EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT

II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE

Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Djuričin, redovan profesor 2. dr Djordje Kaličanin, docent 3. dr Dragan Lončar, docent 4. Iva Vuksanović, saradnik u nastavi 5. Vukašin Kuč, saradnik u nastavi 6. Dragana Mijajlović, demonstrator I OSNOVNI POJMOVI O KURSU

Kurs Strategijski menadžment se bavi menadžmentom preduzeća u uslovima delovanja tzv. “imperativa promena”, odnosno, u uslovima kada promene stvaraju promene. Menadžment je skup veština kojima se preduzeće navodi prema izabranim ciljevima u uslovima relativno stabilnog okruženja. Strategijski menadžment je skup veština kojima se preduzeće osposobljava za ostvarenje ciljeva u uslovima nestabilne sredine. Osnovni cilj strategijskog menadžmenta je uvećanje vrednosti za vlasnike pomoću strategije i pratećih planskih oduka (projekti i biznis plan, pre svega) kojima se razvija tzv. “evolutivna kompetentnost”, odnosno, sposobnost ostvarivanja ciljeva u promenljivim uslovima. Da bi se stvorila vrednost, neophodan je rast. Rast je samo potreban uslov stvaranja vrednosti. Dovoljan uslov je profitabilan rast, odnosno rast čiji efekat prevazilazi cenu kapitala. Strategija je performansama vučena lista želja uronjena u karakteristike okruženja, čija je namera da iskoristi promene. To je preovlađujuća ideja za donošenje odluka.

II

CILJEVI KURSA

Osnovni cilj kursa je da upozna studente sa konvencionalnim menadžmentom, njegovim fazama i glavnim odlukama. Takođe, kurs treba da upozna studente sa procesom formulisanja, vrednovanja i implementacije strategije. Da bi se to ostvarilo, neophodno je upoznavanje sa glavnim trendovima u okruženju, modernim menadžerskim konceptima i tehnikama koje služe za formulisanje, vrednovanje i implementaciju strategije, načina na koje finansijski efekti utiču na motivacioni sistem različitih interesnih grupa kao i načina upotrebe strategijskih resursa. Posebni ciljevi kursa su: • Upoznati studente sa značajem koncepta stvaranja i merenja vrednosti za strategijsko ponašanje • Preneti studentima znanja o uzrocima i mehanizmima stvaranja i realizovanja vrednosti • Pomoći studentima pri ovladavanju tehničkim veštinama koje omogućavaju upravljanje procesom stvaranja i realizovanja vrednosti pomoću strategije i pomoćnih planskih odluka

1

delegiranje. Okruženje 5. 6. organizaciona struktura i koordinacija 2. Menadžeri Glavni periodi razvoja 1. Autoritet. Informatička era 4. Tržišno predviđanje 2. Budućnost menadžmenta Tema 2: OBLAST II: PROCES MENADŽMENTA Tema 3: Planiranje 1. Planiranje: primarna i suštinska faza procesa menadžmenta Ciljevi: osnovna planska odluka Strategija: suštinska planska odluka Usklađena lista Strategijska mapa Projekat Biznis plan Tema 4: Organizovanje 1. 3. Projektovanje organizacije 4. 5.III SADRŽAJ KURSA Kurs ima sledeći sadržaj: OBLAST I: Tema 1: RAZVOJ MENADŽMENTA Pojmovi. 4. Tehnološko predviđanje Tema 5: Tema 6: 2 . Kontrola pomoću osnovnih računovodstvenih izveštaja 3. Menadžment preduzeća 3. Era masovne proizvodnje 2. 2. Organizacija kao posledica menadžmenta 4. Paradigma preduzeća 2. definicije i odnosi 1. Sistem kontrole 2. Kontrola pomoću merila performansi Predviđanje 1. Organizaciona promena Kontrola 1. Podela rada. organizacija posla i decentralizacija 3. 7. Era masovnog marketinga 3.

Grupe Od konvencionalnog menadžmenta do strategijskog menadžmenta 1. Strategijski kontroling 3. Sistem kompenzacija Tema 9: OBLAST III: ANALIZA OKRUŽENJA Tema 10: Analiza opšteg okruženja 1. Privredni ciklus 2. Korporativno upravljanje 6. Strategijske grupe 4. rizika i neizvesnosti Vodjenje 1. Lanac vrednosti 2. Etika u menadžmentu 5. Konvencionalni menadžment 2. Granska konkurencija 2. Moguće strategije rasta 2. Kriva iskustva 5. PEST analiza 3. Pristupi vođenju 2. Portfolio koncept 6. SWOT analiza Analiza konkurentskog okruženja 1. Matrica šansi i opasnosti 4. Konkurentske sile 3.Tema 7: Tema 8: Odlučivanje 1. Strategija penetracije tržišta 3. Odlučivanje u uslovima izvesnosti. Menadžment vrednosti 4. Poredjenje (Benchmarking) Analiza internog okruženja : 1. Strategija razvoja proizvoda Strategije diversifikacije Tema 14: 3 . Strategija razvoja tržišta 4. PIMS Tema 11: Tema 12 : OBLAST IV : FORMULISANJE STRATEGIJE Tema 13: Strategije intenziviranja napora 1.

Vrednosni imperativ 2. Strategija diferenciranja 3. 2. Pojam i vrste investicija Metode za ocenu investicionih projekata Rizik: dve perspektive. Odnos izmedju stvarne stope rasta i stope održivog rasta 3. 6. Strategije fokusiranja Metodi rasta 1. 3. Strategija nepovezane diversifikacije Tema 15: Strategije stabilizacije i povlačenja 1. Suština i obračun EVA merila 3. Strategije stabilizacije 2. Prikupljanje sredstava 4. 5. Dinamičko finansijsko planiranje (ili prestrukturiranje) OBLAST V : VREDNOVANJE STRATEGIJE Tema 21 : Fokusiranje vrednosti 1. Organski rast 2. Ljudski resursi kao faktor konkurentske prednosti 2. Ljudski kapital 4 . Stopa održivog rasta 2. Statičko finansijsko planiranje 5. Pojam. Strategija povezane diversifikacije 3. 4. Spajanja i pripajanja 3. dve kategorije i jedna relacija Merenje rizika Upravljanje rizikom Analiza rizika u investicionim projektima Tema 16: Tema 17: Tema 19: Tema 20: Finansiranje rasta 1. motivi i kontekst diversifikacije 2. Strategijske alijanse Investicije 1. Strategija niskih troškova 2. Strategije povlačenja Generičke strategije za nivo biznisa 1.1. Primena koncepta Menadžmenta zasnovanog na vrednosti na vrednovanje strategije OBLAST VI : UPOTREBA STRATEGIJSKIH RESURSA Tema 22 : Ljudski resursi 1.

karakteristike i značaj IiR 2. U radnoj nedelji se nalaze 4h predavanja i 4h vežbi. Upravljanje zalihama Tema 24 : Tema 25 : IV PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE PO TEMAMA Kurs će vremenski biti organizovan u okviru 15 radnih nedelja. Ključni marketing koncepti 2. Plan rada na vežbama po temama : 5 . Elementi logistike 2.3. definicije i odnosi • Nedelja II: Glavni periodi razvoja • Nedelja III: Planiranje • Nedelja IV: Organizovanje • Nedelja V: Kontrola • Nedelja VI: Predviđanje. Uloga IiR u strategiji rasta 3. Ocena i selekcija IiR projekata Marketing 1. Proizvod 3. Plan izvođenja predavanja po temama : • Nedelja I: Pojmovi. Cena Logistika 1. Pojam. Menadžment ljudskih resursa Tema 23 : Istraživanje i razvoj 1. Strategije IiR 4. Program IiR 5. Odlučivanje i Vođenje • Nedelja VII: Od konvencionalnog menadžmenta do strategijskog menadžmenta • Nedelja VIII: Analiza opšteg okruženja i Analiza konkurentskog okruženja • Nedelja IX: Analiza internog okruženja i Strategije intenziviranja napora • Nedelja X: Strategije diversifikacije i Strategije stabilizacije i povlačenja • Nedelja XI: Generičke strategije za nivo biznisa i Metodi rasta • Nedelja XII: Investicije • Nedelja XIII: Finansiranje rasta i Vrednovanje strategije • Nedelja XIV: Strategijski resursi – 1: Ljudski resursi i Istraživanje i razvoj • Nedelja XV: Strategijski resursi – 2: Marketing i Logistika Vežbe na kursu prate dinamiku predavanja.

Nedelja XV : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu marketing i temu logistika. diskusija sa studentima na iste teme. Nedelja X : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu strategija diversifikacije. 1. diskusija sa studentima na istu temu. Nedelja XI : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu temu generičke strategije za nivo biznisa i temu metodi rasta Nedelja XII : TEST br. Studija slučaja: konglomeratska diversifikacija. diskusija sa studentima na istu temu Nedelja II : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu razvoja discipline strategijskog menadžmenta. diskusija sa studentima na iste teme. definicija i odnosa. diskusija sa studentima na iste teme Nedelja VIII : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu analiza opšteg okruženja i analiza konkurentskog okruženja. diskusija sa studentima na iste teme. diskusija sa studentima Nedelja XIV : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu ljudski resursi. odnosno glave 9-19). studija slučaja: transformacija preduzeća u informatičkoj eri Nedelja VII : TEST br. odlučivanje i vođenje. studija slučajeva: Usklađena lista. studije slučajeva: istraživanje i razvoj u farmaceutskoj industriji i upravljanje ljudskim resursima u hotelijerskoj industriji. diskusija sa studentima na istu temu Nedelja VI : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na teme predviđanje. diskusija sa studentima na iste teme. studentska prezentacija: biznis plan Nedelja IV : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu organizovanje.• • • • • • • • • • • • • • • Nedelja I : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu opštih pojmova o menadžmentu. diskusija sa studentima na istu temu Nedelja III : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu planiranja kao faze menadžment procesa. diskusija sa studentima na iste teme. studentske prezentacije: organizaciona promena preduzeća iz prakse Nedelja V : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu kontrole. Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu ritam rasta i temu investicije. Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na teme od konvencionalnog do strategijskog menadžmenta. primeri na temu investicija. studija slučaja na temu SWOT analiza. (obuhvata gradivo prva I i II dela udžbenika. odnosno prvih 8 glava). i temu strategija stabilizacije i povlačenja. III i IV dela udžbenika. 2 (obuhvata gradivo II. studentska prezentacija: marketing 6 . studija slučaja na temu “5 konkurentskih sila” Nedelja IX : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu analiza internog okruženja i strategija intenziviranja napora. Nedelja XIII : Rezime predavanja i glavne poente sa predavanja na temu finansiranje rasta i vrednovanje strategije. i temu istraživanje i razvoj.

i (iii) ocena za diskusiju. Test sadrži celokupnu ispitnu materiju. Tokom nastave rade se dva testa koji imaju najveći ponder u formiranju ocene za kolokvijum. Konkretno. Na predavanjima se daju okviri problema i analiziraju objašnjavajuće činjenice dok se na vežbama daju potrebna razjašnjenja i studije slučajeva. Skala ocene za kolokvijum je 91 – 120 poena 81 – 90 poena 73 – 80 poena 64 – 72 poena 55 – 63 poena . Student koji ne položi kolokvijum.V METODOLOGIJA RADA Metodologija rada na kursu bazira na: (a) predavanjima. tako da ukupan zbir poena koji osvoji tokom rada odredjuje njegovu ocenu na kolokvijumu. VI ISPIT I OCENJIVANJE STUDENATA Ocena studenta se daje na bazi ocene za kolokvijum i ocene za finalni ispit. može da izađe na usmeni ispit. Poeni se mogu steći na sledeći način: • • • Dva testa znanja sa maksimalnim brojem poena od 40 po testu (20 poena znači položen test). (ii) ocena prezentacije eseja. metodologija rada na vežbama uključuje sledeće oblike rada: • • • • Prezentacije teorije i relevatnih tehnika od strane instruktora Grupna diskusija studenata.55 poena ocena A (10) ocena B (9) ocena C (8) ocena D (7) ocena E (6) ocena F (5) Student koji osvoji više od 55 poena za kolokvijum. Učešće u vežbama (diskusije. Maksimalan broj poena za ocenu za kolokvijum je 120. svaki put pre polaganja usmenog ispita polaže pismeni test. a nastava obavlja u interaktivnoj formi u smislu aktivnog učešća studenata u diskusiji i pripremi prezentacija i eseja. studije slučajeva i prezentacije) nosi maksimalno 20 poena Eseji na zadate teme zajedno nose maksimalano 20 poena. Za ostale aktivnosti student dobija određeni broj poena. Da bi položio ispit. prezentiranje teorije i tehnika Analiza slučaja iz prakse: individualna i grupna Prezentacija studentskih eseja Metod rada na kursu podrazumeva da se najmanje 30% vremena posveti aktivnom učešću studenata. Maksimalan broj poena na testu je 40. Ocena za kolokvijum ima sledeće elemente: (i) ocena testa. student mora da 7 . i (b) vežbama. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 100.

55 poena VII UČILO D. Janošević. Menadžment i strategija. prerađeno i dopunjeno izdanje. Ukoliko je ocena na usmenom ispitu veća od ocene na kolokvijumu. peto.ima više od 20 poena na testu i više od 55 poena na usmenom ispitu. ukoliko je ocena na usmenom ispitu manja od ocene na kolokvijumu. Skala za finalnu ocenu izgleda na sledeći način: 96 – 100 poena 86 – 95 poena 76 – 85 poena 66 – 75 poena 56 – 65 poena . ocena na tastu ne ulazi u finalnu ocenu. ocena na kolokvijumu ne ulazi u prosečnu finalnu ocenu. Djuričin. Kaličanin: (2010). Beograd ocena A (10) ocena B (9) ocena C (8) ocena D (7) ocena E (6) ocena F (5) 8 . Finalna ocena je aritmetička sredina ocene na testu i ocene na usmenom ispitu. S. Đ. Ukoliko student polaže test pre finalnog ispita. Ekonomski fakultet Beograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful