Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat

Reglementări Contabile 2011

Sistemul contabil simplificat

1

055/2009? Cine are dreptul să opteze pentru aplicarea sistemului contabil simplif icat? Cine nu are dreptul să opteze pentru si stemul contabil simplificat? Ce cuprind situaţiile financiare simplificate? Elemente generale privind conceptul de acti ve. 3. venituri.P. nr.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat Reglementari contabile 2011 Sistemul contabil simplificat Din sumar: Avantajele şi dezavantajele reglementărilor contabile simplificate De când se poate aplica noul sistem contabil simplificat conform procedurilor legale? Cine aplică noile reglementări contabile simplificate ? Când se revine la situaţiile contabile adoptate prin O .M.F. pasive. cheltuiel Care sunt principiile contabile generale stabilite de către sistemul simplificat ? Cum se corectează eventualele erori contabile? Transpunerea actualului sistem de conturi în conturile simplificate Planul de conturi simplificat 2 .

formularul de bilanţ şi contul de profit şi pierdere. nr.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat Reglementari contabile 2011 Sistemul contabil simplificat Ca orice activitate organizată . de asemenea. nr.055/2009 privind contabilitatea. Astfel.M. transpunerea conturilor stabilite de O .P. Avantajele şi dezavantajele reglementărilor contabile simplificate Avantaje: Reglementările sunt mai simple. 522 bis/2011. privind adoptarea sistemului simplificat de contabilitate.2011. mai uşor de înţeles şi de aplicat Se reduce semnificativ numarul de con turi utilizate Regulile contabile sunt mai suple şi mai uşor de înţeles Formularele situaţiilor financiare de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere au o 3 .F. Actul normativ atribuie competenţe Ministerului Finanţelor Publice în adoptarea sistemului de contabilitate simplificat. datoriilor şi capitalurilor proprii. nr.P. Efectuarea inventarierii patrimoniului se efectuează conform O . publicat în Monitorul Oficial nr. În Monitorul Ofi cial nr.P.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.07. documentaţia este aprobată prin O . Observăm că formularele sunt utilizabile şi de operatorii economici ce nu utilizează sistemul simplificat.M. 4 din Legea nr. conducerea contabilităţii folosind sistemul simplificat se poate face cu respectarea reglementărilor. este adoptată anexa la ordinul menţionat.512/2008 privind documentele financiar contabile. 3. în noul plan de conturi adoptat prin O . Din punctul de vedere al registrelor şi formularelor utilizate în activitatea financiar contabilă. Sistemul contabil simplificat este opţional de aplicat de către cei ce au dreptul să îl utilizeze.239/2011. utilizate în activitatea financiar contabilă. republicată cu modificări le ulterioare. 2.M. 2. 3. 3. nr. că sunt aceleaşi prevederi utilizate şi de operatorii economici ce nu adoptă sistemul simplificat.F. în care sunt reglementări cu privire la: planul de conturi şi instrucţiuni de utilizare a conturilor. nr. reguli de evaluare a elementelor de activ şi pasiv la intrarea şi ieşirea din unitate sau la inventar.P.F. cu regim comun.055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene.M. 2. posibilitatea adoptării unor reglementări contabile simplificate a fost prevazută de art.P. 522/2011. Principalul act normativ cu aplicare efectivă în viaţa unei societăţi comerciale este O. nr.F.M. fără regim special.P.M.F. Legiuitorul a prevăzut posibilitatea utilizării în continuare a actualelor prevederi adoptate prin O.239 din 25. 82/1991 privind contabilitatea. principii şi politici contabile.F. Observăm .

situaţiile financiare anuale nu su nt însoţite de note explicative. Autorii acestei lucrări vor considera util implementarea acestui sistem contabil simplificat. astfel încât situaţiile financiare ale anului 2011 să fie elaborate conform noilor reglementări simplificate. datorită faptului că softurile contabile vor fi adaptate în con secinţă. De când se poate aplica noul sistem contabil simplificat conform procedurilor legale? Sistemul contabil simplificat se aplică începând cu situaţiile financiare aferente anului 2011. iar lucrările contabile se vor efectua cu o mai mare acurateţe. chiar dacă a dat dreptul aplicării acestora inclusiv pentru situaţiile financiare ale anului 2011. o societate comercială care deţine două autoturisme a căror valoare cumulată este mai mare de 35 . În principiu se păstrează clasa. însă grupa şi subgrupa 2 şi 3 sunt modificate. ţinând cont că situaţiile financia re anuale sunt rezultatul întregii activităţi contabile desfăşurate în anul 2011. au precizat ca vor transpune balanţa de verificare pentru ultima/ultimele luni ale anului.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat structură uşor de întocmit cu un număr redus de rânduri Cu excepţia unei declaraţii a persoanei responsabile cu administarea societăţii. marea majoritate a celor interievaţi de noi. Astfel. cu noile simboluri de conturi. Cine aplică noile reglementări contabile simplificate ? Pot opta pentru sistemul contabil simplificat şi reţinem că este opţional pentru persoanele juridice ce în exerciţ iu precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii: a) Cifra de afaceri din anul precedent a fost mai mică de suma de 35 . fapt ce conduce la aplicarea unei unor noi monografii contabile . De exemplu.000 euro. Considerăm relevant să transmitem opinia unor persoane ce inten ţionează să aplice noile reglementări.000 euro. mai rapid şi mai eficient astfel vom avea o rezervă mai mare de timp. iar soldurile retranspuse la decembrie 2011 să poată fi preluate cu uşurinţa la deschiderea anului 2012. chiar dacă în anul precedent a avut o cifră d e 4 . Dezavantaje: Se renumerotează simbolurile conturilor n oi utilizate. Altfel spus. c) Cele 2 criterii trebuie să fie îndepli nite cumulativ. contribuabilii c are se încadrează în condiţiile din no ile reglementări şi vor întocmi situaţii aferente anului 2011 trebuie să aplice în cel mai scurt timp politici contabile de implementare a noului sistem şi de schimbare a planului de conturi. b) Totalul activelor deţinute este în valoare mai mică de suma de 35. Legiuitorul nu a prevăzut exact o procedură de trecere de la actualele reglementări la noile regelementări. mai exact cum intenţionează modificarea planului de conturi.000 euro.

Rezultă că cifra de afaceri şi valoarea activelor este de 149. societăţile pe acţiuni. 3.000 euro nu va putea să opteze pentru sistemul sim plificat. dacă estimează la înfiinţare respectarea celor doi parametrii. care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi aplică la rândul lor reglementări contabile simplificate. b) subunităţile fără personalitate juridică.M. Persoanelor juridice ce intră în perimetrul de consolidare a unei societăţi mamă (societăţi afiliate ). care aparţin unor persoane juridi ce cu sediul sau domiciliul în străinătate.M. Cine nu are dreptul să opteze pentru si stemul contabil simplificat? Noile reglementări nu se aplică: Persoanelor juridice ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 5 .968 lei.P. societăţile în comandită pe acţiuni.055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene. d) subunităţile din România. societăţile cu răspundere limitată. societăţile ce au depăşit unul sau ambele criterii de mă rime într-un exerciţiu financiar.F. Societăţilor naţionale. Cine are dreptul să opteze pentru aplicarea sistemului contabil simplificat? Reglementările contabile simplificate se aplică de către următoarele categorii de persoane denumite în continuare entităţi: a) societăţile comerciale: societăţile în nume colectiv . 3.P. cu sediul în străinătate.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat afaceri mai mică de 35.F. nr. Cu rsul de la finele anului 2010 a fost 4. nr. La stabilirea criteriilor pentru anul 2011. cu sediul în România. societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.055/2009? În al doilea an de raportare. Când se revine la situaţiile contabile adoptate prin O .055/2009. cu modificări ulterioare. 3. De asemenea. c) subunităţile fără personalitate juridică.2848 lei/euro.M. Acestea vor conduce contabilitatea conform O. cursul de schimb este cursul BNR valabil la finele anului precedent.F. Societăţile noi înfiinţate pot opta pentru aplicarea sistemului de contabilitate simplificat. vor trece la conducerea contabilităţii conform O . nr.P. societăţile care depăşesc criteriile amintite încetează să aplice reglementările contabile simplificate. care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi aplică la rândul lor reglementări contabile simplificate. societăţile în comandită simplă.

de exemplu. Elemente generale privind conceptul de active. venituri. institutelor de cercetare.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat regiilor autonome. La depunere. direct sau indirect. Un activ este înregistrat în contabilitate şi se va reflecta în bilanţul simplificat când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor şi activul are o valoare ce rtă. datorii. d) beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui. CSA. O datorie este recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanţul simplificat când este probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoare a este evaluată în mod credibil. Reglementările simplificate stabilesc următoarele înţelesuri: a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute. Această contr ibuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar. Subunităţilor din România a unor persoane juridice străine cu activitatea reglementată şi supravegheată de CNVM. b) formularul contului de profit şi pierdere. Ce cuprind situaţiile financiare simplificate? Situaţiile financiare simplificate cuprind: a) formularul de bilanţ. societăţilor cooperatiste. fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar. c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi după deducerea tutur or datoriilor sale. cheltuieli Reglementările contabile simplificate transpun totuşi prevederile Directivei a IV a din 1978 privind contabi litatea întreprinderii. venituri şi cheltuieli. e) entitatea va recunoaşte veniturile ca şi creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul desfăşurării activităţii. acestea vor fi însoţite de o declaraţie de asumare a răspunderii pentru conformarea situaţiilor cu sistemul simplificat. pasive. BNR şi Comisia de supraveghere a pensiilor private. BNR şi Comisia de supraveghere a pensiilor private. cu privire la noţiunile de activ. care se concretizează în creşteri ale 6 . prin re ducerea costurilor de producţie. la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor. b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. CSA. de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Persoanelor juridice cu activitatea reglementată şi supravegheată de CNVM.

iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate. Principiul independenţei exerciţiului Înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor se va face la data când acestea se constituie. Principiul prudenţei Acest principiu presupune ca activele şi veniturile să nu fie supraevaluate. care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. Principiul necompensării. Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate. Principiul prudenţei. 4. altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. Principiul intangibilităţii bilanţului de desc hidere. Principiul permanenţei metodelor. Sunt recunoscute următoarele principii contabile: Principiul continuităţii activităţii. indiferent de data încasării sau plăţii acestora. Principiul independenţei exerciţiului. 2. Care sunt principiile contabile generale stabilite de către sistemul simplificat ? Reglementările stabilesc aplicarea contabilităţii de angajamente. 7. 1. f) entitatea va recunoaşte cheltuielile ca şi diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul desfăşurării sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor. 4. cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli. prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente. în general. fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Principiul evaluarii separate Elementele de activ şi de datorii ce sunt generate din aceeaşi tranzacţie se înregistrează în evidenţa contabilă individual. 2. 1. Principiul evaluarii separate .Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat capitalurilor proprii. 5. 3. prin identificarea exercitiului financiar la care se referă. 5. 7 . 3. 6. efectele tranzacţiilor şi ale altor eveni mente care sunt înregistrate în contabilitate în perioadele în care tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit şi sunt raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. trebuie aplicate în mod unitar de la un exerciţiu financiar la altul. Principiul permanenţei metodelor Metodele de evaluare şi politicile contabile. Principiul continuităţii activităţii Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea.

taxele notariale. taxele de import şi alte taxe.pentru bunurile produse în entitate. în cadrul unei pieţe unde preţu l este determinat obiectiv. 7. stabilită în urma evaluării . de bunăvoie şi aflate în cunoştiinţă de cauză. d) Valoarea justă reprezintă suma la care un bun poate fi schimbat între părţi. având în vedere şi prevederile Legii nr. comisioanele. b) la cost de producţie . Principiul necompensării Compensările între active şi datorii sau între venituri şi cheltuieli sunt interzise. precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei. c) Valoarea de aport este stabilită de către experţi autorizaţi. cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile. iar expertiza se ataşează documentaţiei de înregistrare la Registrul Comerţului. bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în 8 . c) la valoarea de aport. 31/1990 privind societăţile comerciale. care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziţie .pentru bunurile procurate cu titlu oneros. chiar şi atunci când acesta este externalizat. şi anume: materiale directe.pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere Bilanţul de deschidere al unui exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. b) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor . energie consumată în scopuri tehnologice. cheltuielile de transport. În costul de achiziţie se includ. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora . de asemenea.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat 6. bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. Evaluarea la data ieşirii din patrimoniu La data ieşirii din entitate sau la darea în consum. a) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie. manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizi ţiei bunurilor. în principiu reprezintă valoarea de piaţă. d) la valoarea justă . Cum se evaluează elementele patrimoniale la data intrării în entitate? La data intrării în entitate.pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate pl us la inventariere. costul proiectării produselor.

mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Actualele reglementări privind efectuarea inventarului sunt adoptate prin O.F.M. actualele reglementări simplificate stabilesc că înregistrarea în contabilitate a reevaluării se face conform secţiunii 8. nr. se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere. 9 . valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 3.F.P. La scoaterea din evidenţă a activelor. prin constituirea unei a justări pentru depreciere. Ca şi simbolistică. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. din O . Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabi lă. nr. Reguli de evaluare a elementelor patrimoniale Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost. se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora. nr. sau la valoarea reevaluată.861/2009 privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.2. Evaluarea la inventar şi prezentarea în bilanţ Pentru întocmirea situaţiilor financiare simplificate. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar. iar la majoritatea conturilor. contul ce preia funcţionalitatea celorlalte conturi începe cu aceeaşi cifră ca şi clasa la care se referă conţinutul contului. corectarea erorilor contabile aferente exerciţiului curent .M. Din punctul de vedere al reevaluării.P.P. mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere. Evaluarea la data bilanţului a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţă la data constatării lipsei acestora.5. noul plan de conturi are un număr redus de simboluri şi grupează într-un singur cont mai multe conturi din planul de conturi conform O.055/2009 privind contabilitatea. Cum se corectează eventualele erori contabile? Spre deosebire de reglementările aplicabile societăţilor mijlocii şi ma ri.M. Data înregistrarii în contabilitate a corecţiilor contabile este data constatării lor. 3. corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor anterioare se realizează pe seama contului de profit şi pierdere. se va proceda la inventarierea patrimoniului. Transpunerea actualului sistem de conturi în conturile simplificate În principal. terminaţia este în „0”.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat contabilitate. De asemenea.055/2009.F. 2. Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată.

602 „Cheltuieli cu materiale consumabile” şi 603 „Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor d e inventar” sunt transpuse în cont nou 600 „Cheltuieli cu materii prime. 10 . 212 „Construcţii” sunt transpuse în contul nou 210 „Imobilizări corporale”. Conturile vechi 301 „Materii prime” şi 302 „Materii consumabile” sunt transpuse în contul nou 300 „Stocuri de materii prime şi materiale”. materiale şi ambalaje”. Conturile vechi 601 „Cheltuieli cu materii prime”. Conturile vechi 401 „Furnizori” şi 404 „Furnizori de imobilizări” sunt transpuse în contul nou 400 „Furnizori”. Conturile vechi 501 „Acţiuni” şi 505 „Obligaţiuni” sunt transpuse în contul 500 „Investiţii pe termen scurt”.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat Exemple de transpunere: Conturile vechi 211 „Terenuri”. Conturile vechi 4111 “Clienţi” şi 419 “Clienţi creditori” sunt transpuse în contul nou 410 ” Clienţi”. Conturile vechi 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” şi 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” sunt transpuse în contul 700 „Venituri din vânzarea produselor”.

Imobilizări corporale în curs de aprovizionare (A) 23. Imobilizări necorporale (A) 21. Capital (P) 106. Provizioane (P) 16.CONTURI DE IMOBILIZĂRI 20. Rezultatul reportat (A/P) 12. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P) 296. Profit sau pierdere (A/P) 129. Imobilizări financiare (A) 269. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P) CLASA 2 . REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 121.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat Planul de conturi simplificat CLASA 1 . Amortizări privind imobilizările necorporale (P) 281.CONTURI DE CAPITALURI 10. Împrumuturi şi datorii asimilate (P) 168. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE 220. IMOBILIZĂRI CORPORALE 210. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 160. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 230. PROVIZIOANE 151. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. REZULTATUL REPORTAT 117. Imobilizări corporale (A) 22. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (P) 293. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P) 28. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 260. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 200. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P) 11 . Repartizarea profitului (A) 15. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) 291. CAPITAL ŞI REZERVE 101. Amortizări privind imobilizările corporale (P) 29. Rezerve (P) 11. Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări (A) 26.

debitori (A) 41.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat CLASA 3 . Diferenţe de preţ la produse (A/P) 35. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 410. Avansuri acordate personalului (A) 427. Mărfuri (A) 378. Asigurări sociale (P) 12 . ASIGURĂRI SOCIALE. PRODUSE 340. Personal şi conturi asimilate (P) 425. Produse (A) 348. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P) 38. Ajustări pentru deprecierea stocu rilor şi producţiei în curs de execuţie (P) CLASA 4 . PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 431. Producţie în curs de execuţie (A) 34. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 390. Furnizori . Stocuri de materii prime şi materiale (A) 308. ANIMALE 361. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P) 37. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE 320. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 330. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 300. AMBALAJE 381. Clienţi . Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P) 39. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 428. Animale şi păsări (A) 368. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 400. STOCURI AFLATE LA TERŢI 350.CONTURI DE TERŢI 40. MĂRFURI 371. Stocuri aflate la terţi (A) 36. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (A/P) 43. Ambalaje (A) 388. Clienţi şi conturi asimilate (A) 419.creditori (P) 42.CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 30. Furnizori şi conturi asimilate (P) 409. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 420. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P) 32. Stocuri în curs de aprovizionare (A) 33.

INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 500. Valori de încasat (A) 512. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII 480. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI 455. Fonduri speciale . Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Debitori diverşi (A) 462. BUGETUL STATULUI. Impozitul pe profit/venit (P) 442. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREA NŢELOR 490.taxe şi vărsăminte asimilate (P) 448. TVA de recuperat (A) 4426. Decontări în cadrul unităţii (A/P) 49. TVA deductibilă (A) 4427. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461. Subvenţii pentru investiţii (P) 48. Dividende de plată (P) 458. Decontări din operaţii în participaţie (A/P) 46.CONTURI DE TREZORERIE 50. Creditori diverşi (P) 47.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat 437. CONTURI DE SUBVENŢII. Subvenţii (A) 446. CONTURI LA BĂNCI 511. Alte impozite. Venituri înregistrate în avans (P) 473. TVA de plată (P) 4424. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Alte datorii şi creanţe sociale (A/P) 44. TVA colectată (P) 4428. Investiţii pe termen scurt (A) 509. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) 475. TVA neexigibilă (A/P) 444. Conturi curente la bănci (A) 518. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P) 456. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (A/P) 45. taxe şi vărsăminte as imilate (P) 447. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P) 51. FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 441. REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471. Taxa pe valoarea adăugată 4423. Dobânzi (A/P) 13 . Ajutor de şomaj (P) 438. Ajustări pentru deprecierea creanţelor (P) CLASA 5 . Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capita lul (A/P) 457.

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 620. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 650. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 610. CHELTUIELI FINANCIARE 665. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 645. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 600. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (P) CLASA 6 . VIRAMENTE INTERNE 581. Cheltuieli de exploatare privind amortizările. Alte cheltuieli de exploatare 66. Credite bancare pe termen scurt (P) 53. Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate 64. Casa (A) 532. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641.CONTURI DE CHELTUIELI 60. Cheltuieli privind dobânzile 668. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 62. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 666. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 590. materiale şi ambalaje 605.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat 519. Avansuri de trezorerie*1 (A) *1În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri. Cheltuieli privind mărfurile 609. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 68. provizioanele şi ajustările pentru 14 . ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE 542. Cheltuieli privind animalele şi păsările 607. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. TAXE ŞI VĂRSĂ MINTE ASIMILATE 635. Reduceri comerciale primite 61. PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli privind asigurările şi protecţi a socială 65. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 63. Alte valori (A) 54. Cheltuieli cu salariile personalului 642. CASA 531. 58. Viramente interne (A/P) 59. Cheltuieli privind energia şi apa 606. Cheltuieli cu materii prime.

VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 710. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apa r în elementele de mai sus2 2Se utilizează conform reglementărilor legale. în planul de conturi adoptat de O . CLASA 7 . VENITURI FINANCIARE 765.P. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 69. Venituri din producţia de imobil izări necorporale 722.Reglementări contabile Sistemul contabil simplificat depreciere 686. 3. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 741. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 78. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Venituri din diferenţe de curs valutar 766. nr. conform prevederilor din actualele reglementări. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 786. Venituri din activităţi diverse 709. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare NOTĂ Conturile extrabilanţiere din clasa 8 se vor regă si.CONTURI DE VENITURI 70. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 750. Venituri din subvenţii de exploatare 75.M. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE 691. Reduceri comerciale acordate 71. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SA U PIERDERE DE VALOARE 781. 15 . Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Alte venituri financiare 77. Venituri din dobânzi 768. Venituri aferente costului producţiei 72. Alte venituri din exploatare 76. Venituri din producţia de imobilizări corporale 74. Venituri din vânzarea produselor 704. Venituri din servicii prestate 707.055/2009.F. CIFRA DE AFACERI NETĂ 700. Venituri din vânzarea mărfurilor 708.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful