ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

39. Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40. Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….348 41. Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42. Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………...350 43. Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………...351 44. Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45. Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........................353 46. Texte pentru dictări…………………………………………………….......................354 47. Fişe de completat şi de colorat………………………………………..........................380 48. Fişe de lucru matematică………………………….…………………..........................408 49. Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….......................409 50. Test grilă limba română………………………..……………………….......................411 51. Simulare concursuri şcolare matematică……………………………...........................413 52. Fişă de evaluare sumativă matematică………………..………………........................415 53. Fişă de evaluare iniţială - cunoaşterea mediului……………………...........................416 53. Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului…………………………….........................417 54. Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………..........................418 55. Fişe de lucru - cunoaşterea mediului……………………………….............................419 56, Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…..................423 57. Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare..423 58. Situaţia rezultatelor şcolare, pe discipline.....................................................................424 59. Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare......................................................................425 60. Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar....................................................426 61. Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.................................................................427 62. Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară................428 63. Situaţia elevilor problemă.............................................................................................428 64. CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..................................................429 65. CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:...................................................430  Date generale despre colectivul clasei................................................................431  Catalog de evaluare şi notare..............................................................................433  Situaţia manualelor şcolare.................................................................................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare.......436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.............................437  Fişa de caracterizare psihopedagogică................................................................438  Chestionar caracteriologic...................................................................................443  Fişa de observaţie asupra elevului.......................................................................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului......................448  Anexa la Programa şcolară..................................................................................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.................................451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare........................................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii............................453  Decalogul educatorului.......................................................................................454  Munca în echipă..................................................................................................455 66. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:................................................456  Norme de protecţia muncii..................................................................................457  Proces-verbal, pentru prevenirea accidentelor....................................................458  Consiliul clasei....................................................................................................460  Regulile clasei.....................................................................................................461  Din secretele succesului la învăţătură.................................................................462  Regulamentul de bună purtare............................................................................463 67. ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.............................................................................464 4

         

Comitetul de părinţi.............................................................................................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii........................................................................466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii...................................................................469 Chestionar pentru părinţi......................................................................................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor..................................................................473 Şcoala şi familia...................................................................................................475 Educaţia sanitară.................................................................................................477 Scrisoare informativă pentru părinţi.....................................................................479 Sfaturi pentru părinţi............................................................................................481 Modele de diplome pentru părinţi........................................................................485

68. CAPITOLUL V - FORMARE CONTINUĂ............................................................487 69. Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent........................................................488 70. Materiale metodice.......................................................................................................488 71. Lista articolelor publicate.............................................................................................489 72. CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE...............................490 73. Programul activităţilor extracurriculare.......................................................................491 74. Regulamentele unor concursuri şcolare.......................................................................495 75. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………........495 76. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…..496

77. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………...497 78. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79. Limba şi literatura română:………………………………………………………………...498  Programa………………………………………………………………………..498  Planificare calendaristică……………………………………………………….502 80. Matematică:…………………………………………………………………………………...508  Programa………………………………………………………………………..509  Planificare calendaristică……………………………………………………….511 81. METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului………………………………………………………….534  Mare sărbătoare, mare!.......................................................................................542 82. MODELE DE DIPLOME………………………………………………………….561 83. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568

5

Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare, cercetare, creativitate şi, nu în ultimul rând, de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu, dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. Totodată, ea oferă o multitudine de instrumente curriculare, fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor, a dificultăţilor, dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. Această lucrare poate fi folosită la clasa I, cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate, responsabilitate şi rigoare profesională, de satisfacţii, de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere.

Autoarea

6

Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă, credinţă în ceea ce face, entuziasm, dragoste pentru copii, devotament, indulgenţă împletită cu fermitate, echilibru intelectual, curiozitate, gustul observaţiei, simţ critic şi luciditate, nevoia de înnoire. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale, despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : - permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale ; - obligă la o muncă de calitate, de responsabilitate şi rigoare profesională; - dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa, creativitatea în completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă ; - oferă posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, dacă este ţinută la zi ; - permite evaluatorului (director, metodist, inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor, acordării calificativelor, a salariilor de merit etc. “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele:

· Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală

-

-

Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor); Programe şcolare; Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) ; Planificarea calendaristică ; Proiectele unităţilor de învăţare ; Proiecte didactice ; Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) ;
7

-

Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări ; Lista lecturii suplimentare.

-

-

-

Descriptori de performanţă; Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele, conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) ; Teste de evaluare (iniţiale, sumative, rezultate obţinute, concluzii, măsuri de ameliorare) ; Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, portofoliilor realizate de elevi) ; Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru; Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă, a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective, conţinuturi, modalităţi de realizare) ; Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe, asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, schimburilor de experienţă, inspecţii speciale) ; Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică ; Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului, a anului şcolar.

-

-

Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani); Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a ; Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară ; Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale, materiale prezentate) ; Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.) ; Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor, materiale prezentate, procese verbale, tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.) ; Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor ; Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare ; Regulamentul de ordine internă; Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor; Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări.

-

Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile, activităţile pe care învăţătorul le are în vedere, cu termene: întocmirea planificării, a proiectelor unităţilor de învăţare, participări cu referate,
8

-

-

informări, lecţii la consiliile profesorale, comisii metodice, cercuri pedagogice, schimburi de experienţă, sesiuni de referate metodico – ştiinţifice, activităţi extracurriculare, cursuri de formare, lectorate cu părinţii). Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite, la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Diferite materiale metodice primite de la M.E.C.T., I.S.J., preluate din literatura de specialitate, de la alţi colegi, elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). Lista articolelor publicate în reviste de specialitate, a lucrărilor publicate.

-

Programul activităţilor extracurriculare; Regulamentele unor concursuri şcolare; Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri; Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri.

-

Fişa postului; Contractul individual de muncă

Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente), astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie, să poată fi introduse altele. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută, verificată de evaluatori, ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002)

9

CAPITOLUL I

 Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare

10

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil:

Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice

Înţelegere Ascultare Citire

Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie

Scriere Exprimare scrisă

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe

12

13

14

Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A. Activităţi normate în statul de funcţiuni I. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă; b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master, doctorat, postuniversitară, postliceală); c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică; d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;  Stabilirea activităţilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă, gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora;  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare;  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional;  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale; e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase, pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe, astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite;  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei;  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale;  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social;  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor;  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate;  menţinerea motivaţiei elevului;  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie;  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice;  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie; 15

  

 

acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor;  ascultarea activă şi atentă a elevilor;  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare;  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române;  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii;  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie;  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor; Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. Informarea corectă şi obiectivă, periodică a familiei; 2. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului, modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa, modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. Îndrumare şi consiliere elevi; Relaţia cu părinţii elevilor.

II. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă; b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master, doctorat, postuniversitară, postliceală); c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ; d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică;  Bibliografie;  Subiecte;  Corectură;  Contestaţii;  Organizare examene;  Supraveghere probe scrise; e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic; f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă, şi oferta de feedback constructive; g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor, şi pentru ameliorarea demersului didactic; 2. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători; h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional.
III. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului

a) Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar; b) Organizarea de schimburi de experienţă; c) Elaborarea de manuale, culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice; d) Participarea la programe internaţionale. 16

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20

ŞCOALA CU CLS.

FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________
NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C.A.

PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C.A.

1.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi). evaluării iniţiale a elevilor. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor. -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21

3p

1p

1p

3p

-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare.

necesare(cunoştinţe, deprinderi, atitudini)

2p

-Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare.

-Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active.

1p

3p

2p

1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare.

3p

3p

-Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi

1p

22

locale. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale..

1p

-Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.

-Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES, elevi rromi, elevi cu situaţia materială precară), elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p

Total 2.Realizarea curriculum-ului 30 puncte

-Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a

-În cel puţin 50% dintre

2,5p

23

Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S

educabilului, individual sau în grup) în activităţile de învăţare

activităţile de învăţare se utilizează metode active, care presupun activitatea independentă a elevului, individual sau în grup. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului. 2,5p

3p

-Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor

-Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .

1,5p

1,5p

3p 2p

-Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice

-Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar

1p

24

existente în unitatea de învăţământ

-Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă

3p

2p

-Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor

-Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline

1p

3p

2p

-Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor în privinţa progresului

-Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată

1p

3p

25

şcolar realizat

la 3 luni

3p

2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. şolare a educabililor

1p

2p 1p

-Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice. -Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice, cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale, nr. mare de elevi absenţi, dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES).

0,5p

-Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate

0,5p

26

-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale.

3p 2p

-Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii, al clasei, al elevilor cu CES, elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate.

1p

1p 1p

-Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz.

1p 1p

27

-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.

-Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei, elevilor cu CES.

1p 1p

-Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ

-Respectarea tuturor drepturilor copilului, inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor

2p 2p

-Acordarea unui respect egal fiecărui elev, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute.

-Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului

28

-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p

-Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr. minim necesar pe semestru

3p

2p

3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. 2p

-Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare

1p

29

-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor.

4p peste 70% din răspunsuri pozitive - 4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p

-Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ

-Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare, deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor, relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare.

2p

2p

-Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare

- Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

3p

tuturor notelor3p parţial – 1p

30

preuniversitar. -Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor.

-Promovarea autoevaluării educabililor Total 4.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie

-Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare pe semestru, din care una în parteneriat. 20p 4p 1pXactivit. extracurric.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o

31

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale

0,5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii, celelalte cadre didactice, cu elevii, cu părinţii, cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. -Completarea corectă a situaţiilor solicitate, a documentelor şcolare.

0,5p

1p

1p

-Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii)

-Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul), întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC, punctualitate la ore

2p

1pXactivit.

Realizarea/participarea la programe/activităţi

1pXactivit.

35

de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.

Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase - Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii.

1p

1pXactivit.

1p

Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.

-Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene.

0,5p

0,5p

1p 1pXactivit. -Respectarea sistemelor şi a

-Prelucrarea pentru elevi

36

procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.

a normelor de securitate a muncii şi PSI. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri.

-Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. Total TOTAL GENERAL

-Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

10p 100p

37

Curriculum

Structura anului şcolar; Calendar şcolar 2010-2011; Schema orară; Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor); Programe şcolare; Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) ; Planificarea calendaristică ; Proiectele unităţilor de învăţare ; Proiecte didactice ; Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) ; Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin sponsorizări ; Lista lecturii suplimentare.

38

SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 - 21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 - 7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) - 4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) - 28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) - 15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) - 17 iunie 2011(vineri) 24 mai- zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172

39

SEM I : 17 săpt. (84 zile - Miercuri-1 dec.) Luna Săpt. L M M J V S D
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

1 13 14 15 16 17 18 19

2 20 21 22 23 24 25 26

3 27 28 29 30 1 2 3

4 4 5 6 7 8 9 10

5 11 12 13 14 15 16 17

6 18 19 20 21 22 23 24

7 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 8 9 10 11 12 13 14

9 15 16 17 18 19 20 21

10 22 23 24 25 26 27 28

11 29 30 1 2 3 4 5

12 6 7 8 9 10 11 12

13 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

31

SEM AL II-LEA :18 săpt.( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt. L M M J V S D
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă

21 1 2 3 4 5 6

22 7 8 9 10 11 12 13

23 14 15 16 17 18 19 20

24 21 22 23 24 25 26 27

25 28 29 30 31 1 2 3

26 4 5 6 7 8 9 10

27 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

28 25 26 27 28 29 30 1

29 2 3 4 5 6 7 8

30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172

34 6 7 8 9 10 11 12

35 13 14 15 16 17 18 19

40

Aria curriculară/ Disciplina I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit.română II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. OM ŞI SOCIETATE Religie IV. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. Total ore în trunchi comun VIII. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. minim ore pe săptămână Nr. maxim ore pe săptămână

Plan cadru
CN

Număr ore alocate
CNA CE CES

Total ore 2 8 4 1 1 1 1

7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1

7 3 1 1 1 1

1 1 -

-

2 1 17 -

1 -

1-3 1- 3 1 18 20 1 20

41

Marţi

Miercuri Luni

Joi

Vineri

42

MANUALE ŞCOLARE:
Nr.crt .

Disciplina
Limba şi literatura română

Manual
Abecedar

Editura

Locul şi anul

Autori

1.

2.

Matematică

Matematică Cunoaşterea

3. 4.

Cunoaşterea mediului Religie

mediului Religie

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ...................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43

UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, antologii:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele numerice/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44

 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic, tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent, extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă, cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, postere/afişe jubiliare ş.a.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC, dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive ş.a.m.d.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...

45

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8

MANUALUL UTILIZAT:

Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 Autori : C. Mihăilescu, T. Piţilă

Distribuirea orelor pe semestre Nr.crt. 1. 2. 3. SEMESTRUL Sem. I NR.ORE

Sem. al II-lea TOTAL

46

INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar, al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi, nu în ultimul rând, al evaluării. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru, în special la clasa I, şi a realizării individualizării demersului didactic, astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică, dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor, dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. Toate acestea determină, în mod firesc, anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic, fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. Semnalăm, în cele ce urmează, câteva aspecte ale acestor schimbări. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. De asemenea, practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup, de cooperare, mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu, producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare, să aibă un sens pentru copil, altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. Acestea au un statut orientativ, Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi, respectiv, scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar, deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. (De asemenea, copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a, datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare, de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare.

47

CLASA I I. OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.1. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi; exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă, desen etc.); exerciţii de mimă, de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale; exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior; exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor; jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii; exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie); exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri; exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie; jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt; exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se termine cu o silabă dată; exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt; jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată; exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învăţătorelev pe teme familiare copiilor; jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător activ; simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete; jocuri de grup cu teme date.
48

1.2. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1.4. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1.5. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a

1.3.

să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri, cu accent pe pronunţia corectă, clară; exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini, folosind cuvinte date, legate de o situaţie creată; exerciţii de reglare a tonului, volumului şi a vitezei vorbirii; exerciţii de dicţie; exerciţii de prezentare a unor obiecte, activităţi familiare copiilor; exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; povestirea unor întâmplări personale ale copiilor; recitări, dramatizări, repovestiri; exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată; exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat; exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.); jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate; rebusuri, integrame, anagrame; jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea, înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt; exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată; exerciţii de dicţie, frământări de limbă; formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet; exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe; exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător; exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut, prezentare etc.) dialoguri pe teme cunoscute; simulări ale unor situaţii de comunicare; jocuri de rol; activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări cunoscute.

2.1.

2.2.

să integreze cuvintele noi în enunţuri

-

2.3.

să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi

-

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a

49

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3.1. să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet); exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei, recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text, recunoaşterea unor modele repetitive etc.; exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare; exerciţii de citire selectivă; exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare, ecusoane, numele unor magazine etc.); exerciţii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare, anunţuri, invitaţii etc.); exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc; exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers); exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea; rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini; exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor; exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi; exerciţii de tipul adevărat/fals; exerciţii de citire selectivă; exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit; exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit; exerciţii de citire integrală a cuvintelor; exerciţii de citire a unor texte cunoscute; exerciţii de citire selectivă; exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii, de orientare în pagină, de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta, de sus în jos); dialoguri despre cărţi, personaje din texte cunoscute, despre biblioteci, librării etc.; memorări de versuri, dramatizări; exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular; exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii, adecvate vârstei.

-

-

3.2.

să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc

-

3.3.

să desprindă semnificaţia globală a unui text citit

3.4.

să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură

3.5.

-

-

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a

50

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere, silabe, cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice; exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris; exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare, care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu; exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor; exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor; exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat); exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte; exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor; exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie; exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale; exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare; exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date; exerciţii de folosire a punctului, semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă; exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text; exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii, a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative; dictări de cuvinte şi propoziţii; completarea de rebusuri; realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor; expunerea tuturor lucrărilor, caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale.

4.1.

4.2. să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte; -

-

4.3.

să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul, semnul întrebării, scrierea cu majusculă)

4.4.

să manifeste interes pentru exprimarea scrisă

-

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. Formarea capacităţii de citire/lectură
 Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, numerotarea paginii, direcţii de orientare în pagină.  Literele mici şi mari ale alfabetului. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale, în funcţie de metoda didactică abordată.. Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.  Citirea cuvintelor.
În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice; spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă. Se vor folosi numai cuvinte titlu..

 Citirea propoziţiilor.
Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 51

 Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie).  Citirea textelor.
Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proză sau în versuri, precum şi texte non-literare, de mică întindere, până la 75 de cuvinte, urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă; tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.

2.

Formarea capacităţii de comunicare
 Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre familie, despre mediul înconjurător etc.; participarea copiilor la activităţi de grup, inclusiv la cele de joc, în calitate de vorbitor şi de ascultător).
Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă, astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ, contribuind la structurarea unei comunicări corecte, eficiente şi nuanţate. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual.

Formularea mesajului oral (aplicativ, fără teoretizări; în activităţi de grup şi individuale).  Cuvântul – element de comunicare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor, în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare).  Propoziţia/enunţul - alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte, fiinţe, personaje din poveşti, aspecte ale vieţii cotidiene, fapte, întâmplări din viaţa personală etc.).  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;  identificarea unei persoane sau a unui obiect;  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri;  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei;  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte;  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri, jucării, filme de desene animate, filme pentru copii; despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată, despre mediul şcolar, despre regulile de circulaţie rutieră, despre regulile de igienă sanitară, despre ocrotirea mediului înconjurător etc.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii, care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii, puncte, bastonate, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe). Literele mari şi mici ale alfabetului. Scrierea cuvintelor. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv, fără cunoaşterea regulilor). Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative.  Scrierea de mână. Aşezarea corectă în pagină (data, alineatul în scrierea propoziţiilor, spaţiul dintre cuvinte).  Ortografia. Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.  Punctuaţia. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebării.
Pentru dictare se vor utiliza litere, silabe, cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) - max. 15 cuvinte. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.

Contexte de realizare  Copierea literelor, a cuvintelor, a propoziţiilor. Scrierea după dictare.
Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 52

2. Elemente de construcţie a comunicării
 Propoziţia. Cuvântul. Silaba.
Noţiunile nu vor fi definite, lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime, antonime, omonime, propoziţii enunţiative, exclamative, interogative, substantiv propriu etc.). În perioada preabecedară, accentul se va pune pe comunicarea orală, folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice, care nu vor conţine diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

 Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor.
Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane.

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a

53

Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr. de ore pe săptămână: 8 Nr. de ore pe an: 270 ore

SEMESTRUL I
Unităţi de învăţare 1. La început de drum!
Obiective de referinţă 1.1.; 1.5.; 2.1.; 2.3.

Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei, a acuităţii vizuale şi auditive, determinarea volumului vocabularului, completarea spaţiilor libere din propoziţie, integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut,etc.) Cartea - volum, coperte, foaie, pagini, numerotare, direcţii de orientare în pagină Dialogul - convorbirea dintre două sau mai multe persoane. Cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii, care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar, familie, mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii

Nr. ore

Perioada

2. Propoziţia. Cuvântul. Silaba

1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.1.

   

3. Sunetele limbii române

1.1.; 1.2.; 13.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.1. 1.1.; 1.2.; 13.; 1.4.; 1.5.;

  

 Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54

Unităţi de învăţare

Obiective de referinţă 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.1. 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.

Conţinuturi

Nr. ore

Perioada

4. Cuvântul element de comunicare

5. Propoziţia unitate a comunicării

1.3.; 1.4.; 2.1.; 2.2.; 2.3; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.

 Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A, M, U, N, I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală - identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E, R, O, C, Ă, L, T, S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare

SEMESTRUL II
Unităţi de învăţare 6. Punctuaţia propoziţiei
Ob. ref. 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.

Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P, V, D, Ş, Î, Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare

Nr. ore

Perioada

55

Unităţi de învăţare 7. Textul

Ob. ref. 1.3.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.

Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B, J, H, G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală - dialoguri despre programul zilnic al şcolarului, comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ, ţ, Z, z, f, F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge, gi, che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală - dialoguri despre personaje din poveşti, lumea copilăriei, etc.  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X, K, Q, W, Y  Alfabetul limbii române. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi, ghe, ghi  Comunicarea orală - dialoguri despre personaje din poveşti, lumea copilăriei, etc.  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii

Nr. ore

Perioada

8. Textul mijloc de comunicare

1.3.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.

9. Farmecul textului literar

1.1.; 2.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.

10. Am terminat clasa I

3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.7.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.

56

SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum!
NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar

Nr ore

Activităţi de învăţare
primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor ; prezentarea clasei ; vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor, prezentarea catalogului , prezenţa; aranjarea ghiozdanului în pupitru ; aşezarea în bănci în mod corespunzător ; utilizarea cuierului ; cântec de înviorare ; exerciţii de scriere şi desen. aşezarea in bănci , poziţia corectă în bancă sau la răspuns ; strigarea catalogului ; jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi, dialog ; cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale ; ghicitori; exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ; descrierea sălii de clasă , exerciţii de orientare în clasă; joc de recunoaştere a onomatopeelor ; probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj; elemente grafice: linii orizontale, linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris; jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz; cântec „Ora-i de plecat la şcoală”; exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ; elemente grafice: linii înclinate, frânte

Resurse
- Resurse materiale: manuale, foi desen, creioane colorate, carioci - Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” - Resurse materiale: fişe de lucru, ilustraţii, creioane colorate - Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine”

Evaluare
Data

Obs.

2

- observare sistematică

2.

“Rechizitele mele”

2

- observare sistematică

3.

“Ce ştiu!”

-

- Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine”

2

-activitate în clasă

57

4.

“Ce-am învăţat”

-

-

test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică; memorizare „Toamna”, de Demostene Botez; exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc, oval, semioval

5.

“Cine ştie, câştigă!”

- test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului - jocuri didactice - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii - elemente grafice: spirala, linii şerpuite, bucle

6.

“Spune mai departe!”

- probă pentru determinarea memoriei; - memorizare „Abecedarul”, de Marcela Peneş; - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ; - elemente grafice: bastonul, zala

7.

“Campionul”

- memorizare „Viţa şi codiţa”, de Marcela Peneş; - frământări de limbă; - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ;

- Resurse materiale: fişe de lucru, ilustraţii, jetoane cu imagini, cutie - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ - Resurse materiale: fişe, ilustraţii, steguleţ - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activitate individuală - Joc didactic: „Mai spune ceva!” - Resurse materiale: fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală

2

- activitate în clasă - observare sistematică

2

- observare sistematică - temă în clasă

2

- observare sistematică - temă în clasă

2

- observare sistematică - probă orală - probă scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri
NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală

Ob. ref. 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 2.1. 2.6.

Activităţi de învăţare
 Exerciţii de dialog;  Exerciţii de ascultare a unor mesaje;  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”;  Formularea de întrebări şi

Resurse
 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Data 2

Evaluare
-observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea

Obs.

58

- Şcoala. Prima zi de şcoală (1 oră) - Jocuri de la grădiniţă (1 oră)
2.

răspunsuri.  A.T. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”

3.

-Cartea, volum, copertă, filă, pagină, direcţie de orientare în pagină - Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere - Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală. - La cumpărături (1 oră) - Drumul spre şcoală (1 oră)

1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 2.1. 2.6.

 Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă;  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare;  Exerciţii de exersare a comunicării.  A.T. Clădirea şi curtea şcolii

demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea

1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 2.1. 2.6.

4.

Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare - Clasa mea (1 oră)

1.1. 1.5. 1.6. 2.6. 2.4.

 Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal;  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor;  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală;  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.  A.T. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev; Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje;  Exerciţii de iniţiere, susţinere şi încheiere a unui dialog;  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.  A.T. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului

 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

59

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia, cuvântul, silaba. Elemente grafice
NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut
Camera de studiu. Rechizitele şcolarului. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu

Ob. ref. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Activităţi de învăţare
 exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare;  exerciţii de pronunţie corectă,  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor;  exerciţii de scriere

Resurse
 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2

Evaluare
 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

O b s.

2.

Propoziţia . Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului

1.2. 1.3. 1.4. 2.2. 4.1.

 audierea poveştii „Capra cu trei iezi”;  dramatizarea unor fragmente din poveste;  repovestire după imagini;  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

3.

Propoziţia formată din două cuvinte. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând)

1.2. 1.3. 1.4. 2.2. 4.1.

 Recunoaşterea poveştii: titlul, autorul, personajele;  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte, pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

4.

Propoziţia formată din trei cuvinte. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând)

1.2. 1.3. 1.4. 2.2. 4.1.

 iniţierea unor dialoguri învăţătorelev, elev-elev despre familie, întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie;  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte, pe baza imaginilor;  exerciţii de scriere

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

60

5.

Cuvinte formate din două silabe. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând)

1.3. 2.2. 4.1.

 iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor, despre uneltele folosite;  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”, de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice, ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată;  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere

6.

Cuvinte formate din trei silabe. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus, pe unul şi două spaţii

1.3. 2.2. 4.1.

7.

Cuvinte monosilabice. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos, pe unul şi două spaţii

1.3. 2.2. 4.1.

 iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber;  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice,  exerciţii de scriere

8.

Programul zilnic al şcolarului. Recapitularea semnelor grafice învăţate

1.3. 1.2. 1.4. 2.2. 4.1.

 exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe;  exerciţii de formulare de propoziţii;  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar;  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare

61

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. Elemente grafice
NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut
Familiarizarea cu sunetul a. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii

Ob. ref. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

Activităţi de învăţare
 exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător;  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor;  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe ;  exerciţii de identificare a sunetului în silabe;  exerciţii de pronunţare corectă a

Resurse
 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2

Evaluare
 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare

Obs.

2.

Familiarizarea cu sunetul „e”. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

sunetului;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet;  citirea ilustraţiilor din abecedar;  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

3.

Familiarizarea cu sunetul „i”. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea cârligului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor;  reprezentarea grafică a propoziţiei, cuvântului şi a silabei;  exerciţii de memorare a unui text în versuri, a unor proverbe, zicători, ghicitori, frământări de limbă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

62

 exerciţii de scriere a elementelor grafice;

frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

4.

Familiarizarea cu sunetul „o”. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea ovalului pe un spaţiu

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 A.T. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat;  Cântecul „Acum e toamnă, da!”  Desenarea unor legume;  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”;

5.

Familiarizarea cu sunetul „u”. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă, da!”. Scrierea biciului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 exerciţii de pronunţare corectă a sunetului;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet;  citirea ilustraţiilor din abecedar;  alcătuirea de propoziţii /

6.

Familiarizarea cu sunetul „s”. Jocuri – Frământări de limbă. Scrierea semiovalului

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

enunţuri după imagini sau suport lingvistic;  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor;  reprezentarea grafică a propoziţiei, cuvântului şi a silabei;  exerciţii de memorare a unui text în versuri, a unor proverbe, zicători, ghicitori, frământări de

 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală  Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea

63

limbă; 7. Familiarizarea cu sunetul „r”. Jocuri – Frământări de limbă. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.  exerciţii de scriere a elementelor grafice;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet;  citirea ilustraţiilor din abecedar;  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic; 8. Familiarizarea cu sunetul „z”. Jocuri – Frământări de limbă. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor;  reprezentarea grafică a propoziţiei, cuvântului şi a silabei;     

 Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat;  Cântecul „Acum e toamnă, da!”  Desenarea unor legume; 

9.

Familiarizarea cu sunetul „l”. Jocuri: Frământări de limbă. „Recunoaşte povestea”, „Recunoaşte personajul”

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

 Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”; “Recunoaşte personajul!”.

10.

Recapitulare

1.1; 1.2; 1.3;

 dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a

echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru,

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea

2

 proba orală  proba practică

64

1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

    11. Evaluare 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1. 

   

personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, exerciţii de identificare a sunetului în silabe; exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt; exerciţii de scriere a semnelor grafice; exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, exerciţii de identificare a sunetului în silabe; exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt; exerciţii de scriere a semnelor grafice;

ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-autoevaluarea

 Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, metoda fonetică, analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

2

 proba orală  proba practică -autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. Sunetul, litera, silaba. Cuvântul – element de comunicare
NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. crt. 1. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.
Nr ore

Activităţi de învăţare  identificarea sunetului,,a” în silabe;  asocierea sunetului cu litera;  identificarea literei ,,a”, de tipar şi de mână;  descompunerea unor cuvinte care să înceapă, să conţină sau să se termine cu sunetul ,,a”;  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul ,,a”;  scrierea literei ,,a” de mână, respectând liniatura caietului tip I  A.T.: ,,Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină;  asocierea sunetului ,,a” cu litera ,,A”;  diferenţierea literelor de tipar şi

Resurse
Data

Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

Obs.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2.

Litera A

1.1. 1.2. 2.3.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică;

2

 observarea sistematică  proba orală

65

4.1.

3.

Sunetul şi litera m

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

4.

Silaba ma

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

5.

Litera M

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

de mână, mici şi mari;  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână;  ,,citirea” imaginilor;  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date;  scrierea literei ,,A” de mână  A.T.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină;  construirea unor enunţuri după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului,,m” în silabe şi cuvinte;  asocierea sunetului ,,m” cu litera ,,m”;  citirea silabei,,ma”;  scrierea literei ,,m”şi a silabei „ma”  A.T. ,,În parc” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină;  construirea unor enunţuri după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului ,,m” în silabe şi cuvinte;  asocierea sunetului ,,m” cu litera „m”;  citirea silabei ,,ma” şi a cuvântului ,,mama”;  scrierea literei ,,m”, a silabei ,,ma”, a cuvântului ,,mama”;  A.T.,,Crizanteme pentru mama”- pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul ,,m” în poziţie iniţială;  asocierea sunetului ,,m” cu litera ,,M”;  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare;  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date;  scrierea literei ,,M” şi a silabei ,,Ma”;  A.T.,,Localitatea mea”- colaj Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină

conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă; 2

 proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

66

6.

Silabă. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă

1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2

7.

Sunetul şi litera u

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

8.

Litera U

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

9.

Sunetul şi litera n

1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1.

 „citirea” ilustraţiilor;  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână;  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit,  formarea silabelor şi cuvintelor;  citirea integrală a cuvintelor;  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor ,,La şcoala ursuleţilor”;  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi;  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe;  identificarea sunetului ,,u” în silabe;  asocierea sunetului ,,u” cu litera ,,u’;  scrierea literei ,,u’ şi a silabei ,,mu’  A.T. : Frământări de limbă Ghici ce e? - Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,u” cu litera ,,U”;  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,U”;  joc didactic;,,Care cheie se potriveşte?’  A.T. ,,Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : ,,Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini;  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”;  asocierea sunetului ,,n’’ cu litera ,,n”;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale:

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

67

4.1.

10.

Litera N

1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1.

11.

Sunetul şi litera i

1.2. 1.3. 2.1 2.2. 3.1 4.1.

12.

Litera I

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 citirea silabelor şi a cuvintelor;  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare;  scrierea literei,,n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A.T. ,,Culesul nucilor” – activitate practică (desen, modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,n’’ cu litera ,,N’’  identificarea literelor învăţate;  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână;  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative;  scrierea literei ,,N’’ izolat şi în cuvinte  A.T. Joc de rol ,,La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,i’’ în silabe şi în cuvinte;  asocierea sunetului ,, i’’ cu litera ,,i’’;  citirea silabelor, cuvintelor , propoziţiilor;  citirea în dialog;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet;  scrierea literei ,, i” izolat şi în cuvinte;  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată;  A.T.: Învăţarea unui cântec de leagăn ,,Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei;  asocierea sunetului ,,I” cu litera ,,I’’  citirea silabelor şi cuvintelor;  formarea unor cuvinte din alfabetar;  scrierea literei ,,I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A.T.: Joc de rol « La bibliotecă’ »

abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

68

13.

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

independentă;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

14.

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă -autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. Propoziţia – unitate a comunicării
NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. crt. Detalieri de conţinut Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.
Nr ore

Activităţi de învăţare  ,,citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi;  delimitarea cuvintelor din propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului ,, e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera ,,e’’;  scrierea literei ,,e’’ izolat şi în cuvinte;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet;  A.T. : joc de rol: ,,Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din

Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

Data

Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

Obs.

1. Sunetul şi litera e

2

69

sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină

2. Litera E

1.1. 1.2. 2.3. 4.1.

3. Sunetul şi litera r

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane, cu sunetul ,,e” în poziţie iniţială);  asocierea sunetului ,,e’’ cu litera ,, E’’;  identificarea literei ,, E’’ în texte la prima vedere;  citirea integrală a cuvintelor;  scrierea literei ,, E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.T.: „Poveşti. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,r’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, r’’ cu litera ,, r”  A.T. ,,Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,R’’ cu litera ,,r”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, R’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T.,, Animalul meu preferat ’’- joc de rol, desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,o” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”;  asocierea sunetului,,o’’ cu

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

4. Litera R

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

5. Sunetul şi litera o

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică

70

6. Litera O

1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2

7. Sunetul şi litera c

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

8. Litera C

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

litera ,,o”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,o’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : Joc de rol ,,Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,O’’ cu litera ,,o”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, O’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,c” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”;  asocierea sunetului,,c’’ cu litera ,,c”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,c’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. :,,Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,c” cu litera ,,C”;  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,U”;  joc didactic;,,Care cheie se potriveşte?’  A.T. : joc de rol ,, La

 Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

 probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

71

9. Sunetul şi literele ă, Ă

1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1.

10. Sunetul şi litera l 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1.

11. Litera L

1.2. 1.3. 2.1 2.2. 3.1 4.1.

12. Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

stomatolog’’ ,, Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,ă” cu literele ,,ă, Ă’’;  diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici şi mari;  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână;  ,,citirea’’ imaginilor;  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date;  scrierea literelor ,,ă, Ă” de mână  A.T.: Din folclorul copiilor – numărători;  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,l’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, l’’ cu litera ,, l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea literei ,,l”; a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte, propoziţii;  A.T. : ,,Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ - învăţarea cântecului ,,Broscuţele’’  identificarea sunetului ,,L’’;  asocierea sunetului cu litera;  identificarea literei ,,L”, de tipar şi de mână;  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine ;  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit;  scrierea literei ,,L” de mana, respectând liniatura caietului tip I  A.T.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele, liliac” – dactilopictură  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale:

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă

72

13. Evaluare

1.1; 1.2 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

-autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 proba orală  probă scrisă -autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. Textul scris
NR DE ORE ALOCAT: 14
Nr ore

Nr. crt. 14.

Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce, Ce

Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ce’’ cu grupul de litere ,,ce’’, „Ce”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, plastilină

Resurse
Data

Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

Obs.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

73

15.

Sunetul şi litera t

1.1. 1.2. 2.3. 4.1.

16.

Litera T

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

17.

Sunetul şi litera s

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

18.

Litera S

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 construirea unor enunţuri după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului,,m” în silabe şi cuvinte;  asocierea sunetului ,,m” cu litera ,,m”;  citirea silabei,,ma”;  scrierea literei ,,m”şi a silabei „ma”  A.T. memorizare ,,Acceleratul”, de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină;  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane, cu sunetul ,,t” în poziţie iniţială);  asocierea sunetului ,,t’’ cu litera ,, T’’;  identificarea literei ,,T’’ în texte la prima vedere;  citirea integrală a cuvintelor;  scrierea literei ,,T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.T.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,s’’ în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul ,,s’’;  asocierea sunetului ,,s’’ cu litera ,,s’’;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,, s’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,s’’ cu litera ,, S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date;  scrierea literei ,,S’’; cuvinte, propoziţii;  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă,

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

74

19.

Recapitulare. Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

 ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale ,,ia’’  A.T. : ,,Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare ,, Săniuţa’’ - modelaj de plastilină  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;

plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6
Nr. crt. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. Ref . 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.
Nr ore

Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor;  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  ex. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. de scriere după dictare

Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic; Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină; Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică,

Data

Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

Obs.

2

21.

Recapitulare şi sistematizare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

 citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

22.

Evaluare

1.1; 1.2;

 citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;

2

 observarea sistematică

75

1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

 „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii

analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;

 proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore)
Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p

Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare  ,,citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi;  delimitarea cuvintelor din propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului ,, p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera ,,p’’;  scrierea literei ,,p’’ izolat şi în cuvinte;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet;  A.T. : joc de rol: ,,La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane, cu sunetul ,,p” în poziţie iniţială);  asocierea sunetului ,,p’’ cu litera ,, P’’;  identificarea literei ,, P’’ în texte la prima vedere;  citirea integrală a cuvintelor;  scrierea literei ,, P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.T.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,v’’ în

Resurse
Data

Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

Obs.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

Litera P

1.1. 1.2. 2.3. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

3

Sunetul şi litera v

1.3. 1.5. 2.1. 3.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia

2

 observarea sistematică  proba orală  proba

76

4.1.

silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, v’’ cu litera ,, v”  A.T. ,,Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină

4

Litera V

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

5

Sunetul şi grupurile de litere ci, Ci

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

6

Sunetul şi litera d

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 asocierea sunetului ,,V” cu litera ,,v”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,,V”, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T.,, La concert ’’- joc de rol, desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ci’’ cu grupul de litere ,,ci’’, „Ci”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, plastilină  identificarea sunetului ,,d” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”;  asocierea sunetului,,d’’ cu litera ,,d”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,d’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”, Jean Lupu

dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

77

7

Litera D

1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2

8

Sunetul şi litera ş

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,D’’ cu litera ,,d”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, D’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,ş” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”;  asocierea sunetului ,,ş’’ cu litera ,,ş”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,ş’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. :,,În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,ş” cu litera ,,Ş”;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,Ş”;  A.T. : joc de rol ,,Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”, „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,î” cu literele ,,î, Î’’;  diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici şi mari;  identificarea câtorva situaţii

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

9

Litera Ş

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

10

Sunetul şi literele î, Î

1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică

78

3.1. 4.1.

11

Sunetul şi litera â

1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 4.1.

12

Ţara mea

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

de folosire a literelor mari de tipar şi de mână;  ,,citirea’’ imaginilor;  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date;  scrierea literelor ,,î, Δ de mână  A.T.: „Sportul înseamnă sănătate”;  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,â’’ în silabe şi în cuvinte;  asocierea sunetului ,, â’’ cu litera ,, â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea literei ,,â”; a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte, propoziţii;  A.T. : ,,Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor;  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  ex. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. de scriere după dictare

 Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

 probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

13

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

14

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3;

 citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele

4

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică;

2

 proba orală  probă scrisă -autoevaluarea

79

1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;

conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…”
NR DE ORE ALOCAT: 20
Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b

Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare  ,,citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi;  delimitarea cuvintelor din propoziţii;  despărţirea cuvintelor în silabe;  identificarea sunetului ,, b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera ,,b’’;  scrierea literei ,,b’’ izolat şi în cuvinte;  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet;  A.T. : joc de rol: ,,În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane, cu sunetul ,,b” în poziţie iniţială);  asocierea sunetului ,,b’’ cu litera ,, B’’;  identificarea literei ,, B’’ în texte la prima vedere;  citirea integrală a cuvintelor;  scrierea literei ,, B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.T.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,j’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, j’’ cu litera ,, j”  A.T. ,,Cascada” – desen Confecţionarea literelor din

Resurse
Data

Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

O b s.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2.

Litera B

1.1. 1.2. 2.3. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

3.

Sunetul şi litera j

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă,

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

80

sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină

4.

Litera J

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

5.

Sunetul şi litera h

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

6.

Litera H

1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2

7.

Sunetul şi litera g

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 asocierea sunetului ,,J’’ cu litera ,,j”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, J’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. ,, O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,h” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”;  asocierea sunetului ,,h’’ cu litera ,,h”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,h’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : Joc de rol ,,Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,H’’ cu litera ,,h”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, H’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,g” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”;  asocierea sunetului ,,g’’ cu

plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă

81

8.

Litera G

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

litera ,,g”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literei ,,g’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : ,,În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”, Şt. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,g” cu litera ,,G”;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,G”;  A.T. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

 Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

-autoevaluarea

9.

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, independentă;

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

2

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea

10.

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă -autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste”
82

NR DE ORE ALOCAT: 28
Nr ore

Nr. crt. 1.

Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge, Ge

Ob. ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ge’’ cu grupul de litere ,,ge’’, „Ge”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină

Resurse
Data

Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

Obs.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2.

Sunetul şi litera ţ

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,ţ’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, ţ’’ cu litera ,,ţ”  A.T. ,,Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  asocierea sunetului ,,Ţ’’ cu litera ,,ţ”;  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  citirea în dialog;  citirea selectivă;  scrierea literei ,, Ţ’’, cuvinte, propoziţii;  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. joc de rol ,,Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetului ,,z” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”;

3.

Litera Ţ

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

4.

Sunetul şi literele z,Z

1.3. 1.5. 2.1. 3.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată,

4

observarea sistematică  proba orală  proba

83

4.1.

5.

Sunetul şi grupurile de litere gi, Gi

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

6.

Sunetul şi grupurile de litere che, Che

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

7.

Sunetul şi litera f

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 asocierea sunetului ,,z’’ cu literele ,,z, Z”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literelor ,,z, Z’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,gi’’ cu grupul de litere ,,gi’’, „Gi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,che’’ cu grupul de litere ,,che’’, „Che”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,f’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, f’’ cu litera ,,f”  A.T. ,,O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,f” cu litera ,,F”;  citirea silabelor;

exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

8.

Litera F

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale:

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă

84

 completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,F”;  A.T. : „Poveşti”, Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină 9. Recapitulare 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, independentă;

scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

10.

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă autoevaluare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24
Nr ore

Nr. crt. 11.

Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi, Chi

Ob. Ref. 1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare

Resurse
Data

Evaluare

Obs

12.

Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul

1.1; 1.2; 1.3; 1.4;

 construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,chi’’ cu grupul de litere ,,chi’’, „Chi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,chi’’, „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  „citirea” ilustraţiilor;  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia

2

observarea sistematică  proba orală

85

sanitar”

1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

 exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  ex. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. de scriere după dictare

13.

Sunetul şi literele x, X

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

14.

Sunetul şi grupurile de litere ghe, Ghe

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

15.

Prietenii naturii. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1; 4.4.

 identificarea sunetului ,,x” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”;  asocierea sunetului ,,x’’ cu literele ,,x, X”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literelor ,,x, X’’ izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ghe’’ cu grupul de litere ,,ghe’’, „Ghe”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  „citirea” ilustraţiilor;  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare, ecusoane, numele unor magazine etc.);  exerciţii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare, anunţuri, invitaţii etc.);  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor

dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

 proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

86

16.

Sunetul şi grupurile de litere ghi, Ghi

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

17.

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetului ,,ghi’’ cu grupul de litere ,,ghi’’, „Ghi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupului de litere ,,ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere;  A.T. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă, fire de lână, plastilină  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, independentă;

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

18.

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă autoevaluare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor”
NR DE ORE ALOCAT: 14
Nr ore

Nr. crt. 19

Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k

Ob. ref. 1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

Activităţi de învăţare

Resurse
Data

Evaluare

Obs

 alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă , clară;  identificarea sunetului ,,k’’ în silabe şi în cuvinte;  frământări de limbă;  asocierea sunetului ,, k’’ cu

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analiticosintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă

87

litera ,,k”  A.T. joc de rol ,,În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină 20 Litera K 1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.  exemplificarea unor substantive proprii;  asocierea sunetului ,,k” cu litera ,,K”;  citirea silabelor;  completarea cuvintelor cu silabele potrivite;  scrierea literei ,,K”;  A.T. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  identificarea sunetelor „q, w, y” în silabe şi în cuvinte;  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q, w, y”;  asocierea sunetelor „q, w, y” cu literele „q, Q, w, W, y, Y”;  citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;  scrierea literelor „q, Q, w, W, y, Y” izolat, în cuvinte, în propoziţii;  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte;  A.T. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă, desen etc.);  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare;  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător;  exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte;  exerciţii de citire selectivă;  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit;  memorări de versuri,

21

Sunetele şi literele q, Q, w, W, y, Y

1.3. 1.5. 2.1. 3.1. 4.1.

ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

22

„Abecedarul”, de Victor Tulbure

1.1. 1.4. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

88

23

Alfabetul

3.1. 3.3. 3.4.

 exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor;  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat);  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor;  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex. de pronunţie corectă a sunetelor;  ex. de scriere corectă a literelor mari şi mici, de mână;  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare;  jocuri.

24

Recapitulare

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  asocierea sunetului cu litera ;  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână ;  compunerea cuvintelor folosind silabe date;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

25

Evaluare

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1, 2.2; 2.3; 3.1; 4.1.

2

 proba orală  probă scrisă autoevaluare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16
Nr. crt. Detalieri de conţinut Ob. Ref.
Nr ore

Activităţi de învăţare

Resurse
Data

Evaluare

Obs.

89

1.

În lumea poveştilor

1.1. 1.4. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.

2.

„Cea dintâi vacanţă mare”, de Emilia Căldăraru

1.1. 1.4. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.

 exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă, desen etc.);  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare;  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător;  exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte;  exerciţii de citire selectivă;  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit;  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor;  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat);  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor;  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat, prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă, desen etc.);  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare;  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate;  exerciţii de dicţie, frământări de limbă;  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător;  exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte;  exerciţii de citire selectivă;  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit;  memorări de versuri;  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor;  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat);  citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi de mână;  „citirea” ilustraţiilor;  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic;

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

3.

Recapitularea literelor învăţate

1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul,

2

observarea sistematică  proba orală  proba

90

4.

Grupurile de litere – exerciţii aplicative

1.2. 1.3. 2.1. 3.1. 4.1.

5.

Citirea unor texte; scrierea literelor, cuvintelor, propoziţiilor; copieri, transcrieri, dictări

1.1. 1.4. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.

6.

Orientări pentru lectura de vacanţă, vizită la bibliotecă

3.1. 3.3. 3.4. 4.1.

 scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână;  formarea silabelor şi cuvintelor;  copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte;  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini;  construirea de enunţuri corecte după imagini date;  delimitarea cuvintelor în propoziţii;  despărţirea cuvintelor in silabe;  asocierea sunetelor „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, ghe” ,,ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” /„Ge”, „gi” /„Gi”, ghe”/„Ghe”, ,,ghi’’/ „Ghi”;  citire în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor;  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” /„Ge”, „gi” /„Gi”, ghe”/„Ghe”, ,,ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere;  exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a unor texte scurte;  exerciţii de citire selectivă;  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit;  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate;  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător;  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor;  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat);  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor;  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol; povestire orală; jocuri; dramatizări; vizită la bibliotecă.

decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, decupaje din ziare şi reviste, alfabetar, sârmă, plastilină;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare

 Resurse procedurale: conversaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, cărţi;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;  Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul, jocul didactic;  Resurse materiale: abecedarul, cărţi, rebusuri, decupaje, carioci, foi albe, lipici;  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, în grup şi independentă;

2

7.

Sărbătoarea abecedarului. Jocuri didactice. Dramatizări, recitări, ghicitori şi proverbe

1.5. 2.3. 3.5. 4.4.

 completare de rebusuri;  realizarea unor colaje , folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri, invitaţii);  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. A.T. Pregătirea serbării abecedarului; Jocuri în are liber

4

observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare

91

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE :
Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână

NR. CRT. 1. 2. 3.

SEMESTRUL

NR. ORE

Sem.

I

Sem. al II-lea TOTAL

MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000

92

Nr. crt

Unit. de învăţare

Ob. de ref.
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 2.3, 2.5

Conţinuturi

Nr. ore

Săpt

1.

ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE

- Să ne cunoaştem! - Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev, elevelev despre prima zi de şcoală,viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal - Elemente ale comportării civilizate - Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei - Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale - Activităţile desfăşurate în grădiniţă - Ghici ce am în ghiozdan! - Cartea-prietena mea - Propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul - elemente grafice

2.

CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1

- Literele mici şi mari ale alfabetului: a,A,m,M,u,U,n,N,i,I,e,E,r,R,c,C,o,O,I,L,ă - Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, textelor - Dialogul - Povestire după imagini - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică - Aşezarea corectă în pagină - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul, semnul întrebării)

93

3.

CA UN ROI DE FLUTURI ALBI

1.1 1.2 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3

- Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce,Ce,s,S,v,V,ş,Ş,t,T,ci,Ci,p,P,d,D,î,Î,â,Â,b, B,ţ,Ţ. - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor - Dialogul - Povestire după imagini - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere - Aşezarea corectă în pagină - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

Sem. II

4.

ÎNFLORESC GRĂDINILE

1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3

- Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g,G,ge,Ge,h,H,f,F, gi,Gi,j,J,che,Che,z,Z,chi,Chi,ghe,Ghe, ghi,Ghi - Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat - Exersarea opiniei în legătură cu un fapt - Citirea silabelor, cuvintelor, textelor - Dialogul - Povestire după imagini - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică - Aşezarea corectă în pagină - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

94

Nr. crt
5.

Unit. de învăţare
ÎN CIREŞUL VERII

Ob. de ref.
1.1 1.2 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5 3.1 4.1 4.2 4.3

Conţinuturi
- Literele mici şi mari ale alfabetului: k,K,x,X,w,W,y,Y,q,Q - Alfabetul - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor - Dialogul - Povestire după imagini - Memorare de versuri - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere - Transcrierea de versuri - Aşezarea corectă în pagină - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

Nr. ore

Săpt.

95

Nr. crt.
I.

Detalii de conţinut
ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1)

Ob. ref.

Nr. ore
48

Data

Activităţi de învăţare
-iniţierea unui dialog -obs. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă - verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”, „Cine face aşa?”,”Deschide urechea bine”); -ex. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut, prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. de formulare a unor enunţuri

Resurse
-textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ - “Jocul numelor“

1.1 1. - “Prima zi de şcoală” 1.2 1.3 1.5 2. -“Jocuri de la grădiniţă” 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5 2 2

-înregistrări care redau diferite sunete

-imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen

3.

-“La cumpărături”

2

96

4.

- ”Drumul spre şcoală” 2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1

-Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata; -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt, cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa; -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri; -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. -ex. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru

-planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos»

5.

- ”Clasa mea” 2.2 2.3 2.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă

6.

-”Să ne cunoaştem mai bine”

2

7.

-”Ghici ce am în ghiozdan !”

2

-ghicitori despre obiectele şcolarului

8.

-Evaluare 2

-portofoliul

97

9.

-”Cartea-prietena mea” - Scrierea liniei oblice pe un spaţiu

2 1.1 1.2 1.3 1.5

10. -”Lucrăm în grup. Propoziţia. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.5 11. -”În clasă”. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2

-cartea-volum,copertă, foaie, pagină, semn de carte,imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini; -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii

- manualul

-hârtie glace, foarfecă, lipici

-ilustraţii din poveste

12.

-”Cuvinte vrăjite”. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând)

2

-planşă cu programul zilnic al elevului

98

13.

-”Prietenii animalelor”. Cuvântul alcătuit din două silabe. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând)

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6

-iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. de identificare a silabelor din cuvânt -ex. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G. Coşbuc -ex. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date - iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere

- ghicitori despre animalele domestice

14.

-”O ramură”. Cuvântul alcătuit din trei silabe. -Cârligul

2.1 2 2.2 2.3 2.5

-textul poeziei “Fapte bune”

15.

-”A venit un lup din crâng”. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus

2

-textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice

16.

-”Răsplata”. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2

-imagini

99

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1.1 1. -“Ana şi păpuşa”. Sunetul şi litera “a” 2 1.2 1.3 2. -“În parc”.Litera A. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1.4 1.5 3. -“La masă“. Sunetul şi litera m 2.1 4. -“În grădină“. Litera M 2.2 2.3 5. -“La şcoala ursuleţilor“. Sunetul şi litera u 2 3.1 3.2 6. -“Urmele“. Litera U 4.1 7. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4

8.

-“Ana este harnică“. Sunetul şi litera n

2

9.

-“La mulţi ani, Nana! “Litera N

2

10.

-“Păpuşa face nani“. Sunetul şi litera i -“Alo, Ina ! “ Litera I

2

11.

2 12. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. -Recapitularea literelor 2

-exerciţii de asociere a sunetului cu litera ; -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei, -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text ; -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare ; -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor ; -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data, coloanele de cuvinte, alineatul ) ; -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date; -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii, a unor propoziţii enunţiative; dictări de cuvinte şi propoziţii. -memorarea unor versuri

confectionarea literelor din sărmă

-imagini de desenat

-decupaje din hârtie

-plastilina pentru modelarea literelor

-textele jocurilor de rol -povestea literelor

-versuri

103

14.

-“Nelu şi poştaşul“. Sunetul şi litera e 1.1 -“Ema şi Ene“. Litera E

2

15. -“În livadă“. Sunetul şi litera r 16.

1.2 1.3

2

2 1.4 -“Rina, Marina şi Riri“. Litera R

17.

1.5 2.1

2

-“Prietenie“. Sunetul şi litera c 2.2 18. -“Carmen şi Ric“. Litera C 19. -“Corina şi Miron.Sunetul şi litera o. Semnul întrebării. 20. 4.1 -“Zdreanţă“. Lectura imagini. Litera O 21. -Sunetul şi litera l. Sunetul şi litera L 22. -Sunetele şi literele ă, Ă 23. -Recapitulare după 2.3 3.1

2

2

2 3.2

2

2

2

4

2 24. -Evaluare 2 25.

26.

-exerciţii de asociere a sunetului cu litera ; -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei, -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text ; -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare ; -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor ; -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data, coloanele de cuvinte, alineatul ) ; -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date; -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii, a unor propoziţii enunţiative; dictări de cuvinte şi propoziţii. -memorarea unor versuri

confectionarea literelor din sărmă

-imagini de desenat

-decupaje din hârtie

-plastilina pentru modelarea literelor

-textele jocurilor de rol -povestea literelor

-versuri, colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun

104

CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -Grupul de litere ce

1.1 1.2 1.5 1.6
2

2.

-Grupul de litere Ce

2

3.

-“Cu sania“. Sunetul şi litera s

2.1 2.2 2.3

2

4.

-“La Sinaia“. Sunetul şi litera S

2

5.

-“Cu avionul“. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. Sunetul şi litera V

2.5 3.1 4.1

2

6.

2

7.

-Sunetele şi literele ş,S

4.2
8. -Recapitularea literelor

2

4.3
2

9.

-Sunetele şi literele t,T 4

10.

-Întrebări şi răspunsuri 2

11.

-Recapitulare 1

12.

-Evaluare 1

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe; -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână; -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -„citirea” ilustraţiilor; completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii; -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -scrierea unor cuvinte din memorie

confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat

-piese TANGRAM

-plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină»

-cântecel de iarnă

105

13.

-Grupul de litere ci 1.1

2

14.

-Grupul de litere Ci 1.2

2

15. -Recapitulare

1.3 1.4

2

16.

-Test de evaluare 1.5

2

SEMESTRUL AL II-LEA
2.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. - Sunetul şi litera p 2.2 2.3 3.1 2. - Sunetul şi litera P. 3.2 3. -Sunetul şi litera d. 4.1 2 2 2

4.

-Sunetul şi litera D.

2

5.

-Sunetele şi literele î şi Î

2

6.

-Sunetele şi literele â şi Â

2

7.

-Sunetul şi litera b.

2

8.

-Sunetul şi litera B.

2

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe; -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână; -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -„citirea” ilustraţiilor; completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;; -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -scrierea unor cuvinte din memorie

-litere din plastilină -imagini de desenat

-desen cu o scenă din poveste

-pictarea unui peisaj

9.

-Sunetul şi litera ţ

2

-căsuţe pentru păsărele

10.

-Sunetul şi litera Ţ

2

106

11.

-Recapitularea literelor

2

12.

-Evaluare

2

ÎNFLORESC GRĂDINILE
(UNITATEA 4) 1. -Mamei

1.1 1.2 1.3 1.5
2

2.

-Primăvara

2

3.

-Sunetul şi litera g

2.1 2.2 2.3

2

4.

-Recapitularea literelor

2

5.

-Sunetul şi litera G

2

2.5
6. -Grupul de litere ge

3.1 4.1 4.2

2

7.

-Grupul de litere Ge

2

8.

-Recapitularea grupurilor de litere

2

4.3
2

9.

-Sunetul şi litera h

10.

-Sunetul şi litera H

2

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe; -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână; -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -„citirea” ilustraţiilor; completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;; -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -scrierea unor cuvinte din memorie

-tablou de primăvarăcolaj

-audierea poveştii “Punguţa cu doi bani”

11.

-Sunetul şi litera f

2

12.

-Sunetul şi litera F

2

107

13.

-Grupul de litere gi

2

14.

-Grupul de litere Gi

2

15.

-Recapitularea literelor învăţate

1.1 1.2

2

16.

-Evaluare

1.3 1.5 2.1

2

17.

-Sunetul şi litera j

2

18.

Sunetul şi litera J

2

2.2
19. -Grupul de litere che

2.3 2.5 3.1

2

20.

-Grupul de litere Che

2

21.

-Sunetul şi litera z

4.1 4.2 4.3

2

22.

-Sunetul şi litera Z

2

23.

-Grupul de litere chi, Chi

4

24.

-Grupul de litere ghe

2

25.

-Grupul de litere Ghe

2

-exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe; -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână; -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -„citirea” ilustraţiilor; completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii;; -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -scrierea unor cuvinte din memorie

-colajFamilia mea

-obiceiuri de Paşti

-audierea poveştii “Punguţa cu doi bani”

26.

-Bondarul leneş

2

27.

-Recapitularea grupurilor de litere

2

108

28.

-Grupul de litere ghi.

2

1.1
29. -Grupul de litere Ghi 2

1.2
30. -Recapitulare

1.3 1.5 2.1 2.2 2.3

2

31.

-Evaluare

2

ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5)
1. -Vara, de Marin Sorescu

2

2.

-Sunetele şi literele k,K

2.5 3.1 4.1

2

3.

-Sunetele şi literele x,X

2

4.

-Recapitularea literelor

4.2 4.3

4

5.

-Sunetele şi literele w,W,y,Yq,Q. -Recapitulare -Evaluare

6

6. 7.

2 4

-Alfabetul
8. 9. 10. 11. 12. -Somnoroase păsărele, de M. Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală - Test de evaluare finală

4 4 14 2

- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător , vizând formarea comportamentului de ascultător activ ; -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete ; - activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte , întâmplări cunoscute ; -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text ; -dialoguri despre cărţi , personaje din textele cunoscute , despre biblioteci , librării etc.; -memorări de versuri, dramatizări ; -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii , adecvate vârstei ; -dictări de cuvinte şi propoziţii ; -completarea de rebusuri ; -expunerea tuturor lucrărilor , caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării.

-ghicitori despre animale

-litere din plastilină

-colaj – Litere însufleţite

-Afiş «Serbarea abecedaru lui »

-cântece

109

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică, clasa I, autori: Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, 2004 Nr. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3

Distribuirea orelor pe semestre 1. 2. 3. Sem. I

Sem. al II-lea TOTAL

ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686 / 05.08.2003

110

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

viaţa cotidiană

numerele sau alte concepte matematice într-un text, emisiune de televiziune etc.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament, un număr de telefon, numărul unui mijloc de transport în comun etc.)

B. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu;  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate;  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate;  aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă.  Numere naturale: de la 0 la 10; de la 10 la 30; de la 30 la 100: citire, scriere, comparare, ordonare.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*).  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.  Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă, creion, bile, cuburi etc.) pentru lungime, capacitate, masă.  Măsurarea timpului; recunoaşterea orelor fixe pe ceas. Unităţi de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna.

114

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. DE REF.

CONŢINUTURI

NR. ORE

SĂPT.

OBS.

SEMESTRUL I
1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1.1; 2.1; 2.2; 2.3.                        Orientare spaţială. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte - mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12

2.

Numerele naturale 0-5

3.

Numerele naturale 0-10

4.

Adunarea şi scăderea numerelor 0-3

5.

Rezolvare şi compunere de probleme

1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.2. 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.2. 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 3.1; 4.1; 4.2. 2.6; 2.7; 3.1; 4.1. 1.1;1.2; 2.2;2.3; 2.4;2.5;

9

11

          

Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3

11

6.

Recapitulare şi sistematizare

Enunţ, date, întrebări, rezolvare, răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10. Numărare. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme

4

3

115

SEMESTRUL al II-lea
7. Adunarea şi scăderea cu numerele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1.1; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 3.1.                9. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.1; 1.3; 2.5; 2.6; 2.7; 3.1; 4.1.      10. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030, fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100, fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1.1; 1.3; 2.5; 2.6; 2.7; 4.1.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7, 8, 9, 10 Scăderea numerelor 7, 8, 9, 10 Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (zu-u, zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (zu-u, zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi, fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30, formate din zeci şi unităţi, fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30, fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi, fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100, formate din zeci şi unităţi, fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100, fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna, luna, anul). Calendarul 11

8.

Numerele naturale 0-100

1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 2.5; 4.1.

10

7

8

11.

1.1; 1.3; 2.5; 2.6; 2.7; 4.1.

 

5

12.

2.8; 2.9; 3.1.

    

6

116

13.

Recapitulare finală Evaluare

1.1 4.2

 Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100

3 1

SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12
Nr. crt. 1. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. Direcţii de deplasare Ob. ref. Nr ore

Activităţi de învăţare
2.1. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); elemente grafice exersate la grădiniţă

Resurse
- Resurse materiale: manual, fişe, foi desen, carioci - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii, creioane colorate - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în Data 1

Evaluare

- observare sistematică

-

2.

Grupare de obiecte. Culori

1.1. 2.3.

- exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare); - gruparea si regruparea obiectelor; - jocuri de percepţie, denumire, identificare, utilizare corespunzătoare a culorilor - elemente grafice exersate la grădiniţă

1

- observare sistematică

3.

Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu

2.1.

-

-

exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta; sus-jos; deasupradedesubt; pe-sub; afară-înăuntru, interiorexterior; între, aproape - departe; exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă; recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate; elemente grafice exersate la grădiniţă

1

- activitate în clasă

117

4.

Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate

1.1. 2.3.

-

exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi; gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă

5.

Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale

1.1. 2.3.

-

exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi; compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea, mai multe, mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă

6.

Grup de obiecte – mulţime

1.1. 2.3.

-

exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi; gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă

7.

Corespondenţe

2.3.

-

-

-

exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene; elemente grafice exersate la grădiniţă

8.

Colectarea şi sortarea datelor în tabel

2.2. 3.1.

-

-

sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare; Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă

9.

De la mic la mare. De la mare la mic

1.1. 2.1. 3.1.

-

-

exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate, după criteriile: înalt-scund; lung-scurt, lat-îngust; mare-mic; grossubţire; uşor-greu; ordonarea obiectelor de la mare la mic şi

perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Resurse materiale: manual, fişe de lucru, ilustraţii, - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activitate individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,

1

- activitate în clasă - observare sistematică

1

- observare sistematică - temă în clasă

1

- observare sistematică - temă în clasă

1

- observare sistematică - temă în clasă - probă scrisă

1

- observare sistematică - temă în clasă - probă scrisă

1

- observare sistematică - temă în clasă - probă orală - probă scrisă

118

-

invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă

10.

Figuri geometrice

2.1. 2.2.

-

11.

Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice

2.2.

-

identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură; numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice; ex-joc de colorare a figurilor geometrice; exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice; gruparea formelor geometrice după formă, culoare sau mărime; realizarea unui tablou din figuri geometrice; completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice, respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute; identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură; jocuri de construcţii; selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor; recunoaşterea formei feţelor unor corpuri;

jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală

1

- observare sistematică - temă în clasă - probă orală - probă scrisă

12.

Recapitulare. Evaluare

1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1.

-

ex. de orientare în spaţiu ex. de recunoaştere a figurilor geometrice ex. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex. de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare

- Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii, corpuri geometrice - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală - Resurse materiale: manual, fişe, ilustraţii - Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic - Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală

1

- observare sistematică - temă în clasă - probă orală - probă scrisă

1 1

- observare sistematică - temă în clasă - probă orală - probă scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5
NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. c r t. Nr ore

Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi

Ob. ref. 1.1. 1.2. 2.3. -

Activităţi de învăţare
exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 1; exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect; -

Resurse
Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 -

Evaluare

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

-

-

119

Numărul cifra 0

şi

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 0; exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect;

-

-

-

Numărul cifra 2

şi

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 2; exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte;

-

-

-

Numărul şi cifra 3

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 3; exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte;

-

-

-

activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

120

Numărul şi cifra 4

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 4; exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte;

-

-

-

Compararea numerelor naturale

1.1. 1.2.

-

exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee; exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare;

-

-

-

Numărul şi cifra 5

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 5; exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte;

-

-

-

Recapitulare

1.1. 1.2. 2.3. 3.1.

-

exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5; exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

121

-

“înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene; exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

-

Evaluare

1.1. 1.2. 2.3.

-

exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5; exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte; exerciţii de continuare a unor modele repetitive; exerciţii de compunere şi de descompunere; exerciţii de numărare;

-

-

-

procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10
NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. c r t. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs.

Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6

Ob. ref 1.1. 1.2. 2.3. -

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 6; exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte;

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

122

-

Numărul şi cifra 7

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 7; exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte;

-

-

-

Exerciţii cu numerele naturale 0-7

1.1. 1.2. 2.3. 3.1.

-

-

exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7; exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene; exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

-

-

-

Numărul şi cifra 8

1.1. 1.2. 2.3.

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din

-

demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală

123

-

sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 8; exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte;

-

-

Numărul şi cifra 9

1.1. 1.2. 2.3.

-

-

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 9; exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte;

-

-

-

Exerciţii cu numerele naturale 0-9

1.1. 1.2. 2.3. 3.1.

-

-

exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9; exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene; exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;

-

-

-

elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi,

-

proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

124

Numărul 10

1.1. 1.2. 2.3. 2.4.

-

-

-

-

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers); exerciţii de scriere şi citire a numărului 10; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers; - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere ;

-

-

-

Exerciţii cu numerele naturale 010

1.1. 1.2. 2.3. 2.4.

-

-

-

-

-

Recapitulare

1.1. 1.2. 2.3. 2.4.

-

-

-

exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare); jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers); exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers; - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare); exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee; jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau

-

-

-

activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,

2

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea

125

-

-

-

-

Evaluare

1.1. 1.2. 2.3. 2.4.

-

-

-

desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării; exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers; - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers); exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu si fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării; exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers; exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere

-

exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11
N r. c r t. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. ref. 1.3. 2.5. 3.1. Nr ore

Activităţi de învăţare
exerciţii de adunare cu numărul natural 1; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; -

Resurse
Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1

Evaluare

-

-

- observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

126

-

-

-

-

Scăderea numărului natural 1

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Adunarea cu numărul natural 2

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea

activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

127

-

Scăderea numărului natural 2

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Adunarea şi scăderea cu 0 (zero)

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0,1, 2

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

adunărilor; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală,

1

- observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

128

-

-

-

-

Adunarea cu numărul natural 3

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Scăderea numărului natural 3

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea

activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observare sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

129

-

Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0,1, 2, 3

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Recapitulare

1.3. 2.5. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Evaluare

1.3. 2.5.

-

adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

- Observarea sistematică - proba orală - proba practică - probă scrisă - autoevaluarea

-

Resurse materiale: manual, caietul

1

- Observarea sistematică

130

3.1.

-

-

-

-

exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor

-

-

elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

-

proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. c r t. 1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare

Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare

Ob. ref. 1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. -

-

-

-

-

-

-

-

-

exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate; schimbarea numerelor într-o problema dată, cu păstrarea tematicii; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

131

2.

Probleme care se rezolvă prin scădere

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Compunere de probleme după imagini date

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul ab=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate; schimbarea numerelor într-o problema dată, cu păstrarea tematicii; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate; schimbarea numerelor într-o problema dată, cu păstrarea tematicii; formularea de probleme cu sprijin

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

 Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

132

-

-

4.

Evaluare

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

-

-

-

-

concret în obiecte sau desene; formularea de probleme pornind de la o temă dată; formularea de probleme pornind de la numere date; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate; schimbarea numerelor într-o problema dată, cu păstrarea tematicii; formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene; formularea de probleme pornind de la o temă dată;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3
Nr. crt. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. ref 1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare

-

-

 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

-

-

-

-

-

133

-

de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere

Calculăm, colorăm

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Melcul matematic

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

-

-

-

-

exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor, exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor,

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

 Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea

134

SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NR DE ORE ALOCAT: 11
N r. c r t. 1. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. ref. 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. Nr ore

Activităţi de învăţare
exerciţii de adunare cu numărul natural 4; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural -

Resurse
Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Data 1 -

Evaluare

-

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

2.

Scăderea numărului natural 4

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

3.

Adunarea cu

1.3.

-

-

Resurse materiale:

1

-

observarea

135

numărul natural 5

2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

4.

Scăderea numărului natural 5

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

5.

Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0,1, 2, 3, 4, 5. Legătura dintre adunare şi scădere

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

5; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0, 1, 2, 3, 4, 5; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date;

-

-

manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

136

-

exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere

6.

Adunarea cu numărul natural 6

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

7.

Scăderea numărului natural 6

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

8.

Adunarea cu numerele naturale 7, 8, 9, 10

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

exerciţii de adunare cu numărul natural 6; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7, 8, 9, 10; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

137

-

9.

Scăderea numerelor naturale 7, 8, 9, 10

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

10. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

11. Recapitulare. Evaluare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7, 8, 9, 10; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere;

individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă

138

-

-

-

-

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date

-

exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10
N r. c r t. Detalieri de conţinut Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob. ref. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare

-

-

-

-

Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20

1.2. 4.1.

-

-

Formarea, scrierea şi citirea 1.1. 1.2. 2.3. -

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete; jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală

139

numerelor naturale de la 20 la 30

2.5.

-

-

-

-

Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30

1.2. 4.1.

-

-

Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. -

-

-

-

-

exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete; jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;

-

-

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

140

Exerciţii de formare, scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100

1.1. 1.2. 2.3. 2.5.

-

-

-

-

-

Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100

1.2. 4.1.

-

-

Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1.2. 4.1. -

-

Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 4.1. -

-

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete; exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers); exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi,

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

141

-

-

-

Evaluare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 4.1. -

-

-

exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.

activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

proba orală probă scrisă autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7
N r. c r t. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (Z+U) Ob. Ref . 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare

-

-

-

Scăderea numerelor

1.3. 2.5.

-

exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (Z+U); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

Resurse materiale: manual, caietul

1

-

observarea sistematică

142

naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z)

2.6. 3.1. -

-

-

-

-

Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. -

-

-

-

-

(ZU-U/ ZU-Z); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;

-

-

elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

143

-

rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

Recapitulare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Evaluare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

144

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30, fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8
N r. c r t. 1. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. ref. 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare

-

-

-

2.

Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

3.

Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin (Z+U); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin (ZU-U); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin (ZU-Z); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere;

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale:

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

145

-

-

-

-

4.

Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin (ZU+ZU); exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin (ZU-ZU); verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere;

-

conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

5.

Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

6.

Recapitulare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse

2

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă

146

-

-

-

-

-

7.

Evaluare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date

-

procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100, fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5
N r. c r t. 1. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. ref. 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare

-

-

exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100, formate din zeci (Z+Z/Z-Z), fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

147

-

-

-

2.

Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

3.

Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU)

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

-

4.

Recapitulare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, ab=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100, formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z), fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, ab=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100, formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU), fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, ab=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100, fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;

colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică

148

-

-

-

-

-

5.

Evaluare

1.3. 2.5. 2.6. 3.1.

-

-

-

-

exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, ab=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100, fără trecere peste ordin; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, ab=x, în care a, b sunt numere date

-

-

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6
N r. c r t. 1. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. ref. 2.8. 3.1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare

-

-

exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă etc.); alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare; exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor si discutarea lor; exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "cel mai lung"

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

149

-

etc.); înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

individuală

2.

Măsurarea capacităţii vaselor

2.8. 3.1.

-

-

-

-

3.

Cântărirea corpurilor

2.8. 3.1.

-

-

-

-

4.

Măsurarea timpului. Ora şi ziua. Săptămâna. Luna

2.9. 3.1.

-

-

5. Recapitulare 2.8. 2.9. 3.1. -

exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc.); alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare; exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor si discutarea lor; exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor; înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate); alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare; exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor si discutarea lor; exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor", "mai greu", "cel mai greu" etc.); înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce; exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas; exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi; exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni; înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, diverse vase Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, diverse obiecte, balanţă Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ceas, calendar Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, individuală Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,

1

-

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

150

-

-

-

-

6. Evaluare 2.8. 2.9. 3.1. -

-

-

-

alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare; exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor si discutarea lor; exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, capacitate, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", etc.); exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce; exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas; exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi; exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni; înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor si discutarea lor; exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, capacitate, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.); exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce; exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas; exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi

-

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

151

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3
N r . Detalieri de c conţinut r t . 1. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. ref.

Activităţi de învăţare

Resurse
Data

Evaluare

1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 4.1.

-

-

-

-

-

-

2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1.3. 2.5. 2.6. 3.1. -

-

-

-

-

-

jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect; exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate; exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100; exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi; exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate; exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere; exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin; exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere; exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere, fără efectuarea probei operaţiei; exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii; exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

152

3. Rezolvare şi compunere de probleme

1.3. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.

-

-

sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30; exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme; rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate; schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii; formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene; formularea de probleme pornind de la numere date; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere

-

-

-

Resurse materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală, activităţi în perechi, activităţi în echipă, activitate individuală

1

-

observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea

153

ARIA CURRICULARĂ

MANUAL UTILIZAT: Matematică, clasa I, Editura Ana, 2004 Autor: Marcela Peneş

154

Nr.total ore:
4 ore săptămână

SEMESTRUL I SEMESTRUL al II- lea –

Nr. crt. 1

Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală

Ob. ref 1.1, 2.2, 2.1, 2.3 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.2 1.1, 1.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 1.2, 1.3 1.1, 1.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1 1.2, 1.3

Nr.ore alocate 12

Perioada

Obs.

2

Mulţimi de obiecte

7

3

Numerele naturale de la 0 la 10

25

4.

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10

31

5. 6.

Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30

11 19

7.

Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală

11

8. 9 10

2.1 ; 2.2; 4.1; 4.2

5 7 7

1.4, 1.5, 1.6, 2.3 2.4; 4.1; 4.2 2.5, 2.6, 2.7, 3.1

155

UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr.ore alocate: 12
Nr crt 1. Detalii de conţinut O. R. 1.1 2.2 2.1 2.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor

Perioada:
Resurse *materiale *procedurale Nr.ore Obs Data 1 1 1 1

Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia

2. 3. 4.

*figuri geometrice, creioane colorate ,  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte , probleme ilustrate, fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea

1

5.

Elemente de orientare spaţială : aproape-departe, stânga-dreapta, interior-exterior, faţă-spate Elemente de

 exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156

1

6.

7.

orientare spaţială: sus-jos, deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund ; lungscurt *Scrierea de liniuţe :

0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2

1

8.

|_/ \
9. Mare-mic ; uşorgreu; mult- puţin Figuri geometrice, desenare Culori.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare

1

10.

1 -exercitiul -conversaţia

11.

157

UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr.ore alocate: 7
Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=,)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +, – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O. R. Activităţi de învăţare

Perioada:
Resurse *materiale *procedurale Nr.ore Data 1 Obs

2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2.

2

 exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi; *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură; -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii; -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri;  completarea fişelor de muncă independentă

1

3

1

4

1

2

1

158

UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr.ore alocate:
Nr. Crt. 1.

27
Detalii de conţinut O.R. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora

Perioada:
Resurse: *materiale *procedurale *manual, grupuri de obiecte, beţişoare Nr.ore Data 1 Obs.

Numărul şi cifra 1

2.

Numărul şi cifra 2

1.1 1.2 2.2 2.3 2.4 2.5

1

3.

Numerele naturale 1 şi 2.

4. Numărul şi cifra 3 5. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. Numărul şi cifra 0 7. Numerele naturale 0, 1, 2 şi 3 8. Numărul şi cifra 4 2.3 2.4 2.5

-exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte,desene şi numere.

*observarea dirijată,conversaţia, explicaţia,exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise.

1

1

1

1

1 *manual, grupuri de obiecte, beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159

diferite reprezentări ale acestora 9. Numerele naturale 0, 1, 2 ,3 şi 4 10. Numărul şi cifra 5 11. Numerele naturale de la 0 la 5 12. Recapitulare 13. Evaluare 14. Numărul şi cifra 6 15. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.2 2.3 2.4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1.1 1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată,conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise. 1

1

1

1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată,conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise.

1

1

1

1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte,desene şi numere. 1

Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7

18 Numărul şi cifra 8 160

1

19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.

1.1 1.2 2.2 2.3 2.4 2.5

ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual, grupuri de obiecte, beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere.

1

1

1 *observarea dirijată,conversaţia, explicaţia,exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc,proiectul, probe scrise.

2.2 2.3 2.4 2.5

1

2

exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1.1 1.2 2.2 2.3 2.4 2.5

2

1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere.

161

UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.ore alocate: 31
Nr. Crt. 1. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1,2.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O.R.

Perioada:
Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual, grupe de obiecte, beţişoare 1 *observarea dirijată,conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc Nr.ore Data 1 Obs.

2.

3.

1.1 1.2 1.3 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2

1

4.

1

5. 6.

2 1

7.

1

8.  Adunarea şi scăderea cu 0 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6,7,8,9,10  Scăderea numerelor naturale 6,7,8,9,10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. 1.3 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual, grupe de obiecte, beţişoare *observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul

1

1

1 1

1

2 2 2 2 1 3 4

19.

1

163

UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30
Nr.ore alocate: 11 Nr. Crt. 1. Detalii de conţinut O.R. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr.ore Data 2 Obs.

Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20

1.2 1.3

-jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte, fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată, conversaţia, obiecte sau desene a oricărui explicaţia, exerciţiul, număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic, joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol, evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc, proiectul, corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor

2. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea, scrierea şi citirea 3. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare,vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5. Recapitulare 6.. Evaluare 1.1 1.2 1.3 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2

2

2

4.

2

2

1

164

UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30
Nr.ore alocate: 19
Nr. Crt. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30, (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.R. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30, fără trecere peste ordin - verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor - exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise

Perioada:
Resurse: *materiale *procedurale *manual, grupe de câte 10 obiecte, beţişoare,fişe 2 Nr.ore Data 2 Obs.

2

1.1 1.3 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1

2

2

2

ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.1 1.2 1.3 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2

exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30

2

2

2

1

166

UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr.ore alocate:
Nr. Crt. 1

11
Detalii de conţinut O.R. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor;  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100;

Perioada:
Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte, fişe 3 Nr.ore Data 3 Obs.

 Numerele naturale de la 0 la 100 – formare, citire, scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare, vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare

2

1.2 1.3 2.3 2.4

3

4 5

*observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată, conversaţia, dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi explicaţia, exerciţiul, fără sprijin în obiecte sau desene; jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul,  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;

3

1

1

167

UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE
Nr.ore: 5 Perioada:
Nr. Crt. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc O.R. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr.ore Data 3 Obs.

2.1 ; 2.2; 4.1; 4.2

 exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice, fişe cunoscute;  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură; *observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise

2

2 Recapitulare

 jocuri de construcţii; 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor; -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; - precizarea criteriilor utilizate; exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte, desene sau numere; -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; 168

1

UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr.ore alocate: 7
Nr. Crt. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime,  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas.  Unităţi de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna. 6  Recapitulare 7  Evaluare O.R. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma, creionul etc. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte, după, în timp ce

Perioada:
Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr.ore Data 1 Obs.

2

3

1.4 1.5 1.6 2.3 1.2 1.3 2.4

4

*observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, joc de rol, evaluare prin joc, proiectul, probe scrise

1

1

1

5

1

1

1

169

UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.ore alocate: 7
Nr. Crt. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O.R. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării; exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;

Perioada:
Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă, exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă, exerciţiul 2 Nr.ore Data 1 Obs.

2

1.4 1.5 1.6 2.3

3 4 5 6

170

171

1. Adams , M.; Jack, Canfield; Mark ,Victor, Hansen - volumul Supă de pui pentru suflet 1, Editura Amalteea.; 2. Barbu, A.; Arcire, O.; Bucur, E.; Iacob S. - Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale , Editura Axa , Botoşani , 2000 ; 3. Barff, Ursula; Inge Burkhardt; Maier Jutta - Carte de construit pentru copii, EIS POL; 4. Berechet, Daniela; Gardin, Maria; Berechet, Florian; Gardin Florin – Limba română, clasa I, Editura Paralela 45, 2006; 5. Buga, Marin - Snoave populare, selectate şi repovestite, Bucureşti, Ed.Tineretului,1967; 6. Constantin, P., -Să vorbim despre culori , Editura Ion Creangă , Bucureşti , 1986; 7. Dascălu, Aurel - Educaţie plastică în ciclul primar vol. I, II, Editura Polirom, Iaşi, 1997-1998; 8. Faliboga, Violeta; Ghergu, Virginia, - Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axa, 2001; 9. Ghergina, Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005; 10. Grigore-Prună, Simona - Hai să mergem la serbare!, Editura Recif, 1999; 11. Ilioaia, Maria - Metodica predarii desenului la clasele I – IV, EDP, Bucureşti, 1990; 12. Istrati, Ion – Poveştile Ilenii, Bucureşti, Editura Tineretului,1966; 13. Iordăchescu, Carmen - Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Carminis Educaţional 2004; 14. Învăţământul primar - Revistă dedicată cadrelor didactice, nr.2-4 .Editura Miniped, 2002 ; 15. Lica, Ovidiu, Ionel; Lica, Mihaela; Nuta, Irina; Mirea, Luiza, Mioara - Prietenul meu, calculatorul, Editura Aius, Craiova, 2005; 16. Mareş, M.D. - Informatica şi bazele generale de operare pe calculator, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2000; 17. Maria, I. Radu; Maria, I. Anca, - Gramatică şi compunere, Manual pentru clasa a II-a, E.D.P., Bucureşti, 1974; 18. M.E.N. - Curriculum Naţional, Bucureşti, 2004; 19. M.E.C.T.S. - materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TBC şi Malarie; 20. M.E.C.T.S. - Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I- II, Bucureşti, 2003; 21. M.E.C.T.S. - Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate prin OMEDC nr. 4496/2004; 22. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate; 23. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002; 24. Mihăilescu, Cleopatra şi Piţilă, Tudora - Abecedar, manual pentru clasa I, Editura Aramis, 2004; 25. Mitu, Florica - Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, 2006; 26. Motora-Ionescu, Ana –Teatru pentru cei mici, Editura Tineretului, 1991; 27. Neacşu, I. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P.; 28. Neagu, M.; Petrovici C. – Aritmetică – clasa I – exerciţii, jocuri şi prubleme, Editura Polirom, 1997; 29. Pali, Maria - Serbări şcolare pentru ciclul primar, editat de CCD Oradea, 1997; 30. Păcurari, O. (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003; 31. Păcurari O. (coord) - Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001;

32. Pădureanu, Victoria; Piţilă, Tudora; Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I, Editura Aramis 2004; 33. Peneş, Marcela– Abecedar, Editura Ana, 2000; 34. Peneş, Marcela – Matematică,clasa I, Editura Ana, 2000; 35. Peneş, Marcela - Comunicare, Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2005; 36. Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător, suport didactic, clasa I, Editura Aramis, 2004; 37. Radu, Dumitra; Anastasiu,Viorela - Cunoaşterea mediului, clasa I, E.D.P., Bucureşti, 2004; 38. Ratyus, Maria; Şerban Marinel - Bazele informaticii, Editura Petrion, 1997 ; 39. Roşca, Adriana, Marcu, Vasilica - Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis, 2000; 40. Rotaru, Maria; Dumbravă, Maria - Educaţia plastică în învăţământul primar, Editura Ghe. Cartu Alexandru, 1996; 41. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar, Editura ProGnosis şi SNEE; 42. Stan, L. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I- IV, Editura. Aramis, 2002, Bucureşti; 43. Stancu, D. D. – Antologie de cântece pentru şcolari, E.D.P., Bucureşti, 1969; 44. Stoica, Daniela - Abilitǎţi practice- clasele I - IV , Editura Carminis, Bucureşti, 2003;. 45. Susală, N. Ion - “Culoarea cea de toate zilele”, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 46. Şerdean, Ioan - Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, Bucureşti, 2007; 47. Şerdean, Ioan; Diţuleasa, Florian; Paveliu Eliza - Gramatică şi compunere, Manual pentru clasa a III-a, E.D.P., Bucureşti, 1995; 48. Ştefănescu, C. – Ghid pentru practică pedagogică, Editura Terra , Focşani, 2004; 49. Tarlapan, Efrim – Lănţişorul cu cheiţe, Editura Hyperion, Chişinău, 1995; 50. Tincea, Vasilica - Grafica şi pictura, curs opţional, Editura Aramis , 2000; 51. x x x - Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 4686 / 05.08.2003; 52. www.edu.ro, 53. www.didactic.ro 54. www.kids-shop.ro 55. http://europass.cedefop.europa.eu 56. http://www.cmbrae.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI.pdf 57. http://www.google.com 58. http://cliparts.toutimages.com/alimentation/legumes/index.htm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful