cachnhovaapdungincoterms2000

www.vn8x.

com

CÁCH NH

VÀ ÁP D NG INCOTERMS 2000

Incoterms - T p h p c a các t p quán trong mua bán hàng hóa qu c t . Các t p quán này ph i là nh ng thói quen thương m i ñư c hình thành lâu ñ i và ñư c áp d ng liên t c. Nó ph i có n i dung c th , rõ ràng và ph i ñư c ña s các ch th trong thương m i hi u bi t và ch p nh n. ði t lu n ñi m ñó d n ñ n vi c nó không m c nhiên phát sinh hi u l c trong m i ho t ñ ng thương m i qu c t . V y khi nào nó phát sinh hi u l c và m c ñ hi u l c ra sao? Incoterms ch có giá tr pháp lý b t bu c các bên khi trong h p ñ ng h th a thu n d n chi u ñ n vi c ñ oc ñi u ch nh b i Incoterms (ði m 2, Incoterms 2000 ). Dù quy d nh như v y nhưng m c ñ hi u l c c a Incoterms cũng có h n ch như trong trư ng h p m t s ñi u kho n c a Incoterms có th không phù h p v i m t vài thói quen giao d ch trong m t s ngành ngh ho c t p quán m t khu v c nào ñó mà trong h p ñ ng các bên lai th a thu n áp d ng theo thói quen trư c ñó ho c các t p quán ñ a phương .... thì lúc này nh ng th a thu n c a các bên có th có giá tr pháp lý cao hơn s gi i thích t Incoterms. Sau ñây chúng ta cùng xem xét n i dung c a Incoterms 2000 - văn b n ñang ñư c áp d ng v i các qui ñ nh v ñi u ki n thương m i qu c t ñư c coi là "Ti ng nói chung c a các thương nhân." Incoterms 2000, chia các ñi u ki n thương m i thành 4 nhóm, hi u và phân bi t gi a các nhóm này, và quan tr ng là nh ñ mà áp d ng không ph i là ñi u d dàng. Th nh t có 4 nhóm, nh câu "Em F i C ði" - 4 t ñ u c a câu chính là 4 ñi u ki n thương m i trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây gi ta ñi c th vào t ng nhóm : 1. Nhóm E-EXW-Ex Works Gi tôi có m t món hàng, tôi mu n bán và tôi không ch u b t c trách nhi m gì v lô hàng ñó, t xin gi y phép xu t kh u ñ n thuê phương ti n v n chuy n, thuê tàu… nghĩa là r t lư i và không có chút trách nhi m gì v th t c thì ñó là ñi u ki n nhóm E .V y nhé, khi nào mình mu n bán hàng và ch ng mu n làm th t c gì hãy nh ñ n nhóm E 2. Nhóm F Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA, FAS. V y bí quy t ñ nh khi c n ñ n nhóm F là th nào? Hãy nh F là free nghĩa là không có trách nhi m, v y không có trách nhi m v i gì, không có trách nhi m v i vi c v n chuy n t c ng b c hàng ñ n c ng d hàng. ðó là nét cơ b n c a nhóm F. V y ñâu là cơ s ñ phân bi t,chia ra 3 nhóm FCA, FAS, FOB. Xin tr l i, cơ s chính là trách nhi m v n chuy n hàng t cơ s c a ngư i bán lên tàu: 2.1. FCA Ch b c hàng lên phương tiên v n t i ngư i mua g i ñ n nh n hàng n u v trí ñó n m trong cơ s c a ngư i bán. Sau khi b c hàng lên phương ti n v n t i là tôi h t trách nhi m. L y ví d , tôi bán 2 container v ñèn chi u sáng theo ñi u ki n FCA sang M , cơ s s n xu t c a tôi qu n Tân Bình. N u tôi giao hàng cơ s qu n Tân Bình, thì tôi ph i thuê xe nâng ñ chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n. L y trư ng h p, v n bán theo ñi u ki n FCA, nhưng giao hàng kho trung chuy n Tân C ng ch ng h n, lúc này vi c v n chuy n hàng lên xe container chuyên d ng do ngư i mua g i ñ n, ngư i mua ph i t lo l y. Nghe có v không công b ng, th c ra thì ngư i bán ñã ph i v n 1

ñ n vi c chuyên ch và b c hàng. là nói ñ n thêm chi phí ngư i bán s lo thêm t vi c thuê tàu. nghĩa là ch u trách nhi m c u hàng lên tàu. ði u này có l i cho nh ng nhà xu t kh u.3 FOB ñi u ki n FAS trách nhi m ta là giao hàng ñ n m n tàu. nghĩa là không giao hàng t i cơ s s n xu t hay ñi m trung chuy n như trên mà ngư i bán ph i thuê phương ti n v n chuy n ñ ñưa hàng x p d c m n tàu.Free Carrier . Như v y trong ñi u ki n nhóm F . cao hơn nhóm FCA. hãy nh ñ n trách nhi m c a chúng ta là ph i giao hàng lên ñ n tàu. V y là t nhóm E. Khi nghĩ ñ n vi c thuê tàu và chuyên ch t c ng ñi ñ n c ng ñ n hãy nh ñ n nhóm C.vn8x.www. cũng như b o hi m cho các r i ro trong quá trình chuyên ch . th còn n u khi b c hàng t m n tàu lên tàu. Nhóm C Như v y. có v trí t p k t hàng t t. T Free on board nói lên ñi u ñó – Mi n trách nhi m khi ñã giao hàng lên tàu. nói ñ n nhóm C.Mi n trách nhi m v n chuy n. Ch u chi phí làm th t c xu t kh u. bán hàng nhi u. 2. n p thu và l phí xu t kh u. chính là ý nghĩa ñã phân tích trên 2. t c là có ñ c p ñ n trách nhi m chuyên ch . ch ng may hàng b v thì sao. Và nh ng tính ch t này cũng là cơ s ñ phân bi t các ñi u ki n trong nhóm C 2 . V y nh ñ n FOB. còn ngư i mua mu n làm sao thì làm. trách nhi m có nâng lên m t tí. ð n nhóm F. V y cao hơn n a là gì? ðó là ñ m nh n luôn vi c chuyên ch ñ n c ng d hàng cho ngư i mua. tôi ch giao hàng thôi.Nh ñ n FCA hãy nh t CCarrier . ai ch u trách nhi m? Ai tr chi phí b c hàng này? Tr l i câu h i trên chính là ñi u ki n FOB. Trách nhi m chuyên ch tăng d n: FCA--------->>>FAS--------->>> FOB 2. Ch c ch n t g i nh ñ n nhóm C là t cost t cư c phí 3. ð nh ñ c tính này hãy nh t Free Alongside – Mi n trách nhi m ñ n khi ñã x p d c m n tàu. trách nhi m ngư i bán.2 FAS Nhóm này.com chuy n hàng ñ n t n kho trung chuy n r i còn gì. hãy nh : 1. Làm th nào nh ñư c tính ch t cơ b n c a nhóm FCA? .

vn8x.www.com 3.1 CFR ðơn gi n là ngư i bán ph i ch u thêm chi phí chuyên ch ñ n c ng d hàng. còn chi phí d hàng do ngư i mua ch u n u có th a thu n. Giá CFR = Giá FOB + F (Cư c phí v n chuy n) 3 .

Trách nhi m ngư i bán tăng d n CFR ------->>> CIF------->>> CPT------->>> CIP CIF.4 CIP CIP = CFR + (I+F) (Cư c phí v n chuy n và b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) = CPT+I (Cư c phí b o hi m t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh) Như v y trong nhóm C. do v y phát sinh thêm ñi u ki n CPT. và c v n t i ña phương th c Ta th y 3 nhóm trên là tương ñ i ñ nhưng t i sao l i có thêm nhóm D? Câu tr l i là có nh ng yêu c u mà ñi u ki n giao hàng. ch ng may hàng hóa b h ng thì sao? Rõ ràng là c n ph i mua b o hi m cho hàng. ñư ng b .vn8x.CIP 3. Như v y CIF gi ng CFR ngòai vi c ngư i bán ph i mua b o hi m.2 CIF Quá trình chuyên ch t c ng bán ñ n c ng mua là do ngư i bán ch u r i nhưng n u d c ñư ng ñi. Bí quy t ñ nh nhóm CIF v i các nhóm khác là t I-Insurance-B o hi m Giá CIF=Giá FOB + F(cư c v n chuy n) +(CIF x R)= (FOB+F)/(1-R) Có nh ng doanh nghi p mua hàng. ñư ng hàng không.com 3. CFR ch áp d ng phương ti n v n t i th y CPT. ngoài ra còn thêm cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh 3. n p thu và l phí nh p kh u thu c ngư i mua.3 CPT CPT= CFR + F (Cư c phí v n chuy n t c ng d hàng ñ n v trí nh n hàng do ngư i bán ch ñ nh). CIP áp d ng ñư ng s t. ho c ph i áp d ng các ñi u ki n trên nhưng kèm theo là các ñi u kho n b sung. mu n ta chuy n công ty hay ñ a ñi m h ch ñ nh n m sâu trong n i ñ a. gi ng h t CFR. có các lưu ý sau : • • • • Trách nhi m làm th t c nh p kh u. nó không n m trong b t kỳ ñi u ki n nào trong các nhóm trên.www. Thư ng thì mua b o hi m m c t i thi u theo FPA hay ICC(C) -110% giá tr hàng hóa giao d ch. m c dù ta ñã chuy n hàng ñ n c ng nhưng h chưa th a mãn. 4 . làm sang. ð c ñi m n i b t c a CPT là ch ñó.

V y ta ki m tra xem. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y FOB: Không ñư c. ñi u ki n Trung Qu c yêu c u là giao hàng cho Trung Qu c trên các xe t i t i biên gi i . trong các nhóm E. FAS: Không ñư c. áp d ng ñư c ñi u kho n nào. nhưng CPT là ngư i bán thuê phương tiên v n t i chuy n hàng ñ n kho cho ngư i mua t c ng d hàng nhưng ñây phía Trung Qu c ch yêu c u giao hàng ngay t i biên gi i. n u theo E thì cty Vi t Nam ch giao hàng Phú Th thôi.F. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y l y Nhóm C: • • • CFR: Không ñư c. phía Trung Qu c s lo. mà v i thì thu gom Phú Th . b i phìa Trung Qu c không ñ ng ý thuê ô tô vào t n PHÚ Th v i. không c n chuyên ch ñi ñâu c . còn vi c b c d hàng t xe t i xu ng t i ñi m giao hàng. vi c d hàng và chuy n ñ n kho h s lo CIP: Cũng tương t như CPT không áp d ng ñư c.vn8x.C mà ta ñã h c không nhé : Nhóm E: Ch c ch n là không r i. Nhóm F: • • • FCA: Không ñư c. ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y CIF: Không ñư c. yêu c u giao hàng t i c a kh u L ng Sơn. vi c chuyên ch . ñi u ki n này ch áp d ng v i phương ti n v n t i th y CPT: Nghe có v ñư c.com L y ví d : Ví d 1: Công ty Vi t Nam Phú Th bán v i s y ép khô cho Trung Qu c qua c a kh u L ng Sơn.www. • 5 . thuê xe ñ n ñi m quy ñ nh trên biên gi i là do cty Vi t Nam ñ m nh n.

V y. V y trong h p ñ ng ng ai thương ph i ghi th nào. Incoterms 2000 2. …… 3. Còn trong trư ng h p này. ……. Trong tru ng h p này. ……… Như v y là ñi u kho n chính 1 và ñi u kh an khác mâu thu n l n nhau. anh Vi t Nam ch c n ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan là ñư c. phía Nh t yêu c u giao t i c ng Kobe cho h .com Ví d 2: M t công ty Vi t Nam xu t hàng th y s n là tôm ñông l nh sang cho Nh t. 6 . nguyên t c h p ñ ng là các ñi u kho n không ñư c ph ñ nh l n nhau. Các ñi u kho n khác: 1.vn8x. Phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an tòan 2. Gi ñ nh: 1. nhưng V i CFR . còn vi c b c hàng xu ng h s t lo. rõ ràng là có th áp d ng ñi u ki n CFR .www. ngư i bán ph i ñ m b o cho hàng an toàn sau khi qua lan can tàu t i c ng ñ n. n u mu n áp d ng CFR. ph i ký thêm th a thu n là phía Vi t Nam ch ch u ñưa hàng an toàn ñ n c ng và ñ m b o hàng n m trên tàu an toàn là ñư c. doanh nhi p Nh t s t lo. Tham chi u ñi u ki n CFR. phía Vi t Nam ch c n ñưa các con tàu ch hàng ñ n c ng Kobe an toàn là ñư c.

www.com Qua 2 ví d trên. 7 .vn8x. còn vi c d hàng phía mua s lo. Trong buôn bán m u d ch ñư ng bi n. DAF Bí quy t là ch F-Frontier. ta th y s c n thi t có nhóm D 4. ñi u kh an này thư ng ñư c áp d ng. Nhóm D 1. nghĩa là giao hàng t i biên gi i.

và trong th i gian hàng v . DDU Ch u trách nhi m ñưa hàng t i ñi m ñích quy ñ nh. ng ai tr ngư i bán ph i ch u luôn r i ro khi ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u. ch ng may hàng b rơi xu ng.vn8x. ñ v … thì v i CFR. vi c d hàng phía mua s lo. ngư i bán không còn ch u trách nhi m. và công ty Vi t Nam do không có kinh nghi m t ch c v n chuy n m t hàng nguy hi m này. N u lô hàng thu c tr sâu này n m trong danh m c hàng ñư c nh p kh u và ñư c nhi u doanh nghi p nh p trư c ñó. Nhưng n u lô hàng này. gi s cty Vi t Nam nh p kh u lô hàng thu c tr sâu th c v t t M . Th c s thì DDU r t gi ng CFR và gi ng CPT. ngư i 8 . So v i DES thì: DEQ = DES +Chi phí d hàng + r i ro trong quá trình d hàng Và ch EQ – Ex Quay – t i c u c ng. cty bi t ch c vi c làm th t c ñơn gi n.DDP Gi ng h t DDU. trông r t gi ng v i DDU nhưng v i DDU ngư i bán chưa làm th t c thông quan nh p kh u và chưa d hàng kh i phương ti n v n chuy n ñ n và n u ngư i mua g p r i ro khi làm các th t c thông quan nh p kh u thì ngư i mua s ch u m i phí t n và r i ro phát sinh 5. nhưng tình hình kinh doanh khi n cty mu n nh p g p v . DES: Nh ñ n ch ES :Ex Ships 3. cty s ch y lo th t c h i quan. DES Giao hàng an tòan trên tàu t i c ng d hàng. V n ñ khác bi t ñây là chuy n r i ro: CFR ñ a ñi m chuy n r i ro là lan can tàu. Còn v i DEQ thì ngư i bán ph i ch u trách nhi m cho ñ n khi hàng ñã ñ t an tòan lên c u c ng. Rõ ràng ñ a ñi m chuy n r i ro so v i FOB. CIF không ph i là lan can tàu t i c ng ñ n mà chính là boong tàu. ð n ñây ta th y v n ñ th t ra cũng r t rõ. nên yêu c u nhà xu t kh u ph i v n chuy n ñ n cơ s c a công ty ð ng Nai. G a s thu xu t kh u tăng lên.com 2. ch u chi phí d hàng. và c DEQ tuy v y V N CÓ NH NG S KHÁC BI T : CFR: Áp d ng cho ñư ng bi n DEQ: Thì m i phương ti n nhưng ch giao hàng t i c u c ng CPT: Thì áp d ng v i m i phương ti n và v n chuy n ñ n ñích luôn. T t nhiên. trư c kia chưa bao gi nh p. nghĩa là sau khi c n c u ñã quay qua lan can tàu. ngư i mua s ch u.www. Trong tru ng h p này cty s ký CPT. V y nó khác gì v i CFR ñâu? Cũng yêu c u chuy n hàng ñ n c ng ñích. hàng ph i ñ t an tòan t i c u c ng quy ñ nh. CFR. nói lên ý nghĩa này 4. DEQ V i DEQ.

doanh nghi p VN s ch u r i ro ñó. n u có r i ro h s ch u thì cty Vi t Nam s ký h p ñ ng theo ñi u ki n DDP. l không nh p ñư c thì s ra sao. n u không lo ñư c th t c h i quan. Còn n u cty Vi t Nam v n mu n nh p lô hàng nhưng l i e ng i v vi c không làm ñư c th t c h i quan và không mu n gánh r i ro nay.www.com bán s ch u r i ro. v n t i b ng ñư ng th y thư ng áp d ng DEQ hay DES tùy giao c u c ng hay trên boang cho DDU và DDP. T t nhiên. Tham kh o: Saga 9 . Trong khi nhà xu t kh u M l i có quan h v i cty khác Vi t Nam có th m nh và quan h t t ñ làm gi y t nh p kh u và h ch c ch n s lo ñư c th t c.vn8x. Trong th c t . Trư ng h p này làm th t c DDU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful