ð I H C QU C GIA HÀ N I VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C

NGUY N TH TH M

KH O SÁT S

HÀI LÒNG C A SINH VIÊN NHIÊN,

ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T ð I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH

LU N VĂN TH C SĨ

Thành ph H Chí Minh – 2010

ð I H C QU C GIA HÀ N I VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C

NGUY N TH TH M

KH O SÁT S

HÀI LÒNG C A SINH VIÊN NHIÊN,

ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T ð I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH

Chuyên ngành: ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c (Chuyên ngành ñào t o thí ñi m)

LU N VĂN TH C SĨ

Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS LÊ ð C NG C

Thành ph H Chí Minh – 2010

L I CAM ðOAN
Tôi tên: Nguy n Th Th m H c viên cao h c l p ðo lư ng ðánh giá trong Giáo d c khóa 2008 – TP. H Chí Minh. Tôi xin cam ñoan ñây là nghiên c u do tôi th c hi n. Các s li u, k t lu n trình bày trong lu n văn này là trung th c và chưa ñư c công b nghiên c u khác. Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a mình. H c viên các

Nguy n Th Th m

i

ngư i luôn thương yêu. ð c bi t. ii . Tôi cũng xin bày t lòng bi t ơn ñ n Ban Giám ñ c Vi n ð m b o Ch t lư ng Giáo d c. tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n TS Tr n Cao Vinh. ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c là chuyên ngành ñào t o Th c sĩ ñ u tiên trong khu v c phía Nam. chia s nh ng ki n th c quý báu v ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c cho tôi cũng như các h c viên khác. tôi xin bày t l i c m ơn ñ n PGS. tôi r t vinh d khi ñư c tr thành thành viên c a khóa h c này. Xin trân tr ng g i l i c m ơn ñ n các Gi ng viên ñã tham gia gi ng d y khóa h c vì ñã cung c p. ðH Qu c gia Hà N i. Xin c m ơn các Anh. ngu i Th y ñã nhi t tình hư ng d n tôi t th i sinh viên. ch b o ñ tôi hoàn thành lu n văn này m t cách t t nh t.L I C M ƠN V i t t c s chân thành. chăm sóc và bao dung tôi t lúc bé ñ n lúc trư ng thành. Ban Giám ñ c Trung tâm Kh o thí và ðánh giá Ch t lư ng ðào t o. Trư ng ðH Khoa h c T nhiên. ð n khi tr thành h c viên. Ch và các B n vì ñã luôn bên c nh. ðH Qu c gia TPHCM ñã t o ñi u ki n ñ cho tôi có cơ h i ñư c ti p xúc và h c t p nh ng ki n th c m i. TS Lê ð c Ng c. ðHQG TP.HCM. ñ ng viên tôi hoàn thành lu n văn này. Th y v n luôn ñóng góp cho tôi nh ng ý ki n quý giá và t o m i ñi u ki n thu n l i ñ tôi th c hi n lu n văn t i Trư ng. ngư i th y ñáng kính ñã t n tâm hư ng d n. Xin c m ơn Ba M .

.......................1 1...........2 hàng D ng thi t k nghiên c u:...............................ii M C L C.................................................................2...... B I C NH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U............... 6................................................................6 Quy trình ch n m u nghiên c u ...................................vii DANH M C CÁC HÌNH.............................................................4 6.........................ix M 1........................................3 Khách th và ñ i tư ng nghiên c u:.................3 Câu h i nghiên c u và gi thuy t nghiên c u..................................................................................4 LÝ LU N ....................................................................................................................... 4...................................................................................................M CL C L I CAM ðOAN .............2 ð nh nghĩa s hài lòng c a khách hàng .............................4 Công c thu th p d li u.........................9 1..................1 M c ñích nghiên c u c a ñ tài........1 Lý do ch n ñ tài ..1 1.....................2.....4 Phương pháp ti p c n nghiên c u ......... 3...2 7........................25 3..................................2.... T NG QUAN NGHIÊN C U......... CƠ S Chương 2.....................................ix DANH M C CÁC H P................28 3...........9 Các mô hình ño lư ng s hài lòng c a khách hàng ....................................................................................................1 6........... ð U...........25 Phương pháp nghiên c u ....... 1..................................i L I C M ƠN.................................................................................................................6 S hài lòng c a khách hàng và các mô hình ño lư ng s hài lòng c a khách .........................................................................................................2 Ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ðH KHTN....28 iii ....................................................................................................10 Chương 1................................ 2................................................. các bi n s và các tư li u: .............................................1 Thi t k công c ñi u tra kh o sát (b ng h i) ......... 5...................5 Quan ni m v ch t lư ng d ch v ...........................................................................15 Chương 3...................................1 3..................................................................3 Ph m vi nghiên c u .............................................................................iii DANH M C CÁC B NG..................

........................3..1 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Phương pháp gi ng d y và ki m tra ...................2..........5 S hài lòng c a SV ñ i v i ði u ki n h c t p ............53 4....3..3...................................................exploratory factor analysis)....62 4......2 HÀI LÒNG C A SINH VIÊN ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ðH KHTN .......50 4..........3......................................42 4.........................2....................................2......3............................................................................................7 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i 7 nhân t còn l i..................3.....................58 4..3....1 4....................7.2 Thi t k nghiên c u.......61 4.......................6 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thông tin ñào t o ............................................................46 4.......4 S hài lòng c a SV ñ i v i Trang thi t b ph c v h c t p.......................7...1 H s tin c y Cronbach Alpha .....36 4.............60 4....3.......36 4.......48 4...................34 ðánh giá b ng h i..........7...3 S hài lòng c a SV ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o.3 Thang s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH 4................. ..64 KHTN.3.............34 ð c ñi m c a m u nghiên c u ........................3.................................63 4............3 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t S phù h p trong t ch c ñào t o ...........58 4....2 S hài lòng c a SV ñ i v i nhân t Công tác ki m tra..............................................7.............................................54 4.............................................6 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i M c ñ ñáp ng công tác hành chính c a Nhà trư ng ....2 Phân tích nhân t khám phá (EFA .....3 Ki m ñ nh s phù h p c a mô hình – phân tích h i quy........3.. ñánh giá .............................4 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thư vi n .........3.....................................56 4........................36 4....7.............. ðHQG TPHCM....5 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Giáo trình.....................2 S hài lòng c a SV ñ i v i Trình ñ và s t n tâm c a GV.........7................3..........46 iv .................................................................................................. S 4.....3......................................2.32 Chương 4.1 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i k năng chung sinh viên ñ t ñư c sau khóa h c................

.............69 4.85 K T LU N VÀ KHUY N NGH ...................80 TÀI LI U THAM KH O.............................................. 2...................68 4..........................................1 2..............4 Ki m ñ nh gi thuy t H04: K t qu h c t p c a sinh viên không nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN.....................................3 Ki m ñ nh gi thuy t H03: Không có s khác nhau v s lài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN theo năm h c c a sinh viên ...........2 Ki m ñ nh gi thuy t H02: không có s khác nhau gi a các ngành h c v s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN...............................91 v ....................6 Ki m ñ nh gi thuy t H06: Không có m i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành mà sinh viên ñang h c............................67 4....................72 4.......................82 ð i v i ho t ñ ng T ch c...........................4..............3 ð i v i chương trình ñào t o.........3...................80 Khuy n ngh ...........76 4.............68 4...............................1 Ki m ñ nh gi thuy t H01: gi i tính không có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN....2 2......................................4..................81 ð i v i ñ i ngũ gi ng viên.........................................5 1...78 K t lu n ..................81 2...........65 4............................ T ng h p k t qu .....5 Ki m ñ nh gi thuy t H05: H kh u thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng không liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN................................4 ðánh giá chung và Ki m ñ nh các gi thuy t nghiên c u . qu n lý ñào t o .........................4.....................................................................71 4................7 Ki m ñ nh gi thuy t H07: không có s liên quan gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng .......................................4............87 PH L C ...................7.......4.....73 4.......................................................................................................4................4..............................................................4..7 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t N i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên .

DANH M C T VI T T T ðHQG TP. HCM CNTT: Công ngh Thông tin CNSH: Công ngh Sinh h c CSVC: Cơ s v t ch t CTðT: chương trình ñào t o GV: Gi ng viên KHMT: Khoa h c Môi trư ng SV: Sinh viên TT: Toán – Tin h c VL: V t lý vi . ðHQG TP.HCM: ð i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh ðH KHTN: ð i h c Khoa h c T nhiên.

..................................43 B ng 4.....11: K t qu ñánh giá c a sinh viên v ñi u ki n h c t p ............................................. ñánh giá ...........20: ðánh giá c a sinh viên v N i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên.....................................34 B ng 4..........49 B ng 4............................8: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o............19: ðánh giá c a sinh viên v Thông tin ñào t o.52 B ng 4............................................................................................6: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t k năng chung..........14: ðánh giá c a sinh viên v Phương pháp gi ng d y và ki m tra...55 B ng 4.............3: Ma tr n nhân t ñã xoay trong k t qu EFA l n 1 .....................7: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i Gi ng viên.30 B ng 4......................................................................................................5: K t qu ki m ñ nh Pearson c a ph n dư chu n hóa và 13 nhân t ............................61 B ng 4................................56 B ng 4.57 B ng 4......9: K t qu ñánh giá c a sinh viên theo các ngành ñ i v i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a ngành h c ............60 B ng 4...................................47 B ng 4.........51 B ng 4..................37 B ng 4..DANH M C CÁC B NG B ng 3.......63 B ng 4.......................................16: ðánh giá c a sinh viên v S phù h p trong t ch c ñào t o ..........65 B ng 4............................45 B ng 4....................................................10: S hài lòng c a SV ñ i v i trang thi t b ph c v h c t p..........................13: ðánh giá c a sinh viên v m c ñ ñáp ng công tác hành chính c a nhà trư ng.............................................................................17: ðánh giá c a sinh viên ñ i v i Thư vi n....63 B ng 4.........................67 vii ...............58 B ng 4....2: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u...................18: ðánh giá c a sinh viên v Giáo trình ................12: K t qu ñánh giá c a sinh viên v s h p lý c a s lư ng sinh viên trong l p h c ...1: Các thành ph n c a b ng h i ...........54 B ng 4.....15: ðánh giá c a sinh viên v Công tác ki m tra.........................................66 B ng 4...........1: ð c ñi m v nơi cư trú c a m u nghiên c u ....................................................................................................4: K t qu h i quy ña bi n.....21: K t qu ñánh giá chung s hài lòng c a sinh viên....34 B ng 4...................................................

........................76 B ng 4.......27: M i liên h gi a h kh u thư ng trú và s hài lòng c a sinh viên...74 B ng 4.................32: S hài lòng c a sinh viên qua 13 nhân t ..31: M c ñ t tin v kh năng tìm vi c sau khi ra trư ng theo t ng ngành h c ......71 B ng 4..22: Phân b t n s v s hài lòng c a SV ñ i v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p t i trư ng ðH KHTN..77 B ng 4................................67 B ng 4........................................................................B ng 4...................................................79 viii ...........25: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên theo năm h c ..69 B ng 4..............68 B ng 4..................30: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c sau khi ra trư ng .............................................74 B ng 4...................28: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành h c c a sinh viên ..................................26: M i liên h gi a k t qu h c t p và s hài lòng c a sinh viên................72 B ng 4.........................................................29: K t qu l a ch n l i ngành h c và s hài lòng c a sinh viên theo t ng ngành...............................................................................................70 B ng 4............................................................................23: M i liên h gi a gi i tính v i s hài lòng c a sinh viên.....24: M i liên h gi a ngành h c v i s hài lòng c a sinh viên ........................

..........................................59 H p 4.........3: Bi u ñ phân tán ph n dư và giá tr d ñoán c a mô hình h i quy tuy n tính .........27 Hình 3......35 Hình 4....................64 H p 4.62 H p 4......................................3: Mô hình ch s hài lòng khách hàng các qu c gia EU ...........62 H p 4.......................................2: Phân b t n s v x p lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u ................................66 ix .......................................................47 H p 4.......................................29 Hình 4.......1: Mô hình ch t lư ng d ch v ........65 H p 4..........4: Ph ng v n sâu ý ki n c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o .........................................................60 H p 4..........................................3: Ph ng v n sâu mong ñ i c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o.......................7: Nh n xét c a sinh viên v công tác ki m tra.............................................................5: Kỳ v ng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng..................................................................................44 DANH M C CÁC H P H p 4.2: Ph ng v n sâu ý ki n c a sinh viên v kh năng truy n ñ t c a GV .......1: Ph ng v n sâu v mong ñ i c a sinh viên ñ i v i k t qu ñ t ñư c t khóa h c .............................8 Hình 1...........DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.........19 Hình 3..................10: Ý ki n c a sinh v giáo trình....9: Nh n xét c a sinh viên v Thư vi n ...................11: Ý ki n c a sinh viên v Thông tin ñào t o...................1: Mô hình ch t lư ng d ch v ñào t o .................... ñánh giá..................50 H p 4...........57 H p 4....................53 H p 4...........1: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u ............................................................................................35 Hình 4.....................................................8: Ý ki n c a sinh viên v s phù h p trong t ch c ñào t o ...............2: Mô hình ch s hài lòng khách hàng c a M ....1: Sơ ñ t ch c trư ng ðH KHTN ...................12 Hình 2...12 Hình 1...............6: Ý ki n c a sinh viên ñ i v i phương pháp gi ng d y và ki m tra........................................50 H p 4.................12: Ki n ngh c a sinh viên v N i dung chương trình ñào t o..........2: C u trúc th b c các tiêu chí s hài lòng c a sinh viên...........

B Giáo d c và ðào t o ñã th hi n n l c c a mình trong vi c qu n lý ch t lư ng giáo d c thông qua vi c ñưa Ki m ñ nh ch t lư ng giáo d c vào Lu t Giáo d c s a ñ i năm 2005. sinh viên ra trư ng không ñáp ng nhu c u ngu n nhân l c. giáo d c ñư c xem như m t ho t ñ ng s nghi p ñào t o con ngư i mang tính phi thương m i. ñ c bi t là khi h l a ch n trư ng cho con em mình theo h c. nh ng v n ñ trong giáo d c nói chung và giáo d c ñ i h c nói riêng luôn là ñ tài nóng b ng lôi kéo s chú ý c a báo gi i. công lu n xã h i cũng như các chuyên gia và các nhà lãnh ñ o. ñào t o t xa… T ñó n y sinh các v n ñ như ch t lư ng ñào t o kém. Nh m gi i quy t các m i lo ng i ñó. s xu ng c p ñ o ñ c h c ñư ng. các trư ng ñ i h c xem xét toàn b ho t ñ ng 1 .. ph huynh) có th b ti n ra ñ ñ u tư và s d ng m t d ch v mà h cho là t t nh t. giáo d c tr thành m t lo i d ch v và khách hàng (sinh viên. Lý do ch n ñ tài ð U ðã t lâu.. chuyên tu. ði u này d n ñ n s hoang mang ñ i v i công chúng. trên các chương trình th i s cũng như trên các phương ti n thông tin ñ i chúng khác.M 1. Theo ñó. Trư c ñây. ñ c bi t là tác ñ ng c a n n kinh t th trư ng ñã khi n cho tính ch t c a ho t ñ ng này không còn thu n túy là m t phúc l i công mà d n thay ñ i tr thành “d ch v giáo d c”. m t th trư ng giáo d c d n d n hình thành và phát tri n trong ñó ho t ñ ng trao ñ i di n ra kh p nơi. chương trình và n i dung gi ng d y n ng n và không phù h p v i th c t . hoàn ch nh ñ n liên thông. ñã xu t hi n ngày càng nhi u hơn trên m t báo. Các cơ s giáo d c thi nhau ra ñ i ñ ñáp ng ñư c nhu c u c a khách hàng v i nhi u mô hình ñào t o khác nhau: t chính quy. M c ñích c a vi c ki m ñ nh này là giúp cho các nhà qu n lý. tăng m nh c v s lư ng l n hình th c. Song song v i vi c chuy n t ho t ñ ng phúc l i công sang d ch v công và tư. t i ch c. phi l i nhu n nhưng qua m t th i gian dài ch u s nh hư ng c a các y u t bên ngoài.

ðây là nh ng y u t không tr c ti p t o ra ch t lư ng nhưng l i r t c n thi t vì nó cung c p thông tin ph n h i và cơ c u giám sát. Ngoài ra. v a ch t ch ñó là t ñánh giá và ñánh giá ngoài [8] Trong nh ng năm g n ñây. Phương th c ñánh giá s n ph m ñư c s d ng r ng rãi t i Hoa Kỳ. các nư c B c M và Châu Âu vì các d li u thu ñư c b ng b ch s th c hi n s giúp kh ng ñ nh tính h p lý c a các chu n m c trong b tiêu chu n ki m ñ nh ch t lư ng. trong ñó có Khu v c ðông Nam Á nói chung và Vi t Nam nói riêng. tuy nhiên có hai cách ti p c n ñánh giá ch t lư ng thư ng ñư c s d ng trên th gi i ñó là ñánh giá ñ ng nghi p và ñánh giá s n ph m [17]. không quá t n nhi u th i gian và ph c t p như ñánh giá ñ ng nghi p. ñ i sánh nh m giúp cho h th ng giáo d c có th v n hành ñúng hư ng. có th th c hi n ñ ng lo t trên quy mô c nư c. Riêng ðông Nam Á. d ch v ) và các thành qu ñ t ñư c.c a nhà trư ng m t cách có h th ng ñ t ñó ñi u ch nh các ho t ñ ng c a nhà trư ng theo m t chu n nh t ñ nh. AUN-QA ñã xây d ng nên mô hình ch t lư ng giáo d c ñ i h c bao g m các y u t c t lõi như s m ng m c tiêu. vi c thành l p T ch c ñ m b o ch t lư ng m ng ñ i h c ðông Nam Á (AUN-QA) vào năm 1998 cho th y s n l c trong vi c qu n lý ch t lư ng c a các qu c gia trong khu v c này. Tùy theo t ng mô hình giáo d c ñ i h c mà t ng nư c có th áp d ng phương th c ñánh giá và qu n lý ch t lư ng khác nhau. mô hình ch t lư ng c a AUN-QA còn có hai y u t h tr là s hài lòng c a các bên liên quan và ñ m b o ch t lư ng và ñ i sánh trong ph m vi qu c gia/qu c t [19]. các ho t ñ ng then ch t (ñào t o. ñ m b o ch t lư ng mà ho t ñ ng chính là ñánh giá ch t lư ng ñã tr thành m t phong trào r ng kh p trên toàn th gi i. 2 . cách ñánh giá. Các y u t này s tr c ti p t o ra ch t lư ng c a giáo d c ñ i h c. nghiên c u. giúp cho các trư ng ñ i h c ñ nh hư ng và xác ñ nh chu n ch t lư ng nh t ñ nh và nó t o ra m t cơ ch ñ m b o ch t lư ng v a linh ho t. ñánh giá ñ ng nghi p chú tr ng ñánh giá ñ u vào và quá trình ñào t o còn ñánh giá s n ph m thì thông qua b ch s th c hi n và chú tr ng vào s hài lòng c a các bên liên quan. ngu n l c. Trong ñó. B ch s này cho phép giám sát ch t lư ng giáo d c ñ i h c hàng năm.

2. − Câu h i nghiên c u và gi thuy t nghiên c u Câu h i nghiên c u: • Sinh viên hài lòng v ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ðH KHTN.HCM và tìm hi u m t s y u t tác ñ ng ñ n k t qu này. ðHQG TPHCM m c ñ nào? • Các y u t ngành h c.Qua ñó ta th y ñư c thông tin v s hài lòng c a các bên liên quan chính là b ng ch ng v hi u qu c a h th ng giáo d c. gi i tính và h kh u thư ng trú có nh hư ng như th nào ñ n s hài lòng c a sinh viên? − Gi thuy t nghiên c u: • Gi thuy t H01: gi i tính không có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN • Gi thuy t H02: không có s khác nhau gi a các ngành h c v s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN nhiên. ðH Qu c gia TPHCM. năm h c. 4. − M c ñích sâu xa: vi c kh o sát này nh m ph c v cho công tác ñ i m i và nâng cao ch t lư ng ñào t o t i trư ng ðH Khoa h c T nhiên. nâng cao ch t lư ng ñào t o c a trư ng ñ i h c Khoa h c T nhiên. Ph m vi nghiên c u Nghiên c u này ti n hành kh o sát s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH Khoa h c T nhiên. − M c ñích nghiên c u c a ñ tài M c ñích trư c m t: kh o sát s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH Khoa h c T nhiên.HCM cho nên tôi ch n ñ tài “Kh o sát s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ð i h c Khoa h c T TPHCM”. ðH Qu c gia TP. ðH Qu c gia TP. 3. V i m c ñích xác ñ nh s hài lòng c a sinh viên nh m góp ph n c i ti n. h c l c. giúp h th ng k p th i có nh ng ñi u ch nh h p lý ñ ngày càng t o ra m c ñ hài lòng cao hơn c a nh ng ñ i tư ng mà nó ph c v . ð i h c Qu c gia 3 .

ð i tư ng nghiên c u: s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN.• Gi thuy t H03: Không có s khác nhau v s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN theo năm h c c a sinh viên • Gi thuy t H04: K t qu h c t p c a sinh viên không nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN • Gi thuy t H05: H kh u thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng không liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN • Gi thuy t H06: Không có m i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành mà sinh viên ñang h c • Gi thuy t H07: Không có s liên quan gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng c a sinh viên • Gi thuy t H08: Ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng càng t t thì m c ñ hài lòng c a sinh viên càng cao. − − Khách th và ñ i tư ng nghiên c u: Khách th nghiên c u: sinh viên ñ i h c chính quy trư ng ðH KHTN. Nghiên c u còn k t h p m t ph n v i nghiên c u ñ nh tính thông qua ph ng v n sâu m t s sinh viên v nh ng kỳ v ng c a sinh viên khi tham gia h c t p t i trư ng cũng như nh ng ki n ngh c a sinh viên nh m nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng.1 D ng thi t k nghiên c u: 4 . Các bi n s : 6. 6. 5. Phương pháp ti p c n nghiên c u Nghiên c u này ñư c thi t k ch y u theo d ng nghiên c u ñ nh lư ng thông qua b ng h i ñ thu th p thông tin. 6. Qua ñó k t qu nhiên c u s mang tính thuy t ph c và có ñ tin c y cao hơn.2 Công c thu th p d li u. các bi n s và các tư li u: − − Công c thu th p d li u: b ng h i k t h p v i ph ng v n sâu.

Trong ñó m i khóa ch n 40 sinh viên (g m 20 sinh viên nam và 20 sinh viên n ). − Quy trình ch n m u nghiên c u Ch n m u ñ kh o sát b ng b ng h i: Trư ng ðH KHTN hi n t i có 12 ngành. Công ngh Sinh h c). k t qu h c t p c a sinh viên. • Ph n m m th ng kê SPSS version 16. − Ch n m u ñ ph ng v n sâu M i khóa h c ch n ng u nhiên 3 sinh viên c a 3 ngành b t kỳ trong 5 ñư c kh o sát. phân t ng và theo c m. Công ngh Thông tin. T ng c ng. • Bi n ki m soát: ngành h c. 5 .• Bi n ñ c l p: chương trình ñào t o. • B ng h i. V t lý) và 2 ngành có ñ u vào là kh i B (Khoa h c Môi trư ng. 2007. Các sinh viên này có s khác nhau v gi i tính. h kh u thư ng trú trư c khi nh p trư ng và khác nhau v k t qu h c t p. gi i tính và h kh u thư ng trú − Các tư li u: • Các tài li u v trư ng ðH KHTN. 7. do ñó s có t t c 12 sinh viên tham gia ph ng v n sâu. t ch c qu n lý ñào t o và k t qu ñ t ñư c chung v khóa h c. x p lo i h c t p. 2008 và 2009). tuy nhiên tác gi ch ch n ra 5 ngành ñ i di n g m 3 ngành có ñ u vào là kh i A (Toán – Tin. M i ngành trên ch n ra 160 sinh viên r i ñ u t năm th nh t ñ n năm th tư (tương ñương khóa 2006. M u ñư c ch n theo phương pháp ng u nhiên. • Bi n ph thu c: s hài lòng c a sinh viên. s có t t c 800 sinh viên c a 5 ngành trên tham d ñi u tra kh o sát. năm h c. ñ i ngũ gi ng viên. ðHGQ TPHCM • D li u v sinh viên.

kinh t . B GDðT.Chương 1.1 Quan ni m v ch t lư ng d ch v LÝ LU N ð i v i M và nhi u nư c phương Tây t lâu ñã ch p nh n coi giáo d c như m t d ch v và ñi h c là m t hình th c ñ u tư cho vi c ki m s ng trong tương lai nhưng Vi t Nam thì khái ni m “Th trư ng giáo d c” thì còn quá m i m và xa l . Trên th c t . trong quá trình ñàm phán ñ gia nh p WTO. giáo d c ðH là m t hàng hóa và m t th trư ng giáo d c sơ khai. ði u này cũng có nghĩa là sau khi gia nh p WTO. khi ñưa ra b n chào d ch v ña phương. Vi t Nam ph i ch u s c ép l n v cam k t trong lĩnh v c giáo d c. k toán. theo Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm.[4] nh ng nơi này. cách nhìn chung c a ph n ñông nh ng ngư i ho t ñ ng trong ngành giáo d c ñ u coi giáo d c là m t phúc l i xã h i ho t ñ ng theo nguyên t c phi thương m i. t phát 6 . trong ñó có giáo d c. cho r ng v i tư cách là m t nư c ñi sau trong vi c gia nh p WTO. V i tư cách là m t nhà qu n lý giáo d c. qu n lý doanh nghi p. t i m t s trư ng ngoài công l p (nay là tư th c) và m t s cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam. theo ñó. m c cam k t c a Vi t Nam v d ch v giáo d c là khá sâu và r ng ñ i v i giáo d c ñ i h c. l i nhu n thu ñư c r t l n. chúng ta ph i có m t cách nhìn khác. Nó v a là m t l i ích công v a là m t d ch v công. GS Ph m ð Nh t Ti n. th m chí có ngư i ñánh giá là siêu l i nhu n. GS Ph m ð Nh t Ti n cho r ng hi n nay. Trên th c t . lu t qu c t và ngôn ng . ch ñ ng và ñã cam k t th c hi n Hi p ñ nh chung v thương m i d ch v (GATS) ñ i v i t t c 12 ngành d ch v . Vi t Nam ñã theo ñu i l p trư ng tích c c. ta m c a h u h t các lĩnh v c giáo d c v khoa h c t nhiên và k thu t. ñó là giáo d c là m t d ch v trong ho t ñ ng thương m i và thương m i d ch v giáo d c c n ñư c t do hóa. Th nhưng. CƠ S 1. Trư c khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). giáo d c ñ i h c Vi t Nam không còn thu n túy là m t l i ích công. ñã hình thành.

Theo nh ng quan ñi m trên thì Giáo d c ñư c xem như m t d ch v v i m t ch t lư ng nh t ñ nh nhưng ch t lư ng d ch v là gì. N u khách hàng không hài lòng. D h ng. D ch v không th t n kho. Còn quan ñi m “Giá tr gia tăng” thì cho r ng giá tr ñ u ra tr ñi giá tr ñ u vào chính là ch t lư ng giáo d c ñ i h c…[3] S khó khăn. 2. 6. h có th ñư c hoàn ti n nhưng không th hoàn d ch v . Zeithaml et al. Không th chia tách. 7. Nhu c u b t ñ nh. ngư i cung c p ch còn cách làm ñúng t ñ u và làm ñúng m i lúc.. M t s nư c phương Tây có quan ñi m cho r ng “Ch t lư ng m t trư ng ñ i h c ph thu c vào ch t lư ng hay s lư ng ñ u vào c a trư ng ñó”. chưa có câu tr l i ñ y ñ vì có quá nhi u cách ti p c n khác nhau. 3. G n như không th cung ng d ch v hoàn toàn gi ng nhau. 2001) [11]: 1. Speller & Jones. 5. n m. ð b t ñ nh nhu c u d ch v cao hơn s n ph m h u hình nhi u. Không th hoàn tr . ng i…trư c khi mua. Vai trò con ngư i trong d ch v r t cao và thư ng ñư c khách hàng th m ñ nh khi ñánh giá d ch v . Quá trình cung ng d ch v cũng là tiêu th d ch v . Không th ki m tra ch t lư ng trư c khi cung ng. ph c t p này d n xu t t các ñ c trưng khác bi t sau ñây c a d ch v so v i s n ph m h u hình (Ghobadian. Khách hàng không th th y. Quan h qua con ngư i. ño lư ng ch t lư ng d ch v như th nào l i là các v n ñ l n và cho ñ n ngày nay. do v y. Trong khi m t quan ñi m khác cho r ng “ñ u ra” c a giáo d c ñ i h c có t m quan tr ng hơn nhi u so v i “ñ u vào” c a quá trình ñào t o. 1994. Không ñ ng nh t. 4. Vô hình. S n ph m c a d ch v là s th c thi. s . 1993. d n theo Thongsamak. “ð u ra” ñây chính là s n ph m c a giáo d c ñ i h c ñư c th hi n b ng m c ñ hoàn thành công vi c c a sinh viên t t nghi p hay kh năng cung c p các ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ñó. không th d u ñư c các sai l i c a d ch v . 1990. Groth& Dye. 7 .

tr ng i khách quan l n ch quan khi chuy n các kỳ v ng ñư c c m nh n sang các tiêu chí 8 . 2003) ñư c xem là nh ng ngư i ñ u tiên nghiên c u ch t lư ng d ch v m t cách c th và chi ti t trong lĩnh v c ti p th v i vi c ñưa ra mô hình 5 kho ng cách trong ch t lư ng d ch v . Khách hàng ñánh giá d ch v d a vào c m nh n cá nhân c a mình r t nhi u. Tính cá nhân. Tâm lý. ñ c trưng khách hàng t o ra sai bi t này. Hình 1. Parasuraman et al (1985:1988. 2003) Kho ng cách [1 ] là sai bi t gi a kỳ v ng c a khách hàng và c m nh n c a nhà cung c p d ch v v kỳ v ng ñó. d n theo Nguy n ðinh Th et al.1 Mô hình ch t lư ng d ch v Parasuraman et al (1985. d n theo Nguy n ðinh Th et al. 9.8. S di n d ch kỳ v ng c a khách hàng khi không hi u th u ñáo các ñ c trưng ch t lư ng d ch v . Ch t lư ng d ch v ñư c ñánh giá theo tr ng thái tâm lý c a khách hàng. Kho ng cách [2] ñư c t o ra khi nhà cung c p g p các khó khăn.

Khách hàng ñ t ñư c s th a mãn s có ñư c lòng trung thành và ti p t c mua s n ph m c a công ty. Kho ng cách [5] hình thành t s khác bi t gi a ch t lư ng c m nh n và ch t lư ng kỳ v ng khi khách hàng tiêu th d ch v . Các tiêu chí này tr thành các thông tin ti p th ñ n khách hàng.2.ch t lư ng c th và chuy n giao chúng ñúng như kỳ v ng. Lý thuy t ñó bao g m hai quá trình nh có tác ñ ng ñ c l p ñ n s hài lòng c a khách hàng: kỳ v ng v d ch v trư c khi mua và c m nh n v d ch v sau khi ñã tr i nghi m. Parasuraman et al. Theo lý thuy t này có th hi u s hài lòng c a khách hàng là quá trình như sau: 9 . Kho ng cách [3] hình thành khi nhân viên chuy n giao d ch v cho khách hàng không ñúng các tiêu chí ña ñ nh. (1985) (d n theo Nguy n ðinh Th et al. Vai trò nhân viên giao d ch tr c ti p r t quan tr ng trong t o ra ch t lư ng d ch v . Kho ng cách [4] là sai bi t gi a d ch v chuy n giao và thông tin mà khách hàng nh n ñư c.1 ð nh nghĩa s hài lòng c a khách hàng S hài lòng khách hàng là tâm tr ng/ c m giác c a khách hàng v m t công ty khi s mong ñ i c a h ñư c th a mãn hay ñư c ñáp ng vư t m c trong su t vòng ñ i c a s n ph m hay d ch v . 1. Lý thuy t ñư c phát tri n b i Oliver (1980) và ñư c dùng ñ nghiên c u s hài lòng c a khách hàng ñ i v i ch t lư ng c a các d ch v hay s n ph m c a m t cơ quan.[10] Lý thuy t thông d ng ñ xem xét s hài lòng c a khách hàng là lý thuy t “Kỳ v ng – Xác nh n” [26]. Thông tin này có th làm tăng kỳ v ng nhưng có th làm gi m ch t lư ng d ch v c m nh n khi khách hàng không nh n ñúng nh ng gì ña cam k t.2 S hài lòng c a khách hàng và các mô hình ño lư ng s hài lòng c a khách hàng 1. 2003) cho r ng ch t lư ng d ch v chính là kho ng cách th năm. Kho ng cách này l i ph thu c vào 4 kho ng cách trư c.

(b) S th t v ng n u hi u qu d ch v không phù h p v i kỳ v ng/mong ñ i c a khách hàng. vi c mua d ch v và s d ng d ch v ñóng góp vào ni m tin khách hàng v hi u năng th c s c a d ch v mà h ñang s d ng. các doanh nghi p nhi u qu c gia phát tri n trên th gi i.(1) Trư c h t. 10 .DCSI và các qu c gia EU – ECSI (1998). nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p.ACSI. Trong nh ng năm sau ñó. [11] Vi c th a mãn khách hàng tr thành m t tài s n quan tr ng ñ i v i các doanh nghi p và t ch c trong n l c nâng cao ch t lư ng d ch v . ðan M ch . ch s này ñư c phát tri n và ng d ng r ng rãi t i các nư c phát tri n như M . ch s (barometer) ño m c ñ hài lòng ñ u tiên ñư c ra ñ i t i Th y ði n (Swedish Customer Satisfaction Barometer .SCSB) nh m thi t l p ch s hài lòng c a khách hàng ñ i v i vi c mua và tiêu dùng s n ph m . (c) S hài lòng n u như nh ng gì h ñã c m nh n và tr i nghi m sau khi ñã s d ng d ch v vư t quá nh ng gì mà h mong ñ i và kỳ v ng trư c khi mua d ch v [26]. Na Uy – NCSI. (2) Sau ñó. 1.2. Năm 1989. (3) S th a mãn c a khách hàng chính là k t qu c a s so sánh hi u qu mà d ch v này mang l i gi a nh ng gì mà h kỳ v ng trư c khi mua d ch v và nh ng gì mà h ñã nh n ñư c sau khi ñã s d ng nó và s có ba trư ng h p: Kỳ v ng c a khách hàng là (a) ðư c xác nh n n u hi u qu c a d ch v ñó hoàn toàn trùng v i kỳ v ng c a khách hàng. gi v ng s trung thành. khách hàng hình thành trong suy nghĩ c a mình nh ng kỳ v ng v nh ng y u t c u thành nên ch t lư ng d ch v mà nhà cung c p có th mang l i cho h trư c khi các khách hàng quy t ñ nh mua.2 Các mô hình ño lư ng s hài lòng c a khách hàng Ch s hài lòng c a khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI) ñư c ng d ng nh m ño lư ng s hài lòng c a khách hàng ñ i v i các ngành.d ch v n i ñ a.

trư ng h p ngư c l i.2). s mong ñ i và giá tr c m nh n. s ñánh giá c a khách hàng ñ i v i doanh nghi p ñ ho ch ñ nh các m c tiêu và chi n lư c kinh doanh.2. 11 . Trên th c t . các ngành s th a mãn như th nào ñ i v i khách hàng c a h ) ho c góc ñ n i b ngành (so sánh s th a mãn c a các doanh nghi p trong ph m vi m t ngành) và so sánh gi a các th i ñi m khác nhau (ñ nh n th y s thay ñ i). Khi ñó. T ñó. khi mong ñ i càng cao. Ch s hài hài lòng c a khách hàng bao g m các nhân t (bi n). S hài lòng c a khách hàng ñư c t o thành trên cơ s ch t lư ng c m nh n.2. có th tiêu chu n v ch t lư ng c m nh n c a khách hàng ñ i v i s n ph m càng cao ho c ngư c l i. hình nh (image) doanh nghi p và s n ph m. yêu c u v ch t lư ng s n ph m và d ch v cung c p cho khách hàng c n ph i ñ m b o và ñư c th a mãn trên cơ s s hài lòng c a h . Xung quanh bi n s này là h th ng các m i quan h nhân qu (cause and effect) xu t phát t nh ng bi n s kh i t o như s mong ñ i (expectations) c a khách hàng.1 Mô hình ch s hài lòng c a M [11] Trong mô hình ch s hài lòng c a M (ACSI). 1. n u ch t lư ng và giá tr c m nh n cao hơn s mong ñ i s t o nên lòng trung thành ñ i v i khách hàng. items) ñ c trưng c a s n ph m ho c d ch v . ch t lư ng c m nh n (perceived quality) và giá tr c m nh n (perceived quality) v s n ph m ho c d ch v kèm theo ñ n các bi n s k t qu c a s hài lòng như s trung thành (customer loyalty) hay s than phi n c a khách hàng (customer complaints). Do v y. giá tr c m nh n ch u tác ñ ng b i ch t lư ng c m nh n và s mong ñ i c a khách hàng. s mong ñ i c a khách hàng có tác ñ ng tr c ti p ñ n ch t lư ng c m nh n. ñ y là s phàn nàn hay s than phi n v s n ph m mà h tiêu dùng (hình 1. các doanh nghi p có th bi t ñư c v th . m i nhân t ñư c c u thành t nhi u y u t c th (indicators.Ch s này có th th c hi n trên phương di n qu c gia (các doanh nghi p. S hài lòng khách hàng (customer satisfaction) ñư c ñ nh nghĩa như là m t s ñánh giá toàn di n v s s d ng m t d ch v ho c ho t ñ ng sau bán c a doanh nghi p và ñây chính là ñi m c t lõi c a mô hình CSI.

hình nh c a s n ph m. s hài lòng c a khách hàng là s tác ñ ng t ng hòa c a 4 nhân t hình nh.3). Thông thư ng.2.3 Mô hình ch s hài lòng khách hàng các qu c gia EU (European Customer Satisfaction Index – ECSI) 12 .2.2 Mô hình ch s hài lòng khách hàng c a M (American Customer Satisfaction Index – ACSI) 1.S mong ñ i (Expectations) Giá tr c m nh n (Perceived value) Ch t lư ng c m nh n (Perceived quality) S hài lòng c a khách hàng (SI) S than phi n (Complaint) S trung thành (Loyalty) Hình 1. thương hi u có tác ñ ng tr c ti p ñ n s mong ñ i c a khách hàng. Khi ñó. giá tr c m nh n. ch s ACSI thư ng áp d ng cho lĩnh v c công còn ch s ECSI thư ng ng d ng ño lư ng các s n ph m. Hình nh (Image) S mong ñ i (Expectations) Giá tr c m nh n (Perceived value) S hài lòng c a khách hàng (SI) S trung thành (Loyalty) Ch t lư ng c m nh n v – s n ph m (Perceved quality-Prod) – d ch v (Perceved quality–Serv) Hình 1. ch t lư ng c m nh n v c s n ph m h u hình và vô hình.2 Mô hình ch s hài lòng c a Châu Âu [11] Mô hình ch s hài lòng châu Âu (ECSI) có m t s khác bi t nh t ñ nh. các ngành (hình 1. So v i ACSI.

(7) Thông tin. 1. không ñ t giá tr phân bi t trong m t s trư ng h p. Do v y. (5) Ti p c n. ðáp ng (Responsiveness): m c ñ mong mu n và s n sàng ph c v khách hàng m t cách k p th i. công c thông tin. t o ñi u ki n cho vi c nghiên c u m i quan h nhân qu ñ i gi a các y u t c u thành s hài lòng và s trung thành c a khách hàng. 5. 3. c th các thành ph n như sau: 1. (4) Năng l c ph c v . ñi m m nh c a cách ti p c n này là nó làm d ch chuy n ngay t c kh c kinh nghi m tiêu dùng. chuyên môn và phong cách l ch lãm c a nhân viên ph c v . tuy nhiên thang ño cho th y có s ph c t p trong ño lư ng. kh năng làm cho khách hàng tin tư ng. quan tâm ñ n t ng cá nhân khách hàng. s mong ñ i. (8) Tín nhi m. C m thông (Empathy): th hi n s ân c n. (3) ðáp ng.2. 13 . thi t b .2. m t qu c gia nói chung thông qua ch s hài lòng khách hàng khi ch u s tác ñ ng tr c ti p ho c gián ti p b i hình nh. (9) An toàn. Năng l c ph c v (Assurance): ki n th c. (2) Tin c y. 4.Rõ ràng. các nhà nghiên c u này ñưa ra thang ño SERVQUAL g m 5 thành ph n v i 20 bi n quan sát. ch t lư ng c m nh n (v s n ph m ho c d ch v ) và giá tr c m nh n ñ i v i s n ph m và d ch v ñó. Tin c y (Reliability): kh năng th c hi n d ch v phù h p và chính xác v i nh ng gì ña cam k t. (6) Ân c n. Do ñó. (10) Th u hi u. 2. 2003) Parasuraman và các c ng s ñã gi i thi u thang ño SERVQUAL g m 10 thành ph n: (1) Phương ti n h u hình. h a h n. m c tiêu ñ u tiên c a vi c ti p c n theo c u trúc CSI là vi c gi i thích s trung thành c a khách hàng ñ i v i m t s n ph m nói riêng hay m t doanh nghi p. Thang ño này bao quát h u h t m i khía c nh c a d ch v . Phương ti n h u hình (Tangibles): s th hi n bên ngoài c a cơ s v t ch t.3 Mô hình ch t lư ng d ch v SERVQUAL [14] D a vào mô hình ch t lư ng d ch v Parasuraman et al. (1985) (d n theo Nguy n ðinh Th et al. nhân viên và v t li u.

ño lư ng SERVQUAL g m ba phân ño n. Mô hình ño lư ng này ñư c g i là phi kh ng ñ nh (disconfirmation model). d n theo Thongsamak. Các bi n dùng thang Likert 7 ñi m. Sau nhi u nghiên c u ki m ñ nh cũng như ng d ng. Mô hình ño lư ng này ñư c g i là mô hình c m nh n (perception model). Sai bi t (c m nh n tr kỳ v ng) c a ñánh giá bi u th ch t lư ng d ch v . ði u ñáng nói là k t qu c a các nghiên c u trên cho th y khó có th k t lu n mô hình nào là không ñúng ñ n ho c th m chí ñúng ñ n hơn.Trên th c t . Hai ông cho r ng ch t lư ng d ch v ñư c ph n ánh t t nh t b i ch t lư ng c m nh n mà không c n có ch t lư ng kỳ v ng. xác ñ nh ch t lư ng d ch v b ng cách ch ño lư ng ch t lư ng d ch v c m nh n (thay vì ño c ch t lư ng c m nh n l n kỳ v ng như SERVQUAL). SERVQUAL ñư c th a nh n như m t thang ño có giá tr lý thuy t cũng như th c ti n. ña xu t hi n m t bi n th c a SERVQUAL là 14 . M t ñi u n a có th th y là th SERVPERF. Lưu ý r ng do có xu t x t thang ño SERVQUAL. các thành ph n và bi n quan sát c a thang ño SERVPERF này gi như SERVQUAL. cũng như ñánh giá tr ng s c a 5 thành ph n. t c ño lư ng SERVQUAL khá dài dòng. Do v y. Phân ño n th 3 yêu c u khách hàng ñánh giá m c ñ quan tr ng c a 5 thành ph n. Hai phân ño n ñ u. ñ t v n ñ v thang ño này. v n còn nhi u tranh lu n. phê phán. Tuy v y. C hai mô hình phi kh ng ñ nh và mô hình c m nh n ñ u có nh ng nghiên c u ti p sau s d ng. nh t là v tính t ng quát và hi u l c ño lư ng ch t lư ng. 2001) gi i thi u. m i phân ño n là 22 bi n quan sát ño lư ng ch t lư ng d ch v mà khách hàng kỳ v ng và th c t c m nh n ñư c. Thang ño này ñư c Cronin & Taylor (1992.

có bài nghiên c u “Business Student Satisfaction. tài li u tham kh o. m t ngư i c ng s thì vai trò c a sinh viên ngày càng quan tr ng hơn trong công cu c nâng cao ch t lư ng giáo d c ñ i h c. chuyên môn nghi p v và các chương trình nâng cao ki n th c khác cho các ñ i tư ng có nhu c u h c t p. Hàng năm trư ng xây d ng k ho ch tuy n sinh cho các ngành ñào t o. v n ñáp. t o ñi u ki n nhanh chóng ti p c n n i dung và công ngh ñào t o c a các ñ i h c tiên ti n trên th gi i. phát huy tính tích c c. chu n hoá. t lu n. tài li u. năng l c t h c. nâng cao trình ñ khoa h c . ñi u ch nh chương trình ñào t o theo hư ng ña d ng hoá. ñ i h c Northridge. T ch c ñ nh kỳ c p nh t. ch ng ch cho nh ng ngư i ñư c trư ng ñào t o. bang California. trang thi t b d y . ñ i h c York Campus bang Pennsylvania và Oscar W. M ra các ngành ñào t o là ñi u ñ u tiên mà m t trư ng ph i th c hi n dư i s tư v n c a H i ñ ng khoa h c và ñào t o ti p theo là: T ch c xây d ng chương trình ñào t o cho các ngành ñào t o c a trư ng trên cơ s chương trình khung c a B Giáo d c và ðào t o.công ngh . Ali Kara..h c ñáp ng yêu c u ñ i m i toàn di n v n i dung. ti u lu n … Cu i cùng là trư ng có nhi m v c p văn b ng. xây d ng h th ng giáo trình. T ch c các chương trình b i dư ng. t ch c ñào t o.h c. tài li u gi ng d y. ñáp ng nhu c u c a ngư i h c T ch c biên so n giáo trình. ki m tra thi và ñánh giá k t qu h c t p theo các hình th c khác nhau như tr c nghi m. Jr. ch ñ ng. Năm 2004. DeShields. khi có ñ các ñi u ki n theo quy ñ nh c a B giáo d c và ðào t o V i quan ñi m xem giáo d c như là m t d ch v và sinh viên là m t khách hàng. hi n ñ i hoá. T NG QUAN NGHIÊN C U ð i v i m t trư ng thì ñào t o là ho t ñ ng c t lõi nh t. Intentions and Retention in Higher Education: An Empirical 15 . phương pháp d y .Chương 2. t nghiên c u c a ngư i h c.

Nghiên c u này t p trung vào m i quan h gi a s hài lòng c a sinh viên kinh doanh và m c ñích c a sinh viên khi h c t i m t trư ng ñ i h c hay cao ñ ng. Hy L p th c hi n năm 2007. trong khi ñó tiêu chí h u hình và h tr hành chính là ít hơn ñáng k . các môn h c ñư c gi ng d y. Nghiên c u này cung c p m t con s r t ñáng quan tâm ñó là hơn 40% s sinh viên h c ñ i h c nhưng không h l y ñư c b ng c p. Hình nh và danh ti ng c a khoa. hình nh và danh ti ng c a khoa (25%). cao hơn h n so v i 8 khoa khác trong trư ng ñ i h c Piraeus. Benos. trư ng ñ i h c Piraeus. Tác gi cũng ñã ñưa ra l i ñ ngh ñ i v i Ban giám hi u các cơ s giáo d c nên áp d ng các nguyên t c ñ nh hư ng sinh viên như m t khách hàng ñ làm tăng l i nhu n cũng như tăng ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng. 16 . Các tiêu chí s d ng ñ ñánh giá có s hài lòng r t cao tuy nhiên t m quan tr ng c a các tiêu chí này thì không gi ng nhau ñ i v i sinh viên: cao nh t là giáo d c (41.V. H u hình. trong s sinh viên này có 75% b h c trong 2 năm ñ u ñ i h c.3%. Tác gi cho r ng vi c gi m s lư ng c a khóa h c hay sinh viên b h c gi a ch ng có liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên. B ng m t nghiên c u th c nghi m trên 160 sinh viên ngành kinh doanh t i m t trư ng ñ i h c phía nam trung tâm bang Pennsylvania. Tác gi cho r ng s hài lòng c a sinh viên v khóa h c là r t quan tr ng và s hài lòng này ph thu c vào nhi u y u t như chương trình ñào t o.ðánh giá s hài lòng c a sinh viên t i Khoa Qu c t và Châu Âu h c [25] ñư c 2 tác gi G. kinh nghi m xã h i và kinh nghi m trí tu mà cơ s giáo d c cung c p cho sinh viên. tác gi ñã ch ra r ng quá trình h c ñ i h c c a sinh viên liên quan ñ n s hài lòng c a và ý ñ nh ti p t c theo h c t i trư ng ñ i h c ñó.1%). K t qu cho th y s hài lòng c a sinh viên khoa Qu c t và Châu Âu h c là 89.K. ñ i ngũ gi ng viên. ð ñánh giá s hài lòng c a sinh viên tác gi s d ng phương pháp ñánh giá s hài lòng khách hàng MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis – phân tích s hài lòng nhi u tiêu chí) bao g m 4 tiêu chí: Giáo d c. Diamantis và V. M t nghiên c u khác v s hài lòng c a sinh viên là Measuring student satisfaction with their studies in an International and European Studies Departerment . H tr hành chính. giáo trình.Investigation” [24].

Vi t Nam trong nh ng năm g n ñây ho t ñ ng l y ý ki n sinh viên ngày càng ñư c xem tr ng hơn v i hàng lo t các nghiên c u kh o sát v vi c s d ng các mô hình ch t lư ng d ch v ñ ñánh giá s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ch t lư ng ñào t o: Tháng 12/2005. 479 ph n h i c a c u sinh viên qua b ng h i thu c 6 khoa c a trư ng (ði n – ði n t . K t qu ñào t o ñư c ñánh giá cao vi c có l i th c nh kh tranh trong công vi c và nâng cao kh năng t h c. khá hài lòng v ñ i ngũ gi ng viên (Trung bình = 3. cơ s v t ch t.28). phương pháp gi ng d y chưa sinh ñ ng và gi ng viên chưa kh o sát l y ý ki n ngư i h c.12) và khá hài lòng ñ i v i k t qu ñào t o c a nhà trư ng (Trung bình = 3. hài lòng m c ñ trung bình ñ i v i cơ s v t ch t (Trung bình = 3.28). và k t qu ñào t o. Trư ng ðH An Giang ñã có bài nghiên c u “S d ng thang ño SERVPERF ñ ñánh giá ch t lư ng ñào t o ðH t i trư ng ðHAG” [14].HCM các khía c nh: chương trình ñào t o. Công ngh Thông tin và Qu n lý Công nghi p) ñã ñư c x lý và phân tích trong nghiên c u này. Qua các k t qu này tác gi cũng ñã 17 . Tháng 4/2006. gi ng viên v ng ki n th c chuyên môn. ñ i m i thư ng xuyên. K t qu cho th y c u sinh viên khá s hài lòng v chương trình ñào t o (Trung bình = 3. chưa ñư c thi t k sát v i yêu c u th c t . K thu t xây d ng. nhưng b ñánh giá th p nêu ra m t s ñ xu t nh m c i ti n ch t lư ng ñào t o c a trư ng.49). th c hành chưa th c s ph c v t t cho công tác d y – h c và nghiên c u khoa h c. tác gi Nguy n Thúy Quỳnh Loan và Nguy n Th Thanh Tho n ñã có ñ tài nghiên c u v “ðánh giá ch t lư ng ñào t o t góc ñ c u sinh viên c a trư ng ðH Bách Khoa TPHCM” [13]. Mô hình nghiên c u ban ñ u bao g m 5 y u t tác ñ ng ñ n năng s d ng ngo i ng và k năng giao ti p. phòng thí nghi m. chưa ñư c c p nh t. tác gi Nguy n Thành Long. ñ i ngũ gi ng viên. y u t ñư c c u sinh viên ñánh giá cao là tính liên thông c a chương trình. Bên c nh ñó v n còn m t s y u t b ñánh giá th p là chương trình ñào t o chưa có s phân b h p lý gi a lý thuy t và th c hành. Trong ñó. Cơ khí. Công ngh Hóa h c. Bài vi t này trình bày k t qu ñánh giá ch t lư ng ñào t o t góc ñ c u sinh viên c a trư ng ð i h c Bách khoa Tp.

Trong 5 thành ph n ch có 2 thành ph n trên trung bình là Gi ng viên (3. cơ s v t ch t và c m thông c a nhà trư ng th p hơn trung bình và x p x nhau (2.Tài nguyên thiên nhiên. ba thành ph n còn l i là Nhân viên. Tin c y và C m thông s nh hư ng ñ n s hài lòng c a sinh viên. Tin c y và c m thông. trư ng ðH Bách Khoa Hà N i tác gi Vũ Trí Toàn v i s hư ng d n c a ThS ðinh Ti n Dũng ñã trình bày ñ tài nghiên c u khoa h c “Nghiên c u v ch t lư ng ñào t o c a khoa Kinh t và Qu n lý theo mô hình ch t lư ng d ch v SERVQUAL” [22]. Tác gi ñã d a vào mô hình 18 . chưa có s phân bi t v gi ng viên cơ h u và gi ng viên th nh gi ng trong ñánh giá c a sinh viên do ñó không xác ñ nh ñư c nh n ñ nh c a sinh viên ñ i v i gi ng viên c a nhà trư ng và nghiên c u ch d ng l i vi c ño lư ng. ðáp ng (Responsiveness). Nghiên c u này cũng trình bày m t s h n ch như sau: vi c l y m u ng u nhiên theo ñơn v l p các Khoa có th làm cho tính ñ i di n c a k t qu không cao. T i khoa Kinh t và Qu n lý. Tương t như ch t lư ng d ch v ñào t o. Cơ s v t ch t. C m thông (Empathy) và mô hình sau khi hi u ch nh là các y u t : Gi ng viên. Năng l c ph c v (Assurance). nhân viên. Nghiên c u ñư c th c hi n qua 2 bư c nghiên c u th và chính th c trên 635 sinh viên c a 4 khoa Sư ph m. m c ñ hài lòng c a sinh viên ñ i v i ñ i h c An Giang còn chưa cao. K t qu phân tích h i quy ña bi n cho th y s hài lòng c a sinh viên ph thu c vào y u t Gi ng viên. Tin c y (Reliability). c th là sinh viên h c càng nhi u năm càng ñánh giá th p ch t lư ng d ch v c a nhà trư ng. Nông nghi p . S hài lòng c a sinh viên t p trung vào thành ph n Gi ng viên và Cơ s v t ch t.Qu n tr Kinh doanh c a trư ng ðH An Giang.s hài lòng: Phương ti n h u hình (Tangibles). các thành ph n khác (Tin c y.27). K thu t . Nhìn chung.45) và s tin c y vào nhà trư ng (3. c m thông) có tác ñ ng không l n ñ n s hài lòng. Cơ s v t ch t. tìm hi u các m i quan h và ñưa ra m t s g i ý ñ lý gi i mà chưa có s phân tích sâu.78). K t qu phân tích cũng cho th y có s ñánh giá khác nhau theo khoa ñ i v i các thành ph n trên (tr cơ s v t ch t) và có s ñánh giá khác nhau theo năm h c. Nhân viên. ch t lư ng d ch v ñào t o ñư c ñánh giá không cao.Công ngh môi trư ng và Kinh t .

SERVQUAL c a Gronroos ñ ñưa ra mô hình ch t lư ng d ch v ñào t o bao g m 5 y u t theo hình 1. tuy nhiên v n còn m t s h n ch c n kh c ph c và tác gi cũng ñã ñưa ra m t s khuy n ngh nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o c a khoa này. Nghiên c u này s d ng thang ño Likert g m 7 m c ñ : 1 là hoàn toàn ph n ñ i và 7 là hoàn toàn ñ ng ý. M c dù chương trình ñào t o c a Khoa ñư c các sinh viên ñánh giá khá cao. Năm 2008.4: Hình 2. T t c các m i liên h trong mô hình ñ u có ý nghĩa trong k t qu nghiên c u. Sinh viên hài lòng m c ñ khá cao v i trình ñ chuyên môn và trình ñ sư ph m c a gi ng viên trong Khoa. Nghiên c u này còn kh ng ñ nh mô hình SERVQUAL c a Gronroos r t h u ích trong vi c ñánh giá ch t lư ng d ch v ñào t o. Khoa Qu n tr B nh vi n ñã có 19 .1: Mô hình ch t lư ng d ch v ñào t o Mô hình này ñã ñư c tác gi th nghi m trên toàn b sinh viên hai khóa 47 và 48 (299 sinh viên) ñang theo h c t i khoa Kinh t và Qu n lý. K t qu nghiên c u c a ñ tài này cho th y sinh viên t ra khá hài lòng v i chương trình ñào t o t i khoa Kinh t . v i s hư ng d n c a BS CKII ThS Nguy n Văn Út và BS CKII ThS Nguy n Văn Ng t. tác gi Nguy n Ng c Th o.

C c Kh o thí và Ki m ñ nh CLGD. N i dung môn h c. Năm 2008. T ñó tác gi cũng ñưa ra m t s ñ ngh nh m kh c ph c nh ng h n ch ñ nâng cao s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ch t lư ng c a Khoa QTBV nói riêng và c a trư ng ðH Hùng Vương nói chung. Kho ng cách ch t lư ng gi a nh ng môn gi ng d y t t nh t và kém nh t tương ñ i xa.ñ tài nghiên c u v “S hài lòng v ch t lư ng ñào t o c a sinh viên khoa Qu n tr B nh vi n (QTBV). ñánh giá. tác gi Tr n Th Tú Anh trình bày lu n văn Th c sĩ Qu n lý Giáo d c ñ tài: “Nghiên c u ñánh giá ch t lư ng gi ng d y ñ i h c t i H c vi n Báo chí và Tuyên truy n” [3]. phương pháp ti p c n và công c ñánh giá ñ ño lư ng ch t lư ng ho t ñ ng gi ng d y t i H c vi n. k t qu phân tích còn cho th y s khác nhau v m c ñ hài lòng c a sinh viên v i ch t lư ng gi ng d y môn h c gi a các khoa. Phương pháp gi ng d y. Bên c nh ñó nghiên c u cũng ñưa ra 5 tiêu chí ñánh giá ch t lư ng gi ng d y khóa h c bao g m: N i dung 20 . Nghiên c u ñư c th c hi n ñ i v i 121 sinh viên khoa Qu n tr B nh vi n c a trư ng ðH Hùng Vương. tác gi ñã thi t l p nên b ng h i ñáng giá ch t lư ng gi ng d y môn h c g m 10 câu h i theo thang ño Likert 5 m c ñ và ti n hành l y ý ki n ñư c 1764 sinh viên t 27 l p thu c 15 khoa c a h c vi n ñ ñánh giá ch t lư ng gi ng d y 46 môn h c. B GD-ðT. K t qu cho th y sinh viên có 81.8% sinh viên hài lòng v ch t lư ng ñào t o và ph c v c a khoa QTBV tuy nhiên v n còn m t s tiêu chí mà sinh viên có s hài lòng th p (dư i 50%) là: d ng c thí nghi m. Nghiên c u này t p trung làm rõ khái ni m “ch t lư ng ho t ñ ng gi ng” ñư c ch p nh n như th nào t i H c vi n Báo chí và Tuyên truy n sau ñó ñ ra nh ng tiêu chí. trư ng ð i h c Hùng Vương” [18] nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng ñào t o và ph c v c a khoa QTBV. ð i v i ñánh giá ch t lư ng gi ng d y môn h c. ð tài ñư c th c hi n dư i s hư ng d n c a TS Ph m Xuân Thanh. Sau khi ñưa ra các tiêu chí và các ch s . phương pháp thu th p d li u ñư c th c hi n thông qua b ng h i và ph ng v n sinh viên. nghiên c u ñưa ra 5 tiêu chí ñánh giá là: M c tiêu môn h c. K t qu cho th y ch t lư ng gi ng d y các môn h c t i h c vi n là không ñ ng ñ u. Tài li u h c t p và Ho t ñ ng ki m tra. bãi gi xe và m c h c phí c a nhà trư ng. Ngoài ra.

T các k t qu phân tích ñó tác gi ñã ñưa ra m t s gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng gi ng d y t i h c vi n cho t ng ñ i tư ng như: Nhà trư ng. tác gi Vũ Th Quỳnh Nga trình bày lu n văn Th c sĩ “M t s y u t nh hư ng ñ n vi c ñánh giá c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng gi ng d y” [16]. Cũng trong năm 2008. ngành: Kh i ngh thu t (ngành Ki n trúc). ði u ñó có ý nghĩa là gi ng viên và cán b qu n lý ñánh giá ch t lư ng chương trình c a h c vi n là ch p nh n ñư c. ñ ng ý v cơ b n. K t qu th ng kê cho th y h u h t gi ng viên và cán b qu n lý ñ u ñ ng ý v cơ b n ho c hoàn toàn ñ ng ý v i các nh n ñ nh ñưa ra trong b ng h i (58%). Nghiên c u này ñư c kh o sát trên 2 nhóm sinh viên là sinh viên năm th nh t và sinh viên năm th 4 c a các kh i. ñ giúp các gi ng viên. Nghiên c u này ñư c th c hi n dư i s hư ng d n c a PGS. m c s ng c a sinh viên ñ n vi c ñánh giá c a h v ho t ñ ng gi ng d y c a gi ng viên ñ t ñó hi u rõ hơn nh ng ñòi h i c a sinh viên. B ng h i dùng ñ ñánh giá khóa h c ñư c thi t k theo thang ño Likert 1 – 4 (không ñ ng ý. Kh i xã h i nhân văn (ngành Du l ch) và kh i k thu t (ngành Công ngh thông tin) v i ho t ñ ng gi ng d y như: − Tác ñ ng ñ c ñi m dân s h c như: Gi i tính. tu i.chương trình ñào t o. ngh nghi p cha m . trình ñ h c v n c a cha m như th nào ñ n vi c sinh viên ñánh giá ho t ñ ng gi ng d y c a gi ng viên. − Tác ñ ng ñ c ñi m kinh t xã h i c a sinh viên như: Ngành h c. v a. C u trúc chương trình ñào t o. m c ñ tham gia trên 21 . ñ i m i n i dung và phương pháp gi ng d y phù h p v i m i ñ i tư ng sinh viên. vùng mi n (nông nh hư ng thôn/thành th ). TS Nguy n Quý Thanh v i m c ñích nghiên c u s tác ñ ng c a ñ c ñi m nhân kh u h c và ñ c ñi m xã h i. Ho t ñ ng gi ng d y và ðánh giá chung toàn khóa h c. năm sinh viên ñang h c. Gi ng viên và sinh viên. Trang thi t b d y h c. hoàn toàn ñ ng ý) và 1 – 3 m c ñ (quá nhi u. k t qu ñi m trung bình chung. sĩ s l p h c. ñ ng ý m t ph n. Kh i Tài chính k toán (ngành Tài chính k toán). quá ít) và ti n hành kh o sát ñ i v i 142 cán b gi ng d y và qu n lý. các trư ng ñ i h c tìm ra nh ng phương pháp qu n lý.

l p c a sinh viên. ngh nghi p c a b . phân tích nhân t EFA và phân tích h i quy cho th y s hài lòng c a sinh viên ph thu c vào 5 thành ph n trên v i s phù h p gi a mô hình và d li u là 87.4 c a trư ng (183 n . ñi m trung bình chung và m c ñ tham gia trên l p. con th m y trong gia ñình. Nghiên c u này ñư c trình bày trong tuy n t p Báo cáo H i ngh sinh viên nghiên c u khoa h c l n th 7 ð i h c ðà N ng năm 2010. c m thông. sĩ s l p h c. Ch t lư ng k thu t 22 . 3. Nghiên c u này cũng s d ng thang ño SERVQUAL và mô hình nghiên c u g m 3 y u t c u thành m c ñ hài lòng c a sinh viên ñó là: Ch t lư ng ch c năng (h u hình. khoa và h c l c nhưng khác nhau theo gi i tính. ñáp ng và tin c y). tác gi Nguy n Th Trang v i s hư ng d n c a TS Lê Dân cũng có bài nghiên c u v “Xây d ng mô hình ñánh giá m c ñ hài lòng c a sinh viên v i ch t lư ng ñào t o t i trư ng ðH Kinh t . Nghiên c u này kh o sát trên 260 sinh viên thu c năm 2. ñ m b o. 77 nam) và d a vào thang ño SERVQUAL bao g m 5 thành ph n (Cơ s v t ch t. tác gi còn ki m ñ nh m t s gi thuy t cho th y m c ñ hài lòng c a sinh viên t i trư ng không khác nhau theo năm h c. Sau khi phân tích Cronbach Alpha. ðH ðà N ng” [20]. M t nghiên c u khác v các y u t tác ñ ng ñ n s hài lòng là nghiên c u c a tác gi Tr n Xuân Kiên v i ñ tài “ðánh giá s hài lòng c a sinh viên v ch t lư ng ñào t o t i trư ng ðH Kinh t và Qu n tr Kinh doanh – ð i h c Thái Nguyên” [12]. Ngoài ra. ngành h c. K t qu này có s khác bi t ñ i v i nghiên c u c a tác gi Nguy n Thành Long t i trư ng ð i h c An Giang (có s khác bi t v m c ñ hài lòng theo Khoa. K t qu c a nghiên c u cho th y ñánh giá ho t ñ ng gi ng d y c a gi ng viên qua sinh viên c n chú ý ñ n ñ c ñi m c a sinh viên như y u t gi i. S nhi t tình c a Cán b và Gi ng viên. năm h c.1%. chi tiêu hàng tháng c a sinh viên nh hư ng như th nào ñ n vi c sinh viên ñánh giá ho t ñ ng gi ng d y c a gi ng viên. Kh năng th c hi n cam k t và S quan tâm c a nhà trư ng t i sinh viên) ñ xác ñ nh s hài lòng c a sinh viên. ð i ngũ gi ng viên . theo năm h c nhưng không có s khác bi t v m c ñ hài lòng theo h c l c và gi i tính) [14] Tương t v i ñ tài nghiên c u khoa h c c a tác gi Vũ Trí Toàn.

ð tài ñã ti n hành kh o sát hơn 18 ñ i h c trong c nư c. HCM : 31 SV và sinh viên c a các trư ng ðH khác v i t ng s là 2529 SV tham gia. TS Nguy n Kim Dung. Trư ng ðH Nông Nghi p Hà N i : 138 SV. trư ng ðH M Thu t Tp. Trư ng ðH Y Dư c Tp. trong ñó có m c tiêu là thu th p các ñánh giá c a sinh viên ñang h c và sinh viên t t nghi p v ch t lư ng gi ng d y và qu n lý c a các trư ng ñ i h c Vi t Nam. ð tài s d ng phương pháp kh o sát b ng phi u h i theo nhi u m c tiêu. ch t lư ng k thu t bao g m nh ng giá tr mà sinh viên th c s nh n ñư c t quá trình ñào t o. Trư ng ðH C n Thơ (có th xem là ðH vùng theo quan ñi m c a ñ tài) : 151 SV) và hơn 10 ñ i h c ngành (Trư ng ðH Bách Khoa Hà N i: 216 SV.HCM: 145 SV. HCM (hi n nay là Trư ng ðH M Tp. HCM : 152 SV. Trong ñó có 2 ñ i h c Qu c gia (ðHQG Tp. K t qu có ñư c t kh o sát cho th y m c ñ hài lòng c a SV ñang h c và SV t t nghi p c a Vi t Nam ñang kho ng t trung bình ñ n trên trung bình. HCM : 363 SV. HCM) : 157 SV. Trong ñó. Vi n Nghiên c u Giáo d c – trư ng ðH Sư Ph m TPHCM ñã trình bày trong H i th o “ðánh giá X p h ng các trư ng ðH – Cð Vi t Nam” c a VUN. Mô hình ñư c ti n hành kh o sát trên 352 sinh viên c a trư ng và cho k t qu nghiên c u: y u t Ch t lư ng k thu t có tác ñ ng m nh nh t ñ n M c ñ hài lòng. Trư ng ðH Thu S n Nha Trang (hi n nay là Trư ng ðH Nha Trang): 140 SV. ðH Hu :155 SV. Cũng trong năm 2010. trong ñó có kho ng m t s nh trư ng (4 trư ng) là có ch s dư i trung 23 .và hình nh. Sinh viên th hi n m c ñ hài lòng c a mình theo thang b c 5 v i 5 là ‘r t hài lòng’ và 1 là ‘r t không hài lòng’. Trư ng ðH Ki n Trúc Tp. ðHQG Hà N i : 302 SV). Trư ng ðH M Bán Công Tp. 3 ñ i h c vùng (ðH Thái Nguyên : 311 SV. Trư ng ðH Kinh t Qu c Dân: 96 SV. t ch c t i Hu ngày 16/4/2010 nghiên c u v “Kh o sát m c ñ hài lòng c a sinh viên v ch t lư ng gi ng d y và qu n lý c a m t s trư ng ðH Vi t Nam” [7]. Bài vi t này trình bày k t qu kh o sát m c ñ hài lòng c a sinh viên (SV) v ch t lư ng gi ng d y và qu n lý c a m t s trư ng ðH Vi t Nam trong giai ño n t 2000 ñ n 2005. Trư ng ðH Thương M i: 165 SV. ti p ñ n là y u t Ch t lư ng ch c năng và cu i cùng là y u t hình nh.

ð c bi t. t ng ñ i tư ng kh o sát. do s li u ñư c th c hi n cách ñây 5 năm. Ngoài ra các y u t v nhân kh u h c c a ñ i tư ng ñư c kh o sát cũng có s tác ñ ng khác nhau ñ n s hài lòng ñ i v i t ng trư ng.bình. m c ñ hài lòng c a c SV ñang h c và SV t t nghi p v ch t lư ng qu n lý là th p hơn m c ñ hài lòng v gi ng d y. Bài vi t cũng khuy n cáo r ng các s li u s d ng trong kh o sát không cho th y tr c ti p ch t lư ng t ng th c a các trư ng ñ i h c. nên giá tr th c t ñã có th khác ñi. khi các trư ng ñang th c hi n t ñánh giá nh m nâng cao ch t lư ng gi ng d y và qu n lý. Qua nh ng nghiên c u trên ta th y ñư c m c ñ hài lòng c a sinh viên ñ i v i ch t lư ng ñào t o là khác nhau ñ i v i t ng trư ng. M t s các trư ng khác có ch s hài lòng là khá th p. ði u này giúp cho tôi mong ñ i r ng k t qu nghiên c u trên m t ñ i tư ng khác s cho ra nh ng ñi m khác nhau so v i các nghiên c u trư c và có th d a vào ñó ñ t ng bư c ñáp ng kỳ v ng c a ñ i tư ng mà trư ng ðH KHTN. có th xem là dư i trung bình. Vi c khác nhau này ph thu c ch y u vào ch t lư ng ñào t o mà trư ng ñó cung c p cho ñ i tư ng mà mình ph c v . 24 . ðHQG TPHCM ñang ph c nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o t i trư ng. ñ c bi t là trong giai ño n hi n nay. Ngoài ra.

1 Ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ðH KHTN.HCM. Hàng năm Trư ng có trên 2. Khoa h c Môi trư ng. nghiên c u khoa h c . Trong ñó ngành Công ngh Thông tin do trư ng ñào t o (thu c 1 trong 10 chương trình tiên ti n ñ u tiên c a B GD&ðT) nhi u năm li n ñư c B x p h ng và ñánh giá cao.HCM ñ tham gia vào ð i h c Qu c gia TP.Khí tư ng và Th y văn.xã h i ngày càng cao c a ñ t nư c và phù h p v i xu th phát tri n qu c t . Trư ng ñang có 31 chuyên ngành 12 ngành (52 chuyên ngành) ñào t o b c sau ñ i h c và b c ñ i h c: Toán .HCM. ngoài sinh viên h chính quy t p trung nhà trư ng còn ñào t o thêm các h Cao ñ ng. B I C NH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3. Trư ng ðH KHTN ñư c chính th c thành l p theo quy t ñ nh 1236/GDðT c a B GD&ðT ngày 30/3/1996 trên cơ s tách ra t Trư ng ð i h c T ng h p TP. ði n t Vi n thông. Hóa h c. H i Dương h c .Chương 3. V a h c v a làm.HCM và các t nh trong toàn qu c. T xa. h i nh p v i n n giáo d c ñ i h c tiên ti n c a khu v c và trên th gi i. ñóng vai trò nòng c t trong ð i h c Qu c gia Tp. C nhân 2. Hi n nay.chuy n giao công ngh . t o ra nh ng s n ph m tinh hoa ñáp ng yêu c u phát tri n kinh t . Công ngh Thông tin. ngành CNTT c a Trư ng ñã ñư c t ch c qu c t AUN ki m ñ nh ch t lư ng ñánh giá cho ñi m cao nh t nư c. sau ñ i h c. 17 trung tâm ñào t o. Công ngh môi trư ng. Công ngh Sinh h c. Hoàn ch nh.000 C nhân và g n 80 Th c sĩ. x p h ng 2 trong toàn khu v c ðông Nam Á.2008 tr v trư c con s thí sinh d thi vào trư ng là kho ng 10000 và con s này ñã tăng v t 25 . nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c khoa h c t nhiên. M c tiêu và s m ng c a Trư ng là ñào t o ñ i h c. Ti n sĩ ra trư ng. S lư ng thí sinh d thi vào trư ng qua các năm cũng tăng lên m t cách ñáng k : t năm h c 2007 . ð a ch t. Quy mô ñào t o c a trư ng trong nh ng năm qua không ng ng ñư c m r ng. Tháng 12/2009.Tin h c. Trư ng hi n có 09 Khoa. Khoa h c V t li u. cung c p ñ i ngũ cán b khoa h c t nhiên cho Tp. Sinh h c. V t lý.

HCM và sơ s 2 ñ t t i Phư ng Linh trung. ñ ng th i là phòng thí nghi m tiên phong v nghiên c u và ng d ng trong lĩnh v c t bào g c t i Vi t Nam. Khoa h c v t li u v i các phòng thí nghi m có thi t b hi n ñ i. 229 Th c sĩ và 286 ð i h c). Q. Theo th ng kê tháng 12/2009. nơi h c t p và vui chơi gi i trí cho sinh viên.HCM và các t nh phía Nam. ñ c bi t là Phòng thí nghi m Nghiên c u và ng d ng T bào g c c a Trư ng ñã ñư c B Khoa h c và Công ngh . 01 Ti n sĩ khoa h c. Q. ñ i ngũ này có ñ kh năng ñ th c hi n công tác gi ng d y và nghiên c u khoa h c trong nhà trư ng.5. 26 . Công ngh Sinh h c.lên hơn 20000 trong các năm h c 2008 – 2009 và 2009 – 2010. trư ng KHTN có t ng s lư ng gi ng viên cơ h u là 627 (02 Giáo sư. 70 Ti n sĩ. Hi n t i trư ng ðH KHTN có 2 cơ s : cơ s chính ñ t t i 227 Nguy n Văn C . TP.1).Th ð c ñ ñáp ng cho nhu c u gi ng d y và nghiên c u c a nhà trư ng. th tinh trong ng nghi m t i TP. Trư ng ðHKHTN là m t trong các trư ng tr c thu c ðHQG có ñ i ngũ gi ng viên ñông ñ o có chuyên môn và trình ñ cao ñ ph c v cho công tác gi ng d y.4. Trư ng ñư c Nhà nư c ñ u tư kinh phí xây d ng các ngành mũi nh n như: Công ngh thông tin. Ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng ch u s qu n lý chính c a Hi u trư ng và tư v n c a H i ñ ng Khoa h c và ðào t o (theo sơ ñ hình 3.HCM v i t ng di n tích s d ng 99000m2 ñư c s d ng ñ làm nơi làm vi c. Hi n t i Trư ng ñang th c hi n các bư c quy ho ch m r ng t i cơ s Linh Trung . B Y t ñánh giá cao v thành tích ñào t o cán b và nhân l c cho ngành h tr sinh s n. V i m t s lư ng l n sinh viên ñang theo h c. P. Trong các năm qua. 39 Phó giáo sư. ñi u tr vô sinh. Th ð c. TP.

doanh nghi p công ngh . Phòng Khoa h c Công ngh và Quan h Qu c t có ch c năng tham mưu. chuy n giao công ngh (CGCN). vư n ươm công ngh .Hình 3. c p B và c p cơ s ). tư tư ng cho sinh viên. ki m tra. tư v n và th c hi n qu n lý khoa h c công ngh (các ho t ñ ng nghiên c u khoa h c (NCKH) ñ tài các c p (ngh ñ nh thư.cao ñ ng c a Trư ng. ñánh giá k t qu th c hi n công tác sinh viên theo nhi m v ñư c giao. ki m tra giám sát toàn b công tác gi ng d y và h c t p các h và lo i hình ñào t o b c ñ i h c . nhà nư c. Phòng Công tác Sinh viên có ch c năng tham mưu và giúp Hi u trư ng xây d ng các k ho ch và bi n pháp t ch c th c hi n các ho t ñ ng nh m giáo d c toàn di n v chính tr .. T ch c giám sát.1: Sơ ñ t ch c trư ng ðH KHTN Trong ñó: Phòng ðào t o có ch c năng tham mưu cho Ban Giám Hi u trong vi c ñ nh hư ng phát tri n công tác ñào t o ñ i h c và cao ñ ng... tr ng ñi m ðH Qu c Gia. quy n s h u trí tu .). Phòng ðào t o Sau d i h c có ch c năng nhi m v t ch c và qu n lý ph n ñào t o sau ð i h c c a Trư ng. V Quan H Qu c t (QHQT) có ch c năng tham mưu và giúp 27 . Xây d ng ch trương và k ho ch t ch c qu n lý sinh viên theo s phân công c a Hi u trư ng. t ch c th c hi n.

Thư vi n. 3. có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các phòng. Bên c nh ñó trư ng còn có các phòng/ ban. ñ o ñ c. NCKH-CGCN. k ho ch gi ng d y chung c a nhà trư ng. Ký túc xá. t ch c ñào t o. Theo G. ðoàn thanh niên. các doanh nghi p. Xây d ng quy ho ch. Diamantis và V. trình ñ chuyên môn. ð xu t xây d ng k ho ch phát tri n. k ho ch gi ng d y. ph i h p v i các t ch c KHCN. phòng Tài v . tri n khai th c hi n các d án h p tác qu c t . t ch c các ho t ñ ng giáo d c khác trong chương trình.V. ban ch c năng th c hi n các nhi m v : Xây d ng chương trình. g n ho t ñ ng ñào t o v i NCKH-CGCN. n i dung. phát tri n ñ i ngũ gi ng viên. t ch c biên so n giáo trình. Qu n lý ngư i h c theo quy ñ nh c a trư ng.K. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ñ ng KHCN. phương pháp ñào t o và NCKH.1 Thi t k công c ñi u tra kh o sát (b ng h i) ð ñánh giá s hài lòng c a sinh viên trư c tiên ph i xác ñ nh ñư c các y u t nh hư ng ñ n s hài lòng này. Các Khoa/ B môn là ñơn v qu n lý hành chính cơ s c a trư ng.Benos [25] d n theo 28 . h c t p. Trung tâm c i ti n phương pháp d y và h c ñ i h c. h c t p và t ch c quá trình ñào t o m t ho c m t s ngành. các trung tâm và các ñơn v ph c v ñào t o như: Ban thanh tra ñào t o. b i dư ng nâng cao ph m ch t chính tr . phòng Qu n tr thi t b . tư tư ng. l i s ng. Qu n lý ch t lư ng. Phòng thí nghi m… Các ñơn v này góp ph n vào ho t ñ ng t ch c ñào t o c a nhà trư ng. phát tri n kinh t xã h i. b o trì cơ s v t ch t trang thi t b ph c v ñào t o. qu n lý. ñ m b o các ñi u ki n cho các ho t ñ ng này ñư c di n ra m t cách thu n l i nh t. Trung tâm h tr sinh viên. Qu n lý.cho Hi u Trư ng trong công tác phát tri n m i quan h h p tác qu c t trong ñào t o.2 Phương pháp nghiên c u 3. t ch c nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y.2. nghi p v cho gi ng viên và nhân viên thu c khoa. trong nghiên c u khoa h c và trao ñ i kinh nghi m thu c các lĩnh v c chuyên môn.

thi t b phòng thí nghi m. s ñ y ñ c a thư vi n. thư vi n ñi n t . k năng truy n ñ t c a gi ng viên.2: Hình 3. phương pháp ñánh giá… Cơ s h t ng – h u hình liên quan ñ n ti n nghi và thi t b k thu t c a trư ng h c bao g m trang thi t b trư ng h c.2: C u trúc th b c các tiêu chí s hài lòng c a sinh viên ðào t o: liên quan ñ n y u t ch t lư ng chương trình ñào t o và ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên bao g m s ña d ng c a khóa h c. ñ nh hư ng ngh nghi p. (2005) cho r ng s hài lòng t ng th c a sinh viên bao g m các tiêu chí theo hình 3. không gian thư vi n… 29 . gi m c a phòng thí nghi m. ki n th c c a gi ng viên.Siskos et al. phương pháp gi ng d y. giáo trình. gi d y.

t c ñ x lý. thi t k h p lý và thu n l i cho vi c h c) s d dàng thu hút sinh viên tham gia h c t p t i trư ng ñó nhi u hơn các trư ng khác. tin c y và s công nh n c a trư ng ñ i h c bao g m các y u t kỳ v ng. - Ti p theo. qu n lý ñào t o K t qu ñ t ñư c chung v khóa h c ðánh giá chung S câu 8 12 21 9 2 52 Ph n I .Chương trình ñào t o: bao g m các y u t liên quan ñ n n i dung chương trình. M t trư ng có chương trình ñào t o t t (ki n th c chu n. D a vào c u trúc th b c các tiêu chí hài lòng này k t h p v i Hư ng d n s d ng tiêu chí ñánh giá ch t lư ng trư ng ðH (theo B tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng trư ng ðH ban hành kèm theo Quy t ñ nh 65/2007/Qð-BGDðT c a B trư ng B GD&ðT) [2] tác gi ñưa ra b ng h i kh o sát s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN g m 5 ph n chính theo b ng 3. hi n ñ i.1: B ng 3. N u vi c ti p thu này t t thì s hài lòng lúc ban ñ u c a sinh viên s ñư c duy trì và nâng cao ngư c l i 30 . ñư c ti p thu các ki n th c m i thông qua các gi ng viên.- H tr hành chính: bao g m các y u t ki n th c nhân viên. th trư ng vi c làm. m t khi các yêu c u ñ u tiên này ñư c th a mãn thì s hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng lúc ban ñ u ch c ch n s cao.1: Các thành ph n c a b ng h i Ph n I II III IV V T ng N i dung Chương trình ñào t o ð i ngũ gi ng viên (GV) T ch c. trong th i gian sinh viên h c t p t i trư ng. ðây chính là y u t ñ u tiên khi m t sinh viên l a ch n ngành h c t i m t cơ s giáo d c. c u trúc và các ki n th c mà sinh viên s h c. ho t ñ ng xúc ti n và m i liên h v i th trư ng vi c làm. ñ tin c y. Vì v y. Hình nh c a Khoa: liên quan ñ n uy tín. và m c ñ thân thi n c a cán b ph c v .

M t khi chương trình ñào t o t t. Cu i cùng là k t qu mà sinh viên ñã ñ t ñư c sau m t th i gian dài tham gia h c t p t i trư ng. ngư c l i thì s hài lòng này s th p. trong giai ño n này y u t ngư i gi ng viên ñóng vai trò quy t ñ nh. cơ s ph c v cho vi c h c t p. ph n III c a b ng h i s bao g m các y u t trên và g i chung là T ch c. Do ñó. ki n th c và năng l c mà sinh viên ñ t ñư c t khóa h c. phương pháp gi ng d y. 31 . Do ñó. thi u các phòng thí nghi m ñ th c hành thì nh ng ki n th c mà sinh viên ti p thu ñư c ch n m trong lý thuy t. không mang tính th c t ho c nhà trư ng không có ñ y ñ phòng c ñ sinh viên h c t p. thái ñ . N u nh ng ñáp án này th a mãn nh ng kỳ v ng ban ñ u thì s hài lòng cu i cùng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng s cao. nhi t huy t c a gi ng viên… s nh hư ng tr c ti p ñ n s hài lòng c a sinh viên. s t n tâm. cách th c ki m tra ñánh giá. ph n II c a b ng h i s là y u t Gi ng viên. nghiên c u thì cũng s nh hư ng r t nhi u ñ n vi c h c c a sinh viên. Trình ñ chuyên môn c a gi ng viên. các d ch v h tr c a nhà trư ng cũng nh hư ng không nh ñ n s hài lòng c a sinh viên. Song song v i quá trình ti p thu các ki n th c. k năng m i thì các y u t v công tác t ch c h c t p. trang thi t b .thì s hài lòng ñó s d n b suy gi m. th m chí r t th p. Vì v y. ðây chính là m c ñích cu i cùng c a sinh viên khi theo h c m t chương trình ñào t o nh t ñ nh: H c t p ñư c nh ng gì? ð t ñư c nh ng gì t khóa h c? Khi ra trư ng có th làm ñư c nh ng công vi c gì? là nh ng câu h i mà sinh viên quan tâm và mong mu n tìm ñư c ñáp án nh t. qu n lý ñào t o. gi ng viên gi i nhưng thi u th n các trang thi t b ph c v h c t p. ñi u này khi n cho s hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng suy gi m. nghiên c u c a sinh viên. Do dó. ph n IV c a b ng h i s t p trung vào các y u t như k năng.

2.3) ñư c 32 .- Ngoài ra ñ kh ng ñ nh s hài lòng t ng th và m c ñ tin c y c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng.2 Thi t k nghiên c u Nghiên c u ñư c ti n hành theo hai giai ño n: th và chính th c Bư c 1 2 D ng Th nghi m Chính th c Phương pháp ð nh lư ng ð nh lư ng ð nh tính K thu t Kh o sát ý ki n c a 51 sinh viên Kh o sát ý ki n c a 800 sinh viên Ph ng v n sâu 12 sinh viên 3. ð nâng cao hi u qu ho t ñ ng ñào t o nhà trư ng c n làm nh ng gì? 3. Sau ñó ti n hành phân tích k t qu thu th p ñư c b ng ph n m m SPSS ñ tính ñ tin c y c a b ng h i thông qua h s tin c y Cronbach Alpha.2.1Nghiên c u th B ng h i sau khi thi t k ñư c ti n hành kh o sát th ñ i v i 51 sinh viên ñư c ch n ng u nhiên t các ngành trong trư ng.2. b ng h i cũng ñưa ra thêm 2 câu ñ ñánh giá chung (ph n V) B ng h i t ng c ng 52 câu h i t p trung vào các y u t m c ñ ñ ñánh giá s hài lòng c a sinh viên: M cñ 1 2 3 4 5 Di n gi i Hoàn toàn không ñ ng ý Không ñ ng ý Không có ý ki n ð ng ý Hoàn toàn ñ ng ý nh hư ng ñ n s hài lòng c a sinh viên (ph l c 1). Các câu h i này ñư c thi t k theo thang Likert 5 Ngoài ra b ng h i còn ñư c thi t k thêm m t ph n ph dùng ñ ph ng v n sâu sinh viên g m 2 câu h i m : Theo anh/ch : 1. Khi tham gia h c t p t i trư ng anh ch mong ñ i ñi u gì nh t? 2. Qua ñó các bi n có tương quan t ng nh (<0.

2Nghiên c u chính th c Ti n hành nghiên c u ñ nh lư ng b ng cách kh o sát l y ý ki n sinh viên thông qua b ng h i trên 800 sinh viên c a 5 ngành: Toán – Tin.ch nh s a (thông qua ph n h i c a các sinh viên ñư c kh o sát) và b ng h i ñư c ch p nh n khi h s tin c y Cronbach Alpha ñ t yêu c u (>0. Ti n hành nghiên c u ñ nh tính b ng cách ch n m i khóa h c 3 sinh viên c a 3 ngành b t kỳ trong 5 ngành kh o sát ñ th c hi n ph ng v n sâu.2.910 S câu h i 52 3. Công ngh Sinh h c và Khoa h c Môi trư ng. mã hóa và phân tích b ng ph n m m SPSS. h c l c cũng như h kh u thư ng trú (nơi cư trú trư c khi nh p h c t i trư ng) 33 . Toàn b s phi u thu ñư c s ñư c x lý b ng máy scan Cannon DR5051C.7) H s tin c y c a b ng h i khi kh o sát th trên 51 sinh viên H s Cronbach's Alpha . Công ngh Thông tin. 12 sinh viên này có s khác nhau v gi i tính. sau ñó d li u s ñư c làm s ch. V t lý.2.

0 Ph n trăm tích lũy 1.1 30.0 34 .0 5.6 40.2 15.1 100.0 91.9 61. S HÀI LÒNG C A SINH VIÊN ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ðH KHTN 4.Chương 4.4 100.9 100. B ng 4.0 Ph n trăm tích lũy 72.1 27.2: B ng 4.6 99.0 4.6 100.2 20.2: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u X p lo i Kém Y u TB TB Khá Khá Gi i Xu t s c T ng T ns 8 34 125 321 245 64 3 800 Ph n trăm 1.1 ð c ñi m c a m u nghiên c u M u ch n g m 800 sinh viên (400 nam và 400 n ) t 5 ngành khác nhau trong ñó ñó 223 sinh viên có h kh u thư ng trú t i vùng thành th và 577 sinh viên ñ n t các t nh thành khác (theo b ng 4.6 8.0 K t qu h c t p c a các sinh viên tr i ñ u theo các m c x p lo i t kém ñ n xu t s c (t p trung ch y u m c trung bình khá và khá) theo b ng 4.1: ð c ñi m v nơi cư trú c a m u nghiên c u Nơi cư trú Các t nh khác Thành ph T ng T ns 577 223 800 Ph n trăm 72.0 .1).

00% 4.63 % Gi oi Xu at sac Pies show coun ts 40.2: Phân b t n s v x p lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u 35 .1: Phân lo i k t qu h c t p c a m u nghiên c u Hình 4.63% Ke m Ye u TB TB Kha Kh a 3 0.37% 8.00% 0.25% Xep loai ket qua hoc tap 15 .1.13% Hình 4.

1 H s tin c y Cronbach Alpha K t qu Cronbach Alpha c a các bi n ñư c trình bày trong ph l c 2.2. 4.263 cho bi t 14 nhân t này gi i thích ñư c 59. Factor loading > 0.3 36 . Các h s tương quan bi n t ng (item total corelation) c a các bi n ñ u l n hơn tiêu chu n cho phép 0. H s Cronbach Alpha c a thang ño = 0.2 Phân tích nhân t khám phá (EFA . 52 bi n quan sát ñư c nhóm l i thành 14 nhân t . Factor loading > 0.895 ch ng t s thích h p c a EFA Giá tr Eigenvalue = 1.2.263% bi n thiên c a các bi n quan sát.exploratory factor analysis) Theo Hair & ctg (1998. = 0. Factor loading (h s t i nhân t hay tr ng s nhân t ) là ch tiêu ñ ñ m b o ý nghĩa thi t th c c a EFA: Factor loading > 0.000) và h s KMO = 0.4 ñư c xem là quan tr ng. Vì v y.921 cho th y thang ño có ñ tin c y cao và ñư c ch p nh n ñ ño m c ñ hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN.3 ñư c xem là ñ t m c t i thi u. Ma tr n các nhân t ñã xoay trong k t qu EFA l n 1 ta th y các tr ng s nhân t ñ u ñ t trên m c t i thi u và ñư c chia ra thành 14 nhân t theo b ng 4.008. K t qu ki m ñ nh Bartlett's (Ph l c 3) cho th y gi a các bi n trong t ng th có m i tương quan v i nhau (Sig. Phương pháp trích y u t Principal Component Analysis v i phép quay Varimax và ñi m d ng khi trích các y u t có eigenvalue là 1 ñư c s d ng cho phân tích nhân t ñ i v i 52 bi n quan sát. các bi n này ñ u ñư c s d ng trong phân tích nhân t khám phá EFA (exploratory factor analysis) ti p theo.5 ñư c xem là có ý nghĩa th c ti n.30.111). T ng phương sai trích là 59.4.2 ðánh giá b ng h i 4.

691 .386 .415 .691 .659 .711 .575 .758 .412 .464 .586 .619 .549 .661 .391 .539 .447 .589 .594 .594 .711 .711 .444 .560 .535 .705 .613 .754 .653 .639 .837 .415 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 37 .689 .460 .782 .675 .690 .790 .3: Ma tr n nhân t ñã xoay trong k t qu EFA l n 1 Nhân t 1 Cau 49 Cau 48 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 44 Cau 16 Cau 15 Cau 12 Cau 9 Cau 13 Cau 10 Cau 1 Cau 6 Cau 2 Cau 3 Cau 50 Cau 43 Cau 18 Cau 17 Cau 11 Cau 36 Cau 38 Cau 37 Cau 34 Cau 35 Cau 33 Cau 31 Cau 23 Cau 32 Cau 24 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 20 Cau 19 Cau 27 Cau 14 Cau 21 Cau 22 Cau 41 Cau 4 Cau 26 Cau 5 .621 .730 .393 .683 .804 .B ng 4.647 .

c th là ki n th c. t p trung vào vi c nâng cao các k năng cho sinh viên.408 .414 . tác phong.527 . Ta có th ñ t tên cho nhân t th 1 là “K năng chung” Nhân t th 2 g m có 6 bi n quan sát Cau 9 Cau 10 Cau 12 Cau 13 Cau 15 Cau 16 Gi ng viên có trình ñ cao.698 .633 .735 .310 12 13 14 Theo k t qu trình bày trên ta có 14 bi n qua sát như sau: Nhân t th 1 g m có 6 bi n quan sát Cau 44 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 48 Cau 49 Khóa h Khóa h Khóa h Khóa h Khóa h Khóa h c ñã nâng cao kh năng t h c. sâu r ng v chuyên môn mình gi ng d y Gi ng viên có phương pháp truy n ñ t t t. d hi u Gi ng viên thư ng xuyên s d ng công ngh thông tin h tr cho vi c gi ng d y Gi ng viên có phong cách nhà giáo Gi ng viên có thái ñ g n gũi và thân thi n v i sinh viên Gi ng viên s n sàng chia s ki n th c và kinh nghi m v i sinh viên Các bi n liên quan ñ n nhân t th 2 liên quan ñ n thành ph n gi ng viên.725 . thái ñ và s nhi t tình c a gi ng viên ñ i v i sinh viên. Ta có th ñ t tên nhân t này là: “Trình ñ và s t n tâm c a gi ng viên” 38 . t nghiên c u c ñã nâng cao năng l c tư duy h th ng c ñã nâng cao năng l c tư duy sáng t o c ñã nâng cao k năng giao ti p c ñã nâng cao k năng làm vi c theo nhóm c ñã nâng cao năng l c gi i quy t v n ñ Bi n này thu c thành ph n K t qu ñ t ñư c chung v khóa h c. k năng chuyên môn.Nhân t 1 Cau 25 Cau 40 Cau 39 Cau 51 Cau 52 Cau 8 Cau 7 Cau 42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .

N i dung c a các bi n này ph n ánh các y u t v thư vi n c a trư ng. t p trung ch y u vào phương pháp gi ng d y và vi c ki m tra ñánh giá trong su t quá trình h c t p c a sinh viên. ña d ng Thư vi n ñ m b o không gian.Nhân t th 3 g m có 6 bi n quan sát Cau 1 Cau 2 Cau 3 Cau 6 Cau 43 Cau 50 M c tiêu chương trình ñào t o c a ngành h c rõ ràng Ngành ñào t o ñáp ng nhu c u nhân l c c a xã h i T l phân b gi a lý thuy t và th c hành phù h p v i ngành h c N i dung chương trình phù h p v i m c tiêu ñào t o c a ngành Khóa h c ñáp ng nh ng mong ñ i c a cá nhân b n Ki n th c có ñư c t khóa h c giúp cho sinh viên t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng Các bi n c a nhân t th 3 thu c 4 bi n c a thành ph n chương trình ñào t o và 2 bi n c a ph n K t qu ñ t ñư c chung v khóa h c. N i dung c a các bi n này t p trung vào m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o và s phù h p gi a chương trình ñào t o và v i m c tiêu. T n i dung c a 3 bi n này ta có th ñ t tên cho nhân t th 5 là “Thư vi n” 39 . qu n lý ñào t o. nhanh chóng Nhân t th 5 g m 3 bi n thu c ph n T ch c. Ta có th ñ t tên m i cho nhân t th c 4 là: “Phương pháp gi ng d y và ki m tra” Nhân t th 5 g m có 3 bi n quan sát Cau 36 Cau 37 Cau 38 Thư viên có ngu n tài li u tham kh o phong phú. T ñó ta có th ñ t tên cho nhân t th 3 là” “S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o” Nhân t th 4 g m có 3 bi n quan sát Cau 11 Cau 17 Cau 18 Gi ng viên ñã s d ng nhi u phương pháp gi ng d y Gi ng viên ñã s d ng nhi u hình th c ki m tra ñánh giá môn h c Gi ng viên ki m tra ñánh giá thư ng xuyên trong su t quá trình h c t p Nhân t th 4 g m 3 bi n thu c ph n Gi ng viên. nghiên c u c a sinh viên Thư vi n ñi n t giúp cho vi c tra c u tài li u d dàng. ch ng i ñáp ng ñư c nhu c u h c t p.

Các bi n này t p trung vào các trang thi t b . các bi n này t p trung vào nơi h c t p. qu n lý ñào t o. qu n lý ñào t o. n i dung và tác d ng c a giáo trình. các bi n này t p trung vào s lư ng. máy móc ph c v quá trình h c t p và nghiên c u c a sinh viên. ña d ng Giáo trình ñư c biên so n rõ ràng.Nhân t th 6 g m có 3 bi n quan sát Cau 33 Cau 34 Cau 35 Phòng h c ñư c trang b máy chi u. ta có th ñ t tên m i cho nhân t th 8 là “Giáo trình” Nhân t th 9 g m có 4 bi n quan sát Cau 14 Cau 19 Cau 20 Cau 27 Gi ng viên ñ m b o gi lên l p và k ho ch gi ng d y Gi ng viên ñánh giá k t qu h c t p chính xác Gi ng viên ñánh giá k t qu h c t p công b ng ñ i v i sinh viên Công tác t ch c thi c nghiêm túc. ánh sáng Nhân t này g m 4 bi n quan sát thu c ph n T ch c. ñ m b o yêu c u v ch ng i Phòng h c ñ m b o ñ âm thanh. s lư ng cũng như t ch c b trí h c t p. T 4 bi n này ta có th ñ t tên m i cho nhân t th 7 là “ði u ki n h c t p” Nhân t th 8 g m có 3 bi n quan sát Cau 28 Cau 29 Cau 30 Giáo trình m i môn h c ñư c cung c p ñ y ñ . ñ m b o n i dung chính xác Giáo trình giúp sinh viên t h c ñư c Nhân t th 8 g m có 3 bi n quan sát. Ta có th ñ t tên m i cho nhân t th 6 là: “Trang thi t b ph c v h c t p” Nhân t th 7 g m có 4 bi n quan sát Cau 23 Cau 24 Cau 31 Cau 32 L p h c có s lư ng sinh viên h p lý Th i gian h c t p ñư c b trí thu n l i cho sinh viên Phòng h c r ng rãi. màn chi u Phòng th c hành có ñ y ñ các d ng c c n thi t cho nhu c u th c hành c a sinh viên Phòng máy tính có nhi u máy và ho t ñ ng hi u qu ñáp ng nhu c u h c t p c a sinh viên Nhân t th 6 g m 3 bi n c a ph n T ch c. thoáng mát. ch t ch 40 .

T n i dung ñó ta có th ñ t tên cho nhân t th 8 là “Công tác ki m tra ñánh giá” Nhân t th 10 g m có 3 bi n quan sát Cau 21 Cau 22 Cau 41 Sinh viên ñư c thông báo ñ y ñ k ho ch gi ng d y Sinh viên ñư c thông báo ñ y ñ các tiêu chí ñánh giá k t qu h c t p Các thông tin trên website c a trư ng ña d ng. N i dung c a 4 bi n này ph n ánh s phù h p. m m d o c a c u trúc chương trình ñào t o và s phù h p trong quá trình ki m tra ñánh giá ñ i v i t ng môn h c. phong phú và c p nh t thư ng xuyên Nhân t th 10 g m 3 bi n quan sát c a m c T ch c. N i dung c a 2 bi n này ph n ánh m c ñ ñáp ng các yêu c u c a sinh viên và thái ñ ph c v c a 41 . ban ch nhi m khoa) gi i quy t th a ñáng các yêu c u c a sinh viên Nhân viên hành chính có thái ñ ph c v t t và tôn tr ng sinh viên Nhân t này g m 2 bi n thu c m c T ch c.Nhân t này g m 4 bi n quan sát c a m c Gi ng viên và m c T ch c. 3 bi n này ph n ánh s k t n i thông tin và gi a nhà trư ng và sinh viên vì v y ta có th t m ñ t tên cho nhân t này là “Thông tin ñào t o” Nhân t th 11 g m có 4 bi n quan sát Cau 4 Cau 5 Cau 25 Cau 26 T ng s tín ch c a t t c các môn trong chương trình là phù h p C u trúc chương trình m m d o. quan lý ñào t o. T các bi n này ta có th ñ t tên cho nhân t th 11 là “S phù h p trong t ch c ñào t o” Nhân t th 12 g m có 2 bi n quan sát Cau 39 Cau 40 Cán b qu n lý (Ban giám hi u. linh ho t thu n l i cho vi c h c t p c a sinh viên Các hình th c ki m tra ñánh giá khác nhau phù h p v i tính ch t c a t ng môn h c ð thi bám sát v i n i dung và m c tiêu c a t ng môn h c Nhân t th 11 g m 2 bi n c a m c Chương trình ñào t o và 2 bi n c a m c T ch c. qu n lý ñào t o. qu n lý ñào t o. N i dung c a 4 bi n này t p trung vào vi c t ch c và ñánh giá k t qu h c t p c a sinh viên. qu n lý ñào t o.

T ñó. rèn luy n ñ o ñ c tác phong nhân cách c a sinh viên.236. 42 .2. ta ñ t tên cho nhân t th 13 là “S hài lòng c a sinh viên” Nhân t th 14 g m có 3 bi n quan sát Cau 7 Cau 8 Cau 42 N i dung chương trình có nhi u ki n th c ñư c c p nh t Chương trình ñào t o ñư c thi t k có th liên thông v i các trình ñ ñào t o và chương trình giáo d c khác Sinh viên ñư c rèn luy n v ñ o ñ c. B ng vi c áp d ng phương pháp ch n bi n t ng bư c (stepwise selection) ta thu ñư c k t qu h i quy theo Ph l c 3. Vì v y. K t qu này cho giá tr R2 = 0. N i dung c a các bi n t p trung vào khía c nh m i. nghĩa là mô hình h i quy tuy n tính ñã xây d ng phù h p v i t p d li u m u là 23.6%. Bên c nh ñó bi n còn ph n ánh ñư c nh hư ng c a chương trình ñ n vi c hình thành.3 Ki m ñ nh s phù h p c a mô hình – phân tích h i quy ð ñánh giá m c ñ phù h p c a mô hình ta s d ng phương pháp h i quy tuy n tính b i ñ i v i 14 nhân t ñư c phân tích trên trong ñó l y nhân t S hài lòng c a sinh viên là bi n ph thu c và 13 nhân t còn l i là bi n ñ c l p. hi n ñ i c a n i dung chương trình ñào t o. ta có th ñ t tên cho nhân t này là “N i dung CTðT và rèn luy n sinh viên” 4.nhân viên hành chính. Ta có th ñ t tên cho nhân t th 12 là “M c ñ ñáp ng công tác hành chính” Nhân t th 13 g m 2 bi n quan sát Cau 51 Cau 52 N u ñư c ch n l i b n s l i ch n ngành mình ñang h c? B n hài lòng v ho t ñ ng ñào t o cũng như môi trư ng h c t p c a trư ng ðH KHTN TPHCM? Nhân t này g m 2 bi n trong m c ðánh giá chúng ñ ñánh giá s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng. tác phong và nhân cách Nhân t th 14 g m 2 bi n quan sát thu c Chương trình ñào t o và 1 bi n thu c K t qu ñ t ñư c chung v khóa h c. tính liên thông gi a chương trình ñào t o c a nhà trư ng v i các chương trình ñ o t o khác.

080 2.022 .057 .996). Do ñó có k k t lu n r ng gi ñ nh v phân ph i chu n c a ph n dư không b vi ph m.035 .05 B ng 4.795 1.4 cho th y có ñ n 6 nhân t có m i liên h tuy n tính v i s hài lòng c a sinh viên v i m c ý nghĩa Sig.054 .297 .391 .258 .097 2.001 . giá tr F = 40.051 .034 . ð i lư ng th ng kê Durbin-Watson (d) = 1.295 . Sai s ð ch p VIF chu n nh n B Beta .379 .010 . r t nh bư c ñ u cho th y mô hình h i quy tuy n tính b i phù h p v i t p d li u và có th s d ng ñư c.4: K t qu h i quy ña bi n H s chưa chu n H s ñã Th ng kê c ng hóa chu n hóa tuy n t Sig.037 .133 3.242 Nhân t H ng s Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung Trinh do va su tan tam cua GV Trang thiet bi phuc vu hoc tap Ky nang chung Dieu kien hoc tap 43 .984 .139 . = 0.194 .000 .469 .281 .816 .077 .805 1.000 .739 1.048 .ð ki m ñ nh ñ phù h p c a mô hình h i quy t ng th ta xem xét ñ n giá tr F t b ng phân tích phương sai ANOVA.t < 0.084 2.578 .088 .018 .681 1. ði u này có ý nghĩa là mô hình h i quy không vi ph m gi ñ nh v tính ñ c l p c a sai s Bi u ñ t n s c a ph n dư chu n hóa (Ph l c 3) cho th y phân ph i c a ph n dư x p x chu n (Trung bình = 0 và ñ l ch chu n Std.788 cho th y không có s tương quan gi a các ph n dư. H s phóng ñ i phương sai VIF c a t ng nhân t có giá tr nh hơn 10 ch ng t mô hình h i quy không vi ph m hi n tư ng ða c ng tuy n (các bi n ñ c l p có tương quan ch t ch v i nhau) K t qu h i quy b ng 4.781 1.721 1.222 1.353 .Dev.133 .633.740 .387 .123 3.441 .210 5. giá tr sig.

Hình 4.T ñó.139 * k năng chung + 0.295* S phù h p và m c ñ ñáp ng c a CTðT + 0. ta xác ñ nh ñư c phương trình h i quy b i như sau: M c ñ hài lòng c a SV = 0.3: Bi u ñ phân tán ph n dư và giá tr d ñoán c a mô hình h i quy tuy n tính Bên c nh ñó khi ki m ñ nh tương quan h n gi a giá tr ph n dư và 13 nhân t cho th y ñư c phương sai c a sai s thay ñ i (b ng 4.194 * Trình ñ và s t n tâm c a GV + 0.441 Tuy nhiên thông qua bi u ñ phân tán gi a các ph n dư và các giá tr d ñoán mà mô hình h i quy tuy n tính (hình 4. ði u này làm cho các ư c 44 .5).3) cho ta th y các các giá tr ph n dư không phân tán m t cách ng u nhiên trong m t vùng xung quanh ñư ng ñi qua tung ñ 0 mà phân tán m t cách có h th ng theo các ñư ng th ng ch ng t r ng gi ñ nh liên h tuy n tính b vi ph m.088 * Trang thi t b ph c v h c t p + 0.133 * M c ñ ñáp ng + 0.077 * ði u ki n h c t p + 0.

lư ng c a các h s h i quy không ch ch nhưng không hi u qu . (1-tailed) Tương quan h Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Sig.133(**) . (1-tailed) Tương quan h Noi dung CTDT va ren luyen sv Sig.095(**) . ði u này s ñư c phân tích rõ hơn trong ph n sau. (1-tailed) Tương quan h Cong tac kiem tra danh gia Sig.4.004 -.026 .5: K t qu ki m ñ nh Pearson c a ph n dư chu n hóa và 13 nhân t Nhân t Tương quan h Sig. (1-tailed) Tương quan h Trinh do. Tuy nhiên.001 -.022 -.087(**) .070(*) . các nhân t không n m trong phương trình h i quy không h n không nh hư ng ñ n s hài lòng c a sinh viên.010 -.051 .023 -. Vì v y. B ng 4. khi dò tìm s vi ph m các gi ñ nh c n thi t trong h i quy tuy n tính thì gi ñ nh liên h tuy n tính và gi ñ nh phương sai c a sai s 45 . (1-tailed) Tương quan h Muc do dap ung Sig. (1-tailed) Tương quan h Dieu kien hoc tap Sig.011 .074 -. * Correlation is significant at the 0.087 -.024 -. (1-tailed) Tương quan h Trang thiet bi phuc vu hoc tap Sig. Ky nang chung ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson ng Pearson phandu -.383 -.071(*) . (1-tailed) Tương quan h Giao trinh Sig.107(**) .05 level (1-tailed).01 level (1-tailed). (1-tailed) Tương quan h Thu vien Sig.095(**) .071(*) .004 -. (1-tailed) Tương quan h Thong tin dao tao Sig. tac phong cua GV Sig.048 .000 Qua phân tích h i quy ña bi n cho th y mô hình xây d ng phù h p v i d li u thu ñư c và k t qu ban ñ u cho th y s hài lòng c a sinh viên ph thu c vào 6 nhân t theo b ng 4. (1-tailed) Tương quan h Phuong phap giang day va kiem tra Sig.083(**) .232 -.007 -. (1-tailed) Tương quan h Su phu hop trong to chuc DT Sig. (1-tailed) ** Correlation is significant at the 0.

00 3.01 – ≤ 3.01 – ≤ 4.1): 46 .01 – ≤ 2. 4. ð thu n ti n cho vi c nh n xét ta quy ư c các m c ñ hài lòng như sau: Thang 1. H mong ñ i mình có ñư c m t n n t ng ki n th c v ng ch c. 4.3.00 M c ñ hài lòng R t không hài lòng Không hài lòng Hài lòng Hài lòng cao Hài lòng r t cao nh hư ng ñ n s hài lòng c a sinh c viên. Vì v y.00 2. nh ng năng l c nh t ñ nh và nh ng k năng t t ñáp ng ñư c cho cu c s ng trong tương lai (theo h p 3. khi ti n hành phân tích s hài lòng c a sinh viên ta ph i phân tích Theo s quy ư c này. năng l c và k năng hình thành sau khi tham gia khóa h c là ñi u mà b t kỳ sinh viên nào cũng quan tâm.01 – ≤ 5.không ñ i c a mô hình h i quy b vi ph m.00 4.1 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i k năng chung sinh viên ñ t ñư c sau khóa h c Nh ng k t qu ñ t ñư c t khóa h c như: ki n th c. Trư c tiên ta s phân tích các nhân t n m trong phương trình h i quy và sau ñó s phân tích ñ n các y u t còn l i. ta s áp d ng ñ ñánh giá s hài lòng c a sinh viên theo các nhân t ñã ñư c phân tích trên.00 1. ðHQG TPHCM Theo k t qu th ng kê t n s c a 52 câu h i (ph l c 1) cho th y giá tr trung bình t p trung nhi u trong kho ng 3 – 4 và có ñ n 48 câu có y u v là ñi m 4 trên thang ño Likert.3 Thang s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN. ði u này d n ñ n vi c các nhân t không thu c phương trình h i quy v n có th 13 nhân t có ñư c t phân tích EFA.

Tôi mong mu n ñư c h c t p. t nghiên c u ñ tôi có th t mình tìm ki m và th c hi n m t ñ tài mà mình quan tâm.33 3.769 47 . mong mu n lý gi i ñư c nh ng v n ñ mình còn th c m c. k năng làm vi c theo nhóm c n ñư c rèn luy n và phát huy vì ñây là m t k năng mà sinh viên chưa t ng có ho c n u có thì r t ít trư c khi bư c chân vào ñ i h c.62 3.6: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t k năng chung Câu h i Cau 44 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 48 Cau 49 Trung bình N i dung Khóa h c ñã nâng cao kh năng t h c.6 cho th y sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i k t qu mà mình ñ t ñư c (Trung bình = 3. ñi u ñ u tiên mà tôi mong mu n là ñư c ti p c n v i m t môi trư ng h c t p m i. B ng 4.1: Ph ng v n sâu v mong ñ i c a sinh viên ñ i v i k t qu ñ t ñư c t khóa h c Khi bư c vào trư ng ðH KHTN.H p 4.63 3. t nghiên c u Khóa h c ñã nâng cao năng l c tư duy h th ng Khóa h c ñã nâng cao năng l c tư duy sáng t o Khóa h c ñã nâng cao k năng giao ti p Khóa h c ñã nâng cao k năng làm vi c theo nhóm Khóa h c ñã nâng cao năng l c gi i quy t v n ñ T ng Trung bình ð l ch chu n 800 800 799 798 799 795 3. Môi trư ng h c t p b c ñ i h c không gi ng như ph thông vì v y tôi mong mu n ñư c rèn luy n và nâng cao kh năng v t h c.85 3.73 3. ti p thu các v n ñ khoa h c m t cách logic.933 .749 . ð c bi t. Th. t do hơn.788 .922 .65). khoa h c hơn và có cơ h i tìm hi u sâu hơn v m t môn khoa h c mà mình yêu thích. (PVS.73 3. nam sinh viên năm 3. ngành Toán – Tin h c) K t qu v s hài lòng c a sinh viên ñ i v i y u t k năng chung ñư c trình bày trong b ng 4.720 .65 .

Bên c nh ñó. T k t qu ñánh giá này. phát tri n toàn di n năng l c. kh năng giao ti p c a sinh viên là ñi u mà sinh viên hài lòng m c th p nh t trong nhân t này (Trung bình = 3. noi theo. C n t o m i ñi u ki n thu n l i ñ sinh viên h c t p và hình thành.82).3. ñ i ngũ gi ng viên c a nhà trư ng là nh ng con ngư i ưu tú. am hi u sâu r ng trong lĩnh v c mình gi ng d y m i có th cung c p ki n th c cho sinh viên m t cách chính xác và thuy t ph c. Trong ñó. M t gi ng viên gi i nhưng không có k năng sư ph m t t thì cũng khó có th truy n ñ t h t các ki n th c ñ n sinh viên làm cho s ti p thu c a sinh viên b h n ch . ðây là m t y u t vô cùng quan tr ng vì ngư i gi ng viên ph i gi i.2 S hài lòng c a SV ñ i v i Trình ñ và s t n tâm c a GV K t qu ph ng v n sâu m t s sinh viên cho th y: Gi ng viên gi i. Ngoài ra. h không ch là nh ng con ngư i am hi u ki n 48 . nhà trư ng c n chú ý nhi u hơn ñ n vi c hình thành nh ng k năng c n thi t cho sinh viên. K t qu trong b ng 4. 4. g n gũi v i sinh viên luôn là ñi u mà sinh viên mong mu n nh t trong su t th i gian h c t p t i trư ng. chia s ki n th c c a Gi ng viên ñư c sinh hài lòng m cñ r t cao (Trung bình > 4. Bên c nh ñó gi ng viên ñóng vai trò là m t ngư i trung gian.7 cho th y sinh viên ñánh giá cao ñ i v i trình ñ và s t n tâm c a Gi ng viên (Trung bình = 3.0). t n tâm v i ngh và thân thi n.60). ði u này kh ng ñ nh r ng. ngư i truy n t i gi a ki n th c và sinh viên cho nên phương pháp gi ng d y c a gi ng viên cũng ñóng m t vai trò không nh . trình ñ cao. gi i quy t v n ñ (Trung bình > 3. nghiên c u các ngành khoa h c cơ b n nên dư ng như ít t p trung vào các k năng m m.Trong ñó sinh viên có s hài lòng cao nh t v kh năng t h c t nghiên c u mà mình ñ t ñư c (Trung bình = 3. sinh viên cũng có s hài lòng cao v i các năng l c. tư duy sáng t o.33). ñáp ng ñư c nhu c u c a xã h i trong th i ñ i m i. sinh viên còn mong mu n ngư i gi ng d y mình ph i là m t ngư i ñáng kính. ði u này có th lý gi i m t cách d dàng vì trư ng ðH KHTN là m t trư ng chuyên v ñào t o.85). ñáng tôn tr ng vì gi ng viên là m t t m gương c v ñ o ñ c l n nhân cách ñ cho sinh viên h c t p. làm vi c nhóm. k năng như: tư duy h th ng. trình ñ chuyên môn và s nhi t tình truy n ñ t. Trong ñó.

l p h c thi u sinh ñ ng (ñôi khi nhàm chán) khi n cho sinh viên khó ti p thu ki n th c m i d n ñ n k t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i phương pháp sư ph m c a gi ng viên không th t s cao (trung bình = 3. t ng ñ i tư ng sinh viên.85 4. T o ñi u ki n t t nh t cho sinh viên ti p thu ki n th c m i m t cách thu n l i và hình thành.83 3. bi t n m b t l y ki n th c mà còn t n tâm truy n ñ t ki n th c c a mình cho th h sau.28) B ng 4. Tuy nhiên. sâu r ng 800 v chuyên môn mình gi ng d y Gi ng viên có phương pháp truy n 799 ñ t t t. t nghiên c u là v n ñ quan tr ng nh t ñ i v i gi ng viên hi n nay.751 Gi ng viên có trình ñ cao.765 . d hi u Gi ng viên thư ng xuyên s d ng công ngh thông tin h tr cho vi c 798 gi ng d y Gi ng viên có phong cách nhà giáo Gi ng viên có thái ñ g n gũi và thân thi n v i sinh viên Gi ng viên s n sàng chia s ki n th c và kinh nghi m v i sinh viên 800 799 798 Cau 13 Cau 15 Cau 16 Trung bình T nh ng k t qu kh o sát và các ý ki n ph ng v n sâu c a sinh viên (h p 4.28 3.th c sâu r ng. 49 . ñ c tính v n có c a các ngành khoa h c cơ b n cho nên m c dù có ng d ng công ngh thông tin trong gi ng d y nhưng vi c gi ng d y v n b mang tính thuy t trình.770 .04 3.819 .89 3.887 .82 ð l ch chu n .780 .02 3. phát tri n ñư c kh năng t h c.2) ñã ñ t ra m t v n ñ c n gi i quy t ñó là: “ð i m i phương pháp gi ng d y” cho thích h p v i tính ch t và m c tiêu c a t ng môn h c.7: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i Gi ng viên Câu h i Cau 9 Cau 10 Cau 12 N i dung T ng Trung bình 4.

H p 4. ñáp ng ñư c nhu c u c a xã h i ñ có ñư c m t vi c làm t t sau khi ra trư ng… (PVS. không n ng tính lý thuy t mà mang tính th c t . nam sinh viên năm 2. cách gi ng d y c a m t s Th y/Cô chưa thích h p l m v i t ng ñ i tư ng sinh viên. ña s các Th y/Cô ñ u s d ng phương pháp thuy t trình làm cho l p h c nhàm chán. ði u này khi n cho chúng em g p r t nhi u khó khăn trong vi c h c. n sinh viên năm 1. còn b n nào không theo k p thì xem như r t ngay t ñ u…(PVS. nhi t tình và s n sàng giúp ñ sinh viên.3 S hài lòng c a SV ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o.3: Ph ng v n sâu mong ñ i c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o Mong mu n chương trình ñào t o mang l i m t n n t ng ki n th c v ng ch c ñ sau khi t t nghi p có m t vi c làm t t. b n nào mà ch u khó thì còn theo k p ñ t ñi m r t cao. Ch ng h n như chúng em là sinh viên năm nh t. Cách gi ng d y này có th r t t t cho các anh ch năm 3. Các Th y/ Cô say sưa nói hay trình chi u các slide chu n b s n mà không bi t sinh viên có hi u hay không. ngành Công ngh Thông tin) 50 .2: Ph ng v n sâu ý ki n c a sinh viên v kh năng truy n ñ t c a gi ng viên Các Th y/Cô có ki n th c sâu r ng. Tuy nhiên. không n ng giai ño n ñ i cương. Tr. ngành V t Lý) 4. Bên c nh ñó. T. năm 4 còn ñ i v i sinh viên năm nh t thì h u như chưa phù h p.3. thư ng xuyên ñư c c p nh t t các trư ng n i ti ng trên th gi i. ngành Toán – Tin h c) Chương trình ñào t o tiên ti n. nam sinh viên năm 4. (PVS. B. sinh viên th ñ ng.H p 4. h p lý. chưa quen v i cách h c t p m i b cñ i h c mà các Th y/Cô c ñưa ra v n ñ r i b o chúng em t nghiên c u trong tài li u mà không gi ng d y gì thêm n u chúng em không h i. theo k p s phát tri n c a khoa h c công ngh hi n ñ i. Ngoài ra chương trình còn ph i ñư c thi t k g n nh .

920 .8: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o.014 . m t khi nh ng mong ñ i c a sinh viên ñư c ñáp ng càng nhi u thì s hài lòng s càng cao. T k t qu này ta có th nh n th y ñư c khung chương trình nhà trư ng ñưa ra là phù h p v i n n t ng ki n th c trên th gi i. B ng 4.ðó là nh ng mong mu n chung c a t t c các sinh viên khi l a ch n m t chương trình ñào t o nh t ñ nh.50 3.43 3.860 .8. phù h p v i nhu c u c a xã h i và phù h p v i t ng ngành h c. Tuy nhiên cách th c hi n và phân b chương trình này chưa ñư c h p lý gi a lý thuy t và th c hành.99 3.59 3. Do ñó.953 Trung bình 51 .41 .99).905 1. Thông qua k t qu này ta th y ñư c sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i ñ i v i s phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o (trung bình = 3. Câu h i Cau 1 Cau 2 Cau 3 Cau 6 Cau 43 Cau 50 N i dung M c tiêu chương trình ñào t o c a ngành h c rõ ràng Ngành ñào t o ñáp ng nhu c u nhân l c c a xã h i T l phân b gi a lý thuy t và th c hành phù h p v i ngành h c N i dung chương trình phù h p v i m c tiêu ñào t o c a ngành Khóa h c ñáp ng nh ng mong ñ i c a cá nhân b n Ki n th c có ñư c t khóa h c giúp cho sinh viên t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng T ng 799 798 800 797 799 798 Trung ð l ch chu n bình 3. c n ph i có m t s ñi u ch nh ñ chương trình này ñư c hoàn thi n hơn. ch m c hài lòng (trung bình = 2.38 3.55 2. K t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i nhân t này ñư c trình bày trong b ng 4. Riêng ñ i v i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a các h c ph n ñư c sinh viên ñánh giá không cao.41).846 .

0% 100.1% 5. ngành Khoa h c Môi trư ng 53.9% 8.9% 26.1% 100.0% CNSH S lư ng 8 51 43 49 9 160 % 5.5% 100.9% sinh viên không hài lòng.4).9: K t qu ñánh giá c a sinh viên theo các ngành ñ i v i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a ngành h c T l phân b gi a lý thuy t và th c hành phù h p v i ngành h c Ngành h c T ng Hoàn toàn Không Không có ð ng Hoàn toàn không ñ ng ý ñ ng ý ý ki n ý ñ ng ý Toán .8% sinh viên không hài lòng. có th t và làm cho ngành h c thu hút ñư c nhi u sinh viên hơn. ñi u ch nh và th c hi n ñ cho các ngành h c ti n g n ñ n v i th c ti n.1% 16.8% 8.S lư ng 4 41 55 46 14 160 Tin % 2.0% CNTT S lư ng 2 30 55 59 14 160 % 1.9% 46. T k t qu ph ng v n này cho th y ñư c sinh viên có nh ng yêu c u nh t ñ nh ñ i v i các ho t ñ ng liên quan ñ n h c t p mà nhà trư ng c n xem xét.2% 28. B ng 4.4% 28.8% 28.8% 34.0% V t lý S lư ng 10 65 32 45 8 160 % 6.6% 5.2% 40.K t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i y u t này ñư c th hi n rõ trong b ng 4.8% 100.2% 18. ng d ng vào th c 52 .6% 20.6% 28.6% 34.2% 2.4% 36.1% 6.0% 28. Thông qua b ng này ta th y sinh viên và s hài lòng ngày không cao ñ c bi t các ngành khác nhau có s hài lòng khác nhau ñ i v i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a các h c ph n các ngành V t lý 46.0% 31.0% KHMT S lư ng 11 74 45 26 4 160 % 6.9.4% 32.9% 30.6% 100.8% 100.1% sinh viên không hài lòng và ngành Công ngh Sinh h c 36.0% T ng S lư ng 35 261 230 225 49 800 % 4.5% 25.0% Ý ki n c a sinh viên ñ i v i y u t này ñư c th hi n rõ thông qua vi c ph ng v n sinh viên v s phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o (H p 4.

H p 4.4: Ph ng v n sâu ý ki n c a sinh viên ñ i v i S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o Nhà trư ng nên t ch c gi ng d y g n li n v i các ho t ñ ng ngo i khóa giúp sinh viên có cơ h i ti p xúc v i môi trư ng th c t , tham quan, h c t p t i các công ty, các cơ s có thi t b k thu t công ngh cao. T ch c các bu i h i th o hư ng nghi p cho sinh viên. (PVS, Ng, n sinh viên năm 3, ngành V t lý) Nhà trư ng nên ph i h p các công ty bên ngoài cho sinh viên có th th c t p t i các công ty ñó ñ các môn h c bám sát th c t hơn, ngoài ra Nhà trư ng cũng nên liên k t v i các nhà tuy n d ng ñ ho t ñ ng ñào t o ñáp ng ñư c nhu c u công vi c và tiêu chí tuy n d ng c a các ñơn v này, t o cho sinh viên có m t vi c làm t t sau khi ra trư ng (PSV, C, nam sinh viên năm 3, ngành V t Lý) T ch c nhi u hơn nh ng ho t ñ ng ngo i khóa t o ñi u ki n cho sinh viên th c t p, nghiên c u, t o thêm nh ng hư ng ñi m i cho sinh viên, m r ng thêm m t s chuyên ngành thu c lĩnh v c mũi nh n (PVS, L, n sinh viên năm 2, ngành Khoa h c Môi trư ng) Nên t ch c các ho t ñ ng tình nguy n, ho t ñ ng xã h i g n li n v i ngành h c c a sinh viên, ch ng h n như chuyên ngành Sinh hóa có th giúp ích trong vi n nghiên c u v dinh dư ng c a tr em t i các làng tr m côi ñ nâng cao ch t lư ng b a ăn cho tr em, chuyên ngành Tài nguyên hay ngành Khoa h c Môi trư ng thì ho t ñ ng trong ho t ñ ng tuyên truy n b o v môi trư ng trong các trư ng h c và trong thành ph … (PSV, Ng, n sinh viên năm 4, ngành Công ngh Sinh h c)

4.3.4 S hài lòng c a SV ñ i v i Trang thi t b ph c v h c t p. Trang thi t b ph c v h c t p ñóng m t vai trò không kém quan tr ng trong ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng. Phòng h c n ñ nh v i các trang thi t b hi n ñ i s giúp cho gi ng viên áp d ng các phương pháp d y h c m i, sinh ñ ng và thu hút ngư i h c. Phòng th c hành, phòng thí nghi m có ñ y ñ d ng c c n thi t cho nhu c u th c hành th c hành c a sinh viên là m t trong nh ng ñi u r t quan tr ng, nó

53

t o ñi u ki n cho sinh viên có cơ h i ti p xúc, làm quen và ng d ng các ki n th c mình ñã h c vào trong th c t . Ngoài ra, nhu c u ti p xúc v i công ngh thông tin là m t nhu c u không th thi u c a sinh viên vì v y vi c trang b phòng máy có s lư ng l n và ho t ñ ng hi u qu là m t vi c r t c n thi t cho vi c h c t p và ti p thu thông tin, ti p thu các ki n th c m i c a sinh viên. Trư ng ðH KHTN v n là m t trư ng l n, có s lư ng sinh viên ñông, chuyên v nghiên c u cơ b n nên nhu c u nghiên c u, h c t p là m t nhu c u r t l n. ð ñáp ng nhu c u ñó thì nhà trư ng không ng ng m r ng, ñ u tư các trang thi t b cho các phòng th c hành, phòng thí nghi m mà còn ñ u tư r t l n vào các phòng máy, trang b máy tính cho thư vi n v i s lư ng l n và l p ñ t h th ng wifi trong toàn trư ng ñ sinh viên có th h c t p, tra c u b t kỳ nơi ñâu trong khuôn viên trư ng. Chính s ñ u tư này ñã ñáp ng ñư c các nhu c u c a sinh viên d n ñ n s hài lòng cao. K t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i trang thi t b ph c v h c t p t i b ng 4.10 cho th y ñư c sinh viên có s hài lòng cao v i nhân t này (Trung bình = 3.47). B ng 4.10: S hài lòng c a SV ñ i v i trang thi t b ph c v h c t p Câu h i Cau 33 Cau 34 N i dung Phòng h c ñư c trang b máy chi u, màn chi u Phòng th c hành có ñ y ñ các d ng c c n thi t cho nhu c u th c hành c a sinh viên Phòng máy tính có nhi u máy và ho t ñ ng hi u qu ñáp ng nhu c u h c t p c a sinh viên T ng 800 795 Trung ð l ch chu n bình 3.68 3.40 .945 1.005

Cau 35

798

3.33 3.47

1.034

Trung bình 4.3.5 S hài lòng c a SV ñ i v i ði u ki n h c t p

Bên c nh vi c ñ u tư cho trang thi t b ph c v h c t p thì vi c b trí th i gian, s lư ng và các ñi u ki n v phòng h c là m t nhân t không th xem nh . ða ph n sinh viên có thói quen h c t p khác nhau và ñ u mong mu n có ñư c m t th i

54

gian h c t p nh t ñ nh và thu n l i cho mình nên vi c b trí th i ñi m h c t p cho m t s lư ng l n là m t ñi u không ph i d dàng nhưng trư ng ðH KHTN ñã ñáp ng ñư c các yêu c u ñó và làm cho sinh viên hài lòng (trung bình = 3.18 - b ng 4.11) B ng 4.11: K t qu ñánh giá c a sinh viên v ñi u ki n h c t p

Câu h i Cau 23 Cau 24 Cau 31 Cau 32 Trung bình

N i dung L p h c có s lư ng sinh viên h p lý Th i gian h c t p ñư c b trí thu n l i cho sinh viên Phòng h c r ng rãi, thoáng mát, ñ m b o yêu c u v ch ng i Phòng h c ñ m b o ñ âm thanh, ánh sáng

T ng 799 798 800 800

Trung ð l ch chu n bình 3.07 3.16 3.10 3.38 3.18 1.073 1.085 1.101 1.027

Trong ñó, ta th y ñi u ki n âm thanh, ánh sáng c a phòng h c ñư c sinh viên ñánh giá cao l i m t l n n a kh ng ñ nh s ñ u tư cho cơ s v t ch t là r t nhi u (Trung bình = 3.38). V i m t s lư ng l n sinh viên như th thì vi c b trí m t l p h c có ñông sinh viên là ñi u không th tránh kh i d n ñ n s hài lòng c a sinh viên ch v a qua m c hài lòng (trung bình = 3.07), tuy nhiên vi c b trí nh ng l p ñông sinh viên ch áp d ng cho nh ng h c ph n chung theo c a sinh viên (b ng 4.12) Ki m ñ nh Chi – square (Pearson Chi – Square = 27.287, df = 12, p – value = 0.007) ph l c 5.2 cũng cho ta th y ñư c có s hài lòng khác nhau v s lư ng m c ý nghĩa α = 0,01 l p h c theo t ng năm h c c a sinh viên giai ño n ñ i cương và s hài lòng c a sinh viên ñ i v i y u t này tăng trong năm h c các năm h c ti p

Bên c nh ñó, k t năm 2010 trư ng ðH KHTN ñang t ng bư c ñưa vào s d ng thêm m t s phòng h c, phòng thí nghi m m i, hi n ñ i t i cơ s Linh Trung, Th ð c nên tình tr ng m t l p h c có s lư ng sinh viên ñông ñang d n ñư c c i

55

7% 39 19.6% 56 28. Khi ñó s hài lòng c a sinh viên v ñi u ki n h c t p s tăng cao.8% 24.3.0% 206 25.0% 30.5% 100.6 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i M c ñ ñáp ng công tác hành chính c a Nhà trư ng Ngoài vi c ñư c h c t p m t chương trình ti n b v i ñ i ngũ gi ng viên trình ñ cao trong m t môi trư ng h c t p thích h p. B ng 4.0% 59 29.0% 100.5% 54 27.5% 56 7.thi n và m t khi nhà trư ng ñưa vào s d ng t t c các phòng c ñang trong th i gian quy ho ch thì tình tr ng này ch c ch n s không còn t n t i. ñư c trang b ñ y ñ cơ s v t ch t thì s hài lòng c a sinh viên còn ph thu c vào m c ñ ñáp ng t phía cán b qu n lý (Ban giám hi u.5% 100. Thông qua k t qu ph ng v n sâu sinh viên v nh ng kỳ v ng ñ i v i nhà trư ng ñ u thu ñư c ý ki n chung như ý ki n c a sinh viên sau: 56 .0% 58 29.5% 218 27.0% 58 799 7.0% 54 27.0% 261 32.0% 100.0% 68 34.1% 10 5.3% 100. Ban ch nhi m khoa) và các nhân viên trong trư ng.0% 15 7.6% 82 41.0% % 2 S % 3 S % 4 S % T ng S % 4.3% 26.0% 14 200 7.0% 13 200 6.7% 6.0% 19 200 9.12: K t qu ñánh giá c a sinh viên v s h p lý c a s lư ng sinh viên trong l p h c Năm h c th 1 S lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng L p h c có s lư ng sinh viên h p lý Hoàn toàn Không Không có Hoàn toàn T ng không ñ ng ý ñ ng ý ý ki n ð ng ý ñ ng ý 24 61 49 53 12 199 12.5% 7 3.0% 52 26.

26 3. tôn tr ng và nhi t tình hư ng d n. ban ch nhi m khoa) gi i quy t th a ñáng các yêu c u c a sinh viên Nhân viên hành chính có thái ñ ph c v t t và tôn tr ng sinh viên T ng 798 800 Trung ð l ch chu n bình 3.31 . m ct t 57 . ð i v i Ban ch nhi m Khoa. n sinh viên năm 2. trang thi t b hi n ñ i ñ cho chúng em có cơ h i làm quen v i môi trư ng th c t . Riêng ñ i v i nhân viên hành chính thì ph i có thái ñ thân thi n. giúp ñ sinh viên.13: ðánh giá c a sinh viên v m c ñ ñáp ng công tác hành chính c a nhà trư ng Câu h i Cau 39 N i dung Cán b qu n lý (Ban giám hi u.35 3. ch nh s a h c ph n. vi c tìm hi u thêm các kỳ v ng c a sinh viên ñ ñáp ng nh t là chìa khóa ñ nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng ñào t o t i trư ng. ð i v i Ban giám hi u nhà trư ng thì em mong mu n các Th y/ cô quan tâm nhi u hơn ñ n nhu c u h c t p c a sinh viên. Gi i quy t các th t c hành chính nhanh g n.13 B ng 4.H p 4.917 . h c c i thi n. ñ c bi t là ph i có s gi i quy t th ng nh t gi a phòng ðào t o và Văn phòng khoa. ngành Công ngh Sinh h c) T nh ng kỳ v ng và m c ñ ñáp ng c a nhà trư ng ñ i v i các kỳ v ng ñó ta có k t qu ñánh giá c a sinh viên theo b ng 4.5: Kỳ v ng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng. hư ng d n ch n chuyên ngành… Ngoài ra Ban ch nhi m khoa cũng ph i thông báo khung chương trình h c t ng giai ño n. ð u tư cơ s v t ch t. Qua ñó. V.953 Cau 40 Trung bình Theo k t qu ñánh giá này thì ta th y sinh viên có m c ñ hài lòng cao (Trung bình = 3. em mong mu n ñư c gi i quy t nhanh chóng các v n ñ liên quan ñ n vi c h c t p như: ñăng ký h c l i. (PSV. chính xác.31) v m c ñ ñáp ng c a nhà trư ng ñ i v i các kỳ v ng c a mình. th i gian h c c th ñ n t ng sinh viên ñ cho sinh viên có th s p x p và ñi u ch nh ti n ñ h c t p c a mình.

Bên c nh ñó. m t gi ng viên n u có ki n th c sâu nh hư ng r t nhi u ñ n r ng nhưng không có m t phương pháp sư ph m t t thì s s ti p thu ki n th c c a sinh viên.7 S hài lòng c a sinh viên ñ i v i 7 nhân t còn l i 4. ho t ñ ng ki m tra ñánh giá c n ph i ñư c th c hi n thư ng xuyên trong su t quá trình h c t p v i nhi u hình th c khác nhau.3.32 ð l ch chu n .915 . Thông qua k t qu ta th y sinh viên còn chưa có s hài lòng th t s cao ñ i v i ho t ñ ng này c a gi ng viên. Tuy r ng áp d ng nhi u hình th c ki m tra ñánh giá khác nhau nhưng thông thư ng m t gi ng viên 58 .35 3.1S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Phương pháp gi ng d y và ki m tra Như ñã phân tích nhân t Gi ng viên.43 3. giúp sinh viên t p trung h c t p mà còn giúp cho gi ng viên phát hi n nh ng ñi m khuy t trong ki n th c c a sinh viên và có nh ng ñi u ch nh h p lý.17 3.915 .14 cho th y k t qu ñánh giá c a sinh viên v phương pháp gi ng d y và ki m tra ñánh giá c a sinh viên. vi c gi ng viên s d ng nhi u hình th c ki m tra ñánh giá trong quá trình h c t p cũng là m t ho t ñ ng tích c c nh m nâng cao ch t lư ng c a ho t ñ ng gi ng d y b i ngoài vi c giúp cho gi ng viên n m b t ñư c tình hình h c t p c a sinh viên.3.957 B ng 4.14: ðánh giá c a sinh viên v Phương pháp gi ng d y và ki m tra Câu h i Cau 11 Cau 17 Cau 18 Trung bình N i dung Gi ng viên ñã s d ng nhi u phương pháp gi ng d y Gi ng viên ñã s d ng nhi u hình th c ki m tra ñánh giá môn h c Gi ng viên ki m tra ñánh giá thư ng xuyên trong su t quá trình h c t p T ng 797 797 795 Trung bình 3.4.7. ð kh c ph c ñư c ñi u ñó thì gi ng viên ph i bi t áp d ng nhi u phương pháp gi ng d y khác nhau cho t ng ñ i tư ng sinh viên. Vì v y. B ng 4. t ng chuyên ñ mà mình gi ng d y nh m giúp cho s truy n th c a gi ng viên ñ n sinh viên hi u qu nh t.

bài t p nh /seminar theo nhóm ho c cá nhân. ði u này chúng ta có th d dàng nh n th y qua k t qu ph ng v n sâu t i h p 4.6 H p 4. ñi m gi a kỳ. nam sinh viên năm 3. M t s b n còn có ý nghĩ là ñi m gi a kỳ th p cũng ch ng sao vì còn l i ñi m cu i kỳ chi m ñ n 70% cho nên ñ n lúc thi m i b t ñ u h c.17). ð n khi Th y/Cô h i có v n ñ gì c n trao ñ i hay không thì ch ng b n nào có ý ki n gì vì th t s các b n còn r t l m và chưa n m ñư c v n ñ và không bi t nên h i t ñâu. Th. Vi c ñánh giá ñ nh kỳ như th khi n cho sinh viên có m t thói quen ñ i phó theo t ng th i ñi m mà không t p trung vào môn h c trong nh ng th i gian còn l i làm cho ki n th c c a sinh viên d dàng xu t hi n nh ng l tr ng nh t ñ nh và k t qu là s hài lòng c a sinh viên chưa th t s cao (trung bình = 3. các Th y/Cô c n có cách ti p c n khác hơn như là ñàm tho i và d n d t v n ñ ñ chúng em d ti p thu hơn. ch ñ i ñ n lúc thi thì m i h c ñ i phó cho v a ñ ñi m ñ u. (PVS. Theo em. P. nam sinh viên năm nh t. Theo em và m t s b n trong l p thì nhà trư ng nên chia nh ñi m này ra theo nhi u m c như: ñi m chuyên c n. 59 . chúng em ch vi c l ng nghe và ghi chép l i.6: Ý ki n c a sinh viên ñ i v i phương pháp gi ng d y và ki m tra c a gi ng viên Các Th y/Cô thư ng xuyên dùng phương pháp thuy t trình m i khi b t ñ u truy n ñ t ki n th c m i. ngành Khoa h c Môi trư ng) Trong h u h t các môn h c gi ng viên ch ki m tra 2 l n ñ nh kỳ vì v y mà m t s b n không h c t ñ u.ch áp d ng 2 l n ñánh giá trong su t m t h c kỳ ñó là ñánh giá gi a kỳ và cu i kỳ theo m t h s ñi m nh t ñ nh. ñi m cu i kỳ…có như th thì các b n m i nghiêm túc t p trung vào vi c h c. (PSV. ngành Toán – Tin h c) T k t qu này gi ng viên c n ph i áp d ng vi c ki m tra ñánh giá thư ng xuyên và không theo ñ nh kỳ ñ k t qu ñánh giá ph n ánh ñúng th c l c c a sinh viên.

15 cho th y s hài lòng c a sinh viên v ho t ñ ng này bình = 3. sinh viên có quy n phúc kh o n u th y không ñúng…ñi u này làm cho chúng em c m th y r t hài lòng vì chúng em ch mong ñư c ñánh giá ñúng v i năng l c c a mình. K t qu này ñư c kh ng ñ nh m t l n n a trong k t qu ph ng v n sâu theo h p 4. ði u này vô cùng quan tr ng vì nó s nh hư ng tr c ti p ñ n ni m tin c a m c cao (trung sinh viên và thương hi u c a nhà trư ng.802 .08 3. ñánh giá Vi c t ch c thi trong nhà trư ng ñư c di n ra r t nghiêm túc và ch t ch .08).3. nam sinh viên năm 4.825 . ngành Công ngh thông tin) 60 . c a phòng ðào t o và c a các khoa c n ñư c phát huy m t cách hi u qu ñ cho công tác t ch c thi c ñư c di n ra m t cách nghiêm túc.15: ðánh giá c a sinh viên v Công tác ki m tra. ch t ch ñ m b o ñư c k t qu ñánh giá là chính xác và công b ng ñ i v i t t c các sinh viên. B. ñánh giá Câu h i Cau 14 Cau 19 Cau 20 Cau 27 Trung bình N i dung Gi ng viên ñ m b o gi lên l p và k ho ch gi ng d y Gi ng viên ñánh giá k t qu h c t p chính xác Gi ng viên ñánh giá k t qu h c t p công b ng ñ i v i sinh viên Công tác t ch c thi c nghiêm túc.67 3. ð c bi t là vai trò c a Gi ng viên. ði u này cho th y công tác ki m tra ñánh giá ñư c nhà trư ng th c hi n r t t t và ñ t ñư c s tin c y c a sinh viên.74). Các k t qu thi cũng ñư c nhà trư ng công b công khai. ñánh giá Song song v i vi c thư ng xuyên áp d ng các hình th c ki m tra ñánh giá khác nhau thì công tác t ch c ki m tra ñánh giá cũng c n ñư c chú ý.2S hài lòng c a SV ñ i v i nhân t Công tác ki m tra.7 B ng 4.7: Nh n xét c a sinh viên v công tác ki m tra.74 ð l ch chu n . ñ c bi t là công tác t ch c thi c ñư c sinh viên ñánh giá r t cao (trung bình = 4.48 3.880 . ít có trư ng h p vi ph m trong lúc thi.7. K t qu ñánh giá ñư c trình bày trong b ng 4.4.729 H p 4. ch t ch T ng 799 795 795 799 Trung bình 3. (PVS.71 4.

p-value = 0.000 – Ph l c 5.56 3. linh ho t thu n l i cho vi c h c t p c a SV Các hình th c ki m tra ñánh giá khác nhau phù h p v i tính ch t c a t ng môn h c ð thi bám sát v i n i dung và m c tiêu c a t ng môn h c T ng 797 798 798 799 Trung bình 3.3. h chưa hi u ñư c như th nào là m m d o. sinh viên ph i ti p thu m t kh i ki n th c m i c a giai ño n ñ i cương khi n cho sinh viên c m th y vi c h c khá n ng n và b áp l c.8) cũng ñã kh ng ñ nh thêm cho nh ng lý gi i trên.16: ðánh giá c a sinh viên v S phù h p trong t ch c ñào t o Câu h i Cau 4 Cau 5 Cau 25 Cau 26 Trung bình N i dung T ng s tín ch c a t t c các môn trong chương trình là phù h p C u trúc chương trình m m d o. Bên c nh ñó. 61 .45). linh ho t trong chương trình ñào t o. df = 12.740 Trong ñó.4.16 cho th y sinh viên hài lòng cao ñ i v i nhân t này (trung bình = 3. càng v sau sinh viên càng quen v i cách h c này và có ñánh giá cao hơn (Pearson Chi-Square = 35. B ng 4.12 3.40 3.71 3.10).987 . Nhân t này bao g m các y u t như s tín ch phù h p. Tuy nhiên.3S hài lòng c a SV ñ i v i nhân t S phù h p trong t ch c ñào t o M t nhân t khác cũng c n ñư c chú ý ñó là S phù h p trong quá trình t ch c ho t ñ ng ñào t o. K t qu ph ng v n sâu sinh viên v nhân t này (h p 4. y u t c u trúc chương trình m m d o. ð i v i sinh viên năm nh t ñã quen v i cách h c ph thông nên l n ñ u ti p xúc v i phương th c ñào t o theo h c ch tín ch không kh i b ng và r t khó làm quen.972 .765 .45 ð l ch chu n . linh ho t thu n l i cho vi c h c t p c a sinh viên ñư c ñánh giá th p so v i các y u t khác (trung bình = 3.12) ñi u này có th gi i thích theo năm h c sinh viên.026.7. c u trúc chương trình thu n l i cho vi c h c c a sinh viên… K t qu ñánh giá t i b ng 4.

000 cu n g n v i n i dung ñào t o và c p b ng c a nhà trư ng) Thư vi n trư ng ñã ñáp ng yêu c u thông tin cho m i ñ i tư ng t sinh viên. V i di n tích r ng chi m tr n 2 t ng l u c a tòa nhà m i. ngành V t Lý) 4. (PVS. nhan ñ .H p 4. c ng thông tin tích h p tài li u ñi n t t m i ngu n giúp cho ñ c gi có th truy tìm theo tác gi . (PVS. ñi u ki n h c t p thì vi c t o ra m t môi trư ng ñ sinh viên t h c. thư ng xuyên c p nh t các tài li u m i.3. gi ng viên.4S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thư vi n Bên c nh các y u t v trang thi t b ph c v h c t p.000 cu n (trong ñó có 48. Chúng em ñã ph i c g ng r t nhi u m i có th theo k p nh ng gì Th y/Cô d y. nhà nghiên c u ñ n doanh nghi p. nam SV năm 4. h c viên.7. ñ c bi t là không khí h c t p t i ñó giúp cho chúng em có s t p trung cao và h c hi u qu hơn. tiêu ñ . Nhà trư ng còn có h th ng thư vi n ñư c tin h c hóa. ñ m c… m t cách d dàng (h p 4. Thư vi n s s d ng ph n m m mã ngu n m thư vi n s Greenstone ñ t o l p nh ng b sưu t p thông tin chuyên ngành. có các tài li u ñi n t . Nh ng môn h c cũng không làm cho chúng em c m th y b áp l c như lúc trư c vì chúng em ñã bi t cách h c và có th l a ch n nh ng h c ph n thay th trong chương trình. T. Ngoài ra thư vi n ñi n t c a trư ng r t t t. nam sinh viên năm 3. Nhưng bây gi em th y cách thi ñó giúp hay vì nó giúp cho em có ñư c m t s nh y bén và gi i quy t v n ñ nhanh. t khóa. có phòng ñ c riêng và ngu n tài li u phong phú ña d ng lên ñ n 53. ñ c bi t là em r t s c v i vi c thi v n ñáp môn Toán cao c p.8: Ý ki n c a sinh viên v s phù h p trong t ch c ñào t o M i khi nghĩ l i th i gian h c năm ñ u tiên em r t s . t nghiên c u là m t vi c không kém ph n quan tr ng. mát m và có nhi u tài li u ñ n môn h c. C. m i khi không có ñi u ki n lên thư vi n em có th tìm tài li u t i nhà ho c b t c nơi nào thông qua h th ng này.9) H p 4. môn h c nào cũng th y khó và n ng.9: Nh n xét c a sinh viên v Thư vi n Em và các b n r t thích h c t i thư vi n c a trư ng vì ñó r ng rãi. ngành Toán – Tin h c) 62 . Ngoài ra.

51 ð l ch chu n .56 3.48 3.870 . t ng di n tích sàn: 9.428m2. ña d ng Thư vi n ñ m b o không gian.50 3.000ñ.879 Hi n t i.942 . ñáp ng ñư c nhu c u h c t p và nghiên c u ngày càng cao c a sinh viên thì ch c ch n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i Thư vi n s tăng cao hơn n a.5S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Giáo trình K t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i giáo trình ñư c th hi n t i b ng 4.909 .46 3.51) B ng 4. 4. nghiên c u c a sinh viên Thư vi n ñi n t giúp cho vi c tra c u tài li u d dàng.18: ðánh giá c a sinh viên v Giáo trình Câu h i Cau 28 Cau 29 Cau 30 Trung bình N i dung Giáo trình m i môn h c ñư c cung c p ñ y ñ . ch ng i ñáp ng ñư c nhu c u h c t p. nhà trư ng ñang tích c c tri n khai nhi m v thi t k xây d ng công trình toà nhà Thư Vi n hi n ñ i thu c d án thành ph n QG-HCM-07 v i t ng v n ñ u tư là: 83. v i quy mô cao 09 t ng.896 .113.3.18. M t khi Thư vi n này hoàn thành và ñưa vào ho t ñ ng. ñ m b o n i dung chính xác Giáo trình giúp sinh viên t h c ñư c T ng 799 799 800 Trung bình 3.48 3.7.44 ð l ch chu n .929 63 .38 3. Thông qua ñó ta th y ñư c sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i nhân t giáo trình (trung bình = 3.17: ðánh giá c a sinh viên ñ i v i Thư vi n Câu h i Cau 36 Cau 37 Cau 38 Trung bình N i dung Thư viên có ngu n tài li u tham kh o phong phú.17) B ng 4.Chính các y u t này ñã giúp cho sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i thư vi n c a nhà trư ng (b ng 4. ña d ng Giáo trình ñư c biên so n rõ ràng.549. nhanh chóng T ng 800 796 800 Trung bình 3.

7. V i m t h c ph n có giáo trình ña d ng. (PVS. sinh viên có th ch ñ ng s p x p th i gian h c t p theo k ho ch c a t ng h c ph n khác nhau và tham gia vào các tiêu chí ñánh giá ñ k t qu h c t p ñ t m c t t nh t.68).Theo phương th c ñào t o theo h c ch tín ch c a trư ng ðHKHTN hi n nay thì sinh viên có th tích lũy ki n th c trong m i th i ñi m.6S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t Thông tin ñào t o K t qu ñánh giá c a sinh viên ñ i v i nhân t thông tin ñào t o trong b ng 4. ch ñ ng trong vi c l p k ho ch h c t p cá nhân nh m t o nên m t hi u qu cao trong ñào t o và ñ ñ t ñư c ñi u này thì vai trò c a giáo trình là r t quan tr ng. các thông tin trên website trư ng chưa khi n cho sinh viên hoàn toàn hài lòng mà còn m t s v n ñ t n t i v website c a trư ng (Hôp 4. các tiêu chí ñ ñánh giá k t qu h c t p. nam sinh viên năm 4.10) H p 4.10: Ý ki n c a sinh v giáo trình Em ít khi lên l p. B. sinh viên ñánh giá cao nh t v các thông tin mà gi ng viên ñã cung c p cho sinh viên vào ñ u m i h c ph n như k ho ch gi ng d y. Các Th y/Cô r t t n tình hư ng d n và tr l i mail c a em r t s m. t nghiên c u t i nhà mà không t n nhi u th i gian trên l p (H p 4.19 cho th y sinh viên có s hài lòng cao (trung bình = 3. Su t 4 năm h c v a qua ch có năm ñ u tiên là em lên trư ng nhi u nh t còn v sau em ch lên trư ng khi c n thi t mà thôi vì t t c các thông tin liên quan ñ u có h t trên m ng. ch nào không rõ thì em h i l i b n ho c g i mail nh Th y/Cô tr l i.3. Các giáo trình này thư ng ñư c biên so n rõ ràng và d hi u.11) vì th nhà trư ng c n ph i thư ng xuyên rà soát và c p nh t các thông tin t các ñơn v trong trư ng nh m ñáp ng ñư c nhu c u thông tin c a sinh viên. Trong ñó. Tuy nhiên. ngành Công ngh Thông tin) 4. 64 . thư ng thì em ch lên l p vào ngày ñ u tiên ñ bi t m t Th y/Cô và danh m c giáo trình sau ñó em t h c nhà d a trên giáo trình ñó. Qua ñó. ñư c biên so n rõ ràng và n i dung chính xác thì sinh viên có th t h c.

các ý ki n ph n h i t các nhà tuy n d ng lao ñ ng.B ng 4.3.19: ðánh giá c a sinh viên v Thông tin ñào t o Câu h i Cau 21 Cau 22 Cau 41 Trung bình N i dung Sinh viên ñư c thông báo ñ y ñ k ho ch gi ng d y Sinh viên ñư c thông báo ñ y ñ các tiêu chí ñánh giá k t qu h c t p Các thông tin trên website c a trư ng ña d ng.7.68 H p 4. Ng. ngành Công ngh Thông tin) Website trư ng có quá nhi u thông tin vì t t c các ñơn v ñ u ñưa thông tin lên ñó cho nên r t khó theo dõi.11: Ý ki n c a sinh viên v Thông tin ñào t o Nhà trư ng c n ñưa thêm nhi u quy ñ nh và thông tin v ñào t o lên website trư ng và website Khoa ñ cho chúng em có th n m b t ñư c thông tin m i nh t (PVS. Ngoài ra chương trình này ph i ñư c thi t k theo hư ng ñ m b o liên thông v i các trình ñ ñào t o và chương trình giáo d c khác.84 3. m t s ñơn v ñơn thông tin nhưng không ñ tên ñơn v nên khi c n thi t không bi t liên h v i ai.7S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t N i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên N i dung c a chương trình ñào t o ñóng vai trò quy t ñ nh ñ i v i s t n t i c a m t ngành/chuyên ngành ñào t o. ñi u ch nh d a trên cơ s tham kh o các chương trình tiên ti n qu c t .022 65 .75 3.45 3. phong phú và c p nh t thư ng xuyên T ng 800 796 794 Trung bình 3. O. n sinh viên năm 4.xã h i c a ñ a phương ho c c nư c. n sinh viên năm 1.911 .830 1. các t ch c giáo d c và các t ch c khác nh m ñáp ng nhu c u ngu n nhân l c phát tri n kinh t . Trong khi ñó các thông tin t i website c a khoa ñ u ñã quá cũ và h u như không th y c p nh t m i (PVS. Nó ph i ñư c ñ nh kỳ b sung. ngành Công ngh Sinh h c) 4. ngư i t t nghi p. Theo ñó sinh viên có th theo h c m t chương trình ñào t o tương ñương b t kỳ cơ s ñào ð l ch chu n .

t o nào (liên thông ngang) ho c h c theo h c m t chương trình ñào t o cao hơn ho c th p hơn cùng ngành (liên thông d c). Chính hình th c này ñã t o ra m t s thu n l i r t l n cho vi c h c t p c a sinh viên và k t qu là sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i nhân t này (b ng 4.20). Ngoài ra khi th c hi n ph ng v n sâu sinh viên còn nêu lên m t s ki n ngh nh m góp ph n hoàn thi n ñ i v i nhân t n i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên (H p 4.12) B ng 4.20: ðánh giá c a sinh viên v N i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên Câu h i Cau 7 Cau 8 Cau 42 Trung bình N i dung N i dung chương trình có nhi u ki n th c ñư c c p nh t Chương trình ñào t o ñư c thi t k có th liên thông v i các trình ñ ñào t o và chương trình giáo d c khác Sinh viên ñư c rèn luy n v ñ o ñ c, tác phong và nhân cách T ng 794 794 800 Trung bình 3.55 3.61 3.78 3.65 ð l ch chu n .877 .848 .738

H p 4.12: Ki n ngh c a sinh viên v N i dung chương trình ñào t o và rèn luy n sinh viên Nhà trư ng c n ph i thư ng xuyên tham kh o chương trình ñào t o c a các trư ng ñ i h c l n và n i ti ng ñ ñi u ch nh chương trình ñào t o hi n có ñ m b o cho vi c c p nh t các thông tin m i và chính xác. (PVS, B, nam sinh viên năm 4, ngành Công ngh thông tin) Theo em, nhà trư ng c n quan tâm ñ n y u t k lu t, ph i thư ng xuyên nh c nh sinh viên v n i quy, quy ch c a nhà trư ng và x ph t th t nghiêm nh ng hành vi vi ph m nh m hình thành ñ c tính t t cho sinh viên (PVS, M, n sinh viên năm 3, ngành V t Lý)

66

4.4 ðánh giá chung và Ki m ñ nh các gi thuy t nghiên c u B ng 4.21: K t qu ñánh giá chung s hài lòng c a sinh viên Câu h i Cau 51 Cau 52 N i dung N u ñư c ch n l i b n s l i ch n ngành mình ñang h c? B n hài lòng v ho t ñ ng ñào t o cũng như môi trư ng h c t p c a trư ng ðH KHTN TPHCM? T ng 798 798 798 Trung ð l ch chu n bình 3.61 3.75 3.68 1.218 .824

Trung bình

K t qu ñánh giá c a sinh viên v s hài lòng c a sinh viên theo b ng 4.21 cho th y sinh viên có s hài lòng chung cao ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng (Trung bình = 3.68). C th là ñ i v i câu 52, b ng phân b t n s (b ng 4.22) cho th y sinh viên có s hài lòng cao v ho t ñ ng ñào t o cũng như môi trư ng h c t p c a trư ng ðH KHTN: 7.5% sinh viên không hài lòng, 23.6% sinh viên hài lòng và 68.8% sinh viên hài lòng m c cao và r t cao (Trung bình = 3.75). B ng 4.22: Phân b t n s v s hài lòng c a SV ñ i v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p t i trư ng ðH KHTN Thang Likert 1 2 3 4 5 Hoàn toàn không ñ ng ý Không ñ ng ý Không có ý ki n ð ng ý Hoàn toàn ñ ng ý T ng Khuy t T ng T n s Ph n trăm M c ñ hài lòng 9 51 188 432 118 798 2 800 1.1 R t không hài lòng 6.4 Không hài lòng 23.5 Hài lòng 54.0 Hài lòng cao 14.8 Hài lòng r t cao 99.8 .2 100.0

K t qu trên cho th y trư ng ðH KHTN ñã th c hi n ñư c nh ng ho t ñ ng thi t th c ñáp ng ñư c các kỳ v ng c a sinh viên. Tuy nhiên ñ xem ñánh giá rõ hơn v k t qu này ta th c hi n ki m ñ nh m t s gi thuy t sau:

67

4.4.1 Ki m ñ nh gi thuy t H01: gi i tính không có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN B ng 4.23: M i liên h gi a gi i tính v i s hài lòng c a sinh viên Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p Hoàn toàn Không Không có Hoàn toàn T ng không ñ ng ý ñ ng ý ý ki n ð ng ý ñ ng ý 5 1.3% 4 1.0% 9 1.1% 33 8.3% 18 4.5% 51 6.4% 77 111 188 214 218 432 70 48 118 399 399 798 19.3% 53.6% 27.8% 54.6% 23.6% 54.1% 17.5% 100.0% 12.0% 100.0% 14.8% 100.0%

Gi i tính Nam S lư ng % N S lư ng % T ng S lư ng %

K t qu ki m ñ nh Chi - Square cho giá tr p – value = 0.005 < 0.01 (ph l c 5.3) khác nhau bác b gi thuy t H01. T k t qu b ng 4.23 cho th y có s hài lòng hai nhóm ñ i tư ng nam và n , c th là trong 798 sinh viên nam, n

ñư c kh o sát thì có 38 sinh viên nam không hài lòng và có 22 sinh viên n không hài lòng, s lư ng nam sinh viên trung l p là 77 trong khi s lư ng n trung l p lên ñ n 111 sinh viên. Qua ñó ta th y gi a nam và n có s ñánh giá khác nhau v s hài lòng ñ i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng. Hi u ñư c s khác nhau này s là m t trong nh ng cách giúp cho nhà trư ng ñưa ra gi i pháp thích h p cho t ng gi i ñ nâng cao ch t lư ng ñào t o c a mình. 4.4.2 Ki m ñ nh gi thuy t H02: không có s khác nhau gi a các ngành h c v s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN K t qu ki m ñ nh Chi - Square cho giá tr P - value = 0.000 < 0.01 (ph l c 5.4) bác b gi thuy t H02: không có s khác nhau gi a các ngành h c v s m cý các ngành h c khác nhau s có m c hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN nghĩa α = 0.01. Nói cách khác, các sinh viên

ñ hài lòng khác nhau ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a trư ng. C th k t qu trong b ng 4.24 cho th y ngành Công ngh Thông tin có s sinh viên hài lòng cao nh t

68

cơ s v t ch t ñáp ng nhu c u c a sinh viên nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng nói chung và c a ngành nói riêng.0% 6.000 < 0.2% 57. cu i cùng là ngành Khoa h c Môi trư ng (51%).1%).1% 35.4.8% 10.(82.6% 3.value = 0.24: M i liên h gi a ngành h c v i s hài lòng c a sinh viên Ngành h c Toán .4%).7% 2 15 36 91 16 1.01 (ph l c 5.1% 6 16 56 64 17 3.2% 0 11 32 88 29 .0% 160 10.0% 2.8% 0 4 24 98 34 .0% 159 100.0% 160 100.0% 55.0% 118 798 14.1% 25. 4.0% 160 100. B ng 4.2% 40.6% 54.2% 21. ngành Toán – tin (71%).2% 13.4% 51 6.4% 22.01.8% 100.9%).1% T ng 159 100. thư ng xuyên c p nh t các ki n th c m i. ngành Công ngh Sinh h c (66.1% 9.5% 15.Square cho giá tr P . ti p theo là ngành V t lý (73.5% 56.3 Ki m ñ nh gi thuy t H03: Không có s khác nhau v s lài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN theo năm h c c a sinh viên K t qu ki m ñ nh Chi .9% 20.5) bác b gi thuy t H03: Không có s khác nhau v s lài lòng ñ i v i m c ý nghĩa α ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN và năm h c c a sinh viên = 0.9% 188 432 23. ñ c bi t là ngành Khoa h c Môi trư ng.3% 10.0% 100.2% 9 1.0% S lư ng % T k t qu ñánh giá này. Ban giám hi u cũng như Ban ch nhi m các khoa/ngành c n ph i tìm hi u nh ng kỳ v ng c a sinh viên. rà soát ñi u ch nh l i khung chương trình cho sát v i th c t . nâng cao trình ñ và kh năng sư ph m c a ñ i ngũ gi ng viên cũng như không ng ng ñ u tư phát tri n các trang thi t b .0% 61.S Tin % CNTT S % V t lý S % KHMT S % CNSH S % T ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p Hoàn toàn Không Không có ð ng Hoàn toàn không ñ ng ý ñ ng ý ý ki n ý ñ ng ý 1 5 40 91 22 . ði u ñó cho th y ñư c s ñánh giá c a sinh viên theo các năm h c là có s 69 .0% 18.

0% 9 51 188 432 118 798 1.25).1% 60. c th là sinh viên năm ñ u tiên có m c ñ hài lòng cao nh t.6% 54. nhóm sinh viên năm th 2 và năm th 3 có nh ng ñòi h i ngày càng cao v n i dung chương trình ñào t o chuyên sâu nhưng vi c gi ng d y ch d ng l i giai ño n ki n th c ñ i cương và cơ s ngành nên sinh m c ñ hài lòng c a sinh viên gi m xu ng − ð n năm h c th 4 sinh viên s h c ki n th c nh p môn chuyên ngành.1% 61.1% 6. m c ñ hài lòng này gi m d n ñ n năm th 3 và tăng lên cao vào năm th 4 (năm nh t 79%.5% 21.khác nhau.0% 3 9 42 123 22 199 1.5% 4.5% 35. năm th hai 70. 70 .0% 21. nh ng sinh viên năm nh t này chưa ñư c h c nhi u. ñư c ti p thu các ki n th c chuyên sâu và có nhi u cơ h i ti p xúc v i th c t .6% 100.0% ði u này có th lý gi i như sau: − Khi m i bư c vào gi ng ñư ng ñ i h c.0% 44.1% 100.5% 8.8% 100.3% 10.9% sinh viên hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào tào c a trư ng ðH KHTN . Bên c nh ñó.9%.0% 100. năm th ba 53% và năm th tư 72. chưa ñư c ti p xúc nhi u v i các ki n th c chuyên sâu.0% 6.5% 100.5% 3. chưa có nhi u nh ng ñòi h i nh t ñ nh nên m c ñ hài lòng c a nhóm sinh viên này cao.4% 23.1% 14.0% 50.5% 11.8% 11.0% 1 23 70 89 17 200 .0% 4 12 42 120 21 199 2. B ng 4. − Sau m t th i gian h c t p t i trư ng.5% 17. sinh viên ñư c ti p xúc v i r t nhi u ñi u m i m mà môi trư ng ph thông không có ñư c làm cho sinh viên thích thú.25: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên theo năm h c Năm h c Năm S th 1 % Năm S th 2 % Năm S th 3 % Năm S th 4 % T ng S % lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p Hoàn toàn Không Không có ð ng Hoàn toàn T ng không ñ ng ý ñ ng ý ý ki n ý ñ ng ý 1 7 34 100 58 200 .b ng 4.0% 29.

t o ñi u ki n ñ sinh viên ti p xúc th c t là cách t t nh t ñ tăng m c ñ hài lòng c a sinh viên. Trong ñó. Theo k t qu t i b ng 4.4.1% 6.01 (ph l c 5. 71 .6% 22.5% 11. nghiên c u nên m c ñ hài lòng c a sinh viên tăng lên. Tương t .0% Ki m ñ nh Chi – Square cho giá tr p – value = 0.26 ta th y các sinh viên có x p lo i k t qu h c t p cao có m c ñ hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a trư ng cao hơn. 4.0% 798 100.4 Ki m ñ nh gi thuy t H04: K t qu h c t p c a sinh viên không nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN B ng 4.0% 15. ta g p chung nhóm ñ i tư ng sinh viên gi i và xu t s c vào chung nhóm sinh viên có h c l c khá. N u lý gi i theo cách này thì c n ñi u ch nh chương trình ñào t o theo hư ng: rút ng n giai ño n ñ i cương.6% 5.8% T ng 167 100.6% 3.1% 14.01.2% S TB 6 27 87 150 49 lư ng khá % 1.8% 20.3% 47.9% 19.9% 8.2% 61.6% 54.th a mãn ñư c nhu c u h c t p.0% 312 100.9% S T ng 9 51 188 432 118 lư ng % 1. V i cách mã hóa l i bi n (recode) như th thì s cho k t qu ki m ñ nh có ñ tin c y cao hơn.4% Khá S 2 18 63 192 37 Gi i lư ng XS % .6) bác b gi thuy t H04: K t qu h c t p c a sinh viên có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN m c ý nghĩa α = 0.0% 319 100.5% 27. kém quá ít nên ta nhóm ñ i tư ng sinh viên này vào chung v i các sinh viên có h c l c trung bình.4% 23. tăng cư ng ki n th c giai ño n chuyên ngành.008 < 0.8% 53.26: M i liên h gi a k t qu h c t p và s hài lòng c a sinh viên X p lo i Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p h ct pc a Hoàn toàn Không Không Hoàn toàn ð ng ý sinh viên không ñ ng ý ñ ng ý có ý ki n ñ ng ý Kém S 1 6 38 90 32 Y u lư ng TB % . do s lư ng sinh viên có h c l c y u.

002 < 0.4% 1 . Khi sinh viên này có cơ h i ti p xúc v i môi trư ng h c t p t i m t thành ph l n ñương nhiên sinh viên s th y môi trư ng m i t t hơn vì v y s lư ng không hài lòng s th p hơn.5 Ki m ñ nh gi thuy t H05: H kh u thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng không liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN B ng 4.3% 37 16.6% 297 51.1% 29 5.0% 118 798 14.5% 432 54.4% 151 26.0% Ki m ñ nh Chi – Square cho giá tr p – value = 0.8% 100.6% 188 23.0% 22 9. 72 .7) bác b gi thuy t H05.7% 135 60.1% 90 575 15.01 (ph l c 5.7% 100.0% 28 223 12. ði u này có th gi i thích d a vào ñi u ki n sinh s ng và h c t p c a sinh viên trư c ñó.01 thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng có nh hư ng ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng Theo b ng 4.6% 100.4. Vì nh ng sinh viên này ph i sinh s ng t i m t nơi chưa phát tri n v kinh t cũng như cơ s h t ng cho nên vi c h c t p cũng không ñư c ñ y ñ và thu n l i như các sinh viên thành th .4.4% 9 1.9% 51 6.4%).3%) l n hơn sinh viên nông thôn (6.27 ta th y ñư c có m t s khác bi t rõ r t gi a cách ñánh giá gi a sinh viên thành th và sinh viên nông thôn: − Không hài lòng: Sinh viên thành th (10.27: M i liên h gi a h kh u thư ng trú và s hài lòng c a sinh viên H kh u thư ng trú Các t nh khác S lư ng % Thành S ph lư ng % T ng S lư ng % Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p Hoàn toàn Không Không Hoàn toàn T ng không ñ ng ý ñ ng ý có ý ki n ð ng ý ñ ng ý 8 1. K t qu này cho th y nơi ñào t o t i trư ng ðH KHTN m c ý nghĩa α = 0.

6%.8) Bác b gi thuy t H06.1%) l n hơn sinh viên nông thôn (67.01 (ph l c 5. C th là trong 550 sinh viên hài lòng v ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN thì kh năng sinh viên s ch n l i ngành mình ñang h c lòng cao v ho t ñ ng ñào t o c a trư ng thì s có 396 sinh viên (chi m 72%) ñ ng ý khi ñư c h i: “N u ñư c ch n l i b n s l i ch n ngành mình ñang h c?” (theo 73 .4. khi nh ng sinh viên nông thôn ñi h c t i thành ph thì thư ng g p r t nhi u khó khăn v kinh t . ñư c h c trong nh ng ngôi trư ng ñào t o có ch t lư ng và h thư ng ñư c gia ñình chu c p v m i m t.3% sinh viên nông thôn không có ý ki n cho th y r ng ho t ñ ng ñào t o và h c t p t i trư ng ðH KHTN ñ i v i nh ng sinh viên này là ch p nh n ñư c trong khi sinh viên thành th thì luôn có nh ng ý ki n rõ ràng và s không có ý ki n ch chi m 16.6 Ki m ñ nh gi thuy t H06: Không có m i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành mà sinh viên ñang h c K t qu ki m ñ nh Chi – Square cho th y p .000 < 0. h cũng ý th c ñư c r ng ho t ñ ng giáo d c giúp cho h phát tri n nhi u hơn so v i nh ng sinh viên nông thôn. − Hài lòng: Sinh viên thành th (73.6%) nh hơn sinh viên nông thôn (26. Cũng xu t phát t ñi u ki n s ng và h c t p c a sinh viên. chi tiêu hàng tháng. vi c h c c a h b ch nh hư ng r t nhi u b i các y u t như: . h d dàng ch p nh n v i nh ng gì mà mình hi n có. ð i v i nh ng sinh viên thành th . Nh ng sinh viên này có nh ng ñòi h i cao và luôn có nh ng ñánh giá rõ ràng v ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng.4%). ti n sách v … Chính vì v y mà nh ng sinh viên này không t p trung nhi u vào vi c h c cũng như không có nh ng ñòi h i cao ñ i v i nhà trư ng. Con s 73. Chính vì v y nên h ít b nh ng y u t ngo i c nh tác ñ ng mà ch vi c ñ u tư h c t p.1% sinh viên thành th hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ñã kh ng ñ nh ñư c nh ng kỳ v ng c a h ñư c ñáp ng t t t i trư ng ðH KHTN. ði u này có ý nghĩa r ng m t khi sinh viên hài m c ñ tương ñ i cao.3%). h c phí. Con s 26. t nh h l n lên trong m t ñi u ki n v t ch t t t nh t.− Không có ý ki n: Sinh viên thành th (16.value = 0. 4.

0% 37 6.0% 11.8% T ng 159 100. Hài lòng trung bình (m c 3) và Hài lòng cao (m c 4 và m c 5) B ng 4.3% 0 0.7% 29.4% 40.9% c l a ch n l i c Hoàn toàn ñ ng ý 12 20. s hài lòng c a sinh viên ñư c mã hóa l i theo các m c ñánh giá c a thang Likert như sau: Không hài lòng (m c 1 và m c 2).0% 25 13.1% 98 61.0% Không ñ ng ý 8 5.9% 90 52 79 140 55 225 294 20.b ng 4.0% Hoàn toàn không ñ ng ý 10 6.1% 5 3.0% 17 9.3% 14.0% 23.6% Toán 40 25.0% 4 2.0% 188 100.0% 798 100.28).0% 550 100.8% B ng 4.5% 36.29: K t qu l a ch n l i ngành h c và s hài lòng c a sinh viên theo t ng ngành Hài lòng v i ho t S l a ch n l i ñ ng ñào t o và ngành ñang h c Ngành M cñ môi trư ng h c t p S lư ng % S lư ng % Hoàn toàn không ñ ng ý 10 6.0% 159 100.3% 17.1% 24 15.7% 15.2% Tin ð ng ý 68 42.5% 34 21.2% 22 13.28: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi ngành h c c a sinh viên S l a ch n l i ngành ñang h Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng Hoàn toàn Không Không ð ng không ñ ng có ý h ct p ý ñ ng ý ý ki n 12 13 9 14 Không hài S lư ng lòng Hài lòng trung bình Hài lòng cao T ng % S lư ng % S lư ng % S lư ng % 20.2% Hoàn toàn ñ ng ý 29 18.1% 208 26.2% T ng 160 100.0% 160 100.0% CNTT ð ng ý 61 38.3% 171 31.2% Hoàn toàn ñ ng ý 60 37.0% 74 .6% Không ñ ng ý 24 15.1% T ng 60 100.3% 21.5% Không có ý ki n 21 13.7% 27.8% 91 57.3% 39 38 6.1% Không có ý ki n 28 17.7% 66 8.0% 1 0. Trong ñó.

9% 32 20.0% 51.Ngành M cñ S l a ch n l i ngành ñang h c S lư ng 13 16 30 55 46 160 20 28 39 47 25 159 13 14 22 63 48 160 % 8.5% 29.3% Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p 82.0% 18.0% 6 3.0% 45.9% 73.4% 28.0% 88 55.7% 100.7% 159 100.8% 39.8% 16 10.2% 61.0% 12.0% Ngoài ra k t qu t i b ng 4.9% 16 10.1% 160 100.3% 17 10.0% 8.4% 66.5% 91 56.8% 100.0% 29 18.4% 63.1% 71.2% 15 9.29 cho th y rõ s l a ch n l i ngành h c c a sinh viên theo t ng ngành có liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ngành ñó.0% 11 6.6% 17.2% 64 40.1% 8.8% 34.8% 13.1% 75 .0% 2 1.0% 100.4% 36 22.6% 24.6% 15.1% 10.0% 160 100.1% 56 35.4% 30.0% Hoàn toàn không ñ ng ý Không ñ ng ý Không có ý ki n V t Lý ð ng ý Hoàn toàn ñ ng ý T ng Hoàn toàn không ñ ng ý Không ñ ng ý Không có ý ki n KHMT ð ng ý Hoàn toàn ñ ng ý T ng Hoàn toàn không ñ ng ý Không ñ ng ý Không có ý ki n CNSH ð ng ý Hoàn toàn ñ ng ý T ng Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p S lư ng % 0 0.6% 69. C th như sau: Ngành h c CNTT CNSH V t lý Toán – Tin KHMT S l a ch n l i ngành ñang h c 75.

5% 2.7% 40.2% 10 64 75 T ng 60 187 549 796 1. V t lý.01 (ph l c 5.1% 47.0% 25.9% 23. Toán – Tin cũng có s lư ng sinh viên l a ch n l i g n v i s lư ng sinh viên hài lòng.4% 100.7 Ki m ñ nh gi thuy t H07: không có s liên quan gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng K t qu ki m ñ nh Chi – Square cho th y p .000 < 0.30: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c sau khi ra trư ng Hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o và môi trư ng h c t p Không hài S lư ng lòng % Hài lòng S lư ng trung bình % Hài lòng cao T ng S lư ng % S lư ng % M c ñ t tin v kh năng tìm vi c Hoàn toàn Không Không Hoàn ð ng không ñ ng có ý toàn ý ñ ng ý ý ki n ñ ng ý 7 13 24 15 1 11. K t qu này cho th y ñư c các ngành ñào t o c a nhà trư ng ñã t o ñư c m t s tin c y nh t ñ nh trong lòng sinh viên.7% 27.0% 11.value = 0.0% 11.0% 76 .7% 100.0% 40.2%).24.0% 5 11 23 46 64 123 82 149 255 44 261 320 2.Theo k t qu này thì ngành Công ngh Thông tin v n là ngành ñư c l a ch n l i cao nh t và cu i cùng v n là ngành Khoa h c Môi trư ng gi ng như k t qu t i b ng 4. Các ngành Công ngh Sinh h c. 4.5% 32. ði u này có ý nghĩa s t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng c a sinh viên ph thu c vào s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng. B ng 4.6% 43.0% 5.7% 24.7% 21. Theo k t qu trình bày trong b ng 4.9% 15.4.3% 100.5% 2.30 thì trong 549 sinh viên hài lòng v ho t ñ ng ñào t o c a trư ng thì s có 325 sinh viên t tin v kh năng tìm vi c c a mình (chi m 59. ñây chính là y u t t o nên thương hi u c a trư ng: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng càng cao thì thương hi u c a nhà trư ng càng ñư c kh ng ñ nh.0% 9.7% 100.9) Bác b gi thuy t H07.

9%).0% 10.5% 15.0% 3.31: M c ñ t tin v kh năng tìm vi c sau khi ra trư ng theo t ng ngành h c M c ñ t tin v kh năng tìm vi c Ngành h c Hoàn toàn Hoàn T ng Không Không có ð ng không ñ ng toàn ñ ng ñ ng ý ý ki n ý ý ý Toán . CNSH) chính là nh ng ngành mà sinh viên cho r ng m c ñ không phù h p gi a lý thuy t và th c hành c a ngành ñó cao (theo b ng 4.00% 41.80% 53.9% 15. Cũng theo k t qu phân tích t b ng 4.4% 30.4% 61. KHMT.0% S lư ng 7 26 69 48 9 159 CNSH % 4.0% Tuy nhiên khi th c hi n phân tích theo t ng ngành (b ng 4.0% 26.7% 100.70% 35.31.9% 33.B ng 4.3% 40.S lư ng 6 32 42 64 16 160 Tin % 3. Ngành h c CNTT Toán – Tin V t lý KHMT CNSH M c ñ t tin v kh năng tìm vi c 79.4% 100.9% 100.6% 6.0% 35.4% 43.3% 100.0% S lư ng 4 25 64 57 10 160 V t lý % 2.6% 40.31) thì k t qu cho th y ch nh ng sinh viên ngành Công ngh Thông tin m i th c s t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng v i nh ng ki n th c mà sinh viên có ñư c t khóa h c (79.0% S lư ng 6 35 54 55 10 160 KHMT % 3.8% 16.0% 18.10% 46.90% K t qu này l i m t l n n a kh ng ñ nh t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a các ngành V t lý.0% S lư ng 23 124 255 321 75 798 T ng % 2.8% 20. Khoa h c Môi trư ng và Công ngh Sinh h c là chưa phù h p và c n có m t s ñi u ch nh thích h p giúp các ngành này sát v i th c ti n 77 .90% 40.2% 5.2% 9.8% 21.4% 16.3% 100.0% S lư ng 0 6 26 97 30 159 CNTT % .90% T l phân b gi a lý thuy t và th c hành không phù h p v i ngành h c 20.4% 6.0% 40.10% 36.8% 34.0% 100. ta th y nhóm ngành có s lư ng sinh viên t tin th p v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng (V t lý.5% 32.90% 50.9).00% 28.

01 − Ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng càng t t thì m c ñ hài lòng c a sinh viên càng cao ñư c th hi n qua phương trình h i quy b i g m 6 nhân t .01 − K t qu h c t p c a sinh viên có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN v i m c ý nghĩa α = 0. K t qu này tương t v i k t qu mà tác gi Nguy n Thành Long ñã trình bày trong nghiên c u “S d ng thang ño SERVPERF ñ ñánh giá ch t lư ng ñào t o ðH t i trư ng ðH An Giang” [14] ch khác gi thuy t gi i tính và h c l c có nh hư ng ñ n s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o.01 − H kh u thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng liên quan ñ n s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN v i m c ý nghĩa α = 0. ta có th tóm l i các k t qu nghiên c u như sau: − Có s khác nhau v s hài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o theo gi i tính t i trư ng ðH KHTN v i m c ý nghĩa α = 0. 4.01 − Có m i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành mà sinh viên ñang h c v i m c ý nghĩa α = 0.01 − Có s khác nhau v s lài lòng ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN theo năm h c c a sinh viên v i m c ý nghĩa α = 0. Theo k t qu c a nghiên c u này thì không có s khác bi t v m c ñ hài lòng theo gi i tính và h c l c.01 − Có s khác nhau gi a các ngành h c v s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN v i m c ý nghĩa α = 0. Ngoài ra khi so sánh k t 78 .01 − Có m i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c sau khi ra trư ng v i m c ý nghĩa α = 0. tuy nhiên khi nghiên c u t i trư ng ðH KHTN thì k t qu ngư c l i.hơn nh m ñáp ng ñư c kỳ v ng c a sinh viên và nâng cao ch t lư ng c a ho t ñ ng ñào t o t i trư ng.5 T ng h p k t qu Thông qua các phân tích và nh n xét trong chương 4.

ði u này cho th y trên các ñ i tư ng.68 11 S phù h p trong t ch c ñào t o 3.44 6 Trang thi t b ph c v h c t p 3.32: S hài lòng c a sinh viên qua 13 nhân t Nhân t 1 2 N i dung K năng chung Trình ñ và s t n tâm c a Gi ng viên S phù h p và m c ñ ñáp ng c a Chương 3 3.32 5 Thư vi n 3.45 12 M c ñ ñáp ng 3.68 K t qu phân tích cho th y sinh viên có s hài lòng cao v ho t ñ Trung bình 3. các vùng mi n khác nhau thì k t qu nghiên c u cũng khác nhau.82 Ý nghĩa Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN ðHQG TPHCM. khoa và h c l c nhưng khác nhau theo gi i tính.31 14 N i dung CTðT và rèn luy n sinh viên 3.74 10 Thông tin ñào t o 3. “ðánh giá s hài lòng c a sinh viên v ch t lư ng ñào t o t i Trư ng ð i h c Kinh t và Qu n tr Kinh doanh – ð i h c Thái Nguyên” cho th y có m t s khác bi t ñáng k v nh hư ng c a các bi n nhân kh u h c ñ n s hài lòng c a sinh viên. 79 . T phương pháp phân nhân t ta xác ñ nh ñư c s hài lòng c a sinh viên ph thu c vào 13 nhân t theo b ng 4.41 trình ñào t o 4 Phương pháp gi ng d y và ki m tra 3. trong quá trình nghiên c u c n ph i chú ý các ñ c ñi m v nhân kh u h c c a sinh viên ñ có th ñưa ra k t lu n chính xác và các gi i pháp thích h p ñ i v i t ng ñ i tư ng ñ t o ra s hài lòng ngày càng cao hơn ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng nói riêng và ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng nói chung.18 8 Giáo trình 3. K t qu c a nghiên c u này cho th y m c ñ hài lòng c a sinh viên t i Trư ng ð i h c Kinh t và Qu n tr Kinh doanh không khác nhau theo năm h c.32 B ng 4.qu này v i k t qu nghiên c u c a tác gi Tr n Xuân Kiên.65 13 S hài lòng c a sinh viên 3.51 9 Công tác ki m tra ñánh giá 3.47 7 ði u ki n h c t p 3. Do ñó.65 3.

072).K T LU N VÀ KHUY N NGH 1. năm h c. s l a ch n l i ngành ñã h c c a sinh viên có s khác nhau theo t ng ngành và m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng c a sinh viên có m i liên h v i m c ñ phù h p gi a lý thuy t và th c hành c a ngành mà sinh viên ñã h c. ti p ñ n là Trình ñ và s t n tâm c a gi ng viên (beta = 0. Thư vi n. Toán – Tin. cu i cùng là Trang thi t b ph c v h c t p (beta = 0. ti n hành ph ng v n sâu 12 sinh viên thu c 5 ngành trên. Phương pháp gi ng d y và ki m tra c a gi ng viên.076) và ði u ki n h c t p (beta = 0.265). Trong ñó. K t qu kh o sát cho phép rút ra m t s k t lu n như sau: Sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng (trung bình = 3.51). N i dung CTðT và rèn luy n sinh viên. ñ tài ñã t p trung xây d ng b ng h i và ti n hành kh o sát ñ i v i 800 sinh viên c a 5 ngành Công ngh Thông tin. T k t qu phân tích h i quy cho th y s hài lòng này ph thu c vào 6 nhân t theo m c ñ nh hư ng gi m d n như sau: trư c tiên là S phù h p và m c ñ ñáp ng c a chương trình ñào t o (beta = 0. h c l c và có m c ñ hài lòng khác nhau theo h kh u thư ng trú c a sinh viên trư c khi nh p trư ng. Khoa h c Môi trư ng và Công ngh Sinh h c.126). K năng chung mà sinh viên ñ t ñư c sau khóa h c (beta = 0.148). Giáo trình và S phù h p trong t ch c ñào t o. M c ñ ñáp ng t phía nhà trư ng (beta = 0.185). gi i tính. S d ng phương pháp ki m ñ nh Chi – Squre ñ ki m ñ nh m t s gi thuy t cho th y ñư c m c ñ hài lòng khác nhau theo ngành h c. K t lu n Trên cơ s t ng quan v nh ng v n ñ ho t ñ ng gi ng d y t i trư ng ðH KHTN TPHCM. V t lý. 80 . s hài lòng c a sinh viên còn ph thu c vào các nhân t khác là Công tác ki m tra ñánh giá. M t phân tích khác cho th y ñư c nh ng sinh viên hài lòng v i ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng s l a ch n l i ngành mình ñã h c và có m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng cao. Thông tin ñào t o. K t qu phân tích cũng cho th y sinh viên có s hài lòng cao ñ i v i các nhân t này. Ngoài ra.

c n có thêm nh ng nghiên c u trên ph m vi toàn trư ng và ph ng v n sâu nhi u ñ i tư ng sinh viên hơn ñ có m t k t qu mang tính ñ i di n cho toàn b sinh viên c a trư ng. 2. bên c nh nh ng thành t u ñã ñ t ñư c v n còn m t s t n t i c n ñư c kh c ph c. kh i lư ng tri th c m i không ng ng tăng lên và s h i nh p vào t ch c thương m i th gi i WTO ngày càng ñ t ra nhi u yêu c u m i. tôi ñ xu t m t s ki n ngh như sau: ð i v i chương trình ñào t o Cân ñ i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành trong chương trình ñào t o c a t ng ngành h c. nhi u thách th c m i mà nhà trư ng ph i ñ i m t và vư t qua. ñi u ch nh ñ cho ho t ñ ng ñào t o c a trư ng ngày càng hoàn thi n hơn. Trong th i ñ i khoa h c công ngh phát tri n không ng ng.Tuy nhiên. Khuy n ngh Qua phân tích k t qu kh o sát s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðH KHTN ta th y ñư c sinh viên có s hài lòng cao. th ñ ng và không phát huy ñư c tư duy sáng t o. chương trình ñào t o ph i phù h p v i yêu c u ngư i h c. ð kh ng ñ nh v trí. Thông qua m t s ý ki n ghi nh n ñư c t nh ng kỳ v ng c a sinh viên và k t qu kh o sát. kh ng ñ nh thương hi u trư ng ðH KHTN trên trư ng qu c t ñòi h i không nh ng Ban lãnh ñ o trư ng. ñáp 81 . nghiên c u này ch kh o sát trên m t s lư ng sinh viên ñ i di n t 5/11 ngành ñào t o thu c h ñ i h c chính quy c a trư ng nên tính khái quát c a k t qu chưa cao. ñáp ng ñư c nhu c u m i c a sinh viên và kh ng ñ nh v trí c a mình trong ñi u ki n h i nh p n n kinh t th gi i. Mu n nâng cao ch t lư ng. t ng môn h c. Tuy nhiên. Vi c ch ng i trên gh nhà trư ng nh i nhét các môn h c lý thuy t trong khi th i gian th c hành và ñi th c t quá ít ñã khi n cho sinh viên quá nhàm chán. ð t ñư c nh ng thành t u nh t ñ nh làm cho sinh viên hài lòng là m t vi c làm khó khăn và lâu dài nhưng ñ b o v ñư c thành t u ñó l i là m t vi c làm khó khăn hơn g p b i. Ban ch nhi m các Khoa/Ngành mà còn ñòi h i t t c các cán b nhân viên và toàn th sinh viên trong trư ng cùng n l c ñóng góp công s c vào ho t ñ ng nâng cao ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng.

Có như th thì chương trình ñào t o m i thư ng xuyên ñư c ñ i m i. Trong trư ng h p này gi ng viên không ph i là ngư i truy n th mà ch là ngư i hư ng d n ñ sinh viên t tìm hi u. g i m và d n d t sinh viên ñ n v i các ki n th c m i. Ngoài ra. Khuy n khích và h tr gi ng viên tham d các h i th o khoa h c chuyên ngành v i tư cách là ngư i trình bày ho c ngư i tham gia ñ gi ng viên ñư c ti p xúc. Thông qua các ý ki n thu ñư c t vi c ph ng v n sâu ta th y ñư c sinh viên có nh ng mong ñ i và nh ng yêu c u nh t ñ nh ñ i v i chương trình ñào t o vì v y nhà trư ng c n ph i thi t k . cân ñ i h p lý gi a th i lư ng lý thuy t và th c hành trong chương trình ñào t o. t nghiên c u ñ lý gi i ñư c các v n ñ .ng th trư ng lao ñ ng và yêu c u c a xã h i. ð ñ t ñư c m c tiêu ñó gi ng viên ph i thay ñ i phương pháp gi ng d y cho thích h p v i tính ch t và m c tiêu c a t ng môn h c. Thay vì s d ng phương pháp thuy t trình nhàm chán ñ truy n ñ t ki n th c cho sinh viên thì gi ng viên có th s d ng phương pháp ñàm tho i ñ hư ng d n. ti p xúc v i môi trư ng th c t . nghiên c u c a sinh viên. t o ñi u ki n cho sinh viên ñư c tham quan. Bên c nh ñó m i liên h này cũng giúp nhà trư ng n m ñư c các nhu c u s d ng lao ñ ng mà thi t k chương trình h c sát v i yêu c u th c t c a các công ty. t ng ñ i tư ng sinh viên. trao ñ i các ki n th c m i. th c t p. phù h p v i nhu c u nhân l c c a xã h i và ñáp ng ñư c nhu c u h c t p. M t khi có nhi u th i lư ng th c hành sinh viên m i có th v n d ng lý thuy t ñã h c vào th c t và phát huy t t hơn kh năng tư duy sáng t o. Khi ñó ki n th c s t ñ ng ñư c hình thành 82 . phát tri n ñư c kh năng t h c. nghiên c u chuyên môn trong và ngoài nư c. − T o ñi u ki n t t nh t cho sinh viên ti p thu ki n th c m i m t cách thu n l i và hình thành. t nghiên c u là v n ñ quan tr ng nh t ñ i v i gi ng viên hi n nay. nhà trư ng c n ph i xây d ng các m i liên h ch t ch v i các công ty bên ngoài. ð i v i ñ i ngũ gi ng viên − Nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên b ng cách t o ñi u ki n thu n l i ñ gi ng viên có cơ h i h c t p.

không nh i nhét và giúp sinh viên nh lâu hơn. ch t lư ng môn h c. chương trình ñào t o. Thêm vào ñó. nhi t tình và tâm huy t v i ngh . n i dung môn h c. t trình các seminar. t nghiên c u. Phương pháp này d n ñ n m t h n ch là không k p th i phát hi n nh ng l h ng trong ki n th c c a sinh viên ñ có th k p th i l p vào ho c thay ñ i phương pháp ñ cho vi c hình thành ki n th c c a sinh viên ñư c thu n l i. Do ñó h thi u th i gian c n thi t ñ nâng cao k năng gi ng d y. chương trình ñào t o và kh năng nghiên c u khoa h c.trong sinh viên m t cách t nhiên. kh năng ho c thành tích nghiên 83 . k năng làm vi c nhóm. tư duy sáng t o… − ð i m i phương pháp ki m tra ñánh giá: phương pháp d y h c truy n th ng ch t p trung vào vi c ñánh giá t ng k t mà không chú tr ng vào vi c ñánh giá ti n trình. thân thi n. gi ng viên cũng c n ph i có m t s g n gũi. năng l c gi i quy t v n ñ . Bên c nh ñó gi ng viên cũng nên k t h p v i phương pháp làm vi c nhóm c ng v i vi c cho sinh viên t th c hi n. ngoài phương pháp sư ph m hi u qu . nhà trư ng không có s khuy n khích ñ i v i gi ng viên trong vi c nâng cao k năng gi ng d y. Ngoài ra. T ñó. không d a trên thành tích. và kh năng nghiên c u vì s ñ b t và tăng lương thư ng d a vào kh i lư ng gi ng d y và thâm niên. − Ngoài ki n th c chuyên môn sâu r ng. k năng giao ti p. B ng phương pháp này các ki n th c k năng c n thi t cho sinh viên s ñư c hình thành và phát tri n toàn di n như: kh năng t h c. các chuyên ñ khoa h c ñ tăng cư ng kh năng t h c. năng l c tư duy h th ng. Thông thư ng m t Gi ng viên ph i d y quá nhi u gi mà lương l i th p d n ñ n tình tr ng m t s không ít các gi ng viên ph i d y thêm bên ngoài. t nghiên c u. ngay t khi b t ñ u h c ph n m i gi ng viên ph i cung c p ñ y ñ ñ cương môn h c cũng như các tiêu chí ñánh giá cho sinh viên ñ sinh viên nh n th y ñư c vi c ñánh giá này là công b ng và chính xác. không gư ng ép. gi ng viên nên ñánh giá k t qu h c t p c a sinh viên trong su t quá trình h c t p b ng nhi u hình th c ki m tra ñánh giá khác nhau ñ ñánh giá chính xác năng l c th t s c a sinh viên.

tuy nhiên m t khi nó ñư c gi i quy t thì gi ng viên s toàn tâm toàn ý ph c v s nghi p giáo d c c a nhà trư ng. ñ u quân v cho các trư ng tư ho c các trư ng qu c t . 84 . các bài tham lu n t i h i ngh . phát tri n môn h c. o ð t ra ch tiêu và h tr hành chính và tài chính cho các gi ng viên có nhi u c i ti n trong vi c gi ng d y. t p trung vào gi ng d y. t n tâm và ñã ñư c ñào t o t nư c ngoài. và thay ñ i ch ñ khen thư ng và thăng ti n ñ lương cán b gi ng d y và các kho n thư ng ñư c tính trên công tác nghiên c u và các ho t ñ ng khác ngoài công tác gi ng d y. Vì v y. ñư c ñào t o t nư c ngoài v b trư ng công. ch nhi m khoa th c hi n ñánh giá hàng năm v công tác gi ng d y. c th là: o Gi m b t và chu n hóa kh i lư ng gi ng d y và tăng th i gian nghiên c u cho gi ng viên b ng cách: Tr lương cho gi ng viên ñ ñ h tr h làm vi c t i trư ng ñ 40 gi m t tu n. trong ñó.c u. x y ra m t s trư ng h p gi ng viên trình ñ cao. o Thi t l p các chương trình ñ phát tri n và ñánh giá gi ng viên làm căn c ñ nâng b c. h c t p và nghiên c u. ð kh c ph c v n ñ này ngu i gi ng viên c n ñư c s h tr r t nhi u t phía Ban lãnh ñ o nhà trư ng. có nh ng g n k t hi u qu v i doanh nghi p và tham gia các ho t ñ ng ph c v cho khoa và trư ng. s lư ng n ph m phát hành. nghiên c u và tham gia các ho t ñ ng t i trư ng. các ñánh giá v môn h c c a sinh viên. Tuy n ch n gi ng viên t nh ng sinh viên ưu tú c a trư ng Nh ng ñ xu t trên có th gây m t s khó khăn cho nhà trư ng v v n ñ tài chính. o T o môi trư ng làm vi c thu n l i ñ thu hút và gi l i các gi ng viên nhi u kỳ v ng. tăng m c lương theo thành tích. T t nh t là chương trình s d ng các tiêu chu n liên quan ñ n k t qu h c t p c a sinh viên. ñi u ch nh l i ch ñ ph c p ñ gi ng viên không ph i làm thêm ngoài trư ng và vì v y s ti t d y s ñ c l p v i lương/thu nh p. tài tr nghiên c u.

ñi u ch nh các y u t không phù h p theo hư ng tích c c nh m nâng cao ch t 85 . ð ñ t ñư c ñi u này thì nhà trư ng c n ph i ñ nh kỳ l y ý ki n sinh viên. trang thi t b : phòng h c ph i r ng rãi. ki n th c hi n ñ i và phù h p v i nhu c u xã h i là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t ñ ñáp ng các kỳ v ng c a sinh viên. nh ng c m nh n c a ñ i tư ng mà mình ñang ph c v là m t ho t ñ ng không th thi u trong quá trình nâng cao ch t lư ng ñào t o c a nhà trư ng. m r ng cơ s v t ch t. nh ng ñóng góp to l n cho kho tàng tri th c nhân lo i ñư c c th gi i công nh n và ghi nh n công lao.ð i v i ho t ñ ng T ch c. Do ñó. t ñó có th phát huy nh ng th m nh cũng như m nh d n thay ñ i. vi c tìm hi u nh ng kỳ v ng. y u t này c n ph i ñư c chú tr ng và phát huy hơn n a. trong khu v c cũng như trên th gi i. thoáng mát. Thi t k khung chương trình thích h p. − Nâng cao m c ñ ñáp ng c a nhà trư ng: Ban lãnh ñ o nhà trư ng/ Ban ch nhi m Khoa c n ph i có nh ng hành ñ ng thi t th c ñ nâng cao ch t lư ng ñào t o c a m t chương trình nói riêng và c a m t trư ng ñ i h c nói chung. h c t p và tra c u c a sinh viên. Th c t có r t nhi u gi ng viên c a trư ng ñã có nh ng thành t u. ðây là m t cơ h i t t ñ nhà trư ng nhìn l i chính mình thông qua cái nhìn c a sinh viên. thư vi n ph i nhi u v s lư ng và ña d ng v lĩnh v c chuyên ngành th a mãn ñư c nhu c u tham kh o. tìm hi u nh ng kỳ v ng và ñáp ng m t cách hi u qu nh t ñ m c ñ hài lòng c a sinh viên ngày càng ñư c c i thi n. phòng th c hành ph i có ñ y ñ d ng c c n thi t. Ti p theo là có nh ng hình th c h tr gi ng viên ñ h có cơ h i nâng cao trình ñ chuyên môn. S thành công c a gi ng viên không ch mang vinh d v cho cá nhân h mà còn góp ph n không nh vào vi c nâng cao danh ti ng c a trư ng trên th gi i. phát huy ñư c th m nh c a tri th c khoa h c trong t t c các lĩnh v c nh m nâng cao v th c a trư ng trong nư c. − Bên c nh ñó. ñ m b o cho nhu c u h c t p c a m t s lư ng l n sinh viên. phòng thí nghi m ph i có ñ y ñ máy móc hi n ñ i ñáp ng nhu c u nghiên c u. qu n lý ñào t o − Nhà trư ng c n ph i ñ u tư nâng c p.

lư ng và kh ng ñ nh thương hi u c a nhà trư ng. Ngoài ra. − Xây d ng h th ng ñ m b o ch t lư ng trong nhà trư ng: s có m t ñơn v chuyên môn ñ m trách công vi c ñánh giá và theo dõi ch t lương sinh viên t t nghi p. ti n h nh t ñánh giá toàn b các ho t ñ ng c a nhà trư ng… ð thành l p ñư c m t ñơn v như th nhà trư ng c n ph i có nh ng cán b chuyên môn trong lĩnh v c Qu n lý Giáo d c. Vi c tìm hi u kỳ v ng và c m nh n c a sinh viên ñ i v i nhà trư ng cũng giúp nhà qu n lý hi u rõ hơn và tìm cách ñáp ng m t cách t t nh t ñ i v i ñ i tư ng mà mình ñang ph c v . M t khi thương hi u c a trư ng ðH KHTN ñư c kh ng ñ nh thì nh ng sinh viên t t nghi p t trư ng s có ñư c m t chi c vé vào c a an toàn cho m t công vi c t t. ñư c quan tâm và ñ c bi t là h ñư c tr c ti p ñóng góp vào s thành công c a ngôi trư ng mà h ñang theo h c. ñánh giá và giám sát ch t lư ng gi ng d y. ho t ñ ng l y ý ki n không nh ng mang l i cho sinh viên m t ni m tin v ch t lư ng ñào t o và d ch v c a trư ng mình ñang theo h c mà còn nâng cao ñư c s hài lòng c a sinh viên vì h c m th y mình ñư c chú tr ng. ðo lư ng ñánh giá… 86 . còn vi c tr l i và vươn cao ñ n m c ñ nào trên n c thang thành công là ph thu c vào bi u hi n năng l c c a m i sinh viên. thu th p ý ki n sinh viên v ho t ñ ng ñào t o c a nhà trư ng.

“Vai trò c a ki m ñ nh ch t lư ng ñ i v i ñào t o ñ i h c”. ð i m i giáo d c ñ i h c “h u” WTO: Không né tránh th trư ng giáo d c. 6. Y n Anh (2006). K y u h i th o Vai trò c a các t ch c ki m ñ nh ñ c l p trong ki m ñ nh ch t lư ng giáo d c ñ i h c Vi t Nam. 2. Trung tâm Kh o thí và ð m b o Ch t lư ng ðào t o. 3. Nghiên c u ñánh giá ch t lư ng gi ng d y ñ i h c t i H c vi n Báo chí và Tuyên truy n. Vũ Th Phương Anh (2010). K y u H i th o Xây d ng và ñánh giá h th ng ñ m b o ch t lư ng bên trong trư ng ñ i h c nh m hình thành văn hóa ch t lư ng c a nhà trư ng. B Giáo d c và ðào t o (2007). ðinh Tu n Dũng. Vũ Th Phương Anh (2008). trang 102. K y u h i th o khoa h c ðánh giá X p h ng các trư ng ñ i h c và cao ñ ng Vi t Nam. ðHQG Hà N i. 7.HCM.TÀI LI U THAM KH O Tài li u ti ng Vi t 1. 87 . Tr n Th Tú Anh (2008). ðHQG TP. Nguy n Kim Dung (2010). Quy t ñ nh s 65/2007/Qð-BGDðT c a B trư ng B GD&ðT v vi c Ban hành Quy ñ nh v tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng trư ng ñ i h c. 5. Hư ng d n s d ng tiêu chí ñánh giá ch t lư ng trư ng ñ i h c. Vi n ð m b o Ch t lư ng Giáo d c. Lu n văn Th c sĩ Qu n lý giáo d c. B Giáo d c và ðào t o (2008). 8. ð m b o ch t lư ng giáo d c ñ i h c t i Vi t Nam v i yêu c u h i nh p. 4. “Mô hình và các tiêu chí ñánh giá h th ng ðBCL bên trong (IQA) c a AUN-QA”. trang 203-209. “Kh o sát m c ñ hài lòng c a sinh viên v ch t lư ng gi ng d y và qu n lý c a m t s trư ng ðH Vi t Nam”. trang 158-164. Báo Ngư i lao ñ ng ngày 17/12/2006.

12. 15. M t s y u t nh hư ng ñ n vi c ñánh giá c a góc ñ c u sinh viên c a trư ng ðH Bách Khoa TPHCM”. K thu t ñi n – ði n t – Vi n thông và V t lý t i m t s trư ng ñ i h c t i Vi t Nam. “ðánh giá x p h ng các trư ng ñ i h c: Kinh nghi m t th c ti n c a phương Tây. Lu n văn Th c sĩ Qu n lý giáo d c. 10. “ðánh giá ch t lư ng ñào t o t h c. trang 305-319. trang 9-20. Nguy n Th Tuy t Hân (2008). ð i h c ðà N ng. 13. T p chí Khoa h c và Công ngh . Vi n ð m b o Ch t lư ng Giáo d c. Trung Qu c và nh ng xu hư ng m i trên th gi i”.9. S 2 (19) 2007. S d ng thang ño SERVPERF ñ ñánh giá ch t lư ng ñào t o ðH t i trư ng ðHAG. ðoàn Kh o sát Th c ñ a thu c Vi n Hàn lâm Qu c gia Hoa Kỳ (2006). 11. Nh ng quan sát v giáo d c ñ i h c trong các ngành Công ngh Thông tin. Lê Văn Huy (2007). 88 . Lu n văn Th c sĩ Qu n lý giáo d c. 16. 14. Tr n Xuân Kiên (2009). S d ng ch s hài lòng c a khách hàng trong ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh ngân hàng: cách ti p c n mô hình lý thuy t. Vũ Th Quỳnh Nga (2008).HCM. ðHQG Hà N i. ðánh giá s hài lòng c a sinh viên v ch t lư ng ñào t o t i Trư ng ð i h c Kinh t và Qu n tr Kinh doanh – ð i h c Thái Nguyên. K y u h i th o ð m b o ch t lư ng trong ñ i m i giáo d c ñ i sinh viên ñ i v i ho t ñ ng gi ng d y. K y u h i th o khoa h c ðánh giá X p h ng các trư ng ñ i h c và cao ñ ng Vi t Nam. Nguy n Thúy Quỳnh Loan và Nguy n Th Thanh Tho n (2005). Trư ng ðH Kinh t TP. ðo lư ng m c ñ hài lòng c a khách hàng v d ch v giao nh n hàng không t i công ty c ph n giao nh n v n t i và thương m i VinaLink. Nguy n Thành Long (2006). Lu n văn Th c sĩ Kinh t . Vi n ð m b o Ch t lư ng Giáo d c. trư ng ðH An Giang. ðHQG Hà N i. Báo cáo nghiên c u khoa h c. Ph m Th Ly (2010).

Giáo d c ñ i h c – Ch t lư ng và ñánh giá. Hoàng Tr ng & Chu Nguy n M ng Ng c (2005). California State University. Jr. Northridge (2004). Nghiên c u v ch t lư ng ñào t o c a khoa Kinh t và Qu n lý theo mô hình ch t lư ng d ch v SERVQUAL. University of Piraeus. Measuring student satisfaction with their studies in an International and European Studies Departerment. Phát tri n giáo d c ñ i h c Vi t Nam trong b i c nh m i. “Hai cách ti p c n trong ñánh giá”. Báo cáo nghiên c u khoa h c. Ph m Xuân Thanh (2005). Nguy n Ng c Th o (2008). Nguyen Xuan Thao (2009). Phân tích d li u nghiên c u v i SPSS. 21. 18. trang 337-356. trư ng ðH Hùng Vương. ðH ðà N ng.. Greece (2007). Intentions and Retention in Higher Education: An Empirical Investigation.V. “M t quan ñi m c a Hoa Kỳ v v n ñ giáo d c ñ i h c như m t d ch v trong giáo d c xuyên biên gi i” – Ph m Th Ly d ch. Benos. An International Journal. Ali Kara. No 1. trư ng ðH Bách Khoa Hà N i. pp 47 – 59. K y u H i th o khoa h c Qu c t Giáo d c so sánh l n 3: H p tác qu c t trong giáo d c và ñào t o ñ i h c Vi t Nam: Cơ h i và thách th c. Xây d ng mô hình ñánh giá m c ñ hài lòng c a sinh viên v i ch t lư ng ñào t o t i trư ng ðH Kinh t . 25. DeShields. G. Báo cáo nghiên c u khoa h c. 19. trư ng ð i h c Hùng Vương. 23. Ph m ð Nh t Ti n (2007). Nxb Th ng Kê. Tài li u ti ng nư c ngoài 24. Vũ Trí Toàn (2007). 89 . 22.K. Pennsylvania State University-York Campus & Oscar W. T p chí C ng s n s 773. Diamantis và V. 20. Vol.7. Operational Research. Nguy n Th Trang (2010).17. Business Student Satisfaction. S hài lòng v ch t lư ng ñào t o c a sinh viên khoa Qu n tr B nh vi n.

. http://www. Oliver.edu. (1985). Bouranta. 13:235-246. & W.vn/ 90 . 163-180.edu. Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in Product Usage. (2005).ier. http://www.vnuhcm.edu. http://cete.26.vn/ 31. Bearden.vn 29.. Các website 28. 2. 27. Siskos. Y.edu.vn/ 32.com 30. Tsotsolas. R. L.vnu.hcmus.springerlink. Foundations of Computing and Decision Sciences. http://ceqard. Journal of Business Research. http://www. 30. O. N. Measuring service quality for students in higher education: the case of a business university. N.

PH L C 1: B NG H I

91

92

Frequencies
N Cau 1 Cau 2 Cau 3 Cau 4 Cau 5 Cau 6 Cau 7 Cau 8 Cau 9 Cau 10 Cau 11 Cau 12 Cau 13 Cau 14 Cau 15 Cau 16 Cau 17 Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 Cau 22 Cau 23 Cau 24 Cau 25 Cau 26 Cau 27 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 31 Cau 32 Cau 33 Cau 34 Cau 35 Cau 36 Cau 37 Cau 38 Cau 39 Cau 40 Cau 41 Cau 42 Valid 799.00 798.00 800.00 797.00 798.00 797.00 794.00 794.00 800.00 799.00 797.00 798.00 800.00 799.00 799.00 798.00 797.00 795.00 795.00 795.00 800.00 796.00 799.00 798.00 798.00 799.00 799.00 799.00 799.00 800.00 800.00 800.00 800.00 795.00 798.00 800.00 796.00 800.00 798.00 800.00 794.00 800.00 Missing 1.00 2.00 0.00 3.00 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 0.00 4.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00 Mean 3.59 3.55 2.99 3.40 3.12 3.50 3.55 3.61 4.04 3.28 3.35 3.89 3.83 3.67 3.85 4.02 3.43 3.17 3.48 3.71 3.75 3.84 3.07 3.16 3.56 3.71 4.08 3.50 3.48 3.56 3.10 3.38 3.68 3.40 3.33 3.46 3.48 3.38 3.35 3.26 3.45 3.78 Median 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 Mode 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Std. Deviation 0.92 0.91 1.01 0.97 0.99 0.85 0.88 0.85 0.78 0.89 0.91 0.77 0.77 0.88 0.82 0.75 0.91 0.96 0.82 0.80 0.91 0.83 1.07 1.09 0.76 0.74 0.73 0.94 0.87 0.93 1.10 1.03 0.95 1.01 1.03 0.91 0.90 0.88 0.92 0.95 1.02 0.74

93

00 4.00 800.00 795.00 4.00 800.00 5.43 3.00 2.00 Mode 4.22 0.00 Missing 1.00 Mean 3.93 0.63 3.00 1.00 4.00 798.77 0.00 4.62 3.00 Std.00 4. Deviation 0.61 3.85 3.00 4.00 4.00 1.00 4.00 798.82 94 .00 2.38 3.00 798.00 799.33 3.00 3.N Cau 43 Cau 44 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 48 Cau 49 Cau 50 Cau 51 Cau 52 Valid 799.00 4.00 0.00 2.00 4.00 4.00 4.75 0.86 0.79 0.95 1.00 2.00 798.00 3.92 0.00 4.00 4.00 0.75 Median 4.72 0.73 3.73 3.00 799.00 4.00 4.

994 386.919 .920 .752 391.919 .03 172.14 Phương sai thang ño n u lo i bi n 395.458 .920 .564 398.921 .744 395.07 173.464 .409 396.920 .08 173.292 391.466 .491 .776 391.305 .24 173.16 172.436 .419 .56 173.889 393.919 95 .381 .66 173.421 .58 173.919 .185 395.04 173.74 172.941 392.PH L C 2 H S TIN C Y CRONBACH’S ALPHA Cronbach Alpha c a các bi n trong thang ño s hài lòng c a sinh viên ñ i v i ho t ñ ng ñào t o t i trư ng ðHKHTN Bi n quan sát Cau 1 Cau 2 Cau 3 Cau 4 Cau 5 Cau 6 Cau 7 Cau 8 Cau 9 Cau 10 Cau 11 Cau 12 Cau 13 Cau 14 Cau 15 Cau 16 Cau 17 Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 Cau 22 Cau 23 Cau 24 Cau 25 Cau 26 Cau 27 Cau 28 Cau 29 Trung bình thang ño n u lo i bi n 173.920 .284 395.361 .919 .920 .13 173.342 .556 392.919 .78 172.92 172.306 .426 .466 Tương quan bi n t ng .309 391.427 393.508 Cronbach's Alpha n u lo i bi n .06 172.368 .642 391.47 173.387 .919 .90 172.889 394.461 393.503 392.464 .325 .14 173.037 396.413 .920 .20 173.480 .45 173.477 .920 .61 173.501 .27 172.81 172.546 390.683 397.921 .919 .919 .94 172.81 173.92 172.920 .920 .919 .921 .796 393.920 .372 390.247 394.34 173.682 398.892 395.55 173.324 .921 .920 .491 .334 .396 .50 173.920 .429 .919 .322 .420 .279 395.746 392.920 .920 .

920 .458 .402 .590 392.921 96 .919 .419 391.869 389.399 .96 173.372 .433 .376 .901 394.973 390.450 .54 173.08 173.920 .01 173.539 .851 393.441 390.872 391.312 .228 Tương quan bi n t ng .919 .19 173.89 173.23 173.391 .15 173.25 173.920 .919 .760 391.919 .999 391.919 Cronbach’s Alpha = 0.463 .985 391.03 172.919 .584 389.29 173.920 .921 .919 .798 394.920 .920 .32 173.919 .30 173.427 .212 394.919 .19 172.474 .27 172.920 .881 393.77 172.453 .501 Cronbach's Alpha n u lo i bi n .130 392.515 .40 173.91 173.86 173.361 .920 .919 .298 394.20 172.976 392.Bi n quan sát Cau 30 Cau 31 Cau 32 Cau 33 Cau 34 Cau 35 Cau 36 Cau 37 Cau 38 Cau 39 Cau 40 Cau 41 Cau 42 Cau 43 Cau 44 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 48 Cau 49 Cau 50 Trung bình thang ño n u lo i bi n 173.537 .25 Phương sai thang ño n u lo i bi n 391.404 .390 .277 393.547 .011 393.920 .919 .

000 1.000 1.673 .609 .635 .PH L C 3 K T QU PHÂN TÍCH NHÂN T KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.489 .516 .000 1.000 1. Bartlett's Test of Sphericity Approx.000 1.496 .000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.576 .470 .485 .000 1.000 KHÁM PHÁ (EFA) 97 .000 1.609 .000 1.633 .000 1.600 .000 1.656 .000 1.000 1.000 1.644 .490 .895 12228.000 1.590 .776 . Chi-Square df Sig.000 1.000 1.494 . Communalities Initial Cau 1 Cau 2 Cau 3 Cau 4 Cau 5 Cau 6 Cau 7 Cau 8 Cau 9 Cau 10 Cau 11 Cau 12 Cau 13 Cau 14 Cau 15 Cau 16 Cau 17 Cau 18 Cau 19 Cau 20 Cau 21 Cau 22 Cau 23 Cau 24 Cau 25 Cau 26 Cau 27 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 31 Cau 32 Cau 33 Cau 34 1.539 .595 .000 Extraction .573 .000 1.695 .000 1.000 1.009 1326 .661 .479 .640 .000 1.000 1.000 1.553 .770 .506 .629 .000 1.473 .738 .465 .546 .000 1.000 1.000 1.602 .000 1.000 1.

901 .000 1.859 69.000 1.Cau 35 Cau 36 Cau 37 Cau 38 Cau 39 Cau 40 Cau 41 Cau 42 Cau 43 Cau 44 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 48 Cau 49 Cau 50 Cau 51 Cau 52 Extraction Method: Principal Component Analysis.021 1.598 2.696 .285 67.223 2.324 59.696 1.323 4.843 4.000 1.144 2.115 1.495 .969 .209 46.866 37.485 3.559 98 .479 .333 2.054 4.263 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21.351 1.175 4.645 1.008 .043 1.633 2.446 1.528 .262 3.636 .513 2.907 64.000 1.818 .633 50.826 3.938 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 6.000 1.000 1.281 2.021 1.998 6.696 1.111 2.126 62.640 66.063 1.263 61.043 1.495 30.687 .281 1.107 20.324 1.913 55.209 11.179 3.693 2.000 1.598 .195 56.483 43.522 2.614 .518 33.662 .745 1.598 2.000 1.665 .886 3.000 1.111 48.926 .297 29.281 57.000 1.596 59.156 1.317 73.614 .000 1.316 5.812 1.316 3.263 1.661 .734 1.503 1.063 1.381 2.156 1.115 1.733 21.265 59.602 .171 48.355 3.888 57.445 2.030 2.179 3.186 1.070 2.596 .000 1.483 43.030 2.144 2.000 .221 40.249 4.381 33.368 70.693 2.727 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 11.088 50.855 .864 1.913 53.866 37.576 1.248 2.355 3.679 3.745 1. Total Variance Explained Component 1.000 1.000 1.084 2.703 4.316 5.812 1.508 Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % 11.311 1.785 .410 21.620 33.015 3.281 2.043 42.654 .221 40.000 1.576 1.229 26.008 21.000 1.886 3.223 2.632 3.628 30.485 3.262 3.351 1.938 1.563 53.513 46.989 53.752 .697 .809 25.186 1.209 5.868 38.084 2.137 1.871 72.509 1.522 .263 16.495 2.487 4.780 1.316 26.058 45.522 2.884 49.782 .137 55.311 1.000 1.913 1.574 1.

424 82.341 .300 .095 1.927 .375 1.310 .580 .374 96.337 .803 90.334 1.053 96.563 .595 .660 .337 .715 78.959 94.875 89.601 .643 .187 93.434 .932 98.983 .270 1.482 .687 91.545 .237 1.715 .083 1.569 .279 1.415 .541 .695 84.373 .873 86.885 .203 1.709 97.353 .587 .694 .446 .627 .594 .391 7 8 9 10 11 12 13 14 99 .033 .597 .000 Extraction Method: Principal Component Analysis.535 .678 . Component Matrix(a) Component 1 Cau 45 Cau 46 Cau 43 Cau 44 Cau 52 Cau 29 Cau 50 Cau 25 Cau 20 Cau 14 .912 88.419 .378 .143 1.806 .541 52 .102 76.363 .578 .718 .056 .677 95.510 99.436 77.369 .501 .24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 .264 .964 .656 .272 1.239 .460 .772 .549 .381 93.564 .335 97.222 81.128 1.665 .697 .929 87.511 .567 83.308 .402 .416 2 3 4 5 6 .570 .459 100.835 .324 .625 .985 80.545 92.790 85.326 .508 99.523 75.533 .526 .858 .

517 .331 .462 .307 .442 .323 .348 100 .435 .325 .446 .352 .381 .504 .397 .509 .439 .398 .402 .397 .354 .345 .352 .306 .376 .505 .512 .319 .379 .460 .387 .324 .371 .395 .505 .509 .412 .309 .610 .454 .521 .306 .429 .338 .468 .463 .332 .392 .419 .Cau 49 Cau 19 Cau 24 Cau 42 Cau 15 Cau 10 Cau 30 Cau 16 Cau 28 Cau 40 Cau 39 Cau 22 Cau 9 Cau 47 Cau 41 Cau 11 Cau 13 Cau 17 Cau 18 Cau 5 Cau 48 Cau 26 Cau 35 Cau 34 Cau 36 Cau 6 Cau 7 Cau 38 Cau 27 Cau 1 Cau 8 Cau 31 Cau 32 Cau 33 Cau 37 Cau 3 Cau 4 Cau 2 Cau 23 .322 .310 .312 .459 .494 .378 .301 .322 .452 .356 .384 .415 .308 .304 .389 .472 .341 .301 .324 .303 .383 .336 .319 .407 .336 .467 .474 .456 .476 .340 .416 .513 .419 .307 .344 .592 .

730 .484 .392 .362 .575 .364 .589 .375 .560 .683 .711 .675 . Rotated Component Matrix(a) Component Cau 49 Cau 48 Cau 45 Cau 46 Cau 47 Cau 44 Cau 16 Cau 15 Cau 12 Cau 9 Cau 13 Cau 10 Cau 1 Cau 6 Cau 2 Cau 3 Cau 50 Cau 43 Cau 18 Cau 17 Cau 11 Cau 36 Cau 38 Cau 37 Cau 34 Cau 35 Cau 33 Cau 31 Cau 23 Cau 32 Cau 24 Cau 28 Cau 29 Cau 30 Cau 20 Cau 19 Cau 27 Cau 14 .326 Extraction Method: Principal Component Analysis.661 .689 .594 .326 .758 .619 .586 .639 .313 1 .464 .384 .659 .438 .444 .691 .422 .386 .647 . a 14 components extracted.337 13 14 .315 .711 .447 .782 .594 .307 .549 .711 .653 .391 .754 .358 101 .Cau 21 Cau 12 Cau 51 .691 .412 .690 .705 .339 .405 .318 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .790 .621 .460 .415 .426 .539 .

051 -.014 -.464 .144 -.038 -.155 -.474 -.246 -.085 .015 .493 -.098 .320 .804 .613 .212 .169 -.054 Extraction Method: Principal Component Analysis.041 .198 -.206 -.336 -.003 .104 .590 .326 -.201 .459 .075 -.105 -.015 -.613 -.246 .089 -.416 .263 .306 .293 -.527 .137 -.037 .272 -.016 -.633 .219 .383 -.111 .408 .320 -.091 -.632 14 .039 -.007 .087 -.241 .709 -.081 .526 -.068 -.139 .008 .113 -.047 .359 .311 -.242 .148 .183 -.260 .163 -.018 .102 .194 . Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. .154 .321 -.275 -.698 .393 .170 -.051 9 .269 .133 4 .276 .392 .255 -.389 -.194 .525 -.024 .365 .305 .528 -.072 .026 -.050 -.031 .225 -.216 .049 .105 -.177 -.207 -.212 .395 .056 .213 .154 -.076 -.053 .141 -.255 .032 .236 .132 .153 -.293 -.088 .735 .156 .152 -.420 .415 .112 -.360 .188 .648 .463 .327 -.301 .129 .051 -.236 8 .194 11 .270 .241 -.392 .414 .602 -.144 12 .Cau 21 Cau 22 Cau 41 Cau 4 Cau 26 Cau 5 Cau 25 Cau 40 Cau 39 Cau 51 Cau 52 Cau 8 Cau 7 Cau 42 Extraction Method: Principal Component Analysis.428 .079 .472 -.050 -.166 6 .127 2 .059 .300 10 .258 . Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.049 -.539 .346 -.626 .065 -.444 .269 .108 .296 .133 .236 .221 -.286 .058 -.171 .507 .281 -.062 5 .400 -.232 .327 -.162 .162 -.135 .725 .254 .001 -.139 -.376 . a Rotation converged in 13 iterations.478 3 .156 -.420 .013 .114 .308 -.309 -.043 -.167 -.265 -.017 .225 .027 . 102 .052 -.219 -.120 -.003 7 .165 -.320 .035 .079 .501 .109 .182 .328 Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 .232 -.230 -.280 -.337 -.837 .310 .045 13 .164 .393 -.535 .376 .

578 464. Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT.732 . Muc do dap ung. Trinh do va su tan tam cua GV.538 .223 .584 102. Predictors: (Constant). Trang thiet bi phuc vu hoc tap. Trang thiet bi phuc vu hoc tap e.634 439.226 .000c 30. Trinh do va su tan tam cua GV.448 .331 542.633 .213 .317 92.187 .000 a 78.230 Std. Dependent Variable: Su hai long cua sv ANOVA Model 1 Regression Residual Total 2 Regression Residual Total 3 Regression Residual Total 4 Regression Residual Total 5 Regression Residual Total 6 Regression Residual Sum of Squares 78. Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT.000 b 38.950 542. Predictors: (Constant). Dieu kien hoc tap g.788 a.435 a b c g R Square . Ky nang chung.800 . Predictors: (Constant).006 542.000 d 25. Predictors: (Constant).480 d e f .584 115.583 51.461 .76349 .134 542.013 47.833 414.578 134.313 57.145 . Error of the Estimate . Predictors: (Constant).524 .72606 . Muc do dap ung c. Muc do dap ung.485 1.210 .066 417. Trinh do va su tan tam cua GV. Ky nang chung f.000 f g Mean Square F Sig.537 . Muc do dap ung.553 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT b.531 .584 127.381 .483 71.PH L C 4 PHÂN TÍCH H I QUY Model Summary Model 1 2 3 4 5 6 R .236 Adjusted R Square . Predictors: (Constant). Trang thiet bi phuc vu hoc tap.000e 103 .189 .450 427.584 121.473 .74391 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT.72411 Durbin-Watson .231 .305 40. Trinh do va su tan tam cua GV d.144 .518 542.220 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT. Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT. .73345 . Muc do dap ung.527 .054 .751 df 1 796 797 2 795 797 3 794 797 4 793 797 5 792 797 6 791 21.253 421.72891 .584 125.

055 .305 .047 .837 1.220 . Dependent Variable: Su hai long cua sv Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT 2 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung 3 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung Trinh do va su tan tam cua GV 4 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung Trinh do va su tan tam cua GV Trang thiet bi phuc vu hoc tap 5 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung Trinh do va su tan tam cua GV Trang thiet bi phuc vu hoc tap Ky nang chung 6 (Constant) Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT Muc do dap ung B 1.049 .000 .384 .269 .127 3.048 .449 .000 .000 .000 .721 1.816 .838 1.000 .Total 542. Muc do dap ung. Trang thiet bi phuc vu hoc tap. Tolerance VIF 11.219 . Predictors: (Constant). Muc do dap ung.642 .051 .593 .001 2.210 5.000 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT.000 3.881 .057 .146 .923 1.133 3.705 .801 1.258 .000 .222 .113 3.214 5.441 .615 .159 .148 4.170 4.003 .054 . Predictors: (Constant).155 4.683 .248 .557 .885 1. Muc do dap ung.101 2.344 .442 .049 .429 .186 .034 .381 11.036 .633 .168 . Trinh do va su tan tam cua GV.000 .984 .000 .034 .055 . Error .130 .186 5.371 .795 1.485 .843 1.119 .186 .195 .219 6.000 2.742 1. Dieu kien hoc tap g.213 . Trang thiet bi phuc vu hoc tap e.002 .084 .222 . Muc do dap ung c.213 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT b. Trinh do va su tan tam cua GV.617 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT. Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT. Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT. Predictors: (Constant).492 .133 Std.348 .214 .148 .000 .110 .689 .300 .824 1. Trinh do va su tan tam cua GV.320 9.000 8.007 1. Predictors: (Constant).160 .180 . Trinh do va su tan tam cua GV d.776 .387 .722 1.051 .202 .923 1.046 .000 .000 104 .000 .035 Standardized Coefficients Beta t Collinearity Statistics Sig. Predictors: (Constant).000 1.316 .245 7.861 .193 .930 .105 3.740 .295 .005 .036 . Ky nang chung.084 1.824 1.806 1.030 .584 797 a.534 1. Trang thiet bi phuc vu hoc tap.000 .837 .246 .820 1.465 . Ky nang chung f.683 1.264 7.160 4.518 .241 . Muc do dap ung.033 . Predictors: (Constant).610 .000 .033 .216 . Su phu hop va muc do dap ung cua CTDT.070 .

281 .353 .080 2.010 .001 .681 1.194 .469 .578 .018 .034 .805 1.781 1.297 .739 1.Trinh do va su tan tam cua GV Trang thiet bi phuc vu hoc tap Ky nang chung Dieu kien hoc tap .088 .139 .037 .057 .084 2.242 a.054 .097 2.077 . Dependent Variable: Su hai long cua sv 105 .022 .379 .391 .123 3.

0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 60. The minimum expected count is 7. 0 cells (.2% 51 31.2% 11 6.9% 32 45 8.2% 10 6.000 .1 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a ngành h c v i t l phân b gi a lý thuy t và th c hành c a ngành h c.9% 261 32.0% N 0 Missing Percent .0% Nganh hoc * Cau 3 Crosstabulation Cau 3 Hoan toan khong dong y Nganh hoc Toan Tin CNTT Count % within Nganh hoc Count % within Nganh hoc Vat ly Count % within Nganh hoc KHMT Count % within Nganh hoc CNSH Count % within Nganh hoc Total Count % within Nganh hoc 4 2. Sig.0%) have expected count less than 5.4% Khong dong y 41 25.PH L C 5 K T QU KI M ð NH CHI – SQUARE 5.6% Khong co y Dong kien y 55 46 Hoan toan dong y 14 Total 160 34.00.8% 65 40.1% 6.5% 2 1.0% 8 160 20.0% 35 4.8% 100.8% 55 59 8.1% 16.1% 100.000 .0% 4 160 28.5% 100.614 16.541 800 a.2% 43 49 2.6% 74 46.0% 14 160 34.0% 28. (2-sided) .0% 49 800 28.8% 100.4% 28.9% 8 5.1% 45 26 5.000 64.0% 9 160 26.8% 28.6% 30 18.6% 100. 106 .0% 100.9% 30.6% 230 225 5. Case Processing Summary Cases Valid N Nganh hoc * Cau 3 800 Percent 100.4% 36.0% N 800 Total Percent 100.870 a df 16 16 1 Asymp.

7% 39 19.0% 59 68 9.0% 206 25.1% Nam hoc * Cau 23 Crosstabulation Cau 23 Hoan toan khong dong y Nam hoc Nam thu nhat Nam thu hai Nam thu ba Nam thu tu Total Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc 24 12.5% 100.5.5% 34.0% 100.3% 32.3% 100.1% 10 5.2 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a năm h c v i s lư ng sinh viên trong l p h c.0% 58 799 27.7% 7.0% 52 26.5% 7 3.95.5% 100.8% Khong co y Dong kien y 49 53 Hoan toan dong y 12 Total 199 24.008 .0% 19 200 27.028 26.0% Khong dong y 61 30.0% 218 261 7.5% 56 7. Case Processing Summary Cases Valid N Nam hoc * Cau 23 799 Percent 99.0% 100.9% N 1 Missing Percent hài lòng v phân b s Total N 800 Percent 100.6% 56 82 6.0% 15 7.5% 54 27.6% 26.007 .0% 54 58 6.287 a df 12 12 1 Asymp.818 799 a.0% 13 200 28. (2-sided) . The minimum expected count is 13.0% 14 200 29.869 4.0% 29.0%) have expected count less than 5. Sig. 107 . 0 cells (.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 27.0% 41.0% .

0% 16 160 22.5.8% 100.2% 100.0% 100.1% 15 9.4 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a các ngành h c v s hài lòng c a SV Crosstab Cau 52 Hoan toan khong dong y Nganh hoc Toan Tin CNTT Count % within Nganh hoc Count % within Nganh hoc Vat ly Count % within Nganh hoc KHMT Count % within Nganh hoc CNSH Count % within Nganh hoc Total Count % within Nganh hoc 1 .0% 17 159 35.935 .323 14. The minimum expected count is 4.0% 12.5% 51 6.0% 56 64 18.0% 61.6% 27.3% 18 4.4% 51 6.0% 108 .0% 55.1% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 14.6% 54.1% Total 399 399 798 17.3% 4 1. Sig.8% 54.811 a Khong dong y 33 8.9% 188 432 10.6% 54.005 .1% 4 2.1% 100.0% 0 .0% 6 3.5% 11 6.976 798 a.005 .8% 100.1% Khong dong y 5 3.3% 53.6% 0 .2% 57.6% 23.0% 34 160 15.1% 14.3 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a gi i tính và s hài lòng c a sinh viên Crosstab Cau 52 Hoan toan khong dong y Gioi tinh Nam Count % within Gioi tinh Nu Total Count % within Gioi tinh Count % within Gioi tinh 5 1.0% 100.2% 24 98 13.0% 29 160 20.4% Khong co y Dong kien y 40 91 Hoan toan dong y 22 Total 159 25.5% 100.2% 40.2% 9 1.4% Khong co Dong Hoan toan y kien y dong y 77 111 188 214 218 432 70 48 118 19.3% 36 91 10.2% 32 88 21.5% 56.50.0% 9 1. 5.0% 14.0% df 4 4 1 Asymp.7% 100. 2 cells (20.9% 16 10.0% 118 798 23. (2-sided) .8% 100.8% 2 1.0%) have expected count less than 5.

000 68.0% 23 11.5% 9 4.757 18.1% 61.5% 51 6.298 a df 12 12 1 Asymp.0% 100.1% 14.900 15. Sig.5% 3 1.5 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a năm h c và s hài lòng c a sinh viên Crosstab Cau 52 Hoan toan khong dong y Nam hoc Nam thu nhat Nam thu hai Nam thu ba Nam thu tu Total Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc Count % within Nam hoc 1 .5% 42 123 8. 4 cells (20.000 .5% 9 1.285 798 a.6% 100. (2-sided) .0%) have expected count less than 5. 5 cells (20.954 a df 16 16 1 Asymp.1% Khong dong y 7 3.0% 42 120 29.0% 21 199 21.1% 60.000 59.8% 188 432 11. Sig.0% 1 .79.000 . The minimum expected count is 2. The minimum expected count is 1.24.886 798 a.5% 100.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 75.5% 12 6.5% 4 2.0% 22 199 21.Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 58.6% 54.0%) have expected count less than 5.000 .4% Khong co y Dong kien y 34 100 Hoan toan dong y 58 Total 200 17.000 .0% 118 798 23. (2-sided) . 5.0% 17 200 35.0% 44.8% 100.1% 100.0% 50.3% 70 89 10. 109 .

127 -.5% Khong co y kien 38 22. -. Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric Nam hoc Dependent Cau 52 Dependent a. a Error .116 .030 .6 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a k t qu h c t p và s hài lòng c a sinh viên Case Processing Summary Cases Valid N XLhoc tap theo nhom * Cau 52 798 Percent 99.139 -.0% XLhoc tap theo nhom * Cau 52 Crosstabulation Cau 52 Hoan toan khong dong y XLhoc tap theo nhom K-Y-TB Count % within XLhoc tap theo nhom Count % within XLhoc tap theo nhom 1 .043 Value Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b Gamma N of Valid Cases a.028 -4. Sig. -. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Std.212 -4.000 Symmetric Measures Asymp. 5.212 -4.9% 150 47.000 -4. Sig. b.000 .3% Dong y 90 53.8% 87 27.000 .212 -4.6% 6 1.2% 49 15.127 -.4% Total 167 100. Not assuming the null hypothesis. Not assuming the null hypothesis.030 . .184 798 Approx.212 b.0% Hoan toan dong y 32 19.9% Khong dong y 6 3.033 . Tb Approx.212 .0% 319 100.000 . T b Approx.0% TB kha 110 .8% N 2 Missing Percent . Errora Approx.6% 27 8.3% N 800 Total Percent 100. Std.Directional Measures Value Asymp.

1% 18 5. Sig. Std.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 20.651(a) 20.618 Approx. .6% 9 1.5% 432 54.721 .357 -.721 a Not assuming the null hypothesis.031 . Std. Directional Measures Value Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric XLhoc tap theo nhom Dependent Cau 52 Dependent -.011 -. Error(a) .013 -.382 798 df 8 8 1 Asymp. The minimum expected count is 1.017 -.721 . .033 Approx. Symmetric Measures Value Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b Gamma Spearman Correlation Interval by Interval N of Valid Cases Pearson's R -. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. T(b) -.536 a 3 cells (20.357 -.1% 37 11.Kha Gioi XS Total Count 2 % within XLhoc tap theo nhom Count % within XLhoc tap theo nhom .357 -.9% 118 14.0%) have expected count less than 5.008 .008 .011 -.047 .721 . Sig.721 .357 -.357 Approx. Sig.721 . T(b) -. (2-sided) .2% 188 23.8% 51 6.4% 63 20.034 .030 .022 798 Asymp.537(c) a Not assuming the null hypothesis.361 -.718(c) . Error(a) . c Based on normal approximation.6% 192 61. 111 . b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.030 Approx.011 Asymp.88.0% 798 100.8% 312 100.030 .011 -.

5% 188 432 12.0% 118 798 23.002 .0% 22 9.1% Khong dong y 29 5.1% 14.5. Sig.4% 9 1.0%) have expected count less than 5.874 a df 4 4 1 Asymp.7 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a h kh u thư ng trú và s hài lòng c a SV Crosstab Cau 52 Hoan toan khong dong y Ho khau thuong tru Cac tinh khac Count % within Ho khau thuong tru Thanh pho Count % within Ho khau thuong tru Total Count % within Ho khau thuong tru 8 1.8% 100. (2-sided) .098 .9% 51 6.7% 37 135 15.0% 112 .6% 54.7% 100.970 17.3% N 800 Total Percent 100.4% Khong co Dong Hoan toan y kien y dong y 151 297 90 Total 575 26.6% 60.8 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i vi c l a ch n l i ngành ñã h c Case Processing Summary Cases Valid N Su hai long cua SV * Cau 51 798 Percent 99.4% 1 . 1 cells (10.002 .3% 51.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 16. The minimum expected count is 2.001 798 a. 5.6% 100.8% N 2 Missing Percent .0% 28 223 16.52.

Error(a) . Sig.8% Hoan toan dong y 12 Total Su hai long cua SV Khong hai long Hai long trung binh Hai long cao Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV 60 20.7%) have expected count less than 5.000 .3% Khong co y kien 9 15.1% 100.0% 52 27.0% 17 9.047 .0% 25 188 13.240 . Std.000 .862 7.358(a) 78. Std.9% 294 36.000(c) .037 Approx.025 .453 Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b Gamma Spearman Correlation Value . The minimum expected count is 4.3% 225 40.3% 100.000 .268 .0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 82.7% 66 8. . T(b) 7. .583 7.039 Approx. Directional Measures Value Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric Su hai long cua SV Dependent Cau 51 Dependent . (2-sided) .4% 140 17.583 7. T(b) 7.000 .030 .000 a 1 cells (6.1% 100.031 .583 7. Symmetric Measures Asymp.3% Khong dong y 13 21.0% 100.96.190 .255 798 Approx.5% Dong y 14 23.0% 37 6.0% 171 550 31. Sig.035 . Error(a) .583 7.7% 39 20.7% 79 14.0% 208 798 Total 26. Sig.3% 55 29.234 .7% 38 6.583 Approx.9% 90 11.397 51.305 Asymp.389 .000 a Not assuming the null hypothesis.986 798 df 8 8 1 Asymp. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.000 .Su hai long cua SV * Cau 51 Crosstabulation Cau 51 Hoan toan khong dong y 12 20.000 .000(c) Interval by Interval N of Valid Cases Pearson's R 113 .

000 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a 1 cells (6. Sig.0% 82 43.0% 23 2.5% 320 40.0% Su hai long cua SV * Cau 50 Crosstabulation Su hai long cua SV Khong hai long Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV Count % within Su hai long cua SV Hoan toan khong dong y 7 11.73. The minimum expected count is 1.2% Hoan toan dong y 1 1.6% 64 11.608 796 df 8 8 1 Asymp.473(a) 77.0% 796 100.0% 549 100.0% Hai long trung binh Hai long cao Total Chi-Square Tests Value 81.000 .000 .7% 123 15.9% Khong dong y 13 21.7% 46 24. 114 .3% 64 11.0% 44 23.545 58.0% 187 100. c Based on normal approximation 5.9 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i m c ñ t tin v kh năng tìm vi c làm sau khi ra trư ng Case Processing Summary Cases Valid N Su hai long cua SV * Cau 50 796 Percent 99.7% 10 5.5% N 4 Missing Percent .4% 60 100.1% 255 32.5% Cau 50 Khong co y kien 24 40.5% N 800 Total Percent 100.7% 11 2. (2-sided) .9% 149 27.7%) have expected count less than 5.7% 75 9.5% 261 47. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.0% Total Dong y 15 25.a Not assuming the null hypothesis.7% 5 2.

T(b) 8.0% 54 6.8% N 2 Missing Percent .000(c) .0% 59 7. c Based on normal approximation.272 796 Asymp.033 .000 .030 .0% 4 .252 .257 .000 Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric Su hai long cua SV Dependent Cau 50 Dependent Value .037 Approx.000 .10 – Ki m ñ nh Chi – Square gi a s hài lòng c a sinh viên ñ i v i c u trúc chương trình ñào t o Case Processing Summary Cases Valid N Cau 5 * Nam hoc 798 Percent 99.358 8. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.432 . Std. Error(a) .9% 255 32. Error(a) .358 Approx.Directional Measures Asymp. .000 . b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.0% 42 5.5% 60 7.4% 60 7.2% N 800 Total Percent 100.034 Approx.317 a Not assuming the null hypothesis.5% 36 4.400 7.358 8.358 8.8% 72 9.3% 63 7.025 .047 . Std.209 .5% 8 1. . 5.000 .0% Cau 5 * Nam hoc Crosstabulation Nam hoc Nam thu nhat Nam thu hai Nam thu ba Nam thu tu Cau 5 Hoan toan khong dong y Count % of Total Khong dong y Count % of Total Khong co y kien Count % of Total 16 2.286 .5% Total 36 4.5% 191 23.358 8.0% 115 .9% 8 1. Sig. T(b) 8.949 Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b Gamma Spearman Correlation Approx.000(c) Interval by Interval N of Valid Cases Pearson's R a Not assuming the null hypothesis. Sig. Symmetric Measures Value .029 .

0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 35. (2-sided) .599 16.1% 199 24. The minimum expected count is 8.4% 200 25.0%) have expected count less than 5.026 a df 12 12 1 Asymp. Sig.98.8% 798 Hoan toan dong y Count % of Total Total Count % of Total 25. 116 .8% 46 5.9% 15 1.4% 200 270 33.689 798 a.9% 81 10.1% 100.0% 9 1.Dong y Count % of Total 62 7. 0 cells (.1% 71 8.9% 199 24.000 36.9% 56 7.000 .000 .8% 3 .2% 19 2.