ECATIERHNA

RONESClI

.J

A NOM A LI· I IJ E

DENTARE

Csnrtea

TtI

Unlver-sHari
-2005~

BU(:URE$TII

~'i:ditn.i3·}l artea I\.J niveB"SiIl:ara C Str. Prof. Ion Bogdan, nr.ll A, sector 1, Bucuresti Tel.: 021-211 ot 54; Fax: 021-211 5847 e-mail: office@carteauniversitara.ro.

Ww\v,carteauniversHara,ro
Editura acreditata de Ministerul Educatiei si Cercetdrii prin Consiliu! National al Cercetiirii $tiintffice din ltn}iiJamantu/
,,)'uperior.

fiicei mele, Mihaela Cristina

ECATElRINA, KONE§CU _ Medic primar - ortodontie ~i OOF _ Medic primar - stomatologie general! - Doctor ln ~tiinte.medicale _ Conferentiar universitar - Universitatea de Medicina ~i Farmacie "CAROL DAVILA" Bucuresti, Facultatea de Medicina Dentara [Jl23{:ri~r~a ClIP a lBibHotedi NaponaBe a lRomaniei . JON[f,SCU, ECATERliNA AiIlomaWHe dentare I Ecaterina lonescu - Bucure~ti :
1

Cartea Uni versitara, 2006
Blbliogr. ISBN 973-731-250-3
~.~".':;;;;, "...~~,-"", "..."=,.,=.,,,,., .... ", .." ... ,", .."~..
""""''''''_r._J'!.,.-.~,...........---•..

i.
\
6'16.3 _~

.=._=,~,=-,""""_""",,,,

Lucrare editata cu sprijinul UNIUNII NKpONALE a ASOCIATllLOR STOMATOL<;)GICE (UNASY ISBN 973-731-250-3

.
• " ..•... _•..• _ .. ,::.I;.__.:.., ..

DinteJe este ee1 mai reprezentativ organ urnan. Derivat ~; dezvoltat din ecto si mezoderm dintele la am este unie 111 lU17It'd animala prin existenta lui, forma, dimensiune, structure j modul de asezare pe arcadele den t are. Pe baza acesL~f "unicitati" s-a putut stabili originea omului si evolutia lu i filogenica de la Australopitecus Robusrus, care a trait .acum ): milioane de ani, la omul actual, timp in care s-au observat cele mat multe variatii bio-psihosociale, cu exceptia dintelui, a carui variatii . se fac In anumite "limite normale", Cataclismele naturale, incendiile au distrus tot la om, in afars de dinti, care raman ca martor aI vietii, Datorita acestei "riemuriri" dintele a inspirit din timpurile cele mai vechi magi], filosofii, fondaton i de religii benefice sau malefice, dinteledevenind un sirnbol, un fetis dupa calitatea celor ee-l foloseau chiar ~i in predict!i ale vi itorului. Aparitia primilor incisivi, la copil, este un adevsrar eveniment fericit In .familie si , primii dinti ncazuti" pentn
venireacelor "adevarati" (perrnanenti), se pastreaza ca. talisman in casa, Aparitia dintilor lnseamna tinerete, vtgoare,

agresivitate;

pierderealor

moarte. Dintele fost folosit 1'n ritualurile magice san religioase: dintele lui Budha (pastrat la Ceylon 1n Sri Lanka) dimas dupa incinerarea lui si incrustat eu pietre pretioase este

a

insearnna

imbatrftnire,

izolare

tinut cu sfintenie in easete din aur, care se deschid annal la data
nasterii lui, In cadrul unui ritual uncle participa pelerini budisti . eu speranta ca le va aduce sanatate si bucurii; Carol eel Mare avea un dinte de la Sf loan pe care I-a lncrustat pe rnanerul sabiei sale cu credinta ca l'i va da curaj tn lupta. Dintii anorrnali dezvoltati, anormal asezati pe arcadele . alveolare inspira groaza, canibalism, vampirism, violenta. j n trecutul nu prea Indepartar dintii cu anomalii de forma. velum
:-.

5

sau eruptie erau extrasi pentru a scoate ,jspiritele malefice" din
om.

Extractia dintilor normali s-a, facut ca mijloc de rnartirisrn: uciderea patronului medicilor dentisti (Sf Apollonia . din Alexandria - Egipt), extragerea ~j zdrobirea maxilarelor ~i dintilor acesteia ca argument numai astfel se va indeparta dill gura Sfintei singurul Dumnezeu adevarat, In literatura, arta, arhitectura dintele este reprezentat sirnbolic sub forma coloane1or de marmura laintrarea 10 temple. (6 coloane), fixate 13.unirea cu acoperisul, cu ghirlande rosii ce reprezinta "gjngia". In primele basme aparute tn Mesopotamia ~iIn Balkani se prezentau srnei, balauri sau nb~ba cl0aJ$." cu c3·tiva colti ramasi din dinti la care se adauga·.~i'~n·,~as<-sm;-castic, agresiv, Ileana Cosinzeana ~i Hit Frumos aveaa dinti albi,. stralucitori ca niste smaralde si un zdmbet prietenes caeeemana sana-tate, voie bun! ~i fericire. Victor Hugo verbesse-de ereina sa Fantine, care si-a yandut dintii frontali, podoabele cele maide pret, pentru a cumpara medicamente ~i a-.$i salva :OOflilul bolnav - iata un exemplu de sacrificiu matem extrem. _;._..l~ Prirnii anatomisti au' fast ~i masi ...pictcwi.;~",L-eoU4.t;UY-'" da. . . Vinci, Rubens ~i Rafael au studiat indelung aspectul dintilor *i al buzelor pentru a da "culoare" personajelor lor ~ cat de mult spune surasul misterios al Monei Lisa, care~iei"pa.na~ast-izi·nu·;4

ca

.

.i
~.'!'

f

J
~

jI

I
i
.~
~
::!

I 'I 'i
:I

~~

I

~ ·..~f

Si il1 dragoste dintii ocupa un loc important; eu unzarnbet rnarii actori si-au cucerit publicul. In criminalistic! psihanalistii au pus in evidenta tendirrtele sadice la cop iii ce muscau sanul mamei, acestea fa:il1anand:' deseori ~i in a,~olle!!f~.!!la§i. maturita!~I_g_~_c:ti.~liLw . ... mana sau umarul celui pe care ilucid.,(dupa"aceasti jjIDUllcatura" tipica se pot identi~ca crim.i~~m).. .. Dintii la Homo Sapiens fosilis au realizat cele mal nor functii ale ornului rnasticatia ~i' vorbirea articulata, Tacand posibilii comunicarea intre oameni ~i dezvoltarea civilizatiilor
6

a fost inteles $1 descifrat?l

-1

1
f

~

!

~L_ ....... -4.:_

.~

I ~
I

l
i
i ~
9i ~ 6;
.1;

umane. Dintiicu buzele si cchii identifica oamenii eu care discutam de la prieten la dusman, de la palavragiu la ernul series, de 1a gentelemen la mitocan sau mahalagiu. Integritatea dintilor, culoarea ~i estetica lOT, dar mai ales functionarea acestora In masticatie sau vorbire,: identifica omul modern , civilizat cu care Jtiface placere srLvorbesti, Dintele este un element esential ~i tndetmtrea personalitatii; dupa primele cuvinte recunoastern un am sever sau amabil, agresiv sau generos, ·tanar· sau batran, sanatos sau bolnav, Oupa dinti apreciem tipul rasial, regional sau constitutional, care descopera cornportamentul diferit ·in anurnite limite, stahilite de educatie, . A prezenta o_ lucrare .despre anornaliile dent are, dind acestea .erau considerate un mod de' posesiune diabolic! a omului, insemna curaj (in trecutul nu prea ipdepartat). Astazi anornaliile dentare sunt considerate genetice, rnostenite de la stramosi sau cele mai mu1te dintre ele se datoresc unor tulburari metabolice, neuroendocrine sau lipsei de educatie sanitara, dintele fiind un kimograf a1 evoluriei urnane .. Modul 1n care autoarea prezinta aces! volum este tin merit, un mare merit pentru eli numai astfel se pot trata copiii inainte de adolescenta, altfel rezolvarea anomaliilor dentate racandu-se mult mai greu, deseori eu extractii ale altor dinti. Tn volumul prezentat de D-na Dr. Ecaterina lonescu remarcam a repartizare logicii a rnaterialului faptic in 7 capite Ie bine echilibrate referitoare la: dintii supranumerari ~ianodontia - aspects extreme ale formulei dentare, ectopia dentara - foarte frecvent intalnita la populatia din tara noastra, diastema - in forrnele sale adevarate lil particulare (diastema premolars), reincluzia - ca un fenomen apartemai usor de tnteles pentru dintii temporari, mea neclar ca fenornen pentru dintii permanenti, transpozitia - ca un alt proces special in evolutia dintilor, Un loco deosebit revine incluziei dentare, amplu, sistematic ~i documentat discutata, In cadrul acestui capitol Dr. Ecaterina lonescu prezinta, pentru

.

.

;;,:,;;,,',

L.

7

-

L....

. dorinta sincera de a contribui. desi '. felicit sineerpeautoare si-i ~ecomand cu multa dildura cartea.t.Qrtedontie.. .. diastema premolara ca varianta clinics a mastemei: anodontii atipice) justified 0 data in plus necesitatea continuarii studierii lor si In contextul actual al evolutiei sistemului denrar. ca . r .. Considerand si 'acestea trebuie analizate ~ievaluate similar intreeii patologii ortodontice am gandit si scris aceasta carte CI i o . clara ~i 'sistematica . : f~ ' '1.atru Firu Membru al Academiel Rornane de $tiinte Medicale '-.~j.Qf)F Pro£Dr.care vor gasi .I prima oara In literatura din ·!a:a no astra.~ ~' . Profesor consultant -: la Catedr-a.. eruptie. i\ regasesc ell 0 frecventa mult mai mica in cornparatie cu restui anomaliilor dento-maxilare? Departe de a f afirrnativ (daca ar fi sa ne gandim doar 1a ectopie sau incluzie) raspunsul )a a~~ste intrebari sustine ideea ca anornaliile dentare au fost nejustificat vitregite.t.'11 uiti rnii ani auaparut lucrari In domeniuJ ortodontiei foarte valorlJase: aceasta parte a patologiei ortodontice nu s-a bucurat d~. Cred de asemenea d'. se pare specific doar ca~~nllor mfeflon~ fenomen greu de explicat sub aspectul interesarii dentare dar ~l sub aspect etiopatogenic.P..in acest volumosientarea ·t1:l...de". . 'i" t- . la intelegerea ~i clarificarea acestui domeniu al patologiei ortodontice pentru studenti ~i rezidenti dar ~j pentru medicii de medicina dentara aflati 1n exercitiul profesiei pusi nu 0 data In fata unei anomalii dentare sau dentomaxilare despre cafe trebuie sa stie care este mornentul oportun al interventiei speclalistului ortodont. . dar I?i pen:tm t~· stomatoIogii. ..1 "i . Cu 0 bilbliografie bogata se incheie acest volumbine documentat si ilustrat 1ntr-o descriere curenta.CR astazi anomaliile dentare se infatiseaza din ce rnai putin in tipar clasic imbracand aspects particulate deosebite (ex. pnn aducerea !a ZI a info~atiilor despre anomaliile de numar.. . 1\ . aceeasi atentie din partea specialistilor ca ~i eelela1te anomalii demomaxhare. de la definitia anornaliilor dentare la etiopatogenie] de 1a formele clinice la principiile de tratament logice bazate pe semnele clinice ~i adiologice. . CUV ANT INA1J:NTJE ._..analiza ~i ~ tratament a anornaliilor dentare destul de frecvente. transl~ih~a!ia In f~n~~enul. . 1 ~' 1 aceasts carte poate f utila parintilor 9 si educatorilor In '.':. _. pozitie ~.lapopulatia 0 .. Pentru toateacestea Volurnul este necesar si deosebit de utilpentru studenti $1 1n ortodontie in 'special.. rezidentii tarH noastre. ~~ fe~om~n~l transmigratieidentare. faptuJ . .. care sunt consecintelc imediate sau tardive ale neimplicarii sale. Am scri s aceasta carte determinata de faptuI ca. '...incluzi~~ dentare. ~. Sunt oare anomaliile dentare rnai putin "preble- matice" sub aspectul lmplicatiilor cllnice ~i terapeutice sail ::. M~i mult. ~ I. sistemat'izarea acestora..

. Teoria diviziunii mugurelul dentar Teoria evaginarii epiteliului adamantin Teena proliferarii anorrnnale ~i "intarziate a unor rest uri epiteliale paradentare T' eona ere ditars itara Forme ~j manifestari clinice Atitudinea terapeutica 11 '" '" ....... Avand 'in vedere ca carte sa raspunda cat mai multorIntrebari legate de aceste .. . . . _ ~_ " a ••••• . 23 24 Obiective terapeutice .. 46 46 47 . ......'.' ".. . .. . .. . ... ' Manifestari clinice ... Anodontia Definiti~" T~~i~....... " ... .. ' .. " ' 47 . . Definitie.:: . ..'. . Etiopatogenie .. . ... ... mtmsa " ..'.... 48 . • _. . . ..... .ra a avea pretentia di am spus totul despre acest domeniu al patologiei ortodontice sper ca notiunile prezentate tn aceasta CUPRINS Capltolul I ....l·b~i~... . . ... I ••• 19 A.... Ninrescaceasta sincera speranta dintr-un respect nemarginit ee-l datorez profesorilor rnei ~i din respect pentru cei carora incerc sa le indrum cat mai binepasii.anomalii si mal ales nevoii de informare.. .. . . Dintii supranumerari . ... 69 .~ eona atavlca . . Anodontia redusa .63 Paralela mtre anodontie si dintii supranumerari .. Teoria celei de-a treia dentitii Teoria mugurilor adamantini multipli Teoria hiperactivitatii lamei dentare ..'. .. . . AUTOAREA anornaliile dentare se regasesc 1'n curricula de pregatire universitara $i 'in tematica de pregatire pentru rezidentiat am considerat obligatorie prezentarea lor 1n acest context.... '" '" T' .. ...'.".activitatea lor de tngrijire a sanatiitii copiilor...· . . ... studentii ~i rezidentii.... ... '.' • •• _ •••• e... .. v . 40 42 42 43 44 4S Capitolul II : .. 15 Etiopatogenia anodontiei .. . Fa. Terminologie. ..' 15 Ft~~~'~~~ti . .. 8 . r » •••••••••••••••••••••••• 30 33 40 .'. Frecventa ..... . .. An 0 dentia ~ .

.......... .. Consecinte . . -!ttopatogente...j 1 12 . i ~D 1. 15'\ 1)0 Capitelul IV Reincluzia dentara :.... .... . Terminologie. ..J r ~ r".. .. .. 75 80 84 Diagnostic diferenrial Objective terapeutice Diastema prernolara Etiopatogenie Caracteristici .... Terminologie..' . . .. -...... . . .. 127 133 Capitolul VI j.. ... E' .:i::.. . '149 · .. .96 Transpozitia dentara Capitotul VB .. .7 107 110 Definitie...... . ~ Etiopatogenie As ecte clinice P Aspecte terapeutice· FI.... Aspecte terapeutice ~ " " : E c topia dent ara .... 101 ....Capitelul HI Incluzia dentara : ~.... Frecventa E' . . .. Terminologie... 149 ... . . . . ' ~" . .... :. . .. ·· ·.·. .. _ _ ....010 :~: Db'iective terapeutice ..... ·. 95 " : .. ... .~ "..----~··~"'l-16···--· I L. ~ ~ .. :: : ~~~ . IS5 . ...... " Bibliografie .. 103 .. .. . . ... ... .. 153 .·· · Objective terapeutice :.... Termioolouie. .... . . .. Aspecte clinice. ..j 113 116 117 118 Capitolul V .. .. J. tropatogeme : ... .' :. .. 106 10.. --·-. .·---·. ~••. ..- ~ ~ ~ ... . . ..'-..... Transmigratia dentara Definiti P artrcu antat1 '1'~' e nitie. Pw Diagnostic pozifiv .124 •••••• Definitie.· ··.~~: r ... Clasificare .. . '" . ' Aspecte clinice ~iradiologice Concluzii . Aspecte clinice... Diastema Etio patogerue t).. ... '" - .... ..:~~~~~~~·:·. ...... pOZ1t!v .. . Definitie. ... 73 73 Etiopatogenie . Forme clinice : Diagnostic diferential Evo1 . I~q ).. . Frecventa .... . ~1 • aspecte clinice • • . ...... . .. Definitie. 1"21 121 122 . Etiopatogenie Atitudinea terapeutica ' . . .... utie. Frecventa D'iagnostic..... . 95 . . ..... .. 90 ... ...134 ... .0:)·6 !4g .. .. .. . C onsecinte . . .~. . . I ..·. ' ..

agenezia dentara sernnifica pentru Chaput (1967) lipsa unuia sau a unui numar redus de dinti. . aplazie. Agenezia reprezinta dupa J. fie' sub aspectul implicatiilor etiopatogenice.(Euler). cligedontia.absenta unui numar de minim 4 dinti.Exista ~i parerea ca 'hipodontia ar f reducerea filogenetica limitata Ia dinti sirnetrici.. Nuantand termenii.Capitolul I ' ANODONT1-\. Tn fapt. anornalie pe care 0 considera "primitiva" sau "secundara" unei agresiuni In perioada de formare.. Oligodontia. oligodontie. P. Korkhaus.. tie eu termenul hipodontie (Boros. . cu termenul de oligodontie . mergand pana la lipsa totala a acestora. TERMINOLOGIE. ·literatura de specialitate utilizeazaterrneni rnultipli $i variati. agenezie. In general. hipodontie. Cei mai frecvent folositi sum: anodontia.dQJJ~ie. uneori nuantati' ~i controversati ca: ahsenta congenitala de dintl. FRECVE. Astfel.aplazia dentara. de dinti din arcada -dentars. DEFINITIE. Gysel (1968) fixeaza ca limite pentru hipodontie . agenezia. pentru a defini minusul numeric In formula dentara.QligQ.fie prin prisma imaginilor olinice.sau organ prin . de. Roccia). . dinti subnumerari. este cunoscuta 111 literatura sub numele de anodontie.u~ini· intt cu lipsa a peste 8 d ultimul din fiecare grup.Fortier (] 987) defectul de dezvoltare 15 a unui tesut .atelectodontie. in acest context. definirea acestor=situatii clinice nu poate fi sepal-uta de terrninologia ext rem de bogata ~i foarte sugestiva. hipodontia sat}. . diminuarea numarului dentar.. datorita neformarii mugurilor dentari.NT. lipsa unui dinte 0 lntalnim definlta fie. .prezenta-a p. obicei iar P~JItl1!". Lipsa unui dinte sau a mal mutter dinti. anodontie. reducerea numerica a dintilor.\. udentie. hipodontia. hipodontia sau oligodontia este considerate ca reducerea rnai nurneroasa sau mai putin numeroasaa numarului de dinti. lipsa ereditara a dintilor.

Tamasy). de altfel.. ..I absenta maturarii sail "lipsa schitei embrionare" legat de a anomalie cu mesaj ereditar sau de 0 ernbriopatie prin alte mecanisme.. Renak. fie opririi in dezvoltare a mugurilor dentari (in stadiul de proliferare). patologice diferrr \. folosesc un. generic ..~.odonta cygnea" ._ .. pentru ultima utilizand si termenul de oligcdontie. Salzman. Haupt §i Riedl.dmp pe arcade. N eagu. cie$i 17 . ..'. In acest sens agenezia dentara cand intereseaza toti muzun: dentari ~ agenezie dentara totala ~ den neste aceeasi situatie si . de. .. inclusiv lipsa dent~rli totala) pot fi exprimate mai corect prin termenul de agenezie dentara. TermenuJ de anodontie partiala il. f-Eira a a V\::H pretentia celei mal juste aprecierica toate situatiile de minus 111 termenul de hlpodont1e ("hypo" ..1ig_od?nt d~nt~~J.hipodontia ·msemnand absents 11l1Ui numar redus de dinti."tripodenpe . I ! I subliniern ca desemneaza doua entitatl. .... . Jar atunci cand intereseaza dear anumiti dinti . Grahnen. vorbesc de anodontia totala ~i i:inoEi&ltia paJ1iaUi.O. 111 lucrare ·vom fbJosi semantic ~erm~nul. Mareovici. (Asher.pan a Ia 6 .. prin aaenezie ( a" . Roccia.. Muller).singur termen .-an~ontie~~eliS. dat~rata fie imposibilitatii de formare a dintilor dhf'elei'henrete-"fttz. Multi autori (Dechaume. fara. Nagy (1954).. .Firu. subtiri ~i Iipsite de dinti. o1igodonpe··(Moyers.hipodontia ~enezie~pa~iala.ca ~fii~d un terrnen d~j~~ mcetatel1lt ~l asimilat In vorbirea $1 gandn-ea ortndontica.··B'Otfoc}. reclus) fata de nurnarul dentar normal. se impune sa = dentar hazata peeriopatogenie."·11psa·tutcrfor· dintilor (temporari si permanenti). ca de altfel majeritatea autorilor gerrnani. .. Pentru situatiile Iii care .organism lame1ibranhiat cu valve man.._ m ~om1Ula dentara (lipsa unuia sau a mai multor dinti. odontia. In cazul lipsei unor dinti izolati.0 t ia lnsemnand absenta unui numar mare de .Iipsesc unul ~au ma! multi dinti.l·"!!_. Fieschi (1968) folosesc terrnenul de anodontie tataHl pentru a indica Iipsacongenitala a tuturor dintilor din 'prima dentitie.a de. consideram. dentara -defineste aceleasi situatii cli~lice C~-l.estrate·cu acest potential. mai potrivit pare H n U ~ " j. Thoma.. anomalia caracterizata prin nedezvoltarea sau dezvoltarea ills~ficienta (] A )'10 -. . in consecinta existenta unui numar reclus de ..putin l. Shapira (1967). Re£:rindu-lle doar la ultirnii doi terrneni. Majoritatea autorilor insa.. .RUSlI. in O! ice exprirnare important si necesar a se opera ell rermeni cu putere ~axl tn. Clerk (1961). .diI11tl')~ daca ar f sa-l acceptam asa cum esre """ r~cceptat terrnenul de oligozaharide. anodo~~e.sub. Respectand sensulexplicativ dat de dictionar.. din a ~oua dentitie sau din arnbele. ·se pare 16 ca termenul a fost -?tiin!ifica ~i profesionag. c. ete.J" ~ ~<.fara. acesta ar defini situatiile in care sunt prezenti dear putini clil1ti (") . 'pentru reducerea·-nt1meri-ea-.:. unui tesut sau a unui organ 111 cursu} perioadei embrionare. Cat priveste termenul de oligodllllrie ("oligos" . hipodontie p~~nlTu·Iipsurile dentate justificate de ipoteza filogenctlca reductionala. . . lipsa congenital a de dinti (Veronica Popa Molea).) definesc distinct prin anddon'tfe . .. Chaput. Maximilian. expresie ~j sens clar. si ca atare prezenta mai rnultor din~ pe arcade.. Brodie si Herman au terminologia rilifui.· . !?i oligodontie pentru anomaliile dentate de numar ce-si gasesc cauzalitatea In perioada vietii embrionare . O·ellp. lipsa.$flt-af>a. In acest context ~i pomind de la ideea ca. "singuratici".lIJ~i numeric I b I I asimilat d~ la "an. autorii folosesc termenul de "subnumar dentar''. Brabant. anodontia ar trebui sa reprezinte situatia In care lipsesc toti dintii ("antl "odontosll - In dorinta unui dialog cu lirnbaj de larg[i cornunicars dinte). Gysel.n ~ nastere) mte1egandli-se din punct de vedere medical.Shap'ira.utilizeaza pentru situatiile in care fonnarea dintilor este doar Yn parte suprimata ~i la care nurnarul elementelor dentare absente este considerate anodontie intinsa sau redusf . ~i ~1 oligodontia.

ca 6.asa cum am explicat este irnpropriu ~i nereprezentativ pentru toate situatiile clinice..st. . Salzman (1970).... care vine Teorla proterogenetlca sau terminale (Bolk) .aduce argurnente anodontiilor red use.. diferite de regaseste mai frecvent p~ maxllarul sllgerior. sex) are ca baza a analizei 0 cerceta~~ presonala efectuata p_eun lot de 3221._..ii'lIL~~:i~~~~~!~ra reducerea numenca annge apmape·<lD ""~..anodcntiilor In raport eu alte anomaln dento-l'.ale absentei congenitale a -. 'nc1siv~d"'ceiitral ii1rerror:"""remmari'nl InelSI\! ul lateral mfenor. itate ~. 5°'0. In datelr-' _.~ Acesta este Cl. superior].-~_~~"'..'"". ..-.... tn avantajul sexului ~rqinio.. cele doua derrtitii.. '.. . "+~1"1 'In timp ce 'In literatura de specia I' . " . . 11 gasim in lucrarile lui Quinet (19641966). . J~'i"-.. mai frecventa la albi decat la negri (Dahlbergcitar de HOTOWitz:).. 3.p =-JM'-"'" (raport d~16/r ~. -.. Referitor la dintele eel mai lt~C:v. dintilor abordeaza 0 paleta foarte largii.y. fie prin atrofia lui.... apare elemente dentare In ·:fl plus.maxilare. ceea ce concords eu datele furnizate de majoritatea studiilor statistice . insa cu ft«:.' ~ Cat priv~te. . 9.....!. Simplist. '-'-' . .! m-0twul pentru Cf~a.' --.i. 2.In raport eu rasa si delimitarea geografica se pare ca anodontia este mai frecventa la populatia europeans. . Referitor la corelatia direct a dintre prezenta anodontiei in dentitia ternporara ~i cea permanents. '. Salzman' (1970). ca ~i raportarea sa 1a alti parametri (dentitie interesata.'$..~rQ1) :}-1l)1. ("1954). molarii lti. Chaput (1968). observatiile mele plaseaza pe ~rim111 ~oc.a.6~~~~-1973}..-'-.~'1-:'m'&fe . . '_'.n~~:"~Jil:t.:~ .ncisiy..2%{Boboc-197. Pre~entarea anornaliei in contextul anomaliilor dentomaxilare.pt:e:rtl-olijJ. in dentitia permanents se poate repeta situatia de reducerenumerica existenta in' dentitia temporara.lJ. . SU11t ~l autori ca Grahnen (1956).fer~on. dentitia permanents poate evolua normal... care sustin ca nu exista Concluziile mele au fost uneori in concordanta.dent~r la dentitia ternporara sunt foarte modeste .tn disparitia unui dinte : 19 .. ETIO~ATOGENIA'ANODONTIEI Conceptele ctiopatogenice . alteori datele existente 'in literatura de specialitate. observatiile clinice au .~~~lJ~. care precizeaza patru etape plauzibile .. !.-. c~re 'i~'l"it~~at-J~=~ de specialitate referirile la ·m4nus.il~C~~~t.l~ ....1). in dentitia permanents pot.!I}. . "'. ~-. . :r@.. . maxilare. lipsa dentara a unuia sau rnai multor dinti este explicata fie prin absenta forrnarii mugurelui dentar.~qfl"t~.QL . dintl afectati...?~l~ :(lCl.--~-.lp'enon.f~·:·in general pe den:it~a 'temporara Dac_. : ...... de departe din filcgeneza.~. dill teoriile evolutioniste si merge pana 1a factorii loco-regionali $i generali In care elementul palpabi1 este doar absenta unuia sau a mai multor dinti..lQ1~p Sl. . chiar daca In dentitia temporara acestea au fast 1]:1 minus (mai rar). . teorla pentru reductiel explicarea Un prim raspuns la lntrebarea "cum dispare un dinte din formula dentara...~ sexe... '" .~. In dentitia permanents raportul deafectare este d~. (Horowitz-1968).hc~il~!]. raportul d@al cazuisticii noastre fiind inferior indicelui de 4 I 1" al lui Hotz (1961) ~imai mare de 5 I 4 a lui Kovacs (1962).L~.de pacienti cu anomal11 dento-maxilare In perioada 1990-1996.vl central~§. ·e··-f'm"·'<ii'f""1lH:~. condus spre urmatoarele constatari: 1.E~t~~l d~ ~rma: molarii de minte 1I1f.Q~~~~~.!L~e reo-s:s~ :e ~l.ul.1f!~At.){'~~ 1 . chiar daca dentitia temporara afost afectata de reducerea numerica.. prirnii prerr. .. Urmarirea distributiei cazurilor de dintiJn mmus i11 raport eu maxilarele ~i sectorul de arcq_da interesa~ a condus la concluzia ca anodontia afecteaza ambele rnaxllare dar se Veronica Pupa Molea (1974).RQCCl..P§r...53~ . ....l.. Astfe~: frecventa relanva a .@. 2.... pl urifactori ala.J. tie prin lipsa de dezvoltare embrionara a unui mugure dentar. Grahnen (1956)._ anarein ambele dentitii. .liz.axilare are ill analiza mea statistica 0 valoare de 3. statistice ale altor auton ca: Bolk (1914).!..~I~·~um~Tl~a diferenta lntre cele douB..

fenomen ilustrativ a] permanentei adaptiiri b modificarea conditiilor de yiata.IJ actiune electiva pe forrnatiunile ectodermale actioneaza asupra ' embrionului in perioada de proliferate a mugurilor dentari din neselectiv au permis : teritoriilor prezumtiv odontogene.. lTI majoritatea 'cazurilor. este verba de un 'material embrionar insuflcient cantitativ ~i deficitar calitativ: zestrea sa enzimatica .i ritrnic.i~nta l lama dentara.TU anodontiile Intinse si cele atipice.esHi:. sunt interesati ulthnii.up. al doilea premolar. fie di papila dentara se acestei reguli este prezenta pe grupul incisiv inferior. astfel dt_.J:l:1M... . Astfel. intervin chiar de Ja inceputul sarcinii ~i au mod de actiune . . clare.dif..caninizare si rnolarizarersimolarilor .Cit: tara Coreland darele.u<1i'.f~. distribuita.-t:J:~atoaFe disparitia.me~§~. de o modificare a reactiei ariei ernbrionare sau de 0 Epsil de-arrnunie.Qi['~J11o~~!. 20 . ca 0 consecinta a evolutiei filogcnelice.. logic nu se d. peEJ.!~. 'lntr-un proses evolutiv.. gradientul de canrmzare foarte puternic este eel care acapareaza in detrimentul celui de incisivare. realitatea clinics aducand de a!Hi..lu.J.a) trecerea de la biradiculatie Ia monoradiculatie si reducerea dimensiunii ' obiect al disparitiei. de minte prin asa-zisa epuizare distala.fic.~_~t.ltJ:e doi gradienti puternici ..e. Toate acestea au la baza. dentar format partial.a) insuficienta potentialului formativ a] reprezinta suportul explicatiilor Conform ipotezelor ontogenetice.~~". dar avantajat de 0 cantitate micsorata de material embrionar.] reSDi:. . care merge 'cert spre reducerea numerica afirmare a gradientului eel mai putemic. de corelare a acestora. d) incorporare totals eu disparitia dintelul.m9. e1 ement. a gradientului de molarizare.rezuhat-atrofia produsului In. martorii continuarii fenomenelor de reducere a maxilarelor la om. Acest proces de adaptare. d"~ tpotezele pe care Quinet le-a supus discutiei creeaza posibilitatea explicarii cu suficienta ul?urinta a ageneziilor mcisivilor Iaterali supericri. exceptia ectodermul proliferat regreseaza. proterogenetic. unde formeaza dar prin epuizare nu 'este capabila sa continue lipse~te incisivul central. premolarilor lL(tin. . Altfel sP!iS. egal. Suntem In viziunea lui Quinet.l. Toate acestea pot fi inglobate In eadrul evolutiei generale a dentatiei urnane.._ .e.:_ ._.... Aceasta este valabil pentru factorii care general' sau ind irect.l~din fi~. antreneazasi reducerea cantitatii !?i t:aliH\fii forrnulei dentare. activitatea inductoare ~i se atrofiaza Tmpreuna eu epiteliul aceste manifestari se localizeaza la nivelul anumitor dinti arata proliferat. putem spune eli filogenia trebuie indusii rezerve in cauzele dirninuarii numarului dental'.x~sp. rnodificari In ca acestia prezinta olabilitate crescuta. .~~~~_.te. molarul de mlnte. Factorii potentiali cauzatori at anodontiilor descrierea mecanismelor prin care acestia actioneaza ..gr.utLi. este vorbade lipsa unui inductor prirnar..ctiv inductiei ectodermale III papila dentara nu se formeaza iar incisivul lateral.l!~}. b) insuficienta potentialului evolutiv al cornponentelor odontogene prin reducerea proceselor metabolice celulare sub nivelul de supravietuire. " unur.este asigurata de 0 diminuare mare a cantitatii materialului embrionar ~j de 0 l}i mai mare multiple exemple IIi care reducerea numarului dentar nu reguli precise... de 0 scadere a capacitatii reactionale a terttoriului prezurntiv. Faptul ca.~!l1~. b) labilitate vol umetrica. prograrnat.~:$. care are eel. . 'mal' pentru a asigura declah!?area fenomenefbr·'~··ae""inductie d l' necesare forrnarii.in particular la cele ce tin de alimentatie.. rnai slab. ... In special. care In mod necesar.s1J. morfologica si variabilitate de pozitie. absenta dentara apare ori de care ori cauze (. fie ca rnezoderrnul nu raspunde dentare.aC_~SLP. Teoriile ontegenetlce= .. eaz in care lipsa dintilor este multipla. c) tncorporare partiala a dintelui in cauza de catre un dinte vecin.

eel mai frecvent. tnterventu chirurgicale (despicaturi laoio-maxilo-palatine)...1poxief·--·"""'_---~-"""'-·---·· fie ca fenomen izolat.'!:.. consumul tratumal ~'i abuziv de a/cool sail de tuum de ciure gravida. . stari de si ca factort loculi: .. ... . extractii brutale ale diJ1P/oTtemporari. Modul de transmit ere al anodontiei s-a dovedit a J1 autozomal dominant neregulat (In mod special pentru absente incisivului lateral superior)..:o carentele vit~minice. prin extinderea si severitatea lor... in acelasi fel pot actions procesele osteitice maxilare. 23 .fi:Ictori teratogeni (radiatii.se insotescde cat slgurisau posibili c~Jzatori ~ anodo~. e.. '(scarlatina. m perioada orgaoogenezei.. traumatioe. 22 MANIFESTAR'i eLlNICE . .prin actiune. . in cadrul unor boli ~i sindroame eu interesare organics..•• 0. c.sinteza acizilor nucleici.me (forceps.. j: tradierile Ioco-regionale in prtmiton! de Vh1!L( pentru neoplasms 10 regiunea cervico-faciala deterrnina tulburari in dezvoltarea maxilarelor ~ia dintilor. Dintre toate formele clinice ale rninusului 'in formula dentara.' . rubeola). actul nasterii C11eventualele traumatl. Bazati pe faptul ca anodontia a' fost constatata la mai multi membri ai aceleiasi familii ~ichiar la mal multe generatii. .. labio-maxilo-palatine . .. . determina distructia traumatica sau ~nllc1eerea gerrnenilor dentari permanenti forrnati . necroza iminst: a maxilarelor (poate apare in cursul bolilor eruptive) antreneaza pierderea unei parti importante dill d. ~ Amintirn astfel ca /tlCtoni gelleroo: a. sa. cand se pot distruge mugurii forman. forceps). . . g. distruga muzurii subiacenti. ~ actioneaza ca factori . G. . polivalenta. . ereditatii in aparitia acestei anomalii.. de multe ori:' ca expresia.. . traumatis11~e -. h. direct sau indirect.. procesele supurative penapioale ale dimito: temporari mineralizati ._c) distrugerea larnei dentare $i a produselor ei . ccmportaud :. tumor! ale maxilarelor ... b. .J. uneori chiar exclusiv.aCt?~·. . . care poate fi chiar inhibata de lipsa de oxigen. rot important. osteomielita ucutii si subacutd L1 maxi/are/or In tirnpul formarii dintilor.In consecinta In organogeneza.pot.prin actine locala ~i lrecta ln a doua jumatate a sarcinii ~i la nastere d (sitl1is._'. c.~c:~!!! fie prin s . bolile infecto-comagioase ale mamei ~ "~". uneori unica. anodontii pe zona despicaturii. dar nu se exclude ~i 0 transmitere recesiv autozornala ca $i rnutatiile (Milcu) . local! sau loco--regionaHlln viata extrauterine (procese supurative. mai mult sau mai putin evidenta. tamerale sau iatrogene).· se trrHi1nesc situatiile clinlce care .tmor.'''''~ . dejicienJele nutritionale din ttmp~!l. d. tie prin Instalarea unui ·dezechtlibru mineral. . . ~ si factori locali. . . . d) distrugerea germenilor dentari formati ~i part-ial . • . despicdturtle. medicame~te). ori situatiile in care organis!flulln de~vo1tare suf~ra ~e lipsa de oxigen sunt multiple... tie.. Realitatea clinica arata di anodontia se poate manifesta ano~i"e-~n1.f..generali. Teoria ereditarii. zraumausme intrauterine (hipertcnia utenna). dar necalcifiati sau expulza cei 1n curs de mineralizare. parotidita urliana. M... . unii autori arribuie un . bolile consitutionale. .1 afectari bucal e.'.pot distruge rnugurii dentari prin invazie ... Aceasta mc:dahtate e~e ~f1bUl:a acelor factori care actioneaza general. maxilar impreuna eLLmugurii dentari.' • . gradul afectarli depinzand de intensitatea si durata actiunii.. directs. 'o. prin aceasta submtelegand posibilitatea de actiuue 0 oeneraHi sau locala. e.f.

: disrnorfoze ale dlntilor pem1al1enti existenti (rnodificari de volum ~i forma sub aspectul dintilor conici.1ips~sc 1-2 dinti de pe 0 hemlarcada. B. .care ar fi trebult sa erupa.tia ~cisiv laeera] superior po ate 1:1: de a) simetnca . care evidentiaza de cea rezu1t~la d. {. 1n fata. .l~nul. L examenul clinic se observe Iipsa dintelui permanent Ia care ar fi trebuit sa fie prezent pe arcada. ..unei de~titii temporare sau mixte norOlale nu poti avea decat indicii de prezenta dentara.o..P!.. centrali Fig.subtiata.ell spatiu.fuD£ti~_y_~~~ persistenta predecesorului sau temporar.gi!!!U9I· . se face diagnosticul ?ifere:':!lai ~u incluzia dintelui permanent prin exam en clinic (i11 mc~uzul~ Joa~e se observa bombarea crestei alveolar~)" ~i radiologic (mat alesin incluziile inalte). Anodontia redusa Se :teferi. . respectiv incisivul lateral.~~k1fML2r. anodoritie.-·~.rpa extracpe.!redusa~. . ".A1IU)~~lII. 24 neiniJi1a~jlar~rH"t~r~~~~~'~e'regum molarii A. ".9~g~~.t. . mai bine conformata. persistenta dintilor temporari mult peste termenul de permutare dentara. san la j: ~ : }1.:'.cand .aab.4~~~!l9§.L.' o-" ~_.. 1 ) etc) Pentru a faciHta intelegerea acestei . §~t. ~and 'persi~a ~intel~ temporar.precii~t~. .. diagnosticul diferential trebuie facu~ atat cu incluzia cat· §i cu extractia dint~bi t:ane~t. anodontie lntinsa . . . ..!l1!~. . ' .I Anodon~a incisivilor laterali superiori IIi a incisivilor centrali llier.ultimii dinti din serie si anume incisivii laterali superior]. respectiv dintii supusi reducerii filogenetice. de pe 0 h6miafG~merg~~. rnandibula aceasta afecteaza incisivul-centraL Pentru aceste 'anodontii nu eXlst~(:semne patognolnonice de diagnostic.~a. I~_ tul?urar~ '1~t:ro~esul de eru~t_i.· .· ..iori 25 .lll.. premolarii seeunzi. am lmpartit ariodontm~1n.ealdin}ilor:.em61ar~iJl. pnn an~eza si prin examenul clinic. mall'oZ1tn)~ ..pr.~. .sel1!a 1-2 di nti de 9 de minte. Si aici examenul radiologie exclude 0 incluzie Inalta.a. deoarece reducerea numerics ifltereseaza ultimufdiute din aces! bTfUP.. dentsre ent In ano~onl1e.e1~t@. rnolarii de minte. Excep!ia acestei reguli este legata vde grupul Incisivilor.' At•.o creasta. nanici S- sau cu spapu pastrat (fig.A .da.lipsesc mal mult de 2 dinti aiiomaHi. .tn scop didactic.~.ell sau ~ara persistenta ~orespondentului .are1e.D!~. . la Intereseaza de preferinta la 0.douagrupe!?1 anurne: A. diagnosticul de anodontie pentru dinN l?ermanenti se face printr-un examen clinic atent *i un examen radiologic complet. varsro .cli~. to~ sau partial inchis prin temporar .' t.:l.tD. .~~ .a$acuhlirn:. doar rnaxilarul superior."...~ .. pe un incisivii laterali superrori. Cand Iipseste dintele temporar. . de aspect concav diferita ~r!Jljto. La copll.~'1l. .nd:.emlllnenti existenti (mtarzlere.absenta dintilor pennanen!l la 0 vir~ta . a . incisivii Infeitori.

en spatiu .E:~~et.a premOlari1or II infei:iori bi1atera1i cu pelSiste$ molarilor temporari 26 27 . rezulta 0 bfe§a mare.i inferiori poate fi simetrica sau.i!A~~~~ p~~coce poate scapa . A2. UIiUl examen .cluzale .care ·rezulta din edentatia in sine.. Anodontia de premolar II De~i mai raradecat anodontia de incisiv lateral superior. in anodontia ambilor incisivi centrali inferiori.care pot aparea precoce.arodontale . A3. lipsind doi dinti.san . a)simetR6a .fizionomice . cat ~ide stagnarea limbii 111repaus cu modificarea contwului labial: .fonetice .cu proiectare salivei ln timpul vorbirii. frec:venta e!v?:~e~~ d~.... . cat din migrarile secundare.rnQlatX~~a~1 In situatiile precedente. ~.asimetrica. micsorat sau pastrat (vezi figura precedenta).tara· omolog in seria temporara.cu. dar mai frecvent ca raspuns tardiv la trauma ocluzala.pronuntiadeficitara a fonemelor dental~ ~i siflante. similara ee1ei din edentatie.2..Anodorqi. ea poate fi: . care antreneaza tulburari functionale complexe: . Fig.cupersistenta molarului temporar 111pozitie normal a (fig 2) . *i .generate atat "debresa In sine.eu reincluzia molarului . Anodolltiade inci$iv ceatral inferior $irutOdontia de incisivlcentraJ. .cliiiiC Sllpo.

8 29 .4) Fig. Anodontia molarului III poate fi de la factor favorizant in terapia incongruentelor laterale pih1a la factor agravant cand devine Iipsa stimulului tardiv de crestere sau mezializare.8. 4."i: prin numarul diferit de din1i cat siprin interesarea diferita a grupelor dentare (uneori absolut haotica).. dar mai. deplasarilor verticale §i orizonta1e a antagonistilor Givecinilor) relatia de ocluzie sa devina traumatogena si sa apara obsta-cole In dinamica mandibulata . decst daca este ssocista eu alte anomalii dento-maxilare. ·intalninchlse tot mai frecvent situatii atipice.r.4.3.4. Anodontia de molal!' de minnie De regula nu pune probleme.:. anodontii nu sunt prea evidente. asa numitele anodontii "haotice" (Milicescu 1994).l.5.8.Manifestarile clinico-functionale determinate de aceate UD11a.tf. 3. ridicflnd marl probleme in abordarea terapeutici (fig. . 3. A4.. uni sau bimaxilare.· Acestea se particularizeaza a. care rastoama ipoteze etiopatogenice. ca prin denivelarea planului de ocluzie (ca a.4 Anodon~ie2. 4.2. ales antreneaza tulburari: olinico-functionale majore. 111 absents premolarului II este po sibil. S1 ele pot n uni sau bilaterale. III cazuistica ultimilor ani este evident ca anodontia redusa pare sa nu mai respecte descrierile clasice. sau cand pierderea molarului de 6 8~U 12 ani stigmatizeaza pacientul In edentat terminal.4·. care nu se regsseste in tiparele existente.~•.4.

'~J' " . . un semn.0~ui-nsuperior ".profil. deplasarea punctului gnation anterior'.l:n special la arcada inferioara.':i'e'=~~~s~ec.. tn ..' ~ecundara. < Tableulclinic este complex. d ' 0 hemiarcada mai mult de situatii elinice in care hpsesc e·pe .. •• num~nl"'acu ~l a1 edent~tiilor.t ambe lini Co ararte. 'de 'pl~:quf. concav .tselimit~"l~ 'o::'zofia: fibrQas! ingusta. • total a) 1 maxil . cu searna faci la . trica.. §i cu caracter patognomonic In sistemice eli interesare organica complex! 31 Tulburarile functionale.din1ii eXistenti mint de cele mai multe ori simetrici. sau mal mic eu cat de' prezenta dintilor.~o1tareQ~oasa. '.on foarte -severe.'_ .: .:::.LLerJ.JX 4 6 din:~ (anodontii _ a la ntapear~a ') dinti mergand pana preze. din!i' (anodontii subtotale) ~ situatiile clinice in care lipsesc to~.B Anodontia imtinsi .. Anodontia tntinsa intereseaza frecven.Sh#on. -prin: etajul inferior micsorat (datorita unui suport dentar:'rooris).:chiar aseupte.. ..at -mare atat cresterea ~id~~?ltarea acia ~" .~.~tfanll.6) Modificarile' facialesunt evidente 1mbracand aspectul "de. reduside volum§i:. .de cre§ter~ stiut fiind ca dintii sunt centre Q ~ __'>'-''''' ••''' . . fimctionale. . > Fia 5 Anodontia tnturor molarilor permanen.:- .(fig. A sinillare~. unui organism in perioada de et#ere §i a unui camp protetic nefavorabil mentinerii protezelor $i tra#~initeriifortelor.:~ agravante determinate de' eXistentS. 1 lal d tiller intihse am inclus toate ce e te In grupa ano o~.torii §i fizionomice sunt este mtarziata ~i cat ~ deficientelor ._ .. In anodontiile subtdiaie. .~~ "~. +"':hlo~ clinic u1 dintilor absentl este mal 'mar~ -~'!J. ( fig.§~1UI Iabio-mentonier accentuat. crestele .numar m~ mare ._"':'.~=~e d~ san totale... _.tl:~st:tel~~~. •_ . '.1:>. .:. ell un tablou C filC iO e en topo~~afied :. uneori cadml unor boli ecto-mezodermala 30 . Cu cat li~s~~~'~l'!1 d~p.: ." rem.1 ._.sunt foarte reduse vestibul~oraI. . dif&enteie fiind date asemanator e en a.. A • .J. cu semiologie caracteristica.S) __ ':'~::~:~:~~~::'~. Insa§i dezvoltarea generals perturbata datorita atat afectiunilor de sistem . ' . II.cu. mastica.' stang ~ molarilor de nun IJ.~1ip~c~ '. Anodontia subtotala ~i totala este singurul.' cu radAcini scurte.und(. atat extraoral cat $iintraoral~ buza inferioara: rasfrari-ql~pa:tparea contururilor osoase se const?taohipod. .

ucturile ?~est~r ele~le~te. Ea trebuie planificata cat mal precoce.. - ~_v .~ . .•..~.gradul de dezvo1tare a dintilor ~i even~ale lnodHidiri -pei ~ianatomiei ale structurilor dent are ::-1' ..:1m~pil1i-·· c§i d~:~j$.. de Iflte~retare telerad~o.. ~i 'lnclinare ale maxilarelor. confbrma- I a iM ~J ~ ~.I.. ~ea:s.. ._".evidentierea reactiVi~Jr:<1}l-Pl~g~~~<'. sindromul Langdom-Down (trisomia 21).evaluarea numarului dintilor. Q. displazia dento-faciala(displazia ecto-mezoderrnala). .':'-:'7"~.8&I!iii!WZLUNIi •.··. -~r:~r~r~~ :~r~t g.•-. aprecierii 'I -I receptiv la acestea..-:-. ..UTS !2 ..tti4~we·fmite. £1..--. .i?tet1laT~~~e timp: I""" . '. ·.. . prin compararea radiografiilor efectuate la anurn:it:e. ortopantomograma asigura posibilitatea cuprinderii pe acelasi film' a imaginii desfasurate a intr~g1i dentitii.311.. de ntm.. '". _ Tn. a evidenliaza tulburarile de dezvolrare III plan ven:~ca] ~1 sagital al rnastvului facial. Teleradiografia reprezinta rrieto. .str. A • cat c: --.. ~ f I i OBBECTIVE. ce este mai 'importam.i?it.'lre:. 1_.. examenul radiologic obligatoriu In cazul anodonti il~r este reprezentat de ortopantomograma '~i te~etadi~~~fi e.•."':f:it..lZa pe 0 singura imagine structura S1 rapoartele' -eTNflentel0r! apafatuh:li . Aeeasta__ano~alie pune problems In tratament (rnai ales cand mtereseaza mal multi dinti) datorita . tuturor' .ie collservatoa/e..~..--...~ . chirurgie. .faptului ca este verba de un orgamsm 111 ~r~ere) cu un aparat dento . examenului radiologic.~ ..fera: fara aportul ca acest tip sindromul oro-digito-facial.)o P lr~: poate prevede~ posibilitatile de CTe~tere In raport eLI varstCl -. celor .-:. Teleradiografia analizate In vederea stabilirii unui diagnostic l'tl~j:ivi~l)!t:1izat al ~i of eTa posibilitatea devina obligatorie 1'n anodontie.. alveolelOf'l1t-dintt10r-l*>f-fi~astfhl sa filmul panoramic nu se poate substitLtt~l§t~dipbrrafi:2'.. . "_. implantologie).: ·e _. .. ..aprecierea pozitiel intraosoase dimeasiunli.:'~:' ~"f~-:r:'.'::--}". .cum ar fi: displazia ectodermal a. pozme direcne y rotatie a "LC<:I"t{Jl'" 1~11 --1' .ma:xJ~t~~~J. protetlta. respectiv 0 privire de ansamblu a ambelos arcade (fiind 'probaoil eel mai mare avantaj al acestui tip de radiogtaiie}..f_ . .~~j~~~-~~l~.:':. impune re.1 terapeutlca urgen1a In conditii mai biologics ~i fiziologjr'i-'" adecvate speciflculu! de varsta. .. . ortopantcmograma.. directia si gradul de dezvolt<lTe al structunJor osoase ce insotesc anomalia. ".-~:--: .pr~ct~ca sum !ealizat~~ei tipuri deteleradiograni: de p~ofi1. :.:..... dand cele mai multe mform~t1J despre natura.~ j .....~ .'-'~ ~.ii~tiC. sexul (pro~1Tlosttc e cr~tere)a acelorasi e]emente.... ..'. pentru a 'putea f folosite reate resurSe Ic 33 I" ~.. foarte ._:·~. ·In:~'-att~4.J. .Qaiee~rTtiITiti-e!.:ft~~~i~se.._ .. TERAPEUTHCE Complexitatea tulburarilor 'generate de anodontie si i'n mod s~ecial de anodontii1e lntinse. •. ![.... ~--. ~ 1 (( (_ . C~.1 i~ I) de r~~:e~nta).'o1v.rnaxilar supu.::-:~· ...ma (mel 1<:1 (~ COla?OTa~:illt:rdiscip1i~ara (odontoterap... cea mal folosi.•:. Preluerarea teleradiohJ'fafiei s-a' diversificat mil It t'''I'?j . .. exista metode diferitr. . de ~ata..'exacte a directiei de crestere a elementelor aparatului dentomaxilar (prin calcularea UOgbi:lorpe care le fac cu pl'0 w-neI i Ii Trata~entul anodon~i1or.:lO. reate folosind In esenTa acelea~i unui tratament ill consecinta". Investigaria teleradiograficlt seriate... ~I " .grafica.tii in cazul ancdontit:i fiind cea. -_. .. .. Oat fiind ca._. foarte .etc.. : '.-d-'-""-ot ~".. (:l.Elent-o. ...~. de. d dento-max~lar> date extrem de utile 7n tratamenmt anornaliilnr dento-maXllare. - 1!Y::.~".. cu precadere a celor intinse. aXlala ~J de fata. sin Slur dinte. la aceiasl bolnav j.••...ill L~bM' II U&1Iii!Ji&.:.. Avand il1..>- puncte antropometnce_ ~nsa a exista ~ metoda unitara.. tulburarile de dez\:'Oltan~ canntanve.u. este 0 strategie de lunga durata.. Evaluarea corecta a anodontiei ~ TIU I ~i ~ se poate realiza .-:':~~ v ~.".. orio~.[~CPQL~tlyt~~~trt:uU1e -:::: ~:\:i~:: .."'__ . de :ratament~ constitute rnijloace oblective de mare valoare in apreSlerea eficientei metodelor terapeurice folosite. care face Intotdem... <. .vedere faptul de anomalie se lirniteaza destul de rar la un .mal van ate mfluente 51.l~~~tt tL ..ale aparatulu... ... ~'~m:e (la .. I dintilor.. . in plus.. '. d?npe..7:.

sa . extractia incisivilor laterali superiori temporan.. o m~~1tinerea spat~ilor ~i rezolvarea acestora ulterior prin !'l1IJloace protetrce sau chirurgicale." l~ ~ . . i ~ I cu'at~t~armlilicucitflLuiietrslt~L. . ce apare In urma extractiei dintelui temporar.au tratarea c. . a p~rmJt. . ~ ~ ~f. a~atofera conditii mai b~tne pentru rrugrarea ITIC'lIala a restului dintilor. si aceasta rll~i a~es. trebuie exploatate ~i stimulate posibilltatile de crestere .'ult de corespondentii lor definitlvi ca dimen'siune.. planul de tratament fiind 0 sinteza ·aasoe. <. . rului II.. inchiderea spatiilor prin dirijarea ortodontica a dintilor permanenti..35 . Un diagnostic precoce nu implica intotdeauna. .'~-'. eu persistenta dintilortemporari. suntdinti care dlfer~ r. cerinta fizionomica Hind de cele rnai multe ori satisfacuta. 11 m . eli cat extractia dintelui .: @) i . in tirnpul tuturor etapelor terapeutice de tranzitie.sjn acestcaz. apot a cant IIIlor superiori temporari. u I I tI <. motivati ~i implicat! in obtinerea rezultatelor. .. caninii definitivi sa evolueze Hinga incisivii centrali. au t~tll$i. 11 li . .C!!oim:tm.1 ~' mod natural. pElrintii ~ianturajul copilului vor f cei mal buni cotaboratori In masura 'in care val' fi corect inforrnati. trebuie . . este indicata extractia dirijata a dintilor ~e Iap~e: con~n~t.~: :-:1 . i-ealizandu-se prin aceasta 0 dirijare programata a proceselor evolutive. nu este delco usor. stareadintilor impune e:tract~a dintilor temporari In situatiile cu extractii ale dintelui temporar. . "fi p:r~~ta~e.-' . . T rat am entul ortodontlc.orespunzatoare a celor existente. astfel i'ndlt. Prin solutiile terapeutice ortodontice. In conservatoare deoarece..cu.' '40 _ .ierii unui diagnostic precis a starii actuate ~i a speranfeloI' prognostice pentru 0 dentitie stabila..~ pacientu}ui. In general.' \'i:lIS e lIlamt~te (" . individualizate de la caz la caz..$i dezvoltare pro prii tiedlrui individ. Depistarea lor precoce este indispensabila pentru mrerceptarea complica!iilor . Astfel. . desi persi sta peste termenul lor de sa .~ I ~. trebuie vizeze ~xtra(. este indicat a se paSlTa pe arcada ·dintele tern porar. .:·un-tratament ortodontic imediat 1nS& prevenit'ea carti-Wr"'T:s. localizarea anomaliei.? de aceasta atitudme terapeutica molarul H temporar in cazul anodontiei premola34 : ~~~~~~l..~~~:~~~~~~c al ~~. am) rar rezolvarea protetica ulterioara a acestei edentatii se race taTa dificultate.• ... . la maxilarul superior. . Pastrarea dintilor remporari este posibila atunci dlndj rizaliza radacini1~reste absenta si dintele nu prezinta lezi~ni carioase intinse.e--··. de multe ori -doar 0 etapa -terapeutica.!. estetica ~1fUllctionala la varsta adultaDecizia terapeutidi este si 'in functie de: ~ 11101nentul depistarii anornaliei.~ ~. .:.e ~nc?iderea bresei prin migrarea dirijata meziala a celorlalti dinti. deoarece s-a consratat d\ acest dinte se peat emerrtme ..·. avand in vedere particularitatile anornaliei ~i ale organismului care 0 poarta. 0 existenta relati va r~man!1nd pe arcada p~na _lnJuful varstei de 18-20 de ani~. --'--P_"---""t<) starea di ntilor ternporari.1ill cat rnai timpurie a dintelui ternporar pentru . Plecandu-se de la observatia ca migdirile dentare se produc eu amplitudine mal mare la dintii vecini unei brese ce apare lnaintea eruptiei lor.m:i precoce. Dintii front ali temporari I~U' beneficiaza de terapie e. _ Alegerea trat~mentului. _~ . beneficiaz.>1 tulburarilor a·carer·cauza pot ti. f~m:a !ill culo~r~: De ace~a conduita terapeutica In anodontiile d~n!llor anterton. pe arcada 111 absenta succesionalului Salt pana la -.~ i ~ ~ .reprezinte 0 prioritate. o contextul general buco . problema care se pune este atitudinea fata de ~re~a.:'-t .. te~porar este .:. . ' posibile In perioada de crestere a copilului III -vederea'pregatirii elernentelor de suport pentru viitoarea lucrare protetica.. insa. terapeuti ca. .dentar. lnchiderea spatiilor este indicata rnai ales In anodontiile frontale reduse. f.De ~el~ rnai mu1te ori. .~od~.lri plus. depinde evident de severitatea anoIl1aliel. -... -I . exista doua variante posibile:· . .

. este cu atat mai bine. Acestea cupri~d numai sectoare ale arcadelm~ obtme. la gutiere se thea. De§i sp'eeti1eaza--§ifoiosesc miscarea ftziologica_de_meuali~ ..rapo~rtele de ocluzie (de exemplu: maltar~a o~luzlel pnn gutlere..proteze adjuncte fragmentate III raport cu repartizurea topogra~ca a breselor ~i unite prin arcuri mid din sarma pnn .~ . I ~ .~ mezializarea spontana fiziologica.lru a" nu Je~~ ~re~te. ~in punct de vedere terapeutic..I_ . .. iar cand aceasta se realizeaza intr-un .uti~re . deoarece dintii prezenti pot f redusi ca ! ~.. In ocluzia inversa frontala a. . .Ii ~ 1-u t~ ~ I Fig7 - i In..4~I~S!\!..7) in anodontiile 1 ~ . "'~ inset It.__---~.."deplas8. .~a arcuri (ca a~arate I1X~).. cu ajutorul lor se ' Mijloacele eu care se obtine aceasta restaurare sunt: . .-d"li ' c: ~ ..::.<~.. "I ana d .(fig.... ~.~are sunt readaptate la situaria clinica la interval de 6 luni-I an. 1 I r~ I ~ ~ ~~ ... d~rij~rea e..g.. ""'. ~.~ "~ :~ €I ·m -~ " srabilirea unor rapoarte normale lntre' cele do ua nlu.t:ilemeziare ale dintilor in anodontii se realizeaza cu mutt mai greu ~i~ 0 rata mai midi (aceasta este 0 particu1aritate paradoxala a anodontu1or).. care. 37 ' A .~..gn. salrului articular .~mll1~r eXJste~ltl pentru a permite aplicarea unor solutii pretence sau implanto-protetice dupa ce 5-UU li1chei.sa 1l0rm~l. I ~ ~.. ~aca este necesar.o Im~unata~lre evidenta fizionomica $i '0 crestere a e~Cle?tel m~astlc.it procesele de crestere.adin~lof}. Inchiderea spafiiI-oi'Se'iealizeaza eu ajntorul aparatelor ortodontice.re<:l osoasa.. maxilar.:1 c. i'' :j¥ I ~l. ~a~ . Daca spatiile nu pot fi reduse ortodontic sau sunt p~ea mari (ca in anodontii1e lntinse) se mentin ca atare. prin marirea campului de masncape. i nu prea viguroasa)." I 'i~.1p. .I:~! maxilarelor: . " e aSl~rarea functiilor esentiale ale aparatului dento . pentru asigurarea efectuari.. • '.biderea spatiilorn _.existenta 1I11uicamp protetic nefavorabil mentinerii ~l ~J velum ..'1..l~eze.extstenta unui organism i'n plin proces de crestere ~~j dezvo ltare. trebuie nkLltii ~:1I multa prudenta. ..actlvarea carora se ponte rea'liza stimularea cresterii . prin intermediul aparatelor ortodontice. '~j ? ~.. Acestea ' vi-zeaza deplasari corporeale ale dintilor catre mezial.punti (din acrilat) ~ tara a se race slefuiri ale dm~lor.s .aparate ortodontice mobilizabile tip mentlnatoarele d.atodi.11.?ll 0 implantare stabilitatii protezelor ca ~itransmiterii fortelor.ruptj~i dentate !$i asigurarea paraie1isl11uiui in situatia in care a fost dep~it momentul supravegherii dirijate a permutarilor dentate.. .. aceasta este cea mai fiziologica modalitate terape~tica. r Ano~o~tIlJe totale.: spanu .. .?ntH e partiale frontale superioare.*d!'~!i l prin mezializare de . @ srirnularea dez~oltarii maxilarelor: j . ~". .! la I " ~... pun p obleme slmlla:e ed~tarl11or de arnploare asemanatoare: La ace~tea s~ adauga particularitari agravante legate de: ' . care sa stimuleze dezvoltarea arcadelor pen.~. ~ ~ \.. proces natural. in acelasi timp trebuie sa realizeze: 36 _~.h.. .reduse.

ament ortodonrie.tuJ vletlI..1 "._ .Pe I~ ~ d 1d '" .18 ani. ". In aceste ccnditii se ooare " J'.till. I ~it I Prognosticul autotransplantului denrar este se r if .n -trat.leJul.) din ra acma sunt (eJa formate. '. I I ~ ~ astfel procesele de necroza ~I mfectla secund~lfa. acesta vizeaza in special dintii laterali (molari ~i' premolari). . 111 jurul partilor libere ale maxilarelor le ITaneaza dezvoItarea. proeesul ...nte st~~matologice continue. re(l Iza t m~n.d-' I .-~ 'J j . Trebuie avut in vedere faptul ca.C. chirurgicala.nh.:. atiH a implantului cat si a autoimplantului dentar. .. la::.ele ¥I dezavtlntajeJe solutiilor terapeutic€. ~e •.. pentru rezolvarea edenratiei teJirilrio.. ~refer~ton~aror alte s~lutii terap'eutice.hecesltatea ~.r .i1f~'.Obiectivele protezarii sunt In aceste cazuri: o stimularea dezvoltarii osoase. in traramentul anodonfii1ofexiSta'1fdS'mtn"farea-'tblosirii .g~lra~du-se con. Aceasta solutie terapeutica trebuie aplicata 'illsa atunci cand este cazul..' J"" .sltatea~mel.cau. indicatia majora " • •• ~. nu Ii pot asigura succesul..d u. ' •• !.' constituind-oreimpartirea spatiului eu obtinerea de dinli stalpi.~ ~ ~ I ~.~)':Isiderthn i d pana In jUfUJ varstei de 16 . odata £:eZultatul obtinut si stabiIlzat elibereaza pacientul de stom.. ~u POSl rlt~tI de restructuran. at~~ n. . masivului facial au loc modificari importante.. . Din aceasta cauza.. o obtinerea unei eficiente masticatorii care sa asigure ali. ' ~. H1ch~dere.t. de catre medici ell pregatire corespunzatoare ~iin conditii de securitate .. .' arnanarii protezarii fixe dupa aceasta varH1:il ..lfl. mai blln~t mal .teasdi aspectul fizionomic. intervalul eel mat propice pentru inlocuirea protezelor este -de aproximativ lin an si jurnatate. 111 es te mal tanar SI mcomplet fbrmat.tt~ orestere se desfasoara ell 0 amplitudine mai mare. 11m icattv mal un can dintele transplcmtat are apexul d 'ch'. Implantul dentar nu este 0 solutie de tratament universal valabila.C}ionaUi.distali (transformand edentatia terminals in edentatie laterala). .aSJste.. succesn] autotransp1antu171i ~ depmde!}1 de starea Ilgamenruhj] peridentar " care cu ca~tdi 'IeIe . aceasta metoda are indicatii si contraindicatii foarte stricte.:.lde:ea breselor prin dirijarea procesului natural de ~ruPtle sal) artificial.parodon!iului prevenind o • ].b 'd': . se recomanda schimbarea periodica 'a' protezelor. 'b'I' lea densa. fi." . a sintetizat eel ~al bine ca ? solutie ~TOt:ticii duce destul de repede la tel. Hotz Ci~74). chiar daca se gra. dar U • . :SUS~itl ideea c·a in anodonpil~ recluse. de·'IitYt.. ~ Tn concJ~~l:'. . pe tot :es.. • • _.It . aplicarea unor proteze . Problema care se ridica este: csnd putern trece la aplicarea unui tratament protetic d~~~ni~£y~?.ec:. iar 2.~. lndicatiile implantelor sunt ill principal. m I I ~ ~ ~ intinde pe mal multi am. a~exulUl 91 :h!a~ re~a~e~ea. on de cate este pos~b11amch..-a apexului. care.udel ea. a unui profit care sa tmbunata.merea vrta ItatlJ pulpare prin revascuJarizarea acesteh :s.~ ~------------------------~--~----~ /. 38 I 39 . prin aparate ortodontice este d' . ~..~ .atolog.:rerrlli'i'faIeWp1fcterrP'titi~~r-perrt~Mea·edentatiei uni sau bidentare frontale eu spapu asigurat. .._J_. u ~. . " es IS. daca nu sunt respectate. e obtinerea unei dimensiuni verticale a etajului inferior ~i..nentarea subiectului tn conditii optime.uita!ea dezvo]tarii radiculare mcl.are o structura biolog' . Tinand cent de faptul ea fiecare noua lucrare protetica " . 'In ceea ce priveste autotransplantul. ".. c~ntarin~ av~nt~J. panA'.~ onlta presupune 0 anymita perioada de adaptare a QJ:wt:ctJ41ui.

_ istoric mai usor adoptat. restul de 90. . In alte studii statistice am irrtalnlt valori de: 2.. '. nu am gasit nici un pacienr cu 6 sal.aff ~ 1921).r..e~ t. sau ..' In 1. .Sl!DIim~.•. aceea~l COflc1uzie regiiiindu~se ~j in' datele dm ~rten:tura: 8!1 . Cadoni (1956). dinti supranumerari. Si in alte studii st... cu. Cat priveste mte~esarea pe~helTIla aaa am gasit 0 freGventa mai mare pe ]~emlarc~da stanga.::ilI .. dar eel mal multi pacierm sunt purtatorii unui singu]" dinrs In ?I~s (?~. doar 9._ ~in~i Sltpral'iUl. :-:' :~ .ca: t.7%) (Veronica Popa 40 . nleimlm:. ~~~~w tlJ· ru . supranumeran fata de formula normalj. Aceasta lndreptate$te. Gysel..al~1 cazurilor cu.nerari se regasescpe ambele rnaxilare. rea de dint. supranumerari. Cadoni. pe un esantion de 3221 pacienti cu anornalii dento-maxilare).1971). Boboc.~ra~n~ (1964). valorile f1ind concordan!e ell majoritarea datelordin ·1iteratura: 3/t -.. .' ~~1. Gysel (1969). .:. deL$i\r m~Qin:fj ..ontatea. c~u~ anodontiei preferinta era pentru sexul feminin. de interesare eS'~e f~. poarta denurni- Terminologia pentru dintii 1n plus nu· este la fel de discutatii ca aceea a lipsei dentare. n0tma~htt ". dar cu 0 valoare inferioara (48%) celor din hteratura: 60% . Gysel (1969).ascufin (64.1969).n8 an!!!~ l1oastr~sia:tiSt~ e~'ldenrm~ oafectare aproape dubla (2.e"..r!~. 9/1 .04% (rezultatele sunt ale unui studiu personal realizat 1n perioada 1990-1996.tat ales la arcada sunerloara.IFRECV1KNTA Existenta' unuia saLl mal multor din i (intraosos 'erupti). . sumiind un mare numar de statist lei III regiunea cea mai vizata este . este folosit de maJ.5% (Boboc . trei dmjl In plus (3.lt~~4~~r..1n .-~ °i.nt~ra actuala.de.Shapira (1969). wv_ spre baza rnaxilarului si Terminologia dintilor diferentieri.enttlJ. e_e. Chateau..06~'o) ~icu patru-cinci dinti slipranumerari (1.i(I). 'Grivu}sau . 4.ca.~< ..wuUtUWAwi (Agfestin~Cadenat.4% . sta~i!'1ici: 85-90% J~rabant -1957.02%).au.. Chaput.n~r.46%)._Gvsel (1969). Frecventa dintilor supranurnerari in raport cu alte anomalii dento-maxilare este de .a rmapa c mtii supranui11effiri 'se"i'ntmTIesc 'in a~~~entitii •.~nM~)~ c (Broglia. 1..11»)a sexulu.1963)..9~·'o(Gvsel _ 10601 3. Gnvu. aproximativ 9J%J. - DINTU SUPRANUMLERARI DEFINJTiE.f' D~ntot. datelor dl~ Itteratu~a.3.:.Pentru a desemna plusulin formula dentara tennenul de .ltistic~~ exrstenta unui singur dinte in plus este cea mai frecventa 86% . " D~ca In. <j~d atel.' _' rrs-.6% (Horowitz .Boboc (1971).~: P"~ViU~~.~.?er~_ ~~n stud!1I1meu.•.f$9dg. ~~jferitadc '~~". Te~ultateJe studiului meu.?i_~.Taviani (1927). l~m~a). ca de exernplu ~ . TERMINOLOGBE.• .E!. QJ: ~. In raport eu sectorul de arcada I~te~sat.i. Urmeaza ceicu doi dinti 1n plus (2t42%).ra!:_¥e_<L!!I.torilOr.converg spre concluzia la care au ajul!s Orl~ndo ~l Bernardlnl..~~~ ~!2.\tiY. ..if' H:oliodontie. oareGum similar celorlalte. ~~~ . ca ~i maJoritatea perioada !8~ 'l:1?66 ~~anume ca: .mi.. dm!l su ranumeran m dent! la errnanenta .I. e~_I: pentru dintii i~~rra.. 41 C¥~redl1ectIe pe maxdarul superioJ.81 Yo avand. Mecher (1979).Capitolul n Molea . Daca majoritatea autorilor .": . Roccia) se rnai 'intalnes~ ~i ·aJt~'q~humi!i . 64.ia noIinalii ~j dihti.ora i sexului ma uH. m cam} dmhlor su ler._. mai multi dinti ~~Qr din ser. Se mat folosesc ~j termeni .. ~ ~~ . .ij :: I: dinte supra. folosesc termenul de dinti s...18% au r~zenta~ dm~J ~lI~ranu~erari in ~eny~la tel~~ofara.~ 1~'~~. Chaput _ 1967~ ~3 Yo (Rusu ~l colab. m. .28%) m raport cu eel ferninin <3"s:'71<!.1969).:!.dar eu 0 fr~Gv~qta maLm~~entitia 1._. el-.

