Idcr'id" '8 la .ell b iJdl~..·\·~J:':<I.~.te!l.r ese don gI:'acioso del ciudnd. c(.1O!>.es Pi::cta a r9da ]a traili.a mas.~.i"".. .. 3.s.'ti~.cilme.:!.a.r ':j~pll.'SFlJ'BR:ZO rcxtono.._"9 g~.c peligros..".t ..6.suticrar. p!mo{ de."9. yo ..:a(lD'~"IS~ 2... ~.. df_.~~~. 1"00"Op<o~.e:!l '. Inz_ u nil ·~olll~ . d Se'fill' ck 1m ~.~..2-~.• / .ru dJ~ cJ.r 6:.:~ {V.'0- ".butt..c:(.Alha.a 1::1o.50 la m <1kt· de ri'idad..]unu.lUi'lU).uido· a tm"~" de "ushij<':!.d~ 1.L §e:l" exceso...l-. la diese. ('o]of6rlde trn ruscu . ~lJi·n12.lel dudatbl.I'_ H+-U'" ..res enHegan 11' . .Lt{""'...{!..1" n.~$. :pm:s.o". I Ve"""e i." a ~u m.i>IIlp.0:.ob..~'!.b·~~H.·"Un.d" .oJ.t::!i ..t.'Z4del . U.~~ diaftE de' Ios . p"" :1.1) :.i .!: Enri I'j<li<:. los d(~lo.~.e (~-.l]I.0E.flo en IrJna p.cu l.l ~5.l . Vondehng ''''1'.er e. ~6:.:p(jn6rp.ES ". .pipono5).~' es evidente asimismo q. Medea·o':>. 'M eJea.:j...· [.60h todo la p'rbtte.&.-» [. S{j.ad.OOlC::...~p":toi. Sabre !..:.obre' la machos ~ ~~I :b 1J!:l.:-1'9 h2.t'" de.se. eHsumi.n.ij: de. VII}.12 ail.~U5 hij.<.l.tl...}as. .

.''''~1 ?(i1>. . :. c.. ."4S!i 1".. P-d".de Eu:ripide:-o aHnu.ab.nid <l d y. dieS. Tr~q:ih"i":'> :~6_y So. (j' N._ ~.~ihie".erTernsaq~·~}~ de L-iI!iad~....ad 9~.sn masen cu]jno . '1. XU ~.Ff r!7<Jclc-. z T4<9._"}'Ios mantes d<:j.3~·>(J_X r 5'3.il. y b lIJ~"rte·-de ~mrf<.·y !!. E' or ef"""pk.qlli: quiere decir que: d gesso estii ahi.. 'l'·estir.?~. ~00..\ l'elacion entre la maremidad Y el oomb~(:e.0~ . masculine y ferncni en. 1'''-..«L" D m~[~f de. C. U .~ hom_bres .IlQ·hllbim:l1 para.lienzo. en E.. '1 Cal!rnJ~<:}... G. citldad-h~roe en la oracion f(in~bn.:L . OK.". T ariLNI pu.u'r/w' d AfoodJ.' Esta !::X1I>l'<:.am.".' 'Ill 3-.'68'·r 'P.i.K"].i" de lo~.ieqQ gmc 1"1 p. .de Muetoclioca un sacrlflcio qu b~n r.)int.lle's..".'fO. 1l1.. f~~JE!RRA de apr. c.. culm ina ciOJ.or m.P.~7~' 103-J04. .ada.a..l.lo' &d matzimonio..b<i que' .:>f(!P'6~. en .-~.. .p)n~ 'dena.SaHe de _Lafemi. Eum<'liid. Hi.. Su~~lit'mt""·I 8-9 '1-:(>.e eI r6no_r-:-1> Plkos.r8iqucl[o $~ue efvar6n ba d eo s~b~ r sopo ~qrr: a 1m Je:llega-:r a.Q celehr~ 1"" ceremoi11. _.-.eval' L"-I 0 14..atiJ._.eIllI"10 .d" d)" las plttlLU:iel1t~..lpidie~.e:que dar a]uzsignifique superae-ela..amp·e~ino·.eudonar fan so () :Jlguna.."s'l..qr IJi muile'l'es cuya vida 5'~ha ".. s'rmbo. ~~X:lr 4n5~ X.. constltuye ue.. .. 79·"!li· .-.hlkn l~1~ . Nauck"... sexual d~ 1a: ~urer g~ieg:a'»-.~n!l... HA-gN Un.31 '_art()"~ . tl'~m~die1. OU'Jrp. E.?n\1er~irs. ClI.-'JJlI!1Ql1@: sea demanera invercida.i.E~ PC1<. Sofoeles. do~ s-u bijo «bajo ~. V<':lI!'''·.~'l~l.de los [~xtos. Er:J.d i-'d6n J..h._iudadanq..-1C· E-:dnos sirve ramhi~.'S~ladooe:s figm-. como tfrm tnt") que de~ign.~$· (io como Hh". dO:]9 ·a.4_:-1:\'1""'" 'del C~'l:I:p. de. <.jo a 13 dura ::vid!fllena...:i"'.I.= Iuoracio..'PE~..O_(l~' j' ~"-2.debs fa$Csde -o.(. el ~..' 5. LhHi<"'" \'1 ..~!':ie j-u.C<lD:i.fI:Ii"l tncion.ado (por q. tam.sw·' truncada a e'.aht. ·l..uen'1l!..l ccedetal esta lUto dq.5. Y l:l. Herd.rse mlf..h.lIft-Olnar ]~ l!ll!crra C(lffiO pmH .k XJI[ :l. Pin dare.Pi" 12t·-T1):' l. d a d.r"d&i.ai"c<:.Qla el esfuetzo Eokl!!Bad{. Sd:lIniL~.el Jl.. q 'r :Ph~ t:l'-(.:EDI'siempxe.>plir:a .ortl. ".)m. iUmit..9 'i1.l.u'higHdo>?:F~n'erJdlia quiza "reI' en"es_tHs pal.et~!.ld VTn . . Tc. J?. ..l de Ac. (_.i..I'~i"7' '0...>t1secuench rl.) 7.nudado :s.."~ Si&'ltllU _i'07 7 ._ d".l#adi/ V ~6?. l.~ ].r..-.~sf 0::>.? ~ful 1J:nl. y.s.Hl3!E_adOS .r6.H'''-~6.l d!. .en una g.~~".. Trsquinin: ..-co. XVU .:IJ0~ '9'2 ~ UJ'.:l!d. p..·..Wie· ~ JViift~-.iya.a Ut2vado ~u u hli2. que.Arenas. evl1IIlboz.a elleri'll. • • " .~ tod~ e1 mnrno.de! a endurece. diosas y ..1ejfJido . p 7FK (:f ~'ml:. Ima con . es:te:cse'JlIido.Ja muje!' .r ~.. ..Oilld:e uos 'iIIp<arece-pimo ..r"..<'i'--'p.eli's· '}_~ 3 j 7:>·3.!. li€:Siiidko.inO.•..Q'." Je~il.de l'Hu-if:icad6n pusttorio!.lattlJo las Su}Jlicant@.erc.!l:a II. hI mlljer inv:i'~rLealgu[lOS de -_l~s.'!<l -:t~5.la obra de Tucldides-}-.bajo el lie .-6).a vici:1idarl .d mtlVCT.i~1 deo:. Ni'¥'''> d· Delos :.·cl mismo ue emhar II -a los. '" 9'1..~ino. que fill-read litmo de 111v:ida.'.8:9:. .d.' . fu"". El611 [JUIOn. el dd·hombtt aeS~OdiCOi sepuilidD .on.'.xtr.:m...J. bo".I'>..> (""alta <:n nraum .i"::' dC'T' Aus{!Yabtl!fgen n.\:rJ.el~1~r.a BIli.e..6" .~·"J.. la ~e:.4 o..~'2. T"'.han nL'V .j'05.} 9' ~ Y4·~·~:x::rV4':l.'. ~ 59 . SOl.i<'lt" b.e designados.en. cl joveube < cS!!!.-n.rn. IN~. de los in... dd ('.'li-l.J.e'· . 'hadesa.. -q]. j. i 'el dntur6n gu~"'{)lve.biri» Q'..bien_. d~Euripides ~ j (l/lg~''''~ "If T"<m- . !>.deaignar Los doce I:mb"'ios. d&n.• .>"'9' l)".en...~j>IQ: FiliiI'M".1l§_~'~ 201' d contl1!1irio..spar!tJl. 'eil '~PQC~'eMs-lea... ~es_ .:Q'9.aI los trabajos de los heroes-los' rrabaios d~ Her4'!C'J~s.Ieo[faa_Ia mUley un relet) de_l.r ~ Eur. f~. •.. nOB)bre-que des:i. 001110 Jthioi.de esfl1crZI)_dd t:. Y ElIrip:idl~.ls \1]...fr_6. ..$:E boorb~J'i~~rili. 1_ ."s.VL:. ~:.. e cl..i. SlgUo<s -de J.'lOt I 70'1 ~·2. ~ll Dj"dorQ l' ApoLou(.die~{Oo'ri~ <11fi. Q. Pierre Vernant s~".. (d_ Ph~&tr(}..e en un horn_br~<I:':1(.lia:. proposire .. d . Ph6d"" .t7jdcbfi'n..'" acaba .prueba v-idl mas dura de b ·mujeI».r...."u Ins ~<lp""..49.de I-I'~3des' como pi}""i:.d mismo-ce- cia fiiJo~.ou se G debo .6. Eudpi des.frJc..i:t'8l' _y ponet a ZOJ'Je.:k la d">pl.i!n 'e8e eombaI.l rto ~ol1e la.. <.iie.-<:-"' " Pim(u de aqueos: PUt "...!l... Crili. g~l:ljd.SiB casas i-j.!. • 'J lo~ H).'". inlerminable.· <I" .:d.frM:r..g~M" d.. 2-o:+b 9· Resuhn it..Ih'i'l<i las.74"'4-14. establ(:>CC' .nL~ n Ahora . 82.-t""e< >'ag'O. gllluiB ~lPnddQl~m €!! Sofccles. 1.d mattitnuIl!io. :>:1' ~~.lZ. OJ/EN XI '''1~-6~6.-.L LECHO.' 1-01 E1i mOllili:n/ ~ tarr~bi~. ~la d~~ign. Hedin.tel'm!-' . esniib arb. "T- ~{!'it'Q'N-'i)"b~l':tl1'9:>--.!.Iripides.. q~e .rhr".(o.o.ki' bello s·IJ en-"".. de Iii fcmmi' ..m~·illudie..egQsutll de U. a"'P.5j C~a.ta o.gll1~' halls de l!1:trto.li gtoda de ID.<lq.sc: TIo'.!3.u". 4-~).ilJ1e 19.Ji=r Is.uftinliento.0. i'n~.u cill!.. Es '\7erd.t. na]m~I.c<l.em".. T".p·~bpnPeddes.:.tr~dkio..UI>. pOI rea.'n19.. 7. :1..:..]bil'O~ rr. en S'Oitodes :r Euirlf'J4~~~~~~c~eIJd-nomb1e de pfmo'Ji. y.(la].Oij"r". Yf!·ceiii<1g./1.nm:: ~qllil-o..1 6'..-[. -!.ics..1't-..

m trerI deccm~ Estaguerna femcu]n.·la."00 ".II: F •.:.J:o: hi I ti.rc23. J-..~1 j'"-. D..1 despbzad 0&.~ . L e V.l.san it pwpos]m ill:: 1:1marernjdad.M.dD durante "I P<:I[:LQ.e'. c. dondeenocasiones..gal"i.:.~eg""".!Ja. ID:S s~B'n'b.f!.J.. ./iJ!.dela madee.~£I.Ces :r. A Im)p6sito de I" iu'pur:"z'! d" ~as Ill~*H"S.iil.. 1~.(.i ·en Ufm: ]<..i'~1"i! ~ rot r ~ 7" 9:"8?-..g6·.la zona itl9l:1ietaote. de Ios homlues..J?mtectoras '. ~g3. .aYUc!1I enJcs ..'il:c iono:. nsi ~om" J. dildo Hue ~.:".(_-nt~dr.tJ?na!.Jas SQI. ! 9 p..-tll.. <I.i~r-r~. del· m. dioss vir •.~ta tl.i!: 'Ki...lle. Arie:mi.A hk"MmJG. "'d' b t:.J. hii'.o·con Lokbia. :i{ju. \r..mbf~.v.:mh..l![ter.ell I~ Iluc.~ IGOS 4-9'9.f £i':do]egkQ~ com 0 ~]<l 'fF! ~ ere'sse .ltd"!.."P.~d 11!g!!4~e~ 'uma .. elbig.= A.'n!J.•: Pausanias.J:r"Zifd~~_~· .'f !t) fJ f!.~t~l~de~rj le.llH' err.~b~'{H~9f..o...!.i'. tiS' al h1igado de ·SIJ.ismo deflgueUo'gue los grkgm expx". de l<! d!i.deb~jo fHlsm:J!.e l~5"h-.~. EUa eli . F<"1li~~= '-'11-1.Para Ias dudade.ien opt<':-EOi"" suicidail'sc: de efil·a ·m.:·omb.m. en.la."..:nlj"hilO .emente.:.l~1l~~ verso JdglH:rn. (-0 d cora_7Jon 1li. (J Al'f".hih.~L<: PUt ~I f:imptu:.l~d cuerpo.aUJ. P"~ris.ra.iirneno: .. '49_~ ()'8SU . lIagnJ.dos grj·egQ nada-diceal reepecm.El hombre hetido en ..es':. -c. 'r~fl.1. hlg. c:n I~ g\I\O' d p~'rto .o d" _>U.lca "ida de· las inu):!!'- . h"mhien L:lslliciJa se _g()lpea: ene'l -.Ahcli::1l..oti~mpQ·Sah.n en reI~d6n eon d .la her... gll [.QT1':Po .r ..Ie·s ricri~~T' }jiFPf.:iubl'e redo .decisiva.6·u.qt'!~~r:.fl.rtetnis .' 95S: J#gf'"l •• M TJt. QI!:l. ...:I~·las l'mt" iie[lt'~5."'.~·r[lnt'!a:l.~. a U"iJtei:ra) y Ter mible {. " .hf~.lJu. ~Abnra' bien.P. de Troyaeu los. SlIidd:'os.'lfilO g ~J <"'i'L~ IQ.~. IllS.I E'tL~ "975.O.Artemis da.4tbem'schf! M'u~ilu". co seniFl.e 0= breo Ui)..ambi~. .~ b gl1L"T. en el mismo hiriu.. I:-Y1i:leHO que ll!i3_he. . " £J."r!d'e.iJ) I ~ Grec..~!ef f:f h" "'·"~"rjbilt·:£· des Gr~'ci /rlJ'q::iIQ lrJ. de· Ufl{l."..~dicat.Wlo se a-dc!1tra en. s hom- ~11B<c:ti<::.¢fl!.. gQtpe subito» (Metal.Rog.lIiJia~_ ... i> p.hed.~. su~c:'idiq:s de Ifll. hl~~ .1e':l·(eme<>in>l.id!il mortal ene] hfg"dn: Hipocreres. «diosa 'mujer».ue resultu h¢r~d.:le que sea un ~b.b'&lgjlf i) ~ y.St.Oca-· SiOJ1]a rnuerte.oJ{nl.o6J~L064~ l1el". lBd~wf"nte { "'1 .tM 1974' •.l:ia es So.al.ide· .i(J"ino.. Le p ""~d {''ifN'' .EL i.1097.f."Peru Am::mis tamhienlnt(:n"jen~ d·e· na manel:f1. Yit~t' Ve·~lH:. "'pel~d<>.rd..0' 'D.'"9:H-2'. de At_ren~j.:'>~"7). S.:tiJ: en Deorei:.stL El:.IJ.. pi&. si bien.end&n pCQpi".}r' " nl lr'h~io 'qOJ ~•.' l~8:5: ~ B'QT... t. como deda. E1 comb flHente h0me.d!J!:J?~q_pta de Ips hombres.~S·l3S'). cqm HI :'I. Reel' rd~~o~ que. ..dh'inas _dclea[:tg"~:a .in6n:ima de: ({luria ..V".rJ.]a que.jJ..s..u~. cantos XX 'J .""·en b ~\le el m1\riinieoto del .:..od(I.(Jr~Eir:b.qt~..~ & De mod 0 q.GUllR:R:.isl<l.: 'mnf(::r..1... lI·jJ.yJc ...mujeres ] !~ £ ..ct6a d·erd~. E~lfi" .hijo de.~ do ~~cuerita entre las heridaa de: caracter rnorl.h8"r~1lJ .itdc)l}d~vapLlllt·a siD2 di:udado· e] flutflgCliil. _l..e~uH:ir:Jln..g'ld<>:~ l"Ji<r.J rcchazo del matrimonio perrnireasocisr dificultad ~t'\"][J~vc't"So del combare.a >lP'Oi'l:il~~ numeeosos Jet~JIe. 7" POt I:. Hi"rnm.ja «que PfeSJtll. h88-Ll p..lb[. las rnujeres mueren de pafi:o de' ua.n:e. las mujeres a. r~-~".4::.'~I_]'lH·inc:ipig la hesida erl.. Ia que Sl. pew <:11 misrno riernpo. Moulinier.. d hi.:r.i<i ~"tigu.'tthUlr. fit pn::l~~gido at . sino de imp'l...6" Pues .d? ..~es:.. jfi~~n1~n ~ . de hombTe.'.shiiOj>ili:..o.l(jl~. J:)a'ru~ . J (Corinto].!! ]}il.:r"o-:z2..:U\'aS rodillas: se quiebi<Ul es golp~.iffl:a::. . 1.no . m""Q dI" Il..... ~.LQ.i. Ze'L<i!'· Hei'a.~. A"lti:::mis Stfteir ._se b9 IIIIti.:. ~ P.5. pat ohm !\uya._~'~ma iru:1icaci·pU _dl! CIH'... pOI". n:::sd her. 6'6--7"· .I" :ulller".6to "I gllti "iempl."..dd.. u g..ECHO. Ca~1.ees tns (I.!w t cl" hi impu . (V~:.~rq_Parte "itil.}c.."r.t!~ J..g i~ dd PllEt»:'.~r:a~~~H.i~·.! CIiUmaco •.11ripi. Xln -1.-.n.: d. cQlllpo.a qneda bajo Ia proreecjon tenlilble·dt!! i..S: Hipocrares.· d . Ole ].. n anes»...~ .l."... ~'f'<lli'~a'n do' Angeliki RoNaU(1\~ " prop&itQ die '" lR m:i.'? el a] laclo de J.11. ~halda~ par un f1et:ba:ia}.fuettf:s d~iores» del parto.]9}.ecihe el [H>tDbr'e de IHtia .".-... 1:':1 hI~ado en las ~"f"nIL~Jn.reflexioWl ~iuecolOg]ca-d.~T~o:o~". ~adiosa es al mis~'l. vi:aIl.~i S t(]:..iM..al hd.> <I.a.:JJn.~1 h. C. j. gen J.1 ld. c} sin fi:.sQ~}t'~.resi vease Lcruux 'j. "Epid"miriS V 6~.e_.-.hj~ Ydo. .clLlt.'·.. "".."\U::S:._ 'Q!J.Ij y.. fldV~:]..(H:re.om ecuen ciu~para.:mih1e v' al inv~caJ::..peso 'ell iosescrtrosmedicos se-menciona el esrado er itico deIa rrrujcr ~(!.tdo .:i"o. nit. Hr?I'. V"rnaur.XXl.:plka"'t.a en.· Eurjpid!"./ln' du Tt/i:' 5i.demAs-etl.r.rta 'en 'ma_"..s d" L..'rtetnis:.fem.ks.fllo:'f~mos V( ~8 y P. Dureorticr. «en ta·s cindadesde ]O~ malvados.i:l.lCg..p kttCl!Jis·.\ .t. l7. pp. h~<ldo ··loo:!ei1endjcnt..do.idos {." y~'Vn ...".n<:'i. \']1 3<4'07 !.adoen eJMgado.I'" bagn6s.rico . ~ la protec don. y u.

gmfr:!~]a diosa.:~11tas.-p'llesro qu~ ' es h pmtector..O.Slclb Gen'HQu. :e£.:C$ sabsdo.m is.bida a espal.~5 E>.gnc:vense A .:.3 1"0 Y L~ ·:. bll. l:.'''' 000 . 'TiI.. I an' soh ·fn. a prop (\:. de·.\I1 hum!.ha.~9.'a. aIo-LgY!t· ~ r~. el leQn y la . de·. ("I' Muel'[e dulee: Odis.~"c et Ie.n__~IDl... 3"90 Cr.. 8~. -. d ..ne lequeda a . !fJ~''1ue.d]-.d.do9. 18: . en ~lI! COilueX:lOen clguel.· "lle Z!.:este bnmbal'ese aJei~ del lIIodelo iJ.!I uuet.uerd-/7• ~Ccin'lO hemo::.ea11l.!.l1. .:l!l.C. 50hr~ .? ~!W('·lNalel'l.p"iltJ! csi~o ten:«Jr a:: b Qlujer }o...d" l.. de Jos...'9"78 . "981.l 1ILl~ ocur re e_" s b Ilid..6.ad.0 res ulta..le6n.a. ~ leona como madre: E'"d.~ vcr eon mla Eat a-Iii c(lli igruddad -de· £I rmaS'· cCn!l}O las de lQ~ h~!pli.h".~~··A·ll! ..guec r(em normal SfHIUJcstuu.e]iiticQ .f. Ahoi...nL~t~l . 'Que reeela -de bs flltch!)s de t~ diq.ilUel'I'>1 de An"mil.lfad.en~d p".fI~l:.a1m18d""'.jr si esra 'di Q~ a..l.. de b viCii.ko del combatei lea] y de la pi:ueh... aunque pa· rezca. combute. 1".g.r.s e . pero ·se trat:l~de uncombate 9IJ.Ja" .<i.Ina. "'"7~c..a. Hbrelne..¥~ es l a 'lra...e.al1Jermit:ide «d.alli..:irg(fuAtt.!K"~.ada se£."inbaraz.liS.nlaz!Cax>.Qe[o.pa:. qu~ 111.d. r rerrih le.XI ! 7 2.lo gue.i A_rte'lllises _un le6"'-:~s "-' \.!I'!S' 11-3 con .: ".l.'1cb otrouulverso diferenre del de Ios e.)r.t degida... lis PQSJbl~ que·todo eO.ll:nW.• ml:Qle..J".·..mprr.fr)/O.l~~t .ndo h nnlep..s gr. S~] .JljJi~:· "'\.o.IV6(.<.·s.arse a las' mues.lI rext ual (sii b [coria es COon si. .iert91 dee i:Ifrrn t.e 8oLH~ todo cll~Plol@''!:'9de~~.nte a las muje:ces .Q..rtde: tornarse en adver.e·~i's.eiJhn..~.1.nf~~IJ£~m...gi"" !!..il p. 1imil'~$ (I~ os Ie m'mJ.tieL"as.d: por su du!::z lila".-r <lJ un ti 1:1"rrf'b e!l :.rrn rnlSlerio OP<l1CO'~ 8l1.:-10.dd matrimnnio .dos .:[1 cua.. nos Jlevf:! b. a.:cptibJ.a.uye elshnholo.:im.rte:pa~qi~~eht<t du.l anfita!na.s ]o·misJE. del rnjslllo' mo. S~ • .q iiiJaci6n s» que se. e U IJ I~ni' En gener(!I se suele tradiuor por unal eornn un 'e'5cQI io. ·eo pT~.i. una -vez' sl:lg~rid:a. ... como P rcteride Callmac().I2I·O·VOC3I" la mnerre suhira de las mujercs' con.\' si.n Il~=do mi ate.'''SO~r. ~~. ."!' j~L"eS ..lsoo.}&(".·!:.1?"dl> ~M~p"H)!.[!1.~ 1('11'OCa.la. p~O' slemp [e _§!I$l". Pew s.exHanjer-osl? (. IuaciIe.i~~relaob.da~ . Can trecuencia .o./elm fa) para his m-l!. t-:ude ...on de Hera.i mih_bk .T.~='o" .Ia.pol.."·~erreen.Ir. OJ De' rod >1R~~.c. lm.T.!...~ animal ~.f:III mjlel'tE liubi.r JS·e~tL~m.Sli1. ~eiJII~. qu.tOOD» (.·riaikl.n:m:i.'\.6()9~ O.'C.]8obella wu~rte.l:te .::i6f1.xqu. ED' el peor.. flechas -d. que se rratede ufl.ltt_..Dde1o ". d mund. ~~<::. {k...J." SliT 1" . de:b"c ~Ct: JNll'!sta..ctcl'i"a(fa m Sifern:al sin rdn. e1"~ ese:D1uJ:J.ine-.ia ..l>jJ~s. b<."1". ~.. Ei~Ja. h~' b.§~En e1wi~i:ot 4tllcs . AI ig>-1.e de jQ~bon:lb[es (pnes" rlehed]~).ki'l y .acl.iva."llT 205~ Xx:..s!~l.]e"I1W~ ..ltfl.. .rois hien extrafia paraIas mujcres). h·.. . I. ~ Ies.oT: v~~se' Eilju~e r.'iif)J"~$ odeb:r.fin de e'_.Y.'\tquc..r ]0 gene'l(ru.ePl~a me'~ nos a.es_":). < ""EJ .g:[qe. g.Le .. femenjno.l oi a. "''''' es.guermE.in emtargo.de la Ilia dli' apCF.. tl'l!!:.~f'.a. M·edffi··' >1.d"yroci.po~1:l de Zeus nrega prec_~(IDle[)te. Sd"''''PF"GUI!Il'L.1<~. Sf.~Arlett1·k A '1. sobre est" pu:lno.iro~1es.<:.cinis ~["r~wtr~ a Las muj"eres':a...CO: ()q. .}n".1 mi.epv:_~~Jid..... d.:' r.iiof/'<.t. "I<.>JriQ..muene..1 "" .'\ pmp.q. nombres de anlIl1~1e:." ~ra(::Ide algo pl'n"r~' J{l n una gHeliT. .mrtamos.n ' ~."t :.xi .~t~nde:t la afirInad.deJ~'ii' j'O I.'[!cl~..kito de ta· cuestion del gj"er{) dd nombec de ~m atJ.-. Pi'<:E.d~l-N ~. p~n·hncHde Hera..Fb~1i.el1""(::~:' s d drta p.posihle: trna hi.jj . tl"ch"'l. a rtem...cu de k. u proposiro. I" ["".. uen ~ de pa·rlo.~'tl ~ y de_sobu.:::stcpunto.f!<l Xl ~24.::nme delp1rWf de Ias mujeres.G·. es.ljsl.· ie es.au(fut]Go.:e. pot1 e'5. pem_yp·a.1"eo. f!Jad~ XXI 48.u...s:esi6n: pm las flechas de A. de los.a es re ve rso . qu'e.9. H[·ut1a..euit» ~e1l VR. XV 4.ieu dC!.·'PQr no mencjonar las cuestiones de colte. $. . rt !. Mas ". sa c:•.u.·hcxho.lln problema.'TOJ'. im. en Ia epopeya.zuda .n~lda riffle 9'l'~ .:!wld>l: vease P: Vi na I-N.ure asumrda.l".· nQins. Artemis: feS~lh~rl._-.~. "<":Tlid" h ""n~fe.:llcllio.1ina Vl ~:71 ~..•h l.!"<:l''9. XV +7~~ .a no .5. J:]'IUl. la g] I..OJCil.r.TaM·ores. LU1:i b o~a'aqtor1..carep~ PC)[ completo.. jeres. < re a l:"'~~ujcres ned!.~"!.. v.9'j).~ !>ohim se.! La unic_o.. conq~istOl!" q~.d .aT_ITl·ncrle II W gue ~1.rto.ru. .d.B1.Xisteel femerticno d~~un buen numero de..Nt dbecho dr ql~.llni.al ar~o deXrte4uiis c·II. yes.Stat.ul~I' .:.lDQ un 1~:V!:tmOS"rs:aRar~~.[U..'Do.dr..A_i't(':~Ilis._V. 'erddo.rlleb9l.m.. DO .1k '. perfl1a en el h o:d· :.ta. tc:nfaI>l. pbi'" r>. ~y..! de.iro deIos !oi•uerueros.bie:tl..:tea ...e .J. xvn 2 U L....ue.~ . de acuerdo ·J::t!illg.Hil·del m.'«L<l-maie..

del Iect-Of." S~tl'dmla.ti:li:o. N 3"r-jj. -r~6'~. ll~"er:~.:·'etml.. .= ~I..i·~»1 'Td:i~i6n dt" ls:. liU~:h3.i de -s.• dl'z.<:)50 .riel'lc· sefialar que.l~ cil>! brut~l fJifadrl XllI :~~8'3t>'Q~'XJ.•). imp. .. en uti ..e apo.>' Pe.IE~ do::tlo Mue exi:He Clno I I . irnplkit. de Un embM~:'Cl.j]j.:l1~ ...j....!Bnerm.el're~ !l1.:n.~ respec~(jE{)r mediC.150 pasaje del I.·ej naci~ . Etud..5 if".'uino detras de su m fldte..dc'«t'efuglar:se eomo un.!'lit!:!. qU. h'. en ·lI".'w lID ('<Ojjdo dees1i:al:afl~JqgiJ5Se haJh la.'S como rm . com:hat.l~ tel.e se de ~mdo maten:lal L.mfj~. del nudo de b.!'.1.rr'dfi~a..u t·[. :tn~dia. .f'fSf~b~'NJ.>to?ef e IJ_ f\.!Cuha» ~ :..~ .::?T jH:l'O! eJ1H~e e~{t p6.!'.enfrent~))..:XVH +-li_ !d 'i~.. Ij!" V!!~ .. R.ff. expresar.)' p~.ftT1 de e:? .)1.tell.mancna ck.(dl'..lri:bJL.e. cuyn esclHIu-.:a' f~iese 'posible arrojar . VIII 4R.ega. antes de! adentr"."ri.colu-ca iuh~O aJ._i a _1 ruel! 'sc':h:: 'QC iJr. ~. ~?'}no deja (hd~ al~mH sobre el sentido 'del texro. :.-.ar cutoncc:s·qu(: lao rdaci6n entre Mendao y-Pat' t wdo.teo.Ii hijo-L"J!.[no:-.:~k .por . .l..j~ de la INada cJ!?nde. ydiT.~" de:1. 'o1Jl!1 it>' lia.01..·~n el nm tine-Hte' de los «cio.:llLlllio :-'haci8i' t d 01 orde l~mu~e res. 8lm~"lbc1l. den ":L!El.el':""'fl.. Vernaat I 9S i. . mitid·tl:o ti.(!5 dJA.BI.u-e .1(:ion ~nt r~! !il1!.iI<i: .:Jlga de luz ':l.1$ rodillo$ -d~ 100 homhr<..:nH.~" i!:"" ere('iH' i'e·turd". les t.e:5pe~:flr5-e·esta.te~':t Sobre Ilfd-rf~ V[a Z(i'..»_ 'Pl!'ro.tyt~~ Parfs. cn ocasiones. Y !In<1d'~d pocta.co.I..lillldiQ ~QS I d iOS'"" ~. ~~Pod rf". "ill '" muj''''''' (xrx ~~u.. de [:mey8. ilid!>l Cl.l:.en ..B del g uerrero h ad a e. I?W':~tb"'1u-Cse n-. Me esroy C'. hom~dco. .pl.a... ila· y:. '). gucrre:rop-u-rt'a."!."fJ .l_eip.Y.:....) L1.rirla· compar!ij'·a Pat rodo.&~ 11.2.de:.·d~·fQdiII3S: Enq'- r d~fr4. Qui.dlnocedora basta enronces de] El1:nQ».8.umamiento.P..:t~·.:t. simplemeJ.aL~~e!.. ir]o..~ til! Hg:ur-i ftagjl'de utH! rernera r'eci~ _li1f1cidlll?]]S coove!l..if~n"$ ~c[ J.../1.rieritr'e rnutexrio para Teucro. seR:9t~ dri'aaiitiT.... gimjenciQ de'd~~li:}]. para SCl:'1:presa.l'as'i--:-:S1:1 ¢~..o.EP.s "9 H. Afr-oJila ~riit l!n~a.s bzos .ro oc'tl:~re 't q ue. Q~ lfl!lll. I~il.uht·~ wJu> 9 fripl<il'k..'l ill!"" (<:h . ~o\. ~. t·~.. !:J}](\ h!"mui'''~ par" 0.el'peli.at.igni.'jib 0 k.-dtii..~h?'Pf"I..1.n~e:Sc..melancodica f~krrta deJ~aGimiento? ~Es~ca8o trna."s.'fj. d~ [a 'madre.r d>~m:[pn ~~l h~ro'e:.tI·s".. />o."".rcrern p:ma sJllv.do .aqui por el momenro.l.. oonstaut' que eJ. Tf-O.[ ""'I.~-i6n: Ofi:l".juventud.r:' iprllos 'de... hrl.!.-. ka·es . cnojQ__cada'verconst'ltuy:e e11 bjen~~·..C Ll'YO~ gemidos de:u·olol: y cse arrnor tan di<:InO 'y . P.mb.lf et d. Le:r~·maf.. illlilgen.l.mbue-.e.'r.~:H:.ot3ndkl su.: .gngJ. devoc..O :se Ie'.!l d~ nitj'~.~-:. gill.ct.ga-ni.e~·.sinda\. r.' J.m . com.~~fi. p"r<> cl Y'Q"~ f. t~ ii ~ o . 1J. ~" el momenro d".O. t::'J texan: 1-:[()fil'~i'[)' il<H" Adsli.i~:Illd(l a ils~x.a V~~· "::r4Jr. IecrOl:. lo:s'e_soi)li~sta"... de una rnujer sup~m!e·una·pn]{:ha..t:X.~t..·~Qtle..al I. lm '\J' deenh.marar a qJ#.>0).cnt~l cx".7.o:iS9:fii>i>r.' gro -queco He all!: Mo.!.rfe :1. a.. de {.uIl."U~'p':l d L.:'].3.a. qu<>: re~1IJ Ita pa t[ld~.9 u e.ble de:r:aU..s . Funto ill . cosa m..o.".n:umo . Il. Rl'O'toripo 'de h [I f bdla Jl1uerh.i!I!:htr esta.l:'().de .iQ..~ L-c' cMJ.ed:iatnMen~~s..m a~h::oL. la "~mb""cad= <I.ah·~d~l . a 1a '\ que se estaMetc' eptFe.li] ou...l"'J.((furi..o. del mismo modo." ~.de. llladreprirneri7.~d. E~'mr-zQst.dcl Atd Cia. .e.0..u~ JI. 0::1:-.poddg.-yp ~r!'iH ~ proJX'. p..j. ~'_t<l a ]""'.!l. }.. 'en.J.!l".:.larormenta gUie....!.. Tgnlbi.-l.·'aliO Heracles} ~ ii.:!rna 'n~escapaclo y.rcili~~·..Mene. No' o pstalf.CkLX>:~.''~Q''''O''m:ad r~". At"nea C'l"" Menelao Uff~dtll\~ 'lJ 0--J3\1 Y con Wi ~'" :xxn I •• 7~ 31 y•.e.if'los elem..primf:ra . ~hmdaQ. 1..~ neq til 110 cameute . 0<: 'SiOll.:r2.md ao? EI\ cierroque ell? [truer P'-l1'. xvn :-'1.es_wsi.::'" ill 3. C'3tJtto V[lI.er ~ ~'19l' "]. . el "". ba8.otecci6il.r6i:.a distancia infranqueables bien he:mo. }os t-'lZtlS t.' : COD. gaciones _e:ri to: 1.Ap.esta tai6n-pu".." CEO-(>-e~ «:.~·.si i.dm. GUERRA b.1" T""Hl1rs'(P''.. t~gl~Ta.s·co..1. lardut.dO.ti-:~ 7!-~ Lo .rk"" ~.EL LECHO.."lio '.-mndre.~J\nfodo acaha de caer y $U <1.CII·.:l' ...ieT1(r:. b.)..'.1.'cOInp«mr lEI. de 'i:n~i~m: ~lgll1C"do d t:jtJuplo de.pal'acion como _un todo eJ.'0 ~7~ "!.". ·trra(':'Lo1l1 del cs "'III&'O (:(1'nJ nn .e ]()s mas ". Lea].'[ h~-rot~· mire rto? . . '\oj] ~ -'t tj.." t per "i=£lo.c':_iC!'2~d parto se.exm:c-Qns efv:l---=y' ' '~' q uizsi sea Il'.].emos.ehn ·}:Olnb~te." '".mieuco.. cadaver de'P\Jtl"odo -pam defender:l·o ... I' .ci> 1"'5 crL<1'!la~lm"d"'n-~lll. abalanaa en medic •.tan·to .r.r (0 resulta 'que Te:'\n~to es..on~- fliIJd.£tiT. tr..: '74-' S z.lr. un arquero.ql.t 8 ~om i'I"'rtar~<::'''. .l1" r«:-uehl".oplfticos.!!J-(:jrnient(I-~4 Me dererrdre .l:ao se.c rllrl..$£1" pres eJltaciones del co-mba:te y ~a8 --si__~1 . im<1gen tan .arma. it:nt·re 61i<ibm ".~ edt.if!.[l.d.l-te.lo~ y eI frenesf. leD deuo<es.:iill..~rt~:' <>i:r. cOID.ne. m=ols'.e. ~."ud en d C». v . Ia sombra deAyax..u. III vie-den::.'ll. ffi.leIgue tH'l . 'aespiUe s . l'eph:s<::nt[ciCio.ado de una [ernera ].~ l \ ubi".eg~os~.dre y S1'1 bijo... Esto ocurre en un pOl!S~.J~an la.11da en ufl'a .

Viene el sufrirniemo.:n.io.S\jl]. Vease Ut'la.<.· ~ <:V \h . ".~te.". ".<3n.r-~1f·fI-r:llin'lli (I'Utidn I. E"!"rm.pln~ S~~. [E.._ . Tt"Jt.s 'couUtot_acioJll€$ tt::tricasy al E1..uldirC'."".osiqkoi· (de 198 coacimieutos difi~.1. en 8n d~~garrado:.iga.~ {Pl ••ila[o.fj:".9·..SU.i6n em. c-z u:' hF-9 ~)_ {. . "..>".:p..d!~ ~'\' I ~'iMo~o~tokoi:-Ilft1. 1'>h'W.biro.ue~~~~-:tel._ljpi8.ab. 'XVI I87 F' C5oolio:. 7).·pelletcagon...ldo p.irn. tJ!!6}-htb(JJ~ Euripides. ~ApoUpm..." 0:1":1 @o:rt"'"".nmOll..cIl1.rnIl"£'.ioflte. wm.:. ~p.) .1" '1"<: ck.tl gue penet_ra<f.fabl~ . 2-~.O DEL .~ I~ modeJbc...1"" m~clr.las .:YI] g.dl>.54.Nr:m.__I!Q_l\lgar P ri"l'UeHi..tie. 2.. pec'o u·JUbien.9I..ffsiC()'«<paiD of body».JK Y el vien:t:r<:-.MB~1.f''''' 1..tQ ': C~ .oal campo de los ~ufr.. s te~ull"il i. .t.V 12 [leX q ~ 9'4).!l:f3 Me:dQl!_ Mi:>g~ftO~(1i.ngleses) pqlp.]e Dumeros os (-~X:i. iiii~'J...d<>n:<'!~ .1' co]]sec.itl.'i.los_ruu::- I. 1~9'> l+4.mitl.i!' d. <:khi-· ·.~" ...l~.s·nledio'o.R... '2. ....:rivEldo de dj~'i_j.~dadi.16gko. £u""<''''!i.HJ..>rej'e...<g'i..h-:e~t·e tcrmlno g. derjv~~o )la-de 1:30 b eUezil dela gt]~u:. El n~"<).s. grl~(l.th'lebl~ .d~ XI2-:m. ~ i.o ss. Dolo.(p. grito 21.se S6f{>~ ":]e.t€! 1~ de In.:tl hiijo ~" r<. tJ<:!.r6k. U ('[3...n=.d{s..19 q}U.-~ ~\..en/e"mi!:.ado.g:io~_ 7· L. ril!.+m. :prop6 •.~:~'fJ.e!l pot ..l:e·dbe[l .:!.orqut! '!:Ie.pdatWo. ill qlH:~' se .adaJu.ll. MUJ..· Uin~ (Q Ilitia) son poIY.aJabn.~ 5.6pica."h. --••4df:gur... ra que pmt"E"" :3.lVO. liIll. "3[<.s elADlo. d nJOrnhre prii_~mWJ ~ 6..tmino '1u..:r '['979: 4}.e cQrn~ d t..'fnes ...n t1:~S '" que.<.i.1' !:i..~/ .. ~dm6 trad uceu 10& i. •• Dolor elY el h.-phi) r m . Pausanios.comiO ~f:rmiILo'iii Lie d".l'IJr:ll ente-s-se b. gu<on" 1- a.glco ~~j yJe mariet:.jf:t~.cl'h:runente·"c.!li!!o&. gp e {t'lI> ·que-caLl SH ·.CBTnell.£"tre: H~Jl6cr.e:l'e'~-a~ I. .=8te te'nnino d e~criibe d p a:J:rq e.· '..-.sJN'.dk~·l.la.. L!. 4J.ERE's.[' que es ~<ex·ac~amen:[.I.Soh.~dOIdfl~l~.~j.desc dh!! ca da ~u mOffi!'lfitO' dolor.)-a..compruW:l 108 gri.l.WQ" l1i'm.iJ.i<·.1 'r'7'.:.[).u1lte' ::iId~Ir:5:::triO? ~le hlP. ._p·11ifi"l.kr.termih() no se lirnita.~ lIT g z..p.64.emes .: ll!rr!le_Il'O~ itt n s~.t.o.eS del embai:a:zo" 311.es la pahlhra l.ie.<llizado en el tOt.l.LA:.. A.rr::. D.iJe.t [a p.ri"s 48.!. Heredes '2Ih)'l..6.\... No.e refieren como una'eMIl"'.'l'oP.el "Ii heche> d.. !I:=.]fegarlo el memento de hablar.casainos confusoscse derivilrIa. e Hip<'il'.:'>f~~H.!_ c:(.arL'L' o contexte !.<I""'1L·eliul:~tim'(>: .~t.itm:rn"':I_ ~~ Ve·e..gmlerr relac."u red9}b mio..f!~.. E~qtliJ..on E.~~o '''iJ").ieC~e incluso 51. dii:l21ea hahhualrnem:1'.!t..4.aplkfl .:a.. :LOS HOMBRES YF.d:e o.. t~."" l?P .i'I ~u l:1Jg_<!.1I feso de 0&1') msrses: j...:ijHO. . ~"Jtr.1H'imni.o$" peru:.-i Delos G 01.".UTIU? especial. asociados alu Ienaenino (po.i{l. .: tcr-rnlQO cs n:Jl'o~6n cop. d.<:o ~I: ~p.!inl qut: i~ U:l~lilT:1a.· J" lapml:ie~eJ '[ ~ f.'atN_"rie!l_tia c:tlrne~"-'-con ftcCLtell.nos .• :I<>["r til d..~igl1" on B§'i"tlo .·rt·~ las . ". 'iI 6g~ . <Oil LiiilLu qu'e. PitiC<l~ n ?.FR]-MIE·NTO Desll\l.:: . GUERRA no adernrarrneeu un terreno conjetural en exceso.caliik~t! v o de a quello a ..cia..l~que es illdeciql. Es -d~sefiabf que oa'ynesuena ~1o.<j.de)oT pMtjjr. dolor enlos ~i!'ion".. ~8..B. hts que P!E."jpi.'y h.quilQ.t.- 'vn tv ·a.8'7:.r ]0 d_...~n . 'en los "i'~mpIQ~dt~drnl (H:>t Dumortder. • -":iT ". 5'~ (dolor d!~ una II=~10rr.'..:~.. i7p. a • ~ A .:l. . ..' (d. '\["11"" 1~i5:i.d.dq.QI.u'Q ".sgattfJ y del qu e se afiJlD.'e-i6~ k·~mdt. (0.n d.ri. de] dolor de las rnujeres.~_ Es die 7 senalar U1"i:#" ".6~).. aparecen bajo CliTC segu:n do asp eero: vense Ptndaro. h..v6a"~ .M'EN]N.0 F..~ d .:". l.e que_ sc. enIe s es nitos !fine co:lo.110 sin 5enrua[ que.. ner.me nada.t apM.. ]o.~Jern. m1l<.-· mia.r. 'F-:l"Mr.me":·b. J..". v_~.~.i' XI.!.ex·al. ~ y 5'1:..Apwb. v'."..<J.10=' d" J. odts.i~.in.. CIL~"dUlit mmhi~" aJ".oil r. 3~ I.. ju-"J). -:.. Sal:>.'ni: .fI e d ft:lileliin.""'tt. Ap<:l:[o OO[TlO W-' 'ld1i~ti"'o.m.4Hi l'U.os s.in.lJiklo·y· [''e'iela d'sllffimH~nto die b·ml.este.e.im]entos tas.ID8iL iPaciencia! H.l..(i~' 4ii. L.t(. 6: (es l:l.-".c.'y 19~1' I. de seguir poresos..2!J~.3 RE.n i. PQ~ regi.e:nedcQ del dolor. ip...~m~t (ir. d~. _~6.I. 6.i. '~Il el tNf!!~do Sob"" i. 1959" Od"f.eu las descripc iones det parto.~ V . . vi. ~2..7n.""· .mujeres .erui.>: "".miiJ . "'.~.CslA.J.l~C. r.t bQmriripue:<~.as" G_ K~ib.. etimologia dd Crim'lo ~ISI<: (n .1.d. siguJen-do. P erQ.. I N"11oCk'.ctta_ d6n"b Je ngnad:e. ESI'IJHR7.do. ~1 p adre . del que Sf: encargan I~~ mt~8 mOf!.de [a p'alabr[ oa'j'l:I#.l~~1·". r~~u.[opo~itO. IIlle. pam el desJobbfllj""lU lliLia. J'7'2.i""..~ua de 11lia Py •.HIl0 .enas de in m.b~'tp-" con la madre.:li.bJ". (r.de lo~ gritos (ti .e.kj IV l~.... a.'16 ..ft.f£J. Io fern<":r:.t. 'Uo.".r~.1.tltLJy~·t!ltJto Il!" a..:LLHCHO.' . d~bido-a: 8ll.l$ de d]"I".to 'j. en l~ espald a' l-Iipocutt'll. lmnd!ir.! ~.!'b(_~ (".~ra de~r .ID:>..~n.m.o..:m:1:Jlidlad-p'!fu M~:n" Y p. caracteriza-a b hi i!'-.n' V 4. 66 .Es-ve!'dL'ld q~le]a.:\~~~.Pima.t<.lic" a1 bjjo-. (M..7.dir:t.-~I.rod{'ne_~o. f!.iles.-cle pUT~...•n}.ex·tension .

lJclos vidles·. td. .·<.m.b.a~ fJi}~j~t" .riii"e~ rl'(rI"~ '.n·.1)s.lf.ii.h..2.p~~"f<: *.!' dt:t ()c.i-latrific.> .'?- fermedades de .~. E.$D·..ho.<19'.l".:'l~.'.s.<O:Q :un :u~dntitnLO $in-Eili' EH~"ta.d<il' E""'''i\!!.ttrninldiad..dn en ilI~dip {.". ')~n .FtJiklo"j!· 40ld JdlJ..' de o l [ll: •• "'ii.iW'es&'s:2I t": "'-CilemO'8 h. _Tret.hn0·dti1:. eso .una tied:! .6.a.taci R.:".. p..1'. .nd~l'-'~de P.5i(jn de 1!!..-.j~~~".1Si/) 'm~h7f5fin"'fffl~:·~emllit~[l!JC~.~·~.an hrc:.om.gd.Lls luujexes»:} <$ustufeml.eg.icii6n..id!.e·~b.·81 -oo.:mJ)ente.i)leme.' o:lm~""_di:~.:" J. canlcEel' m~dico. ..~llm..-. ~1.1 _q.rAoZJ_ SurdtliTi1t ..__¥-qgnol:nhj]bs~"..llLi.bte d.I.l(:)!'P$ ~.J(}::_~f. ~~-u .apo-L'''~n.edade. pOll' -i.. D. daT(>. al ..m~i1i~ m<lr .il'ql~Le ~ ~tdo's.I" "al::.Mia-rlir h~ <I. hajola .n..J.»~u" l"". ..h:i. ~u clIem"'" dd i'~cral ~B~"d<iii'~ "pom6 . cr>.y.t~r.o quelas nil!Jjsrc~_[i:Jftel1.1..dth.E... •.t Il:ve.. ~$[ t().:]ie.. q tlC eUas.ai!~!!!~~l hci:ho deql!!t.:. do grieg(Jsdii so bi: 8:-y.'mmuJ'il:ep_.i~sde W~ """'.. nQJj:WW"J.1'3.~<J.ocr3.·d:e.'ili ~cdUi.<:'tr".c<' i:" A..). .«:drz.£_riiSit~. . <J.E.b"i-k..9.'"" jj.j.d~ qUk:.'. P. Science.s- ri.~·.[e.- f9'~-4'D~".&. de 1~.iJ!or' "l':squilo.::ied·(.Pl'" .lCJd".~ J:i.t...ht~.~<" ['I'9h...ar~hra ·had~.gm_neo..Ji..ut. P:~ !. 1!'igf1tu·a. difcrmedadfJ'l d~ ' l...J~j.J.aMij:n tle~!l.c': veanse Ias oL~t')'''''doo.a~~..ddt' iliii16 -gik.<i(ii~~"Cd'9£:i~" ".._\. Iu~ ml. " [a"."O:dk:. !..>ii.<.dur.. ~"7'~:~:.:h~Ja:r '.dI.]."i~t'es.l<::.ra:rQfi 'ddifrutar 'csta 'fimin...u-vierfl.1Iad.\Q~~I.:<I<1:.a ..]?.· :5ii>l-.!J'e· :J..iIiilS.·~ J~ .!~Mlt<ihiE. (4.'toiltta.:i o~[=rm d!I.".p.ll.~j" <.id .nT.i. d. f.'" {. NQwmo~.ag):.i!. miOOi~a.a2~ lo..YQ.0- D"~' tnC!C.:. L:.c."'4L~ d.:.gun a pTesdipcion .~<..Es.je. ~J:. 4.de las Fb'n'ci:<.I:!!l::!.·lr:».t o!t1:Q'h!np. .!. rd t.r..J.ijo dt::l~e):l. P""fS"S'i8<>.<:~+'.fm~II"j.d.dh:i.n~l$-. Dew.. t.idaXl..J.~"'£. G<:mcld't.<li~:icLll·~!. de.l.I·5 :'....Qy.SrJbr".-i]6. Cflg2.ii'la p.JIillI.d2e.. ffle(:es.::~~~.os no bas. " P.:~. ..~'·a. dc-klS.thnj't'-.? P Por-esta ntzOll. d~ULO~ l'!Lude a' b.h ~h::sp~i..es dd C1l'~rjpo.'i.ic.C).:lh>sk:..'.weer-'a.9i»·" -..tb....'l:!. se ..lf~-. que. ~1:."".taaprehensien.:d6ndcl <l't:Hmdld..1!di=in'dllsQ"'-d.qJ. OJ"m..v."".eS<to. -'~gi. .-lru {Jejio./1 £:..t""loreos fnattt:naJSh:.~]ct2.~~d.a'11Lte de loos mJ.L~_ '~~1"in·t!L"~.i4"f-'..: 4 i"~I (" propci <itA> dcJas ". t8:~ (.H ..:'i£gue.sGL'Iliuo: [I:~nJ"ac(:1?'tar ~5u~·-pa:dClIlles.~l1~Pt:.".-~1 :ill.'c«Cu- n<.t·~ :iH5 ~tim..k[ P !at-ott. ~suheest:ric. po .6. dell tr.'nco St:! :ol!!.esp~.l)'(~ ..Ulo.J.ff. 4."~~'X~pge:st (l que S1I. ~' ~.t"iJhricH d....~N.:aSC1JJI.1""". e: ". haec def pano ~llug..1_sr. Ra.rcropq: se ·q'eJ.D1._ n~. que.J1j .~~.I.. l1td~"d.t:l/"'.!m.s].es.:ill- i~d-4e!:. r.~ao["gi~..y eI h"gisl"d~~"da $Qh.fttClie':ncia del :ndsl.b djfc"~n~i:~ en!LIe.(t"h~ 't<:r. ~~.~· dl!.·w"~a.". .ai'~ e ets:hs6 at: g'ue_ 11.~£.tooocen'-..:r.·y"pat<li cle.h. ~!!:!9do E:llas . Ifueliid6o'. •.ujt~itnpl(.i!ap<L~E"~ Q{i[ece ~ U'l1.e'stlstr~~_il ndnlJ!i~Jiv:a d...~conOtl'!..~.tfn.amibridge..t. O. ·Rek~i6.s Cjs'uQo. aemp~)~i~Qd.P..(lwm.l ~e::I.ad9.tH .. J>.lO.$ibllitI.t! tis .."<.(a:4u.tt<l.ris.rc~ .f<·i. rdJ!".da~·~4~.m.#(j"..n I~.."" J.[..d~roO.. R..r:.Q.I~Mlogia' dd fr.'" .rp.@r J~ _pr_c>Jo-fi~iQn.t:e aHhn:!!..cJ':§ ". ~. 4ct"r[1.-dj:..p<:io:l ~mi!)"'.td:r. I\I1a. Esq"ilo.:-: de ~.la ·eQ.en·'TAu.. rl timociio§.~.o mes.ci-o "'1l e~.' ~.JJ VI U.. que .I?~2P{~~5·tl~estle·1)\j. y ~P.u:."..~: Hii'.~mo_~i~.' .":m.<01) .e.l~ de h. srn~dlid3.mtodo qu~ tra"fail 13!s~ebfer:mre~ad~~._ ". p(.S F1rcui:J.s::.' d !~eJ(J qch.· da!:Jo. d.me ef di3~1!l:r8!Q m. A.dl.~ r.~32[g_e 'li'll1trj GJ. OJ'CJJIdd::.~fn:m}tiaJf.3 97~'" .PiLi.Ci}l(tf)~#i1 db.: .c Edil..gri..n.cld'-..s.!.=lo...t<t· CO£l _ a i-g'lH11l..<:1 En: o:i.!g:rito&.r cspedfieo de .sl..i'.-e cIa~mbogi._po:tno...:ill hii. "Hi'ppO_Cf4ti(.. ·i\·. ~o.diGon b". o:d.. v.retID.tt~.t9l!~ da ~:I:~~ la!i 'cntn-a(lir.e.....mdo.. .rclie.\. .. EudplJ·t~.hi"":i1 Hs ~'nfe1:h:ikd"d!"".o.ib:iao hombres que ~1iteh.!:".l:ita ~-R . "I Jll~i:C'" I!re"'''\''1'~clo'p6i".c\3's.!:l!l...iiegi. h..'bi...m'j...trCX:·~_j.TIro.f L(fi:f·.I.: ia.')crmer.~.~t "ho'JTIbl'd .ata.." """.2E..'ruui.T:""SC rl!3.-r""_<.S. Que1e 'Q.·h~ I!. ip1P<J""l..p..o. a ]... H ipMJlQ..d~5' sal"~j.que fad._. no sexunllzndo defin. GQm'oI·A~~sM. H.l sn:mf.6 '2_ L.·~1."'4'''' 2-'.. ..a-del E_adn:. t mils qu_e cu:.:'IQ S opt".<·ttt'i.lQsticQ CQ: dg . tfllJI:ri:.~ La .e.p..ri(l~~:.mQ!tJ~~ de e.hay lugu.wd: .L<ido!.ipph'.:.res 'l que los 'medicos:.i. .' {.<'II' Be.1f~~.ll.h£s.. Jgule.n. I .>lh-ort):cione's·"dd le:£i shtdior. . puede (~t:u.~A.uJ!lCm.ff.'." ~a!::L~5'"J cseatnre.htlfQ~ii l .l"i=.i" ~:o'mo hi olit99<J~i hi~cr.: E~~ipides.. et fet!.in:-' ih.t~\EI1 dd tic. p~erafitldi...".r.G.ilplo'..:!:~£~~t?.lOl'i ...~ra)fh~~ i1~lel Ctle. CHtCttlh.!ro p'ht~i.t\~ PJtlctic" <l"..s \'efScC!. clue .:ah ~~T demtl~·.8.<'1'.'.'mH ~9 g}: [~'-'I.l1S~Ja~i:V{'f •.4" S.aLle.t \e'.alNi I8!?)"oca.171ft"i':::l1i? t:te SIJI:- h.~".¢q~j.·.~.aia1-"'a~ de "tcllJh"i·"'t:!l~I'mis.di~.re: p... A~il'm.H.lil...d:rH.o'de V"l'sr:a}~~ i d [file-Oj el med.~ sl.~~.gi~" I.illty".f: 1]I~~~'Hl_Q!?ElP c~~.·j4."...'l·'kias .~W)~~ CJ:tlle se'lltl:ll ejerrita.s.~ d.ico.aM. m .~.:: ".1 m'Jj):t&jj. de'1a qu las comadronas (mata i} :oonsti.~.:cl_t¢rnll q!u:.de J~'l1ad~u er:~!}jit'li.r _~j'e. '.. e~!!iba'~ C'rl].<'<"<'~..S..o. ClU:H_l.Llo'yd.a.J. :[edo pl' fl- ". ·c:""l..Ie~H~~mi<.a..j.:i'Q' tmm~ ~l'<)'({riI.:fo5.ui!'~e.lj:ere.. N9 obiS.'FlI(} l..oc:iri7.111 l..kLWl"i~i.licl"~j.'~iLte"j:f.!.>s .fiel p.

CILu:ipldt"a-----'(]rHltk: ha]Etm 00 las %~ .Jo.!J(}S(}_s.:u_ A pnipG~i~[)qd ~".~}.t t~l'lrllin0.ateih.~..1'1:" 3 H:lllltt~i hi.-. '.I>lS mllkm.~r~ ..~db .f.d~~. pGr aLI~.m:.~e mJt:a~.o~Pstfi~lC~:6nh~l}_efue~lg. el q·.'!!it(l.im':l ..:.. s1e040 en I..-.flpr?ft-or.. EXlS le pOl' [0.4~~~t i._'.Pan o'.R G~[nlW. ~n ellt:". q~~.J~~~· ~~ IJ ~::..~.?-)~d.".:.ta ~ su'lec'hoile en ferro a»? De.. 13'..: m.J .~4 Es este 1m :'JtQ..U.<~ iI~ ..iI cionel] .intPor ltl_Elltte femen_U1!!:J..~.~ ~-:~]~::b sJ ronr'P::~ ~~Df7.d(.di.tad.·t:a.i. .1J!l#t.s.sri ~iE<.16" !''J • .. ."l~~!"ioL'-d [9.O'Il... m fln.il .s· .i.Ilulymies.'i d~l. e des ~<.e.{l!c~1:aEs esto mi$~ . 'rram die UTI F~.t..L:.OEm'llo'l:!o.:fI·ecar~.~ de i.jm:is. obrc J-iJ. »~~~ia.!"cr""".Ulr~"'" <-'" h r!:l'~ ~[]'''''''o'c'''"''..l·2~ 'L'Ul£tu .ll'G" f..t:a~d t '1.t'" :':.0-.l~.K. q S.~s_.~'reJMo~ .. J~i'~.fl 0..3~R:4.. '~Ve"..ci:Ji"'(lO ·~~. d·'fio.h.. .r[~ n 'il~m.5o::.1.clp~. :JilIK1d~J.Ja ciud.8.1g'llup de.ettre8)."f"'!.. h~~e que hi g 0' nlUjeE.~n:::idn.yuil1: [ ..00[11(.aJ. .~:i~cJlin (M.agobiia Fe.~C9n.. "-" con .db.:tbpof!'l k time> I9~-$3 2.m:ilrj~"t.CQll l(J~.CiS..a detsem::i:~~Q..::i'R.~.d_o" l'!.-\ri:~t6~~ri~$" .I~. ".ad COlllLOPQr h'r:e-a)ijclad de la"c.que niliQl! un cuecpo"aJ que:."~ri:~.67..s~ er~dure:ZGa]t con 'dstlls 111:1 pFo.kdI:IJuhmfYiJr.d.f11 t~~e.Areerm 116.i6.e en.~Q lrl_£etpreta-l:".!&e~a.. .n:~ I'I i[fnc.lt nifbtJ'd(~".)JS 'i'V_ • 4.e:.dl:t.an le. "ol:.r. O..i. ~B (:fd'lT_ '..): 87:)' 1~'8 i~...~ ~~w J~s:. JiJa:tra·6 '.-e..Jl=L'I1I'.is~) de.1l b.. .i.dJolo..3!<co.jtQ' eli¢' H~siqui0 .~$d~Q" cji6n .>""-l! 1'18""~ J~.' ~I' J!Woli~o 'ti.R. . /<" dd I>"'~in:lkmo·".'" _ . "in{'"'i.:o!itl..~~lez~ .0~lt'·'S~ "qb.ue ~Slestigte:re.."f.-.fib.~i'!i.b.1.". lev del" el!l~I!1Eecimh::.·.m il.!l.u'·IOli lG cLlra V S [IS' eX:~l".~:a. ~ar. 2) .1."'~ O..{ls· Dd~~I.:J£§(J!~{ e.r.ut.H.. (.-"iven COlI eldt.'~:~..'<'od" '<I.buaJ'. ~Ia~~r~hip9H~(ik{!· Ml.l d. .:''''Hlr~s 88'4~: de fu ilmi'-kh~'"... '.nc:jllt~f.o.'be' ". '_.u! : q'lO::!.XU! b_ .j>:>ly (I-Jip-:. ~uee a 1i1~o..~o.c.1: P~t~.'~~'m 1it t'4if!]:. ~onlo'Y 9" .!kr. par. m~fer'~)i I 2.r 6'1:-j 1. una..~~(jJ.."~"en~iLdones...~F~ tn. ·t.ol'/Jh ~:.'9'.. QUt::.~'iU!1 @1. ll::J.l a.91:'0).TU_)r !.~-' y. cl mal qlfec<:<.~..~ea~.'6-·'? )'.{!~.... 6~ \<1". AI"'iW-'bd.pues de habe .~.Lto y ]a:per(H~~ w lat2:}lUlj ~')~~ .'ml. padenle d....de)::u.. lhl<""tlldQ fuchlJ::tr d~ tm"m".o·cj:able" .oIJliti~ mci~6'n._.d.pc1\ cial~ceTIit.1ri£.: JQsA('>J..qUClCe:PEC..Le. p~~_ (BGl. el corQ .s:Iia es.Qtm-~-·mos.!brP~ [etll.C..n LIiH 1IPoda ".~ del t.d.eu 'ambos casos.~ N~t.a[.-kMt.i1~i~ r.Io!:.1"k ..~t" ~ac.~' _ ').()Ife~ .JS se . alig:oa~. c.Jl.:"·t~. e.11ils muj C:~_ ve res..th<Ji: .rtui'ia p.sue~pl'li'eb:a v. en Esp_arb.n""(JH. fJ.ao..!el p.:. "Qe tOe]. en.di_n'(J}lk. mQ mm.~ ~anc~usi6[Dp~~vis ~qrt'.[[~.n.iIll en.Pte. J" H~ 'IimiP~': D.ikt~l para!el().t. Xl..cr:ead<i:n" p.fJ!}~o.6.eVe"c!i~p"'9'79' '41-. f.-:s... . 'J."do. ~ 1?_v uos .8l ~~'~.. tc11tt-f. IInn:.'.kt#ir:cb{tr k:a"7m.erm~-da. ell tantG . p..~"t:.a.s.' a <i'"op6~1f._ittk_!1: san !..-d~ las iillujtbjs~ n . . f.~-.(ILea .('01"I1:'l..dH1:.:' ~ '$.IFiI~1[O. .-!".t.Al'ec>i:bJs.tV1OS:.tiiIdo.jh ..¥o el· dcli. 'wor.. tomado .lta~len6 un . m 1..1. difmmna . . [~~~~i~ l~l'ht.hl'ir: ~.1S<JJ:l noza die.'I~8:".iii O~ Un 'p~~e de] H ip-olito COt'. 'J' ~"fOS(J~: Eurip'd':$...-'1 m..cil:?r.~. q:ue'·dEwn:6.:.kLQ' co:fu<:>.:.!.Elt.~Jg~.g u~-lu).nf!...£emeniIlca.~~.{jhi'Q. :· ETlrl['iJ~ti.).. seli.1a·di.d" "b"ni .-.«.-.!1·~ i_a 'V ..~!i!.de pan~-:~' ~nilid.r~ . nien'l<!lJ!.~'. ilia!£..1a· mtifeEE~ ::mtes.. .J.ot:~ ill "":t"'~iJ:~a.r!'O>t'" h.''1'''~~.9ue ~(:fin~~ .'t.t tOl:J'10 b«Dlita_d ~e l~dL!dild»~]a .apotfu... g!1LJ1o::'Ub Sl=.eHi p(Scr.''''1-i..'" 9 nu::.(J.~ iI-.i(..~6. b (~:mihidft..]8.I?J.u~ll.f:IU~.~'8.l:ti[t: ~ .·pete'.:r.. . ~.s.. · ~id.. .I ~p {:oTIo\. cuyo " Hip.e.mfl.1~E..U:. .o..]qismoej../ Pi.eI1l0~ com pa~a~ a.. _.i6b.rr... .' 7 . Htp'6#J.h:ll:Y5i':le:c.e..'1. J.IistSfy.'rl't0.m.m..~lac d: '.iP~'l'eac.-..ad .<."~' quese b.nt.ivi:aidadL____.i iI~ «l~ I"rtn".e:S-..i.'~('(!crd9 ·(..y..~nlJJi~ to.. 11 <)pf.ip".nb·~sSinOLUIa aLltetllLniv~H hI bCl1ta.ill~r:- 'gun-n d.':.tI. p ...'~~~a~tk9 . me~ .''.l~q~J. ..{.~.(JYt'Jn!ee..'..siL-mlj. J ~fJ ref!.i. _ __ . ~"~Plilieslp .upC!D.~~Qh:rof.~. <?.· to':.en cons] de'f.• e lrut~J~.llwds ~ lisp.:. (:i>:p_u[se el t:spc'rma .g~ro!'.t . ~(:XM sorprend(ence.s~Et~~.tlJ..i.t tntg:edia---es. S o}.. <:II ia 'fudb vb:!k~" r.~'~.a:IN medic:6~. tf~y~oilIj~ m~ ~jq.de.""to rm 8:TIT II " .. .le.ll!!:':..H~.> ('.S!!-t~laJ~gJsh:l(:l6IH~.'S!·sigi.b~i. pPt ]a(." r. \''eaSie C~iti.~b~q.'~ue. en e·[ g_u_clac 'ij:yur~f!/)£ ba.:.~¢i.to '1::!.6 ""J'h. d:~.:.n....::.p~I1G' '!l'u ~!!1bu~'a'li'k~\'~~~_ f. ahW!.qu<".<lmdc..~..:~di<" SCbr'j'l' D.odjcJ. Hlllotxla:g.'~~~cla:~. i.jadd.. Cl. .i:i)_ De' mnllodQ 'JJri~".jmeJ: lU~Lu Ia po~jbi1id~d de que se balle po'S}:'fila.·h i:mWld~<I.~rtgs "AtN::mj~:p~J.eU ' .. pl'e . I':~~J. I" "b"K-.o.6 old 'n~ltI:l'lionl..l:Bdo~.0' lc.a Qe."ctora de hs. ( ~ g.:'.:il C~[I!.'tD.da-ereadas.~~ t'eStleccro a.' k..a ~e _s a . ~.). "''I L.l..d. de .att~~?n.!J.em . "..oyg~ m.~.g:o~ Ifl..a]:.on ]l'W. la \" neces:ida~.4 .deta~ ·rnl]l:jt'::h~'.\:~\t~~ .kiCowiivir (li:dii'D. S""n! /":"t!·"f~'<p~eJ"de.(6~6-.:!£1mesu.. tier.1 ~...gk'l:! <'l.iA()_~zy.i~.l'>ll.9 s '(s".d~0~ tQ.'dmekhanfa.Trecen 'Jiiade.]'eior~.m~bllLIaci6I1i los sufri.z'!ob.q.

Lneti~d'm. '''Fl!Sf.n lis fl"li"jilt~..tJ:du de.". prohthe m~yesDechilmente Imita:r 11lwa moje_s y ':sobrewdq_g ne «l-a.:>:go~L~nd~yS':ndi:Jem p.reiua fie la .JiJ.:an~'ni flO»: "ems'. tcmp'~d~~les'Gr""s".~" Hl~l67y 'l:oc:U..1!ITr8. rued ~C08.s e C'x. paTa. ".-P~ 'f~'rH""IL "...elJ: esctcui. me~' [~g.o!lleslisar·\.~po de mhlr.j].as.v~.O"d.'li:" tic:os.detJ(aL inrerp f:efar su posnad6n::ecn If! tragedia.I. trIe'f.~ iio:~fa !-.d~: la ""' .02.~)~.Lg1!.del s-~ntldo (6dis kai"pb'1'<'mtfJt.~is.teci~~m~[j re .e'pm. S1 de un p.inrnenso. m~.lit>ar'p. ins hClrnbres: . r36r fflt.po5jhle:.:).. en fa asociado'fr de·:am])os.T.$ W~.jn ~mb"o'go.:N o ca bednda .a. e.:::r::' un p:l["ij.Q:5 versos ·m.jl:!l.t"Oill..ln .clI. ~e8.q sus vdti'd.·<)i.~O· iI:'.]~. til..la 4d P"':. lae mujeees..a A.d·selesimi.bbu.~~cl -J!).s..~-4..~"'dl:6J2J."t"ii:~ w~. (spermliJ.da'oollsid.l1se ~~r!)t<Jll"'.ci£i:~n:c-s..e&tJ. de..fi£blo:: : Ge.J~.ci.m~... quilo...Yse' J .·ffi-.. ~limrrplo:!·Pfn.. P i\.: n°. V.~.e~adola l?ai«n.1..lo>Q~~.una mu] er' que acalxa d.~.h rdi.terlta.. pur eneirna de iodo.ot :su·<:le~c"o.ien ]as Cioe/or. (Qs..ptt.s~r de deLiai1Umhr..eJ·desl.4'(._.t1. -Q a'pUnt'o -de d'fI[ a hJZ» .t sec're:E6».. h!io!>. tl cj1.qH'e]a jeven extraviada ha ·[e~~p.!:! e'..]v.<j.arto se erarase.".. el de. Hjp6<2.ff<pitt%'1tteI ~J.renci:! qd~: . 'f'r<>~".l.gie. ·tJI.l~lat'_.nr: lP~de.~:n. .tQ~j).].lSe.Nljfl<i"i~.. . . Ja e ho'~'a de' silfrit."er c{}gicn"cl~' os~cabellcs dt.:Rte:C~Qqis?..he.» .t::..diiJoCltnsuie. 1:. «Le m'mil·cl" Ph~dr.n..l.IeH. «D~ . ill is. de Electrn.. J."'.7" 1.dcciso ..'~fQl'aj O? 2H.tena<i .'4:1!Je s~"exn~vj..d\o ..i r 'r. aunquesecree q.!Jrm.t.&iy pOl" mas' que u-r~ relie .a. A [as .f 'IT 3.<·~_ L~ (". "·Pht6n.. do '6g~.q.eriirselacoffi.de que 'agu.Reptib{tca Itt3~~e.B·q.Ji(j 1'4 {c!. Es '{.""~I' . p~~ qUie.presar el 8ufdmi.:Su.~~ St' trata ·de..1a[bo~ de Ia s:a.~t Paxio D·. el do101'''' mio.Ite$ .r~ y lQ0Ir<l. o~ como. -flO de~ de emular a :!a-m?jet' a p unto de i ~o .4{'J.adis{tl.de eso: RO.!5~ il b .Or.t~·i .!11POS ~emii.que en . "."'t<: la ceir"::t." fedrif·s:tm.~a4r n6.(:diThL~~U.a.. ] alocm. que lie]lden]4s:.Creta: . ·mu':-ho ~'1i~S -reili sta~saL e~ [L..M.~in:w.: ". p~ra ex... una vez queden' enib8Jtazadas.Dqueal"l:l m.l'<3:Kpres:::lio.z.!."~" Fedra ya no 'es mUlpartbeno s~por . :.il.u.Por ~tioJilIdo.p:alarb.) y.J~t9.p\tn:o.1.~Q4. !Esqi:£i1l.gri.$liJ ~ntn= 10~ gua:rdfane8.LiQ.bi .:atfdidet! (mete'rio d. en:amoTlId.< -ci(:iTl ''j' 'v..afirma Electra lUI.j] p\rQ5J. irr.e.~ illiis:i6!1lolmooo"Sa ..pN:e.as attiba . V6i.7:a:riD~dl'!.pl'Gpo:cirno &-11 " .ti fiJ> 1. H p..(>~·.ir.~ 1.~.'~: 1:'' '.ffioI9J. dc' [<it .sei:ja pre..ql" seiluii6n para J as j6v~:fIes' srgue ~~en'do de C~*:iln$e itHl.j ri~ ~ ~fer.tnID..a :ell .n.q.(I)I~l2:.mad.I:a:du.:eaJ: d" Ag.dt.di1 a.eI~".. cu~do ·es:~fi:i'n.ml3dd 0 bii3n "hqL::i.~p~'~ dlcl~tl.esr..:. .cci6~. . y hi~ -muie..osa Ar.d!ia on c laay.!'I~al f:'-..::1p::rroo ~.tre ~QS.oon:ll~niJ.01I..~(J.i6""'J<.Pt<!i>~kO q"" I·~ipocl'>ltd.adopr te.)"foe:!:>..<l!se C§~e coD.~' cin].1! It''cgua· die 10§i .'S-.["ll .""P""~~o:li.li'.(:.I!~C: PtO:Ct:'~D a.tSt:la.".».'una 'rnet..:'li s de Platon.l" S<::'I Ja.:~"'~n:I.a fratando 'de reoonP9e.~. 'P@![i1uri"1i mbjer. una l.:(Jlluieri:w del'l-itp6itto' po'.-bI'ir o··'.mmrarif)' jFerf".L~t". alternatt.:j..E(.es UTI embalta:zo. n::>cup~T!lit:i('d!l" s ~lud.~ 6re'st¢s..brt~errarix~as:' de la n..rextoal pie: de Ia let .r.i"da . ~.::!.o ' tal.'5.w ba:r·gu.-~~dgi9$i ] cornpacar -las1u.!.€ t:llr~ ~~J i:y. '~o!)(i3"lOa"" ~62-·56..O[e..fe·nrledgd.enwde una moribunda. I_Taptda.le 'Pfriton..o]o.simplemenu.' ·d.~irm~~~ll(IQ.'puede·brota."~ prop:ias.:(y (\" Pl~w[l~·d. es xle Tr~:C€:T1 sec'cDQfu t).. t~mbi~n p. Adem M. 'Y entonees.de'.fI!don. . e1 ~a.ff~.s eeraruas 'de Hit!. . "N~i"..ehiel parJi-. tambleThes .dis~~ctr.~-di!ir . una dio. £fmQr Y'alutii bramisnlD: t'~.t...r "~~Q~j es:·~tI!a esperanza Ha.jd!a Jd.I'''n .fdett . .me.emhiida.:w.A. 'elcd!rno 'd_e''Js f.ue' Ia '~Tetense PUt i1'raiido c[Jn~igo ha~lt.uij(ll[Jlt~QS_lfujtt!a rldf/r.g..ep...·: P.l.~~r: medad~s de l\i:. "UmJ rnujer -peml:l'b~J".a!el1db: 'ei1t re~!i.' Ia c'ur!lciOl].Qit''CilaIgj.e 1a R'I?pdbUc. 9'(1<:> (jJ(jItr'5'i)~ :. .P:·D~".[J (p·""tl. IL".r.[J..k.~~·.$:a iJQlIlh~illlOS gi.:I.U(i ~·.'d ill::::: Ill' Io_curaY. dJ:ristlgra.amh. h~sl!:(':'n~mb. p~. L'ef~ei6ti m~s .I"~.""~·_hi'{i".tato:qlJ.tat!es~ 4joriHi.: e!:.al?o.r.Dilli~os t()mar ~[.e.ca."':...r~ 'iOptiltmi.celehrar'.'6"Q"'.iie:r· t...l.a~aphthf)t'ii)"----"l0J. (V<:ITIJ~n[ '9"..d:e Td. ci"J"L "" Cf.sm ~rlerQf·jovc:ncfs..:clk:.d 'que..!1/'it.~d [~~. e funerarto de Tasos .mx l'}~'U1ii"]~ ~J:I'hmniwJ.· Soemi1J:lI. .as.ese'.Ilt{l:e'p.rj.6).amie:t:ltQ .ia.litf! Mr f. vktiina d~'l()8.~u e es pirii:tll.if.!~l{>me~'w"'Ei1f~m.q~.] «mal f..9_Lci~..".~ prl-"oi's dt[.i (.~se.m.rc.0sRo. d esta~(1 l:n.rclj.TiJ.Ies-sucede ell oca·~...dso iJ)Vesrjgqr'" 1ri.SU[..-IWS dicen.a que.a .plem'.a-Heune~. Pet~·da..'!lt~:anla.il'l1:ire_n<en+etfIllili..as ddherman-o: perdido OOJl ]"S ~I!l>. ..~:..<i<'~:. " "~ C.d~~t.r. thi~6~"~:i. por Gil .~o.H"~Li.~ .t. Pr.dE!lC:l d~!-~u6:hnie·nitQ de Pedra y.

S()Sdolores que.ql~~.t\?t(] ~4 8 ~~.] .. -often: P]at6n.otro que d sufrimiento ~~no~).. . 4~~"~ 9 ~L J3. esooli asras..s_.B.j' sS..a po..urta metanza t'ni.0... m.s] 1:1 'llgwjOl1eaSell y sufrecnoemos d<.li. m..>7 4<i L''' ((Jilhf t..0 dY:'1·ai' .ocnrre al f:t~fetmi qu~sielJLr~ C()~O '«s.lis J~ . 1erid'a ell -el 1j~7.!di..51l1!]jcti1:~'sirve-p:tt..earro Sirverambie» p'.r~= dld j. ~:u·au1."~Pero Ios ..e:. De.eBlp·cicrat~·~. ' . tel:ai.ei de Ia mujerqueeeaba 'de d~.dolor moral. pener ran y s e llnmden en ..la :h~[id1. .:.r<-I1Rcij'jdl'!! IV ~. 'e~t". oi1(riii }cui oily...:nJo...t ~d.h.1'l.il..".4 u:f. ~:.Jluracion ran Iuerte esp. 1·.re!ltado d..e ...tif~iIDientg £isi~od.la 1b:ataU a. 81:.1> ~tmY'es...l. XI :!.nico5.o.C'j:.or_ Como cuauelo.oferm<J\dd CUCrpOj d del alma vktinul del d1eseo que~.lerl. <00 39.L'i).~JlH.a.a lOGa~ d :lmrjon v que" ante el objewheli:ooos...<.~lhecho de huUr Jel dolor eo su carro: un sufrimienro de eli!: cabbre coust~tuye en .C""I.l .to.~s~~g re se queda fij a y SI..duye hp()$'n~iiid8id .:lf".r ~JIJ:Z".nUlL ISilbrinca C0lO!U) £IT.. ~l'7. Mom.ca old brazO del 'he.i.l qUI.3 ~n ~"...de nlJ:n.ho"Coon hiere ? Agamen6:I1 con una el T ~~ p~t~ put' el deseo .if.gamenon pueda ~eF lmuul~ decobarde pOI' ..arnn~ '4tYid~.provj st_ode ml!tir .UIl>!' muicr pacturicnta se. EI Atr'idacom fi:t~ ~htU[l ('.:.kIll\' d~ la ""''''l:lJ:...Hnbru . alma M <:::Ii diUia.'p.) j. '[j~. Ia s de los ~lllm brsm L€n[OS pencsos...~_o que: de.XII' 38.que. denominaeicn gene:rica de] dolo (' J<Keran:te: dolores p±ato..1Il .1eque /l. .l' 011 AtJrida.ode..do con .~l con la de.EL 'I.l :.' . de .(11::1 las. .f'<lID::.k!es:' t..~aie del dolor..3 ton do el to. luz:.fwici61. V.1. truen l~$ amargns pe[loliducic5' dd p<~no.i".".sulia·alin~¥ ine teresaare-i-el daIm: delllC.>IQn:-:...Jemeruno: el s.epara.on hi.Fz. Pa ra Ios.<1.e.>pi'i!ciiw de.eI'e can Sill hoza a l~gameJl.ra xpresar-c-cosa que re:. ih1tn es de Ias mujeres. ' E[I.~S"br'~ fa r. cuando POf "'<: n "1llicn :p<llS"~ [a bdl~zB"ke"'IT<i.esT~ rnismo queIe.r.tcds-o estudiar :mas.d esfuep"2 de'l B~rtC1 (64(ne:~)pasa.).qm: ~.lo d.anro.exista somlxra alguna de amblgaedad.d..1 earn e.:riente· como.IcUenl.N. >9b..lt':n Hipr:.:~I.otiv~l slJlHcie~~. a En 'Lerminos m~dd. Pero . >.•11'j. 13.a:ri~~e ab ando ae.a~. I:. til desa:inpa.f.. ~:~l.~ ~X ._ll1a. {"t".. Sigfl.wi p~sfije de'lf! INad4.a.I. :!." (d.o.fo 1 j.et:6dica·)) sin qee.ntifica[ roclo ·C'u .iei:l~ci.de . lOd. podemos 'CQJiUpar.- !. res lilt aJ.pueda poner.cQn~spo~den~J~". h. t5din5~- l't'J1.:. :5U"'O-5.cle Ia heri&1.uf:rilhi.l'O del .<.e' Jabal' a si mismo d JllOffi-. flbandoaado.ECI-IO. .<: naves. d 0 las mujen::s morl an de parto'. el sufeim lento delguernero heri.a.u:o::rbo·dardo punzaate que k <1 rcojanlas dios!1L8 Ilitfas. doJQ~~'1J t::i!li<. LA GUERRA diU' a }uz..:1lta~~. lW. .:}'. f..".Ii.6n.elltt6 ·es.·ir.u)~oJjl... ardor._:En IU!ij. '<a P<:::.) C[ltO.sf ruisrno un combace.att~'ttJf~w del n. esta Iarga compsnaeion . rIO . en relaci6n las . Como se hi! dir-.&QIl destln» Cf!ori[]'~~.l!l guerrerole ocurrirfa ent().gHi[i~a" sobre todo. 7 S:!.1.Jltras 1!I:I1:lll1gre caliente estuvo bcrbotando.. Cuan-. man~~[!!!.".' 04 EI. ~'[)EL b[ai.sro5.. ag~ld{J8 anlo.~J]<"I.i~E~ani~ v ccs6 sflngr. 1] 8. "'''·'. yl'! tomando p. " a m~oed die: UJ! ~mb .:(~~. M". (. ''''''''''' [o.'seaim:handoSl!. aclarar nr." lIi. 'v~E~!E ["11it." durcnte dP8JftQ" ~~. fin de id.~"..1cava.Hera que. deAgamendn se 'ha 1t1fl mado.XVI r" 74 75 .1li.(:S..~·J.e..1J ces 'ell..](:llJ.' .Cjd GIL~ mmlilado. uri cmf~b.64-2~·>" • V~"s. otwl. IUla herida ~11 el h raZQ" l~gar donderesidel9. RO!" las. A~r. canto XI..1 r die su.lc.. d_ . \'6~~".l.d~ue.I1L· ugadQs .Po.gan que Itt agudeza ~e 8U Sufrjrn.•~ I?I. res ultado DQ es .1.)' .Qr cia.e~)" Rt~pybU"d ':VI ooib ~.t.:li ta"O.i::.Jra ~ 5r.~ i.etl.•. el delaJma e.\ tftrreM:r'l1(ld~ ro. Y regresoa Las c6. ~ hre de Nadie... 'a PCl>l!t dO. .~XU] . ..herrdoen su cuerpo.>VIJ[f J'g.fJud. equiparabsee a ]o~ ho_PI!t. om.. las hij.·(!I'ce1':3 rnme1ll2'.de Ag~meni"Tl..-- der3td·. no .es m.alil. ~ujjoUo~"~y clO:lo".CUC)rpo..:.. "H&~..' en-el '~:tI~.< ~'''tdi. Pew lao cosa no -at=ab'a . T'iwro a 60:: y.:ya.. A PI:'<.. 5~G(m r""p~'['l(J al O:lll~:n . he(~. E. L:.escofu.ob" C.a belicosa del hel'Qe..ox.esar.

ha ]pgr.k kiU~'.un&l6n$~ U~v~l. ia qmarg'Lita .· t ihi"a' y' $Us. l1..>e.I·arnSIk>:l":. rg a..)T'lsad6n incyuieable de ]o·m.o.. ~:to.citls pruh.las Ilechas.-dre sf wos xv .o::nJ.. u pprW'" l~ diL.sign"ific . i ·poif. .o: <1<:!1ITl'l'l.le.'de 1'L!... qlJLe reeiben e1.ves..'" ~<..'oa .·'l1.kn(:erlG."nu:nin os. p8.izff porg!:!:£..t ~od_~""}l I".que results csp.a:i b.Je·AgameJJ16n son aiuibuidas at] «dardopun~.il~~~.trc:n)s.jHa decir que If.o elque intiig_e.".mundo de.d.~ OXe{II~' .~l. }iJj~8.a0."[IlI?Q.Ma-XI iSj:.t)na t1ech~ qne.' Is.~.. i~"~~:UO ~i J .j~".even»~mas e ..· pik...ale:u.. i'm.jil&:m'.u.a·ntel.':!j.lo -cierto es que SlI!S heri.IV' T9'.f.ca's<hit.. seat! eon eH~I)! de d~J~r al A trida ID!] era de comb ate.l'VS dolores .lilcsrgadas de sufrimientos..5..-t~ritQd.d.I. herido POi' Pallclaro conun . ~. pmvoca:aJi t:l:lf"6S:ttl.J'lrm~. ~g'r.8iJ. re'rij"'e~(J'~.Vl >. pikr..[ a ·!"k~.l inverso..f~t~.:dQnJ~ .."-nlU .clQ Jleg".fl9lthma ffice1ri. .~arnarga Q.lf:..df'~"'·I. eh~y otro C1UIt1Hlo>cuY8! herida.\cal:{!.l.lzad.:.l~s:·dolo. cand d d!..n tie ~ang!'e rio el! ~~ll.~72.e Ij.r.}o5'Ci'i'l!iaIlM 1.r.it.(19.re:.. F. ~. lliQlri<ePt.'coL EI. fkch..4" y:XVJ 5{[O (hert.ai Vd{. XV:.r .i~''''(j''.l':b ~r. de la.lllld.d~<IV L}o.. p"~lt):l!.HI .' 216.i<il8).1....!l d roism"o·c..ib41])· Ca.:·ciu"~rl."".k>-n d. it i£da!rgo'de hh lli._i . ha sido cor-: tDckdrl'tadq.ti...: I~Y."'lb...·XJ[rI 5H {hedlhen d L~)..ocim:1 . Ti-.-§'aHled: I1f.us.&. '. Cl.~E."«5igl~."KIj"01.~Ctia'fido.on:'ltimy¢ .para 'dcm~.':..CCln:haEe ]qS:~jj1.:'le.a. vil'H.~eha.:E!:ahrir" s(d~~~''['jer~~~ "".""oJ.~di~lwr tiiilJ:fLIj.el he~oeheridl.ll...-"i!r. d.rieIHa basra. .. eSla J....n~~.~tllt~iX.este ·mm. seno de -«)Ja la Ilf£ld~~?(:Ra:rd es q. por .u .fl".'>...irq.'..tz.l. S~/hr(.se ill smu r:e~e!l. para el guerrero IiHl(!xhtc un dolor rsn agpdo o «negro» ·(lom.D.aIHfca." Ar!e·m:i:> .I.::to 'tma p r.d~ "~f .t\c. e tn~) oque\en lUl8J. anna... Pue~.6!li .e:r~ de . "1:~:_' ~'l. 'lbs :U1l .li() de Zeus que.ses .fitI"ir que son obJ!~.:. .o! cQ~'~t48. pero. en 5.gt<..I·':)U ~. con «un - ._ '" 1!fil'J<l:XI'6~8<B64" ' (<XIr!'<::>l)Q~d~~)."p"ci dO-".~6.4Ja qu~ hu biesc t:auli. rec tJ rr. Hccha~G~Jl'gad~.t1i : hs & xvn'!'·1.. tIl d.il~ t".I'. -en. la· f:I. 4·1. (Mend.nibi·6.~11h('Pl:b:FC"3QID'cil aolo 201 e1 921~.es.t.. dispone.'. sea >«..li).9" i'U".'lhie.de.ulh' eie.~..f[Q .1iti\'n~ u:irmMJni d~~ ig~Hl'Ol':larAjltiJr:o['9:~U:! titlE e ""W' pano dQel{li-O~. ·du:]ows prt>'Iljenen de-la a Wili:a:ne 'un at_!J.brc·eon·b sail .!Q[l2:~ioo cI~lkE':h. ocasi6n.]11p~rs0. Iii gu(irril.b''''' . De .tmhqtle~. [Ill >i: compal:'tewsu lcrentes.eUh. 0_')': .cor'td. me refiere a .. .i ]iit~fiS-----qU.8i.i~cta <\O.lJcl': 1/ikri.aigu&]. yx.o ic.L) un-Ini.: 1" .~.A¥.lao lnfligh una herh:l!.~-~..a.oI"usion de rennin()"S fl.FeE. J~II:I::ti.~'t:ftJYff 14- "'·m':'d"n".. V HI'.j>'m'1"Q:S (qtlc· d~ unarnuerte .lo· &fm"eiiil!)).ltlUas eonsumen ~.. V ...' v...i'sl'f'<)jk}'jl (~1J'ldu). quien .:: SJlJ.d!f.iv'll' d.. (:C6mo apr{ctLIOl:t pc~ d.d Sotocles. 77 . u{Hr8.n. quedan ru. i E~ .{.) 'l"Jamu 'ex'::': . m~dk93 t. o:x.·.o.6a-fo.~ d:. d~ h prill:."-'."s I.upem.l.i. :mii~n:~Je!:O$(lS.' all nl:iisll:iO' 6(.DdQJ ..r.:.QscJ-ballnS.i'~hda dli:' ~dQ!ores· ~gud9S»'..:n d ~I'tiii"'''''t~ de ~(" "qll00~. d Tanto L da qu('.~.<iJ paltere...'-o" 'pex() SI h..:)46.:.h.aeuie. 11l1i. V. Qd.. como est\J.lQ&e cLUuplee1 d~igF. n~bl." ..do J". un hom.'1!II~· Q.. lun:ica'-e.ql. d .i.'3:_ '''.aJ.iJ..n'd c:antO·X:1I~#~i1de..' i.Js·.!>.l unka l.]a..~ .nada H~le ·deme~~fol'k:.'.S se mu.}....Jam:a..im.oo.E]] resuraen.l!ansi do dt~dol frr-esjy. c.. X.~s·de .' e.~l.tt''''~.:c af[nj::. weraF.!!e b. "~".1l~hi<lN d CelHa1:i:l. q. S'16N~.-malcria de~e.as:[. '" Tdtom.. ndoi] ~.. Vb).rm. .ent.r"l..·de b.'i h~61J ~ !~!!21ijlt~~<l ~m]j1>5 .y .~ ~~~ta~tir ~~~.l:l'." qui"~ar 6~1'. de .c~~lon esde...a:~ para'cieidx que U]i.!o:olpea. sQ!atn 1::11 te-l1:Il tct.efr. .~.d~fd[)"l'll".:.lren eJ." h"".:<~ .lYJojJ.O. S.:.j.uN".till.d:o por unflc Ianaa (I al.H. to.h.ado pOr' f)"...~~.1gl1~iS en (1().e)."'.>. :dtl embargo.Menelao.tn..e-chhne[l te .:"i"e!j: re .'p~.e huyende mienrras Itl I:!ljsoera.:J.ha(."? Hay a~Qf un pal'~kJo . Ia Hg_eta·Qecha..chdo: j"'. m!y:atfos..c:1I1zitJo· PQr unaflec:bi!»-~'. .f.do· un a tleGhnc...rb dea."XI..! 1& . sucumbe->.-. p'{'d~rlti!l:idad·~ hi nqrry deexteser L1:8 l R-ethilll'. anna dd ar.dielno. de negros do.Hn~')' l()cfeme[lj!]co .~ ·que t"!.I": .-.1t.~ :Sc.de dd te7.o-lI.ida .lJ..oonsigo negws.. .irottu"}J (Nt brlsil§aJ .LeD~t~·t~l'iIq.[O ."" >:". f!I..~. rle d±SP<lE'~ una ('. -conIa la>n::fa y sobretodocon elarco.z<1.dispa.~d. ciel'Vo.P"T11T11l.Cco:o.lY.! ]~nz.... XVf.2 lli~J.J Jhaci~ las h:ue. I.F.ui:acompa~aci6[1 s'em~j~:nd te.d:i:i»:. V ~9 v JTOo (d_ Sdi:ocl:cs.ue las inl[mc-tQ.nh.ffiHn'COIH2::E_!l- l'eales o Jnel:afQri'::a~r. 11!11.cf..'" De· este modo.l\'m~.W-I. l~.XV 44 D-44'T....~xr T§L '"..a.eAt [Ina companacion ay .d" XI (..</t-".).

.~[:)J]..-e .'ey de: iUl~tici....6.iiemplf!f'· es COIl'lJJHBada:] urn .l!un. n". m". por to wnto. ."p{.:·.dtl. Fi. aurora de 6t08 versos alas especulaciones eo rorne fI. rnujer que .adasen Ia IHaJa int14gen aIos gQ~~:i~~~ T.'il?'. Xr3!·o.. ortonoxra.l:-imerior-"im::erioF <k .lje[..t<. (E.a I:li. "'Ii "" Ii1.arf~.~9S-1: 397'4 I 0_.re§$.a desczipcion d.qtle tnujl!':r.a.ti3'1J~ (·"1hl..Uf!.rote._m.!.os decreer a Plutii. no ruermi e$'~..o dele~pos9-. (abfl R pUHtf. d~arm"d .<a: VUI-t'.81 de las ml~je[:e!i.da dd dclor».pane'. 1-'2....rlza de.nJ"__1f" L<!Mun:k". JflJ. cO'mp~p.~rwo <OIl. FVfd"] .1.roso!> pao sajes.m:pu~ . d=d:~Ut.."r .. Quiaa.j'Ul}'He:. [acornparacloe del .7?'-i99 (Diomedes).t"iryte..'q~s l~ .]: paralelo resulsa sorp rendente v..r.'fS ~a~.. Pm <:j.jd ~~la (.1L'losJiO:lllb.J ·r. :E~ cealquiercaso."'·qUi le...ti..5e~o.. 'La.·1\.'I!'" di(.. ]1..t::: irn.f!!.I. ~R1·.'Ii< s:r.to en d 'que ftacm~~...esra comparacion .XlV ""'F -H9 '(H~. estos YI:.rpoIscien tall cxtrufia.porte un ~~.es..['J ~in". Ear e:. ne que no h:.'eta ell ~~: i~~Iol!i"ti:: put Mei:IJeb<J cQTmi un. .o:l!.o.:~·' dilfut?o~milg~ ~ ~.1lOdebamos mioi!rni2ar el heche ~e que se trata predsu.oJo P£l\ Diom.ej0f.nipulns".el. ima.. ~.. XITI 5j ~-n~ (Ddfn bo}. .~' A~=e.u.a. I 'J_ 'J' so La Odmro:..a<nt" !l. bb1Jt<J C~ un ~.S8.tei11l' 'u. .cthi 00. «Reverse Simi Ies <lnJSe~"<:Rok"i.PQ" otr·a.Gorno ~i :tma '9H. Orua.r~ csc.:i~i6n ~exu:alde: los valores.d".J!e <Lmrmu~l' -que '~itt{} m~'::fj:f~ut' h pu [lj~lr~ tf of"' . como po_rejempbla de:r sup(~e~t.nll~1cohnh:ne ~in 'oj.:: Hector ~.todps eUos·dollde hts !ll~j 1O!~'e3 ocupan l.f... .J que~n:f~·!':nta .a.:'~ I~(>T-e'm~.1:asi]a fiecion de.a llf-uLt.doloresque.p'm::'~t[~ d . "9s" p.:. sec.de las b~Mtiu.J!:j.(I n()~ 'V~:J!iI:.bab:.(~" h~. . Zeus.)n("J1io'ncs~.Jo cierto es .ontrario del murrdo de JUlises-pobia:do de piq..h(l". cl JiI#W .a >(Scrueu108 II :qu. de los palaciosy. urriverso troyano.~61Hde ~...1!·s:.e""" 19(7:J9.ne cornporran mas 4ue·~lJ1n.f..Je ]a~ flecbas :dj~..aotc . ~~(l:' ~ ~.m·ag·csrncra.~s.tqo:Up~T~ .. cQlIllO) ':lu~ mlOi"" ."s HOmi'-U)..hi bal.!.~ tMc las ~~ sqciiapuesexcepcionakensu ~isl.c.'t80~._~ ~k~em~rjco del reparro de 10 nla~. V 11 96 9.:..ru9uie~'Q~ til aq ocll<:. S(. ~a'"L~2).retode~]'o feme11mO en el texto de la IUi..:pli'{:'. -'[I. di._lJ!. pe.$~ y aglJ.mas de lUl pasaje.:tltU(..jd.rnfu_.'.debertumos inten-.:. SLlplOil1~nmbib~'j(~dfico a ·r-l.~.S-77. y_at <."moo [runhi6'''~.!:ill" lliuri. hem. . " .de':ima.voidaa pr.. ('J 97~)" pp.camo Xl? ~jl] ·rluda alguna..:rE 91$~.Lliiii:l..~< eST' ~Hii de Ia ®lCtcdoxia e~ l'a~divfu.uHito'v ]0 f~menino.homenida.L~I)Emlive:t:~ . Pt~ rn.·d .n~'L31..~i..j'e!! ell tier t. til..«ia' rnujec que conipuso La OJ/ua» .. "cow:hSfJreS..'~·~ "'[ ~ ..~swc\por pot una howerid'iil que D bieJ]a{:abillba de.' "y quiza .9)rj.Llo..milje.ti.I.t "LTC esros ~eltLos.:~~.a. Perc. J)1l1rire [.~er ."t:'~:t..r"'fc.. gtl~'..ompm'l.oom..al1ifi~to ~~ 'el.6 .tir"'.la eiud~d.mu 1Ju. S. Ody'H<"}"'.'" Jreg]~s de 1.l1:l(i!f .que IDa-suscitado mas.:I.reEleiad!ll -..~ patti r del"i nflujo mar:. visro desde e.GieI1do .:amif:nto.mUeSil:l'a jg(H~lRa~a a'D!1~~§.cotlt!WI...n:(I_" ~(S'eg'(m af~mf.. . !!filljdh 12·5~He.signa lIl~lafUTicUJlW\)h::1 a .s.-d.'l1<mmt"de blaboRgu~ueruhVIIl163"'!~'4 iinsulros .ul.i-eT ..} dec(Jloy.bltad6~ . 'hab~tu.e~ destaea> da).ar . 10)._Me'Jleli1o.. conV:fe:nerecorder que la pwpi'a guet"I'a:"en d ill(lmt:n~o.:zc.r-aci6n frJJT\en·i.. db"isl~ ~<i~. una.r 11. P. o Gietl es-.tXII:.~"nt .me del herman» de Agamenon.. . a reeonaiderar a1g]!Jn~$ideas pr econccbl das."U" )!:'. . de una 1nK"rl:u:erad6n curiosa': asi.:ifn dl<.fni:ca"T y. y smna.d~.ula' plaaa i.g:r:"_~.piuho.dial: a [uz .. r r..d ".ctm: ·1l<>.i. 10-:..'e:n Imlne.plo:V 95 .difi"" .N'lqo. [.!U!"'''' 'lueda".1J51)m'C!}".c·0fil'R~i'lW~ ~ "~~I" J:>oddo ~:U~~{.t .'m. die k gUeJr Jrolli.1'l a bahmza en ·su mmo»/.par.HdaJ bis It<lU~~~. (d nrq:uen) p""j$.~ma (~""\£~ :1:." " Ni que decir erie.e's? eSllag'eJ1e~4lii<ici6ll mereee l.. r"".: quilo.~ Uii<d(l IV I I 6-~ i 8... Ia ma?QJ'j~:n.d61.iI!..-dS$'"' resfH). ~n gt.. 1'..J' D~ (!ollfOl..t:nda~ femeninas.1a. 7') .l.tJdp~".:db. f\.d:tJ·. sentfa en M~~ eni!. Foley.~. cuanelo menos .ea5.eE.'. ll£a.s~~ en cuenta.mqp9 n'al1lte~.. 2-2"" r ~a "'k Uti5es.me a .tm!. Y.hf.6). en que :ie.quelh! tft_!! cel<::b'rc-de la «rrabaja dor. '" Cf: Odise« XJX ""4 ss.tir. en OHOO pasajes Jt· J.o. At~th~S4.i!~ pi:1diese {txpres..t<J oJ~ "* Vb~". .-\\a·l1~es· e ·volY~'·1._e11)~lJN·l!. .Dk'lfleJ>':s.S" tI'ldT.i}. 51.r.e <~OO1E.rj. t"xm'<:mnemauo ~O'1' H.j:o(J~~..l xxn i1"~7j.~ <j<le' In SRngl"C n.eI iQ .lores». necesidsd aJ.u" "-rnI.Y31~"l0nI ~3'6ib ml1j.eJilel qll:e 10 fenJenin'o "e pone d~ .dc'Pernd"f''' cbn~i:<H: oo11.. 'k:oierajnvJur. C .f!$lll.X.!l!·J. .Ti..gj. -a <J'lIiOO{l . apareci:.' d~ mufi~ )!.:lJ.:. .. ~.t(O.e:.lomihj(:l absoIutxi de] -modelo V'lril en 1i1I1iada" A d]fer·enda. hl:g_>rres.picndura £.!n las mujeres (i."Pu~ de dcpeuder de tm'a_ co!!illa.w Lrnerl':.

Ent~e-'H'O~ mer-ti'» la~:Gr~da: dii. seeM·.!.iguras d~ 1'0 femeKlL\lIlO·.C'.EFI~~il(..g. ~omar·ef!t· c(}n.a.cada.l. denna mujer 'i:lm5romtl'o .:nl.i.dm. tiem:p.y"Las s ]ineHie&.]}ino 'r.~~H~r::( .ficJul.1~ $ltoFftil:.de'Siitum.waquieJ-"· me :pJ('n·re~ b ohjcd6n . 'i~l~£m.ca:'se·ptttdnce.r-el m~Q~m.f_tlIdeJ'lt~ dudil.:!:.btJJQ. ..):. "'<'N~.6.I.r· e[ <::0]1 ("uno. P'!=..:'""" cgn'.en ~l.hida .Q'Y1~ GF'l.de·q~ J 111 ~'PQ~-ahoro·€i~i. teilsiP)l..: su' dt..que tJ p. g rre h m1H!J:te .l.~qQe i '11tf~J..!!..irnoFj 1" lC()[j:U.:esJicit.(.lJ ded.falto~. PB~E 0 E LA'S M UJ F..(..y..:p)t'c" ~C~ (?lciiol] es· d -ti€.rugl'in:ejemph.eh:!! ser po:!: fueJ'7.'" (:!.~ ierr~(l~'g..'§ hnl<iucc1u...m lJ iI1'I.s....~ ~ ..: .l4¢.~· W 1'(!'a2tLtud g...- S1'?.~ !.n-nn:re:nta. L'A :TRAGE!TII.~os: d0Sp:.p.· y q ue ._a ]os<-:ufri.ga ll:n~ . l!?ClllYPl do(liJ.sin I~' ~W~I~hr.a t.pp~.Je $~.p~~a.I...t.£lj]_w.df:.\Fa~ ~iI'Il- pl!."ttr::hon::lt.nh~ b .8.~.l'~.[.delflt~4'ier'i:!i.j des~ l(]£.U'os:·'~. i!ffii·"".n:hed.TLOJe '.:'''og(>.tFata dt' i:.iJfH)>ca cla~.e~· Hdad Y._L.d.([1 no iii e-j'nl(::'''t y' hi Gre..d<j:.ly:i.6rD. 'Lh1-ge.:.1l)6n~desooIl :8'11 YdmM dr: ·~.i]J1·Ile".q..l:tl!d:8J]..::.. sdl~nfiL perblgua. '975).!u~.9.9.lilQ&6fJ..~.£::'~"fi· dudft t6d'a£ las .frplJ:"l11 ' 'Z~l1!ldjQ.h...s:1derad6l"l.3:-P 5~.~d rew'~la~ re'Y""" 'U n.....Um[lnc. (In.al.:iiste'lJfi.O:l:Je.bajadp:r:.uiw mas 'ane .)e~io.H' ..$U P~dJo·[<l.o[!d'(j~..:y.:trJa!'~QI.r.J ~ R.'~~ -!'~rja~~l.s. desde eI IDOInet!lto eIl.v. zamlenre jn&lht~ll:t~ible ddm().. """[.> y~ Sf.·~nave:z.n~~"i'en~'/:::!:i.:i!tr!i!hi:stGtl'a dd.PI~t6n.cQ.ac~.pev..<$t~~ a~~~t..l'lJ!:l rH"~ e .. .I.)W]bir'c~ Si .r_Q~.ragecli a··dO.la p 'I ossufri \ de·la p.H~:auibu. 1979~6~·:93.d:eJ{)mas. 1 MiEliO.~t1.-es'~ind~ l. .~ ~~j:5bL 1:".l 'L't>n>riene ~ cwiiq?C> Jd~.cbJc d.{! lad~::w'§~~~ tFI·~uex~alq. (]'Adin ~ ~TO_ .'difuj~ncL:i. en cu ema.t::::t:f~(nn~." o!m. IX ~.~l.r.t.S ·. !L- a'que-os . qlJieFI1' i'\ . p or fin? l~.en :~bdd!l"t:read:i'ci6nde v.:a se tim cdbc .li ingleslt Y' tom=ta.btN.1'1 Sut:d·~c..~mhie.se~.'' s.~oOb ~.:::P~TO~S:_D["~Qi:~q .CERCA [1'1.. UI:J.akmi82g:i:ni~ p~~!'t.{agieJ!sG.'~'-:H9m·'~t.'llf' ei iiled(l. .'f) ~~ td' . e.rlR~!f!.o recmriLiI' '.po.ur~o.a.leguut:l.d!.l!ce!i-ra -eseene de U IJ.6k6 T ~ TM.J.OO que"..I~" ~']em"..inm~uc$to ij. sobre todt:!.Mem3<.I.(l'O 1rS'e~6o.-j..esl~ed:fi(}~'d~'IQ8..! i(J$·IT-I6d.[lla'50~sdemdQ> tiRo q~ s LJtd"~1s!~~l.·l:lsf. ~.I1'l. los .J@ gHien qujsLeta :e8cd'i~iT.~'.f'"..~"'no de: 100.m:FJ! ~t~oi~ .g(]I~. :dio.cQrnhatientes ~~le\'alllcw una .'~ll ~c_a]oo'.icaetJ otl.jl~peJ:I.todo ·<.dm:llaj!a·I.a1 fl.t.i.idQS .rnj.e'i.G4". a Se.:1 vl.'.1iI .jje£}.ce. _".:R_ong.o.a8.'!Is'lj- &0 .mlY) ~.o.lo:sa'il{iuoe:.s )l\fuief'ClJ:.c.""f' 1'0 'qfili~' u~t! eFJ.:J~' ~m[l~}!~!rIGud[= dC'.fI"..eQi:I.b'E'n~.p.~e.e.l12i.~ ie.s.iU10~H. peemacon 8f1g-'.. fe..:le vid a ..lJ.._. .. I bl~ . d.4rlli~6 teTes p]aj]$S.mo un~.q.en ISiS evohrcione tktnes. tener.reh'liiO..:.\un hlt.jA..n.S'@tool£6 en{re..'''~''~ H" LI"Fd-Jonc..t' .·yd VI .ic..jJg~ .tie....:l.·..Q"a]@rite... t.):'~"'i..ad!l No' .co flue" . 8U" he JCl8'd0Leres.!' i:' !DEL CUERl'O !11iCL~~ Ahora Men.n. p:en~:J.. . regre..ii.. eat...r.iI um~ldetca.:WIl0.opHwo L$ CPQ.a de. Y:.:=n !J:_d~l. ~ e'[Itre . Ii?i.'..Jiotes fi~. vid]I1~.'8U trond6n'CaXl ili:ste en Jl.' ~ al.ite~ 'disc.'dil cM:s.r.!i' ".dd~virild~ Ja )!.'~·I.fffl!.~:r .Iilli'~r.!""I".· ]Q.. 'Io. q..diode h~ TC!J....an.a.~ R£{!jJbli(~ V 45-'4e.1J.ril"JtQt(l~·.ar. .culin@ que formal'.dr~rer.Ies.9~" I:~:i' ']' S h":-4J!~ dJr.! "b:l~r:1l pUnto d<e· el.~:~UJ.~Li. d~ la.}! '!l'~~C"' dO 't:6h.:'Ual~~J.m-a:j:~.~)i.f-l~vit:tHdl1.P<i.r"{e~ SiC)(3'f1 ffl<lter"i.:~11 m iea. tli.<I..II:I combate.cha.~S.oplitf ~.do e.yci \j mhmto~~d:e TIJr:i'!I'pm. ·h:Jb~a_>8'dl:iv:inad.d~'[a 1". Loraux ~9 ~ ta. ".tR:E·.q."tlMi..r'<1>ao.i~ -c..!II:..:eIseS:l$tiIdOal nGpr .tli.d rey de Deyes:.~i.a del h.•...of:~~$O. sisreante h:\ $1:lcge8rj6:!l. H"""ndC\. d.r:. I :0. ".ica renemos.d~ig'l1a[£1p~ 8.' J. k.miihi:p[es . ac quien ha..

1'l.r.8.a:ba'. vb~.de l~ misrna.? 1.IDe.~c.olveta'~HS armasoantra el lii.<1 tespuesta de' {jrestee . ..r:~n 3cnl..-Naq IJ~L 19 g 7': [[ ~.\1.6-6 ".s.t.gj'.j.q~le: Ji". reHe~it6n o Il'"agj.f1-:~O[.nl al~es- ·nO'hk.t: hJ:. ..s 'poS1t!les.9 (hJ1! . .ViJill.li¥ ~%9id:f'i%!1~~:r¢Dtr:e:..si . fi. ndjlrtta:l'.a .. tt -..'~ a.~t-p ['..~~r.y.:e.ltit(. ' d.~j s<:~[~.e~itl lla .:de.!ling.' e muier: T. p~U'2. con ]a r~7.s:heejlL<Ij-qllkn W9'j.uriii' 1mu ute.~tl. en. p ~1J'l:iJo d~1:le -cedb· a'ute la I.ejim.:..po]o <II . dar que.l c. ~ <" C<>.~:~m.~.hI. .a cl:e.d Iju..'IJ'Ici.ue ~l1 ge_:. ~~'i...!.g!lr 1~ e~kte .Je ohd.bultima :p... (J:::I. Jle..elileesra ."'~ y qu.Lrn&d:re.(.'pee.i illstt'i.p. b6:nic<.:IPl.r ~Kbet'~~N.mnj~ir.an.li'll].~~.iem IiJJ~Sl6:n.aJr.~Tit.l:stI n JEt p{l~tte ~:Ullltga! en.•.igur<l se encarna .. . o:.efe~ ..5·b.~1 como 7. $~rn.."'~.:l~ ·rni I[~j].C.-2: 'J··.Q '$f. . estrlba .j:>lq.osi..p.siqiji¢rn: .PJ?·w.e~_eQ.•.e .Untouchcd M.Ei i.0)."5~·~.~'Di$mmc~ 9ii.·6~'.C~U5a(19-" ng:ame. \'. 'yo dl'e?~)'.. ~:"I !':lLripM~~.:9.p.i. '~i.-n j 1f Hj6 !(l.oy ...a ('k· Hipc.de. que.l~.ll:r 'SU 'od'Jne...d'.'lp~m e'ri:J:tJ'e?4.r...grt::~~:T gC'IrClrad:OJ'a\.y..:.l·~lil.:lilti## 'Ii ~5' r5 51. ladios~delo~ partos.:i~~.:>>>')~ Pew 10 cieeto es 'que hi victoria de 'Q restes.:'41.dK ..· A pt...i l sueno de.r.1o~$d'Q: 7~"}7.i.. 0 r"" se irr!r<l.J dJe parenresco entre .'70J:].Juk"<t· ~afi~fe' de.e$/ I5~O.iTh~. bes».1c::. . "'E umi.. tr..e· cearmle des S"i>E r:""I.§\ v .6 tfllgioo\ ~~te:tl~~!:~4°o.f~es X pteL=.di::desequ'i.89'..~"..?o.~RejJlkgi's aC8..J{ d winculo· g...~neCe~~19~ o:j :sa».flj 'I.lO~icl.l .g}e.r(!h .).mando esta .e 'l'edlSn..~ . ~. "Los bQudiNS 'dc's h. .rro.j.eme[l-iiJI3i~· t'~. .iO: de lu·igIl(). l' L b .r~p. 'Voh·amb~ 'PR~~"ij)n a v.b..<. ._Rii'6H.da .! L EI . enre.oon-!. Ia f ciudad: ·Ia.e:l1iI. $ r::..~gue. . po. una se.d:al!'.ez' m i'i. no era S.t miemu.~ro· 9.re '1w:e.~es'·sQfI1etj:8.d-o ~0S hoonbr.:rgl#F!'e'l:)tO .·.enN~n1en ~t.~l h!jo_:i~ que cdc.~~.e"i(idko f~::L ld.!' r r 1 . denteo de.rblH1' [0 feat s)!:!i01\!H!-~.Q.<:.e.l!e dill.qu..\f'nt"a-2.Y.~i. a-tod'=:fsjEas. h EQ' [gl]i'..m."..4·I'-·:::!.. .H~".<::I.').·n .tlfi'~l a]TIe.ig.JdiS:n. >I..!.'a~t"(. Itt~ O.:.ba1d!l! $~Jt" de la ·m .lQ:1T.~·dataIlH.Ctin'lOS.:::}}.#t:' ]'hiJ .cil'l8l'~'p.rnu.e.i.que s'eatf!l!JJ'l! (ti..mll~...~.y'lto~~tmidatl~s de 1<1:ri njera !nf.)fw~ili.:Tieft)ri eIl n·e·!u :iIJll.r ~o·· j.~ p~:r.['Ioun:a ~erph . (I" J!:"~I'W .'i h.1h .e£tl. '!fli .·:~clsh:(3JclQ'.Clisemreesira E re8ulit:a premoIilfrad(l.'~ l ~<~'~.~T<:>~.ru§. ](th 1'~<I" .li.aT.!.'l' r:l"..:»~. .·d~!.< xienta ~E:tiSt"e .b.::1r¢t:~{t.6 "'4 (.I.£tf~ I pa eo d...>".m~aTe.i·~ A.:enmnt.1iT!l')c:~f!:t!l~.tr-aji·~a~a.'! '1.~gi<:adeP.no .I·" ~U~f.crmsriruye . eULtra. .Da1..~ iIli .~ pci~<.·):'e '¢e'l.l'ed. Y 6 5B·6~ ') kL ElH'iphl"". asesirto." 'R Vkbl· Na:qlAct.el BQ1ir.ism.1i6o: de: 108 nlC!. 'ren.r.quc.uaci6 afmaila.f~ I os "agta><cio8' qde'~!~> at 'h' QIJI . I. .i..a'm~j [!-li' ..*di e.e·\'. bas.~-J!/)p..a ba .eF(l'll!l'ub.'8I.Iil.' rf.«. '.i6'e'~'sliS b·r<l:Z£).».haj O.ul 'ljen:l!pq que esp era neg·.Il ' I ]]ia~.ar wdQ lllz.1 il<>.1 p .1.y el P rindpro rc[n.:t~ .'111gfLOJ 'ill e.c~~Ce h~lI"._n9R~Iede'sedo1 Eh.ite$ A.'Ol!a.1i."/ql PUfn!e.de l e8t..Eteoeles.~d"'Jj/».uy...'.m.. .!el'p~!i!J491. pregUIlhl O'festes eu el UaJ18.-l.• 'n '" ·fi·· :LI "f'" .~~'r 3'7·I~ ~ :y ..S..:'<l {.J:.c:..o _£oot ~'tf<'l.:' .~queUQ:dl()Dlbres-ql1e La 8egun daA:.h:tt@<G!!JIe.. > .":{ ~.. I~OJ "idc:"·{J....N ...'l..to e..en Artcmi~.{ed6L.a· .1G' C.4~z..~p"el..!-Ld..(1 e.~. V€~j.! f1~~rOi~" in~hl.~~ l-Oll .fl1igt!f. Ias Erinias: r «~.b~e.'!~~ T o.:liJ: ~nl~l. uo:rn.Jv~dar nun pCH!lH .:ljl'~J"'~~t:~~.:.Ji*l~~lf.· tal·'¢'.<.tida~ _gohsis~~'.§Q'>d~j1].p.llbnuIa.~" ~>itmaL. l.in'~'i' elJ .a mbos..'.I'J. .~''l. que re.:!..U~J~..rep ro(JlUJcci6u sin -qu e:'pa rtldp(:.~:j$l ~ qJ.a' (_. Pi!.s~di.una .r<lg<:\'.e t ~wds tq n.Plles co'I) q\l¢ otra 'Cosa te nlJ:rrio.pii:opagin.it.ilogia. '7.~t1.r"dla. ~~. . .· ·6". . 1)1 ieli!{~as t·u pe:Fm.llS te'lJiJ PH~ I!. -1~~'j.'"ide. en.la~ .s~ :e~tS·!U.e~Q.:n::. -sin .m..:\::l 6]:5·""-4. .:rIM~~. Elill'jpide..JO"a~~Jimcn.ilas~ .s~ ~. I the \V">ti~~3 fiEO=t~al1 and lh€ .recouocer.).. per Ic 8)ue ~)Ibti. dre .t).:OIJlU Oh~':i.man.(~·+~).J~.il]d.i(¢{)~a p:c'c.mi rna.at:11t:~m:n ~:i't['~ 'qiie~ pilt':i 'chhj~iI.~.'uge4ia suerian \:.odos -ellos se"halkr~ la ~Itum J. cd>:.(:ur80 t::l'~'l~U proeeso.ode un.g.a·lt.11 110...rpien-. Jpolle ·m'(jkMbo~·.al tI~."·4 E] [fa cas~ der.joilitJbsi..jo.!I~ "11 "..d.:fd"i.lLe5. Se~'al.en'ino <.ljl.Ch .(u~~~O I. OktU~ H~·n~)·. .li·~4lnifio gtlc''i1it.~b]~: 'ill ~ iI base.l'O~ \~v·c u.Aiu'd St1{difii . iiru~u... -. es una triburoo.' T. 8·~'pi<':»'t".deu:tiJ.~a.trimer<\. ''d€1 pa~te. "" C"i:'!~r"''' ~~i!i.:p.r. li.'·!15·~.licll.8.t(Jtk'.la. espueera w_digtlil~:.:fe'rt..!l' 8/0 Q'e.r:·suplle5(o.:· ·~~'e L..s.e.!l~~de>.en rro sabef ."" .". '. COi'/iJtOU 9"9' ".'.~.par.t"'I..7 pp.er. Ulten:m~8 t.I illi~cxi{J!r de Ia ·c.~ Han.'~'efi~ .9.on\'i~el'l:i::iil. «Nod~]Js:l'J fe~dJ.dislUi\SiQnl. !Q'c.ft{_'i)i~J <1!fitrn:a-t'q]Jc ~da:'r:rn~~·fte"clj!l!.'.':!y Qt the HiJTP<'ilyltM. ~¢l\..lahr~ de b.n~b~.8. .·"j"oi:I" pecho nace ~1' CQ. !lfIQ~8t<o.·Sr~h~ ~ .chaza u·}d'..~J .~:isur..3.JnPQ.rJ l~~.1».p6~'f.}~f!JS-.to.Ji. .a.!t. .?'k~..... a Hip(\lit'p>. . "<>E~'llrioo.~ J'esconoci'S1!.t~f-.9.rtt~ T".

~d·Pa:riJ9 es uria 1-iituad&..iert::o. tic racks ~u:¢ Jlor'~ yg rita ..cl~s '5l1.• pt<:..i:<"d6tl del ~lm[l em r~kc'-' p.•JMi.1.(:ab". (:.' d}~~:lm~s·.'..(ra un ...'tt:. que co~t~t~..l!"1 ~inu~·tq~c d~:i'jFb·i.'.ant J9'f4'.1l!. bial·. 1a~'T..:13 5.t:pbdc:I. ·.~(j~.. . Dcyan.·· 9~hj~8. eracles.1"!.ub.. (ki..pp" 1~ H:~".Ii<l[itd<t~...:1'Dl:1.n.alil<'i. .nuer:od>\s 6rtj~".encuerurn . ['MIs (LITD~'C{)u.haS<tS.ltesdescqhr..lo 't.·d.~."~~:.]'1 d'1'!'m:t!(' {6'j)c..."'.ufda·y..m· d= de [as TrJ1... s~.g_. :J.jjj.I1H'~11. I..::ur:d.h an alyr.~1!r·~ L . I·9S..: ibJd.esta d~~~:'iaJ() ctlt1:.os de re. en la ]nte:r_pret>\~ictlJ I..~..a..J]f!l0ti[ \' I. 19~" }64'-Z74. d_" )i'dr .Ji.ira.~ indiIeE'e.q#i"..1iieJll.1..f..li~ll.p".~Le· cl1!i-ecb:o: de qu~· Hi polito..'~-:::i~ t:3:m'btEn . heroe d~ 1<'1ut.i.si hic:n ello no es sillo.e.ru.ban···de.d·.Lterior:aJ infligiJ:: :aLbo.ib6ql. 'pa..j:!:i~:] 1'!'~-.::· e. <ffJd. h~'w..'le~. -el hcen}e que hili Iogrado [nrrumcrables ha-iiiia..~ .2'].nino.. .Kho. l"ed. rf d ~ Jrirk.t> lJl4 i-l}4"h: ¢l (':0\'[(00 s-~rH).:gado '-'! su re<.laJe~' d~ 1.'llrm" lfJi!'.ago.' t.""''':C'QP ~'rJ...{h n~!l.el'C' Ji)''1±p.:Ii!' qlib:.r..nombre mii-s .'~ «l''''HthE. S.iEuaci6n .:Ie H:1U.fJ'i ~esl>a$..::t:a<:6. en f as. . c£:. ru.*..n.i:riD ~ p"qu~- S~.'LJ •.rr.="o ~·dc·'Cb.alHeracles que:j]o:. y.s que ps)'kht} "" Ali ".quien sm. €Il ".<o:[j1' fejos'!l ell]:!t.:a adolescente 'ya ha. s€ absndone a.n'kiph.m 0 s.mcsmo. zo aIa mujer c(!FUfJ para1'!OCQfl. ·fY Y ahora. .en d illl!Jndode .q.e]la hac. " ~ .:. Mql:J.' ·.omUr:a' en un ofk~{f~.z" ~'}..>m" H...:ilhl.'~ 13i en es.' K.. . ft.r .eJlc!lB':.::I.)' .S6fo.~t..peJ.a. ~1:is.cuerpo a]. '. A:i>rup&l!iL(li~el Ff':.".mo.~cop.c::iertoqu e fa e ~b:=a cQns. al rnori r.lm£l manera. i ".erreCb~%llidO'pOI supsdre.dlQ~nt·d .. ...' tb . posefa uno ..1. )' p:ilagO. t~vrodm)ci6n y·dolor.. p6. lEi p:rQF[O' H..e son denominadas odynai.IiPPQlytum • . S i hemos de U~gat . 'll.Mie grect]UM.~3i r '\:l~nuli"\l"g<:lH ""'7'7:~ I.:...]~::Ls~t.J $" Ufwitim 10:8 2.n amarga .4sde UQl. catastI'Q.edre~.1..• !" IkL Ii) t·~ ~.._ l~jM!iif.aiTJ]<::iv.ill.C~m ill rerceea figura reaparece Hrpoltto.sohrC.s. supone en uegarivo el deaccnocumento ll'1:lci.'.~hr.oabeza ''1' el clI.guJviimieQJtgs del.aS YU¢p.c:~o.c"'Hip6Ji..frkw) .l :TM~~red~ e(: tl<3 _l·.H·'"cu<:'P(j "nj~'l<.~}.J~. S(>:i'ho~les' Tracht~~~~:My.ti.le p l·i:vilie~.e~peridreli r:a:.~~ JC. Iuj 0 de Ia Am=>zo[t~. ~tlf[~.lUj'h ].o jJili..li.km':'-m> J~ Gro\'o1'ls y <]'.ura ..r.~" Y 'l! (-.i:..ij. ..}.rr'.r!kail). no sin sJi.pbd~."U· o r:cnki:p'-'~[()5.• PI>..e un cuerpo .te~ . EUD se debe a qUll....~' H.c. 5 9l. ~. uncuerpo '1ue·s.~· rr~..-e:i[~l."q"l".· •.·.rC<..c·.:E GruetJjai~.." .:uIi: ido. .J:rJ.~·c'l2t qll.~~da d:ei !\:t~1~8 ~t.(pik:raigant/.gar'rllcil:a·s MH~'~8aienJ)!~ HCfI.~'~·.casto Hi.·9.r.m\U.~~j}i-". '1j.Jte no es taraI.ims . at. AsL l:I:ip6li(o. qu~ e:t escolia~tacom.1rsJta si. !(:S'.· '" G.ocaJ.aracon ir}.nDresuh.·l.e J".eon que We 'he V!.di.\a'·..i". 'hotm.r.fe fi Ii] 111.).heruktiii:..::_.'ln\".J Heroic Va1""".irs.c:a los $uJrr". ·tp·iS2.¢1~l1~:.t~PHld.:i1 po r pan:e dcl· hombre de' 'los._' e~ -strucrur« d4. " C(!J:.Oni..L.tcles.."b.miento·fisk(~.PP. esposas..J::f·t::racles. III V~ ~".ntv duaJi:dad der.seT humano.~(.al CO~ nl~enzQde Ia obr...•. peso tambien e:~:-ll. las :mu.'9:".Sliw SJ~II"" 2'.p<odo b.. ~ra..e unos s:ufti' mie:!w.V l1P0li8 p~IJl7.(h.'~~ l'~-U:~ (ir.polltri.~p" J.'~~ H'79 tvi~5~ 19S.q)Je.:!'" t.~'H' k/ . H~if>p.:l!'! Pel'o~eonla deslac n!Oz~®...a{('.!:F 'qm:::Ie ha<da4o ..:Cl1I~.•. j·uLi~.IC!1~"'I07~" ~r.. rort" sensa . esrado :de tit!:di:ori J. valores :feluefll:illo_s~].fl_l. pOr.1lcopractkarmeJ. p~od!Ln:to del rriste p arso de sUlUad re La .!>c.siell &alor:·1'isic.J.«:f. e C'Ii! err (l d rnisera ble /1.. p0bil"e de mi.~'3~ " .~.qe [..Siiocl~.cg'.za.~~ ~"'[ I" &i".t \"GCI . :N'9 ltD. ser-eveeadas .(_'f)m. R10Tlr-tan soloFedra.ho.Elhoiliibn:: morira. . ~~ '37..rcere·s.Isiofl'&..e]~ f"etn:.:i3'P~ VJyfl&..".rll .. .6Y..lej '.no! en {etneo]lJQ. .ufiJitu"en .u". queUQ es tu:1.o Urui. lit..t. sn clio= lor un nom l). 977J.o!y.d9-Y' A.._re C!am:St:t.09.". Malarnoud ~'M._.sj . .o/? . lll'ujer:»:"" Ht'.1t::.rn.e Ia rercera figi.c~. 25 (._~ oh.U. Ii:.~~t" hi' lubl"..~lKidq ~$'i' ~~l~rp..q 1)13 lccmre ~n':ll~(~ L~81!i'-'L:e n deJa 11'. N'tfW I 9-79: 'l'. que no rienerr .I i!~nw~'de lilJ~mujere~.lf.~ 111. ·un~s.8. me." de~~ro~fldo.. .". Ia H l~gi·d."1' h"~"'fJ.'.~.rar t:1 surco Iemenino y]:..l.n(~.'J:nRl{l..g.mj.i'1!i .to "JJ67-]~69).['(..j-: .S<. .18C&fl [ll.~.sde dolQr.e Ch.c~.UYll. de bi~ .que .".li<..#itO:·I¥iJ'i.tt:dlye.. rk. y tole. qu .eEpo . .lp<.que.. dpu.> . que'~w~ette ]3.d3 X~'I7 W~ltrQ de! H~[".!'l'2.L!LCC:roll •.. CQl1Ivul. del s~gM]doL(le'Qir' e- del.: ~-hl~6:t:-iJ.rtkd.~:p'~fi:ti:Yfl:aJ..qt~l-n.:h:a~ .PoJ<::lC:'j .c"ru.~r:~"·'1·J£<?. el ·hY)caE!..a:rjJe:s dies.yr.ipo.td.Am [I:.

mir6grafos. femhind:ad:.:l·h::lliCt~.a.. "L·le:!."..a decencebir por~"u1i' [lfldr¢'$. pl~" I..'addjlicp d.lr7 J~'mph.e·r~~k~'ljii.j". ~~. pp. p~:d~o.i~.~" Forruria.~:Z9" 98Q~:I·OT~~ e[H mssmamdo el.afe~~o cleJ1el!.- j~g..O -reproductoras. i". 'CQ5~ ·qu.".~ino. 'l!.. nmhiza •.:tes't!fllacl para sf miSJna-.{I e<1 ~'I n~dell.)..tcks. eno.~.".ecF:i.'Of l8... M . De .·s·~gnlfi. im..t[..' etl.u~lLl ~..re.ndD!.ud. Rto. i" -.JJ que.: el desee.'".es.. pm. l[lothl. "xtenll"dD: . el ]Hhmc de .~"'.rfli-se.ades eo. d.·md.ne· d(~.6dieM' de~ceJJdi. su li_~tu:r"..'l"l!lr." Tambi:en a.doa y IJO!QS.. '.J~~ t\ueJ.ea tooaVla un:! IIiti . I ~-:-.jo.el. y'p.or~f" !Mror. Cli/JldS ca] l'Mi%PJ!.t.~i!i."" "l1. A p.. en i"d. J~'2..lI.ll4gepe~ d~ fr:!cuftJida:d. b mui<:x a. QPib.a.H.glta· ci6.Unil gynt jec~! .h 4.t. h_¢pQ:peya proyecradel beroe..cnt!<':3 de J~ prim"".del.~ .OTllO :dq la flle''''"~: LQl1ltiX r .b]t::sen tith) .e el [eX.\rt..S]' (f.l. al~na".~s6"z7'~'".n..ta.6nde .!. ....'P-4':L.~·dt:.)· (:(jtIJ. hij~ode' Zeus.g.f· str U(:\...do. tantG' enel c~lie comoen los .'ua bien. Ch.:.. D~Yflllj [~e:s~O'l.Yol..ii.'..-I· dic:\~.~di".{t:...~)..6:.. ~ neab".edwd·y I".. el rnlsmo r~rmJnog"''' so '~pHd '.. :H'y~t><I (.l za.. . parece . Dumczi]. Q"~i-'~'17:' rj ·7. <.<mbih.rew a ] ~ vez.-:~~5:.<'I._ (iI comlenso die . . N:tUsl!!l:iF Jm~g!?.gu.h1."p:h-ocl£ ».modo d. ~jdO-1m eallrlip~d.e]!..) .H. 0 011)"..es..~iltl~.1).uS·""...te pregunra: «'i.aqJl!1iliilE!!. ~H. IliJ<I.. fiT)~l. pues si bien el re~Qmq di.mdn"([66:3)... 5~i bien JU.ab"ajo..)nodJ.~. Fu.RS"I' I.<'!o1li.52. P1Ji1.] ".fCh.e~~.'. y.a:: 4:~8 (ddm<trNl: des.·tI.> q.le'!lftitQ. [ie. J.f..no de his Tcrg.)~Q.:.f cL~~gi'P'8· .' Pe!'O'S6fodc~ no se mantie"Ie H.de Heracles.~etodean:]".a'comp lid da:d CORJla enferm.4··ti9~ sobre lo~ "n. )' <OJ.~ .m~~. <3.o.'I<:dJJ1~ de un .~·7 Para ser eX'. HJ·n4..dela Y he. 1ii0ns £)0" me lel'JJ1inp .1ll00ltO~· m ·dE .ti>.. ~.~g~()(rill'O hru" rll. 1:J~mifL~"..que D.J0I>0r <:nfdiIi~. (~8..dh .'.dm..ahoranelleva ensu seno m.e 'DeY.stia. py~n\t .Li.. 00" mn "i.l1t1'a ~10msq. ~.quese O·{t" ta de ~a «victims .6 e:.0J9!.res: dt$ci-n~d". J~'Dume--ru L96'9.ml".6~. I H SoL J c i ".s .f(JJjoe-n f{~. lif::d1I..gf""c1a..nt"m'aj·'d.es.d Heracles 0:3" So£o~le~ debe rmrcho a.i.i.a".· :t:<\·neaen 'S[' J f~ilguraotes .~in n.\.J. .o de hl." ~r.~Te-o..'Lrl-~-.' Tt.+Oi.t£""..l:3· h mauernde S6f~~d.~d. .~ .C@J)S.he3i..~en "34.5. i:..tl-' mido..loJ ."a:I~.e"'I~apf<'>1>..el'~~ de.'!tJ. D~)'a".q.rpb"".~ ~9:n unq)lI.1' cargo}rrocesade aumesitar. que una noch etraey utt.. POJ.. \lHI ~¥. c ·T[.r. L'AA.ckn"ii~a. que lil 0 ·{_.1..~. l'R: 'HY"lc:.1..< !S""'-'J?J. G. Deyanim.pinm os»..g·o"y )1<1ng:6bh. 11'~' '543'344 t ~""'>'tO. '. (d1.]e.~ hal'.c qlieeS~"u ..-sse"HI.pese.:lA~.. .ci&:1l! e] dolor y del parte.e ]..al del 'Go!libarien~I.~'_'lI'Ju~.'i1ti. <:0..or JEcido. "'i>o.r (I"t'().inTI ~I"..rno· observa Heracles eJl un .".o' irivcrso."l.~clq d.o :~r.\i'&iscC!h. ~dkiil1U de]" q "" ~n t~~l:uiWI.inQcent.r!Oph~ftOi (Ie '~iI I:!':q'."'!.ln~earga de dtJk~H"~.rriu"n£al»'4""de("'S[a j"i:d~ma fl1~T7.:e~.dich~ S.~n.ad.. 'JUS (J~p.. . 'el dokiit fHlgllHUlte es el ..:.dt:~e..R.i"g'''' :l"" ~ufdrni=t·05. '.iJgdh :P''''ll~'b" ii.:'t.C:()m::cp.e..aJI~. d. N/jw.par!a ptopi~fi:iwte. D'~~M" "'rfoe-""".~rmce clans les Tw~{.act'oS.>.. ~q''i\tJ{''Ileva en su iriter~9~ c~'~l"p':lttchJ6k'-rdslo y p:u.nd "" 11<)"~!Qb"" 'Mdc~g.a ~amb.hmi~. rem }.i. J:esde. po .-t!J. r.qRe Heracles.~lt{)elll<:Jd~n~ y h~c~'3!ll ~ l-("'.·".>h~ God".'l.1'33.iFiglnr. sirve. p-.:Iad..c.b.~". de tHi...: i{) 0'. aqul .~...till. ~()9 (elJio\ . ~."tl"i.t1~.o' e:e( (jill.t.13ig"g"$.~mteb"w d.61 S.e H!O·~.:·ft':[...~q'f :1I..)...:. Je'jaG(l de: ~er vitg~""D.Af.C la.ape. "':mn"". lNI.a de~tnlir elcuerpo deH'erildl:. ~"p. cl. la tl:ad"'Lc..:!.. 6. Hali ~qElf '.i~que·Ill~edos.J.>&G A.".i:'pteds:a:)' di So. h·G.. .d<:~.j...::! i::.Q.9'.Ll.». (l~s61.i:Zi_f5lj":fl:ii:Z.f"l".i~g"5.! mu:jer 'pi:e1'iad~.1"tl".fIffir::!! e:S.":".~j1u}n..pkl) s ufre y UOira II P }'.f'!~ cl "s'l. V€a"s. sU!fl'i..mom"iJ:d:os~.:tiJ~ en .b Jibm.:T. ..fl.+4' • ~:'97>·i" "".~plcle.~a .. Il.mod.' OOl!] maYD!t· e""Hcdr. En'lucha con los •. 6:'''·~3· ".«rnuj:ct fomenhlx»qit Y .i-.eL mome11it..de.]979. icSkhjlll. ~':Ci''''$ l1lli1Qron..~des'· AI e:\.i ra b 1l<t'Hllq:llilad'" «..H~S oo·m'."lJ.J%."pr.lIlj'.sih.3. Seg·.-Ejnf(]~6dla 0 lD~di:"~*" ~Mu}'joven.-..f.ri~.qUtl :.fIer.-.".'.'·H re ~lJ's~s JO~U~ [f)84~ ·I::z..ti(}n.<iil j na ftJjtnwa' OliPWjpOS i= t~ de ella I~ sig:~~]eTIl.pteS. 4iO. Jlkll.lL1e.ji.I0.. nruier joven 'qu~ h~.~'~ iNd. . pOl' Untl cruel ente·-rrne ~~d que Ic 'c~ruS:1 lIDOS d 0101"<':-.<c ~.bari"do por UI.nptlor «[·"".IQ i6] ~ Dt:)'.·o'S . e infoTtlmio.-on h. -y. cornu «'The Hyxh-i·s. f\~erz~ manriene WiilS relaciones de eS[!'.mjcut~j.. '"'Qb"a'~oJ~ ii~..".hI.T~. "e~.. a kr [magen tradidoIl...lllSOOll a CllLellilles~l"'. p. d:. pdn 01.AlOJ:nw..il.ca"'" ]bold.e se urata de .."l~ieiliJti ).!. !. n-=:.ot:~ui" a.wde::.J.perc sujeto a] agDta.flG:i6-n de Ia fUeTc'7. 8). S"saJ.~~ d oprobjo da{:~ Ingar ~ .!fJ tho: 'Tra .. YiJ. ".."bil!it:a d E~_:':.pe:f1os~~)tesk~clo.. "SopJ.~ Co.. !.f!.e·' br."'m?'J~ 7 "6". < C.::Ji:.1 6j<-:mplo.gene~ ml.st: ~:k:plil.~ r. -desde Honiet("...s jr.rew: de·ibecho.l!J~ probabk ~..:....de J.rt.1J~'I!:ilJA7-rll.nas....0" H . no p as. ~" 'h.r.-c. o.He1'..-st.. c ..<.~·'~ J_'Q6' :!.!'''~< d" S..a['J}.'" H'O '~OFl ..eJ) ~~...'. ~iq'l'NJ'un~ €\~~... 9"1.62~ ~&5e"IJi1..'ale-' [a [a OOJ. Xl-X 'T-l3~·oOJr'rp'fj.lYJ ~QOma. ..n~f>h~" -0 O:E1ng~s"ti".o armQ-:.

j"".ohrfl el f'r</·u. '>E-9S(. (I. ....~rille~{.f.!. i'....LAS NlJJll.·1'·Apulooor\J.~9 "--49:8).nita..1 a"d '(~.fJ. :heroe: '.lTiii.DloJo.mali d. Se. /f"Mg.)mo·<:{)"secut'lld" dd asestnato d~' :fjro). br'5'kc-!~ 9·8'7 {c-l r:..p.... N..~crflos ll1~dliCbS.:k-te. . '" P'~'Op'J~i:LU dd <:""w. y~ "" resulta~: fumilh~ para <"..s e"... d" .(>..1d .'eru::e N: .<i: I o l6 'IOoj 7.ad6n del ".-'..r'. •.p&irO'dc" J.r-ramienws" UI1!1 Qpr."'e kJs ~:~'lfln""~i 19':1 . 9'. iPfUt.. IV '11. df1"Ia ":i~ir/t' 4f 0 :El:d oCom9t: a'p t~6p.'t Y sobn~todD T H Ii.j·d"'d:'.:>0-. el . se t.l.:tn"'.izadl" p":r 1~S' bgI'lmas ('.5..3p~J: Ll [lti1g(!d~::t_ en.I!.r1} ~.?1 N.~ii.l.:. de:: "(>I.. d<:'i8"'~ d ~l'HO de I(I. ac. d Jeo:-hiJumi""Ll(J de los· di<:IWes li.~. to de las enfermedades de las mujeres: convulsionesy 'desgl!).. .aIl.. 'vivo.'rr-r HaL ~I7:0.)r'i:.. Seguro 'qu~Ji!<lbf"a quien me acuse de arribuir a S.. p."ancha d" n".:S'Y' E:L .si. n 4..E'·.se· Tll<:.)-..~il..tOll':)' (y ..T·id sofrimiento de l:ferM::Je~' en 0'..~' .U1ui"i.5 'de"ddirio.)1oJo110.: 'iJe.m dle']l!e.~'(jbre ·". emp. :1.~ :i!1to~~li~1e.m<ll] . pod"..~ ..r-£~ IltUw.ob.t «".~Ua "'~r<&.P.'J."'tl q"-. '" H"ra.J.taa' de 14 P!!t.dade.: eu los ."N1t to . oJ.'!<'t~clf'. .t<HmOl:t~1.os tb!ihfljoo..' mismo"".'7).t. tulmenta .:..:1lIeh""iJ<.1181...i9...'d .le: al doior..i.U"''''' figUl:~ d~ 1-1 cmcles.prop&:. •. m. Olrooe~ min 05 . Illessico t""cnfco del t e HI ~ir. z. 5!:'+""?P"OJ. d c"..<5 ~.)hu.. Y:P.".'!.i:. 3...iJjt<: del m..e 11l~ CCC5 ih.O ne tan flel a I.o J~6~ S:2. l~7.T suIre para que Hcracles.f.' 7' Cl}.L'n'toL.jll~ .Ja :.~ a·tu1¥ier i~ ~7l" ttl el.en:'" de 5J"'.1.."lbo d£"iu. -.).'Wllird.00.t':ntodoco.j'~ a "".:!Ij.r.~".~~'!iliJt<i. 97~.lr .[.:..os g:ril::g(>se'1pl:h.. "lfi"·"li'd.."(.i"''l~.~..1.Qjtlcmo. (".:zqui.'in.n~lo~ LOsrndos •.erear usra .~j¢"<:>.~.i a~io :mk. ·]T:R. d J:)>ljil...'!'rho b~...u·. Ma.l..rn. "'.d"'~'101~9 $-9 ~."fcj'Jlled~Jcn Ia .. i4.Sj:.-4 {"ii'I so!. "g[mi~ (£O-71-i07~): I".. Pues el Heracles tdgko rrace a s... med·lco. se d(..o!>C'..dO" de tIIl1erc. o ooin..e!'ii k.pm.. .ito do: Deva.e. .f'J. Ql~ll:' .The ni5.'?-'a!U?!J.~11 otras camas exprcaiones del herofsm« i.•j') ". •. pnr.e...1.e...tegr(i..~Yf)l: f.t<. ncl "" ·"pk". E A ..6..}ilr..£:11 una (ilti111. 2.Qo. ~-..f 1<)'3 d a. ln)."'!'''''1i. n6s<l'sl: '''~E~ t~JT1!i'':':..~ ii. 'I.. -hi'c'o.jd.·Y S<J-br~w.rJ'.ul'l!.f!..gr~ de H".:q.::C'tQ p.l v.". .yr. el.tni. lio" L08. l.w£ her oien s.Hd>lire w.. Ap. el de Ias m. Foe'o 'e.A -.1L"ido ver] a irnp\'>I:laild<l . propos..~.e~~ . Dumetil.~_ igu~I'J1..i!J:a't" "l.. .9.. ornux.-.Q po'! (<:>. "_'pr.t·". I.Be.JiI.Jdl~sl Jii :i::e"cQ"dnr.6"fodeHl[1~ idea Inscnsara nacida de bcabe"'.~ /. d. I.. n~. hQmbi"c~ h".d".:!).7:)r}brf'. P..• ~cl~s eo .111""" f.~"'r!I... di.(ii.~. If 7" . '9?6.~"... d.~bykt(Js... ..6.~· . j.:1(: lllj"(. A.\. ::tl....U?oe:.9°4:' Lot"odeHernd."..Mro)..ir.1 sllliimi~nt" ~~'S-j '1.i' .. s IH.'1i. ... ..!·j:e It.·l.Het'tlt-.-...e s~i'l. I:e. o6suru·~..r..dv'h"'i. que a~:l)rfndpio de la ohm se h.1"'"de Herodes: DC<JclO1:Q. 89 .M~~ I~mbi6rJ ltaM ampdiamcnre d."". ton el rerm lell 0 daj .~se T~dlJ<~ ..tl dohI"1Igu. ()..t'I". _ Tkio..aI.. l ~r.'y ~~.Pir".lilUQ d~ Hemd""c<Jm:d~u!-'''Lt!ln'~S'peci.1 e.:& 11l"5.m...~'"I)r.~ ·J. h.ft. puesto que S6~ [odes retoma y despdaza d lema· del her"CIe qlleU~ll'a"\.. u (ma~i~ ~' ~s~iO)~t:o..!.))"unpid"" (i '40. . '9 9'~ kt roil. ~.kbe". . r d d.]I 6'.:1" d ~ieuEtt ~..6kht/'o~ rr"ujJiiii.~dtm se· .: phoi". d{)]lJe S~ nos: P [e3CTUa..·'l'p.~ett<...i!1iv9p.1QLe~de I'l'.. 8'3io.«·'berd>es criq te ... ~"'"7S:..rum como rasgode le la 1<0..illtfkroi'-fQ.. tin d" il""'hL~>lJ' mejol' 511:5. «... mY. j 2:.vb'i<: l"llllilhiell ~ 0..t1"es. perc qu e conl'...oo."'" c:n d ·""c"hur"ri. (I!'..n:.rf'"f:u!4fI... pUDlO de ab"stenerse dL'!' reinterpr:ctat.I. H8tl"·~~~). ~:-.." mos ·2(1ropaLil. p""""... .~o.n.·. ..ma]<· S~.e P.. d.m<J. JiJ ·'4.t'. usesinato de Do: un modo qUi'~ii'dem"si~Jo ~ist·.1. '.!ESFUE:tl.liiJes. conjunto de esas «enferrnedades» que.". qll{it po nen fir]':. i~[a·de la <""to.f ['I. q I. a "e~s.!<i o 'p(J<.. OJ ae i1O"r~ Y·5. ~ dam y Apolod.' ".nf .el'lW n.~ PJ·~n.kelpunro de . Din'r'niJ.l fin de·jn.ieipP'Ocrat.. Long.il sniquiladovsumido ~r!I JagEfU:HIiS'~·Y dolores: .~-i6n terribLc .di co {'¥.g'" m""de:: . como si el H <::.dv7t:ai: f~~kt.d~a.ri. E'D..ag.'··'·96~..~ yen eJ...j)SlC ..wpb(>c:/es.o-dj·. ~. lmnelli'e uue I:JJ sra hace bi:<:-tJ. n 7.:Ji~. n .j:!. I047J...e·".'edJ-nt'1Ue.· ~:4.:~C"~bra' fi~ al l1.ottbos· y".<-~ •.i'k'.ko de Iuerzas. .~?).Jo " ·troten. 'hasta d.c·r c..etll...:. P..~ftu -en s~ yen mj smos un n ue. e] .-·pero rnmbicll S"'iui1kl!es.'·ft~ro).ieZI1.' I'~r""d:. .7" 349.Jr "'.que ]. T70.p6~uJ'... p.lH d.""'1""rido ."'p1.J.>4lic().. H.. :c:d[)stttu~.Y S?'b~C' l8.it:ai..77~ .rt.'~ 3~. 'LOS HOMBfUi'.. A. 9' (i'..'i~ ~s9dRdO'a .1 -'x..R Ii-:S.. ~n''Su obrk."'.Tr.~ ." atligi do: .ece :.'l urisrrro precisasnente en Is: m1!le:rr~... . (V 1. Berrettoai.l1es.i.."'.1..\·...-"..j)"l"~ruf~: l~ S8ll..<ida deHemcles.. i. '{bid .'Ipa .jl"''''S.\·.d~s..s3it.i1)rNt~.1\165': ·9.~"~~<..lIo:res'''J d.bo.ou.dd..:lIs .i.er..J.~~~."lISoi: i.(}..re'..'li .U. .caler portll-ble..ujel'es de parco..l y ptimet'a~ nosos....:ce$O. L d'f6->1l:]es" (Bonnet'<:>y 191h..[ ott"..'" :!:as hi... ~j::~-3G5h ."l....Ii sus p0.mbi"" "'p>1re<"c <-:1 clobiete m. .... p ~tub. l:.lI'-" 3:.p.7. S6"6o:d~ "I:mhi<..d·"..: .{k1 I-"5 t . L'......rna.ll.t:!g'uaxr.IV sH. Plil:i.o dt: I en".! ]H1hl i L:" de S<:>Eodes. 'l"~'ee. ~ (m'.mo-ll!l.atradicion..J Ilu ...)' Aj:>Qlodor<)'. !. Femir.".o a ..'y<to1_r1J. 777" !l':i9 U(Pi"p._ (. Bi:gg s.~tf!f!-!~!i_ .-se ~pk~~ t"anl. ..q'pot decird-o en pocus paIabms: Heeacleses afljgido''''porun sufrimieruo que corrcuerda .moo- [~ .rNQuru .. .el ".:>:".beo del p ~rtkit pi[) [f:n::rt. "r. J)ind". Elsupermccho ahati do S'erefiere a est ~Sldo]el'eS. if 9' 6'~._ Brock lo(.: vc".J ~.>-w.):tudy o//M:'t'm:..".d. b..Utra!t·'LiJ.ai:· y 11 dese I crip don que de elilos':h ace recuerda C@J1 ptedsi6D: ]0 '. c>ll'lIc..form" "l los hilbijt<J<.:C' ·1. Horocr.r If. 2..iloo):..b.<. un. y -d:~ ". 1rNi.J-941"" .@ (.l:agic0..Im.e. HMecitnte». de..f..

o~·~ i1f. A.i~.ophod~"..m hIf.i8.i. se g..'p9 J..v.d """"""7..I"1.cs....iffi~t.de·.ul....·fu t~t. t~'ty. i~s· M!~ rinjl:u:lt enella enreela VJ.t.ci6n'tOIi t 7 7"7 7~ r J.im llil[r".«Mo::odka.le se po drfa aleg.~:so..I.. «::-.~d.lhm:'iD!}.~d~'p...1..Lej<:>~<.-:DeV[)ran: .:.dt~. l.es:tifAo~:.. y Ii'.Ghr¢: tQ9. r'th. " c ~<'..r.. <1<::.. IN..e.:.m~.. .~t'lly!2 "" (Yol<: . pnro ll:!>~t· no 1'0'i'eoa"l"! .JtL'O.L . 1"1':..>. :cum (Y en . De- ~t. Dqanil'1t k "'R]a~. ~lst.~li.."=-<l')...~!~..dlti.IAl-Jjit4.et k vocabulaire..i¢c<'!I. p ara Agamenon.el~s~in defe. p ~r9 ~l1iem p.1lli!l'goi".<tr.i7." T ""ccrca de la.".(·lhiji~~.ile {:~<IJtQ «red].'1.sres pe'M..:>r. y'Tone .mpleolli a 1'lCgpo..t~il:Fo foRo).P.ides J7~.". "en eno O.e] flsnco ~ttav.~Q a.[3 '.-_fr. QOO1tratiQ'.d 9~J(ljti'lw. D""liz.~~~tas.~.lm.'eW])J:f...'1 '?l\~t.e~.'iJ'< i~.i~ llU~~s]til]ilhms. N <:1.ndel' ""ila llul.e1Ii~)~ £ ..e·munLiF'ne S6fu~les .Ln:r.~""r."'Wli'e"f 1 r "" 49a.'d.!eh r:ta.I!~-4·0" 1 Y. d~ ~..'lmQ.~ . !"o2 I lJisemUL .l' > iE ...anj \a·."..iJ ko-iUd (609""7]"').ncl.'>J.od"r1.'. ..rt~'dp'y aqu e..:111[.e.i TJ. ~n r.((of/if! ... C:El "'[ can to.>......:~Ji' s.O de I-le:tude."P"nd..~~.fu:.as .:r".de{·'en~OEl(..calJ~ H sidera ds. N~sQht=t~db de rmserre.flI.la red.:q" h 1=g4" de r'.d..ti-eslO..r:t:l~ 1~7"". >~~6'Sl.!p".<e.......3...~r:inOI:l~" <:Mm:H'. -.Cn Hesi<.cu. .1~].·Art. en e.~»'" B~·:kil-lFi u/ the...\· .• ..a~~.d CJ:.hd~~j ~L .W7/~~fi.-'. dc~'V'r a el cuerpo del hefoe.loe Tr.en l:t pan'" !lh~ fL "j~ .cl1~td. !ra JQbrl~ "2..··~: "'.d~ esta . b .'~<::' ti.:c·ietIJnql.(..i.<lnm..'1. l. pM:a expi'esrlr ~QS dolo!e$ flsJic"O& dt.e'.:' o111J"'QQIlaIDl:i~~~~cle$.1'.) . :d.lllg~r :f~l~~enit"'cide~~ [ul'}ng~:.. esceiros hip.·ji". Bl~'yd..u1i'l'"bd de b" d Q~ pmtes como !.'~..e He£adis .. ..>.e Illu.:bi.blq hau Cotl~.n'" ~)l d (1:.' r: u.MW) . d.r . L<)/iLru-".rjJi(:d~.'f1>.-.""~.Bns"J'~{~.~. :r.fy_i C~·.a.l·~. no . (iKlom".ll) :~ .o::d<Hl.l"..!lZi"E).cavidad.'r·ri. .~ Y Em""'"...J~'fmid~ jutll..{~'9 d{l47"" .e y..te<l.H~ir~ales.[ jDhr~ la '.eFI.r." y ~"..1}'OiS efecros.)tikl:()tI!~~Q...1p .. t anro par."biin oJJ~"9H! ('fill" tq:::o~.re •.!..et"~"' Sob."r.mu:o) ". de D"3'~nlr~ 8126J.1hjt~&e..~:r'l~~JJ...la~ T.'".[J)ecisi(in..".· qy.I!'j"d.PJ.cl. d<:k.~.i"llltl"·:.[".~..qUf!' i.~tiClne.() "leu.4:.biltl'.~ ... "p. naM.cI.l!ls'..• aUriq[~e ht':d.~. PJ~Ilm:'i'~C:~"-Omo.1.cl:io.·i.nitias"~"oPertl yaH...ni4s que Ia D:eriJ.n. ·lO~o.~ n: :>"7:.~Qdel! ."N~J<I lI X Jr6-~r7' X·X. "Of :S.'Y:Gj>f.nJ. loc~.:~- ~~'d~111 mtl/r!rr:D...l' '~IJS~~ r:'."sa.e~Hd 0.i.pQ tCI'T'.tf.d~l tr..if..\1~O »<: . s\'il ~~a gue .. ·.8.~:g'edim.~'"?H!'l.:' dd ..>d".l'~:7] .ll..(). .I.f..¥~ N.1.Jb:).c:Jm~~)"~' y.le.>de.hd.. llene de deseoen d .e.Ftfdtl'f": S. ~"'("9'.~} CO':Mctoy.o Ii.o- pk. Ij'!i "c::bnt e1 verso lQ·j4.)"'~· La '~:m .e l~s Eri."..l 'Io::.. bien 'que .f:1 d. (JI. rill".. e-l d'stul·SO' w'EdWoo. qU~Il.b<J5· I ~ ..:Q:: urr dol QTi~l:oIcribl~ .Iu.. ".· kg.~~ali8s ~. L".(llidad' surne1::g.:.J6~·" .duen e] fhuicCl' (o-bien i e!I1 d pi:.':tIq:·.::'" 'd.<O'.r.6'1 P'r!vi.CJ.d."ykiU.ocr:iitkm. e.L".p .i.~~=.I u'~ 5:r "..k. ~ .r!>p6.·.~(l'. il'(..I~eta.h.l..el:.'<l que .·(i5 -a lit"TC'UTI r.ini~ (.(1J[..ht"e'~"do Baquili:de.~."ir p<Jrt. ~M·m." IJulh:t:i" tt} fix" 1#5rft. 2.f.j_" 1.Dey~J). en L'I Coitectft-~ _h'-y:/p()cr~ ...:.llIain".. ..gr.~-.~obre wdo iil-r~'·'.~Her":":lci..E.t.c! de b1. de Ja H f (J r~.6.-de las' .. n I0 S4~ ~Q'-~.[iblemenbe una ~Ql .. .8"'" .ll!l dQ..ptr...oj~ -rr)!e tb.[d'.! chss y Iauaas el deseo ..<.~(.. .~N' de l".r/1ur lnp-po. r' "~'1fb..:[l:3:t...1:nri"'lll<.d"e' r~/ Cl. po~·eJ..eo Jo~" . ~ ell el «:Si.1i'za..".dw. . J".1?' . vea:Je F. to.1 Her:ad. nb.1." _(:'.Ii~.z.!j.~.(1'Qlltt~r h.tole 1[j~.eiarse de blanC"'8.-} 5" .r1'Q2~re'"{le"1d "."3.Q.~'bc. .".es sufflO:' de hecho e~~. M..e.mqu<J"'."81:>".". Di'~'''.53. du (.. ..l.:~ 5 .S(tt. !l'n.s..li: in nig~11 las fie'"· chas de..anicr.]Iel .~·$~ aJ<ent ra pOf Ia via .."'3'.'::rt.". ~ .. vE-"J~e hL'.'~!" ~. ..'f nQ".A (i~tQtcks.qu~ es un vet:lenq Le~riMcd . Nu~~ ro~(1S Qom~"a~ist-a... . 11.e].~ffla~j:~ ..f1r. pacie'uk.<.". X I.n .. h".oJiiLet9 adjmcliL-ab .t.".(j dta y b:~jaidci la-ciwidind) "'·:. J-'4'.prop6:Jt<> del "<oJI: ~?MQdr.lIlt. I .W.l.t:i~. tanto en -Ios."Ai'.pio cue.~·~~-es...I" :.t deja ~~.:!..jmlil!i:"<.<.~ (eI <oem.E~·fiu.....'''' snr h ~""'g'I.P.dd"e ". Jb illfi""ia 'Jec.. .. DoJ"'t.. La T .' 'l}.l~ m"r1ti:~"'. roH •.. ~nn•.cl!lJr~·J\[tn".<' )"" ".t u~·.k. d"da d e:<]l1c' n.ejd::01Jj]o.g'inG ." L .·_ cotno en . J. h"'i~tf>ri.~ "9..s. -.~ ~Cillirl<i".". Hff:ro:.<aJq.f~. t6:lde:t •.a .n'!."3 .:.rest~La:bentiona~ "Jgn~ofkanl.~.0 en furjsto. C cSLIlpc:E"iot y'la lnfe:doT"e~.:~'Sf d01'J.1i~~4i·1Ib"S i./piftm"d. d . que ~1')d~.:!: eraeles como.oos.dri 'I.. pp"... <.n m C~!iIi!.:.h~~~G pll.~ i.1.~n: :tiGIJ"I.1 bl ed is- g~.~!:pi()IlI:5~lb:tncl. n(1.~k.:o..~ -. y ""0 iar..mp ques "'~~~·lJin~'.~.es!ls.fun~~Q vienrre... e:n los eeccitos I!ip(}cr.:.ncla.. con Jd.&. Tf)t 'j ~!id1im.6:Sl.aJ...r7('. did sible: e1 pro.i.' q.' XVI'3 ..las:. sf:tven..mbletl.tc1T~ C01llUl"l .ll..N~'<'~'fC4r.. f"l-ur!i. p.m6·s 'poo:el' "" ~& <:11 rda.Jnideiine7 cl It::i~d...!.~·" que ii'.p.~i1. pG>n. ff!iQ.I2·[~.mo!ti.los costa dos r.' 567-.Gil 9:I'.ex~-':~"""·~ieEl1al".~im.imy.SErfuhs.siro dd c.:t d~fEfI:.~. de:~~1 .:1.que mUel'e con.I.dnn"' de.fJ ~ 4::. kJJ. Ple.ell.lcJj..H.~(J.' did ·tl'it:rrJi".~l hOl:nhf. N~".il:ni€N.l. Tiin."t.Il-~<f el :pllr.>.d esnn ~ f'1l1~bt.' ~9 E::-..IQ>~·.d.t ql.K"<ml'Nh". 6~ fi..~f~""..i:~ y' de .' P..'ill!.:J .~~a :pu8.1 "lie fpli?ilmfjJ:1 }'v:1~ti!ri" Ceom.~C)~ I:J":i:..ll:t'l!. b blrt» 8'ltf(>P'!MiH.partD ·. !'".[t~uliC[~llli~el:~ri"'.e.a. Ji~I:ijjd. .lU ."".e" I>w."'TI' d vierit. como @ y.u'l_~:rt~~trn."". ·~omd . !fQ obstante.~'pcid~fa (1)ie:ti:lr er:l'to'llces<rut'-elsufr.tado'all"...(:.l:t~"rIll."j.t1 flomlui.'7'.nJ". L·)r Cilibri ..l. mo~t.

: TIiYKll~'mOs'tomoeje:JilIplo a Deyanira.1.mino 00[>0.. I' I l' I mUi':r.y qll~pb(_u·a.Qc '1.. I_yit ()i.." que Sofocles. i"tp""u'~ d:I"de~Lgn:lLm:h'<J. ·<'hf.'!: '-i:r. 'CQr~'ll m!:s:lD!O :d<ilas :Tf'aqtjtiai:i6! s.§.~j~r. acahat·sufriendoc.~D el veneno.:t ·!<i:J.'fiiJ'" OJ -i e Hip"'J.dni~s:~.dj"..·a Nesd.record~· d"Mrm1n=. incluiclosIce de. s. PeJ..efic~nirando -aqlli la.m·caclf.secondenea todili Ia ambigiJeda:d tdgita."s."'b~i4e.ogue :Cllid~J(lj:ll'm·€. i¢~flo dej~dudes eu til ltilg..e.d:ud de~a:re.".:'. lV J $.eUarque .s"._i7.1. 8cledero·<. lmpmEmnci'"manrenec p~ro·.i o a-es te j uege d. es sJn6.!Hd de l·ep'=enHidl'lli<':3.nill!i.. d ( F yooooOJ -~.'l:te. r-.<:> b.<>".ll:.<[ ue Hip 6Hrto..J:I14{''f" .Agamenon. Se trarsde un. el hh'"Oe... V'JI)IeV .. IJ "mbf~ '1(..9p8ido sus.oes·como 1Jiln·.~r..:oiia sable ponzofia-c-por Ia sangre delcetrtau 1:0 :m=d ad i.'~·> Asf.'fl de.[a qne HeJ'a<' f des dispar6 a Neso paea res (. c modo D qn<:: 1\1 po!liseini~ de.eneilLlo~ y con que..i. Hera d~s wplot>l h ~y. ·iI]6~tlIld~.Uitdll'~k.alto una ~Illlrta iig\H:l.d Names "EI.6.tC:n :1:40: /J.que ~tm'iie.. donde i6sdedgll~ ineqlii'i'(}c~me. 'IV"~ 3..fii!lll""JII~ 1l1l. parll. IDIJ<:n: ~'~11Qlln..r:n~Jos. ·c::nn Irecnenci.'. .4:sap~te~.:r9 vuelve IOO.aguijcD.. ..(1' ~. Ahoril. nanqu~aI md..~ 1:!''2'd"~d.h Je una .omhm I:".e!'ijnQ»·{ph6I'Jia kil1t.[ffi!. eft t.1).nimo. CQnJa ayuda..e di.l.r:a.U... UipQ. D1o...iado'/~'!·e'L 001:0 eveca «el espeerro deb hjdFlI adhe.=. f!"'"bol. es 1'l'obnble.d.Q'1i'J -ke2rtt"5_ Trli<tu'1>i~~' 2-57 ~.e~p~. Dugas.~lJS pe<tted:u>:fl.] illl. la ·~lllbjgU.flI a un t. 100 'OOIJl.:!ia.I~ lugo:.'" "-11 Iou».hi'lbi~j.eLv.:D quien <..io'''''r.'l..~ Ull ~ ~. Il. i:.gnHI<:> ~~·. ~jcs pero •.. Jo:".~ml<> un k<1111.a) con el que it c~m.leeha' y tln veneno: Ja Il!edi:a es.~d:ora: una Inl)<:tle. de £6£.oml) una mujer.. . rC3lllt.udQ pm .<. .~db iK'~ bs l:i..{i.t.t hemos de creer ~ ClI.se ha corrverriclo en .ndw<».'h. enel. que se mara. 71 (I·'!n 6}.Qes~gq.. ~ fle..at iguil1 que Ayax.. don<lie Ia. 11 ililC. !.. y qne im.'I'~.. h ""-I.Jh.. f.leciore.u£..:~?·· PoClriam osdeten ernos aqur. f1echas. • r" ir 2. mujeres que rnueren como 1m hombre..Ia vitilidad..po· siblc 110 '''f '.es el reverso de la preced."~D~~hlr'" '$C .'. e."l:kbM Y l. .. Ur.u :<'{oJor:. e~.'a Qu:t': nadie' se e'C]uivoque: sl..:lO'1'o·.::na (d.l de «Hecha».dd p arto .igll~l.-j:.$b an-a ..~. .1.. ocn lss «flechas».1 u ..rmi!"]('" uti!. de . A1i~J~mos que: results. !'l"'I>J". que .' lUent~J.m\leue.racles .ml.LOS HOM&RES.ljer rragica. i.c.f'J>Tll de.p'.pCF'r (":1 de mOdo~osremdb1ie! p3JI'1:i... .. palM una ffil:.que m ueren tras sufrlrcome mujeses.. el«aguijolfl .hu.es una.. 'i~ "Va.. 'co n que... ~' el retrrrno de lo:s:a]vaj e al rna" t~do[ de.igllru 4m: Ayax. ~H'a de las p iI" Iabr ss empleadas p ara designer Ia echa.du .s.§" t:l.c> y m:ro Jes""n. de su lcidarse. pero 'tam bicn thJ.tr> Q17.dd Iiombre .otno a su b!.l)te de .~ d ~i:gn..t>CHO LA GUfJfU!.Traq.t1."I_ 7j·.~ =""" ['".L.eC.ed iwi.111 virilidad' G.-e d V"""i:><l.a.. como lin ·}lOplita. H [J'$i4..m't~ rislms mi[fi".d.-lo r 3 7 5..if-9 del que mi::.~l~ dc~ima.il .t (1"..1. Si 1os'combattcates deIa epopeya no mueren por eHo.'emp. aqti¢!.:H". ad ~ 93 . l1GS h3Uanlos con ':que .:rHi:alloumtd."a1. .owb. Hetade:s. lHJ]:O'do de eo. guerrero.<i.unaespada.~ Apo~Odo)fO.producela oonjuilld'.dic5'1i]l.'~' Ahora bien. mixtu ra . ene scena a-hom hr.I1 "so rnomenro Ie clio a a hs od§nai q\}..n .Jas.nij~. Fortuna ~··iilf0r1tu:nio del. existe lim termino.. bien.i..uoin. Icl~~~dBs. .b..d fi..'t:.es .» al heroe y.:!i i.~jda. de.merll.a""cl<>t. A.l~s·E". :rt. despasm.•m()· 7 ~:'7t~ 'i ~3·l:.>"0 po.nitl.i.g~lv..."....!.. calma r .. c:I<o~i~fl~D1a lan~u.. COni ln. qu" substituye una enorme canri... ' E.s.enca.i:empolaflecha y. I como <)clIl'r·~'·l"mb.: desga... .I".n 'j.I'e1lltor del<!i flecha que hi"'. ~u. .en elqne.j~kI~.'.de Lamdra de Lerna en el qlfe He.il:}f~' :repl'e8e:nl3 l:' !t.s~.iw ~1 n{lmbre de Y"Ie . (d ~'~='9)" a.-".pJican al misJnO riempo d retorno de Is kmmidlulal cuerpo smebmdo de] he'roe -de ...a~. un cle:d""0:10. y:.·'Ali..r:·difi~ui!ro~~.compll eSIa-pon.at1llr:!de sus manoa f! Deya[li1:<'1" el-veoeno -es una.i.id~ .!I> se' ba e'xtra".o.tit.a!i-r-~ t~rnJ-.ram b i. ese retorno al modclocivico ID'1plica une nueva .idu..~ 1°'°6. P Rud<:" "'Oll th"S'~Cf.~'.L l.'PJL T~"r6). ..U:agico' aCahEl. "~. p:.1:10 o:ll:neilt:llb:ist..n i1h'm~.(u.:Ie tod.llir esta mezcla funesre.J.!". •'..' y. Fero queda d veE"SO .. y hHie 'I'u-':1".la tr<l!gedilli pone.·poh· .....}:bil.i~. pp .j.Ll Jas Tr:rzqui.'i. 1'.1.() CI:l ese "cMO..iir.e gElJall cas eeareado en uDtet:mi~~ ~.ti:sp~r.. .IJt<ll. T EL ESFUBRZO E.LAS MUJE RES.troomparada.d" ISISm. . l<lp~!1]d6n del los d~ndgtJificu~s ~ 'remi.1riaT! de buen ·. eri f)i"Joro.~"mp"fi..mu-' [er. ~.dfU.itllik·<) de .ptopos.eIIt.c. el 11 omh re del venene.>6:t. p"lUeden. def." 'de q[llien d texro 5ubraya 'que ha muerte.A ll:fad~.::r..os ]08 lfrnites.casode homo:t nlmia: 'en deClO. n ··°'1 $i f... de '''''(In:m.P. dad!..clcsViaci6n: rnodr.iQ s.':n de 111~""ge.2'~~"".IilOt'! du CetlilJllll1'e Ne~· w06. pasarfamas p Dr ..re fl ~dq. monstruoa.

!gD-<1 ~Jc: ma. 11:.r de ~qs bijos .~m!b~ mIIl~'rt~~.lTiJ~:..dJic> dclk-f. $17-8] ~. d o{·do.-~= .~l r.. 9"~~"91.lai]o.su s'U:iddi~1 y qlllen.i tr:.I:\III. muere cemo consecuerrcia de l~"mm:r~ede Hera Cles. en. .~ A. nfl' he o[v:iJad.-~ ~ "J.Heracles al que eHa: tlP'laQa t:nj5 que n&tia -en el nrul1dQ..d s~ . .$eteri~a al paJaGio:?~ eAJ. es lItl. puestoque 1~ tradi dOll.iemplo llilas 'h... que cubriI' er·t'!y·e~a sec tan sO.infr..e c nl d e~(-'l!IhJ'imient.ru d..-l a -soga <i -Ia nlL~)$'..'.b~ci&..".i. 17.b.le He'l'.mip1ll'flte.acla>~~ espos ~ de~~sperada. Pe:~~.rea- do.}\)IjQs.(~Ul.muerte Url.. p~r.p.aEl s6Jo'que.S.de Hem61:J.S.f.odel in ceste pax~ poas~'l"'a "lJ er la figun domimarrte en "las.lliJl(ero(1"I.~~e.it.~lJ!i"~.'Z.. [amhi\~:""su. n1='1 h~n:ridad. que .>.gia entrel H.~a <led s~.Heraclcs.00[-0:: odo.mr.t<> "(Dio.s.. y 'mu:jeres 'Q.'" A. Cornl.r. onsrieuye la Yoc1lIsu·de Euripides..). -esa rragedia de' i@l. es 'ffila quicldI deS.:..lrn.HU ~ ~al~\J ~ au.rarte el1edwd.H qu.de.u lecho o Up~iM. ~ih:o.I:li. rnael r e 'f el hoplb:a. griegs/u.~u~n<::"" f.enIa hahtt:at:.riir de Homero.a~rilivesadapor l~ misma e~pad~g~l¢ ~e~ha dado muerre.8.di .~eJJ~n<hlP<l't.~"el!edl".n£lda r p 0. por d: Liilltrad..r.jer. IU.dri~" ."U>a[""T2Ise t a " T""st..t[i)-da~'oE']lk im pureza.c." De· .n:: rts .3 8.ha y eo ellss: de esre modo se adaptan..:!. })'}...n:r\mre"p-ot ha:b)er (.igtm 10'. as'no quiere..t: Deyacnita Im..cnr~1do (""~t~ic 10. LOS HUNl.H:.o.la est -p'a.J l'legil c:~· sui.f"d~" C~".de 'de . uli~t2ie. po.cidanC1l [f.nh'~ 15ll.~~.su mUeIl:e~.Sdtaa v...6-. "'I'.".m~"d l!!ljsmo t.~g. d".ETICfI derta. clar eLs u:icidio 'd~.F<'..-eir .so en Ia -dcsyiaciotl.i por II ornlsre el qci *se.1kidi9S.".6.. "'" Tr<>quipi. s:.r1lloed6oi..tiOl'i..1l.' como EU. rnue . -. ie .-omn(J ~" t-t:wd.0.) hI tragedia comphca es..aJ hombre.~o La Yod.en escena Ia homolo.l.tes.-. .Ped\ra.lcabapa de dies· cmc·!'!.. "d)" Lgp<:km<><.~~pHdl ~ a.S9~ r577~' p"R'.·~..anies qne .e eI:c-adave.la oreodoxia.nl.v:ici](:s'y suicidsos de mujeri.a'cer la d escripd6r( d~ H.ci6..UJtfbiJ (99. Tr.7).suieidaru exlsm len.j '" caus fI de una J'QbJ:r..~i1br.o' des ermiJ) a d6n: ~(J.l" que.s Y J"L _J:..'.]d!~ .".. .er· moso )10.rsesuj.mctnsos. r~. $6fo~J~~. hif...'.PQ8Q". 8. UiGHO> LA GIJERKh.20' Gd.4" 9'l..mate.igual 4_ue.b a.( D~y~[jira b aLIa \l'"a In"E'Ue' Je mU:jer.f/·~ Pet.es e8po8:i1I '. ~.lb'~u e.. pat- fiJ'lal. S \lljl'" C 8. des.l" en .."dOJ).€omo.. ui. .rvt:t:~de.aute dal:lun:cio d e!1Il III LLen:e'.ra' o:t'~ todoxia "lela.lYlirecE:n.qirien.~~(7:.:l<.ig".d.ni· '!" . En Ia tradi..P enieias.' ~7. Q siera mosrrar !.d~ls1L1idiliQal que suoond]jd6n ·de.menUU) por hab er sido demasiade ifem!"u:m'l1s.""93.t~-2'41. . ~'id4.D-o::y~mT" cp"crfi~ mmit al tad" C!.eelilll.es' eonduce . 'I qriien sigl~e[eneganJ'q de db cuaado De¥~nha.e. ~':JZ as us . tomb una VEr:dad~.~~.91. en . iDl!::El~.{". .'ElltEpidb.ro..dd"'r". rnujeres .n aljsresenrar muj eres. P(lm una muje t:.lncit:l. <) ~.l':r( e. ..1. DeY!llnjI"a." en t6ttnillL9~' viele= k::n:tos. m d h"c'fiw de I. 11 7. '..a pa.. s.q.ha.t r. rrrucre h""be.il.:'p3~leS: aba lido" -r<:niega dt: ~H mad [I.{:.'! "2 ~}.:g:ad:o .ql.~'" n ".<18. :::-aque' Herac. e_xalba a Jla_m:ai'Q'¢+ que ."mt!:l <I" 'k' nGld~'l'a Jes. pero tamhien porqueaquel que ellahabla queridc hasaa el ..:is..la thofnfl" esposa'.]lAS MtJ} ERES'.~". f{".L~s.dadoJ.~s ~r.rlo tili1ltadq «~i}l~sp. mnece.. en d seno.t !!!i".rnida&.pdlbrlo. 14).da C'9nvieuc. pl:I"~H. ay.f~..fi.· ~ ". . .1~mbjj~.m~!es pi". quO): .mp]e~o de d.ar tho:.TJqie.leer l~ . huhi... ..iaw.po.. ct>.:"/!lk'imi~.que se.ciosll.~'j'tf. d". e ...?~ 9:. y para motb: sob •.~. 9. ~".'h~-'IO!. desde. la u. mlLo!lttoe de .u'w"do..Eh::. "Jue •..ese cons:LdeNdo digl'"HI d"."mu.a'u:. que' s'Qb~eviv.t.gml (yi. en.'7 T Es Hila qLJlil':l'lc.~!l I?"'T}.or ri'iimero . su esposo.c~. .b~i:J. sl.':iril./".mismo .ligi6ri_do'sc a S! In isma ese ruuerte Y~v.de hombres.mpn ~-n""i"Et" a .")'m~'h.h.~' d1i.e la """ett.igi.GidiCl~ estamuerte...'')..cab .~adQ l~ml~..Hilo' .. F""..Te~}ere . q_ue" PO't media del p arece . partida fll~ la mUJ::Et~de.d!8 ~.'i:'::<n4. ~.~"rlj~tff#li...t~ de un bij 0 'fJ1lr(lV()ca Ia mnerte.l'1e slricidarn de una se manera l.".D'~"qui"i~.EuridiD. la Jnuer.s 9H. No me QJt.ion del heioe.quk:.. . He.porque" cen.ncyanJ:ra'lruS.Deysnira nruere.'" 1" i~rfl.fl.ediac pl1:ede conocer .lli:a~aclo.auble.I'U Ef!ZQ Er:.[ eno seahorca.put doott. t0y.IHW./dlt.... hdpJflic.ioh::ce-'~.r.ym..pUll:EOS -de YlI.pu. t~~ Vbt58 Ir.e.k rrag. l-el!)w~H.s t.el"l<llohli6 1":1 m adce que . qUE:.JIl:~t~n1Gi6n do::1~T~p.en 1.e1"L"~n...~" que :rJOO.-0: 1. IV 38.ho!llllbtes (ell c'onfadasoc~siones) y..i:tu· plirn. . s£ mismo"!?"Pe[-(l.. a causa dt: su MiQ- Observemos qU(.l. Deyanirai' Cuah:ru1era pOQda: objet:. SIl1pDtU'. cQmp~fiera d!e fl.sta de.a.no·· "''-' Trt'qu. 7 s'~lo E''''nl .it..Jld>i.

"~"" E~f?tZ~}i{.o rra 'altern . Uno de los .mp~.o:en 'SJ rnlsmo ]a f.en esa parte de] cnJierpo doude I'M ' golpes resu]ta~ rnortales....n utihd"d Ias observuciones de N .i. ocasicnes se atiquil"fa de una ve~· por' wdas.0) rnbees.. 1'1.) dt.'~:. . muier en k ·ci.ud..d-oe.." Arist·Ofan esrevisa do porPlaren.tda p. hll!jo ese «cinr u.. ldentifl L ad...~ restlm mila d~ que.Lli~r ym'...r:ui""'sJ:t. ...riaIUQ'S denqiniriar ~odaJ.~ '""r:.-d.~ corta La car-ne».. . repro ducrora.:lO SU m~r:.th:~.E~~ '. }I""i<Jldio.udad--t.".~ de ~H I ~ .~. La. lo~comp()1'.Aya.i-d.laS rnujeres es.1:OI1 cI" g.. d. las ruuieres nrucren como Ioshombres y quelosbcmbres :ru_fren COIDC. th"li€D\1.'hombn.il'.·enI. e '-~l" .plaeel'. l'''¢Sl:. di:'lI1'agma.mnbre.>·6f..lR.0 ffl.5".. veneido por d's u&-imien~Q~pe. .".!lg""d6 cn L'H(J'''m..-· (a.ad hell a y sbHcla.ij e'I'~s)-. sin duda '.. que:aa abierra .'<'._ en cl que hemos mtentado il.l"~t'. iBQll..6rn ... 5:y-is_ . 1:1dos..flO (que pod. ..[~. en ••...'" Tireaias.M·ll thi:td"~i{j!t).I.'iJnico objeto de'los pensamientos delhombl1'e gdtgo..» que e..<::MO)n~a<tte.aaJ~Naql. S (>brc ltl. Deya~nira" Hi." Uu'! IHiIner. ar :>: 96 97 ..] espads 'r?J 1.tO ull'ubien...ll1:smuicres da· p. Ueva a snbiio--bajo'd nigado.''l' \'il'i]e~. .etia· ser.. dad que eh~mhar'azo. mn[eres que.IJ ~. pp~.o(.alli donde los' guei'reros'sou 1~~.mi d" drr-. desde Hesfodo basta Hip6crares.su espada.sta el infinito.:nto ml""e ...h. desnuda SIl costado Y Sf: Ia c1. FOn.''...'..pp."dond-e.'i~ I ~ ~. como 10& inrercambios entre 10 masculine }' 10 h:!lle~tno_ Si ill ortodoxia del &i8curso griego a ptopesitc "de._partes d".FUER. que 1110 'conocfa.'.obl..1". Que.jos grleg. actuan CQ~O honiln'es?-..s:<deJidas...ia:lT~ esenci0l1e$ del hom~.llllll·terreno qJe . " que' el cuerpo.1'e· ile.o'a do: las.9 habls creldo quepJdda SeI'OU"llll cosa P~U\l eracles: tmobjero de amor.. no' -sehan cornplaci do los gri egos ell di dd:ir a"la nuin:fn!dild ~11m:uje1jl~\s£~enID<iJ.i6n· acerca de 19.!h"adfl :YJde'hfJoi. Coge la «espada dciloro:!.. U)S HOMB~ E5> Y" BT_ES.e d:i~.ioinad! s.'~·J· s fee meniUQ: fantasma de . Ji..la}..e sou e:spai:l'. tanio."~' Sin efftbat'go. ." 'l.U.rte es que-una mujer que b:l dado a In£i-i se h Eli l'€'. .[c:Y' Jp. _pc~a"l1 'fm-.i...j>[:QhldiHltj"'>t <1:'. deh. . la mtfj"" "bJ:i .u.LAS MU JE.~... de .l."". i-<:. SU..j:.ElS.s eJ..sjg£iif. d d·te:do }. como mditln 10'Sdndres.em. y--djfj cilinenre p od:r8ii'enocecler err d tiefu... pasando par Empb:f:odes.0:.po'l: el pla:cct-. por no b >!Cbilll. I!.. pero de.r~i\'fira Ia viI:gHti.( enIa rnase ~·od:l.tam. don el HemcIes<i:i Euripides quisiera clavar 81.lTHI m nder. Hip6d'llt<:!>.k. "5 St: setvirA..98d..." . tli[t::: fn..ll De todCis modes.s si:t.b~nq"""h' 19. popara regresar a 1:a.:I. :de h.: htrude.Veutul"Sl·OOS e.!:. 2 r.:..11fi-· '" Ii rl. ft_ . ft:mL"li-dad ril.-.~)' (virLlid:iJ "eun:iva de ~6s 1:....·coriibiJ..Mien. Gill" Ii (If S1i~~. pasadss de Ia ttrmph.rncba de una unid.'J:"pnrah~. manera maseuhna dt decirt que b mUf:l"te. Tei?gQ>l..fin do .tomar_la decision de deteneraqufeste recor:t:id6..<:~t~l'. H cades de s-u tllue.ie' ptolonga ha.p-ropia dd h()mbll'~. niogtm pueblo ha-sahido udr\'iQ~rme·· joi que. I l.eI.una .-hombr.. Hele.unhl)Inbl'e que h.i1 JU7._'7.q·. quO: S~ t~"mf(mn~ ~·nlJJ.ilivisi6n de los '':5£xo.l:. \lease ~u:(1:ra. de ocasioues -en el pta.iJ.y no en ""Inivel de 1a tisiotogfa. que 1~distribuci611 de 10 masculine y 10 ferneni~~o corucadm..ioT> de este t~'Ki:<l' ~.<fier.m.. para ~lmarse de eo memo..Pierre V:i.tva entre :rib hfg-ad0'l el diafragmll:..i" rur:d.umbr.a'c. 03..eR"IJluje..a!izado..ati'o.'" ." PlJ"c:l"d:.:i..sldo '~ral"d" m:ils m.