- ".. Atribuirea vreunui rol luesului congenital (Tandler ... ... care se ~lea~a "" e irn raca ~(._J'Di..£iI~~_ral~.. .. desi legatde aceasta...~~~~~~~~I~~i~~l~a~l·~~.. .c~~Ui(expresie proterogenetica) . li tiler ~!..1927...1 . neg1ijarea zestreiereditare.te transform area ~ rormu 1el f~illID1e." lus 1n explicarea cauzala a ar:afltl61. terpretarea cauzala a dintilor .. . f" ... ersiv ~Hlrealizat unarum se adrnite ea reducerea ..\ceasta teone mcearca exp tea -. Ace~s[a.a~avtc~ sau majontatea auton 0 ltttoarcerea la .> .d Y!1!}al!. l...IVl'. l' .. dV ..!l t u..-:.l~mei dento-maxilar sau pe segmentele acestuia.~ ~~ge Istentala .=.cta.. . Abu71... . Conceptele etiopatologice ale dintilor supranllm:r~l ~ braes n aspect complex plurifactorial. plus uumarului denta~~.Scut~t.I1 e tutun ~i alcool Ia genitori rezista ~i rnai putln discutiei... d 'endentei" care in esenta sustme re .~~cine p~rer~\ acelora potrivit ca. . .~ ..~~(\rapnn}ltlY4..·~::tUtla···tln~.P!2~t~..p~~~'. mai ales di ea apare in perioadain care sifilisul domina obsesiv gandirea medicala. cauzele care actionand pe zonele odontogene ar determine forrnarea unor elemente dentare in plus au ramas inabordabile.."_•• d serioase se rea rz --.f~rm~la primatelor. ~utara (fenomen atavic) C_ll anodontia Q. .5:..' •• • .·.t0fl' -doar in Filoge1)ia este comrl. pn~l =~~..fi . . Perier) sal! u. . a c~~ll. to .1~up .se pare exlsUi. dintii supranurnerari. (36%) rata de . ¥ 1 . clemente dentare lsparu e . d "a' :' urestini) sau revemrea In formula ~n fa'.m~ •. d~o~r~c~. . erari ""'rea apartuet<tnndl-u..reia 42 ..i . i deci din punct de v ere 'e~ f a iv ~in~lpl~L:~JJ~:--"-3~ ' or de acceptaU.a .. (01 do) f'\1:) d" t in cursul IItogenezel r an . ne-ar condanma la 0 . a . iun e In ontogeneza pana 1a ·r:1Qge~.:fllQgs!nezei uruane ell . . eel putin in planul discutiilor reoretice.1914 .. Orlando {Ii colab. ...1~. d d la formula dentara a pnmatelor: mC1S1VI. tn ce priveste caninul supranumerar nu poate fi Illata in discutie filogenia (Eschler). . factomct?oonta:nntd·lape~~~ele odontogene ar detennina 0 conditie In care. ~ -.. .' ..a strict mel mezio .ll:. este siistinuta de apmWa dinrilor supranu merari mai t'recve.~~ • dl~l~ .3.TOGEN DE .ctori cu potential de influenta diferita asupra aparatului BU.:0. ...J?.' ~ 0.. j[.. . ' rt f aT. Daca micsorareanumarului de dihti si-a gasit 1n suficienta Il)asura justificarea in actiunea singulara sau sinergica a unor fac- alter fa. ieo~Ja e~brionului 'in dezvoltare. .. " . a . .- ca Ej.... v .(~ .~~ dentare. .." . .....TIO IPA.o fj'flcyenta ·mai m~ In 1 aport cu 1 as ..Jr:da ..tLeW-. • tori potentali cauzarori asupra embrionului 111 dezvoltare. . '. carer apanne ie ea !}l w ' •••• '1 . ..a . ~. ft_ecv~!!~ Qiferita pe ~ele dOlIa arCt:'l4.I.. . 1'". I canin .J'J d . .._~~ni~l~i .. revel!ire l~ .. a... """"_.E.~~a.gi@jl XL... RosenbevO' formule dentare ant~rioaf: (~1agltot.. exista ~ipare rea ca.·o:ce~a~j il}¥V!1rd~~d}nfi' sl1pram.OJ._ .:__..eza.~ c::~~la!!~. pormn e .JUCl...eiMltatl.~~J~!..a~t?t8: e tl!l~ ~~:l '-." n 11131 pentru 1"'1remOan . a .e.%) _ studiu efectuat de Brabant ~I pOpLl ana a a.l1)1e~ari 0 . -=» supranumerari cu toate . ~.."Jpi d Conform acestei teorii dintii supranurnerari ar :fi.. w . r. care este cU111ul calitativ.~~n.. .4~a._ ..!I!..YJll)1. ... crein~~ care . tennel " esc ..-·· "lb¥ (1 " _ '! ". apare nu ~_~!IPJ!l. . pnvm . lk .. ··""""'" . j . rn. Apant1a caninului supranumerar 1!?1gaseste suport teoretic in argumentele celor care sustin ca dintii supranumerari apar prin supraprcductie a lamei dentate. (Mathis) Daca aproape ..n~La. ranumeran. .l.eQ.dIstaL m. d Literaturade specialitate ne of eTa suficiente teorii ~i supozitii care reusesc sa explice In buna parte mecanismele de producere a dintilor grupate astfel: Teor~.. .-I"·.~i nefondata 'Inte1egere.Aceste elemente nu pot f interpretate rupte de realitate.. d 'nC1S1Vl $1 premolar! 111 :plus (Bo ... .. Bassar 'in 1966 la populat1a -din Maroc. +.. Teer'ia ntavlca .. ca expresie atavica a polifiodonlismulul primitiv.a meriodensul est: n+ '11/'~'1'! ') InCISlV este U!? d' .__ .~a... . ..' '1 r s-an grupat in jurul teptl01 ~. si-a asigurat suprematie in . ~~"""-"___"'-ca£e""'area~_ .~ .eOm la D9~ul"tt11e de culoare '. ca de altfel si necunoasterea v .nt1i1 43.~ .... lclelitica •__ cele do.a... 4 premOlan!?l ma 'r.fos~ 4/4: ~duc~r.Jll~~· pr'ovementa -'.3 lari pe 0 nemiarce a.. .~~.'~ la ... 11' .iIC:S~~:~ Y • Teoria atavica..0<. m1ic.re~ i m~ 'ales . .!:u.dtJl1~1_!.". al' ti_un st~t .. legatura cu apanpa ell .lU. Ingusta .giq!9~~4~.!:@... formula _~e.initi~l..1966) ne apare neconvingstoare.l~__e. modu1 'de probleme.

rtC.t!~r. P~ntru altl."". corespunzatoare "bandei g]andulare" a reptilelor. unui . .. independente.~..!l.:.tl lIJ ~ . ne ex lea ce .r~~~ilih~p'ro~ q~FPe fIZI01Q. Mayrhofer -1922.dii. Haupl ..~J.. Acesre vestizii dimr· pierduti filogenetic. Dependorf' .:.. Moon.l:tir· r~J)l~ necunoscurs inca. Lq&g~i4is-ali .. Santone.91~ di.ca acddent run .-.~~.v~~MJi'Lr~~"". biJ varietatea man.. nj.~~. !!ma dentara fortneaza in perioada embriOl1gra .. .~eJse. -v II eractlvlta=:: ...concept inreresanr in acest sens iJ reprezinta ieori..••a...lPp. Agresrini .1953.1969). ~~-M~.1¥?J. fizJol?grfrg~YfS~ mUlti mllgun (iegea de dezvOltare a diiltTfor ca~tigat~ In supr'itl~um. ~ Desi aceas . __ ..:-:!"": •. g~. p~ ~1~4j.cauz~ con~itiilor omului actual).1.1935..eriJ·B~H:~.ft5.QT ... . cond.!ueah~!f3Llwntr-o .~W pnmel... Go ttardi ~ 1927.~{_ ..1966.tj 9~7}.~~~~Ril~_1.e·'sh r ~ese~~.~1 dpn~t& fa~tor de indi:ictre· _:! ce aSlo-uraa tt el te den are.._~~uitjpli . Adloff. Rusconi .:[ inducti~i a J~i C~denat: ~j~~~~~~IJ£~!:~~~.. 4") Pentru uuii..Yes arterial carfa.. .i21~f!~. realizeze dezvciltat ".-.erslst~nta.-·'nl~{··\ ". . a dinjilor supranumerafl.. mal mod. nereproducanduse ~xact din .E.w sa-' eu 45 .1948. dar numeric lnplus. " . ~i ei sustinatori ai acestui punct de vedere.."1907. acesti dint! sunt produs! de Bolk si p. Un .1897. . Rose _ 1906. Este 0 toone larisata de Kolhnann in "! 868 adoptata treptat ~i sustinuta de cei mai multi 'autori (Black .JrlC!W. ~ tliWlporara sau cea pennanentaiJr.d'l)"-")i)0')0·· ) ~~\f~ • ~t:: D "m 'd~)( eyl eOlAl eona .]iTn_ .:'::-:. IViathis -195 L Roccia . nu se pot preta la confuzii cu dintii de iapt~ prezentr pe arcada la nastere. Existii si parerea eli aceasta unii ot m~tt'2st fiJogenezii se transmite in cursul ontogenezei.~e!~~~JJL~L~Ql£J. evenind dinti structure ~i forma de multe on normale.~_.... __ ::.Jib. .s~ra la.' ~.1L. .-.1937...gU.mgL:.?!"!~&ori~deprrr!~:!.~~cl. metr.n1'i)' eu~~. • ~ .de. lama dentara.Jlr~lur"16r: .9mi._ .p_. mod llQIll~twl?W.. .~-€i. .boboc epiteliaP' ... considera c'Ei_ 0 lama epiteliala accesorie. . rna.~i 1 .. . prin eruptie precoce.x...septamam ..w'3 fat& ."".. • ~ • . in . .p1.

. alteori.~ ~ { . cea de-~ doua cauzaHi.. ·fosfataze alcaline).! . .posibi1it~til~sale de exteriorizare fiind to~mareau~u~~~~~ " ":':': din motive nedetermlnate ..' .i!~'fiy.i~e Sltpozi!ie (GeoflT9Y~~l1t::.ln .:'.-.~% .~~~i aduc: probe de 'necontestat chiar ~i pentru p~s~blhtatJ!e c. ..tQ:Q. Aceasta prelungire se detaseaza de muzurele-rna n~ a.'ea dintilor. mari grupe: 46 Tecn'.~~:.~1~tg\~jnte[velu~ lara) este cea care conduce ca sens.. · c' :c:' ..J'llmente in plus acestei teorii. din. ".t. htperaCtI~ltatl1 lamei dentare (Black .e.raga... 0 a . evidentiate la nivelul orgauului adamantin ar -putea determina diviziuni ~u. .~. Rose .~~1'824~ usch.:~ .I. in .care a d (1923 ~ 1957).·~:~::-. ' y. ...de lntensitate metabolica loca1a cu transfer rle.' _"i. B ~'. conside.. larnei dentare... aceste formatiuni epiteliale SLim suport in de~~r~~~~~ __ .. :':0' . ...iili~:iY Deii'ex'. pare c~. radicalilor chimici at 'substantelor inductoare aduc arb.'nt.~!l"...ce leags mugurele de lama dentara.. Este conceptul ~colii de stomatologie ...supraproductie a lamei dentate se realizeaza pe seama acelor portiunl care 111 mod normal nu iau parte la formarea dintilor. l'.:edita~a Codificarea dintilor supranurnerari rntre bali cu caracter e_reditar apare ca 0 problema cornplexa prin insa~i natura ei. mucopoHzaharide. lirnitat. ..ig.' •• .lmenSlUDl mal mrci.p'~i_~~~~. t~rmal.' .t. .i-a.mm:mF U" ..~~ . cum ar fi lama dentara laterala (Hertw. "/.mal mult Ja m~:i mulre generatii.R.i~1are . er. ." ~)'':'JjdP .BOM. b.. deci perrnite clasarea rnultor situatii clinice.entar..ombmate.laire.anomaliilor de dezvoltare dentara pe mai mult de trei-decenii Sunt clescrise doua.-. ~e pr. dinte normal. de ~ele mal multe ori.lui -Ja.::t Este cea mai ve(:.'l 897. .. in s'Patiu-~rtimp.' ..la autori care 'au adoptat si posibilitatea . glicogen. mot Iv ca dintii supranumeran sunt de obicei extrasi ~i Inca 47 !>. dar totdeauna complet structurati. Resturile epiteliale In discutie ar proveni di.." mtern. Grether ~i'resster (1962) de 0 perturbare histochimica~ ce inf1uenteazaactivitatea norrnala a ·lamei dentare.ai!n21l~~~~ facut cercetari aprotlrndate pentru explicarea genezei . . Nici un argument nu explica de ce..dens In dente" ..Oesh~ume(1959). epiteliu.. Respingem ideea existentei unui . eel putin in plan teoretic. Verger ('1968) de ~ modificare a cOllcentratiilor sau 0 alterate a legaturilo~ . Teoria proliferarii anormnale ~i intirziate a unnr resturi epiteliale paradentare Aceasta opinie este ~i eadestul d~ vech.' . In plus.iz. ~st~ ¥:eu de ~bser~at anoma1ia la rnai multi membri ai aceleiasi tam~bl) ~u ~ta:. .._- ~:~'.~ . una cauzata de proliferarea ~i invaainarer sau evaginarea stratului teci~ epiteliale a lui Hertwig.:~~_TnA"'~'l·. rnai fi-eeve rrt.i906) si se .'f frecventa ~ dintilor supranumerari i'n. nom1ala. r .. . r: ~.. Quinet de un material embrionat: disponibil exced.oliferarea ~1 evaginarea ~ltehulU1 adamantin ex~em urmata irnediat de epiteliul adarnantin v . '1897 citati de Dechaume).¥asim . .lIIJI'''i~ni~ . din pediculul. .m*w!(J. multor dmp supranumerari de aspect normal sau d' .. destinat fiecarui dinte.. totul fiind patronat de inforrnatia genetica. chiar ~1 a celor mat"rare fiind sustinuta si de localilzarea '..regiunea incisive.v~~ulll~onvingerea cil toatecelulele epiteliale c care 1!?1 au onginea In lama dentara au aceleasi calitati biologice.. vorbind de 0 [nductie vasculara ce ar detennina 0 hiperactivitate a . .1 gubernaeulum dentis. se li!-lpar:t. ~~#~~~~~~~~~~~~~rra]m.~ ... . mal. (perlele lui Serres) ~i din teaca epiteliala a lui Hertwiz (~es~uri1elui Malassez) ~i sunt considerate ca sursa posibila ~ dintilor ~upranumerari. forr:?a~ea u~or tumori $i datorita carui fapt..Hi. ea IlU poate explica aparitia lui . l'eou'ha evaginal'ii exact. . dau nastere la d1l111~ mal mult sau mai putin norma1i ca forma ~j volum.. ceea ce ar lnsenina ca cei dol micsorati de volum In mod !JJJ. pentru simplul . .~E.~}~do~~_p~l1i!.~ ~~schJl~~! sa altereze odontogeneza normala {.j . r.c.rand ca inductia (variatii1e . .h I'l'i·.~.. 1LU'p. . · . variatiilenurnerice ale substantelor cu rol potentia1. Pe Hnia acestei teorii.energetica celul ~lra(A RN. ~ .~ ..1958).

o~~~~~~~---.~f.~un~_~!Jie .Jegmura.!~pIUla ~mgl~ §1nu pds~a~.u ~l warne cit rneziodensul s-ar datora unei dominarae slmple"sa'u. 48 nefunctionalitatea iI ~~ il Ii ~~ ~. dinteie neonatal Zl~l s.kin.@t~iLlI! aparitia dintilor supranumerari esteWo~~?L{Haupl).tL~L~t~!~. dent·· SL.· pot sa erupa . In primele IUnI ale 'Vletii:se-mrarne:sc rar si SUJlt locah~ati.formeaza dentitia nredeci.~ ca ci4tte _§Upranum_erar.i.l~?este organe .£. Rolui&J. _acestor dinti li s-a evidentiat ...s aceste.~'_~Ttl!i~~. Keller) si desi.lor.. m~l ?es.PLe.~ ~ ~ ~ 4~ Dintii supranumerari pot fi surprinsi III diferire stadii de ..Dintii supranumerari .ner.!£~~~_~15ir~a ~ ~()lUV4E:$i.p. Graber.rad~c~~eonato ~-a. Gottardi.a . Roccia.!~k!!~i carac~eristiei. _.di$ttt-dal'lta sunt mal numeroase decat cele de concOrd~rl~: .1!a tesutur!_9Ur~~~I ~ideg~~~·----.. dar~le:J£e. propriu~p~..MK1\Il1ES1tiR~~r~h> anumite m~dl~c~n . Pentru ca 0 f0r. In' .un t~-. ca~ltat~ vascularizatiel ~i inervatiei.entru a afirma cu certitudine sau a lamuri modulo ·de«~thi.uMlt~i!ltimp. parerea ca dintii supranumerari ar constitui formatiuni odontoide. eu un dinte din seria normals sau ~l11arcu lU}~~t. Lepoivre). Fig. di~F.fHn.e pentru uuii caracterul ereditar al dintilor supranumerari pare incontestabil (Casotti. e. .sunt..apar. In .. Un dint~ complet constituit cuprinde toate 'fesuturil~ stad1l1~intermediare.·~· In legatura 'cu eruptia din-tilor supra~tti1'l~r..~te -41 I ~ '!~ ~ ~ ammteste de dintii mobili ai pestilor ~i reptilelor. .. este necesara ~_~_~-RRtp1 dQ. cldoar a discreta atentiune asupra modului de'thillsn1itere am identificat prin Hochstrasser citat de MHt.¢. Hauenstein).S) E! a:ca?fl.u:·"del!llt.. 1.. ." . "~ ! r i . Curnutt rnai purine sunt observat:1i1e care semnaleaza prezenta de dinti supranumerari la mal multi fi·ati (Ginestet. histologic. destul de devrerne. .an~:ta.t~"":POZ1~a lor pe J:.a.upranumerar~inainte.sau ~ riunana inclusi in acelasi stadiu de diferentiere ca si d~~ii din dentitia permanenta (fig. jl:~s'"d~utante.ue<'~~reditar. Oricurn. deoarece et imbracii..~e.modlf1carl . 1979) sau la mai multi membri ai aceleiasi farnilii (Gottardi. ~ai frecvent la nivelul griipului incisiv i~ferioi". Dintii supranumerari se pot dezvolta ca formatiuni total ll1~ependente. dubios (Dechaume.egulate.{lt conjunctiv pulpar foarte bogat vascularizat... Rebel. '.iirmmtea dmtipei normale .l~~'0bservam ca si ele se dovedesc lnsuficiente ~i til. dupa sau in acelasi ttmp cu dentitia normala:·· . Identiflcarea acelorasi dinti supranumerari.u~r~i Slim genetic determinati? apelam la datele privind' : ·.t§. ereditatea este de' necontestat.-. incepand ell perla de smal]..de.S Incisiv lateral suprannmerer pe ~ea dreapta" 49 . ~ncti~nalitatea $1 ~. pentru altii este daar posibil (Orlando. ele nu sunt suitciente .. Verdiani. Daca pentru a raspunde intrebarii: dintii ~uprah. dezvoltare. din punet de vedere . Shaper) sau chiar inexistent (Mathis). acoperit de unstrat ext~em de fin de smalt.' . Privit in ansamblu.. toate caracteristicile dintilor normali.nt > t I I· Ii den~~e .~l.eticp..1iapeirlillilrunelJitm- . 111 general it . _ . ". Examinati histologic. la cazunle tIl sJ1eta.• 'I ~l ~ I este wVOf?a de~re dinti ee se formeaza odata cu dentitia -pem:.. . Sunt au~on care inglobeaza in aceasta emirate toate • J I ~ ~ .tar.]a gemelii menozigoti pledeaza pentru determinate genetica. Este aceasta 0 motivatie a lipsei de studii In literatura ~ide aid rezida sl parerile discordante ale autorilor. lor ca elemente masticatorn.~ sau }?~izj~Slfa.. ~OI~?logi~e ~}~. Nu am putut aborda nici un cariotipJztl~~~limerari. nu este justificata.. timp c.supra~m. pare ca r.s.

tara indolala ~j prin generalizarea cc. de~arece acest -tin e s~Locl\ . .0' oz.e . ~ in. ~ j. aspectul este eel de complex fuzional in care elementul de baza dimane eel conic. care multi 0 explica.·nzyG~iJ& . chiar dast apare un meziodens compus cu aspect dtmolar.. Ado arata di mezloaensul nu se dezvo ta pe linia mediana.de linia normala a arcadei . . e arcada.u~mh~]" A • • • . .itie:cat mai meziaUi. pe . Unii dinti incl . de rnulte ori.~avand de obicei. ci apartine in mod cert uneia din jumatatt. q. ~~i .si. aexclude localizarea vestibulara) . in majoritatea cazurllor....IY#i·u.. De altfel._ . eel rnai multi raman inclusi. e ap~TQ®IJa maxi1arul~~ . .e sau flc~toTa~ ~.UPte}. ~fiI .s/u ma1PQtitiLru.In toate cazurile in care dinti i supranurnerar] raman inclusi •.tinuare) . asa cum am spus.. Termenul initial de mediodens a fast tnlocuit cu eel corect e rneziodens.lnso~ centrl1iRSr:manenti. se lnt"alne~te~.iJniradicul~T..r~ fiind in s~r~nsa p lJIma~~i .rl£. foart~ Jeg&tura·spatiala·~ eronologica cu evolutia acestor dinti.wmti*. Inca din 1937.. ma~rarScel sa~lll. am numit mezivdensul. e 5 tl i!~u. '.... Dintii supranumerari. .s sau rW4!~ In ~~~~Yl... 51 .JgrmA cgnica. 1 .$. O'mentiune aparte men ~ in ·ele supranumerar eel mai' frecvent Intalnit. situati oral (fara a Fig..Jyglui· ~¥niI~ler!1l&n¥-nJ'I'§WJP. . . de regula.. . ..fata. sunt oe velum mai redus.S Incisiv lateral supranumerar pe partea dreapt! (con. impresia clinica generala care se simte in ultirnile decenii de catre numerosi specialisti este aceea a unei cresteri a frecventei anomallel.diagnosticul debaza este eel radiologic. ..sgnmiCusp~4*.~ mezlOdensul~...S. Principalele caracteristici ale meziodensului s-ar putea sintetiza astfel: .itemporana a investigatiei radiologies. atipicl~de forme foarte variate.~ $(aJ2illl1Mlw~O'WM. "Ie s re phmul de ocluzie ~i caroana s re bazamaxilanllui cunOSCU!l In su enumirea'dt! lIlti anastl"O lei tennen esc~is e fa ant .·~ . ..

'M """ ---- 53 .tt!}!liL£liE.W]:~:~""~W-ifi:r~£Ji~~l~: fj~}~~L!ptl~ p. ft 1 FiR.. vesttbUTopozttle) a 111C1S!v!lor cen~r. . .' " " ~iI ...:di G> (d{~6po"iitie>vestibui6pozipe1_g~~.vceutra1fm~lSl~ ~~l ~enon~ ..-".. - Fata de dintii normali......:.ghIfiiiC4ij~~zi~d(..Se~~f. ...-.iS\.tlormaIa (distopozitie. meziodensul se comports con un "..Doi dinp.. " . Ll ~ ~:-----"--------------------.n2 (fig.9 ~ifig 10) ~- - ...9 .-"..~k~jjl!> Gravitatea tulburarilor depinde de mornentul eruptieimeziodensului.~.....:>g. (dupiU andetratanlent) 52 . leu.. ~ . SUpralllrrnerari tip meziodens ert1pti pe 1~u1 incisivilor ~n~ali ~are au provncat transpozitia paqia1a incisi..Meziodens tricuspidat erupt pe Iocul incisi vnlui central superior st"il~.. . deplasarea ort{)dontica a incisivilor snperiori dnpA extraqia clin:plor supmnumeran .'-.mt1jgc!"!l "ja~~ nuJ¥~extr~i~]l.... ~ g "'8 . 10 .HLiJ1fjP"3:!~: meziodensul erupe inaiutea -incisivilor. Fig.

_..lumerar eruptpe locul mcisivului centaral superior drept.-.l l Dinte Snprru. - .~. -. : obligat sa erupa in vestibulopozitie 54 55 . Fig. . . ~.~ ~- .12 Dinte supr8Illll11mtI erupt cbJpI1 ~ palatinaI.. de incisivul cxmtralsuperior drept . Fig.

.lar"f'deschis. Il1va~~.!n!1or s~a.. . !oTmatiunS. este inca clarificata. ce tesuturi !?i' ce cauze 0 >"f8pa11l] unei invaginari dentare ~l releva eX-Tsenta unei forrnatiuni dentoide ~Qpace in 1umenul I!ul~?lL.Jor.Jt>~' ll.invagjn<lta s~b forma uncr CQarne pll paJ:. lnvaginarile coronare pot fi usoare .§i~~L~ arOi dentiQJi proRri't:ti~a..la: pierderea mortblogiei ripiZ 9i£nuiG.cand ajung pan~i la radacina ~igrave .: eXlsta un umen anterior. rsare a structurilor isnu· ejsmalt !?i dentina).'1: .am.. a_dil}Ielui. tesutul' ..care GOml!nK:~ eu supr~fata dintelLil. constand 57 ..p"este cP.sau poate prezenta..-. gar ~ ii 'cu':caji~u~~i:es-p'eclJV ~..uuL ~l~ est oblig~tOlill)n cazul slIspTeii. .' . Se stie doar ca. cum se produce acest proces.~4~~!!!~~~{.::.' de smalt.. adamantme roltfereazaac~y.tL\.r mvaoina ... activ..._lW.QAica}?ucmpdI'~ca.i.' se tntreaba.s1.~ s_u tld. Cu alte cuvinte.dA~i_)Jl~C!f~SI:~=I~~~.cand se llrnlteaza ta coroana.11\!r. dar...~~. Bruszt . .. dentitia teniP:e~i~~ Est~ greu de '.2ru:rl-.Jpoma1i.. 111 marea majoritate a cazuri 1or. formatiunea .siDJW.i~ Deoarece In cazul invaginarilor radiculare mecanismul etiopatogenic pare sa fie.ortiuni -"-'~". de~.Dz.. cazunlor. deosebeste pe ang mvaginarile coronare si invaginar] radiculare.$le.. aparent pe buna dreptate. ~or.. A~I!9..ptu~ita c-u smalt 1'11cazi.. Pornind de la termenul initial de "dens In dente" Mever ...ul· ar lmpins lateral_d~. :" -·~~PWX9. dentipi Ii apa.' cw~ 1'J tJP.. GJ> lY se determina..:. -~"ea uan na~tere 1~1ls:P!9Ji~it~..il1i i radicular wimmm.. i\i~. intervine un proces de invaginare.:: ~!!~I!P('> Eft j9t~!XU1.&lli:l dela GentV' sllre. Etiolozia dintilor invaginati nu . ambele putand f P'a:l'tia1e sau totale. nu 5.tl...cand ajung l~'preajma deschiderilor apicale.up syat d.i de.~e mecamsm pasl\.. Sunt pareri con~ctorii:P'l ivitl4:=~l~~! sului la dentitia temporara s~ la Ceai':JJX deoarece in majoritatea.:~_~ Q]Ug!Jreie sLentM mecanism actlv-'"'~"'~- Vrnanerea I'll urrna a anumitor .JQl... cum ar putea ajunge un dinte in-inreriorul altui dinte.. .netitSi. . "atnane de cele ma·j muIre orj.1l lnvaginarilor .s:.8pronare. .~~2!m~~~i:gJ~TL1 stie. dupa toate aparentele.J[~t}tS~ i . c~~<»~~~E-' ~m:f'l?4~ cu wanrea sau dlmpolnv~~~ill~tr~. medii .in fin~Lef~itQr norma! ...

Fig._!ii.() ~oara malpozitie..carmine solidarizate corespunzand la doua rooacini normale si doua .coroane clinic normale. mal ales.d~m .. Forma interna a . cu radacini atipice.~~'liJ4111Qr J a astfel de dinti.R¥"~? L~ locul invaginarii.' dintr-o proliferate exagerata spre interiorul radacinii a tecii epiteliale Hertwig.cursul ..~#.._m. ostcitica~ degenerare chistic4 . .fuzionari coronare .ja .~. adesea.'in . . . .afU .a~e' . In majcritatea cazurilor procesul de i~vaglnare ~:s~e_g~~~ht'llexista . " .organe pulpare... ".atuh~ P~~iI#l1. Intrucst.tendinta la generalizarea termenului de ~A~n~ 1~~. a~ieJfMdP§re IJalJgnm 9l\. di ele apar.f!~t.~~. ia caneU. prlapicalA ~' bigeminatiei poate fi clasificata numai radiolo~c In cazul fuzionarii se disting: .. . fie Pri~ C~~~~~!~~gUluJ Q formatiunii invaginate cu tesutul pulpar.ace~te co arne se deschid cu u~urin~a ~i . complexulpulpar .us:~~~tt~~ e~. . 0 portiune a acesteia.a·:ar~l formate intervine tot lin mecanism de mvaginare.!.~":'~X: J*!v:(a..radiculateste unic in totalitatea radacinii sau pe. cunoscuta sub denumirea de bigeminatie. 59 . prezentend adesea .ar~oce. 14 Dens in dente Ia nivelul mcisiWIui lateral superior stang ell reaetie . ' Jlaf q~jm~cJjnjGi pre~iPJi.. la nivelul foramep~lul c~ecll..?1r({i. Oricat _de··pru.· .. aUwernar¥.fuzionari radicuJare ..(::lerea coam~lor pulpare laterale.~!~~~ . ~n~l ~Rt ~ preforrnate favorizeaza . ::.~ lQ.s~~ conditii ideale de&~.ptltt~£~hi. Se considera prin similitu?ine c~ !li in ~azul invazinarilcr coronare intervine tot un mecamsm acnv.

"'~'f'·".. .patogenica .. utIel·e . .. . 1 d pot fi §1 semnu" . umbrele oaselor nazale.t:·. " . care cons 60 Desi este superioara celorlalte metode de investigatie radiologica.. ~::' de Fig. uneori par In 61 . displazia oculo-mandibulo-faciala (sindromul Hallermann-Streif.: .area aspectUiUi macrosCOpIC dentare pen~ru local~area~l <:' .:>~ informatii pe care le of era examenul radiologic -.. se m "TIifesta ca separare sau nu a camerelor tii pare ~1. umca..Pe ortopantomogram..~.Francois). lement 10 lSP '. este corect sa se spuna ca regiunea anterioara a..Rw~'=:· --. ..16- Dintebige~tln~nti. fenamen lZO at ar . precum ~1 " • . de unire a dintilor lllter_esatt.~ .17 . ·. . ce furnizeaza date asupra gra :ul . tn.cleido-craniana (sindromul Pierre Marie-Sainton).~:'ui diferitelor forme Pentru stabll1rea ~ examinarea ateitta a arcadelor geminism dentar ~e nece~ar.'.~ liniei dedemar~tie 'lntr~ a1 dintelui in cauza.": ~. d' uprannmeran '" .dentafe-40tale.tia.P(!~~w.ionan .. valabil« mai erupti trebuie obigatoriu ... .lgaca e d~' ..f clime 1 se ada1.... sindromul lui Gardner. " A ~' completa. . dintii supranumerari Teate aceste . <11.Ortopsntomograma este indispensabila §i obligatorie pentru aprecierea numarului de elemente dentare in plus In ansamblul intregii dentitii (:fig.l 7) cornpletate . V" . _""~.'=""'" ~ ..... tituie prin el insu§l entitate sindrom polimalform~tlv."'.a se observii 2premolari suprannmerari inferiori si un dinte supram. o. --~··- . d p:ezen:. d' en'" 'sa~:b' "1'-} "cel'-rndiologic.' a canal~lor radict¥are. Flg.5 De.. ci ad 0 camera pulpara.• '·. ...' pu . ...~~~ar e .lf. 1npalatopOZ1tJ.. filmului panoramic poate contribui In confuzii de diagnostic 1':11 cazul dintilor supranumerari.ca1'~~. a dintilor.. .• cum ar fi: displazia .. Astfel. ..~ '. care sunt proiectate In apropierea liniei mediane. In cazul dintilor supranumerari sunt foarte utile urmatoarele tipuri de radiografii: ..." " elementele .infbrmatii clinice... Acesta este pone integranta a diagnosticului ~i tratamentului. De multe on. " .. sindrornul Langdom-Down (trisomia 21). ...care . 1 • S 1 uneori unicul al unui .fuz.:'. .unerar in dreptul caninului superior din hemiarcada dreapta .. .

po ..terapeutica este important sa' se judece dm!ll supr~~~a? dupa consecintele pe care le-au cauzat 1a nivelul dl~!tlordirt seria normala. .-"'tei: se fac doua radlOgrafn ale regnmn: pn~a·m InCidental ortogonala.. z1 ! .}lUcQ--P:~uce la inte retarl eronate~ este.' Radiografia ocluzali .. ~ setului standard .I ...~..' .. privind vlzualrzarea rnai in . dintele poate sa se suprapuna peste suprafa1a radiculara a unuia dintre centrali. c(. deplasarea este inversa incluzia este . ' ! Metoda excentridi (Clar~k" po~~~.dinte st~1l1nerarinClus ~atina1 vestibular sau oral..11 raportul ell alti dinti. pentru Gil 111 centrul lmaginii fi1mu~ui radiologic. ~Rea~izare~._____ deplasa in aceeasi directie ell ~urs~ de :ad1at~prQPlate tubul radiogen se vor deplasa m directie opusa.tru a?ti~tatea clinico . Acest I tip de explorare radiologlea -enagbucalan. sau oclUUlUi. ~e cel~ doua mdio'Tra:fii se examineaza comparativ rapoartele dmteluf indus cu rridacinile dintilor vecini..I legatura ell dintele ~1pot sa fie interpretate gre~it ca meziodens.:~~e metoda1 care stabileste eu foarte mare preCl-Zle Se'<l4~y~. situat'intre mcisivii superiori. etc).nind de foarte rnulte 1n.:.clac~:. _..iZt'rP ..a .a. cr~ 1 . Din acest punct de vedere.. putem vorbi de: 63 ... A&adar.~~ra1a. lZaTea ~l mal es prectzarea' pozitiei dintilor supranumerari IncIU~lse .ve~td)pl~a. ru apreclee. . 'r:''>'.. de radiografii retroalveolare ' pentru 1oca I' " .' ' ' . 18) !I on i it l'l~ m I I I I . dintre elementel~ anatomlce se Sc. 62 ..zat pc ortopanto~ mograma..*~~--· i 1i ~l i!< I i I l§ ~ --~ 1 ~onuh~i i~f~ia.lr/i ~r:~.I . -I lRadiognafin cu film . > I I ~ .. ansam u a ano:nahel •.-..~~t~lJ:i~E-~gU i ora al dintilor il~clu$i. lOgen } a In dQua expunere (mezial sau.·etroaBveolar este eel putin pentru regiunea anterioara de neinlocuit. 111\1 '-1 . poatesa fie dificil de vizua1i..."~~:~~~~~a:-ea ~ele~ de-a dona radiogram.. Poate f infirmata sau confirmata aceasta supozitie printr-o radiobrratie retroalveolara." a A'I'lTUDINEA TERAJl'EUTICA . ..:. .\'!':~ J)fecizar~a .fi1t~ul.~te .~ttlrmatii .. in acest caz. rea d Concluzionand.resoecnv \ ImaJ:W~~~""~If~!o-V. . Imp~ne aproape 0 ligatoriu folosirea incidentei Clark" sau celei cu "film muscat".'" daca pent ' ' hI .putea spune ca. ..~ .aQ.. Si. . ve. .ortopantomograma este superioara ...: .._ .Da?f. ·~lIl..~F~1t'{n?ipiu~i parala. al ..:. un film retroalveolar sau un film muscat sup1imenteaza ell succes ortopantomo-_grama. . :. ei se" . Q~h~a:onua<se-lnsenina exact 'cele doua fil~e 1 a se preciza directia In care a fost deplasat tubul ra di .npletarea ortopantomogfamei. distal) (fig. doua In incidenta e){centri~~:'.. a. Dac~ pe eel de-al doilea imaginea dintelui este deplasata 111 acelasi sens ell deplasare-tt .. obtinut rap. aceasta crescand diflcu1tatea unei lnterpretari I specifice.??-~a.~- lUCliogI:afie m&iCX. am.. ~ ~-i!' -:g ~ :. . : 111 . la care sursa de radlatl1 s-a aep1asat tri:! m o cllrec~ie x.~.".~cli . nu este atatde discutata Intruc~t> In majoritatea situatiilor ( unele exce~~i) :indep~area chirurgicala este metoda d~ elect:~ ~en.incid~:~~~~~~~!~ axiala cu film o~luzal des~:isa ~e ~impson {1-:g~0F':~~~ta su~ deml111lrea curenta de mCldentadentarn ell nlill'mUl~t..~!_:. detaliu a dintilor supranumerari {morfologief'J:it. At~udine~ terapeutiea in cazul dintiler supranumerari tilnri ! it..iu de dezvoltare.e. despre suprafetele osoase vestibulare ~i orale..~L~nll~_~<?J2Jate d~ f~~Ot. tte1d' "Ior me U~l m rapo It ca 1"' -~~. pe . b ..oartele. Meziodensul.hlmb.es) .

::4-. fieae" malpozitiile pe care acesra le determina (rnai ales in localizarile vestibulare din reziu- nea anterioara) (fig. miscarile mandibulate sunt blocate prln malpozitii ale dintilor din seria normala...Sunt sit~atii cand dintele supranumerar..e. Fig.in aceste. i~. 65 64 . : acest~ se r. deplasati de catre dintii mel. dintele supranumerar de regula se extrage. desi aproape pe linia arcadei.--.~p~I' evolutiei ale dintilor din seria normals intraosoase H @ !..~~~t9. ~e__ ~~..s. datorita lurauUitirii conditiilor de curatire §i autocuratlre). atrage mari tulburari fizionornice i?l psihice care obliga.~J!llocalizarile orale . ca exceptie: tl" ". dina arcada inferioara patrunde intre .seria normala ~ifcnornene !J.a:ediTltilor sUEfil:::I}!1f\1erari. prin faptul ea nu seamana eu eel pe locul caruia sta..J:~li~ im.ti~~ la dintii din. date tie de aspectul dlntelui supranumerar.~eImatMe.ea·<litorita rneziodensului. . AstteJ.fvlIl resorbtii radi~re prou~-i~'''tl.e t~ Q ~1~cJ!l8Q-m. Extractia este contraindicata..g!~M. pentru a permite alinierea dintilor din seria normala. tu~i . sum legate 'de localizarea acestora. J~__ arcada superioara. cu intreaga gama a malpozitii lor (apar.' l:~..'l.. situatii.b:~le.Iii. iar tulburarile pe care le determina. 1'-1 extractia dintelui supranurnerar urmara de aducerea pe arcada a dintelui din seria normala.~prahuilierai-iill~neHOre-air neconcordanta dintre volumul mai reclus iii sistemului dentar ~i osul alveolar normal dezvoltat. De cele rnai rnulte ori 1n5ft. dintii supranumerari !?i eel din seria normala de pe arcada antagonists.' fizionomlce.qPQ~~ cu aparitia dia5te~· IT:\ supranurnerari.dintii supranumerari pot determina.atin curb~ amn . datorita spatiului insuficient: ' ! G 'lnghesuici dentru:~. . arcade!(clinic §i radiologic) cand se asoociaza eu rnicrodentia dintilor din seria normal~ deoarece prezeiitaP~. uneori.j§jyjJ9l!... " • !_-I-': .Ultenll£1si.m~ ~le...( oj" . ..i.r • dintilor supranumerari.tiwWQk. dintii supranumerari erup 111 afara arcului den tar..20) .19 -.AI 5-100 mClS1V mtenor .

(tet~.T.1 -~ .!?. ~c~ . chirurgical pen...._.U1dep~~~ .. 1 (pentru a _depista-.!m~!!l Incfus dm.~-"-.@s~?. :atipic pnn _~y._.~~tea sa.~.. .~t~. tngreunand ulterior j nterventia chirurg._~ct~i. m. succesumea fazelor terapeutice-fiind urmatoarea: ~..~~!:I~are·ajutorul ~ eu :3:2.~E. 20 Dinte supran\JI1ler& g~ant ernpt pe 1. .n~l_ini~ea Ic:c~~art: g pro~ocata de . .la..-. . lnterrelatia intre prezenta rdintilor supranumerari 111 dentitia temporara !?i prezenta acestora in dentltia permanenta se poate discuta ~j ill cazul dintilor supranumerari.proflmzirnea osului. sa-si reia spontan eruptia._determinat .n poatef . . __ ~~~_~~ .!i~L_~l}ficientsi obstacolul ' re~!~~entaj . eruptie In majoritatea cazurilor._.--.•. .Qcul ---'...lli'l.~ . rE~h:acti~'4eville ·inJotd~a.tru indepartarea dintelui supranumerar care a nier~F~mmelui f I .~. pentru '-all T~dils"'diTi 'seria:-'normalrr> iii'aceasta eta~a. _.de ~~__I]. dintele perrnanentIsi poate reluaspontan potentialul de.1~~~1~l!~Wdadi a fost - dlOt..~l1g§L. -.. dupa obtinerea spatiului. Este sau nu 67 f'-' """"=-_-=-- .ll 'permane~> .sUQf_anllmerar?. .~p"~~la~~~~. .. o t!l~!"p~9~Jt.:pe~ evolutia p~ ~a .e1u1. . dintilor d~i~-4f6piedidi evolutia pune prob1eme sub' alte aspecte (degenerate tumorala.~'~ .incluzia dintilor plan se situeaza crearea conditiilor ~entr~ asjhTUrar~a evolutiei dintelui din seria -norrnala. afl~t III incluzie. Acestia.apararul Orto..~u .!!:.~ "" ancorat .Jl.. mai bine... In ceea c~ priveste atitudinea terapeutiea.~~elor. tara a iriterveni .~~:merari pe pd'nlur .2.~~P-li~ ~j~ ~!1~~~~r~~ Q.m~~l!e)c. .fOl~~lPf1!: Vll~o:ll~ . c~~e_y_~..a_~~~~~~. . .permanent.tele~upranumerar a fost'tndepArtat.:~) cand un dints din seria-nOWlal~'_" -.t~or ~r..?. . .~.~~~~.pe arca~ caruia i se poate rezolva aspetfm.:. 66 aditie sau protetic. mter~~rm~". 3 :.!lna gQ1igatorie}Jn cazul met unui dinte .pn~~~c?ns~~nt~l~ac:s~elaflind s~reluar~a ent¥~ej. 'fJ .explicatia 1. este co'roprotriis ~i iitip15ate~ft15'~ "~"-:' ._ .-- .To! .~~t9rolU1!QLfQ4-~.. '1. __ e!. t..timp_~e.supranumerari inclu~i avarid 0 poziti~ f~v~~~~a . In .~..d":".£2_~'ie~.sau. EstJ : mai logica extractia dintelui irecupera:bd.2. evolutie necontrolata catre fosele nazale sinusurile maxilare.: urnr fl. mePlinerea drumului '1iber de eruptie. . -.~ll':::llg~cala care ur~!.j~~S~~stiotl~i.RaStr~"".·~~.~~~~! d~__ ..Sl.arir~~Eer~~:~t!~~':l! __r3~~... .._~~~nQUJlJ!m (vezi capitolul lncluzia dentara). ramas~~S:ituat~ continuare.: in--Caz!.~~eS!. as!~ 111 .a~_ !!119~.am _av~t'-s~rp~l~c~"diTitele din seria normala. o stang.~i.. .:.§l car~ ar put~ .meal~~5~~:~rcad~ . . .:r. cal~ de indepartare a lor. predispus caner §1 complicatiilor ei. Fig.. locul umn dinte din gena norniala.-~faWmer¥. ~i alinierea dintelui...I. S-aobservat.~.n~e:are~_<!:!-!.. aceasta situat1~ clinica se Indilne§te lnsa extrern de rar._daca ar~ . desi din sena normals.?!!odontlce pana 1a obti nerea unui spatiu suficient .qql~tlC.

.discutabiHi ~i mult discutata.. din punet de vedere etiopatogenic. tulburarile deinductie ~ pot opri proliferarea celulara. .itia temporara. se.. .. reprezentand irnpreuna aproxi mativ 6% din totalul anomaliilor dento-maxilare.ron .l: A ..Y r: -In dentitia pen:nanenta poate apare . . printr-o transmitere ell caracter autozomal dominant. <?at ~i" pentru cea in minus. numsrul dintilor atinsi de variatia numerica Hind I.1.redu~erea numeT_1c~ __ i chiar daca In dentitia ' temporara au (:x1sta. e variatia numarului dentar apare..formatiuni v Y • A PARALELA jNTRE ANODO. 2. ale numarului den tar. ·. 3.~•• ~. atilt pentru conditia III plus. la 0 prima vedere. chiar daca acestea au fast . pentru ambele aspecte.·· 5. plus ca ln denti!i~ terr:por~ra. . . oblio'atoriti ca 0 situatie di'u dentitia temporara sa se rep~te id °t'c <:1 cea permanents? Referitor la acest aspect observatiile 1n I en 1 "i ' 1. dar pot sa-i creeze si 0 conditie plus. realizeaza. sunt ultimii din fiecare grup dentar. ~ . . . majoritatea pacientilor fiind purtatorii unui singur dink •• .dentitia permanenta poale.t. fiind recunoscuta ca perioada tea mai sensibila fata de factorii cauzali perturbatori. ereditari.:_dentitia permanenta poate ev?lu~ far~ tulburan III plus _. dar cu precadere 7n dentitia permanenta. se lntalnesc in ambele dentitii. 4.. a incerca separarea lor ar lnsernna pierderea oricarui suport real.. 69 influenta... desi ' unul este totdeauna predominant. clinice conduc spre urmatoarea cone UZlt. ontogenctici. in rnod cert.. cea de proliferare. :2. cele doua aspecte ale numarului dentar ar putea sa apara diametral opuse din toate punctele de vedere. .· .:special in regiunea incisiva. impun a f privite ca 0 conseeinta' a iriterferentelor reciproce ale @o In plus sau a unui dinte in minus.~J . dintii eu 0 labilitate crescuta. p~ezen ta eIemente dentare in I. au totusi destule elernente comune: 1. suficient de frecvente pentru a rnerita In continuare atenpa specialistilor. Q ambele aspecte ale numarului dentar pot fi explicate ~iinterpretate filogenetic. regasesc cu predilectie pe maxilarul superior si-n .. factorilor filogenetici. datorita unor tulburariin organogenezasi mai ales 'in prima faza.! supranumer~re r: Desi. . erediUitii. atat dintii supranumerari cat ~i anodontia sunt. se I'n . ~~·:·'. 'inert. neregulat. P'rezente in dent.NTDIE SUPRANUMEIRAIIU ~H [Hr·.

~..tl~!'!. o'rtopantomo. dar ~ioontroversata mai ales pentru minusul dentar. mat mult sau mal putin i _. 9. mdiografia rerroalveo. individualizare. :er~~~~:=p::~~ ~ ~:::~~o=. investigatia radiologica este absolut indispensabila :~ ':~ pentru precoce diagnosticul (in multe pozitiv '&i diferential situatii certitudine 11pune examenul radiologie) p-entru~ecierea evolutiei intra-osoase a dintilor ~i0 con41:lim terapeutica oportuna clinice -~j:~~~¥icul cat :. terrninologia. lara. preponderenta de rnomentuldepistarii anornaliei. ea nu se jlQate sugstitui insa niciodata examenului clinic Investigarea radiologidi de ansamblu a ambelor maxilare de tip ortepaatcmograma . se pot asocia cu orice tip de anomalie dento-maxilara.consideiap a. pentru anodontie sefolosesc mai mult: ortopantomograma."'fl~\t!?~ectoare . 71 surplusul dentar ~ incisivullateral pentru anodomie: 70 . ~-~"'-_'-""'-' 0 &i' 1a timp.. 15. . care situeaza cele d?u~.' se diferenpaza profunzime . ":~. tntr-un factor adjuvant. 3. 6. .e altfel nici una ·nu a adus dovada unei selectii de actiune.$i se leaga In special de: au mai mulra ' organica polivalenta. frecventa relativape sexe Oestesi ea diferita . teleradlogr. 13. tulburatilejunctional~~q}lr. J 'j .r.1 16.. fonatom.acestea sunt fame evidence !?i cu implicati! extrem de nefavorabile Tnanodontiile Intinse. 'II.~ ~ ~01 de~l met una dintre: cauze abo!'da?l!e sub as_pe(. aspectu~ _etiopatog~njc -' anodontiile . conform evolutiei fllogenetice viscero-~raniene' 4. 'f.folosita este extrem de varlata.lfia. ~lU 1mbradi un caracter universal. 14. par mai usor dedit cele suspecte clinic. .. .:<i< " ~ I I . se pot manifesta fie ca_un fenamen izolat. caracter absolut obligatll'tlil :pentru 0 evaluare corecta a prezentei anornaliei ~j. dar in fa voarea sexului mascultn: . . .~ranumeran .. specialistului ortodont chiar si-n situatiiie ce necesita ramane in seama Elementele prin care. sub aspectul atitudinii terapeutice o responsabilitate medicala deosebita si con due la 0 1 maxima. lO.. singular.r. ~_.:ame. ~~ ~~ :.nt. matf de anodontiile . tie sunt expresia.diagnostieul. n. 2. subrorale ~i totale. cornplexitatea tulburarilor clinico-functionajs. rezerva uneori surprize.1 . aiteori dimpotriva..fenomen proterogenetic.tfa.aspecte ale nu~aIlllui denrar la poli opusi (antipozi): dintii sLl. prin particularitatile organismului ce poarta anomalia. invesrigatia radiologica ~ ~i aceasta 'pare a fi diferentiatf In sensuI ca.evidenta.7. !2. -! 1a sexul feminin fata de sexul masculin. In cadrul unor boli sau sindroame cu interesare .f13i0J1eo . :1 minus pare .1 1. benefic tratamentului ortodontic complex. respol1sabjli'tatea tratamentului .. ~ . fi fenomen atavic. 5_ dintele eel rnai interesat este meziodensul superior pentru dentar. ~: plan secundar Tamanfuld tulburarile mastica-toru. 8. cum d.. . sub aspect clinic se prezinta intr-o mare varietate.situatiile de reducere numerics au 0 'incidenta de 20ri mai I~are sa schitezs forrnelor reducerea adaptativa a in sistemului . desi nu ridica probleme.'~' veriga importanta in ":jj presents lor in acest context constituindu-se uneori intrun factor agravant. . formele atipice c1~tigand din ce 'in ce mai mult teren.. nuantata. etc.! . procedeul ClarkCI 7.'!rama.ia1itafi.~'j impun specialistului. con~ecintele evclutiei filogenetics. ele fiind cele care aduc p~cientlJl:la-.i cauzal dedit dintii suprmiumenlIi.~.depistarea 10r precoce este imbraca un . uneori unica. iar pentru dintii supranumerari. frecventa diferita: dintii supranumerari sunt mai rar In~aJniti decat anodontia. radiografia cu film mu~cat. pentru dintii supranumerari se rnentine acelasi raport de interesa~e (211).• 1 '~ I conlucrarea eu alte spec.

IjL.ta normal ~iramanerea 1'n alveola proprie.complet format In interiorul ojului mp?i!af . . ar supranum erari 1n legatura directa ~i cu partlculantatIle . in cazul dintilor supran~rne~fll ponder~a 0 are tratamentul ortodontic si eel chlrurgl~al (~:~racpa). pe cand.}[A\1Ri~.atitudinea terapeutica vizeaza 1n ca~l anodonti11o~-ln 8.cu sacul sau submucos.: Tara a avea tendinta sau posibilitatea sa erups.ra_ .. as sau tesut moale astfel incat eruptia Set 111 . Archer defineste dintele inclus ca fiind acela care este neerupt complet sau partial ~1este blocat de alt dinte. cu fQf. '" DJEN. peste perioada sa normaHi de eruptie. Dintii inclusi 1n alte pozijii l'i numeste "ectopici". 1 Capitobd IJIlI INClLUZlA DEFIlNll'HE. continuare este imposibila. ortodontico-chlrurgical~ $1 prote~ce.d~a. . 0 cornunicare CLl In aprecierea lui Firu. il?lRlECV~N 11 . incluzia reprezinta neeruptia unui dinte complet format. V. partial degajata de os. care se refera .~~jie. Timosea descrie 0 situatie particulars a la un dinte a 'carui coroana.Jjm3neffl? upui dinte. . Incluzia dentara este atWJll::!.A anomaliei. pentru a ajunge la exterior. Dupa Boboc.respectiv . dupa ce termenul lor de eruptie a trecut. dupa trecerea varstei sale de eruptie. Popescu considera inclus un dinte care ramsne impreuna.q~~. se Efta sub fibromucoasa gingivala ~ial carui sac pericoronar comunica ell 73 a acestui fenomen. definita de majoritatea autorilor cam In aceleasi coordonate. respectiv neeruptia unui dinte complet format 1~ van.!1l?rea complete a radacinii.Si Roccia defineste cam i'n aceiasi termeni incluzia dentara. dupa dataeruptiei obisnuite. incluzia (retentiadentara) este rezultatul fenomenului ce 'impiedica dintii sa treaca de os sau tesutul moale.mult peste varma sa normal~lI Brabant ~i Adolff. mal mare in' cazul anodontiei decat In c~l d:~~or .iar Dechaume considers inclusi acei dinti a caror cavitate pericoronara nu prezinta nici mediul bucal. respectiv "anc1avarea dentara". '. a\_'and te~inata evolut~ morfQl~gidi. prin incluzie dentara (retentie prirnara) se tntelege ramanerea unor dinti in profunzimea osului. 9' durata'tratamentului in majoritatea situatiilor est~ l~ult . rnai mare masura solutiile 'ortodont. l'ERMUNOILOGUE.c~1 ortod?l1tlcoprotetice sau.

palatinaHi (orala).a~du-~e~a nl~elul. .functie de localizarea cunoaste·-m sa pe maxilare. -Dechaume. cauzele locale favorizand incliJZiile unice. observatiile conduc la concluzia ca majoritatea incluziilor. 1) mi'l. anornalia cunoaste 0 terrninologie diferita Infunctie de autori: _ incluzi~ sau retentie prim¥. in realitate ipsa ind zij1p IIPi1aterale sunt .. . Sub aspect semantic. .aceasta predomina la sexu.~ie~~ ergand m pana la Inch'iderea (absenta) cornpleta a acestuia _ se pare ea este cauza cea mai frecventa( fig.51% .£lninu1 este _gJtimul dintecare em .. integrat in dezvoltarea general! $i influentat de 0 multime de factori. se afllt in ~q_sie . .)!Ii des 19talnite decat cele bilateral. avand 0 .0 parte a dezvoltarii generale a maxilarului". Studiile lui Bishara dau un raport de 3 11 pana la 6 11 iar Bass atribuie inc1uziilor vestibulare doar 0 frecventa de 1-2% dintotalul cazurilor.Fayolle. In etiologia incluziei dentare sunt incriminati facton 19G9-l$igionali$i factQri 'de ordin general. _ eruptie tntArziata . de Inc uzia .. afectill1'ff~~~~-". 17%) fata de eel masculin (0.ipe. vestibular sau oral..~i-n acest context dac! s atiu} sau se reduce . . avand suportul realitatii . n. ll II • • Conformandu-se acestei explicatii. reprezentat eel mai adesea de .Pemex." ". "nch1de "com let.pe cele doua maxilare •. Aceasta situatie in care dintele a perforat mucoasa cu 0 mica oarte din coroana sa ~i s-a oprit In aceasta stare este definita de a1ti autori cu termenii de "inchizie partiala' (Boboc) sau "inclavare" (Brabant). .~!!~~~~:~!n~lor temporari este rara. _ retentie totala> Izard.incluzie patologica . '. acceptat ~i asumat In limbajul speciali~tilor~ =retentie prirnara .: .. cunoscand cronolagraemptiei' dem~~~ntfU dentitia temoorara ~i permanenta. o(dine de dintii supranumerari si de dintii teml?or~'. . semnal.fl:. fie. Scoala franceza 0 introduce In 'grupadizarmoniilor sistemului dentar. .?!area ·sgatfui'ini tAect!s8r erlin.Brabant. Gysel. In ceea ce priveste prezen~. . I I . • ". Incluzia dentara seregsseste in clasificarea germana In grupa anomaliilor monocauzale. inc1uzi~i de ~anin .!. .locaifZa:re" predominant pe partea s~ (Kuftinec. .mai frecvent 1~ nivelul ~~!tt~~. ca $i posibiiitarea de m<?dmcare a aC~S1~ora functie de sex. Eruptia este un proces complex. situatii poate fi legata ~i de faptul ea la maxilar. fetninin (1." .ionaii1 . asa cum 0 considera ~i Schwarz . Shapira). 75 It::actori loco-re."'. Astf~l.e .Adolff. Frru. Trebuie f'acuta lnsa diferenta lntre incluziesi mtarzlenle de eruptie. .21) . Ake1I?ati. l.!rtdtl~a Rogers O'Mayer incluziile de camn reprezlfitii "'SWAi "dIn totalul incluaiilor]. privit pnn pnsrna nrtodontica. u '. e nu mal e. tar 'In clasificarea romaneasca (clinicoantropologica) este incadrata in 'grupa anomaliilor dentate izolate. exceptarid molarul de minte.rse mai ales bilaterale. icare de altfe1 intereseaza si eel mai Triult).eel mai folosit.mo~ari1orinfe~o~l."'-:' l~ eel mat frecvent inc1uzia se lntalne €. ca lama' ar incluziile 'sunt mai frecvente .dintii vecini. eu referire speciala!la anomaliile de eruptie..Bishara). ~~~c~stei. Fenomenul incluziei. incluziile ar trebui sa tie ETiOPATOGENIE intalneste cet . . Analizand P9zitFcaninu'1~i inclusjn raport 'cu linia arcadei. Boboc . iar in cea americana.Thibault.r..sau '. . . . iar cele generale incTuziiJe multiple . .j1 cavitatea oarala dar care nu-si poate desavarsi eruptia datorita unui obstacol mecanic.. majoritatea autonlor sustm. Particularizand incluzia de canin si-nfunctie de sex se pare ell.dinti retentionati .de obicei in clasa. decat 1a .

za::""".. ad ifiSutichtnta a.n· transversa . 2) obstaeole in calea ~rl!lp~ieii diil!1lt~lnH8. la care se 'adauga ulterior sieruptia meziala a prernolarilor.dintii.:. caninHor temporari peste termenul ior de elirninare: . molarii de rninte.:ue sa .. daca macrodontia ~i insuficienta dezvoltare a oaselor maxilare par explica mai ales incluziile bilateraie. si/sau volumt. 1~. rni rea ·meziaUiin ru a din llor din zonele laterale cunosc~ta.. din zona de sprijin. pentru incluziile decanini superiori..m sufi mea mp ·1a.. extractiile precoce faciliteazaeruptia molarilor de 6 ani mult mai mezial decat-Jocul sau realpe arcade... al doilea premolar inferior... astfel..: .:. pentru dintii ce erup ultimii) In timp ce MPG of eTa: suport real dear . _in special la. 77 .ahzate. Ca urmare..to-maxilar. meziopozitiile generalizate pot sustine atat . respectiv caninu i superior.1J. se alinieze pe arcada.ultimii pe arcada.nivelul rnolarilor de rninte ...." ratului dentQ-:maxi1ar~ desfasoara In sensul reducerii dimensiunilor elementelor componente. temporara datorata proceselor carioase netratate sau tratate incorect.. Deivoltarea filogeneticaaap'R:. Consecintele a. Wi~l~:~~!+cl~p~ec d·ere ..par la mvelul cmca dezvoltarea w A v soaracu aceeasi viteza pentru toate cornponentele sale. C'a rezultat al acesteJ situa~i spapul n'ecegar erup!ieii'i alinierii dentare se reduce creandu-se conditiile necesare incluziilor. ~ezultat neconcordanpl 'intre dimepsl}lD:ea insuficients ~ suportului 080S. elemgn.. inclusiv oasele maxilare ~i .telor..~ G dintilor ce erup . De remarcat· macrodontia ~i dezvoltarea insuficienta a maxilarelor .gl1f~ gmu~r.pot fi de reprezentate de: .~ dm1ilo~ ce treb'.ersjstenta..' nt are dezvoltarea .:. .'--". . tteratura e speclahtate "tiW~·9Q. . in raport eu cea . Acest fenomen este consecinta ca distructiilor masive ~1 a pierderilor precoce a din-filar ~. =-""----~~... It p...'.ds. Acest proces de reductie nu se desfa- bilaterale consecinta a MPG bilaterale. . --.rep t .."·comEon~nte ale ..incluziile unilaterale (datorate MPG unilaterale) cat ~i pe cele J a ~ til ~ aparatu1ui . ritmul de reducere a maxilarelor este mai rapid decdt ceTae reducere a numlrulu." 76 -- H -.p'ot f suport explicativ pentru toate tipurile de incluzii dentare (cu precadere InsB.'l'tiiCfenraf' .(MPQ).. fj1ngPPetici· a.ln schimb.

~a. corono-radicnlare. - .. ..'f:. care au drept cauza. ~. dintele In evolutia s~ ~ ~vea.v:e~mlor.Qtegsqlero7j] pmc&csul11i aJyeoi"ar"dupa·.formii1iufiire\SUlWanu~e: rare > se'lntalnesc mai -frecvent . pot deter~l1~a incluzii dentare In orice zona a arcadelor alv~lo-dent.... A:" t%Warea m~wrelJ]i.3. etc..c..=" . coroana globuloasa. pot sustine sau chiar determina rnodificari $i tn plan ve:nc~l] de tipul oeluziilor deschise." Dadl dintii supranumer~ri dj.h#~e. pel'oo.5. i. Po- . .stfi~ erupti.S'~u::~¥~~9-~f. persista pe ar~ pl'~eson~ temporari eu _ mobilitate redu~ sau cbiai@ltj~ -:-'~~~-sta. In acest caz.iIi incluzie '93} caracterlstiCiparticulare ale dintelui In legarura ~ ..rqn:tT.a doua. temporari face ca a~6mlil1i:\. inclsivi centrali permanenti la 0 la-~se~li.modificata· fie In sens ~~(meziotl1... . incluziile.Cl~1ii-accentuate ce potajunge pana1a POZlP. -. In aceasta Z.du~&.~. " ~: ex\stenta)intilor s~pran:Umeran pe traseu_!je erupl1e a .1· • mai ales incluziile de incisivi cemran . deformatii coronare saul §i radiculare)..(flg.3 iricl~-datoritli unui chist foliCUlm:.OJl... in tifl incluzie dintii permanent.-c~fQUgatj~apatpm. a ..cuSpi:ttillde eruptie oompletinchis predecesonlor tardiv.:' --. . Traumatismele accidentale sau-interventiile chirurgicale pr~~e . Spatiul pe arcada este tngustat prin.~.. denim: mutt.de numar .. Este paiticulata (angulatii coron~e.' .. fiind considerat de majoritatea autorilor semn pa~~~~~o_~~~~al.-~-' .:.N.pentru regiunea anteooars. .. fie transvetsal'(dinte asezat de-a.Dintii supranumerari. r dinti. .. .:. b Ii .e' traseul de P. Tn acest e~i~~~ 0. exph~a -._\Wm~iP. ~ __ bromucoasa aeo eritoar~~sa. pe arcada se 0 serva psa ~[a.~~ 1 I .~ ~rslstenta ~ ~ iii n v .a.l complet orizontale).:.are] msa.3..i~ malta ~iramane in aceasta cazul caninului. fup<>zi~ 2. :az' l. JldoJ»:omor. al extractn or precoce sau a1 mflafi'la'ti'd:or cromce de lungs durata .E. care se formeaza intr -0 pozitie foarte pozitie 0 perioada apreciabila. arcadei). ~~fere d~ . . inc1uzia medie !}i joasa).::.. .. fieAawhcle wnsuri. varma ~~ b)3. ad§rfi~rtt!noamelor. de eruptie .pe m~lai:"e p~ntr:}ld~erite afectiuni (plastia . aceste situatii. iar cea ·-(fe.~~~~~a ~iF~~~ __ drrecta cu: despicsturilor -labio-maxilo-palatine) pot fi urmate de ramanerea: .~§I.~".. .a:-·-ttei-a oc~zla deschisa. .Rozitia sa intraosoaaa .-. . .22) ...3 anornalii dentate: prima+... erupti sau inclusi..c)3.·. antenor. mal exact prin mezioinc1inarea acestora:·€~~·~~e bornba vestibular saul~i oral.A.-~-lrqnntim10r -.lJ:·r~$i~~~!lt~)n. Pte? nm~n2 in mtenorul oaselor maxilare.it :p~a1til cunne~~ a potentialului de eruptie aI dintelui este 79 - ~au£!Y£iy.. ca urrnare a prezente1 dinti10r inclusi (In. ~ _ e~jstenta uno: fo~atiu!i tumor!~e de tmJJ} W'_J.~). radiculare..pierderea pro~zorie 7 definitiva 0 realitate ~ica atare poate _fi un argument pentru incluzia dentara.traumatisme. .t:W2tie ~cestora..5. mcl~ ziei incisivilor centrali prin din? sJJPta.. 0 perioada indelu-ngata.unl:. f~r. .. \..de strabiitut un drum mai lung.'1. .dlIltn s~prailumeraf1...:... avand ln vedere afinitatea dintilor supranumer-ari .- .existenta dinrilor supranumer~ (lnclusisau erupti pe: arciUirt) IOel de emetie a dintelui pennanent sau .~:'. De cele mat multe ori... dlntilor germanentl...rt.n .de u:op. ~ .incluziile.. ..1.

".. .la planul . gradul 2: 16-300.!U ( gradul 1: 0:.~. ._ _ &auztt to..25 Pozitin U11lero-poslcrioari'i apexului caninntui indus II .. '_.. inc1uzia poate fi (Vermette ~i colab. tn·~t"'~f.~ (nanismul hipofizar.'<1r:> tY.~".'....i'i!':~"...24 Unghinl r= QIru n Iaec caninul incl us cu linia medianu 81 Fig.!incluziei de canin./I.....de ocluzie). " avitamino~(in special avlt~mi~p~J:?2.:. .... UZle.gradul 1: d~supra regiunii unde se afla 'in m~d normal pozrpa caninului.. ~ Gradul d~ severit~te a i~~]uziei poat~ fi apreciat si prin alte coordonate: l~ cazt1....I prllllUusurarea - di:stantei ' . Acelasi fenomen s-a observat In unele cazuri sub lucrari F....s!!l~ ..~ .g~ G disfunctiiJ.2S) ... .. __ _ Multitudinea de forme clinice ale iriCliiifei _dentare a condus la tot at§iea incercari de clasificare..._ .24) ._.. T~_~r. hlpotiroidism).- • I' usoara .distanta intre 12 ~i15 mm. gradul 2: deasupra regiunll prirnului premolar: I Q • inmm ....15°.23 Aprecierea gradului i 'nul incluziei.. .i distantamai mare de 15 mm.1 .~""". .'.) (fig..'-----"""'_'__ . 1 . factori tOXU::l..>~tice ca urmare a presiunilor exercitatede acestea. ..'. ...~..pana. .LenJ!9.... I 0-.. >" . 80 mica de 12 mm...boala ~¢i~I~:.p~m\~r. ~ unghiul pe care axul caninuJui 11facecu linia mediana (fig. - --" .".... . severs . '" . .. p'iJl'i h @ _e~tate!~~ . CLASDFlCADlK . '. o disfunctie a osteocla~efor care ar putea explica fenomed~til~ labio-maxilo-E~atine.JClce {raze X. .--~.l'lS f-iind folosite diverse criterii de clasi fl .. ~.. .distanta mai "" ~ medie . 1I'ru atunci _ cand ASIP'ECTE CLINICE..'.l'2...J '~- tentialul eruptiv se poate reactiva prin purtarea unor -aparate ortodontice pe arcada respectiva sau pe arcada opusa....Ii . Stivaros ~iManda!' au facut apreClen refentoare la: .. ~ & severit ate plllllUI'ocluzal a me ...malnutritla.. ~z ~...23) panoramica si reprez &\..n.. Fig.rahitj.~roame.. gradu13: mai m~lt de 30 pozitia antero-po~erioara a apexului caninuJui (fig. .pin punct 'de vedere 1Inl'.l9YI~r!lernetabolice. " . @-tulbur?irileneuropsihice)' ..~}.. boala Paget). .'"ierietice (sindrornul Down. ..I I Fig. . care. '. /<.Qigtoza ~idocraniana .~.. .~~_?~~e exista - .. :J!acto!i. " '"I 8." .

ivul adiacent (tig.. In functie de directia axului dintelui clasiflca inc1utiiJe in: . 'verticaIa favorabila conservator... -' . 'In mod normal. arte de at locu] sau norm'al (marginea bazilara. graclul 3: deasupra nive~ulu~ Jonc~un~l s~altla mai mult de Jumatate 'dm maltlmea cemen. Acestea trebuie diferentiate de "l!merot0e.ii" .mai putin favorahila. . d .26) . cu coroana dintilor erupti.meziala .. dar la mai pUtl~ e Juma a e 1 Ina1tlmea rada.. vestibulara/vestibulo-palatinala .). 82 r~QversW" . . . ..Ul1ll! .26 Jn~ltimea verticalii a coroan~lI~~un\u..~ -. "Winter tratamentului b} I!!l c. cheval".cu coroana situata vestibular.coroana dintelui incIus este deviata distal. ".inc1uzie in clasificare po ate f realizata dupa Iocul in care sant descoperiti dintii lnelusi . condilu mandibu ar. radadnli.. fosele naza e.t . wi t d n cement. oblica .situata intre rlidadnile' orizontala . evolueaza germenul dentar.dar .1.2? Grodul de suprapunere peste rii~tacilladintelui adiacent gradu14: deasupra apexulul.~ c'l inaltimea verticaUi a coroanei caninului m raport ell r inci.care detineste situ~l\f1 unui int care se formeaza in alta..i 83 . . : . l 2.dinti anastrofici . J)I! Zf o alta radacina orientata distal. neajungand insa la apex..deasupra nivelu1Ul joncnunn smalJgra du . BOelUS.cinii..~. £). fig.. " . adlacent ..3. .pozitie denumita ~i .C\:I dintele "l"Y" . iar radilcina orientata spre palatinal.dintii se pot gasi la locul in care.iunii celui de-al doi1ea gradu 1 3: d easupra reg premolar. w " .. san la distantS. .'_ _ _ gradu\ 1: sub nivelul jonctlUn:1 ~millt~c~!?ent.. tot in limitele procesului a1veolar "incluzii ectopice". Fig. etc. iar ems in:rn-nmi .coroana dintelui indus este deviata mezial ' ~ distala -. t- . cu coroana orientata invers sensului de eruptie .

. consist'entii dura.) (vezi capitoluI ..i aspecnil morfologiei ® >. ? 1) Fig.~ vestibularizataa coroanei incisivului Iateral-seperiersi ..e:~sy~. lateral prezinta 0 disto-inclinatie accentuate.prin tnc1inare torsionari i': mortificari":ale:' a1' ilory~o. (l}).i~$ .'-.:... il. se pot fol~st mm.~?~ '1flmslvul .': me">..GeFOnaf4te-.1 .demU:lrepasit."".. " ..se~n. 2& Radiografii retroalveolare .~~ul_t>.g 'j coronare sau/~i radiculaxe: .In inyluiiile severp..vestibul ara.' ..DBAGNeSTICP(JZJTIV· . . ". '. 85 ~~ografia retroalveolara.a . incluzia dentara se descopera cu ajutorul examenului radiologic efectuat p~ntru alte afectiuni). ::: .-: }'t.:> we de sprn.'.-J_~~~J:!Llt(-.'" . il :~.: prezenta unui dinte inclus: ' .l}lp()t#. h?.rotapa '.'.' .:. '.< ~ reducerea"spatiulufpe: arcada saLl'chiiiT. E[ocese inflamatom ale m'tl~s{):J:--·''PeFl. .tara raspuns terat:eu?~.J>\)J.:. fie radiografia 'cu film muscat (fig29.. a: ~uldinte' : i~:t_19rmal~~" oJ ~ uneoriexistenta un:U1S anu. nu of 'lnsa.permanent. .kr. care>3i~pureau' .~~. ' 84 radlOgrafia excenntca.-~t .'" ."~~~hidereal completa a acesnna..irigata. ~~~~O'~~£lPenul lui de eriipti. ._.~ "f.'"' :. ':m .I:n. " . . incornpresibila.fumizeaza in cazul inch~?:i". care presand asupra apexului ~ incisivului lateral determina bascularea sa cu varfirl radacinii !'' :J:' spre mezial ~i coroana spre distal (acest semn se inHHne~te in 1:1' aproximativ 50% din c~~ri).j~l:"'~'~li!e-~:~:~ini.'...:""..~'' (j}).l '! ~f.&1\ ~ gingivo-stomafife.AQZ:lt~~_~. . .oah:~l?(a.iterll:Yml~ifQIW:~-9·-1iI't$"-i~~c. .-0'" " dentare date despre: existenta dintelui.~. P~ntru a pr~~a c~ordo~tele .... :~ //_. '.dintelui indus.'''.1i sa de . @>.t~ . gradul mineraHzarii san o-radul resorbtiei radiculare a predecesorilorte_mporari(fig~2g) r~ prezenta unei . .l -ti . .. se obs~ry. m~te tehnici radiologioe.p~t...> \QJ ta\}> ~p. sugera .''..:cu film intra-o.I ~ ~1 I JJ ~ .d. it®\~ 'uneona implant3:f~fo3:rtepUria}: . . .'.imagini ale unor incluzii de canini maxilari sa mezio. examenul radiologic este indispensabil (uneori. In cazulparticular a1 canmufw s~p~!:!lJr~~c. _":':'.-aL_inclllZJel . "prezenta un~rfistule cropice.aI Eo disting: ++9 radiografi~_Ee1!. In profunzimea maxilarelor~ eventualele inclinari sal) . sediul dintelui inclus.Dinti supranumerari").2. .' a~a~:sa~ chiaF?tot~~S . deplasari ..~ate are La examenulclinic. pozitia aces t'ui 8. datorata dintelui inclus In pozitie oblic meziala. !}Dintr~metodele radiolo~~.persistentatndeh. cat §i exofaciale.cons~cin~ cu ajutoml ei se poate pune dear diagnosticul cert de incluzie.~:i':.' patognomonic .'~..lOf1Q.dintellii t~.~. ..' eta.. Pentru precizarea nozitlel ves:ibulare sau orale a dintelui indus se folos~sc 'ft. relatia sa cu dintii vecini. ce ImpIica efectuarea unor radlografli atat endo-orale. Pentru a pune un diagnostic cert de incluzie dentara. earc'adaca dintelgi..1 Semnul lui Qui~tefo .tlrari~(>e. inforrnatii pnvmd localizarea vestibulara sau orala a dintelui incl~s. @'.@rerl cu·cai..t..~ existenta unut dinte supranumerar erupt· ocupan.

M~""y..~~ ofenae. ale aceluiasi pacient. direetie §i rotatie a acestora (fig.-.. Il a . cele mai . pr...~.se analizeaza prog- vecinatate (sinusul maxilar.~.. . stUdierea incluziei sunt: ""'. "im8gihea cefalometrica ~e..+"n~~I'\01'~ma '0 '. De asemenea. cu ajutorul teleradiografiilor seriate. ThJ.:. existenta/absenta dintelui..axului sau.adi9gr~ • este-un aIt mijloc de iri'S~stigare ~_""'fY\blu ~~... . . ~:. ~ ~:.-"'--...-.'. f'\. '. . Teleradiografia permite aprecierea directiei de crestere a elementelor aparatului dento-maxilar (prin calcularea unghiurilor pe care le fac cu pla. 0 n~' ..0 D forma coroanei ~ia radacinii dinte1ui mclus. odontoame.....' :~. . proiectiei uaui velum pe .-.Fig. 3-9)..._.:.~iAirectia. se poate aprecia eficienta metodelor terapeutice folosite. fosele nazale. in cursul tratamentului.J":_ . structurilor acestor elemente. . . plan.un. a . pe teleradiografie .- imagine ce rezulta' _rtiarita ~i deformata 'tata de obiectul real. . canalul CI mandibular). (Ui ..u~· ~ ..30) . unele cauze ale incluziei (obstacole in calea eruptiei). d~ ~:~L. .. .. gradul de dezvoltare si de evolutie a dinplor.stere-zultatUI ... respectiv posibilitatile de crestere sidezvoltare 1n raport ell varsta si sexul. nurile de referintl). folosite pentru. tulburarile de dezvoltare cantitative.~~~~~~ ~rupra'ambelor arcade.30 Ortopantomograma -inc1uz:iapilaterrua a caninilor maxilari 1:'_" . pozitie. .o~~ea.~nor in vedereaprecizarii unui diagnostic de tirlomalie dento-maxilara. . 86 adamantmoame" focare nosticul de crestere.In practica se folosesc 3 tip~ri de teleradiografii: de fatal axialli. prezenta de formatiuni sau leziuni ~sociate (crusturi folieulare.. de ritm.. ve~ml.-. de profiL " . .. informatii utile cu pnvrre la: ..' rapoitUfcu . (fig31) 87 osteitice) (fig. \:I • pozitia dintelui in os.

de vecinatate (fig...) normala san supranumerari) (fig. :._~. ". .detalii grafice de exceptie.3J) 88 computerul din cabinetu~' st?lD:ato1?g1c.' .. tehnicile clasice. :rm..... • d procesele computerizarii..' """ . poate determina localizarea exacta a dintilor inclusi (din sena dat fiind pretul de cost foarte ridicat. posibilitatea de madre a zonelor de interes.oQM:I.e1.-iu(N)....~~-imUi o· ~. ~:~ Imaginea radiologies digitala -:-. informatii . '" . in imediata vecinatate a canalulni hazo-palaf. pozitiei sagitale (D) §i a inclinapei sagitale (E).1 !.32) ..L. 32 Tomografti computerizate tridimensionale.. 33 Tomografii computerizate axiale ce prezinta mclttzia Incisivului central (I) si a caninului superior (C).. 89 nu sunt lnsa Ia indemana pentru majoritatea pacientilorno~tri Aceste din urma posibilitat] de investigare radiologica . utnli ..!l..-. se. beneficiaza astazi ~ide: ....'ann'" Radiodiagnosticul stomatologic... i I 1 canlli·-. ~~YlZl~a o rtopan torno grama computerizata ···"~. . etc. P: . inalp.. (dupa Kee-Deog Kim:}i colab.. periapicale-sanpaaoramice. anterioara (a) ~ posterioara (b). ."~"'att-""~a.. ~rezinta asp~cte anatomice de exceptio ale oaselor. Fi~ .'..nili incloziei (F) (dopa Gavel ~1~) ..J. . folosind Fig. prezinta multipl~ avant~j~_fata de acestea . pozipa cani:nuIui (C) §i rlidkina dilacerata a incisivulni central superior drept :inclus orizontal (dupa Kee-Deog Kim ~icoIab. §! ~:o Tomografia pentru dintii inclusi ectopic. sunt Fig.."1$. ~:~ Tomografia computerizata axiala ~.. .carenu computerizata -: ~dimensi~nala. orto~ograma (B)~ Masurarea pe teleradiogc.c. .) unnannd retroa:lveolare ocluzale... . .-baza J.i'. dintilor. structurilor ._.adauga. eu ajutorul unui ~oftware de analiza volum~ca.. . .

tPd. necesar evolutiei dintelui i~clus ce se po ate realiza fie l!Iln rnetode conserv~toare (eu ajutorul C)Obtine~ea§pati~\ui . aceea a spatiului imposibil de obtinut prin mijloace conservatoare.~¥. AstfeLexttactijk: cazu- ae U lri Uirgire plecand de la "necesaru pe l-a stabilit apreciind diferenla dintre perimetrulexistent si eel necesar al arcadei dentare..~ ..i~ .eaSta.ii·.. fa: amentu orte ontic al dintilor inclusi cuprinde. acestea vizena : 0 .e)'f. Ideea de a extrage tin dinte sat'litos'-i.. a. 'lmpune e5Cftactla...""""'''''"L~~~~'''''' .. terap a 'un . ~H!li~e:a .""""'_""""'_'""""" .. lini eli ne. atunci dindpe arcada este ne '.. .L. u mal mare de 5 mm ac. ~~~~TIVE TERAPEUTICE ..poZ1·ti bli·· : tendinta de a depi!o.: El est¢ -de parere ~.ri~genefal ~iextractia'in tratarnentul incluziei dentate in particular raspunde unei nevoi majore.. ".. ell ..~~.'..o c-orizontala.Iiinti 'pentru PEuinti chiar ~i astazi.e. . Optiunea pentru una din aceste dous postblUta-p se ia dupa analiza a cazului.n.. Fig.mtlior unele SltU~tll 'in care pozitia intraosoasa a dintelui 90 sEa. aparatelor ortodontice)..~te § pri vita ca 0 mutilare.. -un-'luGru...' . 'EXtfaCl12rm"ciriod~'e:..gIle. bi_Rd1l-~ @lcag....34: Ortopantomograma . cHnidi ~iradiolQgi'cll.caninul inferior stang iti.riX:tractioniste). genenll 3 etape: In t .~.~ a me ana 130 care indicatta terapeutica a fost exirnqia W '" " .

cu .e~e~te, eel putin estetice, ulterioare, Ca accidente este pO~lbl1a l~area' pulpei dentaresau fracturarea ~ 0: .: incizale mat I 1 "" rgnnr . ,.... ~ ~s a pacientu tIn~fl c~ camere pulpare mari. Din aces,.te mOtiv,e ancorar::: trans'tisulara a devenit istorie. . - 'ti!!ctorarea prln .. col~re~.\ullor accesorii (bracket, butQj;i'. Astazt sunt tot mal rar folosite metodele clasice de ancorare, ;;.1
.~ ::: deoarece. a aparut P?sibilitatea aplicarii pe coroena di!~.~ inclus, ~ ~Jutoru1 ~lnW m~teriaI- compozit, a unui bracket ~ buto~, pnn ~ermednJ1 cart1!a se face tractiunea, Pentru a 35 putea r~lZa co1alu~e~e necesar.sa se realizeze 0 foarte buna hemostaza; altfel exrsta riscul despnnderiielementuiui eclat .(1'10''''' .\"'~ , _;::,.jJ"

bune, dar este nec~sar un sacrificiu mare de substanj:a den-tal'a

.

.

extremitatea dintelui, iliir;Jnunele cazuri: 'd_~.' '-'.,""""., carltul fiind nevoie de reinterventie chtrurgicaliL incizala si tayanul

",;"",.,~r_",._,,

camereipulpare. Arrcorarea este 'slgura, , -COmponentele orizontale ale deplasarii se realizeaza tn conditii
92

t~qronar

ancoraretl transtisli.ar~ _- }!i~~p~!n~ grin.sa1Weall~~ sltuatla Jumatatea"dUitante1 . dm~~ margtl~

_.

Fig,35 -Jn~isivcentral su,""";or 03_
r-'

t~ . 1 . al- . " orep in me nzie m tl:i §l ancorarea Ini prin colni pentru tmcfiune ~ aliniere .
A

93

TRANSMIGRATIA

yNTARA

Despre u{c1uzia dentara se -afirma, ~i de putine on, 'ca nu s-a scris mult §i in consecinta totul. Particularitatile de evolutie intraosoasa a caninilor inferiori oontrazic cu tarie aceasta afinnati~ .: Asa cum reiese din cele anteprezentate priritre dintii interesati in incluzie, un lac speeial-revine caninului, mai
frecvent caninului superior; Iipsa eruptiei caninilor inferiori fiind un fenomen destul de neobisnuit. . Un dinte neerupt PO~ ramane intraososjn aceeasi pozitie . sau poate migra 'Ja distanta fata de locul In care s-a format ~i

DEFINITIE~ P.ARTlCULARITATI.

dezvoltat; dar de obicei, ram§ne de aceeasi parte a arcadei. Cani-

'e~~~~'~ . ':..:'..."i_"'-. F'10';) ""6 - "-."n suoenor stang aflat m incllm. .....1<1~ '-'<11..... r--,! ..__ ~ ...... ~lterior prin col~ la care s-a apl1Cfl~.. ..,
• • " 4 ~,

.radacinile primului molar de partea oPusa (Carnilleri).(£g.37)
."

nul inferior permanent este singurul dirite care" migrand intr.aosos, trece dincolo de linia medians; 'el are. mai.adesea, un traseu ·v~bu1ar. trece de ri.dacinile incisivilor ~i poate ajunge pana la .

eel

.

< . .,~';:~~')' ..
.
• n', .... ,_.,~

.

.. """"J.,111·1'I8: '. ~'l1"""'"
0-,
•• - •

I
s

•:~

l:'

';

..... .;; ~ ~

... ~-;:r;~~~~~~~~~~~

....... :

Acest fenomen ·a fost descris de Nodine. studiind craniile preistorice. Thoma a fost primul care a studiat anomalia la pacientii vii Mai tarzi~ beneficiind de ajutorul radiografiilor . panoramice descrierile au devenit mai frecvente. Primul caz de •• ransmigratie" a fost raportat TIl1951.de t catre Bluestone > dar termenul in sine a fost introdus abia 13 ani mai tamu, de catre Ando §i colab. Tarsitano §.i colab. au definit transmigratia ca fenomenul prin care un canin mandibular,

"

Fig,37- Cenininferior drept en tendinji Is 1:ransnrigrap.e (foto dreapta) §i transmigrat .complet dupa2 ani (foto ~a)

94

95

neerupt, traverseaz;a linia mediana. .Javid eonsidera termenul de transmigratie potrivit dear pentru acele cazuri 'in care mat rnult de jumatate din dinte se afUi dmcolo de linia medians, Joshi extinde termenul pentru tendinta caninului de a trece peste sutura mediana a mandibulei considersnd aceasta tendinta'mult mai tmportanta decat distanta parcursa; distanta depinde direct de momentul examinant dintelui aflat in procesul de transmigratie. CaninH migrati, de obicei, raman inclusi. Rar, acestia pot erupe ectopic, pe linia mediana sau de oealalta parte a' arcadei, Au existat cazuri in care dintii tfansmigra:ti au erupt pe arcada ~i au fost confundati cu canini supra~~,~l;i Caldwell si Bruszt au adus dovezi- neurologiee iefer-itoal1e':aa. ·f~tul ca dintii migrati s-au dezvoltat la distanta 'fata,:d~'?l~fil~J:I"'f:1aFeau fost gasit1. Concret, 1ncercarea de a extr.~$e. ~.- dinti, sub ~ .anestezta nervului alveolar inferior de.If~~~'n@.~"'·au fast. gasiti, a provocat durere;' aceasta .durefe~':a"'-cea:ir-o!!ata eu anestezia nervulul de partea opusa, Acest ,exl'eNment .a eonfirmat originea dintilor, care ~i_aupastmt?-j;IiIe~~nitiaJa .. Mat mull, desi au fost gasiti doi canini deaceea~i parte a arcadei, morfologia lor diferita sugera~faf)tul,;;:e3;<~apAf.tm~.au aceleiasi arcade - aveau imaginea In oglinda· In fenomenul transmigratiei se pare eft este mult mai frecvent imp1ieat . caninul inferior stang dedit eel drept. . . .De asemenea, la sexul fernirn~; e~ist~ O'-pfediipozitie mal mare decat la eel masculin. Expllcatia poate fi In legatura ell faptul di in serviciile de .ortodontie pr,eda,minij. :p.ac-i-entii de sex feminin; acest lucru inf1uentand si reztiliifef&-:-SftTI1ilto't
e,

(Thoma F· dler . A . Greenberg -?i Orlian, Wertz _ au fost raport'ate1eca zuri ~-.lIJi1g, ~I .I . in carc~nmutran~ml¥Tat ~e Inconju:a~ de 0 radiotransparenta, asema~ natoarelui unui chist,. Si Al-Waheidi a sustinut faptul ca c. '. <. II l rrecventa carnnu U1 t~ansm~g~at este .lnsotit de 0 leziune chistica ~i ~~ · prezenta 1 chistului m apropierea coroanei cani nul ui facilitneaza ~. d . 1 proces~ e migrape. Est~ hlTeu de .spus daca aceste conditii
o v
0

- tumorile, ellistun-ile, edontoamete,

patologice sunt res~onsablle; de transrnigratie

sau daca sunt

~i etiologia acesteia nu sunt tnCa pe -deplin'-cu'noscute,

Mecanisffiul

ea~va faetori pot fi nnplicati ca. responsabiH; pentru 'fiecare existand argumente pro ~i contra. Mentlonam ca'discutia lor In text este aleatorie, accentuind faptulca llu exista factori cauzali specifici ai acestui fenomen.
96 '

cons~c1l1te~le acesteia, Refentor la chist acesta, este di pV '. se stie •0 le Z1Un~expansiva ,,~ consecinta este mult mai probabil . in 1 a cum ~"!.. • ~a irnpiedice m!grarea dintelui decat sa 0 faciliteze, In plu;-nu ; toate cazunle. rap~~ate leziunile de tip chistic insotesc enorn~nul transmtgrattet. Shapira ~1colab. au deserts cazuri de transn:lgrat~e asociate eu odontom, sugerand ca pozitia anorrnals ·a canmlll~t. s-ar datora existentei odontomului. Odontoamel« pot ~ pn~lte d:ep~ cauze, .ale tulburarilor de eruptie fiind descnsa 0 Imbunata~r:conslderabila' a pozitiei caninilor asociati ·ell o~ontoamel dupa indepartarea acestora. Totusi este posibil ca ~ . ctul ben~fi.c sa ~e ?atorat extractiei in sine, ca 111 c~zuJ , cammlor.ectopl:1 maxll~n, atunci cand se Indeparteaza caninii ternpo~n sa~ <;a?d este descoperita coroana celor permanenti. - pa_rti~ulantatl ale .for~ei de eruppe a caninulu! - Ja~id. J oshi ~l S~e~ye sUS'!:1TI faptul ca responsabila de fenomenui t~ansn~l1hrr~tlel p.Qate.-fi 0 fOrJa de veruptie excesiva ca intensitate ~l de~anta ca ,dlrectle ce ghideaza caninul catre sutura medians " ensa a ma~~lbulei. Acest !ue~ pare aproape imposibil a~alld ~n vedere :~ m mornentul In care, caninul, l~i 'incepe evolutia mtraos~asa 10 procesul eruptiei, mandibula .este deja fermata ca os, eu sirnfizele complet model ate. . - morfologia c:a~inului. inferior - configuratia anatornica oa:ecum ta . 1 acaninului inferior fata de c e 1 super_. deosebita ... edt' .' ior VI • e~ ia pr:n" ungirnea excesiva a coroanei ~1 forma s~~ cornea rep:ezmt~ un alt element de discutie In explicatia ~~~o~enulUl (Ja~]d Joshi ~1Shetye: Afirrnatia este lnsa discu-ta: a , eoar~c: ~l ~remolarul al doi1ea poate migra la distanta .considerabila, desi nu are aceeasi forma conica. '
v J

97

_ .agenezia dintelul adlacent - Vichi ~i Franchi. au aj~ns la conc1uzia ca azenezia mcisivului lateral poate favonza. mentmerea; caninului tem~orar ~i ca excesul de spatiu p~ cada duce !a 0 . eruptie anormaUi. ~i aceasta ~eo~re~~, ~a m~Jon~at~a"caz~nlor,. au observat vestibulo-incHnatm inclsivilor inferiori, rnclinarea, axiala accentuata a caninului neerupt ~t 0 largire a simfizei mentoniere pe sectiune rransversala, Studiind ulterior devie::a caninului neerupt de la locul sau de forrnare, catre 0 _P0Z1!te: . orizontala ~i migrarea lui prin osul ~~ndibular: au ~Juns. 1~. concluzia di. acest. lucru poate fi posibil numai daca exista spatiu sufident in fata incisivilor inferior): D1naces:e :n?tive~ autcdl apreciaza ca aceste elemente respectrv absenta lnCtStVU1Ul lateral, vestibulo-1nclinatia incisivilor ·mfeFiori'~~i'··l~gi'fea. sirnfizelor joaca un rol important In procesul t~s~tgr~t'Ie1. .. Daca absents tnclsivllor laterali poate fi ~~~:.m~n~~?r: ca

a:

- fractura de ,m,,~mdibuli - Mitchell , Nixon ~i Lowley au raportat ~azun m.. ca~e eleme~tul cauzal eel mai probabil responsabil de POZlt1a mtraosoasa anormala a caninului inferior a f~s~ fractura ~e man~ibul~. D~~i asocierea dintre trauma si pozitia anonnala a. caninului ar putea f 0 coincidenta autorii considers ~ifractura poate detennina aceasta anomalie in traumei ~i traseul liniei de fractura prin alveola caninului Ranta, intr-un studiu despre efectele fracturilor de maxilar ·1~ copii, asupra dezvoltarii ulterioare a .dintilor permanenti, contrazic a.ceasta supozitie sustinand faptul d. dintii la care formarea radaciilii a 'inceput inainte de mornentul fracturii vor

functia de pozitia de dezvoltara a caninilor In· momentul

ca

avea

·0

eruptie normala dar. vor prezenta riidlicini mai scurte

factor favorizant al transmigra1iei, vestibul0·-!nclinar.ea ·m~slvt1or inferior] si largirea sirnfizelor sunt mai degraba. cb~seci·nte ate

decat dintii contralaterali neafectati,: Acest .lucru se datoreaza modificarilor vasculare pe care Ie sijferli pulpa dentara. Nici I:In dinte dintre cei studiati riu a prezentat o cale de eruptie

deviata,

..

.

mizratiei decat factori deterrninanli. ... _ pi:ell"derea plrematul"a a diotilor temllDrarl - An(io ~i colab. sllgereaza ca factori etiolog1ci pcs·ibl-l4--<pier..derea-;,p.recoce,-:a dintilor temporari, ~l-n special a caninilcr tf::mporan. Ext,ractl~ Dre~atufa a caninului temporar se practica in. unele ~ltuatll ~entru a corecta eruptia ectopica a caTilnuluidefinitiv. 1n p~us ~azuri cu cani~i· aflati 1'n procesul transm1graljel··s~··gasesc" si-n situatia 1n care predecesorul temporar este prezem pe arc!da. , fI3~r!lii3tell!ta pe arcadia a caninilor tem,o~l" - este, m. fapt, a ·consecipt~ a lipsei de rezorbtie radicular8- ~inu are a legatu~~ directa cu fenomenul rnigratie! anonnale. Conform acestel
o

lpoteze.in toate.i . .' trebuie sa. se dezvolte acest t-l.p.·

.anom.al1!~L<lU.,.J .
.+ •.

contrazice acest fapt. .,,' _ inghe§uiR'ea! sp~ltierea deotara e= ~1 rolul mgh~~U1~l1 !?1eel ca a al spatierii in- etiologia can~~ilor aflati !npozltl~ mt:aosoas . anormala este greu de stabilit pentru ca rransmigratia a fast semna]aHi in arnbele situatii. 98

-: pozifja. ina:lti de formare -~mugurelui caninului - AlaejosAlgarra *1colab. sustin ideea cli mugurii caninilor sunt localizati lao distania mat mare de locul normal de eruptie decst mugurii altor dinti si-n consecinta sunt susceptibili a f deviati pe traseul eruptiv mai multo Acest lucru este adevarat pentru maxilar, In ceea ce priveste rnandibula, ipoteza capata mai degraba aspect de contraargument. . - po:zitia srnon-mali a mugurelel dentar - Kaufman ~icolab. considers ca.transmigratia apare ca urmare a pozitiei anormale a muguretui dentar inca. de 1a formarea sa ..Totusi dovezi1e arata insa ca dintele se formeaza pe locul sali normal ~i migreaza ulterior. Greenberg $i Orlian au urmarit pe 0 perioada de 30 de luni transmigratia unui canin mandibular stdng, neerupt, care a ajuns intr-o pozitie orizontala sub apexurile incisivilor inferiori desi initial a fast in pozitie normals. Howard, Kerr ~i Wertz au raportat ~i ei cazuri in care canini inferiori asezati initial

normal, s-au Inclinat mezial ~i au inceput lungul incisivilor, apatent lara nici un motiv.
99 .

·sa migreze

de-a

--------------_

............. _=-'>

f!~

:10 cu planul mediosagital nu migr~ peste l~a.. cei care fae un unghi cuprins mtre ~O §-l?Oo de obl~el s: suprapll~ ~este ea si 0 pot depasi sau nu. dintr-o parte in alta a arcadei..alte anornalii dento-maxilare ](Jl sau dentare izolate asociate (ectopii.. nu de aspectul transrriigratiei. - Fig. 'Aoeasta sugereaza in mod eronat. ~ bine evo~utia anormala a dintilor~ inclusiv jransmigrapa §1 se bazeaza pe 100 altele pierderea precoce a acestora.. rntre ele se detaseaza ca sernn primordial absents de pe arcada a caninilor. Acesteia i se pot alatura._.. hipodontia ~i ectopia palatinala a caninului superior.a grupuJui incisiv inferior ca urmare a evolutiei intraosoase vestibulare a caninilor inferiori aflati In procesul transrnigratiei anodontii ale incisivilor laterali sau ale premolarilor in feriori InghesLliri/spaperi dentare . pre-eruptiva.. iur portiunea apicala stimuleaza apozitia osoasa. Kef ~i Wertz sustin maj_oritatea cC~nilo: tr~miS!~E_.~ in pozitie~bli:c orizontala..ell transrnigratie bilaterala In asociere cu. intalnite In disostoza clei do-crani ana. _ 0 mlbarare regi_onaUi a foli~_ulului dentar ..38 Ortopanto~o~a . controlul eruptiei foliculului dentar.... Si caninul maxilar poate suferi 0 migrare atipica. inch.. ASPECTE CLiN9CE SIIRA[)UOLOGllCE -Semnele clinice obiective datorate transmigratiei nu sunt multe..lndelungata a caninilor ternporari.. iar in particulare ... medi~. .. dintele va migra pe acest traseu._- . .acestei ipoteze yin ~i cazurile in care apar tulburari de erunue ale caninilor inferiori ce arnintesc de anornali ile dent<lre..Jl -Interesanta ill acest sens este observatia lui Howard referito~e la unghiul pe care it fac caninii :h~ru~p..tnghi intre 50 §i 95°depa.... Nu se poate stabili insa ell certitudine daca exista interrelatii intre dintii' transmigrati ~icelelalte anomalii cu determinare genetica precum caninii ectopici. boala ereditara in r:"ire exists 0 disfunctie a osteoclastelor. 'Ace~sta teorie pare a explica.factorul genetic ..-. hipodontia..ci de tipul altei anomalii numita transpozitie (vezi capitoJul "Transpozitia dentara"). ~----.~ .. 111 unele cazuri.-..aceasta ar duce la 0 disfunctie a osteoclastelor cu _ formarea unei cal anormale de eruptie... in sustin. lnsa.c~ planul mediosagital §i care conduce sau nu s~ie transl1'llgr~t!e." ....... Astfel daca acei caninineeruptt fac un unghi mtre 25 §o1.. ..Peck incrimineaza rolul geneticii in etiologia acestei anomalii sustinut fiind de cazuri.. 3_8.rmeaza un _traseu -_ mezlal vestibular... '> 0 observatiile lui Marks ~j . la nivel molecular all observat ca portiunea coronara stimuleaza rezorbtia. care face culinia medians un unghi de 90° ~ aetivarea anormala a foliculubii _dentar --6£-eenberg §i Orlian. alte semne care pot {llS0P anomalia sunt:_ inclinarea vestibulara accentuata .!Jese aproape intotdeauna linia moolana{fig. dinti supranurnerari) . Pe Binga acestea. tar 001care r~~e~ ~n . ~.. persistenta . -... hipoplazia de smalt. anodontii.-canin furerior drept.) . .Schroeder) care studiind initierea si .

~~lca1al intraosoasa a camm lor nu anunta fenomem:fh~. mezial sau distal 'rata de caninul contralateral. iarpentru 0 evaluare corecta ~iexacts.39 Clasificarea caninilortransmigrati in f!. caninii transmigrati sunt surprinsi 1n pozitie oblica sau orizontala. vestibular sau lingual fata de dintii anteriori.stantaparo. &ll ~ipu' 5: '. idee sustinuta ~i de Sutton. sub apexurile ineisivilor e !ipu] 3: Can in in eruptie.. 'l1entru! a strabate profunzimea csului. Stafne a stabilit faptul "eli itltotdeauna migrarea are In directia coroanei. dep?~ind-o? aju~~a~.ro~ . caninul a migrat partea opusa. -coroana situata pe aceasta.· ~xul Iurtg situat pe linia rnediana.3) este inca present pe nrcadli (dupa Mupparapu) ATITUDlNEA TERAPEUTiCA Avand in vedere pozipa mtraosoasa (majoritar semiorizonta1a sau orizontali) a caninilor migrati. radiografia i de tip ortopantomograma ~i radiografia ocluzalii ofera conditii] foarte bune.~p~a -. . Astfel. sub apexurile premolariJo~ sau molarilor de pa~eaopusa.ola~nl~r ~m hemlarea?~ contratatern1a ..~€Ct':l~eI i ..ana tl1apr. . Putem spune asadar ca fenomenul transmigratiei este su~ influenta directs a reactivitatii individuale.~~. functie de pozitia pe arcada in mornentul diagnosticarii..ortlrruateral. . ·msrrta~ un pacient de 30 de ani un canin migrat p. Pentru a stabili -cu certitudine ] diagnosticul acestei anornalii.Canin inclus orizontal Ianga marginea inferioara a mandibulei. Acestia au observat ca mai rapida Inainte de formarea radacinii. '. ca ~i densitatea suturii mandibulate. Si totii~l:·'cfim-f:. ~eptull p. Mupparapu a realizat 0 clasificare a acestora 102 caninilor inclusi. AstfeI exista 5 tip uri de transmigrane .8. 1ncercarea de a aduee dintele Inapoi pe Iocul sauinitial de formare este eel putin la aceasta ora.. 1'n unele situatii. ml~catea·tan·inului Fig. sunt necesare Ta:di~~~~~. care au urmarit. : Pentru a' determina viteza de migrare tntra""OSoasa . Tipul 4:.rem<?larilOI~au ?. la aivelul camnuluCc.opierea! incisivului lateral de partea opusa.a! Referitor la sernnele clinice subiective.e msa.!~ . In ~are pozipa ap. Howard sustine ci dj.!. iar m alte situatii] pozitia lor este complet orizontalizata. iar 1a un pacient de l 8 ani~ un canin care ajunsese pans. un caz ' transmigratie timp de 6 ani. vertical. . distanta apreciabiUi parcursa. i Cele mai indelungate studii din literatura sunt cele ale lui Ando $1colab. . ~btdiul de eruppe. doar o solutie terapeutica eu caracter pur 103 . n:m pu~m. examenul radiologic este absolut i ·lndispensabiI. e Tipul 2: Canin indus orizontal langa marginea inferioadi a mandibulai.f3. Studiind mai multe cazuri de transmigratie a canini mandibulari.cu.:~:~~?l? :~. .mctie de pozitia acestora in momentul diagnosticilrii ( tipuriIe 1-5) caninul temperer (8.Cariin. e. pozitia sa . eu tendi:nfa .:~ 'CU: inaintarea in varsHi decl eu timpul pe caf.~un:i s ~ltuatll. Semne subjective precum I durere sau presume pe nervul mandibular datorate transmigratiei I nu sunt citate in literatura. ..tl:el. mezio-i'nclinat pe !inia medi~na ..majoritatea i autorllor sustin ideea ca transrnigratia este asimptomatica ~ica de obicei este descoperita IntampHitor.de a treee del linia rnediana sau chia. liD TipulI: Canin aflat in pozitie oblica. 1 I I .(fig39) periodic. la un pacient. In acest timp.1Uffa:·~~"..

.!~)Jfi. GIl dinti lor . eu 2 coordonate.' caninii transmigrati.1]?:ari in cazul <?~p. .adu-C-hea. . Extractial~i gas~e~ndicatia'1i'lajora mal.'succesele sunt mai :. ales In situatiile clinice cu inghesi..dlt caninul. Si totusi.teoretic. La acesti pacienti se recornanda radiografii seriate.itii ale dintilor vecini. 1a care s:-apraeticat extractia ~ia fost pastrat pe arca.are indicatieatunci canddintii neerupti sunt asimptornatici. l' 0 transformare '" ·In cam} In chistica a foliculului.40. ce poate f .~~~"~t mal sunt cazurile ill care eXista:' presiuneresorbtie asunra dintilor. ell 0 inclinatie redusa fata de linia dincolo de zona incisiva opusasau cand.transplantarea . " . Ina1po.0~opantomogramA . . .. "dus-intors" pe aceeasi directie .rire dentara.. ". posibile focare de infectie. se pare c?. De asemenea extractia este indicata care se observa 0 lnrautapre a pozitiei sau '. (fig. Totusi. lipsei de spatiu.40 ~ifig.~ - sunt intr-o pozitie corecta l}i pentru integrarea caninilor in curbura-'arcaneL "Rata de succes a transplantarilor depinde ~i e stadiul de dezvoltare d a dintilor.3) e .caninnl mandibuler drept Inpozitir orizontala .. ~.:aGestuia pe pozitia corecta nu este posibila.io-CQmp.apexula trecut de apexul incisivului lateral . efectuate periodic.migreaza tI vestibular de-a Jungul incisivilor.. expectativa .u aprecierea reala a situatiei. atunci cand coroana dintelui . adiacenti. De asemenea.1 ~ ... ~d1J:~r~.Let.r1.ii~~~~~.eu apexuri :ra-diculare. pentr. 105 .~~5t:·:R ~oll1tieyulimite. pentru caninii transmigrati pot fi luate In discutie cateva alternative (posibilitati) eu caracter terapeutic: III tratamentul ortodontic ~ tratamentul ortodontic oeste recomandat pentru cazurile.d in'4itjyii . extractia .din considerentele antementionate extractia .mr. . -. atunci .~t. .ca-ntl"nxam. Poate f Insa 0 provocare pentru ortodonti -darn acceptam fenomenul migratiei asemanator oricaror deplasari dentare.mate . transplantarea .4'1) .incercata atunci can. care a lncepui -sl migreze medians. . .. Alte indicatii de irrterventii chirur104 Fig...enul radiologic arata prezenta unui canin rieerup( inclinat exagerat spre rnezial.adiacent.pa iriterventia ehirurgicala de indepartar"e a caninulni transmigrat ..41 Ort6pantomograma accl~ paeient la 10 ani dll. gicale asupra caninului mandibular inclus migrat anor- . In contact eu apexurile incisilor inferiori.mandibulari Fig. temporar (8..~ dintelui In pozitie coreeta 'poate fi imposibila diij' punct de vedere rnecanic.in care caninul se afla intr-o pozitie favorabila. cand extractiile terapeutice conduc la corectarea . .

.~.'·. Reincluzia dentara este considerata 0 incadrata de scolile franceza ~i romaneasca in grupa anornaliilor dentare 'izolate. timpu l m ·'L. pozitia lntrsosoas'a in care ·se . ..t la nivelul 'cantnuluimandibular. vestibular!.. 4....~~. Fonnarea dlUte~u.sc. a denurni acest fenornen. m~~···ad-=t. ~A . germans si italians.':~::. . .®1IV: ·~rlerit. de scoala germans tn -grupa anomaliilor monocauzale. TERMINOLOGIE. 1<1·«··1<. ...•. osului mandibular.a. din motive in. Pentru aceasta anomalie se mai folosesc sialti termeni. transmigralia este un fenamen rar e "mt~lnt.v.l 'are loc In .tpe. este eel mai folos1t poate ~i datorita faptului eli sugereaza ~isepara clar procesul de reintoarcere a unui dinte.•: . metoda tefapeti1XCa-.I. pre~zi~n~taf~ri..ecind suecesiv ·JW..Cl~C7 atipic de evolutie ($1 nu de fo~~~~..camnl~l • . ~~~i:re~ rnai normal are loc . .ill.' .n~w.:e1ectuun cazul transmigratiei caninulul ir\fer~pr.nd dintele s-a reinters cornplet in os. cu referire specials la una din teoriile etiopatogenice sau chiar scufundare dentara (Noyes ..I-P a mtraosoasa a . acesta devHoo· 'tl~r lara.. in t~fterela se poate opri. .'"v v 6 saxona) Biedermann.~. initial erupt pe arcada.. anomalie deeruptie.i)~" l€'[Uol. scoala americana in clasa I sau oricare dintre cele trei clase. anchiloza dentara (scoala anglo- '.de. Reincluzia dentara este rezultatul unui proces progresiv 7:... directia de migrate intraoSQ~ P~n..~. flmctiile sale.. 5.~lar.ii ' .q:d~.. pot fi subliniate cateva aspecte: . de neeruptia sa.sau poate ajunge la final" reincluzie total! .tr~eu~ inferiori at1~i in procesul . 2. FRECVENT A Reincluzia dentara reprezinta tendinta lareintoarcere sau reintoarcerea progresiva in profunzimea osului a unui dinte care a erupt. ' ' . tnfenon transmlgratl este . Pentru . in functie de contextul general dento-maxilar.litl~~.~... f'acand factorulmecanic care poate interveni in etiologic.?a neelucidate.d'nt :b . Din 106 107 . "1' rare' avand In vedere facton precum . O':-sutur~~~~ilttdl!Wlar.adoptst de scolile franceza. e desfasoara tr. eorespunde etapei in care sa atinge un.".• . In legatura cu transmigratia dentara. Termenul de reincluzle.~l~seaza~.~uiil~idree~a~l~~~.erOO. ~pe.alt.rettl~~de . el c • . . 'nu se pot !ormula niste concluzii general valabile'!}i foarte exacte. 1. ·. lmpuneo anumltaatttu~tne tet1.intoate etapele.'rff~l . 'corel~~~.... .~~M~~~¥~~.1fr:~if~mftei!!''Ge a rnotrv Capitolul IV REINCLUZIA DENTARA. se l'ntr-una dintre q aceste etape . anomalie: "dinte inclavat" sau «dime tnclestat" (Bouysson)." a.omonta a. transmigratia pare a fi un aspect partic. i'napoi in os. Literatura franceza mai citeaza ca. ~anif~ste. tnsa..t~'?~~~>t..:..c§. . ..a~d:"i.. . '·"""~-~""'ct1e p02.:P.dt.. id ntif 3.' . .P-. ~.~--:. termenii unani m acceptati sunt reincluzia dentara sau.~~asaA a caninului inferior... . .' v A fapt care.. terrninologie pentru aceasta .g..wU. ~i care si-a tndeplinit.~n9.~anm~l v ' 1~:a strict un factor r.".~..'.1932)._.". . DEFINITUE. un .".o:~."""".. pentru 0 perioada de timp.<cONCILUZU H. exact...." . mal.. Acea-sta ~'.retentia dentara secundara (prin analogie cu incluzia dentara sau retentia dentara -prirnara).·. maxi m ~i in ceea ce priveste eruptia.'".'::::::~:.""'t::s. ". parametrii normali. atingand planul de ocluzie.. iar de..c<. cum ar fi eel de reintruzie dentara (Jonse).reincluziepartiala ...·". es e meziala~i. specific sau...... . ma~lma '( !:pye. tll poate fi corelata eu 0 crestere . ". oerioada m ptuJ ..1ifU.

. E_redominant insa.de " .Rcincluzia..43 si fig. superior' stang . . ..' . iar frecventa este mai mare in zonele laterale (molarul de 6 ani si/sau molarul de 12 ani inferior) (fig..tID~~iJiiq!. nici despre cea relativtl -'¥ajoritatea autorilor sustine ca reincluzia den tara se rega.46 . apreciati la minim l' ail-dtipa.42 Rell1cluzie parti.r·:9U :~i . .ar (fig.alA. a molarilor trw. maifrecvent se --intaine§te fa "'moTarut-~-:-":mai'--''!Les il!ferior.S ~ 5'~ WCt'.J?.Wlwin este mai afectat..11 perioada dentitiei mixte.~~Jt~Meia. f~n.45 ~ifig. :·i!e~" ·.: : ~ ~i .:ab.la·. m:p(jI:iln'~ radiologic.clinic ~iradiologic 109 .Reincluzia partia1i a. Fig.43 ..42) mai far la l1~olarulI t~!np?r. caracterizata de' instalarea 4-5 ani 'lnainte.Fig.46) Un studiu pe 'populatia-din tara noastra din 1987 (Milicescu) aduce §i alte date despre reincluzis dentara ~i anume: momentul depistarii reinclnziei ..mtruhe~te foarte far. 108 Fig.Jfig.sexul .44 . .este mai ales 1.' .Nlln1icu f'am succesional (7. Pe ortopantomograma reiIl. .r~ frecventa absoluta. Fig..5 lara succesional §i8.44).w.:mml~J .~~tiii1.cluzia molarului I temporar .4S . totalA a molarului de-6 ani superior stanga ":'1.se~te Ia ambele dentitii... moleruluide 6 ani inferior stanga .~ punct de vedere at momentului aparitiei.Reiucluzia molarulniI temporar inferior drept ..lclu:tiIi"J~1:D. Fig. .rein.. In denti!ia permanenta se .29fAlib1n. $W tardiva.~~l.. de perioada fiziologica .-. . (. Literatura de speoialitate n'!l.if..cel ..poate fi · precoce.c~ te&.

•• ~ •. mandibula. teoria opririi' in dezXolt~r.~: parodontal a ~~Jl~~!f.1942. Oricare ar fi mecanismul initial de inducere a reincluziei inf~ndarea. d~~a se produce. Izard. Doiian. spatrrrntre d:nt1~ f. . " ' ' "nzonta1e ale.1m de 6 . Pe ' . msuficlenta crestere osoasa verticala._. ~eona tlullburaru 'procese. conform 'careia reinc1uzia de~tara este consecinta directa a . teoria anchilatica (Kronfeld.1u~a !. . dup~ oe a atins planul de ocluzie.. fixeaza si conso- sa » v la nivelul molarilor.-f.. Aceasta dezvoltare osoasa pre:a?!n . a fortelor masticatorH. ~i In consecinta funct:ionala. . .~dym la baz~ . 1 amra JUZI ea .t1y.ten4illta 'saapropie dintii vecini care se Inclina deasupra dl~tel~~~ ~up~ ace~~t~_ t~~e. Tgs6-... existand chiar posibi1i~tea ca factcri diferiti sa concure pentru 0 aceeasi forma cli.lh. . ~onforrn a~estei teorii.'.care 1'1 II. proeesul alveolar fiind. in timp ce In dentitia permanenta frecventa este mat mare la maxilar) In determinarea reincluziei dentare este yorba de 0 etiologie plurifactoriala. 0.'. .te..'~pli§. Si totusi sunt. Aceasta teorie i~i are "sustinerea In realitatea clinics. .§i~~~gltgIS.1972).~1!~_ 10r 8: dinti temporari. o. A~a~ c o~o.<t¢n(}menu:l de reincluzie orin ruperea 'echHibmhtr-fleFtn~k~' .PfO'(. ~~o-W).~·· .plan.Q .J:e_ .F~4~E.stran de tiD .etiopatogenia rsinoluziilor. producand eel mai adesea 0 enostoza foarte stransa. Too.utrJAJ.niea.iI. ..af.insotite de 0 reactie osoasa localizata ~t de traumatis.- (Boboc. ipotezele'etitfp~t(:}~{?Jt'$unt: @_ ETnOIP'ATOGENRr. l'n ~I2~. teoria tulburiirilor -. g!~~a ". " te .l ~"~'''lh-''''''''''''''':''''--.esel~~~'~~~I. verti~l face ca ulterior dintele ~ nu mai poata urrna maltart1e de ocluzie determinate de evolutia sistemului dentar. Cornponentele orlzontale al~ f~rtel ~.particularitatile reinc1uziei pe dentitil -:. Teoll"na mecanici{cea mat veche) .A.reincluzia apare ln dentitia ternporara mai frecvent /la.nlapt orin POl " ""(5]1nf 'c§.osteodentare ( scoala anglo-saxona -: Kr~nfeld. 'Ca urmare.'i:m.m. Aceasta toone. ~orta'rnastjcatorien~:s~_ transmite dedit asupra dintilor vecini C~~. su§. Brabant (1958). . un dinte. c!entare.. 1953)~ :..In mod normal membrana se interpune continuu 1ntre dinte si asa mcat. ln acest context.fortel YQ[ .sel?t~ infrapoziPe. :•. Cand un molar se g3. llO III .ttiaju9~~ll.e· la nivelul :eunctelor de _¥P..-~'''tIi··· . Dar can~ se produce.. Biederman (1956).~1 Aceasta presuiJUne 1~' masticatie ~~1 ~~. fenomenele par a fi intimleg~e m~l-'eu seama de tulburari sau partieularitati ale prccesulai .. p.'. _'."Bt~artt.. _' ~ <-.. Nu se '~e lnsa dadi aceasta denivelare osOasaprec:ed~sa~ este consecinta procesului de reincluzie.:~ Decha~meJ ~ilve!.11Ui:te[I1QQ.ild'"POfSfapara forte determinate de co . 11 i..e~~ ' .ria ancbilozei..I]..vela~ infundat.l101af1.. Biederman. ' .' nu intervine decst ulterior dupi ~pnre:cre~~l.un:~~tac~ l~terdet1tm: strans In sens mezio-dista1..~e." . in~irecte ~i mat putin legate de perturbarile resorbtl~i .etncl~e:~a . poate fl considet~ti perpendiculara.pw~~ ~. 'S} d~a~esc 'in plan vertical...I ot~' " tr~ os~FaIveolar:'~l ementu1 radicular.:"f.J teoria tulburanlor @_ metab¢11:smtf1trf~'4o~~~~a.exista .-"-' . f0arte frecvent.l95g). -.delli. ~~ . ~D1!apQz. Ia nivelul dintilor reinclusi. pe.. rQcesulul~ r. pe fetele ocluzale ale acestora.' - .0-' teoria mecanica (Vilain. nla~tica1Orii permanent. . . \nt1~enta' cQ~D. apar tulburari ale proces~lUl~dedezv~ltare osoasa a carer rezultat se traduce printr-o In4q9!:!emc.'(~rticala (Gluckman.' _. 'tg2t)).)or Ae dezveltare osos§a _1 este sustinuta de Gluckman (1942). Dedtaume:S1tv~t. -19~9) .arcada hdeaza conditiile initiale.·~':.ml!p. " offzontaUi. 1959)t· fapt.'111nfunda. t .( ~~v.~4~~t&~§j..kden:.oat~ pierde la un~oment dat capacitatea de a provoca 0 re~qle din partea osului..1.. ~ll!1 ~h~lce de reincluzie ~i in situapl in care.

in functie de gradul de reincluzie.deplasarea dintelui din-1irtenorul osului maxtlar'-datre t :?{'C\~A'{i. Cu cat anchiloza se instaleaza o solutie de continuitate genetic~..'\"\-4planului de ocluzie !?i . ~~:~..NICE Reincluzia se regaseste in patologia ortodontica sub 2 rara aT .eL. FORMECLI-..@'.' .sihif ini}. se regaseste $i la diritii temporari ell succesionali.ihCidenta reincluziel dentareeste:seri.0~ cu' maxilarul pana_la constituirea 4efinitiva a coroanei ~i_ inceputul rom1~rjriadlciifai~"" __ R .f. tale.''''.'Fam. succesionaluI isi urmeaza propriul tipar evolutiv formandu-si radacina.'.a. In majoritatea cazurilor.' d:plasari. fenomenul consecinta decat nu puternexclude reincluziei.ar. dintii. in timp ce vecinii lor continua sa erupa. ~971). dintele se retntoarce .l. .~ .:'i '~.epi~~1i~~r.Ul .. o e. asa incat..).lt cg.:. determinand .E . la eruptie.). Reincluzia insa."oc. avand in vedere faptul ca 10. de data aceasta co.t~~. 1n procesul eruptiei dentare pana la atinzerea e}{plutiei salt!.f"F~p~.~ ~.r~at'~.~so-ci"ati>res1unea':'difectii asupra dintilor $1. ': ~ t<:. Dupa lndepartarea obstacolului reprezentat de dintele reinclus. Ea apare insa mai firesc ca 0 tOMe 'ciitlice: reinoluzia partial Q cauzli a i-eincluzieL .sa existe undefect sau 0 lacuna. lpoteza este dificil de extins 1a dintele permanent. astfelinclinarea lor unul spre altul. Clinic s-a demonstrat dl acesti dinti raman ficsi." ca 0 parte din coroana dentara este vizibila. Odata fuziunea realizata. planul de DC uzie exista spatia variabil. 112 ' ." Daca disparitia rriembranei ar preceda rizaliza. contactul prelungit d·mtre cement ~i os rata fuziune este 0 ipoteza greu {i.. once rniscare de eruptie sau de alt fel. 'in rapcrt eu oasele maxilare..traurna~ocl~la.graba itll. tacand imposibila depunerea de os. devine irnposibila. iJ . ~cand mai usor reincluziile dintilor intr-un fel primul ..pIi0e6S.traseu al temporari Q\oSe.. fuziunea dintre cement si as pentru ca anchiloza sa se produca.la d.ul_membr.'C~\_j l~m:ld~tare). explidi. intre suprafata sa ocluzala si. ' eu toate ca presiunile ce. entitate bine conturata. la un interval de timp variabil de .pL2fl!rZtI:!l~.l!~l~p -(formarea ~1 infundarea CA. 'In evolutia lor.trebuie ~1<J"". potentialul eruptiv este abolit ~i efectele anchilozei sunt progresive.]J(Mrneste bine cunoscut.ved~~~:dHlcultati1ece mar. Este greu '~adar"de..:.luziHe'1ientare (retentiile primare)..t~Q.du-se 'astfel unei aritmii de metabolism. ' ramane m raR. care Hrnf. mai-de. ' Reincluzia partiali Este caraeterizata prin faptul a si reincluzia totala.~:1~:~~t~~~:) fntotli1ltatfanch11oza din. .AL.e. 2 etape distincte ~ianume: 1~~ I.sepio:dUcjn:d~iititia~permimenta sunt ell multmai mari d~llif teatemporar:a.P. facandposlbila reincluzia.p.ia' tulburariin{~tabiliisl~mBui IOlCal(aritmii de metabolism (Biederinami-j953)~tn ~64 nonnar>fn. _ Tem. cementul si osul ar veni In contact.u~.illiiiTI.::Teorla tuUmram prncesetnr eVORlIli16V€dentare ." 'niY~l.. pentru a !£~a mugurele den~~.~ mai precoce.S~g~~!L.Sunt sugerate ca posibile cauze ale anchilozei: .intii congeI!ita. premolarul i~i reia -potentialul de eruptie. ternporari. . cunosc. ell atat este rnai mareefectul negativ asupra cresterii osoase. ! . Dintele reinclus se afla in rapDZit! .!~. 0 solutie de continuitate la nivelul 'membranei..' eu at~ttriairilUlt ell cat nici experimentalnu aptitut:fi:~eterminatiL " Aceasta teorie. mal mult. aceasta datora. este greu de ' .dintele penna\ ~ nent reinc1us~u s-a co~st~tat instalarea fenom~nulul de rizaliza..". urmata de osificare ca ull.W~.Ei!ih~:'_0are p~ate expl ica anchiloza dentara la dintii neerupti \f6-aft. Aceasta t'eorie ..napoi in os. ca aproape toti dintiireinclu~i sunt molari ~(expu$i unor presiuni eel uzalemari) paresa~lf.i. ' n 113 .LCQ¥IQon.:..n. in aceste situatii.. d~~ Qj~.w I exterior.puteaexpl'iCasuccesionali. diJLt!fara ~cv. chiar daca este li11pledkat sa erupa.duoa ·hd.intrarea sa in functionalitate.~~~ Iii cazul reincluziilor.~l~i~lJ. urniinte'btocat de anchiloza se rnai po~te '.procesul de rizaliza membrana parodontala dispare in celedin urma. -a®~tat presiun~sticatorie. excesiva sail tra1:ln~~'od~~l~ carepoate determina lezarea locala a membraneI parooon-' . (Boboc.

gradul ssn .4& . ton care apare prin amortizarea :real-izata de membrana parodOntala integra. La p~ au mstrumen. Acest:tip dereinti-luzie.. $i in aceasta sltuane. pe langa infrapozitia dintelui. reincluzie totallt. ~tagoni~tii corespunzmori pot . Sunt si situatii c1inice in care dintii vecini nu au modificari de Inreincluzia parti~Ia. astfel tulburarile de ocluzie. ". Examenul clinic pune In In unele eVldenta. - temperer superior st§nga lD.ft. mal sonar. tie intAln~e in special la . . Care se .aS.48) : .t boiit:.. sunt inelinati spre dintele reinc1u~~n consecinta spatiul m dreptul acestuia este redus. este redus prin inclinarea vecinilor. radiografiile seriate (retroalveolara. nive1ul crestei alveolare. si 0 qsoara dwresiun_e $Pivjjhge? _1a nivelul rocesului alveolar fes ectiv.. in contrast cu tonul mai. mai intens. . oferind. Reiinclllllzia de evolutie.. dintelui de pe arcada totali tara sa fi fost La . In reincluzia tot~ dintele poate fi acoperit dear de fibromucoasa -sau poate fi acoperit de tesut 080S si fibt:omuco. de cele mai multe ori .. situatii.Reinoluzie molar I inferior dreapta §i molar II inferior staanga 1a acel~ pacient . ortopantomograma) sunt de eea mai mare importanta.. :~. despre Iegatura os-dinte. se observa 0 denivelare iar in dreptul dintelui reinclus total exista aproape constant ~pr:4l. §i despre relatia sa eu dintele reinclus. Fig.tl Dintii veeini. In special interradicular. pe langa filmulprocesului de reinc1uzie.. (fig.47 §i fig. etc..ton at de dintele anehilotic este m}ri '!/ifli'imt. " . 114 115 . date importante despre pozitie.asurzit dat de un dinte normal.. eel mai frecvent. ~~avan~d procesul de rizaliza de Ia nivelul radacinilor dintilor temporari aflap ill procesul de reincluzie. locul poate fi pastrat san. despre prezenta sauabsenta dintelui succesional.".poate palpa In profimzime f~taocluzala a d~elui reinelus (ajuta la diagnosticuI diferential) .: Reincluzia partiala se poate iittalrn'tif aee~"wbiect la unul sau mai multi dinti.. . interesand acela§i -atriie sau dinli diferiti. .ul este chiar in exces (spatiuintre dinp). iar sPap. ~..se caracterizeaza prin absenta extras In prea1abil.

datele obtinute prin anaJmJ~. clinic. corel at eu anamneza si examenul clinic) (vezi ~icapitolul "Anodontia") .~~~_~:=:.. pe care llO de :. comparativ cu una instalata tardiv.tr«'e:. c) aparitia unor forte anorrnal~ la nivelul dintilor inclinati care Ii. temp~!a~"~i succesionalul sau sunt situati unul lino'a celalalt.D morarillUlI1' .solicita nefunctional. .ehuie. daca')ii~~QngJ!ll a erupt ~i ~_lI! t:~ora. odata instalata.prin examen anamneza ~iexamen radiologic. "·t. 'in~ c'azuTln'dtiziilor se poate observa filrnul progresiv reincluzie. mtruzn posttraumatice totale .. ano onpe prm examen rad1010gIc care certifies absents dintelui.. de eJ<:lstentEC:Uhor obtnratiipe oricare-dirr-fetete=dlntelui ~ ~ . R~itK\lq~~'f)taIe4:r.de se . Daca mo1aml temporarsi succesionalul sat! sunt situati unul deasupra celuilalt. reinclus total. me UZ1a"~l+. Evolutia sa este dependents In' cea mai mare parte de potentialul crestere individual ~i de momentul instalarii.-· ~: certitudine alreincluziei dentare comparativ cu incluzia se punepe: . Printre consecinteie remcluziei se numara: .~~_~_.~ruziti!VpaR1iaHe ~nostieul DIAGNOSTIC DIFERENTIAL Diagnosticul diferential se realizeaza ~ @. se pot ~xtra'1ie (prin anarnneza si examen clinic). . aT ':pi9c¢~1t:il. 117 . existenta unor documentatii obiective .·--·.!!~~~in.aceasta situ..a::n~-'Di1'. 'in cazul rei. oprirea in evolutie este greu de crezut ca se poate'realiza spontan. dar infundat 1nos sau submucoasa. dar mai . .li.. diferential se face eu: oprirea in eruptie adintelui .c. . anamneza.diagnosticul. ~.ales' examenul clinic ~i radiologic riguroase pot decela fein~uz:ifl.e datorate J~ljg_ra.. .) d) .atie: sum ·prezent~ra.. A • In aceste cazuri.e) a te~porar: De asemenea.~~~D~ ._s. dintelui reinclus.~la cromca pnn denudarea dintilor vecmi..ntiona. diag:nostiCUr"esteae!"'lncfu". .~ ..t-e ~i obturapi pe fetele verticale ale dintilor ca serrm a1 prezentei ~icontactului lor In si eu cavitatea bueala. este semn de reincluzie (vezi figura precedenta). "":i'ti.molarul n ternporar. ' f) hiper:e~tezi~si hiPersensi~il~te. ~i sub el.'._qa!i:pper-"C .at)e ~nstant. p~~~o. irnaginea radiologica caracteristlca a dint-elui reinclus cu succesionalul sau...l... De aceea.a... :. 0 rei'ncluzie inst~lata precoce va avea 0 evolutie mai rapida ~i corespunzator consecinte m~i grave.~" . ?JjI-a. reincluzia dentara este a anomalie dentara progresiva.~"~g~~~. incluzii dentare . la nivelul premol¥Ullli~t~~). ..di:fe_i. ... {·~h(~rug}tlziei . .d: oc1~. EVOLUTIE. .:. premoll:\rul~-dezvo1tat corespunzator varstei)..':~~: lace "'.de tipul radiografiilor seriate sau at rnodelelor de studiu. --.: n~' in -functie de forma clinica a reincluziei. In specia l' cu •.. CONSECINTE Din perspectiva evolutiei. (]..ygcini prin erodarea a) denivelarea 'planului de ocluzie datorita infrapozitiei de zone retentive subgingivale..!:!.. Astfel.. prezenta unor leziuni carioase tipice.~luzia ~u~io!a1ului permanent (eel mai frecvent) sau ect~la acestuia (mai rar)...emw~:~i~~.:~ .~~~a eu a (s~~I1} ..·. situat de celemai multe oriprofund (figA9) . ·cand 'molarul 116 . '.U.in!~~osos)vo~·-tOCd~ fDi:~) In .:_. intruzia posttraumatica partiala evidentia pe langa semnele clinice anteme. e) carii de colat ~i radicular~_~e'4intiIo:c..V~lil~.lj~or dintilor antagonist! ~I mCTmam vecinilor. b) t~~b~ . examenul radiologic arata 0 imagine caracteristica reprezentata de molarul II ternporar ell radacinile mai mult sau rnai putin resorbite.

&J~l J .~!> 1n pli~a .. ·In conditiile existent~i spat1Ul~l u.accelerarea rnezio-translatarii prirnului molar permanent prin septotornie intre e1 ~i premolarull. reconstituirea contactelor aprox..?(area acestuia..!SS>_. ".t .!.. ' .· extractia sau replantarea dintelui anchilGtk cat mal precoce.~~~...'.(Qly. indicatia terapeutica este de extractie pentru a preveni consecintele ~!!..mar. _ dintele in cauza (ternporar sau permaneat. se pot reface contactele aduce dintele temporar tn limite anatomo-functionale.~JlJQ~~!.ulterioare asupra erestei alveolare !?1a celorlalti dinti..: In procese sep~lc~ s~u In .." - _ _ _ gradu.. etc). In tratamentul optim al reincluziei dentare trebuie avute in veder. permitand dintelui reluarea eruPtiei~. ..diritelui (aproximal. . . de la extraetie e¥p€Cfativa. C~E--Cf~. prin prisma anchilozei dento-alveolare..tie_.". 3..•.. blocarea ocluziei (imediata sau potentials).sugereaza ... se recornanda extractia dintelui ~i inchiderea. 118 ~...E~LE:~_e.£a. a variantelor terapeutice.. se contureaza.. indicatia ~e extractie este foarte importanta. sxpectati va. rapid). J.catevaptlsiblhta?: regula este extractia imedia$a pentru· a da 111 reincluz~ta.."co .:Ji!api_:!i. fitnd··preferata~aslgu~a:~ unui tunel de eruptie. despre reincluzie. prezinta patru modalitati de tratament: 1.imale ~i ocluzale ale dintelui in cauza. in. -_ . in ~~~~~~P~~. sau crearii lui prealabile.._l!·~int~~~e~f!l!~ . luxarea dintelui anchilozat pentru distrugerea puntii osoase anchilotice. momentul aparitiei (precoce sau tardiv).) :]: ! ru i 11 m .1~!!:!P.. ritrnul evolutiei (lent. ' . £f~ntal sau t) * e:::)* J~ la . extra:tia dentara Nu 'lntotdeauna tnSa remcluzia impune extracpa dentara. .. rei~cluz. Biedermann.. .~giy_3. 0. rezorbtii..l reincluziei (partiala sau total a.. .-_..refacerea !_!. .Jll.~ I ASIPECTIETEIRAPEUTI(:E tn o-eneral cand se vorbeste.• -. ~1 vertical). ..I < . Firu recornanda extractia precoce a molarului temporar reinclus si. pe care 0 considera prezenta in orice reincluzie.j~~~~~.. penoadade crestere se poate lnGerca... ap~uzare:pentru a lateral).. m~Gttonahtatea coronara a .. Daca dupa cateva ·ln~ercari nu se :"'Observa nici 0 1mbuniitatire a situatiei. se po~t~ refac~ .. .~. este recomariaata extractia pen(rUa:s~~ririimeziale a rnolarului de 6 a~i. .un~optim terapeutic ~entru fiecare metoda si situatie clinica... 2.ll~~ . . Paleta foarte larga. (d1ficii"(1e precizat) cu anodontia succesionalulul.. consecintele' asupra evolutiei celorlalti dinti (inc1uzii.. ectopii.. solatia terapeutica ~ste In'viziunea majoritapi autorn~r._. Din aceste perspective.. ca si momentul optrm pentru aceasta. Daca procesul reincluziei continua.~aprecoce. l~cluz. " . . .... 4-.Q[~T cuano~slonallilt:il.. ulterioara a arcadei prin irnplanturi si/sau luerari protetice. .!. ortodontica a spatiului sau .e: .§lQ~~ posibi ancorarea dintelui definitiv.

. considerand mal sugestiv termenul de~1lt(}pie.-. aoomalii scheletale sau doar dento-alveolare.. ea seregise~ie"1~l2:Q&~:~P'. :~... . liniei normate a arcadei (oral).~~C<'1 .":':. DEF!NDlllE. \. comparativ cele ora1e. Frecvem. Prezenta ei 'este inregistrata qi ~~.. . are relevanta ~1 puterea de sugestie a termenului de ectopie. Ectopia dentara este corelata cu . dus la incetatenirea si acceptarea aproape unanima a termenului de ectopie pentru ambele situatii clinice.OGHE. folosind termenul de ectopie dear pentru situatiile clinice 1~ care un dinte a erupt 1n afara liniei arcadei." \' .~r la 'rllvelul incisivilor sau a molarilor (In special de minte) dar 121 tntr-o incident! mult mal mica. anomalie singulara. vestibular sau oral. In literatura se mal intalneste ~j ell a termenul de distopie. TERMINOn.iDrl~. . "..~ ! ~~. . respectiv spre vestibular. sau in celelalte e1ase. Pentru aceasta anomalie. m.. ea vizand ell precadere anumiti dinti.mai mare a erupfiilor dentate vestibulare. !FlRlECYENTA Eruptia unui dinte in afara sau Inauntrul1iniei normals a arcadei dentate. pentru eruptia dentara inaunnul .. Ectopia dentara este tncadrata de scoala germans i'n grupa anomaliilQr.can:crse asociaza unor . .nfer.- ".:.l'(Jt"U.I S\1~ltlr~l(el rnai frecvent).. poarta numele de ectopie t~J~ ~ ..ffn!:Jn_os~uZale:liar de scolile franceza 9i romaneasca irU-anaul-a~'I:aenrare:uola~_ Dupa scoala americana.x· ~.n ordine descrescatoare. dentara.' ~~ i.~iJjremoia:rilor superiaii.caninu}ui e infecim:. '~ I I . se manifests 1a nivelul caninului ... (:'rf-·:'~·· . lltem0:1al?i..a lmllt... care II1SB. C' ·f-. Unii autori fac distinctie clara intre eruptia anormala vestibulara SI cea orals. ~~ ": . 'Ectopia dentara se intalne!?te desful de frecvent In cadrul populatieitarii noastre.. acestuia adaugandu-i-se calificativul care precizeaza 'sedlul (localizarea): ectopie vestibular-a si ectopie palatinala...-_.

es-orulul temporal'.3.apului necesar pentru s eruptia dirrtelui interesat. - dure ca urmare a extracpei 'precoce a prooec.~'bufm-a sau palatlnala a caninului superior depinde de orientarea cuspidului acestuia fata de linia incisiv lateral.tie. funqionali sau putand fi chiar consecima unci interventii de tip .eetopie vestibular!... erupte sau incluse. .. cand devine manifesta clinic ~i. reprezentand -aproxirnativ 2/3 din totalul ectopiilor (Boboc) ! 1 i ..4%. ..4 dezvoltaxli insuficiente a maxilarului fie In plan transversal (endalveolii) fie In plan sagital (retrodentii.~~"..i-m~~tf:mwr{)·meitUl lntalnirii obstacolului.iatrogen.. £. ~~~t.. ~I " . incidenta maxima se constata intre 1-2 ~i14 ani. cat ~i I ca etiopatogenie.' ~iut-fiifld ea dintele erupe pe directia In care intampina' cea ':m~ mi-ca rezistenta.ele sa ~rupa pe lOcu] lui in cadrul arcadei dentate. ~ ~ril .4."'. . datorita dezvoltarii in8uficiente a -..· Cauzele etiopatogenice ale ectop.e~~~~ereaR.arelor . ~i .3.pr~molar.Micsorarea spatiului la nivelul arcadei dentate poate avea a etiopatogenie foarte variata. atat cafrecventa de aparitie.-. .&_.1 i Fig.-~-. Acelasi.=preiiioratUI l' ajungand In _multe situatii in contact cu incisivul lateral: Meziopozitia generalizata ~se ! ::1 1.W obstacol.':l - ~J I it 'iH : :{ _I ~. Reducerea spetiului pe arcadfi sau cbiar Jnchiderea completa a acestuia este expresia discordanpsi dintre dinti §i suportullor osos ~ise poate datora: .iffa..sau relative (vezi cap.3... .@~j~-&.ntr-o mare masura.~ .. refera~j prin urmare... .-. SO~ 1. fie se opreste din evolutie. eel mai afectat este caninnl ~r.. Incluzia varsta de eruptie a dintelui respectiv..... Cauza cea mai frecventa a ectopiei dentare este reprezentata de reducerea sau chiar absenta spatiului necesar eruptiei ~i alinierii dentare.: (fig. ..~ 1 it in maxil. o Cele maio des . fie in ambe1e planuri.2. ramanand in inetuzie. retrognatii). \ I..suficient pentru entp. -_ j it per-sistenta-dint-elll~-. macrodontiei absolute .. -_ ...f !l!:lI'ROPA1f'OGENHE Mecanisrnul principal de produeere a eetopiei dentare'l tine de existenta unei cauze obiective care lmpiediciLdint. prezenta unor formatiunl dentare supranumerare. Astfel.~_~~~~ssau a un~i ~~~~~~<!~:1 "i -J ' -_.:oostasof. -__.St)) meziopozitfei generalizate (MPG) ca urmare a Iipsei tratamentului ~ifsau extraetii1~r precoce efectuate in zona de sprijin Korkl.!!#lS. e~iei dint~Jui in cau.._. 'P(f.. fie erupe ectopic. tipar atipic de rizaliza. intr-un pro cent de 12. i I . fie la ~istenta' unui obstacol in ealea.JJ. _ _ 122 existenta unui capac ~. care obliga dintele sa erupa ettopic.'Ji?¥!9Pi£id!~inde denivelul vestibulo-oral la care se gase~~e. e~aza sincron' Glljnclu~a denti!@.:t-empoFar.fia~g dintele nu are spatiu.. I 123 .!:. ..ru. Pozitia vestibulara sau ~QI.1. - J.. fie la . Frecventa cea rnai mare 0 inregistreaza rnai ales eel superior in pozitic vestibulara (ectopic). mcepand cu factorii genetici.ieLd~I1..sall . daca dintele in -eruptia.1ar..' -~l "I .l.3.aJ1i....a. in calea eruptiei dentare sunt reprezentate de: i i j ! j I ~ _~ dentara)...za.3 .un.:" . In ceea ce priveste caninul.. fenomen se tRtii~a-· ~l.-] i .e..intalnite.

in timp ce in vorbire sau zambet.m-nl. ~ planuri ale spatiului .2.i.. ale functiilor anaratului dento-maxilar..52~ 1.in sens vertical.anomal~~. . Astfel: ectopia..unilateral poate fi pusa .. ectopia lui va fi .in gens sagital. ~i simetria..3li.3 .~. generatoare de angrenaje inverse ¥i blocaje ccluzo-articulare consecutive l.~.deedentape." . devine evidenta modificarea forrnei area~ §i ditimetria aferenta ell 0 puternic i~estetid.-In sens transversal..vestibule san oro pozitie.futt~Q me. Ectopia determina tulbUtafi. ..51) I contextul altor anomaliIdent~maxlIare.infra sau sup!a pozitie. •• A ASPECTE n~anta mai frecvent vizat de acea:sta·..41toprie mno. Ectopiile vestibul~ pot determina ulcera-pi traumatice ale CLINIC]. De aceea trebuie core1at~ datele obtl~ute ~nn ~.. CONSECINl'E .(fig.. odata cu ea.. In cazul ectopiei palatinale. . . amelI ~~ apreciat. un alt aspect aI inesteticului.or 124 . -vizibilitatea dintilor malpozitionati.~ . . cand aceasta este . este intreruperea oontinuitatii normale a arcadei dentare.1'I1~ ...etio. urn . Caracteristic pentru ectopie. lngustiirii Fig.52 ).f Fig:51~1. in . care are 0 pozitie In respectiv vestibulara sau orala.ectopie vestibulari. i-areadei .~tele .....T1r._ 't.' Ectopia dentara este evidenta odata qt ..zibil~ aspectul vafi. cat ~i vestibular~.. '.. interesat.3..lungtme a arcadei.fi"I""i\..~:e!ii_:1$P-Jl-enor.respectivdupa~:~~~ind .e~~ .. Apare ..(fig. In general.eu . atat palatinala.:. Meziopozitia generalizata bilaterala este mal. i ! ~ruptiva.in posibile variatii mari i ! anamneza cu masuratorile de. ca ~l ell unele date teleradio"grafice (Ex: aprecierea pozitiei inolarului de 6 ani inferior fata de axa y (axa Sellae Gnathion) . prin materalizarea asimetri~l sa~ta1e.observata..mezio san disto pozitie. in special pe" zona 4frontali induce tulburiri fizionomice prin deformarea buzei 111 dreptul ei._..in evidenta aju~orul simetroscopului. pe lang§. Av~d'in vedere.c.3 Ectopia "prufl. ". dinte~i afar a sau mau~~w~". Bruptia' 8l1:ormala a unui dinte antreneaza'~LtuibUtari de '~~(mai evidente jn ectopia palatinala. Forma arcadei va fi afectata sau bilateral. Pozitia caninului poate fl afectsra in (:d..l!>asei-vestibUlare. .eel ..tin81a cu spatiu redus 125 ma)(jtl3reI.·t·. si.

~~.~~~p~el (de exernplu eXlstenta.etn ~~re.Gnathion numita siaxa de crestere).ntiv. ca urmare a tulburaril relatiilor intermaxilare tirnp tndelungat.ia dirijata vecini. care nu au loc pentru . raportul radilCU lid' a mte 1" e. avand m ve.i. aparitia meziopozitiei generalizate PI1n tratamentul candor _1anivelul zonei de sprijin ~orkhaus ~u. tratamentul ... Tacand astfeI posibila diferentierea unor relatii sagitale false la nivelul molarilor..tt~-arcada eu ectopi~ posibili factori de amp1iticare a1i'P'sei de spatiu sau factor de recidiva atunci cand nu sunt luati in eonsiderare.. De aceea. DnAGNOOT!l.. .e ~~l m__ail~portant abiectiv' este desigur prevenirea anornaliei. de exlstenta sau nu a unor eomplicatii la nivelul dintilor :sltuatI11e•.. 126 'a~ -radicular.cL. aliniere In curbura normala a.::oonduceem:re a . Examenele complementar. :'Ejcarrt€'i1~i\~~]lj1i"~ ra~lj.l. care vor conduce pe de 0 parte 1a abraziune-atipica ~i.extractia caninului temporar (in jurul varstei de 8 ani) pentru a permite alinierea spontana a incisivului lateral permanent :t~p-a I._ ...e.t-ie..plJnzat9I.. hn~p.~!~jr:<lJ?tZ): este indicata'ln ~~3:ct. . iar la illvelul dintelui ectopic se manifesra forte exceritrice.. OIIUECTIVE 'fERA-PIl£UTICE . prin ·l~.. pot aparea semne ale suf~rintei la nivelul artt(1ulaliei tempore-mandibulare.-------. de electie. (pe parcursul a 4-6 ani sau chiar mai mult) in 4 etape dupa cum urmeaza: .te m gpe~l~l m situatii de meziopozitie generalizata stab~hre~cu.umn dinte SUpfaFIU. in curs de eruptie.dento-alveolare eu inghesuire. i . . A ··:·:'~~if.:a.~~~~..... tintitii.-~J:e. Tot ca urmare a lntreruperii ~rcadei dentare.ch~Wcle Ia )nceputul permutarii dentare c (6-7 ani). v . i .. seschiteilia te:ndinta de irtstalare a unei dizar~onii . prognosnca cu destul timp mamte de a fi instituita clinic. la p modificari de natura parodonta1a... esteo anomalie care se poate .memw'l~'M~J~ . De asemenea..'!li"ara confirmarii diagnosticulul clinic. ~~ci\ extractiile au fost deja efectuate sau sunt inerente.ij~~~~_-S~~:~9~pJJ.. E:amenu~ raAdiol~gic. ---.• xtractia . au mat ales rolul de.. dar rnai ales prin ortopantomogr:amio. prin teleradiografia de profil .:. se remit 51 semnele imbolnavirii parodontale.Cl . examenul radiologic .--. modi e varstei de 7 ani)pentiU a..:. spatiu."~G. pe~ erup-?a dintelui permanent. _Apt:~cuC<lrac!~~.astfel 0 transmitere nefizio]ogica _. dar comurat -~i 'evident in cazul acestei anomalii .preventiv.-lipsa abraziunii sau existenta unui tipar atip·re'-deabraziune 1a dintele decidual COres. decizie terapeutica. tIl..arcadei.~~:. poate fi_Jliata in .discu..-"". --..ct OplC cy~~. per~ll. _ i ' existenta sau nu a molarilor de mint~·p. pentru a prevent ~1_1 final eruptia ectopica sau incluzia caninului superior. lJue-ori. Extractia .:.. manifestata la nivelul incisivilor :c~n~~alisuperiori..dirijata se desf'~oara.l~ ------------------------------------~== .. . odata anom~lia tratata. e de alta parte. corecta..exacntate a relatiel dintre molarul de 6 ani si baz~ craniului pnn axa y (axa Sellae .'_.l!J:... apare consecutlv ~t 0 reducere a ariei masticatorii..:..pr~ve.:'li~ . Aceasta metoda incepe la momentul erup..omucoasei. Diagnosticul pozitiv at ectcpiei dentate 'se pune -pebaza simptomatologiei clinice.. ~ IC etapa II .opriu-zise.1 .tieiiricisivuliiicentral superior si urmareste reduce:ea fi~ei hemiarcade cu ~~te un 'premolar 1 print~-o succesl~~e de extractii de dintitemporari !Ii permanenti. sap:~vi~a. pnn aplicarea mentinatoarelor de.-. 'in cazul sctepiilor dentare.dere ca. extractia incisivului lateral temporar (In jurul C _~ IL 127 .asigura spatiu necesar alinieri i incisivului central permanent Ii..dintilor r at U1 .este ~e\ ~are co~fi~a 0 anur_ni'... existenta unei formatiuni supranum~~~~..t:~~:~.' '-' . structura osului ~i aspectul fibr. trebuie sa depistezesi -sa InJature obstac~lele pr.1 forte1or orizontale. De' asernenea.

4 I ~ .~~) -c..obiectivul terapeutic vizeaza crearea lui prin metode ortodontice conservatoare care realizeaza .::.·· '~lilui· general buco-dentar.situat cat mai aproape de focarul de incongruenta.C< _I. ')C _ momentul apropierii eruptiei cani-tfij}or 'pertrtlineil1:! {10( .vizeaza extractia molarului 1 temp"o¥ar'pentru . formatiuni supranumerare. Pentru aceasta se aplica regulile oricarei extractii .combinatii ale acestora.~ . ". ..3 . .ti~<'§i·L t:iv~: Ele presupan insii 0 evaluare foarte ·-rigur~·'a··. de dime permanent din ratiuni ortodontice. celor 4 canini temporan pentru a crea con It I I favorabile alinierii incisivilor ~C~ l. expansiune transversals.presupune extractia..-dentar si-a finalizat evolutia).1.. .-.J-"'\". se reeurge la extractia umn dinte permanent.. Houston ~i. de regula.-- Daca nu exista spapu . JL~~~.! I Kiellgren. a grabi eruptia premolarului I (In jl1rtll·<var$fel~a(p)-·anl*vt1"""~ . problemele tranzitorii sau definitive de fizionomie create prin extractie . ~~ ~~ . expansiune 'sagitala fie prin avansarea grupului incisiv. 129 128 ~--- .. .3. ( -~.. j . existenta sau nu a spatiului necesar alinierii 'dlnteii:Jectopic'. . . aceasta perioada ~ichiar dupa obtinerea alinierii dentare.~. j Pr1~ Fig...extractia mol arul ui 1 temporar (in jural r i varstei de 9 ani) pentru a grabi.. . . de deficitul de spatiu etc. tIDandu-se seama de: • starea de sanatate a dintelui ales.lifl.v~~.. ~) 11 ani) pentru a le asigura acestora-spa~m._.axnl. dar persista obstacolul 'se indeparteaza obstacolul (dintele temporar. (fig..etapa .<.53 Ectopie 1.. r~'~ i t ~( . . 10-11 ani) pentru ada posibilitatea caninului permanent j sa erupa In spatiul rezultat..Csnd deficitul este mare..liestul de frecvent utilizate in terapia ortodontica profila§. in jurul varstei de 8 and!.1l!... .53) . de cauzele care au determinat anornalia. fie prin distalizare (uni sau bilaterala.~ . chiar daca este situat Ia di~ dedintele ectopic (ex: molarul de 6 ani) (fig. capac osos.tratata M !il extractii in focami de inghesl.Clentare ca ~1 urmarirea atenta a cazurilor pe toats.. -. . 2.l~"'a1ffiierii Aceste metode de extractie dirijatli' 'stint .r Il etapa I . II .. .. fibromucoasei.. : . ~~ C etapa IV =extractia premolarului I (in jurul varstei de ! .. !l etapa HI .. III functie de situatia clinics) sau ambele. efectuarea la timp .!. > Oblearvelee'telranemice"'Qf~rfiF'rntiP:-rl"·finl'FEr. preferandu-se inrotdeauna un dinte compromis odontal..': :~~~t~. etc) ~i se asigura alinierea dintelui ectopic. etapa Ill' .t alinierea sa pennita 0 deplasare cat mal mica a apexurilor ~i Intr-un ax cat mai favorabil. 61 Daca exista spatiu.~_'.. concordanta eu momentele eruptive ale brtUpunlot. • .54) . . de varsta pacientului (este Yarsta la care aspectul estetic primeaza l?i totodata srstemtt1 _.. in ceea ce prive~e··tratamentt1lAwrati\p/-aoosta"p'tezi-nti unele particularitati legate de forma clinica a anornaliei (vestibulara sau orala).j extractia de dirijare a eruptiei dintilor permanenti in 3 etape: LJC_.reprezentata de exti-actia 'prettiolifil'or 1 In C ~'.. 'ftj~ra:"tI~' 1 .. .Tulley (Citati de Stanciu) efectueaza .~. ~~~.evolutia prernolarului I 'j o-.. astfel indl.dintelui ectopic §i axu1 dintilor restanti.

. premolarul secund ~i apoiri1d.. .Taii~iiiilSivu1. ~rtL'~ulaf:Aceasta se realizeaza pnn intermediul aparatelor ortod?~!i~. chiar ~]eu caracter de contentie permanents... 1:raCtii 4455 130 . .3.' . putand ajunge . Pentru celelalte situatii contentia se asigura artificial (prin aparate ortodontice) pentru o 'peri~ada de timp ce variaza de la caz la caz..gutiere. r..uJllreas~ltuJui .. piiiiiiir:. ".. 55) ~fl' lj . .9~~h!!i~) ~e!1~.9. .e_~_I)c.ectopie 1.55 .t. valoarea dento-parodontala a diaty0f ~i..~nt~~: extractiile vizeaza mai ales: (fig.--------------"'"""-="""""""""'''~)} rd ~i ~~I . . eventuale anomalii asociate. . In ectopia palatinala.e.3 datorataMPG ~ dezvoltirii iiisuficiente a maxilarelor '.." . _-. pe .. stabilitatea rezultatului ob~nut se asigurarea favorabile. ~l' .&. tratatli prin e. ll"". unor rapoarte ~CluzO~~~~!_E~.• I ~ Fig.~-:-:~~~:~.. "JI ...p~1). lateral.t:t!l·. ':6 ani.l. dupa obtinerea spatiu) ui este ne~esara Inaltare~ proviZ'?ri~Ae. In ectopia' palatinala odata re~liza: s~1tul articular.' . anomalie recidivanta in forma sa clinica de ectopie vestibulara. 2. asigura pnntr-o corrtenpe naturala.ra.t..asi.la.. Ectopia dentara este 0 .de.

. diastema mai este denumita in literature ~icu alti termeni. . Desi se intalneste eel mai frecvent Ia arcada superioara.cauzata de dezvoltarea exagerata a frenului buzei superioare sal! de insertia sa joasa intre incisivi..~! de evidentierea diastemei ca fenornen singular Sail asociat . vera. meziodens etc. Referitor Ia diastema dintre incisivii centrali superiori. tinand seama atat de etiopatogenie. Dechaume). 133 de diastema simetrica sau asimetrica. cum ar fi: diastema adevarata. diferentiindu-se KaJve1is insa.i.) arnbele forme putand imbraca. pentru exclusa nici la nivelul mandibulei. diastema secundmri -. diastema patologica (Pont. respecriv: a. f - . dar localizate rntre alti dinti dedit incisivii centrali. permanenti poarta denumirea de diastema (popular strungareara). Kalvelis considera di exista doua forme de diastema. incisivului lateral. in raport ell linia median a. spatiu existent intre dinti. aproape contopit cu papila retroincisiva h.asemanatoare o propun Diaconescu ~1 Sava (1966).Capitolul VIU existenta unui spatiu. cat .. celelalte spapi tntre dinti. anOd(lfltia . In opinia sa. diastema pr~malJ"a sail -adevarats . . intre incisivii central: DIASTEMA Anornalia caracterizata prin uneori de dimensiuni apreciabile. dar si de eruptie. sau falsi . indiferent de localizare.avand a1te cauze ( ex: ~-. Majoritatea autorilor accepta denumirea de diastema doar pentru spatiul prezent lntre incisivii centrali. de treme. primara (Kalvelis). i tremele sunt de fapt tot diasteme. ! i_ aspectul . 0 clasificare . diastema interincisiva (Boboc). . sustine denumirea de: diastema pentru orice termenu1. nu este Considerata deopotriva anomalie de pozitie.

itarli de ti recesiv avand uneori §i Spatiu intre incisivii centrali mal poate sa apara ~i din alte cauze..semnalata existenta unui sept fibros median. Astfel.57) p Diastema asociata \ fibroelastic ~ falsa mgrosare osoasa E'I':[01P'A1'OGENIE SIASPECTE ~ Aspectul clinic a1 diastemei este dependent: ~e~ol~eaza 1n functie de cauza care 0 produee..radiotransparente paralele.care genereaza" 0 di """.~ ~ unic f~ctor etiological diastemei "P~~ o:~~4iva?.. .care va imprima diastemei un aspect divergent spre planul deocluzie. diastema secundari (Pont. pDn emptia di§ta.su12enot poate gene!~ 2.•.Pont. mentine dintii departati. .prin fren ~isept fibroelastic adevataTIi (intre incisivi centrali) prin fren. latera .~". .' . ea 9 continuare a fibromucoasei abundente la nivel OSOS profund. Uneori. (fig...~~) existenta unui fren at buzei superieare hl~~~m()'i~l ~~J?S inserat. ..57 . situatie in care aceasta. . interincisiv. radiologic.ntaW~¥'1A lncs>ut a 'll)£lisiyUor ce. Frenul Iabial lat §i de obicei jos inserat. c) fren 1at ell insertie joasa.. ~odonli!Uii sau bilateralLa inc\sivului.Diastema di\'ergenta - c?ID:c §i radiologic sm: ~it-:~~" as:~~~=. sept simplii b) fren 1at cu insertia inalta .:fas~. pozitie care ar~ tendint:t sa s~ Osuportul realit!tii elinice (Firu ) . diastema asimetriea·sau simetrica.'.:0. Dupa Dewey' (Citat ae-B"'6frBb~:mnc-pufe'ti'f . poate fi insolit de 0 fibromucoasa abundenta. Deehanme.Diastema CU1a11Ui paralele 134 ~ unui frau]at 135 f'"'l ::0. 56 . In profunzimea osului este . inzestrata cu 0 elasticitate foarte mare §i nefiind sensibila remanierilor osoase eruptive ale incisivilor centrali. In aceasta situatie. Kalvelis..m:raIi.=~~k' . :1 M~ . r:ri'afara aeestor elemente cauzale obiective. in literatura de specialitate se mai face referire pentru diastema vera la 0 0 "b" .care va induce 0 diastema convergenta ocluzal. w Fig.' . dwtemi Fig.So ) -. a) fren lilt . '1 ~ ~"'. dfitSferna secuhdadi se poate intami ca ~i"consecint~ a anomaliilor dentaTe de num3r IDanifestate In zona fron~. . fibromucoasei ale septulni fibros int~rin¢!~V~l:~~'?~t:u de -la acest ni~el. consecinta acestor cauze fiind denumita . apare 0 imagine de. la care se pot asocia rjl~ . Int§Jni 3 tipuri de fren 1a pacientii eu diasteltla: . in profunzimea osului maxilar pe linia mediana. . .naralele: . (fig.Kmvel1!s·c.

' . Examenul clinic pune in evidenta marimea (dimensiunile) diastemei. incisivilor centrali. ?t~tia ·~.: rotatiei. pentru diastema adevarata. . poate exista temporar sau permanent un spatiu. diagnosticul diferential se face cu o sene de entitati elinice.. .D. .ijziOlogice.se scade 1.Jj. mult prea mare raportat la celelalte spatieri. rotatia euprinsa intre 0-45° . " ' .prodentia de peste 20° ...Jl~~~§ll J?'~]lti~ ~ltm:ea denz&"a.. rotatia de peste 45° .!PerJ. prcdentia de 5-10° ..acestea apar in conditiile unei . " '.~R!D1rle. prodentia de 10-15° . spre distal coreanele acestora. tntre incisivii centrali. asocierea eu alte anornalii.se scade 1 Il1lJ. 59) P.analizata ~i evaluate foarte corect pentru se va adresa acestei dimensiuni.. insotita adeseori si de tulburari ale fonapei.se scade 1 mm.Q.ocluzi~.£.PJ. .se scad 2 mrn. pe masura ce erup tranzitorie de .decorectie t._J.~r~. (fig. .5 mm din valoarea initiala a diastemei. . C pentru a obtine 0 dimensiune real! a dias. divergente sau convergenre catre planul de ocluzie. putem spune ca diastema antreneaza tulburari ocluzale minore . Dimensiunii mezio-distala maxima·~r'diastemet1rebU1e .1.· oditj:W=~~s~[fifOr:~~~!r~)l Sl. incisivilor central] care pot f paralele.~JIi.60) 137 .5 mm~ 136 .u. aspectul fizionomic este eel care trimite pacientul la tratament). cum ar fl: .\GNosiic.diastemel artratam:entUl :erutza~ ce~nira1i :I . care insa nu reprezinta diastema primara' sau pe cea secundara. astfel pentru: . Astfel.NliA~ u ~.uia. ~i prodentia grupului incisiv san .. axele . Spatiul dintre incisivii temporari.tci'sh?lor. dar afecteaza major fimctia fizionomica (de altfel.. eventual cauza care a determinat-o. I ~I.ei ebfi1'¢ tr o corectie avand in vedere ca planul de . .: D~ aceea in situatiile in care se . ."" . asoci~a.§Oate:d. incisivii laterali ~j caninii. acestea pot lipsi). ".~ ~ i :! . chiar din perioada dentitiei temporare. . vor inchna. dezvoltari armonioaseJJl Wti1j~. . determinand aparitia diastemei divergenta catre planul de . ~ prodentia de 0:50.se scad 2 mm.s.• "j f i Ull algoritm . Privita prin prisrna tulburarilor functionale.}~ pregateasyj aia! Nita' cJ~9.(in diastemele mici.?. aspectut simetric sail asirnetric <11 acesreia.iiiFE.Q..J!. . pot atentiona in legatura eu instalarea unei viitoare diasteme adevarate._Jncepand eli ~ cand arcadele den~:9&~J1.iastema mai eu seama cand exista ~i asocierea unui fren anormal si eventual inserat mai jos. spatru care dispare treptat.~~~ ! pentru .~e : ~~>L5. ry( • '> au contact ell rei.llQ.se scade 0. .~ ~ Djan. . (fig. xlsta mu fiple situatii ·in care.au potentialul eruptiv in:traoso.

.Diastemizarea fiziologicli a dentitiei tempo~~ datorat1i unni sept fibros interentar care continua ~. ... t ~j nl 138 --------__:_--------""""'''''''''''''''''''''''' •.ari ale dlin~lilornn home parodontaDe .interdentare.61 Spa\ieri in compresnmea de nuiri1ar ~Spatierile interoent. cat ~i deglutitia infantilain anumite conditii. ca rezultat al migrarilor dentare. " rl . 139 '-S L~' rJ1 ~.onia dentoalveolad prin Iriicrodonp:e Fig. ca valoare sub 28 de mm (dinti mid ~i· maxilare normale). Mat macroglosia.) datoll'atamicr~do:iipe~. (~g~62..veta: buzei StIPerloare: Microdontia absqlutii este caracterizata de 0 suma incisiva situata.59 . ~ ~ SpapeDjle rezmltate prin migr. Aceasta situatie este direct legata de volumu1 (dimensiunile) ~i functia Iinguala..re· ea rezultatt al desveltarii exagerate a areadeler ~.pot apare spatii interincisive. la aparitia spatierilor tntre dinti. ~ ~ Spaperile dupa extracpa unor dinti permanenti situap relativ aproape de.Lt~&lP~ti:~Jjl. lara alta.1ll. dizamJ.·(Sl) ·este mai midi'decat 1/3 din diam:~ -blZig<:l:ttiancsos _ o (dinii normali ~i maxilare mai dezvoltate) . respectiv atunci. . sau 'in cadrul unor sindroame genetice (sindromul Down). eu spapiell"e Fig . zona incisiva . componenta general a. crine (hipotiroidism). Microdontia relativa se refera la situatia in care d¥tii sunt mici in raport Cu aspectul facial. endo. in rnajoritatea cazurilor.~~~~~~~Jnonna Fi".telatiYl (Chateau). surria-jn~i~va. . 0 anurnita pozitie §i motilitate Iinguala pot generaspatii exagerate . ~d.afectarea parodontala grava ducein timp.~ul~ Cll di~ema.. ca urmare a unor factori disfunctionali.62-Spatieri interdentare In.ciento-ruveolari §au.

fortei... In cazul unei asimetrice.. 1 Aparatele se ~nstruiesc pe principiul actiunii reciproce a fortelor.tiUDj .~eagrav~ a tesutmilar de sustinere - ID£bii'=a prtndMticii fl IIjp~j__ existent ..\ r. trebuie eliminate efectele secundare In depiasarea dintelui: vestibularizare. -inserarea--fe>:#t&joasa--<a frenului labial..DiastemA vera superioara ~ spapere mtre inciSiVii centmli iDferioiidatorata obiceinlni vicios de int.crilta. trebuie prevazut din conceperea aparatului... ·Tratamentul tardiv este mai dificil.plasate.. pentru a beneficia t!r£. ' Ca atare. misj. tesutul coniunctiv.. distribuite pe zona frontala san pe intreaga dentitie. pentru a . ~. Indiferent de tipul de t~!t~tP=rai~~~. d_iS~!a!i) in 'realitate este tnsa destul de complicat. ~~ia cu ~~e $!_irenul~U&?J!I. se produce recidive. fiecare dinte serveste ca apJjc~re aJ tortei pentru deplasarea sa si ~ca punct de forte! pentru depJasarea omologului sau. • _Raportat ~~ ~n:'lia ..rte .63 . SpaV-ul interdentar nu este ocupat de un sept interdentar.~e inilmsitate. 141 punct de sprijin aI diasteme ca forta .~a ~e :r~t~ta cat rnw.nti..clLita.p. tratamentul diastemei are ca obiective principals: a) i.. maleabilizare osoass este fa vorabilii Inchi- osul maleabilizatin zona ". presupunand apropierea ortodontica a diilJilor. Sub actiunea aparatelor ortodontice.. d (~.ot}eiaci1vtfcare produce . oportun. prin deplasarea dintilor. ayfuJ4 tn vedere c apexurilelor vortide. d_apecare' !Qmi. ceea ce da un rezultat stabil deplasarii._Il1J.. In acest context. adevarata..pe zona respectiva ~i alte -modificari cum at fi malpozitiile. ~J interittc1stve pare relativ simplu. care 140 . et~. ~e) b) extractia dintelui supranumerar.tea-"cbnsta in aparatura insa. -" ' .-vIcioase de obiceim'ivi~ioase~~~. • . iar in zona de tractiune procese deapozitie osoasa.urrnata tn'final de contentia rezultatului ohtinllt. Aceste spatieri 'se Insofesc'lnsa §i de alte modificari (fenomene de retractie_parQ90ntaIas mobilitate marcam .rut...etPozi1ie a creicnulni In. . TERAPEU~ Tratam~astemei . 'StrtUiapalatina dilatata In partea 'frontarn cu un sept fibres la nivelul ei.~!.(fig. de aceea.-. Intr- a diastema. dar poslbil.gtr~1isa fie Waf. rotatie..-SpaperiIedRtorate·unor b~t~rotrope intn dintilor interesati. . derii spatiului. Tratamentul diastemei se poate realiza cuo gams. in zona de presiune au loc procese de resorbtie a peretelui alveolar..""". palatinizare..din radacinile in.• _~ ~...trel. fQfl. inda±a ce iticeteaza efectu:l f..cu.~~~~ . sa:nger#e.*""'-'''''''' ." etc).tiJ?LQJI!lJC_Qfl~sei $1nglval~..epiirmrea cauzei -' care a 'determinat anornalia: . a£ectiri ale tesutuIui de suspnere.c.~..lmterradicular si uneori chiar portiunea frontala a sutur:ii palatine (Kalvelis). a interpozitie provoaoa pe 11nga aparitia spapului. dentare. Aceastli..<ie.ejasbce tialL metaJ~~. jshdl~)f s.~a!Ptt=. de 0 amrmitastructnra -raorfeiogica.'tWut fibrQ.. imediat dupa Indepart~lrea obstacolului. ' interincisiva. ci de tesut conjunctiv.. DUi.tre di. din acest motiv se opereazs Gy.. dar actiunea trebuie realizata cu moderatie. • •• Fi.m~rpozipi Ii I favorizeaza deplasarea dintelui. excIZlap:g.. . nici macar nu-si pierde elasticitatea.~")l.. trebuind adaptat densitatii osoase caracteristice varstei.63) dint:i· -obiceiurilei.~.~: de faptul ca..utea fi indus si pastrat echilibrul intre fenomenele de resorbtie ~iapozitie osoasa. dupa rncetarea . prezenta unei papile hipertrofiate . desi se comprima.. .re e attal~te ?rto~~~. JOM r-a dWJB. practic aproape nu sufera nici 0 restructurare.

prin presiunile spre mezial .in special a premolarului secund . .'. este. en marirea acestei distante mtre apexurile celor doi premolari ~ia unghiului dintre acestia. DIASTEMA PREMOLARA .stamsa spatieri similare ~i intre regiunea late~a. AfSfWP.apar spatieri lntre premolari.: .0 situatie particulars de' acest gen.J. Pentru . denumite In Iiteratura en termenul de trema. Diastema premolarase ~ana:' Discutata mult sub aspect etiopatogenic. EXj.Reprezentarea: a principiului reciprocitatii fortelor in tratamentnl diastemei $i diverse mQd~ti.~tj. caracterizeaza prin existenta unui spatiu Intre premolari Ia nivel coronar. 'prin clistalizarea prem. In centrul 143 .de actiune (dupli.olari1or. mtr-o' dentitie complete.Fig. v superiori ~i Isan inferiori. eu precizarea topografiea..Qjastewurewo1arli 'eSteipf2P! un seatiu existentJ!ltr~ remolarii inferiori. am considerat mai potrivit §i corect ·tot termenul de diastema. In zona Iaterala.S cliriicii.stegli l!wmo~ De altfel Kalvelis considers di ~i "tremele sunt tot diastema cu alte localizari".pe care leexercita In eruptie. Chateau) superior poate fi un factor adjuvant. . cele 1!1ai' multe apartinand grupei anomaliilor dentare izolate. I nl ij . anomalia se prezinta intr-un complex de simptome.si radicular. ' '. .64. Notiunea de diastema este ~ cum am precizat si la inceputul capitolului descrisa si: acceptata de inajoritatea antorilor.'" I . respectiv~~ san chiar dia. ta ecat cea secundari extractiei molarilor de 6 ani .descnS1 de Hunier mea dm' fJ js.. dup~"ciihise ~tie.:. ce deflnind spatiul 'existeat intre incisivii centrali.i!lt. .

distopozili~ I X v X JI I I I' II ~~~ ..._ ..efectuat iQ. modificarilor de arcada de la acest .I I 13 13 53 18.daUi .c.65) lCaz nr. Elementele dentate de patologie ortodontica prezente la nivelu1 premolarului II. curbarea v§..rizaliza paqiaHi.ra en UJ.n~ic~a~:-------------------!t=! * .erupt Tabeh.: mezial) inferioa. ce prezinta anomalii tipice topografice ~i morfologico care pot aparea chiar sub.L~s~i~~~~al~~~:~~~h~..spatiere grup frontalsuperior I.rnodificari ale arcadei .ale inferioare anomalii de pozitie ale alter dinti . anomalii am considerat necesara .G asociate.te.arcul alveolar concav verticalla nivelul M2 temp . rotatie §i inclinatie a acestuiB.'inghesuiri front.(distopozi:tie.radacinii spre mezial.. .curba Spee accentuata X X X X i ~ .rfului ..coronar (nun) .~~J~~ Cl.:-b5-en-:-:t--:----.QI:litj.rotatie .persistent pe aroada . dentar neObi~huit §i neexplicat de distalizare.:-------!--x-+--II--i .--------------··I··-"'--l-··>·-t :. inferior pot fi .. .arcul alveolar inguslat transversal la nivelul M2 temp .mezioinclinatie .-------------+---:~y-.::m::p:-.~ - curbarea varfului r.ii~. Fig. 1 .ltit~~·~m11ae ··.evaluarea di~~e.s----~~~.: __ _ _.38. Personal am.·~~------~---x·--Ir'Ii t-'Ii-'I 1 i .cff. mezioi'nclinaIe. gasit referire despre subiectul indiscup.~I .PM 1 __ ----m~CZ~jO~i-nC-H-na-i-ie-.~i. l ~ ~ ~ l..rtopantomograma 144 iiilii 145 pe model ~l II J _l__l__ II .Diastema premolad premolarului U ..anomalii de eruptie ale alter dinti persistenta caninilor temporari ageaezia molarilor de minte .valoarea diastemei . .M2 temp. frbl:J1!Il~ aie ... I X X X I' I I I II I Diastema premolara este putin .e mtr-un singur articol.nive1. forme extreme (distopozitia.apexian (mm) r-~p~M~2~----~in-c~~-.~am intalnit un singur caz de ~iastema preiiiOfara-bUitenua cu 0 desmsa' in' literatura.ecta-· acestei a. '.Pentru descrierea ~i prezentarea cor.M ... I .considerate semne ale unui potential.idacinii'spre mezial n..ill· ·W. in care sunt prezentate·cinci~·.65 .diastema supenoara (intre incisivii centraIi) .normal -eruptie int3rziala -evolutle intar. ~. I 1_-1 Varsta I r o am I I l ~S~ex~:=.persistent pe arcada ~reincluzie .---:-a.ttrei prin masurarea acesteia coronar §i radicular §i prin aspectele elinice ale' ..(fig.48 J _.alte semne asociate .lj _ ~~ \ ' . I I 1')1 J I !Nume II z:. r-1iM~17. ea in tabelul I.i. meziolnclinarea. ia'··4~1··. rotatia). ~ ': ¥j i 1 1 I simptomatologie evidema. aprecien e s-au ..acestora se afla premolarulIl inferior..

In plus. ..:iui.:.2 ?Si'6 M!iJu£e~r. lZlO~Ogu.iUIij.:.LJie.""..... Geneza cornplexa a modificarilor-dentare-de-pezitie-este dependenta de influente ereditare.Ptia premolarilor II.1· . 4~po~tia rilqdiijcata '~i tendinta de deplasare spre distal a premolarului II.:.. 147 f) 0 alta explicatie a diastemei premolare este legats..M. In plus. care situatiile clinice au fast aproape identice.. 'al rotatiilor despre distema a ~olarilo.1 in relatii de' clasa . aprecia .'j in ~I I '~~~'!~~~U~~~~alijrului ~qoPJ. De aceea.~nl. chiar ~i 0 modificare dentara de pozitie unica depinde in principal de factorul ereditar ~i nu de factorii de mediu sau hazard ..~ .]P.5 mm) spatiului fiziologie de rezervd (leewey space) rezultat din diferenta dernarirne intre coroanele rnolarilor n temporari si premolarilor Tl. Iiteratura de specialitate considers ca. functionale ~i de ritmul de crestere. fiziol " ~".:1 explicatii.fermafea·4n~anfe ~i a) 0 p~ima explicatie a ~~Jjyta~wo.rii relevanta lor.. nUfi'l:"~¥edi1s 'de liStfel de cazuri pune sub semnul intreba. unde coordonarea impulsurilor de crestere este deficitara.=":.Q."-.t §12Tx ·sjistaJ..~ww~"~_'·.BgYfe. ETlIOIPATOGENRE . temporari ~i.a..pnncipiu Ul b) Ca etiologie este ~intinat-a·.t :. .eva coordonate importante ~ acestei anornalii.. In acest context se explica ~i semnele de intarziere in evolutia 3... .~~.\t.:::=.~ ti -------------""""""""" ~~ ".~mltt!jQtde pozitie vlCioas'e.. . 'j~.. Sutton a prezentat distatizare a unui premolar it care a migrat In . Aceasta zona este un punct de cotitura in dezvoltarea fllogenetica..".JLe.I sau de antagonism singular.. .l... decurs de 11 ani eu 6 mm spre distal Este deci aceasta 0 modificare de pozitie a premolarului realizata contrar .absenta stimulului de rnezializare fiziologica a molarului ocluzala a molarului . in special cele de pozitie..ohi.. ~-:.I.. '.. Diastema 0 §.1.! ~ prernolarului II. ~chr. :~£ ~ :..Qtatitt si inclinare a premolarului dOl".l€l.. anatomice.d):O:''.' sa me~ia1izaT1i fiziolozice Posibilele.'F . constitutionale."blocafea" ". 1 ca ~i .Analizand .1 "'1 ·"1 : ~\nexemplilde n '1 ._.. ' :. In aceasta Zona.tt~.~ark acestea ar explica p~ de radacinii premolarului 11 spre rnezial astfel instalata corespunde cavaloare coronara (aproximativ 22.. ...nivelul apexului.e cauze..lJtw':l~w1!! '. de ereditate.~r.". c) 0 alta explicatie a aparitiei $1 mentinerii diasternei premolare poate f legata ~i de osul co[Wact diu.I) _ c!"J datele din literatura si pe cele din tabel putem. e) Plasarea diasternei premolare la capatul sirului dintilor temporari poate fi privita *i din punet de vedere filogenetic. ca si lnclinarea premolarului 11. mecanice.~..."". 4 ~ .. -. cauze logice ale oclrii ". . rnolarului sunt: ' . .§nuit d~iza@i .1sub aspectul eruptillor suficiente 5L. deoarece anomalia a fost decsrisa la doua gemene la l46 ..!}ll:.l snm mento1JJere sa~clerozarea tesuiUTUl osos J mezial de molarul de ··-~::a~""lUYl"3~ + . ca si cea a molarului de minte (situat la capatul sirului dintilor permanenti). " I' rmgrarn.cat.w-. parte curb area varfului ca· 0 consecinta a traiectoriei de eruptiedescrise pe un arc concav spre mezial.." Daca despre modulde sau incluziilor exista aparitie ale premolarilor 1. prernolara se stie foarte putin.. 'In mod normal spatiul tiber permite mezializarea molarilor de 6 _ani dopa pierdere molarilor H .~~Y~~ d£TIJ!!.. .-=4i_ 1 . ~1 anume: '' . • _'::.. .!J. sunt frecvente anornaliile dentare.J... dar pe de alta parte avem dimensiunea mai mare a spatiului la .'.

lJlt!iQice m0tf2L~se_§i.U1£li p!21o~ .asociaza altor anomalii.J.. au urmatoarele: . -ca element singular san in oricare alta clasa. Orieum. Fig.e:«lsta modificari ale ocluziei sau . majoritatea transpozitiilor au fost la maxilarul superior (97. in cadrul scolilor frailceza ~iromaneasca. ·PQ. (1998) dau un raport de 2/3 . Plunkett ~1 colab.a Dintele eel mai interesat '~n'fenomenul tr~spoZi~ este @iiUl ~.· .Lin5fl1Ri~. implicand mai frecvent caninul ~i premolarul I (82.3%) decat c~~ §i ineisi~l . 'po. .. trebuie a:v:llte. . semne de: Inta. FRECVJEN'fA . •persistenta llloiarului II temporar ~i lipsa mezializarii molarului ~. @ eel doi premolari.~j·~:t~f.~:n_Qdanjia dec . au transpozitie de canin."0. e (fibromatozagingival~ tUTn0fh ehifl:~!. In ceea ce priveste profilaxia.o.tratati ortodontic. DEFINITIE~ TERMINOLOGIE. "Nu trebuie luate masuri terapeutice dac~ nu. . -fl-T"\ \ o: . respectiv 34 de pacienti. Trebuie facut: diagnosticul diferential .e. .e mtr-o propot1i~ mai mare la genul feminin (raport de 4/?). face parte din grupa anomaliilor dentare izolate. ::...!lt~chimba _~oculfie ~ incisivul } :~diu~~~!~etJ~~~in 2005pe UTI I relative.tQtl~~C~ (vezi tabelul I)..:t~. . avand in vedere adresabilitatea mai mare a b1 sexuIui feminin Ia tratament.C\l.lateral 07.jn dentitia permanent.lateral.~.. 66) .i$latqto·gice.) transpozi1i!l.65%). . eremolar IL sau .CARACTERUSTICI 6l Capitolul VII TRANSPOZITI.~~.: _":_" -". se regaSe§1.. transpozitia se poate re~i in' clasa I.. .~iere in dezvoltarea premolarului ll. o lot mic de paeienti. (fig.:r:i-).pre~tat poate fi benefice 1n diilgriost1qUr·. sunt de mentionat: prelungirea intervalului de llpsaadinte1ui pe arcada in zona premolarului II..~pil:.transpozitie incomplete bilaterala superioara CIPM I 149 . Ca semne tirnpurii care prevestesc instalareaei. tratamentul ertedentic s-a realizat eu dificultate.a. atunci cand se . Transpozitia dentara este anomalia dentara de eruptie §i pozitie care presupune inversarea locului pe arcada a doi dinti lnvecinap. .Aceasta poate fi insa 0 observatie ~:~f~:= aritat care i§i.4l DEmAHA U e ill ~~ !". Studierea complexului d~sifTlPt()~..vedere nisele de retentie pentru a:linrente~a'r''''''Ca'c. Nueste necesara inchiderea ortooimtlca.'O consecinta a rnodificarilor dentare de pozitie.alte . bre$e1 dintre Diastema premolara este recunoscuta irin prezenta mai multor simm. .66%)..66 . Este 0 anomalie raracere se intaIne§te se pare dru!r.?il... .:.~~::{5ttQg9t:t~ca (de exemplu in distalizareapte~olarulu:i II)..1.JMi. In scoala americana.

. ell ASPECTE CLINICE .pe'locufPi~mQlmui~i. ..' d3:.1a .t transpozitia ae~c~"""'''''"''-'-'---''''''' (~g.locul.~~le de prem.!1im¥.ei'Sivut: ·lateral.artiale (96. .(8) . Transpozi. ffiterior.24%)· ~i e. 'Iranspozitia dentari imbracii 2 forme clinice: transpozitia completa. I .68 Transpozitie totala canlnIpremolar I superior stanga 151 . cu Iocalizare p~O~ pe z _. Cbd inversinnea esteJntre canin §ip~u1.ar:' pe~ent. etiopatogenic.'r.tia completi'. transpozitiile de la.$ .33%). .IasatIiber de pierderea mo larului I temporar. eand tncadin aceasta faiA se poate preconizao transpozitie. ~~1~. ~r~pe In bresa las~tii de pierderea ~B. este inversarealocu1ui de formare a mugurilor. pot apare tulblriii 0. cuspidulpalai:inalal premolarului.?!~!ui __ p Premolarul I.pe .lnvirtutea tendintei de mezializare a dintilcr.ftlvelfiI incisivului central.§ta. Transpozitia dentara semaiifrtiln~m·.ggj (63. l . care precede in timp eruptia caninulu! prooo~.presupune inversarea total! a ...'. .." 0 alta explicatie eu caracter.premolar..cimba '.·g~. dovedita radiologic.".intraosos.p1i. c} in invariabillocu1 eu ineisivu11ateral. ~e.t~~l. ·mila _ 'e·<&&. arcadei.generate de .""~' ~)- majoritatea transpozitiilor au fost.sau tptala ~itranspozitia inc~>l:itpleta:s~uparP-ala.atu~e.C~ s-a pierdut oaninul temporar . (fig~6.':1 'lnsa PaIteil...2 dinti vecini ~ialinierea aeestora in curbura normals a. . '". . care i§i schimba lowl en iP.inaintea _el1. Fig.67%).permat¥!nt.e pe s~q"~~!.u(~e~P'QXM. present pe loeul caninului upul'oontacteIor mult mai rar dec§.9.:~ .rruindibtida.p. 'canimii peirnanent va erilpe: .1..!:.

~ m _'sitili$a cand ocluzo-articulare.l ts: Fig ~ transpozip. .~Mai-rar. ASPECn.a·e ""'"..~ 1 arcadei trecand··printre··ei. iar .. \ i . ordinea coronara fiind respeetata (este vizibila doar radiologic).. canin . in sedinte' succesive.. ameloplastia modelanta a caninului).'·blcii.incisiv lateral .e Ineompleta CIJL superior stiinga la scurt timp dupa caninului temperer . norrnala a · arcadei. fie la nivelul amandurora. se diferentiaza \i.: Obiectivele terapeutice sau inversarea _ In functie de TERAPEUTICE . (fig.. de pansamentul plagii -----------------~-~.atranspozitiei.~~p~~..i!m~e clinice si functionale ale ectopiei dentare. dentare trece 152 .. extractia numai radacinile..obiectivele terapeutice vor viza interventii .ei. veBtIDiiracr(~§l~~:1fi " In b'anspozitia compteti canin . forma clinica . linia >. evidentiata prin modificarea ordinii coroanelor dentare In aliniamentul arcadei.. _ .. fie asupra incisivului lateral plasarea eetopica san entopica a unuia dintt.-. Transpozitia coronara este. .. 70) (cosmetizare prin aditie).' 'de obicei.¢ .. iar celalalt este situat ectopic. .~. inversarea dentara completa in CRm! transpozitiei totale. ' pnntre e'1..se efectueaza slefuiri selective in sedinte repetate ale cuspidului palatinal a1 premolarului (cand acesta este prea preeminent ~i creeaza blocaie 153 ocluzale) urmate...premolar I .suprapunerea dintilor ranacinilor In transpozitia p~ala . atipice. in timp ce transpozitia radiculara nu este evidenta intraoral. : Transpozitia dentara' este 0 anomalie foarte evidenta .. arcadei.-.""unul=se-gase~~nl'a ... .-..f ~ .fie asupra caninului (§lefuiri model ante ale cuspidulni caninului.~··:····~": . inversarea interesand numai coroanele sau Transpozitia incompleta mai poate imbraca ~i aspecte . clinic §i usor de diagnosticat. particulate. Examemil radiologic completeaza tabloul clinic ~i arata.

Gay-Escada C. "J.. _ ~·.:. .~~!~~'.o'. 3:27:~36. legata de. 670 .. 51-56. .Y. Rev.Baum~{.B~riniAztes L. :2.~ .:omllR~ti - ati~y.Hormonal control of skeletal growth and tooth eruption .es.lL. incisiv lateral. 41. . J. de a face fata noilor solicitari 1n timpul 'exercitaf:~i flJnctiilor. 4. Calif. 19·98r2.J_ TJ.. pentru ca. 1955.. In acest sens. 1962.. Astazi nici macar transpozitia incompleta incisiv central - 6: Becker. 12_Boboc. incisi. 9.. Realizarea morfologiei caninului ca premolar nu este necesara..~·t§.Acad.' 1997.. .~-·".} ~ .~~£tfcl·l!iI. 1964.. 198-225.l!I!cz!~a4by. :. Periodont. e diagnosi ortodonuce .:~L. Orthop.:44.Soft tissue limitations in W. 48.Amer. aspectul vestibu1ar al celor dol dinti implicati este asemanator. o .79.. .. . . A ·l .Cranial base development .~esul transpozitiei.J. ~.:3. ._ Dental age in maxillary . 15. Roma..r~portul apexurilor celor ~ di~ti. of:l1landibular eamines. Bjork. 19S:t'24:99-1 05· .lPUS unor solicitari inferioare pozitiei saleuonn~tw~j'::este un handicap functional pentnr. 'Beck~r~A\~GhaUshtl"Stena .. .. J.._~:. W. BI:BLIOGRAFIE SELECTIV . 0land 1.-canine eCii)pM' . 7.:tttJ~'it::i:~~:tl:~~_· ·fi transformata In transpozitie completa.::1 _... ·. sigmficancefor the Ckvelopment of occlusion .:.¥~~·i~nd::tevie~6r~the<·1i{erature. Orthodont._.e'fiRe. : . _ Humangenetic ein kurzes Handbuch in 5 Baden . Chaushu Stella . Orthodont. Med.I.peso Bulletin.1n.. 1950. 16. :..'. 2004. 1964.. -' Anomaliile dentomaxilare Bucuresti.di1:hlid~"f1ti(j.p~gU_ ._.' 8. posibilitatea dintilor ce si-an inversat pozititle. .. Se va alege ca solutie tera. Stuttgart.'ry.·. 0 problema ramane cea funtionala. . __. _ip. : Res.. Daca modificarile estetice sunt aproape insesizabile. 123-132.~l Periodont. ...I pentru desensibiHzare.!la.~_P~offit.._. ' . respectiv transpozitia cornpleta. avand ~n vedere posibilitatile actuale de remodel are a incisivului lateral prin tehniciadezive si a incisivului central prin stripping. Becks.?:?:'~?~~~8~:. Benagiano. Quintessence Int. 2000.Georg Thieme.dm:§.684~ 1I. I I .5. & Dente-facial ":: .U m~L·tla~farea p rnari problerne estetice ~i functionale. .Impacted Incisors and Cuspid:.M.Amer.27-50.'2.. .... 25. ~-?he Structure of The Epitheltal Atlac})(jri!. Gh. P.Ed. Becker.. In t:raU1l§]p<llzi1ia uDu. 67. Biedermann.tat. 1971.J. 9.t-!ari~riji'gi~ti()n. Baume.Enoloy and treatment of tooth ankylo.a .. A. _. 1957.~9~e fi dirijata terapeutic fiespre ordin:ea"'. Acad. 155 . H.Semi%gia E.~N?lqgi_t:tll tooth migration and its . - ··. . .. 5. ··Al~j6~ Algarra' C.~tie~t?1!ent planning ~ Ang1e· Orthod.. R..t[~. 10.. ::.32-41 .~'. Inversiunea afecteaza mai putin ~{I. ..Phase Contrast Migroscopy . obligati sa preia sarcinile $1rolurile.aceea care va asigura deplasarea dentara eea ~{'~m"!~tif~tia ceruta de dinte.C~S. report of six _. :: .~. 39~51. pentru acest tip de transpozitie. Ortbodont. . transfbrmata In complt. . fie I ! ! I natural) fie eu ajutorul progresului rnaterialelor composite.. transpo~1fj.M. ------------------------------~. A.i-~ste dictata d~.:-P. Dent..• :Ackerman~J~L:. A.vn1.. ~_ '•. _. Ajnei.. . . '.

franc..Anomalies ~utilat()ires et tumeurs des dents htnrJ¢nes . 30. A.. Zeross. ]uliu Hateganu. Elisabeta. 1952. P. i 20. 32. 1966. 39. Cohen. l. C . Sava.13. 363-364' ' 29. 183-199.Quintessence International.. 1967. 28. 4. Crawford. M. Paris. Dechaume. 157 and Position 'of the Root Apex in. Orthodont. SOG-511. . . jr. Diaconescu. 1945. 1955. L.Precis de Siamatologie .H. 15.Saunders &. .Dtsch. A. .. Tartaglia. 14. 951-960. Odont.Resorptiol1 .. 1983..-Bouysson.!.83.Stomata/ogle in/antilii . 1964. 1964. 34. F. Sforza.Pediatric Dentistry ~ C.-~.W.G.A Review of the Literature and a Repon of Five Cases . 2000~ 27..Orthopedie denlo-faclale . Rev. 1959. Brenchley.. dentara normalii ~i patologica' .. Liege... F. '. C. 203-207. Brabant: H: .. J . C1C. ..:--. 2003.. Meidan.Cu privire lafrenectomia .3. . Kanovska. Bratu... S. Dahlberg •. 49-79.'lite/ace (jffli-e"iiormiirl:1'ifliJ: Angle .1. ~ Facial volume changes during normal human growth and devepment ..Brit... 83. Chateau. Brezniak. 2?03. . Brabant. Erika . .. 156 .k 26. 1975. . 16. Phys. 1948..Amer. . 23.. 34-41. 1965. Broadbent. Finn.. Meyer . Fr.. J. Dechaume. Sforza. 33. 1947.. 1997.Transmigration oj Mandibular Canines . in ortodorqie . 17. Didactica $1 pedagogica. Brabant.. 142-160. Schmitz. 188.. Fran. 1961.E.rot l1e1icon. .Cori~ ..La retention secondaire des molaires de lait . 1958~ .Masson et Ci~.Heuplschen Apparates Oester Z Stornatol.Angle Orthodont. . Impacted Maxillary Canines -. 2000. 70. 18. J. Paris.'> Andresen . 6.B. Cocarla.L'Orthod. Ferguson.Masson et Ci". 2. Parvizi. R. Klees. Werelds.H. . . 1997. 480-487. .. . 0.Masson et C • Paris... . Camilleri. 1999-1 21. .41-45..Brit. Gm. 76.... P. Stomat. .. M.Electrophysicologische' und pathologische Untersuchungen des Kausystems . L. J. B.. K.Clin Orthod. 1999. 1956. Bolen d er. 1937. Lepp.. 245-251.Orthodontic positioning of an impac~ed supranumerary tooth: report of a case . . Ferrario. . P. H.. Voinea. S. .Ankylose dentaire . .Zahnarzt IZ. Firu. 31.Anat. Olga . 37.Four impacted Permanent Canines: an unusual case . Mor. Bucuresti. N. teeth associated with displaced canines . ..Julien Prelat Paris. ~ The use ()f linear and angular measurements of maxillomalldihularantera-posterior discrepancies . -. 484-489..231. Z. 250. M. .F. f Timisoara.... Eschler.gyl{If. dentaires et biologie osseuse ~ Ed. . Paris.. R. Scerri.Rev.39-50. M.. C. .•. . Scripta Medica. 36.Ortodontie . Ferrario" V.Vi'vIQsbv & Co. M.\rV.M. 21. M. Res. Cernochova. 24.9-20... V. 1963. 19. Washington. Lieberman. BRNO. Morphology Orthodont. Cauhepe. ie 25. 22. Eschler.Stomatologia..21. C. 73: 753-762..Angle Orthodont. 38. Grivu. . . Krupa.Ed. Ll-l. 40.24.Die muskulare Wirkungsweise de. Co. 7.. Miani. Anthropol. Paris.llt~ri()r I .' .Etude R . i996. ..Paramolar Tubercul (Bolk) .Encptia . Oliver. Philadelphia-Londra..l .. 24. H. Odonto-stomat-. .57-60.. Elvira .F. M paleopatho!ogique de 265 crimes de momies egyptiennes _ Rev. Poggio. P.Eruption ofpalatal canines foll(Jwing surgical exposure: a review qf outcomes in a series qf consecutively treated cases . 35.. Z. ~ Rev. .p'fI(J)p.Ed. 1998. . Orthodont.Clinical Pedodontics . Sciences et Lettres. C. ~ Precis de Stomatologie ..

T..N.' I Mitton. .. Jonse. .Structure microscopioue de l''organ dentaire: Masson. A.Med. 26. 49-56. P.. Park. 43.. K. 38. Orthodont. . 58..111e "three M": muscles.. 5..R. 1966. 42. 53. Literature :<Angle Orthodontist. C. . .Amer. Prosthodont. D...-J985.c+--··_"-·""4 t. Jeon.Die Zahn.reeth .. 531. Iulia . 1. Milicescu. 45_ Gavel.Pedagogica.. 65. -"~_. . 1959. si colab. Oral Surg.5._-----" .ocaitzotion ..Migrations preeruptives de la premolaire .van. Ito. 1999.'! .67.··---JmpaGted~th-J1J. . . 1947. 68. nr.. Ghitescu.Bd.. . 69_ Kim. 1998. Grivu...Justified? ..Ed. ~ ~ i 11".. 72. Fischer-Brandies.5. B 61. ·'-D..F.1 ·1 ' i 1 'I· I.Bur. . N.Anomaliile deniomaxilare in clinicii ~i experiment -' Ed.. MU~ld: und Kteferheil-kunde . . 63. clinique therapeutique -J. Olivia.c _'images (. Ruprecht. 1. J: . T. 6. J_ Orthodont. Ionescu. L.Medicina Stomatologica.K. 16. Ecaterina.. V. .R.. .Persona! . 2000. Bucuresti. Galloway. Ecaterina . Ionescu. A. 2003.prezentare 3 cazuri clinice .Transmigration of impacted mandibular cuspids. K. . J.. Gysel.The ~ffectqf age at diagnosis on the complexity and outcome of treatment (!f palatally ectopic canines . J. 1998. 65-69.. 1. vol. 1997.Urban Schwartzenberg.:-." . Harradine. Berlin. Firu. A clinical .Stomatologia irifantilii ..Orihodontie . '_. Ce1111a.~..-~ .Orthodontic Management of Missing '. Hotz. 1967. tl': .t rJj CHanges in ) Tooth Position {Jj Ilnerupted Canines ()fi·CU:pJidMgrams . 75-79.Kalvelis. Orthodont. 1999. Haupl. 1962. Meyer. .lladi.Indicatia extracuilor denture in tratamentul anomaliilor denio-maxilare . Int. Dermaut. Y..Stomatologia.!I)he teeth fi)r evaluating supranumerary or 159 57. malformation: and malocclu .. Prelat./J .Int. 62.Javid B.Diastema laterald= Medicina Stornatologica. 77. 1.. D. 178-180. P.418.10. D. . Primary tooth retention in deciduous ·andpermwlent-Amer. Paris-Barcelona. Orthodont. 14:547-549. H.Reincluzia de molar leTTipiitar . .54-58. i.ogriJf1lzi. Held. Stornat. y_ -.1963.Ed. Florica. ·116-119.j I Cerma... Bucuresti. . " 54.lonescu. 1. D.: iion 50. -I '~j ~:I .Ed. 2000. . 44.Transmigrant Mandibular Canines: A . Stirrups. Viorica .Ortodontie . 39·~40'. Izard.'. . Mitton.548':'550. Manuela.4 L Firu. 2004. J. Stahl. National. . . Bucuresti. .. .Anomaliile dental¥! de l1umar . .R. '1966. . Okimoto.: Orthodont. Brit.Masson et c=.Journal of Canadian Dental Association.71: 12-22..314.study of relationship between occlusal curvature and cranio-mandtbular disorder. H.Brit. Tecnlca onodontica .peso Bulletin 2003. Bucuresti. ' '.FJJectivelle. Record of 28 Cases and A Retrospective Review of the . 56_Held. C.B. Joshi.. 1991._--------_. ucuresti.. ·65.· 158 i f' _. 259-263. Th. _. ._ Computer-Based three dimel1sianai computed tOTf1()graph.. . A. G.Popoviciu..1 1955. 1950. ." 47. Hatcher. . Chaput.·\ 46.Guidance of eruption versus serial extraction -Amer. 49. Graber. DuducaIoana. K. . TImliQ~f~/T998. Ecaterina . Paris.A.. 1961. . O.R -.Chirurgie oro-maxilo-faciiilii . . ' . '. P. Kennedy. Ganuta. 6. 2001. Bucure~ti. Gl~. 6.\~~Matters Prophylactic: Removal of Impacted Third Molars: Is it . Orthodont. Jianu. J. Rodica . lonescu.307 ..Masson. 52.L' esparodotoloyses: Patho/(}gie: ':~1 ~\ '4 . Popescu. 60. . Schuchardt. 169-172.M. 25. ~~9-151. A . Paris.1967. ~ Ortodonlie . 1970. . 58. 10: 78-82.rl 51.} . M.The Fffec. . N.Ort(xitmfie . 55. 2001 . . Orthodont. . 64. franc.Particularitiiti clinice ale incluziei dentare: transmigrtl/ia dentcn:a' . Ecaterina .. '66. D. Al. 59.Anomaliile dentare de numiir . Terada.Ed. _1 i i ' "'1 ' j . 48. .. Bucuresti..Ed.. . Paris. Mizumori. 1997..

2002. 82 . Orthodont.5-37. Chem. J.2. Bucuresti. Koprivova... 97.UfV1F Bucuresti. 1-995.. Jana. Cresterea . 91. D. .Amer. Olive] R. 73. 74. . 1960. 107.A.3. Stiintifica. 70. 84.244.Etiologyand Treatment of unerupted upper central permanent incisors . Paget. 1989. Bilateral congenitally missing . Barth. Orthod.Patterns of imra-osseous transmigration and ectopic emption of mandibular canine .• Robinson. Winkler.. Milcu.·26. Schroeder H.. 83.Zahneilkumie und innere Median -Amb.: 73. St.. . . R. 6-5.Br. P.0rnitz. Leipzig. Korkhaus.Angle Orthodontist.! I copii . Milicescu Duduca. Paris. 1966. McSherry.Tooth eruption: theories and facts . diagnostic tn geminapa· dentdra Bucuresti. Korkhans. 1987~ 86.A Case Report Australian Dental Journal. ·:·review OJ!' literature and I'eport of nine aditional cases ~ Dentornaxillofacial Radiology. Present Orthodantic Thazlght in.Amer... M.E. S. Muller. Maximilian. __ --' .· Primer . Germany . 1~$. ..Prevision de croissance Actualites od. Bonding Technique: Transbond Moisture Insenstive 93.· H.Anat. G.... R. 18.0'Meyer. 6. '). Orthodont.Orthodont. G. M. 128] 593. 1973.J.Ed.la suudiu! reincluziei dentare . Mugnier. 1930. 2002. 1947. 89. G...Dental antropologie . 1955. 151:.C. 63.I 87.Fortschr..a/veo/ara - Ed. 95. -. 2001. 1999. Leheni-Vemescu.279-282. Viorica. . (44)4.... 174: 417-418 88. R. sr. 1963~-3-4. 65~ 4. n. -rSemeiologie des anomalies deniomaxilo-faciales ..M. Ed. -K.N. . 691.2..209-216... franc.Angle Orthodontist. Birnie. Langlade.. 115-47..Rev. . 2001. ~ Receptor specificity (4 the fibroblast growth factor family ... 77. 1. 1999. 1979. G.245: 374-3. ... 71. Zaki.. -facial« /a 75.ectopically impacted teeth . M . 92. . Mew. Martchel1 L .1998. 8 9. 80.La radiographic _ 1952. Biol.Displacement of a mandibular canine folowing fracture of a mandible . . 31. 78. Dent J 1993.. .The ectopic maxillary canine: a review Brit J. ·W.tude critique de la . . 1972. 276. H.The Limitations of Orthodontic Treatment.25. C.Stomat. maxillary canines. Paatero..33. Milicescu.Angle Orthodontist. . J.Diagnostic onhodontique .·Me-c:her. loana .Aust..53. Daniela Ines Contributii .7. Mapparapu. Victoria .Human Speech .Virtual Journal of Orthodontics. 16. Orthdont. Kieferorthop. A. Impacted Canines . A.. ..Antropologic and Odontology Studies in Twins . Nance..5. Letters «Impacted canines . 72.Kagan Paul.. franc. J. Heskia. lE. M. . 1996. 28-35..Anomalia tiento-.J. Charron. 292-297. P. G.F. Mathews.4. Orthodont. . Leong. _. L. _" ."· . M . pseudoprognathie et de 1£1 prognaihte mandibuluire Orthodont. 1967:· 160 Press IntematiQnal. 355-360.6. . 1963. 537. Viorica. 64·70. Rec.. 161 . _90. Tempescu Benlian. 2003. 79. . Medicala. 76.M.Tratamento de Cantnos Impactados por paiattno: Os Resultados de um f:studo em Conjunto . . 97. . Mathis. Korkhaus. Milicescu.1. «Orthodontic treatment of palatally impacted maxillarycanines . Viata Medical! Romaneasca. 1956. D. J. Londra.Amer.. 1995.Funktion und Volumen . Bucuresti. Marks S. C. Calache.Commentary: Uncovering labially impacted teeth . Mazzocchi.yi dezvoltarea generala si cranio . Pearson. . 1974.Ortodoncie. Orthodont. 4. .6. .A Useful Tool for.33. ~ .. . 85. 177-253.1nt. et a1.614-621. 81. . 221. 94. Reed.Introducere ill 96.

Boren. 1989. 1960.Journal of Orthodontics. . Reitai K . Rajic..Plunkett. 1957) 37. Kuftinec.Medicala.' Helicon.. V. Stuttgart. S. si 16 ani . Thibault. Valentina . . Dorobat. Boering. 1998. 744. 1966. 2004. . Pfaff. second molars . 115. A. 738743~ 116..4.. Richardson. G. E. M. Timisoara.66.B. R I 162. Th. .Angle Orthodontist. tooth movement during and after (irthodoiiiic treatment .Maxillary canine with congenitally Orthodontist.. 1991. . 1003. 99. 1960. Herbison. ('lfl'i7·cClt---ti-1ttsmt(lli'fY~tttir'J'ffS"""t'tYf!-··· . . . M. . 43. Z.Ortodantie si ortopedie dento-jacia/11 -Ed.Unele probleme ale chirurgiei stomatologice. Russel. Bucuresti. Rusu. . 2.Angle Orthodontist. 120.lOi . .Contemporary orthodontics . 51. 477-480. G. 19. T.Secondary retention a .. 203-208. . 118. Papa...SO . Jonas.Stornatologia.Radiographic Factors Affecting the Management of Impacted Upper Permanent Canines . . Stivaros. dix commandaments de l'orthopedie dento-faciale.Intrabony Migration 'if Impacted Teeth AngleOrthodontist.stomat. a tsible cause qf impactiml t>fp2Ymanent .. . 25 (3). D. Raghoebar. Kardos. 4. Rebellato. 1963. t> 1Oo. . . N. Paris" 703. Date de nUJrjblogie jtmc!ionala climca .. 1981. & Co.. 101..Aparatul dento-maxilar.. Popescu.. 328-336. Rornanu. 'E: . 114. Fabricky. Orthodont.Retemia incisivilor central: superiori datoriu: prezerqei de dillfi supranumerari Actualites odonto-stomat..56. 568-575. Med~ Bratu. Y..721-782. 66. 68.. 173177.. . R. Shapira. Csapo. 0..A study of transposed canines in a sample of orthodontic patients . ·1996.Impacted canine in a prehistoric skull .497-501. . 22. I 107.A Review of Impacted Permanent Maxillary Cuspids ... G.Canille and a 1 Palatally Impacted Maxillary Canme . 163 .P.· E. J. M" Colojoara.98. Bueuresti. · lfprighting mesially impacted mandibular permanent . po .Anzle .Precis des maladies des 4ents et de la bouche Collection Testut . 0::> . 109. -.> Schabel. R.1 . -' Treatment of Impacted Cuspids The Hazard IAS. .Acta odont. 1. Mayer-Racz...Angle! Orthodontist. 73.Brit. N.Gaston Doin & CU~ 1929. Kuftinec. 103. Ackermann. 6. P. f'.. J. 27.'Shapira.S. 2003. Kuftinec. 1967.. ·Bucuresti. 73.J. Saiar.Stomatologia. Carmen. 2000.. 113. . Muretic. 3. E.. G.es .2. Pont. Uram.i AJO.M. 119.. Diagnostik: Georg Thieme Verlag. . S. Stanciu. Rakosi. G.' 111. 1957. 17-23. Y. Shapira.Diagnosis and Prevention . 6.Journal of Canadian' Dental Association" 2000. 136. Salzmann. 1998.. 106..9. 1986.Aspecte ~i contributii ill i . Kathy .. 117. 2003. a l'usag« des' omnipracttctene . D.Lehrbuch der Orthodotie -Dresda.. Dysart.Tuculescu. .Mosby. ~I UU' • "'6'" . ~ Commentary:' lntrabony Mlgrutton of Impacted Teeth . .. molars in the same dentition: a report of three case.. 10. Negrutiu. A. Vissink. lOS. Nahlie1i. 169-173. 2003.Treatment of a Pacient with i an impacted Transmtgram Mandibular .. Veronica. Lippincott impacted absent premolars .Practice of Orthodontics . H. Y. 145-156.. Proffit.Angle Orthodontist. J. Muntean M. 3. 203-207..R. W. 2.. Schwarz. 6. A. . Philadelphia -Montreal. M" Bratu.W. fa copii .. 19-24.. 102. A.el an. 129.. . S. 104.. 74.. 100. J. 1 I 10..· M.~ Quintessence International. 192. 55-77. M. Popa.Kieferorthopaedie. 53. 63-67. 73...Angle Orthodontist. studiul pleiodoniiei -: Stornatologia. .. Shapira.. 112.Ed. S. Rebellato.. 1998. Mandall. l. DJ. Bucuresti. Peck. Maryam. B. Percac. · Contributii=asupra frecventei anomaliilor demomaxilare la copii tntre 6.. .

1991. Bucuresti 2005 164 . Via.Submerged Decidous Molars Familial Tendencies . ]24. 5. transrnigratia . D.lucrare de diploma.JADA. 2000. 122. Vuzitas Elena .T.. binerva Stornat. .) Fine.Columbia Dental to align impacted canines 65.The transmigration of the permanent clower canine.. Turpin. flap Technique for Surgtca! Canines .. 1964. 1i 3. 1991/40: 579-589 125.' 17-20.Hettel' ways . 1995. • Closed Management qf Impacted Review. Vichi M. ] 27-129. 49-69. Franchi L. 123.Aspecte particulars ale ineluziei dentare. . Tin.121.. W. J. .Angle Orthodontist. P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful